Natjecanje iz hrvatskoga jezika Organizatori Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb Tajnica državnoga povjerenstva Linda Grubiši !e"ina, pro#$, viša savjetnica za %rvats&i jezi& Agencija za odgoj i obrazovanje, 'odru(nica )ije&a, *rpi+irova ,, -1 000 )ije&a te"e#on. 0-1/310,123 te"e#a&s. 0-1/33-1843 e5+ai". "inda$grubisic5be"ina6azoo$%r Vremenik natjecanja 7&o"s&o. -$ ve"ja8e 4012$ 9srijeda: ;upanijs&o. -$ o(uj&a 4012$ 9srijeda: Dr(avno. ,$ svibnja < 8$ svibnja 4012$ 9utora& 5 8etvrta&: Ciljevi natjecanja: 5 poticati u8eni&e na prou8avanje %rvats&oga jezi&a, usavršavanje jezi8ne &o+uni&acije i pis+enosti te stvaranje zani+anja i za jezi8ne sadr(aje izvan propisanoga p"ana i progra+a, tj$ poticati u8eni&e na sa+osta"no prou8avanje jezi&os"ovne "iterature 5 poticati spoznaje o vrijednosti ste8enoga znanja, vještina i sposobnosti te nji%ove pri+jene u da"jnjoj naobrazbi i razvijanju jezi8ne &u"ture 5 razvijati poticajne i pozitivne +otive za sa+ovrednovanje i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti 5 poticati standardizaciju u izradi ispita i ispitni% zadata&a 5 raz+jenjivati is&ustva u8ite"ja i nastavni&a ste8eni% tije&o+ rada s u8enici+a u nastavni+ i izvannastavni+ a&tivnosti+a vezani+ uz pou8avanje %rvats&oga standardnog jezi&a$ Razine i kategorije natjecanja = š&o"s&oj godini 4013$/4012$ natjecanje e se provesti na š&o"s&oj, (upanijs&oj i dr(avnoj razini$ = natjecanju +ogu sudje"ovati u8enici 0$ i 8$ razreda osnovne š&o"e te u8enici >$, >>$, >>>$ i >?$ razreda srednji% š&o"a$ Programski sadržaji natjecanja @atjecanje e se za &ategorije u osnovnoj š&o"i provoditi pre+a @astavno+e p"anu i progra+u za osnovnu š&o"u 9MZA7, 400,$:, a za &ategorije u srednji+ š&o"a+a pre+a nastavno+e progra+u za gi+nazije 9G"asni& Ministarstva &u"ture i prosvjete, 'osebno izdanje, broj 4, 7&o"s&e novine, Zagreb, 1$ &o"ovoza 111-$:$ = ovi+ se uputa+a na"aze progra+s&i sadr(aji za sva&u &ategoriju natjecanja$ ! školsko natjecanje 7&o"s&o natjecanje odr(at e se -$ ve"ja8e 4012$ godine s po8et&o+ u 13 sati u svi+ š&o"a+a )epub"i&e Brvats&e &oje su se prijavi"e na natjecanje organizatoru natjecanja u svojoj (upaniji$ Abveza je sva&og u8ite"ja i nastavni&a %rvats&oga jezi&a pravodobno upoznati sve u8eni&e s +ogu noš u i pravi"i+a sudje"ovanja na natjecanju 9Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2014. odini i !atjecanje iz hrvatsko a jezika:.

1

upanijs&a povjerenstva na prijed"og (upanijs&i% stru8ni% vije a i+enuju =pravni odje"i u (upanija+a$ .upanijs&o natjecanje iz %rvats&oga jezi&a organiziraju (upanijs&a povjerenstva &oja. na prijed"og (upanijs&i% stru8ni% vije a.7&o"s&o natjecanje provode š&o"s&a povjerenstva za natjecanje iz %rvats&oga jezi&a &oja i+enuju ravnate"ji š&o"a$ *estove sastav"jaju 8"anovi Dr(avnoga povjerenstva za provedbu @atjecanja iz %rvats&oga jezi&a u8eni&a/ica osnovni% i srednji% š&o"a u š&o"s&oj godini 4013$/4012$ 'redsjednici š&o"s&i% povjerenstava odgovorni su za va"janu provedbu š&o"s&oga natjecanja i vjerodostojnost svi% podata&a o natjecate"ji+a i nji%ovi+ rezu"tati+a te ja+8e tajnost testova do po8et&a natjecanja$ =pravni odje"i u (upanija+a du(ni su obavijestiti osnovne i srednje š&o"e u svoji+ (upanija+a &oje su osobe zadu(ene za provedbu natjecanja. adresa. odini i !atjecanju iz hrvatsko a jezika < neposredno prije po8et&a natjecanja pro8itati svi+ u8enici+a upute o provedbi natjecanja &oje e biti dostav"jene s testovi+a < ispuniti "jestvice poret&a na obrascu &oji e biti dostav"jen zajedno s testovi+a upisuju i i+ena svi% u8eni&a &oji su sudje"ova"i na natjecanju < dostaviti or anizatorima natjecanja u "upanijama "jestvice poret&a s upisani+ i+eni+a svi% u8eni&a &oji su sudje"ova"i na natjecanju do 10$ ve"ja8e 4012$ godine$ Abrazac e "jestvice poret&a š&o"a+a biti dostav"jen zajedno s testovi+a i uputa+a za provedbu natjecanja$ #! ž$panijsko natjecanje . < obavijestiti =pravne odje"e u (upanija+a e"e&troni8&o+ pošto+ o provedbi š&o"s&og natjecanja u svoji+ š&o"a+a te dostaviti adrese e"e&troni8&e pošte na &oje e š&o"e pri+ati sve potrebne +aterija"e < organizirati i provesti natjecanje u s&"adu s odredba+a u Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2014.upanijs&o natjecanje iz %rvats&oga jezi&a odr(at e se -$ o(uj&a 4012$ godine s po8et&o+ u 10 sati u š&o"a+a &oje odrede (upanijs&a povjerenstva za @atjecanje iz %rvats&oga jezi&a$ . a š&o"e &oje se (e"e natjecati du(ne su i+ prijaviti sudje"ovanje svoji% u8eni&a$ Dr(avno e povjerenstvo testove za provedbu š&o"s&oga natjecanja pos"ati osobi zadu(enoj za pri+anje testova u =pravno+ odje"u u (upaniji e"e&troni8&o+ pošto+ naj&asnije do 3$ ve"ja8e 4012$.upanijs&a povjerenstva odreCuju broj u8eni&a &oji e biti pozvani na (upanijs&o natjecanje u s&"adu s organizacijs&i+ i +aterija"ni+ +ogu nosti+a$ 'reporu8uje se da (upanijs&a povjerenstva na (upanijs&o natjecanje pozovu u8eni&e &oji su postig"i najve i broj bodova na&on objedinjavanja pristig"i% "jestvica poret&a iz svi% š&o"a &oje su sudje"ova"e na š&o"s&o+ natjecanju$ .upanijs&o natjecanje provode (upanijs&a povjerenstva testovi+a &oje sastav"jaju 8"anovi Dr(avnoga povjerenstva za provedbu @atjecanja iz %rvats&oga jezi&a u8eni&a/ica osnovni% i srednji% š&o"a u š&o"s&oj godini 4013$/4012$ 4 . a pre+a podatci+a dobiveni+ za sva&u pojedinu (upaniju$ Asoba zadu(ena za pri+anje testova u =pravno+ odje"u u (upaniji du(na je dobivene testove dostaviti š&o"a+a &oje su prijavi"e sudje"ovanje svoji% u8eni&a e"e&troni8&o+ pošto+ naj&asnije do 2$ ve"ja8e 4012$ godine 9dan ranije:$ O"veze školskih povjerenstava. i+enuju =pravni odje"i u (upanija+a$ =pravni odje"i trebaju Agenciji za odgoj i obrazovanje i tajnici Dr(avnoga povjerenstva dostaviti popise 8"anova (upanijs&i% povjerenstava do 4$ prosinca 4013$ *a&oCer su u obvezi dostaviti podat&e o osobi zadu(enoj za pri+anje testova 9i+e i prezi+e. te"e#on i adresa e"e&troni8&e pošte: &ojoj e Dr(avno povjerenstvo naj&asnije do 3$ o(uj&a 4012$ dostaviti potrebne +aterija"e i testove za provedbu (upanijs&og natjecanja$ .

.'redsjednici (upanijs&i% povjerenstava odgovorni su za va"janu provedbu (upanijs&oga natjecanja i vjerodostojnost svi% podata&a o natjecate"ji+a i nji%ovi+ rezu"tati+a te ja+8e tajnost testova do po8et&a (upanijs&og natjecanja$ O"veze ž$panijskih povjerenstava: < utvrditi broj u8eni&a &oji e biti pozvani na (upanijs&o natjecanje u s&"adu s organizacijs&i+ i +aterija"ni+ +ogu nosti+a < na te+e"ju svi% "jestvica poret&a sa š&o"s&oga natjecanja dostav"jeni% (upanijs&o+ povjerenstvu do 11$ ve"ja8e 4012$ godine i na&on utvrCivanja vjerodostojnosti postignuti% rezu"tata. nji% 4. stje8u pravo sudje"ovanja na dr(avno+ natjecanju$ Do 42$ o(uj&a 4012$ godine na +re(noj e stranici Agencije za odgoj i obrazovanje biti objav"jen popis u8eni&a pozvani% na dr(avno natjecanje$ !udu i da je Agencija du(na osigurati s+ještaj sudionici+a. ze+a"js&o+ pošto+ do 0$ o(uj&a 4012$ tajnici Dr(avnoga povjerenstva na adresu. -1 000 )ije&a.*rpi+irova .$ do 8$ svibnja 4012$ Mjesto odr(avanja dr(avnoga @atjecanja iz %rvats&oga jezi&a bit e objav"jeno na +re(noj stranici Agencije$ Sveu&upni broj u8eni&a &oji e biti pozvani na dr(avno natjecanje odredi"i su organizatori natjecanja 9Ministarstvo znanosti.najuspješniji% u8eni&a po &ategoriji &oji na te+e"ju bodovnoga poret&a s"o(enog pre+a rezu"tati+a postignuti+ na (upanijs&o+e natjecanju ste&nu pravo sudje"ovanja na dr(avno+e natjecanju$ 'oreda& u8eni&a &oji e biti pozvani na dr(avno natjecanje dobiva se objedinjavanje+ svi% "jestvica poret&a pos"ani% iz (upanija u navedeno+ ro&u$ Dr(avno povjerenstvo sastav"ja "jestvicu &ona8nog poret&a na&on utvrCivanja vjerodostojnosti rezu"tata testova (upanijs&oga natjecanja$ Da&"e. na&on preg"eda najuspješnije riješeni% testova 9prva tri +jesta u sva&oj &ategoriji:. ZA @A*DEFA@DE >Z B)?A*SGAGA DEZ>GA Ljestvice poret&a +oraju biti upisane u "ablicu za unos u bazu podataka natjecanja i smotri #$%% u 4012$ godini$ C! državno natjecanje Dr(avno natjecanje odr(at e se od .u8eni&a u sva&oj &ategoriji natjecanja$ @a dr(avno natjecanje bit e pozvano 4. Agencija za odgoj i obrazovanje.u sva&oj &ategoriji. 'odru(nica )ije&a. sastaviti popis u8eni&a &oji su ste&"i pravo sudje"ovanja na (upanijs&o+e natjecanju < obavijestiti š&o"e 8iji su u8enici ste&"i pravo sudje"ovanja na (upanijs&o+ natjecanju do 10$ ve"ja8e 4012$ godine < dostaviti "jestvicu poret&a na&on objedinjeni% rezu"tata š&o"s&oga natjecanja svi+ š&o"a+a 8iji su u8enici sudje"ova"i u š&o"s&o+e natjecanju naj&asnije do 18$ ve"ja8e 4012$ godine < š&o"a do+a in (upanijs&oga natjecanja odgovorna je za testove u8eni&a i du(na i% je 8uvati u š&o"i do &raja š&o"s&e godine < sastaviti "jestvicu poret&a za sva&u &ategoriju natjecanja na te+e"ju &oje e. obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje: pa e Dr(avno povjerenstvo pozvati najviše 4. Dr(avno povjerenstvo sastaviti "jestvicu &ona8nog poret&a < pos"ati "jestvicu poret&a za sva&u &ategoriju natjecanja e"e&troni8&o+ pošto+ tajnici Dr(avnoga povjerenstva do 0$ o(uj&a 4012$ godine < pos"ati testove 9prva tri +jesta u sva&oj &ategoriji:. u8enici s najve i+ broje+ bodova. š&o"e u8eni&a pozvani% na dr(avno @atjecanje iz %rvats&og jezi&a du(ne su pisani+ e"e&troni8&i+ pute+ 10 dana prije obavijestiti tajnicu @atjecanja o nedolask$ u8eni&a i"i +entora na dr(avno @atjecanje iz %rvats&oga jezi&a$ 3 .

4-. Asnovna š&o"a JS&a"iceK..$ Dasna 'and(i . *o"stojeva 34. >nstitut za %rvats&i jezi& i jezi&os"ov"je. pro#$. Srednja š&o"a A+broza Bara8i a. Zagreb. . Agencija za odgoj i obrazovanje.= 1$ dr$ sc$ !ernardina 'etrovi . 0$ svibnja 1. pro#$. Ii"ozo#s&i #a&u"tet.. *rpi+irova . Sp"it 13$ Sandra Ma"ji .4R4NSTV *5' N T. Agencija za odgoj i obrazovanje. pro#$. Sveu8i"ište u Zagrebu. Sp"it 0$ dr$ sc$ AnCe"a Iran8i . Zagreb. >vana Lu8i a 3. ?u&ovar 10$ Brvat&a Gu&o. 7a+ac 4. 'odru(nica Sp"it. Sp"it 10$ @ada 'oturi8e&. 'odru(nica )ije&a. Zidars&a 2. Sveu8i"ište u Zagrebu. Zagreb. pro#$. 'ut Majdana 3. Ii"ozo#s&i #a&u"tet. *o"stojeva 34. Asnovna š&o"a Eugena Gu+i8i a. Zagreb -$ Lji"jana !ut&ovi . >vana Lu8i a 3. )epub"i&e Austrije 1. Zagreb 8$ ?esna Grginovi 5Garaji . )ije&a 2$ dr$ sc$ Goran&a !"agus !arto"ec. )epub"i&e Austrije 1. Stjepan' ())1' #ramatika hrvatsko a jezika 2*1' izdanje!' 3kolska knjiga' -agre"' #ari0. So"in 11$ >rena Labaš5?everec. pro#$. )ije&a. Sveu8i"išna avenija 2. pro#$. Donje Svetice 38. tajnica 3$ ?esna Argentin. Ma"i Lošinj 12$ dr$ sc$ >vana Matas >van&ovi .. pro#$. Asnovna š&o"a don Lovre Gati a. (upanijs&o i dr(avno natjecanje s rješenji+a. stru8njaci >nstituta za %rvats&i jezi& i jezi&os"ov"je te viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje$ Dr(avno povjerenstvo sastav"ja testove za š&o"s&o. Srednja š&o"a ?rbovec. Zagreb. Asnovna š&o"a JGornja ?e(icaK. predsjednica 4$ Linda Grubiši !e"ina. 4$genija i dr' *556' Hrvatska ramatika 27' izdanje/ poglavlja: $onetika i %onolo ija i &or%olo ija!' 3kolska knjiga' -agre"' 8& NOV. )ije&a 1$ ?esna Garau"a.<RV TS=O: . Zagreb 1-$ dr$ sc$ Mi%ae"a Mateši . %R9 VNO: POV. ?rbovec 2 . Stjepko/ #a"i0. )ije&a 1. 'ut S&a"ica 18.nstit$t za hrvatski jezik i jezikoslovlje' -agre"' Težak. obrazovanja i sporta$ H"anovi Dr(avnoga povjerenstva pro#esori su %rvats&oga jezi&a u osnovni+ i srednji+ š&o"a+a. Sveu8i"ište u )ijeci.Sve obavijesti o provedbi i organizaciji dr(avnoga @atjecanja. >nstitut za %rvats&i jezi& i jezi&os"ov"je. Fri&venica . organizaciji putovanja na dr(avno @atjecanje i poziv sudionici+a dr(avnog @atjecanja bit e objav"jeni na internets&i+ stranica+a Agencije$ %ržavno povjerenstvo Dr(avno povjerenstvo i+enuje ravnate"j Agencije za odgoj i obrazovanje uz pret%odnu sug"asnost Ministarstva znanosti. Gi+nazija ?u&ovar. Donje Svetice 38. Iranje Hande&a 20. Gornja ?e(ica 31. pro#$. 'odru(nica Sp"it. na8ino+ vrednovanja i broje+ bodova te u suradnji sa š&o"o+ do+a ino+ organizira i provodi dr(avno natjecanje$ &iterat$ra Hrvatski pravopis' ()*+' . A+"adins&a 10. pro#$.. sveu8i"išni pro#esori. Donje Svetice 38.$ Marina Hapa"ija. Srednja š&o"a dr$ Antuna !arca. Agencija za odgoj i obrazovanje. 7&o"a 'ri+ijenjene u+jetnosti i dizajna.4C N. *rg +arša"a *ita 11. Ii"ozo#s&i #a&u"tet. Zagreb 14$ dr$ sc$ Sre &o Listeš. pro#$.

>nstitut za %rvats&i jezi& i jezi&os"ov"je. Stross+aLerova . odgovori trebaju biti napisani pisani+ s"ovi+a. Zagreb./1. Asije& 43$ Davor *anoc&i. pro#$. Agencija za odgoj i obrazovanje. >>>$ gi+nazija Asije&. 'odru(nica Asije&. *rg bana Dosipa 7o&8evi a 1. Zagreb. va"ja se &oristiti radni+ papiro+ dobiveni+ od š&o"e: - . pro#$. Gi+nazija @ova Gradiš&a. Lorenza DMgera 1. Asije& 41$ ?išnja Sor8i&. pro#$. Stross+aLerova . *rg &ra"ja *o+is"ava 1. pro#$.. pravopisno i gra+ati8&i to8no  tije&o+ pisanja testa ne s+ije se iz"aziti iz u8ionice  +obite"e prije pisanja testa treba predati 8"anici/8"anu povjerenstva &oji provodi natjecanje  "jestvice privre+enog poret&a objav"juju se pod zapor&a+a  na&on "jestvice privre+enog poret&a natjecate"jice/natjecate"ji i+aju pravo uvida u testove  (a"beni postupa& s"ijedi na&on objave "jestvice privre+eni% rezu"tata i uvida u testove te traje 30 +inuta  pisanju (a"be ne prisustvuje +entorica/+entor  (a"bu sastav"ja sa+a/sa+ natjecateljica?natjecatelj 9u8enica/u8eni&: pisanim pute+  (a"ba treba biti napisana na papiru &oji e natjecate"jica+a/natjecate"ji+a uru8iti 8"anovi povjerenstva  natjecate"jice/natjecate"ji pišu (a"bu u trajanju (a"benoga postup&a  povjerenstvo je du(no od+a% riješiti sve (a"be. Asije&$ >p$te o proved"i natjecanja Op0e $p$te o proved"i Natjecanja iz hrvatskoga jezika  test se piše 10 +inuta  test se popunjava pisani+ s"ovi+a crno+ i"i p"avo+ tinto+ 9&e+ijs&o+ o"ov&o+/pen&a"o+:  da bi se uva(i"i. Donje Svetice 38. Ga+i"a Iiringera 12. @ova Gradiš&a 11$ dr$ sc$ Er+ina )a+adanovi . isprav"janje i šaranje po testu 9a&o postoje nedou+ice pri ob"i&ovanju to8ni% odgovora./1. )epub"i&e Austrije 1. Asije& mila 42$ *a+ara Zadravec. ?in&ovci 44$ AnCa Suva"a. Donje Svetice 38. Sveu8i"ište Dosipa Durja Stross+aLera u Asije&u. Gi+nazija Matije Antuna )e"j&ovi a. Ii"ozo#s&i #a&u"tet. Zagreb 40$ dr$ sc$ ?"asta )išner. 'odru(nica Asije&. Agencija za odgoj i obrazovanje. napisati odgovor na sva&u (a"bu i predati je natjecate"jici/natjecate"ju  povjerenstvo je obvezno napisati zapisni& (a"benoga postup&a  povjerenstvo je du(no objaviti "jestvicu &ona8nog poret&a na&on rješavanja svi% (a"bi  "jestvice privre+enog i &ona8nog poret&a +oraju biti popunjene na obrasci+a &oje je tajnica Dr(avnog povjerenstva dostavi"a zajedno s testovi+a i uputa+a o provedbi natjecanja$ >p$te natjecateljicama?natjecateljima koje @ita @lanica?@lan Povjerenstva prije rješavanja testa  test se piše 10 +inuta  +obite"e treba predati 8"anici/8"anu povjerenstva &oja/&oji provodi natjecanje za pojedini razred  za vrije+e rješavanja testa nije dopušteno iz"aziti iz u8ionice  prije rješavanja testa treba pa("jivo ispuniti "isti sa zapor&o+ 98it"jivo i pravopisno to8no:  natjecate"jica/natjecate"j zapor&u piše na bije"u i (utu o+otnicu i na prvu stranicu testa  zadat&e testa treba pozorno pro8itati  pozorno treba s"ijediti upute &oje su zadat&o+ zadane  rješenja se pišu tinto+ 9crno+ i"i p"avo+: na za to predviCena +jesta  nije dopušteno precrtavanje.18$ Lji"jana 'ta8ni&.

po&reta i javni% s&upova. na&on završet&a pisanja testa.$ 3=O&S= R -. obrazovanja i športa.$ razreda iz"orni sadržaji A s"ovni8&i sadr(aji -$ i . re8eni8no ustrojstvo 9obje&t. zarez u nezavisno s"o(enoj re8enici < povijest jezi&a -$ i . osnovna škola &iterat$ra za programske sadržaje !astavni plan i pro ram za osnovne škole. vrste nezavisno s"o(eni% re8enica < pravopisni sadr(aji 0$ razreda. organizacija.$ razreda < s"ovni8&i sadr(aji 0$ razreda. s"o(ena re8enica. ve"i&o po8etno s"ovo u i+eni+a društava. jednostavna re8enica. pri"o(ne ozna&e. natjecate"jica/natjecate"j +o(e u ro&u od 30 +inuta < tije&o+ (a"benoga postup&a < u"o(iti (a"bu  povjerenstvo je du(no od+a% riješiti sve (a"be  povjerenstvo je du(no natjecate"jica+a/natjecate"ji+a uru8iti pisani odgovor na (a"bu  na&on rješavanja svi% (a"bi objav"juje se "jestvica &ona8noga poret&a  (a"be se ne uva(avaju na&on objave "jestvice &ona8nog poret&a  "jestvica privre+enoga i &ona8noga poret&a < objav"juju se na vid"jivo+e +jestu u š&o"i i dostupne su svi+ natjecate"ji+a i nji%ovi+ +entori+a 'rogra+s&i sadr(aji za sva&u &ategoriju natjecanja =ategorija 6' razreda. test. nezavisno s"o(ena re8enica. atribut i apozicija:. Ministarstvo znanosti.$ razreda < prijed"o(ni obje&t < prijed"o(ni atribut . za+jenice i nji%ova u"oga u re8enici. Zagreb. udruga.N o"vezni sadržaji < s"ovni8&i i pravopisni sadr(aji -$ i . radni papir i bije"u o+otnicu treba staviti u (utu o+otnicu &oju treba predati 8"anici/8"anu povjerenstva  upozoriti u8eni&e da i+aju pravo uvida u test na&on objave privre+ene "jestvice poret&a$ >p$te @lanicama?@lanovima povjerenstva za ispravljanje testova  na nas"ovnoj stranici testa va"ja 8it"jivo upisati i+e i prezi+e 8"anica/8"anova povjerenstva  testove treba isprav"jati i upisivati broj postignuti% bodova crveno+ tinto+  dogovoreni+ ozna&a+a treba nazna8iti ispravnost/neispravnost odgovora  u predviCene &u ice treba upisati ostvareni broj bodova  sva&u stranicu testa treba u donje+ desno+ &utu potpisati inicija"i+a  u s"u8aju pogreš&e tije&o+ isprav"janja isprava& treba napisati 8it"jivo. 400. . a pogreš&u treba precrtati dvje+a &osi+ crta+a  isprava& trebaju para#irati 3 8"anice/8"ana povjerenstva  na dnu sva&e stranice 9na za to predviCeno +jesto: treba napisati zbroj bodova te stranice  zbroj ostvareni% bodova u cije"o+e testu treba napisati u predviCenu &u icu na po8etnoj stranici testa i na ve"i&oj o+otnici  o+otnice sa zapor&a+a otvaraju se te& na&on objav"jivanja privre+eni% rezu"tata i u"o(eni% i raz+otreni% (a"bi  8"anovi/8"anice povjerenstva trebaju sastaviti zapisni& (a"bi  "jestvica privre+enog poret&a objav"juje se pod zapor&o+  na&on uvida u test.

nag"asa&.$ i 0$ razreda < pravopisni sadr(aji 0$ razreda iz"orni sadržaji < izborni sadr(aji š&o"s&oga natjecanja < pisanje &ratica < najstariji %rvats&i rje8nici o"vezni sadržaji < s"ovni8&i i pravopisni sadr(aji -$.9>P N. subje&ta. izricanje predi&ata. . &oji+a se ne izra(ava suprotnost < raz"i&ovanje neodreCeni% za+jenica od pridjeva < g"asovne pro+jene. ci"ja i tije&a radnje o"vezni sadržaji < s"ovni8&i i pravopisni sadr(aji -$ i . obje&ta i atributa re8enico+ < povijest jezi&a -$. . društva i &o"i8ine < pri"o(na ozna&a +jesta u zna8enju +jesta. rije8i u &oji+a je provedeno više g"asovni% pro+jena < sinoni+i.$ razreda < obvezni sadr(aji š&o"s&e razine natjecanja < s"ovni8&i sadr(aji 0$ razreda. %o+ogra#i < stare %rvats&e tis&ane &njige 0 ..S= R -. %o+oni+i.N %R9 VN R -.$ i 0$ razreda < povijest jezi&a -$.$ i 0$ razreda iz"orni sadržaji < izborni sadr(aji š&o"s&oga i (upanijs&oga natjecanja < g"ago"s&i pridjevi u #un&ciji atributa < apozicije &oje se ne s"a(u s i+enico+ u rodu i broju < nei+ens&e rije8i u i+ens&o+ predi&atu < in#initiv &ao subje&t < preob"i&a upravnoga govora u neupravni obje&tno+ re8enico+ i obratno < pri+jeri s"o(eni% re8enica s vezni&o+ a. antoni+i. . zavisno s"o(ena re8enica.N < pri"o(ne ozna&e sredstva.

$ i 0$ razreda iz"orni sadržaji < popridjev"jeni g"ago"s&i pri"ozi < preob"i&e s"o(eni% re8enica 9#utur >$.S= o"vezni sadržaji R -. nastajanje rije8i. &aj&avs&o i 8a&avs&o narje8je < najva(nije gra+ati&e.N < s"ovni8&i i pravopisni sadr(aji -$. 0$ i 8$ razreda iz"orni sadržaji < izborni sadr(aji -$. izricanje istovre+enosti i prijevre+enosti u s"o(enoj re8enici.$ i 0$ razreda A s"ovni8&i sadr(aji 8$ razreda. . Zagreb. . obvezni sadr(aji š&o"s&oga natjecanja.N o"vezni sadržaji < s"ovni8&i i pravopisni sadr(aji -$. . pisanje više8"ani% i+ena < povijest jezi&a -$..=ategorija B' razreda.$. obrazovanja i športa. rje8nici i 8asopisi < #i"o"oš&e š&o"e 8 . izricanje pogodbe.$. .N o"vezni sadržaji A s"ovni8&i i pravopisni sadr(aji -$. podrijet"o rije8i. 0$ i 8$ razreda < povijest jezi&a -$. #raze+i < pravopisni sadr(aji 8$ razreda < povijest jezi&a -$.$ i 0$ razreda < s"ovni8&i sadr(aji 8$ razreda. osnovna škola &iterat$ra za programske sadržaje !astavni plan i pro ram za osnovne škole.$ i 0$ razreda < izborni sadr(aji š&o"s&oga i (upanijs&oga natjecanja < antoni+i < rije8i u &oji+a je provedeno više g"asovni% pro+jena < %o+oni+s&i parovi < %o+ogra#i < što&avs&o. +ogu nosti i (e"je s"o(eni+ re8enica+a. . . 400.$ i 0$ razreda iz"orni sadržaji < izborni sadr(aji š&o"s&oga natjecanja A tvorba rije8i < osnovni poj+ovi i tvorbeni na8ini < tvorenje novi% rije8i prijenoso+ zna8enja < tvorenje novi% rije8i preobrazbo+ < rije8i iz strani% jezi&a %R9 VN R -. #utur>>$. višestru&o s"o(ena re8enica. . prezent: < s"i8nosti i raz"i&e iz+eCu re8enica s veznici+a da i kako < uzro8na i na+jerna re8enica 9>P N. pravopisi. Ministarstvo znanosti. red rije8i u re8enici < pravopisni sadr(aji 8$ razreda.$ 3=O&S= R -. za+jenjivanje zavisni% sure8enica g"ago"s&i+ pri"ozi+a.

d(. nag"asa&a i intonacije3 gra#osti"isti&a < standardni jezik i narje@ja A g"avne osobitosti #one+s&og i nag"asnog 1 . a"o#on. upitni&. intezitet. +or#ono"ogija3 a"ternacije #one+a i #one+s&i% s&upina< jedna8enje po zvu8nosti. narav jezi8nog zna&a < izraz i sadr(aj. us&"i8ni&: < osta"i interpun&cijs&i zna&ovi < razgoci < %ijerar%ija razgoda&a %R9 VN R -. odnosno obrazovni+ postignu i+a i osnovnoš&o"s&o+ jezi8no+ ter+ino"ogijo+: < jezik i priop0avanje 9&o+uni&acija:. jezi& &ao sustav zna&ova. . srednji i nis&i3 sonanti i šu+ni sug"asnici3 sug"asnici po +jestu i na8inu tvorbe3 zvu8ni i bezvu8ni sug"asnici.' razreda. nor+a i &odi#i&acija < Donem < raz"i&ovna obi"je(ja #one+a. jotacija. sibi"arizacija. Zagreb. (upanijs&oj i dr(avnoj: odnosit e se na sadr(aje osnovne š&o"e i pret%odni% razreda srednjoš&o"s&oga obrazovanja. supstancija i #or+a. s pravopisnog i pravogovornog staja"išta < Donem kao dio morDema < +or#one+. en&i"iti&e i pro&"iti&e < intonativna ob"ije(ja na razini re8enice. #on3 #onets&a i #ono"oš&a svojstva #one+a3 #oneti&a i #ono"ogija < razdio"a Donema< sa+og"asnici i sug"asnici. re8eni8ni nag"asa&. naglasni s$stav hrvatskoga standardnog jezika < nag"ašene i nenag"ašene rije8i. sa+og"asnici po +jestu i na8inu tvorbe. gub"jenje i pojednostav"jivanje sug"asni8&i% s&upina. 400. prednji. pa"ata"izacija. standardni jezi&. a"ternacije ije/ je/i/e. organs&i i neorgans&i idio+i. Ministarstvo znanosti. stan&a 9vrednote govorenog jezi&a: < graDijska realizacija intonativnih sredstava 9to8&a. sadr(aj testa u sve 8etiri &ategorije i na sve tri razine 9š&o"s&oj. a 00N sadr(aja testa na sadr(aje pojedine &ategorije$ 3=O&S= R -. ob"i&ovanje %rvats&oga "atini8&og gra#ijs&og sustava3 govorni i pisani jezi& < pravopis i pravogovor < #one+i 8. re8eni8na +e"odija. C. stra(nji te viso&i.$ 4$ !astavni pro rami za imnazije 9%rvats&i jezi&:. a"ternacija "/o 9>P N. 111-$ @apo+ena o postot&u sadr(aja u testu. jedna8enje po +jestu tvorbe.S= < slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog natjecanja R -.N A slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog i ž$panijskog natjecanja < Donostilistika < sti"s&a obi"je(enost #ono"oš&i% jedinica.N < seg+entna 9odsje8na: i supraseg+entna 9nadodsje8na obi"je(ja: < nag"asa& 9a&cent: i du(ina 9&vantiteta:.=ategorija .N < osnovnoškolski slovni@ki i pravopisni sadržaji 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ o progra+u za osnovnu š&o"u. srednja škola &iterat$ra za programske sadržaje 1$ !astavni plan i pro ram za osnovne škole . #one+. te+po. jezi8na e&ono+ija i za"i%ost < pojam idioma. i+presivna i e&spresivna svojstva #one+a. i to +)C.. s"ogotvorni i nes"ogotvorni #one+i A pismo < gra#e+ i #one+. obrazovanja i športa. G"asni& Ministarstva prosvjete i športa.

što&avs&og i &aj&avs&og narje8ja u usporedbi s %rvats&i+ standardni+ jezi&o+ < povijest jezika < jezi& i pis+o %rvats&i% pisani% spo+eni&a od po8eta&a do &raja 1-$ st$ 10 .sustava 8a&avs&og.

tipovi gra+ati8&i% &ategorija A kategorije vrste rije@i.N A osnovnoškolski slovni@ki i pravopisni sadržaji 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ o progra+u za osnovnu š&o"u: te jezi8ni sadr(aji pret%odnog razreda srednje š&o"e 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ i progra+o+: A morDem. pro+jenjive i nepro+jenjive vrste rije8i A imenice.. rod. po&azne. +or# i a"o+or#. podje"a po zna8enju < &va"itativni. odnosne i neodreCene A pridjevi. brojevi &ao i+eni8&e. broj i pade(.=ategorija . 111-$ @apo+ena o postot&u sadr(aja u testu. pade( i "ice. gra+ati8&a i "e&si8&a pred+etnost. pre#i&sa"ni i su#i&sa"ni3 rje8otvorni i ob"i&otvorni E morDem. štokavskoga i kajkavskoga narje@ja u usporedbi s %rvats&i+ standardni+ jezi&o+ A hrvatski jezik od *F' do kraja *B' st' 11 . prijed"ozi. srednja škola &iterat$ra za programske sadržaje 1$ !astavni plan i pro ram za osnovne škole . veznici. vid i "ice. posvojne. neprije"aznost.' razreda. na8ina te osta"i% ob"i&a A glavne zna@ajke o"likotvornog $strojstva @akavskoga. obrazovanja i športa.N A "rojevi. broj. izraz i sadr(aj gra+ati8&i% i "e&si8&i% +or#e+a. jednostavni i s"o(eni g"ago"s&i ob"ici %R9 VN R -. uzvici i 8estice. vrije+e. pojedina8na i zbirna +no(ina. i to +)N. G"asni& Ministarstva prosvjete i športa. pade( i stupanj. posvojni i odnosni 9>P N. povratne. pri"ozi. 400. prije"aznost i povratnost. Zagreb. #un&cija za+jenica. rod.S= < slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog natjecanja R -. na8in. s&"onidba. +or#e+s&a ana"iza A osnova rije@i3 rje@otvorna i o"likotvorna osnova3 a"ternirana osnova 9aloosnova!3 sup"etivni ob"ici pojam gramati@kih kategorija. +or#e+i po zna8enju < gra+ati8&i i "e&si8&i3 po po"o(aju < &orijens&i.. broj. upitne. povezivanje rije8i < +or#osinta&sa A morDološka sinonimija i homonimija A stilska o"ilježenost pade(ni% ob"i&a. pravopisna pravi"a o pisanju i+enica A zamjenice. odreCenost i neodreCenost. stupnjevanje. vre+ena. (upanijs&oj i dr(avnoj: odnosit e se na sadr(aje osnovne š&o"e i pret%odni% razreda srednjoš&o"s&oga obrazovanja.N A slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog i ž$panijskog natjecanja A nepromjenjive vrste rije@i . za+jenice &ao i+eni8&e. "i8ni i bez"i8ni g"ago"s&i ob"ici. stanje. a 00N sadr(aja testa na sadr(aje pojedine &ategorije$ 3=O&S= R -. pridjevs&e i pri"o(ne rije8i A glagoli. za+jenice po zna8enju < "i8ne. Ministarstvo znanosti. &ategorije. v"astite i op e i+enice. di#erencija"ni. s&"onidba. g"avni i redni. pridjevs&e i"i pri"o(ne rije8i. gra+ati8&a obi"je(ja < rod. sadr(aj testa u sve 8etiri &ategorije i na sve tri razine 9š&o"s&oj.$ 4$ !astavni pro rami za imnazije 9%rvats&i jezi&:. rod. &riteriji razdiobe rije8i na vrste. broji pade(.

ci"jna us+jerenost. navodnici. upitni&.$ 4$ !astavni pro rami za imnazije 9%rvats&i jezi&:.. tipovi odnosa +eCu dije"ovi+a sastavni%. 8"anjivost. spojnica. rije8 9ob"i&:. i to +)N. te+po. nizanje i povezivanje. re8eni8ni zna&ovi. to8&a sa zarezo+.N A slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog i ž$panijskog natjecanja A re@enica i tekst. pogodbene. re8eni8na +e"odija. dvoto8je. predi&atne i obje&tne A atri"$tivne i apozitivne re@enice < priložne 2adver"ne! re@enice. crtica. 111-$ @apo+ena o postot&u sadr(aja u testu. stan&e.S= < slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog natjecanja R -. zarez. odredbena 9atributna:.' razreda. subje&tne. zavisnos"o(ene re8enice. poredbene. vrste sintag+i pre+a u"ozi zavisne sastavnice. dano i novo 9te+a i re+a: A @lanovi re@eni@nog $strojstva. srednja škola &iterat$ra za programske sadržaje 1$ !astavni plan i pro ram za osnovne škole . obrazovanja i športa. +jesne.N < re@enice po sastav$. to8&a. Ministarstvo znanosti. g"ago"s&i i neg"ago"s&i predi&at. tipovi odnosa +eCu sastavnica+a spojeva rije8i. s&up rije8i 9sintag+a: i re8enica A rije@i $ re@enici. za&"ju8ivanja. povezivanje re8enica u te&stu. obje&t 9g"ago"s&a dopuna: i pri"o(na dopuna 9predi&atni dodata&:. nezavisnos"o(ena asidents&a re8enica. što&avs&og i &aj&avs&oga narje8ja pre+a %rvats&o+e standardno+ jezi&u A hrvatski standardni jezik $ *5' st' 14 . po"unavodnici A red rije@i $ re@enici 9osnovni i a&tua"izirani: < osnovne sintakti@ke oso"itosti 8a&avs&oga. dopuns&a 9obje&tna: i o&o"nosna 9adverbija"na: A pojam re8enice. s&"apanje re8enica. predi&at. obavijesna 8"anjivost. pos"jedi8ne. zavisnos"o(ena asidents&a re8enica %R9 VN R -. sro8nost. a 00N sadr(aja testa na sadr(aje pojedine &ategorije$ 3=O&S= R -. intenzitet. na+jerne. (upanijs&oj i dr(avnoj: odnosit e se na sadr(aje osnovne š&o"e i pret%odni% razreda srednjoš&o"s&oga obrazovanja. troto8je. upitne i us&"i8ne re8enice A modalnost i predikativnost re@enice .. vre+ens&e. G"asni& Ministarstva prosvjete i športa. na8ins&e. 400.. spojevi rije8i. g"ago"s&i ob"ici u predi&atu. dopusne A sklapanje re@enica "ez veznika . tipovi te&sta A intonacija re@enice: re8eni8ni nag"asa&.N < osnovnoškolski slovni@ki i pravopisni sadržaji 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ o progra+u za osnovnu š&o"u: te jezi8ni sadr(aji pret%odni% razreda srednje š&o"e 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ i progra+o+: A pojam sinta&se3 jedinice sinta&se.=ategorija . te&stni pri"ozi suprotnosti. uzro8ne. us&"i8ni&. objašnjenja. izjavne. suprotni% i rastavni% re8enica A sklapanje $vrštavanjem. sadr(aj testa u sve 8etiri &ategorije i na sve tri razine 9š&o"s&oj. nezavisnos"o(ene re8enice. Zagreb. atribut i apozicija$ 9>P N. subje&t. uprav"janje i pridru(ivanje.

osnovna pravi"a jezi8nog puriz+a. egzoni+i 9>P N..N A tvor"a rije@i. pridjeva. vrste "e&si8&og posuCivanja. eponi+i A prilagod"a pos$Genica. sadr(aj testa u sve 8etiri &ategorije i na sve tri razine 9š&o"s&oj. #raze+i sras"ice A leksikograDija. istozna8nice i b"is&ozna8nice. a&tivni i pasivni "e&si&. egzotiz+i. #ono"oš&a. rije8 i "e&se+. vrste posuCenica. internaciona"iz+i. op ejezi8ni i individua"ni sinoni+i A antonimija i antonimi. +or#o"oš&a i zna8enjs&a A jezi@ni p$rizam. Zagreb. "o&a"iz+i. stru&tura jezi8nog zna&a. pri"oga i g"ago"a A Drazeologija i Drazem. vrste dija"e&tiza+a. ne&rotiz+i i &njiš&i "e&se+i. +or#o"oš&a i "e&si8&a %o+oni+ija. a 00N sadr(aja testa na sadr(aje pojedine &ategorije$ 3=O&S= R -. #raze+i po središnjoj punozna8nici. stupnjeviti i obratni antoni+i. #raze+i sintag+e i #raze+i re8enice. i to +)C.=ategorija . gra#ijs&a. pre#i&sa"na3 su#i&sa"na3 pre#i&sa"no5su#i&sa"na3 s"o(eno5su#i&sa"na tvorba3 s"aganje3 srastanje i preobrazba A tvor"a i+enica.$ 4$ @astavni progra+i za gi+nazije 9%rvats&i jezi&:.N A slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog i ž$panijskog natjecanja 13 . sti"s&a obi"je(enost dija"e&tiza+a A D$nkcionalna raslojenost leksika . va(niji %rvats&i rje8nici do &raja 11$ st$ %R9 VN R -. +eta#ora i +etoni+ija. binarni. (upanijs&oj i dr(avnoj: odnosit e se na sadr(aje osnovne š&o"e i pret%odni% razreda srednjoš&o"s&oga obrazovanja. vu"gariz+i A leksi@ko pos$Givanje. regiona"iz+i i dija"e&tiz+i. tvorbeni na8ini. #un&ciona"ni sti"ovi %rvats&oga standardnog jezi&a. na8ini nastan&a %o+oni+a A vremenska raslojenost leksika. osnovno i izvedeno zna8enje A sinonimija i sinonimi . %rvats&a "e&si&ogra#ija. nor+e standardnog jezi&a A onomastika. podrijet"o #raze+a A vrste Drazema. 111-$ @apo+ena o postot&u sadr(aja u testu. vrste toponi+a. tvorbeno +otivirane i tvorbeno ne+otivirane rije8i. ar%aiz+i i %istoriz+i. uvjeti postan&a #raze+a.S= < slovni@ki i pravopisni sadržaji školskog natjecanja R -. vrste pri"agodbi. 400. "e&si&o"ogija i se+anti&a A p$nozna@nice i nep$nozna@nice.V' razreda. najstariji %rvats&i rje8nici. Ministarstvo znanosti. &o"o&vija"iz+i. etnici i &tetici. tvorbena veza i tvorbeni šav. #raze+s&a sinoni+ija i antoni+ija. pravi i tvorbeni antoni+i.N < osnovnoškolski slovni@ki i pravopisni sadržaji 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ o progra+u za osnovnu š&o"u: te jezi8ni sadr(aji pret%odni% razreda srednje š&o"e 9u s&"adu s @astavni+ p"ano+ i progra+o+: < znak i s$stav znakova. obrazovanja i športa. "e&si& na prije"azu A podr$@na raslojenost leksika. o&si+orin A homonimija i homonimi . (argoniz+i. pravopisna. srednja škola &iterat$ra za programske sadržaje 1$ @astavni p"an i progra+ za osnovne š&o"e. G"asni& Ministarstva prosvjete i športa. antroponi+i i toponi+i. jednozna8nost i višezna8nost. %o+ogra#i i %o+o#oni. #raze+s&a jednozna8nost i višezna8nost.

va(nija "e&si&ogra#s&a dje"a Napomena >pora"a imenica 2$@enik. nastavnik.A hrvatski jezik $ HH' st'. g"avne zna8aj&e sva&og razdob"ja. $@iteljice?$@itelje. $@itelj. voditelj! $ tekst$ podraz$mijeva i oso"e ženskog i m$škog spola. periodizacija. voditeljice? voditelje' 12 . nastavnice?nastavnike. pravopisna prob"e+ati&a. dakle: $@enice?$@enike.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful