&p

LH

CeT$ H Tffi tJ 55- &/IAKH
*

ffi

PICTLJR[ WINDO\ry F{OUSE

ARH. $HIffiERU BANi

Din Sto{y Seftrings (Ctrl+7), setali inel}imea nivelului la 2,60 m atAt la parter, cat 9i la etaj.

Definili axele de structuri accesdnd meniul frcsign>Gnd
System

Bifali opliunile pentru dimensiuni (Dimension Lines giTotal dimension), pentru a fi generate automat pe plan. Veli avea 3 axe orizontale situate la 3,20m 9i 1,80, respectiv 11 axe verticale la distanle egale (2,50m). Pentru a elimina sau adduga axe, utilizali butoanele ,,-"$i ut" din dreptul fiecirui domeniu.

:+r8"wi li$r.c.l tlit I O \1/ E..u tK6::.:...i &. i" . rz Nl. respectend culorile: Profilele de tip a ..50 2.:.....'.* I * u"ts*.j*lMuuit *randE !e6 la&&ddGd r.* i.*o l'8..^ ^ i :: :.Bilii$l:glj.l ^"* I lH.. ?.51] fr {s_ \ ?$"0t} {n ooooooooo@o .5s ?... I 4...i.1$lJ ee*:1..!_gilfi.I *..i lB*.' E *.i. e" *rn.gljq....culoare de linie Profilele de tip b 1 - culoare de linie 4 Profilele de tip c .!ii lrri:'YmildBt:... ll I I Ebr .1 aiEn6'*.culoare de linie 20 2.:_r:i.ti*..5* .50 \.'*it'J'-'.E"um-...i I '..* I . utt N ..&"t''' ' I .!! "-H:ffih*r .i* d. ijliir*mr l.. I LLi I u:. I u"rtu-...li&.. ': : .ta ^ C)--- 'ril'-'+*' dq-:i:-"7 fia.k.50 3.*llJJLrlx$:s."xuata1 E!ibk./ 6_.tl l.....5* as$ 2.* ..l--reI* * "% 'dd...(ii#:i*tdnd AlSturat planului copiali axele verticale ti desenali urm5toarea secliune de principiu a grinzii cu zAbrele.. $'*l-l iiiri lr*1*.* l€.y'' I g'l' ' c' .ra rArl:aret.. I HI *"oo' ffisrrr6i r &iqdi \> !e l@t.@t --f.r*r I l&** dfl &iBr' | '* i...i I t ..lx - Cbs il ladeM r l drheq exterior i-:-. 'offsr .lti..... llB**s II lLr | :+:r l .5t} 2. \ ^\ \' \ l\ \6'"t.t}J.. fZ"rl". j9.l...#tuhp..l IEL "s I ..Y/-*ffiY. -*_msr** I =Hlb'*nqrfls*/A..t. --' l$+. fl f ?.e@ s*mtrmmn E - . .F.-^ 11 i.b@B*ew fielqer1'r'' ^ t. d I :rlia. il lO furu*u+c..11 {c. pozilionafi-o la 40 cm inspre .Accesali meniul Window>Palettes>Control Box ':]uslmsneqp*u Realizali o polylinie paralelS cu conturul definit de axe 9i cu ajutorul Control Box.

dupi care accesali meniul Sr"sfErt>Sesigt... r ii ::.. denumili grinda creatd cu numele . rubrica lru"ss Prafiles selectali fiecare culoare setali dimensiunile profilului : La 9i Profilul a .de tip tirant cu secliune rotundd .. definili nivelul de amplasare grinzii (-350 mm). A{C{CAI! Ab..* .i Din partea stang5 a ferestrei selectali so/ledSteel prnfr/*: .:. folosind dimensiunile: T=10 L=100 M=100 Dupi finalizarea setirilor. fxf rss> IrussMcrkepCre# te lruss Afrri*#fes.-:-:..:ii::.1tS mm diametru. i.".de tip H H - 300x300x16 250x250x14 - Profilul c ..'#j.GRINDA1.iliill . ut:: ..t Fik {3.e.....on*let*e B=m *"il].9s} . rezolulie 50.. terminalie (End Length) 746 La rubrica Steel Junctions selectali modul (With junclion plates)..Selectali toate liniile din desenul realizat anterior. :u I . 9i materialul (Paint-O1) La rubrica a .. r..:.....:il! .. . ".de tip Profilul b .. .

-i ^: l a- 6 .80.C. -. denumindu-le ca Pentru realizarea unor interseclii corecte intre profilele metalice.. pentru a defini elementele metalice transversale ale structurii. Desenali cu linii de culoare L grinzile 2.-.15.0..G') .. prelungili liniile orizontale cu 150mm in afara axelor.15 0."-.80 i 1P.. folosind ca ancorS punctul de interseclie a axei grinzii cu axa 11 @ rl is' .. 9i generali in acelagi mod obiectele tridimensionale. r.. Cota de amplasare se reseteazl la valoarea cotei nivelului la care se lucreazS.-t 666tlt:e.15 Ai @: o s. 1.1 :i 1 @o .0. deci in acest caz trebuie modificati la -350 mm GRINDA2 GRINDA3 GRINDA4 GRINDA5 o @ o' 15.3.-- @.'ts 3. Obs: J- -t Copiali gi rotili axele orizontale A.. Translali-o pe axa A. i i l--L I i'A J. i. (Al 15i oo 1.0..CCoty$ atare.i :.. La o grindd noui dimensiunile profilelor se pSstreazi de la cea precedentd..-1-'8O.Obiectul apare in plan ca o grind5 obignuitS.-.4 Si 5..B..4€ i.aq-.a.O _j-3.

5.. 11 2 buc (o-t6l. folosind trei linii orizontale intre axele 1-1"1 :J (r) t.8.Copiali grinzile pe planul casei 9i rotili-le la 90 de grade. Pozilionarea va fi astfel: GRINDA2 GRINDA3 GRINDA4 - 2 buc -axele L.: f6) \+.6 (.o' o .C).4.^i :.l .1 tl t lra ti (9f.10 _i 6 buc axele 3. rezolulie 50.B.1:o. coPiali schema inilialS ti stergeli profilele de tip c. modificAnd tiPul 9i i$# dimensiunile profilului b: Tirant cu secliune rotundi de 50 mm diametru.6. dup5 care generali GRINDA5./ Is) \J n I i iq\ 1 (10 ) ."? GRINDAS-1buc-axa7 :- (.. av6nd in vedere cd desenele de mai sus reprezinti proiecliile lor observate din laterala dreapti a clSdirii (observali axele A.' ll ri\ I \t-lr f4l . 1 ^A 8''.?s I ..c)(] I 'To L..i Grinzile longitudinale din axul B le puteli defini tot cu ajutorul TrussMaker. - - axele 2. .i ..9 r$ . End Length 100 ffi.* --*-. Pentru fatrada de la intrare (din partea de sus a planului).

-1 I ii IR lrdl*iail.1d 5fW . .*x l iE*1ffi S[n*- ".[Tqilll {ru t* {h. totalS ii*ii6!fdt4!id t6 ni*ilmf Fj..:'. definili dimensiunile celor trei r6ndu ri (2250.l31d l.E irt qc I i:: .ii o (...rOl?.a$ f. r..i. .*..t.... @ ru rar v"" -q99. :..::**'iO ..' ru.1. 5i in secondary Gridlines.^..: .?.--.L . #L #i "! lil ril llir"l li ri li ffi l :i + ill Setati cota superioarS (5200) 9i cota lK.lr ... eliminali una din coloanele verticale din Primary Gridlines.Main" 9i pentru a obline o suprafa!5 transparent...i {5id I i. .. . ...Hjil&jJsle.*irlSIl ..:. ... tras6nd conturul acestuia pe fala eq{d Mi@ s 13 Eou Jbt*Bl rrusffi / [ k $1umr*u.uita..l.ffid .#{fji r.creali falada utiliz6nd peretele cortind din bara de unelte..50 I : 7.'.-.. S."*x . 35O..=E'.g r{2.Distinct" in . lfffll o 6 C c i I I i ..rfg: X roA .. a .. :. '.s. '''..-""1 iffi ll..::. .... 4 exterioari a structurii intre axele 1-11..:: I It3-*lilli lBouuo I I ..-r--* I rr.1.. in rubrica Scheme. .r4'1g r. H: i lffi-...g3g4 -:: ffi lH l# b..-.* q7 . Setali dimensiunea coloanei la 2500.'l.-*-*-------J .{. lll inferioarE (0) F!t!r(( "rhwclll ie6{iry} i .-4q =ir#lLF. sf. i d caa r -fl]* til Il tit til tl m M ll lll lrt ll lll lil lil lll . (.A.i -@el.lb t...-".lBrli......o"x*11 i .. efu. i i0.5O.:ri.-. .-n :o0qT.&.l] lil'ir. -ryii# in e.}L*"rril-:6.:* I ilil lll lll l€** l--Iil I tit Ii] [l nr lll ill ltit ls:: I lll le"* I illl j*.: 2-si_oq i I .225O\ Faceli click pe zonele intunecate din schema din dreapta pentru a schimba materialul din ..-Jf.m1ji}l iron I rror lrlo{alai d}lOl5l l Selectali peretele cortini gi accesali setdrile sale.* I ..b.i|16.50 'ke .'.{ffi.?." qk.un....rl .ii1.ei-o'e q . ..l lYe..iii :l *_.j|€i].-*--ji i I 2..'_T_Td r"*1.e)9 . .50 I 'ro*nt I | ... i : lI ll i i lillillll ltl lll .[ i& ffiEx1ir!+' v@&-*.'"..1 .. selectdnd-o in listl apis6nd butonul .. Facetri click pe zona inferioari a planului pentru defini exteriorul peretelui cortinS.11 | I I es€ l.tlir.

w:20.delete" .Setali dimensiunile elementelor constructive dupd cum urmeazd: Cadrul (Boundary): a:100..Edit" Selectali elementele peretelui cortinA situate la parter intre axele 2-10 gi gtergeli*le cu tasta . h:200. .l -*-{ E in 3d window selectatri peretele cortinS 9i apisaii butonul . w:20. w:0. Materialul utilizat: Paint-01 Montanli orizontali: a:50. b:250. Materialul utilizat: Paint-O1 &E :A@ " ez qSil$w :1"'l: . d:5. d:0. d:30. h:110. h:250.. b:250. b:100.+". Materialul utilizat: Paint-0L : i 4El& : I *"""'' Montanli verticali: a:50.

.":t.itiflri.jlla-l6j \l'\r - r. irt:lP:::: :ri'-: trre.':::iF.l il . . t4.q *::9.'r _ '..Es&.Main" in .*J::iir.4lrtr:&fiiiii3i{#('t*:}:fi1 04 5 6 1s *:t.. :E r*r :#r-. ..nd@ry ."rr .jt* .r::r&j!:ari:tl$Gii}i* r. stue S Pr*elTyF.ul LlU.*t ..*.it: ").:.e'. d:0.Mirror"."::::il:l:::' ::::=::lr :'= liiiwilile*ishflii*i. h:40.5. 6 16nduri egale: 1.b:40.. tras6nd un contur de 5100 mm.il i*Jit.B:r:ir. m$l.*. :#1[ --l-j.i +* i:ib tq+! Selectali in plan peretele cortinA gi reallzati falada opusA folosind comanda .:!ry !:Y.l o"a l[ * . = l.q:i$.:tt. Faceli click in toate zonele albe din schem." eaktu 'l .iirffi m ': P&t{i .3..". in 3D Window selectali montanlii verticali din axele 3.7.futDdb..*Jf *-l .H:.9 gi setali dimensiunileiaiT?. 1 rl ..5.2.!i !1@E!ilbkllq H: offi$d rililr.].: li:i qry l.. montanli verticali 9i orizontali) (Paint-O1) ? I. Materialul utilizat: Paint-O1 Faladele laterale vor fi create tot cu ajutorul peretelui cortinS.. ". Cotele generale se mentrin aceleagi cu primul perete Dimensiunile utilizate sunt: O singuri coloanA (1700mm) cortln.6...f.]|ljiiiliiEl*)li.<e' i$* iiP t i:& iS:&.-.rrils.':-::rrj : v ql Hodd r. tt"':::* l&:u i sl?.r'4.7 (750mm) a Un 16nd median:4 (350mm) Setati materialul tuturor componentelor (Ram5. w:0. :. pentru schimba materialul panelurilor din . Distinct" paneluri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful