அரளமிக அமபாள பாடலகள

இயறறியவர
"ஸஙகீத ோோாதி " ஸ ோே. கர. படடாபிராமன பி.ஏ.பி.ட
51/22 காமாகி ோோாஸயர ெதர,கமபோகாணம. 612001
தமிழநாட.
மதல பதிபப இைணயததில 2009

1

பாடல ஆ ேி ரயர அறி மகம
இநநலின ஆேிரயர திர ோே கர படடாபிராமன அவரகள திரைவயாறறில
பிறநத கடநைதயில ோநடவ பளளய
ீ ிலம பினனர அரேினர கலலரயிலம
கலவி பயினறவர. பளளி நாடகளிோல தனத தாயாரடம மைறபபட கரநாடக
இைே கறற ோமைடோயறி கசோேரகளம ெேயதவர. தமிழில ஆரவம காரணமாக
இள வயதிோல பாடலகள பைனயம திறன ெபறற பல ெதயவபபாடலகைளப
பாடப பரசகள ெபறறிரககிறார. ரஷிோகஷில ஸவாமி ேிவானநதரன
மனனிைலயில திறம படப பாட “ ஸங கீத ோோ ாதி “ எனற படடததிைன 1958 ம
ஆணடோல ெபறறார. தமிழநாட அரசபபணியில பளளி ஆயவாளராகவம
பினனர பலோவற அரச உயரநிைலபபளளிகளில தைலைம ஆேிரயராகவம
பணி பரயம ோபாத எநத ஊரல பணி பரநதாலம அநத ஊரன மககிய
கடவளரகளின மீ த பகதிபபாடலகள பல பாடயிரககிரககினறார.
ஓயவ ெபறற பினனர கடநைதயில வேிததவரம எனத தநைதயார திர
படடாபிராமன அவரகளின பாடலகள பாட எளிதாகவம தகக தாள
அைமபபடன வனபப மிகநததாக இரககினறன எனபத இைே அறிஞரகளின
கரததாக அைமநதளளதால இபபாடலகைளத ெதாகதத இைணயததின மலம
பகிரநத ெகாளவதில மகிழசேியம ெபரைமயம அைடகினோறன.
ெதாகபபாேிரயர ோே ப ேநதிரோேகரன

2

பாடலாே ிரய ரன ெபறோறா ரகள

பாடலாேிரயரன தநைதயார அமரர "அதய ாத ம ரத னம" ோே. நா. கரஸவாமி ேரமா
(C.N.Guruswami Sarma) அவரகள
ேடடவியைலயம

மடதத

ெேனைன மாநிலககலலரயில தனத படடபபடபைபயம
கமபோகாணததில

பிரபல

வழககறிஞராக

இரநதவர.

(1926லிரநத 1968வைர). கடநைத ஸ காேி விசவநாதர ோகாயில மறறம ஸ பகவத
விநாயகர
மஹாமகம

ோகாயில

தாளாளராக

சமர

30 வரடஙகள

ெோலவாரகள.)“ஸ

எனற

விதைய”

இைறபபணி

எனம

மிக

பரநதவர
உயரநத

(3
ேகதி

வழிபாடடைன ோமறெகாணட இைடவிடாத அனைனைய போிதத வநதவர. கடநைத
தயாகராோ

இைே

ஊககவிததவர.
"அதய ாத ம

விழாைவயம
ஆனமீ க

ரத னம"

ஸஹ ஸரநா மம "

ேிறித

உைரகள

எனற

விரத

காலம

நடததி

நிகழததியிரககிறார.
மலம

பாராடட

இைேககைலஞரகைள

ஸவாமி

ேிவானநதரால

ெபறறவர.

"லலித ா

எனற அரய நலகக தமிழில விளககவைர எழதி அைதககாஞேி

மனிவரடம காடட பாராடட ெபறறவர.
பாடலாேிரயரன

அனைனயார

அமரர

திரமதி

கிரஷணமமாள

அவரகள

தனத

பிளைளகள ஏடடபடபோபாட நிலலாமல பலோவற கைலகளிலம மனனிறக அவரகைள
ஊககியவர. பாடலாேிரயரன மதல கர எனபத மடடமலல மதல விமரேகராகவம
இரநத வழிகாடடயவர என பாடலாேிரயோர தனத கறிபபகளில எழதியளளார.
ெதா.ஆ

3

இதெதாகப ைபபப றறி
எனத தநைதயாரன தமிழிைேபபாடலகைளதெதாகதத தமிழனபரகளகக
வழஙகம பணி பிளைளயார பாடலகோளாட தவஙகிறற. ேில வாரஙகளகக மன
ஆைனமகன மீ தான பாடலகள அர ளமி க விந ாயக ர பாடலகள எனற தைலபபில
ககிள கழமததில ெவளியானத. (http://tamizh-paamaalai.googlegroups.com)
இதைனதெதாடரநத ஆறமகன மீ தான பாடலகள அர ள மிக மரக ன பா டலகள
எனற மினநலாக ெகௌமாரம இணயததில ெவளியாகியத. இைணய மிகவர:
(www.kaumaram.com/ebook/segupa01.html <http://www.kaumaram.com/ebook/segupa01.html>)
ேிவெபரமான ோமல இயறறபபடட பாடலகள தமிழ பாமாைல (tamizh paamaalai)
எனற ககிள கழமததில ேிலநாடகள மனனர ோேரககபபடடன. அமபாள ோமல
அைமநத பாடலகள இதெதாகபபில இடம ெபறகினறன. இபபாடலகள ஒோர
நைடயில காணபபடாலம பலோவற காலகடடஙகளில இயறறபபடடைவ.
உதாரணமாக, "கனி நத உளளம " எனற பாடல பாடலாேிரயரன ஆரமப காலப
பாடலகளில ஒனறாகம. பினனர ஆேிரயர பல ோவற ஊரகளில பணி பரநதோபாத
அநதநத ஊரகளில இயறறபபடட பாடலகள ஒர வைக. ஆரர தரகைக மீ த
அைமநத "தங கத தக க நி கர ணோடா " அலலத கமலாம பி ைக ோமல இயறறபபடட
பாடலகள இவவைகயில ோேரம. கடநைதயில காடேி தரம அமபிைககள
ஞானா மபி ைக , மஙகள ாமபிைக மீ த அைமநத பாடலகள

அணைமககாலததில

இயறறபபடடைவ. நவராதரததிரநாைள மனனிடட அைனவரம அனைனைய
வணஙகம தரணம இநநல அனைனயின பாதஙகளில அரபபணிககபபடகிறத.
ஓம ேகதி ஓம ! பராேகதி ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம !
ெதாகபபாேிரயர ோே ப ேநதிரோேகரன,
போண , ெேபடமபர 19,2009

4

பாட ல அடடவைண

பா டலதைலப ப

ராகம

தா ளம

பக கம

1.

ோகாரயவரமரளவாய

கலயாணி

ஆதி

6.

2.

கனிநத உளளம

ைபரவி

மிஸரோப

7

3.

விைரநோதாட வநெதைனக

ோதாட

ரபகம

8

4.

பனனைக நீ பரவதோமோனா

ோமாஹனம

ஆதி

9

5.

கரைண உளளம ெகாணட

கீ ரவாணி

மிஸரோப

10

ஸஹானா

ஆதி

11

ஸாரமதி

ரபகம

12

ரஞேனி

ஆதி

13

உதயரவிேநதிரக

: ஆதி

14

6.
7.
8
9.

மனமிரஙகாதா
ஆரர தரகைக
ஞானததிரவரோவ
மழமதி ோபால

ாா

கறிபப. இமமின பததகம தஙகள ெோநத உபோயாகததிறக மடடம.
வணிகோநாககினில அசேிடோவா வினிோயாகிககோவா பாடலாேிரயைர எழதத
மலம அணகவம. நனறி.
In case of problems download fonts from www.azhagi.com sailindira fontinstaller can be
downloaded free. Or contact@azhagi.com for help.
**************************************************************************************************************
இநத நல அழகி தமிழ எழததில எழதபபடடத
Please mail your feedback to cpchandrasekaran@gmail.com

5

1.ோகா ரய வரமரளவாய
ராக ம: கலயாணி

(ஸபரம )

(பரண ராகம )

தாள ம: ஆதி
பலலவி
மாதா உன பாதம பணிநோதன-மனமிரஙகி
ோகாரய வரமரளவாய-தயவடன ஸ ோகன (மாதா)
அனபலலவி
நாடதததிதோத தினம பாடககளிதோத எனறம
ோதடயம காணாமோல ோமாட ெேயவதோமோனா (மாதா)
ேரண ம
காதாெலன கைறகைளகோகடடரளவாய-உநதன
பாதாரவிநதஙகைளபபறறிோனோன
ஏதாகிலம பிைழ ெேயயின எனனிடம
வாதாடதல உனகக அழகாோமா
நாதாதம ோோாதிோய ோவதாநத வாரோய
ோபாதாநதககடலினில திகழம தயாபரோய (மாதா)
*
*****

கறிபப: இநதபபாடல தனத தநைதயாரகக பபிடதத பாடலாதலால அவரகக
ேமரபபிபபதாக பாடலாேிரயர தனத ைகெயழததபபிரதியில கறிபபிடடளளார.
(ெதா.ஆ)

6

2.கனிநத உள ளம
ராகம : ைப ரவி

(பரண ராகம )

ஆ: ஸ க ர க ம ப த நி
அவ : ஸ நி த ப ம க


தாளம : மிஸ ரோ ப (தகிடதகதி மி )
பலலவி
கனிநத உளளம ெகாணட காககம தயாபர
பணிநத உன தனயைனபபாலிககம பரோமஸவர (கனிநத)
அனபலலவி
மாநிலம யாவம உநதன வேம அலலோவா-உைனத
தயானிபபவரன சகம உனதலலோவா (கனிநத)
ேரண ம
ெதாலைல தரம வாழவில தளரநதிடம எனகக உன
எலைல இலலாககரைண காடடட

வரவாய

மலைல நைக பதத மகிழவிககம மாணபடன
இலைல எனாதளளம இரஙகிடம ஈஸவர (கனிநத)
***
*********************************************************************************************************
கறிபப: இபபாடல தனத தாயாரககபபிடதத பாடலாதலால இபபாடைல
அவரகக ேமரபபிபபதாக பாடலாேிரயர தனத ைகெயழததபபிரதியில
கறிபபிடளளார. (ெதா.ஆ)
**************************************************************************************************************

7

3. வி ைரநோதாட

வநெத ைனக காததரளவாய

ராக ம: ோதா ட

(பரண ராகம )

தாளம : ரபகம (தாஙகிட தக திநதி னன )
பலலவி
விைரநோதாட வநெதைனககாததரளவாய-எனோமல கரைண நிைறநோத-மகம
மலரநோத-உளம களிரநோத-பிைழ மறநோத-தினம (விைரநோதாட)
அனபலலவி
எனறம உநதன ோதனெமாழிையகோகடடட மனமகிழோவன-ெபரங
கனறின ோமல தீபெமன சடர விடவம மயலோவன (விைரநோதாட)
ேரண ம
வாழவ நனறாய மலரநதிடோவ பல மலரகைள

உனககளிபோபன

தாழவ உளளம உயரநதிடோவ இததரணிதனனில களிபோபன
தாழ திறநதளளம கனிநதிடோவ பல கனிகைள உனககளிபோபன
ஊழவிைனயம கைறநதிடோவ ஊககமடன களிபோபன
மததியம

காலம

எணணிய யாைவயம ெகாடபபாய-நான
பணணிய பிைழ தைனபெபாறபபாய
திணணிய மனநதைனததநதனோமல
பணணிைேககோவ அரள சரநதிட (விைரநோதாட)
*
***
****

8

4. பனனைக நீ பர வதோம ோனா (அப ிரா மி ,
திரக கைட யர)
ராகம : ோமாஹன ம
ஆ: ஸ ர க ப த ஸ
அவ : ஸ த ப க ர

தாள ம: ஆதி
பலலவி
பனனைக நீ பரவதோமோனா-ோமாஹனததாோய
எநதன இடைரபோபாககோவா-ஏஙகம எநதைனககாககோவா (பனனைக)
அனபலலவி
மினனெலனதோதானறி என இனனலகைளககைளயோவா
இனமகநதைனககாடடோய-உநதன கனனல உைர பகலோவா (பனனைக)
ேரண ம
பிறவி எடததபயனம அறிோயன-தாோய உைன
மறவாதிரநதிடோவார-வழி வைகயம அறிோயன
கைற இலலாக கணககனோற-மைற பகழம மாநிதிோய
மததியம

காலம

விைரவாய-எனமன வரவாய -மன
நிைறவாய-வரம தரவாய-ோமாஹனப (பனனைக)
ேரண ம 2
பைடததககாககம விைளயாடடல மனம மகிழவாோய-மைட
திறநதாறோபாோல உநதன உளமம கனியோவா
கிைடததறகரய ோபறடோன நவநிதியம வழஙகோவா
மததியம

காலம

திததிககம பாககைளபபாடோய
வநதிககம படடாபிராமனிடம (பனனைக)
***

9

5. கர ைண உ ளள ம ெகாண ட க மல ாமப ிைக
(திரவா ரர )
ராகம : கீரவ ாணி (கலிகியணோட

ெமடடல )

தாள ம: மி ஸர ோப (தகிட தகதிம ி)
பலலவி
கரைண உளளம ெகாணட கமலாமபிைகோய
கைடோயனம கைடதோதற கைடககண பாரததரளவாோய (கரைண)
அனபலலவி
மரள சழ இவவலகினில அரள சரநதிடவாோய
இரள கைளநோத எனறம ஒளி வே
ீ ிககாபபாோய (கரைண)
ேரண ம
ோமானநிைல தனனில வற
ீ றிடம தாோய
கானம ெேயயம அனபைரககாததிடவாோய
மணம ெகாணட வாழ எமைம ஊககிடவாோய
ஏைழ நிைல உயர இரஙகிடவாோய
மததியமகால ம
கைலவணி பணியம கீ ரவாணிோய
மைல ோதவி ோபாறறம மாராணிோய
அைலமாத மகிழம ஆதி ேகதிோய
நிைலயான இனபம தைனகோகாரம ராமனிடம (கரைண)
*
**
****

10

6. மனமி ரங காதா (மஙக ளாமப ிைக ,திரக கடநைத )
ராகம : ஸஹ ானா (வநதன ம ெம டடல )
தாள ம: ஆதி
பலலவி
மனமிரஙகாதா ஓ ோகனமாதா
தினம உநதன திரவட- பணியோவ உநதன (மன)
அனபலலவி
மஙகளம தநதிடம மஙகளாமபிைகோய
ெபாஙகிடம உநதன அரள பாஙகடன தஙகோவ (மன)
ேரண ம
நிைனநதிடோவ உன உரவம நிைலயான இனபமாம
ெமாழிநதிடோவ உன நாமம மாடேி ெகாள அமதமாம
கனிநதிடம உன பாரைவ கனனைல ெவலலமாம
பணிநதிடம அனபைர பாலிககம கணநிதியாம
மததியமகால ம
கமபிடோவார கைற கைளநதிடோவ
கமபநாதர மகிழ மஙகளாமபிைகோய (மன)
*
**
***

11

7. ஆர ர த ரக ைக (திரவாரர )
ராக ம: ஸார மதி (ோமாகமகலதா ...ெமடடல )
ஆ: ஸ ர க ம ப த நி ஸ
அவ : ஸ நி த ப ம க ப ர

தாளம : ரபகம
பலலவி
தஙகததகக நிகர உணோடா - ெோலவரீ
ேிஙகததில வற
ீ றிரககம தரகைககக நிகர உணோடா (தஙக)
அனபலலவி
உளளம கவரநெதனைன ஊககிடவாள
ெகாளைள இனபம ெகாணோட கலவிடவாள (தஙக)
ேரண ம
மினனல நிகர ோமனிகக நிகர ஏதம உணோடா
கனனல ெமாழிததாயகக ேமம ஏதம உணோடா
இனனல நீககம அனைன மன இடர ஏதம உணோடா
மததியம

காலம

கிலிதைன ேடதியில ோபாககிோய
பலிெயன ேீறிோய பாயோவ
ேலியாத எைன எனறம காககோவ
கலி தனனில ராமைனதோதறறிடம (தஙக)
*
**
***

12

8. ஞான ததிர வரோவ

(ஞா னாமபி ைக ,

திரக கடநைத

)

ராகம : ரஞே னி (தன மா ரகக ே ரா .. ெம டடல )
ஆ: ஸ ர க ம த ஸ
அவ : ஸ நி த ம க ஸ ர ஸ
தாள ம: ஆதி
பலலவி
ஞானததின திரவரோவ ஞானாமபிைகோய
ோமானததில காளததி நாதரன தைணோய (ஞானததின)
அனபலலவி
கடநைதயில கட ெகாணட கல மகோள-எனறம
மடநைதயர சழநதிட மணமாைல தநதரோள (ஞானததின)
ேரண ம
திரமணகோகாலததடன கலயாணசநதரரம
திரநடம பரநதிடம நடராோர ேநநிதியம
பரநத ராமைனககாககம பதிெனடட ைகதரகைகயம
கனிநத விைரநதிடம அனமன தனனடன விளஙகம (ஞானததின)
*
**
***

13

9. மழம தி ோபால
ராகம : உதய ரவி ேநதி ரகா /சதத தனயாே ி (எநதோநர சேி னா ..ெமடடல )
ஆ; ஸ கம ப நி ஸ
அவ : ஸநி ப ம க ஸ
தாள ம: ஆதி
பலலவி
மழமதி ோபால உன எழில மகநதைனககாடட
ோமாஹனபபனனைக பரநதரளவாய- தாோய (மழ)
அன பலலவி
அழதிடம ோேய தனைன அைணததிடம கரஙகைள
ெதாழதிட மறோவன தினமம பணிோவன (மழ)
ேரண ம1
அைழததிடம கரலின அைேவினில விைரநோதன
தைழததிடம உயிரகளம பிைழததிட நிைனநோதன
பிைழததிடோவ பல பிைழகைளபபரநோதன
இைழததிடம தவறகள விலககிடததணிநோதன (மழ)
ேரண ம 2
கதிெயன உனபதம ததிததிடம ராமனகக
மதிெயனததிகழம மதிதைன அரளவாய
உதய ரவிேநதரகா உன இதநதைன அளிதெதன
இதய வை
ீ ண மீ டடோய மதநதைன அடககவாய (மழ)
*
ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம ேகதி ஓம
ேகதி

14

**************************************************************************************************************

15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.