Universitatea de Stat din Moldova Secţia Managementul Calităţii, Dezvoltare Curriculară şi Evaluare

Liliana ROT RU, Maria !"MUR RU

#!$D METOD$C %E&TRU %ER'ECT RE TE(ELOR DE L$CE&)"*M STER

C!$+$&"U, ,-.,

C(U /ro0at de Consiliul Calităţii al Universităţii de Stat din Moldova

Recenzent1 Otilia Dandara, doctor 2n /edagogie, /ro3esor universitar

2

7 84 :i0liogra3ie55555555555555555555555555555554.. #E&ER L$T")$ 3 . d4 Alegerea temei Conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă/master Conţinutul tezei de licenţă/master Exigenţe privind tehnoredactarea tezei de licenţă/master $$$4 dmiterea şi susţinerea tezei de licenţă*master 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. a4 04 c4 Procedura de admitere la susţinerea publică Recomandări privind susţinerea tezei Evaluarea tezei $84 ne9e55555555555555555555555555555555544.CU%R$&S /ag4 $4 #eneralităţi5555555555555555555555555555555446 $$4 Structura şi /rinci/iile de realizare a tezei de licenţă*master5555555555547 a4 04 c..

7eza de licenţă este una dintre componentele principale ale e3amenului de licenţă./ tudii integrate. Licenţă se 4inalizează cu susţinerea e3amenului de licenţă/ cuanti4icat pentru programele de +8) credite cu 1 credite &"7 6i pentru programele de 20) credite cu ( credite &"7 .2)+). Teza de licenţă reprezintă o lucrare de sinteză e3ecutată în baza cuno6tinţelor 6i capacităţilor acumulate de student în perioada studiilor/ cuno6tinţelor teoretice precum 6i a abilităţilor practice obţinute la disciplinele 4undamentale 6i cele de specialitate/ a activităţii de cercetare 6tiinţi4ică e4ectuată în cadrul cercurilor 6tiinţi4ice etc. Teza de master este o lucrare originală/ 4undamentată 6tiinţi4ic/ care conţine rezultate teoretice 6i:sau e3perimentale în domeniul de 4ormare pro4esională respectiv. ordinul %inisterului &ducaţiei nr. „Planului-cadru pentru studii superioare# $"iclul . Studiile la Ciclul $$ Master se încheie cu susţinerea publică a tezei de master/ cuanti4icată cu 3) credite &"7 / atât pentru programele de master de *) credite/ cât 6i pentru cele de +2) credite. 7eza licenţă:master este un raport o4icial prezentat în 4ormă scrisă/ elaborat prin activitate de cercetare independentă/ care reprezintă condiţie obligatorie pentru acordarea unei cali4icări./ "iclul .Prezentul Ghid este elaborat în baza „Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza istemului !aţional de "redite de tudiu# $ordinul %inisterului &ducaţiei nr. 7eza de licenţă:master contribuie la 4ormarea 6i dezvoltarea următoarelor competenţe • generale  comunicarea 6tiinţi4ică scrisă 6i orală în limba maternă în elaborarea 6i prezentarea tezei 0 . 011 din 3 iunie 2)++2 Regulamentului-cadru privind organizarea e3amenului de 4inalizare a studiilor superioare de licenţă# $5rdinul %inisterului &ducaţiei 6i 7ineretului nr.2 copul de bază al ghidului constă în stabilirea regulilor generale privind elaborarea 6i susţinerea tezelor de licenţă 6i master în cadrul 9niversităţii de tat din %oldova.)*. 80 din +1 4ebruarie 2))8. "on4orm planului de învăţământ elaborarea tezei de licenţă:master este precedată de un stagiu de practică/ care are drept scop consolidarea competenţelor obţinute pe parcursul studiilor de licenţă:master 6i selectarea bazei in4ormaţionale/ e3perimentarea ipotezelor 6tiinţi4ice necesare pentru elaborarea tezei de licenţă:master.. Studiile la Ciclul $. '2( din 2).

de licenţă:master2  utilizarea instrumentelor cu acţiune digitală/ crearea documentelor 6i uzitarea serviciilor aplicarea cel puţin a unei limbi străine pentru utilizarea te3telor de specialitate în limba e3ecutarea unor sarcini pro4esionale comple3e/ în condiţii de autonomie 6i independenţă autocontrolul procesului de învăţare/ diagnoza nevoilor de 4ormare/ analiza re4le3ivă a asumarea responsabilităţii etice pentru rezultatele cercetării înscrise în teza de electronice de bază în cercetare2  străină în elaborarea tezei2  pro4esională2  propriei activităţi de cercetare2  • licenţă:master2 s/eci3ice  analizarea/ sintetizarea 6i aplicarea cuno6tinţelor 6i abilităţilor obţinute la disciplinele identi4icarea problemei de cercetare2 plani4icarea timpului 6i a mi. $$4 STRUCTUR +$ %R$&C$%$$LE DE RE L$( RE TE(E$ DE L$CE&)"*M STER 1 .loacelor pentru realizarea cercetării2 4ormularea ipotezei de cercetare2 identi4icarea/ procesarea 6i analiza in4ormaţiei din di4erite surse în scopul realizării proiectarea activităţii de cercetare2 utilizarea integrată a instrumentarului conceptual 6i metodologic pentru e3plicarea/ programului de studiu2     cercetării2   interpretarea 6i soluţionarea unor probleme teoretice 6i practice noi/ în conte3te mai largi asociate domeniului2  utilizarea nuanţată 6i pertinentă a criteriilor 6i metodelor de evaluare pentru a 4ormula .udecăţi de valoare 6i a 4undamenta decizii constructive2 7ezele se scriu în limba programului de studiu pe care l-a urmat studentul.

tudentul poate solicita sc<im0area temei tezei o singură dată în timpul studiilor de licenţă:master/ dar nu mai târziu decât cu 3 luni până la susţinerea tezei.area activităţilor de elaborare a tezei de licenţă:master catedra con4irmă un conducător de teză. "onducător al tezei de licenţă:master poate 4i un cadru didactic care deţine titlu 6tiinţi4ic 6i 6tiinţi4ico-didactic/ sau cercetători 6tiinţi4ici de înaltă cali4icare din instituţiile de cercetare-proiectare 6i speciali6ti practicieni din economia naţională. 7ematica tezelor se reactualizează anual.a Alegerea temei 7ematica tezelor de licenţă:master se elaborează de catedrele de pro4il 6i se aprobă de "onsiliul <acultăţii. >n dependenţă de interesul 6tiinţi4ic al studentului/ tema concretă a tezei de licenţă:master poate 4i redactată cu acordul conducătorului 6tiinţi4ic de teză/ 4iind aprobată de către catedra de pro4il 6i consiliul 4acultăţii. b Conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă/master Pentru diri.n 4uncţie de domeniul:programul de studiu/ teza de licenţă:master poate 4i prezentată sub alte 4orme acceptate. "onducătorul 6tiinţi4ic al tezei de licenţă:de master are următoarele obligaţiiB • coordonează elaborarea planului tezei de licenţă:master2 • consultă studentul ori de cate ori acesta solicită/ în orele de serviciu2 ( . "andidaţii selectează tema pentru teza de licenţă:master din lista propusă de catedra de pro4il/ de regulă/ la 4inele anului de studiu precedent/ dar nu mai târziu de prima lună a anului terminal de studii. 7emele tezelor de licenţă:master trebuie să acopere integral aria domeniului general de studiu/ să vizeze domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate/ să conţină probleme de cercetare la nivel instituţional/ naţional 6i internaţional. Cerinţele s/eci3ice pentru elaborarea 6i susţinerea tezei de licenţă:master se stabilesc de către catedra de pro4il. 7ematica aprobată se comunică studenţilor cel târziu la 4inele penultimului an de studii 6i/ concomitent/ se plasează pe pagina =eb a 4acultăţii. chimbarea temei se aprobă de către catedra de pro4il/ în cadrul aceluia6i domeniu în care a 4ost înmatriculat studentul/ 6i nu implică modi4icarea duratei studiilor. ?upă aprobare/ tematica tezelor se va plasa pe paginile @&A ale catedrei:4acultăţii:instituţiei. .

gradul de investigaţie a temei$e3punerea autorilor 6i a literaturii din domeniu. sinteze. 1. 3ont .1 1. + pag. (.7 >ştiinţe reale? + pag. analiză.. d. d suportul metodologic 6i teoretico. etc.. Cu/rins $Cne3a 2.. 6tiinţi4ic al lucrării $metode de cercetare. /agini. Lista a0revierilor $ntroducere 3-0 a. ++ -+1 +)-2) ' . 3. b. 2. +. + pag.. teză2 c. interval .. interval .3 . actualitatea 6i importanţa temei2 b scopul 6i obiectivele propuse în .. 0.• apreciază calitatea conţinutului capitolelor elaborate 6i 4ace observaţii 6i sugestii de completare sau de reconsiderare/ dacă este cazul2 • evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor de etapă2 • analizează conţinutul integral 6i 4orma 4inală a tezei/ întocmind în baza variantei 4inale a tezei „Cvizul asupra tezei de licenţă:de master#.2 1. c4 Conţinutul tezei de licenţă/master Teza de licenţă conţine următoarele elementeB Denumirea elementului 8olum.) 1.7 >ştiinţe socio@ umanistice? + pag.. >n caz de plagiat/ conducătorul 6tiinţi4ic va consemna acest 4apt în avizul său 6i va propune neadmiterea tezei de licenţă la susţinere. 3ormat =. + pag. e. ! "itlul (fundamentare teoretică. /agini. 3ormat =. 8olum. 3ont . + pag. c. 'oaie de titlu $Cne3a +. D. (-+2 a. cuvintele-cheie ale tezei2 "onţinutul propriu-zis al lucrării $teza conţine 2 sau 3 capitole.

m. etc. 8olum.3 !! "itlul (aplicare. 3. 2 pag. +0 -2+ pag.3 +0 -2) pag. o.2 2. +1-21pag. '. bb. ! "itlul (analiza situaţiei în domeniul tezei.2 2.2 1. p. etc. studii de caz.7 >ştiinţe reale? + pag. /agini. 'oaie de titlu $Cne3a +.1 3.+1 +)-22 +-3 3)-0) până la 1 pagini nu mai mult de 2:3 din conţinutul lucrării +-3 3)-() până la ' pagini nu mai mult de 2:3 din conţinutul lucrării Teza de master conţine următoarele elementeB Denumirea elementului 8olum..1 1. +). 8 . 2. 3ormat =. aa. *.. d noutatea temei investigate . +1-21pag. t.2 3..) 2. + pag.1.1. interval . actualitatea 6i importanţa temei2 b scopul 6i obiectivele propuse în . rezultate cercetări. u. + pag.) 2. Cu/rins $Cne3a 2. 3ormat =. analiză. $ntroducere a.3 !! "itlul (fundamentare teoretică. 3ont . +1-21pag. suportul metodologic 6i teoretico6tiinţi4ic al lucrării $metode de cercetare. +. '-+2 pag E. rezultate cercetări. + pag. s. teză2 c.7 >ştiinţe socio@ umanistice? + pag. (.. 2. +0 -2+ pag. '.) 1. 2. r. 3ont . 2 pag. dd. studii de caz. n.) 3. sinteze. !! "itlul (aplicare. 8. Lista a0revierilor dnotare $în română 6i rusă:engleză:4ranceză. cuvintele-cheie ale tezei2 "onţinutul propriu-zis al lucrării $teza conţine 3 capitole. 1. etc. /agini. + pag. 2-1 pag. 0... e.3 Concluzii şi recomandări 7otal pagini :i0liogra3ie ne9e +2 . interval .

+-3pag. # Concluzii şi recomandări 7otal pagini :i0liogra3ie ne9e Declaraţia /rivind asumarea răs/underii $Cne3a 3.. 8. <oaia de titlu se per4ectează con4orm Ane ei 1. >n caz dacă teza este scrisă în altă limbă decât limba română/ se vor per4ecta două 4oi de titlu/ prima 4iind în limba română. 44.usti4ică tema aleasă. Cdnotarea se prezintă în 2 limbiB una română 6i cealaltă în una din limbile de circulaţie internaţională $rusă:engleză:4ranceză. hh. & !ntroducere e descrie actualitatea 6i importanţa problemei abordate/ se argumentează motivul alegerii temei de cercetare $ca premise obiective si:sau subiective prin care studentul ./ cuvintele-cheie $până la +) cuvinte/ într-un rând separat. 4iecare 4iind prezentată pe o singură pagină a 4oii. ii. până la ' pagini nu mai mult de 2:3 din conţinutul lucrării + pag. 6i se realizează un sumar al compartimentelor tezei. e descriu următoarele compartimenteB scopul 6i obiectivele cercetării/ valoarea teoretică 6i valoarea aplicativă a cercetării./ ' 4iguri/ + tabel. 7eza de licenţă poate 4i divizată în două $trei. *. 1)-'1 pag. $oaia de titlu +-3pag. gg. ++. până la 1 pagini nu mai mult de 2:3 din conţinutul lucrării + pag. +2. compartimente/ în care autorul tratează problema de cercetare/ descrie ipoteza de lucru în raport cu metodologiile aplicate/ polemica 6tiinţi4ică cu privire la problema de * .ee. 1)-*) pag. % Adnotare >n adnotare se prezintă numele de 4amilie/ prenumele autorului/ titlul tezei/ localitatea/ anul per4ectării tezei/ structura tezei $de e3emplu/ introducere/ trei capitole/ concluzii generale 6i recomandări/ bibliogra4ie din 1) titluri/ 0 ane3e/ *) pagini de te3t de bază $până la Aibliogra4ie. +).. d4 Compartimentele de bază ale tezei 'icenţă "orpul lucrării reprezintă partea cea mai importantă a tezei 6i este riguros structurată pe unităţi de te3tB compartimente/ paragra4e/ în 4uncţie de speci4icul acesteia.2 se indică scopul/ ipoteza 6i obiectivele cercetării/ metodele de cercetare/ se de4inesc conceptele esenţiale 6i mai puţin uzuale/ se menţionează importanţa teoretică 6i valoarea aplicativă a cercetării/ baza e3perimentală a cercetării/ noutatea 6tiinţi4ică $pentru teza de master.

/ publicate în ţară 6i peste hotare. !u se admite indicarea titlurilor care nu au 4ost consultate.. se cercetează:investighează:analizează ipoteza:ipotezele propriu-zise 4ormulate/ se argumentează elaborările noi propuse de către autor $algoritmi/ metode/ dispozitive/ sisteme/ paradigme/ modele etc.cercetare/ prezintă 6i analizează datele/ studiul e3perimental:bibliogra4ic/ e3pune rezultatele obţinute/ poziţiile personale 6i 4ormulează concluzii/ recomandări 6i opinii proprii.. 5 atenţie deosebită se acordă publicaţiilor din ultimii ani. Aibliogra4ia trebuie să conţină între 2)-3) titluri $pentru o teză de licenţă.. e vor identi4ica clar contribuţiile proprii/ care includ atât analiza 6i interpretarea literaturii de specialitate consultate/ cât 6i elementele de noutate. ursele bibliogra4ice se divizează con4orm limbii în care a 4ost redactată lucrarea $română/ rusă/ engleză etc. 6i 3)-1) $pentru o teză de master.. >n compartimentele . Aibliogra4ia se redactează în ordinea al4abetică a numelor autorilor/ iar în lipsa menţionării lor/ în ordinea al4abetică a titlurilor. Per4ectarea bibliogra4iei se realizează con4orm standardelor acceptate $Cne3a 0./ cu păstrarea numerotării unice. >n lista bibliogra4ică se inserează doar lucrările consultate./ precum 6i rezultatele obţinute. Referinţe bibliografice +) . <iecare capitol al tezei se 4inalizează cu concluzii. e4 Concluzii >n compartimentul se prezintă rezumatul rezultatelor obţinute 6i valoarea elaborărilor propuse/ se menţionează modalităţile de realizare a obiectivelor 4ormulate în introducere 6i se e3pun opiniile 6i contribuţia personală în studierea 6i elucidarea problemei abordate. Analiza situaţiei )n domeniul tezei (!storio"rafia problemei cercetate) se analizează lucrările 6tiinţi4ice la tema tezeiB articole/ monogra4ii/ etc. ?e asemenea/ toate sursele citate în te3tul lucrării trebuie să se regăsească în lista bibliogra4iei. >n baza studierii literaturii de specialitate/ se analizează comparativ situaţia e3istentă în domeniu/ se 4ormulează problema de cercetare 6i direcţiile de soluţionare a ei. 6i . (aster >n compartimentul . 34 *ibliografie Aibliogra4ia este un compartiment obligatoriu al tezei 6i se per4ectează în con4ormitate cu standardele în vigoare...

. p.21 mm/ în dreapta H +1 mm/ .3) mm/ sus . 7eza de licenţă se per4ectează 4olosindu-se 4ontul Times &eA Roman cu dimensiunea de +2 pt...*. >n te3tul tezei se vor 4ace în mod obligatoriu re4erinţe la ane3ele incluse. >n cazul în care re4erinţele se prezintă în corpul te3tului în paranteze pătrate se redactează după cum urmeazăB F30/ p. 7e3tul se nivelează după ambele câmpuri laterale. ?acă se repetă pe altă pagină din lucrareB #ourtois $. p. H indică pagina. ++ . >n cazul în care re4erinţele se prezintă în subsolul 4iecărei pagini/ se redactează după cum urmeazăB #ourtois $.Cutorul tezei este obligat să 4acă în te3tul lucrării re4erinţe la sursele utilizate în elaborarea lucrării.*1+*2.Cne3ele nu se includ în volumul lucrării. paţiul între rânduri este de +/1 intervale.în care prima ci4ra/ în e3emplul dat 30/ indică numărul sursei la care se 4ace re4erinţă din lista bibliogra4ică/ iar a doua $p. p. 222G . $Cne3a 1.21 mm. Cne3ele se per4ectează în corespundere cu rigorile. Re4erinţele se numerotează prin ci4re 6i se prezintă 4ie în subsolul 4iecărei pagini/ 4ie se indică numărul de ordine al lucrării din bibliogra4ie 6i pagina respectivă $con4orm standardului/ în paranteze pătrate. #artea nea"ra-. 222.os . g4 ne9e4 >n 4uncţie de speci4ic o teză de licenţă:master poate conţine ane3e/ în care se cuprind probele aplicate/ tabele cu date individuale/ diagrame/ hărţi/ plan6e/ 4iguri/ liste/ desene/ 4otogra4ii care nu sunt obligatorii în te3t 6i care depă6esc .umătate din pagină. Paginile tezei au următorul câmpB în stânga . #artea nea"ra a comunismului. d E9igenţe privind tehnoredactarea tezei de licenţă/master Redactarea tezei de licenţă:master trebuie să corespundă următoarelor cerinţeB 7eza se editează computerizat pe hârtie albă/ 4ormat C0/ pe o singură parte a 4oii. ?acă se repetă imediatB !bidem. 1))*.)1. %ucure&ti' (umanitas.

care merită a 4i pus în evidenţă/ aldinul*0old se 4olose6te pentru titlurile capitolelor 6i subcapitolelor/ evidenţierea propoziţiilor sau 4razelor ce trebuiesc memorate. 7oate paginile tezei se numerotează/ începând cu pagina de titlu 6i terminând cu ultima pagina/ 4ără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. . ?upă denumirea capitolului sau a paragra4ului nu se pune punct. 7eza se leagă prin copertare $copertă euro. Pe pagina de titlu nu se pune numărul paginii..italic se 4olose6te pentru cuvintele de origine străină/ titluri de cărţi sau periodice/ un cuvânt sau un pasa. ?enumirea tabelului se amplasează de asupra tabelului/ iar a 4igurii .J/ JKJ/ JLJ.usculele lor. "aracterul literelorB cursivul. +2 . se numerotează/ indicându-se numărul capitolului 6i numărul de ordine a acestuia.7itlul capitolelor sunt scrise cu litere ma. 6i se prezintă la catedra de pro4il./ bold/ centrat. >n mod obligatoriu/ se utilizează literele cu diacritice speci4ice limbii romane $ă/ â/ î/ 6/ ţ 6i ma. Miterele/ semnele/ 4ormulele/ 4igurile trebuie să aibă aceea6i intensitate pe parcursul rândului/ paginii/ lucrării în ansamblu/ iar indicii 4ormulelor trebuie să 4ie lizibili./ bold/ centrat. !umărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii .mprimarea tezei pe hârtie trebuie să 4ie calitativă. e pot utiliza note de subsol pentru a o4eri e3plicaţii pentru di4eriţi termeni/ 4iguri/ clasi4icări/ ane3e care nu apar în te3tul lucrării./ a paragra4elor I cu litere mici/ în a4ară de prima literă $4ont +0 pt. "apitolele se numerotează prin ci4re romane/ iar paragra4ele cu cele arabe.. ?e e3emplu/ 7abelul +.2 $tabelul doi din capitolul întâi.uscule $4ont +2 pt. emnele de punctuaţie $J. !u sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor. ublinierea titlurilor nu se admite. e recomanda a tipări teza la imprimantă laser..os. >n teză nu se admit însemnări/ corecţii/ conturări de litere/ 6tersături/ pete/ adăugări la pagină etc. sunt urmate în mod obligatoriu de un spaţiu. 7oate tabelele/ 4ormulele/ 4igurile $desene/ diagrame etc. <iecare capitol începe din pagină nouă/ paragra4ele urmează succesiv..sub 4igură.

>n cazul în care proiectul de teză nu corespunde rigorilor/ "atedra stabile6te un termen nou pentru presusţinere repetată. 5rarul susţinerii tezelor se va da publicităţii pe paginile @&A ale catedrei:9 %.+1 min. studentul /rezintă teza de licenţă:master/ 4inisată în proporţie de minimum ') la sută pentru presusţinere.2 N contribuţia proprie2 N încheiere. pentru prezentarea tezei $se pot utiliza 6i mi.. 7eza în 4ormă de4initivă/ semnată de student/ cu avizul pozitiv al conducătorului 6tiinţi4ic 6i al 6e4ului de catedră se prezintă la catedra pentru admiterea la e3amenul de licenţă cu cel puţin o lună înainte de începerea e3amenului de licenţă:susţinerea publică a tezei de master.. a Admiterea tezei de licenţă/master spre susţinere Procedura de admitere la susţinerea publică /resusţinerea tezelor Bn termenele indicate 2n calendarul academic al USM şi con3orm orarului ela0orat de catedra de /ro3il./ iar teza de master este însoţită 6i de o recenzie a unui specialist notoriu în domeniul respectiv.loace tehnice. Pentru e4icientizarea procedurii de susţinere a tezei/ studentului se recomandă să elaboreze un raport care să conţină date cu privire laB N tema tezei 6i actualitatea ei2 N scopul 6i obiectivele2 N baza 6tiinţi4ico-metodologică2 N rezultatele cercetării $date concrete. ?acă studentul nu de4initivat proiectul de teză de licenţă:master nici pentru a doua presusţinere/ teza nu este admisă spre susţinerea publică. b Recomandări privind susţinerea tezei 7ezele admise spre susţinere se susţin public în 4aţa "omisiei pentru e3amenul de licenţă/ aprobată prin ordinul rectorului 9 %/ a conducătorului 6tiinţi4ic/ colegilor 6i a altor persoane.... Recenzenţii se aprobă la 6edinţa catedrei dintre speciali6tii care activează în cadrul altor catedre sau în cadrul altor instituţii de învăţământ 6i de cercetări 6tiinţi4ice. ?acă proiectul tezei prezentat de student la presusţinere corespunde rigorilor/ "atedra de pro4il recomandă teza 6i admite studentul la susţinerea publică/ ţinând cont de obiecţiile 6i recomandările speciali6tilor în domeniu. +3 . Pentru susţinerea publică la teza de licenţă:master se ane3ează avizul conducătorului tezei $Cne3a (. tudentului i se o4eră +) .

Ootărârea "omisiei pentru e3amenul de licenţă:de susţinere a tezei de master este de4initivă 6i nu poate 4i revăzută. "omisia pentru e3amenul de licenţă:de susţinere a tezei de master are dreptul de a recomanda pentru publicare cele mai valoroase lucrări/ în primul rând/ cele originale/ bazate pe un material e3perimental 6i surse inedite/ care conţin recomandări 6i propuneri importante de ordin teoretic 6i practic. c Evaluarea tezei 7eza de licenţă:master evaluează competenţele absolvenţilor de a e4ectua cercetări/ de a aplica cuno6tinţele teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice speci4ice domeniului de 4ormare pro4esională sau de realizare a studiilor de caz./ întrebări către autor/ discuţie/ la care pot participa toţi cei prezenţi. >n cazurile când voturile se împart egal/ votul Pre6edintelui "omisiei este decisiv. Rezultatele susţinerii lucrării se comunică studenţilor în aceea6i zi/ după 6edinţa "omisiei pentru e3amenul de licenţă:de susţinere a tezei de master. %etodologia cercetării (. Proporţionarea conţinuturilor tezei 1. Crgumentarea 6i demonstrarea ipotezei:ipotezelor +0 .oritate de voturi.?upă prezentarea raportului/ studentul răspunde la întrebările membrilor "omisiei pentru e3amenul de licenţă:de susţinere a tezei de master 6i a altor asistenţi. ?ecizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă:master se ia la 6edinţa închisă a "omisiei pentru e3amenul de licenţă::de susţinere a tezei de master prin vot deschis sau secret/ cu o simplă ma. Cctualitatea temei 0. "orespunderea temei tezei esenţei materialului lucrării 3. Procedura de susţinere include/ de asemenea/ luările de cuvânt ale conducătorului 6tiinţi4ic/ ale recenzentului $în lipsa acestora/ se admite citirea avizelor respective de către un membru al "omisiei pentru e3amenul de licenţă:de susţinere a tezei de master. Gradul corespunderii tezei specialităţii solicitate 2. >n procesul evaluării 6i susţinerii/ tezele de licenţă:master vor 4i apreciate după următoarele criteriiB +.

>n cazul în care studentul nu a susţinut teza de licenţă:master în sesiunea stabilită sau nu s-a prezentat la susţinerea tezei/ acesta are dreptul să o susţină repetat/ de cel mult două ori în următorii ani/ cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de e3aminare/ stabilite de instituţie. Ma a doua susţinere/ studentul va solicita recon4irmarea sau modi4icarea temei tezei de licenţă:master. Ponderea 4iecărui criteriu în calcularea notei 4inale va 4i stabilită de catedra de pro4il/ ţinând cont de Grila de evaluare a tezei de licenţă:master $Cne3a '. &ventualele contestaţii se depun/ în scris/ la secretariatul 4acultăţii/ în termen de ma3imum 20 ore de la comunicarea:a4i6area rezultatelor. $Cne3a 8. &3punerea 6i argumentarea concluziilor +). *.'. "ompletitudinea surselor 6i a re4erinţelor bibliogra4ice ++. "orectitudinea tehnoredactării +3. "ontestaţiile se rezolvă/ în termen de 20 de ore de la depunere/ de către comisiile de evaluare a tezelor de licenţă:master. +1 . alte criterii stabilite de catedra de pro4il. !ota 4inală se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către 4iecare dintre membrii comisiei. Rezultatele evaluării tezei se e3primă prin note de la „+# la „+)#/ con4orm scalei de notare/ cali4icativul de promovare 4iind nota „1#. tudentul are dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei. Procesarea 6i analiza teoretică/ implicarea critică/ interpretativă a autorului 8. Per4ectarea generală a tezei +0. !outatea teoretică $doar pentru tezele de master. "orectitudinea stilistică 6i gramaticală a te3tului +2.

:old. centered? ' CULT TE >3ont .-.. centered? T$TLUL TE(E$ >3ont .=. CU%R$&S Lista a0revierilor +( .=. :old.4 'oaia de titlu a tezei U&$8ERS$T TE DE ST T D$& MOLDO8 >3ont . C!$+$&"U@. %RE&UMELE UTORULU$ >3ont . ne9a .=. :old. :old. centered? C TEDR &UMELE DE ' M$L$E. /renumele... gradul ştiinţi3ic $semnătura.=. :old. "onducător 6tiinţi4icB CCCCCCCCCCCCC &umele.ne9a . CutorulB PPPPPPPPPPPPPP $semnătura. centered? Teză de licenţă*master e4 "atedră CCCCCCCCCCCCCC $semnătura. centered? C$'RUL +$ DE&UM$RE S%EC$ L$T")$$ >3ont .

..........................................+ +......2 denumirile paragra4ului....................................................................... $ntroducere....................................................................................................................................................................................................... ne9e......................................................... denumirile paragra4uluiQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..... 2.................................... .................................................................................. 3.................+ denumirile paragra4ului... $4 Titlul Com/artimentului $..............................3 denumirile paragra4uluiQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Com/artiment $$$4 Strategii /edagogice de 3ormare a com/etenţei investigaţionale la studenţi.............. denumirile paragra4ului.......................dnotare >2n lim0ile romDnă şi rusă*engleză*3ranceză?..................................................3 denumirile paragra4uluiQQQQQQQQQQQQQ.......................................................................................... Concluzii şi recomandări................................ +.................................................................................................................................................................................................................... $$4 Situaţia actuală /rivind nivelul 3ormării com/etenţelor investigaţionale la studenţi....................................2 +..................... ........ 2..............................................................................................4 ne9a 64 %entru teza de master Declaraţia /rivind asumarea răs/underii /entru tezele elaborate în limba rom0nă +' .............. 3....................................................................................2 denumirile paragra4ului................................................... :i0liogra3ie....................................3 denumirile paragra4ului.........+ denumirile paragra4ului................ 3....................................................... 2................................................................................................

!umele de 4amilie/ prenumele emnătura ?ata EFGHIJIKLM NO NPQFPRPQFSSNRPL /entru tezele elaborate în limba rusă RSTUVWXVSYZ[\S]Y^/ VhUXYeZ[`UcciU [ _Z^[`^a VWX `Sbcda We[UeYe[UccWYef/ hU_d`feZeWg nYW_cZa/ beW [ VhWeS[cWg Y`dbZU/ beW gZeUhSZ`i/ `Sbcil cZdbcil mdXd cUYeS XWjeWhYjW] XSYYUheZkSS/ ^[`^aeY^ SYY`UXW[ZcS] S hZ_hZmWeWj. pZgS`S^/ Sg^ qWXVSYf rSY`W ne9a =4 Redactarea 0i0liogra3iei >n bibliogra4ie se includ lucrările utilizate în teză cu re4erinţele respective în te3t. We[UeYe[UccWYef [ YWWe[UeYe[SS Y XU]Ye[daoSg _ZjWcWXZeU`fYe[Wg. "on6tientizez că/ în caz contrar/ urmează să suport consecinţele în con4ormitate cu legislaţia în vigoare.ubsemnatul/ declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de master sunt rezultatul propriilor cercetări 6i realizări 6tiinţi4ice. &3emple de publicaţii tipăriteB +8 .

nr. 3. . 21*-3v din +1 iulie 2))0. 2/ p. wWYiyScZ   S   rTWd   •cf`Z^   [   qUjScYjWg ~€hWVWhed.storia comparată a statelor comuniste/ Aucure6tiB Polirom/ +**8. oulet sH<. RomeB <C5/ +**8. >nB "ulegere de lucrări 6tiinţi4ice a 9niversităţii Cgrare de tat din %oldova/ 2))+/ vol..OP Aulletin +2:+3/ <all:@inter 2))+/ p. "odul cu privire la 6tiinţă 6i inovare al Republicii %oldova. Permin C. >nB qhWm`Ugi vZ`fcUyW uWYeWjZ/ +**2/ •1/ pp. httpB::===.n4luenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însu6iri 4izice./ qUhUyW[Whi   ~. &pidemiolog|/ diagnosis and control o4 poultr| parasites.org:topics:pubs:!e=P&vP"@Csia. zWYj[ZB uWYe. . 00-(2.2))8? ne9a 74 Model de ane9ă Ta9onomia lui :loom &ivelul #unoa&terea $n3initivul ?omeniul cognitiv Com/lementul direct +* .nstitutul de &conomie/ <inanţe 6i tatistică/ 2)+2/ nr. !e= ‚orDB Pantheon AooDs/ +*'0. a. "histruga %. înB %onitorul 54icial al Republicii %oldova/ 3).pd4 $vizitat +1.nB "@. Cccesul la 4inanţe H constrângere la cre6terea economică din Republica %oldova. 3. Carte cu mai mult de trei autori +.%ao "onversations/ 3+ sul| . "hairman %ao 7alDs to the PeopleB 7alDs and Metters. ƒuboD „ladislav %. +**8.+21-+2* $+0'*-+083.)3. *1-**.v.3 Cugust +*18 and 2 5ctober +*1*.Carte cu un autor +. wWhU]YjZ^ VhWm`UgZ S gUTXdcZhWXciU xZjeWhi $+*01 .. {SeUhZedhi. "hi6inău/ 2))1. }`S_Z[UeSc/ ~. Aucure6tiB 7impul/ 2))0.R. *)-*8. Resurse internet +. */ p. 2. tSlWgShW[ u. 7ratat de legumicultură. 200-2'2. .2))0/ nr./ Oansen .. Cnuarul statistic al Republicii %oldova.)'. tan !. 2. studii +. lte surse +. yWXW[. 7he …hrushchev .cZbZ`W 8)-l rticole. Rurac %.=ilsoncenter. 2. 6. 3. +*1(-+*'+. >nB Revista teoretico-6tiinţi4ică „&conomie 6i ociologie#/ "hi6inăuB .

de vedere/ mi./ tehnici/ punct principiilor de deduce/ a depista $-e. inteza 2) .2.a/ a di4erenţia/ a distinge/ a $-e. +. "ăutarea $analiza. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica "riterii/ baze/ elemente criteriilor +.3./ clasi4icării ansamblu $-ri./ de4iniţie/ re4erinţe/ elemente <apte/ in4ormaţii 4aptice/ surse/ nume/ date/ evenimente/ persoane/ locuri/ perioade de timp/ proprietăţi/ e3emple/ 4enomene 2. Cnaliză 0./ continuitate/ tendinţelor 6i dezvoltare $-ări. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica Ccţiune$-i./ propoziţie $-ii.3./ clasi4icare $-ări.3. Cplicarea a aplica/ a generaliza/ a stabili Principii/ legi/ concluzii/ e4ecte/ metode/ teorii/ legături/ a alege/ a dezvolta/ a abstracţii/ situaţii/ generalizări/ procese/ organiza/ a utiliza/ a se servi de/ a 4enomene/ procedee trans4era/ a restructura/ a clasi4ica 0. 7ranspoziţia a traduce/ a trans4orma/ a e3prima emni4icaţie $-ii.2. "unoa6terea elementelor generale aparţinînd unui domeniu de activitate +.+.3./ organizare $-ări. a analiza/ a contrasta/ a compara/ a Relaţii/ interrelaţii/ pertinenţă/ teme/ evidenţă/ relaţiilor distinge/ a deduce erori/ argumente/ cauză $-e. >nţelegerea 2./ e3emple/ scop$-uri.+. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica %etode/ tehnici/ abordări/ utilizări/ procedee/ metodelor tratamente +.2./ convenţii/ uzanţe/ utilizări/ reguli/ regulilor $convenţiilor.nterpretarea a interpreta/ a reorganiza/ a Pertinenţă/ relaţii/ 4apte esenţiale/ aspecte/ punct rearan./ aran./ tendinţă $-e./ tip $-uri.2.+.3. 2. a analiza/ a distinge/ a detecta/ a <ormă $-e. 1. modalităţi/ mi. "ăutarea $analiza.+. "unoa6terea datelor particulare +.loacelor care permit utilizarea : prelucrarea datelor particulare 2.2.ament $-e./ secvenţă $-e. &3trapolarea a aprecia/ a induce/ a conchide/ a "onsecinţe/ implicaţii/ concluzii/ 4actori/ prevedea/ a di4erenţia/ a determina/ rami4icaţii/ e4ecte/ probabilităţi a e3tinde/ a interpola/ a e3trapola/ a completa/ a stabili 3./ organizare teoriilor 6i structurilor $-ări.2./ categorie $-ii.loace/ simboluri/ stil $-uri./ consistenţă $-e./ secvenţelor cauze/ relaţie $-ii. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica 4aptelor particulare „ocabular/ termeni/ terminologie/ semni4icaţie $ii. .0./ diviziune $-i.+./ reprezentări +./ caracterizări/ concluzii/ 4ace/ a stabili/ a e3plica/ a metode/ teorii/ abstracţii demonstra 2. "unoa6terea căilor:mi.loc indirect/ aran./ e4ect$-e. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica Principiu $-ii. "ăutarea $analiza.2./ structură $-i./ simplu $-e./ 4ormat $-e./ lege $-i. "unoa6terea a de4ini/ a distinge/ a identi4ica/ a terminologiei recunoa6te +.+./ părţi principiilor 6i legilor esenţiale/ generalizări/ elemente principale/ implicaţie $-ii.2.1./ organizare temă $-e. de vedere nou $noi. "unoa6terea a identi4ica/ a recunoa6te/ a dobîndi <ormă $-e./ concluzii/ supoziţii/ elementelor clasi4ica/ a discrimina/ a recunoa6te/ enunţuri de 4apte/ enunţuri de intenţii/ argumente/ a categorisi/ a deduce particularităţi 0. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica Crie $-i./ 4ormulare $-ări./ clasă $-e. "unoa6terea a recunoa6te/ a dobîndi/ a identi4ica 7eorii/ baze/ interrelaţii/ structură $-i./ proces/ mi6care $-ări. +.2./ părţi/ idei/ căi indirecte 0. prin propriile cuvinte/ a ilustra/ a reprezentări/ cuvinte/ 4raze pregăti/ a citi/ a reprezenta/ a schimba/ a scrie din nou/ a rede4ini 2./ de4iniţii/ abstracţii/ $trans4ormarea.3.are $-ări. a distinge/ a detecta/ a identi4ica/ a &lemente/ ipoteză $-e./ 4orţe/ in4luenţe +./ caracteristică $-i.

/ model $-e./ obiective/ speci4icare $-ări./ e4ort $-uri.2./ comunicări/ lucrare $-ări. &valuarea (./ teorii/ schemă $-e.loace/ e4icienţă/ economie $-ii. &laborarea unui plan de acţiune 1./ pertinenţă/ erori/ veracitate $veridicitate. <enomene/ ta3onomii/ concept $-e.+./ utilitate/ alternative/ planuri de acţiune/ standarde/ teorii/ generalizări Model de sc<emă4 Sistemul de com/etenţe ale /ro3esorului m ana a ge tenţ ri al d e eva o ţa ă n " l e u t a d e e r or g ţa p e en m an de o pet a i pr nţ oi za m te ţa pr e ec e n e di p et c de p a t m c nţ omu e c ni e t e gno c ţa n e mp " o re r e ta ă iv tare e ida ct rc e d ar ologi i c se " " " o "om p e e pet nţa m mpet d e o o m Pro4esorul c ă ă " o " 2+ ./ compunere $-i.2./ relaţii/ abstracţii/ generalizări/ ipoteză $-e.udeca/ a argumenta/ a valida/ a evalua/ a estima/ a decide a .1. &valuarea în baza criteriilor interne (./ proiect $-e.udeca/ a argumenta/ a considera/ a compara/ a contrasta/ a standardiza/ a evalua tructură $-i. &valuarea în baza criteriilor e3terne a scrie/ a povesti/ a relata/ a produce/ a constitui/ a transmite/ a crea/ a modi4ica/ a documenta a propune/ a plani4ica/ a produce/ a proiecta/ a modi4ica/ a speci4ica a produce/ a deriva/ a dezvolta/ a combina/ a organiza/ a sintetiza/ a clasi4ica/ a deduce/ a 4ormula/ a modi4ica a ./ 4apte speci4ice Plan$-uri./ soluţie $-ii./ per4ormanţă $-e.+./ produs $-e./ 4apte schematice/ operaţii/ mi. ?e4inirea unui concept 1./ lacune/ so4isme/ precizie/ grad de e3actitate copuri/ mi.3./ percepţii/ modalităţi/ descoperiri &3actitate $-ăţi. ?erivarea unor relaţii abstracte dintr-un ansamblu (.loace/ modalitate $-ăţi.

0i0liogra3ie.4 vizul conducătorului ştiinţi3ic la teza de licenţă*master 'acultatea. selectarea metodelor de cercetare. normele gramaticale 2n vigoare şi re3erinţele CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC . conţinut.4 #radul de argumentare a actualităţii temei CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC .4 Demonstrarea com/etenţelor de cercetare >ela0orarea i/otezei. domeniul de 3ormare /ro3esională.ne9a .4 Corectitudinea structurii tezei > introducere. 2nc<eiere.4 Res/ectarea rigorilor /rivind as/ectul gra3ic. ane9eT simetria conţinutului? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC $$4 Conţinutul lucrării . sintetizarea /ărţii teoretice etc4? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 22 . s/ecialitatea şi gru/a academică CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 8$( la teza de licenţă*master cu tema CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ela0orată de studentul*a CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC conducător de teză de licenţă*masterCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC $4 'orma lucrării . colectarea şi inter/retarea datelor.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 64 Calitatea cercetării e3ectuate CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =4 8aloarea ştiinţi3ică şi*sau a/licativă a tezei CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC $$$4 #radul de res/onsa0ilitate şi atitudinea studentului CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ConcluziiCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Decizia CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC $84 84 Semnătura CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Data CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC !A. Ma necesitate se vor adăuga pagini 23 .

-@V? 7eza corespunde completamente specialităţii solicitate 7ema tezei corespunde esenţei materialului lucrării completamente 7ema tezei corelează totalmente cu cerinţele 6i necesităţile societăţii %aterialul prezentat în capitole este total echilibrat %etodologia cercetării este relevantă Crgumentare 4oarte bună Procesarea 6i analiza teoretică/ implicarea critică/ interpretativă a autorului este bună !outatea teoretică este relevantă "oncluziile sunt e3puse bine "ompletitudinea surselor 6i a re4erinţelor bibliogra4ice este destul de consistentă Cbsolut corect :ine >W@U? 7eza corespunde în mare parte specialităţii solicitate 7ema tezei corespunde esenţei materialului lucrării în mare parte 7ema tezei corelează în temei cu cerinţele 6i necesităţile societăţii %aterialul prezentat în capitole este su4icient de echilibrat %etodologia cercetării este adecvată scopului Crgumentare bună Procesarea 6i analiza teoretică/ implicarea critică/ interpretativă a autorului su4icient de bună !outatea teoretică este e3pusă su4icient de bine "oncluziile sunt e3puse su4icient de bine "ompletitudinea surselor 6i a re4erinţelor bibliogra4ice este su4icientă "orect în temei Satis3ăcător >.ne9a U Grila de evaluare a tezei de licenţă:master Criterii de evaluare Gradul corespunderii tezei specialităţii solicitate "orespunderea temei tezei esenţei materialului lucrării Cctualitatea temei Proporţionarea conţinuturilor tezei %etodologia cercetării Crgumentarea 6i demonstrarea ipotezei:ipotezelor Procesarea 6i analiza teoretică/ implicarea critică/ interpretativă a autorului !outatea teoreticㆠ'oarte 0ine >.ncorectitudini parţiale .? 7eza nu corespunde specialităţii solicitate 7ema nu corespunde esenţei materialului lucrării 7ema tezei nu corelează cu cerinţele 6i necesităţile societăţii %aterialul prezentat în capitole este total dezechilibrat %etodologia cercetării este neadecvată Crgumentare insu4icientă Procesarea 6i analiza teoretică/ implicarea critică/ interpretativă a autorului insu4icientă !outatea teoretică este e3pusă insu4icient "oncluziile sunt e3puse insu4icient "ompletitudinea surselor 6i a re4erinţelor bibliogra4ice este insu4icientă/ lipsa multor surse: re4erinţe de valoare !umăr mare de incorectitudini !umăr mare de incorectitudini !u sunt respectate cerinţele regulamentare &3punerea 6i argumentarea concluziilor "ompletitudinea surselor 6i a re4erinţelor bibliogra4ice "orectitudinea stilistică 6i gramaticală a te3tului "orectitudinea tehnoredactării Per4ectarea generală a tezei Cbsolut corect "on4orm cerinţelor regulamentare "orect în temei "u abateri nesubstanţiale de la cerinţele regulamentare † doar pentru tezele de master 20 .ncorectitudini parţiale "u abateri substanţiale de la cerinţele regulamentare &esatis3ăcător >=@.@7? 7eza corespunde parţial specialităţii solicitate 7ema corespunde esenţei materialului lucrării parţial 7ema tezei corelează parţial cu cerinţele 6i necesităţile societăţii %aterialul prezentat în capitole este parţial dezechilibrat %etodologia cercetării este generală/ 4ără aspecte concrete Crgumentare parţială Procesarea 6i analiza teoretică/ implicarea critică/ interpretativă a autorului la general/ 4ără aspecte concrete !outatea teoretică este e3pusă la general/ 4ără aspecte concrete "oncluziile sunt e3puse la general/ 4ără aspecte concrete "ompletitudinea surselor 6i a re4erinţelor bibliogra4ice este parţială/ lipsesc unele surse : re4erinţe de valoare .

!ota 8 sau „bine# $echivalent &"7 H ". sunt acordate pentru curriculum-ul $programa analitică. !otele ( 6i ' sau „satis4ăcător# $echivalent &"7 demonstrarea competenţelor de bază dezvoltate de unitatea de curs:modul 6i abilitatea de aplicare a acestora în situaţii tipice. !otele 3 6i 0 $ echivalent &"7 H <ˆ . !ota +) sau „e3celent# $echivalent &"7 H C. !ota 1 sau „slab# $ echivalent &"7 . sunt acordate studentului care a copiat sau a demonstrat o cunoa6tere minimă a materiei de ) H 3)‡.& . 0. 21 . este acordată pentru demonstrarea pro4undă 6i remarcabilă a competenţelor teoretice 6i practice dezvoltate de unitatea de curs:modul/ creativitate 6i aptitudini în aplicarea competenţelor dobândite/ lucrul independent considerabil 6i cunoa6tere versată a literaturii din domeniul respectiv. Răspunsul studentului este lipsit de încredere 6i se constată lacune considerabile în cunoa6terea unităţii de curs:modulului. este acordată pentru demonstrarea competenţelor minime din domeniul unităţii de curs:modulului/ punerea în aplicare a cărora întâmpină numeroase di4icultăţi. !otele + 6i 2 sau „nesatis4ăcător# $ echivalent &"7& H < . (. 1.ne9a W Scala de evaluare >Regulamentul de organizare a studiilor 2n 2nvăţămDntul su/erior 2n 0aza Sistemului &aţional de Credite de Studiu? &valuarea cuno6tinţelor se apreciază cu note de la +) la +/ de regulă/ 4ără zecimale. tudentul a însu6it 3+ H 0)‡ 6i respectiv 0+ H 1)‡ din material. +. !ota * sau „4oarte bine# $echivalent &"7 H A. sunt acordate în momentul în care studentul nu demonstrează competenţele minime/ iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru suplimentar. tudentul a însu6it '+ H 8)‡ din materialul inclus în H ? . tudentul a însu6it 8+ H *)‡ din materialul inclus în curriculum-ul $programa analitică. 2. a unităţii de cursul:modulului. 80. tudentul a însu6it *+ H +))‡ din materialul inclus în curriculum:programa analitică a unităţii de cursul:modulului. tudentul a însu6it 1+ H ()‡ din material. este acordată pentru demonstrarea bună a competenţelor teoretice 6i practice dezvoltate de unitatea de curs:modul/ abilităţi bune în aplicarea 4inalităţilor de studiu cu o anumită lipsă de încredere 6i imprecizie ce ţin de pro4unzimea 6i detaliile cursului:modulului/ dar pe care studentul poate să le corecteze prin răspunsuri la întrebări suplimentare. tudentul a însu6it (+ H (1‡ 6i respectiv (( H ')‡ din material. 3. este acordată pentru o demonstrarea 4oarte bună a competenţelor teoretice 6i practice dezvoltate de unitatea de curs:modul/ abilităţi 4oarte bune în aplicarea competenţelor dobândite cu câteva erori nesemni4icative:neesenţiale. a unităţii de curs:modulului. '. Pentru a promova unitatea de curs mai trebuie de lucrat încă 4oarte mult.

2( . ?isciplinele umaniste. '2( din 2).ˆ. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza httpB::usm.2)+2.:i0liogra3ie Regulamente +. 80 din +1. Ghid privind metodologia de elaborare 6i susţinere a lucrărilor de licenţă în domeniul economic. 0. 2.md:universitate:in4ormatii-publice: $vizitat 2).. 1./ ‰urcan !.md:universitate:in4ormatii-publice:$vizitat 2)./ ciclul .2)++ httpB::nou. (..)2..„. "hi6inăuB CR"/ 2))8... 3. 011 din 3... Regulament-cadru privind organizarea e3amenului de 4inalizare a studiilor superioare de licenţă/ $ordinul %inistrului &ducaţiei 6i 7ineretului nr. httpB::usm. %etodologia "ercetării &conomice../ studii integrate.. Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licenţă 6i de masterat.ˆ. ordinul %inisterului &ducaţiei nr. 6. "hi6inăuB "&P 9 %/ 2))1.ntroducere în tehnica cercetăriiB7ezele de an 6i de licenţă. istemului !aţional de "redite de tudiu $ordinul %inisterului &ducaţiei nr.a6iB Polirom/ 2))(.ˆ.. Aucure6tiB<undaţia România de %âine/ +**'. Plan-cadru pentru studii superioare $ciclul .2)+). "hi6inăuB C &%/ 2))8.2))8. Gherasim C. . a. . Surse +..pd4 $vizitat 2). Aondrea C. <eura6 &. 3. &co 9. "um se 4ace o teză de licenţă.2)+2.2)+2.edu.. "ercetarea Štiinţi4ică. 2. "ondrea . "hi6inăuB "&P 9 %/ +**'./ "apcelea „.md:4iles:unsorted:5rdinul ‡2)nr‡2)011‡2)din‡2))3‡2)iunie‡2)2)++. ‰apoc „..ˆ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful