You are on page 1of 1

Uniwersytet dzki

Wydzia Studiw Midzynarodowych i Politologicznych


Katedra Bliskiego Wschodu i Pnocnej !ryki

Formularz zgoszenia na konferencj naukow

XI Dni Arabskie. Cigo i zmiana w wiecie islamu


d, 20-21 maja 201 roku
Imi Nazwisko Sto ie! naukow" A#iliac$a A%res %o kores on%enc$i &'mail ("tu re#eratu

Abstrakt )%o *++ s,w-

ul" #arutowicza $%a& P' ( %)(*+* d,& tel"-!a. /01 023 4+$(02(42& tel" /01 023 4+$(02(+2 e(5ail6 k7wis58uni"lodz"9l Kierownik Katedry6 9ro!" zw" dr ha7" Marek M" :ziekan