Τό «δῶρο» τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο !

Ἡ μεγαλύτερη δωρεά καί εὐλογία γιά τό ἀνθρώπινο γένο̋, εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση
τοῦ δευτέρου προσώπου τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό̋
λοιπόν ὁ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ ὁ μονογενῆ̋, ὁ ὁποῖο̋ ὑπακούοντα̋ στό πατρικό θέλημα,
ἐνανθρωπίστηκε ἐκ Πνεύματο̋ Ἁγίου καί Μαρία̋ τῆ̋ Παρθένου, καί ἐν χρόνῳ καί
τόπῳ ἐφόρεσε τήν ἀνθρώπινη σάρκα, ἔπαθε ὡ̋ ἄνθρωπο̋, «ἀπαθή̋ δέ τῇ Θεότητι»,
πορευόμενο̋ ἀγόγγυστα τό δρόμο τῆ̋ θυσία̋. Μέ αὐτή του τή θυσία θεμελίωσε τήν
Ἐκκλησία, μέ αὐτό του τό Αἷμα τήν ἐξαγόρασε καί τήν καθαγίασε, καί ἔτσι ἔγινε
ἱδρυτή̋, θεμελιωτή̋ καί κεφαλή Αὐτῆ̋, ὡ̋ «λίθο̋ ἀκρογωνιαῖο̋».
Ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ λοιπόν, ὄντα̋ τέλειο̋ Θεό̋ «ἐπτώχευσε πλούσιο̋ ὤν, ἵνα
ἡμεῖ̋ τῇ ἐκεῖνου πτωχεῖᾳ πλουτήσωμεν». Φτωχαίνει ὁ Θεό̋ γιά νά πλουτίσουν
οἱ ἄνθρωποι, πάσχει ὁ Θεό̋ γιά νά
ζήσουν οἱ ἄνθρωποι. Σταυρώνεται καί
ἀνίσταται γιά νά συσταυρωθοῦμε καί
ἐξαναστηθοῦμε ἀπ’ τήν ἁμαρτία, καί
διανέμοντά̋ μα̋ τήν χαρά καί τό φῶ̋
τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ νά ὁδηγηθοῦμε ἀπ’
τήν φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπ’ τό
σκότο̋ στό φῶ̋, ἀπ’ τήν δουλεία στήν
ἐλευθερία, ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή !
Σέ τοῦτον ἐδῶ τόν κόσμο, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, τόν ζυμωμένο μέ τή
φθορά καί τό θάνατο, «ἑνί ἑκάστῳ
ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρι̋ κατά τό
μέτρον τῆ̋ δωρεᾶ̋ τοῦ Χριστοῦ».
Μᾶ̋ ἔδωσε δηλαδή, ὡ̋ Ἐκεῖνο̋ ὁ
Παντογνώστη̋ γνωρίζει, σέ ἕναν
ἕκαστον, σέ κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶ̋ «ἄνωθεν δωρήματα», χάριτε̋ καί χαρίσματα
σύμφωνα μέ τό ἀλάνθαστο κριτήριο Του. Δέν μᾶ̋ τά ἔδωσε γιά νά θεμελειώσουμε
μέ αὐτά τόν ἐγωϊσμό καί τήν ἔπαρσή μα̋. Ὄχι.
Ἀλλά γιά νά ἐργασθοῦμε ἀτομικά, ἕκαστο̋ γιά τό προσωπικό πνευματικό του
συμφέρον, ἄλλά καί γιά νά στηρίζουμε μέ αὐτά (τά χαρίσματά μα̋) ὁ ἕνα̋ τήν

1

ἀδυναμία τοῦ ἄλλου στήν προοπτική τῆ̋ θεώσεω̋ πού μᾶ̋ παρέχει ἡ ἐνανθρώπηση
τοῦ Χριστοῦ.
Ζώντα̋ λοιπόν ἀδελφοί μου μέσα στήν χάρι τῆ̋ θεία̋ αὐτῆ̋ ἀποκαλύψεω̋,
χρειάζεται «ἀπό φυλακῆ̋ πρωΐα̋ μέχρι νυκτό̋» νά ὑπάρχει στά χείλη μα̋ ὕμνο̋ πρό̋
τόν δωρεοδότη Θεό, πού μᾶ̋ παρέδωσε τά πάντα. Ἡ συναίσθηση τῆ̋ εὐεργεσία̋
τοῦ Θεοῦ πρό̋ ἡμᾶ̋ καί ἡ ἀπονομή εὐχαριστία̋ πρό̋ τόν Θεό εὐεργετεῖ πάλι ἡμᾶ̋.
Μεγάλη ἡ ἀγάπη καί ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιά τό πλάσμα του, τόν ἄνθρωπο. Γι’
αὐτό καί πρέπει νά εἶναι ἡ μοναδική μα̋ ἐλπίδα στήν προσωπική μα̋, τήν
οἰκογενειακή καί τήν κοινωνική ζωή μα̋. «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντα̋, ἐπὶ
υἱοὺ̋ ἀνθρώπων, οἷ̋ οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλ. ρμε’ 145,3). Μή στηρίζετε τί̋
ἐλπίδε̋ σα̋ στού̋ κοσμικού̋ ἄρχοντε̋, σέ ἀνθρώπου̋ πού δέν μποροῦν νά σᾶ̋
σώζουν ἀφοῦ δέν μποροῦν οὔτε τού̋ ἴδιου̋ ἑαυτού̋ του̋ νά σώσουν.
Μέσα λοιπόν στό ἄγχο̋ τῆ̋ καθημερινότητα̋ πού συχνά μᾶ̋ ὁδηγεῖ σέ ἀπόγνωση
καί ὁλιγοπιστία, ἄ̋ πάρουμε σύντροφο τήν πανίσχυρη ἐλπίδα στό Θεό, καί ἄ̋
προχωρήσουμε τό νέο ἔτο̋, ἀλλά καί σέ ὅλα τά ἔτη πού θά ἐπιτρέψει ὁ Κύριο̋ νά
ζήσουμε στή ζωή αὐτή, μέ τήν πεποίθηση καί τήν βεβαιότητα ὅτι θά νικήσουμε τί̋
ὅποιε̋ δυσκολίε̋ καί ἀντιξοότητε̋ μᾶ̋ συμβοῦν, καί μαχόμενοι ἀλλά νικώντε̋, καί
γενόμενοι «καινοί ἀντί παλαιοί» προκρίνωντα̋ πάντα τα σωτηριολογικά μα̋ θέματα,
τέκνα Θεοῦ καί υἱοί φωτό̋ θά χαρακτηρισθῶμεν καί νομά̋ σωτηρία̋ θά
καταξιωθῶμεν.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
π.Μηνᾶ̋ Ἀλεξιάδη̋

O ρόλο̋ των σχολικών εορτών στην προσχολική ηλικία
Έφτασε η μέρα τη̋ Χριστουγεννιάτικη̋ γιορτή̋ στον παιδικό σταθμό, λιλιπούτειοι
μαθητέ̋ με στολέ̋, γονεί̋ πανέτοιμοι να καμαρώσουν τα βλαστάρια του̋, πολλή
φασαρία, μουσική, λαμπιόνια αλλά και κλάματα συνθέτουν το σκηνικό τη̋ μέρα̋
αυτή̋.
Τι γίνεται όμω̋ όταν το παιδί
αρνείται να πάρει μέρο̋ στη
γιορτή ;
Κάποιοι γονεί̋ ανησυχούν με τέτοιε̋
εκδηλώσει̋ άρνηση̋ των παιδιών του̋
και συχνά αναρωτιούνται για ποιο λόγο
συμβαίνει αυτό. Αυτό το κείμενο έχει
σαν στόχο να εξηγήσει πω̋ έχουν τα
πράγματα.
Όπω̋
γνωρίζετε
οι
περισσότεροι, η προσαρμογή ενό̋
παιδιού μπορεί να είναι και επίπονη και μακρά, άλλα παιδιά προσαρμόζονται γρήγορα
άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Σε μια σχολική γιορτή, ανοιχτή για θεατέ̋
γονεί̋, είναι φυσιολογικό να αισθανθούν αμηχανία και άγχο̋, πολλοί άνθρωποι ακόμα
και ω̋ ενήλικε̋ έχουν δυσκολία να εκτεθούν μπροστά σε πολύ κόσμο. Ο ρόλο̋ όμω̋

2

τέτοιων δραστηριοτήτων δεν είναι αυτό̋ σε καμία περίπτωση. Ο εκπαιδευτικό̋
έχοντα̋ υπόψη το επίπεδο ανάπτυξη̋ των παιδιών οργανώνει τι̋ γιορτέ̋
επιδιώκοντα̋ πρωτίστω̋ την ψυχαγωγία αλλά και την καλλιέργεια τη̋ υιοθέτηση̋
θετική̋ στάση̋ απέναντι στο χορό και τη μουσική. Επομένω̋ σε κάθε σχολική γιορτή
οι παιδαγωγοί καλούνται να προσαρμόσουν το θέμα και του̋ ρόλου̋ σύμφωνα με
την ηλικία, με τα ενδιαφέροντα και πάντοτε με γνώμονα τον ρυθμό ανάπτυξη̋ κάθε
παιδιού έτσι ώστε να επιτευχθούν οι εκάστοτε παιδαγωγικοί στόχοι. Κι αυτό ακριβώ̋
είναι το μυστικό τη̋ επιτυχία̋. Τα θεατρικά δρώμενα βοηθούν στην
καλλιέργεια του προφορικού λόγου και άρα στην γλωσσική ανάπτυξη, στην
πυροδότηση τη̋ δημιουργικότητα̋, στην κοινωνικοποίηση, στην αδρή
κινητικότητα, στη σωματική και πνευματική εκτόνωση του νηπίου, στην
διεύρυνση τη̋ φαντασία̋ και γενικά προσφέρουν ποιοτική αισθητική
παιδεία που τόσο έχουμε ανάγκη στην σύγχρονη κοινωνία μα̋.
Ο
σχεδιασμό̋ και η οργάνωση μια̋ τέτοια̋ γιορτή̋ απαιτούν επίπονη εργασία,
υπομονή, επιμονή και αρκετό χρόνο. το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα παιδί που παίρνει
μέρο̋ σε μια τέτοια δραστηριότητα υπό τέτοιε̋ συνθήκε̋ όπου έχει χαρεί όλε̋ τι̋
πρόβε̋, θα ανέβει στη σκηνή γιατί θα έχει γίνει η κατάλληλη προσέγγιση και
προετοιμασία και θα διασκεδάσει όποτε θα αποκομίσει και τα οφέλη συνολικά από
όλη την δραστηριότητα. Τότε τα συναισθήματα των γονέων και των παιδαγωγών
απογειώνονται καθώ̋ τα μικρά βλαστάρια γίνονται μεγάλοι πρωταγωνιστέ̋,
ξεδιπλώνουν τα ταλέντα του̋, εκφράζονται με το δικό του̋ τρόπο λειτουργώντα̋ ω̋
ενεργά μέλη τη̋ ομάδα̋ όπου ανήκουν, χαρίζοντα̋ στου̋ γονεί̋ του̋ όμορφε̋
αναμνήσει̋. σε αντίθετη περίπτωση που τα παιδιά δεν επιθυμούν να συμμετέχουν
τότε σεβόμαστε την επιθυμία του̋ και του̋ προτείνουμε να καθίσουμε μαζί να
παρακολουθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα. Ούτε πίεση ούτε γκρίνιε̋ γιά
φωτογραφήσει̋ και βιντεοσκοπήσει̋, τα σχολικά χρόνια είναι μπροστά του̋ γιά
τέτοιε̋ εκδηλώσει̋ άλλωστε......
(πηγή : http://www.ivfforums.gr)

Ἐπιμέλεια: Βίκυ Ἀγγελή, Φιλόλογο̋

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου
κι αρχή του χρόνου.
Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου
πάντα του χρόνου.
Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών εν
κι αρχή κυδών εν
Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον
το μυριγμένον.
Εμυρίστεν ατόν ο κόσμο̋ όλον
ο κόσμο̋ όλον.

3

Για μύριστ ατό και εσύ αφέντα
καλέμ αφέντα.
Λύσον την κεσέ σ και δω̋ παράδα̋
και δω̋ παράδα̋.
Κι αν ανοιεί̋ μα̋ χαράν σην πόρτα̋ σ
χαράν σην πόρτα̋ σ.
Ευχέ̋, Χρόνια Πολλά, Πάντα και του χρόνου
Καλή χρονία και σ όλα τα οσπίτα υείαν κι ευλογίαν

Ἀνακοίνωση Ι.Ναοῦ

4

.
5/1 (23/12
"

.

.)

.

,
,

,
,
,

,
"

".

-

"

.
.

&
.

,

.

.
5/1 (23/12
"

.

.)

.

,
,

,
,
,

,
"

".

-

"

.
.

&
.

,

.