You are on page 1of 6

Menukarkan Ayat (Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah) Ayat cakap ajuk kepada cakap pindah.

Dialog kepada cakap pindah. Anda perlu menukarkan kata ganti diri, masa dan tempat kepada bentuk kata ganti yang sesuai dalam dialog. Kata ganti diri saya ditukar menjadi dia, kami menjadi mereka, di sini menjadi di sana, masa ini menjadi masa itu. Pastikan tidak ada isi yang ditambah atau yang ditinggalkan ketika menukarkan perbualan. Kata seru (! seperti cis, amboi, aduh dan sebagainya hendaklah ditukar menjadi !rasa mengikut konteks ayat. "ontoh# "is $ dengan marah, %h $ dengan hairan Aduh $ sambil mengerang kesakitan. &truktur ayat perlu betul, pengolahan hendaklah baik meengikut susunan teks asal dan lancar. Ayat perintah ditukar kepada !rasa yang sesuai. "ontoh# 'angan ( melarang. &ila masuk ( menjemput. Penggunaan kata singkatan mesti ditukar kepada perkataan yang lengkap seperti nak menjadi hendak, mak menjadi emak, dah menjadi sudah, mau menjadi mahu. Perkataan bahasa Arab seperti alhamdulillah, astau!irrullah, lahaula)ala ku)atailla dan sebagainya perlu ditukar. &ebagai contoh, Alhamdulillah menjadi mengucap syukur, lahaula)ala)ala ku)atailla menjadi mengucap panjang. *nsur estetika seperti personi!ikasi dan meta!ora hendaklah digugurkan dan digantikan dengan !rasa yang sesuai dengan konteks ayat. *nsur$unsur slanga dan dialek hendaklah dibuang dan digantikan dengan bahasa baku atau moden. &ebagai contoh jom menjadi mengajak, satsat menjadi sebentar, bergebang menjadi berbual kosong. 'angan memasukkan tanda pengikat kata (+ , tanda soal (, dan tanda seruan (! .

'angan mencampuradukkan bentuk cakap ajuk dan cakap pindah sekali gus. %lakkan kesalahan tatabahasa, tanda baca, ejaan dan penggunaan kata.

Praktis 5 a -ukar ayat cakap ajuk diba)ah kepada ayat cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya. .inggu depan kita akan pergi la)atan sambil belajar ke .elaka selama dua hari, kata "ikgu /ahani. Apa barang$barang yang perlu kami ba)a cikgu, tanya mirana. 0iasalah kamu perlu ba)a pakaian untuk dua hari, peralatan kebersihan diri dan buku nota serta sedikit )ang perbelanjaan jika kamu ingin membeli cendemata nanti, terang "ikgu /ahari. 0agaimana pula penginapan dan makan minum kami cikgu, tanya muna)ar pula. 1h, jangan risau, kita akan menginap di Kolej -eknikal .elaka dan mereka menyediakan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam, jelas "ikgu /ahani. &aya harap la)atan kita ini akan meningkatkan ilmu dan memberi pengalaman baru, kata Amir. 2tulah objekti! la)atan tersebut, balas "ikgu /ahani Jawapan

"ikgu /ahani memberitahu pelajar$pelajarnya pada minggu hadapan mereka akan mengikuti la)atan sambil belajar di .elaka selama dua hari. .arina bertanya barang$barang keperluan yang akan diba)a ke sana. "ikgu /ahani menerangkan baha)a mereka perlu memba)a pakaian untuk kegunaan selama dua hari di sana. peralatan kebersihan diri, buku nota dan sedikit )ang perbelanjaan. .una)ar pula menanyakan tentang penginapan dan makan minum mereka. "ikgu /ahani menjelaskan baha)a dia tidak perlu risau kerana mereka akan menginap di Kolej -eknikal .elaka. Pihak kolej juga menyediakan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam mereka. Amir berharap la)atan tersebut akan menambah ilmu dan member pengalaman aru kepada mereka. "ikgu /ahani bersetuju malahan perkara tersebut merupakan objekti! la)atan belajar mereka ke .elaka.

b -ukarkan dialog di ba)ah dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan susunan asalnya. 3unakan bahasa yang gramatis. A/42 # 4amai betul orang bertanding memancing ikan di tasik itu. 5AD2 # 0anyak ke ikan yang ditangkap, A/42 # &eorang pemancing paling kurang dapatlah sekilo. 5AD2 # 0erbaloi jugalah usaha mereka ya. A/42 # -entulah, lagipun mereka dikenakan bayaran untuk masuk pertandingan memancing tu. 5AD2 # 6ain kali aku nak masuklah pertandingan memancing itu. A/42 # %lok tu, kamu pun pandai memancing, cubalah nasib nanti. 5AD2 # -erima kasih. Menukar Ayat (Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk) "akap ajuk boleh ditulis dalam dua cara# Ayat bentuk dialog dengan penggunaan tanda pengikat kata. (+ Ayat bentuk dialog yang tersusun mengikut turutan penutur. 7ama penutur ditulis pada sebelah kiri sahaja. -idak perlu tanda pengikat kata. Anda perlu menukarkan kata ganti diri, masa dan tempat kepada bentuk kata ganti diri yang sesuai dalam ayat. Kata ganti diri dia ditukar menjadi saya, aku menjadi nama seseorang, mereka menjadi kami, di sana, di situ menjadi di sini, masa itu menjadi masa ini. Jawapan A8ri memberitahu rakannya 5adi baha)a ramai orang masuk pertandingan memancing di tasik. 5adi menanyakan A8ri sama ada mereka mendapat banyak ikan. A8ri memberitahu hadi baha)a seorang pemancing

mendapat sekuran$kurangnya sekilo ikan. 5adi menyatakan baha)a usaha mereka berhasil. A8ri bersetuju sambil mengatakan peserta yang menyertai pertandingan memancing pada masa akan datang. A8ri menyokong rancangan 5adi untuk mencuba nasib tambahan pula 5adi pandai memancing. 5adi mengucapkan terima kasih atas sokongan dan pujian A8ri. Pasatikan tidak ada isi yang ditambah atau yang ditinggalkan ketika menukar dialog. Anda perlu menulis tanda soal (, dan tanda seru (! dalam ayat yang ditukar. 9rasa kata seru hendaklah ditukar dengan kata seru yang sesuai seperti )ah ( memuji, Aduh ( menyatakan sakit atau mengaduh dan sebagainya. Penggunaan kata singkat boleh digunakan seperti nak bagi hendak, mak untuk emak, dah untuk sudah, mau untuk mahu. Perkataan bahasa Arab seperti Alhamdulillah, lahaula)ala ku)atailla dan sebagainya boleh digunakan. &ebagai contoh, alhamdulillah bagi mengucap syukur, lahaula)ala ku)atailla bagi mengucap panjang. *nsur$unsur slanga dan dialek boleh digunakan. &ebagai contoh jom untuk mari

Praktis 6 a -ukarkan cakap pindah di ba)ah kepada cakap ajuk dengan mengekalkan maksud asalnya. 3unakan bahasa yang gramatis. 5a:im menegur Daniel yang berbau harum dan berpakaian serba baru serta bertanyakan tempat tujuan Daniel. Daniel menjelaskan dia memakai minyak )angi ma)ar ciptaan neneknyadan berpakaian kemas untuk menghadiri temu duga di sebuah bank. 5a:im bertanyakan nama baik tempat temu duga Daniel. Daniel menja)ab baha)a dia akan ditemu duga di 0ank .uamalat, ca)angan .elaka. 5a:im menanya lagi ja)atan yang

dipohon oleh Daniel. Daniel menjelaskan baha)a dia memohon ja)atan pega)ai akaun, jika ada re8eki dia akan dapat. 5a:im berharap Daniel akan 0erjaya dan tidak lagi menjadi penoreh getah. Daniel mengucapkan terima kasih atas kata$kata semangat 5a:im. Jawapan ;ah, )anginya! Pakaian kau serba baru, kau nak ke mana, 5a:im menegur Daniel. 1h, minyak )angi ma)ar ciptaan nenek aku! Aku pakai kemas ni sebab nak pergi temu duga di bank. Apa ja)atan yang kau pohon, tanya 5a:im lagi. Aku mohon ja)atan pega)ai akaun, kalau ada re8eki dapatlah. jelas Daniel. 0aiklah, selamat berjaya, aku harap kau tak perlu lagi menoreh getah. *cap 5a:im. -erima kasih. balas Daniel. b -ukarkan cakap pindah di ba)ah kepada bentuk dialog dengan mengekalkan maksud asalnya. 3unakan bahasa yang gramatis. 4aju mengatakan terlalu lama mereka tidak bertemu. 0adrul menyetujuinya dengan mengatakan baha)a mereka berpisah sejak tamat persekolahan dahulu. 4aju memberitahu baha)a dia berhijrah ke Kuala 6umpur selepas mendapat ta)aran belajar seterusnya bekerja di Kuala 6umpur juga dan lima tahun lalu dia berpindah pula ke situ. 0adrul memberitahu pula baha)a dia mendapat ta)aran belajar di Pulau Pinang. &eterusnya dia bekerja di .elaka sehinggalah bulan itu berpindah ke 2poh. 4aju tidak menyangka baha)a setelah <= tahun berpisah kini mereka berjiran semula. 0adrul bersetuju dan mengatakan kehidupan ini memang indah, setelah bertemu, kemudian berpisah tetapi bertemu semula. Jawapan 4A'* # 6ama betul kita tidak berjumpa. 0AD4*6 # 0etul, sejak kita tamat sekolah menengah dahulu. 4A'* # &aya berhijrah ke kuala 6umpur selepas dapat ta)aran belajar. Kemudian bekerja di Kuala lumpur juga. 0aru lima tahun pindah sini. 0AD4*6 # &aya pula mendapat ta)aran belajar di Pulau Pinang. &elepas itu bekerja di .elaka. 0aru bulan ini saya bertukar ke 2poh ni. 4A'* # -ak sangka ya, akhirnya kita duduk berjiran semula.

0AD4*6 # Demikianlah indahnya kehidupan, kita bertemu, berpisah dan bertemu kembali