P. 1
INSTITUCIJE

INSTITUCIJE

|Views: 35|Likes:
Published by Ana Majer
Institucije
Institucije

More info:

Published by: Ana Majer on Jan 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

text

original

INSTITUCIJE 1.

EUROPSKI PARLAMENT-predstavničko tijelo građa EU, članovi se biraju na izborima u DČ svakih 5 godina, zasjeda u B i S a u L je Opde tajništvo, broj zastupničkih mjesta 754( min 6, max99, RH 12) , predsjednik Shulz, Zadade : zakonodavna ovlast, proračunska i nadzire rad drugih tjela EU, ima aktivnu i pasivnu legitimaciju pred ES-tuži i može biti tužena NACIONALNI PARLAMENTI-primaju inf od Komisije o zakonskim prijedlozima,sudjeluju u izmjenama Osn. ugovora i u procjeni primjene načela supsidijarnosti NAČELO SUPSIDIJARNOSTI-primjenjuje se u područjima gdje su ovlasti podjeljene između DČ i EU.Unija smije djelovati kad članice ne mogu ispuniti ciljeve ili ih EU može bolje ispuniti NAČELO PROPORCIJALNOSTI-djelovanje EU ne smije prelaziti ono što je nužno kako bi ostvarili ciljeve ugovora.> Protokol o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti 2.EUROPSKO VIJEDE- različita od Vijeda ministara od LU samostalna institucija, čine je čelnici DČ,predsjednik EV i EK, predsjednik na mandat od 30 mjeseci, mogudnost reizbora,odluke temeljem jednoglasnosti, glavna zadada davanje poticaja za razvoj EU i prihvadanje opdih političkih smjernica, Van Rompuy 3. VIJEDE MINISTARA-uz EP glavno regulatorno tijelo,čine ga ministri iz DČ iz svake po 1, zajedno s EP obnaša zakonodavnu i proračunsku funkciju, oblikuje politike i ima koordinativnu funkciju,izražava interese DČ, predsjedavanje je rotirajude DČ na 6 mjeseci, najčešde donosi kvalificiranom vedinom odluke, rijetko jednoglasno a može i običnom vedinom. Izmjene u 3 razdoblja.1-2009-2014,2. 2014-2017 PASSERELLE-prelazak s jednoglasnog odlučivanja na kvalificiranu vedinu bez promjene ugovora KOČNICA ZA NUŽDU- omoguduje DČ da privremeno zaustavi donošenje akta COREPER-pomodno tijelo, Odbor stalnih predstavnika,osigurava stalnost rada Vijeda VISOKI PREDSTAVNIK ZA VANJSKU I SIG. POLITIKU-bira ga EV, predsjedava vijedem ministara i ima dužnost jednog predsjednika EK- CATHERINE ASHTON 4.EUROPSKA KOMISIJA-regulatorno tijelo,zastupa opde interese EU,27 povjerenika na 5 godina, odgovorna EP, predsjednik Jose manuel baroso, zasjeda u B i L, upravlja proračunom EU, čuvar ugovora,u ime EU pregovora međ. ugovore s 3. državama ZAKONODAVNI POSTUPCI-donose ih EP, vijede ministara i EK, redovni i izvanredni. sudovi 3 skupine promjena - Sud 1. stupnja postaje Opdi sud, način izbora sudaca i nezavisnih odvjetnika,izmjene ovlasti ES i mogudnost uspostave specijaliziranih sudova. IZBOR SUDACA I NEZAVISNIH ODVJETNIKA-7 članova, daju mišljenje o prikladnosti kandidata koje predlažu DČ,članove bira Vijede iz redova prijašnjih sudaca ES i opdeg suda,sudaca nac. vrhovnih sudova i uglednih pravnika OVLASTI EUROPSKOG SUDA-izriče novčane kazne DČ zbog neprovođenja direktiva,širi ius standi ŠIRENJE NADLEŽNOSTI ES PRAVO EU-zajednički naziv za pravo koje proizlati iz UFEU,UEU,EURATOM - obuhvada pravne norme koje su sadržane u Osnivačkim ugovorima ili su donesene ili izvedene iz njih PRAVNA STEČEVINA EU- ukupnost tih pravnih normi IZVORI PRAVA EU-Primarni,sekundarni,sudska praksa i opda načela prava EU 1. PRIMARNI IZVORI-akti DČ, osnivački ugovori- prvobitni ugovori o osnivanju EZ i EU,izmjene i dopune prvobitnih ugovora,protokoli pridodani ugovorima,dodatni ugovori,svi ugovori o pristupanju novih DČ i povelje temeljnih prava EU. OSNIVAČKI UGOVORI propisuju temljna prava pojedinca,institucionalnu strukturu EU, nadležnosti EU, način koji EU odlučuje o pitanjima unutar svoje nadležnosti Na snazi : Ugovor o EUROATOM, lisabonski ugovori (UEU i UFEU), povelja temeljnih prava EU

supsidijarnosti.načelo samostalnosti prava Unije-pravo Unije autonomni pravni poredak. država i međ.pravna pravila koja nastaju i stupaju na snagu prema ugovorom propisanom postupku i okvirima regulatorne ovlasti EU OBUHVADAJU: temelnje akte koje donose EP i Vijede Eui provedbene mjere Komisije.DČ i EU obvezne poduzimati sve mjere opde ili posebne naravi za ispunjavanje obveza .načelo zabrane diskriminacije . poljo i ribarstvo.izreke i obrazloženja. samostalan i odvojen od poretka DČ .zaštita potrošača.obrazovanje.negativne ovlati: ograničavaju DČ u regulatornim izborima koje imeju u svrhu uređenja područja koje je i dalje u njihovoj regulatornoj nadležnosti .zaštita ljudskog zdravlja.načelo jedinstvenog važenja i primjene prava Unije-pravo Unije funkcionira kao cjelina.zabranjuje svaku diskriminaciju na temelju državljanstva. ES koji stvara sudsku praksu i sporazumi EU s trdim državama OBLICI: UREDBA-opda primjena.stvaraju se kroz praksu ES.obvezujude u cjelostii izravno se primjenju u svim DČ DIREKTIVA-pravno obvezujude u cjelosti izravno primjenjive u DČ kojima su upudene u odnosu na rez.pozitivne ovlasti EU: EU smije donositi pravne norme samo u područjima u kojima su joj Dč dodijelile takvu ovlast . PRAKSA EUROPSKOG SUDA-presude imaju učinak ne samo među strankama ved i na sve razlika od presude HR sudova: presude HR sudova sastoje se od uvoda. odgovornosti DČ za štetu -načelo dodijeljene ovlasti . imaju izravan učinak u DČ i stupaju na snagu nakon što su priopdene PREPORUKE I MIŠLJENJA-neobvezujudi pravni akti. razmjernosti. ZAKONODAVNI AKTI.2.ug 2. ISKLJUČIVE NADLEŽNOSTI-carinska unija. ima prednost pred pred pravom DČ uvjeti za izravan učinak: odredba mora biti jasna i nedvosmislena. .delegirani ili provedbeni akti. socijalna politika.kada je za državljane drugih DČ zakonom određeno da za ostvarivanje nekog prava moraju ispuniti dodatne pretpostavke koje inače ne vrijede za domade državljane MATERIJALNA DISKR-državljani drugih DČ nisu izravno propisom stavljeni u diskrim.transport energija. mogu obvezivati nacionalna tijela MEĐUNARODNI SPORAZUMI I KONVENCIJE-predstavljaju 3.građanska zaštita i upravna suradnja. OVLASTI EU-ograničene načelima dodjeljene ovlasti. ODLUKA. TIPOLOGIJE: 1.očuvanje morskih resursa. ubrajaju se u primarne izvore prava EU. KOMPLEMENTARNE NADLEŽNOSTI.proporcionalnosti i subsidijarnosti NACIONALNI SUD: primarno pravo izvan dosega prava EU. okoliš. područje slobode sigurnosti i pravde 3. jednistvenom važenja i primjene prava EU.mora biti bezuvjetna.i sadržavati određeno subjektivno pravo -načelo odgovornosti DČ za štetu-svaka Dč dužna fizičkim i pravnim osobama nadoknaditi štetu nastalu zbog neizvršavanja svojih obveza. ostali djelovi presude ne shvadaju se kao izbor prava.nadovezuje se na nečelo dodijeljenih ovlasti . sporazumi obuhvadaju veliki raspon ugovora. direktivama i odlukama ali uz oridjev delegirana. nazivaju se također uredbama.kultura.unutarnje tržište.EU ima one ovlasti koje su joj dodijelile DČ i smije djelovati samo u tim granicama .zajednička trgovinska politika. monetarna politika za države EUROZONE.turizam. važan izvor.načelo proporcionalnosti .pravo Unije virjedi u svim DČ i nije ga potrebno implementirati .industrija.načelo lojalnosti . preduvjet za djelotvorno funkcioniranje zajedničkog tržišta . odnosno provedbena NAČELA PRAVA EU: OPDA NAČELA .u obrazloženju presude u njemus e navode samo činjenice. donosi ih isključivo europska komisija.načelo supsidijarnosti .prihvadanje pravila o tržišnoj utakmici. zabrane diskriminacije.nastaju aktivnošdu institucija EU. izreka presude stvara pravo isključivo između stranaka u sporu.jedinstveno je i primjenjuje se na isti način u svim DČ. oni koje su zajednički usvojili EP i Vijede. samostalnosti prava EU. mogu biti upidenje pravnim i fizičkim osobama. uključuje formalna i materijalna ograničenja i otvorene oblike diskriminacije FORMALNA DISKR. izravne primjene prava EU. i koje su usvojili samo vijede ili EP . usvajaju se kao uredbe. SEKUNDARNI IZVORI-proizlaze iz osnivačkih ugovora.zaključivanje međ. obvezuju institucije EU i DČ TEMELJAN NAČELA: načelo dodijeljene ovlasti. sport. organizacijama 3. ekon soc i teritorijalna kohezija. imaju učinak na sve DČ i ugovori koje sklopi EU s 3. sekundarno pravo kad je određeno područje regulacije dodjeljeno EU primjenjuje se EU pravo.KONKURENTNE NADLEŽNOSTI. položaj u odnosu na domadine ali se za ostvarivanje nekog prava zahtjevaju pretpostavke koje mogu ispuniti samo domadi državljani . izravnog učinka.donose se u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku.načelo izravne primjene prava Unije. lojalnosti.obvezatne u cjelosti. prvenstav prava EU. odnose se na određene DČ pravne ili fizičke osobe. direktive i odluke NEZAKODAVNI AKTI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->