You are on page 1of 4

IMPLANTOLOGIJA – TEST 7

1. Biokompatibilni su oni mate i!ali" a – ko!i ne i#a#i$a!u kan%e o&eno 'e!st$o na okolna tki$a ili o &anio#am b – ko!i ne i#a#i$a!u (tetne lokalne ili sistemske eak%i!e o &ani#ma % – ko!i ne i#a#i$a!u (tetne lokalne ili sistemske eak%i!e o &ani#ma) a biolo(ko ok u*en!e u ko!e su u& a+eni ne u# oku!e p omene u mate i!alu. ' – ko!i ne ko o'i a!u u *i$o! s e'ini e – na ko!e biolo(ko ok u*en!e u ko!e su u& a+eni ne u# oku!e p omene ,-aok u*ite ta.an o'&o$o / 0. 1 o alno! implantolo&i!i na!.e(2e se ko iste" a – autolo&i mate i!ali b – 3omolo&i mate i!ali % – 3ete olo&i mate i!ali ' – aloplasti.ni mate i!ali ,-aok u*ite ta.an o'&o$o / 4. P ema stepenu biokompatibilnosti mate i!ali #a 'entalne implantate se 'ele na" 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6. Bioa'3e#i$nost mate i!ala #a implantate !e" a – sposobnost implantatno& mate i!ala 'a okolnim tki$ima i tki$nim te.nostima omo&u2i 'ob o k$a(en!e b – sposobnost implantatno& mate i!ala 'a okolnim tki$ima i tki$nim te.nostima onemo&u2i 'ob o k$a(en!e % – sposobnost implantatno& mate i!ala 'a p i3$ati s$a 7i#iolo(ka opte e2en!a ,-aok u*ite ta.an o'&o$o / 8. Pla#mi an!e titana ima #a %il!" a – po$e2an!e biokompatibilnosti titana b – olak(an!e 3i u (ke inte $en%i!e % – po!e7tin!en!e p oi#$o'a ' – po$e2an!e po$ (ine kontakta titana i kost 9. . :a*na osobina implantatni3 mate i!ala !e i n!i3o$a bioa'3e#i$nost. Bioa'3e#i$ni mate i!ali ima!u" a – veliki kontaktni ugao i dobro kvašenje b – veliki kontaktni ugao i loše kvašenje c – mali kontaktni ugao i dobro kvašenje d – mali kontaktni ugao i loše kvašenje (Zaokružite tačan odgovor) 7. Na$e'ite t i na!#na.a!ni!a #a3te$a #a mate i!ale #a implantate) be# ob#i a na $ stu i p i o'u implanta%i!e" a – mo&u2nost lake i !e'nosta$ne ob a'e b – biokompatibilnost % – po$ol!na 7i#i.ka i me3an.ka s$o!st$a ' – 'a bo!om i i#&le'om o'&o$a a!u tki$ima ko!a #amen!u!u e – 7unk%ionalnost i p akti.nost 7 – 'a su elati$no !e7tini i lako 'ostupni ;. O'nos biolo(ki3 i me3ani.ki3 ka akte istika #a mate i!ale #a implantate !e" a – 'i ektan ,mate i!ali 'ob i3 biolo(ki3 ka akte istika ima!u i 'ob e me3ani.ke ka akte istike/ b – ob nut ,mate i!ali 'ob i3 biolo(ki3 ka akte istika ima!u lo(i!e me3ani.ke ka akte istike/ % 5 be# p a$ila ,neki mate i!ali 'ob i3 biolo(ki3 ka akte istika mo&u imati 'ob e)

ke ka akte istike/ <. implantata %/ 659 implantata '/ 1> implantata 17.ist titan ili le&u a titana !e" a – neplemenit i ne eakti$an metal b – plemenit i i#u#etno eakti$an metal % – plemenit i ne eakti$an metal ' – ni!e'an o'&o$o ni!e ta. Lokalne apsolutne kont ain'ika%i!e #a p imenu en'oosealni3 implantata su" a – loša oralna higijena b – prisustvo para unkcija c – nepovoljni me!uvilični odnosi d – izrazita atro ija alveolarnog grebena e – strastveni pušači (Zaokružite dva tačna odgovora) 16. Mik o'i#a!n 'entalni3 implantata o' e+u!e" a – k$alitet oseointe& ati$no& p o%esa i p i o'u $e#e implantata s okolnim tki$om b – me3ani. Po$ (ina Ti implantata se peski a i na& i#a #bo&" a – povećanja ukupne površine implantata b – boljeg kvašenja površine imapantata c – stvaranja oseokonduktivne površine implantata d – svi odgovori su tačni (Zaokružite tačan odgovor) 14.8 mm %/ 0 mm '/ 1 mm 18. 1 op(te elati$ne kont ain'ika%i!e #a u& a'n!u implantata ub a!a!u se" . Ako se le*i(te implantata p a$i u tube u &o n!e $ili%e ili !e le*i(te ne'o$ol!ne 'ubine nasta!e" a/ 7 aktu a tube a &o n!e $ili%e b/ po$ e'a sinusne (upl!ine %/ p elom implantata '/ ne'o$ol!na p ima na stabilnost 19.ke osobine i sposobnost implantata 'a optimaplno p i3$ati i 'ist ibui a oklu#alno opte e2en!e 11. P i u& a'n!i implantata) $ 3 implantata mo a biti u'al!en o' k o$a man'ibula no& kanala ili 7o amena mentale" a/ 4 mm b/ >. O'li. =ome %i!alno .#aok u*i ta.an 1>.'ok neki ' u&i mate i!ali mo&u imati lo(i!e me3ani.ni p e'uslo$i #a i# a'u sup ast uktu a)u &o n!o! be#ubo! $ili%i) posti*u se u& a'n!om" a/ 054 implantata b/ minimum . Mak o'i#a!n 'entalni3 implantata o' e+u!e" a – kvalitet oseointegrativnog procesa i prirodu veze implantata s okolnim tkivom b – mehaničke osobine i sposobnost implantata da optimaplno prihvati i distribuira okluzalno opterećenje (Zaokružite tačan odgovor) 10.ne o'&o$o e/ a/ 'e7ekt $ili%a b/ psi3o#e .

Oklu#i!a ko' na'okna'a na implantatima t eba 'a obe#be'i" a – stabilne me!uvilične odnose b – slobodu u centru u završnom okluzalnom položaju mandibule c – očnjačko vo!enje mandibule u protruziju i laterotruziju d – harmoničnu i slobodnu kretnju mandibule sa blagim kontakima za vreme protruzione i lateralne kretnje (Zaokružite tri tačna odgovora) 01. lokalno . P i sp o$o'!en!u # a. b.no b/neta. o 'ini an!e eso bensa 07. %. p e$en%i!u in7ek%i!e b. 1& a'n!a implantata u 'eo man'ibule ekonst uisan slobo'nim ko(tanim t ansplantatom $ (i se posle a/ posle 4 mese%a b/ posle 4 5 9 mese%i %/ posle 9 5 10 mese%i 04. p e$en%i!u bola %. Int amuko#ni implantati se u&la$nom ko iste #a" .an o'&o$o / 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 00. o 'ini an!e ko tikoste oi'a %. Stati. 3i&i!ensko 'i!etetski e*im e.ni alko3oli#am 1. Postope ati$ni t etman nakon 3i u (ke u& a'n!e en'oosealni3 implantata ko!im se posti*e p e$en%i!a otoka se o'nosi na a. Listasti en'oosealni implantati in'iko$ani su u slu.'opisati ta.no i#nosi " 'o 1>A 0> – 4> A p eko 4>A 08. p imenu 3la'ni3 oblo&a.no 06. p e$en%i!u otoka '. Stepen eso a.%/ pa%i!enti na a'iote api!i '/ pa%i!enti na 3emote api!i %/ 3 oni.ki !e na!po$ol!ni!e ka'a !e p e.a!e$ima posto!an!a" a/ male $isine i male (i ine al$eola no& & ebena b/ 'o$ol!ne i $isine i (i ine al$eola no& & ebena %/ male $isine i 'o$ol!ne (i ine al$eola no& & ebena '/ 'o$ol!ne $isine i male (i ine al$eola no& & ebena 1<.no po' a) b) i % 09. p%i!e slobo'ni3 autolo&ni3 ko(tani3 t ansplantata p ose.le'/ b. Postope ati$nim o 'ini an!em ko tikoste oi'a mo&u2e !e p e$enitati nastanak otoka ukoliko se me'ikament nepos e'no posle 3i u (ko& #a3$ata apliku!e a. ta.ne te api!e implantati mo&u 'a i#a#o$u e7ekat ?po$ atno& asipan!a@ " a/ta.ka na implantatima" a – paralelna osi rotacije mandibule b – upravna na osu rotacije mandibule c – paralelna alveolarnom grebenu (Zaokružite tačan odgovor) 0>. Postope ati$ni t etman u bolesnika nakon u& a'n!e en'oosealni3 implantata se o'nosi na a..

%.Tabl. 1 postope ati$nom pe io'u po#iti$an e7ekat o 'ini an!a neste oi'ni3 antiin7lamato ika 2e se o&le'ati u a. su#bi!an!u sinte#e p osta&lan'ina E0 '.C a*.Dt&. Anal&in) Tabl.GI/ p o%ena stan!a pe iimplantne kosti ./ b.pe oss/ sistemski . su#bi!an!u bola b. Na s$akom kont olnom p e&le'u pa%i!enta p otetski e3abilito$ano& na implantatima ut '!u!e se a. b. Bo7an i ' . sman!en!u postope ati$no& t aumatsko& #apal!en!a %. e. %.int amuskula no/ 0. Tu &anil i ' .PI/ p o%ena stan!a pe iimplantne muko#e ./ %. B u7en 9>>) Tabl./ kont ola oklu#i!e i a tikula%i!e na$e'eno po'" a) b) % .b. p o%ena ni$oa o alne 3i&i!ene . sistemski . kon$en%ionalne anal&etike. '. p e$en%i!i postope ati$no& k $a en!a e. Anal&etike sa antipi etskim e7ektom na ba#i A%etilsali%ilne kiseline 4>. neste oi'ne antiin7lamato ike sa anal&etskim e7ektom. p e$en%i!i postope ati$no& otoka 0<..1 p e$en%i!i kao i #a su#bi!an!e postope ati$no& bola nakon 3i u (ke u& a'n!e en'oosealni3 implantat mo&u2e !e o 'ini ati a.