SZELÉNYI IMRE

SZUMÉR-MAGYAR ROKONSÁG
Őstörténeti, nyelvészeti, archeológiai és irodalmi tanulmány
Előszó
Történelmünk új fejezetét író, 1956, október 23-i Magyar Hősök!
Dón-i harcosok nevében ajánlom Néktek eme őstörténelmi tanulmányomat.
Jelmondatként a zsoltáros mély értelmű szavait választom:
LUX ORITUR JUSTO: Az igaz lelkű fényt kap.
Keressük együtt a sírok, romok, oszlopok, edények és ékírásos
agyagtáblák maradványai között a történelmi igazságot: A szumér-magyar
rokonságot. Az igazság fényénél világossá fog válni előttetek, hogy minden
kultúra és civilizáció alapját szumér őseink rakták le 5000 évvel K. e. Az 1920 és
1946-i Párizs környéki terror békéktől sújtva merítsetek szumér őseink gigászi
küzdelmeiből erőt igazságunk kiharcolásához.
Az atomkor politikai vezetőinek szellemét és akaratát pedig világosítsa meg
ugyancsak a LUX ORITUR JUSTO szelleme, hogy megismerve az élet, a kultúra
és a múlt örök igazságait, az igazságos béke és az alkotó szeretet jövőjét munkálják
ki.
Ezután mondok köszönetet P. Dr. Crisostom Hajoz és Dr. Gregory Grabka
észak amerikai professzor társaim, Jós Ferenc és Dr. Bobula Ida értékes
adatszolgáltatásaiért.
Általános fogalmak rögzítése
Tekintettel arra, hogy eddigi historikus és biblikus ismereteink az 1954-ben
befejezett Mesopotámia-i ásatások leleteinek kiértékelése után kiegészítésre és
módosításra szorulnak, szükségesnek tartom néhány – már eddig ismert –
fogalomnak megvilágítását és történelmi indokolását az alábbiakban:
1. SEMETIC (Semita) – DYNASTIA. SEMITA FAJ, SEMITIZMUS

Eredete NOÉ fia – SEM – után történt és az ő leszármazottaival van
vonatkozásban.
2. HEBERIZMUS, HEBER után ugyanígy, aki NOÉ származásában SEM
ükunokája.
3. ÁBRAHÁM, -- ÁBRAHÁMIZMUS mint semita eredet az archeológiai és
nyelvészeti, valamint etnográfiai kutatások eredményei szerint megdőlt.

Dr. Steinmüller, Dr. Sullivan, Dr. Miller: SUMERIANS. OLD TEST.
CATH. BIBL. ENCYCLOPEDIA 15 – 16, 1044 – 1045 oldalán a
következőket írják:
„ÁBRAHÁM, Szumériában, ÚR városában született és szumér kultúrán
nevelkedett. A megindult politikai harcok miatt HARAN-ba költözik,
HARAN-ból CANAAN-ba, ahol CANAAN, NEMRÓT (Nimrud) bátyja
uralkodott – és ott is halt meg.”
Genealógiájának vizsgálatánál az első hely, ahol kapcsolatokat találunk:
PADAN ARAM.
Thares atyja Ábrahámnak, Nacornak és Arannak.
Nacor fia – Bathuel – ennek leánya Rebecca lesz Izsák felesége. Izsák –
Ábrahám fia -- és Ábrahám Rebeccát Mesopotamiából, tehát
SUMERIÁBÓL hozatta. (GEN. I. 24)
Ugyan innét nősült JAKAB, Izsák fia is, aki anyja testvérének –
Labannak – leányát, Rachelt vette feleségül. Ezek mind „aramaiak” voltak
PADAN ARAM-ból – SUMERIÁ-ból.
Az „aramai-ak” , vagy „aramaens-ek” a Tigris és Alam között laktak. A
legősibb pásztornép és nyelvük a legősibb nyelv. Itt van az URUKWARKAN kultúra bölcsője és itt Uruk-ban találták meg az első emberi írást,
a kiásott agyagtáblákon.[1] Ezen a területen csakis a „szumér” nép lakott és
„egy nyelvet” a „szumér nyelvet” beszéltek, amint azt Gen. I. 11. 1. is
állítja.
Elfogadott tudományos álláspont az, hogy a K. e. kb. 1600-ig
Mesopotámiában – tehát ahol Ábrahám született és CÁNAÁNBAN – ahol
élt, SZUMÉR nép lakott és SZUMÉR nyelvet beszéltek.
Tehát ÁBRAHÁM és leszármazottai is SZUMÉR-ok voltak. (Területi és
népi bizonyíték: Sir Leonard Woolley: ÚR IN CHALDEA. (ÚR OF THE
CHALDEES) Samual Noah Kramer: THE TABLETS OF SUMER.)
4. SZUMÉR NYELV és SZUMÉR FAJ:

A BIBLIA ismeretének legnagyobb tudósai és kutatói, a már említett
egyetemi tanárok: Dr. Miller, aki egyben a Biblical Pontifical Commission
vezér titkára is, továbbá Dr. Steinmüller és Dr. Sullivan a legújabb NIPPURi, NINIVE-i, valamint a „BLACKSTONE” „ÚR” és „HIT” leleteit
kiértékelve a CATH. BIBL. ENCYCL. Hatalmas munkájának 1044-ik lapján
a következőket állapítja meg:
„A szumér nyelv nem semitic nyelv és a szumér faj nem semitic faj.
Babilónia- Mesopotámia déli részén éltek K. e. 4.000 évvel. Nyelvük
’agglutinative’ nyelv és több mai tudós véleménye szerint ’kurd’ eredetű. A
legősibb közel-keleti kultúra, mert hosszú évszázadokig megőrizték nemzeti
egységüket. Kulturális befolyásuk hatalmas volt a semita és nem semita
népekre és nyelvekre.
„Részleteiben igen fontos az írásmódjuk, a ’syllabic cuneiform
system’ – az agyagtáblás – betűs írás, amit módosítottak az akkádok,
babiloniak, asszírok, hittesek, mitannik, és a perzsák.”

5. SZUMÉR KULTÚRA:
Samuel Noah KRAMER: THE TABLETS OF SUMER, spanyol
kiadású címe: La Historia Empieza SUMER – könyvében kiértékelt és a mai
tudományos állásfoglalás alapján képező táblák bizonyítékaival állítja, hogy:
„A szumér nép a világ legelső civilizációját teremtette meg és nem
egyszerű kultúra csupán az, melyet az archeológiai leletek mutatnak.”
6. IZRAEL – IZRAELITA KIFEJEZÉSEK:
Heterogén nép – úgy népi, mint területi elnevezés és K. e. kb. a XIII.
században keletkezett.
7. MÓZES ÉS ÍRÁSA.:

Mózes az egyiptomi fáraó család jóvoltából igen magas kulturális és
politikai képzettséggel bíró, kiváló szellemű emberi nagyság -- K. e. 700 és
600 között élt.
A már kiértékelt szumér agyagtáblák tudományos és cáfolhatatlan
bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a szumér hagyományok és tradíciók
felhasználásával népének és fajtájának politikai és faji előnyeit kívánta
elsősorban szolgálni. Genealógiai leírásainak történelmi bizonyítása
tudományos alapon lehetetlen.
8. JUDA: SALAMON király halálával K. e. 932 országa két részre oszlik,

Israelre és Juda-ra.
9. HÉBER-NYELV – ZSIDÓ NYELV: JUDAIZMUS NYELVE:

Állítólag ESDRA találmánya – a Babiloni fogság alatt készítették K.
e. 536-ban JUDA bölcsei. A tudomány elfogadott álláspontja szerint ezt a
nyelvet a zsidók a babiloni fogság alatt kezdték beszélni. (Esd. 4, 7 – 6, 18 –
és 7, 12 – 26.)
10.PALESTINA:
A szumér PALASTU szóból eredő későbbi utánzás.
11. ARAMAIAK – ISRAEL – JUDA – PERZSA KAPCSOLATOK:

K. e. a XIII. században az ARAMAIAK szomszédságba kerültek az
IZRAELITÁKKAL (Cath. Bibl. Encicl. 86 old.) Sokat harcolnak
egymással. SOBA, -- SAUL ellen. DÁVID leveri SOBA királyát –
ADAREZERT – az aramaiai királyt s csapatai elfoglalják az aramaiai várost
DAMASCUST. (K. e. 1012 – 972) Salamon király elveszi SOBA
függetlenségét – de az ellenségeskedés fenn marad.
Salamon halálával (K. e. 932) két részre szakadnak az izraeliták és
országuk is. Keletkezik: Izrael és Juda.

babilóniai királyok folytatják a vérontást és ez utóbbi végül is leveri és leigázza JUDÁT.” Az úgynevezett aramaicai (arámi) mégis fenn maradt. tábláikat e nyelven adják. ARAM(AICA)I – SZUMÉR NYELV. melyről a tudomány ismeretekkel rendelkezik – NOÉ rendelkezése. 7. ISRAELT és ARAMEA-t is K. Az asszír. babilóniai és perzsa királyok intézkedéseiket. Az egyetlen kiválasztás. legősibb nyelvnek ismerik el az „aram” népet. mint KARKAR: K. ELI. BENADED (K. Így került aramaiai uralom alá: GALAD és TRANSJORDANIA. hiszen más nem állt rendelkezésre. SALHMANASSER – től kért segítséget. 12. (Math. 838 – és elfoglalta Israelt is meg Judát is – ősei nyomdokán haladt.[2] Sőt a babilóniai. az ő halála után pedig III. KIVÁLASZTOTT NÉP: Istentől eredő megbízatást és isteni küldetést sem theológilag. e. aki a British Museum megbízásából 12 évig vezette az ÚR város kiásását. Diplomáciai nyelvnek használják (ESDRA: 4.: Sir Leonard Woolley. e. perzsa és akkád nyelveket is „aram” betűkkel. aki harcba is bocsátkozott. SARGON asszír. aki az asszírok ellen is sokat csatázott. Jézus utolsó szavai: „ELI. THEGLATHPHALASSAR és II.[3] 13. amelyik a mi számításaink szerint K. majd az ugyancsak aramaiai HAZEL – HAZAEL. 875) szövetkezik JUDA-val és eltapossák ISRAELT.) De maguk a semiták is elismerik az „aram” nyelv ősi voltát.) s fent maradt a kánaániaknál is krisztusi és krisztus utáni. e. 721.28-46. precízebb kifejezéssel élve. Ugyanígy ettől az évtől lett az ország hivatalos nyelve a ’babilóniai nyelv’ s a szumér nyelv csupán a liturgikusnyelv szerepét töltötte be. amiképpen azt a TALMUD is írja. melyről a következő oldalakon részletesen beszámolunk . 1737. egy nép vagy faj számára sem lehet kimutatni. A babilóniai fogságban való szervezkedés eredménye – a perzsákkal való kapcsolat felvétele és JUDA feltámasztása a többi szomszéd népek mellőzésével (K. LAMA SABACHTHANI!” ugyancsak az arámi nyelven hangzottak el és Szt. Így vette kezdetét a babilóniai fogság és így pusztult el az aramaiak fővárosa HADAD. BENEDED folytatja tovább a harcokat. uralkodási éve. sem történelmileg. MÁTÉ is ezen a nyelven írta meg evangéliumát. 536). e. 842. 854 – 853. könyvében azt írja: „A babilóniai SAMSU’ ILUNAS a nagy HAMMURABI fiának 12. Israel és Juda II. e. hogy ez ÚR város falainak hivatalos elpusztítási éve. szumér betűkkel – cuneiformokkal – írták. II. ÚR IN CHALDEA (ÚR OF THE CHALDEES) c.Az aramaiai király I. évnek felel meg – azt a megjelölést kapta.

[8] Ha tekintetbe vesszük. Alag. Kish. Susa.finnugor rokonság alig 500 szótő azonosságon lett elfogadva. Tuba. 4000 szumér szóból. Panun. Hinár. Charak. életét és történelmét őrzik. Karka. Sófogó. Kert. Bor-sippa. melyek ránk – magyarokra nézve – igen érdekes következtetéseket követelnek. Pakod. őseiket.– bár a NOÉ-tól való semita származást. Árva. hiszen Ábrahám maga is Noé leszármazottja. Adab. Lagas. Uruk. hogy a magyar. Senkeret. Sorát. hogy ezeket az elnevezéseket az ős magyar nép hozta magával s ezek nemzeti életének és tradicionális múltjának az . Így megérthetjük azt. Arak. Aradu. Larsa. Sófalva. hogy itt Amerika földjén az ide kivándorolt franciák „Illinois-ban” az olaszok „Genovában”. törzseiket és mindent. amelyik SZUMÉR és nem semita. múltjukat. mint „kiválasztási argumentumot” – a TALMUD tagadja[4] s ezzel tulajdonképpen az ÁBRAHÁMI MEGSZENTELÉST” teszi semmissé. Gömör. Sukhar. mint kiválasztás (ha létezik) tulajdonképpen arra a fajtára kell álljon. Kadesh. mint François Lenormand (1837-1883). Nuzu. Hit. 1000 azonos szótőnek fennállása és bizonyítása minden kétséget kizár. Kál.[9] Ezek a nevek az ős szumér honban léteztek és a kiásott agyagtáblákon találhatók. a németek „Frankfurtban” és a magyarok „Kossuth” falván élnek. [7] Továbbá az eddig megfejtett kb. melyből Ábrahám származott s ez az összes genealógiai kutatások és megállapítások szerint a „CHALD” törzs. Kikinda. Uma. Erek. Mechek. akik magyarul nem beszéltek. miképpen Nehémiás is elismeri [6] „ÚR” városából való eredetét. 14. Gutas. Bács. Árpád. Ar-bela. Harmat. Ha szumér néppel és földdel kapcsolatos tudományos leletek feldolgozásairól szóló s a tudomány által elfogadott téziseket tárgyaló könyveket átnézzük. Kálmán. ami nemzetük múltját. 1000 azonos szótőnek. Úr. SZUMÉR-MAGYAR ROKONSÁG EVIDENCIÁJA Történelmi igazság az.SZUMÉR URAL-ALTAI NYELVROKONSÁG: A szumér nyelvnek az ural-altaji nyelvekhez és ezek között is a magyar nyelvhez való rokonsági vonatkozásait nem magyar tudósok fedezték fel. Balat. Zala. Korga. Emese. ősi városaik neveit. a következő neveket találjuk. hanem olyanok. Tehát evidenciális alapon feltételezhető. Ugyanezek a nevek – csaknem kivétel nélkül – fellelhetők a mai történelmi Magyarországot ábrázoló térképeken és ezeknek az elnevezéseknek az ideje visszanyúlik a magyar őskorba. hogy a kivándorló népek magukkal viszik ősi tradíciójukat. Mór.[5] De maga az „ábrahámi megszentelés”. Ugarit. Hadad. Resen. vagy azonos szónak a mai magyar nyelvben való megtalálhatóságát. Jules Oppert (1825-1905) és azóta a szumérológus tudósok részleteiben megállapították a szumér nyelv szerkezetét és annak magyar nyelv szerkezethez vonatkoztatott azonosságát.

[13] Ma ezt a kort „prehistorikus” kornak minősítjük és az . mert nemcsak a felsorolt város. száj (mouth) 2. „Nap”.: Az Encyclopedia Britannica. hogy mindkettő „agglutinativ nyelv” és szerkezeti felépítésük teljesen azonos. csak az utolsó évtizedekben kerültek megismerésre. továbbá. mint 6000 év előtt. mint nyelvszerkezeti bázist. Erős argumentum a két nyelv közötti rokonság fennállására az a körülmény. melyeken feltalálhatók az azonos nevek. a magyarul nem beszélő tudósok – a szumér nyelv szabályainak megállapítása folyamán olyan tételeket rögzítenek. legautentikusabb tudósa a világnak Sir Leonard Woolley. az angol nyelv szanszkrit eredetének bizonyításánál. a szumér-magyar rokonság fennállása kétségtelen és vitathatatlan. Pl. „Isten” ma is így mondjuk. amelyiket elpusztított az özönvíz és Sir Woolley az özönvíz iszapja alatt találta meg kultúrájának nyomait. „Á” képzés. melyet 600 tudós készített. ha a nyelvi fejlődés minden fokozatát ismerjük. hanem egy igen evidens azonosságról.emlékei. de az előkerült leletek kiértékelése kétségtelenül bizonyítja. „Suba”. Genitivusi rag: „AK” – mint a magyarban pl. mert ugyanezen iszap alól került elő az „özönvíz monda” agyagtáblája. törzs stb. hanem az ős szumér mitológiát is . A legősibb kultúra – a földosztás és „Nimród” A legősibb kultúra kialakulásának történeti és archeológiai dokumentumait szolgáltató. Azonban nem csak a cserepeket. „E” használata: személyi megjelölés (used of persons additions) ene – neje férje és a nominativusban 3. Igaz 12 évig napi hatszáz munkással dolgoztatott.[12] Ez a nép volt az. . hogy az „AL UBAID-nak”[11] nevezett ős szumér néphez fűződik az az első kultúra. melynek a nyomai a kiásott égetett agyag edények s az azokra festett ember és állat figurákban határozottan mutatkoznak. melyek a mai magyar nyelvtan sajátosságai. hogy az eredeti nyelvek – a szumér is és a magyar is – az évezredek során igen sok változáson mentek át s ha a nyelvszerkezeti sajátosságot megőrizte a két nyel és a szótövek azonossága 25%-os. melyek a mai magyar nyelvnek a sajátosságai. itt véletlenről nem lehet szó. helység. A szanszkrit szótöveknek a mai angol nyelvvel való összevetésénél filológiai bizonyítás csak akkor lehetséges. „Gyula”. mamának Tehát. Magyarul nem tudó világhírű nyelvészek állapították meg a szumér nyelv megfejtésében oly nyelvtani szabályokat. hanem a szótöveken kívül azonos szavak serege. A tudomány még is elfogadta. mint . mint pl. nevek teljes azonossága állapítható meg.[10] Itt nem olyan erőltetett hasonlóságról van szó. . hogy csupán a magyar nyelv segítségével volt megoldható a szumér nyelv megfejtése. ki az Úr várost ásta ki teljesen a homokból. Így hogyan ellenezheti a magyar-szumér rokonságot? I. Tekintetbe kell venni azt a körülményt is. „Úr”. hiszen azok a táblák. 553 oldalán találhatjuk a következőket: 1. Pl. Annál is inkább mondható ez.

ahol EREK is folydogáltak! (Győr megyében a Duna kiáradásos területét. hogy a görög. mocsaras vidék. 9. K. e. Arabiai síkság. Uruk városát. Nimród alapította a Sinár (Sennar) tartományban is ezeken az ősi cilindereken találjuk meg először! Itt kezdjük meg lefejteni a mózesi elírásokat már. a földrajzi ismeretek alapján. Cham magatartását. mentesítve volt! Ezt a felfogást még a német Dr. hogy a Noé átok. nyers grafik írások. X. Cilinderek. hanem NEMRÓTH. Mesraim.özönvízig. Sem beárulta apjának. hogy a szumérok miért írták NEMRÓT-nak a nevét!. amit Canaannak illetve Palastunak neveztek el. aluljegyzet. hozzáírtak a saját nyelvük szerint és így születtek meg a nagyvilágon valóban érthetetlennek feltűnő. 2. franciák. NUMRUD. A szumér nyelv fonetikus és így egyszerű! Sinár (Sennar) semmi más. Innét van Palesztina jó 2000 évvel később! Ahogy Mózes is jelzi (Gen. hogy nem NIMRUD. bátyjának. hogy Noé részeg lett a bortól és fia Cham. URUK-WARKAN kultúr nyomokban mutatkoznak. NEMROD. amikor Sybilla ONAMASTICHON című művét magyarázza (Dr. népeknek és . szlávok) fogalmuk sem volt. Cham 20 esztendeig szolgált. hanem ráköltöttek. mind az átok alá kerültek. vizes. tisztáznunk kell három kérdést: 1. 300-es e névhez érve kijelenti. Nemród”! Így világos. megjegyzéseket tett apjára s vele volt a legkisebb Chanaan is. „Porro genuit Chus. vagyis raboskodtak Sem áldott birtokán! NEMRÓT később született és így neve: NEM-RÓT lett. A mózesi leírás is elmondja (I.n. Phut (Fóth) és Canaan. Noénak. A legfiatalabb unoka Canaan. amerikaiak. Krüger is elfogadta. vagyis rajta az átok nem fogott. aki a babiloni nyelvnek előkészítője volt. Győrszentiván határában. mert a magyar nyelvet nem ismerték! A szumér képekkel és a valóságokkal beszélt. megáldotta Semet! Ennek az átoknak az akkori szokása szerint igen súlyos következményei lettek. 4000-ig számítjuk. akik nem írták le az eredeti szumér városneveket. vagy Cham legidősebb fia. rajzok jelzik a fejlődés menetét. ma is HINÁROS-nak hívják!) Itt tisztázzuk a Nimród – Nemrud – Numrud – Nomrud elírásokat is! Akik erről a névről írtak a nagy világon (angolok. Sichar Vátesszel egyetemben. babiloni kultúrának. mint HINÁR. 18 – 27). olaszok. mire Noé megátkozta Chamot. Eritrea. mint Noé utódok.) Hasonló ősi magyar kifejezést is ismerünk még: kirúgott rá. 9. akik ott éltek vele együtt. Nyoma van-e ott a szemita izraelita. Sudan. e. arab magyarázatokkal szemben az ő felfogása. úgy látszik később kegyelmet kapott. tehát nem írhatott lehetetlen mássalhangzókat. mert törzsével a mai Izraelt – Jordánt – Szíriát kapta. mint Chus. amit a Biblia Ereknek említ. Találtak-e valami kultúrnyomokat a szumérok előtt. amivel sújtotta Chamot és unokáit. egzotikus nevek. vagy nem haragszik! Megróta. mint rabszolga. A szumér kultúra hatalmas jelei az özönvíz után az u. Krüger: Onamastichon Sybilla jósnő könyve K. nem rúgott ki rá – vagyis haragszik rá. Semnek birtokán s utána is a legrosszabb területeket kapta: Dél Afrika sivataga.) Chus. nem róta meg magatartásáért! Nemrótot nem róhatta meg Noé. 162 old. mert még nem is élt! Mivel itt új elemek lépnek be a „szumér kultúra” fejlődésének újabb korszakába. melyet civilizált művészet felé haladt.

000 év telt el. Al-Ubaid és UrukWarkan civilizációs nyomokat és leleteket találtak. a mai tudomány álláspontja szerint.” Azután Mózes kronológiája szerint Noé még 350 esztendeig élt a vízözön után. fia Canaan és legyen a szolgák szolgája. I. festettek. házakat építettek. Sippár. vízözön előtti paleolitikus és neolitikus korszakban. értelmi megismerésig is eljutottak. hogy kik léptek be ezzel az ominózus áldással a szumér történelem. De lássuk. ahol nyelve volt. Encycl. majd 950 éves korában meghalt. és pusztította el a K. Bibl. Mi volt az az ok. és a Biblia-babiloni adatok. A moor vagy vályog. 643 old. Az ante-diluviális. Encycl. mint egy 432. térkép. hogy ezt az időszámítást nem ismerjük. Minket lélektani és erkölcsi vonalon érint Noé. mint legősibb kultúra nyomait. 3. hogy évezredes harcok és pusztítások lepték el az ős mezopotámiai szumér területeket. CANAAN . Úr városában és szumér kultúrán nevelkedett fel. hamisította meg a szumér nyelvet és űzette ki hazájukból.[15] Ábrahám maga is Szumériában (Chaldea) született. pre-szumér. Ez áll Matuzsálemre. tíz törzs-család 120 vezérével avagy királyával. Függőkertekkel csatornákkal. (Cath. erdőkkel kereskedelemmel és egységes nemzeti öntudattal. [14] A vízözön előtti (proto-historikus. 18-29) és imigyen gyakorolja a „választott nép” ős atyai jóságát: „Átkozott legyen Cham.) Cham törzs. Inst. 511 old. (Cath. e. 2. Itt pedig a szumér nép élt és fejlődött a Nippur-i és Uruki kultúra és civilizáció légkörében. Larák. aki Semet áldja meg (Gen. 5000-4000) korban a SZEMITA-IZRAELI-BABILONI kultúrának semmi nyoma sincsen. Szumériából minden kultúrák megalkotóit és művészetek megálmodóit. agyagtáblai voltak. amit bizonyítanak: az Egy Isten hívőségük (monotheismus – Patriarchák kora) és a királyok nevei között talált szumér-nevek (Eridu. Canaan. IX. Mesraim. Sem és Josafát története. A mai tudomány nem érti ezt a mózesi időszámítást[16] nem fogadja el történelmileg és beismeri. Párizs. leletek szerint. írtak és palotákat építettek. Ábrahámra és a többiekre is. K. CHUS. kultúrterület és ősi békés légkörbe? (Atlasz Biblical. rajzoltak. a Vízözön után? 1. e.) Ez alatt az idő alatt a teremtett ember lelkének képességei az érzéki ismeretekből a lélektani. mert ezzel indult el évezredeknek ádáz testvérharca az ősi szumér területeken. fazekaik voltak festve és rajzolva emberi és állati ábrákkal (Uruk leletek). Cham.) Az egész történelmi zavar és széthúzás Noé áldásával kezdődik. Ebben a chalcolitikus korban a pre-szumér.3. 5000 éves szumér kultúrát. Bibl. az ősi szumérokat. múltja volt. Phot. Or. ma is meg van a magyaroknál és az ékírás művészete a székelyek őzi írásmódja nagyban egyezik a szumérral. Surupák) akik már „moorbaék íráshal” – „morbaék írással” rendelkeztek.

De a családi Noé áldás már eleve elsőbbségi jogokat biztosított Sem-nek. Riphat. Cethim. Assur. Tharsis. Hevila. Phaleg. Hevila. Gergeseum. Mosoch. kik Úrban születtek és nevelkedtek: A szumér nyelvet. akik Anatólia és a Kaukázus déli lejtőin éltek. HEBER. Arakaeum. Adamim. Ebal. Dodanim. Labin. Aradium. Saba. Sinaeum. foglalták el a területeket. Sabatach később NEMRÓT (NIMRÓD). melyet valamennyi ősük is beszélt. Asarmoth. dédunokai. Egy nyelvet beszéltek. Arphaxad. Samareum. Us. Haveeum. Mes.Chus fiai: Saba. Abimel. http://www. Magog. Phitrusim. Chus később Eritreába. akik Mesától a dél-kelet arábiai Sebhar hegyekig laktak. Sem törzse: Aelam. Elisha. Amorheum. Jare. Gether. Javan. Hetheum. Chasluim (philisteusok) Canaan fiai: Sidonem. Sodomától Lesaig. Jobab. Thogorma. ahol NEMRÓT Kashurban született. akik Sidontól Gazaig. ekkor osztották szét a földeket. Sabath. Dekla. Acenes. Hul. Dél-Egyiptomba és Sudánba húzódott le. Saleph.org/Szelenyi%201. Dadan. unokai.htm . mely kitermeli a semitizmust és később a héber szefárdizmust. Jectan. Elmodad.magtudin. Uzal. Jebuseum. Tehát a föld elosztásakor egy család voltak. Mesuaim fiai: Ludim. Regma fiai: Saba. Madai. Thiras. Amatheum Ezek Cham fiai. Adarum. Javan. Lud. Thubal. Sale. Aram. Regma. Ophir. Josaphat törzse: Gomer.

SZELÉNYI IMRE SZUMÉR-MAGYAR ROKONSÁG 2. Súlya kb. 682-683. Ez a kor az elő-bronzkorszak a szumér kultúrában [1] a korai szumér dinasztia korszaka (K. 25 kiló. mert a szemiták királya. az Úr-ban feltárt gazdag királysírok a K. Nagysága megfelel az ősi magyar „egy suk” méretnek (összeszorítött ököl és kinyitva a nagy hüvelyk ujj). Akkád. az ősi dinasztia hatalmas szobrai. e. Bibl. „Measures”. SUMUN – SEMEN – SUMER – SEMER. és az ősi dinasztia K. 3200-3100) után következik a Kish Dinasztia (Jamdet-Nazr). Vagyis ősmagyar nyelven: sukkmérő.[4] . Nippur. Az ősi szumér bronzkorszak itt megszakadt. Shenár. Suppa. Khafajek és Shurupák lelőhelyekről. e. Ez a 900 esztendő a szumér úgynevezett prehistorikus kultúra teljes kifejlődése. Sargon megrohanja Szumériát. 1045 old. Kalák. Az ősi római nyelvben is megtalálható és MAGVETŐT jelent. Eshnunna. férfiakat és asszonyokat ábrázolnak. Encl. New Testament 425. a kifejlődött szumér írásjelekkel (semmi piktografikus) tárgyakkal és hangértékeivel. Eufrátesz. 1041. e.: Cath. I. Warka. Karus. Erek. Bibl. Szumér kultúrkor Az Uruk-Warkan kultúra korszaka (K. századból. búzából. századbeli kultúrája a Shurupak-i FARA szöveg több száz írásmaradványával. Sippár. Felveszi a Szumér és Akkád királya nevet. ahol a felsőn a baloldali alsó sarokban látható a köbölszerű kőedény: „OMER”. a Lagash-i monumentum és több száz táblája. Tehát búzamérő vagy búzatörő edény. XXVI. e. 3000-2100). Ugyanitt két fénykép felvétel van. Bábel.) A szumér név eredete Ennél a nagy történelmi tragédiánál és világtörténelmi fordulónál világítunk rá a sokat és sokaktól eredménytelenül vitatott SZUMÉR név jelentésére.-köt. Tigris. amit Kaifás pincéiben is megtaláltak. a szobrászat remekei. Bibl. Encycl. amely már az északi babilóniai területeken is erősen érezteti a szumér kultúrhatást. K. Sus – jelegzetes folyóit: Zab. e. e. Borsippa. Rész. és a II. old. XXV. [3] SHU-SUE-Suaa = gazdag (rich. amely időkből maradtak ránk művészi festett edények. leigázza és megalakítja a szemita-akkád dinasztiát. Kish. azaz mértékek.) OMER-HOMER-CHOMER = mérő. mert felsorolják ősi városait: Úr. Encycl. Szuméria a mezopotámiai Eufrátesz Tigris völgyének legtermékenyebb és ezért leggazdagabb déli területe volt. (Cath. a Dél-Mezopotámia-i völgyekből északnak is. Ered. Niniveh. 2360-2180.[2] Területi hollétét így történelmileg igazoltnak vesszük. II. a vízözön után (K. A Cath. Kuth. 2800-2360) a felszínre került leletek alapján hármas fejlődési fokot mutat: Az ősi dinasztia Úr-ban talált agyagtáblái a legrégibb ékírásokkal. a hagyományos Noé ház a dél babilóniai tájakról.old.

Cadesh.” (Gen. haec est civitas magna. Josafát törzseinek földrajzi elhelyezkedését (a legősibb és legjobb őstörténeti térkép). az: szumér (magvetőknek. az termeli is ezt. a Dél-Arábiai sivatag csücskében. pinc-ér. a szegedi paprikások. [5] Számtalan esetet tudunk a foglalkozási ágak után való elnevezésekről: Pl. Indiai-óceán közötti területet. Eritrea és Szudán területein telepedett le (ami szintén víz alatt volt!) ahol a törzsnek újszületett tagja NEMRÓT csakhamar Mózes szerint: „porró Chus genuit Nemród. a spanyol kaballérosok. 1038. hogy a vulkanikus korszak után víz borította el a területeket és a fent maradt hatalmas homokréteg után alakult ki csak az igazi kultúra. földművesnek nevezhetjük!). hogy a CHAM-CHUS-NEMRÓT-csoport (családi törzs) a déli részeken: dél. (Cath. 188. Ob hoc exivit proverbium: quasi Nemrod robustus venator coram Domino. et Arach et Achad. mind elfogadottá teszik a SZUMÉR névnek a földműveléssel.) Fentebb igazoltuk már. Minthogy Mózes említi: „Kezdett hatalmas lenni a földön és izmos vadász nevében élt a törzsek között és Isten előtt is”. hogy Cham-Chus. Vagyis. A már jelzett francia Biblia-Atlasz aminek alapján vázoltuk meg a Sem. gabonatermeléssel kapcsolatos elnevezését. az orosz muzsik. 88-100. Karkar) igazolták. mezopotámiai Szumériáról (onnét jött Noé is). a berber kecskepásztorok. X. mert Mózes már felsorolja a királyságának ősi . hogy Cham. lelkesítette és tüzelte Nemrótot. fontos dolgokat kell megjegyeznünk. Cham. akik sokat hallhattak Noétól az ős-hazájukról. a debreceni csizmadiák. a hegylakó horvátok (hrovatok). Bibl. Encycl. Világos tehát. Chus.) Mielőtt rátérnénk Mózes elbeszélésének kiértékelésére. A geológiai és a szíriai kutatások (Barak. valamint foglalkozási ággal kapcsolatban: Szőlő-őr. hogy oda eljusson. valamint a Negeb és a Sínai sivatagokon. Turán. aki gazdag és mérővel eladja vagy szétosztja a gabonát.Egyiptom. csatornázása. mert a környéke hegyes vagy homoksivatag s így a szomszéd népek ide jártak gabonát bevásárolni. Nyelvészeti vonalon is szabályos főnévalkotás. Orontes. et Chalnne in terra Sennaar. a gyors ugur-ugri huszárok (Sungria-HungriaHungaria) Nemrót törzsének története A vízözön utáni földkiosztással Noé ivadékai tehát elfoglalták az Ararat-hegy. annak 11. 148. Nemrót sok küzdelemmel és harccal be is ért Szumériába. Resen quoque inter Niniven et Cale. térképe már felvázolta a letelepített törzseknek fejlődési periódusait. I. Fuit autem principium regni eus Babilon. amik mutatják. a volgai hajósok. magvetőnek.Mezopotámia déli humuszos völgyei. ipse coepit esse potens in terra et erat robustus venator coram Domino. 8-12. 139. De terra illa egressus est Assur et aedificabat Niniven et Plateas civitas et Cale. köt. a tengeri kalózok (British). amit a Vizözön elöntött és nagyjából el is pusztított. Nemrót törzsek húznak fel északnak és keletnek. Így főleg igen meglepő Cham-Chus-Nemrót telepeket találunk: Tur.

123 old.: 2360 c. I. Turral együtt. gyümölcsösei és szőlős kertjei.. Bál-bek. Az egyetemes szumér kultúra telepei jelentkeznek az egész nagy birodalom területén: Ugarit. Nem-ártó. de még lent Turán sziget volt. Abasár. Rács-Kamra. ami kis patakot jelölt kezdetük kezdetén. Kár-kemish. csatornákkal és várakkal. Bibl. míg a déli lerohanás Guthás-Úr-Bor-Sippa ellen történt. Encycl. Curie – Schmidt: Világtörténelem. Tura. 14. e.) . Tábor. ami mentesítette ez utóbbit az északi Sem és Jafet törzsek nyomásától. köt. csak ezután építtette meg Nemrót. IV. (Cath. 11. de város is volt Asur-Assur. és mint hatalmas birodalom bontakozik ki Aradtól egészen a Fekete-tengerig. 1044-1045 old. Sur. Bách-sórát. I. Az összefogott erő terjed és hatalmasodik: Canaan földjén. Par. ami egyedül álló az őskori történelemben. Turán. amiket már épített. Kádes. Gáth. X. ahol a szumér kultúra hódit és megteremti a kapcsolatot nagy bátyjával Canaannal Canaanban. 2-24. Gabala. Ekkor épültek ki Palástu függőkertjei. Béga. I. térkép). a Sem-törzsek vezére és az asszír nép ősatyja (Assur. Adua.városait. amit Sem-Cham. Cánaan valóban neki lendült. dél-keleti irányból a sefárd hadakat. hogy a dél-arábiai városok Tur. (Gen.) szövetkezett a Kabhur és Valikh vidék nem semita népeivel (Cath. mint a leghatalmasabb város. ill.). Kál. Ló. Encycl. Kerkál. sőt azokat is. Ez volt a Canaaniták birodalma. birodalmában jelennek meg ezek a nevek: Árpádu. Bibl. (Atlas of the Bible. (Francia Bibliai Atlasz. archeológiai és nyelvészeti leletek igazolják. Jármuk. ketté vágva az északi és déli törzseket. Uz. hogy Ninivét. Arszlán-tash. már a Genezaret tó környékén jelentek meg. 22. Nemrót. Riha. Bibl. Aradu is feljött. K. (Cath. Abada. köt. Az északi támadás Ninive ellen. A hatalmas és nagy nevű Nemrót szumér király tehát rátör Sem fiaira és annak birodalmára. Itt virágzott valóban a szumér kultúra.) Nemrót-nak Assurba-való betörése és annak elfoglalása indítja el a Sem törzsnek revanche gondolatát. Sargon. mert hiszen Assur elfoglalásával a Sem-AssurHéber-Sephard törzsek szívének tört. Kár. – I. amit elfoglal. e. Pakod. 1-17. Ár-béla.) Az első szumér birodalom megdöntése és népeinek szétszóródása. 2220 körül. Tér. Árvád. Nemrót hatalmas ereje és gazdagsága mutatkozik meg az egész Eufrátesz völgyében. 1 – 11 térképei. Sem fia. Margah. Bana. II. Bor-sippa közelében. Gen. Sem-Chus nem felejtett el. A földrajzi. Nuzi. Emesu. 3000 – 2100. kiemelve RESEN nagyszerűségét. Áraok. Itt jegyzem meg. Itt és most lép elő a Sem alatti rabszolgaságunk maró bánata és megaláztatása. Van még egy igen fontos város: Gutha vagy Cuth az ős szumér haza területén. Orontos. Fukhar. A hátráló szumér csapatokat a Hinár (Senaar) környékén verték meg. mint nagy birodalma fővárosát. valamint a Sephard hegyekben lakó Sem-törzsekkel s kétirányú hatalmas támadást indított Szuméria ellen: a Zargos hegy vidékéről hozta a vad törzseket. itt már nagy város. Kálmánu. K. Bejsán. oly hatalmas fénnyel függőkertekkel. Nemrót erős és virágzó birodalma a Huron és az Abana folyó határán találkozott össze Cánaannal. palotákkal. Chabar. Assur-ra. 16-45 old. Encycl. Hadad.

Curie-Schmidt: Világtörténelem. (Wantó után). Sargon üldözései. de csapatai eltűntek és Pannóniában a Moor. Bakon nevek után. De több történész „kutasi lerohanásnak” nevezi. amikor is az újra felerősődött szumér hittkanaanita törzsek lerázzák a Sargonok igáját K. Somor. Sargon és utódainak dinasztiája. Kodar. a georgiai lankákra és lesznek megalapítói Góg és Magóg birodalmának a Káspi-tó és az Ural között. A guthasy-kuthasy-mitianok húznak majd fel a perzsa. 325-ben a Vatikán érseket nevezett ki. A mitiánik később újra feltámasztják az ősi birodalmat. akiket „nomád kaukázusi. Kendeffy: Bpest. és térképei. 10. 46-73 old. mert Kuthasiban van KURD HEGYSÉG. Mosdok. Sargon lerohanása elől (Eritrea-Sudan). XIX. Kale. mint a mitiánik is megértették egymást. a Holland misszionárius Ambrus atya személyében. A hinári veresség 3 főirányban dobta szét a szumér törzseket: 1. ahol a mai kurd pásztorok is tanyáznak. A guthai csoport-had: az Eufrátesz völgyében felhúzódott a Feketetenger dél-nyugati völgyeiben és a kaukázusi hegység nyugati lankáira. 1942. a szemita asszírokbabiloniak ellen. Latal. valamint II. Adzar. Kars. Wani. Marach (Mary Canaaniti király). római támadások elől. Borsovani. német kiadás igen régi. Baksam. Encycl. században KUTASHY-KUTAIS fővárossal terjedelmes birodalmat alapítottak. Makrafali. Bako. Innen származik az örmény-kurd nyelvi rokonság félreértése is. Bordus. Ramses nemzet . Meresh. e. Kassu. Karschal. Korbou. A Phut-Fóth törzsek I. görög. feltűzelt szumér neveket: Maga a főváros KUTHA-GUTHA. e. mint a Cath. Árpád. egészen Cirenakiáig. 1993-ban. e. Bor. Ezek törnek majd le az ősi területre. Meglátásom szerint ezek a Fóth-törzsek részt vettek Hannibál K. Bibl. mely kiterjedt a Földközi-tenger. Syrt. Salamasser és II. KARPATOS szigetet. (Fóth) A canaanita törzsek egy része is neki indult a Bosporus-nak és a Dardanelláknak és a görög sziget világban megalapítják a szumér Kárpát után. majd a későbbi II. és III. K. második században megjelennek a Fóth törzsek Pannónia észak-keleti csücskében. I. sőt „guthiai barbár Zargos hegyieknek”. a K. oldalán. köt. Muzal. a Maguar hegyek mellől (Buk.1045-ik oldalán Curie Schmidt világ történelme így eltér.) 2. u. Cham. Balasha. Balta. Olti folyót. Nem értették a nyelveket és így a Fekete tenger partjáról az akkád medes hegyekbe helyezik őket. mert 200 évig tartott I. (Kaukasus Länder: Világtérkép 92. Törzseik nagy része ott rekedt a SudanEthiópiai vadonokban. Dr. mert Hannibál győzelmet aratott. Balat. ahol már K. Bak) a líbiai sivatagon keresztül menekülnek északra.) Ebben a Kutashy-kutasi (Gutha-guthasi szumér név) birodalomban megtaláljuk az I. Rab. e. u.. Ardos. is teszi a 1045. old. (Vatikáni Levéltár. 216-os Canae-i csatájában. De KUTHASY-nak ős szumér volt a nyelve. Tara. Bor-Cha. Olty. Kis-Ázsia és az Indus völgyeiig. Mosdok-Magyarskó-ban K. Sárgon dinasztiától kiirtott. mitini vadtörzseknek” ír le Mózes.

) Feljegyzik YAO császárról (K. Így a lakosságot is „Tő-bő-taj-iak”-nak „ nevezték. 4. Kína rettenetes királya (K. orvosi tudományokat. a hegyek TŐ – véből BŐ TÁJ nyílik meg. . de közvetve mellettem tanúskodnak mert hiszen a szuszai pásztorok ajánlatát fogadta el YAO kínai császár és nem a kínaiakét! (Pastor Princes of Susiana. A Fóth törzsek menekülésének útját jól jelzik Curie-Schmidt: Világtörténelem I. évi kiadása TIBET magyarázatánál ezt közli: „Tibetet az európai nemzetek másképpen magyarázzák. Kína.„Akkadia (Sumer) és Kína nyelveinek sok ősi. csatornázást elemezve megállapítják: „The Chinese astronomy and medicine . e. . I. 4. oldalán (The History of Nations. hogy az Encyclopedia Britannica. e. Edit Cabot-Lodge NY. 2350 c. 4. „ – „A kínai csillagászat és gyógyászat azonossága a mezopotámiai tudományok körülményeivel. Az arabok sokkal később lettek népi törzs. felsorakoztatnak érveket a szumér és kínai nyelv kapcsolatára vonatkozólag. társadalmi és tudományos intézmények és a hit kapcsolata. nem ismerik a szumér nyelvet. egész babilóniai csatornái. Mert a Himalaya hegy aljaiban. social and scientific institutions and beliefs of the two peoples. Félre értik. . Így találjuk meg az egykori ethiópiai Chus-t Porussal együtt. valami TŐ BŐ TAJ-t emlegetnek. Douglas és Dr. hogy 12 pásztort fogadott kihallgatáson: SUSAI pásztor hercegeket. Vol. Merö városunk ma is ott áll. many (similarities) between the primitive written characters of the languages of Akkadia (Sumer) and China as well as a marked affinity between the religious. A szumér birodalom NIPPUR-i és SUSA-i törzsei a déli támadás elől keletnek menekültek. Jenks a későbbiekben azon törik a fejüket. egészen K. hasonlatossága a két népnél. old. Kína. VII. 512 előtt a mai Pannóniába. Sargoni üldözést.” -. hogy „sok helyen Líbiában Nemrót névvel találkozhatunk”. an identity with the conditions of these sciences in Mesopotamia. . . e. írott jelei.) Igen érdekes. u. Terrien de Lacouperie-vel. Pannon-Balat-Sumur vezetése alatt K. Dr. mert ezek a Fóth törzsek magukkal vitték törzsük hatalmas királyának.) Dr. 3. Hát igen. térképei. valamint a vallási.irtásai elől menekültekkel húznak együtt fel. the canals with which the whole of Babylon . és ezt írják: „ .” (Babilónia ásatásokra hivatkoznak. Nemrótnak a nevét. old. A kínai asztronómiát. Jenks „China” c. amikor a töböti kun herceg kínai király- . Hifu. Semmi köze tehát az elírt és elangolosított TIBET-nek az eredetihez. pakisztáni tájakon. sőt igen érdekes kínai adataink vannak. a mai afganisztáni. amely hatalmas horizontot ölel fel. ill.” (Kína. amint a nevek észak felé nyomulnak. 616-ig. 2085-2005). hogy Mezopotámiából hogyan jöhettek Kínai törzsek a Sárga Folyó vidékére? Ők nem tudták az I.) elismeri a Seennar (Hinár) környékéről jövő menekültek munkáját.) vitatkozva prof. munkájuk 4. amelyből tanultak akkádok is. akik csatornákat építettek. 1955. old. Igaz is. . Douglas és Dr. Innen van az az ellenvetés is.

SERES-ból. mert P.000 vannak. Gura. Sima. „Nemcsak szépen fejlett lábaik vannak. A tibeti tartományok nevei: Széch. Korum. hogy Mao Chao Chung elvette birtokaikat és kolhozba kényszerítette az ordósokat is. hogy hol tanulta ezt a nyelvet? Mr. Nuzi. De nem is sejtik. Szajkó mindezt a clevelandi Kath. Tompa. februári számban. Magyarok Vasárnapjában leközölte. hogy a magyar nyelvet nem ismerik. Kale. Csap. Must.) A hinari.lányt vett el feleségül és „az orvosi leckék” örve alatt elnyomták az ősi szumér nyelvet. A tibeti családok nevei: Shátra. A tibeti-nepáli kérdés sok érdekes és értékes adatot mutatott fel a nagy világnak. Az Encyclopedia Britannica. France ezt válaszolta: a Sárga Folyó völgyeiben élő ORDOSOK-tól. amit a HINAR-i. és még sok más szumér adatokat. köt. A buddhista metafizikai kifejezés pedig ezt jelenti: „ A valók hites vára. Pálkor. elmenve az ősi szumér sírok felett. amikor szumér eredetű szavakkal kerülnek szembe. írottak a következő meggondolásra késztetnek: Tibet és Nepal vallási életét ismertetve. Nagy hiányt jelent ezeknek a tudósoknak. többek között az Encyclopedia Britannica tudósai és ennek a szónak a jelentéséről.” Bölcseleti meghatározásban jelenti a valók. 000. Jura. mert a kínai „szatellít államok” között szerepel mint SUNGHRIA (K. Nyátri. Gyali. nuppuri törzseink azonban ma sem vesztek el. P. aki „majdnem magyarul” szólította meg. Kan. Ez a menekült csoport nagyon erős lehetett. Ninive. Tar. Pünk. Bartok.J. Kágyü. 76. mely a buddhizmus bölcseleti kulcsa: „ AVALOKHITESVARA. a tibetieknek. 1955 évi kiadása. 180 old. de általánosságban . Csögyál. Léh. Töri. A tibeti hegyek nevei: Kun. 22 köt. P. Látó. az ős-magyarokat. mert: A tibeti királyok nevei: Kos. misszionárius. elhitt világa. További beszélgetésük során még elmondotta. hogy 2. Pala. e. nomád életet élnek. (Fruska Gora) A tibeti tavak nevei: Mánás. Rampa. (Curie-Schmidt: Világtörténelem I. Hong-Cho elfoglalásához. Korum. egy szót közöl az encyclopedia. Nyurga. hogy ezek szumér szavak. vagyis létező dolgok. 1936-ban egy francia mérnökkel találkozott Hingan Fu Shensi missziós tartományukban. Úr. Ezek után könnyen megérthetjük. lap és térképei: Seres a mai Tibet keleti kapuja.” Sokat írtak a mai napig. 1955. e. 2013-ban). Az archeológia csak később fedezte fel az Uruk. Ladak. A tibeti. nepáli lakosok elütnek a kínaiaktól és a mongoloktól. lovas nép. hogy Körösi Csoma Sándor miért kereste itt. Kalak. Sur. Szajkó S. Pár héttel ezelőtt értesítette a New York Times. Szajkó faggatni kezdte a francia kutató mérnököt. Urga. 2300 körül. susai. Sár-óvár. Kara. SUSA-i és NIPPUR-i menekültek vittek oda K. amikor 300 lovast adtak az úguri-ugri törzsek.

jól felépült fizikum. canaaniták. 2070-1960) Úr-Nammu (Kadur-Úr) jó barátságban volt Ibi-Sin-nel (talán a fia) és elindul Úr III. Naplanum ül Larsa trónján. Sargon asszír dinasztiájának uralmát a Guthiai-Kuthasi lerohanás dönti meg (K. Ebben a korban nagy a gazdagság. megalázza őket és II.” (Encyclopedia Britannica. Kimondottan szép. e. amikor III. Mély turáni szomorú szemek. nyúlt arc. feldulják hazájukat és rabszolgasorba vetik őket. és IV. és a keleti vidék. de vérben és halálban tartják még magukat. e. 1960-1830) s megalapítja az amorita királyságot. e. Úr-Nammu hamarosan megerősödik és elfoglalja Babilóniát. 1046 old. – III. Charcamis. A szumérok szociális és politikai jogot és boldog harmonikus életet biztosítottak a közben már ott élő akkád törzseknek is. ezek nem kínai jellemvonások. Salamasser összefogja a 11 szumér vezért. Fő ünnepi számuk: a lovas játék. Hosszú évtizedek telnek el. e. K. Cades. A nagy pusztításban a szumér. 2180-2070). dinasztiáját Isbi-Irra dönti meg az akkádokkal szövetkezve. e. 779-ben véres lázadásban törnek ki az elnyomottak. mongol) több nejűségben és több férfiúságban (poligámia és poliandria) élnek. Salamasser utóda II. Salamasser asszír-babilóni királyok teljes kiirtásukra törnek. egyiptomiakkal. A közép-bronzkorszakban (K. Megtörtént a kibékülés. Megdönti a királyságot és népét elhurcolja. 1955 kiadás. 721-ben. Ez a vég nélküli harc a legsötétebb kora az ősi kultúrának. 180 old. Az elamiták áttörnek a Tigrisen és elfoglalják Szumériát. magas izmos termet. finoman ívelt orral. de az asszír-babiloni királyok I. Uralma alatt hatalmas fejlődés következett be. . e. Ninive. köt. Nizu. kuthasiak és elamiták. Így levonja a következtetést a Encyclopedia Britannica: „ . dinasztiája. Ramseszel együtt embertelen hadisarccal sújtja a szumér törzseket. hittesek.) Úr III. A II. 721-705) folytatja elődeinek irtó hadjáratait. igen tetszetős emberi faj. de vele párhuzamosan az akkád nyelv is mindenütt előfordul. A hivatalos nyelv a szumér volt. Ramses egyiptomi király összefogtak ellenük és ádáz harcokban két oldalról morzsolják őket. Ráront Samariára és hatalmas vérveszteséggel elfoglalja a várost. hogy nem mentek át az I. míg a környező népek (kínai. Karkar (5 hatalmas csata). 842-ben II. Lagash kormányzó alatt talpra állt és fellendül a a szumér élet. Sargon (K. IV. e. Élet-halál harcukat folytatják a szumérok. amely bőtáji harcost ábrázol. Encycl. köt. vad nomád törzseivel. elfoglalja ISINT (K. Asszíriát és Elamot. Salamasser. – II.” (22. (Cath. Bibl. Valóságos háborús katlan lett az ős-Szuméria. torony és Ningal csarnoka. 22. szumér kultúra feléledése I. véresmezei és temetői jelzik a pusztulást. Aradu. Házas életük egynejűség (monogámia). Nippur. párthaiakkal. Az amoriták véres harcokban előre törnek. majd II.) A felsorolt nevekből azonnal kitűnik. – IV. a magas ziggurát. Egymás után épülnek a templomok Nannar tiszteletére. . számú). K. K. Árpádu. Sargon uralma alatt bekövetkezett nyelvi keveredésen. 180 old. feltöltve csapatait médekkel. Orontes.) A tibeti népről közöl fényképet (a 6. . homlokkal vékony szájjal.

amerre bírtak. II. u. felgyújtja és földig lerombolja K. 962 – 963 old. De nézzük részletesen a menekülés útját: 1. Sargon megsemmisítette a szumér-hittes kultúrát és lerombolta azt a hidat. az egyetlen. Vezérei és népei a borzalmas pusztítások. e. a perzsák. Bibl. V.[7] 3. 1046 old. Balat.) A szumér nép végleges szétszóródása K. görögök. 10-ben Góg és Magóg hatalmas birodalma. Encl. ahol a letelepültek utódai K.teljesen feltelt már. de még mindig újabb és újabb menekülőrajok húznak északra egészen MADGARSKÓ és GEORGIA lankáira. a Haly partján – még Hammurábi építése volt. Szumér nevekkel lesz tele a vidék a Káspi-tó és az Ural között. rabszolgaság és zsarolás elől menekültek. Nagy városuk Bugaczköy (Boghazköy). ráront Charcamisre. bár mindent elpusztítottak. keletre – Susan át és a hitteseknek a Bosporuson keresztül. nemzeti élete és felbecsülhetetlen irodalmi munkássága megszűnt Úr III.. kultúra. és rómaiak csatározásai. mely a hittes-indo-europ birodalmat kötötte össze a termékeny mezopotámiai szumér birodalommal. 717. CHUS-PORUS hegyeinek menekül. Sargon győzelmei után Ninivében. hiszen ez volt birodalmuk nyugati sávja. 721-717 a szumér és hittes birodalmak lakoinak egyetlen menedéke a halál elől a menekülés volt. Calachban. A történelmi folytonosság érvényesül itt is. a hittesek fővárosa. történelmi és kulturális alkotásait. Sargon uralma alatt. ami a szomszéd területeken fenn maradt – az – mint új elem – a szumér név. A későbbi háborúk. e. Pacha törzsek) átkelnek a Bosporuson és az Aegei-tenger lakatlan szigetén megalapítják KÁRPÁT (görögösen KÁRPÁTOS) városát. II. Erről zeng hőskölteményt a perzsák hősi eposza a TURANIAN. Az elnevezés a „KARPI” törzs után .Nép-áttelepítésekkel megerősítve csapatait. avagy az ISIN-LARSA királysággal. A lezajlott samariai és charcamesi harcok idején K.[6] 2. e. 717. egyiptomiák. gyilkosságok. dinasztiával. Ezzel II. a menekült nép. Gubala. Ennek lehetőségei az alábbi irányokban mutatkoztak: Északra Kuthasi-ba. A HITTES-SZUMÉR (Mechek. e. nyelve és szokásai. században súlyos harcokat vivnak a perzsák a TURÁNI RÉTEKEN lakó szumér-turán néppel. KUTHASI -. Az egykor hatalmas szumér kultúr nemzet függetlensége. Ezen a vidéken születik meg azután K. Khorsabában és Asszurban lakott és eltüntette az ősi szumér birodalom vallásos. mert KÁRPÁT eredetileg ős szumér város volt az Eufrátesz völgyében Szíria határán. (Cath. SZUSZAI csoport.

mint a Trianoni békeszerződésnél. anélkül. semitic történészeknek a nemzetközi tudományos körökre gyakorolt tendenciózus félrevezető hatása[10] felmérhetetlen akadályokat emeltek a szumér-magyar rokonság kimutatásában. hogy ők se ellenezzék azt. (……. Ehhez hozzájárultak és a nehézséget csak elősegítették meggondolatlan nyelvújítóink. [11] . Az alábbiakban vehetjük sorra az egyéb nehézségeket: 1. A magyar nyelvnek évszázados elferdítése és a szláv.. De nekünk magyaroknak.) A sok germán hatás a lehetetlenül elnyújtott szavaink. hogy a magyar nép tradíciója – e rokonság kimutatása révén – éppen olyan elbírálásban részesüljön. Erről tesz bizonyságot Dárius jelentése a perzsa királynak. RIBADA levele. ügyesen felhasználták a magyar érdekek elnyomására. A magyarokon kívül senkinek sem fűződik érdeke ahhoz. hogy „BALAT. mely közli. Ennek ellenében azt szeretnénk elérni. (II. ha az archeológiai kutatások kétségtelenül bizonyítják e tendenciák hamisságát.) csak arra valók. Sargon támadása ellen. mint az ÓSZÖVETSÉGben felsorolt népeké. akik 1800-1848 rengeteg szót alkottak szláv. aki mindig hűségesen szolgálta királyát segítséget kér”. (mondatszerkesztésünk). szlovén és egyéb nyelvi hatásoktól ösztönözve. Az így elferdített magyar nyelv és magyar történelem tisztaságának megbontása. 2. Ez onnan származik. [8] E törzs menekülő utódai azután a görög KÁRPÁT városból kénytelenek elődeik útján PANNÓNIÁ-ba menekülni DARIUS perzsa tábornok támadásai elől. ellenérdek és mondhatni ellenséges álláspont merül fel. (……. Toledo környéken élnek és ma „baszk”-nak nevezzük őket. 513-ban és itt a KÁRPÁTOK-ban telepednek le. hogy az ellenérdeken dolgozó nyelvészeknek alapot adjanak a magyar nyelv érdekei ellen. A szumér-magyar rokonság bizonyítási nehézségeinek megoldása A szumér-magyar rokonság bizonyítása körül sok ellenérv.történt és e néptől származik a KÁRPÁT szó. hogy a többi népek érdekeit és tradicionális értékeit sértenénk. e. GUBALA-ból. szerb. ami a miénk. a magyarsággal ellenséges érzésű politika által sikeresen lett felhasználva minden magyar érdek. aki KARKÁR-nál leverte ILUBIDIT. K. germán.) Ezeket természetesen az idegen nyelvészek észreveszik és szükség esetén. így a szumér-magyar rokonság tudományos bizonyításának elismerésében is. (……. nemcsak nyelvtanilag hanem politikailag is. germán. büszkéknek kell lenni erre.) [9] Így a szumér „CARPI” törzs mindenüvé magával vitte a „KÁRPÁTOT” s egyes szorvány részei egészen a mai Spanyolországig vándoroltak s leszármazottai Castilliában. illetőleg a szuméroktól való eredetét. hogy a már meglevő tradicionális állásponthoz egyes érdekszövetségek még akkor is ragaszkodni próbálnak.

Az „öt” használatot öt féle fonetikával írja. a szumér cuneiformoknak fonetikája angolul írva – filológia szempontjából – borzalmas következtetésnek mondható. professzor már megoldotta e szavak jelentését. mint: „bouth”. H. Seminary Ch. mint „UGARIT”. az évezredek óta ismert Indus metafizikai kifejezést „AVALOKHITTESVARA” nem tudta senki megfejteni. aki több könyvet írt a szumér vonatkozásokról. „HUGHARITA”. Minn. hogy a „tő-bő-tája” tibeti buddha-bölcselet ismertetésénél. ami a „pásztorbot”. c) De saját magam is átmentem egy megrázó „jóindulatú tévtanításon”. felállt és azt mondotta Szentírás professzorának: „Dr. a legtöbb archeológiai agyagtáblák a londoni múzeumban és a philadelphiai egyetemen őriznek.S.” Dr. „but”. „CHARE SHECHAMISCH” (Kara se hamis) és 198 oldalon ír a BOUTH szóról és azt fejtegeti. b) A Kínában lakó ORDAS törzs felfedezésénél a kutatók és DOUDOU francia orientalista kutatásainak eredménytelenségét a magyar nyelv ismeretének hiánya okozta. „baot”. Az évezredek óta megfejthetetlen kifejezés tehát azonnal értelmet kap a magyar nyelv segítségével. Mivel angol és amerikai professzorok írták a legtöbb könyvet a szumér cuneiformokról. személyi titkárom. a „nyomórúd”. mert a magyar nyelv ismeretében azonnal meg tudták volna állapítani az ORDAS-ok által használt nyelv és a magyar nyelv azonosságát. Ha ismerte volna a magyar nyelvet. Ezek a hibák a legismertebb tudományos köröknél állanak fenn. Sz. A szumérologusok nem tudnak magyarul és így a szumér fonetikus nyelv hibátlan leírása csak olyan betű és szóhalmazok segítségével lehetséges. „RASCH CHARMA” (rácskamra). USÁ-ban tanítottam. „BOUTH” „LAODICHK”. Ezek ős szumér-Hungarian szavak. „KARHASA SHE HAM ISCH”. Anaxagoras és Platon után a szumér bölcseletet is tárgyaltam. „booth” és „bouthe”. német származású professzor tanította. 1954-ben történt. az ő használati felosztása szerint. hogy a szumérok ezt a „BOT” szót öt adott helyzetben használták: a pásztorok. De maga Doudou. Az Ószövetségi eredeti szöveget írta a táblára: „MURHBAA EKHE HRHASSA”. az árusok. azonnal rájött volna. a szumér-magyar rokonság bizonyításában nehézséget okoznak. melyek egyáltalán nem tartoznak oda és értelmetlenségüknél fogva. Ugyanitt a Szentírást Dr.3. a „fütykös” és a „sétabot”. és bele izzadt a magyarázatba. többek között „bölcselet történetet”. De nézzünk meg közelebbről néhány ilyen anomáliát: a) A szumér-magyar nyelv teljes negligálásának eredménye pl. amikor az A. a „sátorrúd”. hogy ez a magyar „bot”. védekezésre és a sétálók. Z. akinek tudomása volt szumér kutatásaimról és fejtegetéseimről.Z. az is. professzor azonnal hivatott az . R. R. a szállítók.

Steinmüller. Itt akarok rámutatni a szumérológia három legnagyobb tekintélyének világhíres munkájában fennálló tévedésre is. az előadás bevégeztével meglátogatott. Megfejtettük a „BIBLIA” misztikus világát. c. a széles körű felvilágosítás adhatja meg azután a magyar tudósoknak azt a lehetőséget. Ott az Isten lakott a lelkében s ez az Ő országa.B. . fejtegetéseink két hét után érdekes eredményt produkáltak. Charcamis.E. Ők is mellőzték a szumérmagyar rokonság evidenciáját.org/Szelenyi%202. marad és lesz örökké. akiknek nyelve hasonlatos a szumérhoz. mint Genezárethben és Bethlehemben. amikor a szumér nyelvre azt a megállapítást teszik a C. BIBL.? A fenti nehézségeket tekintetbe véve láthatjuk. A tévedések szisztematikus kiküszöbölése. (Cana-ban) ahová elment a mennyegzőre. „MORBA ÉKÍRÁS”. kijöttem. R. Sullivan és Dr. amit a Mezopotámiában kutató szumérológusok az ott lakó népek útján szereztek. Mindennapos tárgyalásaink. de messze van a magyar és szumér azonosságtól. Pedig semmi más nem történt.Z. De hol van a történelmi tudományos bizonyíték. hogy a nemzetközi tudomány gátjait argumentális módon áttörjék s a szumérmagyar rokonságot hivatalosan elismertessék. Az volt.” 4. oldalán „WAS KURDISTAN”. „UGARIT”. Magával hozta eddigi szakkönyveit és azok hasznavehetetlenségéről nyilatkozott. A tábláján éktelenkedő érthetetlenségek alá oda írtam: „ KARA SE HAMIS”. mint a kutatásaik alatt (Ararat. Professzor Dr. Dr. Tanulmányomban sokszor idéztem Dr. és Karkarnál) kurd munkásaik is voltak. Tehát hipotetikus megoldás: „kurd hatás”. Orontos. Ő az első. A Lélek – Isten kedveltje. . Müller „CATH. ha nem is semita – hanem Canaáni.htm .magtudin. 2000 oldalas kiváló munkájukat. vagyis az Ős-Canaánban. Onnan jött az ÉLET VILÁGOSSÁGA. Gondolkodásaink és fejtegetéseink eredményét az alábbiakban szögeztük le: „Isten országa Bennetek vagyon. 1044. ENCYCL. mely igazolja a kurd pásztorok létezését K. annak pedig szent célja legyen. mert a kiválasztottság lényege a LÉLEK és semmi más. felvilágosítani az érdeklődőket az igazságról és akinek lehetősége van a tudományos körök tájékoztatásáról. Hátráltatja a szumér-magyar rokonság bizonyítási eljárását az a körülmény. akkor talán már szerepelne a szumér-magyar rokonság az encyclopédiában. vagyis „Kurd hatás” alatt jött létre a szumér nyelv. hogy mindnyájunknak kötelessége széles e nagy világban megmagyarázni a valóságot. http://www. „BOT”. 5000 évvel .előadásra. e. „LADIK” és miután bemondtam angolul és latinul a szavakat. Ha magyar munkások lettek volna. GenezárethBethlehem nem érdekelte a rombolókat. a szumér-magyar rokonság félreértés nélküli dokumentálása.

táblája.” Mondja „ASHURNAZIPAL ANNALESEINEK A. sorában. A „HALOTTI BESZÉD”: „LATIATOC FELEIM SEM TECCEL MIC VOG. . e. Calaha. vagyis „Ma atakott adtam abból akkor hamu. 668-662-ben írottak. TAGI meghalt RA-BUDA városában. sorában LAPAJ. tábla:19. ROGERS: „CUNEIFORM PARALLELS OF THE OLD TESTAMENT” c. Térjünk vissza az „ősmagyar nyelvhez” mindenféle „nyelvújítás” nélkül. amit elfoglaltak. amerikai tudósok által megfejtett cuneiformok fonetikusan leírt szavai után. ÁRVA-da. cylinderek nyelve és magyar vonatkozásaik Az idegen nyelvű – angol. ahol fellázadtak. sorában.” „MA ATTAUNU ADUK ABBUL AKKUR INAISATI. . SHUTA királyi tisztet említ. igen nehéz a szöveget a magyar nyelvvel összevetni. mint a tiszta szumér nyelvi emlékek – az „ÚR”-i táblák és cylinderek. francia.” Ezek után kérdezem: Tagadható-e még a szumér-magyar rokonság? Ugyanez a tábla felsorolja a régi szumér városokat: Kun-ullua. munkájában leközli „Ashurnazipal” (Assurbanipal) annaleseinek tábláit. ARAD-u. Palástu. Ennek alapján végezzünk el egy összehasonlítást. D. sárlét. De ennek ellenére is félreérthetetlenül kimutatható ezekből is a szumérmagyar rokonság. 48. Asszyr semiták által. tábla: 17-21. C. Emese-a. sorában. KHAZATI közelében. ISA PUR S HAMU VOGMUC. ADA-ADAJA. KAPASI várost. A cuneiformok. tábla: 30. 36. SÁG-ura. sorában. KASHI-KASHA-KASSA várost. A következőkben sorra veszek minden cylindert és táblát. 1236ból eredő „Halotti Beszéd” szövegével. melyeknek magyar vonatkozásai semmiképpen nem vitathatók. Tehát 3000 évvel későbbi eredetűek. melynek szelleme kísérje további szemlélődésünket. hiszen az évezredes nyelvi rokonság kutatásánál vissza kell térnünk legalább is a legrégibb történelmi ismereteink szerinti helyzethez. Vegyük sorra a cylindereket és táblákat: A cuneiformoknak a magyar nyelvvel való összehasonlításánál azonban végezzünk egy „nyelvtisztítást”. Járáki. ARPAD-ua. Ezek K. . sorában. Rész. Vessük össze a táblákat a legrégibb magyar nyelvemlékkel – a K. u.SZELÉNYI IMRE SZUMÉR-MAGYAR ROKONSÁG 3. (Kaláka) B. GUBA-la. fiakat emlit. 34.

elfoglaltam TIMAR-t ( Tilmár). amiről Herodotos / Perzsa Hadsereg VII.) Herodotos. csak a nyelvújítás hozta ki az: IMRE-t (Dr. Krónika.70/ is elmélkedik: 1. (Telekiné Kovács Mária: Szumér folyónevek. 94. majd az Eufráteszen áttörve. Tibareni. e.: Szent Imre és kora. Turtán. vagyis Szuméria délkeleti pártjain s K. Kassa. e. 814 „HADAD NIRARI” uralkodáson 6. III. hogy OMRI név egészen 1836-ig élt Magyarországon. Bél. Pethor. 279) „Rátámadtam az Eufrátesz völgyére. Parád. 1930) Az OMRI törzsek ős szumérok. Mari. CARCHEMIS. Szeged. 233 old. Palástu. Erdélyi L. NY. Bana.” -. amikor is az utolsó küzdelem után Keletre szorultak. itt fogadtam azután a hittesek hódolatát. GABAR. hogy Adad-Nirari K. Kus. Ir. Sargonnal vívott végzetes csatájuk után már 2. Encycl. e. majd a Földközi-tenger vidékére törtem ki.Gyanú és Timár ma is élő magyar szavak. Pir.) A felirat igazolja. Bibl. KAAIMAN. és ARGANA.old. ezek a nevek: Bir. KITALA. Temeny. KUM. SANGAR. Bibl. HAMAT (Harmat) és a legerősebb királyságot. Említ két királynevet még: BIRIDRI (BIR-IDRI) és IRKULINA. 803 és 797-ben újra és újra fellázadtak. 859-825 annaleseiből (Rogers: Cuneiform. HADAD községünk is van Kassa felett. Chussal együtt. 806. Mada. Ez a törzs lett a PorusPuli-Turán-i nép (Porus hegy maradt utána meg. MA MAROS. . .III. Sur. Az Asszír eponym Canon felirata (Cath. MUCH. 805. Tilmár. Kál. Cath. Ezek az ősi szavak tanuskodnak az ősi szumér birodalom nagyságáról . ahol BEN-HADAD uralkodott. évében a Balik-tóra törtem rá. Encycl. A könyvben következő nálunk ma is létező nevek szerepelnek: Balat. mivel hogy a híres Wesselényi családnak előneve: Hadadi. Salamasser K. DARGA.” (Ben=fi) A fentieket azért is emlitem. 233. KAL-PARUD. KUNDASHI. Afrikai Chuss törzsek (Ethiópok) most I. Kutha. akik a Perzsa-öböl környékén éltek. ma is használt irodalmi szavak. ahol Damascus közelében elfoglaltam PATINT (Apatin). akiknek törzs vezérük volt: MARY. Mint jellegzetességet említem fel.) Obeliszk felirat K. szumér törzsek: Mares. ahol a harcban elesett JANUM fejedelem. Abda. Daian-Asshur felirat A Tigris feletti Diarbehr-ben óriási monolitkő hirdeti az Airn hegy oldalában a következő neveket: KAR. e. 1959 számai. Szusza irányába. Ázsiai Chuss törzsek (Ethiópok) lettek? (Cfr. 812-783 több harcot vezet az OMRI ivadékok ellen.

(21. e. Kálmán. KARKÁR fővárosuk volt. Pár ragadmányszóval és elferdítéssel. 734). Kultúrtörténeti szempontból igen fontos érvek: „MARI királynál találtam 2300 ezüst talentumot. amikor Babilont és Assurt nem szumér nyelvünek írják. Rawlison. Gizil-Bunda.e. kiadta L. esett csak fogságba: Karkárból. Íme: Kar. 3000 réztálat (rézkorszak van s nem bronzkorszak). Pár-sua. (Rezon: K. A felirat elmondja a világtörténelem egyik legvéresebb csatáját. Dana. (K. Ez az oszlop további hősi küzdelmeket és harcokat jegyzett fel: „Újra fellázadtak KAR-HADAD. 746-ban hatalmas lázadás tört ki Babilóniában és az Eufrátesz nyugati részén. (K. ágyakat. 745-727) nyugati hadjárata (K. Akkur. bútorokat. amit az Encyclopedia Britannica is észrevett és kiemelt. Aspur. vagyis a KAR OK és rendek székhelye. 732-ben ért véget. Karó. 745-727) (Rogers II. ahol HADAD-URANAK áldozatot mutattam be. 5000 vastálat. ma is élő magyar nevek. ahol PULUPOROS (Poros-puli) volt a Babilónia és Suri. 20000 gyalogos. önállóságra törtek. de Tiglathpilesser III. Karos szék. 2000 szám kivetésbe hurcoltak. e. JADABI városokat és . amikor is 591 városi vezetőt kiirtottak. KARKAR. 10000 gyalogos. e. (91-102 sor) „Abbul.” 1200 harci kocsi.) Tiglathpilesser III. Bor-sippát és Kuthát. „Utána átvonultam KAIMAN országán. 1200 huszár.” (Calah felirat. A leigázó harc K. Döntetlen csata után ÁRPÁD szabad maradt (K. Parádfürdő. e. 1. 738-732) Még mindig látszik. Mind ősi szumér hely. Tiglathpilesser III. e.e. Ezek a városok politikailag kifejlődtek. leverte őket. ARA város. sok színes ruhát. BIRI-DRI-ből AHABB-ból. az istenek istenéhez imádkozzanak! Így világos.) K. 35 N. hanem a szumér városok után: Babilóniai és Asszír nyelvnek. Isata. Palástu. KASHA-KHASA hegyeinek a lakói. Abda.) A Calah (ma Kaláka) irat a következő neveket örökitette meg: Karkár. 742-740). hogy milyen keverten írnak. Cuneiform 309. köt. megtámadtam a Sar-bau hegyekben ASKAMI. Karnagy.: Sumerians. Madai. Mesu. 20 aranyat.” Hatalmas hadi sarcot vetett ki rájuk és kötelezte: Babilont.és magyar rokonságáról. Mucha stb. Ina. hogy BÉL-hez. old. Erre újra fellázadnak az Eufrátesz-i törzsek REZON királyuk alatt. Kondás. (Győr megyei faluk ma). a szíriai vidék királya. Kál. A levert 11 vezér is jelen volt. de népeik szumérok s a szumér nyelvet beszélték és írták. végül 2000 kocsi. hogy nem ment olyan könnyen a szemita asszírbabiloni királyoknak letörni az ősi szumér canaanita-hittes együttest. Majd Assur ellen indult és ÁRPÁD-nál megütköztek.

festéket (ajakfestékek!) s amit a tenger és az országaik termettek. felégetett mindent és deportáltatott 27. Bibl. Thuk. Kasha. 1147 old. Salam. Habor.Müller: Cath. Metinti. Aduma. Steinmüller – Dr. Harmath. ruháikat. Gurzum. Jehu.JÁRAKI hegyeket és 19 tartományokat foglaltam el. mindent elhoztam. Kui.” II. véres harcok. Urik. vasat. Kuski. majd a kettős alfabetik-szisztéma Ugarit-ban és az ősi Perzsában. Matari. Juda.e. Tabál. Moal.” K. Pisires. Dáriusnak (K. Raphiát. szemita.) Amikor pedig Dárius büszke haragjában hadat vezetett a Pannóniában élő szumér-utódok ellen. a királyi kincstárt. I.720 és 707) Az utolsó királyuk Ilubidi volt Karkárból. 722. Kalák. Karkemish. Ishun. Tiglathpilasser (K. – PEKÁR király. e. Tuk. A nyelvrokonság a napfényre került leletek és az élőnyelv alapján állapítható meg.300 katonát és embert deportáltattam. 745-727) a következőkkel fejezte be: „Aranyaikat. Uri. Árpád.). Tar. akik nemcsak a szumér történelmet nem tudták kiértékelni. az asszír-babilóniai kultúrát fogadva el minden kultúra és műveltség kezdeteként. babilóniai nyelv). Újra kitörnek és lángban állanak: Harmath. rezet. (K. Sulub. Sargon által. majd drámai küzdelemben elvesztik a KARKARI CSATÁT. csordáikat. e. népének kegyetlen nagyvilágba üldözése után. Urbala. A leletek a szumér kép és rovásírást mutatják. KHADARA újra elfoglalja anyai királyságát Damascusban (205 sorok. De megverték. mire elpusztította a városaikat. ősi dinasztiák kora. Gaza. A szumér kultúra hatalmas hatása mindenütt megtalálható a közel-keleti népeknél (akkád. Nassur. Dr. A kormányzókon kívül 30. 3000-2800-2360. Koush. és II. asszír. (K. e. Sibitti. ezüstjüket..721.) A calcolit történelmikor. Ammon. Nemrót táblája Ez a Nemrót-tábla történelmi cáfolat Halevy és munkatársai megdőlt feltevéseivel szemben. Tartományaik: Kumru. Gebal. Árva. Sibil. 722-705) újabb lázadások. Pedig az asszírbabiloni kultúra az ős szumér világ kultúrájának romjaira épült. Itt laknak a canaaniták. mert . Uski. zászlaján szumér írással csábította őket. e. Nemrót törzsei: Kustash. A nyugati hadjáratát III. (Cfr. 4000-3000. Panum. e 733-732-ben. őszvéreiket. Hanus. Aske. 513) ezt a bűntető hadjáratát még Herodotos sem érti jól. Eniel. Hanus.900 harcost. de magának Nemrótnak a létezését is mítosznak minősítették. Sani. Reid -Dr. Mindenütt szumér hatás. Encycl. lovaikat. Salam. Sargon (K.

kik I. kik ez időtájt egész Ázsiát uralták és kik ellen a kínaiak a nagy falat húzták és később ugyanezek jelennek meg Attilával.” E kételyeket eloszlatandóként kell megemlíteni. 523-517-ben Babilon városánál Bor-Sippánál.” Ha az ázsiai szkíták nem értették az 5000 éves szumér nyelvet. Ezek tehát akkor „tértek vissza” amikor megtudták.” E kérdés megoldása egyszerű. Sargon áldozatai ős-szumér népek. Hidat veretett a Dunán és azután „elért a nagy mocsárhoz!” Heteken át mentek és 29 folyón vergődtek át – mint ahogy Herodotos írja – . hogy utánuk megy és kiirtja őket. és 300 derék „borsippai-urukot” keresztre feszíttetett. hogy Siramides „álpópa királyt legyilkolták” és lőn „nagy zavar”. mert a szkíták hunok voltak. 3. Úrnál tönkreverték Dárius tábornokait s így magának Dáriusnak kellett véres harcok árán helyreállítani a perzsa uralmat (Siramides álnok uralma után).maga is ellentmondásba keveredik. Herodotos azt állítja továbbá: „ . „Igen veszélyesnek tartotta ezt az Északi hadjáratát. s ezek az elamita-uz törzsek pre-görög uralmat jelentettek a Balkánon és a Kárpátokon belül. Ezért ment „sok arannyal. Nem tudja. Sargon irtásai után (K. mert vissza szöktek az ősi hazájukba és kellemetlenkedtek Dáriusnak. ezért mutatott be áldozatot az isteneknek. Vagyis elamitauz törzsek. e. Hetek múlva elért a Dunához. 2200-707) menekültek Pannóniába. u. akkor miért íratta Dárius tábláira a csalogató jelmondatokat asszír-szumér nyelven? 5. tehát I. [1] Herodotos történelmi munkájában 5 zavaros hely van: 1. és II. pompával” és verette a boszporuszi hidat. hogy miért vezette Dárius ezt a háborút a „scythák” ellen? Ezt írja: „Dárius a médekkel elűzette őket ázsiai országukból. . de Cyrus és Dárius [2] üldözései miatt a Kárpátokhoz menekültek. Isten Ostorával K. Dárius a Bor-Sippai és Uruki kegyetlen harc után döntötte el. Herodotos tűnődik jelzett fejezeteiben. hogy K. 2. . e. hogy a menekülés közben a görög sziget világban is már alapítottak KARPATOS várost. Összetéveszti a mai Bukovina térségében lakó „scythákat” az északi vidéken a Duna mellett lakó szumér-pannon-balat népekkel. hogy „ne bírjanak visszatérni”. Nagy óvatossággal fogott Dárius hadjáratához. 409-ben. 4.

jobb ha elvonul mint a béka vagy egér. ahol azonban a kultúra. Árpádból és Aradból emlegették és a Balaton melléki hegyek közé akarták becsalogatni a szumérság gyilkosát. hogy Herodotos. melyet Ankara vidékén találtak. békát. e. 512ben az u. melynek származása. megzavarták a történészek és nyelvészek nyugalmát. Thukidides és . J. kik a mózesi leírások alapján mindent megoldottnak és elintézettnek véltek. másításokat és téves fordításokat. Urukban. Szumér-hittes birodalom (K. hogy többé senki eligazodni nem tudott.n. meggyorsította haza vonulását. Strabo. Mindenekelőtt beigazolódott. Hamilton 1835. Ezek az ellenfeleik tehát az ős-szumérok voltak. mely szerint Kis-Ázsia a híd Európa felé s így Európából vad.”! A német.akkor vajon hogyan lehetett még mindig a Pontus mocsarainál? Nem Cadizhoz és nem is Dieperhez értek. mint a madár. Így lett a szumér. Thukidides.”! Dárius lebontotta a dunai hidat és visszavonult. hiába hirdették. Az addigi tudományos felfogások szerint. Kalkárban. Megmagyarázta. nyelv és művészet mindig szemita volt. A szumér-hittes birodalmak népeinek egy-egy „ismeretlen törzséről” szóló zavaros. hogy K. Urban. köt. hogy a görög Herodotos. Miután értesült hátra hagyott őreiknek felkoncolásáról. amit a többi kultúr teremtő népek alkottak. évi felfedezései a Hittesprobléma bevetésével. akik őseik sírjait Bor-Sippán. Így tehát Dárius hadjárata bizonyítja. W. népvándorláskori és őstörténelmi kérdéseket vetett fel. e. szervezkedett a jobbára behódolt trák-szkíta népekkel. amivel az addig rendelkezésre álló források mélységesen hallgattak. mint ahogy Herodotos sejti (IV. mert különben nyilaikkal irtják ki. a szumérok és hittesek csak afféle Mezopotámiába vagy környékére tévedt barbár törzsek. Herodotos szerint ott rostokolt. A hittesek problémája azonban a Bugackői ékírások világában hatalmas nyelvészeti. a modern kutatások lehántolták a 3000 éves ferdítéseket. egeret és öt nyilat. asszír. Ninivében. 45 fejezet). Kuthasiban. hittesekből „ismeretlen nép. Strabo. Hinárban. kóborló törzsek szivárogtak át az Ígéret földjére. sokszor teljesen hamis magyarázatok odavezettek. 3500-707) A Boghaz-Kői (Bughaz-Kői = Bukhackői = Bugackői ) gazdag ékírásos leletek. akik csak romboltak. francia és amerikai tudósok nem elégedtek meg azonban ezzel a hirtelen kitalált teóriával. Athenaeus mindent pontosan leírtak. hanem a Balatonhoz értek. Hiába írta össze Kutsche a 32 szemita nyelvjárást. gyülevész népség voltak. vagyis valójában szumér nyelvet beszélő ős-szumér törzsek éltek már a Duna Medencében. faja a közös múltba vezet. nyelve. alapjaiban rendítették meg az addigi őstörténeti elméleteket. hogy „innét nem fog elmenekülni. de nem vergődött zöld ágra az északra lakó „scythákkal”? Egyik este a scytháktól elütő jellegű ifjú négy ajándékot nyújtott át Dáriusnak: madarat.

Cézár: B. akiknek meghódítására szumér feliratú táblákat vittek a perzsa harcosok maguk előtt. Curtius: VII. -. 517-518. 49 Strabo: XIV. -. 514513 hadjárata volt a Duna mellett lakó „scythák ellen”. 1-7. 26. egeret. 1.XII. amint írja a következőket: a) b) A rothadó „safros” tengerhez értek. 570. VI. Ott a „scytháktól” a dunai hídverés után a többi néptörzsektől elütő ifjú ajándékot ajánlott fel Dáriusnak: sólymot. -. 12. -. e.XI.VII. Ammianus: XXVIII. 171. 1. mert Dárius is „igen veszélyes vállalkozásnak tartotta ezt a háborúját”. 322. -. 74.XII. -. 73. 542. -. A problémát még nehezebbé tette. hogy Herodotos még egyéb súlyos és megoldatlan kérdéseket hagyott nyitva IV. 22. Thukidides: I. 170.VII. 22. Archenaeus: IV. -. Plutarchus: Sertorius. 93. Livius: XXXVIII.VIII. 20.XIV.75. 94. -.IV.) . -. 664. 566. 53. -. I.I.VI. H. G. -. 111.III. 5. 2-4. 94. IV. békát és öt nyilat. 16. 8. -. -.173. 24-30. 56.VII. Diodoros: V.IV. 17.V. 548. -. 33. könyvében.IV. 318. 2. miközben ősei sírját emlegette! (Herodotos: I.Athenaeus görög írásait nem helyesen értelmezték a fordításoknál. -. 661. Plinius: N. 16. Tacitus: Germ.I. -. -. 73-3. 174.II. 2. A legnagyobb problémait Dárius perzsa királynak a már említett K.XII. 32. 549.V. 196. -. 98. 27. 11. 321.VI. -. -. 1-5. 77. 543. Polybius: II.

A hittesek lakta Fekete-tenger partvidékén gazdag ötvös ipar virágzott. mint amiről a görögök írtak. Chalybas. iratok. a Perzsa-öböl. Ivriz. Elő-görög-nek. antropológusok. a Taurusz-hegység és Arménia között virágzott. archeológusok. Haly. McMillan Corp. hogy ez a nyelv és kultúra megelőzte a görögök által ismert történelmet. Örmény-nek. mely megvilágította a görögök előtti BoghazKeui dicső múltat s a német tudósok mutatták ki. Amisus-nak. Eregi stb. az Aegei-tenger. Jóval a görögök előtt a hittesek fővárosa Boghaz-Keui pompázott. történészek. hogy ezek az ékírások magas kultúráról. e. Ez a kultúra a Fekete-tenger. ami mezopotámiai eredetű. iratok.) E történelmi megállapítás után újabb kérdések tömege merül fel. Az ősi szumér-hittes hagyományokat mende-mondákból Odysseuszi költői fantáziával és nem kis mértékben elfogultsággal összekeverő „történetírókkal” szemben most az ősi kövek. Sangarius-nak. szobrok. Ázsiai barbár-nak. kiad. nyelvet és kultúrát. a Dunamenti országokban milyen nyelven beszéltek. angol és amerikai tudósokat. Ciliciai-nak. nem vizsgálták meg. 1-2 old.a) –hoz: A történelmi megállapításokat az alábbiakban ismertetem: A fenti történészek sajnos hiányosan ismerték az őskori történelmet. Perzsának. ősibb nyelvről tanúskodnak. civilizált népről. francia. The Peoples of Asia Minor: The Cambridge Ancient History. hogy az általuk SCYTHÁK-nak elírt népek. szóval Trójától egész Hekubáig. 700-600 közt élt s így mindkét most említett forrás 1500 évvel későbbi keletű mint az újonnan felfedezett ékírásos emlékek. kik megállapították. NY. The Egyptian and Hittite Empires. Egyiptominak. A Bogház-Keui ékírásos leletek komoly kiértékelő munkára késztették a német. (Strabo: XIV. Alybas. Mit jelent: Boghaz-Keui. Indus-nak. kultúra és civilizáció szólaltak meg megdönthetetlen bizonyítékkal. Yürük. A Haly folyó vidéke és völgye sokkal régibb kulturális korokat mutat.? A felfedezett ősi népet elkeresztelték Siopi-nak. 664. földrajzi névmegjelöléseik helytelenek s mivel szumér-hittes nyelvben járatlanok voltak. 2. görög. Az 5000 éves kövek azonban vallottak és a nyelvészek.[3] . mint amikről ezideig ezen a földrészen tudtak.. honnét jöttek és mióta laktak ott? b) – hez: Herodotos K. II. (Anatolia). Mózes viszont K. feliratok. 1924. Kültepe. agyagtáblák igazoltak. köt. Tarzusina. e. modern kutatásai módszerének eredményeképpen a következők váltak nyilvánvalókká: 1. 485-444-ben élt s a többi említett történész még később. Segítségükre jöttek az amerikaiaknak Sardes-i kutatása.

A nyelvészek s néprajz szakírók Szumériából (Assur-ArmaniaBabilon) származó két töredéket találtak Kültepe kutatásainál. II. K. 1989-i háborújához. Usu. E hittes harcosokhoz a mai örmények hasonlítanak. köt. Ganesbe (Kanes) K. Sargon K. Kades. Ung. [4] 5. ahol Nemrót palotái és függőkertjei. e. amit Herodotos és a többi történetíró már nem is ismertek. Kuthasból. Karkemish. a hittes király. 7.) E Béka-völgyet nevezi az Ószövetségi forrás „Riblach”-nak. Kode. melynek jelenlétében a király díszes köntösben több alaktól körülvéve kezében szőlőfürttel és kukoricacsövekkel mutat be . amikor Murtallu. E vezérek nevei: Naharin. 6. hogy megsegítsék ottani véreiket és vissza állítsák az ősi szumér birodalmat. Az elűzöttek leszármazói alapították az Adria partján a mai Száva és Dráva között Carpi birodalmukat és ugyancsak szumér menekültek alapították az Aegeitenger szigetén Karpatos városát. Amikor a kutatók kijelentették. előtti 2000 évre nyúlnak vissza s a Kültepei vas és ezüstbányák. Makida. A Boghaz-keui ékírásos töredékek jellemző adatokat szolgáltattak II. Gath. Ezer évvel később. e. 142 old. Ramsesz K. Meshenet. mind a hittes birodalom szíriai alkirályai voltak (Kezveden és Pédes). 4. Sur. 2600 évvel elűzte a szumérokat hazájukból. A Samsun és Trebizont között feltárt művészi fazekak és feliratok a K. melyeket I. Sargon vitetett Cappadociába (Síria).[5] I. több vezérével együtt lázadt fel ellene. nem sejtették. és Kádes ellen. A Kültepei lelet igazolta a hittesek szumér mivoltát. 1800-beli hittesek új történelmi megvilágításba kerültek. perzsáktól és indusoktól és a nyomott fejű barbároktól. Így a K. Remek termetű teljesen kifejlett emberek csontvázait találták.[6] 8. Az Orontes véres völgyeit Kádesnél Béka völgynek hívták. (The Age of Ramses II. csatornái és várai. Gezer. Arka. Nuges. városai és ipara virágzott. hogy a legnagyobb történelmi igazságot fedték fel. e. melyek elütnek az araboktól.3. Arad. 1500-ban ezek az ősi szumér utódok jöttek vissza az Eufrátesz és Tigris völgyeibe. Akik szintén szumér leszármazottak. Ez igazolja az egyiptomi királyok támadását Arad. s így Szuméria volt őshazájuk. e. 2250-ben a szumér Buruskhanda támadása elől. e. A GanesKanes-be került Kültepei leletekben felismerték annak teljes azonosságát a szumériai Kish városban talált leletekével. Az archeológiai kutatások megtaláltak az Ivriz faragott kőtábláját. Ekeret (Ugarit). Rabhiát. hogy a megtalált csontvázak az Adriai-tenger partjáról kerültek oda. a mezopotámiai ős-szumér civilizációt és kultúrát tükrözik.

707-ben II. Árpád.áldozatot a vetemények istenének. kik ekkor még Ázsiában éltek. Rába. A szumér kultúr hatás Asszíriában is mindenütt érezhető. Balat. e. és Lajta szumér törzsnevek mai napig hirdetnek. Fót. akiket a KÁRPÁTOK-beli ősi otthonukból. Mechek. e. Árva. 717. hogy nem „scythák” laktak ott. e. Fót. Sargon népirtásai elől menekült ős-szumér törzsek úgymint a Cárpi (Kárpát). kötete 6. Ezek után magától adódik a következtetés. hogy K. Ugra. „Maximus császár a CAPRI törzsekből származott. ahol az ősi szumér ÁRVA nevet találtuk meg (a magas Tátra Árvában van). díszítő elemek. 717-ben le nem igázta a szumér-hittes-cánaáni törzseket. hogy szumér törzsek ellen vezet írtó hadjáratot és tőlük szenvedett verességet. (Carchemish-csata. hogy Herodotos IV. valamint K. A hittes történelem az Eufrátesz völgyében érintkezik az ős-szumér történelemmel és az adatok alapján megálapítható. .” Így lesz világos: a) A Capri-nép a Kárpátokban lakott. a Magas Tátra vidékén. Balat. e. c) Világos tehát. e. az ősi szumér kultúrát mutatják. 513-ban. Az alakok. fejezetének utolsó sorában említett SKUTAS mindazokat az aldunai tájokat és népeket jelentette. Mór. hajviselet. akik ősi szumér nép voltak. Arad. a magas TÁTRÁ-ból Diocletianus Pannóniába telepített át. 9. ruhák. nem vesztek el. Kád. Bugackőy. Sargon. Rába. míg II. d) Pannóniában szumér származású vagy szumér rokonnépek laktak. Pannun. b) Dárius tehát pontosan tudta. hogy Szumériából valók és a későbbi századokban Carchemish fővárossal egységes országot képeztek. melyeket tévesen SCYTHA-nak írtak a fordítók. Ezek a törzsek verték meg Dáriust K. amit a Pannun. 1-5-ben fontos történelmi tényt álapít meg. Jogos a feltevés. 2260-ban I. Sargon K. hanem a „skutasok”.) Ammiánus Marcellinus XXVIII. Kál. Mór. K. Mechek. nem pedig a „scythák”. nem pustultak ki hanem Pannóniában éltek és a Carpi törzsek Kárpát birodalma a Szávától a magas Tátráig és a Lajtától az Aldunáig terjedt.

Köt. saját maga cáfolja meg Prof. Goodley fordítását. Goodley Prof. mely fordítás Amerika 628 egyetemén és az összes angol egyetemeken hivatalosan elfogadott. 49. HERODOTOS: IV. fejezetében a DANUBIO-t emlegeti és a MARIS (MAROS) folyót is. 6. Harvard University – fordítása. hogy Dárius a Boszporuson kelt át és TRÁCIÁN keresztül haladt – tehát a mai FEKETE-TENGER és az ADRIAI TENGER KÖZÖTT vonult fel. ahol a „SKYTÁK”-ról van szó. Ugyanis: HERODOTOS: IV.Ezeknek utóda pedig csak az ő nyelvüket beszélő nép lehet: A magyar. nem „SKUTHASOK”-nak nevezi őket. 484-445) A történelem kilence könyve. DARIUS – a már említett hadjáratainak leírásainál elmondja. kötet. kötet. itt is és a II. London 1957. e. éltek – az Ázsiában lakó SKYTÁK-hoz tette át. HERODOTOS: Aki tudatosan írta a „SKUTAS” elnevezést. fej. de folyó leírásainál – a fordítók magyarázatai szerint. A SZUMÉR-MAGYAR ROKONSÁG kérdésében hatalmas fordítási hibával szolgál Goodley Prof. fejezeténél az „ISTER”-rel kapcsolatban földrajzi hiányosságokat követ el. FORRÁSMUNKÁK HERODOROS: (K. mert másutt. . utolsó sorában görögül így írja: „SKUTAS dé Hellénes énémasan” vagyis „SKUTAS nevet a görögök adták ennek a népnek. 33.” GOODLEY: cselekvést akik Pannoniában Azonban: A „SKUTAS” –t – SKYTAS-nak fordította s ezzel az egész és történelmi színteret a szumér SKUTAS-utódokról. fordítása.

DR. teljesen indokolt. a DRÁVA-i hidverést. DR. CATHOLIC BIBLICAL ENCYCLOPEDIA. New York. Collier. De maga Herodotos leírásának idevonatkozó része is helyesbíti az előbbi tévedését. sorában „TAFRON LIMNÉN”. hanem csakis a PANNÓNIÁBAN lakó „SKUTAS” – szumér utódokat akarta elpusztítani és igy a Herodotos által leirt DANUBIÓ-i hidverés a mai „DRÁVÁN” történhetett és a „rothadó tó” a „TAFROS”. STEINMÜLLER. fej. ami stratégiailag teljesen indokolt. melyet a menekülésben felerősödött szumér utódok „PANNÓNIÁBÓL” vezettek az „ŐSHAZA” megsegítésére. Viszont a IV. MAKERS: History of Darius the Great. köt. MÜLLER.csakis az útvonalba eső „BALATON” lehetett. DR. köt. A. Miután a hivatalos történelmi álláspont elismeri a már ismertetett „KUTASI LEROHANÁST” – s még két hadjáratot rögzít. hogy csapatai előtt „szumér feliratú” táblákat vitetett – semmiképpen sem vonulhatott az ázsiai „Skhyták” ellen. ami a TAURUS hegyet és a MEOTIUS ingoványait jelenti. 5. „ Ezzel HERODOTOS kétségtelenül igazolja DARIUS Pannónia ellen irányuló megtorló hadjáratát.tehát „putrid sea” – „rotható tó. amihez a TRÁCIÁN keresztül vonuló DARIUS ért. Ezzel a hadjárat színtere a valódi és indokolt területre tevődik – hiszen DÁRIUS csak a Perzsa érdekköröket sértő és az arra veszélyt jelentő népek megsemmisítésére törekedhetett. HERODOTUS: IV. New York City. G. Goodley ford.Y. SULLIVAN. London. mert a SZUMÉR-PANNONOK birodalma a Szávánál kezdődött. Wagner Inc. Harvard University Press. fejezetében írja: „APÓ DÉ SKUTHÉON ÉDÉ DEKAMENOUS AIEI TOUS PLESIOKHÓRUS KOMIZEN AUTÁ TÓ PRÓS HIRPERÉS HEKÁSTÁTO EPI TON ADRIEN. Itt azonban visszavonultak a Dráváig. Ezen a DON-DONEC-Georgia területén vannak és nem TRÁCIÁ-ban. hogy DÁRIUS bűntető hadjárata ellenük – a PANNONOK ellen – és semmiképpen sem a SKYTÁK ellen irányult. 33. 3. 1957. mert azoknak nem ez volt a nyelvük. Fowle. KELLER: The History of Nations: Africa. akikkel a perzsáknak sohasem volt összeütközésük. köt.DARIUS vonulásának leírásánál viszont a „TAURIC” hegyet és a „MAIIATIN” – kifejezést használja. DR. N. mocsár” szerepel. Ha logikusan követjük DARIUS csapatainak útját s hozzá vesszük azt a történelmi tényt. . KELTIE és DR. 1956. amint a IV.

DR. Sumerische Grammatik. Kaukasusen Länder. Chicago-London. Régi térkép. C. A. W. kiadás. 1925. Szelényi Imre 1961-ben kiadott munkáját (München) új meglátások alapján kiegészítette Tomory Zsuzsa és Botos László. University. DR. BOBULA IDA: The Sumerian Affiliations. De VAUX. 1955.ATLAS OF THE BIBLE. Paris. R. Charles: Latin Dictionary. DR. 1887 CADD: Sumerian Reading Book. 1924 ANTON DEIMEL: Sumerische Lexicon. FILLION: Bible Sacra Juxta Vulgata. DR. http://www. F. DR. MARCHANT. BENTON. Washington.htm . Cath. SIR LEONARD WOOLLEY: Úr en Chaldea.magtudin. (Úr of the Chaldees) SAMUEL NOAH KRAMER: The Tablets of Sumer. W. IV. REID. ROGERS: Cuneiform Parallels to the Old Testament.org/Szelenyi%203. ALBRIGHT. RAWLEY. 1924. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful