1.

SAKRAMENT POKORE – NAVJEŠTAJ VAZMENE RADOSTI1
Historijski kontekst (Iv 20, 19-23) Veoma je značajna činjenica da je Gospodin Isus potvrdio svoju poruku mira pokazuju i rane na rukama i na !oku, jer je time upozorio da se vazmena tajna sastoji ne samo od tajne nje"ova uskrsnu a ne"o i od tajne nje"ove muke i smrti# $ako cije%a %itur"ija nije puka prisutnost &rista 'skrs%o" koji pokazuje znakove svoje (rtve, rane na rukama i na !oku# I sakrament pokore je, u prvom redu, %itur"ijsko pro"%a)enje vazmene tajne i onima koji je navije)taju, tj# sve enicima, i onima koji je primaju# *o ispovjedniku, &rist ponovno pro"%a)ava +o(ji mir o!jav%juju i da su nam nje"ove rane stek%e taj mir i pomirenje# ' vr,unskom času povijesti spasenja (kairos), na &a%variji, &rist je nadi)ao sve "ranice vremena i pri,vatio na se!e sve "rije,e %judsko" roda- pro)%osti, sada)njosti i !udu nosti# .ada, u sakramentu pokore, on ponovno nadi%azi te "ranice da !i primijenio spasite%jsko dje%o &ri(a i uskrsnu a na pokornika# &ad su učenici prvi put susre%i uskrs%o" &rista, on im je navijestio svoj mir, pokazuju i u isto vrijeme rane od koji, je do)ao taj mir# $aj je susret os%o!odio učenike od terora koji i, je para%izirao i ispunio i, rado) u# /d tada &rist se susre e s pokornikom i nosi mu tu istu radosnu vijest# 0iječi 1'mro sam za te!e2, potvr3uju &ristov trijum4 nad smr u i rado) u ispunjava pokornika uko%iko označavaju nje"ovo os%o!o3enje od "rije,a# /va pokornikova radost u odre3enoj mjeri ovisi i od &ristova predstavnika, ispovjednika, ve prema tome trudi %i se da !ude navjestite%j radosne vijesti i%i se pretvara u stro"o" suca i inkvizitora# Sna a ra!osti ' razdo!%ju od Gospodinove sa,rane i uskrsnu a aposto%i su !i%i očajno svjesni v%astite "re)nosti, !i%i su pro(eti du!okom (a%o) u# 5o(da je najočajniji !io *etar, koji je čak zatajio svo" 'čite%ja# 67e znam to"a čovjeka8 izjavio je, a%i je nakon to"a "orko zap%akao# 9 kad se Gospodin nakon svo"a uskrsnu a ukazao njemu i dru"im aposto%ima, pozdravio i, je i rekao65ir vama#8 :uv)i te riječi i prepoznav)i tko i, iz"ovara, 6oni se o!radova)e8, jer taj pozdrav, taj 6.,a%om8, nije !io ni)ta dru"o ne"o izraz pomirenja# Gospodin je tako pokazao da im je oprostio - iz%iječio je "re)nike# Is"o#je!nik – #jesnik Kristo#e $j%&a#i ' svjet%u tajne &ristova pos%anja i ustanov%jenja ovo" sakramenta svaki je ispovjednik du(an s,vatiti sr( &ristovi, riječi# 6&ao )to je /tac pos%ao mene, tako i ja )a%jem vas8; 6+o" je tako %ju!io svijet te je dao svo"a .ina <edinoro3enca8 (Iv 3,1=)# >ju!av je, dak%e, svr,a &ristova do%aska# 7je"ovo prvotno pos%anje nije da nadoknadi !o(anskoj pravdi, ne"o da nam omo"u i spoznati i uroniti u %ju!av ne!esko"a /ca# .am &rist, kao s%ika /ca, vid%jivi je izra(aj te %ju!avi# $o on tra(i i od svoji, aposto%a# ?os%jedan tome, sv# 9%4onz u svojoj knjizi 6*ra@is con4essari8, ana%iziraju i svojstva ispovjednika, ka(e da je on prvenstveno pozvan !iti 6s%ika ne!esko" /ca8, tako da oni koji se s njim susre u mo"u zak%jučiti- 69ko su +o(ji s%u(!enici tako prijazni i susret%jivi, kako je tek mi%osrdan sam +o"A8
1

+# B9C0I7G, Die rosse Vers'(n%n , 7eue *erpektiven des +ussakramentes, /tto 5D%%er Ver%a", .a%z!ur", 19E0, str# 11#-2F#

1

Va)*eni *ir – !je$o D%(a S#eto a 6$o rekav)i, da,ne u nji, i ka(e im- G*rimite ?u,a .veto"a# &ojima otpustite "rije,e, otpu)taju im se- kojima zadr(ite, zadr(ani su imAH###6 I .na"om ?u,a .veto"a &ristova %judska narav !i%a je pro(eta svjet%om nje"ova !o(anstva# ?u, .veti dao je &ristu dvostruko pos%anje- Vr,ovno" sve enika i Jrtve# I mi se %judi posve ujemo ?u,om .vetim na dvostruko pos%anje, da !udemo sve enici i (rtve# 6*omazanik8 prima u o!i%ju ?u,a .veto"a i upravo zato )to "a prima, daje mu se pose!na jednakost s dru"ima# /n postaje i (rtva koja sudje%uje na patnjama i kaznama "re)nika, so%idarno sjedinjen sa svim %judima# Isusove riječi 6*rimite ?u,a .veto"a###8 tre!a čitati u svjet%u ve%ike vizije starozavjetno" proroka Czekije%a (CK 3E, 1-10)# ' tom tekstu pose!no nas se doim%je činjenica da ?u, +o(ji uskrsava mrtve# ?u, daje (ivot# I &rist je (rtvovao svoj (ivot u ?u,u .vetom# /tac je pokazao da je pri,vatio prinos v%astito" .ina uskrsnuv)i "a si%om ?u,a# ' &ristovu pos%anju ?u, .veti zauzima sredi)nje mjesto, on dovr)ava nje"ovo dje%o# I sve enik ispovjednik u sakramentu pomirenja u ?u,u +o(jem navije)ta pokorniku preo!ra(aj s%a!osti u sna"u, !o%esti u zdrav%je, a kod neki, prije%az iz smrti u (ivot# +it%r ija *esijansko *ira .vi zajedno, i sve enici ispovjednici i oni koji se ispovijedaju, moraju !iti potpuno svjesni da je sakrament pokore %itur"ija- dje%otvorno pro"%a)enje Gospodinove riječi# Kato "a tre!a s%aviti tako da sredi)nju pa(nju posvetimo Gospodinu koji navije)ta radosnu vijest, a ne pokornikovim "rijesima# ' cje%ini ovo" sakramenta%no" s%av%ja "%avni e%ement ispovijedi nije ni pokajanje, ni od%uka, ni ispit savjesti, ni izvr)ena pokora, ne"o dje%o &rista koji opra)ta "rije,e# $o je uvjet da se pokornici os%o!ode narcizma, a ispovjednici ri"orizma# Lje%okupni am!ijent s%av%ja ovo" sakramenta tre!ao !i pru(iti ozračje mesijanske radosti# .tare, pra)njave, k%imave ispovjedaonice (koji put upotrije!%jene i kao spremi)te), tamni zakuci u koje se zav%ačimo da 6u miru8 istresemo svoje "rije,e, nisu sposo!ni dočarati radost uskrsne večeri# *ri "radnji novi, ispovjedaonica i%i ispovjedni, mjesta tre!a%o !i o tome voditi računa2# $a se radost ne mo(e %ako do(ivjeti ako se netko isk%jučivo ispovijeda za vrijeme mise, uz !rujanje or"u%ja i zujanje mikro4ona, kad se jedva mo(e voditi raz"ovor i%i čuti poruka vazmeno" mira, po"otovo ako netko (z%o) namjerno (e%i )to manje vremena utro)iti za pros%avu jedno" i dru"o" sakramenta3# 0azum%jiva je preporuka, koja zvuči kao nared!a, da se sakrament pokore s%avi izvan mise# ,. PRE-+ED POVIJESTI SAKRAMENTA POKORE. Lrkva je uvijek propovijeda%a 6opro)tenje "rije,a8# $o je !itni e%ement aposto%sko" propovijedanja i teme%jni č%anak ispovijesti vjere# ' Vjerovanju mo%imo- 6vjerujem u otpu)tenje "rije,a8# $o se otpu)tanje, u prvom redu, podje%juje u krst% koji je "%avni sakrament 6o!ra enja8, smrti i uskrsnu a s &ristom, i u "okori, sakramentu 6dru"o" o!ra enja8, kako "a naziva $ertu%ijan# .%av%je sakramenta pokore nije uvijek !i%o jednako,
2

+I.&'*.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/.>9VI<C, /"%ta o "o*irenj% )a s#e0enike, ?okumenti, F9, &., Ka"re!, 19E=, str# 21#-22# 0 M9>.I7I, I$ sa1ra*ento !e$$a ri1on1i$ia)ione, Cd# de% Mranciscanum, +rescia5i%ano, 19EN, str# 12N# 3 .V# &/7G0CG9LI<9 /+0C?9, /"%ta o 2to#anj% E%(aristijsko *isterija, ?okumenti, N, &., Ka"re!, 19=E, !r# 3N# 67eka se vjernici ustrajno privikavaju na to da k sakramentu pokore pristupaju izvan mise8# I 'sp# +I.&'*.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/.>9VI<C, Pro#e!&ena %re!&a Re!a "okore3 13# %istopada 19EE# F L# V/GC>, +e "41(e%r et $a o4niten1e !ans $5E $ise an1ienne, >es Cd# du Ler4, *aris 19==; - I.$I, +e "41(e%r et $a "4eniten1e an Mo6en7a e, >es Cd# du Ler4, *aris, 19=9; - <# 095/.-0CGI?/0, I% sacramento de%%a penitenza, C>>C ?I LI, $orino->eumann, 19E3, str# 1FN#-1O9#

2

ono je s%ijedi%o svoj razvoj, kao )to su i dru"i sakramenti s%ijedi%i svoj razvoj# $ijekom povijesti raza!iremo tri etape razvoja discip%ine ovo" sakramenta, a u na)e vrijeme, s o!novom ?ru"o" vatikansko" konci%a, kao da u%azimo u četvrtu# 9# *0V/$79 L0&V9 /? I# ?/ VI# .$/><CP9 I &97/7.&9 */&/09 O! "r#i( "o8etaka !o kraja II st. 5a%i !roj spisa iz prvi, sto%je a i nji,ov često a%e"orički sti% onemo"u uju nam da stvorimo jasnu s%iku kako se s%avio ovaj sakrament u aposto%skim vremenima i neposredno iza nji,# Iz 6?idac,Q8 i spisa sv# &%ementa I# vidimo da je te)ki "re)nik mo"ao činiti pokoru, me3utim, nije jasno kako se ta pokora o!av%ja%a# .pominju se za,vati po"%avara (!iskupa), koji odre3uje narav i trajanje pokoreN# ' prvotnoj Lrkvi "re)nici nisu !i%i tako rijetki, )to zak%jučujemo iz spisa aposto%ski, /taca i 9po%o"eta koji su nam ostavi%i !rojne popise "rije,a po uzoru na novozavjetne kata%o"e# Ka sve "rije,e kr) anin mo(e činiti pokoru i posti i opro)tenje, a ona se sastoji u o!ra enju srca i u pokorničkim dje%ima (praksama)# Pokora % III. st# Iz to" vemena najznačajnije je $ertu%ijanovo svjedočanstvo# ' raspravi 6?e *oenitentia8 on (kao kato%ik) naučava da Lrkva pripu)ta zajedni)tvu sve "re)nike koji se kaju# 7akon )to se zavr)i vrijeme pokore, pokornik se izmiruje s Lrkvom po %itur"ijskim činima pomirenja koji se sastoje od po%a"anja ruku i sve eničke mo%itve !iskupa# $o pomirenje s Lrkvom znak je pomirenja s +o"om# Objekt pokore# I .amo te)ke "rije,e tre!a (!ez iznimke) podvr"nuti pokori# *isci ti, vremena ne s%a(u se u odre3ivanju te)ki, i %aki, "rije,a# &ao materija pokore spominju se- 6.veto"r3e, u!ojstvo, pre%ju!, krivo svjedočenje, kra3a, otimačina, o,o%ost, zavist, %akomost, srd(!a (ako du(e potraje), ,a!itua%no pijanstvo8# >aki "rijesi opra)taju se izvan pokore- mo%itvom, postom, do!rim dje%ima, mi%ostinjom itd# Neponovljivost pokore# I *okora se mo(e o!aviti samo jedanput u (ivotu, prema pravi%u6.ictum unum !aptista ita una penitentia8 (sv# 9m!rozije)# 9ko pokornik i do!ije opro)tenje od "rije,a, ostaju mu za cije%i (ivot "okorni8ke )a&rane- za!ranjeno mu je 6!aviti se tr"ovinom, o!av%jati javne pos%ove, vojnu s%u(!u, imati redovite !račne odnose, (eniti se itd8=# K!o" tako stro"i, uvjeta, i kasniji, pos%jedica, od pokore su !i%i isk%jučeni m%adi (prije navr)ene N0# "odine), sve enici, oni koji su o!av%ja%i javne pos%ove, o(enjeni, !ez dopu)tenja !račno" dru"a### *raktički su pokoru mo"%i primiti samo udovci, neo(enjeni i starci# 9ko je netko primio pokoru 6in e@tremis8, a pos%ije ozdravio, morao je izvr)iti pokornička dje%a i podvr"nuti se pokorničkim za!ranama# Ka o!ra enje je najva(nije !i%o unutra)nje raspo%o(enje, a%i i e9o*o$o esis, tj# ispovijed pred +o"om i pri,va anje pokornički, čina, koji su često poni(ava%i pokornika# ?a do(ivi to o!ra enje, poma(e mu cije%a Lrkva, pose!no mo%itvom- ona, po !iskupovoj oso!i, pomiruje "re)nika sa so!om i, dos%jedno, s +o"om# ' raspravi 6?e *udicitia8 $ertu%ijan (kao montanist) izaziva (uč%jivu raspravu jer zastupa i !rani mi)%jenje da postoje oprostivi (venia%ia, %evia) i neoprostivi ("ravia) "rijesi, koje Lrkva
N =

L# V/GC>, +e "41(e%r et $a "4eniten1e !ans $5E $ise an1ienne, str# 1N# On!je3 str# 3E#

3

priprav%ja%i su se pokorničkim vje(!ama i do!rim dje%ima da prime pomirenje 6in e@tremis8# 7ajvjerojatnije su kroz to vrijeme pristupa%i eu. do(ivotno8# +i%o je i novčani.*rema novoj discip%ini.red pokornika s odre3enim za!ranama i neponov%jivost same pokore# /ri"ina%nost novo" o!%ika pokore sastoji se u 6tari4i8. i k%erici i %aici. !račni. u kojima nikad nije uvedena kanonska pokora.arda iz Uormsa# *okore su se za pojedine "rije. svi su te)ki "rijesi neoprostivi. i to privatno.a koji su u narodu poče%i )iriti v%astitu pokorničku discip%inu. i to privatno# /drje)enje se do!iva%o nakon )to se ispune pokorničke tari4e.am !iskup odre3uje trajanje i o!%ik pokore prema crkveni kanonima# *okornik se mora podvr i mrtv%jenju. str# 13O# <# 095/.u. E0O)# F . a u najte(im s%učajevima. st. petnaest "odina. !o VI. "odinama. koju je kr) anski svijet odu)ev%jeno pri. mo%itvi.aristije# .vatio# $ek na jednom pokrajinskom sa!oru spominje se osuda ove nove pokoreO# 7arav tari4ne pokore#. a mo"%e su !iti i du(e od norma%no" trajanja %judsko" (ivotaA $i su penitencija%i !i%i sna!djeveni pose!nim ta!e%ama za zamjene i kompenzacije. mesa. mo"u do!iti pomirenje svaki put kad sa"rije)e# Gre)nik se o!ra a sve eniku a ne !iskupu. četredeset dana. a ne samo "%asovita trojkaido%opok%onstvo.-0CGI?/0. 19EN. mo%itvama (pose!no psa%ama). !i%i su privremeno i%i trajno iz"nani# 6$ari4e8 nisu !i%e jednostavne. du"im !dijenjima. . $orino. tj# svakom "rije. osim rijetki.ocietV ed# Internaziona%e.$# Tari:na "okora *odrijet%o i počeci tari4ne pokore# I ' ke%tskim i an"%osaksonskim samostanima (Irska i Cn"%eska). postovima (uzdr(avanjem od vina.v# Liprijan osu3uje $ertu%ijanovu nauku o neoprostivim "rijesima. od"ovara unaprijed odre3ena pokora# /na se sastoji u tje%esnim mrtvenjima.odočaste. Tpanjo%ske i Ita%ije# 5asovno napu)tanje kanonske pokore raz!ukta%o je misionarski (ar mona. VI. +a Peniten)a. odnosa# 7eki su do!i%i za pokoru da . razvija se u VI# st# (najvjerojatnije pod utjecajem kr) ansko" Istoka) izvorna ustanova.e i z!raja%e. svi "re)nici. a pos%ije odrje)enja ne ostaju nikakve pokorničke za!rane# $ako su nesta%e dvije najve e te)ko e.tari4na pokora# 7ju su po Curopi )iri%i ke%tski i irski monasi.du"a pokora E O B# &90**.a s%o!odom Lrkve počinje se razvijati "okorni8ka $it%r ija# Gre)nik najprije ispovijeda "rije.aristiji# &rajem VI# st# "otovo se nitko nije podvr"avao pokori. 0enna. !j. da po3u na kri(arsku vojnu. . ve su se raz%ikova%e prema raz%ičitim 6penitencija%ima8# 7ajpoznatiji su penitancija%i sv# &u%um!ana i +urc.ne mo(e oprostiti !udu i da nema te v%asti i ovakva !i praksa prouzroči%a %aksizam# *rema nje"ovu mi)%jenju. u!ojstvo i pre%ju!E# . na#. mjesecima. str# 1EN# (prema 597. postovima. jednu "odinu.e pred !iskupom.I. pose!no u sjevernim predje%ima >oire. masti itd#)# *okora je traja%a danima. od najve e" do najmanje". kazni. za!rana redoviti. a nekada "a pred !iskupom optu(e č%anovi zajednice# +iskup od%učuje o u%asku u re! "okornika kad "a zato zamo%i sRm "re)nik# *ose!nom pokorničkom %itur"ijom "re)nik !iva isk%jučen iz Cu. oso!a koje su to čini%e iz po!o(nosti# ' cije%om tom razdo!%ju ne primje ujemo tra" neke 6privatne8 kanonske pokore# +# 6$90IM798 */&/09 /? VI# ?/ SII# .6tri dana. a%i upozorava kr) ansku zajednicu na preve%iku popust%jivost u davanju opro)tenja odmetnicima prije ne"o )to potpuno izvr)e pokoru# Pokora o! IV. dije%iti mi%ostinju itd# I I u to vrijeme !i%e su na snazi pokorničke za!rane# /ni koji nisu ima%i pravo i%i mo"u nost podvr"nuti se javnoj pokori. piva.

tje%i su vratiti staru kanonsku pokoru# ' praksi ta re4orma nije uspje%a# *enitancija%i su se jo) vi)e umna(a%i. naravno.e prema podacima i uputama penitancija%a )to "a je uza se imao# 7ače%no je "re)nik najprije tre!ao izvr)iti pokoru. a zatim !i se vratio i do!io odrje)enje# 9%i. npr# !o"atiji !i p%ati%i sirotinji da ona izvr)i pokoru. a%i te(om# 5o"%e su se zamijeniti i novčanim pri%o"om. dru"i.nju isk%jučivo podje%juje !iskup# 7a *epe%nicu se u%azi u pokoru. K!or z!rke )to su je prouzroči%i !rojni penitencija%i koji su se me3uso!no raz%ikova%i. a odrje)enje se mo"%o do!iti tek nakon )to je ispunjena zadovo%j)tina# Ispovijed "rije. o)tra. ispovjednik !i mu dao odma. javna pokora#8 $o je pos%jednji poku)aj da se spasi ustanova kanonske pokore koja se u to do!a to%iko promijeni%a da "otovo i nije ima%a ni)ta zajedničko" s antiknom kanonskom pokorom# L# 79. str# 122#-123# On!je. tada se "ovori%o 6de compositione8# 5jesto pokore mo"ao se dati s%u(iti odre3eni !roj misa 9# &onačno. odrje)enje i prije ne"o )to izvr)i pokoru# Karo$in2ko ra)!o&$je o! VIII. privatna (tari4na) pokora. prema starom o!%ičju. izvanredno te)ke "rije. za te)ki javni "rije. pokoru je mo"%a izvr)iti i dru"a oso!a. pa je tako svatko do)ao na svoje# *ostupak# I Gre)nik je potra(io svo" ispovjednika svaki put kad je sa"rije)io# .e. onda svom konju i%i maču#10 &rajem SII# st# postoje tri načina pokore(1) Ja#na s#e8ana "okora.<edan. a ako ni nje"a nema.pontano je deta%jno ispovjedio svoje "rije. tj# o"t%<&a rije(a (con4essio). a na Ve%iki četvrtak !iskup pomiruje "re)nika s crkvenom zajednicom# $akva se pokora mo(e primiti jedanput u (ivotu. sveto"r3e# 9 10 L# V/GC>. ako je "re)nik !io !o%estan. re4ormatori karo%in)ko" razdo!%ja .e. tj# za javne te)ke "rije. ako je morao du"o pje)ačiti.e i%i od"ovarao na upite# Ispovjednik !i taksirao "rije.. a%i zadovo%j)tina je du"a. +e "41(e%r et $a "4niten1e a% Mo6en7a e. !o I.a je tek sredstvo da se odredi taksa# +itni e%ement je zadovo%j)tina# &rajem IS# st# postoje dva načina pokore. !udu i da je pokora donek%e izvr)ena samom optu(!om# ' s%učaju da je sve enik odsutan "re)nik se 6ispovijeda8 svom prijate%ju %aiku.mo"%a se zamijeniti kra om.va a o!red Ge%azijevo" .akramentara# $aj je o!red ostao u 0imskom ponti4ika%u do na)i.a krajem SII# st# I ' to vrijeme na"%a)en je dru"i e%ement tari4ne pokore. str# 31# N .LI*>I7C 6$ari4na8 pokora neposredni je pret.odnik na)e dosada)nje pokorničke discip%ine koja se 4ormira%a tek ne"dje krajem SII# st# ' to vrijeme pokora se mo"%a primiti svaki put kad je to "re)niku !i%o potre!no. prema onom kako se postupa%o na /toku.e# /!red javne pokore konačno je utvr3en u rimsko-"ermanskom *enitencija%u S# sto%je a koji pri. npr# ocou!ojstvo. u to do!a postav%jeno je nače%o. tj# za te)ke tajne "rije. previ)e star.e u nekom smis%u pokora# 7a prvo mjesto stav%ja se !o% i pokajanje koji su do sada !i%i u dru"om p%anu u uspored!i s dru"im pokorničkim činima# /drje)enje se mo(e dati neposredno nakon optu(!e. uz nadoknadu. a novi se sistem )irio i učvr) ivao# Ipak. st.6Ka te)ki tajni "rije.$9<97<C ?979T7<C */&/07I:&C ?I. dana# /ptu(!a "rije. koja postaje !itni e%ement pokore# 9utori na"%a)avaju da je ve i sramota (poni(enje) koju "re)nik do(iv%java optu(uju i se za "rije. a%i su iz nje isk%jučeni k%erici# 7ame e se samo za javne.

str# 3#-1=# I <# 095/. po)to je do)ao u "odine rasu3ivanja. nije dovo%jno uočiti ovu činjenicu# 7ije dovo%jno samo "ovoriti o 6krizi8 ispovijedi# 7ije dovo%jno. Va$ore e att%a$itA !e$ sa1ra*ento !e$$a "eniten)a. 19E1. osu3ivati pojedince i%i skupine )to se redovitije ne ispovijedaju# *otre!no je. a nedovo%jno u vidu 6o!ra enja8. 10F. sve je u tom traktatu !i%o uokvireno u kanonske propise koji su "u)i%i evan3eoski ton sakramenta pokore#13 67ajve i nedostatak ispovijedi je ispovijed !ez mi%osr3a8. 67eka se prerade o!redi i o!rasci pokore da jasnije izra(avaju narav i učinak sakramenta8 (!r# E2). uočiti simptome koji ukazuju da se sa sakramentom pokore ne)to do"a3a i čim!enike koji uzrokuju pad !roja ispovijedi te i.KCGBY. a%i dovo%jno je to jedanput do(ivjeti pa da kome omrzne ispovijed# 11 12 7auk $ridentinsko" konci%a. studira%i traktat o pokori sa staja%i)ta opravdanja i to u odnosu prema protestantskom naučavanju. prije sve"a. 19E= K# 9>. do novi. ve%e oni. &. neka sve svoje "rije.0CGI?/0. te(i "rijesi k%erika vi)i. dekretom 6/mnis utrisWue se@us8 propisuje za cije%u zapadnu Lrkvu jedinstvenu pokorničku discip%inu. opet. nav# dj#. !ar jedanput na "odinu.LBI. v%astitom sve eniku.. redova# /va se 4orma naziva%a i 6pokorničko . dokumenata i odreda!a koje su iznik%e iz o!nove ?ru"o"a vatikansko" konci%a# =.. In1(iesta s%$$ 1on:essione. rekao je jedan sve enik# I nije da%eko od istine# . Ka"re!. i neka nastoji se!i na%o(enu pokoru prema svojim si%ama ispuniti8 (?. smatra%o se da su mu "rijesi opro)teni# (3) Pri#atna sakra*enta$na "okora. str# 2F#-2=# = . i to za javne a%i manje sa!%a(%jive "rije.e. +a 1risi !5i!entitA !e$ sa1ra*ento !e$$a "eniten)a ne$$5att%a$e 1ontesto teo$o i1o3 AAB VV. kra3a crkveni.ve enik %ako mo(e za!oraviti da je s%u(!enik +o(je" mi%osr3a pa se pretvara u suca i%i. npr# onima protiv )este zapovijedi i%i 6!račnim8 "rijesima# &atkad iz"%eda da v%astite komp%ekse prenose na penitente# 7a svu sre u.e svi.acrosanctum conci%ium8.va a "a# ' *ora$noj teo$o iji. daju do znanja da aktua%na praksa ispovijedanja ne od"ovara potpuno za. do!ara.tjevima dana)nje Lrkve# . 33#-FN# 13 G# M# .nameta%a se za tajne "rije.VI?C0L/. opro)tenja i kreposti pokore# ' tom studiju nije dovo%jno do%azi%a do izra(aja Gospodinova radosna vijest koja "re)nike poziva. ovakvi s%učajevi nisu prečesti. 0oma.6&o%iko puta.(2) Ja#na nes#e8ana "okora.vaki vjernik jedno" i%i dru"o" spo%a. a ni po)teno.name e je (upnik.odoča) enje u poznata srednjovjekovna sveti)ta# &ad je "re)nik do)ao u sveti)te. a mo"%i su je primiti svi. 5i%ano. u inkvizitora kojemu je najva(nije pitanje. vidi u S#je!o8enje. dana. Cd# 9ncora. sinkoX8 *ojedini sve enici preve%iku pa(nju posve uju samo nekim "rijesima. opra)ta mu i pri.6. SAKRAMENT POKORE >/ KRIZI? 0iječi konci%ske konstitucije o %itur"iji.odoča) e8. jo) "ore.vi uočavamo činjenicu da se %judi danas rje3e ispovijedaju# $o vrijedi i za sve enike i za redovnike# 5e3utim. i %aici i k%erici# :etvrti %ateranski konci%. *9. 19EF. I Ver%a". 121N# "#.e oso!no vjerno ispovijedi. jer se redovito za pokoru dava%o . O12)# I /vu discip%inu ponovno je sankcionirao i jo) op)irnije razradio $ridentski konci% 1NN1# "#11 /na je takva osta%a na snazi do na)i. poku)ati predusresti#12 >Kri#nja? s#e0enik@ 7eki sve enici svoje nesna%a(enje u novonasta%oj situaciji pripisuju nedovo%jnoj i neadekvatnoj pripravi za sve eničko-ispovjedničku s%u(!u# $o pose!no vrijedi za sve enike srednje i starije "eneracije# ' !o *ati1i su. vrsta# /na je !i%a ponov%jiva. npr# u!ojstvo. 6.

69u"ustin je postao svetac. tj# (e%ja da se dru"ome priop i doista oz!i%jan. no zato ne osje a potre!u da +o"a mo%i za opro)tenje. )tovi)e.# 9ko vjernici ne s.. za dru"o"a e ona mo(da !iti osnovni uvjet iz"ra3ivanja kr) anske oso!nosti# I *ose!nu z!rku unosi pokoji 6teo$o 8 s neodre3enim 6rezu%tatima8 svoji. da ide na ispovijed# 5aterija%ističkomarksistički svjetonazor svodi "rije. na !o%est i tumači "a dru)tvenim neredom# /vaj se nered ne %iječi ispovije3u. zato od!acuje sve# Ispovijed je posta%a te)ka jer je ote(a%a vjeru u +o"a. da se o"raničeni čovjek ovo" svijeta posve preda +o"u. do!ivaju nov smisao# Ve%ike i česte promjene u %judskom zakonodavstvu uvjeravaju neke da su i crkveni. ne"o ozdrav%jenjem dru)tveni. a to se često do"a3a.ve če) e pojedinci izričito "ovore !i%o s propovjedaonice. dak%e###8.va anjem )akona3 +o(je" zakona# ' do!a seku%arizacije zakoni. "otovo %ju!omora. da se ne tre!a često ispovijedati. Se1o$ari))a)ione e 1o$"a. nije ni "%avna krivnja na njima# ' čovjeku postoji priro3ena stid%jivost. kojom čuva ono )to najintimnije nosi u se!i# $o pose!no vrijedi za neke kate"orije %judi.om8 o 1F C# 0/. iako se nikad u (ivotu nije ispovjedio. nije uvreda +o"a i%i +o(je" zakona.a nu(no je !i%o povezano sa s. on "a vrednuje v%astitim principima. smisao posredni)tva Lrkve u susretu čovjeka s +o"om# S(#a0anje )akona3 rije(a3 a%toriteta . novo mu se nije poku)a%o pru(iti. nadnaravni motiv. npr# m%ade# Iako postoji i suprotna te(nja..va anje "rije.ve enik mo(e unijeti z!rku i uda%jiti ko"a od ispovijedi svojim nejasnim i%i neod"ovornim savjetima# . %ako e "a "enera%izirati# 9ko je za neko"a česta ispovijed 6kočnica8 du. u 99# VV# Va$ore e att%a$itA !e$ sa1ra*ento !e$$a "eniten)a3 str# 3N=#-3NO# E . !i%o u ispovjedaonici. dak%e###8# Priro!na sti!$ji#ost i $j%&o*ora 7isu ni sve enici za sve krivi. )tovi)e. po"otovo u ispovijedi# /n e radije napu)tanjem ispovijedi umiriti svoju savjest ne"o da se neprestano 6nate(e8 s +o"om# No#i ti" 8o#jeka ' na)e vrijeme susre emo se s 6novim tipom8 čovjeka# 5no"o to"a se promijeni%o na dru)tveno-ku%turnom području# $om novom čovjeku vjera u +o"a i s%av%jenje sakramenta iz"%edaju nerazum%jivi i te)ki# . istra(ivanja i "%o!a%nim izjavama. kao )to !i npr# !i%a. čak !ismo rek%i. a dos%jedno tome. a%i mu ne priznaje re%i"ioznu dimenziju# Ka nje"a "rije. i +o(ji zakoni u se!i re%ativni. a jedini !i "rije. prema tome !io ne pri%a"oditi se načinu (ivota dru)tva 1F# I .ovno" napretka.9779.a# 9nkete pokazuju da 6"rije. struktura i iz"radnjom dru)tvene zajednice# $ako se od"ovornost pojedinca sva%juje na zajednicu. ne"o povreda dru"o" čovjeka i%i zajednice.vate potpuno taj savjet. primjenjivi samo u odre3eno vrijeme %judske povijesti i%i na jednu "eo"ra4sku sredinu.va anje rije(a# ?ana)nji čovjek priznaje da postoji mora%no z%o. i svjetovni i re%i"iozni. jer se iz"u!io smisao za "rije.misao pokore nu(no ovisi o smis%u "rije. nije "rije. raz%o"a z!o" koje" se %judi sve manje ispovijedaju jest trajni stra.tare 4ormu%e i o!rede 6tradiciona%no"8 kr) anstva ne razumije. nje"ovu neo"raničenom misteriju# :ovjek je svjestan da +o" od nje"a svaki puta tra(i ne)to vi)e. da čovjek se!e otvori pred dru"im# /vu e pote)ko u čovjek uvijek osje ati# Stra( o! "ot"%no "re!anja Co % <edan od teme%jni. i%i da ovo. i%i 6$ijekom )est sto%je a sve enicima (i monasima) je !i%a za!ranjena pokora. i o!ra enje.8 koje"a je pokornik svjestan često nije identičan s 6"rije. odnosno ono. ni postav%jene norme o "rijesima nemaju apso%utne vrijednosti# ' na)e vrijeme mijenja se i s.

va anje o ispovijedi. 2=0# 1E <# M'LB. nekad s pravom. jer se prije ispovijedi s%u(e istim 4ormu%ama ispita savjesti s kojima su se s%u(i%i kod prve ispovijedi# K!o" to"a ostaju 6djeca8 ne samo u načinu izra(aja. Do$"a e ri1on1i$ia)ione ne$$a sit%a)ione o!ierna3 %B St%!ia Mora$ia (19E2#).KCGBY. menta%nim a%ijenacijama.a smatra se !o%e) u. a ne promijene svoje s. )tovi)e manje se "ovori o "rije. *rimje ujemo da se ponav%jaju stereotipne s. u ispovijedi on se vi)e o!azire na izvanjske prekr)aje kakva mora%no" zakona izrečeno" u nekoj zapovijedi# :ak smatra da ni sve to ne spada u ispovijed.u.jetimo se samo oni. popisa "rije. ekstroverzijama.ijatra i%i psi. nije pitanje mo" odnosa prema +o"u.oterapeuta#1E S#ijet o! o#ornosti 7ema%i !roj penitenata poku)avao je preko ispovijedi prenijeti svoj osje aj krivnje na sve enika. )to je te)ki a )to %aki "rije. monotonoj.kojem on "ovori na ispovijedi# ?ok u svijesti čovjek ve u pa(nju posve uje krivnji z!o" (ivotno" iz!ora. kao teme%jnom %judskom stavu# 9ko takvi penitenti pri. ona im postaje !espredmetna# Monotonija i ne"okretnost 5no"i se ispovijedaju pod stare dane kako su nauči%i u djetinjstvu# $o je razum%jivo. 4rustracijama. zato "rije. tj# stava iz koje" proiz%aze prekr)aji i povrede. a osta%o stav%ja po strani#1N &on4uziju unosi i kri)a a%toriteta autora# 7ekad je u"%avnom svim mora%istima i ispovjednicima !i%o jasno )to jest.vate ove su"estije.a od vremena 6penitencija%ni.aničkoj. ovaj se dječji menta%itet prenosi na poko%jenja# Pote2ko0e !osa!a2nje "rakse i o&re!a *ojedinačna optu(!a "rije. na#.eme. 8$#. %e"a%ističkoj optu(!i# 0azum%jivo. i spada na ispovijed i ispovjednika. dana# I ne mo(emo !a) tvrditi da je sud o te(ini i od"ovornosti svaki pu !io p%od raz!oritosti i nada. pa ispovijeda samo "rije. a )to nije "rije. ne"o na psi. a onda nije ni čudo da se osje a manja potre!a za ispovijed#1= Na"re!ak )nanosti *ozitivne znanosti veoma poma(u da !o%je upoznamo ovaj svijet i čovjeka.nut naukom Cvan3e%ja# *o!o(ni je svijet te popise i odred!e pri. knji"a8 srednje" vijeka do ud(!enika mora%ne teo%o"ije na)i. str# 12=#-130# O . a%i %ako mo"u imati i ne"ativne učinke# .va anju v%astite od"ovornosti. ne"o postaje jedna od točaka dnevno" ("odi)nje") reda# 1N 1= K# 9>. tumači traumama.a iza koje s%ijedi sve enikovo odrje)enje do!iva svoj puni smisao ako je doista znak i ek%ezija%no očitovanje o!ra enja i pomirenja# $o moderni čovjek. komp%eksima svi.e protiv prve tri zapovijedi. *'G 0omane..# .pomenimo samo "si(o$o ij%.a. minuciozni. ne vidi# ?osada)nja praksa pojedinačne ispovijedi nekima iz"%eda previ)e in!i#i!%a$isti8ka3 često :or*a$isti8ka3 *e(ani8ka3 o&i8ajna.. kompenzacijama.aničke i nestvarne 4ormu%e u !rzop%etoj. materija%istički o!ojenu. introverzijama itd# /sje aj krivnje i "rije. str# N#-=# *# >I**C0$. a s njim ujedno i dio svoje od"ovornosti# ?anas se na sva usta "ovori o pri. me. me.va ao. vrsta. ne"o i u menta%itetu# 7a (a%ost. 19=EZ=O#. T(eo$o ia *ora$is enera$is# *ars a%tera. a da im i nije poku)ao s. ovakva optu(!a nije znak o!ra enja. kao )to je i red.vatiti i dokučiti smisao i opravdanost# 7ajedanput su ti autori iz"u!i%i si"urnost u odre3ivanju "ranice "rije. koja "rije.

mora%ni i kr) anski (ivot# 9ko to ne uočimo i ne pri. sve se razvija. i tje%esno i inte%ektua%no# $o vrijedi i za čovjekov du. dosada)nji o!%ik ispovijedanja !io je nekad okosnica antikne pokore. oso!a# *otre!no je s vi)e . onda se moramo pomiriti s uvjerenjem i postupkom mno"i. 6dije%im8. a koja tako3er iz"%eda previ)e ma"ična.va aju za)to !i se mora%i deta%jno i potpuno optu(ivati za te)ke "rije. $orino. ne"o čovjek. kr) anski. 6raz%ikovanja8# *ostao je 6rutina8. odnosno "%a"o%a 6krino8. te(nja za iskreno) u.. katkad se ni vrata na ispovjedaonici nisu zatvara%a.ve raste. !i a jest zakon rasta. 19EF. str# 3O-39# I &# 09B7C0 *ro!%emi ispovijedi. odrje)enje. penitent nije razumio jer su iz"ovorene %atinski i%i za vrijeme dok je on mo%io svoje pokajanje# . vi)e i%i manje. 6dio!e8. 6iza!irem8# Ima %i )to va(nije u (ivotu od pravi%no" 6raz%ikovanja8. kr) ana koji se zadovo%javaju s činjenicom da su kr)teni i%i da su. %e"a%istička i i%uzorna# &ao )to nam je poznato. osje aj od"ovornosti za se!e i za dru"e i pred dru"ima. onda moramo priznati da nije u krizi sakrament. oso!no i od"ovorno podnijeti svoj dio tereta# 9ko je sakrament pokore 6u krizi8. pa se onda situacija jo) vi)e po"or)ava# $u !ismo mo"%i dodati jo) i pitanje 6pokore8 (zadovo%j)tine) )to je sve enik name e. str# 9#-11# 9 .ra!rosti suočiti se s pro!%emom# 7e prema teoriji 4i%ozo4ije 64u"izma8 kojoj je teme%jna postavka. punini# +i%jka raste. da se ne "u!i vrijeme#1O No#i #i!i1i 5o"%i !ismo i da%je redati čim!enike koji.7eki kr) ani ne s. jer e pri%a"o3eni o!redi pomo i da se izmijeni stav i pristup ovom sakramentu#19 F. primi%i dru"e sakramente kr) anske inicijacije. 1 (19=E#).ve je poduzeto da se stvar o!avi )to !r(e. savjeta. čovjek raste. vrednota# 5e3u njima svakako časno mjesto zauzimaju osje aj za dru"o"a. SAKRAMENAT POKORE KAO PRI-ODA ZA RAST EOVJEKA KRŠFANINA Zakon rasta $eme%jni zakon (ivi. (ivotinja raste. svijest potre!e da se svemu dade izvorni smisao# 7i sama kriza ispovijedi nije u svemu z%a# 'op e se nepravedno izrazu 6kriza8 pripisuje isk%jučivo ne"ativno značenje i sadr(aj# Ka!orav%ja se da on do%azi od "rčke riječi 6krissi8. kao %judi i kr) ani. ne"ativno utječu na s%av%jenje sakramenta pokore# Ipak. nije danas sve crno# Ima i niz pojava i znakova koji predskazuju o!novu i otkrivanje izvorni. a znači 6raz%ikujem8. tj# 6iz!ora8.e. Per1(4 *i !e#o 1on:essareX GC. redovito niz psi. u.ovni. na#. ne"o. osje aj za zajednicu (du. !j#.-0CGI?/0.67ijedan pro!%em nije tako ve%ik i%i tako s%o(en da nije mo"u e od nje"a po!je i8. sve je svedeno na minimum.o%o)ko-peda"o)ki. eventua%no. komunitarnosti i socija%izacija). %i)ena svake oso!ne i komunitarne dimenzije# 5o(da ne s%u(i vi)e i ne od"ovara istinskim potre!ama rasta i napretka kr) anina. s%ijedi%e su sve enikove riječi. to je zato )to je prestao !iti sakrament 6krize8.pectrum. koja je z!o" nedostatka vremena tre!a%a !iti )to preciznija. ucijep%jena u dana)nje dru)tvo# Kato je poziv &onci%a da se ne)to učini na o!rednom području opravdan. na ono !itno# 7ema tu ni tra"a +o(joj poruci i sakra*enta$no* !ija$o %# 7akon optu(!e. 6iza!iranja8X 9ko (e%imo !iti iskreni. a najva(nije riječi vazmene poruke.vatimo. napretka# . sve ide prema svojoj zre%osti. 92#11O# 19 0# *I+I0I. a osta%e sakramente smatraju 4o%k%orom i o!ičajem# Dina*i8ki #i! kr20ansko *ora$no <i#ota 1O <# 095/.

očituje se iz nje"ova naučavanja# Ka nje"a je veza savr)enstva $j%&a#. koja je veza savr)ene sk%adnostiA8 (3. onda emo %ak)e otkriti razno%iki dinamizam kr) anina koji pristupa sakramentu pokore# 7aprotiv. zre%i# . jedno" od teme%jni. uzdr(%jivost8 (Ga% N. ako se ispovijedamo. 2-N)# $akav rast prema punini i zre%osti pretpostav%ja sv%adavanje podije%jenosti koja do%azi od %ju!omore i napetosti. a%i tijekom povijest kao da je pa%o u za!orav# / tome pose!no "ovori sv# *avao u svojim pos%anicama# /n raz%ikuje savr)ene. us%u(nost. pristojno) u itd# I sv# *avao na mno"o mjesta na"%a)ava da je %ju!av i predanje !ra i čini%ac i pokazate%j savr)enstva i zre%osti# Kre%ost i savr)enstvo ne sastoje se u nekom oso!nom u%jep)avanju.vatimo kao ne)to dovr)eno. zapravo. 99# VV#.ovno dijete# 9ko tako s. odras%e. &. a izra(ava se na svaki način na koji se izra(ava susret i s%o"a s !ra om (1 &or 13)# /sim u poznatoj . nenadimanjem."raditi. ako svoj (ivot s. Va$ore e att%a$itA###. 22-23). nepomično.vati%i u nje"ovu navje)taju evan3e%ja# &orin anima ne "ovori 6kao du. ipak je jasna s%jede a činjenica.. vidi izraze. savr)enstvo# 21 G# *I979KKI.vetom pismu 20. p[t. poziva da !udu 6nejačad pako) u.e )to minucioznije iznije%i# $ako nam u sredi)tu pa(nje nije +o" koji opra)ta i čije mi%osr3e s%avimo. ne"o kao djeci u &ristu8# /n im pi)e.ovne djece# /d ovi. ve%ikodu)no) u. on tra(i i oso!nu suradnju i od"ovor# 'pravo z!o" nedostatka za%a"anja kr) anin mo(e ostati du. ne"o u sposo!nosti predati se !ra i i tako konkretno pokazati %ju!av prema /cu i ostvariti jedinstvo s &ristom# &r) anin ne mo(e rasti odvojeno od dru"i.1F)# Tto za *av%a znači !iti odrastao. ne"o za cije%i kr) anski (ivot21# Rast "re*a )re$osti >"%nini % Krist%? 20 S# >C/7-?'M/'0.ako kr) anin i dospije do stupnja zre%osti u kojoj prev%adavaju dje%a du.v# *avao je uvjeren da je cije%i taj preo!ra(aj mora%no" v%adanja !je$o Kristo#e *i$osti. zre%e kr) ane od nezre%i. normu. a zre%i pame u8 (1F. statičko. sve je to sadr(ano u .a 6%ju!av. zreo. da napreduju. vjernost. jer "a niste mo"%i jo) podnositi###8 (1 &or 3. dok sam raste se!i na spasenje. 19=9.1F)# >ju!av je !o(anski dar. i crkvenoj nauci i teo%o"iji. ci%j ne posti(e potpuno na ovom svijetu (Mi% 3. i"račka va%ova. mir.ovnim %judima. rast. oko%o tjerani svakim vjetrom nauke u %judskoj prijevarnoj i"ri###8 (F. pretpostav%ja odsutnost prevrt%jivosti prema svakom vjetru nauke (C4 F. ne)to )to tre!a čuvati. !%a"ost. prave du.. a i nama. nejaki. ne"o u 1rk#enoj )aje!ni1i u koju je u"ra3en kao (ivi kamen. nad kojima mo(da očajavamo# $akav je stav i postupak opasan ne samo za napredak. tra(i da odrastu. da pripazimo kako !ismo sve "rije. pa tako. kao neprestani rast. radost. da i. zatim i.20)# C4e(ane potiče da ne !udu vi)e 6ma%odo!ni.vi o!%ici o!nove koju je započeo ?ru"i vatikanski konci% iz%aze iz zakona rasta3 na"retka i o! o#ora. ve%ikodu)nost. 1-3). 2)# &ristovi učenici moraju uvijek rasti i napredovati u spoznaji i %ju!avi. do!rota. tj# kao pozitivno za%a"anje u do!ru.. i onda kad se o njima mo(e re i da su iz"ra3eni. str# 1F9#-1==# 10 . Rje8nik Ci&$ijske teo$o ije. karizma koja nadi%azi sve dru"e darove.imni %ju!avi I u kojoj je izjavio da se %ju!av od%ikuje strp%jivo) u. da nadi3u svoju nezre%ost i postanu zre%i u &ristu# *rema pojedinoj kate"oriji vjernika *avao pristupa kako njoj od"ovara da !i "a !o%je s. Ka"re!. +a #ita *ora$e 1ristiana 1o*e 1a**ino3 ne$ 1on1reto !e$$a #ita3 #erso $a "iene))a in Dristo. zato i pi)e &o%o)anima.6Kaodjenite se u %ju!av..6Branio sam vas m%ijekom a ne tvrdim je%om.ovnu ku u I Lrkvu (usp# 1 *t 2. onda e nam "%avna i jedina !ri"a !iti da usmjerimo pa(nju na neki zakon. iz"ra3uje du. vidova kr) ansko" mora%no" (ivota# 7ije to ni)ta novo. 1F)# *av%u.. ne povrijedimo i%i.vatimo kr) anski mora%ni (ivot. ne"o na)i nedostaci za koje se optu(ujemo.

&. na koji moramo uvijek računati. ne !i ponovo osjetio priv%ačnost raz!ojničko" (ivota###X22 $o na)e dje%o pri mora%nom rastu veoma je va(an e%ement. odre3eni. sredi)te %judsko" roda. a tijekom svo" (ivota on je du(an I opet na"%a)avamo. čije" dje%ovanja mi čak ne moramo ni !iti svjesni. karakter. a kome zadr(ite !it e zadr(an8 (Iv 20. a *ora$na i !%(o#na )re$ost %judsko je dje%o koje mi kr) ani ostvarujemo u suradnji s mi%o) u# +o" posve uje si%ovitim dje%ovanjem mi%osti. !it e opro)teni.ovi. od"ajati od"ovornim oso!nim za%a"anjem# +o" kr) anina posve uje u jednom času i u kr)tenju "a čini svojim djetetom. *ars prima. sura3uju i s mi%o) u I pri%a"o3avati v%astito v%adanje svom dostojanstvu djeteta +o(je"a# 7a) du. koja su izvor 4iksni. T(eo$o ia *ora$is enera$is. kao )to je i sam Isus izjavio.o4izičko ustrojstvo i%i ako smo tijekom (ivota iz"radi%i kakvu iskriv%jenu mora%nu oso!nost. S#e0eni8ki 1e$i&at (encik%ika). dana 22 23 On!je3 str# 1NN# 'sp# *# *9V9/ VI. na)e %judsko ustrojstvo ostaje kakvo jest.B. te(nji8 (G. mo(emo upasti u te)ke nedostatke koje ni ne opa(amo čak i u "rije. nas%jedna svojstva# Jivotno nam iskustvo svjedoči ko%iko s tim mo(emo imati pote)ko a# ?u!oko i oz!i%jno pokajanje mo(e po"odovati da mi%ost prodre.. dru)tvene sredine. ipak sposo!nost to ostvariti i mo"u nost sjediniti i uprav%jati te(njama mo"u !iti veoma spori i naporni# I usprkos naj!o%joj vo%ji mo(emo osjetiti nesta%nost u ostvarenju to" za%a"anja. točka prema kojoj smjeraju (e%je povijesti i civi%izacije. sudova. pose!no u sakramentu pokore. 6početak i svr)etak8 svako" pojedinca. na"%a)avaju i potre!u v%astito" za%a"anja. ne e te spasiti !ez te!e#8 Isusove riječi iz dvorane *os%jednje večere na dan uskrsnu a 6&ome oprostite "rije. odvratnosti i%i sk%onosti. kao npr# u kr)tenju djece. mi%ost nas sama na tom području ne e promijeniti# .23). i na)a od%uka mo"u se ve%ikodu)no predati %ju!avi prema +o"u i !%i(njemu. u!%a(i unutra)nje napetosti. 69%4a i /me"a8. koji je %)orak3 "ri*jer i sna a. sve"a stvorenja# 2F /mo"u ava i jamči da zajedno idemo prema Gospodinu koji je 6ci%j %judske povijesti. !i%o da se radi o pokornicima i%i ispovjednicima# 5i%ost nas ne preo!%ikuje u na)im naravnim te(njama i u na)em mora%nom ustrojstvu# 7a tom su području rijetka +o(ja čudesa23# 9ko imamo kakvo nez"odno psi. *'G. mjeri%a kojima !ismo odredi%i stupanj uspje. i%i %n%tra2nji( i)#ora kao )to su temperament. Ka"re!.a# Ipak nas u svemu tome vodi zajednička svijest da nam taj spori i naporni put osi"urava posti"nu e punine u &ristu. 0oma. nadovezuju se na one iz prvi.67itko ne mo(e do i k meni ako "a ne privuče /tac koji me pos%ao8 (Iv =. da ne namjeravamo umanjiti i o!ezvrijediti od%ičnu i od%učnu u%o"u +o(je mi%osti# +o" je začetnik na)e" o!ra enja i spasenja. i%i koja postoji čak i onda kad posjedujemo kakve neukro ene te(nje i svojstva# 'zmimo npr# 5ariju 5a"da%enu i%i o!ra eno" raz!ojnika# $ko nam jamči da 5arija 5a"da%ena nije mo"%a imati i nakon o!ra enja oz!i%jni. 19=3#.FF)# 9%i vrijedi i ona riječ sv# 9u"ustina.e.5ora%na zre%ost je ustrajna sposo!nost činiti do!ro. radost svi.jetimo se samo kojekakvi. ras"o$o<enja koja potječu od od"oja. i )to nemamo odre3eni. uz sjedinjenje i suradnju svi. koju čovjek ostvaruje stupnjevito. a mi "a uz suradnju s mi%o) u moramo preo!%ikovati. 19=E#. pote)ko a da ostane vjerna &ristu###X $ko nam daje si"urnost da o!ra eni raz!ojnik.e# 5uči nas pote)ko a )to svatko ima svoj put. ipak. srdaca i punina nji.6&oji te je stvorio !ez te!e. sposo!nosti v%astito" !i a u vidu do!ra koje usmjeruje (ivot# $o je ujedno od"ovor /cu# S#etost koju do(iv%javamo u susretu s +o"om i &ristom u Lrkvi jest /čevo dje%o. pod pretpostavkom da nije po"u!%jen. str# 29#-33# 11 . FN)# Sakra*ent "okore % s$%<&i rasta "re*a "%nini % Krist% *onovno (e%imo istaknuti. !r# =F# 2F <# M'L.

mo(e !iti zadovo%javanje sa stanjem u kojem se na%azimo. E!)# ?a !ismo ovo ostvari%i. susestre. sa zajednicom u kojoj radimo i (ivimo# 7e !i !i%o do!ro. zatvaranje u se!e i iznevjerenje +o(jem pozivu# $akvo stanje u kojem se čovjek zatvara u se!e da !i iz!je"ao suko!e veoma je često u mno"im (ivotnim zajednicama. napredak prema trajnoj sposo!nosti %ju!iti i činiti do!ro. mora od%učiti da e razmatrati kako !i s. svatko mora od%učiti ne ostati onakav kakav je !io. raspo%o(ivo (ivjeti s njima da !i se sačuva%o jedinstvo# /čito..1N)# . prema m%adima# 12 . na iz"radnji i%i o!novi (rekonstrukciji) v%astite oso!nosti (0*k. neposrednije je stav%jena u isku)enje istinitost nji. raz"ovaraju i o njima i istra(uju i i. jest 6o!ra enje8 (metanoja).ovi. a propust za%a"anja mo(e !iti materija optu(!e i od%uke kao propust oz!i%jne suradnje na do!ru i na jedinstvu zajednice# .izme3u mu(a i (ene. nastoje i razmotriti opravdanost nj. %inija %ak)e" otpora. ni dovo%jno. trude i se da nadv%ada instiktivno suprostav%janje svakom rodite%jskom stavu i za.ove %ju!avi# /ni rastu u sposo!nosti izvorne %ju!avi u odricanju i u (rtvi# $ako stječu sta!i%nost i vita%nost predanja koje u%ijeva povjerenje i za one časove !udu e" (enid!eno" (ivota u kojima e !iti te(a spontanost i instiktivnost same %ju!avi# ' toj perspektivi postoji jedna od"ovornost za rast koji iz"ra3uje !udu nost# Dje1a i ro!ite$ji# I ' pitanju odnosa djece (m%adi. mo(e !iti !ije".ve je to područje o&ra0enja koje postaje pose!no dje%otvorno ako se o!av%ja u suradnji sa sakramenta%nom mi%o) u# 7e poku)ati to ucjep%jenje. suditi i ure3ivati svoj (ivot potaknut onom +o(jom sveto) u i %ju!av%ju koja nam se u pos%jednje vrijeme očitova%a i u punini udije%i%a u . !iti manji od poduzeto" za%a"anja# $o za%a"anje na ucjep%jenju mo(e !iti predmet na)e" razmatranja.nje"ova javno" (ivota.) prema rodite%jima nije prvenstveno va(na činjenica da je dijete !i%o nepos%u)no i%i da i. od"ovornost za sv%adavanje pote)ko a i rast# ' ovom dru"om s%učaju s nadv%adavanjem dra(i. stavova i postupaka. "%edan kao pro"res. priv%ačnosti. !a) tu na%azi od%ičnu točku ucjep%jenja# Kato je sakrament pokore prik%adan am!ijent za iz"radnju kr) anske mora%ne oso!nosti# 7eosporna je činjenica da ovaj sakrament opra)ta (aktua%ni) "rije. =a)# /!ra enje i pokora čine dio puta kojim čovjek kr) anin nu(no mora pro i da !i u)ao u zajedni)tvo s +o"om# 5ora%ni du.vatiti čovjeka da "a iz dana u dan sve du!%je prosvjet%juje i sve vi)e suo!%ikuje &ristu8 (0*k. u suradnji s mi%o) u +o(jom.vatio na koji !i konkretan način mo"ao !o%je od"ovoriti na /čev poziv# ?ajemo neko%iko primjera kako !i se to konkretno prove%o# /ni e osvijet%iti i neke dru"e aspekte na)e" (ivota# Gi#ot % )aje!ni1i# I :esto se u ispovijedi tu(imo da do%azimo u suko! s oko%inom. izme3u rodite%ja i djece. zadovo%jiti se da ne povrijedimo %ju!av. na radnom mjestu.6/!ratite se i vjerujte u Cvan3e%ju8 (5k 1. predvi3amo da e uspje.. tj# 6nutarnja promjena sve"a čovjeka# :ovjek počinje mis%iti. je %i ono poku)a%o uspostaviti 6dija%o"8 s rodite%jima.redi)nji čin i do"a3aj u sakramentu pomirenja. )ute i i sti) u i zu!e u konkretnoj situaciji.tjevu# I .%ično !ismo mo"%i re i i za odnos rodite%ja prema djeci i%i op enito odras%i. %ju!iti su!ra u. nije po)tiva%o# 5no"o je va(nije. a%i moramo dodati da je on ujedno si%no sredstvo za%a"anja čovjeka kr) anina.ovni (ivot.inu### /!ra enje mora iznutra za. u redovničkim zajednicama# S$%8aj )ar%8nika# I 0e i zaručnicima 6nemojte činiti ovo i%i ono8 zvuči dru"ačije ne"o%i pred%o(iti im za%a"anje. me3u sve enicima. kad !i netko tko s tim ima pote)ko a pri"odom ispovijedi od%učio 6odsad u stisnuti zu!e8 i )utjeti da ne !i povrijedio %ju!av I a nerijetko se radi i o nesvojevo%jnoj povredi I ne"o tre!a trajno o!nav%jati poku)aj ucjep%jenja u zajednicu. s čovjekove strane.

vatiti nedostatke dru"o"a.vjeru. računa %i na sakramenta%nu mi%osti.on mora razmotriti i preispitati svoje a4ektivno stanje prema v%astitom !račnom dru"u. psovku.21)# 0azorna mo "rije. seksua%nost. pokazao najve u mo primio je i smrtonosni udarac#2= &ristova muka i smrt nije samo neki povijesni do"a3aj koje"a se sje amo. radni odnos i od"ovornost u njemu# *rema%o !i !i%o kad !ismo k ispovijedi pristupa%i samo kao sakramentu koji opra)ta (ex opere operato) a ne i kao do"a3aju i s%av%ju u kojem pros%av%jamo ve%iko +o(je mi%osr3e i do(iv%javamo svoj rast do one zre%osti. pos%jedica.upru" koji je izdao !račnu vjernost nije samo nuz"red du(an da to vi)e ne čini. koji ne okusi "rije. po!ijedi# ' času kad je "rije. str# N0#-NF# 13 . u %ukavosti )to put krči za!%udi# 7e"o. nastoji %i produ!iti motive uzajamno" sporazuma.e%er)# 6+ez kajanja nema opro)tenja8 (I#5a(urani )# Pokajanje i *%ka Kristo#a &rist je na se!e primio teret na)i. +o" nas "rije.a. itd# .. 1F-1N) #2N H. na#. je %i kod nje"a u pitanju se!ičnostX +ez ovakve oso!ne suradnje.tio ni mo"ao dopustiti da "a "rije.vatiti i pri.e s od%ukom ne "rije)iti vi)e8 (?. prema svojim mo"u nostima.a u čovjeku "re)niku trijum4ira smr u# Iz"%eda%o je da je u &ristovoj smrti !ezakonje "rije. kaju i se.om učini. De Don#ersione (cik%osti%). "rije. ne"o i re%i"iozni uko%iko u njemu do(iv%javamo iskustvo z%a koje do%azi do "rije. 8$#. u 6sakramentu8 sretnemo s raspetim &ristom i da promatramo svoj "rije. %judske i kr) anske. o!nav%ja %i svoje za%a"anje vjernosti i predanja.c. a (e%ja u popravak je i%uzorna# ' tom svjet%u mo"%i !ismo iznijeti i dru"a područja na)e" (ivota. str# 1=2#-1=F# +# B9C0I7G. da mi !udemo pravednost +o(ja u njemu8 (2 &or N.ve su to du!oki poticaji prema preo!ra(enju i rastu# . 29). i "re)no stanje u !%a"otvornom svjet%u ono" suda koji je +o" izrekao nad %judskim "rijesima na &a%variji. napu)tenost i stra)nu smrt# 6Cvo <a"anjca +o(je" koji odnosi "rije. 19=2Z=3#.Cra8na ne#jernost# I .a )to "a je &rist iskusio u 2N 2= G# *I979KKI. puni nade promatramo i s%avimo neizrecivu %ju!av &rista /tkupite%ja# ?e4iniciju pokajanja $ridentsko" konci%a 6pokajanje je du)evna !o% i mr(nja na počinjene "rije. a ujedno. ipak nije ni .om napustiti +o"a# Iako je &rist dopustio da na nje"a nava%e najve e muke "re)no" čovječanstva i stra)nu smrt. kad se ne emo dati 6poi"ravati va%ovima koje "oni svaki vjetar nauka u ovom kockanju %judskom. 0oma. za)to Lrkva zauzima !a) takav stavX *otre!no je da. pokornik ostaje odsutan samom se!i.a posti"%o najve i trijum4# ' krajnjoj &ristovoj napu)tenosti na kri(u očitova%o se kako je ve%iko z%o za čovjeka "rije. kad se kajemo. oz!i%jno se zapitati "aji %i jo) uvijek po)tovanje prema njemu. koji je G%ava.ovi. prostudira ovaj stav# ?a se ispita. ne"o tajna koja se često do"a3a u na)em (ivotu# ' svjet%u i sna"om kr) anske vjere spasite%jska !o% i%i pokajanje omo"u uje da se mi kr) ani. je %i spreman s.ve je to izra(aj o!ra enja i veoma se konstruktivno ucjep%juje u sakramenat pokore# Cra8ni <i#ot i 8isto0a# I 7ije dovo%jno konstatirati "rije.vatiti i tumačiti u svjet%u vazmene tajne# &ajanje nije samo mora%ni čin. ne sretne se!e. iz!je"avaju i "re)ne pri"ode# *itanje je mno"o )ire. mo%i %i. muku. 9cademia 9%4onsiana.a i nji. svijeta8 (Iv 1. istinuju i u %ju!avi da poradimo te sve uzraste u nje"a. %a( i istinu. &rist8 (C4 F. i I tko zna po koji put I o!e ati 6ne u vi)e8# *otre!no je da pokornik postavi pitanje. POKAJANJE –DOGIV+JAJ KRISTOVE M/KE 6&ajanje je najrevo%ucionarnija sna"a mora%no" svijeta8 (5# . 1=E=) tre!a s. 67je"a. mo%itvu.

a ne očaj. patnja# 7i tada ne tre!a pasti u očaj# &o%iko "od to mo(da iz"%eda%o kao i"ra riječi. "re"%stiti se +o(jim uputama koje e se poma%o očitovati u (ivotu i koje se ve sada naziru# Cto. makar da smo u tom času svjesni da e "rije.8. i na čuvstvenom p%anu osjetiti radost )to je krenuo putem do!ra# ' čovjeku jo) uvijek ostaje s%a!ost koja "a priječi da ne uvidi ve%ičinu i %jepotu poduzetno" puta. ne"o promatramo v%astitu oso!u u svjet%u susreta s +o"om koji je za nas (rtvovao svo" . iz%a(emo 6+o(jem sudu8 i promatramo v%astiti (ivotu u svjet%u +o(je" mi%osr3a# ?o%azimo do isto" zak%jučka kao i ?avid. u prisutnosti (ivo" +o"a# 7e posve ujemo. suprotstav%jamo se onom )to smo čini%i i (a%imo to# ' pokajanju se. 19E0. zato (e%imo u se!i nadv%adati onu dvojnost koja se očitova%a u "rije. tako nadnaravna !o% pokajanja mijenja ja%ovu "ri(nju na)e savjesti u (ivot vazmene radosti# Pokajanje 7 o!&a1i#anje "ro2$o <i#ota 9ko je "rije.vaki "rije. neka od oni. dak%e.#$a!ati se u sk%adu s prim%jenim odrje)enjem. npr# onaj koji je "odinama (ivio u "re)noj vezi s jednom oso!om ne e %ako osje ati odvratnost prema radosnim časovima koje je s njom do(ivio# /d%uku katkada prati si"urno predvi3anje da emo ponovno pasti# I u tom s%učaju od%uka mo(e !iti autentična i iskrena. ima svoj najdu!%ji korijen u o.. ipak moramo re i. tj# (a%iti nad učinjenim "rije. ne samo z!o" promjene oko%nosti ne"o i z!o" nove mi%osti koju u dru"om "rije. ko%iko u k%onu u vo%je nakon pada# &ao )to kajanje nije puko kukanje. (e%ja koja se odnosi na ono )to se ne mo(e promijeniti. prvenstveno pa(nju zakonu-normi. spremni smo učiniti ono )to on od nas očekuje. tako se od%uka odnosi na promjenu načina (ivota i dje%ovanja# 7u(na je jasna i od%učna vo%ja koja je stvarno prisutna i onda kad nas u du!ini du)e p%a)i neka tajna s%utnja i kad predvi3amo ponovni pad#2O 2E 2O <# M'LB.u od!acujemo 2E# :inimo mo(da istu vrstu "rije. moramo ponizno spoznati sami se!e# . za%a"anje da posti"nemo vo%ju ne "rije)iti vi)e# /pasnost se ne sastoji to%iko u ponovnom padu. +rescia.om.6sa"rije)io sam8. pokajanje je 6promjena menta%iteta8 uko%iko od!acujemo pro)%a dje%a.vjesni smo da smo +o"om pomo"nuti i da isti +o" (e%i da se dos%jedno za%a(emo prema o!e anju koje smo pri.o%ost# *riznanje v%astito" stanja "rije. str# F0#-F=# M# +/CL&>C.ina# O!$%ka .vjesni odrje)enja koje je predo!ri +o" izrekao nad nama. neka nejasna (e%ja da ne)to !ude !o%je. na#. o! o#oriti na +o(ju %ju!av koja je ponovno stvori%a na)u oso!nost. svjesni da nismo od"ovori%i na poziv neizrecive >ju!avi koja nam je (e%je%a do!ro# ' nama se ra3a pokajanje. mo(da na isti način na koji je prije u)ao# >judska s%a!ost mo(e dovesti do takvi.o%osti# &ajanje tre!a skr)iti tu o. jo) !o%je.o%o)ki osje aj koji se pre%ijeva u na)oj nutrini.a mo(e se ostvariti samo u du!ini na)e du)e. !j#. \ueriniana. ponovno u i u na) (ivot. upravo zato )to "a pokre e taj na) susret s +o"om koji u nas u%ijeva nadu# *okajanje ovdje nije samo neki psi. da mi ne činimo 6uvijek isti "rije. a%i se nijedan na) čin ne ponav%ja# Kasada se tra(i iskrena vo%ja ne "rije)iti vi)e i%i.a. apsurdni poku)aj autonomije.u# .vati%i na raznim područjima# $o ne znači da onaj koji je od%učio promijeniti svoj (ivot mora odma. str# 1FF# 1F . na)e" 6ja8 koje poduzima reviziju# ?a !ismo se mo"%i doista kajati. I 1on1etti :on!a*enta$i !e$$a *ora$e. kao vjernici.pokajanje.napu)tenosti Getesmanija i Go%"ote# 9 kao )to je &ristova smrt promijeni%a na)u smrt u (ivot. on je čin na)e oso!e.

nam mora !iti jasno da optu(!a nije potre!na +o"u. a osta%o neka prepusti Gospodinu i neka nje"a mo%i za pomo # *si. str# E9#-9O# On!je. potre!no im je vrijeme za ozdrav%jenje. str# 13# 1N . naime. S(a$o*B Pa1e3 I$ sa1ra*ento !e$a$ ri1on1i$ia)ione. ako (e%imo )to savr)enije do(ivjeti o!ra enje (usp# ?. za)to onda +o" od nas tra(i ne)to )to se te)ko mo(e usk%aditi s %judskom naravi i v%adanjem i )to nas podsje a na ne)to ne. u svemu pomo"ao onom !o%esniku.ovoj vrsti.a kao uvjet za odrje)enje. nije raz!orito drastično mu dati do znanja da mu "a moramo uskratiti# I u tom s%učaju tre!a mu pro"%asiti +o(ji mir. s%a!osti. ISPOVIJEDANJE -RIJEHA – NAP/ŠTANJE +AGI I PRIHVAFANJE ISTINE Na%k Drk#e &ato%ički nauk uči nas da je za va%jano i dopu)teno primanje sakramenta pokore potre!no da se "re)nik optu(i za sve svoje te)ke "rije. npr# ne u vi)e "rije)iti protiv %ju!avi prema !%i(njemuA 7eki se ne mo"u neposredno di i iz svoji. prema !roju. Ka"re!. sje a8 (0*k.a i sk%onosti koje je pokupio u %o)oj sredini# $o"a se on ne e %ako mo i os%o!oditi# ' nekim.6Gospodine. +o(jem sudu kao znak nedostatka na)e" 6(ara %ju!avi8.. se od nas tra(i ovakva optu(!a# 7eki pri"ovaraju. a pomirenje s protivnikom 6kukavič%ukom8# ?o"a3a se da se protivniku ne opra)ta ni na smrtnom času# .e nije nu(no podvr i ovom sakramentu. 0oma.vati%i i pri. 1=E9-1=O1)# /ve postavke $ridentsko" konci%a pri.umano# 7eki protestanti nazivaju 6kato%ičku ispovijed8 6k%anjem du. po nji. odnosno kakvu e pomo pru(iti onome koji je na putu o!ra enja# $o vrijedi !ar za 29 30 +# B9C0I7G. Ea)# ?a !ismo !o%je s. !ez nastojanja i oso!no" za%a"anja#29 ?o"odit e se da ispovjednik mora uskratiti i%i od%o(iti odrje)enje# 9ko očekujemo da se pokornik jedno" dana vrati raspo%o(en. nada%je. str# 10F# I 'sp# /"%ta na2i( &isk%"a o En1ik$i1i Pa"e Pa#$a VI H%*anae #ita. potre!no je uočiti motive z!o" koji. daj da !udem !o%jiA830 I. oprosti mi za tvrdo u moji. 19=9. nakon ispita savjesti. dana# /vu svoju discip%inu opravdava%a je riječima ustanov%jenja. mo"%a !i mu se za pokoru zadati !ar mo%itva za nje"a samo"a.e koji.Zakon "ost%"nosti I sv# 9u"ustin je uočio pote)ko u ponovno" pada i s%a!osti pokornika# /n je ovo pitanje osvijet%io prispodo!om o mi%osrdnom .vatio je i potvrdio novi 0ed pokore. se.o%o)ki nije do!ro tra(iti od pokornika da o!e a ne)to op enito.. iako ne u sakramenta%noj 4ormi# *okornik je nerijetko pun natru.amarijanac nije odma. do na)i. pose!no seoskim sredinama.va anje kr) anstva ovakvi. %judi veoma je o"raničeno# $re!a raz!ijati ovakav menta%itet.vati ni mo%itvu za svoje protivnike.amarijancu# 7i . da %ake "rije.e. uz mo%itvu Gospodinu da im ono jedno" dana !ude mo"u e# $o ne znači zadovo%jiti se samo s mo%itvom. B?&.e.ako je to mi%osrdni +o(ji sud. i pojedine te)ke "rije. ako netko ne pri. ako tko tre!a oprostiti i%i zadr(ati "rije. npr# pokoje o!%ike mr(nje i neprijate%jstva nazivaju 6časnim8. sudova# Gospodine. onda on mora znati )to e oprostiti. i da naznači mora%no značenje oko%nosti# 7aučava. edizioni *ao%ine. a%i je veoma korisno podvr"nuti i. jer je on sveznaju i i pozna na)e unutra)nje stanje# /na je potre!na radi nasA $ijekom povijesti Lrkva je uvijek tra(i%a neku optu(!u "rije. ozdrav%jenje je i)%o pro"resivno# *okornika tre!a potaknuti da učini ono )to mo(e.a8# I /dma. a%i se ne tre!a čuditi ako ovakav svijet ne uspijemo preo!raziti# I +o" je u povijesti spasenja postupio prema peda"o"iji postupnostiA ' naj"orem s%učaju. od antikne pokore preko 6tari4ne8. 19E0.vati%i ovaj crkveni nauk.vjernik mora po raspored!i +o(je" mi%osr3a ispovjediti sve eniku sve.

Lrkva je u nekim iznimnim s%učajevima smatra%a va%janom i onu ispovijed u kojoj pojedinac nije mo"ao izre i sve )to spada na cje%ovitost# I to je ponovno sankcionirano u novom 0edu pokore (0*k.om uskratio# Is"o#ije!anje kao )nak #jere i &o os$%<ni 8in /vakvo s. kojemu se mo(emo otkriti !ez sustezanja# Jivom &ristu moramo re i na)u ispovijed# 9 u vremenu on nastav%ja (ivjeti u svojoj Lrkvi# ' misteriju Lrkve susre emo &rista koji nam "ovori po sve eniku.a ujedno dajem s%avu +o"u koju sam mu "rije.amo se mo(emo povjeriti +o"u i &ristu# I 9 !udu i da . tra(i da "a ispovijedamo dru"ome# 7aime. on uvijek razočarava# . svaki je "rije. pri. u crkvenoj !ratskoj zajednici.va eno i do(iv%jeno ispovijedanje "rije.am čovjek. svet. sve enikomX Ka prvi od"ovor mo"%i !ismo re i.vatimo istinu# 7ije dovo%jno da to do(ivimo samo u svojoj najve oj du!ini "dje je +o" prisutan u nama. 31)# Is"o#ije!anje rije(a kao "ri(#a0anje istine .am "rije.svako izvorno %judsko očitovanje mora !iti u isto vrijeme i materija%no i du. na)e pitanje jo) nije sasvim rije)eno# 7e mo(emo jednostavno povjeriti sve ono najintimnije i najdu!%je u na)oj oso!nosti prvom koji nai3e# Gdje !ismo na)%i čovjeka. moje 6ja 6 postaje svjesno samo" se!e# 7a) nutarnji "ovor i misao ne izvode nas iz zatvora osam%jenosti i z%a I i zato ne donosi os%o!o3enje# .ve ono )to je u nama postaje jasno tek kad to izrazimo nekom dru"om# <asno.u ostajemo č%anovi Lrkve i 31 32 +# B9C0I7G. ko%iko "od !io sposo!an. ne zas%u(uje to%iko povjerenje da mu otkrijemo svoju najdu!%ju intimu. da od!acimo dje%a %a(i i pri. omo"u ava nam ostvariti onaj sk%ad u promatranju i prosu3ivanju koje se posti(e kad dvije oso!e koje se vo%e (ive od zajedničke %ju!avi# Ipak.u i "re)nom stanju mi ne (e%imo priznati ni pred so!om pravo stanje# $ek kad smo sposo!ni to iznijeti dru"ome. De Don#ersione. ja se očitujem# *o njoj istoj svojim ispovijedanjem "rije.a u ovom času je !itni uvjet %ju!avi prema +o"u# $akva nas osuda pred +o"om osposo!%java %ju!iti "a.a postaje znak i utje%ov%jenje pravo" kr) ansko" pokajanja i zajedno s tim pokajanjem znak vjere u tajnu &rista i Lrkve# 9 !udu i da je ukorijenjeno u krsni pečat.istorijski &rista mo(emo na i u Lrkvi. simpatičan.6/pro)teni su ti "rijesi#832 Ek$e)ija$ni #i! is"o#ije!anja $ako smo do)%i do ek%ezija%no" vida i značenja ispovijedanja "rije. mi se povjeravamo sve eniku koje"a on predstav%ja# $oj Lrkvi. $a< i kad "rije)imo. "dje smo sami se!i prisutni. ono %judsko 6ti8 pro(eto čistom nese!ično) u. str# 1FN#-1F=# 1= .va amo oca %a(i i tame# 5i osje amo potre!u da iza3emo iz te tame. da !ismo mu se mo"%i s punim povjerenjem otvoritiX 7ije %i ovo očajničko pitanjeX ' ovom neiz%aznom po%o(aju +o" nam je u &ristu otvorio put# &rist je +o" i čovjek u istoj oso!i# ' njemu na%azimo pravi %judski 6ti8.. str# =O#-EO# M# +/CL&>C. po svojoj naravi.va eno i do(iv%jeno kajanje pred +o"om ispovijed# *okajnička osuda v%astiti. mo(emo se izvu i iz ovakvo" stanja# 7ositi tajni osje aj krivnje nesno)%jivo je i te)ko pa se čovjek (e%i os%o!oditi da do(ivi radost i mir31# Ve je i iskreno s.vat%jivom 6ti8. čiji sam č%an i koju sam povrijedio svojim "rijesima.ovno# 7asuprot jednom vid%jivom i s. smatraju i da optu(!a nije svaki put !itni uvjet odrje)enja. za)to je potre!na ispovijed pred čovjekom. "rije. ne"o da tre!a 6javno8 priznati# $re!a se okrenuti k /cu istine# ' svom "rije. koji nam omo"u uje da i u "rije. na#.redovite s%učajeve# Ipak.a# . !j#.

uzdrmao# ' njezinu svjet%u i on do!iva svoj novi smisao. po"re)aka i "rije. str# 10F# 1E .ovnu (rtvu na .va%juje +o"u na s%o!odi kojom nas je &rist os%o!odio. $o je novi 0ed pokore izrazio. pozitivan i%i ne"ativan# ^ +o" me %ju!i### a ja mu od!ijam uzvratiti nje"ovu %ju!av# ^ +o" me zove### a ja mu "ovorim 67e#8 33 0# *I+I0I. do)%o. unutra)nje je pokajanje ek%ezija%no očitovano u ispovijedanju i u cije%om o!redu s%av%ja sakramenta "okore "ra#i 8in &o os$%<ja. nekoj crkvenoj po%iciji# Ispovijedamo svoje "rije.oterapeutu i%i nekom sucu istra(ite%ju i%i.amo tako e se kr) anin mo i os%o!oditi minima%ističko" s. !j#.tereotipnost i mrtvi%o optu(!i pos%jedica su nepravi%no" stava % i "re*a ispitu savjesti# /svijet%jeni +o(jom riječi.. ne"o o istra(ivanju )a2to je do nji.tjev i poziv +o(ji. a ne u prvom redu za!ranu# ' suprotnom s%učaju mora%i !ismo se zadovo%jiti i odo!riti ispovijed kao )to je 6nisam niko"a u!io. na#. ISPIT SAVJESTI – /SPOREKENJE S PRIMJEROM I ZAPOVIJEDIMA KRISTOVIM ?o!ar je ispit savjesti osnovni. E!)# 5oramo se.6. nisam niko"a zapa%io###8# Ka!rana do%azi nakon pozitivno" dije%a kao a%ternativa koju u ovom času od!acujemo# / s o ! n o I +o" nas oso!no poziva. u kojoj su kr) ani od aposto%ski. da pokorniku pomo"nu 6usporediti svoj (ivot s primjerom i zapovijedima &ristovim8# Iznosimo neko%iko oso!ina do!ro" ispita savjesti )to i. ti. tj# uočiti za.sudionici &ristova sve eni)tva. po"otovo kad oni ne izra(avaju na)e stvarno du)evno stanje. i sav svoj (ivot prinosi kao du.a ne"o neprestan sud o na)em teme%jnom usmjerenju# Iza svi. utječe i )to i. tj# on nije u prvom redu istra(ivanje na)i.e nekom psi. o istra(ivanju po"re)aka. os%o!oditi utiska da u ispovjedaonici ispovijedamo svoje "rije. ispitom savjesti nastojimo ponovno uspostaviti $jest#i1% #re!nota koju je "rije.va anja svo" (ivota i poziva i očuvati od narcističko" promatranja v%astite oso!nosti# Lor*%$ari Ka spremanje ispovijedi mno"i su redovito vezani na usta%jene 4ormu%are koje tijekom (ivota !o"ato koriste# 7eki i. &rista koji nastav%ja (ivjeti u svojoj Lrkvi# J. na)i. . jo) "ore. dak%e. a nekad i nadomjesni uvjet za va%janu i p%odosnu ispovijed# 7edostaci i neuspjesi često do%aze od nepravi%no postav%jeno" ispita savjesti# . nauče u djetinjstvu i upotre!%javaju cije%o"a (ivota# 5e3utim. pretjerana nevezanost na takve 4ormu%are. uočavamo u novom 0edu pokore i o kojima !i nova izdanja mo%itvenika i %itur"ijski. mo(e kočiti napredak i trajno za%a"anje u o!ra enju# :ovjek se %ako okameni kao )to su katkada i 4ormu%ari okamine# ' dodatku 0eda pokore (str# 2N3) pred%o(en je jedan nacrt ispita savjesti koji mo(e pos%u(iti kao primjer kako se sastav%jaju 4ormu%ari. knji"a tre!a%a voditi računa. a svako na)e dje%o je oso!ni od"ovor. za.ite i ususret &ristu8 (0*k. izaziva# Mrancuski teo%o" 5arc /raison tvrdi da je 6ispit savjesti sva"danja potre!a svako" čovjeka# 7e radi se. tre!a po i pozitivno.%av%je ovo" sakramenta uvijek je čin kojim Lrkva o!znanjuje svoju vjeru. zapravo. vremena vidje%i &rista.e pred cije%om Lrkvom sveti.to je istra(ivanje na)e ]pod-svijestiH#833 <o) !o%je o tome "ovori novi 0ed pokore kad ka(e da u ispitu savjesti 6pokornik usporedi svoj (ivot s primjerom i zapovijedima (mandata) &ristovim8 (!r# 1N)# . nisam niko"a prevario. pose!no kad je u pitanju ispit savjesti za djecu# * o z i t i v n o I Ispituju i savjest.va%u s%ave +o(je. nedostataka postoji ne)to du!%je i trajnije )to na nji.

19E3.in### a ja od!ijam da !udem s%ičan Isusu# ' s r e d o t o č e n o I Ispit savjesti tre!a usredotočiti na Isusovu riječ i na temu %ju!avi prema +o"u i !%i(njemu# *rik%adno !i !i%o direktno razmotriti svoje stanje u svjet%u evan3eoski.am sam skrivio da su mi do)%e ru(ne mis%i i nisam se za%a"ao da i. naprotiv.ema optu(!i. makar da su 4ormu%irane prema deka%o"u# Isus ka(e. a ne zaustaviti se na popisu du(nosti. ne"o i pri"oda za rekonstrukciju v%astite oso!nosti# 7euspje. C>>C ?I LI.^ +o" me (e%i### a ja "a razočaravam# ^ +o" (e%i da !udem sretan### a ja se. suz!ijem# . 6<a činim uvijek ono )to je dra"o mom /cu8### I $ako se izaziva direktno suočenje s +o(jom riječi na putu oso!no" dija%o"a koji vodi računa i o !itnim i ne to%iko va(nim pitanjima kr) ansko" (ivota# * o t i c a j n o I Mormu%ari moraju poticati oso!ni i do"ovorni sud# Veoma je va(no iz!je i puku kata%o"izaciju I popis "rije. Ini)ia)ione !ei :an1i%$$i a$$a "eniten)a.a. u ispovijedi često je pos%jedica napamet naučene i%i pročitane pjesmice "rije.a unutar o"rada kakvo" kvestionara# 5o"u nam ovdje pomo i pitanja kao )to su. $orino->eumann.a# >o)a optu(!a 7isam se mo%io# +io sam rastresen kod mo%itve# Imao sam sumnje protiv vjere# (C v e n t u a % n o) d o ! r a optu(!a Kanemarivao sam mo%itvu# 7isam se trudio iskreno i sa!rano mo%iti. a ti###X83F 'vi3amo da ne)to nije !i%o do!ro i da !i se ne)to tre!a%o i mo"%o učiniti# Iznevjeri%i !ismo se 6znakovima vremena8 kad !ismo se zadovo%ji%i starim i kad ne !ismo pri. izreka. za!i%je(ene u kakvom mo%itveniku. odnosno do!re optu(!e "rije.va aju i "a svi3amo se /cu i pove avamo veze %ju!avi u Lrkvi# 5o(e se s%ijediti s.6<esam %i se tako v%adao v%astitom krivnjomX <esam %i u tom času znao da "rije)im i vrije3am GospodinaX8 5 o t i v i r a n o I +i%o !i z"odno na"%asiti da je Isusov prijed%o" !o%ji# *ri.6'čio sam te %ju!iti.a.vati%i dinamizam koji se očituje u dokumentima o o!novi ovo" sakramenta# Kako se o"t%<itiM ?o!ar ispit savjesti i ispravan način ispovijedanja (optu(!e) mo"u pokorniku pomo i da mu s%av%je sakramenta pokore !ude ne samo pri"oda za opro)tenje (te)ko") "rije. o!manjujem# ^ +o" se !rine da rastem kao nje"ov .6>ju!ite jedni dru"e kao )to sam ja vas %ju!io8. str# E1#-E3# 1O . u kojoj pokornik ne prona%azi sama se!e# Cvo neko%iko primjera %o)e. zadovo%javao sam se povr)nom mo%itvom# 7isam u%o(io dovo%jno truda da proučim vjerske istine i da svoju vjeru produ!im čitanjem i razmi)%jam +o(je riječi### Kanemarivao sam nedje%jnu misu# +espotre!no i prekomjerno sam se srdio# 7isam se trudio sv%adavati srd(!u# .vojom %ijeno) u ote(avao sam 7isam i)ao na misu# +io sam srdit# 0u(no sam mis%io# Imao sam napasti protiv čisto e### +io sam %ijen# 3F G# M0'5C7$/.

nesvojevo%jne propuste#3N 7epravi%nim od"ojem za sakrament pokore posti(emo to da se &o$esni1i ispovijedaju da nisu !i%i na misi. ne u%azi u ovaj sakrament kao neko ma"ijsko dje%o koje pomo u neki.e ne"o napasti.1N (19=2#). POKORA KAO DOVRŠETAK OCRAFENJA Do#r2etak o&ra0enja % )aje!ni1i s Kristo* 9ko ispravno s. "rije. i onda kad su to mora%i### &ad čovjek ispovijeda kao "rije. kao )to je o!ično zovemo.o%# 7isam imao dovo%jno %ju!avi prema dru"ima# 7isam postio# dru"ima (ivot (rodite%ji.vatimo razvoj sakramenta%no" o!ra enja.otimično sam jeo meso.. zadovo%j)tina je za.a# Govore i o zadovo%j)tini. nadv%ada te(nju prema z%u koja ostaje i pos%ije "rije.e nije kriv sakrament ne"o način na)e" s. naučenim napamet. pokore.va a takvim. "otovo si%e i "a da se s nama pomiri# Kadovo%j)tina nije cijena opro)tenja i%i opravdanja# /pro)tenje "rije. a radi%o se o dječjoj znati(e%ji.6!iti kr) anin8. Is &ei1(ten a$tij! oe!3 -3 3. opro)tenje "rije. 3N9# 19 .6ona e !iti ne samo okajavanje učinjeni. izv%ačenjem od pos%a.6Imamo otkup%jenje nje"ovom krv%ju. namro# <o) točnije. učite%ji) i svoj dio od"ovornosti pre!acivao na dru"o"a# *red dru"ima sam se pokazivao !o%jim ne"o )to jesam### Kavi) u. uku ani. 211#-21F# B# +0C7$<C7. Is"o#ije! kao sakra*enat !%(o#no na"retka3 %B S$%<&a Co<ja3 = (19==#). zadovo%j)tina je nastojanje "re)nika kojemu je opro)teno da privede kraju svoje o!ra enje sve vi)e se sjedinjuju i s &ristom. pokora. neiz!je(no se do%azi do zak%jučka.va anja i do(iv%javanja# N.om# 7jom ne (e%imo o!ezvrijediti jedinstvenost &ristova posredni)tva izme3u +o"a i %judi# *okora iz%azi iz na)e s%o!ode koja s opro)tenjem pri. katkad samo mo"u i "rijesi# 7ekad čak ne susre e nikakve "rije. o8e#i da su !i%i srditi.tjev na)e" pokajanja i ide za tim da popravi naru)eni red. nisam mjesto to"a činio do!ra dje%a### *rvi način optu(!e nije do!ar zato )to u njemu pokornik ne iznosi svoje 4aktično stanje. nima%o %judski. !je1a da su 6ru(no mis%i%a8. prema !o"atstvu nje"ove mi%osti8 (C4 1. ne samo da de4ormira v%astitu savjest.e norma%ne i intimno zdrave reakcije. *ajke da su !i%e rastresene kod mo%itve. o"ovorom (i s%ično) povrijedio sam %ju!av prema !%i(njemu### Kanemarivao sam du. E)# Kadovo%j)tina nije (zajedno s odrje)enjem) amnestija. nije čin osvete i%i odmazde# 7aprotiv.a ne"o i pomo za nov (ivot i ustuk s%a!osti8 (!r# 1O)# 7ova %itur"ija sakramenta pokore s 3N 3= J#+#. a ni ispovjednik ne do!iva dojam da se susre e s oso!om ne"o s nekim 4osi%nim 4ormu%arom.uman način# 9ko se ono )to je spontano i zdravo smatra "re)nim i pri. ne"o (ivi svoje kr) anstvo na ne.a. 0ed pokore ka(e. onda nas%u ujemo da zadovo%j)tina i%i.va a da%jnje za%a"anje# 5i se s%o!odno predajemo u %ju!avi da !ismo mo"%i po!ijediti para%izu v%astito" nastojanja koju nam je "rije.+io sam o. po!jednikom nad "rije.a do!ivamo odrje)enjem koje se teme%ji na 6cijeni8 /tkupite%jeve krvi. u kojem se na%aze neki o!jektivni. kao )to ka(e sv# *avao. . nestrp%jivo) u. "esta pomiruje s +o"om. )irenjem razdora. znači uda%jiti čovjeka od nje"a samo"a#3= ' tom s%učaju za neuspje.

(3) da se zadovo%j)tina usmjeri prema o!novi (ivota. i ispovjednik i pokornik. uz mo%itvu. često koči stra. u ispovjedničkoj praksi ne)to se mora promijeniti s o!zirom na pokoru# ?o sada se "otovo isk%jučivo za pokoru dava%a *o$it#a.o!zirom na zadovo%j)tinu na"%a)ava troje. Ka"re!. sa*os#$a!a#anje u onome )to je čovjeku pose!no dra"o (pu)enje. znak koji mora !iti odre3en na raznim područjima i pojedinačnim o!%icima kr) ansko" v%adanja. moramo priznati da dana)nji čovjek "u!i smisao za pokoru. a%i isto tako moramo priznati da on pokazuje i ve i smisao za neke vrednote koje !ismo zajedno s mo%itvom mo"%i po sakramenta%noj pokori sakra*enta$i)irati. "o*o0 konkretnoj sirotinji. s%sret$ji#o "ri*anje stranaka###3E# $o je smisao riječi 0eda pokore. pokazati )nak "a<nje prema dru"ome (!om!onijera i%i cvije e !račnom dru"u i%i punici). =c)# Pe!a o2ki i sakra*enta$ni #i! "okore *okora ima i odre3enu peda"o)ku vrijednost# Lije%i svoj (ivot nakon ispovijedi mo(emo smatrati trajnim o!ra enjem# 7astojanje oko to" o!ra enja ma%o poma%o e jenjavati uko%iko "a ne !udemo točnije odredi%i# *okora je u ovom s%učaju znak o!nov%jene e"zistencije. +rescia. samoodricanje a oso!ito s%u(enje !%i(njemu i dje%a mi%osr3a. da od vjernika ne !i tra(i%i previ)e# 'pravo tu vjernici mo"u pomo i sve eniku da se os%o!odi ti. po!o%j)anjem (ivota i naknadom nanesene )tete### $ako pokornik ]za!orav%ja ono )to je za njimH (Mi% 3. 8itanje S#eto "is*a3 an a<iranje u (upnim pos%ovima. kao )to su.. pi e. i nje"ovo otpu)tanje ima i dru)tveni značaj8 (!r# 1O)# 'spje. u4anja i %ju!avi# 5e3utim.>9VI<C. ostvarivati (e%ju Lrkve da 6pokornik nastavi svoje o!ra enje i izra(ava "a (ivotom koji je 3E 3O .# 59GGI/>I7I.%ično se mo(e re i i za neke dru"e o!%ike pokore na kojima je inzistira%a tradiciona%na praksa. &. 19E=. kojima se jasno osvjet%juje da "rije. ne"o o vo%ji pozitivno započeti nov (ivot kr) ansko" za%a"anja.&'*. $o se opravdava%o činjenicom da je upravo mo%itva sinteza kr) ansko" (ivota i osnovni izra(aj kr) ansko" stava vjere. ako zadr(i izvje)tačen o!%ik s o!zirom na konkretnu situaciju pojedino" pokornika. str# 11# 20 . posjet !o%esnika i%i stari. str# 2NE#-2=1# +I.6vrsta i mjera pokore tre!a !iti pri%a"o3ena svakome pokorniku napose###8 (0pk. rodite%ja. 13).vatiti pote)ko e i trp%jenja koja donosi sam (ivot. nanovo se uk%jučuje u otajstvo spasenja i pre(e za onim )to je pred njim8 (0pk. ove o!nove ne ovisi samo o sve enicima# . po njoj cije%i na) (ivot postaje pros%ava +o(je" mi%osr3a i nastavak o!ra enja#8 Re#i)ija !osa!a2nje "rakse 9ko (e%imo !iti dos%jedni novom 0edu pokore.e. a ujedno pokazuje cje%okupnu postavku na)e" za%a"anja# 6*ravo o!ra enje dovr)uje se zadovo%j)tinom za "rije. ako je ona uvijek 4iksirana. kao )to su npr# )a$a anje % st%!ij% i "os$%3 "o2tenje u me3u%judskim odnosima. \ueriniana. ona e neiz!je(no !iti i%uzorna u odnosu na konkretne od"ovornosti vjernika# .(1) ne radi se samo o vo%ji pri.6Kadovo%j)tina mo(e !iti mo%itva.vaki !i vjernik mo"ao samoinicijativno pred%o(iti sve eniku )to !i mu !i%a naj!o%ja pokora#3O Ka preop enitost i uza%udnost na koju se tu(imo nisu svaki put od"ovorni ispovjednici# 7ji. da ne !i nametnu%i prete)ku pokoru.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/. krzmanja# $ako e zajednički. +a ri1on1i$ia)one sa1ra*enta$e ne$$a D(iesa. post i mi%ostinja# ?anas se sve vi)e "ovori da se sakramenta%noj pokori mora dati jači dinamizam# Istina. FO. =c)# +udu i da je izvr)enje pokore nastavak sakramenta pomirenja. 19EF. pos%astice###). Pastora$na "o%ka o "o*irenj% )a #jernike3 ?okumenti.a8. (2) 6zadovo%j)tina### ko%iko to !ude mo"u e neka od"ovara te(ini i naravi "rije.

a%i znajte nikadA . 19E2. &.aH8 (1 *t F. a pose!no mo%itvom8 (0pk. jer ]%ju!av pokriva mno)to "rije. da sve vi)e !ude pro(et +o(jom %ju!av%ju.o!nov%jen u sk%adu s &ristovim evan3e%jem. spo%.za to je potre!no adekvatno znanje# 67eka stječe za to nu(no znanje i raz!oritost !ri(nim učenjem.nijedan do!ar %iječnik ne viče na svoje pacijente# +o%esniku je %ak)e patiti kad vidi da dru"i s njim suosje a# 7a du. pri. primati tre!a 6ne "%edaju i tko je tko8. jeke i svjedočanstva 0adosne vijesti. pod vodstvom crkveno" učite%jstva.6Ispuni%o se vrijeme. kojemu je to i poziv na o!ra enje# 0adost pokornika u odre3enoj mjeri ovisi i o &ristovu predstavniku. str# =9# 21 .inu# *rema 5arkovu evan3e%ju. EN0# F1 +# 9BC0I7G. nekim pokornicima posvetit emo vi)e vremena z!o" nji. Ka"re!. O) (0*k.va ene u čisto i srca i do(iv%jene u iskrenom pri. a patnje te(eA *o uzoru na Isusov postupak. !%izu je kra%jevstvo +o(je# /!ratite se i vjerujte u 0adosnu vijest (5k 1. &. neka poznaje !o%esti du)a i pru(a im prik%adne %ijekove i neka mudro izvr)uje sudačku s%u(!u8 (0*k. 10a)# .ami vjernici primje uju koji sve enik (on"%ira u svojim 6mudrim8 savjetima. koji primjenjuje iste %ijekove za sve s%učajeve# 5 i % o ) u o ( i v j e t i i o j a č a t i .%u(!a ispovjednika-%iječnika uk%jučuje+ % a " i u %j u d a n p r i j e m p o k o r n i k a . 1F)# 6Ispuni%o se vrijeme8. +a *eta$nia 1o*e 1on!i)ione !i &ase "er a11e!ere a Dio3 %B A!o$eas1enti e Pentan)a3 ed# C>> ?I LI.ova pose!no" stanja# * r i k % a d n i m s r e d s t v i m a i z v u i p o k o r n i k a i z " r i j e . on tre!a čuti radosni navje)taj do"a3aja spasenja koji je /tac ostvario u . N0. 6?a !i ispovjednik mo"ao pravi%no i vjerno vr)iti svoju s%u(!u. E#e& e$ii n%ntian!i. tre!a s%učaj prepustiti +o"u# 39 $0CP9 . 3N. Lor*a)ione a$ *inistero !e$$a 1on:essione3 %B Se*inari%*3 13 (19E3#).&'*9. navjestite%j 0adosne vijesti#39 ?a čovjek "re)nik do(ivi pravo o!ra enje.tr# 19# I *9*9 *9V9/ VI. 20)# O.I7/?9 +I. a .. tre!a imati na umu da je on $ije8nik i sudac i da "a je +o" postavio za s%u(!enika i +o(je pravde i *i$osrPa. po%o(aj# 0azum%jivo.. 19E2. .ovnom području rane mo"u !iti mno"o !o%nije. ispovjedniku# .va anju#F0 5rko %ice i z%ovo%ja nisu znak radosno" navije)tanja# 6<ao od"ojite%ju koji (e%i !rati p%odove o!ra enja a da nije sijao radost vjere#8F1 +ije8nik 6&ad sve enik ispovijeda.+o" je u &ristu o!javio mi%ost i mi%osr3e čovjeku. ISPOVJEDNIK / S+/GCI SAKRAMENTA POMIRENJA E#an e$i)ator ' sakramentu pomirenja ispovjednik je prije sve"a evan"e%izator. početak i sinteza Isusova propovijedanja je poziv na o!ra enje (metanoju) !itno uteme%jen na 0adosnoj vijesti do%aska &ra%jevstva. Ka"re!. Ministerija$no s#e0eni2t#o3 Pra#!a % s#ijet%3 ?okumenti. ne osvr u i se na do!. 10a)# Lrkva nekad nadomje)ta jurisdikciju. !r# FE# F0 G# G9$II.+o" je onaj koji dje%uje preko ispovjednika# 9ko su nje"ova sredstva i s%a!a. 9posto%ski na"ovor o evan"e%izaciji u suvremenom svijetu# ?okumenti. +o" tu s%a!ost nadomje)ta svojom jako) u# &ad ispovjedniku ponestane sredstava i ar"umenata. da se !rine za +o(ju čast i spasenje du)a8 (can# OOO § 1). 19E=.pomenu%i smo izjavu sv# 9%4onza da ispovjednik mora !iti s%ika mi%osrdno" /ca# $eme%jni uvjet za ono"a koji (e%i sura3ivati na o!ra enju %judi jest vid%jivo posjedovanje du!oke i intimne radosti.

va%nosti prema +o"u i sve tje)njem zajedni)tvu s !ra om# Ka do!ro" kr) anina ovaj sakrament nije to%iko pri"oda za 6prvo8 o!ra enje od smrtno" "rije. "utati pi%u%e. 19EF#. norma%ne %jude. koji ka(u da je to raz%o" )to. kretanja omo"u it e ispovjedniku da ispravno pri3e svakoj vrsti i kate"oriji pokornika### *o"otovo je to va(no kad je ispovijed i jedan o!%ik du. da postane ro!ot# >iječnici ne stvaraju karikature ne"o zdrave. nesposo!nim da sam donese od%uku. tra(e a da i ne pozna nji. s jedne strane neki.3 str# EN2# FF +# B9C0I7G. $# II# >a editoria% Lato%ica.naj!o%ji je %iječnik onaj koji zna predusresti !o%esti. a koji put nekima i )tetna# FN F2 5# K9>+9. 31-33. dije%iti sakramente onima koji i. one su va(na komponenta 6sakramenta%no" dija%o"a8 u kojem pokornik do(iv%java oso!ni susret s +o"om i &ristom# 7a (a%ost. z!o" neki. 19.veto"a &rist "a poučava kako e u trajnom o!ra enju napredovati u za. oso!a pro%azi ispred nje"a tra(e i us%u"e# 7ije da%eko od istine tvrdnja oni. a s dru"e strane. primjenjuju i i v%astita sredstva i računaju i na mo"u nost koje se kriju u pacijentima#F2 /8ite$j i o! ojite$j ' sakramentu pomirenja &rist je učite%j novo". a ne čas mora%iziranja koje se zadovo%java minima%ističkom poukom o izvanjskom zakonu# $o nije z"odna pri%ika da se z%oupotrije!i pokornikova nemo i%i odr(i psi.a da pokornika učini a!u%ičnim. De Don#ersione. 19.a . na#. I$ "arro1o e!%1atore !e$$e 1os1iente3 %B AAB VV. str# N2F#N2E# F3 G# G9$$I. mno"a "orka pi%u%a "u!i svoju "orčinu# *roučavanje dru)tva i dru)tveni. susret%jivo i strp%jivo. potre!no je studirati psi. T(eo$o iae *ora$is 1o*"enti%*. kao )to je to činio Gospodin u svojoj vjekovnoj peda"o"iji# /n zna ape%irati na unutra)nje čovjekove ener"ije i interese# F3 ' sakramentu pomirenja to znači te(iti prema sve du!%jem kajanju i sveo!u.vaka ispovijed i za ispovjednika i za pokornika je 6kair_s8.o%o"iju i peda"o"iju. ne pozna.vatnijoj od%uci kroz promatranje &ristova primjera# /d svako" tre!a tra(iti da%jnje nastojanje. jer ta s%u(!a tra(i cije%o" čovjeka i si%nu (rtvu# >iječenje je inače te)ko.ovno" vodstva kojemu nije svr. a%i ni nji. upozoriti na opasnosti od ponovno"a pada i zaraze# . po%aze i od situacije u kojoj se pojedinac na%azi# 9%i. a%i ako je %iječnik p%emenit. ./ t k % o n i t i o p a s n o s t. LittV 7uova Cditrice. nas%ije3a dana)nji ispovjednik. podvr i se operacijama i%i mučnim pretra"ama. a "re)nik postaje novi čovjek# &ad pokornik do%azi u stanju mi%osti. dok red anonimni.# 9# 9*# 5atriti. uz naj!o%ju vo%ju.oterapeutski sat# *ravi od"ojite%j od"aja stupnjevito.a.ove potre!e# &atkad ima utisak da je s%ičan činovniku koji savr)eno o!av%ja svoj posao stoje i s dru"e strane )a%tera. da%jnji korak naprijed. ne smije tra(iti previ)e# 7eraz!orito !i !i%o kad !i netko od tek o!ra eno" tra(io ono )to se jedva mo(e tra(iti od zre%o"# FF ?a !ismo svakom mo"%i pristupiti kako od"ovara stupnju nje"ova rasta. po otkupite%jskom dje%u ?u. ko%iko pri"oda za trajni rast prema zre%osti# . 0oma.ve eniku je potre!no poznavati uvjete u kojima pokornik (ivi kako !i predusreo opasnosti koje do%aze od am!ijenta# ' ispovjedaonici je si"urno najte(e !iti %iječnik. unutra)nje" Kakona mi%osti# *reko Lrkve on ostvaruje stara proro)tva (<r 31. ne e mo i svaki put svoju s%u(!u od"ojite%ja o!av%jati oso!no# *risi%jen je propovijedati prisutnima u crkvi a da i. Cz 11. 19NO#. str# 2E9#-2O9# 22 .a Isus je doista učite%j novo" Kakona.31)# Ka one koji ovom sakramentu pristupaju nakon smrtno" "rije. !rinu i se o o!ra enju i mora%nom napretku. )to česta ispovijed ostaje !eskorisna. ne tre!a smatrati čaro!nim )tapi em koji rje)ava svaki čovjekov jad# ' svakom s%učaju. As"etti !e$$a teo$o ia !e$ sa1er!o)io !o"o i$ 1on1i$io. str# =2# FN 9# 59KKI>C7I. 8$. sve enici do(iv%javaju 4rustraciju svoje s%u(!e. radosni do"a3aj spasenja.

sve enik e često !iti pozvan da smiruje i podi(e nemirne i uz!urkane du)e čvrstom si"urno) u Prezbitera I starje)ine. ne"o samo na%o(i pokoru i podije%i odrje)enje# Ota1 6Ispovjednik vr)i očinsku s%u(!u. ipak ostaje i sam čovjek kao i mi# *ose!na de%ikatnost neki. ispovjednik je otac i s%ika ne!esko" /ca.ijerar. pouči. neo"raničena strp%jivost ne"o "ovornička vje)tina# $o svjedoče sve enici koji su pro)%i kroz isku)enja i za!%ude u svojoj ispovjedničkoj praksi# $o svjedoče i vjernici koji se . vi me pitajteA 60edovito se iza to"a krije nemarna priprava# I /ne koji se če) e ispovijedaju ne tre!a previ)e pitati# Kapamtimo i to da sve enik dok ispovijeda nije ni propovjednik ni kate. često ote(avaju pokornički dija%o"# /d sve enika očekujemo jamstvo da na)e poni(enje okrene u radost povratka i opro)tenja. a sav taj !a%ast sru)it e se na sve enička ramena# &ao učite%j i od"ojite%j.ovna djeca8 koja ne e do(ivjeti u"o3aj du. pro!%ema. naravni stra. odnosno pokornika.ovni###8 I . iako predstav%ja Lrkvu.eta. jer svakoj je oso!i.ovni vo3a i ispovjednik moraju postupno se!e učiniti suvi)nim vis-à-vis od"ajanika. uvijek emo !iti potre!ni onim vjernicima kojima u cije%oj svojoj sve eničkoj i ispovjedničkoj praksi nikad nismo pru(i%i vi)e od sadr(aja knji(ice 6+iserje sveto" 9nte8.69%H sam se %ijepo ispovjedi%a###8 9 zapravo. i%i 6&ru. do%azimo ispovjedniku očekuju i od nje"a da !ude s%ika +o(je" mi%osr3a. ispovjednik joj je dao pri%iku da se 6napriča8# Istina. opomene# Ve prema potre!iA 7e tre!a nasjedati onim vjernicima koji.ovne zre%osti i puninu u &ristu. a%i to ne znači da smije o%ako s.o%ost i poniziti se pred onim koji. na%azi%a se na početku (ivota i%i dose"%a mističke vr.a. oče du.va%e do!rim ispovjednicima. na (ivot po smrti "rije. sve eniku e vi)e koristiti si%na. 10c). u pravi%u potre!na pomo # F= Ipak.7ovi 0ed pokore pose!no preporuča prijem pokornika. na#. tj# odras%o"a# ?ru"i put e opet morati pokornika iskreno staviti pred nje"ove od"ovornosti siju i i%i potvr3uju i u njemu nemir +o"a koji zove na mir o!ra enja. tako i ispovjednik# &ao pokornici. ispovjednik je du(an da pokornika kojiput ne)to pita. mora%ni. da se odma.ovnu teo%o"iju tvrde da du. čim stupe u ispovjedaonicu. tako da on sam mo(e na se!e preuzeti od"ovornost kad !ude tre!ao donositi va(ne (ivotne od%uke# $o mo(emo očekivati tek u iznimnim s%učajevima. iz!oru i uzoru svako" očinstva# ?o!ri otac u prispodo!i o rasipnom sinu (zapravo o mi%osrdnom ocu) čeka i "r%i svo" neza. %judima razotkriva srce /čevo i odrazuje s%iku &rista *astira8 (0pk.tručnjaci za du. zapamtimo.va eni i %ju!%jeni onakvi kakvi jesmo# ?a ostane vjeran svojoj s%u(!i ispovjednika-oca.va%no" sina. 8$#.vatiti svoju s%u(!u i pretvoriti se u kakvo" do!rička# &ao predstavnik +o(je" mi%osr3a. pripada%a i%i ne .ra!ruje da smo pri. po"otovo pri"odom zajedničko" s%av%ja ovo" sakramenta# 9%i je isto tako znak nemarnosti i neod"ovornosti kad sve enik u pravi%u nikad niko" ni)ta ne pita. i redovita rezerviranost odras%i. da nam u%ije svijest koja o. str# EN3# 23 . m%adi.moramo nasi%no suz!iti ponos i o. ne!eski8 i%i 65o%itve i istine8# /ni e uvijek ostati 6du.unce. izjav%juju. to vjernici izra(avaju riječima 65o%im vas. mo(emo re i.u#FE F= FE On!je3 str# 2ON# G# G9$$I. neizrecive strp%jivosti i do!rote# *ritom nas često muči stid z!o" "rije.ijskim stupnjevima. nikad nikom ni)ta ne ka(e.6Ve%ečasni. na početku stvori taj oso!ni kontakt izme3u ispovjednika i pokornika# .ve enik ispovjednik je sudionik na +o(jem očinstvu. zato ne tre!a očekivati i%i dr(ati neke du"e pouke i tumačenja.

ostvaruje spasenje# . da pojedini pokornik nije smo"ao sna"e donijeti konačnu i oz!i%jnu od%uku da napusti "rije. tko zna iz koji. o!jav%jenom u &ristovu vazmenom misteriju.u i "re)niku. pokornik pa(%jivo s%u)a i zak%juči svojim za. raz%o"a.veti svojim do%askom. =d)# 1Q. a nad pokornikom pro"%a)ava dje%otvornu +o(ju riječ koja. kod mise riječi pretvor!e. kod krizme po%a"anje ruku i !iskupove riječi. iz"ovara imena *resveto" $rojstva. . koji !eskrajno nadma)uju čovjekovu vo%ju "rije)iti#F9 ?a !ismo to uspje%i. 8$#. ne"o da iskusimo pro!%eme i drame %judsko" (ivota i znamo uočiti !eskrajna proturječja %judske s%o!ode i pri.ve enik.a#FO 7aravno.ve enikov sud nad "rijesima ne ovisi samo o do!rom poznavanju "re)nikova stanja. istina. na) pravi sudac. eto. u sakramentu pokore os%o!a3a nas od "rije. i%i porasta prema punini u &ristu.# $ada je sve enik prinu3en. ispovjednik osu3uje "rije. str# F3#-FF# G# G9$$I.veto"a pose!no u starom o!redu nisu do%azi%i do izra(aja# . da se poistovjeti sa sudom koji tre!a pro"%asiti.vatiti tajnovite du!ine %judsko" srca# O!rje2enjeB "ro $a2enje s%!a Co<je *i$osrPa &ad su sumnje otk%onjene. str# EN1# 2F . od"oditi i%i uskratiti odrje)enje.6/tac prima sina povratnika# &rist uzim%je u naručje svoju iz"u!%jenu ovcu i vra a je u ovčinjak# 9 ?u. potre!no je ne samo da upoznamo neistra(ivo !o"atstvo &rista i tajne koja je od vijeka sakrivena u +o"u (C4 3. kreativnom.veti nanovo posve uje svoj .S%!a1 &rist nas u sakramentu pokore spa)ava svojim spasite%jskim sudom &ri(a# 'pravo na kri(u on je pri. ova u%o"a i dje%o *resveto" $rojstva i ?u.a . u uspored!i s %judskim sudi)tima# ?ok oni izriču osudu nad krivcem. izvr)ava ?u. emanacijom pravednosti koja opravdava.veti# 6*rimite ?u. odnosno dati "a 6su! condicione8 ako nije si"uran kakvo je pokornikovo raspo%o(enje# ' takvom s%učaju nije potre!no dramatizirati.ve enik !i naredio pokoru i iz"ovarao (o!ično %atinski) riječi odrje)enja. tako su riječi odrje)enja najsvečaniji čas pokorničko" dija%o"a# .a sveto"a###8# 7a (a%ost. tako ovo ve%iko dje%o na)e" povratka u prijate%jstvo +o(je. a%i kao )to je vazmenu tajnu dovr)io ?u. . dok čovjek od!acuje radika%nu "re)nost. +IT/R-IJSKO7MORA+NI VID SAKRAMENTA FO F9 +# B9C0I7G. ova se sudačka v%ast ispovjedniku pripisuje ana%o)ki. Die rosse Vers'(n%n .va%nim 695C78# I $ako se. a da ne !i čuo poruku vazmeno" pomirenja# 7ovi o!red tra(i da sve enik jasno iz"ovara riječi i da i. susret%jivom i mi%osrdnom %ju!av%ju. ne"o i o dje%otvornoj (e%ji pokornika da !ude spa)en# &oji put se do"odi. .ram i%i se potpunije u njemu nastanjuje###8 (0*k. makar da se radi o ne znam kakvim "rijesima# 5jesto dramatiziranja korisnije e !iti da ispovjednik interiorizira i prisvoji +o(ji stav prema "rije. čovjek "re)nik na3e i%i ponovno i%i tje)nje u /čevu za"r%jaju. a nejasno e ra)či) ene.vatio teret pred mi%osrdni sud# Iako $ridentski konci% o ispovjedniku ka(e 6on kao sudac izriče presudu8 (6ad instar actus iudicia%is. sam &rist. sve enik izriče u ime *resveto" $rojstva presudu I odrje)enje# &ao )to je u kr)tenju najsvečaniji čas po%ijevanje vodom i iz"ovaranje riječi. sudom koji je dje%o spasenja i otkup%jenja. u isto vrijeme pokornik !i mo%io svoje pokajanje. Wuo a! ipso ve%uit a iudice sententia pronountiaus8). na#. nakon oz!i%jne pouke i ponovno" poziva. a 0ed pokore opominje 6neka mudro izvr)uje sudačku s%u(!u8 (!r# 10a). O)..

i ujedno izra(avaju !o"atstvo i vita%nost Lrkve# Lrkva pri%a"o3uje svoje o!rede i 4ormu%e čovjeku da !i pokaza%a svoje utje%ov%jenje u stvarnost nje"ova vremena i (e%i da na )to "od je mo"u e adekvatni način pru(i svoju poruku i (ivot prim%jen od &rista# Pr#i o&$ik od"ovara situaciji pojedino" pokornika. pitamo se. ne zanemaruju i oso!no za%a"anje o kojem kasnija ispovijed mora voditi računa# $re!a odma. z!o" nedostatka sve enika i ve%iko" !roja vjernika. $orino->eumann.veto"a za prosvjet%jenje i %ju!av. O)# /vdje je spojena dru)tvena od"ovornost s individua%nom.vaki ima v%astitu vrijednost i nenadoknadiv je u p%ura%izmu odnosa kr) ansko" (ivota#N0 9# 0C? */5I0C7<9 */<C?I7IB */&/07I&9 /vaj se o!%ik "otovo isk%jučivo prakticirao od srednje" vijeka do danas i nije se s o!zirom na o!red značajno promijenio. 1N-21)# Pri"ra#a s#e0enika i "okornika 9na%iziraju i ovaj red.veto" pisma. na dru)tvenu dimenziju "rije. i (e%i jasnije na"%asiti nje"ovu od"ovornost i pospje)iti p%odan i potre!an raz"ovor sa sve enikom# /n je potekao i sazrijevao od srednje" vijeka do danas i Lrkva "a se ne mo(e i ne (e%i odre i# Dr% i o&$ik. na svijest Lrkve kao pokorničko" naroda (>G. jedino mu je o!o"a en du.a. vodi računa o karakterističnim situacijama na)e" vremena u kojima. 19EF# 2N . odnosno pojedinca# $o je pri"oda i poku)aj da se stvori oso!ni i pastora%ni kontakt izme3u sve enika i pokornika# 9ko je stari o!red na"%a)avao ponizni stav pokornika. oso!nom# Tre0i o&$ik. na"%asiti da se ova tri o!%ika nadopunjuju a ne suprotstav%jaju jedan dru"ome i da se jedan ne smije precjenjivati na račun dru"o"a# .vi o!redi pos%ije konci%ske re4orme ističu va(nost prijama zajednice. i na kraju dodan zak%jučni dio (usp# 0*k. 0ed mise s narodom. 2# izd#. dak%e. npr# postoji kr)tenje djece i odras%i. red pomirenja vi)e pokornika s pojedinačnom ispovijedi i odrje)enjem. !ez naroda i konce%e!racija### 0az%ičiti o!redni o!%ici od"ovaraju raz%ičitim situacijama u kojima se mo(e na i pojedinac i%i zajednica. ne !ismo smje%i zanemariti mo%itvu koju je stari o!red preporučivao sve eniku. i to 4aku%tativno. ne"o o suočenju v%astito" (ivota s 6primjerom &ristovim8# $o je početak puta o!ra enja Cvan3e%ju koje je navje)taj spasenja i poziv da prije3emo od se!e%ju!%ja k +o"uPrija* "okornika .a . nije mo"u ni prvi ni dru"i o!%ik# /dnosi se na izvanredne s%učajeve koji u misijskim krajevima. mo"u s vremenom postati norma%ni (redoviti)# /vaj o!%ik prvenstveno ističe komunitarni vid u izvanrednim oko%nostima. pokornik uspore3uje svoj (ivot s primjerom i zapovijedima &ristovim# 7e radi se. %itur"ijska re4orma koju je pokrenuo ?ru"i vatikanski konci% o!ično je da%a neko%iko o!%ika pojedinom sakramentu. o jednostavnom pre"%edu ?eka%o"a. a%i i u krajevima staro" kr) anstva. a novi je prote(e i na pokornika# 5o%itva stvara prik%adno raspo%o(enje za sveti o!red# ?ok sve enik mo%i ?u. od"ovara situaciji dana)nje" čovjeka koji je pose!no osjet%jiv na so%idarnosti. documento pastora%e dei vescovi svizzeri. red za pomirenje pokornika s op om ispovijedi i skupnim odrje)enjem.POMIRENJA 9ko je pokora-pomirenje samo jedan sakrament i ako ima samo jednu strukturu. C>>C ?I LI. za)to ima tri o!%ika s%av%jaX &ratko rečeno.# ' stari o!red umetnuto je čitanje .. novi o!red na"%a)ava da sve enik N0 Peniten)a e 1o:essione.

!i%o !i korisno da se pokornik predstavi. sudac i krivac. ne"o dva č%ana iste crkvene zajednice# +&< u svom dokumentu spominje mo"u nost 6stiska ruke8. eto. 1O)# ?ak%e. vrijeme pos%jednje ispovijedi.tereotipno ponav%janje jedne te iste 4ormu%e mo(e !iti namje)teno i me. a 6to se mo(e učiniti i u pripravi na sam sakrament8 (0*k. pokazuje vezu izme3u pomirenja "re)nika i &ristova vazmeno" otajstva. tre!a v%adati vazmeno raspo%o(enje# ' isti p%an stav%jena je i zadovo%j)tina i%i 6pokora8. ona "a poziv%je na o!ra enje i potiče na pouzdanje u mi%osr3e +o(je8 (0pk.a .vatiti 6novi (ivot8 započet na kr)tenju.ve enik tre!a sas%u)ati mo%itvu pokajanja. ističe u%o"u ?u. potiče na o!ra enje i u%ijeva pouzdanje. (ivotne te)ko e. pomo"ne pokorniku da se cje%ovito ispovjedi i da "a podsjeti 6da po sakramentu pokore umire i uskrsava s &ristom i tako se o!nav%ja sna"om vazmeno" otajstva8 (0*k. kao znak kojim se pokornik 6ucjep%juje novim za%a"anjem u tajnu spasenja8. str# 1N# 2= . 1E)# Is"o#ije! rije(a i "ri(#a0anje )a!o#o$j2tine /vdje nema neke novine. i u ovom 0edu pomirenja pojedini. napokon osvjet%juje ek%ezija%ni značaj sakramenta time )to se pomirenje s +o"om mo%i i podje%juje s%u(!om Lrkve (0*k. a kad je pokornik zavr)i onda udije%iti odrje)enje# Ka vrijeme iz"ovaranja riječi odrje)enja 6sve enik ispru(i ruke i%i !arem desnicu nad pokornikovu "%avu8# /va je "esta znak dje%a ?u.veto" pisma8 (0*k.a .aničko# . neka "a u%judno pozdravi8 (0*k. pokornika# Iako je on :ak%$tati#an. ako je z"odno.ne samo kao zadovo%j)tina za učinjeno z%o i%i popravak pokornika. ako je potre!no.a. 1E)# /na poma(e da nadi3emo po!o(njački i psi.>9VI<C. na )to pokornik od"ovara 695C78# *oziv na pouzdanje u +o"a poma(e da se stvori k%ima mira i povjerenja# Eitanje Co<je rije8i $o je novi e%ement koji je prisutan u svim o!nov%jenim o!redima sakramenata.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/. jedino )to se sve eniku preporuča da. 19)# *red%o(eno je desetak 4ormu%aA .ve enik zavr)ava ovaj uvodni dio. predaju i se novim (arom s%u(!i +o"u i !ra i# Pokorniko#a *o$it#a i s#e0eniko#o o!rje2enje :in 6pokajanja8. veoma se preporučaN2. i sve enik s njim# 9ko se pokornik i ispovjednik ne poznaju. 19)# Pro $as (#a$e i ot"%st "okornika N1 N2 +I. pozivom na pouzdanje.e. dak%e. stvaraju i k%imu vjere# .6tre!a primiti pokornika !ratskom %ju!av%ju i.veto"a# 6/!razac odrje)enja označuje da je pomirenje dar /čeva mi%osr3a. kao (e%ja pri. 1=)# 7e susre u se. 19)# $o je od"ovor na +o(ju riječ koja "a je pozva%a na o!ra enje i osi"ura%a mu opro)tenje# 6?o!ro je da ta mo%itva !ude sastav%jena od riječi .60iječ +o(ja prosvjet%juje vjernika da upozna svoje "rije. ako je z"odno. ne"o kao usmjerenje prema !udu nosti. /"%ta o "o*irenj% )a s#e0enike3 str# 1N# On!je. koriste i se pred%o(enim o!rascima.veto"a u otpu)tenju "rije.&'*. ako je to z"odno i potre!no# N1 Katim se pokornik prekri(i.o%o)ki su!jektivizam i da svoju pa(nju usredotočimo na +o"a koji prosvjet%juje savjest. nazvan je 6mo%itvom8 kojom se od +o"a /ca mo%i opro)tenje8 (0*k. i s%# $o e sve eniku o%ak)ati da donese ispravan sud i potre!ne savjete# .veto pismo mo(e čitati i%i sve enik i%i pokornik. odnosno da iznese kratko (ivotne pri%ike. koji !i tre!ao potaknuti pokornika na unutra)nju pokornost.

I7I. ipak se nazire novi du.ve enik poziva pokornika da ispovjedi +o(je mi%osr3e koje je do(ivio u ovom sakramentu# Iz novo" (ivota i o!nov%jene radosti s%ijedi potre!a po.a i pomirenja# /n ne vra a ponovno u pro)%ost kad je zajednica s%avi%a pomirenje vi)e pokornika. vi)e ek%ezija%na perspektiva. nisu navedene# /stav%jeno je vi)e s%o!ode i diskrecije.astav%jeni su od pjesme.va%e i za. previ)e juridički i intimistički menta%itet. i neka i.nu e.ra!ruju a &ristova riječ.$I/ G0I<CBC# I?I ' 5I0'#8 (5o"u se uzeti i dru"i o!rasci)# ' du)i pokornika ne odzvanja samo o. str# F9#-NN# On!je.# 7apu)ten je mora%istički.*/?I7 $I <C /$*'. kao )to su po%o(aj sve enika i pokornika. pokornika i mo(emo "a smatrati va(nom novo) u u o!rednoj re4ormi# /n od"ovara v%astitoj naravi sakramenta i %itur"ije uko%iko su ce%e!racija &rista i Lrkve# ' njemu se ističe u isto vrijeme i oso!ni i dru)tveni. put u kojem se vi)e očituje o!ra enje# ?a !i se to ostvari%o. tako i sa samom so!om#NF /#o!ni o&re!i . ispovijedi# ' pitanju je nov način s%av%ja sakramenta u kojem se ostvaruje ravnote(a izme3u oso!ne i komunitarne od"ovornosti# /čito. ne"o u%azi radost i si"urnost opro)tenja# 5ir je zreo p%od spasenjaA Zak$j%8na re:$eksija Iako struktura ovo" o!%ika nije donije%a značajniji.vr. str# N=# 2E .ove. a na"%a)eno pravo %itur"ijsko s%av%je. sad je zakonski priznat i preporuč%jiv# *ridodan je redu pomirenja pojedini. sadr(ajno !o"at iako je kratak# . I$ sa1ra*ento !e$$a ri1on1i$ia)ione. tra(it e se manje (ur!e i vi)e vremena.odnim napomenama 0eda pokore. niti se mo(e usporediti sa z!rojem pojedinačni.6BV9>I$C G/. o!redni. ne ispovijedaju !ez ve%iko" raz%o"a pod misom#8 +# 0C? */5I0C7<9 VITC */&/07I&9 . a pastora%na iskustva nametnut e deta%jnije odred!e# ' sk%adu s *ret.Kavr)ni dio je potpuno nov.6G/.ne tre!a redovito pri!je"avati nekim tu(nim tekstovima# *rednost imaju oni koji pozivaju na pouzdanje i nadu# $re!a voditi računa i o %itur"ijskim vremenima kad se !iraju uvodne pjesme# N3 NF 0# M9>. promjena.6Iako se sakrament pomirenja mo(e s%aviti u svako do!a i svako" dana.*/VI<C?I I /?0<CTC7<C5 /vaj se o!%ik počeo upotre!%javati pos%ije &onci%a# 7ajprije je izazvao z!unjenost koja se pretvori%a u odu)ev%jenje. najznačajniji znak i e%ement je prisutnost zajednice i njezino aktivno sudje%ovanje na sakramentu od početka do kraja. opomene i mo%itve# Pjes*a – uvijek korisna da raspo%o(i du.*/?I79 <C0 <C ?/+908 I 6V<C:79 <C ><'+9V 7<CG/V98 (*s 113)# $ako je kratko izra(ena dvostruka dimenzija svako" %itur"ijsko" čina po kojem se s%avi +o" i posve uju %judi# I Katim s%ijedi otpust s pozdravom mira koji je &rist uputio uzetome. vi)e evan3eosko nada. */<C?I79:7/5 I. napose ek%ezija%ni vid "rije. mo(da e se smanjiti redovi ispred ispovjedaonica. kazuistički. neka sve enici nastoje privikavati vjernike da pristupaju ovom sakramentu izvan misno" s%av%ja. a%i e pomo i da po!ijedimo ispovijedanje iz navike i da "a učinimo p%odonosnijim i jedrijim#N3 7eke pojedinosti.va%nosti. pozdrava. mora !iti pri%a"o3ena s%av%ju.a im je o!razovati pravu zajednicu i vjernicima dozvati u pamet da su narod "re)nika i da mo"u razumjeti tajnu koja se s%avi# . pokorničke zajednice koja se o!ra a i tra(i pomirenje kako s +o"om. na)i su !iskupi u svojoj 6*roved!enoj odred!i reda pokore8 izjavi%i i odredi%i s%jede e.

rečenica i%i u o!%iku %itanijske mo%itve# 7je"ov e o!%ik su"erirati struktura i zre%ost same zajednice.pomo i da otkrijemo na)e "re)no stanje i potaknuti nas na o!ra enje# /n ne tre!a !iti prezentacija cije%o" kr) ansko" mora%a.a. dok "a zajedno zazivaju od +o"a# Poje!ina8na is"o#ije! I za one koji to (e%e# ?a se o!redi ne !i previ)e razvuk%i. 2=)# O&re! "o*irenja $aj sredi)nji dio s%av%ja sačinjavaju op a ispovijed. npr# I.omi%iju (usp# 0*&. jer +o" svojom riječju poziv%je na pokoru i dovodi k istinskom o!ra enju srca8 (0*k 2F)# :itanje +o(je riječi u ovom je o!%iku s%av%ja sakramenta pokore značajan e%ement# /d mno"o pred%o(eni. a ni neko ma"%ovito razmatranje# Kajednica se po njemu mora suočiti s +o(jom riječi.a. /čena). tj# do%azi do 2O .a. krivnji pred !ra om. 2E).a i o!ra anja# Is"it sa#jesti mo(e se o!aviti )ute i i%i pomo u kratki. ni izno)enje popisa svi. a izme3u nji. vjernici mo%e o!razac op e ispovijedi. va(no je iz!je i monotoniju# Ispit savjesti ima dvostruku u%o"u.u da raspo%o(i zajednicu na s%av%je i%i da osvijet%i odvijanje o!reda# 5o(e je odr(ati sve enik i%i koji dru"i s%u(!enik# Mo$it#a I je vr. o!reda# *ret.*/VI<C?95 . "rije. uzajamnu podr)ku# $o je veoma va(an e%ement i ne !i "a tre!a%o zanemariti# ' tom se času doista cije%a zajednica osje a uva%jena u tajnu "rije.C. a%i koja isto tako u +o"u prepoznaju mi%osrdno" /ca.vatiti smisao "rije. se ume e psa%am. koja uzajamno daju odrje)enje.odi joj poziv i kratka )utnja po uzoru na k%asične mo%itve rimske %itur"ije# *red%o(eni su razni tekstovi# S$a#$je Co<je rije8i 'vodnim o!redima u)%i smo u s%av%je sakramenta 6koji tre!a započeti s%u)anjem riječi. !i!%ijski. protiv zajednice i !%i(nje"a te protiv samo" "re)nika8 (0*k. dru)tveni vid "rije. pokore.o%o"ističke i mora%izatorske tematike i pretpostaviti joj !i!%ijske teme mi%osr3a. a nakon nje"a s%ijedi %itanijska mo%itva i%i pjesma koja izra(ava ispovijed "rije.a. priznanja v%astiti.nu u# Kratki %#o! I ima za svr. a%i i sjedinjena i uronjena u mo%!i za +o(je mi%osr3e# O8ena23 6koji se ne smije nikad ispustiti8 (0*k.a po%aze i od v%astite situacije# I Kajednički ispit savjesti nekad mo(e zamijeniti i . psi. dje%o protiv +o"a.va%a# O"0a is"o#ije! I k%eče i i%i nak%oniv)i "%avu.a i o!ra enje +o"u# Vjernicima doziv%je u pamet da je "rije. potre!an je dovo%jan !roj sve enika# 7akon optu(!e pojedini pokornik pri. tekstova mo(e se iza!rati jedan ( u tom s%učaju iza!ire se od%omak iz evan3e%ja) i%i dva. svijesti "rije. mo"u i. s. odvra anje od "rije. 2N)# *reporuč%jivo je na"%asiti +o(je mi%osr3e. potre!u pokore. za%a"anje u pokori# $re!a se čuvati previ)e intimističke. sve enikovi. uzajamno opro)tenje. zavr)ava op e ispovijedanje# $o je mo%itva djece koja priznaju da su rasipna.a i opro)tenja. prema v%astitom nada.va a pokoru i prima odrje)enje 64ormu%om za individua%no pomirenje8# $u se prep%i e i prvi o!%ik s%av%ja.unski čin uvodni. pojedinačna ispovijed i zajednička za.Po)!ra# s#e0enika – (e%i uspostaviti prvi kontakt izme3u zajednice i njezina predsjedate%ja# 5o(e se upotrije!iti jedan od pred%o(eni. komunitarni vid "rije. pjesma i%i pitanja# ' spomenutom !roju izneseni su kriteriji za iz!or tekstova# Ho*i$ija >tre!a da se teme%ji na !i!%ijskom od%omku i uvodi pokornike u ispitivanje savjesti. tekstova i%i koji dru"i.

dak%e.etero"ene zajednice.%avom8 i%i 6K!ornom mo%itvom8NE# *ri proved!i ovo" reda pomirenja postoje i pote)ko e.nakon poziva predsjedate%ja mo(e se recitirati psa%am. npr# nedostatak sve enika. zajedno s%u)ati +o(ju riječ. zajedno mo%iti opro)tenje i za%o(iti se na o!ra enju značajna je vrednota# Kajednica.&'*. neka se sve eniku o!rate izvan ispovijedi i%i u 60edu pomirenja pojedini. /"%ta o "o*irenj% )a s#e0enike.va%e# . mo"u se i sami za. a%i je %ako uočiti nje"ov doprinos# /n je smje)ten u v%astiti. za. ne"o se misa nastav%ja sa 6. pjevati pjesma i%i mo%iti %itanijska mo%itva# ?ar !o(ansko" opro)tenja tra(i za. ako su one ipak potre!ne. pokornika8# Zaje!ni8ki "ro $as (#a$e – &ad se zavr)e pojedinačne ispovijedi. ispravno je da se svi ujedine u .aristijskom s%av%ju. itd# ?a se one presretnu i%i u!%a(e. masovnost.>9VI<C.va%juje za +o(je mi%osr3e (0*k.&'*7I5 /?0<CTC7<C5 /#o!ne *is$i 'sprkos svojoj izuzetnosti i o"raničenju s o!zirom na s%av%je. umor oni.odi eu.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/. ovaj red pomirenja prava je novost re4orme sakramenta pokore# /n je nov i u odnosu na odred!e $ridentsko" konci%a koje NN N= 'sp# +&<.*/VI<C?I I . (ur!a pri pojedinačnim ispovijedima. o!%iku va%ja dati prednost pred posve pojedinačnim o!%ikom i uzeti "a ne samo onda kad je on unaprijed najav%jen i or"aniziran###8 N= 'ko%iko ovaj red pomirenja pret.va%iti za prim%jeno opro)tenjeNN# Zak$j%8na re:$eksija *okornički proces zajedničko" reda pomirenja po svom se ustrojstvu ne raz%ikuje mno"o od pojedinačno". svi se sve enici sa!eru u sveti)tu i s%ijedi zajedničko iskazivanje . /*P/5 I. 29)# *red%o(eno je vi)e načina.kr) ani.va%a se mo(e ukomponirati u nju# Ot"%st naro!a &ao )to svako sakramenta%no s%av%je zavr)ava sve enikovim !%a"os%ovom i otpustom.ad cije%a zajednica s%o(no za. nema autentično" o!ra enja zajednice !ez oz!i%jno" za%a"anja pojedinaca# ' ovom o!%iku dominiraju o!a vida. s cije%om zajednicom# :injenica zdru(iti se. koji moraju čekati. preve%ike i%i .va%u.va%i.va%e i otpust naroda. č%anovi +o(je" naroda ne s%ave sami ne"o u intimnom zajedni)tvu s !ra om. zajedničarski kontekst. cije%a Lrkva priznaje se pokorničkom# Iako na"%a)avamo da se cije%a Lrkva mora osje ati pozvanom na o!ra enje i o!novu.dru)tveni i individua%ni# 7a)i !iskupi ka(u6Kato se mo(e re i da je ovo teme%jni mode% s%av%ja otajstva pomirenja### $om se. ne smije se izostaviti s%u(!a 0iječi i nastaviti misa s prino)enjem darova. Pro#e!&a %re!&e Re!a "okore. potre!no je o!red !ri(no spremiti a%i i adekvatno od"ojiti pojedince i "rupe# >o)e uspje%o s%av%je mo(e pojedince potaknuti da napuste i nje"a i ispovijed op enito# +ri"a da se iz!je"nu spomenuti nedostaci ne e !iti nikad preve%ikaA L# 0C? K9 */5I0C7<C */&/07I&9 . du(ina o!reda.izra(aja i oso!no za%a"anje pojedinaca# I &od ovo" o!%ika s%av%ja tre!a%o !i upozoriti vjernike da sve enici nemaju vremena za du"ačke pouke pojedinaca.veto" z!ora za !o"o)tovanje iz "# 19EE# 29 . str# 9# NE /d"ovor i odred!a . 13# %istopada 19EE# +I. radosnom od"ovoru onom koji nas je u &ristu spasio i ponovno nam dao (ivot# *redsjedate%j zavr)ava mo%itvom# 9ko nakon ovo" 0eda pomirenja s%ijedi misa. tako se zavr)ava i ovaj red pokorničko" s%av%ja# 9ko neki vjernici ne mo"u čekati zajednički pro"%as . a !udu i da su svi izmireni.

odne pojedinačne propovijedi8 (0*k. a%i se mo"u ostvariti s%učajevi koje ni !iskup nije predvidio# . skupova "dje se takva potre!a utvrdi8 (0*k. (F) da se potrude u odre3eno vrijeme pojedinačno ispovjediti te)ke "rije.tra(e pojedinačnu ispovijed prije va%jano" odrje)enja# /ve konci%ske odred!e ostaju va%jane kao op a i redovita norma. npr# s%učaj umiru e" koji se nije mo"ao ispovjediti. str# 2N#-2=# 30 . (2) da od%uče popraviti se. 192#. 33)# &ao )to vidimo.6$o se mo(e do"oditi oso!ito u misijskim zem%jama. prema tome nema mjesta za podje%jivanje zajedničko" odrje)enja8.ud o nu(nim uvjetima za op e odrje)enje spada na dijecezansko" !iskupa# Ipak. pop%ava)# Ka vrijeme rata 9posto%ska penitencijarija dopusti%a je op e odrje)enje vojnicima u smrtnoj opasnosti.veti z!or za evan"e%izaciju dopustio je ovu praksu u krajevima "dje je ve%ika nesta)ica sve enika# I nove odred!e u prvom redu predvi3aju ovakve s%učajeve u misijskim krajevima. on se mora posavjetovati s osta%im č%anovima +iskupske kon4erencije. ako i.ve enici su du(ni o tome poučiti vjernike kako z!o" nedovo%jno" raspo%o(enja odrje)enje ne !i !i%o neva%jano (0*k. 31)# 'vijek se ostaje unutar nu(no" s%učaja. konačni sud za pojedine s%učajeve prepu)ten je *jesno* or!inarij% 6da za svoje područje od%uči i dru"ačije8# ' s%učaju nedoumice sve enici se tre!aju o!ratiti svome !iskupu#NO Iako su propisi točno doneseni. tim u vezi +iskupska kon4erencija <u"os%avije izjavi%a je 6da u nas ne postoje zasada uvjeti spomenuto" dokumenta.veti z!or za nauk vjere dao discip%inske odred!e za primjenu ovo" reda pomirenja# /#jeti n%<no s$%8aja I ?a se ostvari nu(ni s%učaj u kojem je dopu)teno op e odrje)enje !ez pret. a%i oni nisu isk%jučeni ni u starim krajevima kr) anstva# *os%jednji.6*ojedinačna i cje%ovita ispovijed i odrje)enje jedini su redoviti način kojim se vjernici pomiruju s +o"om i s Lrkvom. a nema dovo%jno ispovjednika da u prik%adnom roku propisano sas%u)aju pojedinačne ispovijedi. u tom času imaju# . se "odina situacija kr) anski. s%učaj iznenadne katastro4e (po(ar. (3) da !udu spremni popraviti sa!%azan i%i eventua%ne )tete koje su prouzroči%i. 31)# Ve%ik !roj pokornika. potre!no je da se ostvare s%jede i uvjeti. pa !i vjernici I !ez svoje krivnje I du(e vremena !i%i %i)eni sakramenta%ne mi%osti i%i svete pričesti8 (0*k. oko%nosti da je dopu)teno i%i čak potre!no podije%iti skupno odrje)enje ve em !roju pokornika !ez pret. 31)# 7eke su iznimke ve davno !i%e poznate i priznate i u njima je ova norma !i%a primjenjivana. zajednica promijeni%a. osim ako 4izička i%i mora%na nemo"u nost ispričavaju od takve ispovijedi# 5o(e se katkada do"oditi z!o" pojedini. a nas%u uju se i one promjene# $o predvi3a i 0ed pokore.e.7akon odreda!a koje se odnose na s%u(!enike. )to na"%a)ava i o!nov%jeni 0ed pokore. a%i i dru"dje.6kad je ve%ik !roj pokornika. a%i se predmnijeva odre3ena "enera%izacija# Kato je potre!no uočiti neka pravi%a# Dis1i"$inske nor*e <o) je 1=# %ipnja 19E2# "# . tra(e se isti uvjeti kao NO Kapisnik o jesenskom sa!oru +&. i u dru"i.va tri uvjeta moraju se istovremeno ostvaritiA Vre!no#anje i o!rePenje n%<no s$%8aja I .e. doneseni su propisi za pokornike da !i odrje)enje !i%o va%jano# (1) da se stvarno kaju za "rije. me3utim. primje ujemo odre3enu e%astičnost normi koje prvenstveno promatraju pastora%no do!ro vjernika# /#jeti o! strane "okornika. da se sačuva jedinstvenost pastora%no" postupka.odne pojedinačne ispovijedi. s%učaj nijemo". a pos%ije rata . a ma%i !roj sve enika nije dovo%jan da se ostvari takav s%učaj# .

a s njima i oz!i%jno za%a"anje na o!ra enju# *ostoji opasnost od 4orma%izma. =2)# $u pose!nu mo%itvenu 4ormu%u mo(e zamijeniti s redovitom.C)# $im znakom i pojedinac i zajednica ponizno i pouzdano zazivaju opro)tenje od +o"a# .a . mo(e se 0ed pomirenja vi)e pokornika s op om ispovijedi i skupim odrje)enjem i skratiti# $ada. a i osta%e !iskupske kon4erencije Curope.omi%iji.va anja# Ka nje"ovu ispravnu i p%odonosnu primjenu tra(i se dovo%jna upu enost. vazmenu po!jedu &rista i dar ?u.itna potre!a.veto"a (0*k.%ijedi %itanijska mo%itva i%i kakav pokornički psa%am# /čena) mo%e i%i pjevaju svi# 7akon to"a sve enik daje odrje)enje dr(e i ra)irene ruke nad pokornicima. npr# nak%onom "%ave i%i k%eče i dok mo%e o!razac op e ispovijedi (I.a) ispovjednik. a%i moramo priznati da su pose!ne pri%ike u crkvenom (ivotu.*/VI<C?95 . ispovijedi.I79 ` ?'B9 . tre!a potaknuti vjernike na ispravno raspo%o(enje. a dru"i smatraju da se uvjeti ostvaruju. osim )to postoji o!veza kasnije ispovjediti te)ke "rije. ovaj 0ed pomirenja stavi%i 6izvan upotre!e8# Ipak. jedino )to se ispu)ta zavr)na mo%itva# .u s%učaju te)ko" "rije.i za pojedinačnu ispovijed. naime.ve enik za vrijeme o!reda. o!ično u .pomenutu o!vezu tre!a ispuniti !ar u roku od "odine dana. za. u te(im s%učajevima (čitaj. mora pojedinačno odrediti jesu %i se ispuni%i svi uvjeti i za izmirenje s Lrkvom# .VC$/G# /# 95C76 Z0*k. =F i =NZ#) Zak$j%8na re:$eksija /vaj tre i o!%ik pokorničko" s%av%ja izazvao je (ivu raspravu me3u teo%ozima i pastora%nim radnicima# *rvi tra(e teo%o)ka opravdavanja i tumačenja. 3F)# $ime se (e%i iz!je i da pokornici smatraju redovitim s%učajem ono )to je zapravo izvanredno. istina.ezom i njom od"ajati svijest o 31 . ako je z"odno. a%i ne optu(ene kako tre!a# O&#e)a is"o#je!iti te2ke rije(e I ' da%jnjem tekstu dokument na"%a)ava i tumači o!vezu ispovjediti te)ke "rije. zazivaju i mi%osr3e +o"a /ca. napose u misijskim krajevima. i u starim krajevima kr) anstva# 7e (e%imo u%aziti u tu raspravu.e i nakon ovakva odrje)enja-# *okornici kojima su opro)teni te)ki "rijesi 6neka pojedinačno pristupe ispovijedi prije ne"o e ponovno primiti skupno odrje)enje. o čemu je !i%o riječi ranije# $o raspo%o(enje pokornici moraju i izvana pokazati. kao sudac u ime Lrkve. jo) "ore" od ono" koji se primje ivao u pojedinačnim ispovijedima# /ve mo"u e nedostatke tre!a predusresti or"aniziranom kate. oz!i%jna nakana i iz"ra3ena zajednica# Kasada su na)i !iskupi.ve enik !%a"os%iv%je narod i otpu)ta "a# (89ko je . nije isk%jučena mo"u nost da se u nekim oko%nostima ostvare uvjeti i za ovakvo sakramenta%no s%av%je# *ostoji opasnost da z!o" neupu enosti i%i komotnosti sve vi)e opadne !roj pojedinačni. stvaraju i sami 6opravdan raz%o"8# /vom odred!om do%azi do izra(aja i ek%ezija%ni vid sakramenta%ne pokore op enito i sve eničke s%u(!e pose!no. kao opro)tene. /?0<CT'<C5 /? G0I<CB9 V9TIB ' I5C /L9 I . o!avi je da sve enik reče samo o!razac odrje)enja.tijeva%e i nametnu%e ovaj 0ed pomirenja. iz"ovaraju i je u mno(ini# I Ka. osim ako su u tome opravdano spriječeni8 (0*k.<9 V9. u sk%adu s propisom :etvrto" %ateransko" konci%a iz "# 121N# O&re!i sk%"no o!rje2enja /vaj način pomirenja tek neznatno se raz%ikuje od 0eda pomirenja za vi)e pokornika s pojedinačnom ispovijedi i odrje)enjem# . koji se mo(e i ovako skratiti. iako postoji mo"u nost z%oupotre!e i nes.va%a se o!av%ja kao i u dru"om o!%iku. i to dosta često.e.

a sv# 9%!ert ne"ativno# . koju su podr(a%i onda)nji teo%ozi# /ni su na"%a)ava%i odre3enu stupnjevitost kate"orija vi)e i%i manje savr)eni. "rije.# Iz"%eda 32 . tvrdi da je jedan.omi%iju te i. a%i dopu)ta da je prik%adno pojaviti se pred v%astitim (upnikom i !ez namjere o!aviti ispovijed# 'pravo se od to" konci%a počinje potvr3ivati praksa česte ispovijedi.>9V><9 *ravi%nom s. razne o!nove vjernika i sve enika. tre!a pripisati ve%ikim dije%om ispovijedi8 (II. iako je ono !i%o prirodna pod%o"a# *os%ije $ridentsko" konci%a česta ispovijed postaje op a neosporna praksa za revne oso!e# &atekizam ovo" konci%a. od rizika ne !i tre!ao !iti teme%jni i jedini kriterij pastora%no" rada# ?# */&/07I:&9 . a ne samo opro)tenja "rije. z"odno je i potre!no uvoditi ova s%av%ja# *ri"ode su najraz%ičitije.akrament je očito sredstvo o!ra enja i svetosti. teo%ozi su rasprav%ja%i vrijedi %i ova o!veza i za one koji su samo %ako sa"rije)i%i# .a# . )tovi)e.. "rije. 3E)# . N."rije. EESTA ISPOVIJED I+I ISPOVIJED >IZ POCOGNOSTI? Po#ijest 8este is"o#ije!i Ispovijed iz po!o(nosti.ona se postupno nametnu%a. )to je u ovo vrijeme sačuvano u Lrkvi od svetosti.uoči pro)tenja.ovu potre!u i korist. koji jo) uvijek nije napu)ten. *rvi petak### ?a vjernici osjete i do(ive nji. nije postoja%a prije tisu ite "odine.u i o!ra enju kojemu je pojedinačna ispovijed 4undamenta%na komponenta. tekstova samo e od!iti vjernike# 11.v# +onaventura od"ovorio je a4irmativno. motiva# .vetac je onaj koji ne čini "rije. po!o(nosti i re%i"ije. očituje novi menta%itet. vi)e radi neko" savjeta ne"o iz asketski. u dana)njem smis%u te riječi. prire3en za (upnike. praksa često" sakramenta ispovijedi# . tako da se iz!je"ne 6!%okada8. npr# sv# +ri"ita ispovijeda%a se svaki dan. a%i trajno je postoja%a te(nja pokornika da tra(i pomo 6kva%i4icirane8 oso!e kako !i razvio v%astiti (ivot# ?o SIII# st# ne mo(emo "ovoriti o čestoj ispovijedi. za vrijeme misija.6Gotovo su svi vjerni kr) ani uvjereni da sve ono.a veoma po"oduju pokornička s%av%ja# / njima "ovori 0ed pokore u !r# 3=# i 3E# 5jesto po!o(nosti koje "u!e svoj sadr(aj i koje dana)njem vjerniku ne znače mno"o.najsavr)eniji e se ispovijedati svaki dan. praksu ispovijedanja v%astiti. tim o!ičajem.a sve eniku i%i mona.redinom SVII# st# papa +enedikt SIV#.tereotipnost i ponav%janje isti. dru"i. va%ja do!ro spremiti tekstove i .v# $oma smatra da ne postoji nikakva o!veza. u svom traktatu 6+eati4ikacija i kanonizacija svetaca8. u početku nai%aze i na (estoku opoziciju k%era koji se protivio onima )to su tra(i%i da se ispovijedaju i če) e od jedanput tjedno# Ve%iki teo%ozi sko%astike nisu pojedinačno o!ra3iva%i ovo pitanje ne"o su "a suočava%i s njim !%iskim pitanjem koristi ispovijedanja %aki. 6najve i dokaz svetosti8. a ipak se ispovijeda če) e od svi.ovniku8). prije 5%ade mise.a# :esto a e !iti indikator svetosti i za%a"anja u svetosti# .u (6du. pri%a"oditi konkretnoj situaciji zajednice vjernika# . iako se priče) iva%a samo nedje%jom# Ispovijed se nije prakticira%a u vidu (intuitu) pričesti koja e postati česta i%i sva"da)nja tek u na)em sto%je u# /!jekt su joj !i%i %aki "rijesi i iz"%eda da nije !i%a izričito motivirana ve im savr)enstvom. a%i ve od VI# st# primje ujemo.va anju sakramenta pokore i razvijanju pokorničko" du. !ez drame i stra. vjerojatno se mo(e povezati nastanak 6privatne pokore8 koja se a4irmira%a u irskom mona)tvu# /na se razvi%a u 6na)u8 sakramenta%nu ispovijed# +i%o !i pretjerano "ovoriti o nekom povijesnom kontinuitetu.a# 7akon )to je :etvrti %ateranski konci% odredio "odi)nju ispovijed za sve vjernike.tra. pose!no na Istoku.

!j#.ovno vodstvo z!o" apso%utne tajnosti sakramenta# $a uzajamna veza izme3u ispovijedi i du. pov%ači trostruki rizik. ne znači da im niječemo svaku vrijednost# 7aprotiv. kao )to nam du. sakramenta%noj i%i ne. često i pomno pristupanje ovom sakramentu veoma je korisno i kao ustuk %akim "rijesima8 (0*k. i%i taj vid previ)e na"%a)avati. 6osim to"a8. neki do(iv%javaju u pokorničkoj praksi. mo(emo do!iti i nesavr)enim pokajanjem# /sim to"a. pose!no z!o" devijacija )to i.o%o"a# O"ro2tenje $aki( rije(a – ?a%jnja !%a"odat česte ispovijedi je opro)tenje %aki. Ivana SSIII# i *av%a VI# nije potre!no navoditi#N9 C$a o!ati 8este is"o#ije!i *riručnici mora%ne i du. str# O9#-91# &# 09B7C0. samo sa staja%i)ta du. spomenimo mo%itvu. pokoru. a%i to nije v%astiti učinak ispovijedi.o%o)ka vje(!a. ako se sakrament pokore ne !i smatrao konkretnim izra(ajem du.ovni raz"ovor. to" radika%no" iz!ora i novo" ro3enja.ovni raz"ovor# I 5oramo priznati da se du. ne"o ustrajno nastojanje da se usavr)i krsna mi%ost###6 (0*k.a.%ično mo(emo re i i za tre u !%a"odat. )to joj je !itno. E!)# *rije konačno" zak%jučka tre!a se sjetiti teme%jni. *ija SII#..ovno vodstvo. da sve eniku ispovjedniku pretpostavimo sve enika stručnjaka. ka(e $ridentski konci% (?. pose!no ako prema uputama ascetike vodimo !ri"u o "%avnoj po"re)ci.ovne teo%o"ije o!ično navode tri raz%o"a koji opravdavaju praksu česte ispovijedi# D%(o#no #o!st#o i%i du. kako danas radije ka(u. "rije. uvijek postoji opasnost da se zanemari njezin sakramenta%ni karakter# Ispovijed svesti na jednostavnu pri"odu du. ni ovaj raz%o" nije dovo%jno uvjer%jiv o potre!i i vrijednosti česte ispovijedi#=0 Tra<enje !%&$ji( ra)$o a. do!ra dje%a### ?ak%e.a. u samu narav sakramenta i u njoj prona i du!%je opravdanje# 0ed pokore o tome kratko ka(e. "rije. naime### mo"u se ipak !ez "rije. Ser#ite%rs !% D(rist.ovnom (ivotu# 5e3utim. 1=O0). %ake "rije. a to i jest. se mo(e zadovo%jiti mno"im dru"im %ijekovima8.o%o)ku i%i psi.a i kreposti pokore# I 7ovije crkvene dokumente *ija S#. sprečava da se sakramenta%no opro)tenje ne sroza na vanjsku 4orma%nost# 5e3utim.ovno" vodstva. teo%o)ki. mo(e veoma do!ro spojiti s čestom ispovijedi. da je pretvorimo u psi. ne mo(emo zak%jučiti da je opro)tenje %aki. I &ad ka(emo da spomenuti raz%ozi ne daju uvjer%jiv od"ovor. tako i ispovijed pove ava mi%ost. ako smo u mi%osti. z!o" izjava i mi)%jenja koja niječu čestoj ispovijedi svaku vrijednost. *ija SI#. a opet s dru"e strane. *aris.ovno" vodstva ima prednosti )to du. stvaranju i ostvarivanju od%uke# 7eki vi)e vo%e ovakvo du.6/prostivi (venia%ia). tj# pove anje mi%osti# I nju mo(emo posti i na najraz%ičitije načine.e opra)ta ne samo pokajanje ne"o i svako nadnaravno očitovanje mi%osno" (ivota. str# 2ON# 33 . u mno"o s%učajeva u samoj je ispovijedi te)ko posti i pravo potpuno du.a pre)utjeti.8. pa "a je korisno. odnosno N9 =0 0# M9>. pove anje mi%osti posvetne i posti"nu e dje%atni.67ije to puko o!redno ponav%janje ni neka psi. i za nji.oterapeutsku !%a"odat.ovno" vodstva. moramo i i du!%je. jer moramo priznati i dru"oj praksi.da u ispovijedi zanemarimo ono sakramenta%no. čak i potre!no prenijeti izvan ispovijedi# 7ada%je.I7I. "rije.ovno vodstvo i%i. ako se na ispovijed "%eda jednostrano. E!)# Izvorna motivacija ispovijedi op enito potječe od izra(aja sakramenta kr)tenja. mi%osti# ?ak%e.a v%astiti učinak česte ispovijedi# Po#e0anje *i$osti# I . u na)e vrijeme. i pojedinačno i zajedno oni mo"u neko" potaknuti da često pristupa ispovijedi kako !i )to !r(e i si"urnije napredovao u du.ovno iskustvo svjedoči. 5ame. uz 6sakramente (ivi.da je to paradoks. psi.aristijskim (ivotom# &ao i svaki sakrament. u prvom redu eu. 19=9. du. postavki# /pro)tenje %aki.ovnom vodstvu daje karakter sakramenta%no" pristupa. na#.

na pose!nu sakramenta%nu i vazmenu %iniju. ne"o i onaj tko ne pri. i za%a"anje kr)tenika. o!av%ja čin ku%ta +o"u zajedno s Lrkvom. .u u kojem se na%azimo.e.e radije "%edamo kao na (ne"ativnu) 6pri"odu i poticaj8 da posti"nemo konkretno i intimno suo!%ičenje s &ristom i pouč%jivost prema dje%ovanju ?u. da !udemo raspo%o(ivi dje%ovanju ?u.a da !i se očitova%a &ristova vazmena po!jeda.va%juje +o"u na s%o!odi kojom nas je &rist os%o!odio i sav svoj (ivot prinosi kao du. za.ovo značenje u kr) anskom (ivotu# /ni su očitovanje na)e" "re)no" stanja iz koje" se svatko mora ponovno podi"nuti# 7ije "re)nik samo onaj koji je od"ovoran za te)ke ne"ativne iz!ore..va%i +o"a za vazmeni misterij &rista.va%u s%ave +o(je.o%o"izma i 4orma%izma i%i unutra)nje" i persona%ističko" asketizma# +aki rijesi % o#oj "ers"ekti#i. opet do)%i na onu početnu misao. "rije.va anje nje"ova ?u. kao du. da ne !i pokornika uve%a u neko stanje psi.a. ona je vid%jivo i sakramenta%no posve enje vo%je za o!ra enjem# /na nije o!ičan čin poniznosti.u. .va%juje i . da !ismo posta%i dionici nje"ove pastora%ne po!jede# &ratko rečeno.a . to je novi o!%ik krsno" stanja s vida trajno" umiranja "rije.) i to uvijek u uskoj so%idarnosti sa svim "rijesima svijeta i sa svim "re)nicima# :esto pristupanje sakramentu očituje pokorničko stanje Lrkve u jednom od njezini.orizont se )iri na cije%o čovječanstvo.a I iako je taj učinak uvijek prisutan I ne"o ve e suo!%ičenje s 0aspetim i 'skrs%im i )to intimnije pri. naprotiv. nismo posveti%i pa(nju u prvom redu optu(!i i opro)tenju %aki. pose!no nji.a . "rije. ne"o ucjep%jenje u &ristov pokornički du. koji ipak tra(e nov zama. da !i omo"u io rast novo" (ivota# .veto"a# $ako smo. "rije. č%anova# ' tom s%učaju nije potre!no rasprav%jati jesu %i "rijesi ve opro)teni i mo"u %i se %aki "rijesi i dru"ačije oprostiti.ovnu 3F .a da !ismo se koncentrira%i na &ristovu oso!u. nji. usmjeruje i o!i%je(uje cije%i (ivot#$o je smrt i uskrsnu e s &ristom.ona je točka po kojoj se mjeri i uspore3uje# ?ak%e. na perspektivu pro"resa.ite i ususret &ristu8 (0*k. koji je svaki dan pozvan da omo"u i kako !i u njemu umr%e k%ice i povijesne 4orme "rije.a mo(e se razvodniti u narcističko samopromatranje i dovesti do materija%no" ponav%janja o!reda# $o ne znači zanijekati va(nost %aki.veto"a# Inzistiranje na pomnoj optu(!i %aki. iznad pojedino" pokornika i same Lrkve# . "rije. jednom zauvijek do(iv%jeni. a to uk%jučuje v%astite "rije. padaju i u 6podrazvijenost8 kr) ansko" (ivota# >aki su "rijesi dokaz to" stanja nemo i i in4eriornosti u odnosu prema p%anu kr) ansko" (ivota# 7e smijemo se neod"ovorno postaviti prema "rije. odnosno du. potre!no je potpuno otkriti nji.%av%je ovo" sakramenta uvijek je čin kojim Lrkva o!znanjuje svoju vjeru. koji teme%ji.navije)ta vjeru.kidamo po"%ed s "rije.ovnu (rtvu na . v%astiti učinak česte ispovijedi nije opro)tenje %aki.a.. propuste ()tovi)e. tko skrivi )to nije postao sposo!an izvr)iti do!ro. ne"o i konstitutivni sakrament kr) anina.ovu unutra)njem izvoru i izvanjskim očitovanjima s ne"ativnim odjecima na !%i(nje"a i kr) ansku zajednicu# 7a %ake "rije. rasta i razvoja krsno" stanja# $o nadasve vrijedi za odnos izme3u česte ispovijedi i kr)tenja# &r)tenje nije zatvoren. da !ismo posti"%i vita%nost i puninu 'skrs%o"a# ?o!ro !i !i%o ne za!oraviti tu dvostruku dimenziju koja čestoj ispovijedi daje dinamizam.akramenta%na pokora sačinjava značajan i dje%otvoran trenutak to" sva"da)nje" za%a"anja.tjeve. eto. za.ovna o!nova (ivota# K%$tni #i! 8este is"o#ije!i# I Ka čestu ispovijed vrijedi ono )to 0ed pokore tvrdi o sakramentu pokore op enito. ne"o otvoren sakrament. često izvr)ava op e sve eni)tvo kr)teni.vazmeno" misterija koji tre!a sazrijevati i nastojanja da se potpuno suo!%ičimo s &ristom.va a v%astite od"ovornosti.a. tko previdi mora%ni poziv na uzvi)ene za. I Govore i o čestoj ispovijedi. E!)# I $ko se često ispovijeda. odnosno on je stvarnost novo" (ivota koja tra(i trajno za%a"anje i predanje u kr) anskoj e"zistenciji# /n nije samo prvi sakrament po krono%o"iji.6.

str# E9#-102# .emu u%azi o!ičaj 6ve%ike ispovijedi8.ovne e"zistencije# 0adi se o podro!nijoj ana%izi# /n nastoji )to "od je mo"u e preciznije uočiti područja na kojima se očituje nje"ova s%a!ost i u odrje)enju do!iti pomo kako !i iz%iječio neke vidove v%astite !ijede# Is"o#ije! sta#a. 4orma%nosti# 7e)to s%ično imamo i u op im me3u%judskim odnosima# Is"o#ije! i)&ora# I *ostoji onda kad pokornik nastoji ustanoviti i izraziti prije sve"a neke značajnije nedostatke v%astite situacije i v%astite du. zavjeti###) i%i kad se netko na3e u izvanrednim oko%nostima u kojima se name e . !j#. a po"otovo da se u svakoj ispovijedi ne moraju svi %aki "rijesi podvr"nuti v%asti k%jučeva# $o je u stvari i nemo"u e# 'pravo z!o" to"a preporuča se da se ona raz%ičito impostira.vati intezivni ritam re%i"iozno" (ivota# ' nekom smis%u kao da tra(i opro)tenje !ez ve%iki. ku%tni je čin. re3enje.ovni (ivot. pomo u ovakve ispovijedi ne do!ivaju mir savjesti#=2 Prakti8na "itanja Govorimo o čestoj ispovijedi. psi.ički zdravi.ovne vje(!e)# ' ovom s%učaju pokornik (e%i napustiti svoje dosada)nje stanje da !i zacrtao nove %inije razvoja i da !i tra(io od +o"a mi%ost jasno e i sna"e kako !i se u (ivotu jače za%a"ao# ' tu s. a nismo odredi%i )to to zapravo znači# /d"ovor je dosta te(ak. četrnaest dana# 7eki opet "ovore o mjesečnoj ispovijedi kao čestoj# +udimo odma. s !eskorisnom i )tetnom namjerom sjetiti se svi. mo"ao !i o!aviti ispovijed koju !ismo pri!%i(no i op enito nazva%i is"o#ije! o&ra0enja# ' tom s%učaju je va(no skupiti sna"u za od%uku koja e preva"nuti u (ivotu# /n iznad sve"a tra(i točnu optu(!u i ide za tim da ponovno pri. sa svim svojim e%ementima. na#. – ' ovom se s%učaju pokornik manje o!azire na ana%izu "rije. na čistu.e# Veoma je z"odna i prik%adna u pose!no va(nim trenucima (ivota. čina.odne i uk%jučuje ve opro)tene "rije.I7I.(rtvu prikazuje svoj (ivot i pri!%i(ava se konačnom susretu s &ristom# . zdrave i korisne prakse. jer o tome nemamo ni neke +o(je zapovijedi ni neke odre3ene crkvene propise# ' redovničkim zajednicama i sjemeni)tima !i%a je propisana nedje%jna ispovijed kao česta# ?anas im se preporuča ispovijed svaki. a%i koja se mo(e izroditi u !o%esno razmatranje o pro)%osti. na#.akrament pokore. a vi)e !rine o tome da.# 59GGI/>I7I. da !ude sposo!an jasnije odrediti orijentaciju svo" %judsko" v%adanja i poziva koji mu +o" uprav%ja# Is"o#ije! re#i)ije# I /va s. oso!a. ako se o!av%ja s nekom tjesko!om.eme# Is"o#ije! o&ra0enja# I &ad netko postane svjestan da je učinio kakav značajni prijestup I iako se ne radi o te)kom "rije. uzdi"av)i se iznad pojedini. kako to često čine neurotične oso!e i%i 6skrupu%anti8# 7e tre!a ni spomenuti da ovaj o!%ik ispovijedi. !j#.ički nemiri koji tra(e radika%nu si"urnost.o%o)ki i%i 4orma%istički čin koji se pripisuje čestoj ispovijedi#=1 Vi2estr%ka i*"osta1ija is"o#ije!i i) "o&o<nosti Lrkveni je nauk da se %aki "rijesi ne moraju ispovijedati. %itur"ijska radnja sa svim njezinim karakteristikama# ?a%eko !i%a od nas intimistička i pretjerana persona%istička impostacija. ve prema oko%nostima i potre!ama pojedinca# 5o"u e su četiri takve s.itna potre!a da dru"ačije postavi svoj (ivot (du. )to je apso%utno nemo"u e i kod psi. psi.ema spaja dvije pret.u I u uspored!i s 6norma%nim8 v%adanjem kojim se za%a(e za v%astiti du. str# 2EF#-2EN# 3N . mo(e !iti pokazate%j nedostatka pouzdanja u +o"a koji je ve oprostio# /sim to"a.a. ovdje se ne mo(e automatski primijeniti =1 =2 0# M9>. !ez sumnje. kakav estetski. npr# na početku novo" o!%ika kr) ansko" (ivota ((enid!a. ustanovi %)roke koji su "a do to"a dove%i# 7astoji uočiti du!insko usmjerenje v%astite s%a!osti. pojedinosti.

. FO. str# ENE#-EE2# =3 =F G# G9$$I. <# I 0/KIC0. &. kad smatram da mi tvoja pomo nije potre!na# $o%iko se !ojim tvoje mi%osti i sve"a )to !i ona mo"%a tra(iti od mene. makar se prima 6di"ne et devote8. str# 2F=# 3= . Kadar. priteci u pomo . !ez matematičko" odre3ivanja neko" ka%endara# 5o(da !i naj!o%je !i%o u praksi pri. <#. Ka"re!.vatiti rita* $it%r ijske o!ine. tj# vid%jivi napredakX 7a (a%ost. Sakra*enat "okore# 'skrsna poruka !iskupa metropo%ije sp%itske u Brvatskoj marijanskoj "odini.6Gospodine. str# 2FF# =N On!je. 4iksiranom na oz!i%jnosti u za%a"anju prema napretku#=3 +o%ji !i kriterij !io stvarno čovjekovo stanje i nje"ovo oso!no iskustvo. !udnost. &. Pastora$na teo$o ija %itur"ijski. ?okumenti. &.&'*9 ..&C 5C$0/*/>I<C. čak i onda.ovno" rasta u vjeri i %ju!avi. &. i da se du. Ka"re!.. na#. s%av%ja. a ja !a) nisam vo%jan dati#8=N NOVIJA HRVATSKA CIC+IO-RALIJA O SAKRAMENT/ POKORE +I.&'*. /"%ta o "o*irenj% )a s#e0enike. nismo sposo!ni mjeriti ko%iko smo napredova%i# <edini je Gospodin onaj koji sudi# 7e postoji neki termometar kojim !ismo sa si"urno) u mo"%i odrediti stupanj du. Pastora$na "o%ka o "o*irenj% )a vjernike. da !udem iskren.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/. na#. 19E0# Ne!je$jni i &$a !anski *isa$ )a naro!# Godina 9+L. 9# I ?C +9LI/LLBI. str# ENO# &# 09B7C0. a%i moramo priznati da to !a) ne (e%imo oz!i%jno. &. 19E=. Ka"re!.ovne zre%osti# 9ko ipak očito primje ujemo da ispovijed nekima ne poma(e.*>I$.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/. 19E=# 9'+0Y. s njezinim !%a"danima koji svakom kr) aninu daju odre3enu vita%nost# . va(na je priprava# 7ije dovo%jna samo neposredna priprava od neko%iko minuta# 9ko se ispovijedi pristupa samo onda kad čovjek nema dru"o" va(nije" pos%a. u s%o!odnom vremenu izme3u jedno"a i dru"o" tr"ovačko" pot. !j#. ?okumenti. .poznati princip 6)to vi)e. L#. 8$#. 9#.ovno" (ivota# :estu ispovijed tre!a uk%jučiti u cje%inu kr) ansko" (ivotamo%itvu. vjere. mora ostati vjeran odre3enom ritmu.p%it.Pokorni8ka &o os$%<ja. a samu često u tre!a uk%jučiti u cje%inu du. suočenje s v%astitom (ivotnom situacijom# /sim to"a. mo(emo %i mi danas računati na praktičnu korist od česte ispovijedi.ovno" (ivota. do%azi odat%e )to se u svom (ivotu zadovo%javamo &%r<%jski* *e!iokriteto* kojemu vi)e ni)ta nije potre!no# ' ispovijedi moramo do(ivjeti (a%osno iskustvo da !ismo mora%i !iti vi)e ne"o )to jesmo. Ka"re!.$9?C>5977. područja du. F9. vjerojatno !ismo mo"%i zak%jučiti da je u pitanju raskorak izme3u ispovijedi i osta%i. 19E=# +I. 19E3. oz!i%jnost.&'*.ovna inercija ne sastoji to%iko u s%a!osti ko%iko u nedostatku %ju!avi# $ada emo iz du!ine na)e nemo i mo%iti.vata. nije do!ro ovo prepustiti pri"odnom osje aju spontanosti i%i promjenjivim izvanjskim oko%nostima# $ko (e%i da mu ispovijed pomo"ne na putu napretka i du. str# N1N#-N33# . 19E=# &/7MC0C7LI<9 +I. /)orak is"o#ije!i )a !je#ojke.. 19=9# GC>I7C9'.ama kvantitativna često a i redovitost primanja ispovijedi. s dru"e strane. to !o%je8. du. ne mo(emo se nadati nekoj koristi# &onačno. Ka"re!. mo(da neuspje.>9VI<C. po se!i nije jamstvo pravo" asketsko" (ivota#=F 5no"i se pitaju.>9VI<C..

No#i o&re! sakra*enta "okore (19EN#). 5#. K#. !r# 2. 393#-F0F# 959$/.Do&ri "astir 59$IP. = (19==#). F= (19E=#). J#. 119#-12F# 59$IP. 9#. No#i $it%r ijski 8i*&eni1i o&no#$jeno Re!a "okore. 5#. 1N (19EN#). F9#-=1# V'<9$/VIP.09&IP. Sek%$ari)a1ija rije(a i kri#nje. 29#-3=# +0KIP. ><#. :#. Zaje!ni8ki karakter sakra*enta "okore3 = (19==#). -rije( !anas3 Isk%st#o3 teo$o2ko #re!no#anje i "astora$ne "os$je!ni1e3 F= (19E=#). 2=O#-2EE# <'0ITIP. 5#. F0N#F1O# S$%<&a Co<ja D%2o&ri<nik kao is"o#ije!nik. =O#-EN# . 1N9#-1=1# 0'*PIP. 1N (19EN#). 3O (19=9#). Ci$je2ke %) no#i !ok%*enat o sakra*enta$no* o!rije2enj% . N#-22# M':C&. 9# Tri!entski sa&orB )a#r2na i "o$a)na to8ka sakra*enta . No#i o&re! sakra*enta "okore (19E2#). So1ija$na i ek$e)ija$na ko*"onenta sakra*enta "okore . <#. I#. +#. N (19=N#). F= (19E=#). 1N (19EN#). Psi(oana$i)a ne *o<e na!o*jestiti is"o#ije!3 3O (19=9#). Tajna is"o#ije! % "r#i* sto$je0i*a kr20anst#a. ?#. F= (19E=#). O&$i1i "okore kro) "o#ijest. 5#. &#. Teo$o2ki na $as1i o&no#$jeno Re!a "okore. 33#-N=# Co os$o#ska s*otra V9>&/VIP. Po#ijesni "rika) sakra*enta$ne "okore. 1N (19EN#). str# 2E#-33# :C&9?9. Ci&$ijski #i! sakra*enta "o*irenja. 39E#-F11# V9>&/VIP. Zane*arena $e!i2ta sakra*enta "okore (19E2#). +#. E1#-90# K9G/09L. 2=1#-2=E# J5I0C. 12N#-133# 59$IP. V#. 100#11O# >I7IP. Ra) o#or o is"o#ije!i. *#. 11E#-123# &0JC><. +#. 2EO#-2O0# 3E . F= (19E=#). FN (19EN#). 131#-1F2# . 19#-23# J#+#. F= (19E=#). Sestarski is"o#je!ni1i3 N (19=N#). od 1=#=# 19E2# (19E3#). 211#-21F# G'I$$/7. Is"o#ije! kao sakra*enat !%(o#no na"retka.09&IP. S#e0enik – "okornik i is"o#je!nik.

1N (19EN#). 30O#-31O. &#. Is"o#je!aoni1a kao *jesto sakra*enta "o*irenja. &orizma 19E0. 1N (19EN) 32E-32O# +I. 1N (19EN#). 3N0#-3N2# Is"o#ije! i "r#a "ri8est !je1e (?ek%aracija . =F (19E=#). FE (19EF#). +it%r ijski #i! sakra*enta "o*irenja. +#. G#. Pro#e!&ena %re!&a re!a "okore. 1= (19E=#)# G0IC. 132#-1FF# >I7IP. &#. Mir s Co o* "reko "o*irenja s Drk#o*.>9VI<C. 29E#-30E# . 3N2#-3NF# . Neka "itanje is"o#ije!i !je1e. E1#-E=# Pokorni8ko s$a#$je i oso&na is"o#ije!.0$C7<9&. 1F (19E1#). FF (19EF#). 3NN#-3=2# S$%<&a rije8i Pokorni8ko s$a#$je. 111#-113# Pokorni8ko &o os$%<je. 1N (19EN#). 92#-11O# 3O . 1F#-1E Pokorni8ko s$a#$je. 3N (19E3#). >#. 2#-=# 09$KI7GC0. <#. 10N#-10= (pri"odno) D#a "okorni8ka &o os$%<ja % kori)*i3 =N (19E=#). Pastora$ "okorni8ki( s$a#$ja. 1N (19EN#). 319#-32=# /0C:. 9#-13# Tri na1rta )a "okorni8ko &o os$%<je.59YC0. 1#-O# Pokorni8ko7o&ra0eni8ko &o os$%<je. Psi(o$o2ki #i! sakra*enta "o*irenja. Pastora$ni #i! sakra*enta "okore. 3 (19E0#). 9#. 1E (19EE#). 1E (19EE#). F (19E0#). Pro&$e*i is"o#ije!i. 2ON#-29=# T&'7L9. FF (19EF#).v# kon"r# za k%erike) 1E (19EE#). 11F#-121# Pastora$ kori)*eno #re*ena. EF (19EE#). za sakramente i !o"o)tov%je i . K#.&'*.09&IP. 10#-1O# Co os$%<je "o*irenja. Neko$iko *is$i %) sakra*enat "okore (*astora%ni pri%o"). 5#.>. 1 (19=E#). 1N (19EN#). Mora$ni #i! sakra*enta "okore. 11F#-119# O&no#$jeni Re! sakra*enta "okore. 2#-O# S"e1tr%* 09B7C0.&9 &/7MC0C7LI<9 <'G/. 1F (19E1#). 2O1#-2OF# TI*IP. T#. E3 (19EE#).v# kon"r.

Sakra*enat "o*irenja. 90#-92# D%2o&ri<nik kao is"o#je!nik. !r#FF# T9GI-+'7IP. =0#-=3. 1=9#-1E0.# Sakra*ent "okore !anas. 12O#-130# O&no#$jena $it%r ija "okore (G0'IP.&9 &/7MC0C7LI<9.*C0. !r# 10F# Vjesnik Kako#a8ke &isk%"ije S#e0eni8ka is"o#ije!3 1 (19FO#). EF#-E=. 92#-9F# Vre$o <i#ota &0JC><. O2#-OF# 5C0PC*. :#. 21#-2F# &9. !r#32# &979?.&'*. 1EO#-1O0# Ispovjedaonica. 1O0#-1O3# :C&9?9. 12 (19=O#). 2E (19EF#). 2E (19EF#). 21#-2O# S#je!o8enje (cik%osti%) I &. !r# 31# Pokorni8ko s$a#$je. prir#). 19F#-19O# Sakra*ent "okore.S#es1i 0I?C9'. FE#-N1# 39 .&9 +I. 29 (19EN#). 21 (19=O#). V#. 29 (19E=#). Cit i o&$i1i "okore. M#. 29 (19E=#). F9#-N0# &/7G0CG9LI<9 K9 79'& V<C0C. 1 (19EN#). $# Sakra*ent "okore – Dok%*enti 1rk#eno %8ite$jst#a. C# Ra)*i2$janje o is"o#ije!i. ?#. Pastora$ne nor*e )a "o!je$ji#anje o"0e sakra*enta$no o!rje2enja3 2N (19E2#). No#o s(#a0anje sakra*enta "okore. 7epri. U#. 1F#-1=. 132# 139#1F1. = (19N3#). 1F1#-1FF# Psi(oana$i)a i is"o#ije!.vat%jive su"estije. Oko is"o#je!ne re:or*e. Sakra*enat "okore % "okon1i$sko* o! oj% s#e0eni8ki( kan!i!ata i <i#ot% sa*i( s#e0enika. 9 (19N=#).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful