REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department of Education Region IV ! C!L!B!

R"ON DIVISION OF CIT# SCHOOLS Cit$ Of Santa Ro%a

IKATLONG BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO IV Pangalan: ____________________________ Yr/Sec: ______________________________ I. Petsa: ________ Iskor: ________

A. Pagtapat-tapatin: Hanapin ang angkop na kaugnay na salita o parirala mula sa hanay A sa hanay B at isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang na nakalaan sa unahan ng bawat bilang. A HANAY B a! "ung #angarap ka ng #atagal b! igang na Palay '! (upain ng aglamig *! igre+ igre+ e! Ang Paghuhukom .! Pinalulutang sa teoryang ito ang paniniwala ng ta/ g! ito ay nagtataglay ng ng mga kaisipan ng kababaihan h! nagpapakita ng makatotohanang paglalarawan ng tao i! 4hart "ob5iti 5! #on'hart (ubis k! &hohei 6oka l! Yasunari "awabata m! 9oh Poh &eng n! #in.ong Ho o! ao ang higit na binibigyang pokus; isang taong #alaya; reponsable at in*ibi*wal

HANAY _____1. Nobelang hai _____$. Nobelang Hapon _____%. Nobelang &ingaporean _____). eoryang Naturalismo _____,. eoryang #arkismo

B. _____-. Ang Paghuhukom _____0. atsulok ang 1aig*ig _____2. Ang mga Patapon _____3. (upain ng aglamig _____1/. "ung #angarap ka ng #atagal _____11. igang na Palay _____1$. eoryang 7ksistensyalismo _____1%. eoryang 8ealismo _____1). eoryang :eminismo _____1,. eoryang Humanismo

II. "ilalanin ang tinutukoy ng mga pahayag sa pangungusap. _______________1-. 9inawang halimbawa sa pananakot sa mga bata; batay sa mga nangyari sa kanya. _______________10. Pinangyayarihan ng kaubuuan ng mga pangyayari sa kwento. _______________12. Nagpapakita ng umiigting na emosyon o *am*amin ng mga tauhan. _______________13. Ang pahayag na <&umagwan ka sa ilog ng emosyon at matatangay ka ng agos= ay mula sa kwentong ______. _______________$/. Isang *agta na ginagamit sa paggawa ng batik. _______________$1. ula* ng isang alpa ng mga Hu*yo. _______________$$. &obrenatural na nilalang na nakakapagkatawang-hayop o tao. _______________$%. Ang pahayag na ito < Ha; ha+ Anim na kamote+ #ilyonaryo kang tunay= ay mula sa kwentong _______. _______________$). auhan sa (upain ng taglamig na nagkainteres sa isang batang geisha. _______________$,. Ang "aisipang ito na <>alang ibang pinakamagan*ang patakbuhin kun*i ang sariling buhay; sapagkat ikaw mismo ang piloto ng buhay mo= ay tumalakay sa kwentong ______. _______________$-. "apag ang lupa ay tigang; pinagkaitan ito ng ______ na ikabubuhay. _______________$0. Pamamaraan ng may-ak*a upang makahikayat ng mambabasa. _______________$3. proseso kung saan ang isang pahayag; pasalita man o pasulat; ay nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na may katula* *ing kahulugan sa isang *ati nang umiiral na pahayag sa ibang wika. _______________%/. Natakot na magsalita sa harap ng maraming tao sa entabla*o sa ?nibersi*a* ng sammasart.

III. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot. %1. &i &himamura ay bumaba sa nayon ng mainit na bukal pagkaraan ng pitong araw sa hangganan sa bun*ok. Ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit ay ____. a! batis b! ilog '! *alis*is *! sapa %$. Nagpatawag siya ng isang geisha. Ang ibig ipakahulugan ng geisha ay babaing: a! nagbibili ng aliw b! katulong sa bahay '! mang-aawit *! mananayaw %%. Nagsiklab ang babae at pagkaraa@y umurong ng isang hakbang ang kahulugan ng may salungguhit ay: a! nag-apoy b! nagalit '! nagliyab *! nagwala %). 7*a* ni "omako nang magsimula siyang sumulat sa *iary. a! 1, b! 1) '! 1*! 12 %,. <Hin*i ako magsisisi. Hin*i ako kailanman magsisisi. Pero hin*i ako ganoong babae.@ Nais ipahiwatig sa pahayag na. a! Nagmamakaawa ang babae '! nais makipagtalik ng babae sa lalaki b! nagmamatigas ang babae sa lalaki *! nakipagtalo ang babae sa lalaki %-. <Bangon. Bangon; kapag may nagsabi sa iyong bumangon.= Nagpapahiwatig *itto na ang nagsasalita ay: a! matapang b! makapangyarihan '! mabagsik *! mahigpit %0. awag sa pahayag ng mga kababaihan sa karapatang pulitikal; sosyal at ekonomikal. a! humanism b! .emenismo '! realism *! romantisismo %2. karapatan ng babae na mabigyan siya ng _____ kapag hiwalay na sila ng kanyang asawa. a! hanapbuhay b! sustento '! bahay at lupa *! mana %3. #ahalaga para sa iyo na buo ang iyong pamilya; ngunit ma*alas kang bugbugin ng iyong asawang lasenggero. Ano ang gagawin moA a! palalayasin siya '! ipapaubaya na lang sa 1iyos b! ipapagulpi sa mga kapati* *! magsusumbong sa maykapangyarihan )/. #agkakaroon ng kapanatagan; pagmamahalan; katarungan at kaunlaran ang isang pamilya kung ang magasawa ay: a! may pagbibigayan b! may pag-uunwaan '! maypagkakaisa *! lahat ay tama IB. Pagsasaling-wika. Isalin ang mga sumusuno* na mga pahayag batay sa orihinal na salita at salin nito. C$pts! a! I@m the apple o. her eyes b! (ike .ather; like son '! his is a re* letter *ay *! He is well known poet e! 9iDe me a pie'e o. ring .! he win* is blowing g! He is learne* h! Presi*ent 4ory was a''or*e* a state .uneral i! #other 'ooke* a*obo .or ate 5! Noynoy wants to be a presi*ent with a *i..eren'e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful