P. 1
1-LEGE-nr265_2008

1-LEGE-nr265_2008

|Views: 0|Likes:
Published by Patrick Davis
lege 265-2008
lege 265-2008

More info:

Published by: Patrick Davis on Jan 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind auditul de siguranta rutiera EMITENT !$%LI&"T 'N !

"#L"MENT$L M(NIT(#$L ()I&I"L nr. 777 din 20 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 21 Februarie 2009

Parlamentul României adoptã prezenta lege. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege constituie cadrul uridic pentru organizarea acti!itãţii de audit de siguranţã rutierã "i reglementarea e#ercitãrii independente a pro$esiei de auditor de siguranţã rutierã de cãtre persoanele care do%ândesc aceastã calitate &n condiţiile prezentei legi. (') Auditul de siguranţã rutierã este parte integrantã a managementului siguranţei rutiere( prin care se realizeazã e!aluarea implicaţiilor asupra siguranţei rutiere ale di$eritelor alternati!e ale proiectelor de construcţie a drumurilor pu%lice( ale proiectelor de rea%ilitare "i)sau de modernizare a drumurilor pu%lice e#istente( ale proiectelor de micã an!ergurã( precum "i ale proiectelor pri!ind inspecţia de siguranţã rutierã( &n !ederea identi$icãrii detaliate a riscurilor care pot contri%ui la producerea accidentelor rutiere( &n scopul cre"terii siguranţei in$rastructurii rutiere. (*) Auditul de siguranţã rutierã se realizeazã pentru in$rastructura rutierã a$latã &n proiectare( construcţie( rea%ilitare "i)sau modernizare ori e#ploatare. (+) In$rastructura rutierã care $ace o%iectul prezentei legi cuprinde, a) autostrãzi%) drumuri e#presc) drumuri naţionaled) drumuri udeţenee) drumuri comunale amena ate$) strãzi ur%ane amena ate. (.) Auditul de siguranţã rutierã realizeazã o analizã detaliatã( sistematicã "i te/nicã pri!ind interacţiunea dintre elementele constructi!e ale drumului( in$rastructura de reglementare a circulaţiei( caracteristicile !e/iculelor "i comportamentul participanţilor la tra$ic( implicarea acestora asupra siguranţei rutiere( precum "i $ormularea recomandãrilor pri!ind diminuarea sau eliminarea riscurilor semnalate. (0) Auditul de siguranţã rutierã se realizeazã pe %aza

a) asigurarea independenţei auditorului de siguranţã rutierã $aţã de %ene$iciarul auditului( proiectantul "i)sau e#ecutantul proiectului supus auditãrii%) pãstrarea de cãtre auditorul de siguranţã rutierã a con$idenţialitãţii cu pri!ire la datele "i in$ormaţiile la care a a!ut acces &n cursul realizãrii audituluic) auditorul nu tre%uie sã participe( &n perioada realizãrii auditului( la proiectarea "i e#ecuţia proiectului auditat. ART. ' (1) 2copul auditului de siguranţã rutierã constã &n asigurarea "i cre"terea gradului de siguranţã a circulaţiei pe drumurile pu%lice( pre!enirea pierderii de !ieţi( a !ãtãmãrii integritãţii corporale a persoanelor "i a pagu%elor materiale produse &n urma accidentelor de circulaţie. 1 alin. (') Auditul de siguranţã rutierã se realizeazã cu respectarea urmãtoarelor cerinţe. a) auditor de siguranţã rutierã 4 persoana $izicã atestatã potri!it prezentei legi sã e$ectueze acti!itãţi de audit de siguranţã rutierã pentru proiectele pre!ãzute la art. (')%) Institutul de 2iguranţã Rutierã( denumit &n continuare I2R 4 instituţia desemnatã prin prezenta lege cu competenţe &n domeniul organizãrii e$ectuãrii auditului de siguranţã rutierã "i a $ormãrii( atestãrii( per$ecţionãrii "i instruirii auditorilor de siguranţã rutierãc) proiecte de micã an!ergurã 4 proiecte de eliminare a punctelor negre( de amena are de intersecţii( de reamena are a cur%elor periculoase prin modi$icarea elementelor geometrice( proiecte de sema$orizare( proiecte de reglementare a circulaţiei prin indicatoare( marca e rutiere "i mi loace de calmare a tra$icului( proiecte de diri are( control "i monitorizare a tra$icului( proiecte de rea%ilitare "i)sau de modernizare a strãzilor ur%ane amena ated) punct negru 4 segment de drum pu%lic care( pe anumite tronsoane( prezintã o ratã mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor &nregistrate pe unitatea de distanţã a drumului respecti!( la ni!el naţional sau local( dupã caz( raportat la aceea"i perioadã de timp din anii anteriori "i la !olumul de tra$ic &nregistrate) inspecţie de siguranţã rutierã 4 parte integrantã a managementului siguranţei rutiere( cu caracter pre!enti!( prin care se realizeazã( dupã !izionarea drumului auditat( o e!aluare sistematicã a &ndeplinirii cerinţelor standardelor de siguranţã rutierã de cãtre un drum pu%lic( a$lat &n $aza de dare &n $olosinţã sau de e#ploatare e$ecti!ã( precum "i e!idenţierea riscurilor( $ormulându4se propuneri de eliminare a acestora- . * 3n sensul prezentei legi( termenii "i e#presiile de mai os au urmãtoarea semni$icaţie. ART.pre!ederilor 1anualului de audit pentru siguranţã rutierã( care conţine metodologia de realizare a auditului de siguranţã rutierã.

a) are capacitate deplinã de e#erciţiu%) are studii superioare de lungã duratã &n unul dintre urmãtoarele domenii. %) de cel puţin . (1) :ormarea( instruirea "i per$ecţionarea pro$esionalã a auditorilor de siguranţã rutierã se asigurã prin organizarea . . II Do%ândirea "i &ncetarea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã ART.$) ec/ipã multidisciplinarã 4 ec/ipã $ormatã din cel puţin * auditori independenţi sau asociaţi( dintre care unul este specializat &n construcţia "i proiectarea drumurilor( unul specializat &n ingineria transporturilor rutiere "i unul specializat &n comportamentul participanţilor la tra$icg) utilizator !ulnera%il 4 categorie de participanţi la tra$icul rutier( care este e#pusã riscului de accidentare( soldatã cu morţi "i)sau !ãtãmare corporalã gra!ã( &ntr4un grad mai mare decât restul participanţilor/) drum pu%lic 4 drum desc/is circulaţiei pu%lice( ale cãrui elemente constructi!e sunt cele de$inite de 5rdonanţa 6u!ernului nr. + Poate $i auditor de siguranţã rutierã persoana $izicã dacã &ndepline"te cumulati! urmãtoarele condiţii. +*)1778 pri!ind regimul uridic al drumurilor( repu%licatã( cu modi$icãrile "i completãrile ulterioarei) %ene$iciarul auditului de siguranţã rutierã( denumit &n continuare %ene$iciarul auditului 4 administratorul drumului pu%lic( &n cazul realizãrii auditului pentru proiectele de rea%ilitare)modernizare( de inspecţie de siguranţã rutierã "i pentru proiectele de micã an!ergurã( cu e#cepţia proiectelor de construcţie de drumuri "i strãzi ur%ane( sau in!estitorul( &n cazul realizãrii auditului pentru proiecte de construcţii de drumuri "i strãzi. anid) a $rec!entat cursurile pentru $ormarea auditorilor de siguranţã rutierã "i a promo!at e#amenul de atestare a calitãţii de auditor de siguranţã rutierã( &n condiţiile prezentei legie) este aptã din punct de !edere medical pentru e#ercitarea acestei acti!itãţi$) nu i s4a interzis e#ercitarea pro$esiei( &n domeniul specialitãţii sale( prin /otãrâre udecãtoreascã rãmasã de$initi!ãg) are permis de conducere !ala%il( care sã ateste o !ec/ime de minimum * ani &n categoria 9 sau &n altã categorie superioarã acesteia. CAP. ART. construcţia "i proiectarea drumurilor( ingineria transporturilor rutiere "i a construcţiei de auto!e/icule( specialist &n comportamentul participanţilor la tra$icul rutier( do!edite cu diplome recunoscute &n condiţiile legiic) are o e#perienţã pro$esionalã &n unul dintre domeniile pre!ãzute la lit.

ista instituţiilor)$urnizorilor pre!ãzute)pre!ãzuţi la alin. %)( propu"i de Academia Românã( "i &"i des$ã"oarã acti!itatea su% coordonarea I2R.A. 0 (1) 2e &n$iinţeazã Comisia de atestare( disciplinã "i soluţionare a contestaţiilor( denumitã &n continuare Comisia( a cãrei componenţã se apro%ã prin ordin al ministrului transporturilor. ' reprezentanţi ai Companiei <aţionale de Autostrãzi "i Drumuri din România 4 2.ista auditorilor de siguranţã rutierã( actualizatã( !a $i $ãcutã pu%licã pe pagina de internet . (+) Regulamentul de organizare "i $uncţionare a Comisiei !a sta%ili "i modalitatea de remunerare a acti!itãţii mem%rilor acesteia "i a personalului care o deser!e"te.R. ART.( propu"i de ministrul transporturilor( ' reprezentanţi ai Inspectoratului 6eneral al Poliţiei Române( propu"i de ministrul internelor "i re$ormei administrati!e( "i * reprezentanţi ai mediului academic( specializaţi &n domeniile pre!ãzute la art. ART. . (') >#aminarea "i e!aluarea candidaţilor &n !ederea atestãrii se e$ectueazã de comisia pre!ãzutã la art. (*) .cursurilor de specialitate de cãtre I2R. (*) Regulamentul de organizare "i $uncţionare a Comisiei se propune de cãtre I2R "i se apro%ã prin ordin al ministrului transporturilor( &n termen de 0= de zile de la data pu%licãrii &n 1onitorul 5$icial al României( Partea I( a prezentei legi. (+) Comisia comunicã conducerii I2R numele "i datele de identi$icare ale persoanelor care au o%ţinut atestatul de auditor de siguranţã rutierã( &n !ederea &nscrierii acestora &n Registrul auditorilor de siguranţã rutierã. (1). + lit. (') se pune la dispoziţia pu%licului pe pagina de internet a I2R( pentru a putea $i consultatã de orice persoanã interesatã. 0 alin. (') Comisia are &n componenţã un numãr de 7 mem%ri( dupã cum urmeazã. (1) se realizeazã &n cola%orare cu instituţii de &n!ãţãmânt superior acreditate "i)sau cu $urnizorii de $ormare pro$esionalã autorizaţi potri!it legislaţiei pri!ind $ormarea pro$esionalã a adulţilor "i ale cãror programe de $ormare( instruire "i per$ecţionare pro$esionalã &n domeniul auditului de siguranţã rutierã sunt apro%ate prin ordin al ministrului transporturilor( la propunerea I2R. (*) Pentru susţinerea e#amenului de atestare a calitãţii de auditor de siguranţã rutierã "i pentru eli%erarea atestatului respecti!( $iecare candidat ac/itã câte o ta#ã( dupã caz( sta%ilitã prin Regulamentul de organizare "i $uncţionare a Comisiei( care se $ac !enit la I2R. (') :ormarea( instruirea sau per$ecţionarea pro$esionalã pre!ãzute la alin.R. (+) Auditorii de siguranţã rutierã sunt o%ligaţi sã participe anual la cursurile de instruire periodicã organizate de I2R( precum "i( o datã la * ani( la cursurile de per$ecţionare pro$esionalã organizate. "i ' reprezentanţi ai Autoritãţii Rutiere Române 4 A. 8 (1) Atestarea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã se realizeazã con$orm pre!ederilor prezentei legi.

@ (1) Calitatea de auditor de siguranţã rutierã &nceteazã. a) studiul de $eza%ilitate%) proiectul preliminarc) proiectele detaliated) anterior dãrii &n e#ploatare a drumuluie) imediat dupã darea &n e#ploatare a drumului pu%lic( &n tra$ic$) realizarea inspecţiei de siguranţã rutierã periodicãg) realizarea $iecãrui proiect de micã an!ergurã.) Pentru cetãţeanul unui stat mem%ru al ?niunii >uropene sau al unui stat aparţinând 2paţiului >conomic >uropean( care a do%ândit calitatea de auditor de siguranţã rutierã &n unul dintre aceste state( Comisia !a recunoa"te automat documentul emis de autoritatea competentã din statul de origine( &n %aza cãruia cetãţeanul e#ercitã legal pro$esia. (') "i se e#ecutã o%ligatoriu pentru $iecare dintre urmãtoarele stadii. '' alin. $) se realizeazã o datã la ' ani( alternati! &n perioadele iarnã "i !arã. ART.(1). 1 alin. (') Auditul de siguranţã rutierã &n cazul alin. (1) lit. c). (+)( cu condiţia prezentãrii documentelor care atestã do%ândirea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã. a)( e) "i $)c) prin retragerea calitãţii( potri!it dispoziţiilor art. CAP. + lit. (1) lit. Dacã cetãţeanul dore"te sã &"i des$ã"oare acti!itatea de audit de siguranţã rutierã &n România( se &nscrie &ntr4o secţiune specialã a Registrului auditorilor de siguranţã rutierã pre!ãzut la alin. (') 3ncetarea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã se dispune de Comisie( prin rezoluţia de retragere a atestatului( &n una dintre situaţiile pre!ãzute la alin.a I2R. (. . III Domeniul de aplicare "i e#ercitarea auditului de siguranţã rutierã ART. (0) Persoanele care au do%ândit calitatea de auditor de siguranţã rutierã pot $i atestate de cãtre Comisie ca instructori pentru $ormarea( instruirea "i per$ecţionarea pro$esionalã &n domeniul auditului de siguranţã rutierã( &n urma susţinerii unui inter!iu( dacã au participat la realizarea a cel puţin * audituri de siguranţã rutierã. (*) 3n caz de &ncetare a calitãţii de auditor de siguranţã rutierã( numele acestuia se radiazã din Registrul auditorilor de siguranţã rutierã. a) la cerere( prin renunţare $ãcutã &n scris de cãtre auditorul de siguranţã rutierã%) &n cazul &n care persoana nu mai &ndepline"te una dintre condiţiile pre!ãzute la art. 7 (1) Auditul de siguranţã rutierã este parte componentã a unui proiect pre!ãzut la art.

(1) se supun auditãrii &n !ederea identi$icãrii oricãror de$icienţe care pot constitui riscuri pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile pu%lice "i pentru ela%orarea recomandãrilor pri!ind corectarea acestor de$icienţe. (+) 3n cazul unui accident de circulaţie &nregistrat pe o autostradã( un drum e#pres( naţional sau udeţean( soldat cu !ictime omene"ti( administratorul drumului !a solicita( o%ligatoriu( e#ecutarea unui audit !izând o inspecţie de siguranţã suplimentarã sau care sã identi$ice riscurile care au $a!orizat producerea accidentului respecti! "i sã $acã recomandãrile necesare. 11 (1) 3n !ederea realizãrii auditului de siguranţã rutierã( se &nc/eie un contract &ntre %ene$iciarul auditului( pe de o parte( "i I2R( pe de altã parte( pe %aza unui contract4cadru. (+) 3n cazul &n care( &ntr4o procedurã de desemnare( nu e#istã auditori disponi%ili( care sã &ndeplineascã criteriile pre!ãzute la alin. (') Dupã $inalizarea e#ecuţiei proiectelor pre!ãzute la art. (1) !a lua &n calcul perioada de timp necesarã e$ectuãrii auditului de siguranţã rutierã( ca $ãcând parte integrantã din perioada de realizare a proiectului. (. zile .) I2R desemneazã auditorii de siguranţã rutierã "i conducãtorul ec/ipei multidisciplinare &n termen de . 8 alin. (+). (*) .a desemnarea auditorului sau a ec/ipei multidisciplinare de auditori de siguranţã rutierã sunt respectate urmãtoarele criterii. a) criteriul zonal geogra$ic( care asigurã prioritatea la desemnare auditorilor domiciliaţi &n zona sau cel mai aproape de zona &n care se a$lã sectorul de drum pu%lic)proiectul auditat%) criteriul desemnãrii ec/ita%ile a auditorilor( asigurându4 se un grad nediscriminatoriu de &ncãrcare a acestorac) criteriul neanga ãrii unui auditor &n e#ecutarea a douã sau mai multe auditãri simultan. 7 alin. 7 alin. 7 alin. (1)( auditorul sau ec/ipa de auditori de siguranţã rutierã care a e$ectuat auditul participã( &mpreunã cu comisia de recepţie( la predarea lucrãrii( pentru a prezenta %ene$iciarului auditului o%ser!aţiile sale( incluse &n raportul de audit. Termenul de predare a raportului de audit !a $i sta%ilit( de comun acord( &n contractul pre!ãzut la art. (*) 9ene$iciarul auditului proiectelor pre!ãzute la art. (*)( I2R poate desemna( &n mod usti$icat( auditori cu derogare de la unele dintre aceste criterii. (1). 11 alin. $) "i g)( când se poate e#ecuta de un singur auditor de siguranţã rutierã. 1= (1) 2tadiile pre!ãzute la art. ART.(*) Auditul de siguranţã rutierã se e#ecutã de cãtre o ec/ipã multidisciplinarã( cu e#cepţia cazului pre!ãzut la alin. ART. (1) lit. (') Auditul de siguranţã rutierã se realizeazã de un auditor sau de o ec/ipã multidisciplinarã de auditori de siguranţã rutierã( desemnaţi de cãtre I2R din rândul auditorilor &nscri"i &n registrul pre!ãzut la art.

(. (1).). a) auditorul sau un mem%ru al $amiliei sale are relaţii contractuale ori este anga at al uneia dintre pãrţi%) auditorul sau un mem%ru al $amiliei sale este acţionar ori deţine pãrţi sociale la una dintre pãrţic) auditorul sau o rudã pânã la gradul al IA4lea este mem%ru &n organele de conducere ale uneia dintre pãrţid) auditorul este salariat al unei autoritãţi sau al administratorului drumului( care are calitatea de %ene$iciar al auditului( de proiectant "i)sau de e#ecutant al proiectuluie) sunt &ndeplinite alte condiţii pri!ind con$lictul de interese sau incompati%ilitatea. (@) Auditorul de siguranţã rutierã are o%ligaţia de a aduce la cuno"tinţa I2R orice &mpre urare de naturã a aduce atingere principiului independenţei auditorului de siguranţã rutierã $aţã de %ene$iciarul auditului( proiectantul "i)sau e#ecutantul implicaţi &n proiectul supus auditãrii( imediat ce a luat cuno"tinţã de aceasta. (@) "i (7). 11 alin. (0) <u poate conduce o ec/ipã multidisciplinarã auditorul de siguranţã rutierã care nu a participat la cel puţin un audit de siguranţã rutierã pri!ind construcţia unui drum. 1' (1) 9ene$iciarul auditului este o%ligat sã depunã la I2R documentaţia proiectului supus auditãrii &n termen de cel mult 1= zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului pre!ãzut la art. Dacã moti!area contestaţiei este corectã( I2R are o%ligaţia de a remedia situaţia creatã. ART. (8) Auditorii de siguranţã rutierã nu pot re$uza desemnarea decât din moti!e o%iecti!e sau &n una dintre situaţiile pre!ãzute la alin.lucrãtoare de la data semnãrii contractului pre!ãzut la alin. (7) Independenţa auditorului de siguranţã rutierã $aţã de %ene$iciarul auditului( proiectant "i)sau e#ecutant este atinsã &n urmãtoarele cazuri. Decizia I2R poate $i atacatã printr4o contestaţie adresatã ministrului transporturilor( a cãrui decizie( comunicatã &n termen de 1. (') 9ene$iciarul auditului( proiectantul sau e#ecutantul este o%ligat sã punã la dispoziţia auditorului)auditorilor de siguranţã rutierã( la cerere( dupã caz( documentaţia pri!ind. (*)( &n procedura de desemnare( orice auditor &ndreptãţit are dreptul de a &nainta I2R o contestaţie moti!atã( &n termen de . (1) "i noti$icã &n acest sens auditorilor desemnaţi "i %ene$iciarului auditului( pu%licând pe pagina proprie de internet numele auditorilor( proiectul repartizat "i termenul de predare a raportului de audit. (1=) Pentru &ncãlcarea criteriilor menţionate la alin. a) studiul de $eza%ilitate%) proiectul te/nicc) detaliile de e#ecuţied) planurile generale ale traseuluie) planurile de situaţie "i pro$ilurile trans!ersale "i . zile de la pu%licarea pe pagina de internet pre!ãzutã la alin. zile( este de$initi!ã.

(') 9ene$iciarul auditului are o%ligaţia de a &ntreprinde demersurile necesare( &n relaţie cu proiectantul "i)sau e#ecutantul( pentru a asigura( pe cât posi%il( respectarea recomandãrilor conţinute &n raportul de audit de siguranţã rutierã( &nainte de $inalizarea stadiului supus auditãrii. (*) . (+) I2R !a desemna( &n termen de . (0) 3n mãsura &n care &ntre auditul iniţial "i auditul suplimentar e#istã di$erenţe de $ond cu pri!ire la pro%lemele contestate con$orm pre!ederilor alin. (. zile lucrãtoare de la data &nregistrãrii contestaţiei( un alt auditor de siguranţã rutierã sau o altã ec/ipã multidisciplinarã( &n !ederea realizãrii auditului suplimentar solicitat. ART. 1+ (1) Concluziile "i recomandãrile pri!ind eliminarea riscurilor conţinute &n raportul de audit de siguranţã rutierã au caracter o%ligatoriu pentru %ene$iciarul auditului. (*) nu pot $i desemnaţi pentru realizarea auditului suplimentar solicitat. (*) 3n termen de 1= zile lucrãtoare de la data primirii raportului de audit( %ene$iciarul auditului poate contesta moti!at( &n tot sau &n parte( concluziile "i recomandãrile( solicitând I2R realizarea unui audit de siguranţã rutierã suplimentar !izând pro%lemele contestate.) Auditorii de siguranţã rutierã al cãror raport de audit de siguranţã rutierã a $ost contestat potri!it alin.longitudinale ale traseului$) planurile terenurilor pe care este proiectat traseulg) planurile de semnalizare "i marca rutier de pe traseu( precum "i ec/ipamentele rutiere din dotare/) analize de tra$ic( e#istent "i prognozati) date "i in$ormaţii pri!ind accidentele rutiere &nregistrate pe drumuri auditate) alte in$ormaţii necesare e$ectuãrii auditului de siguranţã rutierã. 1* (1) Auditul de siguranţã rutierã se realizeazã la cererea e#presã a %ene$iciarului auditului( adresatã I2R( "i se concretizeazã &ntr4un raport scris( depus de auditorii desemnaţi( cu respectarea termenelor pre!ãzute &n contract "i a metodologiei de realizare a auditului de siguranţã rutierã. (8) 3n cazul &n care I2R re$uzã restituirea totalã sau . (') Raportul de audit se depune( &n termen( de cãtre auditor( la %ene$iciarul auditului( care eli%ereazã o con$irmare de primire auditorului sau ec/ipei multidisciplinare( dupã caz. (*)( %ene$iciarul auditului poate solicita I2R restituirea corespunzãtoare a tari$ului perceput pentru auditul suplimentar.a cererea auditorilor de siguranţã rutierã( Inspectoratul 6eneral al Poliţiei Române( prin Poliţia Rutierã( precum "i alte autoritãţi cu atri%uţii &n siguranţa rutierã pun la dispoziţia acestora( &n scris( in$ormaţiile necesare realizãrii auditului( cu e#cepţia cazurilor pre!ãzute de lege. 5 copie de pe raport( &mpreunã cu con$irmarea de primire( se depune la I2R de cãtre auditorii respecti!i. ART.

(1) "i (') sunt sta%ilite prin /otãrâre a 6u!ernului( potri!it pre!ederilor art. (+) Rapoartele de audit de siguranţã rutierã( "i( dupã caz( actele de contestare "i deciziile moti!ate depuse de %ene$iciarul auditului( /otãrârile Comisiei "i /otãrârile instanţelor udecãtore"ti( dupã caz( se ane#eazã la documentaţia proiectului auditat. ART. (1) 3n cazul &n care %ene$iciarul auditului nu contestã raportul de audit de siguranţã rutierã sau &l contestã &n a$ara termenului pre!ãzut la art. (7) Tari$ul restituit de I2R con$orm pre!ederilor alin.) Tari$ele pre!ãzute la alin. zile de la noti$icarea re$uzului. 7 alin. 1. (') Dacã %ene$iciarul auditului adoptã decizia sã nu respecte( &n tot sau &n parte( o%ligaţia pre!ãzutã la art. 10 (1) Pânã la $inalizarea auditului de siguranţã rutierã la unul dintre proiectele pre!ãzute la art. (')( la care se ane#eazã "i moti!aţiile corespunzãtoare( se transmit o%ligatoriu auditorilor respecti!i "i I2R. (0) se reţine corespunzãtor din onorariile auditorilor care au realizat auditul iniţial. (') Pânã la $inalizarea auditului de siguranţã rutierã la proiectele de micã an!ergurã( I2R percepe anticipat un tari$ sta%ilit &n raport de !aloarea totalã a in!estiţiei( dar nu mai puţin decât ec/i!alentul &n lei a . (')( acesta &"i asumã &ntreaga responsa%ilitate &n cazul producerii unor accidente de circulaţie soldate cu !ictime omene"ti din cauza neeliminãrii riscurilor identi$icate &n raportul de audit respecti!. $). (@) Decizia ministrului transporturilor poate $i atacatã pe calea contenciosului administrati!. (1=) Dispoziţia de reţinere( pre!ãzutã la alin. (*) Copii de pe decizia %ene$iciarului auditului( pre!ãzutã la alin. 7 alin.== euro. zile( la Comisie. ART. (. (*) ori nu precizeazã moti!ele care au stat la %aza contestaţiei( concluziile "i recomandãrile $ormulate &n raportul de audit respecti! se considerã &nsu"ite &n &ntregime. (+) lit. Decizia Comisiei este de$initi!ã. 1+ alin. . (+) Termenele "i modalitatea de platã a tari$elor de cãtre %ene$iciarul auditului se sta%ilesc prin contractul &nc/eiat &ntre acesta "i I2R. 1+ alin.parţialã a tari$ului respecti!( %ene$iciarul auditului poate depune o contestaţie la ministrul transporturilor &n termen de 1. '1 alin. (+)( intrã &n costul in!estiţiei. (*) Tari$ele pentru realizarea auditului de siguranţã rutierã( e#clusi! al celui e$ectuat potri!it art. (1) "i (+)( I2R percepe anticipat un tari$ sta%ilit &n raport de !aloarea totalã a in!estiţiei la proiectele de construcţie de drumuri pu%lice( la proiectele de rea%ilitare "i)sau de modernizare a drumurilor pu%lice e#istente. (7)( poate $i contestatã de auditorii respecti!i( &n termen de 1.

R.ART. '= (1) 2e &n$iinţeazã Institutul pentru 2iguranţã Rutierã( instituţie pu%licã cu personalitate uridicã( &n su%ordinea Autoritãţii Rutiere Române 4 A.R. (+) Contractul pre!ãzut la alin. din cadrul 1inisterului Transporturilor( $inanţat integral din !enituri proprii. 1@ (1) Raporturile dintre I2R "i auditori se sta%ilesc prin contract de prestãri de ser!icii( semnat de am%ele pãrţi( care pre!ede drepturile "i o%ligaţiile pãrţilor( termenele pentru $inalizarea auditului de siguranţã rutierã( cuantumul onorariului auditorilor( termenele "i modul de platã a acestuia. a) in$rastructura rutierã%) !e/iculele rutierec) comportamentul uman pe drumurile pu%lice. (1) se realizeazã &n con$ormitate cu pre!ederile unui contract4cadru. (1)( auditorul de siguranţã rutierã are dreptul la un onorariu al cãrui cuantum rezultã din aplicarea tari$elor unitare aplicate la !olumul de acti!itate depusã( ast$el cum reiese din decontul apro%at de I2R( ane#at la raport. ART. (') Institutul pentru 2iguranţã Rutierã &"i e#ercitã atri%uţiile "i responsa%ilitãţile &n domeniile cu impact asupra siguranţei rutiere( respecti!.R.( prin reprezentanţi care coordoneazã acti!itatea auditorilor de siguranţã rutierã( care domiciliazã &n udeţul respecti!.R. (') Pentru acti!itatea depusã &n realizarea raportului de audit &n %aza contractului pre!ãzut la alin. (*) Pentru desemnarea unei lucrãri de audit de siguranţã rutierã( auditorul poate primi( la cerere( un a!ans de *=C din onorariul estimat. IA Cadrul instituţional &n domeniul auditului de siguranţã rutierã ART. (*) I2R $uncţioneazã teritorial prin intermediul $iecãrei agenţii teritoriale a Autoritãţii Rutiere Române 4 A. 18 2umele &ncasate potri!it pre!ederilor art. CAP.R. Tari$ele unitare( respecti! tari$ul pe ora de acti!itate prestatã( tari$ul pe Bilometru de drum auditat( tari$ul pe proiect auditat( se sta%ilesc prin /otãrâre a 6u!ernului( &n $uncţie de natura "i de comple#itatea lucrãrii( precum "i de specialitatea auditorului. (1)4(+) se utilizeazã de cãtre I2R numai &n !ederea asigurãrii onorariilor auditorilor de siguranţã rutierã pentru acti!itãţile des$ã"urate( precum "i a $inanţãrii acti!itãţilor proprii ale I2R &n domeniul siguranţei rutiere.R. 17 1inisterul Transporturilor este autoritatea competentã de reglementare &n domeniul siguranţei rutiere( care asigurã aplicarea pre!ederilor prezentei legi prin Institutul pentru 2iguranţã Rutierã din cadrul Autoritãţii Rutiere Române 4 A. . 10 alin. ART.

a) desemneazã auditorii de siguranţã rutierã &n !ederea e$ectuãrii auditului pentru proiectele ce $ac o%iectul prezentei legi%) ela%oreazã "i propune norme de aplicare a pre!ederilor prezentei legi( care se apro%ã prin ordin al ministrului transporturilorc) reglementeazã aspectele de ordin contractual cu %ene$iciarii auditului "i cu auditorii de siguranţã rutierã pentru realizarea auditului de siguranţã rutierã( reglementeazã circuitul documentelor "i in$ormaţiilor &ntre pãrţile implicate &n procesul de audit de siguranţã rutierãd) asigurã organizarea cursurilor de $ormare pro$esionalã( &n scopul atestãrii auditorilor de siguranţã rutierã( precum "i organizarea cursurilor de instruire "i per$ecţionare pentru auditorii de siguranţã rutierã atestaţie) asigurã e#aminarea "i atestarea auditorilor de siguranţã rutierã( emite "i retrage aceste atestate( prin comisia pre!ãzutã la art.ART. '1 (1) I2R este singura instituţie competentã sã organizeze realizarea auditului de siguranţã rutierã( precum "i acti!itãţile de $ormare( atestare( instruire "i per$ecţionare pro$esionalã a auditorilor de siguranţã rutierã. (') 3n domeniul auditului de siguranţã rutierã I2R &ndepline"te urmãtoarele atri%uţii principale. 0$) organizeazã periodic in$ormãri "i dez%ateri ale auditorilor de siguranţã rutierã pe teme legate de rezultatele cercetãrii "i practicii &n domeniug) $undamenteazã "i ela%oreazã proiecte pri!ind norme( standarde "i g/iduri te/nice &n materia auditului de siguranţã rutierã( precum "i 1anualul de audit pentru siguranţã rutierã( &n concordanţã cu e!oluţia reglementãrilor la ni!el european "i internaţional( "i &nainteazã aceste proiecte spre apro%are prin ordin al ministrului transporturilor/) participã pe plan naţional "i internaţional la acti!itãţi speci$ice domeniului de audit de siguranţã rutierãi) contri%uie la ela%orarea strategiilor pri!ind gestiunea siguranţei in$rastructurii rutiere) colecteazã "i ar/i!eazã toate rapoartele de audit de siguranţã rutierãB) propune spre apro%are prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de atestare( metodologia de organizare a cursurilor de $ormare( instruire "i per$ecţionare pro$esionalã a auditorilor de siguranţã rutierã( programele tematice ale acestor cursuri( precum "i metodologia de desemnare a auditorilor &n !ederea realizãrii auditurilor de siguranţã rutierãl) ţine Registrul auditorilor de siguranţã rutierã( pe specialitãţi( "i opereazã modi$icãrile care se impun( pe %aza deciziilor Comisieim) realizeazã documentaţii "i pu%licaţii de specialitate pentru auditorii de siguranţã rutierã- .

g)( ) "i l)( precum "i alte reglementãri ela%orate. a) suspendarea pentru o etapã a desemnãrii auditorului pentru a realiza un audit( con$orm metodologiei de desemnare( &n cazul nedepunerii &n termen( $ãrã usti$icare temeinicã( a ultimului raport de audit contractat%) suspendarea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã( pe o duratã de la o lunã la 0 luni. a) atri%uţiile "i responsa%ilitãţile I2R%) Regulamentul de organizare "i $uncţionare a I2Rc) raporturile care se sta%ilesc &ntre I2R "i auditori( I2R "i %ene$iciarii auditului( proiectanţii "i e#ecutanţii proiectelord) contractele4cadru pre!ãzute la art. 18. (1) poate $i atacatã la instanţa de contencios . (+) 3n termen de 7= de zile de la data pu%licãrii prezentei legi &n 1onitorul 5$icial al României( Partea I( prin /otãrâre a 6u!ernului se apro%ã urmãtoarele. 1+ alin. (+)c) retragerea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã( pentru cazul &n care acesta este o%ligat sã restituie onorariul primit &n condiţiile art. CAP. Dacã dupã 0 luni condiţiile respecti!e nu sunt &ndeplinite integral( suspendarea se prelunge"te corespunzãtor4 pentru depã"irea ne usti$icatã( cu cel puţin un an( a o%ligaţiilor pre!ãzute la art. 1@ alin. alin. ani consecuti!i. . A Rãspunderile "i sancţiunile auditorului de siguranţã rutierã ART. '* (1) Decizia I2R de aplicare a unei sancţiuni pre!ãzute la art. (') Procedura de cercetare a a%aterilor disciplinare se realizeazã potri!it legii. '' alin. 10 "i al tari$elor unitare pre!ãzute la art. +( pânã la &ndeplinirea integralã a condiţiilor respecti!e. 11 alin. (7) pentru mai mult de umãtate dintre recomandãrile ela%orate care au $ost contestate &n cel puţin * rapoarte( &ntocmite &ntr4o perioadã de . 1@ alin.n) distri%uie auditorilor documentaţiile "i pu%licaţiile pre!ãzute la lit. (1) "i art. (')g) procentul ma#imal din tari$ul perceput pentru realizarea unui audit pe care I2R &l poate reţine pentru $inanţarea acti!itãţii proprii( con$orm art. '' (1) 2ancţiunile disciplinare se dispun "i se aplicã de cãtre I2R &n raport cu gra!itatea a%aterii "i constau &n. (+)e) cuantumul indemnizaţiilor mem%rilor Comisiei$) cuantumul tari$elor pre!ãzute la art. (*) I2R &ndepline"te "i alte atri%uţii pre!ãzute de legislaţia &n !igoare "i de pre!ederile prezentei legi. 4 pentru &ncetarea &ndeplinirii uneia dintre condiţiile de o%ţinere a autorizaţiei de auditor( pre!ãzute la art. ART.

=== lei( aplicatã salariatului I2R responsa%il( pentru &ncãlcarea pre!ederilor art. (8) "i (@)( pentru nerespectarea metodologiei pri!ind realizarea auditului de siguranţã rutierã( precum "i pentru depunerea raportului de audit la %ene$iciar cu depã"irea ne usti$icatã a termenului contractat de depunerec) cu amendã de la 1.=== lei la . 11 alin. 11 alin.. %) "i c)( art..=== lei( aplicatã %ene$iciarului auditului( pentru nerespectarea( $ãrã usti$icãri( a pre!ederilor art. (') Contra!enţiilor pre!ãzute la art. (') lit.egea nr. '+ ?rmãtoarele $apte constituie contra!enţii "i se sancţioneazã dupã cum urmeazã. '0 (1) Persoanele( altele decât cele pre!ãzute la art. '. ART. alin. 1+ alin. 8 alin. zile de la comunicare. 7 alin. 1@=)'==' ( cu modi$icãrile "i completãrile ulterioare. (. (1) "i (')e) cu amendã de la 1=. '+ se $ac de cãtre personalul &mputernicit &n acest sens din cadrul 1inisterului Transporturilor( Inspectoratului de 2tat &n Construcţii "i)sau din cadrul 1inisterului Internelor "i Re$ormei Administrati!e( &n limita competenţelor acestora. (') "i (+) "i art. (') Acţiunea e#ercitatã potri!it alin. (*) Contra!enientul poate ac/ita( &n termen de cel mult +@ de ore de la data &nc/eierii procesului4!er%al ori( dupã caz( de la data comunicãrii acestuia( umãtate din minimul amenzii pre!ãzute la art. (1).=== lei la . (1) Constatarea contra!enţiilor "i aplicarea sancţiunilor pre!ãzute la art. '+( agentul constatator $ãcând menţiune despre aceastã posi%ilitate &n procesul4!er%al. 1' alin.=. CAP.=== lei( aplicatã auditorului( pentru nerespectarea pre!ederilor art.== lei la 1. (')$) cu amendã de la . (*)d) cu amendã de la . (1) suspendã e#ecutarea deciziei atacate. ART.=== lei la .=.=== lei( aplicatã %ene$iciarului auditului( pentru nerespectarea pre!ederilor art.=== lei( aplicatã %ene$iciarului auditului( pentru nerespectarea pre!ederilor art. a) cu amendã de la .=== lei( aplicatã %ene$iciarului auditului( pentru nerespectarea pre!ederilor art. (*)4(0)%) cu amendã de la 1. ')'==1 pri!ind regimul uridic al contra!enţiilor( apro%atã cu modi$icãri "i completãri prin .=== lei la 1==. '+ le sunt aplica%ile pre!ederile 5rdonanţei 6u!ernului nr.)( care pânã la data intrãrii &n !igoare a prezentei legi au o%ţinut certi$icate de a%sol!ire a unor cursuri de $ormare a ..=== lei la 1=.administrati! &n termen de 1. 7 alin. 1. ' alin. AI Dispoziţii tranzitorii "i $inale ART.

G 9ucure"ti( 8 noiem%rie '==@. Aceastã lege a $ost adoptatã de Parlamentul României( cu respectarea pre!ederilor art. comandant( o$iţer punte secund( o$iţer punte( "e$ mecanic( o$iţer mecanic secund( o$iţer mecanic( "e$ electrician maritim( o$iţer electrician maritim( pilot de mare largã( pilot maritim( pilot maritim aspirant( meteorolog( meteorolog aeronautic( prognozist( personal aeronautic pentru protecţia na!igaţiei aeriene "i telecomunicaţiei (P<A4TC)( inginer de recepţie "i control aerona!e( inginer de recepţie "i mi loace P<A4TC( pro$esor de legislaţie rutierã( inspector ITP( lector pentru pregãtirea "i per$ecţionarea pro$esionalã a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere( auditor de siguranţã rutierã-D. (*).> 2><AT?. 8. PR>E>DI<T>. ' la . ART.auditorilor de siguranţã rutierã cu o duratã de cel puţin 0 luni "i care &ndeplinesc condiţiile pre!ãzute la art. 7( care intrã &n !igoare la 1' luni de la data intrãrii &n !igoare a legii.egea nr.?I( D5R? I5A< TGRGCI. (') din Constituţia României( repu%licatã. "i ale art. zile lucrãtoare de la data &nregistrãrii cererii( dispunând &nscrierea &n Registrul auditorilor de siguranţã rutierã( potri!it prezentei legi.== din * iunie '==+( cu modi$icãrile "i completãrile ulterioare( litera /) a literei A se modi$icã "i !a a!ea urmãtorul cuprins. '0. ART.. 80 alin. '8 Prezenta lege intrã &n !igoare la 7= de zile de la data pu%licãrii &n 1onitorul 5$icial al României( Partea I( cu e#cepţia pre!ederilor art. 0 alin.5R 956DA< 5. '==)'==+ pri!ind recunoa"terea diplomelor "i cali$icãrilor pro$esionale pentru pro$esiile reglementate din România( pu%licatã &n 1onitorul 5$icial al României( Partea I( nr. + pot o%ţine atestatul de auditor de siguranţã rutierã. <r. PR>E>DI<T>. '@ .T>A<? p.a data intrãrii &n !igoare a prezentei legi( &n ane#a nr. .> CA1>R>I D>P?TAFI. D/) pro$esii &n domeniul transporturilor aeriene( maritime( $lu!iale "i rutiere. . (') 2olicitarea &mpreunã cu documentele care atestã &ndeplinirea condiţiilor pre!ãzute se depun &n scris la secretariatul Comisiei( &n termen de *= de zile de la data intrãrii &n !igoare a ordinului pre!ãzut la art. (*) Comisia !eri$icã &ndeplinirea condiţiilor pre!ãzute "i atestã calitatea de auditor de siguranţã rutierã &n termen de 1.

4444444444 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->