SULIT 1249/1 Sejarah Kertas 1 September 2005 1⅔ jam

1249/1

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

SEJARAH
Kertas 1 Satu jam

1 2 4 9 1
1. 2.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

1249/1

©2005 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah SULIT

2 SULIT Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan dengan kertas jawapan objektif anda. 1. Apakah kesan pengeluaran makanan berlebihan kepada masyarakat Neolitik? A B C D Peningkatan taraf sosial Pengenalan sistem barter Pelbagai sistem ekonomi Perubahan sistem kepercayaan

Fungsi tulang oracle adalah meramalkan sesuatu keadaan. 2. Berdasarkan maklumat di atas apakah kesannya kepada masyarakat Hwang Ho? A B C D Pengiraan takwim Kepercayaan animisme Kewujudan sistem tulisan Pengiktirafan golongan bomoh ‘...Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha…. untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani...’ (Falsafah Pendidikan Kebangsaan) Antara berikut sistem pendidikan tamadun awal manakah yang mempunyai persamaan dengan pernyataan di atas? A B C D Indus Sparta Athens Hwang Ho

3.

3

Tokoh X

Perbincangan melalui kaedah soal jawab.

4.

Antara berikut siapakah tokoh X yang berkaitan dengan pernyataan di atas? A Plato B Socrates C Aristotle D Herodotus

Stoisisme Taoisme

5.

Persamaan falsafah di atas adalah berkaitan hubungan manusia dengan A B C D Alam Tuhan Peraturan Pemerintah

6.

Mengapakah pelabuhan pembekal telah bertukar menjadi pelabuhan kerajaan pada zaman kerajaan awal Asia Tenggara? A B C D Peningkatan perdagangan Pembentukan negeri Penemuan logam Perluasan kuasa

7.

Siapakah golongan Ksyatria dalam masyarakat India? A Golongan tentera B Golongan artisan C Golongan pendeta D Golongan pedagang

8.

Mengapakah orang Islam Makkah berhijrah ke Habsyah pada 615 M.? A B C D Menyebar dakwah Menerima jemputan Meluaskan pengaruh Mendapatkan perlindungan

4 9. Bagaimanakah penerimaan orang Ansar terhadap orang Muhajirin yang tiba di Madinah pada 622 M.? I Menjaga keselamatan II Menjalin persaudaraan III Melantik panglima tentera IV Menyediakan modal perniagaan A B C D I ,II dan III I, II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

10.

Mengapakah Uthman b. Affan dipilih sebagai utusan orang Islam di Hudaibiyah pada 628 M.? I Bertolak ansur II Kematangan berfikir III Kemahiran berperang IV Bersifat lemah lembut A B C D I , II dan III I ,II dan IV I ,III dan IV II ,III dan IV

11

Apakah faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah pada abad ke 9 M.? A B C D Hubungan luar Perluasan kuasa Ilmu pengetahuan Pemulihan budaya

5

Batu Bersurat Terengganu 12. Gambar di atas membuktikan Islam datang ke Tanah Melayu dari A B C D 13. Arab India China Acheh

Antara berikut, karya manakah yang digunakan untuk membangkitkan semangat berperang tentera Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? I Hikayat Ali Hanafiah II Hikayat Amir Hamzah III Hikayat Nabi Bercukur IV Hikayat Bulan Berbelah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Hukum Kanun Melaka

14.

Manakah antara yang berikut berkaitan dengan undang-undang di atas? I Peranan nakhoda II Permasalahan ibadah III Undang-undang keluarga IV Tanggungjawab pembesar A B C D I , II dan III I ,II dan IV I ,III dan IV II , III dan IV

6

Melaka abad ke 17 Ducats Rix Dollars Lion Dollars 15. Mata wang di atas berkaitan dengan negara A B C D Britain Belanda Portugal Sepanyol

Pada Zaman Gelap petani mendapat perlindungan daripada tuan tanah 16. Merujuk kepada rajah di atas, sebagai balasannya petani I Menjadi hamba II Membayar cukai III Menyerahkan tanah IV Menguruskan perniagaan A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Penguasaan Istanbul oleh Turki pada tahun 1453M

17.

Apakah kesan peristiwa di atas terhadap Eropah? I Perubahan gaya hidup II Kemerosotan sistem feudal III Penerokaan lautan Atlantik IV Sukar mendapat barangan Timur A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

7 18. Antara berikut manakah merupakan faktor orang Eropah menjelajah ke Timur ? I Kekuatan tentera II Desakan ekonomi III Kemahiran pelayaran IV Dorongan keagamaan A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

19.

Apakah kesan Akta Pemagaran Tanah kepada Revolusi Pertanian di Britain pada abad ke 18? A B C D Pengenalan cukai tanah Pembukaan tanah ladang Pemansuhan sistem tanaman bergilir Pemilikan tanah persendirian merosot

Sistem Kangcu 20. Apakah yang berkaitan dengan sistem di atas? A B C D Pajakan tanah Pengambilan buruh Pengairan pertanian Penggiliran tanaman

• Sistem Pengambilan buruh X •

Buruh dikumpulkan dari kampung Perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang

21.

Berdasarkan rajah di atas, X ialah A B C D Kontrak Kangani Tiket kredit Buruh bebas

8 22. Apakah tujuan Enakmen Tanah Padi1917 diperkenalkan? A B C D 23. Meningkatkan kadar cukai Melarang penanaman getah Memodenkan sistem tanaman Menghalang kemasukan beras

Mengapakah berlaku persaingan kuasa imperialis barat di Asia Tenggara pada kurun ke 19? I Mendapat sanjungan II Mengukuhkan kekuatan III Meluaskan kuasa politik IV Menjadi kuasa pemimpin A B C D I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Dewan Tempatan Belanda di Indonesia

24.

Apakah fungsi dewan di atas? A B C D Penasihat kewangan Penasihat pentadbiran Penyelaras tanah jajahan Penggubal undang-undang

25.

Antara berikut manakah tuntutan gerakan dakyah oleh Jose Rizal? I Kemerdekaan II Hak yang sama III Kebebasan bersuara IV Pembaharuan politik A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

9 26. Mengapakah berlaku pertikaian diantara Dato Kelana Syed Abdul Rahman dengan Dato Syahbandar Abdullah Tunggal di Negeri Sembilan? A B C D Perebutan jawatan Perebutan pengaruh Perebutan kawasan cukai Perebutan kawasan perlombongan

27

Bagaimanakah Kaum Muda menyebarkan pengaruh di kalangan masyarakat Melayu ? I Media II Ceramah III Persatuan IV Madrasah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

X

- dikarang oleh Ishak Hj. Muhammad - menyentuh tentang pejajahan,dan menghargai warisan bangsa

28

X di atas ialah … A B C D Keris Melaka Bulan Melayu Anak Mat Lela Gila Melor Kuala Lumpur

29.

Sempadan sebuah kerajaan dalam masyarakat Melayu tradisional ditentukan oleh A B C D kedaulatan raja keluasan takluk kesetiaan rakyat kedudukan sungai

10

o Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. o Sempadan negara berdasarkan bangsa. 30. Prinsip di atas berkaitan dengan A B C D Piagam Atlantik Revolusi Russia 1917 Persetiaan Versailles 1918 Deklarasi Woodrow Wilson

31.

Apakah kepentingan Sistem Ahli kepada Tanah Melayu ? I Menggubal perlembagaan II Menyokong kerakyatan sama rata III Memulakan proses perpaduan kaum IV Melatih penduduk mentadbir negara A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

32.

Antara berikut manakah berkaitan dengan keahlian Dewan Negara? I Bergelar Senator II Berkhidmat 5 tahun III Berumur 30 tahun ke atas IV Berpeluang menjadi menteri A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

11 33. Antara berikut manakah bidang kuasa kerajaan negeri di Malaysia ? I Pertanian II Kewangan III Pertahanan IV Agama Islam A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

34.

Apakah tujuan program Pembangunan in-situ? A B C D Pembukaan bandar baru Mengelompokkan kampung Pembukaan kawasan pertanian Memulih kawasan produktiviti rendah

Cabaran Kesembilan Wawasan 2020 35.

Memupuk dan membina masyarakat makmur

Bagaimanakah cabaran di atas boleh dicapai? A B C D Berpendapatan tinggi Keselamatan terjamin Kepimpinan berwibawa Budaya kerja cemerlang

36.

Antara berikut manakah kesan Perang Dingin? I NATO II SEATO III Pakatan Bertiga IV Pakatan Warsaw A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12 37. Apakah tujuan Rancangan Colombo? A B C D Bantuan ketenteraan Bantuan pendidikan Bantuan perubatan Bantuan makanan

38.

Apakah faedah yang diterima oleh Malaysia dalam Pertubuhan Negara-negara Islam(OIC)? I Bantuan pendidikan II Pinjaman kewangan III Kemudahan perubatan IV Kerjasama ketenteraan A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Deklarasi Kuala Lumpur - November 1971

39.

Antara berikut manakah berkaitan dengan pernyataan di atas? A B C D Dasar anti komunis Pemeliharaan alam sekitar Dasar aman, bebas dan berkecuali Pembenterasan penyalahgunaan dadah

40.

Apakah sumber kejayaan K-Ekonomi Malaysia? I Buruh asing II Modal intelek III Pekerja berpengetahuan IV Perdagangan antarabangsa A B C D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV KERTAS SOALAN TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful