P. 1
RFE

RFE

|Views: 4|Likes:
Published by Dumas

More info:

Published by: Dumas on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2010

pdf

text

original

Linii directoare și opere de referință a CAD Reforma fiscală ecologică axată pe reducerea sărăciei

Prefață
Nu poate fi decât regretabil faptul că există puține schimburi între experții fiscali și cei care se ocupă cu mediul înconjurător. Unii și alții au preocupări, urmează perfecționări și utilizează jargoane diferite. Am fi tentați chiar să zicem că ei nu vorbesc pe aceeași limbă. Totuși, s-ar câștiga mult dacă am putea să îi facem să colaboreze mai mult. Exemplele de măsuri fiscale sunt numeroase (instrumente economice) a căror punere în aplicare a permis găsirea unor soluții în favoarea realizării unor obiective legate de mediul înconjurător. Lucrarea de față va descrie unele dintre acestea, iar totodată prezintă elemente noi de informare care pun în lumină avantajele posibile în termeni de atenuare a sărăciei- o perspectivă care nu poate decât să amplifice dorința de colaborare. Dacă combinarea măsurilor fiscale cu cele enviramentale, adică ”reforma fiscală ecologică„ (RFE), poate în același timp să protejeze mediul și să ofere sau să genereze resurse care poot fi consacrate luptei împotriva sărăciei, cum se face că guvernanții nu recurg la acestea foarte des? În primul rând, concepția unui RFE eficace cere o cunoaștere perfectă a politicilor enviramentale și bugetare, precum și în așa fel încât fiecare să fie administrată în practică, și deci o cooperare între experții din cele două domenii la care trebuie asociați cei care sunt însărcinați cu politicile de dezvoltare. Totuși, o dată elaborat un RFE solid, doar o jumătate din drum a fost parcurs. Experiența arată că punerea sa în aplicare necesită de asemenea de a depăși-adesea prin negociere – obstacole politice, sociale și instituționale dificile.

Rezumat
Ce este reforma fiscală ecologică? Reforma fiscală ecologică (RFE) acoperă un ansamblu de măsuri fiscale și de tarifare permițând obținerea unor soluții bugetare contribuind la atingerea obiectivelor enviramentale. Comunitatea internațională s-a angajat să atingă obiectivele milenare de dezvoltare (OMD), și în particular cel de ordine generală constând în reducerea la jumătate a sărăciei până în 2015. Pentru a ajuta la atingerea acestor obiective (OMD), guvernanții din țările în dezvoltare trebuie să mobilizeze resursele pentru a le investi în școli, în sănătate, în infrastructură și în mediu. RFE poate să joace un rol important în realizarea obiectivelor milenare pentru dezvoltare vizând a ”reduce cu jumătate sărăcia absolută„și a ”inversa tendința în ce privește pierderea resurselor enviramentale de aici în 2015„. De fapt, Summitul ONU pentru finanțarea dezvoltării și pentru dezvoltarea durabilă care s-au ținut în 2002 au recunoscut contribuția potențială a strategiilor RFE. Ultimul din aceste summite a subliniat că reducerea sărăciei și ameliorarea gestiunii mediului înconjurător sunt indisociabile. Cum poate (RFE) contribui la reducerea sărăciei și în favoarea dezvoltării?

1

RFE poate în mod direct contribui la reducerea sărăciei sprijnind la rezolvarea problemelor de mediu (ca de exemplu contaminarea apei și poluarea aerului) a căror victime sunt cei săraci. Această reformă poate contribui indirect, generând sau oferind resurse care să permită finanțarea de programe de luptă împotriva sărăciei în domenii precum distribuirea apei și salubrizarea, sau alte investiții utile pentru cei defavorizați în domenii ca sănătatea sau educația. RFE este un important element a panopliei instrumentelor politicii de dezvoltare. Măsurile RFE completează și întăresc demersurile regulamentare și altele legate de gestiunea bugetului și a mediului înconjurător. Multiplele avantaje a RFE Avantaje bugetare Avantaje legate de mediul Avantaje în materie de luptă înconjurător împotriva sărăciei a) Mobilizează metode a) Previne poluarea și a) Ameliorează accesul la ameliorează gestiunea servicii din domeniul apei, resurselor naturale salubrizării și electricității b) Reduce distorsiunile b) Mobilizează fonduri b) Mobilizează fonduri pentru pentru investiții în domeniul investiții utile către cei săraci luptei împotriva poluării și în (de ex. În educație) eliminarea sigură a deșeurilor c) Impune o mai mică sarcină c)Mobilizează fonduri pentru c) eliberează resurse finanțelor publice activitățile de represiune a financiare pentru a răspunde infracțiunilor la problemele de mediu și la altele care fac referire la cei săraci Care sunt obiectivele acestui document? Prezentul document descrie principalele aspecte de luat în considerare o dată cu conceperea RFE. Obiectivul este de a defini ”bune practici„ și de a furniza indicații asupra modului în care organismele de cooperare pentru dezvolatare pot să sprijine țările în dezvoltare să beneficieze de măsurile RFE în cadrul startegiilor acestora de dezvoltare și de luptă împotriva sărăciei. Experiența arată că, în ciuda avantajelor bugetare, enviramentale și în materie de luptă împotriva sărăciei pe care pot să le prezinte, măsurile RFE se lovesc de obstacole politice și instituționale. Pentru a le depăși, trebuie să se procedeze la o analiză aprofundată a contextului politic, apoi a se asigura o bună gestiune a reformelor în cadrul unui proces politic global. Astfel, după un examen a instrumentelor RFE și a problemelor tehnice de care sunt legate, acest document pune accentul pe problemele politico-economice și problemele de guvernare ridicate de reformă. Este vorba de un accent pus pe condiția prealabilă a unei concepții și a unei aplicări reușite, în ce privește diversele etape a ciclului politicilor în cadrul RFE, pe problemele de rezolvat în fiecare etapă, precum și pe principalii actori interesați. Maniera în care deținătorii pot să aducă un sprijin proceselor RFE este de asemenea descrisă. A doua parte a documentului examinează RFE în unele sectoare economice în mod particular importante pentru țările în dezvoltare: exploatara pădurilor, pescuit, combustibili fosili, electricitate, apă potabilă și luptă împotriva poluărilor industriale. Cui se adresează acest document? 2

Acest document se adresează mai întâi și mai ales la cei care au putere de decizie și al experții politicii de dezvoltare a organismelor donatoare care sprijină țările în dezvoltare partenere să aducă soluții la problemele de politică bugetară sau enviramentală, mai ales în cadrul strategiei de luptă împotriva sărăciei și în unele demersuri sectoriale. Acesta este mai ales destinat experților în materie de finanțe și de mediu precum și la specialiștii de sectoare ca de exemplu exploatarea pădurilor, pescuitul, energia, apa și transporturile. Experiența ne arată că sprijinul cel mai eficace este cel adus programelor de dezvoltare aplicate la inițiativa fiecărei țări, cu ajutorul țărilor partenere. Ce tip de RFE sunt aplicabile țărilor în dezvoltare? RFE face apel la o gamă largă de instrumente. Diferite tipuri de RFE și deci diverse instrumente pot să fie aplicate după sectorul sau problema considerată. Prezentul document se poartă pe instrumentele care prezintă cel mai mare interes pentru țările în dezvoltare, a căror taxe pe exploatarea resurselor naturale ca și pădurile și stockurile halieutice, măsurile de recuperare a costurilor și tarifarea destinată la ameliorarea accesului la servicile de bază ca distribuirea apei și a energiei, reformele de prelevări fiscale și subvenții în vederea de a descuraja utilizarea de produse care aduc daune mediului înconjurător, precum și taxele și contribuțile vizând a lupta împotriva poluărilor industriale nocive și deșeurile periculoase. RFE este realizabilă în majoritatea economiilor în dezvoltare și aplicată efectiv în multe dintre acestea, deși unele măsuri pot fi mai adaptate decât altele în unele țări sau sectoare. Deși nu este posibil de a generaliza, în ansamblu: Măsurile de tarifare a resurselor naturale, precum taxele pe exploatarea pădurilor și resurselor cu privire la pescuit, sunt adapatte la nevoile țărilor dotate cu resurse abundente, care sunt în general țări cu venit scăzut. Reformele taxelor pe produse și subvenții în favoarea lor sunt prevăzute în majoritarea țărilor, dar în particular în cele care produc energie, în care combustibilii beneficiează adesea de subvenții importante. Instrumentele de recuperare a costurilor ca de exemplu taxele de utilizare (pe energie și pe apă) sunt aplicabile în majoritatea țărilor, dar trebuie să fie aplicate cu discernământ în așa fel încât să nu penalizeze pe cei mai săraci. Taxele de poluare sunt adaptate în particular în țările cu venit intermediar care cunosc o industrializare rapidă și sunt confruntate cu grave probleme de poluare industrială, dar care dispun de capacități administrarive în ce privește dezvoltarea. Metodele globale de dezvoltare, precum strategiile de dezvoltare durabilă, ”strategiile de luptă împotriva sărăciei„ și demersurile sectoriale, sunt importante posibilități de implementare a RFE. Aceste metode oferă noi posibilități de integrare a RFE în planurile de dezvoltare sectoriale și naționale a fiecărei țări. Cadrele de cheltuieli pe termen mediu(CDMT), în particular, abordează direct problemele privitoare la acoperirea soluților financiare și la reformele taxelor și prețurilor. Mai multe cadre strategice de luptă împotriva sărăciei fac referire la RFE, conceput ca un mijloc de atingere a obiectivelor bugetare sau enviramentale importante pentru cei săraci. Care sunt principile fundamentale care ar trebui să susțină conceperea RFE? A taxa ”prejudicile„ mai degrabă decât ”bunurile„. Este în general preferabil de a taxa poluanții (de ex.emisile de sulf) decât intranții sau produsele pe care le generează (ce de ex combustibilii care conțin sulf). În acest sens, taxele de colete și de tratament a deșeurilor ar trebui să țină cont de volumul real aruncat și de factorii calitativi (ca de

3

exemplu concentrația de substanțe toxice) și de a stabili o distincție la întâlnirea substanțelor cele mai nocive. În unele cazuri, demersuri nuanțate nu sunt totuși aplicabile și trebuie să se recurgă la instrumente mai puțin fixe (ce de exemplu taxele pe intranți sau cele pe extranți). A fixa nivelul de taxe. În cazul ideal, din punct de vedere a protecției mediului înconjurător, creșterea taxei ar trebui să fie egal cu costul marginal al luptei împotriva poluării pentru a reduce efectiv poluările masive. Dacă este inferior, întreprinderile vor prefera în general să achite taxa. Taxele ar constitui atunci un instrument de colectă a soluților, și nu ar oferi un avantaj din punct de vedere a reducerii poluării. În practică, totuși, taxele și impozitele de creștere scăzăută pot să contribuie la stabilirea principiului că industrile trebuie să plătească astfel pentru poluare și să permită astfel de a testa aplicarea de noi instrumente. Aplicarea metodelor. Principiile de finanțe publice nu pledează în favoarea atribuirii produsului din taxe la utilizări specifice prestabilite. Totuși, aplicarea a cel puțin o parte din produsul taxelor enviramentale la activitățile de control și de represiune a infracțiunilor (atribuire a unei părți din metode la utilizări specifice) poate să fie justificată. Poate să aibă legătură cu prețul care trebuie plătit pentru ca aceste activități să beneficieze de o finanțare previzibilă, mai ales în țările în care organismele însărcinate cu probleme de mediu au puține mijloace sau sunt în mod intens tributare de sprijinul donatorilor. Acest demers poate să întărească incitațile în favoarea aplicării efective a reglementărilor enviramentale și a coletei taxelor și impozitelor corespondente, și mai ales să contribuie la aderarea opiniei publice la RFE. Atribuirea unei părți din produsul taxelor asupra poluării industriale („redistribuire a metodelor„) poate în mod egal să fie luată în considerare, pentru a crește acceptabilitatea politică a taxelor pe poluare. În acest caz este esențial de a redistribui aceste sume în industrie stabilind o distincție între întreprinderile după care înregistrează bune sau rele performanțe enviramentale, pentru a descuraja persistența unor practici rele. A respecta principile care caracterizează finanțe publice sănătoase. Metodele RFE care sunt gratificate pentru scopuri enviramentale trebuie să fie girate conform unor principii admise internațional de bună gestiune a cheltuielilor publice: eficiență operațională, obligație de a face calcule, transparență și unicitate a bugetului. Evaluări regulate se impun în această optică. Dacă se alege utilizarea unor metode pentru a favoriza investiția în echipamente și procedee mai respectuoase față de mediu, trebuie ca acest demers să fie strict limitat în timp. A adapta instrumentele la capacitațile de aplicare. Noile instrumente trebuie să fie elaborate în contextul unor cadre regulamentare și instituționale existente. Natura lor și deschiderea acestora trebuie să fie adaptate la capacitațile instituționale de aplicare. Taxele de poluare concepute de manieră să fie colectate și girate de organismele de protecție a mediului, care au ca și misiune să controleze și să impună respectul legislației în vigoare, pot să fie de asemenea un instrument eficace. Taxele de poluare integrate în sistemul fiscal național și colectate de autoritățile fiscale pot să fie mai complexe în a fi puse în aplicare. Astfel, China a experimentat mai întâi de-a lungul a câțiva ani ca prima țară aceste demersuri înainte de a opta pentru a doua. A întări capacitățile și credibilitatea organismelor enviramentale. Organismele de control trebuie să culeagă în timp oportun informații precise asupra fluxului de poluare industrială , originea și incidența lor, de exemplu în ce privește calitatea apei și a aerului. Pre-atribuirea unei părți a produsului taxelor de poluare poate să contribuie la întărirea și la

4

menținerea capacităților organismelor de control și de a le proteja împotriva atingerilor la bugetul lor motivate de considerații politice. Punerea în aplicare a RFE: dimensiunea politico-economică Avantajele fiscale, enviramentale și în materie de luptă împotriva sărăciei oferite de RFE poate să meargă în pereche, dar aceasta nu se produce automat. Se poate de asemenea proceda la arbitraje explicite între diferite obiective. RFE trebuie să fie bine conceput, ținând cont de aspectele următoare: echitatea, eficacitatea fiscală și enviramentală, fezabilitatea și eficiența administrativă și fezabilitatea politică. Dimensiunea politico-economică a RFE are o importanță primordială. Mai jos prezentăm unele aspecte esențiale ale acestor politici. A identifica câștigătorii și perdanții probabili și a înțelege punctele de vedere și intersele celor implicați, dintre care responsabilii politici, săracii și grupurile vulnerabile, sectorul privat, puterile publice, organizațile societății civile și media. A incorpora măsuri de compensare. Metodele extrase din RFE pot să fie atribuite unor activități de luptă împotriva sărăciei și de gestiune a mediului înconjurător. În unele cazuri, este nevoie de a se aduce un sprijin limitat în timp colectivităților și sectoarelor atinse pentru a asigura acceptarea politică a reformei și ca opinia publică să adere la aceasta. A scoate profit din presiunea opiniei publice. Sensibilizarea și participarea publicului sunt întotdeauna esențiale pentru a suscita voința politică necesară pentru adoptarea și aplicarea reglementărilor anti-poluare în ciuda opoziției industriei. Este în mod primordial de a informa publicul în ce privește riscurile poluării pentru sănătate și asupra repercusiunilor activităților industriale asupra mediului înconjurător. Aceste informații trebuie să fie transmise publicului într-o formă comprehensibilă. În unele țări, publicarea informaților performanțelor fiecărei întreprinderi, de manieră de a arăta cu degetul poluatorii, s-a revelat ca fiind un mijloc important de presiune.

-

-

Tabloul nr.1. Incidența unor instrumente RFE asupra sărăciei Tip de instrument asupra Mijloace de accentuare a efectelor benefice pentru săracii Taxe asupra rentelor(resurse În general pozitive dacă A veghea la absența minerale, exploatare taxele se aplică activităților repercusiunilor defavorabile forestieră, pescuit). comerciale și că o parte din pentru săracii datorită produsul lor este folosit în exploatării comerciale: și în beneficiul săracilor. așa fel încât soluțile destinate celor săraci să nu dispară sub efectul corupției. Taxe indirecte pe carburanți Creșterea prețurilor, mai ales Atribuirea resurselor pentru a gazului poate crește ameliorarea transportului costurile transportului public public și costul vieții în general- în particular în zonele îndepărtate. Taxele pe consumul de Scumpire a electricității pentr Subvenții fixate pentru electricitate săraci, în conformitate cu profitul celor nevoiași Incidențe sărăciei posibile

5

racordarea acestora la rețea (în general mai ridicat în zonele urbane). Taxe pe consumul de apă Scumpire a apei pentru pentru utilizare domestică săraci, în conformitate cu racordarea acestora la rețea. Taxe pe irigare Posibile scumpiri pentru cei sărac, influențate de accesul acestora la rețelele de irigare Creștere a prețului la Depinde de accesul săracilor îngrășăminte și la pesticide la îngrășăminte și la pesticide -

(„tarife sociale„). Subvenții fixe pentru săraci („tarife sociale”) Subvenții fixe Subvenții fixe

-

A sprijni întreprinderile să se conformeze la norme. Industrile dispun de numeroase mijloace puțin costisitoare pentru a reduce poluarea și deșeurile. În raport cu procedeele clasice, tehnicile de producție mai puțin poluante utilizează mai rațional energia, materile prime și alți intranți, permițând astfel scăderea prețurilor. Privilegiind prevenția, metodele de producție mai proprii fac ca să fie mai puțin necesar de a se recurge la echipamente de luptă împotriva poluării în aval. A etala reformele și a asocia diferite instrumente. Faptul de a programa și de a anunța în avans creștera viitoare a taxelor sau a impozitelor și de a atribui metodele lor pentru a sprijni întreprinderile să investească în lupta împotriva poluării poate facilita ajustările necesare și atenuarea rezistenței la instaurarea taxelor. Demersul pe etape oferă posibilitatea de a proceda la concentrarea indispensabilă cu sectorul vizat.

Care poate fi contribuția donatorilor?
În acest context de RFE, ciclul politicilor se compun din mai multe etape interdependente care adesea se întâlnesc. Donatorii pot juca un rol important în fiecare din etapele următoare: a) Definirea calendarului RFE trebuie să debuteze printr-o identificare clară și prin dobândirea unei bune înțelegeri a problemei care va trebui rezolvată, și mai ales a efectelor și a cauzelor ei, precum și a importanței sale cu privire la problemele presante cu care se confruntă o țară. Donatorii pot să acopere o funcție esențială aducându-și sprijinul la conferințele și la mesele rotunde consacrate problemelor în raport cu RFE. b) Elaborarea de măsuri Elaborarea de măsuri implică o evaluare a panopliei instrumentelor (bugetare sau nu) care ar putea să fie utilizate pentru a rezolva în maniera cea mai rațională problema considerată, ținând cont de situația socio-politică și de cadrul instituțional existent. Este convenabil de a identifica câștigătorii și perdanții potențiali ai reformei și de a preveni eventuale măsuri de compensare. Prin intermediul susținerii lor în diverse sectoare economice, mai ales în ce privește lupta împotriva sărăciei și demersurile sectoriale, donatorii pot să încurajeze reforme sectoriale integrate, mai ales în cadrul RFE. Pe de altă parte, donatorii pot să susțină sectoarele de guvernare favorabile reformelor(ministerele Finanțelor și a Mediului de exempu) să depășească inerția administrației sau opoziția altor ministere sau organisme. Ei pot pe de altă parte să 6

promoveze transparența, accesul la informații cu privire la finanțele publice, participarea cetățenilor și simțul responsabilității, care sunt condiții prealabile esențiale a unei bune elaborări a măsurilor și, în general, a unei bune guvernări. Ei pot să susțină dezvoltarea de capacități, mai ales în materie de estimare a mărimii taxelor și subvenților implicite și de cuantificare a repercusiunilor lor. c) Dialog, difuzare a informaților și sensibilizare Nu este suficient de a identifica problemele și soluțile lor eventuale. Un vast efort de sensibilizare, grație mai ales campanilor publice de informare se dovedesc adesea necesare pentru a asigura acceptarea politică a proiectelor RFE și să le garanteze adeziunea populației. O dată ce corupția și clientelismul ating proporții importante, RFE se lovește de o opoziție puternică, mai ales în ce privește resursele naturale, și de atunci este vital de a făuri alianțe puternice. Donatorii pot să contribuie la aceste eforturi de dialog și de sensibilizare, mai ales prin intermediul susținerii lor pe lângă organizațile societății civile. Ei pot de asemenea să favorizeze un partaj de experiență și un dialog de amploare internațională între guvernele țărilor în curs de dezvoltare , organizațile internaționale și ONG-urile cu privire la RFE. Actualele inițiative asupra transparenței industrilor extractive și asupra abataului ilegal sunt câteva exemple. Organismele pot să furnizeze informații asupra reformelor țărilor OCDE, ținând cont de faptul de numărul celor care se lovesc de diverse probleme legate de RFE. d) Punerea în aplicare Aceata debutează în general prin anunțul public al reformelor care vor urma. Este preferabil de a interveni la un stadiu precoce căci este important de a da părților interesate timpul pentru a se pregăti și de a se adapta schimbărilor prevăzute. e)

7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->