 

       ‫א‬      ‫א‬
 200917‫א‬

 

 
‫א‬
‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬
 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬‫א‬    ‫א‬ ، ‫א‬ ‫א‬
        ‫א‬ K‫א‬   
 K‫א‬
 K22‫א‬‫א‬
 
 
‫א‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ،‫א‬   ‫א‬‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬    ‫א‬‫א‬ ‫א‬ ،‫א‬  ‫א‬
 K‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬     ،‫א‬  
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،،K‫א‬،
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬
‫א‬ ‫א‬   ،  ،  ?‫?א‬      
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬  ? ? ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ 
   ،  12 ‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬     ،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ 6 ‫א‬      ،‫א‬  ،‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬،
   ،2009 J2008 ‫א‬‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬  ??   ،‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ 
 K‫א‬
 
 
 ‫א‬–‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 037.68.72.55W‫א‬L037.68.72.52W‫א‬ J‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
1

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
‫א‬    ‫א‬     ‫א‬   ‫א‬ 
 K2012‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬    ‫א‬   ‫א‬ 
‫א‬    ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬   ‫א‬‫א‬
 KE22‫א‬F
‫א‬   600  ‫א‬  ‫א‬   ،   
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬  ‫א‬‫א‬       6    ‫א‬ 
 K‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬‫א‬          ‫א‬  
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ ‫א‬ 
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
EKKF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ 
    ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫? א‬     
‫א‬ ‫א‬   ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬ ، ‫א‬
 K?‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ 122‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K?‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
‫א‬‫א‬122‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬EKKF‫א‬‫א‬K
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬?‫א‬‫א‬ ‫א‬،
‫א‬ ‫א‬   ‫א‬       ،?‫א‬
 K‫א‬‫א‬ J‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬   ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  
 ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 
 ‫א‬–‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 037.68.72.55W‫א‬L037.68.72.52W‫א‬ J‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
2

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 ،?‫א‬ ‫א‬ ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬? W ‫א‬ 
  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬ 
 K‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬ ‫א‬ K ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬  ‫א‬  12  ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
 K‫א‬
 
 ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،?‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 
 
‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
، ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬     ‫א‬ ،‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
 

 ‫א‬–‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 037.68.72.55W‫א‬L037.68.72.52W‫א‬ J‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful