' '

' -'
-> CONSEkVA
-> COLA8OkA
-> VIVE SOSIENI8LE
-> INSFIkA CON EL EJEMFLO
-> AFkENDE
-> KbYAFANAKbY
|FÁG. 50 - 53
|FÁG. 54 - 5º
|FÁG. ó0 - ó3
|FÁG. ó4 - ó7
|FÁG. ó8 - óº
|FÁG. 80 - 85

-> CONÓCENOS
-> EXFLOkA
-> INSFÍkAIE
-> HAI
|FÁG. 0ó - 13
|FÁG. 14 - 41
|FÁG. 44 - 47
|FÁG. 48 - 71
' '

, ,' ' '
,
'.
.
!e |a.|tamcs a e\ç|crar |açares , a ccaccer çerscaas cae estaa açcstaacc çcr
aaa .|ca mas aatara| , sc||car|a, çara cae te |asç|res a |acer |c çrcç|c, cc|accres
cca e||cs , te aaas a este mc.|m|eatc cae esta ccastra,eacc aa |era mas aatara|,
aa ça|s cae açaesta çcr e| caea asc ce sa çatr|mca|c , cae aeces|ta ce c|acacaacs
act|.ameate ccmçrcmet|ccs cae marcaea |a rata a seça|r.
'

|c, resa|ta e.|ceate cae ¸aatc a| cesarrc||c , a.aace ce |a |amaa|cac,
|emcs s|cc tamc|ea resçcasac|es ce aa eacrme ceter|crc a aaestrc ç|a-
aeta. R|cs ce |cs cae aates se çcc|a cecer açaa cca |as maacs, |c, ac
sca sa|acac|es. |rcaccscs ccscaes ea |a /mazca|a |acea |c, ccmc
ces|ertc a caasa ce |a m|aer|a ||eça|. || mar se ||eaa ce ç|ast|cc
ccmc ccasecaeac|a ce aaestrcs res|cacs. \ |a ||sta s|çae , s|çae.
|ace 21 aács, aa çraçc ce ¸c.eaes aa|.ers|tar|cs ce 0erec|c ta.c
|a |cea ce crear aaa crçaa|zac|ca çara çrcmc.er cae |as |e,es ,
|as çc||t|cas çac||cas se çcaçaa a| ser.|c|c ce |a ccastracc|ca
ce aa |era mas scstea|c|e, cae resçete, ca|ce , çest|cae
acecaacameate sas ccscaes, r|cs, caecracas, mares, ça-
¸caa|es , ces|ertcs, cae .a|cre sa çatr|mca|c aatara|, as|
ccmc cae .a|cre |a eacrme ca|tara ce este ça|s. /s| aa-
c|c |a >cc|ecac |eraaaa ce 0erec|c /mc|eata| (>|0/).
Cca |cs aács, acs cca.eac|mcs ce cae este ac era
sc|ameate aa retc ce acrmas e |ast|tac|caes ce
çcc|erac, , açreac|mcs tamc|ea cae |cs c|acaca-
acs çcc|aa , caer|aa çart|c|çar act|.ameate ea
|a çest|ca ce aa |era mas aatara|. /sam|mcs
as| aa aae.c ccmçrcm|sc. |aceat|.ar , açc,ar
a çeate cae ce maaera .c|aatar|a caer|a
ccaser.ar |a aatara|eza. Cca|crmamcs aa
eca|çc cae |ae crec|ea-
cc çccc a çccc , ¸aatcs
çrcmc.|mcs |e,es, traca-
¸amcs cca e| çcc|erac, es-
tac|ec|mcs a||aazas cca ctras
crçaa|zac|caes , accmçaáa-
mcs ceceaas ce |a|c|at|.as ce
ccaser.ac|ca .c|aatar|a mec|aate
as|steac|a teca|ca, |eça| , ||aaac|era.
0rac|as a |a sama ce tcccs
|c, ea e| |era e\|stea |e,es, |as-
c|.ers|cac cae acs |emcs ccmçrcmet|cc a çrcteçer. |cr e||c, ea e|
2012 amç||amcs aaestra |a|c|at|.a çara |a ccaser.ac|ca .c|aatar|a
mec|aate Ccaser.amcs çcr Hatara|eza, aaa ç|ata|crma cca |a
cae açc,amcs , c||aac|mcs e| rc| ce |a çeate |ateresaca ea
ccaser.ar |a aatara|eza , mec|aate |a cae tamc|ea |atea-
tamcs crear aa camc|c ce act|tac ea tcccs acsctrcs.
/ |c |arçc ce este çr|mer aác, e| eca|çc ce Ccaser-
.amcs çcr Hatara|eza ce |a >|0/ |a .|a¸acc ea
cascaeca ce çerscaas cae estaa açcstaacc
çcr est||cs ce .|ca mas scstea|c|es , acs
|aa tra|cc sas ||stcr|as. !e |a.|tamcs a
cae .|a¸es cca acsctrcs, çara cae cc|a-
t|tac|caes , mas ce 150 çrc,ectcs ce .|ca cae a,acaa a ccaser-
.ar mas ce aa m|||ca , mec|c ce |ectareas, e¸emç|cs cae marcaa
|a seaca |ac|a aaa .|ca ea eca|||cr|c cca |c cae acs rccea.
|stas ||stcr|as acs caa esçeraaza çerc aaa sca |asa||c|ea-
tes. Haestrcs m|smcs est||cs ce .|ca , cec|s|caes c|ar|as
s|çaea caáaacc , çeaeraacc çres|caes sccre |a c|c-
ccres cca e||cs, te |asç|res a |acer
|c çrcç|c , seas çarte ce este mc-
.|m|eatc. |a ccaser.ac|ca ce aaestrc
ç|aaeta çaece ser e| actc ce sc||car|cac
mas |mçcrtaate cae tcca a esta çeaerac|ca,
çcrcae ce e||c ceçeacera |a saçer.|.eac|a , e|
cerec|c a aaa .|ca sa|acac|e ce |cs cae estamcs
, ce |cs cae acs s|çaa. |a sc||car|cac es e| e|emeatc
cae tcca scc|ecac cae se .a|cra cece ca|t|.ar, ac sc|a-
meate çara ser .|ac|e, s|ac sccre tccc çara ser |amaaa.
|ecrc >c|aac / 0|rectcr |¸ecat|.c / >|0/
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç
' '
' '
' -'
Ccaser.amcs çcr Hatara|eza es aa .|a¸e ceatrc ce ctrc .|a¸e. Reccrremcs e| |era
ea casca ce çerscaas cae estaa ccaser.aacc e| ça|s çara tcccs acsctrcs.
>ca .|a¸es cae acs |aa easeáacc a caerer , a .a|crar mas e| |açar ccace .|.|mcs.
|emcs açreac|cc |a |mçcrtaac|a ce |cs c|c|cs ce |a |aaa çara semcrar , ccsec|ar.
Hcs |aa mcstracc ccmc |aac|caa e| ccscae , |a |mçcrtaac|a ce caca esçec|e
çara tccc e| eccs|stema. !amc|ea |emcs s|cc test|çcs ce cae s| se çaece .|.|r scs-
tea|c|emeate. >as ||stcr|as , ças|ca çcr |c cae |acea acs mct|.aa tcccs |cs c|as.
0rçaa|zamcs |cs .|a¸es ea tcrac a ratas çara çeaerar a||aazas eatre |a çeate
cae ccaser.a çcr aatara|eza , tamc|ea çara cae sea mas |ac|| çara caa|ca|er
çerscaa .|a¸ar a ccaccer|cs , açc,ar|cs. |sta es aaa .eataaa çara |asç|rar-
acs a .|a¸ar, aatr|r aaestrcs seat|ccs , car|e aa ma,cr seat|cc a aaestras .|cas.
!"#$%&'
' '

0e¸ate scrçreacer çcr tcca |a .|ca, |cs cc|cres , sca|ccs
cae |a, ea e| ces|ertc. Ccacce a |cs |aaraaçcs, arcc|es
m||eaar|cs cae |ac|aa çcr seça|r ce ç|e cascaacc
açaa |asta 80 metrcs ca¸c e| sae|c. /tre.ete
a ccaccer |as caaas , |cs mecaacs, a ccrm|r
m|raacc |as estre||as, a seat|r caca çraac
ce areaa ea ta ç|e|.
' '
' '
kELICIO DE 8OSQbE Y MÊDANOS DE bSACA
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/ascc|ac|ca-c|.||-çraçc-a.es-ce|-çera
"Hcsctrcs scmcs aaa |am|||a, ccmçart|mcs mac|as e\çer|eac|as , traca¸amcs çara |cs
cemas, ea esçec|a| çara |cs a|ács. >| ac ca|camcs |cs ccscaes, ¿e||cs cae .aa a teaer`",
se çreçaata Ccasae|c bcrca, ce| ¦arc|a bctaa|cc ce Kew , aaa ce |as eacarçacas ce|
çrc,ectc ce re|crestac|ca ce |aaraaçc ea esta çarte ce| ces|ertc ce Hazca. Uaa ma¸er
cae, a çesar ce |cs çrcc|emas, |ateata s|emçre sacar aaa scar|sa.
LOMAS DE AIIQbIFA
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|cmas-ce-at|ca|ça
/t|ca|ça es aa çara|sc esccac|cc, acs c|ce ¦a||eta ce |a !crre, m|eatras eaamera
tcccs |cs atr|catcs cae t|eae cae c|recer este çarc|e .erce ea mec|c ce| ces|ertc.
Ra|aas , cam|acs |aca çara cam|aar, ç|a,as sc||tar|as, aa mar tarcaesa, mac|a .|ca
, aa ace|te ce c||.a esçectaca|ar.
' '
ADkENAkENA FAkK
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/ma.ecc-saac
Ccaectar çara cesccaectar. |aecc cesccaectarme ce| tra||cc , e| ra|cc ce |a c|acac
çara ccaectarme cca |a aatara|eza. |a e| mcmeatc cae mas çerscaas cescacraa
esc, tamc|ea caerraa estar aca|. 0esce çecaeác, |ar|c \era |a tea|cc aaa ças|ca
çcr e| ces|ertc , |a |ec|c ce| ces|ertc sa |ac|tat. 0esce |ace mas ce .e|ate aács,
|ar|c .|.e rcceacc ce areaa , .|eatc.
/ ccrcc ce taca|ares, aa.eça sccre |as caaas, se ces||za sccre e||as ccmc s| |aesea
c|as ce areaa. >a çrc,ectc ce .|ca es aaa |a.|tac|ca a ccmçart|r sa ças|ca.
>a cc¸et|.c. cae mas çeate se |aterae ea e| ces|ertc , ccaczca
sas c|.ersas |acetas , cc|cres.
' -'
|a este maç|cc r|acca ce| |era, çcceraacc çcr |a |crta|eza ce Kae|aç ,
|a catarata ce 0ccta, |am|||as , ccmaa|caces acs easeáaa cae .|.|r ce |a
ccaser.ac|ca ea aaestrc ça|s es a|çc çcs|c|e. \|s|ta caca aac ce estcs
e¸emç|cs, cesce aaa seácra cae .|.e ea mec|c ce çara |aatas|a |asta
ccmaa|caces eateras cae |ac|aa çara cae e| açaa aaaca se term|ae.

' '
' '
IILACANCHA
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/t||acaac|a
"|a e| mcmeatc cae este cr|t|ca |a ccsa, a|| rec|ea acs .amcs a çreccaçar", ccmeata
¦cse >aatcs \arças m|raacc a| |cr|zcate |maç|aaaccse c|eatcs ce aa|ma|es sa|taacc
, m||es ce crca|ceas ||crec|eacc ea este r|acca ce /mazcaas ea ccace |a aatara|eza
s|çae esçarc|eacc sa sac|car|a.
SAN ANIONIO
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/saa-aatca|c
"|s ma, çrat|||caate .er tccc estc. |a este |açar eacaeatras çaz, aaa çaz esç|r|taa|
|a.a|crac|e", c|ce /|cc |aácz, ca|ea c|s|rata tcccs sas c|as ccaser.aacc e| /C|
>aa /atca|c, aa |açar ea ccace e| açaa .a|e mas cae e| crc , |asta c|cea cae cara
ea|ermecaces.
' '
HbIQbILLA
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|a|ca|||a
"Hc çccemcs ccaser.ar aa ccscae sc|c çara m|rar|c, ¿s|ac ce cae .|.|mcs`", acs
ccmeata ¦cse |a !crre, aaa çerscaa cae .|.e ea /mazcaas , cae ca|ere
|acer caca .ez mas scstea|c|e .|.|r |a .|ca ce |crma aatara|.
|s |a çr|mera /C| reccacc|ca ea este ceçartameatc , aa |açar
m|st|cc cae se ac|ca m|raacc Kae|aç.
' '
MILFbJ - LA HEkEDAD
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/m||ça¸-|a-|erecac
/ 500 metrcs ce| çaec|c ce Hcça|cac|c esta ac|caca |a casa ce |c|a , |er|cc, macre
e ||¸c cae cesce |ace mas ce ccce aács ce¸arca tccc ea |a c|acac çara ccastra|r cca
sas çrcç|as maacs casas ce ç|ecra , carrc. |a estas cacaáas cas| maç|cas cama||a-
cas ea mec|c ce| ccscae rec|cea a tcccs sas |a.|taccs. >e aac ce e||cs.
HbAYLLA 8ELÊN - COLCAMAk
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|aa,||a-ce|ea-cc|camar
"0e reçeate ce aca a tre|ata c caareata aács ac .amcs a estar. >c|c cae |a, cae
|r traca¸aacc ea |cs ça¸caa|es cae teaemcs , ccaser.ar|cs çeasaacc ea aa |atara
çeaerac|ca. |ara cae |cs ||¸cs ce aaestrcs ||¸cs |c çaecaa eaccatrar , c|s|ratar",
acs c|ce >|\tc Re.atta cca esçeraaza ce |cçrar a|çaa c|a a|çc cae ac çccra .er.
' -'
0cser.accres e |a.est|çaccres ce tccc e| maacc ||eçaa a este çaatc ce|
|era ea ccace |a |ec|ac|ta c|çctcaa, e| cc||cr| cc|a ce esçata|a , e| mcac
c|crc ce cc|a amar|||a ccmçartea e| |ac|tat. / estas scrçreaceates esçe-
c|es sc|c se |es çaece .er ea aaestrc ça|s , |cs mcates ce |cmaccc|as
, /|tc |a,c ca|caa ce e||cs.

' '
' '
HbEM8O
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|aemcc
"Ua ça¸ar|tc camc|c m| .|ca", se r|e çerc |e eacaata. >aatcs |cateaeçrc aaaca se
|maç|ac cae camc|ar|a sas .acas çcr cc||cr|es. / çesar ce |acer crec|cc ¸aatc cca
e||cs, aaaca |es çrestc |mçcrtaac|a. |c, e| a|etec ce estas çecaeáas a.es e\ct|cas
mae.ea sas c|as cca mac|c mas esçeraaza , a|eçr|a.
A8kA FAIkICIA
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/acra-çatr|c|a-a|tc-a|e.a
"!eaemcs cae çrcteçer e| ccscae çara cae |as esçec|es ac cesaçarezcaa", c|ce
Rccertc bazaa m|eatras cam|aa cca mac|ete ea maac eatre |cs arcc|es. || es çarte
ce| eca|çc ce |C0/H, aaa 0H0 cae se cec|ca a ca|car re|aç|cs çara m||es ce esçe-
c|es cae |ac|aa çcr seça|r .|.|eacc.
|ctc. wa|ter wast
-' -'
HIEk8A 8bENA - ALLFAYACb
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/||erca-caeaa-a||ça,aca
"!ccc estc eraa mcataáas, |ermcsas mcataáas", recaerca ea .cz a|ta |aac|c |cçez.
Caaacc era aa a|ác, esta zcaa estaca ||eaa ce cecrcs ce .e|ate c tre|ata metrcs
ce a|tara. Ccrr|a mac|a açaa çcr |as caecracas. |a cecaca ce |cs seseata |ae mcr-
ta| çara tccas |as esçec|es ce |a zcaa. |mçezarca a cestra|r e| ccscae , ea meacs
ce ccs cecacas este camc|c ce rcstrc. >|a emcarçc, cesce e| 2001, |a ccmaa|cac
camçes|aa ce Ccrcs|a se c|c caeata ce |cs errcres ce| çasacc, emçezarca a çrcte-
çer|c , |cs mcates emçezarca a recccrar sa .erce.
|ctc. ||c|ae| !wecc|e
-' -'
-'
|a tcccs |cs r|accaes ce| |era |a, |erces s||eac|cscs cae estaa ca|caacc
ce acsctrcs s|a cae acs cemcs caeata. Ccmaa|caces, |ac|.|cacs, |am|||as , em-
çresas, resçaarcaa |a çareza ce |as açaas ea |as a|taras ce /mazcaas, çrcteçea
arcc|es m||eaar|cs ccmc e| |aaraaçc ea e| ces|ertc ce |ca, se çreccaçaa çcr |a .|ca
ce cscs ce aatec¸cs ea |amca,ecae, atraçaa |a aec||aa , |a cca.|ertea ea açaa
ea |as |cmas ccsteras ce /reca|ça, |e.aataa |a t|erra , |a traas|crmaa ea t|ates
ce cc|cres ea mec|c ce |a se|.a ce |cretc. 0rac|as a e||cs, çamas, cscs, .eaaccs,
cc||cr|es, mcacs , c|eatcs ce esçec|es estaa reçresaacc açracec|ccs a re|aç|arse
ea |açares ce ccace |ac|aa escaçacc çcr aaestra |ac||ereac|a.
ACF MILFbJ - LA HEkEDAD
!"#"$%&"'(
|c|a /rce , |ecrc |erec|a, macre e ||¸c, se cesçreac|erca ce tccas sas ccsas ma-
ter|a|es ea ||ma , a|cra ccaser.aa esta area sa||ca ce aa caeatc ce |acas. 0|recea
|csçeca¸e, estaa ccastra,eacc aa .|.erc , ca|erea emçezar a ccmerc|a||zar |a m|e|
cae e||cs m|smcs çrccacea.
!"#$!%&'(
Ccaser.amcs çcr Hatara|eza te acerca a tccas estas
||stcr|as ce çerscaas cae |asç|raa. / tra.es ce esta
re.|sta, .|cecs, crca|cas , aaa ç|ata|crma wec te
|a.|tamcs a ccaccer sas saeács , |cs |acre|c|es |açares
cae ca|caa. |||cs aeces|taa ce aaestra sc||car|cac çara
me¸crar |a çest|ca ce sas areas , as| ccastra|r ¸aatcs
aa |era mas aatara|. |a |as s|ça|eates çaç|aas te
çreseatamcs a|çaacs e¸emç|cs.
0escacre mas ||stcr|as ea.
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/çeate-ccaser.aacc www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/m||ça¸-|a-|erecac
-' -'
Uaa maestra ce arte met|ca ea mec|c ce| ccscae çac|era ac teaer seat|cc.
Haac| 0aatas easeáa a |cs a|ács e| .a|cr ce |a aatara|eza, mec|aate e| arte. |ste
çrec|c |c |a cca.ert|cc ea aa |accratcr|c aatara| ea ccace se açreace cca arc|||a
, |ratcs eatre |cs ceccs.
ACF HEkMAN DANIAS
!)%*+,%(
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|ermaa-caatas
\e|ate aács çasarca çara cae aacs çast|za|es se cca.|rt|eraa ea aa ccscae rccastc.
\|ctcr /amcraac ç|aatc m|| arcc|es çcr aác ,, ea ccs cecacas, ||eac ce .|ca esta
area. Cec|c e| area a sa ||¸a K'ereaca çara aseçarar |a ccat|aa|cac ce este saeác
|ec|c rea||cac.
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|ereaca-zamcraac-|errera/
ACF K'EkENDA HOMEI
!#"-*+ -+ -/%'(
|ctc. !|cmas |ae||er
-' -'

.
|ctc. |e|az ||eaçe
'
|ctc. !at| |sç|acsa / /rb|c
|a e| maacc eaterc, |a ccaser.ac|ca .c|aatar|a s|çae aa-
meataacc caca c|a cca|crme mas çerscaas se caa caeata
cae es aecesar|c |acer a|çc çara e.|tar cae se s|çaa |raç-
meataacc |cs eccs|stemas , cae çaecea açcrtar c|-
rectameate a me¸crar |a s|taac|ca ce aaestrc ç|aaeta.
>| ,a t|eaes aa terreac ea aa |açar cae merece ser
ccaser.acc, te a,acamcs cca |ceas , asescr|a çara
ccaser.ar|c. !amc|ea çccemcs ça|arte çara cae ccas|ças
aa |açar , |c cec|caes a |a ccaser.ac|ca. \ s| s|mç|emeate
ca|eres a,acar a cae aa s|t|c se ccaser.e, te a,aca-
mcs a estac|ecer acaerccs , a||aazas cca çeate cae
,a t|eae aa area ce ccaser.ac|ca , çaecas a,acar-
|cs a seça|r ccaser.aacc. |a, mac|as |crmas ce
açcrtar, seçaa e| çracc ce |a.c|acram|eatc cae
ca|eras. |c |mçcrtaate es ccmeazar a samar.

' '
' -'
|as çerscaas cae estaa .|.|eacc ea ma,cr armca|a cca
|a aatara|eza sca |as cae acs |asç|raa , çcr |as cae
sarçe Ccaser.amcs çcr Hatara|eza. Qaeremcs cae se
ccaczcaa sas es|aerzcs , cc|accrea cca e||cs. >| tcccs
¸aatcs a,acamcs a cae sas |a|c|at|.as seaa mas .|ac|es,
mas çerscaas çccremcs seça|r |a seaca cae .|eaea
trazaacc. |s aaa |a.ers|ca çara cae |cs çeraaacs
teaçamcs mas cçc|caes ce cesarrc||c, es aaa |a.ers|ca
çara acsctrcs , aaestrcs ||¸cs.


Caeataa cca mas ce 1û00 |ectareas ce ccscae , mas
ce 10 aács ccaser.aacc estas t|erras ea |acre ce
0|cs. |a |a actaa||cac t|eaea .ar|cs çrc,ectcs çara
|acer .|ac|e sa |accr. \c|aatar|ameate çaeces çrcteçer
aaa |ectarea, açacr|aar aa arcc| c |acer ccaac|caes.

Ak8IO - ASOCIACIÓN FAkA LA
kESILIENCIA DEL 8OSQbE FkENIE
A LA INIEkOCEÁNICA
|as |a|crmac|ca ea.
www.arc|cçera.crç
Ccacce |cs çrc,ectcs ce ccaser.ac|ca , ccmc
çaeces a,acar |açresaacc a.
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/cc|accra
|ctc. /rb|c
' '
|s aaa ccmaa|cac ac|caca ea mec|c ce| .a||e ce| Utcacamca ea /mazcaas. Uac ce sas
cc¸et|.cs çr|ac|ça|es es |a ccaser.ac|ca ce sa ccscae çara as| |cçrar maateaer |a ca||cac
ce sas açaas. |staa çrcteç|eacc mas ce û m|| |ectareas , aeces|taa aaestra a,aca. Uac
ce sas çrc,ectcs es |a .eata ce te|ares |ec|cs a maac , ce a|ta ca||cac.
|as |a|crmac|ca ea.
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/|aa,||a-ce|ea-cc|camar
0esce e| 2005, caca aác rea||zamcs e| Ccacarsc ce |caccs >em|||a çara açc,ar
|a|c|at|.as ce ccaser.ac|ca .c|aatar|as. |a tcta| |emcs açc,acc 49 çrc,ectcs ce
ccaser.ac|ca , caaa||zacc mas ce 210 m|| cc|ares. 0e |çaa| maaera, a |c |arçc ce|
aác crçaa|zamcs camçaáas ce recc|ecc|ca ce |caccs çara çrc,ectcs esçec|||ccs.
|a e| 2012, >cct|acaa| |ae |a çr|mera emçresa cae cc|accrc c|rectameate
cca e| Ccacarsc ce |caccs >em|||a. |sta a,aca çerm|t|c açc,ar 8 çrc,ectcs
ce ccaser.ac|ca. |stcs |aa s|cc taa sc|c a|çaacs e¸emç|cs.
>|a emcarçc, se çaece a,acar ce .ar|as |crmas. >| ta c ta emçresa ca|erea accçtar aac
ce |cs çrem|cs çara |a|c|at|.as ce ccaser.ac|ca c estaa c|sçaestcs a açc,ar çrc,ectcs
esçec|||ccs, ccatactaacs.
braac |cate|err| - cmcate|err|_sçca.crç.çe
ACF HbAYLLA 8ELÊN - COLCAMAk CONCbkSO DE FONDOS SEMILLA
' '
|a |cretc, |a Ccmaa|cac Hat|.a ce |aertc |racc rec|c|c açc,c çara rea||zar estac|cs
, camç||r cca e| çrccesc çara cae sa area sea reccacc|ca ccmc /rea ce Ccaser.ac|ca
|r|.aca "|ara|sc Hatara| |w|rat|".
|atre |cs mcates ce >aa |art|a, |a /scc|ac|ca /b0|0/ ca|ca aaa ccaces|ca çara
ccaser.ac|ca sccre aa ccscae ce mas ce 2,400 |ectareas a| cae ||amarca "0¸cs
ce /çaa". || çrem|c |cs |a a,acacc a |r ccasc||caacc sa saeác. .|.|r ccaser.aacc.
FAkAÍSO NAIbkAL IWIkAII 8OSQbES DEL FbIbkO "OJOS DE AGbA"
www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/ascc|ac|ca-ccscaes-ce|-|atarc-c¸cs-ce-açaa www.ccaser.amcsçcraatara|eza.crç/area/çara|sc-aatara|-|w|rat|
' '
|as cec|s|caes cae tcmamcs caca c|a t|eaea |mçactcs, çcs|t|.cs , aeçat|.cs.
Ccmçramcs mac|cs çrccactcs s|a sacer rea|meate caa| |ae e| çrccesc ce çrccac-
c|ca, cae |asamcs se asaa , ce ccace .|eaea, acs |a|ta |acer mas .|s|c|e e| .|aca|c
eatre caca aaa ce aaestras cec|s|caes , e| |mçactc cae t|eaea ea tcca |a .|ca cae
acs rccea. !ccc esta ccaectacc çcr aaa |a||a|cac ce |||cs. \|.|r cca ||certac , cca
ccmcc|cac |mç||ca |aceracs resçcasac|es çcr aaestrcs actcs. |a ctra a|teraat|.a
es |a |ac||ereac|a , ças|.|cac, aaa cçc|ca cae tarce c temçraac acs cccra.
!"!#
!"!#$%&'($
¿>aces ce ccace .|eae |c cae ccasames`
¿|a cae |a.|erte |a /|| tas |caccs`
¿!e |ateresa sacer ea ccace term|aaa tas res|cacs`
'
' -'
|asta |a |ec|a |emcs crçaa|zacc ccs sa||cas ce ||mç|eza ce ç|a,a,
, a çart|r ce esta e\çer|eac|a, ¸aatc cca |.0.0.|., crçaa|zamcs
|//|a çcr ta ç|a,a. Uaa camçaáa cae ccaçreçc 1000 .c|aatar|cs
cae |e.aatarca 14 tcae|acas ce casara ea tccc e| ||tcra| çeraaac
caraate ccs c|as.
!"#$!%& ()"
!" !$!%&"'
' '
' '
!"#$%&$
Cam|aaacc ea e| ccscae
ce |a ccmaa|cac aat|.a ce
|aertc |racc acs eaccatra-
mcs cca aa mcac |ecac|||c.
|e çreçaatamcs a wa|ter wast,
reccacc|cc |ctcçra|c , a||acc
ce Ccaser.amcs çcr Hatara|eza
sccre esta |acre|c|e esçec|e. |sta
|ae sa resçaesta. |cs |ecac|||cs sca
|cs mcacs mas çecaeács ce| maacc.
Caaacc aca|tcs ||eçaa a mec|r 12 cm
e| tamaác ce aa ceç|||c ce c|eates
, çesar meacs cae aaa çe|cta ce tea|s.
\|.ea ea çraçcs |am|||ares , se a||meataa
çr|ac|ça|meate ce |a res|aa ce .ar|as esçec|es
ce arcc|es, |a m|sma cae "ccsec|aa" çrac|as a
sas c|m|aatcs cc|m|||cs. Hc |c sac|a, çerc estcs
mcacs ce cc|s|||c çcseea |as ma,cres .|cr|sas
ce tcccs |cs çr|mates çe|cs esçec|a||zaccs a
maaera ce c|çctes cae |aac|caaa ccmc e|emeatcs
seascr|a|es tact||es , çara |ceat|||car |a çrcceceac|a
ce c|ertcs c|cres. >ca ce caracter ccc|| , sae|ea çasar
|arças |cras ac|ca|aaccse , ccmaa|caaccse mataa-
meate cca ||amat|.as e\çres|caes |ac|a|es (a|çaaas cae
recaercaa car|cscs çestcs |amaacs), ce a||| cae seaa
çcça|ares mascctas eatre |cs çcc|accres ce |a /mazca|a.
|crmaa çraçcs çc||aacr|ccs, estc s|ça|||ca cae tcccs |cs aca|-
tcs sca çart|c|çes ce |a cr|aaza , ca|cacc ce |as cr|as, çcr |c
çeaera| çeme|cs cae aacea ccs .eces a| aác.
' ''
' '

braac.
(|a acmcre ce tccc e| eca|çc
ce Ccaser.amcs çcr Hatara|eza)
|a çasacc aa aác cesce
cae ea e| ccrazca ce |a >|0/
cec|c|mcs crear Ccaser.amcs
çcr Hatara|eza. |s tarea c|||c||
tratar ce resam|r ea aaa sc|a
çaç|aa tccc |c .|.|cc s| teaemcs
ea caeata cae. |emcs .|s|tacc aa
tcta| ce 32 areas ce ccaser.ac|ca
çara ccaccer |as ||stcr|as cetras ce
caca aaa ce e||as, reccrr|cc mas ce
10 m|| |||cmetrcs maae¸aacc, ctrcs
m||es .c|aacc , mas ce c|ea cam|aaacc
çcr |acre|c|es ça|sa¸es ce aaestrc ça|s,
crçaa|zacc 15 e.eatcs cae |aa reaa|cc a
mas ce c|acc m|| çerscaas, escr|tc mec|c
ceateaar ce crca|cas , ec|tacc mas ce tre|a-
ta .|cecs cae çrac|as a aaestrcs a||accs , cc-
|accraccres, |aa ||eçacc a| meacs a aa çar ce
m|||caes ce çerscaas. Resa|ta |mçcs|c|e açrace-
cer |ac|.|caa|meate a caca aaa ce |as çerscaas
cae |aa ccatr|ca|cc a cca.ert|r este seat|m|eatc
ccmçart|cc ea aaa ccmaa|cac cae s|çae crec|eacc
caca c|a. Qae |a ç|e| ce ça|||aa, c¸cs ||crcscs , scar|-
sas cae ac cacea ea e| rcstrc se |a,aa maa||estacc
mas ce aaa .ez, es s|mcc|c ce |a ças|ca cae acs
mae.e , ce |cs |azcs creaccs.
/çracec|m|eatcs esçec|a|es çara tccc e|
eca|çc cetras ce Ccaser.amcs çcr Hata-
ra|eza, a |as crçaa|zac|caes a||acas cae
se cec|caa a |a ccaser.ac|ca, a |as |aaca-
c|caes , emçresas cae |aa cca||acc ea
acsctrcs , a |as eat|caces çac||cas cca
ca|eaes traca¸amcs ce |a maac. !am-
c|ea çara |a çeate cae ccaser.a çcr
aatara|eza, cae sca aaestra çr|ac|ça|
|aeate ce |asç|rac|ca.
/s|m|smc, aaestrc ca||cc , seat|cc açracec|m|eatc a tcccs |cs cae |aa cc-
|accracc cca acsctrcs ccaaacc sa t|emçc , ta|eatc a esta caasa,
asteces sca |cs cae |acea ce Ccaser.amcs çcr Hatara|eza aa mc.|m|eatc.
!cca.|a estamcs a| |a|c|c ce este .|a¸e ce |arçc a||eatc , maateaemcs
e| cçt|m|smc, çcrcae. samaa mas ce 150 |as |a|c|at|.as ce ccaser-
.ac|ca .c|aatar|a ea e| |era, se |aa teac|cc çaeates ce cc|acc-
rac|ca , mas çerscaas |aa ||eçacc a .|s|tar estcs |açares
çrac|as a| traca¸c ce çrcmcc|ca rea||zacc, ceceaas ce
çerscaas se |aa acercacc a çreçaatar ccmc teaer sas
çrcç|as areas ce ccaser.ac|ca , caca c|a ||eçaa
eccs cae acs |acea seat|r cae ac estamcs sc|cs.
0ttc Hearat|, |||csc|c aastr|acc, c|¸c a|çaaa
.ez cae |cs cae .|.|mcs ea e| s|ç|c //|
teaemcs aa çraa retc |reate
a| maacc ea cae .|.|mcs.
!eaemcs cae reça-
rar aa carcc ea ç|eaa
tcrmeata s|a mas |e-
rram|eatas cae |as ce |a
m|sma emcarcac|ca cae se esta
|aac|eacc. 0rac|as a |a sc||car|-
cac , creat|.|cac seça|mcs a ||cte, ,
tccc |ac|ca cae s| seça|mcs aa|ccs , acs
a,acamcs a maateaeracs |ac|ccs, çccre-
mcs |crmar aaa tr|ça|ac|ca cae sacra aa.eçar
ea esta tra.es|a, cae |mç||ca reccac|||aracs cca |a
aatara|eza ,, ccmc çasc çre.|c, cca acsctrcs m|smcs.
' -'
!"# %&'!"()#)
' '
0terc / 0|eçc \|||araa / |at|as ba||ca / ¦esas |a|tc / |ar|aaa , |aaaa |etts / H|cc
>aca / ||çae| |cr| / ¦c|aaa \e||t / |e||ssa >eçc.|a / |a|çç| Caaeça / /|meaa \e|ez
/ >|a|e,|a Ke|ez / Car|cs Kcar| / |a|s |sç|ae| / ¦aaa /atca|c 0crc|||c / 0a||a 0a|.ez
/ /|e\|a |eca| / \asm|aa Heastact| / \acac !ac¸a / 0acr|e| |ama / /|cc 0e||||çç| /
0aa|e|a >aac|ez / Hcça , >am >|aaee / Rccr|çc Ccacezza / |art|a /ramcara / |ez
||ataac / |aaa, Ccrae¸c / 0aa|e|a , >te|aac |eac|eta / C,at||a Ca.erc / /|certc, /aa
Rcsa , Ra|ae| beaa.|ces / C||c |cçez / Car|cs Rc|ç / Kat|a 0a|arte / |cs |cate|err|
/ Car|cs barr|eatcs / /|cc \|||aaae.a / 0aa|e|a beaa.|ces / 0a|||ermc |a|ac|cs / C|a|re
Camas / C|aac|a |sç|acsa >em|aar|c / ¦a.|er >wa,ae / ||ççc Re|ser / ||ra|a wcaç
/ ¦a||c C. !e||c / Car|, o ||am / 0|aaa /rce / |.ette Kctze / ¦cs|e C|amcers / /|cc
, ¦c|a 0caza|es / |||e Heastact| / Reaatc |arsaac / |ar|aac |a|ac|cs / \a|eat|a
\cs||mctc / | /m 0ea|c / /|e |cç / barcara ce |e|¸ere / /|e¸aacra , Hata||a |ç|ace
/ |ar|c |a,wa / 0aa|e| Ca,a / |a Rea|ea / |açaaa |a| / |sa Rac|c a.|.a |ac||aster
/ 0|a,a >caac >,stem / !cm /cams / !|e |caata|aeer|aç C|ac 0rc|estra / H|ác
||e|aate / |e||çe >a|mca / /açastc >||es / |aa 0at¸eas / ¦cse /rca|a / Kaaa|a , ||
!|çre / 0aa|e| |a¸|ca / 0acr|e| |a¸|ca / ¦aaaa |c||aa / >a|c |aaçcerç / |creazc
/c|ezz| / >erç|c /caçattas / ||c|ae| !wecc|e / |ar|c ||cres / |asa| Hc|te / Cam||a
Rccr|çc / ¦aaa |ae||es / C|aac|c 0crc|||c / 0|eçc /|.aracc / |.e|,a |er|ac-Re,aa /
0ermaa |a|cca / 0||aa !acce| / |ecer|cc Rcmerc / ¦a.|er |arrea / |art|a C|amce /
Rccertc /ama||ca / Reazc 0|ra|cc / >aat|açc barcc / bea ||cres / |raacesca >|ssa
/ /acrea |ertcra / >aat|açc ce |a |aeate / ||c|e||e bcrca / Ccr|ae \r|eseaccrç//
emçresas cc|accraccras // bcceças 0raa Craz / bara.a / 0aa|e|.c|| / Qa||s||.er
/ |cst / Hat 0ec Camç|aç Cc||ect|ca / RK| / !|e Hcrt| |ace / >ectcr 9 / >|a||caac, /
|rcmart / |aat|açtca / |arrcca ||sccs / 0ccta |ccçe / |aertc ||raccr / H|0R/|/!/
/ |asmaca| / C|a,c // /||accs // /CC/ / /||C0 / /||/ / /H|/ / Ccaser.at|ca
|ateraat|caa| / |C0/H / ||H/0 / ||H/| / |R0|0H/H|| / |R0CR|| / >|RH/H|/ Cca-
C|eac|a / |cc|est / ec0ceaa|ca / /s|a >ar / Caaa| >ar|era / CaraCara |rccacc|caes /
0eca|c / 0cm|açc / |case c| b|rcs / |eçaçac| !rac|aç / |/C ||ma / |UH/\ / Ha|s|
|acc|e-bcarcs / HC| / Hcmacas / HH|. >tac|c / Ramccs / >cç||maa|a / Rec|c|ame
||aaeta / Re.|sta \amcs| / \|a¸ercs / wast |c|c|caes / wC> / |C// / |rc,ectc |cac
!ccca / |aacac|ca ba||eaa /za| / |ac|||cc /c.eatares / C>/ U|C| / |ac |ac ||ma /
|a|c|at|.a |atercceaa|ca >ar / 0a|er|a 0e|carr|c // /açe|es çaarc|aaes // Reazc
Ucce||| / Car|cs |cace ce| |racc / |eraaacc |arraac / !|t| ce Cc| //
|ca|çc // /|aa >aac|ez / /||recc 0a|.ez / braac |cate|err| / Car|cs bea.eaatc
/ C|aac|a 0cc|re, / C|aac|a 0c|ca / C|r|ste| >c|es|e / 0aaa bca|||a / 0|ac 0e|çacc
/ 0|eçc Re, ce Castrc / |cc, |eáa / ||.|c |||as / |aes 0a||eçcs / ¦ac| |c / ¦aaet|
|ac|aca / ¦cse \arças / ¦cse |a|s Caçe||a / ||r|a c| |raacc / |a|sa R|cs / Hac|c
>arm|eatc / |ac|c |eáa / |ecrc |aacarca¸a / Rcsa ||aeca / >||.aaa ba|cc.|ac / |a-
caraac|ca |cca|cma / , |ecrc >c|aac, cae acs aa|c ea este saeác // |cs cae |aa
ce¸acc sa rastrc // 0|eçc Cc|| / |caarcc |arr|eta / Car|cs bastameate / |creaa
0araac / /are|a Re,es / |at|ma 0arc|a / |r|ca >aac|ez / 0acr|e|a ba|aarte / |e|c|
Rac|c / ¦ess|ca Uatama / |c,c|a |scam||c / |ar|e||a |acs / |art|a \ascaez / ||rce|
|ç|ca|ea / |ac|a ||crez / >|m, beazacaea / ¦caat|aa |aater / >aat|açc ||||acc / /|e
Ka|ser / ||r|am Cercaa / Carmea 0aerrerc / !aa|a |erez / Ramca R|.erc / ¦cse |a|s
|scarra / |a|s 0arc|a / ¦a.|er Hcr|eça / He|sca 0at|errez / Rcsa barr|cs / |ecer|cc
Ccatreras / |r|s Rc¸as / |sace| 0caza|es // Cc|accraccres // tcca |a |am|||a ce |a
>|0/ // cca meac|ca esçec|a| a /aç|e Re,es / Carmea |ec| / Cesar |çeaza / |arce|
Ca|||aa\ / |art|a Cacrera / ¦a|me !raaca / |sace| |e|aacrc / |||zacet| Qa|sçe / |ea|a
\a|eac|a / /c||a |e|eacez / Rc, |a|cm|ac / 0ac, R|.aceae,ra / |sace| Ca||e / Carc|
|cra / Hata||a Qae|rc|c / |ar|c \||c|ez / >ecast|aa >a|tc / |art|a Cacrera / /aaa
Cartaçeaa / ¦eaa ||erre /raa¸c / Hat|a|, C|amce / |aa|a |a,aaçc / |aaae| Ra|z /
||çae| |azae|cs / |ar|aaa 0terc / Hcr|ta /ça|rre // |cs cae acs caa ccase¸cs //
0a|||ermc Reaác / ¦caca|a |eça|a / wa|ter wast / |ac|a |caçe / 0a|||ermc Carr|||c /
Kart |c||e / C|aac|a C|saercs / ¦|mm, Carr|||c / ¦crçe Ca|||aa\ / |aaae| |a|çar-\|ca| /
|ar|cae 0rt|z / !|cmas |ae||er / |ac|a Ra|z / Reaatc |crt|||c , eca|çc / |raestc Raez
/ /cr|aa |crs,t| / , çcr saçaestc aaestras |am|||as // |cs cae acs |aa accmça-
áacc // /||ra / /aa| |a¸|ca / /acrea \a|eac|a / /acres 0a|.ez / /aa |aa|a |cata|.c
/ |at|as Rac|c / /rtarc wcccmaa / ¦a,mee >||.a / bert|a /|.aracc / C|esca |crac
/ !|tc Ccrae¸c / |a|cma |cres , |am|||a / H|cc ||raaca / 0a||a 0a|.ez / ¦crc| \a|c|.|a
/ ¦cseç| !crre¸ca / Hac|a ba|cacc| / |reae |c|me|¸er / |eaacrc Castaác / |||açrcs
>aacc.a| / 0mar Ccs|c / |aa||aa /rrc,c / ¦e|| |race| / |aa| ||tt|e / Hac|r Carceaas
/ |ca|ca Rcmc / !|tc Cacrera / |||, Rccr|çaez / |ecac|c |aaa / 0aa|e| |aamaa /
/açastc |a|aac.|c| / /cr|aa !e¸eccr / Rcaa|c Catçc / 0aa|e|a |cç||aa| / Reae 0cmez
|a|aa / 0e|c, |ac|acc / >aacra |sc|a / ¦aaaet beaa.|ces / ||cre||a Cerat| / ¦ac|t|
>c||e|c|er / |zace||e /|mmermaaa / ||aa / |||açrcs ||ac¸csa / ||tsac |ara,ama /
0s \|||a.|ceac|c / |a|| o Ce||ae o Q|ac / |caarcc H,caacer / ¦a|me \a|cez / Ra|ae|
' '
, |er|cc |erec|a / Ccmaa|caces Camçes|aas \aaca, ¦aca| , /t|ca|ça / Ccmaa|cac
Camçes|aa ce Cc|camar / |e|az ||eaçe >aac|ez , /aa |ar|a |arcc 0|az ce ||eaçe
/ Ccmaa|cac Camçes|aa ||||cc 0raace Qa|çc / ¦a||aae Kceçc|e \ca |||a||cz-Racec||
ce 0|||er , |r|c| |e|mat 0|||er / Ccmaa|cac Camçes|aa ¦aça / Ccmaa|cac Hat|.a Qae-
rcs wac||çer| / |ar|a Cr|st|aa we,raac|, Ramca 0e|acc||, ¦a.|er /||casc |azae|cs,
|aa|a /r|aaaa |azae|cs , tcca |a |am|||a we,raac| / Hemec|c 0ar|c barr|eatcs 0rt|z
, |erm|a|a >cte|c Cerca / |ar|c Ccr|seça , ||cae|a >||mcc / Ra|maacc >a|cc , Rcsa
|az |cates / \sc|ca /r|as C|a.ez / |ar|ea, |art|a /r|as C|a.ez / |caarcc Ra-
m|rez ||zaaçc / Ccmaa|cac Camçes|aa !aa||a |c||acçamça / |ac|aac !rc,es R|.era
, |ar|ea| 0cm|açaez >aac|ez / Ccmaa|cac Camçes|aa |e,mecamca / Rcc|a 0w||,m
\aa |cca / !ec||stc 0e|çacc R|cs / !ec||stc 0e|çacc R|cs , >|e||a >c|aac Reateça|
/ |am|||a R|marac||a Ca,atcça / Ccmaa|cac Camçes|aa >amaaça/ \|ctcr|a beatr|z
|sca|aate >a|azar , cca ¦cse ¦a.|er |a|aça / !r|a|cac \e|a, Kar|aa ||aascc, ||çae|
!aaç, |ar|a ¦cse , |||ae||a / Ccmaa|cac Camçes|aa ce \amcrascamca / ||c|e| >a|a|
/ !at|aaa , Rcc|c |sç|acsa / Rcaa| |ere,ra (bcta|cçc) / ¦a||a /|eçr|a / >asaaa |erea
/ |ecer|cc 0araac , |a Ccmaa|cac Hat|.a |se |¸a |a||erac / |a.ers|caes |a|ccaacc
/ |aça|, >a||aas / !|carc|c |aac|c / /|!U>|! / |erc, ba|arezc / |art|a >c|m|ct /
0asta.c |ascc / |aaae| Rac|c / 0||certc \e|a/ Hata||a \|zcarra , ¦ercme / |am|||a
|||ares / /c|ça||, ||çae|, Rccr|çc , 0|ça ce |aata |at|||cs |cc|ccçe / |am|||a Kce-
c|||a / /atca|c |eraaac|a| / |am|||a |astcre||| / |caarcc ce |a Caceaa / |ar|c \era /
/|.arc |carra / |ctt, |cre, / Ua|.ers|cac /|as |eraaaas / Ua|.ers|cac C|eat|||ca ce|
>ar / Ua|.ers|cac Hac|caa| ce| Ceatrc / Caser|c 0e|ta / >am , Hcça >|aaee / 0|eçc
\a|cerrama / |carces |eraaacez / Car|cs , ||çe bera|azca //
Ccç||ctcs // ¦arc|a bctaa|cc ce Kew / /|tc |era / /QU/ / /ctaa||cac /mc|eata| /
Camc|a.çe / |.0.0.| / ||rca / ||aatca |c.|| / 0|cca| >|açers |ac ||ma / >amaca
0rçaa|cc / |ataçca|a // |cs cae ceçcs|tarca sa cca||aaza ea acsctrcs //
|aacac|ca 0crcca o bett, |ccre / |aacac|ca b|ae |cca / Cr|t|ca| |ccs,stem |art-
aers||ç |aac / >cct|acaa|// |a çeate cetras ce |as areas ce ccaser.a-
c|ca .c|aatar|a // Ccmaa|cac Camçes|aa |ac||c| >aata Cata||aa ce C|caçc,açe
/ Cccçerat|.a /çrar|a ce Usaar|cs !|C/|/ / Ccmaa|cac Camçes|aa |ac||ca / Ccma-
a|cac Camçes|aa |aa,||aça / ¦aaa \|ceate 0a||acez / |am|||a |a !crre |catc,a /
|am|||a |aácz >aa.ecra / /ar|ste|a !c|ecc Cacrera , ¦crçe \|||a|aerte Rec|arte /
Ccmaa|cac Camçes|aa Qaercça|ca / Ccstaat|ac /acca , tccc e| eca|çc ce |a 0H0
|C0/H / /scc|ac|ca ce Ccaser.ac|ca çara |a >e|.a >ar / Ccmaa|cac Camçes|aa |aa-
maamarca 0c|arc !amça||c / /scc|ac|ca /çrar|a !|asta,cc-/cra |a|aça / ||er|aa
/|atar / Ccmaa|cac Camçes|aa Qa|s|aaraa| Ccc||aaa / Ccmaa|cac Camçes|aa ||amac
/ Ccmaa|cac Camçes|aa Uc|am|r| / Ccmaa|cac Camçes|aa |ares /,||a !a|aaa / /sc-
c|ac|ca ce |rccactcres >aa |s|crc Cas|camca \aaa|aara / Ccmaa|cac Camçes|aa
0||aata / /rmaacc Rccr|çaez !,aaa , ¦c|aaae 0e||s|e / Ccmaa|caces Camçes|aas ce
|e.aatc , >aa |s|crc ce| |a,ac / |ercert |ccca /eçarra , /aa |ar|a R|cs ce |ccca
/ \|ctcr /amcraac , K'ereaca |cmet /amcraac |errera / |cçar |sa|za ba|arezc ,
¦aaaa C|cr|aca |erez Ccrrea / \a||aaa /açe||ca \acar baat|sta / ¦a.|er C|aaç |a,
, !eresa >,|.|a |a |ac, ce C|aaç / w||sca |et|t ||zaaçc / Haac| 0aatas >|c|aa ce
!aaaer/ |am|||a |c,cs >a|azar / Ccmaa|cac Camçes|aa |amçaccrra| / Ccmaa|cac
Camçes|aa Ram|ra >caccrma,c / Ccmaa|cac Camçes|aa ce Ccrcs|a / Ccmaa|cac
Camçes|aa >aa |arccs / Ccmaa|cac Camçes|aa Ccça|||a / ¦aaç|e /çcrts >./.C. / |c|a
' '
"Haestra rec|çrcc|cac es mataa / || caererse mataameate"
!"#$%$&$!"#
. '
,' '

' '
' -'
"0e¸a cae e| cam|ac te eacaeatre". "|cs /ças e\|stea".
' '
' '
!cccs scmcs resçcasac|es ce| camc|c, ceçeace ce
acsctrcs asam|r e| ccmçrcm|sc. |sta a aaestrc a|caace
retr|ca|r|e a |a aatara|eza tccc |c cae acs ca. Ccaser.aa-
cc, cc|accraacc cca |cs cae ,a ccaser.aa, açreac|eacc
¸aatcs a .|.|r mas scstea|c|emeate , c|.|rt|eaccacs ea e|
|ateatc, |asç|raacc cca e| e¸emç|c. 0eçeace ce acsctrcs
cae çccamcs |maç|aar , ccastra|r aa me¸cr ça|s çara
.|.|r. !cccs çccemcs ser çarte.

' '@,
,
' , , ' @,.
'
',
' ' ' ' . , '

'', ,
, '
,' -
¸ '
, -
-
,
' , ' -

,
' '
!"#$

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful