PRAVILNIK O OCENJIVANJU UCENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU S obzirom da je izašao novi pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi koji

je doneo neke novine, u želji da se zaposleni u prosveti što bolje upoznaju sa njim, napisala sam ukratko najvažnije stvari i novine koje taj pravilnik sadrži . Ocenjivanje je kontinuirani proces kojim se iskazuje odnos prema ucenju, skoli, proverava znanje ucenika, podstice aktivnost i motivacija. Ocena je javna i saopštava se !eni" o#$a%. Ocena može biti opisna i brojcana. Opisno$ se izražava angažovanost učenika, napredovanje, ostvarenost cilljeva. B&ojcano$ se izražava stepen ostvarensoti ciljeva kao i napredovaanje učenika. Ocene su -odličan (5 ! vrlo dobar(" ! dobar (# ! dovoljan ($ ! nedovoljan (% . Novina "oj #onosi ovaj p&avi'ni" jeste p&ocenjivanje veštine i(&a)avanja* p&i$ena na !eno+ +&a#iva* &a( $evanje* &a# sa po#aci$a * $etni!"o i(&a)avanje* veštine ,"oja je s"'op O"vi&a (a p&ocen &e( 'tata !enjaOcenjivanje u toku školske godine može biti &ormativno i sumativno. 'ormativno ocenjivanje redovno prati rad ucenika u toku školske godine, sadrži preporuke i zapisuje se u pedagoškoj dokumentaciji koju vodi nastavnik. Sumativno ocenjivanje predstavljaju brojcane ocene na kraju odre(ene celine ili klasi&ikacionog perioda. )čeniku koji ima teško*a u razvoju ili učenju, invaliditet ili socijalni problem pruža se dodatna podrška u okviru individualnog obrazovnog programa. +aspored pismeni, zadataka i provera duži, od %5 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole.-ogu*a je samo jedna pismena provera u danu, a dve u nastavnoj nedelji. .ko nakon pismene provera više od polovine učenika dobije nedovoljnu ocenu, provera se ponavlja samo za te učenike. /re organizovanja druge provere nastavnik je dužan da održi dopunski čas za te učenike. /rovere ne duže od %5 minuta nastavnik nije dužan da najavljuje. ZAKLJU.NA OCENA IZ PRE/META ) prvom razredu zaključna ocena kako izobavezni, tako i iz izborni, predmeta je opisna i utvr(uje se na kraju prvog i drugog polugodišta. ) ostalim razredima zaključna ocena je brojčana , osim iz predmeta -veronauka i gra(ansko vaspitanje. Novina je #a s sa#a opisne ocene (a ova #va p&e#$eta iste, isti!e se* #o0a& i (a#ovo'java)čenik koji nema najmanje " ocene u toku polugodišta ne može da se zaključi ocena. Odeljenjski starešina je dužan da prati napredovanje učenika i ukazuje nastavnicima na broj propisani, ocena. VLA/ANJE U.ENIKA 0ladanje učenika od prvog do petog razreda je opisno na polugodištu i na kraju školske godine. 1aključna ocena učenika ovi, razreda je -primerno, vrlo dobro,dobro,zadovoljavaju*e i nezadovoljavaju*e i ne utiče na opšti uspe, učenika. 0ladanje učenika od šestog do osmog razreda je opisno to" po' +o#išta- 1aključna ocena je primerno (5 , vrlo dobro(" ,dobro (# ,zadovoljavaju*e($ i nezadovoljavaju*e (% i utiče na opšti uspe, učenika.

zbog izrečene vaspitno-disciplinske mere a može da se smanji i zbog ponašanja zbog kojeg je izrečena vaspitna mera. Ocena se popravlja na kraju klasifikacionog perioda ukoliko učenik pokazuje poboljšanja u ponašanju, prihvata odgovornost za svoje postupke i koriguje svoje ponašanje.Opisna ocena iz vladanja u toku polugodišta može da sadrži vaspitnu preporuku npr.ističe se u izvršavanju obaveza prema školi , uglavnom izvršava obaveze…Novina- Zaključna ocena iz vladanja daje se kada se sagleda ponašanje učenika u celini, izvršavanje obaveza i odnos prema školskim obavezama, drugovima, zaposlenima škole, vaspitno-disciplinskoj ili vaspitnoj meri, školskoj imovini. Kriterijumi za ocenjivanje vladanja čine sastavni deo pravilnika.
Novina je #a ocena i( v'a#anja $o)e #a se s$anji

O !"# $% &' $(&N#K)
2to se tiče prvog razreda na kraju prvog i drugog polugodišta učitelj daje mišljenje o učenikovom radu koje se upisuje u (ačku knjižicu. Od drugog do osmog uspe, se utvr(uje na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu aritmetičke sredine predmeta- obavezni,, obavezni, izborni, i iz vladanja, počev od šestog razreda.

provera a odeljenjski starešina je dužan da roditelje najmanje " puta godišnje obaveštava ocenama učenika. odeljenjski starešina je dužan da obavesti roditelje u pismenoj &ormi o ocenama. )koliko roditelj. zadataka. vladanju. 3astavnik tokom školske godine vodi pedagošku dokumentaciju o napredovanju učenika. .OBAVE1TAVANJE O OCENJIVANJU +oditelji se upoznaju na početku godine sa rasporedom pismeni. vladanju. izostancima učenika. teško*ama. odnosno staratelj ne dolazi na roditeljske sastanke. napredovanju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful