You are on page 1of 26

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

EKONOMSKI FAKULTET www.ekfak.kg.ac.rs

Predmet

BAZE PODATAKA

Dr Vladimir Rankovi, Docent E-mail: vladar@kg.ac.rs

Poglavlje 7 Projektovanje baza podataka


Transformacija MOV u Relacioni model

Transformacija MOV u Relacioni model


MOV je semantiki bogat i koristi se u postupku logikog projektovanja baze podataka. Ne postoji komercijalni DBMS zasnovan na ovom modelu, pa je neophodno ovaj model prevesti u neki drugi koji se moe fiziki implementirati na raunaru. Najvei broj komercijalnih DBMS je zasnovan na relacionom modelu.

Transformacija MOV u Relacioni model

Pravila prevoenja MOV-a u relacioni model: 1. Svaka klasa objekta (entitet) iz MOV modela (dijagrama) postaje relacija, pri emu naziv klase postaje naziv relacije, a atributi klase postaju atributi relacije. Kod klase jakih objekata, identifikator klase objekta postaje primarni klju relacije.

Transformacija MOV u Relacioni model 2. Svaki slab objekat takoe postaje relacija, pri emu naziv klase slabog objekta postaje naziv relacije a njegovi atributi postaju atributi relacije. Identifikator nadreenog objekta postaje jedan od atributa relacije koja odgovara slabom objektu i postaje deo primarnog kljua te relacije. Primarni klju relacije slabog objekta ine primarni klju nadreenog objekta i atributi slabog objekta koji jedinstveno identifikuju pojavljivanje slabog objekta u odnosu na jedno pojavljivanje nadreenog objekta.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Radnik(Mlb, Starost, Adresa, ImeR) Isplate(Mlb, Datum, Iznos)

Transformacija MOV u Relacioni model 3. Objekat nadtip (generalizovani tip objekta) postaje relacija, pri emu naziv nadtipa postaje naziv relacije a atributi nadtipa postaju atributi relacije. Primarni klju nadtipa postaje primarni klju relacije. Objekat podtip takoe postaje relacija, pri emu naziv podtipa postaje naziv relacije a atributi podtipa postaju atributi relacije. Primarni klju nadtipa postaje primarni klju relacije.

4.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Student(BrIndeksa, Adresa, Ime) Davalac Krvi(BrIndeksa, KrGrupa) Sportista(BrIndeksa, Sport)

Transformacija MOV u Relacioni model

5. Meoviti tip objekat veza (agregacija) je identifikaciono i egzistencijalno slab objekat. Zbog toga se agregacija transformie u relaciju tako to pored svojih atributa sadri i primarne kljueve komponenti agregacije koji su ujedno i deo sloenog primarnog kljua agregacije. Ako je potrebno atributi same agregacije mogu postati deo sloenog primarnog kljua.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Student(BrInd, Adresa, ImeS, Starost) Predmet(SifraP, NazivP) Prijava(BrInd, SifraP, Datum, Ocena)

Transformacija MOV u Relacioni model 6. Veza sa kardinalnou (1,1) : (1,1) i oba objekta koji u njoj uestvuju prevodi se u jednu relaciju ija su obeleja svi atributi jednog i drugog objekta. Kandidati za klju u ovoj relaciji su primarni kljuevi oba objekta u vezi. Veza sa kardinalnou (0,1) : (1,1) i objekti koji u njoj uestvuju postaju dve relacije, za svaki objekat po jedna (prema pravilu 1), pri emu se primarni klju objekta sa strane (0,1) ubacuje kao atribut druge relacije (kao spoljni klju).

7.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Nastavnik(SifraN, Adresa, ImeN, Starost) Katedra(SifraK, Naziv, SifraN)

Transformacija MOV u Relacioni model

8. Veza sa kardinalnou (0,1) : (0,1) se prvo pretvara u agregaciju, a zatim se vri transformacija. Na taj nain nastaju tri relacije, po jedna za svaki objekat (prema pravilu 1) i jedna za agregaciju. Atributi relacije koja odgovara agregaciji su, pored sopstvenih, i primarni kljuevi objekata komponenti i oba su kandidati za klju ove relacije (usvaja se jedan od ova dva).

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Nastavnik(SifraN, Adresa, ImeN, Starost) Kabinet(Broj, Povrsina) dui(SifraN, Broj)

Transformacija MOV u Relacioni model

9. Veza sa kardinalnou (1,1) : (0,M) ili (1,1) : (1,M) i objekti koji u njoj uestvuju postaju dve relacije, po jedna za svaki objekat tj. sama veza ne postaje relacija. Primarni klju objekta sa strane (*,M) se dodaje relaciji koja odgovara objektu sa strane (1,1) i postaje strani klju.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Smer(SifraS, NazivS, SifraK) Katedra(SifraK, NazivK)

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Predmet(SifraP, NazivP, SifraK) Katedra(SifraK, NazivK)

Transformacija MOV u Relacioni model

10. Veza sa kardinalnou (0,1) : (0,M) ili (0,1) : (1,M) se prvo pretvara u agregaciju, a zatim se vri transformacija. Na taj nain nastaju tri relacije, po jedna za svaki objekat (prema pravilu 1) i jedna za agregaciju. Pri tome su atributi relacije koja odgovara agregaciji primarni kljuevi komponenti, a njen primarni klju je primarni klju objekta sa strane (0,1).

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Student(BrInd, Starost, Adresa, ImeS) Smer(SifraS, NazivS) pripada(BrInd, SifraS)

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Nastavnik(SifraN, Starost, Adresa, ImeN) Katedra(SifraK, NazivK) pripada(SifraN, SifraK)

Transformacija MOV u Relacioni model

11. Veza sa kardinalnou (0,M) : (0,N), (1,M) : (0,N) ili (1,M) : (1,N) se prvo pretvara u agregaciju, a zatim se vri transformacija. Na taj nain nastaju tri relacije, po jedna za svaku komponentu (prema pravilu 1) i jedna za agregaciju. Pri tome su atributi relacije koja odgovara agregaciji primarni kljuevi komponenti, a njen primarni klju je sloeni klju koji se sastoji od primarnih kljueva komponenti.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Nastavnik(SifraN, Starost, Adresa, ImeN) Predmet(SifraP, NazivP) predaje(SifraN, SifraP)

Transformacija MOV u Relacioni model

12. Unarne veze (veze izmeu dva objekta istog tipa) se prevode u relacioni model podataka isto kao i binarne, s tim to je, s obzirom da bi spoljni klju u relaciji imao isto ime kao i primarni, neophodno izvriti njegovo preimenovanje.

Transformacija MOV u Relacioni model

Primer:

Predmet(SifraP, NazivP) uslovni(SifraP, SifraUslovnog)

BAZE PODATAKA

Dr Vladimir Rankovi, docent vladar@kg.ac.rs