BIBLIA

DE LA BLAJ1795

CÃTRÃ CETITORIU
crlpIura SfánIã, carea cu cuvánI ellnesc øl Blbllla sã zlce, de pre llmba ellneascã,
dln lzvodul celor øeapIezecl de dascall, románeaøIe IãlmãclIã, la anul 1688 ln
BucureøIl s-au fosI IlpãrlI, dar cu foarIe lnIunecaIã øl lncurcaIã aøezare øl lnIocmlre
a gralulul románesc øl mulI oslblI de vorba cea de acum oblclnulIã, øl mal ales de
gralul øl de sIllul cel dln cãr{lle beserlceøIl, care ln IoaIe besearlclle románeøIl sã ceIesc, øl
penIru aceaea preIuIlndlnea IuIuror øl de Io{l easIe cunoscuI øl ln{eles, cáI acea Iãlmãclre
acell Blblll mal pre mulIe locurl neplãcuIã urechllor auzlIorllor easIe øl foarIe cu anevole de
ln{eles, ba pre alIele locurl Iocma fãrã de ln{eles easIe, care lucru cu mare pagubã sufleIeascã
era neamulul øl besearlcll románllor. Afarã de aceasIa, aceale vechl Blblll aIáIa s-au lmpu{lnaI,
cáI foarIe rar, sã nu zlc bun credlnclos creøIln, cl preoI, easIe la carele sã aflã, øl nlcl cu
foarIe mare pre{ fãr' de mare Irapãd øl osIenealã nu sã aflã, ca sã-øl poaIã neøIlne cumpãra.
AceasIã prlclnã au fosI lndemnaI øl pre prealumlnaIul øl preasfln{lIul domn PeIru Pavel
Aaron, arhlereul Fãgãraøulul øl vlãdlca a IoI Ardealul øl a pãr{llor Tãrll UngureøIl, cáI IoaIã
S. ScrlpIurã pre llmba románeascã lnsuøl o au IãlmãclI, cl lncã mal llpslndu-l mána øl
lndrepIarea cea mal de pre urmã, TaIãl Ceresc blne au volI a-l chema la veaclnlca odlhnã, øl
aøea acea Iãlmãclre, numal pre nløIe hárIll scrlsã, nesãvárølIã øl nedaIã la lumlnã au rãmas,
dlnIre care hárIll dupã aceaea, penIru mulIele muIãrl dln loc ln loc, unele s-au plerduI. Decl,
ca sIllul øl aøezarea gralulul lnIru aceaeaøl Blblle sã nu fle oslblI, pulndu-se unele dlnIru
acea Iãlmãclre, alIele dlnIru a alIula, s-au socoIlI ca IoaIã Blbllla de unul cu aseamenea sIll
øl aøezare a gralulul sã se Iãlmãceascã. Decl, avánd eu lndeleInlclre, m-am lndemnaI sã mã
apuc de aIáIa lucru øl sã lndrepIez gralul Blbllel cell mal dlnalnIe románeaøIe IlpãrlIã, larã
mal várIos lnIru adevãr poclu sã zlc cã mal ales TesIamánIul cel Vechlu mal mulI de Nou de
pre cel ellnesc a celor øeapIezecl de dascall l-am IãlmãclI, care lucru al mleu Mãrlla sa,
prealumlnaIul øl preasfln{lIul domn IOAN BOB, vlãdlca a IoaIã Tara Ardealulul øl al pãr{llor
Tãrll UngureøIl øl al Fãgãraøulul eplscop, larã al mleu prea bun pãrlnIe, nu numal l-au ajuIaI
øl l-au ocroIlI, cl blne au volI øl la slne a-l lua, øl ca un bun pãsIorlu pururea prlveghlIorlu
lmpreglurul Iurmel øl cu deadlnsul sIrãdulIorlu øl grljlIorlu de mánIulrea sufleIelor celor de
la marele øl lnIálul arhlereu, HrlsIos Dumnezeu, lul lncredln{aIe, blne øIllnd cã cea mal
mare øl mal lnIála deIorle a pãsIorlulul sufleIesc easIe propovedulrea cuvánIulul lul Dumnezeu,
penIru aceaea øl Mãrlla sa, preasfln{lIul arhlereu, ca celul ce nlmlc mal lublI øl mal dorlI nu
easIe decáI lnmul{lrea cunoøIln{ãl dumnezeleøIl øl mánIulrea sufleIelor øl blnele cel de obøIe
al besearlcll øl folosul neamulul øl al paIrlel, a cãrula Iemelul øl creaøIerea easIe adevãraIa
cunoøIln{ã a lul Dumnezeu, carea ln SfánIa ScrlpIurã sã cuprlnde øl de acolo sã lnva{ã; decl,
vránd ca mal flerblnIe øl mal desãvárølI sã-øl pllneascã øl aceasIã mare deIorle a chemãrll
sale, blne au volI ca sã dea la lumlnã aceasIã SfánIã ScrlpIurã, ca aøea la Io{l øl preIuIlndlnea
sã se vesIeascã øl sã se propovedulascã cuvánIul øl cunoøIln{a lul Dumnezeu. Însã mal
lnalnIe, cu mulIã a sa luare de samã øl osIenealã, øl slngur blne socoIlndu-o øl øl cu bãrba{l
lnvã{a{l, cu amãrunIul øl ~ cum sã zlce ~ dln flr ln pãr cercándu-o øl cernándu-o øl cu cea
ellneascã a celor øeapIezecl de dascall øl cu cea veachle románeascã alãIurándu-o, unde au
IrebulI o au lndrepIaI, ca lnIru IoaIe sã fle aseamenea øl lnIocma lzvodulul ellnesc a celor
øeapIezecl de dascall. Încã, penIru mal bun ln{eles, o au lumlnaI pre unele locurl øl cu noIe
øl lnsemnãrl dedesupI puse øl pre de laIurl, cu paraleale sau lnsemnarea locurllor unde ln S.
ScrlpIurã despre acel lucru sã mal aflã scrls, precum øl la lncepuIul fleøIecãrul cap, cu Iálc,
care pre scurI spune ce sã cuprlnde lnIru acelaøl cap, øl la fleøIece carIe cu cuvánI lnalnIe,
care araIã pre scrllIorlu øl vreamea øl scoposul øl prlclna cãr{ll øl ceale lmproIlvã le lmprãøIle,
afarã de aceasIea øl la lncepuIul Blbllel mal lnalnIe cu frumoase prolegomena o au lnzãsIraI
øl o au lmbogã{lI, care IoaIe mare lumlnã øl lnvã{ãIurã dau ceIlIorlulul. ÎnIru acesI chlp
lsprãvlIã, ln Tlpograflla Semlnarlulul Dle{ezan al Eplscoplel sale, penIru folosul besearlcll a
IoI neamul románesc a sã Ilpãrl au porunclI.
Iarã, o, lublIe cucearnlce ceIlIorlu, am volI a-{l aduce amlnIe cã doarã øl acum lnIru unele
locurl {l sã va pãrea lnIunecaI gralul, cl penIru aceaea sã nu Ie smlnIeøIl, nlcl sã Ie prlpeøIl
a vlnovã{l øl a defãlma lucrul, cã lnIunecarea aceasIa øl dlnIru aceasIa vlne, cã nol nlcl
penIru mal lumlnaI ln{eles am vruI de la nol nlcl mãcar un cuvánI cáI de mlc sã bãgãm ln S.
ScrlpIurã, cl ne-au fosI vola ca lnIru IoaIe sã rãmále lnIru curã{enlla sa øl lnIru IoI adevãrul
sãu, dupã cum easIe ln cea ellneascã. AceasIa easIe prlclna lnIunecãrll lnIru unele locurl, cã
foarIe anevole easIe lumlnaI øl cu chllar ln{eles de pre o llmbã a Iãlmãcl pre alIã llmbã, nlcl
un cuvánI adãogánd øl {llnd ldloIlsmll llmbll cell dlnIálu, cã fleøIecare llmbã are oslbl{l al
sãl ldloIlsml. Cl Iu, cucearnlce ceIlIorlule, IoaIe le la ln parIe bunã øl Ie foloseaøIe cu aceasIã
a noasIrã osIenealã spre mal mare laudã a lul Dumnezeu øl a SflnIel Besearlcl creaøIere øl a
sufleIulul Iãu mánIulre, cã acesIa easIe scopul osIenealll meale, carele sánI al Iãu cãIrã
Dumnezeu rugãIorlu, smerlIul lnIrã leromonaøl,
Samull Claln,
dln MãnãsIlrea SflnIel Trol{ã de la Blaj.
CUVÂNT ÎNAINTE LA S. SCRIPTURÃ
cu nenumãraIe mlnunl øl prorocll. PenIru
aceaea, acelaøl S. PãrlnIe, carIea 12, De
cetuteu IuI Dumnezeu, scrle: ,Credln{a
ScrlpIurel mlnunaIã vrednlcle de crezemánI
cu bunã vrednlcle are ln lume øl lnIru IoaIe
neamurlle de care, cum cã vor creade el, lnIrã
alIele care au zls, cu adevãraIã dumnezelre
mal lnalnIe au spus¨. ScrlpIura lnsaøl
agonlseaøIe øle credln{ã cu mãrlmea
lucrurllor. Gralul easIe Iocma vreadnlc de
Dumnezeu, care øl cel lnvã{a{l øl cel
nelnvã{a{l poI a-l ln{eleage: de IoI ce easIe
rãu sã feresc, ceale ce sánI bune le poruncesc.
Sl mal pre urmã, lnIrã aIáIa oslblre øl lnãl{lme
a lucrurllor mlnunaIã easIe unlrea a aIá{a
scrllIorl! Scrlsorlle aposIolllor lnIãresc pre
scrlsorlle prorocllor øl aøljderea a prorocllor
pre ale aposIolllor. Amándoao ScrlpIurlle
aceasIea, øl cea Veachle øl cea Noao, Dum-
nezeu ln mulIe chlpurl ale Sale le-au
cunoscuI, cu mlnunl øl lnIámplãrl lumlnaIe
le-au lnIãrlI.
Cã clne nu sã va mlnuna cã lumea cea lnvã-
lulIã de neøIlln{ã øl de cea{a deøearIel cre-
dln{ã, fllndcã un norod carele era lnIr-un un-
ghlu lnIunecaI al pãmánIulul, carele cum sã
cuvlne cu cucernlcle clnsIeaøIe pre Dumne-
zeu, øl Iocma lnalIe cugeIã de Dánsul øl de
IoaIã rãIãclrea curaIe, carele lnIru slne are
lnchlpulIã lcoana fapIel cell cu adevãraI bune,
øl IoaIe ceale bune de la Dumnezeu creade cã
le la, legll Lul sã supune, pre El povã{ulIorlu
Îl urmeazã? De unde au luaI lsrallIeanll
aceasIã cunoøIln{ã a lul Dumnezeu øl ln ce
chlp lnIru aIáIa vreame o au {lnuI, aIáIa cáI
neamurlle ceale veclne øl lmpãra{ll cãrora de
mulIe orl au fosI supuøl slujba øl lnchl-
nãclunea unul Dumnezeu adevãraI dln lnlmlle
lor de IoI nu o au puIuI øIearge? Au nu sánI
aceasIea mare dovedlre cum cã descoperlrea
cea dumnezelascã, de carea alcl cercãm, unula
acesIul norod au fosI lncredln{aIã? PenIru
aceasIa cãr{lle aceasIea o dumnezelre suflã,
nu pãrIlnesc dezmlerdãrllor oamenllor, nu
slujesc mándrlel øl Iruflel lor, nlcl øIlln{ãl cell
deøearIe, cl mal várIos IoaIe dezmlerdãrlle
ceale necuvloase, Iruflla øl pofIele le gonesc.
Despre Dumnezeu pururea cum sã cuvlne
grãlesc, mãrlrea Lul o cauIã IoIdeauna øl
preIuIlndlnea lnva{ã øl poruncesc vlla{ã
cuvloasã øl de IoaIã lnøelãclunea curaIã,
cucernlclla, drepIaIea, lnfránarea, cumpã-
Iarea øl alIe fapIe bune. ScrllIorll, carll ln
oslblIe vreml au scrls aceasIe cãr{l, de la
acelaøl Duh fllnd lnsufla{l, cu aceaeaøl
lnIocmlre a gralulul au scrls, lndemnánd spre
fapIele ceale bune øl lngrozlnd de cãIrã ceale
reale, nu cu Ieamere grãlnd, ca cum s-ar lndol,
oao lucrurl sã cuvlne a sã arãIa alcl.
ÎnIálu, cum cã S. ScrlpIurã easIe de
la Dumnezeu øl sã se rãspundã la
ceale ce lmproIlvnlcll lmproIlvã
aruncã, arãIánd de nlmlc bárfealele lor. A
doao, cum cã ScrlpIura pánã la nol nevãIã-
maIã øl nesIrãmuIaIã au venlI.
SfánIa ScrlpIurã easIe de la Dumnezeu.
ÎnalnIe de IoaIe Irebule sã arãIãm cum cã
S. ScrlpIurã easIe de la Dumnezeu, øl aceaea,
precum Dumnezeu o au daI, nesIrãmuIaIã øl
nevãIãmaIã pánã la nol au ajuns.
Pãr{lle S. ScrlpIurl sánI doao: TesIamánIul
cel Vechlu øl cel Nou. TesIamánIul cel
Vechlu, care Dumnezeu cu jldovll l-au fãcuI,
cuprlnde lsIorlla lucrurllor care cu el lnalnIe
de venlrea lul HrlsIos s-au lnIámplaI øl
prorocllle ceale ce mal lnalnIe spunea venlrea
lul HrlsIos, øl lmpreunã øl ceale ce sánI de
llpsã la lndrepIarea nãravurllor. TesIamánIul
cel Nou de la lnIruparea lul HrlsIos lnceape
øl sã alcãIulaøIe dln paIru Evanghelll, dln
FapIele AposIolllor øl dln Scrlsorlle lor.
Zlcem, darã, cã ScrlpIura cu adevãraI easIe
sfánIã øl de la Dumnezeu lnsuflaIã, øl aceasIa
mal várIos penIru aceaea cã Io{l haracIlrll øl
IoaIe seamnele øl lnsuølrlle descoperlrel cell
adevãraIe øl dumnezeleøIl lnIru slne le are.
AceasIea sánI Iemelurlle ceale mal dlnIálu
ale credln{el cell adevãraIe, cum cã easIe un
Dumnezeu, Carele IoaIe le ocármulaøIe,
sufleIul easIe nemurlIorlu øl omul are volnlcle
øl alIele aseamenea, care de lnvã{ãIura cea
sánãIoasã nevãIãmaIã, drepI, dupã leglle flrel
ceale noao cunoscuIe sã {ln. Mlnunlle ceale
lnalnIea a nenumãraIã mul{lme de oamenl
fãcuIe, care nlcl lnIr-un chlp nu sã poI arãIa
mlnclnoase, de vreame ce Molsl pre IoI
norodul ll aduce mãrIurle a mlnunllor sale,
ca nlmlc sã nu zlc de ceale ce Ilsus Navl øl
prorocll au fãcuI. Acela cãrora s-au fãcuI
descoperlrea au fosI oamenl fãrã prlhanã, cu
vlla{ã bunã, nelublIorl de mãrlre deøearIã, øl
penIru aceaea nlcl un prepus nu poaIe sã fle
cã au vruI sã lnøeale, ba lncã sánI lnIru el
IoaIe acealea care poI sã facã credln{ã.
S. ScrlpIurã easIe ca o carIe Irlmlsã de la
Dumnezeu, prln málnlle prorocllor øl a apos-
Iolllor, care alavea araIã pre lncepãIorlul sãu.
Sl mal lnIru acel chlp ScrlpIura Dumne-
zelascã sã zlce, cum øl cãr{lle lmpãrãIeøIl sã
zlc, orl cu mána lmpãraIulul fle scrlse, sau
mãcar de el adeverlIe øl cu peceaIe lm-
pãrãIeascã lnIãrlIe, aøea Dumnezelasca
ScrlpIurã, cum frumos zlce S. AugusIln, Cuo.
2 în PouIm 90: ,Dln ceIaIea aceaea de unde
nemernlclm, pánã la nol au venlI¨, cu pe-
ceaIe dumnezelascã sánI lnIãrlIe, adecã
1
cl cu sIãIornlcle øl cu lndrãznealã, nlcl o
lndolalã avánd de credln{a sa, ca nløIe organe
øl slujlIorl a SfánIulul Duh. AceasIea øl alIe
mulIe aøea dovedesc dumnezelrea ScrlpIurel,
cáI omeneascã lmpreunã øl dumnezelascã
várIuIe øl puIeare au a face pre necredlncloøl
sã creazã.
ÎnIru acesI chlp au fãcuI øl scrllIorll cel
vechl beserlceøIl øl au arãIaI cã ScrlpIura face
øle credln{ã øl cum cã cãr{lle SflnIel ScrlpIurl
de la Dumnezeu sánI lnsuflaIe, de vreame ce
mulIe prorocll sánI ln ScrlpIurã, care de alrea
nu au puIuI sã fle, cl numal de la Dumnezeu,
pre care prorocll pllnlrea le-au lnIãrlI a fl
adevãraIe.
Iarã cum cã S. ScrlpIurã easIe de la
Dumnezeu lnsuflaIã dln mulIe locurl ale
SflnIel ScrlpIurl sã adevãreazã. Cl, penIru
scurIarea vremll, nol alcl numal Irel vom
aduce: 1) ln Evanghellla SfánIulul Luca, cap
1, sIlh 7û, sã ceIeaøIe: ,Precum au grãlI
Dumnezeu prln gura sfln{llor celor dln veac
prorocl a Lul¨; 2) S. Pavel cãIrã TlmoIelu 2,
cap 3, sIlh 16, zlce: ,ToaIã ScrlpIura de
Dumnezeu easIe lnsuflaIã¨; 3) S. PeIru ln
carIea 2, cap 1, sIlh 21, aøea scrle: ,Cã nu
prln vola oamenllor s-au fãcuI cándva
prorocle, cl fllnd lumlna{l de Duhul SfánI au
grãlI oamenll cel sfln{l a lul Dumnezeu¨.
Sfln{ll Pãrln{l øl lnvã{ãIorll besearlcll Io{l cu
un cugeI øl cu o gurã mãrIurlsesc cã SfánIa
ScrlpIurã easIe cuvánIul lul Dumnezeu øl de
Dumnezeu lnsuflaIã, dlnIrã carll alcl numal
pre Irel vom numl: 1) S. Teofll, eplscopul
AnIlohlel, carIea 2, Cñtrñ AutoIIc, aøea scrle:
,Oamenll lul Dumnezeu pllnl de Duhul SfánI
øl de la Dumnezeu lnsufla{l... au fosI organele
lul Dumnezeu, de la Carele luánd ln{e-
lepclune, au proroclI de zldlrea lumll øl de
cealealalIe de IoaIe¨; 2) S. AIanasle, ln
CuoúntuI de întrupureu CuoúntuIuI, scrle:
,Cãr{lle ceale de Dumnezeu lnsuflaIe, scrlse
ln mulIe locurl, lnva{ã aceasIea¨. Sl ln Curteu
cñtrñ MurcheIIn, cap 2, zlce: ,ToaIã ScrlpIura
noasIrã, o, fllule, øl cea Veachle øl cea Noao,
de la Dumnezeu easIe lnsuflaIã¨; 3) S.
Grlgorle Nlsls, Cuo. 6 împrotIou IuI EunomIe,
scrle ,ToaIe orlcáIe le grãlaøIe S. ScrlpIurã
sánI cuvlnIele Duhulul SfánI. DrepI aceaea,
de la Dumnezeu fllnd lnsufla{l prorocll, cu
puIearea Duhulul SfánI sã lnsuflã, penIru
aceaea IoaIã ScrlpIura de la Dumnezeu
lnsuflaIã sã zlce¨. AceasIea acum, despre
lnsuflarea dumnezelascã cu carea s-au scrls
S. ScrlpIurã, ajungã, numal aIáIa mal aduc
amlnIe, cum cã jldovll, de la care am luaI
nol, creøIlnll, cãr{lle ScrlpIurel øl carll de
aIáIea veacurl le-au pãzlI, sánI vrãjmaøl
numelul creøIlnesc øl lor mulI le ajuIa ca sã
acopere øl sã øIeargã cãr{lle prorocllor, care
foarIe mulI ll araIã pre el rãIãcl{l, lnsã øl el
cãr{lle aceasIea adevãraIe le cunosc
øl ln IoaIã lumea le poarIã øl le clnsIesc.
Sã araIã cum cã ScrlpIura pánã la nol ne-
sIrãmuIaIã øl nevãIãmaIã au venlI.
Fllndcã necredlncloøll nu poI Iãgãdul cum
cã ln Dumnezelasca ScrlpIurã nu sánI Io{l
haracIlrll øl IoaIe lnsuølrlle dumnezeleøIll
descoperlrl, zlc cã cu lunglmea vremll s-au
sIrãmuIaI øl s-au sIrlcaI ceale clncl cãr{l, øl
cãr{lle ceale lnsemnaIe cu numele prorocllor
nu sánI de Molsl sau de prorocl scrlse, de
vreame ce cãr{lle lul Molsl øl ale prorocllor
lmpreunã cu besearlca øl cu ceIaIea au ars,
cl cãr{lle aceasIea care acum le avem, dupã
roblla Vavllonulul, Esdra nu numal a doao
oarã, cum sã creade, le-au scrls øl ln ránd
le-au aøezaI, cl el le-au øl alcãIulI lnIru acesI
chlp cum acum sánI, øl aøea Esdra easIe
fãcãIorlul lor, nu Molsl, nu Ilsus Navl sau
Davld, au prorocll. Mal zlc lncã cum cã pre
vreamea lmpãraIulul Iosle nlcl o carIe de a
legll lul Molsl nu au fosI, afarã de una, carea
Helchlla, arhlereul, ln besearlcã o au aflaI øl
lnalnIea norodulul o au ceIlI, øl doarã dln
capul arhlereulul acelula scornlIã.
Cearcã lncã cum poaIe fl ca cãr{lle aceas-
Iea lnIru aIáIa vreame lnIregl øl nesIrãmuIaIe
sã fle rãmas, mal ales dupã ce llmba jldoveas-
cã au lnceIaI a fl mal mulI ln vorba cea de
IoaIe zllele, nu numal la norod, cl øl la cel
lnvã{a{l. Sl zlc cã numal nløIe fãrmlIurl øl
pãrIlceale ale ScrlpIurel au rãmas, dar nu sánI
lnIregl scrlpIurlle, care lucru dln oslblrea
gralulul øl dln pofIorlrlle ceale mulIe øl dln
povesIlrlle ceale muIaIe dln locul sãu sã poaIe
judeca. Fãrã de aceaea, sánI mulIe parlnIesurl
care lnIunecã ln{elesul øl alIe gralurl mulIe
de aceasIea, care, de la oslbl{l scrllIorl
adaose, au sIrãmuIaI ln{elesul cel dlnIálu.
AceasIea sánI armele ceale mal alease ale
vrãjmaøllor, cu care sã nevolesc sã lnfrángã
credln{a cea dumnezelascã a SflnIel
ScrlpIurl. Însã aceasIea de mulIe orl de nlmlc
le-au arãIaI oamenll cel lnvã{a{l øl evlavnlcl,
cáI alcl nu ar fl llpsã sã sIãm a rãspunde øl a
le arãIa mlnclnoase. Cã ceaea ce zlcea mal
lnIálu, adecã cum cã ScrlpIura cu lunglmea
vremll au IrebulI sã se sIrãmuIe, purIãrll de
grlje cell dumnezeleøIl mare sIrámbãIaIe fac,
ca cum Dumnezeu nu ar fl avuI grlje sã
pãzascã descoperlrea cea de llpsã oamenllor
spre mánIulre, lnIru carea sIã capul
cucernlclel. Nu ne Ieamem nol cã lublrea de
oamenl cea dumnezelascã nu va purIa grlje
de rándulala cea hoIãráIã flrll, aøea nu ne
Ieamem cum cã dumnezelasca ln{elepclune
va lãsa ca S. Cãr{l, lnIru carea sã cuprlnde
slujba lul Dumnezeu øl lndrepIarea vle{ll, sã
se ameasIece øl sã se sIrlce cu plerzeIoare øl
uráIe greøeale, øl, precum de adevãrul Lul,
aøea øl de bunãIaIea øl de ln{elepclunea
Lul nu puIem sã ne lndolm. Au, doarã,
S. ScrlpIurã ln greøeale øl ln rãIãclrl
2
plerzãIoare ne duce pre nol, pre carll
Dumnezeu au volI sã ne lnvea{e adevãrul øl
calea vle{ll? Cã lnIru acesI loc nu grãlm de
greøeale mal mlcl, care nlcl credln{a, nlcl
vlla{a cea bunã nu o vaIãmã. Cã ar fl IrebulI
de pururea øl necurmaIã mlnune sã fle ca sã
nu sã lnIámple vreo greøealã øl mal mlcã,
carea orl dln neluarea-amlnIe a scrllIorllor,
orl dln oslblIe scrlsorl sau dlnIr-alIe prlclnl
au puIuI sã se lnIámple. DrepI aceaea, deaca
parenIesele, deaca lnsãmnãrlle ceale de la
marglnl au lnIraI ln S. ScrlpIurã, deaca rándul
vremllor aorea sã veade IurburaI øl muIaI,
orl penIru cã mal lnalnIe sã spun unele
lucrurl, orl penIru cã sã pofIoresc, cl aceasIea
nlmlc dln lnIreglmea øl dln curã{enlla øl
adevãrul SflnIelor Cãr{l nu scad.
Însã øl prlclnl cuvloase sánI penIru care
s-au fãcuI aceasIe muIãrl, de sã poI zlce
muIãrl. Cã ceale ce mare ajuIorlu aduc la
mánIulre mal adánc Irebule sã se lnflgã ln
mlnIe, ca sã nu sã facã sllã adevãrulul lor øl
ca nu oamenll sã zlcã cã nu le-au puIuI øIl,
penIru aceaea de mulIe orl au fosI llpsã sã
se pofIoreascã. ParenIesurlle øl unele lucrurl
øl cuvlnIe dlnIr-un loc lnIr-alIul s-au muIaI
penIru mal bunã ln{eleagerea IuIuror. Iarã de
easIe sau sã pare a fl ln vreml sau ln locurl
vreo oslblre, aceasIa araIã cum cã ceale ce
le-au scrls scrllIorll cel de Dumnezeu lnsufla{l
nu de la al{ll le-au lmprumuIaI, lnsã oslblrea
acesIora lezne o lmpacã IãlmãclIorll.
Iarã ln zãdar cearcã cum au puIuI venl
aceasIe cãr{l lnIregl øl nesIrãmuIaIe pánã la
nol, de vreame ce Dumnezeu øIle øl poaIe
pãzl facerea Sa, øl ln mulIe chlpurl au puIuI
aceasIa sã fle. Cã, lnIálu, SflnIele Cãr{l s-au
pus ln besearlcã øl cu bunã pazã s-au {lnuI.
A levl{llor deIorle era ca sã lnvea{e pre norod
leagea øl sã o {le, foarIe cu mare grlje øl luare
-amlnIe øl cu credln{ã s-au scrls, nu era cu
puIln{ã øl leagea oprea pre el orl a adaoge,
orl a scãdea, fãrã numal doarã penIru Iál-
culrea de s-au fãcuI aorea ceva aseamenea
de la scrllIorl sfln{l øl de Dumnezeu lnsufla{l,
øl aceasIa dln porunca lul Dumnezeu. De ar
fl lndrãznlI clneva lnIr-adlns sã sIrãmuIe
aceasIe cãr{l, lndaIã Io{l ar fl nãvãllI asupra
lul øl ca pre un amãglIorlu øl lnøelãIorlu l-ar
fl pedepslI. Iarã dupã lmpãrã{lla lul Solomon,
fllnd lsrallIeanll ln doao pãr{l oslbl{l, de ar fl
lsplIlI o parIe ceva a muIa, ceaealalIã parIe
lndaIã ar fl sIrlgaI. Cu mal mare nevoln{ã øl
clnsIe era jldovll cãIrã SflnIele Cãr{l decáI
lmproIlva poruncll lul Dumnezeu sã ln-
drãzneascã a le sIrãmuIa, aIáIea cãr{l
preIuIlndlnea lmprãøIllaIe øl lnalnIea ochllor
IuIuror puse øl ln málnlle IuIuror nlcldecum
nu s-ar fl puIuI sIrãmuIa øl nlmene sã nu fle
sIrlgaI lmproIlvã.
Iarã ce zlc de Esdra øl-øl lnchlpulesc cum
cã IoaIe cãr{lle, la sIrlcarea Ierusallmulul øl
a besearlcll carea s-au fãcuI de Navoho-
donosor, au ars easIe Iocma de nlmlc øl fãrã
de nlcl un Iemelu. Au Ieremle, Iezechlll,
Danlll øl cel Irel coconl nu ceIea SfánIa
ScrlpIurã? Au Zorovavel, carele au adus ln
PalesIlna pre cel robl{l øl au fãcuI olIarlu
dupã Leagea lul Molsl, nu au avuI CarIea
Legll? Ce, cánd Esdra lnalnIea norodulul au
ceIlI CarIea a doao Legll, au aIuncl au
alcãIulI el aceasIã carIe? De unde, darã, easIe
aøea oslblI gralu ln ScrlpIurl, deaca unul øl
acelaøl au alcãIulI øl au scrls IoaIe cãr{lle
ScrlpIurel? DrepI aceaea, easIe de rás
vreadnlcã bárflrea celor ce zlc cum cã Esdra
sau arhlereul Helchlla sau orlclne alIul au
alcãIulI IoaIe cãr{lle SflnIel ScrlpIurl. Cl
mãcar de le-am lngãdul lor aceasIa, ce ar
face, de vreame ce haracIlrll øl lnsuølrlle
descoperlrel dumnezeleøIl lnIru acealea
sIrãlucesc, orl de clne fle alcãIulIe? Dar cum
cã Molsl easIe alcãIulIorlul øl scrllIorlul celor
clncl cãr{l, care greceaøIe sã zlc PenIaIeucos,
Davld al psalmllor, mãcar a celor ce sã scrlu
supI numele lul, øl prorocll a cãr{llor care
numele lor au, easIe lucru adeverlI øl de
slnagoga jldovllor, øl de besearlca
creøIlneascã, øl dln lnvã{ãIura cea de pururea,
care lucru mal pre larg ll vom arãIa cánd
despre fleøIecare carIe deosebl vom grãl.
Sl cu adevãraI øl cãr{lle alIor scrllIorl, carll
nu au fosI de la Dumnezeu lnsufla{l, nu de
alrea le øIlm øl le creadem cã sánI ale acelor
ale cãrora nume poarIã, fãrã numal dln
consensul oamenllor celor ce pre vremlle
acealea cánd s-au scrls, sau curánd aproape,
au IrãlI, carll cu o gurã zlc cã sánI aceale
scrlsorl ale acelora a cãrora nume poarIã.
Aøea cãr{lle lul ArlsIoIll øl ale lul PlaIon
zlcem cã sánI ale lor, penIru cã cel ce curánd
au fosI dupã el le-au cunoscuI øl le-au {lnuI
cã au fosI ale lor, cum lnva{ã S. AugusIln,
carIea 31, Aoupru IuI FuuotIn, cap 6: ,Nu de
alrea nol øl ln cãr{lle pãgáneøIl øIlm pre
scrllIorl, fãrã numal dln consensul cel de
obøIe øl dln mãrIurlslrea celor ce au fosI
lnalnIe de nol. De unde øIlu oamenll cã sánI
cãr{lle lul PlaIon, ale lul ArlsIoIll, ale lul
Clceron, fãrã numal dln mãrIurlslrea cea de
pururea a vremllor care øleøl øl-au urmaI¨.
Însã lnIr-acesI loc mare prlce avem nol cu
lnnolIorll. Cã aceøIla zlc cã Irebule sã
meargem la cea dlnlãunIru mãrIurle a
SfánIulul Duh øl la lnsãøl ScrlpIurlle, øl dln
eale sã øIlm cum cã cu adevãraI carIea easIe
dumnezelascã. Cl nlclodaIã pre acela nu-l vor
face sã creazã cã ScrlpIura easIe dumne-
zelascã, carll au lndolalã de dumnezelrea
aceasIa, pánã cánd nu vor alerga la lnvã{ãIura
øl la judecaIa besearlcll.
3
Cã nlmene dln slngurã ScrlpIura, dupã ce au
chemaI pre Duhul SfánI, nlclodaIã nu au
judecaI care sánI cãr{l canonlceøIl. MãrIurlslm
nol cã amándoao mãrIurlslrlle, adecã cea
dlnlãunIru, carea vlne de la S. Duh, øl cea dln
afarã, carea easIe consensul besearlcll øl
lnvã{ãIura cea de pururea, Irebule lmpreunã
sã se uneascã. De llpsã easIe lnsuflarea
SfánIulul Duh, dar nol nu øIlm aceaea fãrã
numal cánd sã uneaøIe cu mãrIurlslrea cea
dln afarã, a besearlcll. AceasIe mãrIurlslrl nu
sIrlcã una pre alIa, cl lnIãreaøIe, precum lu-
mlna cea flreascã cu carea oslblm ce e
adevãraI de ce nu e adevãraI, lndrepIarea øl
lnvã{ãIura cea dln afarã nu o lapãdã, cl mal
várIos o pofIeaøIe.
Cl zlc lmproIlvnlcll: ,Aøeadarã, cel mal
de jos judecã de cel mal de sus, øl credln{a
noasIrã despre cãr{lle canonlceøIl mal pre
urmã razãmã ln mãrIurlslrea besearlcll, øl
aøea credln{a noasIrã despre ScrlpIurl
omeneascã va fl, nu dumnezelascã¨.
Iarã nol Iãgãdulm aceasIa, øl nu blne sã
lnchle, cã slngur adevãrulul dumnezelesc, cum
de la besearlcã nl sã pune lnalnIe, creadem,
øl aceaeaøl lndrepIare a creaderll avem carea
prorocll øl aposIolll au avuI, carll credln{a sa
o rãzáma lnIru adevãrul dumnezelesc cel
descoperlI lor. Cánd sã face prlce despre vreo
carIe, oare easIe canonlceascã, au ba,
vreadnlcã de credln{ã dovedlre øl mãrIurle
despre aceaea dln consensul øl dln judecaIa
besearlcll sã la. AceasIa easIe pãzlIoare
credlncloasã amánduror TesIamánIurllor,
adecã a legãIurll cell dumnezeleøIl, carea el
ca un odor s-au lncredln{aI øl s-au daI sã o
pãzascã. PenIru aceaea, frumos grãlaøIe S.
AugusIln, carIea 18, De cetute, cap 4:
,ScrllIorll noøIrl, lnIru carll canonul SflnIelor
ScrlpIurl sã sfárøeaøIe øl sã hoIãreaøIe, cánd
au scrls acealea, nu pu{lnl ln øcoale, cu
prlclIoare lnIrebãrl grãlIorl, cl ln {arlnl øl ln
oraøe, cu cel lnvã{a{l øl cu cel nelnvã{a{l,
aIáIea øl aøea de mulIe noroade au crezuI cã
Dumnezeu lor sau prln el au grãlI¨.
Cl larãøl cearcã ln ce chlp au puIuI øIl be-
searlca cã aceasIã carIe easIe dumnezelascã
øl canonlceascã, de vreame ce ceale ce sã
cuprlnd ln TesIamánIul cel Vechlu aøea depar-
Ie sánI de vremlle noasIre, cáI nu sã poaIe øIl,
oare, acealea lnIr-aIáIa vreame lnIregl øl
llmpezl au venlI la nol?
Rãspundem: prln lnvã{ãIorll øl prln pãsIorll
cãrora s-au lncredln{aI lndrepIarea øl
lnvã{ãIura credlncloøllor nl s-au fãcuI noao
aceasIa cunoscuIã. Sl mãcar de besearlcll nu
sã fac noao descoperlrl, lnsã penIru aceaea
poaIe øl dupã mulIã vreame sã cunoascã øl
sã øIle care sánI adevãraIe øl dumnezeleøIl
cãr{l, precum øl mal lnalnIe au øIluI, dupã ce
lucrul cu deadlnsul l-au cercaI, øl dln
paradosls, adecã dln Irãdanlla cea de
pururea øl necurmaIã, au puIuI judeca cum
cã cãr{lle ceale deuIerocanonlceøIl sánI
adevãraI dumnezeleøIl. Mãcar cã doarã
aceasIe cãr{l ln vremlle ceale de la lncepuIul
besearlcll nu preIuIlndlnea au fosI numãraIe
lnIrã ceale canonlceøIl, lnsã aceasIea de la
jldovl au venlI la creøIlnl, øl creøIlnll pre
acealea ca pre nløIe cãr{l de IoI eresul øl de
IoaIã rãIãclrea slobode le-au prllmlI øl
foloslIoare le-au judecaI ca sã se ceIeascã ln
besearlcl, spre lnvã{ãIura øl zldlrea credln-
cloøllor.
Afarã de aceasIa, de la lncepuIul besearlcll
creøIlneøIl, mal Io{l S. Pãrln{l dlnIr-lnsele, ca
dln nløIe cãr{l dumnezeleøIl, au luaI øl au adus
mãrIurlle, ba lncã øl lnsaøl IoaIã besearlca,
ca nløIe cãr{l dumnezeleøIl, lmpreunã cu
cealealalIe dumnezeleøIl ScrlpIurl, au rándulI
sã se ceIeascã ln besearlcã, cum anume sã va
arãIa unde sã vor pune cãr{lle aceasIea care
sã zlc deuIerocanonlceøIl.
Cãr{lle Legll Vechl sánI scrlse de la acela
carll au fosI mãrIurll acelor ce au scrls, cum
sánI cãr{lle lul Molsl, a lul Ilsus Navl, a lul
Esdra, sau de cel ce au fosI foarIe aproape de
vremlle acealea ln care s-au fãcuI lucrurlle
care le-au scrls, precum IoaIe alIe lsIorlceøIl
cãr{l. Nlcl au puIuI fl alI lucru mal lumlnaI
mãrIurle a dumnezeleøIll descoperlrl decáI
aIáIea øl aøea de marl mlnunl care, lnalnIea
norodulul jldovesc, Molsl, Ilsus Navl, Samull
øl prorocll le-au fãcuI. Însã cãr{lle Legll Vechl
ln oslblIe vreml sánI scrlse, ca cu lunglmea
vremllor necredln{a norodulul celul lndãrãInlc
øl cu IoIul lnecaI lnIru lucrurlle ceale vãzuIe
sã se domoleascã prln mlnunlle ceale mulIe
øl prln prorocllle cu care adevãrurlle ceale
descoperlIe, øl mal várIos ceale ce era despre
venlrea lul Mesle, sã cãdea sã se lnIãreascã.
Cl aceasIa pururea au purIaI de grlje
Dumnezeu, ca lucrurlle pre aceale vreml sã
se scrle ln care s-au fãcuI, sau curánd dupã
aceaea, cánd lncã sã {lnea amlnIe. DrepI
aceaea, acela le-au scrls øl le-au prllmlI, carll
acealea blne le-au øIluI, øl acela la cel dupã
el ca o moøIenlre scumpã le-au Irlmls.
TesIamánIul cel Vechlu cu necurmaIã Irãdanle
a norodulul jldovesc, precum cel Nou cu a
norodulul creøIlnesc, au fosI {lnuI. Cãr{lle
aceasIea decáI IoaIe alIele sánI mal vechl,
aceasIea slngure sánI dln IoaIã vechlmea, dln
care lnvã{ãm cunoøIln{a adevãraIulul Dum-
nezeu øl lnchlnãclunea Lul cea adevãraIã. A-
ceasIe cãr{l norodul lnIreg IoIdeauna lnIru
mare clnsIe le-au avuI, cã credea cum cã lnIru
acealea easIe pusã mãrlrea øl ferlclrea nea-
mulul sãu. AcesI unul norod au fosI carele de
la lncepuIul sãu au cunoscuI pre Dumnezeu,
FãcãIorlul cerlulul øl a pãmánIulul. Cãr{lle,
care eghlpIeanll, haldell øl ellnll le {lnea
dumnezeleøIl, cu vreame au perlI, numal
slngurl jldovll Iemelul legll øl al credln{ll sale,
precum de la lncepuI l-au avuI, l-au
4
{lnuI. Încã øl acum, mal ln IoaIe pãr{lle lumll
ráslpl{l, {ln øl poarIã aceasIe cãr{l, mãcar cã
aceasIe cãr{l foarIe lumlnaI pãrIlnesc
creøIlnllor. Cl despre dumnezelrea ScrlpIurel,
pánã acum. Sã vedem acum oare ln ce llmbã
s-au scrls S. ScrlpIurã?
În ce llmbã s-au scrls S. ScrlpIurã?
Zlcem cã SfánIa ScrlpIurã cea Veachle ln
llmba jldoveascã s-au scrls, afarã de
pu{lnIeale cãr{l care greceaøIe s-au scrls. Cea
Noao greceaøIe s-au scrls. Cã fllndcã jldovll
oslblIã a sa llmbã avea, øl Dumnezeu prln
prorocl lor le grãla, ln llmba jldoveascã carea
el o ln{elegea le grãla. AceasIã llmbã jldovll
pánã la vreamea roblel Vavllonulul o au {lnuI,
apol, ln roble fllnd mesIeca{l cu haldell øl
supuøl lor, au prllmlI llmba haldelascã. Dupã
aceaea, Alexandru cel Mare, lmpãraIul
grecllor, blrulnd pre Darle, lmpãraIul perøllor,
IoaIã Aslla o au supus lmpãrã{lel greceøIl, øl
pre vreamea lmpãra{llor greceøIl, carll ln IoI
chlpul sã nevola sã facã pre jldovl ca sã
vorbeascã greceaøIe, jldovll, de nu Iocma Io{l,
dar cea mal mare parIe, au prllmlI llmba
greceascã. PenIru aceaea sã zlce cã cãr{lle
SflnIel ScrlpIurl, ceale pre vreamea aceaea
scrlse, greceaøIe s-ar fl scrls, nu jldoveaøIe.
Aøea easIe În{elepclunea lul Solomon øl
cãr{lle Macavellor.
TesIamánIul cel Nou ln llmba greceascã s-au
scrls, care llmbã pre vremlle acealea øl la rãsãrlI
øl la apus de obøIe era. Vreau unll cum cã
Evanghellla SfánIulul MaIelu øl CarIea Sfán-
Iulul Pavel cãIrã evrel ar fl scrlse jldoveaøIe.
Cl de s-au øl scrls jldoveaøIe, care lucru deplln
nu sã dovedeaøIe, lzvodul cel jldovesc au perlI
øl acum numal cel grecesc easIe.
Cãr{lle Legll Vechl, cu mul{l anl lnalnIe de
venlrea lul HrlsIos, de pre llmba jldoveascã
s-au IãlmãclI pre llmba greceascã, a cãrlla
Iãlmãclrl lsIorle o scrle ArlsIelu, bolarlu mare
a lul Flladelf, lmpãraIul EghlpIulul, carele,
cum unll socoIesc, lnsuøl ca cel ce au fosI de
fa{ã IoI lucrul l-au vãzuI. AcesIa scrle cã
lmpãraIul EghlpIulul, PIolomelu Flladelf,
cãuIánd IoI feallul de cãr{l de preIuIlndlnea
ca sã-øl lmpodobeascã blblloIeca sa la
Alexandrlla, DlmlIrle Falereu, pre carele-l
puseasã mal mare presIe blblloIecã, l-au
lndemnaI sã Irlml{ã la Eleazar, arhlereul
jldovllor, solle de clnsIe cu cãr{l øl cu darurl,
ca sã-l Irlml{ã SflnIele Cãr{l la el, lmpreunã
cu bãrba{l ln{elep{l øl lnvã{a{l, carll sã le poaIã
Iãlmãcl ln llmba ellneascã. Eleazar, cu clnsIe,
cum sã cuvlnea, prllmlnd sollla lmpãraIulul
de la EghlpI, au adunaI sãbor øl, dln fleøIecare
neam alegánd øease bãrba{l lnvã{a{l, lmpreunã
cu SflnIele Cãr{l au Irlmls la lmpãraIul ln
EghlpI øeapIezecl øl dol de dascall, carll øl
llmba jldoveascã øl cea ellneascã foarIe blne
o øIlla.
ÎmpãraIul cu mare bucurle l-au prllmlI øl
ln øeapIe zlle IoI l-au ospãIaI øl, pulndu-
le lnIrebãrl lnvã{aIe, au lsplIlI ln{elepclunea
lor. Dupã aceaea l-au Irlmls ln osIrovul Faros,
carea era deparIe de la Alexandrlla cale de
øeapIe zlle, unde fãrã de lnvãlulalã øl fãrã de
gálceavã sã poaIã sãvárøl Iãlmãclrea SflnIel
ScrlpIurl. Acolo, cum scrle S. IusIln, dln
porunca lmpãraIulul, ca sã cunoascã
adevãrul Iãlmãclrel, fleøIecarele ln oslblIã
chllle au fosI lnchls øl, ln øeapIezecl øl doao
de zlle ln care au sãvárølI Iãlmãclrea, unul
cu alIul n-au vorblI. Dupã aceaea, lmpãraIul,
chemánd pre preo{ll øl pre bolarll jldoveøIl
(cã foarIe mul{l jldovl era ln EghlpI) ca sã
judece oare blne øl cu credln{ã au IãlmãclI,
s-au aflaI cã Io{l lnIr-un chlp øl Iocma cu
acealeaøl cuvlnIe au IãlmãclI, øl jldovll de
pre lzvodul acela øl-au scrls øle ScrlpIura, larã
lzvodul cel de cel 72 de dascall IãlmãclI
lmpãraIul ln blblloIeca sa l-au pus sã se {le,
larã pre IãlmãclIorl, cu marl darurl dãrulndu-l,
l-au slobozlI sã meargã acasã.
AceasIã lsIorle nu cu mulI mal Iárzlu o au
spus øl ArlsIovul, om jldov, ln carIea 1, Cñtrñ
PtoIomeIu FIIomItor, cap 4, dupã aceaea Ioslf
Flavle, ln carIea 12, De IucrurIIe ceuIe oechI
uIe jIdooIIor, cap 2, Fllo, ln carIea 2, De oIIu(u
IuI MoIoI, Talmud øl mul{l rablnl. ÎnIrã
creøIlnl: S. IusIln Mucenlcul; S. Ireneu, carIea
3, Aoupru ereourIIor, cap 25; TerIullan, ln
ApoIog., cap 18; S. CllmenI Alexandreanul,
ln carIea 1, A Stromuteon; S. Chlrll Ierusa-
llmneanul, CutIh. 4; Eusevle Chesãreanul,
carIea 8, De gñtIreu EoungheIIeI, cap 1; S.
Eplfanle, De mñourI qI de cumpenI; S. Ioan
Gurã de Aur, Cuo. 4 în Fucere; S. AugusIln,
ln carIea 2, De înoñ(ñturu creqtIneuocñ, cap
14, øl ln carIea 18, De cetut., cap 42; Teodo-
reI, ln Cuoúnt înuInte la CarIea Psalmllor.
Iarã unora mal dlncoace ll sã pare cum cã
aceasIã lsIorle nu ar fl fosI aøea, cl orlclne
au IãlmãclI SfánIa ScrlpIurã de pre llmba
jldoveascã pre llmba ellneascã, carea Iãlmã-
clre ceIlndu-o øl lsplIlndu-o Slnedrlonul,
adecã sãborul cel mare al jldovllor, carea era
dln 72 de oamenl mal de frunIe øl lnvã{a{l, o
au aflaI dreapIã øl credlncloasã øl, lnIãrlndu-o,
o au daI jldovllor carll greceaøIe vorbea, ca
cu aceaea sã se foloseascã. Iarã s-au zls
Blbllla celor øeapIezecl de dascall al sãbo-
rulul, penIru cã acela o au adeverlI.
Cearcã unll sã øIle, oare IoI TesIamánIul
cel Vechlu, care jldoveaøIe era scrls, s-au
IãlmãclI cu acesI prllej, au numal ceale clncl
cãr{l ale lul Molsl. Cl cel mal mul{l øl mal
lnvã{a{l zlc cã IoaIã ScrlpIura jldoveascã o
au IãlmãclI, mãcar de sã zlce cã Leagea o au
IãlmãclI, cã prln Leage sã ln{eleg IoaIe cãr{lle
ScrlpIurel care sánI ln canonul jldovesc. Aøea
zlc IusIln, Ireneu, TerIullan, CllmenI Alexan-
dreanul, Eusevle, TeodoreI.
5
Cl orlcum sã fle fosI Iãlmãclrea aceasIa,
aceasIa cu adevãraI sã øIle cã s-au fãcuI
cu mulI mal lnalnIe de venlrea lul HrlsIos,
aceasIa o ceIea jldovll carll sã zlcea ellneøIl,
penIru cã ellneaøIe vorbea. AposIolll, mãrIu-
rllle care dln TesIamánIul cel Vechlu le aduc,
dlnIr-aceasIã a celor øeapIezecl de dascall
Iãlmãclre o scrlu. AceasIa besearlca la sãboa-
rãle a IoaIã lumea o au ceIlI øl, ca dlnIru o
adevãraIã S. ScrlpIurã, dogmele credln{el
le-au adeverlI øl le-au lnIãrlI, aceasIa S. Pãrln{l
o au ceIlI øl o au IálculI øl cu aceasIa au
adeverlI øl au lnIãrlI lnvã{ãIurlle sale, aceasIa
IoaIe neamurlle creøIlne, la lncepuIul Legll
Noao, ca pre o adevãraIã dumnezelascã Scrlp-
Iurã ln llmblle sale o au IãlmãclI, aceasIa easIe
ScrlpIura carea IoaIã besearlca RãsãrlIulul
pururea o au {lnuI øl asIãzl o {lne.
În cáIe pãr{l sã lmpãr{eaøIe S. ScrlpIurã?
Cãr{lle SflnIel ScrlpIurl mal lnIálu sã
lmparI ln doao pãr{l, precum øl mal lnalnIe
s-au zls, adecã ln TesIamánIul cel Vechlu øl
ln cel Nou. TesIamánIul cel Vechlu cuprlnde
IoaIe cãr{lle Legll Vechl, pánã la venlrea lul
HrlsIos, care cãr{l ale Legll Vechl jldovll dupã
numãrul slovelor sale doaozecl øl doao le
numãra, cum scrle S. Ieronlm, ln CuoúntuI
înuInte la CarIea Împãra{llor, cu aceasIe
cuvlnIe: ,Cum cã la jldovl sánI doaozecl øl
doao de slove øl llmba slrllor øl a haldellor
mãrIurlseaøIe¨ ø.c., drepI aceaea, cum
doaozecl øl doao de slove sánI ø.c., aøea øl
doaozecl øl doao de cãr{l sã numãrã ø.c. øl
aøea sánI a Legll Vechl doaozecl øl doao,
adecã:
I
A lul Molsl
clncl
1. Facerea
2. Ieølrea
3. LevlIlcul
4. Numerll
5. A doao Leage
II
Ale prorocllor
opI
1. Ilsus Navl
2. JudecãIorll øl RuI
3. Samull sau 1 øl 2 a Împãra{llor
4. A Împãra{llor 3 øl 4
5. Isalla
6. Ieremlla
7. Iezechlll
8. Dolsprãzeace prorocl
III
Ale aghlografllor
noao
1. Iov
2. Davld sau Psalmll 15û
3. Plldele lul Solomon
4. EcllslasIul
5. CánIãrlle CánIãrllor
6. Danlll
7. Parallpomena 1 øl 2
8. Esdra 1 øl 2
9. EsIlr.
TesIamánIul cel Nou cuprlnde IoaIe cãr{lle
Legll Noao, adecã paIru Evanghelll: de la
MaIelu, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan;
FapIele AposIolllor de S. Luca scrlse; paIru-
sprãzeace cãr{l ale SfánIulul Pavel: CãIrã
romanl 1, CãIrã corlnIeanl 2, CãIrã galaIeanl
1, CãIrã efeseanl 1, CãIrã flllplseanl 1, CãIrã
coloseanl 1, CãIrã Iesaloneanl 2, CãIrã
IlmoIelu 2, CãIrã TlI 1, CãIrã Flllmon 1, CãIrã
evrel 1; øeapIe cãr{l sãbornlceøIl: a SfánIulul
Iacov 1, a SfánIulul PeIru 2, a SfánIulul Ioan
3, a SfánIulul Iuda 1 øl Apocallpsul SfánIulul
Ioan AposIol.
Cãr{lle Legll Vechl jldovll ln Irel pãr{l le
lmpãr{ea, dupã cum mãrIurlseaøIe øl S.
Ieronlm, ln CuoúntuI înuInte la CarIea lul
Danlll, unde aøea grãlaøIe: ,AceasIa zlc, cum
cã la jldovl Danlll nu sã pune lnIrã prorocl,
cl lnIrã cel ce au scrls Aghlografa; ln Irel pãr{l
IoaIã ScrlpIura o lmparI el: ln Leage, ln
Prorocl øl Aghlografa¨. De aceasIã lmpãr{lre
lnIrã al{ll øl S. Eplfanle pomeneaøIe, Împro-
tIou ereourIIor, carIea 1, eresul 29, cap 7,
unde aøea scrle: ,Sã ceIesc la el IoaIã Leagea
øl Prorocll øl Aghlografa, adecã cãr{lle
acealea care cu sIlhurl sánI oslblIe¨. AceasIã
lmpãr{alã ln Irel pãr{l øl Domnul HrlsIos sã
veade a o lnsemna, cánd ucenlcllor, dupã
lnvllare, ln foløor le grãla (Luca 24, 44),
zlcánd: ,Sã cãdea sã se pllneascã
IoaIe care s-au scrls ln Leagea lul Molsl øl ln
prorocl øl ln Psalml de mlne¨. ÎnIrã ceale
Aghlografe ln locul cel mal dlnIálu jldovll
punea Psalmll, øl mal de mulIe orl prln
Psalml ln{elegea IoaIe scrlpIurlle ceale
Aghlografa. Iarã S. Ioan Damaschln, De
credIn(u pruoooIuonIcñ, carIea 4, cap 18, dupã
ce øl el aceasIa mãrIurlseaøIe, araIã øl prlclna
penIru ce unele cãr{l le lmpreunã jldovll øl
dln doao numãrã una. CuvlnIele lul
Damaschln aceasIea sánI: ,Cade-sã a øIl cum
cã doaozecl øl doao de cãr{l sánI ale Legll
Vechl, adecã aIáIea cáIe slove are llmba
jldoveascã. Cã jldovll doaozecl øl doao de
slove au, dlnIru care clncl sã lndolesc, øl aøea
doaozecl øl øeapIe sánI. Cã lndolIã easIe
slova kaf øl mem øl nun øl pe øl sade. DlnIru
carea sã face ca øl cãr{lle doaozecl øl doao
sã se numere, lnsã sã se afle doaozecl øl
øeapIe, adecã penIru cã clncl sánI lndolIe,
de vreame ce CarIea RuI cu CarIea
JudecãIorllor sã lmpreunã øl o carIe la jldovl
sã numãrã. Aøljderea, øl lnIála øl a doao CarIe
a Împãra{llor o carIe easIe. Sl a Irela øl a
paIra a Împãra{llor o carIe easIe. Sl lnIála øl
a doao Parallpomenon o carIe easIe, øl mal
pre urmã lnIála øl a doao a lul Esdra o carIe
easIe¨. Dupã aceaea, ln paIru pãr{l lmpãr-
{eaø-Ie cãr{lle Legll Vechl øl zlce: ,ÎnIru
acesI chlp IoaIe cãr{lle ln paIru PenIa-
6
Ieuchl sau clncl cãr{l sã lnchllale, øl mal sánI
lncã alIe doao, øl aøea sánI cãr{lle ceale
prllmlIe ln canon. A Legll clncl sánI: Facerea,
Ieølrea, LevlIlcul, Numerll, A doao Leage.
AceasIea sánI ceale dlnIálu clncl cãr{l, care
øl Leage sã numesc. Urmeazã apol al dollea
PenIaIeuc sau clncl cãr{l, care Grafla, adecã
scrlsorl, øl de la unll Aghlografa, scrlsorl
sflnIe sã numesc. Iarã aceasIea sánI: Ilsus
Navl, JudecãIorll lmpreunã cu RuI, o carIe,
a Împãra{llor lnIála øl a doao, o carIe, øl a
Irela cu a paIra, o carIe. Al al dollea PenIa-
Ieuc, sau clncl cãr{l. Iarã al Irellea PenIaIeuc
sánI cãr{lle ceale cu sIlhurl scrlse, adecã
CarIea lul Iov, PsalIlrea, Plldele lul
Solomon, EcllslasIul øl CánIãrlle CánIãrllor.
Al paIrulea PenIaIeuc cuprlnde cãr{lle
prorocllor: cel dolsprãzeace prorocl, o car-
Ie, øl Isalla, Ieremlla, Iezechlll, Danlll. La
aceasIea sã adaogã amándoao cãr{lle lul
Esdra, care lnIru o carIe sã cuprlnd, øl EsIlr¨.
DlnIru aceasIea lnchlem cum cã ln
besearlca jldoveascã mal lnalnIe de
naøIerea lul HrlsIos cu numãr hoIãráI au
fosI canonul sau caIasIlhul scrlpIurllor,
care era dln Cãr{lle Legll, dln ale prorocllor
øl dln ceale aghlografe, dln care cãr{l, ca
dln nløIe cãr{l de la Dumnezeu lnsuflaIe,
era slobod a aduce mãrIurll ln lucrurlle
credln{ll.
Însã acum, mal ales sholasIlcll, IoaIe
cãr{lle ScrlpIurll ln paIru pãr{l le lmparI øl
zlc cã unele sánI Cãr{lle Legll, cum ln
TesIamánIul cel Vechlu sánI ceale clncl
cãr{l ale lul Molsl, adecã Facerea, Ieølrea,
Numerll, LevlIlcul, A doao Leage. În
TesIamánIul cel Nou sánI ceale paIru
Evanghelll: de la MaIelu, de la Marco, de
la Luca, de la Ioan.
A dollea feallu de cãr{l sánI proroceøIl,
care mal cu samã prorocll cuprlnd. Aøea
sánI ln TesIamánIul cel Vechlu cel paIru
prorocl mal marl, carll, penIru cã mal marl
cãr{l au scrls, sã chllamã mal marl øl sánI
aceøIla: Isalla, Ieremlla, Iezechlll øl Danlll.
Apol cel dolsprãzeace prorocl mal mlcl,
carll, penIru cã mal pu{ln au scrls, sã zlc
mlcl øl sánI: Osle, Ioll, Amos, Avdle, Iona,
Mlhela, Naum, Avacum, Sofonle, Aghelu,
Zaharle øl Malahle. A TesIamánIulul cel
Nou easIe Apocallpsul SfánIulul Ioan.
Al Irellea feallu de cãr{l sánI ceale
morallceøIl sau ln{elep{eøIl, care lnva{ã
pre om ln{elepclune øl lndrepIarea nãra-
vurllor. AceasIea ln TesIamánIul cel Ve-
chlu sánI Psalmll, Plldele, EcllslasIul,
CánIãrlle CánIãrllor, În{elepclunea lul
Solomon øl a lul Ilsus Slrah. În TesIa-
mánIul cel Nou sánI ceale paIrusprãzeace
cãr{l ale SfánIulul Pavel øl ceale øeapIe
cãr{l sãbornlceøIl a SfánIulul Iacov, a
SfánIulul PeIru, a SfánIulul Ioan øl a
SfánIulul Iuda.
Al paIra feallu de cãr{l sánI lsIorlceøIl,
care lsIorlla øl lnIámplarea lucrurllor cuprlnd.
Aøea sánI ln TesIamánIul cel Vechlu: Ilsus
Navl, JudecãIorll, RuI, paIru cãr{l ale
Împãra{llor øl 2 Parallpomenon, Esdra,
Neemlla, Iov, EsIlr, IudlI, TovlI øl 2 ale
Macavellor. În TesIamánIul cel Nou sánI
FapIele AposIolllor. AceasIea sánI IoaIe
cãr{lle ceale adevãraIe øl ghenulne ale S.
ScrlpIurl, care S. Sobornlceasca øl
AposIoleasca besearlcã de Dumnezeu
lnsuflaIe le cunoaøIe øl le {lne. Însã mãcar de
sã lmparI lnIr-acesI chlp cãr{lle S. ScrlpIurl,
IoI øl ln Cãr{lle Legll sã aflã prorocll,
ln{elepclune øl lsIorle, precum øl ln ceale
proroceøIl sã aflã poruncl a Legll øl
ln{elepclune øl lsIorle, øl ln ceale de
ln{elepclune sã aflã poruncl de a Legll, prorocll
øl lsIorll, øl ln ceale lsIorlceøIl sã aflã poruncl
de a Legll, ln{elepclune øl prorocll.
Despre ln{elesul S. ScrlpIurl.
ÎnIru aceasIe cãr{l ale S. ScrlpIurl doao
feallurl de ln{eles sã aflã, unul care sã zlce al
slovel, sau dupã slovã, care prln cuvlnIe sã
lnsãmneazã øl sã spune, alIul mlsIlcesc sau
duhovnlcesc, care nu prln cuvlnIe, cl prln
lucrurlle care le lnsãmneazã cuvlnIele sã araIã,
cã aceasIa oslblI are S. ScrlpIurã, ca lnIru ea
nu numal cuvlnIele, cl øl lucrurlle alIe lucrurl
sã lnsãmneaze. În{ãlesul cel dupã slovã øl
acesIa easIe de doao feallurl. Unul easIe
oslblI, al slovel, cánd cuvánIul lnIru lnsãm-
narea sa cea oslblIã sau proprle sã la, ca cum
easIe la lncepuIul Cãr{ll Facerll, unde sã zlce
cã Dumnezeu ln øease zlle au fãcuI lumea.
AlIul easIe meIaforlcesc, adecã muIaI de la
ln{elesul cel oslblI, care easIe dupã slovã, la
alI lucru a ln{ãleage, cum easIe cánd HrlsIos
zlce de Slne cã va øedea de-a dreapIa TaIãlul,
cã prln cuvánIul dreapIel nu mána cea dreapIã,
care easIe mãdularlu al Irupulul, cl clnsIea øl
mãrlrea cea lnIocma cu a TaIãlul sã
lnsãmneazã.
1. În{ãlesul cel mlsIlcesc easIe de Irel
feallurl: alegorlcesc, Iropologhlcesc øl
anagoghlcesc, care ln{ãles dln Evanghelle øl
dln scrlpIurlle aposIolllor sã poaIe culeage.
Alegorlcesc sã zlce cánd lucrurlle ceale ce s-au
fãcuI ln Leagea Veachle lnchlpulesc pre ceale
ce era sã fle ln Leagea cea Noao, adecã pre
besearlca lul HrlsIos.
Tálcul alegorlcesc ne-au lnvã{aI MánIul-
Iorlul nosIru, MaIelu, 17, 12, grãlnd de Mergã-
Iorlul ÎnalnIe: ,Ille au venlI øl nu L-au
cunoscuI pre Dánsul¨. S. Pavel AposIolul ln
mulIe locurl ll are, darã mal ales ln CarIea
cãIrã galaIeanl, cap 14, sIlh 22: ,Scrls easIe
cã Avraam dol feclorl au avuI ø.c.¨, cã lucrul
ln Leagea Veachle fãcuI lnchlpulaøIe pre cel
ce era sã fle ln Leagea Noao, adecã prln fllul
dln slujnlcã sã ln{ãleage Leagea Veachle, larã
prln fllul dln slobodã Leagea Noao, carea easIe
a lul HrlsIos. 1 CarIe cãIrã corlnI., cap 1û,
sIlh 11, zlce AposIolul: ,AceasIea IoaIe
chlpurl s-au IámplaI lor¨.
7
2. În{ãlesul Iropologhlcesc easIe acela care
ceale zlse øl fãcuIe ln ScrlpIurl le lnIoarce spre
lndrepIarea vle{ll de acum øl a nãravurllor,
sau care lndrepIeazã nãravurlle øl lnva{ã pre
om cum sã umble pre calea fapIelor bune.
AcesI Iálc Iropologhlcesc lncã-l culeagem
dln cuvlnIele MánIulIorlulul nosIru, MaI. 12,
sIlh 41-42, cánd pocãln{a nlnlvlIeanllor øl
venlrea lmpãrãIeasll AusIrulul ca sã audã pre
Solomon aduce lnalnIe jldovllor, lmpuIánd
necredln{a øl nãravurlle ceale reale a lor:
,Bãrba{ll nlnlvlIeanl sã vor scula la judecaIã
cu neamul acesIa øl-l vor oslndl ø.c.¨. Aøa
AposIolul, 1 CãIrã corlnI., , sIlh 1, 3, 4,
5, lsIorlla evrellor carll ln pusIle au perlI spre
lndrepIarea nãravurllor o lnIocmeaøIe:
,Pãrln{ll noøIrl Io{l au IrecuI marea ø.c.¨, larã
cap 9, sIlh 9 cuvlnIele de la 2 Leage, cap 25,
sIlh 4: ,Sã nu legl gura boulul ce Irlerã¨, spre
slujlIorll Evanghellel le lnIocmeaøIe.
3. În{ãlesul anagoghlcesc acela easIe, care
ne face sã nãdãjdulm fãgãduln{ele ceale
dumnezeleøIl øl ne rãdlcã la cerlu øl la ferlclrea
cea veaclnlcã. Prorocll, cánd fãgãdulesc
jldovllor creaøIerea øl lnmul{lrea a IuIuror
bunãIã{llor, adeaseorl vesIesc lnalnIe IuIuror
credlncloøllor dobándlrea vle{ll de veacl.
AposIolul CãIrã evrel, cap 11: ,PãmánIul cel
sfánI care pãrln{llor s-au fãgãdulI spre
fãgãduln{a mãrlrll cell vllIoare lnIocmeaøIe¨.
Aorea IusIreale ln{ãlesurlle aceasIea lnIr-un
cuvánI sã aflã, cum easIe ln cuvánIul acesIa,
Ierusallm, care, afarã de aceasIa cã lnsãm-
neazã ceIaIea care era mlIropollla øl capul
lmpãrã{lel jldovllor, aorea sã pune ca sã
lnsãmneaze øl lnchlpulaøIe au besearlca, au
sufleIul omulul, au lmpãrã{lla cerlurllor.
4. În Iálcul ScrlpIurll, dupã slovã easIe
vesIlI S. Ieronlm, ln Iálcul alegorlcesc øl
anagoghlcesc, Orlghen øl Ambrosle, larã ln
Iálcul Iropologhlcesc, S. Ioan Gurã de Aur øl
S. Grlgorle.
5. DrepI aceaea, nu Irebule asculIa{l
lnnolIorll, carll lmproIlva vrednlclel aposIo-
lulul zlc cã numal un ln{ãles, a slovel, are
ScrlpIura øl acel ln{ãles easIe IuIuror cu-
noscuI, lncã øl norodulul celul nelnvã{aI.
Pravoslavnlcll ln Iálculrea locurllor acelora
care duhovnlceaøIe Irebule a le ln{ãleage nu
sã sárgulesc, cã øIlu cum cã ScrlpIura cu
ln{ãlesul sãu cel adevãraI øl ghenuln au venlI
la besearlcã, au sãboarã, au ln{eleagerea cea
dlmpreunã a S. Pãrln{l øl Irãdanlla. Cánd
ln{ãlesul mlsIlcesc easIe flresc øl de llpsã,
dlnIru acela sã poI aduce lnIãrlrl spre
dovedlrea øl arãIarea dogmelor credln{ll, larã
nu cánd numal dupã voln{ã sã gándeaøIe acel
Iálc, de nu sã va gãsl chllar lnIru alIe locurl a
ScrlpIurll.
Mal pre urmã, aducem amlnIe cum cã S.
ScrlpIurã lnIr-unele locurl easIe chllarã øl
lumlnaIã, larã lnIr-alIe locurl lnIunecaIã
*2 Tlm.
3, 16
*Psal.
1, 3
*2 Leag.
32, 7
øl cu anevole a sã ln{eleage, care lucru vlne
øl dln adánclmea lucrurllor ce sã cuprlnd
lnIr-lnsa, øl aorea vlne penIru cã, ln llmba
aceaea ln carea la lncepuI s-au fosI scrls øl
pre vremlle acealea cánd s-au scrls, aøea au
fosI oblcealu a vorbl. S. Ioan Gurã de Aur,
Cuoúnt 44, ln capul 23 a Evanghellel lul
MaIelu, araIã prlclnlle penIru ce easIe
lnIunecaIã S. ScrlpIurã øl zlce: ,Prlclna
lnIunecãrll de mulIe feallurl easIe... ÎnIálu,
penIru cã Dumnezeu au vruI ca al{ll sã fle
dascall, al{ll ucenlcl. Iarã deaca Io{l IoaIe
ar øIl, dascalul nu era de llpsã, øl aøea rándul
lucrurllor ar fl IurburaI... Apol, lnIunecaIã
easIe cunoøIln{a adevãrulul, ca nu cum sã
aflã de folos sã fle øl nebãgaIã ln samã. Cã
nebãgaIã ln samã easIe deaca sã ln{eleage
de la acela de la carll nlcl sã lubeaøIe, nlcl
sã pãzeaøIe. DrepI aceaea, nu easIe ascuns
adevãrul ln ScrlpIurl, cl easIe lnIunecaI, nu
ca sã nu-l afle cel ce-l cauIã, cl ca sã nu-l
afle cel ce nu volesc sã-l cauIe, ca acelora
sã fle spre mãrlre carll ll cauIã, penIru cã
l-au dorlI øl l-au cãuIaI øl l-au aflaI, larã
acelora spre osándã, carll nu-l aflã, penIru
cã nlcl l-au dorlI, nlcl l-au cãuIaI, nlcl l-au
aflaI¨.
*,DrepI aceaea, IoaIã ScrlpIura easIe de
la Dumnezeu lnsuflaIã øl foarIe foloslIoare,
penIru aceaea (sánI cuvlnIele S. Ioan Da-
maschln, carIea 4, De credIn(u pruoooIuonIcñ,
cap 18) foarIe blne øl de folos mánIulrel
sufleIelor easIe a cerca DumnezeleøIlle
ScrlpIurl¨. Cã* ca un pom sãdlI lángã
lzvoarãle apelor, aøea sufleIul cel adãpaI cu
DumnezeleøIlle ScrlpIurl sã lngraøe øl rod
copI, adecã credln{a cea adevãraIã rodeaøIe,
øl pururea cu frunzã vearde, adecã cu fapIe
lul Dumnezeu prllmlIe sã lmpodobeaøIe.
AceasIa aduc SflnIele ScrlpIurl, ca øl la
fapIele ceale bune, øl la prlvlrea cea curaIã
sã ne lnIocmeascã. Cã lnIru acealea easIe a
afla øl lndemnare spre IoaIã fapIa bunã, øl
desmánIare de cãIrã IoI lucrul rãu. PenIru
aceaea, de ne vom nevol, mulIã lnvã{ãIurã
ne vom agonlsl, cã cu nevoln{a øl cu osIeneala
øl cu darul dãIãIorlulul Dumnezeu IoaIe sã
fac. Cã cel ce ceare la, øl cel ce cauIã aflã, øl
celul ce baIe sã va deøchlde. DrepI aceaea,
sã baIem la preafrumoasa... Însã nu cu leane
sã baIem, cl cu sIrãdanle sIaIornlcã, ca sã
nu ne osIenlm bãIánd, cã aøea øl noao nl se
va deøchlde, deaca o daIã øl mal de mulIe
orl vom ceIl, øl de nu vom ln{ãleage ceale ce
am ceIlI, sã nu slãblm, cl sã rãmánem lnIru
acealea, sã cugeIãm øl sã lnIrebãm.
Cã zlce:* ,ÎnIreabã pre IaIãl Iãu øl-{l
va vesIl {le øl pre mal-marll Iãl øl-{l vor
spune {le¨, cã nu a IuIuror easIe øIlln{a.
Iarã sfánIul øl a IoaIã lumea dascãl,
8
Ioan Gurã de Aur, ln CuoúntuI 3 de Luzur,
aøea grãlaøIe: ,Ia carIea ln mánã, ceIeaøIe
IoaIã lsIorlla, øl ceale ce le ln{elegl le {lne
amlnIe, larã ceale ce sánI lnIunecaIe øl nu le
ln{elegl mal de mulIe orl le ceIeaøIe. Iarã
deaca nlcl cu ceIlrea cea de mulIe orl nu vel
afla ceaea ce zlce, mergl la cel mal ln{elepI,
mergl la lnvã{ãIorlu, lmpãrIãøeaøIe cu aceøIla
ceale ce sánI scrlsã, araIã mare nevoln{ã øl,
de va vedea Dumnezeu aIáIa dor øl nevoln{ã
a sufleIulul Iãu, nu va urglsl prlveghllarea øl
nevoln{a Ia, øl mãcar de nlcl un om nu
{-ar spune ceaea ce lnIrebl, El Însuøl l{l
va deøchlde. Adu-{l amlnIe de famenul
lmpãrãIeasll eIlopllor¨. Sl ln CuoúntuI 2 al
capulul 1 de la MaIelu, scrle: ,Nu sánI cãlu-
gãr, zlce, am mulare øl pruncl øl porI grlje de
casã. Cã aceasIa easIe carea IoaIe ca o boalã
le sIrlcã, penIru cã socoIl{l cum cã a ceIl
SflnIele ScrlpIurl numal a cãlugãrllor deIorle
easIe, de vreame ce cu mulI mal várIos voao
decáI lor easIe de llpsã a le ceIl. Cã cel ce
peIrec ln mljloc øl ln IoaIã zloa sã rãnesc au
mal mare llpsã de leacurl¨.
Sl aceasIea acum de ajuns sã fle.
9
ÎNSÃMNAREA RÂNDULUI
CÃRTILOR SFINTEI SCRIPTURI
LIST
Facerea 1
Ieølrea 52
Levl{ll 92
Numerl 12û
A doao Leage 157
Ilsus Navl 191
JudecãIorll 214
RuI 236
A Împãra{llor 1 239
A Împãra{llor 2 269
A Împãra{llor 3 293
A Împãra{llor 4 321
Parallpomenon 1 35û
Parallpomenon 2 375
Esdra 4û6
Neemlla 415
EsIlr 428
Iov 437
PsalIlrea 461
Plldele lul Solomon 518
EcllslasIul 54û
CánIarea CánIãrllor 548
Isalla 552
Ieremlla 595
Iezechlll 643
Danlll 687
Osle 7ûû
Ioll 7û7
Amos 7û9
Avdlla 715
Iona 716
Mlhela 718
Naum 722
Avacum 723
Sofonlla 725
Agheu 727
Zaharlla 729
Malahlla 736
APOCRIFA
TovlI 74û
IudlI 749
LIST
Varuh 762
CarIea Irlmlsã a Ieremlel 766
CánIarea celor Irel pruncl 768
Esdra a Irela 769
În{elepclunea lul Solomon 782
Ilsus Slrah 795
IsIorlla Susanll 828
IsIorlla bãlaurulul øl a lul Vll 83û
A Macavellor 1 832
2 857
3 875
Ioslp 883
Rugãclunea lul Manasl 893
TESTAMÂNTUL CEL NOU
LlsI
Evanghellla de la MaIelu 1
de la Marco 32
de la Luca 51
de la Ioan 82
FapIele AposIolllor 1û8
CarIea S. Pavel cãIrã romanl 135
CãIrã corlnIeanl 1 149
2 162
CãIrã galaIeanl 171
CãIrã efeseanl 176
CãIrã flllplseanl 181
CãIrã foloseanl 184
CãIrã Iesalonlcheanl 1 188
2 191
CãIrã TlmoIelu 1 193
2 197
CãIrã TlI 2ûû
CãIrã Flllmon 2û2
CãIrã evrel 2û3
CarIea S. Iacov 214
A SfánI. PeIru 1 218
2 222
A SfánI. Ioan 1 224
2,3 228
A SfánIulul Iuda 229
Apocallpsul 231
ÎN CEALE CINCI CÃRTI ALE LUI MOISI
CuvánI lnalnIe
oIdeauna øl pururea au {lnuI øl
au lnvã{aI øl slnagoga jldovllor,
øl besearlca creøIlnllor, cum cã
aceasIe clncl cãr{l, care sã
numesc ale lul Molsl, adecã: Facerea,
Ieølrea, LevlIlcul, Numerll, A doao
Leage, sánI cu adevãraI a lul Molsl øl
de lnsuøl Molsl scrlsã, cã necurmaI, ln
IoaIe vremlle, IoI a lul Molsl s-au {lnuI
a fl øl pánã la nol au ajuns. AceasIa øl
cu mãrIurll dlnlãunIru, adecã dln cãr{lle
aceasIea, øl cu mãrIurll dln afarã, adecã
care al{ll dln IoaIã vreamea scrlse ne-au
lãsaI, sã adevereazã. SánI aceasIea
foarIe mulIe, darã nol alcl nu mal
pu{lnIeale vom aduce la mljloc. Aøea
ceIlm ln CarIea Ieølrll, cap 17, sIlh 14:
,Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: «Scrle
lucrul aceasIa ln carIe...Ȭ. Sl cap 24, 2
": ,Sl au scrls Molsl IoaIe cuvlnIele
Domnulul¨. AcesI lucru øl lnsuøl
adevãrul carele easIe Ilsus HrlsIos
mãrIurlseaøIe la Ioan, cap 5, 46, aøea
zlcánd: ,De a{l creade lul Molsl, øl Mle
a{l creade, cã de Mlne au scrls el¨.
AceasIã Irãdanle øl lnvã{ãIurã o
lnIãreaøIe credln{a cea sIãIornlcã øl de
pururea a neamulul jldovesc, carll
aceasIe clncl cãr{l pururea le-au {lnuI
øl le {ln cã sánI adevãraIe a lul Molsl,
penIru aceaea øl Ioslp Flavle, ln carIea
1, Aoupru IuI ApIon, unde numãrã cãr{lle
jldovllor, fãrã de nlcl o lndolalã zlce:
,DlnIr-aceasIea clncl sánI a lul Molsl,
care cuprlnd øl leglle øl urmarea
lucrurllor fãcuIe de la facerea lumll pánã
la moarIea lul¨.
Iarã aceasIã credln{ã a neamulul
jldovesc cu aIáIa mal vreadnlcã easIe
de crezuI, cu cáI alcl nu sã cearcã de
cãr{l, de care pu{ln face a øIl sau a nu
øIl clne le-au scrls, cum sã lnIámplã ln
alIele, cl de cãr{l care cuprlnd IoaIã
rellghlla øl leagea, anll øl IoaIe lucrurlle
ceale vechl, øl penIru aceaea ln foarIe
mare pre{ sã cãdea sã fle øl au fosI la
el. Încã øl lsIorlla cea dln afarã ln-
IãreaøIe lucrul acesIa, cã Io{l scrll-
Iorll cel dln afarã carll pomenesc
de neamul jldovllor zlc cã Molsl au
fosI al jldovllor cel lnIálu pulIo-
rlu de leage, carea dovedlre foar-
Ie frumos øl lumlnaI o au arã-
IaI Danlll UeIle, ln Arñtureu eounghe-
IIceuocñ, prop. 4, cap 2.
Cl nlcl muIare sau sIrlcare, lncal cáI
e la flln{a lucrulul, nu au puIuI sã se
facã ln cãr{lle lul Molsl, dlnIru aceasIa
sã adevereazã, cã mal IoaIe cãr{lle lul
Molsl s-au scrls øl lnIr-alIe cãr{l, carea
dupã aceaea s-au fãcuI, mal ales ln
Psalml, cum e ln Psalmul 77, 1û4, 1û5,
135.
Cl øl fãr'de aceasIa IoI nu au puIuI sã
se facã lnIr-aceale cãr{l vreo sIrãmuIare,
aøea ca sã se bage ln eale mlnunl care
sã nu fl fosI. AceasIa lezne va prlceape
IoI cel ce øIle ln cáIã clnsIe IoIdeauna
au fosI cãr{lle aceasIea la jldovl, cã de
ar fl lndrãznlI clneva sã facã aceasIa
curánd dupã moarIea lul Molsl, cánd
lncã Irãla carll løl aducea amlnIe de
aceasIe lucrurl, lndaIã ar fl sIrlgaI clneva
øl s-ar fl dovedlI lnøãlãclunea. Dupã
aceaea, lnmul{lndu-sã ScrlpIurlle, clne
ar fl puIuI face ca IoaIe, presIe IoI
pãmánIul, lnIru acealeaøl lucrurl øl
lnIr-un chlp sã le sIrãmuIe? Apol, dupã
ce s-au despãr{lI jldovll ln doao
lmpãrã{ll, a lul Iuda øl a lul Israll, de ar
fl muIaI ceva o lmpãrã{le, ceaealalIã ar
fl sIrlgaI. Aøea, dupã pllarderea
lmpãrã{lel lul Israll, samarlneanll, carll
au prllmlI cãr{lle lul Molsl øl era foarIe
lmproIlvnlcl jldovllor, ar fl sIrlgaI de ar
fl lsplIlI jldovll sã facã vreo muIare ln
cãr{lle lul Molsl, precum ar fl sIrlgaI øl
jldovll de ar fl fãcuI samarlneanll vreo
muIare. Iarã mal cu nepuIln{ã au fosI a
sã sIrãmuIa dupã ce cãr{lle lul Molsl
s-au IãlmãclI lnIr-alIe llmbl.
La aceasIea sã poaIe adaoge øl mãrIurlla lul
Ioslp Flavle, carele aøea scrle: ,Fllndcã
acum aIáIea suIe de anl au IrecuI øl
nlmene nlcl nu au adaos ceva la eale,
nlcl a scoaIe sau a muIa ceva nu
au cuIezaI¨. Cl despre aceasIea
vezl øl ceale ce s-au zls ln cu-
vánIul lnalnIe la IoaIã
ScrlpIura, unde s-au arã-
IaI cum cã Scrlp-
Iura nesIrãmuIaIã
øl nevãIãmaIã
pánã la nol
au venlI.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CARTEA FACERII
ceasIã CarIe sã zlce a Facerll, penIru cã spune facerea cerlulul øl a
pãmánIulul øl a IuIuror lucrurllor øl a omulul øl numãrã naøIerlle de
la Adam, omul cel dlnIálu, pre carele Dumnezeu l-au fãcuI dln pãmánI,
øl ceale ce s-au lnIámplaI pánã la lnIrarea lul Israll ln EghlpI.
Pre ce vreame s-au scrls de Molsl aceasIã carIe nu desIul de blne sã øIle.
Unll, cum øl Eusevle øl TeodorlI, socoIesc cã s-ar fl
scrls dupã leølrea lul Israll dln EghlpI. Cl
orlcánd s-au scrls, aceasIa sã øIle cu
bunã samã cã s-au scrls de Molsl,
carel e au f osI pro-
roc mare øl de la
Dumnezeu
lnsuflaI.
CAP 1
Despre zìJìreo lumìì, osìbìreo ¸ì poJoobo j6pturìlor, ¸ì Jespre zìJìreo omuluì, c6ruìo ì-ou supus Dumnezeu toote
core zìJìs6.
DUMNEZEIASCA SCRIPTURÀ CEA VEACHIE
CARTEA FACERII
nIru lncepuI (a) au fãcuI Dum-
nezeu cerlul øl pãmánIul.
Sl pãmánIul era nevãzuI øl
neIocmlI, øl lnIunearec era
deasupra adánculul, øl Duhul lul Dumnezeu
sã purIa pre deasupra apel.
3. Sl au zls Dumnezeu:* ,Sã se facã
lumlnã!¨ Sl s-au fãcuI lumlnã.
4. Sl au vãzuI Dumnezeu lumlna cã easIe
bunã, øl au despãr{lI Dumnezeu lnIre
lumlnã øl lnIre lnIunearec (b).
5. Sl au numlI Dumnezeu lumlna zluo, øl
lnIunearecul l-au numlI noapIe. Sl s-au
fãcuI searã, øl s-au fãcuI dlmlnea{ã, zl una
(v).
6. Sl au zls Dumnezeu: ,Sã se facã Iãrle
lnIre apã øl sã fle despãr{lnd apã de apã!¨.
Sl s-au fãcuI aøea.
7. Sl au fãcuI Dumnezeu Iãrlla, øl au
despãr{lI lnIre apa carea era supI Iãrle øl
lnIre apa* carea era deasupra Iãrlel.
8. Sl au numlI Dumnezeu Iãrlla (g) cerlu,
øl au vãzuI Dumnezeu cã easIe blne, øl s-au
fãcuI searã, øl s-au fãcuI dlmlnea{ã, zloa a
doao.
9. Sl au zls Dumnezeu: ,Sã se adune apa
cea de supI cerlu lnIru o adunare øl sã se
araIe uscaIul!¨ Sl s-au fãcuI aøea. Sl s-au
1. (a) ÎnIru lncepuI, adecã, mal lnalnIe de a
face alIe lucrurl care sã vãd. Sau la lncepuIul
vremll. Sau cu cuvánIul, adecã prln Fllul, Carele
easIe CuvánIul lul Dumnezeu. 4. (b) ÎnIrã lumlnã
øl lnIrã lnIunearec, adecã lumlna de lnIunearec.
Aøea øl ln sIlh 7. 5. (v) În llmba jldoveascã nu sã
zlce lnIálu, lnIále, cl ln loc de a zlce lnIálu sã
zlce unul, øl ln loc de lnIále sã zlce una, precum
øl alcl ar Irebul sã zlcem: zloa lnIále. 8. (g)
Tãrle sã zlce aerul, vãzduhul, care easIe
de la pãmánI ln sus cãIrã cerlu pánã la apa
cea deasupra, cã Dumnezeu deasupra Iã-
adunaI apa cea de supI cerlu lnIru adunãrlle
sale øl s-au arãIaI uscaIul.
1û. Sl au numlI Dumnezeu uscaIul*
pãmánI øl adunãrlle apelor le-au numlI
mãrl (d). Sl au vãzuI Dumnezeu cã easIe
blne.
11. Sl au zls Dumnezeu: ,Sã rãsarã pãmán-
Iul larbã vearde, carea sã samene sãmán{ã
dupã feallu øl dupã asemãnare, øl lemn
rodlIorlu, care sã facã rod, cãrula sã fle
sãmán{a lul lnIr-lnsul, dupã feallu (e), pre
pãmánI!¨ Sl s-au fãcuI aøea.
12. Sl au scos pãmánIul larbã vearde, ca-
rea samãnã sãmán{ã dupã feallu øl dupã
asemãnare, øl lemn rodlIorlu, care face rod,
a cãrula sãmán{a lul (j) lnIr-lnsul, dupã fea-
llu, pre pãmánI. Sl au vãzuI Dumnezeu cã
easIe blne.
13. Sl s-au fãcuI searã, øl s-au fãcuI dlml-
nea{ã, zloa a Irela.
14. Sl au zls Dumnezeu:* ,Sã se facã
lumlnãIorl lnIru Iãrlla cerlulul, ca sã luml-
neaze pre pãmánI (dz), øl sã desparIã lnIre
zl øl lnIre noapIe. Sl sã fle (z) spre seamne
øl spre vreml øl spre zlle øl spre anl.
15. Sl sã fle spre lumlnare lnIru Iãrlla
cerlulul, ca sã lumlneaze pre pãmánI¨. Sl
s-au fãcuI aøea.
rlel aceøIlla au pus apã, ca sã sIámpere cãl-
dura cea nesuferlIã a soarelul, øl aceasIa
easIe apa cea mal presus de cerlurl, de carea
sã zlce ln Psalm 148. 1û. (d) ToI lacul øl IoaIã
adunarea apelor sã numesc mãrl. S. Ieronlm.
11. (e) Blbllla greceascã cea de la Alexandrlla
are: dupã feallu øl dupã asemãnare. 12. (j)
EasIe. 14. (dz) Blbllla cea de la Alexandrlla
are: sã lumlneaze pre pãmánI øl sã sIã-
páneascã presIe zl øl presIe noapIe; (z) Sl sã
fle seamne, care araIã øl oslbesc vremlle,
zllele øl anll.
*Psalm
32, 7
88, 12
133, 4
*Psalm
135, 7
*Psalm
32, 6
135, 5
FapIe
14, 15
17, 24
*Evrel
11, 3
*Psal.
135, 6
Ieremla
1û, 12
51, 15
Iov
18, 4
1.*
2.
CARTEA FACERII
2
CAP 1 SI 2
16. Sl au fãcuI Dumnezeu dol lumlnãIorl
marl, lumlnãIorlul cel mal mare spre sIã-
pánlrea zllel, øl lumlnãIorlul cel mal mlc
spre sIãpánlrea nop{ll, øl sIealele.
17. Sl l-au pus pre el Dumnezeu lnIru Iãrlla
cerlulul, ca sã lumlneaze pre pãmánI.
18. Sl sã sIãpáneascã presIe zl øl presIe
noapIe, øl sã desparIã lnIrã lumlnã øl lnIrã
lnIunearec. Sl au vãzuI Dumnezeu cã easIe
blne.
19. Sl s-au fãcuI searã, øl s-au fãcuI dlml-
nea{ã, zloa a paIra.
2û. Sl au zls Dumnezeu: ,Sã rodeascã apele
jlgãnll cu sufleIe vll, øl pasãrl zburãIoare pre
pãmánI supI Iãrlla cerlulul!¨ Sl s-au fãcuI
aøea.
21. Sl au fãcuI Dumnezeu chl{ll cel marl øl
IoI sufleIul jlvlnllor ce sã Iárãsc, care le-au
rodlI apele, dupã feallul lor, øl IoaIã pasãrea
zburãIoare, dupã feallu. Sl au vãzuI Dumne-
zeu cã sánI bune.
22. Sl le-au blagoslovlI Dumnezeu, zlcánd:
,CreaøIe{l øl vã lnmul{l{l; øl umple{l apele
ln mãrl, øl ceale zburãIoare sã se lnmul{ascã
pre pãmánI!¨
23. Sl s-au fãcuI searã, øl s-au fãcuI dlml-
nea{ã, zloa a clncea.
24. Sl au zls Dumnezeu: ,Sã rodeascã pã-
mánIul sufleI vlu, dupã feallu, de ceale cu pa-
Iru plcloare øl de ceale ce sã Iárãsc øl flerl pre
pãmánI, dupã feallu¨. Sl s-au fãcuI aøea.
25. Sl au fãcuI Dumnezeu flerlle pãmánIu-
lul, dupã feallul lor, øl doblIoacele, dupã fea-
llul lor, øl IoaIe ceale ce sã Iárãsc pre pã-
mánI, dupã feallul lor. Sl au vãzuI Dumne-
zeu cã sánI bune.
26. Sl au zls Dumnezeu: ,Sã facem om*
dupã chlpul NosIru øl dupã asemãnare, øl
sã sIãpáneascã peøIll mãrll øl pasãrlle
cerlulul øl doblIoacele øl IoI pãmánIul øl
IoaIe ceale ce sã Iárãsc pre pãmánI¨.
27. Sl au fãcuI Dumnezeu pre om,* dupã
chlpul Lul. Dumnezeu l-au fãcuI pre dánsul,*
bãrbaI øl mulare l-au fãcuI pre el.
28. Sl blne l-au cuvánIaI pre el Dumnezeu,
zlcánd:* ,CreaøIe{l øl vã lnmul{l{l øl umple{l
pãmánIul, øl-l sIãpánl{l pre el, øl sIãpánl{l
peøIll mãrll øl pasãrlle cerlulul øl IoaIe
doblIoacele øl IoI pãmánIul øl IoaIe jlvlnlle
care sã Iárãsc pre pãmánI¨.
29. Sl au zls Dumnezeu: ,IaIã, am daI voao
IoaIã larba ce face sãmán{ã de sãmãnaI,
carea easIe deasupra a IoI pãmánIul, øl IoI
lemnul care are lnIru slne rod cu sãmán{ã*
de sãmãnaI; va fl voao de máncare.
3û. Sl IuIuror flerllor pãmánIulul øl IuIuror
pasãrllor cerlulul øl IuIuror jlvlnllor ce sã
Iárãsc pre pãmánI, care au ln slne sufleI vlu,
øl IoaIã larba vearde de máncare¨. Sl s-au
fãcuI aøea.
*Jos
5, 1
9, 6
*Corl.
11, 7
Colos.
3, 1û
*În{el.
2, 23
*Slrah
17, 1
MaI.
19, 4
Jos
8, 17
9, 1
*Jos
9, 3
31.* Sl au vãzuI Dumnezeu IoaIe cáIe au
fãcuI, øl, laIã, (l) bune foarIe. Sl s-au fãcuI
searã, øl s-au fãcuI dlmlnea{ã, zloa a øeasa.
CAP 2
Dumnezeu, plìnìnJu-çì lucroreo in ¸eose zìle, sjìnjeo¸te
zìoo o ¸eopteo, pre om il pune in roìul cel imjrumsejot
cu multe jeolìurì Je pomì roJìtorì ¸ì cu rdurì, c6ruìo iì
joce pre Eoo Jìn coosto luì ojutorìu ¸ì rdnJuìo¸te
c6s6torììo.
l s-au sãvárølI cerlul øl pãmán-
Iul øl IoaIã podoaba lor.
Sl au sfárølI Dumnezeu ln
zloa a øeasa lucrurlle Sale, care
au fãcuI,* øl s-au odlhnlI ln zloa a øeapIea
de IoaIe lucrurlle Sale, care au fãcuI.
3. Sl blne au cuvánIaI Dumnezeu zloa a
øeapIea øl o au sfln{lI (a) pre ea, cã lnIru
aceaea s-au odlhnlI de IoaIe lucrurlle Sale,
care au lncepuI Dumnezeu a face.
4. AceasIa easIe CarIea Facerll cerlulul øl
a pãmánIulul, cánd s-au fãcuI, ln carea zl
au fãcuI Domnul Dumnezeu cerlul øl pã-
mánIul.
5. Sl IoaIã verdea{a {arlnel mal lnalnIe de
ce s-au fãcuI pre pãmánI, øl IoaIã larba
{arlnel mal lnalnIe de ce au rãsãrlI, cã nu
ploasã Dumnezeu pre pãmánI, øl om nu era
carele sã-l lucreaze pre dánsul.
6. Sl lzvor leøea dln pãmánI øl adãpa IoaIã
fa{a pãmánIulul.
7. Sl au fãcuI Dumnezeu pre om, {ãránã
luánd dln pãmánI, øl au suflaI ln fa{a lul su-
flare de vlla{ã,* øl s-au fãcuI omul ln sufleI
vlu.
8. Sl au sãdlI Dumnezeu ralu (b) ln Edem,
cãIrã rãsãrlI, øl au pus acolo pre omul pre
carele l-au fãcuI.
9. Sl (v) au fãcuI Dumnezeu sã rãsarã lncã
dln pãmánI IoI lemnul frumos la vedeare
øl bun la máncare, øl pomul vle{ll ln mlj-
locul ralulul, øl pomul øIlln{ll blnelul øl a
rãulul.
1û. Sl ráu leøea dln Edem, ca sã ude ralul,
care de acolo sã lmparIe ln paIru ráurl (g).
11. Numele unula Flson, acesIa lncunglurã
IoI pãmánIul EvllaIulul, acolo easIe aur.
12. Sl aurul pãmánIulul acelula easIe bun,
øl acolo easIe rubln øl plaIrã vearde.
31. (l) Era. 3. (a) O au sfln{lI, adecã o au ales, o
au oslblI, ca sã fle sfánIã, lnIru carea sã nu sã
lucre ceale pãmánIeøIl, cl ceale sflnIe. 8. (b) În
grecle easIe grãdlnã ln loc de ralu, aøea øl mal
jos. 9. (v) În jldovle easIe: øl fãcusã Dumnezeu,
ca sã rãsarã dln pãmánI IoI lemnul frumos. 1û.
(g) În grecle ln loc de ráurl easIe lncepãIurl.
*Slra.
39, 21
Marco
7, 37
*Ieølr.
2û, 11
31, 12
2 Leage
5, 14
Evrel
4, 4
*1 Cor.
13 [15], 45
1.
2.
3
CARTEA FACERII CAP 2 SI 3
13. Sl numele ráulul celul de al dollea, Gheon,
acesIa lncunglurã IoI pãmánIul EIloplel.
14. Sl rául cel de al Irellea, Tlgru, acesIa
mearge lmproIlva aslrllor. Sl rául al paIrulea,
EfraI.
15. Sl au luaI Domnul Dumnezeu pre omul,
pre carele l-au fãcuI, øl l-au pus ln ralul
desfãIãrll, sã-l lucreaze øl sã-l pãzeascã.
16. Sl au porunclI Domnul Dumnezeu lul
Adam, zlcánd: ,Dln IoI pomul, care easIe ln
ralu, sã mãnánce máncare.
17. Iarã dln pomul øIlln{ll blnelul øl a rãulul
sã nu mánca{l, cã, orl ln ce zl ve{l mánca
dlnIr-lnsul, cu moarIe ve{l murl¨.
18. Sl au zls Domnul Dumnezeu: ,Nu easIe
blne sã fle omul slngur, sã facem lul ajuIorlu
aseamenea lul¨.
19. Sl au fãcuI Dumnezeu lncã dln pãmánI
IoaIe flerlle {arlnll øl IoaIe pasãrlle cerlulul
(d), øl le-au adus la Adam sã vazã ce nume le
va pune, øl IoI sufleIul vlu ce l-au numlI
Adam, acesIa easIe numele lul.
2û. Sl au pus Adam nume IuIuror doblIoa-
celor øl IuIuror paserllor cerlulul øl IuIuror
flerllor pãmánIulul (e), larã lul Adam nu s-au
aflaI ajuIorlu aseamenea lul.
21. Sl au pus (j) Dumnezeu somn ln Adam øl
au adormlI, øl au luaI o coasIã dlnIru ale lul
øl au pllnlI cu carne ln locul el.
22. Sl au fãcuI Dumnezeu coasIa, carea o
au luaI dln Adam, mulare, øl o au adus pre
ea la Adam.
23. Sl au zls Adam:* ,AcesIa acum (dz) easIe
os dln oasele meale øl carne dln carnea mea,
aceasIa sã va chema mulare, penIru cã dln
bãrbaIul sãu s-au luaI.
24.* PenIru aceaea (z), va lãsa omul pre IaIãl
sãu øl pre mumã-sa øl sã va llpl de mularea
sa** øl vor fl amándol un Irup (l)¨.
25. Sl era amándol goll, øl Adam øl mularea
lul, øl nu sã ruølna.
CAP 3
Prìn oìclenììo ¸eorpeluì, str6mo¸ìì colc6 porunco Dom-
nuluì. Mesììo lumìì s6 j6g6Juìo¸te ¸ì, spuìnJu-s6 jìe¸te-
c6ruìo peJeopso, s6 gonesc Jìn roìu.
arã øearpele era mal
ln{ãlepI decáI IoaIe flerlle ceale
de pre pãmánI, care
le-au fãcuI Domnul Dum-
nezeu, øl au zls øearpele cãIrã mula-
re: ,Ce easIe, cã au zls Dumnezeu sã nu
19. (d) În jldovle sIlhul acesIa aøea easIe: Sl dupã
ce au fãcuI Dumnezeu dln pãmánI IoaIe flerlle
pãmánIulul øl IoaIe pasãrlle cerlulul, le-au adus la
Adam. 2û. (e) Grece.: {arlnll. 21. (j) Grece.: Sl au
slobozlI Dumnezeu somn. 23. (dz) Jldo.: de asIã
daIã. 24. (z) PenIru aceasIã prlclnã; (l) Grece.: spre
un Irup, adecã ln Iralul cãsãIorlel, sau precum unll
zlc naøIerea de pruncl.
mánca{l dln IoI pomul ralulul?¨
2. Sl au zls mularea cãIrã øearpe: ,Dln rodul
pomllor ralulul máncãm.
3. Iarã dln rodul pomulul care easIe ln
mljlocul ralulul au zls Dumnezeu: «Sã nu
mánca{l dlnIr-lnsul, nlcl sã vã aIlnge{l de
dánsul, ca sã nu murl{l»¨.
4. Sl au zls øearpele cãIrã mulare:* ,Nu ve{l
murl cu moarIe.
5. Cã øIle Dumnezeu cã, orl ln ce zl ve{l
mánca dlnIr-lnsul, sã vor deøchlde ochll voøIrl
øl ve{l fl ca nløIe dumnezel cunoscánd blnele
øl rãul¨.
6. Sl au vãzuI mularea cã bun easIe pomul
la máncare øl plãcuI ochllor la vedeare, øl
cum cã frumos easIe a cunoaøIe øl, luánd dln
rodul lul,* au máncaI øl au daI øl bãrbaIulul
sãu, øl au máncaI cu dánsa.
7. Sl s-au deøchls ochll (a) amánduror, øl
au cunoscuI cã era goll, øl au cusuI frunze de
smochln, øl øl-au fãcuI acoperemánIurl
lmpreglurul Irupulul.
8. Sl au auzlI glasul Domnulul Dumnezeu
umblánd ln ralu dupã amllazãzl, øl s-au
ascuns Adam øl mularea lul de fa{a Domnulul
Dumnezeu lnIre pomll ralulul (b).
9. Sl au sIrlgaI Domnul Dumnezeu pre
Adam øl au zls lul: ,Adame, unde eøIl?¨
1û. Iarã el au zls Lul: ,Glasul Tãu am auzlI
umblánd prln ralu øl m-am IemuI, cã gol sánI,
øl m-am ascuns¨.
11. Sl au zls Dumnezeu lul: ,Clne {-au spus
{le cã eøIl gol? De nu dln pomul dln carele
{-am porunclI {le slngur sã nu máncl, dlnIru
acela al máncaI¨.
12. Sl au zls Adam: ,Mularea care ml-al daI
sã fle cu mlne, aceaea ml-au daI dln pom øl
am máncaI¨.
13. Sl au zls Domnul Dumnezeu mulerll (v):
,Cãcl al fãcuI aceasIa?¨ Sl au zls mularea:
,Searpele m-au amãglI øl am máncaI¨.
14. Sl au zls Domnul Dumnezeu øarpelul:
,PenIru cã al fãcuI aceasIa, blãsIãmaI (g) Iu
dln IoaIe doblIoacele øl dln IoaIe flerlle
pãmánIulul, pre plepIul Iãu øl pre pánIece Ie
vel Iárl, øl pãmánI vel mánca ln IoaIe zllele
vle{ll Iale.
15. Sl vrãjmãøle volu pune lnIrã Ilne øl lnIrã
mulare, øl lnIrã sãmán{a Ia øl lnIrã sãmán{a
el. Acela va pãzl capul Iãu, øl Iu vel pãzl
cãlcálul lul (d)¨.
16. Sl mulerll au zls: ,Înmul{lnd volu
lnmul{l nãcazurlle Iale øl susplnul Iãu, ln
7. (a) Nu de ochll cel IrupeøIl, cl de prlceaperea
mln{ll, SfánIul Ioan Gurã de Aur. 8. (b) În mljlocul
pomllor ralulul, easIe ln grecle. 13. (v) În grecle
easIe: ce al fãcuI; ln jldovle easIe: ce easIe aceasIa
ce al fãcuI. 14. (g) Sã fll. 15. (d) Sl lnIrã sãmán{a el,
adecã lnIrã Cel ce Sã va naøIe dln sãmán{a el, Carele
easIe Meslla, HrlsIos RãscumpãrãIorlul, Acela va
pãzl capul Iãu.
*1 Cor.
11, 9
*MaIe.
19, 5
Marco
1û, 7
**Efese.
5, 31
1 Corl.
6, 16
*2 Cor.
11, 3
*Tlm.
2, 14
1.
CARTEA FACERII
4
CAP 3 SI 4
durerl vel naøIe fll, øl la bãrbaIul Iãu
lnIoarcerea Ia,* øl el Ie va sIãpánl¨.
17. Iarã lul Adam au zls: ,PenIru cã al
asculIaI glasul mulerll Iale øl al máncaI dln
pomul care {-am porunclI {le ca dlnIru acela
sángur sã nu máncl, dlnIru acela al máncaI,
blãsIãmaI pãmánIul lnIru lucrurlle Iale, lnIru
nãcazurl vel mánca dlnIr-lnsul ln IoaIe zllele
vle{ll Iale!
18. Splnl øl pãlãmldã va rãsãrl {le øl vel
mánca larba pãmánIulul.
19. În sudoarea fea{ll Iale vel mánca pálnea
Ia, pánã Ie vel lnIoarce ln pãmánI, dln care
eøIl luoaI, cã pãmánI eøIl øl ln pãmánI Ie vel
lnIoarce¨.
2û. Sl au chemaI Adam numele mulerll sale
Vlla{ã, penIru cã ea easIe mumã IuIuror celor
vll.
21. Sl au fãcuI Domnul Dumnezeu lul Adam
øl mulerll lul lmbrãcãmlnIe de pllale øl l-au
lmbrãcaI pre el.
22. Sl au zls Dumnezeu: ,IaIã, Adam s-au
fãcuI ca unul dln nol cunoscánd blnele øl rãul,
øl acum, ca nu cumva sã-øl Ilnzã mána sa øl
sã la dln pomul vle{ll øl sã mãnánce, øl sã
Irãlascã ln veacl¨.
23. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu dln
ralul desfãIãrll, ca sã lucreaze pãmánIul dln
care s-au luoaI.
24. Sl au scos Domnul Dumnezeu afarã pre
Adam øl l-au pus pre el ln preajma ralulul
desfãIãrll øl au pus heruvlml øl sable de foc
lnvárIlIoare ca sã pãzascã calea pomulul
vle{ll.
CAP 4
CunoscdnJ AJom pre Eoo, no¸te pre Coìn ¸ì pre
Aoel . Coìn ucìJe pre jrotele s6u Aoel ¸ì, Je lo
Dumnezeu peJepsìt ¸ì prìbeog jììnJ, ou n6scut pre
Enos, cì ¸ì AJom ou n6scut pre 5ìt, c6ruìo ì s-ou
n6scut Enos.
arã Adam au cunoscuI pre Eva,
mularea sa, øl, luánd ea ln
pánIece, au nãscuI pre Caln øl
au zls: ,DobándlI-am om prln
Dumnezeu (a)¨.
2. Sl au mal nãscuI pre Avel, fraIele lul, øl
au fosI Avel pãsIorlu de ol, larã Caln au fosI
lucrãIorlu de pãmánI.
3. Sl au fosI dupã cáIeva zlle, au adus Caln
dln rodurlle pãmánIulul jerIvã lul Dumnezeu.
4.* Sl au adus øl Avel dln ceale lnIálu
nãscuIe ale ollor sale øl dln grãslmea lor,
øl au cãuIaI Dumnezeu spre Avel øl
1. (a) În jldovle easIe: dobándlI-am om de la
Domnul. 5. (b) Adecã, l-au fãcuI pre el sã
cunoascã cum cã vola acelula ll place, larã
nemul{ãmlrea acesIula o lapãdã. S. Ioan Gurã
de Aur; (v) În grecle: øl au cãzuI fa{a lul, adecã
de supãrare l s-au muIaI fa{a. 7. (g) ÎnIoarcerea
lul, adecã, a pãcaIulul.
spre darurlle lul.
5. Iarã spre Caln øl spre jerIvele lul nu s-au
ulIaI, (b) øl s-au lnIrlsIaI Caln foarIe øl s-au
máhnlI fa{a lul (v).
6. Sl au zls Domnul Dumnezeu lul Caln:
,PenIru ce Ie-al lnIrlsIaI øl penIru ce s-au
máhnlI fa{a Ia?
7. Au nu de vel aduce drepI, larã nu vel
lmpãr{l drepI, al pãcãIulI? Tacl, la Ilne lnIoar-
cerea lul (g), øl Iu-l vel sIãpánl pre acela¨.
8. Sl au zls Caln cãIrã Avel, fraIele sãu: ,Sã
leølm ln cámp¨. Sl au fosI cánd era el ln
cámp, s-au sculaI Caln asupra fraIelul sãu
Avel* øl l-au omoráI pre el.
9. Sl au zls Domnul Dumnezeu cãIrã Caln:
,Unde easIe Avel, fraIele Iãu?¨ Sl au zls: ,Nu
øIlu, au doarã pãzlIorlu fraIelul mleu sánI eu?¨
1û. Sl au zls Domnul: ,Cãcl al fãcuI aceasIa?
Glasul sángelul fraIelul Iãu sIrlgã cãIrã Mlne
dln pãmánI.
11. Sl acum blãsIãmaI (d) Iu de pre pãmánIul
care au deøchls gura sa sã prllmeascã sángele
fraIelul Iãu dln mána Ia!
12. Cánd vel lucra pãmánIul, nu va adaoge
a da {le puIearea sa (e), gemánd øl Irãmuránd
vel fl pre pãmánI¨.
13. Sl au zls Caln cãIrã Domnul: ,Mal mare
easIe vlna mea (j) decáI a sã lerIa mle.
14. De mã sco{l asIãzl de pre fa{a pãmán-
Iulul, øl de la fa{a Ta mã volu ascunde øl volu
fl gemánd øl Irãmuránd pre pãmánI, øl va fl
IoI cel ce mã va afla mã va omorl¨.
15. Sl au zls lul Domnul Dumnezeu: ,Nu
aøea, IoI cel ce va omorl pre Caln, de øeapIe
orl sã va pedepsl (dz)¨. Sl au pus Domnul
Dumnezeu sãmn lul Caln, ca sã nu-l omoarã
orlclne-l va afla pre el.
16. Sl au leølI Caln de la fa{a lul Dumnezeu,
øl au lãculI ln pãmánIul Nald, ln preajma
Edemulul.
17. Sl au cunoscuI Caln pre mularea sa, øl
luánd ln pánIece au nãscuI pre Enoh, øl au
zldlI ceIaIe, øl au chemaI ceIaIea pre numele
fllulul sãu, Enoh.
18. Sl s-au nãscuI lul Enoh Galdad, øl Gal-
dad au nãscuI pre Malelell, øl Malelell au
nãscuI pre MaIusal, øl MaIusal au nãscuI pre
Lameh.
11. (d) Vel fl. 12. (e) PuIearea sa, adecã: grãslmea
sa, rodul sãu. 13. (j) Jldov.: fãrdeleagea mea. 15.
(dz) Jldov.: de øeapIe orl sã va pedepsl. Grece. :
øeapIe lzbánde va dezlega, va plãIl, sau øeapIe
lzbánde va lua, adecã, de øeapIe orl sã va face
asupra acelula lzbándã, rãsplãIlre. S. Ioan Gurã
de Aur zlce: ,Cel ce va cerca sã Ie omoarã pre
Ilne sã va face vlnovaI de øeapIe pedeapse foarIe
marl¨. SeapIe, adecã mulIe, cã øeapIe ln loc de
mulIe sã pune ln ScrlpIurã, cum easIe: cea
sIearpã au nãscuI øeapIe, adecã mul{l.
*1 Cor.
14, 34
*Iov
1, 14
*În{ele.
1û, 13 [3]
MaIelu
23, 35
1 Ioan
3, 12
Iuda
11
1.
5
CARTEA FACERII CAP 4 SI 5
19. Sl ø-au luoaI Lameh doao mulerl (z),
numele unlla, Ada, øl numele cellalalIe, Sela.
2û. Sl au nãscuI Ada pre Iovll; acesIa au fosI
IaIã hrãnlIorllor de doblIoace, carll lãculesc
ln collbl.
21. Sl numele fraIelul lul, Iuval; acesIa au
fosI care au lzvodlI canonul øl alãuIa (l).
22. Iarã Sela, øl ea au nãscuI pre Tovel, øl
au fosI bãIãIorlu cu clocane, faur de aramã
øl de fler. Iarã sora lul Tovel, Noema.
23. Sl au zls Lameh mulerllor sale, Adel øl
Selel: ,AsculIa{l glasul mleu, mulerlle lul
Lameh, bãga{l ln urechl cuvlnIele meale, cã
bãrbaI am omoráI spre ranã mle, øl Iánãr spre
vánãIare mle.
24. Cã de øeapIe orl s-au lzbándlI despre
Caln, larã despre Lameh de øeapIezecl de orl
øeapIe¨.
25. Sl au cunoscuI Adam pre Eva, mularea
sa, øl luánd ea ln pánIece au nãscuI fllu,
øl au chemaI numele lul SlI, zlcánd: ,Cã
ml-au rádlcaI mle Dumnezeu alIã sãmán{ã
ln locul lul Avel, pre carele l-au omoráI
Caln¨.
26. Sl lul SlI s-au nãscuI fllu, øl au chemaI
numele lul Enos, acesIa au nãdãjdulI a chema
numele Domnulul Dumnezeu.
CAP 5
56 spun no¸terìle sou neomurìle luì AJom ¸ì o celor Jup6
el, prìn 5ìt, ¸ì onìì oìejìì lor, pdn6 lo Noe.
ceasIa easIe CarIea Facerll oa-
menllor, ln carea zl au fãcuI
Dumnezeu pre Adam,* dupã
chlpul lul Dumnezeu l-au fãcuI
pre el.
2. BãrbaI øl mulare l-au fãcuI pre el øl blne
l-au cuvánIaI, øl au chemaI numele lul Adam,
ln zloa ln carea l-au fãcuI pre el.
3. Sl au IrãlI Adam doao suIe øl Irelzecl de
anl, øl au nãscuI dupã chlpul sãu øl dupã
asemãnarea sa, øl au numlI numele lul SlI.
4. Sl au fosI zllele lul Adam, care le-au IrãlI*
dupã ce au nãscuI pre SlI, anl øeapIe suIe, øl
au nãscuI fll øl feaIe.
5. Sl au fosI IoaIe zllele lul Adam, care le-au
IrãlI, noao suIe øl Irelzecl de anl, øl au murlI.
6. Sl au IrãlI SlI anl doao suIe (a) øl clncl,
øl au nãscuI pre Enos.
7. Sl au IrãlI SlI, dupã ce au nãscuI pre
Enos, anl øeapIe suIe øl øeapIe, øl au nãscuI
fll øl feaIe.
8. Sl au fosI IoaIe zllele lul SlI anl noao
suIe øl dolsprezeace, øl au murlI.
19. (z) A avea mal mulIe mulerl al clncllea neam
de la Caln au lncepuI. 21. (l) În grecle: carele au
lzvodlI psalIlrea øl ceaIera, adecã muslca. 6. (a)
De alcl pánã la Avraam, unde jldovll au o suIã,
grecll au doao suIe de anl. S. Ieronlm.
9. Sl au IrãlI Enos anl o suIã øl noaozecl, øl
au nãscuI pre Calnan.
1û. Sl au IrãlI Enos, dupã ce au nãscuI pre
Calnan, anl øeapIe suIe øl clnclsprãzeace, øl
au nãscuI fll øl feaIe.
11. Sl au fosI IoaIe zllele lul Enos anl noao
suIe øl clncl, øl au murlI.
12. Sl au IrãlI Calnan anl o suIã øl øeapIezecl,
øl au nãscuI pre Malelell.
13. Sl au IrãlI Calnan, dupã ce au nãscuI
pre Malelell, anl øeapIe suIe øl paIruzecl, øl
au nãscuI fll øl feaIe.
14. Sl au fosI IoaIe zllele lul Calnan anl noao
suIe øl zeace.
15. Sl au IrãlI Malelell anl o suIã øl øeasezecl
øl clncl, øl au nãscuI pre Iared.
16. Sl au IrãlI Malelell, dupã ce au nãscuI
pre Iared, anl øeapIe suIe øl Irelzecl, øl au
nãscuI feclorl øl feaIe.
17. Sl au fosI IoaIe zllele lul Malelell anl
opI suIe øl noaozecl øl clncl, øl au murlI.
18. Sl au IrãlI Iared anl o suIã øl øasezecl øl
dol, øl au nãscuI pre Enoh.
19. Sl au IrãlI Iared, dupã ce au nãscuI pre
Enoh, anl opI suIe, øl au nãscuI fll øl feaIe.
2û. Sl au fosI IoaIe zllele lul Iared anl noao
suIe øeasezecl øl dol, øl au murlI.
21. Sl au IrãlI Enoh anl o suIã øeasezecl øl
clncl, øl au nãscuI pre MaIusal.
22. Sl blne au plãcuI Enoh lul Dumnezeu,*
øl, dupã ce au nãscuI pre MaIusal, au IrãlI
doao suIe de anl, øl au nãscuI feclorl øl feaIe.
23. Sl au fosI IoaIe zllele lul Enoh anl Irel
suIe øeasãzecl øl clncl.
24. Sl blne au plãcuI Enoh lul Dumnezeu, øl
nu s-au aflaI, penIru cã l-au muIaI pre dánsul
Dumnezeu.
25. Sl au IrãlI MaIusal anl o suIã opIzecl øl
øeapIe, øl au nãscuI pre Lameh.
26. Sl au IrãlI MaIusal, dupã ce au nãscuI
pre Lameh, anl øeapIe suIe opIzecl øl dol, øl
au nãscuI fll øl feaIe.
27. Sl au fosI IoaIe zllele lul MaIusal, care
au IrãlI anl noao suIe øasãzecl øl noao, øl au
murlI.
28. Sl au IrãlI Lameh anl o suIã opIzãcl øl
opI, øl au nãscuI fllu.
29. Sl au chemaI numele lul Noe, zlcánd:
,AcesIa va face sã odlhnlm de lucrurlle
noasIre øl de nãcazurlle mánllor noasIre, øl
de pãmánIul care l-au blãsIãmaI Domnul
Dumnezeu¨.
3û. Sl au IrãlI Lameh, dupã ce au nãscuI pre
Noe, anl clncl suIe øeasãzecl øl clncl, øl au
nãscuI feclorl øl feaIe.
31. Sl au fosI IoaIe zllele lul Lameh anl
øeapIe suIe clnclzecl øl Irel, øl au murlI.
32. Sl era Noe de clncl suIe de anl, øl au
nãscuI Noe Irel feclorl: pre Slm, pre
*Sus
1, 26
Jos
9, 6
În{el.
2, 23
Slrah
17, 1
*Paral.
1, 1
*Slra.
44, 16
Evrel
11, 5
1.
CARTEA FACERII
6
Ham øl pre AfeI.
CAP 6
Pentru r6ut6jìle oomenìlor, Dumnezeu oJuce potop pre
p6mdnt, ins6 Noe, Jrept jììnJ, ì s6 porunceo¸te s6 joc6
corobììo ¸ì s6 intre el ¸ì toot6 coso luì, ¸ì Jìn toote jìoìnìle
p6mdntuluì, co s6 se mdntuìosc6.
l au fosI cánd au lncepuI oame-
nll a sã lnmul{l pre pãmánI, øl
ll s-au nãscuI lor feaIe.
Vãzlnd flll lul Dumnezeu pre
feaIele oamenllor (a) cã era frumoase, au
luaI øle mulerl dln IoaIe care au ales.
3. Sl au zls Domnul Dumnezeu: ,Nu va
rãmánea Duhul Mleu ln oamenll aceøIla ln
veac, penIru cã Irupurl sánI, øl vor fl zllele
lor o suIã øl doaozecl de anl (b)¨.
4. Sl era urllaøl pre pãmánI ln zllele
acealea øl dupã aceaea, cánd lnIra flll lul
Dumnezeu la feaIele oamenllor øl le nãøIea
lor, acela era urllaøl, dln veacl oamenl
numl{l (v).
5. Sl vãzlnd Domnul Dumnezeu cã s-au
lnmul{lI rãuIã{lle oamenllor pre pãmánI* øl
cum cã fleøIecarele cugeI ln lnlma sa cu
deadlnsul spre rãuIã{l ln IoaIe zllele,
6. I-au pãruI rãu lul Dumnezeu cã au fãcuI
pre om pre pãmánI øl S-au cãlI.
7. Sl au zls Dumnezeu: ,Pllarde-volu pre
omul pre carele l-am fãcuI de pre fa{a pã-
mánIulul, de la om pánã la doblIoace, øl de
la ceale ce sã Iárãsc pánã la pasãrlle cerlulul,
penIru cã-Ml pare rãu cã l-am fãcuI pre el¨.
8. Iarã Noe au aflaI har lnalnIea Domnulul
Dumnezeu.
9. Iarã aceasIea sánI naøIerlle lul Noe;*
Noe, om drepI øl desãvárølI fllnd ln neamul
sãu, au plãcuI lul Dumnezeu Noe.
1û. Sl au nãscuI Noe Irel feclorl: pre Slm,
pre Ham, pre IafeI.
11. Sl sã sIrácasã pãmánIul lnalnIea lul
Dumnezeu øl sã umplusã pãmánIul de
nedrepIaIe.
12. Sl au vãzuI Domnul Dumnezeu
pãmánIul, øl era sIrlcaI (penIru cã-øl
sIrlcasã IoI Irupul calea sa pre pãmánI).
13. Sl au zls Domnul Dumnezeu lul Noe:
,Vreamea a IoI omul vlne lnalnIea Mea, cã
2. (a) Flll lul Dumnezeu sã numesc cel ce sã
pogoarã dln SlI, penIru cucernlclla lul cea mare
cãIrã Dumnezeu; larã flll oamenllor sã zlc cel
ce sã pogoarã dln Caln. S. Ioan Gurã de Aur,
macar cã ln unele cãr{l a celor øeapIezecl sã
ceIeaøIe lngerll lul Dumnezeu. 3. (b) Nu vlla{a
omeneascã precum mul{l zlc, la o suIã øl doazecl
de anl s-au sIráns, cl neamulul acelula, adecã
celor ce Irãla aIuncl s-au daI o suIã øl doazecl
de anl sã se pocãlascã. 4. (v) de demulI vesIl{l.
s-au umpluI pãmánIul de nedrepIaIe dln el,
øl, laIã, volu pllarde pre el øl pãmánIul.
14. Iarã Iu fã {le corable dln leamne nepu-
IrezlIoare cu paIru dungl, despãr{lIurl vel
face prln corable øl o vel smoll dlnlãunIru
øl dln afarã cu smoalã.
15. Sl aøea vel face corablla, de Irel suIe
de co{l lunglmea corãblel øl de clnclzecl de
co{l lã{lmea øl de Irelzecl de co{l lnãl{lmea
el.
16. SIrámIándu-o vel face corablla, øl
deasupra de un coI o vel sfárøl, larã uøa o
vel face ln coasIe, cu cãmãrl cáIe cu doao
øl cáIe cu Irel rándurl de podurl o vel face.
17. Sl, laIã, Eu volu aduce poIop, apã presIe
pãmánI, ca sã sIrlce IoI Irupul ln care easIe
sufleI vlu supI cerlu, øl orlcáIe vor fl pre
pãmánI vor murl.
18. Sl volu pune legãIura Mea cu Ilne, øl
vel lnIra ln corable Iu øl feclorll Iãl øl
mularea Ia øl mulerlle feclorllor Iãl cu Ilne.
19. Sl dln IoaIe doblIoacele, øl dln IoaIe
ceale ce sã Iárãsc, øl dln IoaIe flerlle, øl dln
IoI Irupul, cáIe doao dln IoaIe sã bagl ln
corable, ca sã le hrãneøIl cu Ilne, parIe
bãrbãIeascã øl fãmelascã sã fle.
2û. Sl dln IoaIe pasãrlle ceale zburãIoare,
dupã feallu, øl dln IoaIe doblIoacele, dupã
feallu, øl dln IoaIe jlgãnllle ce sã Iárãsc
pre pãmánI, dupã feallul lor, cáIe doao dln
IoaIe vor lnIra la Ilne sã se hrãneascã
lmpreunã cu Ilne, parIe bãrbãIeascã øl
fãmelascã.
21. Sl Iu vel luoa {le dln IoaIe bucaIele de
care mánca{l øl vel aduna la Ilne, øl vor fl
{le øl lor de máncare¨.
22. Sl au fãcuI Noe IoaIe cáIe l-au porunclI
lul Domnul Dumnezeu, aøea au fãcuI.
CAP 7
Dup6 ce ou introt Noe cu oì s6ì in corobìe, plooìe s-ou
j6cut pre p6mdnt in potruzecì Je zìle ¸ì potruzecì Je
nopjì, cdt ou trecut opo preste odrjurìle tuturor munjìlor
¸ì ou inecot tot trupul ce mì¸co Je pre p6mdnt.
l au zls Domnul Dumnezeu
cãIrã Noe: ,ÎnIrã Iu øl IoaIã
casa Ia ln corable, cã pre Ilne*
Ie-am vãzuI drepI lnalnIea Mea
ln neamul acesIa.
2. Sl dln doblIoacele ceale curaIe bagã
lnlãunIru la Ilne cáIe øeapIe, parIe bãrbã-
Ieascã øl fãmelascã, larã dln doblIoacele
ceale necuraIe cáIe doao, parIe bãrbãIeas-
cã øl fãmelascã.
3. Sl dln pasãrlle cerlulul ceale curaIe cáIe
øeapIe, parIe bãrbãIeascã øl fãmelascã,
*Jos
8, 21
MaIe.
15, 19
*Evrel
11, 7
2 PeIr.
2, 5
CAP 6 SI 7
1.
2.
1.
*Slra.
44, 17
7
CARTEA FACERII
øl dln IoaIe pasãrlle ceale necuraIe cáIe doao,
parIe bãrbãIeascã øl fãmelascã, ca sã hrãneøIl
(a) sãmán{a presIe IoI pãmánIul.
4. Cã lncã øeapIe zlle Eu volu aduce ploale
pre pãmánI paIruzecl de zlle øl paIruzecl de
nop{l, øl volu pllarde de pre fa{a pãmánIulul
IoI ce vllazã, care am fãcuI¨.
5. Sl au fãcuI Noe IoaIe cáIe l-au porunclI
lul Domnul Dumnezeu.
6. Iarã Noe era de øease suIe de anl, øl poIop
de apã s-au fãcuI pre pãmánI.
7. Sl* au lnIraI Noe øl feclorll lul øl mularea
lul øl mulerlle feclorllor lul cu dánsul ln
corable penIru apa poIopulul.
8. Sl dln pasãrlle ceale curaIe, øl dln
pasãrlle ceale necuraIe, øl dln doblIoacele
ceale curaIe, øl dln doblIoacele ceale necu-
raIe, øl dln flerl, øl dln IoaIe ceale ce sã Iárãsc
pre pãmánI.
9. CáIe doao dln IoaIe au lnIraI la Noe ln
corable, parIe bãrbãIeascã øl femelascã,
precum au porunclI Domnul Dumnezeu lul
Noe.
1û. Sl au fosI dupã øeapIe zlle, apa poIopulul
s-au fãcuI pre pãmánI.
11. În anul øeasã suIe dln vlla{a lul Noe, ln
luna a doao, ln doaozecl øl øeapIe a lunll, ln
zloa aceaea s-au desfãcuI IoaIe lzvoarãle
adánculul, øl jghllaburlle cerlulul s-au
deøchls.
12. Sl s-au fãcuI ploale pre pãmánI paIruzecl
de zlle øl paIruzecl de nop{l.
13. În zloa aceaea lnIraI-au Noe, Slm, Ham,
IafeI, feclorll lul Noe øl mularea lul Noe øl
Irel mulerl ale feclorllor lul cu dánsul ln
corable.
14. Sl IoaIe flerlle, dupã feallu, øl IoaIe
doblIoacele, dupã feallu, øl IoaIã jlvlna ce sã
mløcã pre pãmánI, dupã feallu, øl IoaIã
paserea zburãIoare, dupã feallul sãu.
15. Au lnIraI la Noe ln corable, cáIe doao,
parIe bãrbãIeascã øl femelascã, dln IoI Irupul
ln care easIe duh de vlla{ã.
16. Sl ceale ce lnIrasã parIe bãrbãIeascã øl
femelascã dln IoI Irupul au lnIraI, dupã cum
au porunclI Dumnezeu lul Noe, øl au lnchls
Domnul Dumnezeu corablla dln afara el.
17. Sl au fosI poIop paIruzecl de zlle øl
paIruzecl de nop{l pre pãmánI, øl s-au lnãl{aI
apa, øl au rádlcaI corablla øl o au lnãl{aI de
pre pãmánI.
18. Sl sã lnIãrea apa øl sã lnmul{ea foarIe
pre pãmánI, øl sã purIa (b) corablla pre
deasupra apel.
19. Iarã apa sã lnIãrea (v) foarIe, foarIe, pre
pãmánI, øl au acoperlI Io{l mun{ll cel lnal{l,
care era supI cerlu.
2û. De clnclsprãzeace co{l s-au lnãl{aI apa
3. (a) Ca sã rãmále sãmán{ã. 18. (b) ÎnoIa, pluIea.
19. (v) Sã lnmul{ea.
ln sus øl au acoperlI Io{l mun{ll cel lnal{l.
21.* Sl au murlI IoI Irupul ce sã mløca pre
pãmánI, al paserllor øl al doblIoacelor øl al
flerllor øl IoaIã jlvlna ce sã mløca pre
pãmánI.
22. Sl IoI omul øl IoaIe cáIe avea suflare de
vlla{ã øl IoI ce era pre uscaI au murlI.
23. Sl s-au sIáns IoI ce era (g) vlu pre fa{a a
IoI pãmánIul, de la om pánã la doblIoc (d),
øl ceale ce sã Iárãsc, øl pasãrlle cerlulul de
pre pãmánI s-au sIáns, øl au rãmas Noe
slngur øl cel ce era cu el ln corable.
24. Sl s-au lnãl{aI apa pre pãmánI o suIã øl
clnclzecl de zlle.
CAP 8
Dup6 ce ou sc6zut opo, Noe cu ceì Jìn corobìe,
slobozìnJ moì inoìnte corbul ¸ì porumbul, ou ìe¸ìt Jìn
corobìe ¸ì ou oJus jerb6 luì Dumnezeu muljemìt6.
Dumnezeu j6g6Juìo¸te c6 moì mult nu oo jì potop Je
op6.
l Sl-au adus amlnIe Dumnezeu
de Noe øl de IoaIe flerlle øl de
IoaIe doblIoacele øl de IoaIe
paserlle øl de IoaIe jlvlnlle ce
sã Iárãsc cáIe era cu dánsul ln corable, øl
au adus Dumnezeu vánI pre pãmánI øl au
lnceIaI apa.
2. Sl s-au lnculaI lzvoarãle adánculul øl
jghllaburlle cerlulul, øl s-au oprlI ploala dln
cerlu.
3. Sl scãdea apa scurándu-sã de pre pã-
mánI øl s-au lmpu{lnaI apa dupã o suIã øl
clnclzecl de zlle.
4. Sl au øezuI corablla, ln luna a øeapIea,
ln doaozecl øl øeapIe de zlle ale lunll, pre
mun{ll AraraI.
5. Iarã apa au scãzuI pánã la luna a zeacea,
larã ln luna a zeacea, ln zloa cea dlnIálu a
lunll, s-au lvlI várfurlle mun{llor.
6. Sl au fosI dupã paIruzecl de zlle, au
deøchls Noe fereasIra corablel, carea o fãcu-
sã.
7. Sl au Irlmls corbul sã vazã: oare scãzuI-au
apa? Sl leølnd nu s-au mal lnIors pánã cánd
s-au uscaI apa de pre pãmánI.
8. Sl au Irlmls porumbul dupã dánsul sã
vazã: doarã au scãzuI apa de pre pãmánI.
9. Sl neaflánd porumbul odlhnã plcloarelor
sale, s-au lnIors la dánsul ln corable, cã era
apa presIe IoaIã fa{a pãmánIulul, øl, lnIln-
zándu-øl mána, l-au luoaI øl l-au bãgaI la
slne ln corable.
1û. Sl aøIepIánd lncã øl alIe øeapIe zl-
23. (g), (d) De la om pánã la doblIoc, adecã, øl
pre om øl pre doblIoc.
*MaI.
24, 37
Luca
17, 26
1 PeIr.
3, 2û
*În{el.
1û, 4
1 PeIr.
3, 2û
1.
CAP 7 SI 8
CARTEA FACERII
8
le, larã au Irlmls pre porumb afarã dln
corable.
11. Sl s-au lnIors la dánsul porumbul cãIrã
searã, øl avea ln gura sa sIãlpare de maslln
cu frunzã, øl au cunoscuI Noe cã au scãzuI
apa de pre fa{a pãmánIulul.
12. Sl aøIepIánd lncã alIe øeapIe zlle, larã
au Irlmls porumbul, øl n-au mal adaos a sã
lnIoarce la dánsul.
13. Sl au fosI ln anul øease suIe øl unul dln
vlla{a lul Noe, ln luna dlnIálu, ln zloa dlnIálu
a lunll, au scãzuI apa de pre pãmánI øl au
descoperlI Noe coperløul corãblel carea
fãcusã øl au vãzuI cã au scãzuI apa de pre
fa{a pãmánIulul.
14. Iarã ln luna a doao, ln zloa a doaozecl
øl øeapIe, s-au uscaI pãmánIul.
15. Sl au grãlI Domnul Dumnezeu cãIrã
Noe, zlcánd: ,Ieøl dln corable, Iu øl mularea
Ia, øl feclorll Iãl øl mulerlle feclorllor Iãl cu
Ilne,
16. Sl IoaIe flerlle cáIe sánI cu Ilne øl IoI
Irupul de la pasãrl pánã la doblIoace øl IoaIã
jlvlna carea sã mløcã pre pãmánI scoaIe cu
Ilne,* øl creaøIe{l øl vã lnmul{l{l pre pãmánI¨.
17. Sl au leølI Noe øl mularea lul øl feclorll
lul øl mulerlle feclorllor lul cu dánsul.
18. Sl IoaIe flerlle øl IoaIe doblIoacele øl
IoaIã paserea øl IoaIã jlvlna ce sã mløcã pre
pãmánI, dupã feallul sãu, au leølI dln
corable.
19. Sl au zldlI Noe jerIvenlc Domnulul øl
au luaI dln IoaIe doblIoacele ceale curaIe,
øl dln IoaIe paserlle ceale curaIe øl au adus
ardere de IoI pre jãrIvenlc.
2û. Sl au mlroslI Domnul Dumnezeu mlros
cu bunã mlreasmã øl au zls Domnul
Dumnezeu: ,Am socoIlI, øl nu vol adaoge
mal mulI a blãsIãma pãmánIul penIru
fapIele oamenllor.* PenIru cã sã pleacã
cugeIul omulul cu deadlnsul spre reale dln
Ilnerea{ele lul. Decl, nu volu mal adaoge a
omorl IoI Irupul vlu, precum am fãcuI.
21. În IoaIe zllele pãmánIulul, sãmãnãIura
øl secerløul, frlgul øl caldul, vara øl prlmã-
vara, zloa øl noapIea nu vor mal lnceIa¨.
CAP 9
Dumnezeu bìnecuodnt6 pre Noe ¸ì pre jecìorìì luì, ¸ì toote
ceole ce oììoz6 impreun6 cu pe¸tìì le J6 lor s6 le jìe Je
mdncore, ìor6 cu sdnge o mdnco iì opreo¸te, cu curcubeu
s6 int6reo¸te leg6tur6 intre Dumnezeu ¸ì intre om, c6 nu
oo moì jì potop Je op6. Noe s6 imbot6 ¸ì rdJe Je el Hom,
jecìorul luì, s6 blost6m6 Hom in Honoon, jecìorul s6u,
5ìm, ¸ì lojet s6 bìnecuoìnteoz6.
CAP 8 SI 9
l blne au cuvánIaI Dumnezeu
pre Noe øl pre feclorll lul, øl
le-au zls lor:* ,CreaøIe{l øl vã
lnmul{l{l øl umple{l pãmánIul,
øl-l sIãpánl{l pre el.
2. Sl Iremurul øl frlca voasIrã va fl presIe
IoaIe flerlle pãmánIulul øl presIe IoaIe
paserlle cerlulul øl presIe IoaIe cáIe sã mløcã
pre pãmánI øl presIe Io{l peøIll mãrll, supI
málnlle voasIre le-am daI.
3. Sl IoI ce sã mløcã øl vllazã* va fl voao
de máncare, ca burulanele de lerburl le-am
daI voao IoaIe.
4. Fãrã numal carne cu sángele sufleIulul
sã nu mánca{l.
5. PenIru cã øl sángele sufleIelor voasIre ll
volu ceare dln mána IuIuror flerllor, øl dln
mána omulul fraIelul volu ceare sufleIul
omulul.
6. Cel ce va* vãrsa sángele omulul, penIru
sángele acelula sángele lul sã va vãrsa, cã
dupã chlpul lul Dumnezeu am fãcuI pre om.
7.* Iarã vol creaøIe{l øl vã lnmul{l{l øl
umple{l pãmánIul øl-l sIãpánl{l pre el¨.
8. Sl au grãlI Dumnezeu lul Noe øl
feclorllor lul cu dánsul, zlcánd:
9. ,IaIã, Eu pulu legãIura Mea cu vol øl cu
semln{lla voasIrã dupã vol.
1û. Sl cu IoI sufleIul vlu, ce easIe cu vol
dln paserl øl dln doblIoace, øl dln IoaIe flerlle
pãmánIulul cáIe sánI cu vol dln IoaIe, care
au leølI dln corable.
11.* Sl volu pune legãIura Mea cu vol, øl nu
va murl mal mulI IoI Irupul de apa poIopulul
øl nu va fl mal mulI poIop de apã, care sã
sIrlce IoI pãmánIul¨.
12. Sl au zls Domnul Dumnezeu cãIrã Noe:
,AcesIa easIe sãmnul legãIurll care-l dau Eu
lnIrã Mlne øl lnIrã vol, øl lnIrã IoI sufleIul
vlu, care easIe cu vol lnIru neamurl
veaclnlce.
13. (a) Curcubeul Mleu ll pulu pre noor, øl
va fl semn de legãIurã lnIrã Mlne øl lnIrã
pãmánI.
14. Sl va fl cánd volu noora noorl pre
pãmánI, sã va arãIa curcubeul pre noorl.
15. Sl-Ml volu aduce amlnIe de legãIura
Mea, carea easIe lnIrã Mlne øl lnIrã vol, øl
lnIrã IoI sufleIul vlu ln IoI Irupul, øl nu va
mal fl poIop de apã, ca sã pllarã IoI Irupul.
16. Sl va fl curcubeul Mleu pre noorl øl-l
volu vedea, ca sã-Ml aducã amlnIe de
legãIura cea veaclnlcã lnIrã Mlne øl lnIrã
pãmánI, øl lnIrã sufleIul vlu care easIe ln
IoI Irupul pre pãmánI¨.
17. Sl au zls Dumnezeu lul Noe: ,AcesIa
easIe sãmnul legãIurll care l-am pus lnIrã
Mlne øl lnIrã IoI Irupul ce easIe pre pãmánI¨.
13. (a) Arcul.
*Sus
1, 22
Jos
9, 1
7
*Sus
6, 6
MaIelu
15, 19
*Sus
1, 22
28
8, 17
*Sus
1, 29
Levl{.
17, 14
*MaI.
26, 52
Apoca.
13, 1û
*Sus
1, 26 [28]
8, 17 [16]
*Isalla
54, 9
1.
9
CARTEA FACERII CAP 9 SI 1û
18. Sl era feclorll lul Noe, carll au leølI dln
corable: Slm, Ham, IafeI, larã Ham era IaIã
lul Hanaan; aceøIl Irel sánI feclorll lul Noe.
19. DlnIru aceøIla s-au ráslplI presIe IoI
pãmánIul.
2û. Sl au lncepuI Noe (b), om lucrãIorlu de
pãmánI, øl au sãdlI vle.
21. Sl au beuI dln vln øl s-au lmbãIaI øl
s-au gollI ln casa sa.
22. Sl au vãzuI Ham, IaIãl lul Hanaan,
gollclunea IãIáne-sãu.
23. Sl leølnd afarã, au spus celor dol fra{l
al sãl, larã Slm øl IafeI, luánd o halnã, o au
pus pre amándol umerll sãl øl s-au dus cu
dosul lnalnIe øl au acoperlI gollclunea
IãIáne-sãu, øl fea{ele lor cãuIa lndãrãpI, øl
n-au vãzuI gollclunea IãIáne-sãu.
24. Sl s-au IrezlI Noe de vln, øl au cunoscuI
cáIe l-au fãcuI lul feclorul sãu cel mal Iánãr,
øl au zls:
25. ,BlãsIãmaI sã fle Hanaan, pruncul (v),
slugã va fl fra{llor sãl¨. Sl au zls: ,Blnecu-
vánIaI Domnul Dumnezeu lul Slm, øl va fl
Hanaan, pruncul, slugã lul.
26. Înmul{ascã Dumnezeu pre IafeI, øl sã
lãculascã ln lãcaøurlle lul Slm, øl sã fle
Hanaan slugã lul¨.
27. Sl au IrãlI Noe dupã poIop anl Irel suIe
øl clnclzecl.
28. Sl au fosI IoaIe zllele lul Noe noao suIe
øl clnclzecl de anl, øl au murlI.
CAP 1û
Neomurìle jììlor luì Noe, Je lo corìì s-ou imp6rjìt
oomenìì in toot6 lumeo ¸ì s-ou n6scut tojì ceì Je pre
p6mdnt.
ceasIea sánI neamurlle flllor
lul Noe: a lul Slm, a lul Ham øl
a lul IafeI; øl s-au nãscuI lor fll
dupã poIop.
2. Flll lul IafeI: Gamer øl Magog øl Madl
øl Iovan øl Ellsa øl Tovel øl Mosoh øl
Tlras.
3. Sl feclorll lul Gamer: Ashanas øl RlfaI
øl Torgama.
4. Sl feclorll lul Iovan: Ellsa øl Tarsas,
ChlIeanll, Rodeanll.
5. DlnIru aceøIla s-au lmpãr{lI osIroavele
(a) neamurllor ln pãmánIul lor, fleøIecarele,
dupã llmbã, lnIru neamurlle lor øl lnIru
semln{llle lor.
6. Sl feclorll lul Ham: Hus øl Mesraln, Fud
øl Hanaan.
7. Sl feclorll lul Hus: Sava øl Evlla øl SavaIa
øl Regma øl SavaIaca.
2û. (b) A fl. 25. (v) BlasIãmã pre feclor penIru
IaIã, ca sã nu sã vazã a blãsIãma pre cel ce mal
lnalnIe blne l-au cuvánIaI. S. Ioan Gurã de Aur.
8. Sl feclorll lul Regma: Sava øl Dadan.
Iarã Hus au nãscuI pre Nevrod, acesIa au
lncepuI a fl urllaø pre pãmánI (b).
9. AcesIa era urllaø vánãIorlu lnalnIea
Domnulul Dumnezeu, penIru aceaea zlc cã
Nevrod (v), urllaø vánãIorlu lnalnIea
Domnulul.
1û. Sl au fosI lncepuIul lmpãrã{lel lul
Vavllonul, øl Oreh øl Arhad øl Halanl, ln
pãmánIul Senaar.
11. Dln pãmánIul acela au leølI Asur øl au
zldlI Nlnevl. Sl Roovod ceIaIea, øl Halah.
12. Sl Dasl, lnIrã Nlnevl øl lnIrã Halah,
aceasIa easIe ceIaIe mare.
13. Iarã Mesraln au nãscuI pre ludllanl øl
pre nefIaleanl øl pre enemeIllanl øl pre
lavllanl.
14. Sl pre paIrosonllanl øl pre hazmo-
nllanl, de unde au leølI flllsIeanll, øl pre
gafIorllanl.
15. Iarã Hanaan au nãscuI pre Sldon, cel
lnIálu nãscuI al sãu, øl pre HeIeu.
16. Sl pre Ievuseu øl pre Amoreu øl pre
Ghergheseu.
17. Sl pre Eveu øl pre Arucheu øl pre
Aseneu.
18. Sl pre Aradeu øl pre Samareu øl pre
AmaIl. Sl dupã aceasIa s-au lmprãøIllaI
neamurlle hananellor.
19. Sl au fosI hoIarãle hananellor de la
Sldon, pánã a venl la Gherara øl la Gaza,
pánã a venl pánã la Sodoma øl Gomora,
Adama øl Sevoln, pánã la Dasa.
2û. AceøIla sánI feclorll lul lnIru Ham,
neamurlle lor, dupã llmblle lor, lnIru {ãrlle
lor øl lnIru semln{llle lor.
21. Sl s-au nãscuI øl lul Slm, IaIãlul IuIuror
flllor lul Ever, fraIelul celul mal mare a lul
IafeI.
22.* Flll lul Slm: Elam øl Asur øl Arfaxad
øl Lud øl Aram øl Calnan.
23. Sl flll lul Aram: Uz øl Ul øl GaIer øl
Mosoh.
24. Sl Arfaxad au nãscuI pre Calnan, øl
Calnan au nãscuI pre Sala, larã Sala au
nãscuI pre Ever.
25. Iarã lul Ever s-au nãscuI dol feclorl,
numele unula, Falec, penIru cã ln zllele lul
s-au lmpãr{lI pãmánIul, øl numele fraIelul
lul, IecIan.
26. Iarã IecIan au nãscuI pre Elmodad øl
pre SaleI øl pre SarmoI øl pre Iarah.
27. Sl pre Odora øl pre Evll øl pre Decla.
28. Sl pre Eval øl pre Avlmael øl pre Sava.
29. Sl pre Uflr øl pre Evella øl pre
5. (a) Jldov.: s-au lmpãr{lI {erlle neamurllor. 8.
(b) Jldov.: acesIa au lncepuI a fl puIearnlc pre
pãmánI, øl ln sIlh 9. Jld.: ln loc de urllaø, easIe
puIearnlc. 9. (v) Au fosI.
*1 Para.
1, 17
1.
CARTEA FACERII

CAP 1û SI 11
Iovav, Io{l aceøIla feclorll lul IecIan.
3û. Sl au fosI lãcaøul lor de la Masl pánã a
venl la Saflra, munIele rãsãrlIulul.
31. AceøIla sánI feclorll lul Slm, ln neamu-
rlle lor, dupã llmblle lor, lnIru {ãrlle lor øl
lnIru semln{llle lor.
32. AceasIea sánI neamurlle feclorllor lul
Noe, dupã naøIerlle lor, dupã sãmln{llle lor.
DlnIru aceøIla s-au lmprãøIllaI osIroavele
neamurllor pre pãmánI dupã poIop.
CAP 11
lo zìJìreo turnuluì \ooìlonuluì, trujììo mdnJrìlor ¸ì
lìmbo s6 omeostec6, neomurìle luì 5ìm pdn6 lo Aorom.
l era IoI pãmánIul un rosI øl un
glas IuIuror.
Sl au fosI dupã ce au purces
el de la rãsãrlI, au aflaI cámp
ln pãmánIul Senar øl au descãlecaI acolo.
3. Sl au zls omul cãIrã veclnul sãu: ,Venl{l
sã facem cãrãmlzl øl sã le ardem ln foc¨. Sl
le-au fosI lor cãrãmlda ln loc de pllaIrã, øl
var le era lor luIul.
4. Sl au zls: ,Venl{l sã ne zldlm noao lnølne
ceIaIe øl Iurn, a cãrula várful (a) sã fle pánã
ln cerlu, øl sã ne facem noao nume mal lnalnIe
de ce ne vom ráslpl pre fa{a a IoI pãmánIul¨.
5. Sl s-au pogoráI Domnul sã vazã ceIaIea
øl Iurnul care-l zldea flll oamenllor.
6. Sl au zls Domnul: ,IaIã, un neam øl o
gurã IuIuror, aceasIa au lncepuI a face, øl
acum nu vor lnceIa de la IoaIe, orlcáIe sã
vor apuca a face.
7. Venl{l øl, pogorándu-ne, sã amesIecãm
(b) acolo llmba lor, ca sã nu ln{ãleagã nlcl
unul glasul deaproapelul¨.
8. Sl l-au lmprãøIllaI pre el Domnul de
acolo presIe fa{a a IoI pãmánIul, øl au lnceIaI
a zldl ceIaIea øl Iurnul.
9. PenIru aceaea s-au chemaI numele
loculul acelula MesIecare, cã acolo au
amesIecaI llmblle a IoI pãmánIul øl de acolo
l-au ráslplI pre el Domnul presIe fa{a a IoI
pãmánIul.
1û. Sl aceasIea-s naøIerlle lul Slm, øl era
Slm feclor de o suIã de anl cánd au nãscuI
pre Arfaxad, ln al dollea an dupã poIop.
11. Sl au IrãlI Slm dupã ce au nãscuI pre
Arfaxad anl clncl suIe (v), øl au nãscuI fll øl
feaIe, øl au murlI.
12. Sl au IrãlI Arfaxad o suIã øl Irel-
zecl øl clncl de anl, øl au nãscuI pre
4. (a) Grece.: A cãrula capul sã fle. 7.
(b) Sã Iurburãm. 11. (v) În Blbllla cea
veachle románeascã easIe: anl Irel suIe øl
Irelzecl øl clncl. 13. (g) În Blbllla cea gre.
de la Alexandrlla: anl paIru suIe øl Irel-
Calnan.
13. Sl au IrãlI Arfaxad, dupã ce au nãscuI
pre Calnan, anl paIru suIe (g), øl au nãscuI
fll øl feaIe, øl au murlI. Sl au IrãlI Calnan o
suIã øl Irelzecl de anl, øl au nãscuI pre Sala,
øl au IrãlI Calnan, dupã ce au nãscuI pre
Sala, anl Irel suIe øl Irelzecl, øl au nãscuI
feclorl øl feaIe, øl au murlI.
14. Sl au IrãlI Sala o suIã Irelzecl de anl, øl
au nãscuI pre Ever.
15. Sl au IrãlI Sala, dupã ce au nãscuI pre
Ever, anl Irel suIe øl Irelzecl, øl au nãscuI
feclorl øl feaIe, øl au murlI.
16. Sl au IrãlI Ever o suIã Irelzecl øl paIru
de anl, øl au nãscuI pre Falec.
17. Sl au IrãlI Ever, dupã ce au nãscuI pre
Falec, anl doao suIe (d) øl øeapIezecl, øl au
nãscuI fll øl feaIe, øl au murlI.
18. Sl au IrãlI Falec o suIã øl Irelzecl de
anl, øl au nãscuI pre Ragav.
19.* Sl au IrãlI Falec, dupã ce au nãscuI
pre Ragav, anl doao suIe øl noao, øl au nãscuI
fll øl feaIe, øl au murlI.
2û. Sl au IrãlI Ragav o suIã Irelzecl øl dol
de anl, øl au nãscuI pre Seruh.
21. Sl au IrãlI Ragav, dupã ce au nãscuI pre
Seruh, anl doao suIe øl øeapIe, øl au nãscuI
feclorl øl feaIe, øl au murlI.
22. Sl au IrãlI Seruh o suIã øl Irelzecl de
anl, øl au nãscuI pre Nahor.
23. Sl au IrãlI Seruh, dupã ce au nãscuI pre
Nahor, anl doao suIe, øl au nãscuI fll øl feaIe,
øl au murlI.
24. Sl au IrãlI Nahor o suIã øeapIezecl øl
noao de anl (e), øl au nãscuI pre Tara.
25. Sl au IrãlI Nahor, dupã ce au nãscuI pre
Tara, o suIã øl doaozecl øl clncl de anl (j), øl
au nãscuI feclorl øl feaIe, øl au murlI.
26. Sl au IrãlI Tara øeapIezecl de anl,* øl
au nãscuI pre Avram øl pre Nahor øl pre
Aran.
27. Sl aceasIea sánI naøIerlle lul Tara: Tara
au nãscuI pre Avram øl pre Nahor øl pre Aran,
øl Aran au nãscuI pre LoI.
28. Sl au murlI Aran mal lnalnIe decáI Tara,
IaIãl sãu, ln pãmánIul ln care s-au fosI
nãscuI, ln {ara haldellor.
29. Sl au luaI Avram øl Nahor øle mulerl,
numele mulerll lul Avram, Sara, øl numele
mulerll lul Nahor, Melha, faIa lul Aran, carele
au fosI IaIãl Melhel øl IaIãl Ieshel.
3û. Sl Sara era sIearpã øl nu fãcea fll.
31.* Sl au luaI Tara pre Avram, feclo-
rul sãu, øl pre LoI, feclorul lul Aran,
zecl. 17. (d) În Blbllla cea veachle románeascã
øl grece. de la Alexandrlla easIe: anl Irel suIe øl
øapIezecl. 24. (e) Blbllla cea veachle románeascã:
Sl au IrãlI Nahor øapIezecl øl noao de anl. 25. (j)
Alexan. øl cea veachle románea.: are anl o suIã
øl doaozecl øl noao.
*În{ele.
1û, 5
*1 Para.
1, 19
*Isus
24, 2
[1 Paral.]
1, 27
*Isus
24, 2
1.*
2.
11
CARTEA FACERII CAP 12 SI 13
feclorul sãu, øl pre Sara, noru-sa, mularea
lul Avram, feclorulul sãu, øl l-au scos pre el
dln {ara haldellor,* ca sã meargã ln pãmánIul
Hanaan, øl au venlI pánã la Haran øl au lãculI
acolo.
32. Sl au fosI IoaIe zllele lul Tarra ln
pãmánIul Haran anl doao suIe øl clncl, øl au
murlI Tarra ln Haran.
CAP 12
Aorom, oscultdnJ Je porunco luì Dumnezeu, i¸ì los6
mo¸ììo ¸ì s6 Juce cu lot in Honoon ¸ì jertoeo¸te Domnuluì
in 5ìhìm ¸ì in \etìl, Je ocolo pentru joomeo ou mers in
Eghìpt, zìcdnJ c6 5oro, muìoreo luì, iì eoste sor6, pre
coreo, ludnJu-o Foroon, Jup6 oceoeo neotìns6 o ou Jot
luì Aorom inJ6r6pt.
l* au zls Domnul lul Avram:
,Ieøl dln pãmánIul øl dln
rudenlla Ia øl dln casa IãIáne-Iãu
øl vlno ln pãmánIul care volu
arãIa {le.
2. Sl Ie volu face pre Ilne neam mare, øl
blne Ie volu cuvánIa, øl volu mãrl numele Iãu
øl vel fl blnecuvánIaI.
3. Sl blne volu cuvánIa pre cel ce Ie vor
blnecuvánIa, øl volu blãsIãma pre cel ce Ie
vor blãsIãma,* øl blne sã vor cuvánIa lnIru
Ilne IoaIe neamurlle pãmánIulul¨.
4. Sl s-au dus Avram precum l-au zls
Dumnezeu lul, øl s-au dus cu el øl LoI. Sl era
Avram de øeapIezecl øl clncl de anl, cánd au
leølI dln Haran.
5. Sl au luoaI Avram pre Sara, mularea sa,
øl pre LoI, feclorul fraIelul sãu, øl IoaIe averlle
sale care agonlslsã øl IoI sufleIul care-l
dobándlsã ln Haran, øl au leølI ca sã meargã
ln pãmánIul Hanaan.
6. Sl au venlI ln pãmánIul Hanaan, øl au
umblaI Avram pãmánIul ln lunglmea lul pánã
la locul Slhem, la sIejearlul cel lnalI, larã
hananell lãcula aIuncl pre pãmánIul acela.
7. Sl S-au arãIaI Domnul lul Avram øl l-au
zls lul:* ,Semln{lel Iale volu da pãmánIul
acesIa¨. Sl au zldlI acolo Avram olIarlu
Domnulul, Celul ce S-au arãIaI lul.
8. Sl s-au dus de acolo ln munIe cãIrã
rãsãrlIul lul VeIll, øl øl-au lnIlns acolo corIul
sãu ln VeIll, lángã mare, øl Anghe cãIrã rãsãrlI,
øl au zldlI acolo olIarlu Domnulul, øl au
chemaI numele Domnulul (a).
9. Sl s-au rádlcaI Avram øl, mergánd, au
IãbãráI ln pusIle.
1û. Sl s-au fãcuI foameIe pre pãmánI, øl s-au
pogoráI Avram ln EghlpI, ca sã lãculascã
acolo, penIru cã sã lnIãrlsã foameIea pre
pãmánI.
8. (a) Blbllla cea rom. are: Domnulul, Celul ce
11. Sl au fosI cánd sã aproplla Avram sã
lnIre ln EghlpI, au zls Sarel, mulerll sale:
,SIlu eu cum cã mulare frumoasã eøIl Iu
la fa{ã.
12. Fl-va, darã, ca deaca Ie vor vedea eghlp-
Ieanll, vor zlce: «AceasIa easIe mularea lul»,
øl pre mlne mã vor omorl, larã pre Ilne Ie vor
{lnea.
13.* Zl, darã: «Sora lul sánI», ca sã fle mle
blne penIru Ilne, øl sã Irãlascã sufleIul mleu
penIru Ilne¨.
14. Sl au fosI dupã ce au lnIraI Avram ln
EghlpI, au vãzum eghlpIeanll mularea lul cã
easIe frumoasã foarIe.
15. Sl o au vãzuI pre ea domnll lul Faraon,
øl o au lãudaI la Faraon, øl o au bãgaI pre ea
ln casa lul Faraon.
16. Sl lul Avram au fãcuI blne penIru dánsa,
øl avea el ol øl vl{el øl aslnl øl slugl øl slujnlce
øl caIárl øl cãmlle.
17. Sl au cerIaI Dumnezeu pre Faraon cu
cerIãrl marl øl reale, øl casa lul penIru Sara,
mularea lul Avram.
18. Sl chemánd Faraon pre Avram, au zls:
,Cãcl al fãcuI aceasIa mle? Cã nu ml-al spus
cã mulare l{l easIe {le.
19. PenIru ce al zls cã: «Sorã easIe mle», øl
o am luaI pre ea mulare mle, øl acum, laIã,
mularea Ia lnalnIea Ia, luándu-o, Ie du¨.
2û. Sl au porunclI Faraon oamenllor sãl,
penIru Avram, ca sã-l sloboazã de acolo pre
el øl pre mularea lul, øl IoaIe cáIe era ale lul
(b).
CAP 13
Aorom ¸ì lot, pentru ooeoreo ceo mult6, Jup6 ce ou ìe¸ìt
Jìn Eghìpt, s6 Jesp6rjesc. lot ¸ì-ou oles hotor6le
lorJonuluì, Aorom ou l6cuìt in p6mdntul Honoon, unJe
ìor6-ì j6g6Juìo¸te Dumnezeu c6-ì oo inmuljì s6mdnjo ¸ì-ì
oo Jo mo¸tenìre p6mdntul ocelo.
l s-au sulI Avram dln EghlpI, el
øl mularea lul, øl IoaIe ale lul,
øl LoI cu el, ln pusIle.
Iarã Avram era bogaI foarIe,
cu doblIoace øl cu arglnI øl cu aur.
3. Sl pre calea pre carea venlsã s-au dus ln
pusIle pánã la VeIll, pánã la locul ln care
mal lnalnIe au fosI corIul lul, lnIrã VeIll øl
lnIrã Anghe.
4. La locul olIarlulul,* care mal lnalnIe l-au
fosI fãcuI acolo, øl au chemaI acolo Avram
numele Domnulul.
5. Sl LoI, carele mergea lmpreunã cu Avram,
avea ol øl bol øl corIurl.
6. Sl nu-l cuprlndea pre el pãmánIul,*
ca sã lãculascã lnIr-un loc, penIru cã e-
S-au arãIaI lul. 2û. (b) Alexandrlla are: øl LoI cu
dánsul.
*Iudl.
5, 6
FapIe
7, 2
*Jos
14 [18], 18
22, 18
GalaI.
3, 8
*Jos
13, 18
15, 18
26, 4
2 Leage
34, 4
*FapI.
7, 3
*Jos
2û, 11 [12]
*Sus
12, 7
*Jos
36, 7
1.
1.
2.
CARTEA FACERII
12
ra averlle lor mulIe.
7. Sl nu-l cuprlndea pre el pãmánIul ca sã
lãculascã lmpreunã (a).
8. Sl s-au fãcuI sfadã lnIrã pãsIorll doblIoa-
celor lul Avram øl lnIrã pãsIorll doblIoacelor
lul LoI, larã hananell øl ferezell lãcula aIuncl
pãmánIul acela (b).
9. Sl au zls Avram lul LoI: ,Sã nu fle sfadã
lnIrã mlne øl lnIrã Ilne, øl lnIrã pãsIorll mlel
øl lnIrã pãsIorll Iãl, cã oamenl fra{l sánIem
nol.
1û. IaIã, IoI pãmánIul lnalnIea Ia easIe,
despãr{eaøIe-Ie de mlne, de vel (v) Iu spre
sIánga, eu de-a dreapIa; larã de vel Iu spre
dreapIa, eu spre sIánga¨.
11. Sl rãdlcánd LoI ochll sãl, au vãzuI IoI
{lnuIul lmprejurul Iordanulul cã IoI era
adãpaI, mal lnalnIe pánã a nu surpa Domnul
Sodoma øl Gomora, ca ralul lul Dumnezeu,
øl ca pãmánIul EghlpIulul, pánã unde sã vlne
ln Zogora.
12. Sl øl-au ales øle LoI IoI {lnuIul cel dlm-
prejurul Iordanulul, øl s-au Iras lndãrãpI LoI
de la rãsãrlI, øl s-au despãr{lI fleøIecarele
de fraIele sãu.
13. Sl Avram s-au sãlãølulI ln pãmánIul
Hanaan, larã LoI s-au sãlãølulI ln ceIaIea
carea era lmprejurul {lnuIulul (g), øl øl-au
pus lãcaøul ln Sodoma.
14. Iarã oamenll cel dln Sodoma era rãl øl
pãcãIoøl lnalnIea lul Dumnezeu foarIe.
15. Sl au zls Dumnezeu lul Avram, dupã ce
s-au despãr{lI LoI de dánsul:* ,Rãdlcã ochll
Iãl øl cauIã dln locul ln care eøIl Iu acum
spre mllazãnoapIe øl spre mllazãzl, øl spre
rãsãrlI øl spre mare.
16. Cã IoI pãmánIul care-l vezl {le-l volu da
øl semln{lel Iale, pánã ln veac.
17. Sl volu face sãmán{a Ia ca nãslpul
pãmánIulul, øl de poaIe neøIlne numãra
nãslpul pãmánIulul, øl sãmán{a Ia sã va
numãra.
18. Scoalã-Ie øl umblã pãmánIul ln lunglmea
øl ln lã{lmea lul, cã {le-l volu da øl semln{lel
Iale ln veac¨.
19. Sl, rãdlcándu-øl Avram corIurlle, au venlI
øl au lãculI lángã sIejearlul lul Mamvrl, care
era ln Hevron, øl au zldlI acolo olIarlu Dom-
nulul.
CAP 14
lnoìngdnJu-s6 ceì cìncì croì ¸ì pr6JdnJu-s6 5oJomo, lot
cu ceìololjì s6 Juce in robìe Je ceì potru croì ce ou inoìns,
pre corìì gonìnJu-ì Aorom, pre tojì robìì ¸ì pr6zìle le-ou
intors, ¸ì ludnJ bìnecuodntore Je lo MelhìseJec, toote
le-ou intors imp6rotuluì 5oJomuluì.
7. (a) Alexa.: øl nu puIea lãcul lmpreunã. 9. (b)
Acela s-au luaI dln cea laIlneascã penIru mal bun
ln{eles. 1û. (v) A mearge. 13. (g) Iordanulul.
l au fosI cánd lmpãrã{ea Arma-
fal, lmpãraIul Senaarulul, øl
Arloh, lmpãraIul Elasarulul,
Hodologomor, lmpãraIul Ela-
mulul, øl Targal, lmpãraIul neamurllor.
2. FãcuI-au rãzbolu cu Vala, lmpãraIul
Sodomel, øl cu Varsa, lmpãraIul Gomorel,
øl cu Senar, lmpãraIul Adamel, øl cu Slmo-
vor, lmpãraIul Sevolmulul, øl cu lmpãraIul
Valaculul, acesIa easIe Slgor (a).
3. To{l aceøIla s-au adunaI ln Valea cea
SãraIã, carea acum easIe Marea Sãrllor.
4. Dolsprãzeace anl acela slujlsã lul
Hodologomor, larã ln al Irelsprãzeacelea an
nu au vruI sã mal slujeascã.
5. Iarã lnIr-a paIrusprãzeacelea an au venlI
Hodologomor øl lmpãra{ll carll era cu el øl
au IãlaI pre urllaøll cel dln AsIoroI øl dln
Carnalm, øl neamurlle ceale Iarl lmpreunã
cu el, øl pre oamenll cel dln ceIaIea Savl.
6. Sl pre horell cel dln mun{ll Selr, pánã la
TereblnIul Afaranulul, care easIe ln pusIle.
7. Sl lnIorcándu-sã, au venlI la FánIána
Judecã{ll, aceasIa easIe Cadls, øl au ucls pre
Io{l domnll lul Amallc øl pre amorell cel ce
lãcula ln Asason Tamar.
8. Sl au leølI la rãzbolu lmpãraIul Sodomel
øl lmpãraIul Gomorel øl lmpãraIul Adamel
øl lmpãraIul Sevolmulul øl lmpãraIul
Valaculul, acesIa easIe Slgor, øl øl-au IocmlI
Iabãra spre bãIale ln Valea cea SãraIã.
9. ÎmproIrlva lul Hodologomor, lmpãraIul
Elamulul, øl lmproIrlva lul Targal, lmpãraIul
neamurllor, øl lmproIrlva lul Amarfal, lmpãra-
Iul Senaarulul, øl lmproIrlva lul Arloh, lmpãra-
Iul Elasarulul, paIru lmpãra{l lmproIrlva a clncl.
1û. Iarã Valea cea SãraIã era cu pu{url (b)
cleoase, øl au fuglI lmpãraIul Sodomel øl
lmpãraIul Gomorel, øl au cãzuI acolo, larã
cel ce au rãmas au fuglI la munIe.
11. Sl au luaI (v) IoaIã cãlãrlmea Sodomel
øl a Gomorel øl IoaIe ce avea el de máncare,
øl s-au dus.
12. Sl au luaI øl pre LoI, feclorul fraIelul lul
Avram, øl IoaIe averlle lul, cã lãcula ln
Sodoma, øl s-au dus.
13. Sl venlnd unul dln cel scãpa{l, au spus
lul Avram, IrecãIorlulul, larã el lãcula lángã
sIejearlul lul Mamvrl, al Amoreulul, fraIelul
lul Eshol, øl fraIelul lul Avnan, carll avea
legãIurã de pace cu Avram.
14. Sl auzlnd Avram cã s-au luaI ln
2. (a) Valacul acesIa easIe ceIaIea carea pre
vreamea lul Molsl sã chema Slgor. 1û. (b) Valea
SãraIã avea ochlurl glodoasã, cu Ilnã cleoasã.
11. (v) Blbll. román. are: øl au luaI munIele øl au
prãdaI IoaIã cãlãrlmea.
CAP 13 SI 14
*Sus
12, 7
Jos
13, 18
26, 4
2 Leage
34, 4
1.
13
CARTEA FACERII
roble LoI, feclorul fraIelul sãu, numãraI-au
sluglle sale ceale de casã, Irel suIe øl opIsprã-
zeace, øl au alergaI dupã el pánã la Dan.
15. Sl au cãzuI asupra lor noapIea el øl sluglle
lul, øl l-au lovlI pre el øl l-au gonlI pánã la
Hoval, care easIe de-a sIánga Damasculul.
16. Sl au lnIors IoaIã cãlãrlmea Sodomel,
øl pre LoI, feclorul fraIelul sãu, l-au lnIors,
øl IoaIe averlle lul, øl mulerlle øl norodul.
17. Sl au leølI lmpãraIul Sodomel lnIru
lnIlmplnarea lul dupã lnIoarcerea lul de la
Iãlarea lul Hodologomor øl a lmpãra{llor,
carll era cu el ln Valea lul Savl, acesIa era
Cámpul Împãra{llor (g).
18.* Sl Melhlsedec, lmpãraIul Sallmulul, au
scos pálne øl vln, øl era el preoI lul Dumnezeu
celul PrealnalI.
19. Sl blne au cuvánIaI pre Avram, øl au
zls: ,Blne e cuvánIaI Avram lul Dumnezeu
celul PrealnalI, Carele au fãcuI cerlul øl
pãmánIul.
2û. Sl blne e cuvánIaI Dumnezeu cel Prea-
lnalI, Carele au daI pre vrãjmaøll Iãl supI mána
Ia¨. Sl au daI Avram lul zãclulalã dln IoaIe.
21. Sl au zls lmpãraIul Sodomel cãIrã
Avram: ,Dã-ml mle oamenll, larã call lal {le¨.
22. Sl au zls Avram cãIrã lmpãraIul Sodo-
mel: ,ÎnIlnde-volu mána mea cãIrã Domnul
Dumnezeu cel PrealnalI, Carele au fãcuI
cerlul øl pãmánIul.
23. De la funløoarã pánã la legãIura lncãl-
{ãmlnIel, Ie volu luoa dln IoaIe ale Iale, ca
sã nu zlcl: «Eu am lmbogã{lI pre Avram».
24. Afarã de ceale ce au máncaI feclorll, øl
afarã de parIea bãrba{llor, carll au venlI cu
mlne, Eshol, Avnan, Mamvrl, aceøIla løl vor
lua parIea sa¨.
CAP 15
Dumnezeu j6g6Juìo¸te jììu luì Aorom, corele Jez-
n6J6jJuìo c6 oo ooeo jììu Jup6 sìne, Aorom, crezìnJ luì
Dumnezeu, s6 inJrepteoz6 ¸ì intru semnul p6mdntuluì
celuì j6g6Juìt oJuce jerto6, Jup6 cum ì-ou poruncìt
Domnul, ¸ì ouJe nemernìcììo ceoeo ce oo s6 jìe ocelor
Jup6 el.
arã dupã cuvlnIele aceasIea,
fosI-au cuvánIul Domnulul
cãIrã Avram ln vedenle, zlcánd:
,Nu Ie Ieame, Avrame, Eu Ie
volu pãzl pre Ilne; plaIa Ia va fl mulIã foarIe¨.
2. Sl au zls Avram: SIãpáne, Doamne, ce
vel da mle? Cã eu morlu fãrã de feclorl, øl
17. (g) Jldov.: carea easIe Valea Împãra-
Iulul. 2. (a) Adecã: eu fãrã de pruncl volu
murl, øl fllul purIãIorlulul de grljã
a cãsll meale, carele lmparIe bucaIe
feclorul slujnlcll meale, Masec, acesIa
Damasc Ellezer (a)¨.
3. Sl au zls Avram: ,De vreame ce mle nu
ml-au daI sãmán{ã, laIã, sluga mea va fl dupã
mlne moøIean¨.
4. Sl lndaIã s-au fãcuI cuvánIul Domnulul
cãIrã dánsul, zlcánd: ,Nu va fl acesIa
moøIean dupã Ilne, cl cel ce va leøl dln Ilne,
acesIa va fl moøIean¨.
5. Sl l-au scos pre el afarã øl au zls lul:*
,CauIã la cerlu øl numãrã sIealele, de le vel
puIea numãra pre eale¨. Sl au zls lul: ,Aøea
va fl sãmán{a Ia¨.
6.* Sl au crezuI Avram lul Dumnezeu, øl
s-au socoIlI lul spre drepIaIe.
7. Sl au zls cãIrã dánsul: ,Eu sánI Dum-
nezeu, Cel ce Ie-am scos dln {ara haldellor,
ca sã dau {le pãmánIul acesIa sã-l moøIeneøIl
pre el¨.
8. Sl au zls: ,SIãpáne, Doamne, cum volu
cunoaøIe cã-l volu moøIenl pre el?¨
9. Sl au zls lul: ,Ia o junlncã de Irel anl øl
o caprã de Irel anl øl un berbeace de Irel anl
øl o IurIurea øl un porumb¨.
1û. Sl luánd el acealea IoaIe,* le-au desplcaI
ln doao øl le-au pus pre eale cu fa{a una cãIrã
alIa, larã paserlle nu le-au desplcaI.
11. Sl s-au pogoráI paserlle pe Irupurlle ceale
desplcaIe, øl au øezuI Avram lángã eale (b).
12. Iarã cánd apunea soarele, ulmlre au
cãzuI pre Avram, øl, laIã, frlcã mare øl
lnIunecaIã l-au cuprlns pre dánsul.
13. Sl au zls cãIrã Avram: ,SIllnd vel øIl,*
cã nlmearnlcã va fl sãmán{a Ia ln pãmánI
sIrãln, øl vor supune pre el roblel, øl-l vor
necãjl, øl-l vor smerl pre el paIru suIe de anl.
14. Iarã pre neamul acela, cãrula vor slujl,
ll volu judeca Eu, larã dupã aceaea vor leøl
alcl cu aveare mulIã.
15. Iarã Iu vel mearge la pãrln{ll Iãl ln pace,
ajungánd la bãIránea{e bun.
16. Iarã lnIru a paIra neam sã vor lnIoarce
alcl, penIru cã pãcaIele amorlllor nu s-au
pllnlI pánã acum¨.
17. Iarã dupã ce au apus soarele, s-au fãcuI
flacãrã øl, laIã, cupIorlu afumánd øl fãclll
de foc, care au IrecuI prln mljlocul desplcã-
Iurllor acesIora.
18. În zloa aceaea* au fãcuI Dumnezeu legã-
Iurã cu Avram, zlcánd: ,Sãmln{lel Iale volu
da pãmánIul acesIa, de la rául EghlpIulul
pánã la rául cel mare al EufraIulul.
19. Pre chenel øl pre chenezel øl pre ched-
monel,
la casnlcll mlel øl sã cheamã Damaschln Ellezer,
acesIa va fl moøIean dupã mlne. S. Ieronlm. 11.
(b) Jldov.: øl s-au pogoráI pasãrlle pre Irupurlle
ceale desplcaIe, øl Avram le gonlla pre eale.
CAP 14 SI 15
*Evrel
7, 1
*Rom.
4, 18
*Rom.
4, 3
GalaI.
3, 6
Iacov
2, 23
*Ierem.
34, 18
*FapI.
7, 6
*Sus
12, 7
13, 15
Jos
26, 4
2 Leage
34, 4
3 Împãr.
4, 21
1 Paral.
1, 26
1.
CARTEA FACERII
14
CAP 16 SI 17
2û. Sl pre heIel øl pre ferezel øl pre rafalml.
21. Sl pre amorel øl pre hananel øl eghel øl
gherghesel øl pre levusel¨.
CAP 16
5oro J6 pre Agor, slujnìco so, luì Aorom, s6 nosc6 Jìn-
tr-inso jììu, coreo, Jup6 ce ou luot in pdntece, ou urgìsìt
pre st6pdn6-so, pentru core lucru st6pdn6-so o ou
n6c6jìt, ¸ì eo ou jugìt, cì Jìn porunco ingeruluì s-ou
intors ¸ì ou jost supus6 st6pdn6-so. Agor no¸te pre
lsmoìl.
arã Sara, mularea lul Avram,
nu-l nãøIea lul, øl avea ea o
slujnlcã eghlpIeancã, cãrlla era
numele Agar.
2. Sl au zls Sara cãIrã Avram: ,IaIã, m-au
lnchls Domnul ca sã nu nasc, lnIrã, darã, la
slujnlca mea, ca sã fac dln ea feclorl¨.
3. Sl au asculIaI Avram de cuvánIul Sarel,
øl luánd Sara, mularea lul Avram, pre Agar,
eghlpIeanca, slujnlca sa, dupã ce au lãculI
zeace anl Avram ln pãmánIul lul Hanaan, o
au daI lul Avram, bãrbaIulul sãu, mulare.
4. Sl au lnIraI Avram la Agar, øl ea au luaI
ln pánIece, øl, vãzlnd cã au luaI ln pánIece,
au urglslI pre sIãpánã-sa.
5. Sl au zls Sara cãIrã Avram: ,SIrámbãIaIe
sã face mle de cãIrã Ilne, eu am daI pre roaba
mea ln sánul Iãu, øl ea, vãzlnd cã are ln
pánIece, m-au urglslI; judece Dumnezeu
lnIrã mlne øl lnIrã Ilne¨.
6. Sl au zls Avram cãIrã Sara: ,IaIã,
slujnlca Ia ln málnlle Iale, fã cu dánsa cum
va plãcea {le¨. Sl o au nãcãjlI pre ea Sara, øl
au fuglI de la fa{a el.
7. Sl o au aflaI pre ea lngerul Domnulul la
lzvorul apel ln pusIle, la lzvorul cel dln calea
lul Sur.
8. Sl au zls el lngerul Domnulul: ,Agar,
slujnlca Sarel, de unde vll? Sl unde Ie ducl?¨
Sl au zls ea: ,De la fa{a Sarel, sIãpánel
meale, fug eu¨.
9. Sl l-au zls el lngerul Domnulul: ,ÎnIoar-
ce-Ie la sIãpánã-Ia øl Ie smereaøIe supI
málnlle el¨.
1û. Sl au zls el lngerul Domnulul: ,Înmul{lnd
volu lnmul{l sãmán{a Ia, øl de mul{lme nu
sã va numãra¨.
11. Sl l-au zls lngerul Domnulul: ,IaIã, ln
pánIece al Iu øl vel naøIe fllu øl vel chema
numele lul Ismall, penIru cã au auzlI Domnul
smerenlla Ia.
12. AcesIa va fl om lucrãIorlu de pãmánI,
málnlle lul lmproIlva IuIuror øl málnlle
IuIuror lmproIlva lul, øl lnalnIea fea{ll IuIuror
fra{llor sãl va lãcul¨.
13. Sl au chemaI Agar numele Domnulul ce-
lul ce grãla cãIrã dánsa: ,Tu, Doamne, Carele
m-al cerceIaI, cã au zls cã øl lnalnIe Te-am
vãzuI, cánd Te-al arãIaI mle.
14. PenIru aceasIa au chemaI fánIána
aceaea FánIánã,* lnalnIea cãrlla am vãzuI,
laIã (a), lnIrã Cadls øl lnIrã Varad¨.
15. Sl au nãscuI Agar lul Avram feclor, øl
au chemaI Avram numele feclorulul sãu, care
l l-au nãscuI Agar, Ismall.
16. Sl Avram era de opIzecl øl øease de
anl cánd au nãscuI Agar lul Avram pre
Ismall.
CAP 17
56 pojtoresc luì Aorom j6g6Juìnjele. Numele luì ¸ì ol
5oreì s6 mut6. T6ìoreo imprejur s6 porunceo¸te co un
semn ol leg6turìì. 56 j6g6Juìo¸te luì jììu Jìn 5oro. Aorom
plìneo¸te porunco t6ìerìì imprejur.
arã cánd au fosI Avram de
noaozecl øl noao de anl, S-au
arãIaI Domnul lul Avram øl l-au
zls lul: ,Eu sánI Dumnezeul
Iãu, fã ce easIe plãcuI lnalnIea Mea øl fll
fãrã de prlhanã.
2. Sl volu pune legãIura Mea lnIrã Mlne øl
lnIrã Tlne, øl Ie volu lnmul{l foarIe¨.
3. Sl au cãzuI Avram pre fa{a sa, øl l-au
grãlI Dumnezeu lul, zlcánd:
4. ,IaIã, Eu øl legãIura Mea cu Ilne,* øl vel
fl IaIã a mulIe neamurl.
5. Sl nu sã va chema numele Iãu mal
mulI Avram, cl va fl numele Iãu Avraam,
penIru cã IaIã a mulIe neamurl Ie-am pus
pre Ilne.
6. Sl Ie volu creaøIe foarIe, foarIe, øl Ie
volu pune lnIru neamurl, øl lmpãra{l dln Ilne
vor leøl.
7. Sl volu pune legãIura Mea lnIrã Ilne øl
lnIrã sãmán{a Ia dupã Ilne lnIru neamurlle
lor spre legãIurã veaclnlcã, ca sã flu Dumne-
zeu {le øl semln{lel Iale dupã Ilne.
8. Sl volu da {le øl semln{lel Iale dupã Ilne
pãmánIul ln care lãculeøIl, IoI pãmánIul lul
Hanaan spre moøIenlre veaclnlcã, øl Eu volu
fl lor Dumnezeu¨.
9. Sl au zls Dumnezeu cãIrã Avraam:* ,Iarã
Iu sã pãzeøIl legãIura Mea øl sãmán{a Ia dupã
Ilne, lnIru neamurlle lor.
1û. Sl aceasIa easIe legãIura carea sã pãzeøIl
lnIrã Mlne øl lnIrã vol, øl lnIrã sãmán{a Ia
dupã Ilne, lnIru neamurlle lor, sã va Iãla voao
lmprejur IoaIã parIea bãrbãIeascã.
11. Sl ve{l Iãla lmprejur marglnea Irupulul
vosIru, øl va fl* semn de legãIurã lnIrã Mlne
øl lnIrã vol.
12. Sl pruncul de opI zlle sã va Iãla voao
lmprejur, IoaIã parIea bãrbãIeascã lnIru
neamurlle voasIre, øl cel nãscuI ln casa Ia øl
cel cumpãraI cu arglnI, øl IoI fllul sIrãln
carele nu easIe dln sãmán{a Ia.
14. (a) AceasIa easIe.
*Jos
24, 62
*Slra.
44, 2û
Roma.
4, 17
*FapI.
7, 8
* 2 Lege
12, 3
Luca
2, 21
Roma.
4, 11
1.
1.
15
CARTEA FACERII CAP 17 SI 18
13. Cu Iãlare lmprejur sã va Iãla lmprejur
cel nãscuI al casll Iale øl cel cumpãraI cu
arglnI. Sl va fl legãIura Mea presIe Irupul
vosIru lnIru legãIurã veaclnlcã.
14. Sl parIea bãrbãIeascã carea nu-øl va Iãla
lmprejur marglnea Irupulul sãu ln zloa a opIa,
pllarde-sã-va sufleIul acela dln neamul sãu,
penIru cã au sIrlcaI legãIura Mea¨.
15. Sl au zls Dumnezeu lul Avraam: ,Sara,
mularea Ia, nu sã va chema numele el Sara,
cl Sarra va fl numele el.
16. Sl o volu blnecuvánIa pre dánsa øl volu
da {le dlnIr-lnsa fllu øl blne-l volu cuvánIa
pre dánsul, øl va fl spre neamurl, øl lmpãra{l
neamurllor dlnIr-lnsul vor leøl¨.
17. Sl au cãzuI Avraam pre fa{a sa, øl au rás,
øl au zls ln cugeIul sãu, grãlnd: ,Au, doarã, sã
va naøIe fllul celul de o suIã de anl? Sl Sarra,
de noaozecl de anl fllnd, au, doarã, va naøIe?¨
18. Sl au zls Avraam cãIrã Dumnezeu:
,Ismall acesIa sã Irãlascã lnalnIea Ta¨.
19. Sl au zls Dumnezeu lul Avraam aøea:*
,IaIã, Sarra, mularea Ia, va naøIe {le fllu, øl
vel chema numele lul Isaac, øl volu pune
legãIura Mea cu dánsul spre legãIurã
veaclnlcã, ca sã flu Dumnezeu lul, øl semln-
{lel lul dupã dánsul.
2û. Iarã penIru Ismall, laIã cã Ie-am
asculIaI, øl laIã cã l-am blnecuvánIaI pre
dánsul, øl-l volu creaøIe, øl-l volu lnmul{l pre
dánsul foarIe, doaosprãzeace neamurl va
naøIe, øl volu face pre dánsul neam mare.
21. Iarã legãIura Mea o volu pune cu Isaac,
pre carele va naøIe {le Sarra lnIr-aceasIã
vreame, ln celalalI an¨.
22. Sl au lnceIaI Dumnezeu a grãl cãIrã
dánsul, øl s-au sulI Dumnezeu de la Avraam.
23. Sl au luaI Avraam pre Ismall, fllul sãu,
øl pre Io{l cel nãscu{l ln casa sa, øl pre Io{l
cel cumpãra{l cu arglnI, øl pre IoI bãrbaIul
dlnIru oamenll cel dln casa lul Avraam, øl
le-au IãlaI lmprejur marglnea Irupulul ln zloa
aceaea, dupã cum au grãlI Dumnezeu lul.
24. Sl Avraam era de noaozecl øl noao de
anl, cánd øl-au IãlaI lmprejur marglnea
Irupulul sãu.
25. Iarã Ismall, fllul lul, era de Irelsprãzeace
anl, cánd øl-au IãlaI lmprejur marglnea
Irupulul sãu.
26. Sl ln zloa aceaea, s-au IãlaI lmprejur
Avraam øl Ismall, fllul lul, øl Io{l bãrba{ll
cãsll lul, øl cel nãscu{l ln casã, øl cel
cumpãra{l cu arglnI dlnIr-alIe neamurl.
CAP 18
Aoroom prììmeo¸te in s6lo¸ pre treì ingerì, corìì j6g6-
Juìesc luì jììu Jìn 5orro, 5orro s6 injrunt6, c6cì ou
rds pentru oceosto. Moì inoìnte s6 spune perìreo
soJomleonìlor, pentru corìì Aoroom Je multe orì s-ou
rugot.
l s-au arãIaI Dumnezeu lul
Avraam la sIejearlul Mamvrl,
cánd øedea el ln uøea corIulul
sãu la amlazãzl.
2. Sl rádlcánd ochll sãl, au vãzuI øl, laIã,
Irel bãrba{l sIa dln sus de el, øl, vãzlndu-l pre
el, au alergaI de la uøea corIulul sãu lnalnIea
lor øl s-au lnchlnaI la pãmánI.
3. Sl au zls: ,Doamne, de am aflaI har
lnalnIea Ta, nu Ireace pre robul Tãu.
4. Sã se aducã apã øl sã se speale plcloarele
voasIre øl vã odlhnl{l supI copaclu.
5. Sl volu aduce pálne øl ve{l mánca, øl dupã
aceaea ve{l mearge pre calea voasIrã, penIru
aceaea abaIe{l-vã la sluga voasIrã¨. Iarã el
au zls: ,Aøea fã dupã cum al zls¨.
6. Sl au alergaI Avraam ln corI la Sarra, øl
au zls el: ,GrãbeaøIe øl frãmánIã Irel mãsurl
de fãlnã curaIã øl fã azlme¨.
7. Sl Avraam au alergaI la vacl, øl au luaI
un vl{ãl Iánãr øl bun øl l-au daI slugll øl au
prlplI sã-l gãIeascã.
8. Sl au luaI unI øl lapIe øl vl{elul care l-au
gãIlI, øl le-au pus lnalnIea lor, øl el au máncaI,
larã el sIa lángã el supI copaclu.
9. Sl el au zls cãIrã dánsul: ,Unde easIe
Sarra, mularea Ia¨. Sl rãspunzánd el, au zls:
,IaIã, easIe ln corI¨.
1û. Sl au zls el: ,IaIã, cánd mã volu* lnIoarce,
volu venl la Ilne ln vreamea aceasIa ln ceasurl,
øl va avea feclor Sarra, mularea Ia¨. Sl Sarra
au auzlI de la uøea corIulul, fllnd dupã dánsul
(a).
11. Iarã Avraam øl Sarra era bãIránl, peIrecu{l
ln zlle, øl Sarrel lnceIasã a sã face ceale
mulereøIl.
12.* Sl au rás lnIru slne Sarra, zlcánd: ,Încã
nu ml s-au fãcuI mle aceasIa pánã acum, øl
domnul mleu easIe bãIrán¨.
13. Sl au zls Domnul cãIrã Avraam: ,PenIru
ce au rás Sarra lnIru slne, zlcánd: «Au doarã
cu adevãraI volu naøIe, bãIránã fllnd?»
14. Au nu easIe cu puIln{ã la Dumnezeu IoI
cuvánIul? În vreamea aceasIa mã volu lnIoarce
la Ilne ln ceasurl, øl va avea Sarra feclor¨.
15. Sl au IãgãdulI Sarra, zlcánd: ,Nu am rás¨,
penIru cã s-au IemuI, øl au zls cãIrã ea: ,Ba,
cl al rás¨.
16. Sl, sculándu-sã de acolo bãrba{ll, s-au
ulIaI spre Sodoma øl spre Gomora, øl Avraam
mergea lmpreunã cu el, peIrecándu-l.
17. Iarã Domnul au zls: ,Au ascunde-volu
eu de Avraam, sluga Mea, ceale ce Eu volu
face?
18. Iarã Avraam sã va face neam mare,
1û. (a) Dupã uøe.
*Jos
18, 1û
21, 2
*Evrel
13, 2
*Sus
17, 19
Jos
21, 1
Roma.
9, 9
*1 PeIr.
3, 6
1.*
CARTEA FACERII
16
CAP 18 SI 19
øl mulI,* øl lnIru el sã vor blnecuvánIa IoaIe
neamurlle pãmánIulul.
19. Cã øIlu cã va lnvã{a pre flll sãl øl casa
sa dupã slne, øl vor pãzl cãlle Domnulul, ca
sã facã drepIaIe øl judecaIã, ca sã aducã
Domnul presIe Avraam IoaIe cáIe au grãlI
cãIrã dánsul¨.
2û. Sl au zls Domnul: ,SIrlgarea Sodomel
øl a Gomorel s-au lnmul{lI la Mlne, øl
pãcaIele lor sánI marl foarIe.
21. Decl, pogorándu-Mã, volu vedea de fac
dupã sIrágarea lor, carea vlne la Mlne, larã
de nu, sã øIlu¨.
22. Sl, lnIorcándu-sã de acolo bãrba{ll, au
venlI ln Sodoma, øl Avraam era lncã sIánd
lnalnIea Domnulul.
23. Sl, apropllndu-sã Avraam, au zls: ,Sã nu
plerzl pre cel drepI lmpreunã cu cel necre-
dlnclos, øl va fl cel drepI ca øl cel necredlnclos.
24. De vor fl clnclzecl de drep{l ln ceIaIe,
au pllarde-vel pre el? Au nu vel lerIa IoI locul
penIru clnclzecl de drep{l, de vor fl lnIr-lnsa?
25. Nlcldecum sã nu facl dupã cuvánIul
acesIa, ca sã uclzl pre cel drepI lmpreunã
cu cel nedrep{l, øl sã fle cel drepI ca øl cel
nedrepI, nlcldecum. Cel ce judecl IoI pã-
mánIul; au nu vel face judecaIã?¨
26. Sl au zls Domnul: ,De volu afla ln So-
doma, ln ceIaIe, clnclzecl de drep{l, volu lerIa
IoaIã ceIaIea øl IoI locul penIru dánøll¨.
27. Sl rãspunzlnd Avraam, au zls: ,Acum
am lncepuI a grãl cãIrã Domnul mleu, care
sánI pãmánI øl cenuøe.
28. Darã, de vor fl mal pu{lnl de clnclzecl
de drep{l, sã fle paIruzecl øl clncl, au
pllarde-vel penIru paIruzecl øl clncl IoaIã
ceIaIea?¨ Sl au zls: ,Nu o volu pllarde, de
volu afla acolo paIruzecl øl clncl¨.
29. Sl au adaos a grãl lncã cãIrã Domnul, øl
au zls: ,Darã de sã vor afla acolo paIruzecl?¨
Sl au zls: ,Nu o volu pllarde penIru acel
paIruzecl¨.
3û. Sl au zls: ,Sã nu fle ceva, Doamne, de
volu mal grãl, darã de sã vor afla acolo Irel
zecl?¨ Sl au zls: ,Nu o volu pllarde, de volu
afla acolo Irelzecl¨.
31. Sl au zls: ,PenIru cã poclu grãl cãIrã
Domnul, darã de sã vor afla acolo doaozecl?¨
Sl au zls: ,Nu o volu pllarde de volu afla
acolo doaozecl¨.
32. Sl au zls: ,Sã nu fle ceva, Doamne, de
volu mal grãl lncã o daIã?¨ Darã de sã vor
afla acolo zeace?¨ Sl au zls: ,Nu o volu
pllarde penIru acel zeace¨.
33. Sl s-au dus Domnul dupã ce au lnceIaI
a grãl lul Avraam, øl Avraam s-au lnIors la
locul sãu.
CAP 19
lot, prììmìnJ in s6lo¸ pre ingerì, Je lo soJomleonì
s6 osupreo¸te, ìe¸ìnJ lot cu muìoreo ¸ì cu Jooo jeote ole
sole, 5oJomo pììore Je joc, muìoreo s6 joce stdlp Je sore
in cole, ¸ì, Jup6 oceoeo imb6tdnJu-s6, ne¸tììnJ, Joorme
cu omdnJooo jeotele sole, Jìn core s-ou n6scut
moooìteonìì ¸ì omonìteonìì.
l au venlI dol lngerl la Sodoma
seara, øl LoI øedea la poarIa
Sodomel, øl, vãzándu-l, LoI
s-au sculaI lnIru lnIlmplnarea
lor øl s-au lnchlnaI cu fa{a la pãmánI, øl au
zls:
2. ,IaIã, domnllor, abaIe{l-vã la casa slugll
voasIre, øl rãmáne{l øl spãla{l plcloarele
voasIre, øl dlmlnea{ã, sculándu-vã, ve{l
mearge ln calea voasIrã¨. Iarã el au zls: ,Ba,
ln ull{ã vom mánea¨.
3. Sl l-au slllI pre el, øl s-au abãIuI la
dánsul, øl au lnIraI ln casa lul, øl au fãcuI
lor de máncare, øl azlme au copI lor, øl au
máncaI el.
4. Iarã mal lnalnIe de ce s-au culcaI el,
bãrba{ll ceIã{ll, sodomlIeanll, au lncunjuraI
casa de la cel Ilnãr pánã la cel bãIrán, IoI
norodul lmpreunã.
5. Sl au chemaI afarã pre LoI, øl au zls cãIrã
dánsul: ,Unde sánI bãrba{ll carll au lnIraI
la Ilne noapIea? ScoaIe-l la nol, ca sã ne
lmpreunãm cu el (a)¨.
6. Sl au leølI LoI la el lnalnIea uøll øl au
Iras uøea dupã slne.
7. Sl au zls cãIrã el: ,Nlcldecum, fra{llor,
nu face{l rãuIaIea aceasIa.
8. Cl am eu doao feaIe, care n-au cunoscuI
bãrbaI, pre acealea volu scoaIe la vol, øl vã
face{l Ireaba cu eale dupã cum va plãcea
voao, numal asupra bãrba{llor acesIora sã
nu face{l nedrepI, penIru cã au lnIraI supI
acoperemánIul casll meale (b)¨.
9. Iarã el au zls lul: ,Du-Ie lncolo, al venlI
sã lãculeøIl, øl nu judecaIã sã judecl? Acum,
darã, Ie vom chlnul mal rãu pre Ilne decáI
pre el*¨. Sl sllea pre LoI foarIe, øl s-au
apropllaI la uøe sã o sIrlce.
1û. Iarã bãrba{ll (v), Ilnzlnd málnlle, au Iras
pre LoI la slne ln casã øl au lnchls uøea
casll.
11. Iarã pre bãrba{ll carll era la uøea cãsll*
l-au pedepslI cu orblre, de la cel mlc pánã
la cel mare, øl s-au osIenlI cãuIánd uøea.
12. Sl au zls cãIrã LoI bãrba{ll: ,Al Iu pre
clneva alcl? Glnerl, au feclorl, au feaIe? Sau
alIclneva de al Iãu? De easIe ln ceIaIe,
scoaIe-l dln locul acesIa.
13. Cã vom sã sIrlcãm nol locul acesIa,
penIru cã s-au lnãl{aI sIrlgarea lor
5. (a) ScoaIe-l la nol ca sã ne lmpreunãm cu el
IrupeaøIe, adecã, sã curvlm cu el. Sodomeanll
lmpoIrlva flrll sã amesIeca bãrbaI cu bãrbaI, de
acolo acesI pãcaI sã chllamã sodomlla. 8. (b)
Grece.: supI acoperemánIul grlnzllor meale. 1û.
(v) Carll sãlãølulsã ln casa lul LoI.
*Sus
12, 3
Jos
22, 18
*Evrel.
13, 2
*2 PeI.
2, 8
*În{el.
19, 16
1.*
17
CARTEA FACERII CAP 19 SI 2û
lnalnIea Domnulul, øl ne-au Irlmls pre nol
Domnul sã-l sIrlcãm pre dánsul¨.
14. Sl leølnd LoI, au grãlI cãIrã glnerll sãl,
carll luasã pre feaIele lul, øl le-au zls:
,Scula{l-vã øl leøl{l dln locul acesIa, penIru
cã Domnul va sã pllarzã ceIaIea¨.
15. Sl sã pãru a vorbl glumã lnalnIea
glnerllor sãl. Iarã deaca s-au fãcuI dlmlnea{ã,
grãbea lngerll pre LoI, zlcánd: ,Scoalã-Ie øl
la mularea Ia, øl ceale doao feaIe ale Iale,
care al, øl leøl, ca sã nu plerl øl Iu lmpreunã
cu fãrãdeleglle ceIã{ll¨.
16. Sl el s-au IurburaI (g), larã lngerll au
apucaI de mánã pre el øl pre mularea lul øl
pre ceale doao feaIe ale lul, penIru cã nu
S-au lnduraI Domnul de dánsul.* Sl
sco{lndu-l pre el afarã, au zls:
17. ,MánIulnd mánIulaøIe sufleIul Iãu, sã
nu Ie ul{l lnapol, nlcl sã sIal ln vreun (d) loc
de prlnprejur, ln munIe Ie mánIulaøIe, ca sã
nu Ie prlnzl lmpreunã cu el¨.
18. Sl au zls LoI cãIrã dánøll: ,Rogu-mã,
Doamne.
19. Fllndcã au aflaI sluga Ta mllã lnalnIea
Ta øl al mãrlI drepIaIea Ta, carea facl cu
mlne, ca sã fle vlu sufleIul mleu, eu nu volu
puIea (e) sã mã mánIulesc ln munIe, ca sã
nu mã prlnzã realele, øl volu murl.
2û. IaIã ceIaIea cea de aproape, ca sã scap
acolo, easIe mlcã, øl mã volu mánIul. Au nu
easIe mlcã? Sl va fl vlu sufleIul mleu penIru
Tlne¨.
21. Sl l-au zls lul: ,IaIã, M-am mlraI de fa{a
Ia, øl ln cuvánIul acesIa, ca sã nu sIrlc
ceIaIea, penIru carea al grãlI.
22.* GrãbeaøIe, darã, ca sã Ie mánIuleøIl
acolo, cã nu volu puIea face lucrul pánã vel
mearge Iu acolo¨. PenIru aceaea, au chemaI
numele ceIã{ll acella Slgor.
23. Soarele au rãsãrlI pre pãmánI øl LoI au
lnIraI ln Slgor.
24.* Sl Domnul au ploaI presIe Sodoma øl
presIe Gomora pllaIrã pucloasã øl foc de la
Domnul dln cerlu.
25. Sl au surpaI ceIã{lle aceasIea, øl IoI
lmprejurul, øl pre Io{l cá{l lãcula ln ceIã{l, øl
IoaIe cáIe rãsar dln pãmánI.
26. Sl s-au ulIaI mularea lul lndãrãpI, øl s-au
fãcuI sIálp de sare.
27. Sl au mánecaI Avraam a doao zl la locul
unde au sIãIuI* lnalnIea Domnulul.
28. Sl au cãuIaI spre Sodoma øl spre Gomo-
ra, øl spre pãmánIul de prlmprejurul loculul,
øl au vãzuI, øl, laIã, sã sula parã de foc dln
pãmánI, ca o vãpale de cupIorlu.
29. Sl au fosI cánd au sIrlcaI Domnul
IoaIe* ceIã{lle de prlmprejur, Sl-au adus
Dumnezeu amlnIe de Avraam øl au scos
16. (g) S-au spãrllaI. 17. (d) Grece.: ln IoI locul
de prlmprejur. 19. (e) Fugl.
pre LoI afarã dln mljlocul surpãrll, cánd au
surpaI Domnul ceIã{lle, ln care lãcula LoI.
3û. Sl au leølI LoI dln Slgor, øl øedea ln
munIe el øl amándoao feaIele lul cu dánsul,
cã s-au IemuI a lãcul ln Slgor, øl au lãculI ln
peøIerã el øl amándoao feaIele lul cu dánsul.
31. Sl au zls cea mal bãIránã cãIrã cea mal
Iánãrã: ,TaIãl nosIru easIe bãIrán, øl nlmene
nu easIe pre pãmánI carele sã se lmpreune
cu nol, dupã cum easIe oblcealul a IoI
pãmánIul.
32. Vlno, darã, sã adãpãm pre IaIãl nosIru
cu vln, øl sã dormlm cu dánsul, øl sã rãdlcãm
dln IaIãl nosIru sãmán{ã¨.
33. Sl au adãpaI pre IaIãl sãu cu vln ln
noapIea aceaea, øl, lnIránd, cea mal bãIránã
au dormlI cu IaIãl sãu ln noapIea aceaea, øl
el nu au øIluI cánd au dormlI ea øl cánd s-au
sculaI.
34. Sl au fosI a doao zl, au zls cea mal bãIrá-
nã cãIrã cea mal Ilnãrã: ,IaIã, am dormlI lerl
cu IaIãl nosIru, sã-l adãpãm cu vln øl
lnIr-aceasIã noapIe, øl, lnIránd, Ie culcã Iu
cu el, øl sã rãdlcãm dln IaIãl nosIru sãmán{ã¨.
35. Sl au adãpaI øl lnIru acea noapIe pre
IaIãl sãu cu vln, øl, lnIránd, cea mal Iánãrã
au dormlI cu IaIãl sãu, øl el nu au øIluI cánd
s-au culcaI ea øl cánd s-au sculaI.
36. Sl au luaI ln pánIece amándoao feaIele
dln IaIãl lor.
37. Sl au nãscuI cea mal mare feclor, øl au
chemaI numele lul Moav, zlcánd: ,Dln IaIãl
mleu¨. AcesIa e IaIã moavlIeanllor pánã ln
zloa de asIãzl.
38. Sl au nãscuI øl cea mal Iánãrã feclor, øl
au chemaI numele lul Aman, zlcánd: ,Fllul
neamulul mleu¨. AcesIa easIe IaIã amanl-
Ieanllor pánã ln zloa de asIãzl.
CAP 2û
Aoroom meorge in Gherorì, ¸ì ocolo imp6rotul iì ìo
muìoreo, opoì, Jìn porunco Domnuluì neotìns6 cu morì
Jorurì, o ou trìmìs inJ6r6pt lo Aoroom. Aoroom s6 roog6
¸ì s6 ins6n6to¸eoz6 coso imp6rotuluì.
l au purces de acolo Avraam
spre pãmánIul cel cãIrã
amllazãzl, øl au lãculI lnIrã
Cadls øl lnIrã Sur, øl au
nemernlclI ln Gherarl.
2. Sl au zls Avraam de Sarra, mularea sa,
cã: ,Sorã easIe mle¨, cã s-au IemuI sã zlcã
cã: ,Mularea mea easIe¨, ca nu cumva sã-l
ucldã pre el oamenll ceIã{ll penIru ea, øl au
Irlmls Avlmeleh, lmpãraIul gherarllor, øl au
luaI pre Sarra.
3. Sl au lnIraI Dumnezeu la Avlmeleh ln
somn noapIea, øl au zls lul: ,IaIã, Iu vel
*În{el.
1û, 6
*În{el.
1û, 6
*2 Leage
29, 23
Isalla
13, 19
Ieremle
5û, 4û
Iezechel
16, 49
Osle
11, 8
Amos
4, 11
*Luca
17, 28
32
Iuda
7
*Sus
18, 1
1.
CARTEA FACERII
18
CAP 2û SI 21
sã morl penIru mularea carea o al luaI, cã
ea are bãrbaI¨.
4. Sl Avlmeleh nu s-au aIlns de ea øl au
zls: ,Doamne, au pllarde-vel neam drepI,
care nu øIle?
5. Au nu el au zls mle: «Sorã mle easIe?»
Sl ea ml-au zls: «FraIe mle easIe?» Cu lnlmã
curaIã øl cu mánl dreapIe am fãcuI aceasIa¨.
6. Sl l-au zls Dumnezeu ln somn: ,Sl Eu
am cunoscuI cã cu lnlmã curaIã al fãcuI
aceasIa, øl Eu nu M-am lnduraI de Ilne, ca
sã nu pãcãIuleøIl Iu lmproIlva Mea, øl penIru
aceaea nu Ie-am lãsaI sã Ie aIlngl de dánsa.
7. Iarã acum dã lndãrãpI mularea omulul,
cã proroc easIe, øl sã va ruga penIru Ilne øl
vel fl vlu; larã de nu o vel da lndãrãpI, sã øIll
cã vel murl Iu øl IoaIe ale Iale¨.
8. Sl de dlmlnea{ã sculándu-sã Avlmeleh,
lndaIã au chemaI pre IoaIe sluglle sale øl au
grãlI IoaIe cuvlnIele aceasIea ln urechlle lor,
øl s-au IemuI Io{l oamenll foarIe.
9. Sl au chemaI Avlmeleh pre Avraam, øl au
zls lul: ,Cãcl al fãcuI noao aceasIa? Au, doa-
rã, am greølI ceva lmproIlva Ia, de al adus presIe
mlne øl presIe lmpãrã{lla mea pãcaI mare?
Lucru care nlmenea nu l-ar face al fãcuI mle¨.
1û. Sl au zls Avlmeleh cãIrã Avraam: ,Ce
al socoIlI de al fãcuI aceasIa?¨
11. Sl au zls Avraam: ,PenIru cã am gándlI
ca nu cumva sã nu fle frlca lul Dumnezeu ln
locul acesIa, øl pre mlne mã vor omorl penIru
mularea mea.
12. Sl cu adevãraI sorã easIe mle* de pre
IaIã, larã nu de pre mumã, larã ml s-au fãcuI
mle øl mulare.
13. Sl au fosI cánd m-au scos Dumnezeu
dln casa IãIáne-mleu, am zls el: «AceasIã
drepIaIe sã facl cu mlne, ln IoI locul unde
vom lnIra, zl cã fraIe-ml easIe»¨.
14.* Sl au luaI Avlmeleh o mle de dldrahme
øl ol øl vl{el øl slugl øl slujnlce, øl au daI lul
Avraam, øl l-au daI lndãrãpI øl pe Sarra,
mularea lul.
15. Sl au zls Avlmeleh cãIrã Avraam: ,IaIã
pãmánIul mleu lnalnIea Ia, unde-{l va plãcea,
lãculaøIe¨.
16. Iarã cãIrã Sarra au zls: ,IaIã, am daI o
mle de dldrahme fraIelul Iãu, aceasIea vor fl
{le lnIru clnsIea fea{ll Iale øl a IuIuror care
sánI cu Ilne, øl IoaIe adevãraI le spune¨.
17. Sl s-au rugaI Avraam lul Dumnezeu, øl
au lnsãnãIoøaI Dumnezeu pre Avlmeleh øl
pre mularea lul øl pre slujnlclle lul, øl au
nãscuI.
18. PenIru cã, lnchlzlnd, au fosI lnchls Dom-
nul dln afarã IoI zgãul ln casa lul Avlmeleh,
penIru Sarra, mularea lul Avraam.
CAP 21
lsooc s6 no¸te ¸ì s6 injorc6, ìor6 lsmoìl cu mum6-so s6
scoote Jìn cos6, co s6 se hr6neosc6 in pustìe. Aoìmeleh
joce cu Aoroom leg6tur6 Je poce prìn jur6mdnt.
l Domnul au cerceIaI pre Sara,
dupã cum au zls,* øl au fãcuI
Domnul Sarrll precum au grãlI.
Sl luánd ln pánIece, Sarra* au
nãscuI lul Avraam fllu la bãIránea{e, pre
vreamea dupã cum grãlsã lul Domnul.
3. Sl au chemaI Avraam numele fllulul sãu
ce s-au nãscuI lul, pre carele au nãscuI lul
Sarra, Isaac.
4. Sl au IãlaI lmprejur Avraam pre Isaac,
ln zloa a opIa,* precum l-au fosI porunclI
Dumnezeu lul.
5. Sl Avraam era de o suIã de anl, cánd l
s-au nãscuI* Isaac, fllul sãu.
6. Sl au zls Sarra: ,Rás ml-au fãcuI Dom-
nul, penIru cã clne va auzl sã va bucura
lmpreunã cu mlne¨.
7. Sl au zls: ,Clne va spune lul Avraam cã
Sarra apleacã prunc? Cã am nãscuI fllu la
bãIránea{ele meale¨.
8. Sl au crescuI pruncul øl s-au ln{ercaI, øl
au fãcuI Avraam ospã{ mare ln zloa ln carea
s-au ln{ercaI fllul sãu, Isaac.
9. Sl vãzlnd Sarra pre fllul Agarel eghlp-
Ieancll, carele sã nãscusã lul Avraam, jucán-
du-sã cu Isaac, fllul sãu,
1û.* Au zls lul Avraam: ,GoneaøIe pre sluj-
nlca aceasIa øl pre fllul el, cã nu va moøIenl
fllul slujnlcll cu fllul mleu, Isaac¨.
11. Sl foarIe greu s-au pãruI cuvánIul acesIa
lnalnIea lul Avraam, penIru fllul sãu, Ismall.
12. Sl au zls Dumnezeu lul Avraam: ,Sã nu
fle greu lnalnIea Ia cuvánIul cel penIru prunc,
øl penIru slujnlcã; IoaIe cáIe va zlce {le Sarra
asculIã de cuvánIul el,* penIru cã lnIru Isaac
sã va chema {le sãmán{ã.
13. Iarã øl pre fllul slujnlcll aceøIlla neam
mare ll volu face, penIru cã sãmán{a Ia
easIe¨.
14. Sl s-au sculaI Avraam dlmlnea{ã øl au
luaI pálnl øl un foale cu apã øl au daI Agarel,
øl au pus pre umãrul el øl pruncul, øl o au
slobozlI pre dánsa, øl, mergánd, rãIãcea prln
pusIle cãIrã FánIána JurãmánIulul.
15. Sl s-au sfárølI apa dln foale, øl au lãpãdaI
pruncul supI un brad.
16. Sl mergánd, au øezuI ln preajma lul
deparIe, ca o aruncãIurã de arc, penIru cã
au zls: ,Nu volu vedea moarIea prunculul
mleu¨. Sl au øezuI lnalnIea lul, øl sIrlgánd
pruncul, au pláns.
17. Sl au auzlI Dumnezeu glasul prunculul
dln locul unde era, øl au sIrlgaI lngerul lul
Dumnezeu pre Agar dln cerlu, øl au zls
*Sus
12, 13
*Jos
21, 23
*Sus
17, 19
18, 1û
*Gala
4, 23
Evrel
11, 11
*Sus
17, 1û [12]
*MaIelu
1, 2
*Gala.
4, 3û
*Rom.
9, 7
Evrel
11, 18
1.
2.
19
CARTEA FACERII CAP 21 SI 22
el: ,Ce easIe, Agar? Nu Ie Ieame, cã au auzlI
Dumnezeu glasul prunculul Iãu dln locul unde
easIe.
18. Scoalã-Ie øl la pruncul øl-l {lne cu mána
Ia pre el, cã neam mare volu face pre el¨.
19. Sl au deøchls Dumnezeu ochll el, øl au
vãzuI fánIánã de apã vle (a), øl au mers de au
umpluI foalele de apã øl au adãpaI pruncul.
2û. Sl era Dumnezeu cu pruncul, øl au crescuI
øl au lãculI ln pusIle, øl s-au fãcuI arcaø.
21. Sl au lãculI ln pusIle (b), øl l-au luaI lul
mumã-sa mulare dln Faranul EghlpIulul (v).
22. Sl au fosI ln vreamea aceaea, au grãlI
Avlmeleh øl OhozaI, carele luoasã pre
noru-sa, øl Flhol, volevodul puIerll lul cãIrã
Avraam, zlcánd: ,Dumnezeu easIe cu Ilne,
lnIru IoaIe cáIe facl.
23. Acum, darã, joarã-ml mle pre Dumnezeu
cã nu-ml vel face sIrámbãIaIe, nlcl semln{lel
meale, nlcl numelul mleu, cl dupã drepIaIea*
carea am fãcuI cu Ilne vel face cu mlne, øl
pãmánIulul lnIru care Ie-al sãlãølulI¨.
24. Sl au zls Avraam: ,Eu jor¨.
25. Sl au musIraI Avraam pre Avlmeleh
penIru fánIánlle apel, care le-au luaI sluglle
lul Avlmeleh.
26. Sl Avlmeleh au zls lul: ,Nu am øIluI clne
au fãcuI {le lucrul acesIa (g), nlcl Iu nu ml-al
spus, nlcl eu nu am auzlI, fãrã numal asIãzl¨.
27. Sl au luoaI Avraam ol øl vl{el, øl au daI
lul Avlmeleh, øl au fãcuI amándol legãIurã.
28. Sl au pus Avraam øeapIe mleluøl{e de ol
slngure.
29. Sl au zls Avlmeleh lul Avraam: ,Ce sánI
aceasIe øeapIe mleluøl{e ale ollor acesIora,
care le-al pus slngure?¨
3û. Sl au zls Avraam: ,PenIru cã aceasIe
øeapIe mleluøl{e vel luoa de la mlne, ca sã-ml
fle mãrIurle, cum cã eu am sãpaI aceasIã
fánIánã¨.
31. PenIru aceaea au chemaI numele loculul
acelula FánIána JurãmánIulul, cã acolo au
juraI amándol.
32. Sl au fãcuI amándol legãIurã la FánIána
JurãmánIulul, øl s-au sculaI Avlmeleh øl
OhozaI, carele {lnea pre noru-sa, øl Flhol, mal-
marele puIerll lul, øl s-au lnIors ln pãmánIul
FlllsIllm.
33. Sl au sãdlI Avraam {arlnã la FánIána
JurãmánIulul, øl au chemaI acolo numele
Domnulul Dumnezeu veaclnlc.
19. (a) Apã vle sã zlce lzvorul dln care IoIdeauna
curge apa pãrãu. 21. (b) Blb. rom. veachle: ln
pusIlla Faranulul. (v) Blb. rom. veachle: øl au luaI
lul mumã-sa mulare dln pãmánIul EghlpIulul.
34. Sl au lãculI Avraam ln pãmánIul Fllls-
Illm zlle mulIe.
CAP 22
Dumnezeu, pentru co s6 oJeoereoze ¸ì s6 joc6 cunoscut6
creJìnjo ¸ì oscultoreo luì Aoroom, iì porunceo¸te co s6
jertoeosc6 pre jììul s6u, lsooc. lor6 cdnJ ero s6-l jertoeosc6,
l-ou oprìt ingerul, ¸ì pentru oceost6 oscultore s6 int6resc
luì ìor6¸ì toote j6g6Juìnjele. 56 num6r6 jììì luì Nohor,
jrotele luì Aoroom.
l au fosI dupã cuvlnIele aceas-
Iea, Dumnezeu au lsplIlI pe
Avraam, øl l-au zls: ,Avraame,
Avraame¨. Sl au zls: ,IaIã,
eu¨.
2. Sl au zls: ,Ia pre fllul Iãu cel lublI, pre
Isaac, pre carele al lublI, øl mergl ln pãmán-
Iul cel lnalI øl-l ado pre el acolo jerIvã lnIru
unul dln mun{ll care-{l volu zlce {le¨.
3. Sl, sculándu-sã Avraam de dlmlnea{ã,
au pus øeaua pre aslnul sãu, øl au luaI cu
slne doao slugl, øl pre Isaac, fllul sãu, øl Iãlnd
leamne penIru jerIvã, sculándu-sã, au mers,
øl a Irela zl au venlI la locul care l-au zls lul
Dumnezeu.
4. Sl, cãuIánd Avraam cu ochll sãl, au vãzuI
locul de deparIe.
5. Sl au zls Avraam slugllor sale: ,Sede{l
alcl cu aslnul, larã eu øl pruncul vom mearge
pánã colea øl, lnchlnándu-ne, ne vom lnIoar-
ce la vol¨.
6. Sl au luaI Avraam leamnele ceale penIru
jerIvã øl le-au pus pre Isaac fllul, sãu, øl au
luaI ln málnl foc øl cu{lI, øl s-au dus amándol
lmpreunã.
7. Sl au zls Isaac cãIrã Avraam, IaIãl sãu:
,TaIã¨. Iarã el au zls: ,Ce easIe, flule?¨ Sl
au zls: ,IaIã focul øl leamnele, unde easIe
oala penIru jerIvã?¨
8. Sl au zls Avraam: ,Dumnezeu Îøl va
vedea Sle oale de jerIvã, fllul mleu¨.
9. Sl, mergánd amándol lmpreunã, au venlI
la locul care l-au zls Dumnezeu lul, øl au
zldlI acolo Avraam jerIvenlc, øl au pus
leamnele deasupra, øl, legánd pre fllul sãu,
Isaac, l-au pus pre jerIvenlc deasupra
leamnelor.
1û.* Sl au Ilns Avraam mána sa sã la cu{lIul
sã junghle pre fllul sãu.
11. Sl l-au sIrlgaI lngerul Domnulul dln
cerlu, øl au zls: ,Avraame, Avraame¨. Iarã
el au zls: ,IaIã, eu¨.
12. Sl au zls: ,Sã nu pul mána Ia pre prunc,
nlcl sã facl lul nlmlca, cã acum am cunoscuI
cã Ie Ieml Iu de Dumnezeu, øl nu {l s-au fãcuI
mllã de fllul Iãu cel lublI, penIru Mlne¨.
13. Sl, cãuIánd Avraam cu ochll sãl, au
26. (g) Grece.: cuvánIul acesIa, larã jldoveaøIe:
lucrul acesIa, øl románeaøIe lncã vlne mal blne
lucrul decáI cuvánIul.
*Sus
2û, 14
*IudlI
8, 22 [23]
Evrel
11, 17
*Iaco.
2, 21
1.*
CARTEA FACERII

CAP 22 SI 23
vãzuI, øl, laIã, un berbeace era lncurcaI cu
coarnele lnIr-un ram de Iufã savec, øl s-au
dus Avraam øl au luaI berbeacele øl l-au adus
jerIvã ln locul lul Isaac, fllulul sãu.
14. Sl au chemaI Avraam numele loculul
acelula: ,Domnul au vãzuI¨, ca sã zlcã asIãzl:
,În munIele, Domnul s-au arãIaI¨.
15. Sl au sIrlgaI lngerul Domnulul pre
Avraam a doao oarã dln cerlu, zlcánd:
16.* ,Asupra Mea Însuml M-am juraI, zlce
Domnul, penIru cã al fãcuI cuvánIul acesIa
øl nu {l s-au fãcuI mllã de fllul Iãu cel lublI,
penIru Mlne.
17. Cu adevãraI blnecuvánIánd Ie volu blne-
cuvánIa, øl lnmul{lnd volu lnmul{l sãmán{a
Ia ca sIealele cerlulul øl ca nãslpul cel de pre
{ãrmurlle mãrll, øl va moøIenl sãmán{a Ia
ceIã{lle neprllaIlnllor.
18. Sl sã vor* blnecuvánIa lnIru sãmán{a Ia
IoaIe neamurlle pãmánIulul, penIru cã al
asculIaI cuvánIul Mleu¨.
19. Sl s-au lnIors Avraam la sluglle sale øl,
sculándu-sã, s-au dus la FánIána JurãmánIu-
lul, øl au lãculI Avraam la FánIána Jurãmán-
Iulul.
2û. Sl au fosI dupã aceasIea, s-au porunclI
lul Avraam, zlcánd: ,IaIã, au nãscuI Melha øl
ea fllu lul Nahor, fraIelul Iãu.
21. Pre Uz, cel lnIálu nãscuI, øl pre Valx,
fraIele lul, øl pre Camull, IaIãl slrllor.
22. Sl pre Hazad øl pre Azav øl pre Faldes øl
pre Ieldaf øl pre VaIull.
23. Iarã VaIull au nãscuI pre Reveca, sánI
opI feclorl aceøIla, pre carll l-au nãscuI Melha
lul Nahor, fraIelul lul Avraam.
24. Iarã {llIoarea lul, anume Relma, au nãscuI
øl ea pre Tavec, Taam øl pre Tohos øl pre
Moha¨.
CAP 23
5orro moore ¸ì o pldnge Aoroom ¸ì o ingroop6 in pe¸tero
ceo inJoìt6, coreo o ou cump6rot Aoroom Je lo Ejron.
l au fosI vlla{a Sarrel anl o suIã
øl doaozecl øl øeapIe.
Sl au murlI Sarra ln ceIaIea
Arvoc, carea easIe ln vale,
aceasIa easIe Hevron, ln pãmánIul Hanaan,
øl au venlI Avraam sã plángã pre Sarra øl sã
o jãleascã.
3. Sl s-au sculaI Avraam de la morIul sãu,
øl au grãlI Avraam flllor lul HeI, zlcánd:
4. ,SIrãln øl nemearnlc sánI eu la vol,
da{l-ml mle, darã, moøle de mormánI la vol,
øl volu lngropa morIul mleu de la mlne¨.
5. Sl au rãspuns flll lul HeI cãIrã Avraam,
zlcánd:
6. ,Nu, doamne, cl ne asculIã pre nol: lmpãraI
de la Dumnezeu eøIl Iu lnIru nol, ln mormánIu-
rlle noasIre ceale alease lngroapã-{l morIul
Iãu, cã nlcl unul dlnIrã nol nu va oprl mormán-
Iul sãu de cãIrã Ilne, ca sã nu-{l lngropl morIul
Iãu acolo¨.
7. Sl, sculándu-sã Avraam, s-au lnchlnaI
norodulul pãmánIulul, flllor lul HeI.
8. Sl au grãlI cãIrã dánøll Avraam, zlcánd:
,De vol{l cu sufleIul vosIru ca sã lngrop
morIul mleu de la fa{a mea, asculIa{l-mã øl
grãl{l penIru mlne lul Efron a lul Saar.
9. Sl sã-ml dea mle peøIera cea lndolIã,
carea o are el, ceaea ce easIe ln parIea {arlnel
lul, pre arglnI ce va fl vreadnlcã, sã-ml dea
mle aceasIa lnIrã vol moøle de mormánI¨.
1û. Sl Efron øedea ln mljlocul flllor lul HeI,
øl rãspunzlnd Efron HeIeul cãIrã Avraam, au
zls la auzul flllor lul HeI øl a IuIuror celor ce
lnIra ln ceIaIe, zlcánd:
11. ,Lángã mlne fll, doamne, øl mã asculIã:
{arlna øl peøIera carea easIe lnIr-lnsa {le o
dau lnalnIea IuIuror ceIã{eanllor mlel,
daIu-o-am {le, lngroapã morIul Iãu¨.
12. Sl s-au lnchlnaI Avraam lnalnIea
norodulul pãmánIulul (a).
13. Sl au zls lul Efron la auz lnalnIea noro-
dulul pãmánIulul: ,De vreame ce eøIl lángã
mlne, asculIã-mã. ArglnIul {arlnel la-l de la
mlne, øl volu lngropa morIul mleu acolo¨.
14. Sl au rãspuns Efron lul Avraam, zlcánd:
15. ,Nu, doamne, am auzlI, pãmánIul easIe
de paIru suIe de dldrahme de arglnI, ce e
aceasIa lnIrã mlne øl lnIrã Ilne? Ce (b)? Iarã
Iu morIul {l-l lngroapã¨.
16. Sl au asculIaI Avraam de Efron, øl au
plãIlI Avraam lul Efron arglnIul, care au grãlI
la auzul flllor lul HeI, paIru suIe de dldrahme
de arglnI ales la nego{lIorl.
17. Sl {arlna lul Efron, ln carea era peøIera
cea lndolIã, carea easIe cãIrã fa{a Mamvrel,
{arlna øl peøIera, carea era lnIru ea, øl IoI
arborlle care era ln {arlnã, øl IoI ce easIe ln
hoIarãle el lmprejur,
18. S-au daI lul Avraam moøle lnalnIea flllor
lul HeI, øl lnalnIea IuIuror celor ce lnIra ln
ceIaIe.
19. Dupã aceasIea, au lngropaI Avraam pre
Sarra, mularea sa, ln peøIera {arlnel cea lndo-
lIã, carea easIe ln preajma Mamvrel,* aceasIa
easIe Hevron, ln pãmánIul lul Hanaan.
2û. Sl s-au lnIãrlI {arlna øl peøIera, carea era
lnIr-lnsa, a lul Avraam spre moøle de mor-
mánI de la flll lul HeI.
12. (a) Blbl. cea veachle are: lnalnIea norodulul
pãmánIulul øl lnalnIea flllor lul HeI. 15. (b) În
jldovle easIe: ,Doamne al mleu, asculIã-mã pre
mlne, pãmánI de paIru suIe de slcll de argln{l,
lnIrã mlne øl lnIrã Ilne ce easIe¨.
*Psalm
1û4, 9
Slrah
44, 21
1 Maca.
2, 52
Luca
1, 73
Evrel
6, 13
17
*Sus
12, 3
18, 18
Jos
26, 4
Slrah
44, 25 [23]
FapIe
3, 15 [25]
*Jos
35, 27
1.
2.
21
CARTEA FACERII CAP 24
CAP 24
Aoroom, jurdnJu-¸ì slugo so ¸ì in Mesopotomììo
trìmìjdnJu-l s6 ceorce muìore luì lsooc, ocesto ludnJ s6mn
Je lo Dumnezeu ojl6 pre Reoeco, ¸ì cu ooìo p6rìnjìlor ¸ì o
jrojìlor ¸ì cu o eì o oJuce lo lsooc, pre coreo el o ìo muìore,
¸ì o¸o s6 mdng6ìe Jup6 moorteo mdne-so.
l Avraam era bãIrán peIrecuI ln
zlle, øl Domnul blne au cuván-
IaI pre Avraam lnIru IoaIe.
Sl au zls Avraam slugll sale
cell mal bãIráne a casll sale, carele era mal
mare presIe IoaIe ale sale:* ,Pune mána Ia
supI armul mleu.
3. Sl Ie volu jura, pre Domnul Dumnezeul
cerlulul øl pre Dumnezeul pãmánIulul, ca
feclorulul mleu, Isaac, sã nu lal mulare dln
feaIele hananellor, lnIrã carll lãculesc eu.
4. Cl ln pãmánIul mleu, unde m-am nãscuI
eu, vel mearge, øl ln neamul mleu, øl vel luoa
mulare fllulul mleu, Isaac, de acolo¨.
5. Sl au zls cãIrã dánsul sluga: ,Dar de nu
va vrea mularea sã vle cu mlne ln pãmánIul
acesIa, lnIoarce-volu pre fllul Iãu acolo, ln
pãmánIul de unde al leølI¨.
6. Iarã Avraam au zls cãIrã dánsul: ,Ia
amlnIe sã nu lnIorcl pre fllul mleu acolo.
7. Domnul Dumnezeul cerlulul øl Dumne-
zeul pãmánIulul, Cel ce m-au luaI dln casa
IãIáne-mleu øl dln pãmánIul ln care m-am
nãscuI, Cel ce ml-au grãlI øl S-au juraI mle,
zlcánd:* «Tle volu da pãmánIul acesIa, øl
semln{lel Iale». AcesIa va IrlmlIe pre lngerul
Sãu lnalnIea Ia, øl vel luoa mulare feclorulul
mleu de acolo.
8. Iarã de nu va vrea mularea sã vle cu Ilne
ln pãmánIul acesIa, curaI vel fl Iu de jurãmán-
Iul mleu, numal pre feclorul mleu sã nu-l
lnIorcl acolo¨.
9. Sl au pus sluga mána sa supI armul lul
Avraam, sIãpánulul sãu, øl au juraI pre
cuvánIul acesIa.
1û. Sl au luaI sluga zeace cãmlle dln cã-
mllele sIãpánulul sãu øl dln IoaIe bunãIã-
{lle sIãpánulul sãu, cu slne, øl sculándu-sã
s-au dus ln MesopoIamlla, ln ceIaIea lul
Nahor.
11. Sl au aøezaI cãmllele sã odlhneascã afarã
de ceIaIe lángã fánIána apel de seara, unde
les dupã apã.
12. Sl au zls: ,Doamne, Dumnezeul sIãpánu-
lul mleu, Avraam, fã cale bunã lnalnIea mea
asIãzl øl fã mllã cu sIãpánul mleu, Avraam.
13. IaIã, eu sIau la fánIána apel, øl feaIele
celor ce lãculesc ln ceIaIe les ca sã scoa{ã
apã.
14. Sl va fl fecloara cãrlla eu vol zlce:
«Pleacã vadra Ia sã beau», øl ea va zlce mle:
«Bea Iu øl cãmllele Iale le volu adãpa, pá-
nã ce vor lnceIa IoaIe a bea», pre aceasIa o
al gãIlI lul Isaac, slugll Tale, øl lnIru aceasIa
volu cunoaøIe cã al fãcuI mllã cu sIãpánul
mleu, Avraam¨.
15. Sl au fosI mal lnalnIe de a sãvárøl el
grãlnd lnIru cugeIul sãu, laIã, au leølI afarã
Reveca, faIa lul VaIull, feclorulul Melhel,
mulerll lul Nahor, fraIelul lul Avraam, avánd
vadra pre umãrul sãu.
16. Sl fecloara era frumoasã la fa{ã foarIe,
fecloarã era, bãrbaI nu o au cunoscuI pre
ea, øl, pogorándu-sã la fánIánã, au umpluI
vadra øl s-au sulI.
17. Sl au alergaI sluga lnalnIea el, øl au zls:
,Dã-ml sã beau pu{lnIea apã dln vadra Ia¨.
18. Iarã ea au zls: ,Bea, doamne¨. Sl grã-
blnd, au slobozlI vadra pre bra{ul sãu øl l-au
adãpaI pánã au lnceIaI a bea.
19. Sl au zls: ,Sl cãmllelor Iale volu scoaIe
apã pánã ce vor bea IoaIe¨.
2û. Sl au grãblI øl au deøerIaI vadra ln
adãpãIoare, øl larãøl au alergaI la fánIánã
sã scoa{ã apã, øl au adãpaI IoaIe cãmllele.
21. Iarã omul o socoIea pre ea øl Iãcea, ca
sã cunoascã, lndrepIaI-au Dumnezeu calea
lul, au ba?
22. Sl au fosI dupã ce au lnceIaI IoaIe
cãmllele a bea, au luoaI omul cercel de aur,
care Irãgea cáIe o drahmã, øl doao brã{ãrl
pre málnlle el, care Irãgea zeace mãsurl de
aur.
23. Sl o au lnIrebaI pre dánsa øl au zls: ,A
cul faIã eøIl? Spune-ml de easIe la IaIãl Iãu
loc sã sãlãølulm nol¨.
24. Iarã ea au zls lul: ,FaIã sánI a lul VaIull,
fllul Melhel, pre carele l-au nãscuI ea lul
Nahor¨.
25. Sl l-au zls lul: ,Sl pale øl fán mulI easIe
la nol, øl loc de sãlãølulI¨.
26. Sl blne pãránd omulul, s-au lnchlnaI
Domnulul øl au zls:
27. ,Blne e cuvánIaI Domnul Dumnezeul
sIãpánulul mleu, Avraam, Cel ce nu au luoaI
drepIaIea Sa øl adevãrul de la sIãpánul mleu,
øl pre mlne m-au lndrepIaI la casa fraIelul
sIãpánulul mleu¨.
28. Sl, alergánd prunca, au spus ln casa
mumel sale, dupã cuvlnIele aceasIea.
29. Iarã Reveca avea fraIe, anume Lavan, øl
au alergaI Lavan la om afarã, la fánIánã.
3û. Sl au fosI deaca au vãzuI cercell øl
brã{ãrlle ln málnlle soru-sa, øl auzlnd cuvln-
Iele Revechel, surorel sale, carea zlcea:
,Aøea ml-au grãlI omul¨, øl au venlI la om
unde sIa el cu cãmllele la fánIánã.
31. Sl au zls lul: ,Vlno, lnIrã lnlãunIru, blne-
cuvánIaIe al Domnulul, penIru ce sIal afarã?
Eu am gãIlI casã øl loc cãmllelor¨.
32. Sl au lnIraI omul ln casã øl au des-
cãrcaI cãmllele, øl au daI pale øl fán
*Jos
46 [47], 29
*Sus
12, 7
13, 16
15, 18
Jos
26, 4
1.
2.
CARTEA FACERII
22
CAP 24
cãmllelor øl apã de spãlaI plcloarelor lul øl
plcloarelor oamenllor celor ce era cu el.
33. Sl le-au pus lor pálne sã mãnánce, larã
el au zls: ,Nu volu mánca pánã ce nu volu
grãl cuvlnIele meale¨. Sl el au zls: ,GrãlaøIe!¨
34. Sl el au zls: ,Sluga lul Avraam sánI eu,
35. Sl Domnul blne au cuvánIaI pre sIãpánul
mleu foarIe, øl s-au mãrlI, øl l-au daI lul ol øl
vl{el øl arglnI øl aur, slugl øl slujnlce, cãmlle,
øl aslnl.
36. Sl Sarra, mularea sIãpánulul mleu, au
nãscuI un feclor sIãpánulul mleu dupã ce
au lmbãIránlI el, øl l-au daI lul IoaIe cáIe au
avuI.
37. Sl m-au juraI sIãpánul mleu, zlcánd: «Sã
nu lal mulare fllulul mleu dln feaIele
hananellor, lnIrã carll lãculesc eu ln pãmánIul
lor.
38. Cl numal la casa IãIáne-mleu sã mergl øl
la neamul mleu, øl vel luoa mulare feclorulul
mleu de acolo».
39. Iarã eu am zls sIãpánulul mleu: «Darã de
nu va vrea sã vle cu mlne?»
4û. Sl ml-au zls: «Domnul Dumnezeu, lnaln-
Iea Cul blne am plãcuI, Acela va IrlmlIe pre
lngerul Sãu cu Ilne øl va lndrepIa calea Ia, øl
vel luoa mulare fllulul mleu dln neamul mleu
øl dln casa IãIáne-mleu.
41. AIuncl curaI vel fl de blãsIãmul mleu,
deaca vel venl la neamul mleu øl nu vor da
{le, øl Iu vel fl curaI de jurãmánIul mleu».
42. Sl venlnd eu asIãzl la fánIánã am zls:
«Doamne Dumnezeul sIãpánulul mleu, Avra-
am, de vel lndrepIa Tu calea mea pre carea
acum merg.
43. IaIã, sIau la fánIána apel, øl feaIele
oamenllor ceIã{ll vor leøl ca sã la apã, øl va fl
fecloara cãrlla eu volu zlce: 'Dã-ml sã beau
pu{lnIea apã dln vadra Ia'.
44. Sl ea-ml va zlce: 'Sl Iu bea, øl cãmllelor
Iale volu scoaIe apã', aceasIa easIe mularea
carea o au gãIlI Domnul lul Isaac, slujll Sale,
øl lnIru aceasIa volu cunoaøIe cã al fãcuI mllã
cu sIãpánul mleu, Avraam».
45. Sl au fosI mal lnalnIe de a sfárøl eu grãlnd
ln cugeIul mleu, lndaIã au leølI Reveca cu
vadra pre umãr øl s-au pogoráI la fánIánã øl
au scos apã, øl am zls el: «Dã-ml sã beau».
46. Sl ea, grãblnd, au slobozlI vadra pre
bra{ul sãu de pre dánsa, øl au zls: «Bea Iu, øl
cãmllele Iale le volu adãpa». Sl am beuI, øl
cãmllele le-au adãpaI.
47. Sl o am lnIrebaI pre ea, øl am zls: «A cul
faIã eøIl Iu? Spune mle». Sl ea au zls: «FaIã
sánI eu a lul VaIull, feclorulul lul Nahor, pre
carele au nãscuI lul Melha». Sl am pus cercell
pre bra{ul el, øl brã{erlle pre málnlle el.
48. Sl, pãrándu-ml blne, m-am lnchlnaI
Domnulul øl blne am cuvánIaI pre Domnul
Dumnezeul sIãpánulul mleu, Avraam, Cel ce
m-au lndrepIaI ln calea adevãrulul, ca sã lau
pre faIa fraIelul sIãpánulul mleu, fllulul sãu.
49. Decl, de ve{l face vol mllã øl drepIaIe
cu sIãpánul mleu, spune{l-ml, ca sã mã
lnIorc spre dreapIa sau spre sIánga¨.
5û. Sl, rãspunzlnd Lavan øl VaIull, au zls:
,De la Domnul au leølI lucrul acesIa, nu vom
puIea grãl {le lmproIlvã, nlcl rãu, nlcl blne.
51. IaIã, Reveca lnalnIea Ia easIe, la-o øl Ie
du øl sã fle mulare feclorulul sIãpánulul Iãu,
dupã cum au grãlI Domnul¨.
52. Sl au fosI dupã ce au auzlI sluga lul
Avraam cuvlnIele lor, s-au lnchlnaI pre
pãmánI lul Dumnezeu.
53. Sl, sco{lnd sluga vase de arglnI øl de
aur, øl lmbrãcãmlnIe, au daI Revechel, øl
darurl au daI fraIelul el øl mumel el.
54. Sl au máncaI øl au beuI el øl oamenll
cel ce era cu el, øl au dormlI, øl, sculándu-sã
dlmlnea{ã, au zls: ,Slobozl{l-mã, sã mã duc
la sIãpánul mleu¨.
55. Sl au zls fra{ll øl mumã-sa: ,Sã rãmlle
faIa cu nol ca vro zeace zlle, øl dupã aceaea
sã va duce¨.
56. Iarã el au zls cãIrã el: ,Nu mã oprl{l, cã
Domnul au lndrepIaI calea mea lnIru mlne,
slobozl{l-mã, ca se merg la sIãpánul mleu¨.
57. Iarã el au zls: ,Sã chemãm prunca øl sã
lnIrebãm gura el¨. Sl au chemaI pre Reveca
øl l-au zls el: ,Mearge-vel cu omul acesIa?¨
58. Iarã ea au zls: ,Mearge-volu¨.
59. Sl au slobozlI pre Reveca, sora sa, øl
averlle el, øl pre sluga lul Avraam øl pre cel
ce era cu dánsul.
6û. Sl blne au cuvánIaI pre Reveca, øl l-au
zls el: ,Sora noasIrã eøIl, fã-Ie lnIru mll de
zecl de mll, øl sã moøIeneascã sãmán{a Ia
ceIã{lle neprllaIlnllor¨.
61. Sl sculándu-sã Reveca øl slujnlclle el,
s-au sulI pre cãmlle øl s-au dus cu omul; øl
luánd sluga pre Reveca, s-au dus.
62. Iarã Isaac mergea prln pusIle de cãIrã
FánIána* Vedenlel, øl el lãcula ln pãmánIul
cel de cãIrã amllazãzl.
63. Sl au leølI Isaac ca sã se preumble la
cámp de cãIrã searã, øl, cãuIánd cu ochll,
au vãzuI cãmllele venlnd.
64. Sl, cãuIánd Reveca cu ochll, au vãzuI
pre Isaac øl au sãrlI de pre cãmllã.
65. Sl au zls cãIrã slugã: ,Clne easIe omul
acela carele mearge pre cámp lnalnIea
noasIrã?¨ Sl au zls sluga: ,AcesIa easIe
sIãpánul mleu¨. Iarã ea, luándu-øl veømán-
Iul, s-au lmbrãcaI¨.
*Sus
16, 14
23
CARTEA FACERII CAP 24 SI 25
dlnIálu nãscuI, Ismall øl NaveoI øl Chldar øl
Navdell øl Masam.
14. Sl Masma øl Duma øl Masl.
15. Sl Hodan øl Teman øl IeIur øl Nafes øl
Chedma.
16. AceøIla sánI flll lul Ismall, øl aceasIea
sánI numele lor, ln corIurlle lor øl lnIru
sãlaøurlle lor, dolsprãzeace bolarl dupã
neamul lor.
17. Sl aceøIla sánI anll vle{ll lul Ismall, o
suIã Irelzecl øl øeapIe de anl, øl slãblnd, au
murlI øl s-au pus lángã neamul sãu.
18. Sl au lãculI de la EvllaI pánã la Sur, carea
easIe lnalnIea fea{ll EghlpIulul, pánã au venlI
la aslrlanl, lnalnIea IuIuror fra{llor lul au
lãculI.
19. Sl aceasIea sánI naøIerlle lul Isaac, fllul
lul Avraam: Avraam au nãscuI pre Isaac.
2û. Iarã Isaac era de paIruzãcl de anl cánd
au luaI pre Reveca, faIa lul VaIull Slrulul,
dln (b) MesopoIamlla Slrlel, sora lul Lavan,
øle mulare.
21. Sl s-au rugaI Isaac Domnulul penIru
Reveca, mularea sa, cã era sIearpã, øl l-au
asculIaI pre el Dumnezeu, øl au luaI ln
pánIece Reveca, mularea lul.
22. Sl sãlIa pruncll lnIru dánsa, øl au zls ea:
,De era sã fle aøea, ce au fosI de llpsã a lua ln
pánIece?¨ Sl s-au dus sã lnIreabe pre Domnul.
23.* Sl au zls el Domnul: ,Doao neamurl ln
pánIecele Iãu sánI, øl doao noroade dln
pánIecele Iãu sã vor lmpãr{l, øl norod pre
norod va lnIreace, øl cel mal mare va slujl
celul mal mlc¨.
24. Sl s-au umpluI zllele ca sã nascã ea, øl
era geamenl ln pánIecele el.
25.* Sl au leølI fllul cel lnIálu nãscuI roøu
IoI, cu o pllale pãroasã, øl au chemaI numele
lul Isav.
26.* Sl dupã acesIa, au leølI fraIele lul, øl
mána lul {lnea de cãlcálu pre Isav, øl au che-
maI numele lul Iacov. Iarã Isaac era de øase-
zecl de anl cánd au nãscuI Reveca pre aceøIla.
27. Sl au crescuI junl, øl au fosI Isav om
carele øIle vána øl lucrãIorlu de pãmánI, larã
Iacov au fosI om nedeprlns, lãculnd acasã.
28. Sl lubea Isaac pre Isav, penIru cã mánca
dln vánaIul lul, larã Reveca lubea pre Iacov.
29. Sl au flerI Iacov flerIurã, øl au venlI Isav
de la cámp osIenlI.
3û. Sl au zls Isav lul Iacov: ,Dã-ml sã mãnánc
dlnIr-aceasIã bucaIã roøllaIlcã, cã slãbesc
eu¨. PenIru aceaea s-au chemaI numele lul
Edom.*
2û. (b) În cea veachle llpseaøIe: dln MezopoIa-
mlla Slrlll, sora lul Lavan.
*1 Para.
1, 31
*1 Para.
1, 29
*Rom.
9, 1û
*Osle.
12, 3
*MaIe.
1, 2
*Avdl.
1, 1
Evrel
12, 16
66. Sl au spus sluga lul Isaac IoaIe cuvlnIele
cáIe au fãcuI.
67. Sl au lnIraI Isaac ln casa mumel sale øl
au luaI pre Reveca, øl s-au fãcuI lul mulare,
øl o au lublI pre dánsa, øl s-au mángálaI Isaac
penIru Sarra, mumã-sa.
CAP 25
Aoroom i¸ì ìo muìore ¸ì no¸te Jìntr-inso pruncì, c6roro
le J6 Jorurì, ìor6 luì lsooc iì los6 mo¸tenìreo, moore
Aoroom. çì lsmoìl, Jup6 ce no¸te Joìspr6zeoce boìorì,
moore. lsooc s6 roog6 pentru muìoreo so, c6 ero steorp6,
¸ì ou n6scut Joì pruncì geomenì, pre lsoo ¸ì pre locoo,
¸ì cel moì more ¸ì-ou odnJut celuì moì mìc no¸tereo ceo
Jìntdìu.
l, adãogánd Avraam, øl-au luaI
mulare, a cãrlla numele era
HeIura.
Sl ea au nãscuI lul pre Zom-
vran øl pre Iezan øl pre Madal øl pre Madlam
øl pre Iezvoc øl pre Sole.
3. Sl Iezan au nãscuI pre Sava øl pre Dedan,
øl flll lul Dedan au fosI (a): Asurllm øl LaIu-
sllm øl Laomlm.
4. Sl flll lul Madlam: Ghefar øl Aflr øl Enoh
øl Avlda øl Eldaga, Io{l aceøIla era feclorll
HeIurel.
5. Sl au daI Avraam IoaIe averlle sale lul
Isaac, feclorulul sãu.
6. Sl feclorllor {llIoarelor sale au daI Avra-
am darurl, øl lncã fllnd el vlu, l-au scos pre
el ln laIurl de la Isaac, fllul sãu, cãIrã rãsãrlI,
la pãmánIul rãsãrlIurllor.
7. Sl aceøIla sánI anll zllelor vle{ll lul
Avraam, cá{l au IrãlI, o suIã øeapIezecl øl
clncl de anl.
8. Sl, slãblnd Avraam, au murlI lnIru bãIrá-
nea{e bune, bãIrán øl plln de zlle, øl s-au
pus lángã norodul sãu.
9. Sl l-au lngropaI pre dánsul Isaac øl
Ismall, amándol feclorll lul, ln peøIera cea
lndolIã, ln {arlna lul Efron, feclorulul lul Saar
HeIeulul, carea easIe ln preajma Mamvrel.
1û. Tarlna øl peøIera, carea au cumpãraI
Avraam de la flll lul HeI, acolo au lngropaI
pre Avraam øl pre Sarra, mularea lul.
11. Sl au fosI, dupã ce au murlI Avraam,
blne au cuvánIaI Dumnezeu pre Isaac, fllul
lul, øl au lãculI Isaac lángã FánIána Vederll.
12. Sl aceasIea sánI naøIerlle lul Ismall,
feclorulul lul Avraam, pre carele l-au nãscuI
Agar EghlpIeanca, slujnlca Sarrel, lul Avraam.
13. Sl aceasIea sánI numele flllor lul
Ismall, dupã numele neamurllor lul:* cel
3. (a) Alex.; Blbl. romá. are: Au fosI Ragull øl
Nandell [Navdeil] øl Asurllm.
1.*
2.
CARTEA FACERII
24
CAP 25 SI 26
31. Sl au zls Iacov lul Isav: ,Vlnde-ml asIãzl
naøIerea Ia cea dlnIál¨.
32. Sl au zls Isav: ,IaIã, eu mã duc sã morlu,
øl ce-ml easIe mle bunã naøIerea cea dlnIálu?¨
33. Sl au zls Iacov lul: ,Joarã mle asIãzl¨.
Sl l-au juraI lul, øl au vánduI Isav naøIerea
cea dlnIálu lul Iacov.
34. Sl Iacov au daI lul Isav páne øl flerIurã
de llnIe, øl au máncaI øl au beuI, øl, sculán-
du-sã, s-au dus, øl nu au bãgaI samã Isav de
naøIerea cea dlnIálu.
CAP 26
lsooc pentru joometeo nemernìceo¸te in Gherorì. Dup6
ce ìo j6g6Juìnjo p6mdntuluì ¸ì bìnecuodntoreo semìnjìì
Je lo Dumnezeu, Aoìmeleh il mustr6 pentru ce ou zìs
c6 Reoeco iì eoste sor6, ¸ì p6storìì lor sj6JìnJu-s6
pentru pujurì, Aoìmeleh cu lsooc joce leg6tur6, lsoo s6
insoor6.
l au fosI foameIe pre pãmánI,
afarã de foameIea cea mal
dlnalnIe, carea au fosI ln zllele
lul Avraam, øl au mers Isaac la
Avlmeleh, lmpãraIul FlllsIllm ln Gherara.
2. Sl S-au arãIaI Dumnezeu lul øl l-au zls:
,Nu Ie pogorl ln EghlpI, cl lãculaøIe ln
pãmánIul care volu spune Eu {le.
3. Sl lãculaøIe ln pãmánIul acesIa øl Eu
volu fl cu Ilne øl Ie volu blagoslovl, cã {le øl
sãmln{lel Iale volu da IoI pãmánIul acesIa,*
øl volu lnIãrl jurãmánIul Mleu, care am ju-
raI lul Avraam, IaIãlul Iãu.
4. Sl volu lnmul{l sãmán{a Ia ca sIealele
cerlulul, øl volu da semln{lel Iale IoI pãmán-
Iul acesIa, øl lnIru sãmán{a Ia* sã vor blagos-
lovl IoaIe neamurlle pãmánIulul.
5. PenIru cã au asculIaI Avraam, IaIãl Iãu,
cuvánIul Mleu øl au pãzlI porunclle Meale øl
lnvã{ãIurlle Meale øl lndrepIãrlle Meale øl
leglle Meale¨.
6. Sl au lãculI Isaac ln Gherarl.
7. Sl au lnIrebaI oamenll loculul despre
Reveca, mularea lul, øl au zls: ,Sorã mle
easIe¨, cã s-au IemuI a zlce: ,Mulare-ml
easIe¨, ca nu doarã sã-l ucldã oamenll loculul
penIru Reveca, cã era frumoasã la fa{ã.
8. Sl au fosI acolo ln mulIã vreame, øl,
ulIándu-sã Avlmeleh, lmpãraIul Gherarllor,
pre fereasIrã, au vãzuI pre Isaac jucándu-sã
cu Reveca, mularea sa.
9. Sl au chemaI Avlmeleh pre Isaac øl l-au
zls lul: ,Cu adevãraI mulare-{l easIe? PenIru
ce, darã, al zls: «Sorã-ml easIe?»¨ Sl au zls
Isaac: ,PenIru ca nu cumva sã morlu penIru
dánsa¨.
1û. Sl l-au zls Avlmeleh lul: ,Cãcl al fã-
1û. (a) Jld.: pãcaI foarIe mare, care dln neøIlln{ã
cuI aceasIa noao? Pu{ln au fosI cã nu au
dormlI clneva dln neamul mleu cu mularea
Ia øl al fl adus presIe nol neøIlln{ã (a)¨.
11. Sl au porunclI Avlmeleh la IoI norodul
sãu, zlcánd: ,ToI cel ce sã va aIlnge de omul
acesIa øl de mularea lul vlnovaI va fl mor{ll¨.
12. Sl au sãmãnaI Isaac ln pãmánIul acela,
øl au aflaI ln anul acela orzul dánd lnsuIlI, øl
l-au blagoslovlI pre el Domnul.
13. Sl s-au lnãl{aI (b) omul øl, mergánd
lnalnIe, mal mare sã fãcea, pánã ce s-au fãcuI
mare foarIe.
14. Sl s-au fãcuI lul doblIoace de ol øl
doblIoace de bol øl arãIurl mulIe, øl l-au
plsmulI lul flllsIllmll.
15. Sl IoaIe fánIánlle cáIe au sãpaI sluglle
IãIáne-sãu pre vreamea IãIáne-sãu le-au
asIupaI flllsIllmll øl le-au umpluI cu pãmánI.
16. Sl au zls Avlmeleh cãIrã Isaac: ,Du-Ie
de la nol, cã Ie-al fãcuI mal Iare decáI nol
foarIe¨.
17. Sl s-au dus de acolo Isaac, øl au descã-
lecaI ln Valea Gherarllor, øl au lãculI acolo.
18. Sl Isaac larãøl au sãpaI fánIánlle apll,
care le-au fosI sãpaI sluglle lul Avraam, IaIãlul
sãu, øl le-au asIupaI flllsIllmll dupã ce au
murlI Avraam, IaIãl sãu, øl le-au chemaI cu
numele cu care le-au fosI chemaI IaIãl sãu.
19. Sl au sãpaI sluglle lul Isaac ln Valea
Gherarllor, øl au aflaI acolo lzvor de apã vle.
2û. Sl s-au sfãdlI pãsIorll Gherarllor cu
pãsIorll lul Isaac, zlcánd cã a lor easIe apa,
øl au numlI numele fánIánel SIrámbãIaIe,
penIru cã sIrámbãIaIe l-au fãcuI lul.
21. Sl, ducándu-sã de acolo, au sãpaI alIã
fánIánã, øl sã prlcea øl penIru aceaea, øl au
numlI numele el Vrajbã.
22. Sl, ducándu-sã de acolo, au sãpaI alIã
fánIánã, øl nu s-au sfãdlI penIru aceaea, øl
au numlI numele el Lã{lme, zlcánd cã: ,Acum
ne-au lã{lI pre nol Domnul øl ne-au crescuI
pre pãmánI¨.
23. Sl s-au sulI de acolo la FánIána Jurãmán-
Iulul.
24. Sl S-au arãIaI lul Domnul ln noapIea a-
ceaea øl au zls: ,Eu sánI Dumnezeul lul Avra-
am, IaIãlul Iãu, nu Ie Ieame, cã cu Ilne sánI
øl Ie volu blnecuvánIa øl volu lnmul{l sãmán-
{a Ia penIru Avraam, IaIãl Iãu¨.
25. Sl au zldlI acolo olIarlu, øl au chemaI
numele Domnulul, øl au pus acolo corIul sãu,
øl au sãpaI acolo sluglle lul Isaac fánIánã ln
Valea Gherarllor.
26. Sl Avlmeleh s-au dus la dánsul de la
Gherarl øl OhozaI, carele {lnea pre noru-sa,
l-am fl fãcuI. 13. (b) Sl s-au lnãl{aI, adecã, s-au
lmbogã{lI, s-au fãcuI vesIlI.
*Sus
12, 7
15, 18
*Sus
12, 3
18, 18
22, 17
1.
25
CARTEA FACERII CAP 26 SI 27
øl Flhon, mal-marele oasIel puIerll lul.
27. Sl au zls cãIrã el Isaac: ,PenIru ce a{l
venlI la mlne? Sl vol m-a{l uráI øl m-a{l scos
de la vol¨.
28. Iarã el au zls: ,Vãzlnd am vãzuI cã
Domnul easIe cu Ilne, øl am zls sã fle
jurãmánI lnIrã nol øl lnIrã Ilne øl sã punem
legãIurã cu Ilne.
29. Ca sã nu facl cu nol rãu, precum nol nu
ne-am scárblI de Ilne, øl precum nol blne
am foloslI {le øl Ie-am scos cu pace, øl Iu
acum eøIl blnecuvánIaI de la Domnul¨.
3û. Sl au fãcuI lor ospã{, øl au máncaI øl au
beuI.
31. Sl, sculándu-sã dlmlnea{ã, au juraI fleøIe-
carele deaproapelul sãu, øl l-au slobozlI pre
dánøll Isaac, øl s-au dus de la el cu mánIulre
(v).
32. Iarã au fosI lnIru aceaeaøl zl, venlnd
sluglle lul Isaac, l-au spus penIru fánIána ce
au sãpaI øl au zls: ,Nu am aflaI apã (g)¨.
33. Sl o au numlI jurãmánI, øl, penIru acea-
ea, au chemaI numele ceIã{ll aceaea, FánIá-
na JurãmánIulul, pánã ln zloa de asIãzl.
34. Iarã Isav era de paIruzecl de anl, øl au
luaI mulare pre IudlI, faIa lul Veoh HeIeulul,
øl pre VaslmaI, faIa lul Elon HeIeulul.
35.* Sl nãcãjlla eale pre Isaac øl pre Reveca.
CAP 27
locoo, Jìn sjotul mum6-so, ìo bìnecuodntoreo in locul luì
lsoo, pentru o c6ruìo pìzm6, inJemndnJu-s6 Je mum6-so,
juge in Horon, lo looon.
l au fosI dupã ce au lmbãIránlI
Isaac øl au slãblI ochll lul a
vedea, au chemaI pre Isav, fllul
sãu cel mal mare, øl l-au zls lul:
,Fllul mleu¨. Sl el au rãspuns: ,IaIã, eu¨.
2. Sl au zls lul: ,IaIã, am lmbãIránlI øl nu
øIlu zloa sfárølIulul mleu.
3. Acum, darã, la-{l unealIa Ia, Iulba øl
arcul, øl leøl la cámp.
4. Sl sã-ml vánezl mle vánaI øl sã-ml facl
máncare, precum lubesc eu, øl sã-ml aducl
sã mãnánc, ca sã Ie blnecuvlnIeaze sufleIul
mleu mal lnalnIe de ce volu murl¨.
5. Iarã Reveca au auzlI pre Isaac grãlnd cu
Isav, fllul sãu, øl s-au dus Isav la cámp sã
váneaze vánaI IãIáne-sãu.
6. Sl au zls Reveca cãIrã Iacov, fllul sãu
cel mal Ilnãr: ,Sã øIll cã am auzlI pre Isaac,
IaIãl Iãu, grãlnd cu Isav, fraIele Iãu, øl
zlcándu-l:
7. «Adã-ml vánaI øl-ml fã de máncare,
ca máncánd sã Ie blnecuvlnIez lnalnIea
31. (v) Jldo.: Cu pace, sãnãIoøl. 32. (g) Jldo.
Domnulul mal lnalnIe de ce morlu eu».
8. Decl, acum, fllul mleu, asculIã-mã pre
mlne, precum poruncesc eu {le.
9. Sl, mergánd la ol, adã-ml de acolo dol
lezl Ilnerl øl bunl, øl volu face pre el máncare
IãIáne-Iãu, precum lubeaøIe.
1û. Sl-l vel duce lnlãunIru la IaIãl Iãu øl va
mánca, ca sã Ie blnecuvlnIeaze IaIãl Iãu mal
lnalnIe de ce va murl¨.
11. Iarã Iacov au zls cãIrã Reveca, mumã-sa:
,FraIele mleu, Isav, easIe om pãros, larã eu
sánI om neaIed.
12. Ca nu cumva sã mã plpãle IaIãl mleu, øl
volu fl lnalnIea lul ca un lnøelãIorlu, øl volu
aduce asupra mea blãsIãm, larã nu blnecu-
vánIarea¨.
13. Sl l-au zls lul mumã-sa: ,Asupra mea sã
fle blãsIãmul Iãu, fllule, numal asculIã
cuvánIul mleu øl, mergánd, adã-ml¨.
14. Sl, mergánd, au luaI øl au adus la
mumã-sa, øl au fãcuI mumã-sa bucaIe,
precum lubea IaIãl lul.
15. Sl, luánd Reveca halna cea mal bunã a
lul Isav, feclorulul sãu celul mal mare, carea
era la dánsa ln casã, au lmbrãcaI pre Iacov,
fllul sãu cel mal Iánãr.
16. Sl cu plelceluøele lezllor au lnfãøuraI
bra{ele lul øl gollclunea grumazulul lul.
17. Sl au daI bucaIele øl pálnea care fãcusã
ln málnlle lul Iacov, fllulul sãu, øl le-au dus
la IaIãl sãu.
18. Sl au zls: ,TaIã¨. Iarã el au zls: ,IaIã,
eu, clne eøIl Iu, fllule?¨
19. Sl au zls Iacov IãIáne-sãu: ,Eu sánI Isav,
cel lnIálu nãscuI al Iãu, fãcuI-am precum
ml-al grãlI mle. Scoalã-Ie øl øezl øl mãnáncã
dln vánaIul mleu, ca sã mã blnecuvánIeaze
sufleIul Iãu¨.
2û. Sl au zls Isaac flllul sãu: ,Ce easIe
aceasIa, ce al aflaI aøea curánd, o, fllule?¨
Iarã el au zls: ,Ce au daI-a Domnul Dumne-
zeul Iãu lnalnIea mea¨.
21. Sl au zls Isaac lul Iacov: ,Aprople-Ie la
mlne øl Ie volu plpãl, fllule, oare Iu eøIl fllul
mleu, Isav, au nu?¨
22. Sl s-au apropllaI Iacov la Isaac, IaIãl
sãu, øl l-au plpãlI pre el øl au zls: ,Glasul cu
adevãraI easIe glasul lul Iacov, larã málnlle
sánI málnlle lul Isav¨.
23. Sl nu l-au cunoscuI pre el, penIru cã mál-
nlle lul era pãroase ca málnlle lul Isav fraIelul
sãu, øl l-au blnecuvánIaI pre el øl au zls:
24. ,Tu eøIl fllul meu, Isav¨. Iarã el au zls:
,Eu¨. Sl au zls:
25. ,Adu-ml, øl volu mánca dln vánaIul Iãu,
fllule, ca sã Ie blnecuvlnIeaze sufleIul mleu¨.
Sl l-au adus lul øl au máncaI, øl l-au adus øl
vln, øl au beuI.
26. Sl l-au zls Isaac, IaIãl sãu, lul: ,A-
øl laIln.: øl au zls: ,Am aflaI apã¨.
*Jos
27, 46
1.
CARTEA FACERII
26
CAP 27 SI 28
prople-Ie de mlne øl mã sãruIã, fllule¨.
27. Sl, apropllndu-sã, l-au sãruIaI, øl lndaIã,
cáI au mlroslI mlrosul halnelor lul, l-au blne-
cuvánIaI pre dánsul øl au zls: ,IaIã mlrosul
fllulul mleu, ca mlrosul unel {arlne pllne,
carea o au blnecuvánIaI Domnul.
28. Sl sã-{l dea {le Dumnezeu dln roao
cerlulul øl dln grãslmea pãmánIulul øl
mul{lme de gráu øl de vln.
29. Sl sã slujeascã {le neamurl øl sã se
lnchlne {le domnl øl sã fll domn fraIelul Iãu,
øl sã vor lnchlna {le feclorll IãIáne-Iãu. Cel
ce Ie va blãsIãma blãsIãmaI sã fle, cel ce Ie
va blnecuvánIa blnecuvánIaI sã fle¨.
3û. Sl au fosI dupã ce au lnceIaI Isaac a
blnecuvánIa pre Iacov, fllul sãu, øl au fosI
dupã ce au leølI Iacov de la fa{a lul Isaac,
IãIáne-sãu, venlI-au øl Isav, fraIele lul, de la
vánaI.
31. Sl au fãcuI øl el bucaIe, øl au adus IãIá-
ne-sãu øl au zls: ,Sã se scoale IaIãl mleu øl
sã mãnánce dln vánaIul fllulul sãu, ca sã mã
blnecuvlnIeaze sufleIul Iãu¨.
32. Sl au zls Isaac, IaIãl sãu: ,Clne eøIl Iu?¨
Iarã el au zls: ,Eu sánI Isav, fllul Iãu cel
lnIálu nãscuI¨.
33. Sl s-au spãlmánIaI Isaac cu spalmã mare
foarIe øl au zls: ,Darã clne easIe cel ce ml-au
vánaI mle vánaI, øl ml-au adus øl am máncaI
dln IoaIe, mal lnalnIe de ce al venlI Iu? Sl
l-am blnecuvlnIaI øl va fl blnecuvlnIaI¨.
34. Sl au fosI dupã ce au auzlI Isav cuvlnIele
lul Isaac, IãIáne-sãu, au sIrlgaI cu glas mare
øl amar foarIe øl au zls: ,BlnecuvlnIeazã-mã
øl pre mlne, IaIã¨.
35. Iarã el au zls: ,VenlI-au fraIele Iãu cu
lnøelãclune øl au luaI blnecuvánIarea Ia¨.
36. Sl au zls Isav: ,DrepI s-au chemaI nu-
mele lul Iacov, cã acum a doao oarã m-au
lnøelaI,* øl naøIerea mea cea dlnIálu o au luaI
øl blnecuvánIarea mea¨. Sl au zls Isav: ,Darã
nu ml-al lãsaI øl mle blnecuvánIare, IaIã?¨
37. Sl, rãspunzlnd Isaac, au zls cãIrã Isav:
,Încã øl domn l-am fãcuI pre el {le, øl pre
Io{l fra{ll lul l-am fãcuI lul slugl, øl cu gráu
øl cu vln l-am lnIãrlI pre el, darã {le ce volu
face, fllule?¨
38. Sl au zls Isav cãIrã IaIãl sãu: ,Au, doarã,
numal o blnecuvánIare easIe la Ilne, IaIã?
BlnecuvlnIeazã-mã øl pre mlne, IaIã¨.
39. Sl umlllndu-sã Isaac, au sIrlgaI cu glas
mare Isav øl au pláns, øl rãspunzlnd Isaac
IaIãl lul, l-au zls:* ,IaIã, dln grãslmea pãmán-
Iulul va fl hrana Ia øl dln roao cerlulul de
sus.
4û. Sl cu sablla Ia vel Irãl, øl fraIelul
Iãu vel slujl, øl va fl cánd vel lãpãda
øl vel dezlega jugul lul de pre grumazul
Iãu¨.
41. Sl purIa plzmã Isav asupra lul Iacov,
penIru blnecuvánIarea* cu carea l-au
blnecuvánIaI pre el IaIãl sãu, øl au zls Isav
lnIru cugeIul sãu: ,Sã se aprople zllele
jealel IaIãlul mleu, ca sã ucld pre Iacov,
fraIele mleu¨.
42. Sl s-au spus Revecãl cuvlnIele lul Isav,
feclorulul sãu cel mal bãIrán, øl, Irlml{lnd,
au chemaI pre Iacov, feclorul sãu cel mal
Iánãr, øl l-au zls lul: ,IaIã, Isav, fraIele Iãu,
sã laudã asupra Ia cã Ie va omorl.
43. Acum, darã, fllul mleu, asculIã cuvánIul
mleu øl, sculándu-Ie, fugl ln MesopoIamlla,
la Lavan, fraIele mleu, ln Haran.
44. Sl lãculaøIe cu el cáIeva zlle, pánã ce
sã va lnIoarce mánlla øl lu{lmea fraIelul Iãu
de la Ilne.
45. Sl va ulIa ce al fãcuI lul, øl volu IrlmlIe
de Ie volu chema de acolo, ca nu cumva
lnIr-o zl sã mã llpsesc de vol, de amándol
feclorll¨.
46.* Sl au zls Reveca cãIrã Isaac: ,Ml-am
uráI vlla{a penIru feaIele feclorllor lul HeI,
de va luoa Iacov mulare dln feaIele pãmán-
Iulul acesIula, de ce-ml easIe mle vlla{a?¨
CAP 28
locoo, ludnJ blogoslooenìe Je lo tot6l s6u ¸ì JucdnJu-s6
in Mesopotomììo, oeoJe in oìs scor6, pre coreo ero int6rìt
Domnul, ¸ì, Jup6 ce ou luot j6g6Juìnj6 Jespre p6mdnt ¸ì
Jespre inmuljìreo s6mdnjìì, Je¸teptdnJu-s6, s6 roog6 ¸ì
s6 j6g6Juìo¸te luì Dumnezeu.
l, chemánd Isaac pre Iacov,
l-au blagoslovlI pre el øl l-au
porunclI lul, zlcánd: ,Sã nu lal
mulare dln feaIele hananellor.
2. Cl Ie scoalã øl Ie du ln MesopoIamlla,
la casa lul VaIull, IaIãl mumel Iale, øl sã lal
{le de acolo mulare dln feaIele lul Lavan,
fraIele mumel Iale.
3. Sl Dumnezeul mleu sã Ie blagoslo-
veascã pre Ilne, øl sã Ie creascã øl sã Ie
lnmul{ascã, øl sã fll lnIru adunãrl de
neamurl.
4. Sl sã dea {le blnecuvánIarea lul Avra-
am, IaIãlul mleu, {le øl semln{lel Iale dupã
Ilne, ca sã moøIeneøIl pãmánIul ln care
lãculeøIl Iu acum, care l-au daI Dumnezeu
lul Avraam¨.
5.* Sl au Irlmls Isaac pre Iacov, øl s-au
dus ln MesopoIamlla la Lavan, feclorul lul
VaIull Slrulul, fraIele Revecãl, mumel lul
Iacov øl a lul Isav.
6. Sl au vãzuI Isav cã blne au cuvánIaI
Isaac pre Iacov øl l-au Irlmls ln Mesopo-
Iamlla Slrlel, sã-øl la øle mulare de acolo,
cánd blne-l cuvánIa pre el, øl l-au porunclI
lul, zlcánd: ,Sã nu lal mulare dln feaIele lul
Hanaan¨.
*Sus
25, 34
*Evrel
11, 2û
*Avdlu
2û [1û]
*Sus
26, 35
*Sus
12, 12
1.
27
CARTEA FACERII CAP 28 SI 29
7. Sl au asculIaI Iacov pre IaIãl sãu øl pre
mumã-sa, øl s-au dus ln MesopoIamlla
Slrlel.
8. Sl vãzlnd øl Isav cã sánI reale feaIele
lul Hanaan, lnalnIea lul Isaac, IaIãlul sãu,
9. S-au dus Isav la Ismall øl au luoaI pre
MaelgI, faIa lul Ismall, feclorulul lul Avra-
am, sora lul NaveoI, lángã mulerlle sale,
mulare.
1û. Sl au leølI Iacov de la FánIána Jurã-
mánIulul øl au mers ln Haran.
11. Sl au aflaI un loc øl au dormlI acolo,
cã apusease soarele, øl au luaI dln pleIrlle
loculul acelula øl øl-au pus øle cãpãIálu,
øl au adormlI ln locul acela, øl au vãzuI
vls.
12. Sl, laIã, o scarã era lnIãrlIã pre pãmánI,
a cãrlla capul ajungea ln cerlu, øl lngerll
lul Dumnezeu sã sula øl sã pogorea pre
dánsa.
13. Sl Domnul era lnIãrlI lnIr-lnsa, øl au
zls:* ,Eu sánI Dumnezeul lul Avraam,
IaIãlul Iãu, øl Dumnezeul lul Isaac, nu Ie
Ieame, pãmánIul ln care Iu dorml pre
dánsul {le-l volu da øl sãmln{lel Iale.
14. Sl va fl sãmán{a Ia ca nãslpul pãmán-
Iulul,* øl sã va lã{l spre mare øl spre mllazã-
zl øl spre mllazãnoapIe øl spre rãsãrlI,* øl
blne sã vor cuvánIa lnIru Ilne IoaIe neamu-
rlle pãmánIulul, øl lnIru sãmán{a Ia.
15. Sl, laIã, Eu cu Ilne sánI, pãzlndu-Ie ln
IoaIã calea orllncãIro vel mearge, øl Ie volu
lnIoarce la pãmánIul acesIa, cã nu Ie volu
lãsa, pánã ce volu face IoaIe cáIe am grãlI
{le¨.
16. Sl s-au deøIepIaI Iacov dln somnul sãu,
øl au zls cã: ,EasIe Domnul ln locul acesIa,
øl eu n-am øIluI¨.
17. Sl s-au IemuI øl au zls: ,CáI de lnfrl-
coøeaI easIe locul acesIa, nu easIe aceasIa
alIã, fãrã numal casa lul Dumnezeu, øl
aceasIa easIe poarIa cerlulul¨.
18. Sl s-au sculaI Iacov dlmlnea{ã, øl au
luaI pllaIra, carea o au fosI pus la cãpãIálul
sãu, øl o au pus sIálp,* øl au IurnaI unI-de-
lemn pre várful el.
19. Sl au chemaI numele loculul acelula
Casa lul Dumnezeu, larã mal lnalnIe sã
chema CeIaIea Ulamluz.
2û. Sl s-au fãgãdulI Iacov fãgãduln{ã cu
rugãclune, zlcánd: ,De va fl Domnul Dum-
nezeu cu mlne øl mã va pãzl ln calea aceasIa,
pre carea eu umblu, øl de-ml va da páne sã
mãnánc øl halne sã mã lmbrac,
21. Sl de mã va lnIoarce sãnãIos ln casa
IãIáne-mleu, øl va fl mle Domnul Dum-
nezeu,
22. Sl pllaIra aceasIa, carea o am pus sIálp,
va fl mle Casã a lul Dumnezeu, øl, dln IoaIe
cáIe vel da mle, a zeacea volu aduce Tle¨.
CAP 29
Pre locoo il prììmeo¸te looon ¸ì s6 tocmeo¸te locoo cu
looon s6-ì slujeosc6 in ¸eopte onì pentru Rohìl, ¸ì, Jup6
ce s6 plìnesc oceì ¸eopte onì, looon, in locul Rohìleì, J6
luì locoo pre lììo. Dup6 oceoeo, oljì ¸eopte onì slujeo¸te
pentru Rohìl. Rohìl ero steorp6, ìor6 lììo potru pruncì ou
n6scut.
l, rãdlcándu-øl Iacov plcloarele,
s-au dus ln pãmánIul rãsã-
rlIulul la Lavan, feclorul lul
VaIull Slrlulul, fraIele Revecãl,
mumel lul Iacov øl a lul Isav.
2. Sl, prlvlnd, au vãzuI o fánIánã ln cámp,
øl era acolo Irel Iurme de ol odlhnlndu-sã la
ea, cã dln fánIána aceaea sã adãpa Iurmele,
øl era pllaIrã mare pre gura fánIánel.
3. Sl sã aduna acolo IoaIe Iurmele, øl
prãvãlea pllaIra de pre gura fánIánel, øl
adãpa olle, øl larãøl punea pllaIra pre gura
fánIánel ln locul el.
4. Sl au zls Iacov cãIrã dánøll: ,Fra{llor,
de unde sánIe{l vol?¨ Iarã el au zls: ,Dln
Haran sánIem nol¨.
5. Sl le-au zls lor: ,SIl{l pre Lavan, feclorul
lul Nahor?¨ Iarã el au zls: ,SIlm¨.
6. Sl au zls lor: ,SãnãIos easIe?¨ Iarã el au
zls: ,SãnãIos¨. Sl, laIã, Rahll, faIa lul, vlnea
cu olle.
7. Sl le-au zls lor Iacov: ,Încã easIe zlo mul-
Iã, øl lncã nu easIe vreame a sã aduna IoaIe
Iurmele, adãpa{l olle øl vã duce{l de le paøIe{l¨.
8. Iarã el au zls: ,Nu vom puIea pánã ce sã
vor aduna Io{l pãsIorll øl vor rãsIurna pllaIra
de pre gura fánIánel øl sã adãpãm olle¨.
9. Încã grãlnd el cu el, laIã, Rahll, faIa lul
Lavan, vlnea cu olle IãIáne-sãu, cã ea pãøIea
olle IãIáne-sãu.
1û. Sl au fosI deaca au vãzuI Iacov pre Rahll,
faIa lul Lavan, fraIelul mumel sale, øl olle
lul Lavan, fraIelul mumel sale, apropllndu-sã,
Iacov au rãsIurnaI pllaIra de pre gura fán-
Iánel øl au adãpaI olle lul Lavan, fraIelul
mumel sale.
11. Sl au sãruIaI Iacov pre Rahll øl, sIrlgánd,
cu glasul sãu, au pláns.
12. Sl au spus Rahllel cã easIe fraIe
IãIáne-sãu, øl cum cã easIe feclor Revecãl;
larã ea, alergánd, au spus IaIãlul sãu dupã
cuvlnIele aceasIea.
13. Sl au fosI dupã ce au auzlI Lavan numele
lul Iacov, feclorulul sororel sale, au alergaI
lnIru lnIlmplnarea lul, øl, lmbrã{lølndu-l, l-au
sãruIaI øl l-au adus ln casa sa, øl au spus lul
Lavan IoaIe cuvlnIele aceasIea.
14. Sl au zls Lavan lul: ,Dln oasele meale
øl dln Irupul mleu eøIl Iu¨. Sl au fosI cu el o
lunã de zlle.
*Jos
35, 1
*2 Leage
12, 2û
19, 8
*Sus
26, 4
*Jos
31, 13
1.
CARTEA FACERII
28
CAP 29 SI 3û
15. Sl au zls Lavan cãIrã Iacov: ,PenIru
cã fraIe-ml eøIl, nu vel slujl mle ln dar!
Spune- ml, ce sã fle slmbrlla Ia?¨
16. Iarã Lavan avea doao feaIe, numele cell
mal mare, Llla, øl numele cell mal Ilnere, Rahll.
17. Sl ochll Llel era bolnavl, larã Rahll era
frumoasã la chlp øl mándrã la fa{ã foarIe.
18. Sl au lublI Iacov pre Rahll øl au zls:
,Volu slujl {le øeapIe anl penIru Rahll, faIa
Ia cea mal Ilnãrã¨.
19. Sl au zls Lavan lul: ,Mal blne sã o dau
{le decáI sã o dau alIul bãrbaI. LãculaøIe cu
mlne¨.
2û. Sl au slujlI Iacov penIru Rahll øeapIe
anl, øl era lnalnIea lul ca nløIe zlle pu{lne,
penIru cã o lubea pre dánsa.
21. Sl au zls Iacov cãIrã Lavan: ,Dã-ml mu-
larea mea, cã s-au umpluI zllele sã lnIru la
dánsa¨.
22. Sl au sIráns Lavan pre Io{l oamenll
loculul øl au fãcuI nunIã.
23. Sl, deaca s-au fãcuI searã, luánd Lavan
pre Llla, faIa sa, o au bãgaI lnlãunIru la
Iacov, øl au lnIraI la ea Iacov.
24. Sl au daI Lavan flel sale, Llel, pre Zelfan,
slujnlca.
25. Sl, dupã ce s-au fãcuI dlmlnea{ã, øl, laIã,
era Llla. Sl au zls Iacov cãIrã Lavan: ,Ce al
fãcuI aceasIa mle? Au nu penIru Rahll {l-am
slujlI {le? Sl penIru ce m-al lnøelaI?¨
26. Sl au rãspuns Lavan: ,Nu easIe aøea
oblcealu ln locul nosIru a da pre cea mal
Iánãrã mal lnalnIe decáI pre cea mal bãIránã.
27. PllneaøIe, darã, øeapIe anl al aceøIlla,
øl-{l volu da øl pre aceasIa penIru slujba ce
vel slujl mle lncã al{l øeapIe anl¨.
28. Sl au fãcuI Iacov aøea, øl au pllnlI øl
acel øeapIe anl, øl l-au daI Lavan pre Rahll,
faIa sa, mulare lul.
29. Sl au daI Lavan feaIel sale pre Vala,
slujnlca.
3û. Sl au lnIraI la Rahll øl au lublI mal mulI
pre Rahll decáI pre Llla, øl l-au slujlI lul lncã
al{l øeapIe anl.
31. Sl, vãzlnd Domnul Dumnezeu cã sã
ureaøIe Llla, au deøchls zgãul el, larã Rahll
era sIearpã.
32. Sl au luaI ln pánIece Llla, øl au nãscuI
feclor lul Iacov, øl au chemaI numele lul
Ruvln, zlcánd cã: ,Au vãzuI Domnul smere-
nlla mea øl ml-au daI mle feclor; acum, darã,
mã va lubl bãrbaIul mleu¨.
33. Sl larãøl au luaI Llla ln pánIece, øl au
nãscuI al dollea fllu lul Iacov, øl au zls cã:
,Au auzlI Domnul cum cã mã urãsc øl ml-au
adaos øl pre acesIa¨. Sl au chemaI numele
lul Slmeon.
34. Sl larãøl au luaI ln pánIece, øl au
nãscuI feclor, øl au zls: ,ÎnIru aceasIã vreame
acum la mlne va fl bãrbaIul mleu, cã
am nãscuI lul Irel feclorl¨. PenIru aceaea,
au chemaI numele lul Levl.
35. Sl, luánd lncã ln pánIece, larã au nãscuI
feclor, øl au zls: ,Acum lncã aceasIa mã volu
mãrIurlsl Domnulul¨*. PenIru aceaea, au
chemaI numele lul Iuda, øl au lnceIaI a naøIe.
CAP 3û
Rohìl jììnJ steorp6, lììo inceot6 o no¸te. AmdnJooo Jou
pre slujnìcìle sole b6rbotuluì s6u, Jìntru omdnJooo s6
nosc cdte Joì pruncì. lììo moì no¸te inc6 Joì jìì ¸ì o jot6.
Rohìl no¸te pre losìj. locoo cu looon s6 tocmeo¸te Jespre
plot6. locoo intru ocest chìp joorte s-ou imbog6jìt.
arã vãzlnd Rahll cã ea nu au
nãscuI lul Iacov, au plzmulI
asupra Llel, surorll sale, øl au
zls lul Iacov: ,Dã-ml feclorl,
larã de nu, volu murl eu¨.
2. Sl, mánllndu-sã Iacov pre Rahll, l-au zls
el: ,Au, doarã, (a) Dumnezeu sánI eu, Cel
ce Ie-au sIárplI de rodul pánIecelul Iãu?¨
3. Sl au zls Rahll lul Iacov: ,IaIã, slujnlca
mea, Vala, lnIrã la ea, øl va naøIe pre
genunchll mlel, øl volu face øl eu feclorl
dlnIr-lnsa¨.
4. Sl l-au daI lul pre Vala, slujnlca sa,
mulare lul, øl au lnIraI la dánsa Iacov.
5. Sl au luaI ln pánIece Vala, slujnlca
Rahllel, øl au nãscuI lul Iacov feclor.
6. Sl au zls Rahll: ,JudecaI-au mle Dum-
nezeu øl au asculIaI glasul mleu øl ml-au daI
mle fllu¨. PenIru aceaea, au chemaI numele
lul Dan.
7. Sl au mal luaI lncã ln pánIece Vala,
slujnlca Rahllel, øl au nãscuI al dollea feclor
lul Iacov.
8. Sl au zls Rahll: ,AjuIaIu-m-au Dumne-
zeu, øl ml-am lnIors sororll meale, øl m-am
lnIãrlI¨. Sl au chemaI numele lul NefIallm.
9. Iarã vãzlnd Llla cã au lnceIaI a mal naøIe,
au luaI pre Zelfan, slujnlca sa, øl o au daI
pre ea lul Iacov mulare.
1û. Sl au luaI ln pánIece Zelfan, slujnlca
Llel, øl au nãscuI lul Iacov feclor.
11. Sl au zls Llla: ,ÎnIru noroc!¨ Sl au che-
maI numele lul Gad.
12. Sl au luaI lncã ln pánIece Zelfan, sluj-
nlca Llel, øl au nãscuI lul Iacov al dollea
feclor.
13. Sl au zls Llla: ,FerlclIã sánI eu cã mã
ferlcesc mulerlle¨. Sl au chemaI numele lul
Aslr.
14. Sl s-au dus Ruvln ln zllele seacerll de
gráu, øl au aflaI meare de mandragorã ln
{arlnã, øl le-au adus la Llla, mumã-sa, øl au
2. (a) Grece.: ln locul lul Dumnezeu sánI eu.
*MaIh.
1, 2
1.
29
CARTEA FACERII CAP 3û SI 31
zls Rahll cãIrã soru-sa, Llla: ,Dã-ml dln
mandragorlle feclorulul Iãu¨.
15. Sl au zls Llla: ,Nu easIe desIul {le cã al
luaI pre bãrbaIul mleu? Au, doarã, øl mandra-
gorlle feclorulul mleu vel sã le lal?¨ Iarã Rahll
au zls: ,Nu aøea, doarmã cu Ilne ln noapIea
aceasIa penIru mandragorlle feclorulul Iãu¨.
16. Sl venlnd Iacov de la cámp seara, au leølI
Llla lnalnIea lul øl au zls: ,La mlne sã lnIrl
asIãzl, cã Ie-am IocmlI cu plaIã penIru man-
dragorlle feclorulul mleu¨. Sl au dormlI cu
ea ln noapIea aceaea.
17. Sl au auzlI Dumnezeu pre Llla, øl, luánd
ln pánIece, au nãscuI lul Iacov a clncllea
feclor.
18. Sl au zls Llla: ,DaI-au Dumnezeu plaIa
mea, penIru cã am daI pre slujnlca mea
bãrbaIulul mleu¨. Sl au chemaI numele lul
Isahar, adecã, PlaIã.
19. Sl au luaI lncã ln pánIece Llla, øl au
nãscuI lul Iacov al øeaselea fllu.
2û. Sl au zls Llla: ,DãrulIu-ml-au mle
Dumnezeu dar bun, lnIru aceasIã vreame, de
acum mã va aleage bãrbaIu-mleu, penIru cã
am nãscuI lul øease feclorl¨. Sl au chemaI
numele lul Zavulon.
21. Dupã aceasIa, au nãscuI faIã, øl au che-
maI numele el Dlna.
22. Sl S-au adus amlnIe Dumnezeu de Rahll
øl o au asculIaI øl au deøchls zgãul el.
23. Sl, luánd ln pánIece, au nãscuI lul Iacov
feclor, øl au zls Rahll: ,LuoaI-au Dumnezeu
de la mlne ocara mea¨.
24. Sl au chemaI numele lul Ioslf, zlcánd:
,Adaogã Dumnezeu øl alI feclor¨.
25. Sl au fosI dupã ce au nãscuI Rahll pre
Ioslf, au zls Iacov lul Lavan: ,SlobozeaøIe-mã,
ca sã mã duc ln locul mleu øl ln pãmánIul
mleu.
26. Dã-ml mulerlle meale øl pruncll mlel,
penIru care am slujlI {le, ca sã mã duc, cã Iu
øIll slujba mea carea am slujlI {le¨.
27. Sl au zls Lavan lul: ,De am aflaI har
lnalnIea Ia, cã cu adevãraI poclu zlce cã
Dumnezeu m-au blnecuvánIaI cu lnIrarea Ia.
28. Spune slmbrlla Ia mle, øl {l-o volu da¨.
29. Sl au zls Iacov: ,Tu øIll cum {-am slujlI
{le, øl cáIe au fosI doblIoacele cánd am venlI
eu la Ilne.
3û. Cã pu{lne era cáIe aveal Iu, lnalnIe de ce
am venlI eu la Ilne, øl au crescuI lnIru mul{lme
mare, øl Ie-au blagoslovlI Dumnezeu cu
lnIrarea mea. Acum, darã, cánd volu face øl
eu mle casã?¨
31. Sl au zls Lavan lul: ,Ce volu da {le?¨ Sl
au zls Iacov lul: ,Nu-ml vel da nlmlca, larã
de vel face mle cuvánIul acesIa, larãøl volu
paøIe olle Iale øl le volu pãzl.
32. (b) Jldov.: Cánd volu Ireace eu asIãzl prln IoaIã
Iurma Ia, despãr{eaøIe de acolo IoaIã ol{a murgã øl
32. Treacã IoaIe olle Iale asIãzl, øl des-
par{l de acolo IoaIã oala sãlnã lnIrã mlel,
øl IoaIã cea albã øl pesIrl{ã lnIrã capre: va
fl mle slmbrlla (b).
33. Sl mã va asculIa pre mlne drepIaIea
mea ln zloa de málne, cã easIe slmbrlla
mea lnalnIea Ia: IoI ce nu va fl bãl{aI øl
alb ln capre øl sãln ln mlel va fl cum cã
l-am furaI eu¨.
34. Sl au zls Lavan lul: ,Fle dupã cuvánIul
Iãu¨.
35. Sl au despãr{lI ln zloa aceaea {apll
cel bãl{a{l øl cel albl, øl IoaIe caprele ceale
bãl{aIe øl albe, øl IoI ce era alb lnIru eale,
øl IoI ce era sãln ln mlel, øl le-au daI ln
málnlle flllor sãl.
36. Sl le-au despãr{lI, cale de Irel zlle
deparIe, lnIrã eale øl lnIrã Iacov, larã Iacov
pãøIea olle lul Lavan, care rãmãsease.
37. Sl ø-au luaI Iacov nula de plop vear-
de øl de nuc øl de palIln, øl le-au bellI de
coaje Iacov bellIurl albe, øl, lnfãøuránd lm-
prejur verdea{a, sã vedea pre nulale
albea{a carea o curã{lse de coajã lmpes-
IrlIã.
38. Sl au pus nulalele care le-au curã{lI
de coaje ln albllle apel, ca cánd vor venl
olle sã bea, lnalnIea nulalelor venlnd eale
sã bea, sã zãmlsleascã olle cum era
nulalele.
39. Sl zãmlslea olle cum era nulalele, øl
au nãscuI olle albe øl pesIrl{e, øl ln fa{a
cenuøll pãIaIe.
4û. Sl mlell l-au despãr{lI Iacov, øl au
pus lnalnIea ollor berbeace alb øl Io{l
mlell cel pesIrl{l, øl øl-au despãr{lI øle
Iurme oslblIe, øl nu le-au amesIecaI cu
olle lul Lavan.
41. Sl au fosI ln vreamea ln carea zãmlslea
olle luánd ln pánIece, au pus Iacov nulalele
lnalnIea ochllor ln albll, ca sã zãmlsleascã
eale cum era nulalele.
42. Iarã cánd nãøIea olle, nu le punea, øl
au fosI ceale nelnsemnaIe ale lul Lavan øl
ceale lnsemnaIe ale lul Iacov.
43. Sl s-au lmbogã{lI omul foarIe, foarIe,
øl au avuI doblIoace mulIe, øl bol øl slugl
øl slujnlce, cãmlle øl aslnl.
CAP 31
locoo, Jìn porunco luì Dumnezeu, s6 intoorce lo tot6l
s6u, cu toote ole sole. looon oleorg6 Jup6 el. lor6
Rohìl, jurdnJ ìJolìì t6tdne-s6u, ¸ì c6utdnJu-ì looon,
eo l-ou in¸elot. Moì pre urm6, Jup6 mult6 prìce,
omdnJoì s6 impoc6 ¸ì joc leg6tur6, ¸ì jìe¸tecore s6
Juce lo coso so.
pesIrl{ã, øl IoaIã ol{a cea sãlnã lnIrã ol, øl cea
pesIrl{ã øl boboøe lnIrã capre, øl va fl slmbrlla mea.
CARTEA FACERII

CAP 31
l au auzlI Iacov cuvlnIele
feclorllor lul Lavan, carll
zlcea: ,LuaI-au Iacov IoaIe
cáIe au avuI IaIãl nosIru, øl
dlnIru ale IaIãlul nosIru au fãcuI IoaIã
mãrlrea aceasIa¨.
2. Sl au vãzuI Iacov fa{a lul Lavan, øl,
laIã, nu era cãIrã dánsul ca lerl øl ca alalIa-
lerl.
3. Sl au zls Domnul cãIrã Iacov: ,ÎnIoar-
ce-Ie ln pãmánIul IãIáne-Iãu øl la rudenlla
Ia, øl Eu volu fl cu Ilne¨.
4. Sl, Irlml{lnd Iacov, au chemaI pre Llla
øl pre Rahll ln cámp, unde era Iurmele.
5. Sl au zls lor: ,Vãz eu fa{a IãIáne-vosIru,
cã nu easIe spre mlne ca lerl øl ca alalIa-
lerl, larã Dumnezeul IaIãlul mleu au fosI
cu mlne.
6. Sl vol lnsãvã øIl{l cã cu IoaIã várIuIea
mea am slujlI IaIãlul vosIru.
7. Iarã IaIãl vosIru ml-au fãcuI sIrámbã-
IaIe, øl au schlmbaI slmbrlla mea de zeace
orl (a), øl nu l-au lãsaI pre el Dumnezeul
IãIáne-mleu sã-ml facã mle rãu.
8. Sl cánd au zls: «Ceale pesIrl{ã va fl
slmbrlla Ia», IoaIe olle mlel pesIrl{l au
nãscuI, larã cánd au zls: «Ceale albe va
fl slmbrlla Ia», au nãscuI IoaIe olle mlel
albl.
9. Sl au luaI Dumnezeu IoaIe doblIoacele
IaIãlul vosIru øl le-au daI mle.
1û. Sl au fosI cánd lua olle ln pánIece,
vãzuI-am cu ochll mlel prln vls, øl, laIã,
{apll øl berbecll sã sula pre ol øl pre capre
albl øl pesIrl{l, øl ln fa{a cenuøll pãIa{l.
11. Sl ml-au zls lngerul Domnulul ln vls:
«Iacove!» Iarã eu am zls: «Ce easIe?»
12. Sl au zls: «CauIã cu ochll Iãl øl vezl
{apll øl berbecll sulndu-sã pre ol øl pre
capre albl øl pesIrl{l, øl ln fa{a cenuøll
pãIa{l, cã am vãzuI cáIe {-au fãcuI {le
Lavan.
13. Eu sánI Dumnezeul Iãu, Cel ce M-am
arãIaI {le la Locul lul Dumnezeu,* unde
ml-al uns mle sIálpul øl al fãgãdulI Mle
fãgãduln{ã cu rugãclune, acum, darã,
scoalã-Ie øl leøl dln pãmánIul acesIa, øl
mergl ln pãmánIul naøIerll Iale, øl Eu volu
fl cu IlneȬ.
14. Sl rãspunzlnd Rahll øl Llla, au zls lul:
,Au, doarã, avem nol lncã parIe sau moø-
Ienlre ln casa IaIãlul nosIru?
15. Au nu ca nløIe sIrãlne ne-am socoIlI
lnalnIea lul? Cã ne-au vánduI pre nol øl cu
máncare au máncaI arglnIul nosIru (b).
16. ToaIã avu{lla øl mãrlrea, carea o au
luaI Dumnezeu de la IaIãl nosIru, a noasIrã
va fl øl a feclorllor noøIrl, acum, darã, fã
cáIe au zls {le Dumnezeu¨.
7. (a) Grecea.: de zeace mlel; jldov.: de zeace ol.
17. Sl, sculándu-sã Iacov, au luaI mulerlle
sale øl flll sãl pre cãmlle.
18. Sl au luaI IoaIe averlle sale øl IoaIã
agonlsala carea au fãcuI ln MesopoIamlla,
øl IoaIe ale sale, ca sã meargã la Isaac, IaIãl
sãu, ln pãmánIul hananellor.
19. Iarã Lavan s-au fosI dus sã-øl Iunzã olle
sale, øl Rahll au furaI ldolll IãIáne-sãu.
2û. Sl au ascuns Iacov de Lavan Slrul, ca sã
nu spule lul cã fuge.
21. Sl au fuglI el øl IoaIe ale lul, øl au IrecuI
rául øl au grãblI spre munIele Galaad.
22. Sl a Irela zl, s-au spus lul Lavan Slrulul
cum cã au fuglI Iacov.
23. Sl, luánd pre Io{l fra{ll sãl cu slne, au
alergaI dupã el cale de øeapIe zlle øl l-au
ajuns ln munIele Galaad.
24. Sl au venlI Dumnezeu ln somn noapIea
la Lavan Slrul, øl l-au zls lul: ,PãzeaøIe-Ie,
ca nu cumva sã grãleøIl cãIrã Iacov reale¨.
Sl au ajuns Lavan pre Iacov.
25. Sl Iacov au lnIlns corIul sãu ln munIe,
larã Lavan au pus pre fra{ll sãl ln munIele
Galaad.
26. Sl au zls Lavan lul Iacov: ,Cãcl al fãcuI
aceasIa? PenIru ce pre ascuns al fuglI? Sl
m-al jefulI øl al luaI feaIele meale ca pre nløIe
roabe cu sablla?
27. Cã, de ml-al fl spus, Ie-aø fl slobozlI cu
mare clnsIe øl cu bucurle øl cu cánIãre{l øl
cu Ilmplne øl cu alãuIe.
28. Sl nu m-al lnvrednlclI a sãruIa pre
feclorll øl pre feaIele meale, øl acum
nebuneaøIe al fãcuI.
29. Sl acum poaIe mána mea a-{l face rãu,
cl Dumnezeul IãIáne-Iãu lerl au grãlI cãIrã
mlne, zlcánd:* «PãzeaøIe, ca sã nu vorbeøIl
cu Iacov reale».
3û. Acum, darã, deaca mergl, penIru cã cu
mare dor al dorlI ca sã Ie ducl la casa IãIáne-
Iãu, penIru ce al furaI dumnezell mlel?¨
31. Sl, rãspunzlnd Iacov, au zls cãIrã Lavan:
,PenIru cã m-am IemuI, cã am zls ca nu
cumva sã-{l lal feaIele Iale de la mlne øl IoaIe
ale meale¨.
32. Sl au zls Iacov: ,La clne vel afla dumne-
zell Iãl nu va Irãl lnalnIea fra{llor noøIrl,
cauIã ce easIe la mlne de ale Iale, øl la¨. Sl
nu au aflaI la el nemlca, øl nu øIlla Iacov
cum cã Rahll, mularea lul, l-au furaI pre el.
33. Sl, lnIránd Lavan, au cãuIaI casa Llel øl
nu l-au aflaI, øl au leølI dln casa Llel, øl au
cãuIaI casa lul Iacov øl casa celor doao
slujnlce, øl nu l-au aflaI.
34. Sl au lnIraI ln casa Rahllel, larã
Rahll au luaI ldolll øl l-au pus supI
15. (b) Jld.: øl au máncaI pre{ul nosIru.
*Sus
28, 18
*Jos
48, 16
1.
31
CARTEA FACERII CAP 31 SI 32
øeaoa cãmllel, øl au øezuI deasupra lor, øl
au zls IãIáne-sãu:
35. ,Nu-{l parã cu greu, doamne, nu poclu
sã mã scol lnalnIea Ia, cã dupã oblcealul
mulerllor s-au lnIámplaI mle acum¨. Iarã
Lavan au scurmaI ln IoaIã casa øl nu au
aflaI ldolll.
36. Sl s-au mánllaI Iacov øl s-au sfãdlI cu
Lavan, øl, rãspunzlnd Iacov, au zls cãIrã
Lavan: ,Carea easIe nedrepIaIea mea? Sl
care easIe pãcaIul mleu? PenIru ce al
alergaI dupã mlne øl penIru ce al cãuIaI
IoaIe vasele casll meale?
37. Ce al gãslI dln IoaIe vasele casll Iale?
Pune alcl, lnalnIea fra{llor Iãl øl lnalnIea
fra{llor mlel, øl sã judece lnIrã nol amándol.
38. AceøIla sánI doaozecl de anl ln care
am fosI cu Ilne? Olle Iale øl caprele Iale nu
s-au sIerplI, berbecll ollor Iale nu am
máncaI, máncaI de fllarã {le nu {-am adus.
39. Eu am plãIlI de la mlne furIløeagurlle
zllel øl furIløagurlle nop{ll.
4û. Zloa mã usIuram de cãldurã, øl noapIea
de ger, øl sã depãrIa somnul de la ochll
mlel.
41. AceøIla sánI mle doaozecl de anl, ln
care eu am fosI ln casa Ia, am slujlI {le
paIrusprezeace anl penIru doao feaIe ale
Iale, øl øease anl penIru olle Iale, øl ml-al
schlmbaI slmbrlla de zeace orl (v).
42. De nu ml-ar fl fosI mle ajuIorlu Dum-
nezeul pãrlnIelul mleu, Avraam, øl frlca lul
Isaac, acum, doarã, deøerI m-al slobozl.
Smerenlla mea øl osIeneala málnllor meale
au vãzuI Dumnezeu, øl Ie-au musIraI lerl¨.
43. Sl, rãspunzlnd Lavan, au zls lul Iacov:
,Fllcele Iale fllcele meale sánI, øl flll Iãl
flll mlel sánI, øl doblIoacele Iale doblIoa-
cele meale, øl IoaIe cáIe le vezl Iu ale meale
sánI øl ale feaIelor meale. Ce volu face lor
asIãzl au flllor lor pre carll l-au nãscuI?
44. Acum, darã, vlno sã punem legãIurã
eu øl Iu, øl va fl mãrIurle lnIrã mlne øl lnIrã
Ilne¨. Sl l-au zls lul: ,IaIã, nlmenea nu easIe
cu nol, vezl, Dumnezeu easIe marIor lnIrã
mlne øl lnIrã Ilne¨.
45. Sl, luánd Iacov o pllaIrã, o au pus sIálp.
46. Sl au zls Iacov fra{llor sãl: ,Aduna{l
pleIrl!¨ Sl au adunaI pleIrl øl au fãcuI
moghllã, øl au máncaI acolo pre moghllã.
47. Sl au zls Lavan lul: ,Moghlla aceasIa
va fl mãrIurle lnIrã mlne øl lnIrã Ilne
asIãzl¨. Sl o au numlI pre ea Lavan Moghlla
MãrIurlel. Iarã Iacov o au numlI Moghllã
MãrIurle.
41. (v) Grece.: øl ml-al schlmbaI slmbrlla cu zeace
mlel. 21. (g) Jldov.: Cã eu nu volu Ireace moghlla
48. Sl au zls Lavan: ,IaIã, aceasIã moghllã
øl sIálpul care l-am pus lnIrã mlne øl lnIrã
Ilne, mãrIurlseaøIe moghlla aceasIa, øl
mãrIurlseaøIe sIálpul acesIa. PenIru aceaea
s-au numlI numele Moghlla MãrIurlseaøIe.
49. Sl Vedenlla, carea au spus: ,Vazã Dum-
nezeu lnIrã mlne øl lnIrã Ilne cã ne vom
despãr{l unul de alIul.
5û. De vel smerl feaIele meale, øl de vel luoa
mulare presIe feaIele meale, vezl, nlmene cu
nol nu easIe carele sã vazã, Dumnezeu easIe
mãrIurle lnIrã mlne øl lnIrã Ilne¨.
51. Sl au zls Lavan lul Iacov: ,IaIã, moghlla
aceasIa øl sIálpul acesIa mãrIurle easIe.
52. Cã de nu volu Ireace eu la Ilne, nlcl Iu
nu vel Ireace la mlne moghlla aceasIa øl
sIálpul acesIa, spre rãuIaIe (g).
53. Dumnezeul lul Avraam øl Dumnezeul lul
Nahor sã judece lnIrã nol¨. Sl au juraI Iacov
pre frlca IaIãlul sãu, Isaac.
54. Sl au junghllaI jerIvã ln munIe, øl au
chemaI pre fra{ll sãl, øl au máncaI øl au beuI
øl au dormlI ln munIe.
55. Sl, sculándu-sã Lavan dlmlnea{ã, au
sãruIaI feclorll sãl øl feaIele sale, øl l-au
blnecuvánIaI pre el, øl, lnIorcándu-sã Lavan,
s-au dus la locul sãu.
CAP 32
locoo, Jup6 ce oeoJe ingerìì luì Dumnezeu, Jorurì ¸ì solì,
temdnJu-s6, trìmìte lo jrotele s6u, lsoo. 56 lupt6 cu ingerul
¸ì ìo Je lo el bìnecuodntore ¸ì schìmbore numeluì. lngerul
otìnge coopso luì locoo.
l Iacov* s-au dus ln calea sa øl,
cãuIánd, au vãzuI Iabãra lul
Dumnezeu IãbãráIã, øl l-au
lnIámplnaI pre el lngerll lul
Dumnezeu.
2. Sl au zls Iacov, cánd l-au vãzuI pre el:
,Tabãra lul Dumnezeu easIe aceasIa¨. Sl
al chemaI numele loculul acelula Tabãrã.
3. Sl au Irlmls Iacov soll lnalnIea sa la
fraIele sãu, Isav, ln pãmánIul Slr, ln {lnuIul
Edomulul.
4. Sl le-au porunclI lor, zlcánd: ,Aøea ve{l
grãl domnulul mleu, Isav: «Aøea zlce sluga
Ia, Iacov: 'Cu Lavan am lãculI øl pánã acum
m-am zãbovlI'.
5. Sl am agonlslI bol øl aslnl øl ol øl slugl
øl slujnlce, øl am Irlmls sã spulu domnulul
mleu, Isav, ca sã afle sluga Ia har lnalnIea
IaȬ.
6. Sl s-au lnIors solll la Iacov, zlcánd:
,Mers-am la fraIele Iãu, Isav, øl, laIã, el vlne
lnIru lnIlmplnarea Ia, øl paIru suIe de bãrba{l
era cu el¨.
7. Sl s-au lnfrlcoøeaI Iacov foarIe, øl
aceasIa la Ilne, nlcl Iu nu vel Ireace moghlla
aceasIa øl sIálpul acesIa la mlne spre ráu.
*Jos
48, 16
1.
CARTEA FACERII
32
CAP 32 SI 33
nu øIlla ce sã facã, øl au lmpãr{lI norodul ce
era cu slne, øl boll øl olle, ln doao Iabere.
8. Sl au zls Iacov: ,De va venl Isav asupra
unel Iabere øl o va Iãla, ceaealalIã Iabãrã sã
va mánIul¨.
9. Sl au zls Iacov: ,Dumnezeul IãIáne-mleu,
Avraam, øl Dumnezeul IãIáne-mleu, Isaac,
Doamne, Tu, Cel ce ml-al zls mle: «ÎnIoarce-Ie
ln pãmánIul naøIerll Iale, øl-{l volu face {le
blne».
1û. DesIul easIe mle IoaIã drepIaIea Ta øl
IoI adevãrul care al fãcuI robulul Tãu, cã
numal cu acesI Iolag al mleu am IrecuI
Iordanul acesIa, larã acum m-al fãcuI cu doao
Iabere.
11. ScoaIe-mã dln mána fraIelul mleu, dln
mána lul Isav, cã mã Iem eu de dánsul, ca nu
cumva, venlnd, sã mã uclzã pre mlne øl pre
mumã cu fll.
12. Cã Tu al zls: «Blne volu face {le, øl volu
pune sãmán{a Ia ca nãslpul mãrll, care nu sã
poaIe numãra de mul{lme»¨.
13. Sl au dormlI acolo ln noapIea aceaea, øl
au luaI dln darurlle care le aducea øl le-au
Irlmls lul Isav, fraIelul sãu.
14. Capre doao suIe, {apl doaozecl, ol doao
suIe, berbecl doaozecl.
15. Cãmlle cu lapIe øl mánzll lor Irelzecl,
bol paIruzecl, Iaurl zeace, aslnl doaozecl, øl
mánzl zeace.
16. Sl le-au daI slugllor sale Iurmã deosebl,
øl au zls slugllor sale: ,Mearge{l lnalnIea mea
øl despãr{l{l Iurmã de Iurmã¨.
17. Sl au porunclI celul dlnIálu, zlcánd: ,De
Ie va lnIálnl Isav, fraIele mleu, øl Ie va lnIreba
zlcánd: «A cul eøIl? Sl unde mergl, øl ale cul
sánI aceasIea care merg lnalnIea Ia?»
18. Vel zlce: «Ale slugll Iale, Iacov, darurl au
Irlmls domnulul mleu, Isav, øl, laIã, el dupã nol»¨.
19. Sl au porunclI celul dlnIálu øl celul de al
dollea øl celul de al Irellea, øl IuIuror celor
ce mergea dupã Iurmele aceasIea, zlcánd:
,Dupã cuvánIul acesIa grãl{l lul Isav, cánd ll
ve{l afla pre el.
2û. Sl zlce{l: «IaIã, sluga Ia, Iacov, vlne dupã
nol, cã au zls: 'Volu lmblánzl fa{a lul cu darurlle
ce merg lnalnIea lul, øl dupã aceasIa volu vedea
fa{a lul, cã doarã va prllml fa{a mea'»¨.
21. Sl au mers darurlle lnalnIea fea{ll lul,
larã el au dormlI ln noapIea aceaea ln Iabãrã.
22. Sl, sculándu-sã ln noapIea aceaea, au
luaI pre amándoao mulerlle øl pre amándoao
slujnlclle øl pre cel unsprãzeace pruncl al sãl,
øl au IrecuI vadul lul Iavoh.
23. Sl l-au luaI pre el, øl l-au IrecuI rául, øl
au IrecuI IoaIe ale sale.
24. Sl au rãmas Iacov slngur øl
29. (a) Blbllla cea veachle rumá. are: penIru ce lnIrebl Iu
s-au lupIaI un om cu el pánã dlmlnea{a.
25. Sl au vãzuI cã nu-l poaIe blrul, øl s-au
aIlns de lã{lmea coapsel lul, øl au amor{lI
lã{lmea coapsel lul Iacov, lupIándu-sã el cu
dánsul.
26. Sl au zls lul: ,Lasã-Mã, cã s-au sulI
zorlle¨. Iarã el au zls: ,Nu Ie volu lãsa, de nu
mã vel blnecuvánIa¨.
27. Sl au zls lul: ,Care easIe numele Iãu?¨
Iarã el au zls: ,Iacov¨.
28. Sl au zls lul: ,Nu sã va mal chema numele
Iãu Iacov, cl Israll va fl numele Iãu, penIru cã
al blrulI cu Dumnezeu, øl cu oamenll puIear-
nlc vel fl¨.
29. Sl au lnIrebaI Iacov øl au zls: ,Spune-ml
numele Tãu¨ Iarã el au zls: ,PenIru ce lnIrebl
Iu numele Mleu (a)?¨ Sl l-au blnecuvánIaI pre
dánsul acolo.
3û. Sl au chemaI Iacov numele loculul ace-
lula Vedearea lul Dumnezeu, cã: ,Am vãzuI
pre Dumnezeu fa{ã la fa{ã, øl s-au mánIulI
sufleIul mleu¨.
31. Sl l-au rãsãrlI lul soarele cánd au IrecuI
Vedearea lul Dumnezeu, larã el øchlopa cu
plclorul sãu.
32. PenIru aceaea, nu máncã flll lul Israll
vána amor{lIã carea easIe pre lã{lmea coap-
sel pánã ln zloa de asIãzl, cã au aIlns vána
de pre lã{lmea coapsel lul Iacov øl au amor{lI.
CAP 33
lsoo cu buneoje prììmeo¸te pre locoo ¸ì cu neooìe
plecdnJu-s6 o luo Jorurì Je lo locoo, opoì s-ou intors ocos6,
¸ì locoo s-ou Jus intdìu lo corturì, Jup6 oceoeo in 5olìm, ¸ì
ou cump6rot o porte Jìn jorìn6, ¸ì ¸-ou intìns cortul, ¸ì ou
j6cut ocolo j6rtoenìc.
l cãuIánd Iacov cu ochll sãl, au
vãzuI pre Isav, fraIele sãu, ve-
nlnd, øl paIru suIe de bãrba{l
cu dánsul, øl au lmpãr{lI Iacov
pruncll la Llla øl la Rahll øl la ceale doao
slujnlce.
2. Sl au pus pre ceale doao slujnlce øl pre
feclorll lor lnalnIe, øl pre Llla øl pre pruncll
el dlnapola lor, øl pre Rahll øl pre Ioslv mal
pre urmã.
3. Iarã el au leølI lnalnIea lor øl s-au
lnchlnaI la pãmánI de øeapIe orl pánã s-au
apropllaI de fraIele sãu.
4. Sl au alergaI Isav lnIru lnIlmplnarea lul,
øl, lmbrã{lølndu-l pre el, au cãzuI pre grumazul
lul øl l-au sãruIaI foarIe, øl au pláns amándol.
5. Sl cãuIánd Isav, au vãzuI mulerlle øl
pruncll, øl au zls: ,Ce sánI aceasIea?¨ Iarã
el au zls: ,Pruncll cu carll au mllulI Dumne-
zeu pre sluga Ia¨.
6. Sl s-au apropllaI slujnlclle øl flll lor, øl
s-au lnchlnaI.
numele Mleu, care easIe mlnunaI.
1.
33
CARTEA FACERII CAP 33 SI 34
7. Sl s-au apropllaI Llla øl flll el, øl s-au
lnchlnaI, øl, dupã aceaea, s-au apropllaI
Rahll øl Ioslf, øl s-au lnchlnaI.
8. Sl au zls: ,Ce sánI IoaIe Iaberlle aceas-
Iea, care am IálnlI?¨ Iarã el au zls: ,Ca sã
afle sluga Ia har lnalnIea Ia, doamne¨.
9. Iarã Isav au zls: ,Am eu mulIe, fraIe,
{lne-{l Iu {le ale Iale¨.
1û. Sl au zls Iacov: ,De am aflaI har lnalnIea
Ia, prllmeaøIe darurlle dln málnlle meale, cã
penIru aceasIa am vãzuI fa{a Ia, ca cum ar
vedea neøIlne fa{a lul Dumnezeu, øl-ml fll
mle mllosIlv.
11. PrllmeaøIe blnecuvánIãrlle meale, care
am adus {le, cã m-au mllulI Dumnezeu, øl
am de IoaIe¨. Sl l-au slllI pre el øl au luaI.
12. Sl au zls: ,Sculándu-ne, sã meargem
lmpreunã¨.
13. Iarã Iacov au zls lul: ,Domnul mleu øIle
cã pruncll mlel sánI mal Ilnerl, øl ol øl vacl
cu vl{el sánI la mlne, decl de le vol slll sã
meargã, lnIr-o zl vor murl IoaIe doblIoacele.
14. Meargã domnul mleu lnalnIea slugll
sale, øl eu volu venl lnceI pre urmã, dupã
cum volu vedea cã poI pruncll mlel, pánã
volu venl eu la domnul mleu ln Sllr¨.
15. Sl au zls Isav: ,Volu lãsa cu Ilne dln
norodul ce easIe cu mlne¨. Iarã el au zls:
,PenIru ce aceasIa? DesIul easIe cã am aflaI
har lnalnIea Ia, doamne¨.
16. Sl s-au lnIors Isav ln zloa aceaea pre
calea sa la Sllr.
17. Sl Iacov s-au dus la corIurl øl øl-au fãcuI
øle acolo cãsl, øl doblIoacelor sale corIurl,
penIru aceaea au chemaI numele loculul
acelula CorIurl.
18. Sl au venlI Iacov ln Sallm, ceIaIea slchl-
meanllor, carea easIe ln pãmánIul lul Hanaan,
cánd s-au lnIors dln MesopoIamlla Aslrlel øl
au IãbãráI ln fa{a ceIã{ll.
19. Sl au cumpãraI o parIe dln {arlnã, unde
øl-au lnIlns corIul sãu, de la Emor, IaIãl lul
Slhem, cu o suIã de mlel.
2û. Sl au fãcuI acolo jerIvenlc øl au chemaI
pre Dumnezeul lul Israll.
CAP 34
Pentru r6pìreo ¸ì pdng6rìreo Dìneì Je 5ìhem, jecìorul
c6petenìeì sìhemeonìlor, sìhemeonìì, t6ìnJu-s6 imprejur,
Je 5ìmeon ¸ì Je leoì, jrojìì Dìneì, s6 omoor6, ¸ì Je ceìololjì
jecìorì o luì locoo cetoteo lor s6 pustììo¸te, pentru oceoeo,
5ìmeon ¸ì leoì s6 ceort6 Je lo tot6l s6u.
l au leølI Dlna, faIa Llel, carea
o au nãscuI lul Iacov, ca sã
cunoascã feaIele lãculIorllor.
Sl o au vãzuI pre ea Slhem,
feclorul lul Emor Eveul, domnul pãmánIulul,
øl, luándu-o pre ea, au dormlI cu ea øl o au
smerlI pre ea.
3. Sl s-au llplI de sufleIul Dlnel, feaIel lul
Iacov, øl au lublI pre fecloarã, øl au vorblI el
dupã cugeIul fecloarel.
4. GrãlI-au Slhem cãIrã Emor, IaIãl sãu,
zlcánd: ,Ia mle pre faIa aceasIa mulare¨.
5. Sl au auzlI Iacov cum au pángãrlI feclorul
lul Emor pre Dlna, faIa sa, øl feclorll lul era
cu doblIoacele ln cámp, øl au IãcuI Iacov
pánã au venlI el.
6. Sl au leølI Emor, IaIãl lul Slhem, la Iacov
sã grãlascã lul.
7. Iarã feclorll lul Iacov au venlI de la cámp
øl, deacã au auzlI, s-au umlllI øl s-au lnIrlsIaI
foarIe, cãcl necuvlln{ã au fãcuI lnIru Israll,
dormlnd cu faIa lul Iacov, øl nu va fl aøea.
8. Sl au grãlI lor Emor, zlcánd: ,Slhem,
feclorul mleu, au ales cu sufleIul pre faIa
voasIrã, da{l-o pre ea lul mulare.
9. Sl vã lncuscrl{l cu nol, feaIele voasIre
da{l-le noao, øl feaIele noasIre lua{l-le
feclorllor voøIrl.
1û. Sl lnIru nol lãcul{l, øl pãmánIul, laIã,
laI easIe lnalnIea voasIrã, lãcul{l øl vã
hrãnl{l, øl agonlsl{l lnIru el¨.
11. Sl au zls Slhem cãIrã IaIãl el øl cãIrã
fra{ll el: ,Sã aflu har lnalnIea voasIrã, øl ce
ve{l zlce vom da.
12. Înmul{l{l zeasIrea foarIe, øl volu da dupã
cáI ve{l zlce mle, øl ve{l da mle prunca
aceasIa mulare¨.
13. Sl au rãspuns feclorll lul Iacov lul Slhem,
øl lul Emor, IaIãlul lul, cu lnøelãclune, øl au
zls lor, cãcl au pángãrlI pre Dlna, sora lor.
14. Sl au zls lor Slmeon øl Levl, fra{ll Dlnel:
,Nu vom puIea sã facem cuvánIul acesIa, sã
dãm pre sora noasIrã la om neIãlaI lmprejur,
cã easIe ocarã noao.
15. Numal lnIru aceasIa ne vom asemãna
voao øl vom lãcul lnIru vol, de ve{l face ca
nol øl vol, ca sã se Iale voao lmprejur IoaIã
parIea bãrbãIeascã.
16. Sl vom da feaIele noasIre voao, øl dln
feaIele voasIre vom luoa noao mulerl, øl vom
lãcul la vol, øl vom fl ca un neam.
17. Iarã de nu ne ve{l asculIa ca sã vã Iãla{l
lmprejur, vom luoa feaIele noasIre øl ne vom
duce¨.
18. Sl au plãcuI cuvlnIele lnalnIea lul Emor
øl lnalnIea lul Slhem, feclorul lul Emor.
19. Sl n-au zãbovlI Ilnãrul a face cuvánIul
acesIa, penIru cã perea dupã faIa lul Iacov,
øl el era mal mãrlI decáI Io{l cá{l era ln casa
IãIáne-sãu.
2û. Sl au venlI Emor øl Slhem, feclorul lul,
la poarIa ceIã{ll lor, øl au grãlI cãIrã bãrba{ll
ceIã{ll lor, zlcánd:
21. ,Oamenll aceøIla ln pace sánI cu nol,
1.
2.
CARTEA FACERII
34
CAP 34 SI 35
sã lãculascã pre pãmánI øl sã-l agonlseascã,
øl pãmánIul, laIã, larg easIe lnalnIea lor,
feaIele lor sã le luoãm noao mulerl, øl feaIele
noasIre sã le dãm lor.
22. ÎnIru aceasIa numal sã vor asemãna noao
oamenll ca sã lãculascã cu nol, sã flm un
norod, de sã va Iãla lmprejur la nol IoaIã
parIea bãrbãIeascã, precum øl el sánI Iãla{l
lmprejur.
23. Sl doblIoacele lor øl ceale cu paIru
plcloare øl averlle lor au nu vor fl ale noasIre?
Numal lnIru aceasIa sã ne asemãnãm lor, øl
el vor lãcul cu nol¨.
24. Sl au asculIaI pre Emor øl pre Slhem,
feclorul lul, Io{l carll lnIra pre poarIa ceIã{ll
lor, øl IoI bãrbaIul øl-au IãlaI lmprejur Irupul
sãu.
25. Sl au fosI ln zloa a Irela, cánd era ln
dureare, au luaI cel dol feclorl a lul Iacov,
Slmeon øl Levl, fra{ll Dlnel, fleøIecarele sablla
sa, øl au lnIraI ln ceIaIe fãrã de Ieamere* øl
au omoráI IoaIã parIea bãrbãIeascã.
26. Sl pre Emor øl pre Slhem, feclorul lul,
l-au omoráI cu ascu{lIul sablel; øl au luaI pre
Dlna dln casa lul Slhem øl au leølI.
27. Sl flll lul Iacov au lnIraI presIe cel rãnl{l,
øl au prãdaI ceIaIea ln carea au pángãrlI pre
Dlna, sora lor.
28. Sl olle lor øl boll lor øl aslnll lor, øl cáIe
era ln ceIaIe øl cáIe era ln cámp le-au luaI.
29. Sl IoaIe Irupurlle lor øl IoaIã agonlseala
lor øl mulerlle lor le-au roblI, øl au jefulI cáIe
era ln ceIaIe øl cáIe era ln cãsl.
3û. Sl au zls Iacov cãIrã Slmeon øl cãIrã Levl:
,UráI m-a{l fãcuI, ca sã flu rãu IuIuror celor
ce lãculesc pãmánIul, øl ln hananel øl lnIru
ferezel, øl eu pu{ln sánI cu numãrul øl, de sã
vor aduna asupra mea, mã vor Iãla øl vol perl
eu øl casa mea¨.
31. Iarã el au zls: ,Au, doarã, ca cu o curvã
vor Irãl cu sora noasIrã?¨
CAP 35
locoo ingroop6 ìJolìì oomenìlor s6ì, ¸ì Jìn porunco
Domnuluì s6 suìe in \etìl, unJe ou zìJìt jertoenìc ¸ì ou
jertoìt luì Dumnezeu, ¸ì ìor6¸ì ì 5-ou or6tot Dumnezeu ¸ì
l-ou int6rìt. \enìomìn s6 no¸te cu moorteo Rohìleì, mumeì
sole, Ruoìn cu \olo, jììtooreo t6tdne-s6u, Joorme. 56
num6r6 jecìorìì luì locoo. lsooc moore.
l* au zls Dumnezeu cãIrã Iacov:
,Scoalã-Ie øl Ie sule ln locul
VeIll, øl lãculaøIe acolo, øl fã
acolo jerIvenlc lul Dumnezeu,
Celul ce S-au arãIaI {le, cánd fugeal de la
fa{a lul Isav, fraIelul Iãu¨.
2. Sl au zls Iacov casll sale øl IuIuror celor
ce era cu slne: ,Lua{l pre dumnezell cel
sIrãlnl carll sánI cu vol, dln mljlocul vosIru,
øl vã curã{l{l øl vã schlmba{l halnele voasIre.
3. Sl, sculándu-ne, sã ne sulm ln VeIll øl
sã facem acolo jerIvenlc lul Dumnezeu, Celul
ce m-au auzlI ln zloa nãcazulul, Cel ce au
fosI cu mlne øl m-au mánIulI ln calea pre
carea mergeam¨.
4. Sl au daI lul Iacov pre dumnezell cel
sIrãlnl, carll era ln mánlle lor, øl cercell carll
era ln urechlle lor, øl l-au ascuns Iacov supI
IerevlnIul dln Slchlm, øl l-au plerduI pánã
ln zloa de asIãzl.
5. Sl s-au rádlcaI Israll dln Slchlm, øl au
fosI frlca lul Dumnezeu presIe ceIã{lle ceale
de prlmprejurul lor, øl nu au alergaI pre urma
flllor lul Israll.
6. Sl au venlI Iacov ln Luza, carea easIe ln
pãmánIul lul Hanaan, carea easIe VeIll, el
øl IoI norodul carele era cu el.
7. Sl au zldlI acolo jerIvenlc, øl au numlI
numele loculul VeIll, penIru cã acolo* S-au
arãIaI Dumnezeu lul, cánd fugea el de la fa{a
lul Isav, fraIelul sãu.
8. Sl au murlI Devora, dolca Revecãl, øl
s-au lngropaI mal jos de VeIll, supI sIejarlu,
øl au numlI Iacov numele SIejarlul Jealel.
9. Sl s-au arãIaI Dumnezeu lul Iacov lncã ln
Luza, cánd au venlI acolo dln MesopoIamlla
Slrlel, øl l-au blnecuvánIaI pre el Dumnezeu.
1û. Sl l-au zls Dumnezeu lul:* ,Numele Iãu
nu sã va mal chema Iacov, cl Israll va fl
numele Iãu¨. Sl a numlI numele lul Israll.
11. Sl au zls Dumnezeu lul: ,Eu, Dumnezeul
Iãu! CreaøIe øl Ie lnmul{eaøIe, neamurl øl
adunãrl de neamurl vor fl dlnIru Ilne, øl
lmpãra{l dln coapsa Ia vor leøl.
12. Sl pãmánIul, care l-am daI lul Avraam,
øl lul Isaac, {le l-am daI pre el, al Iãu va fl, øl
semln{lel Iale dupã Ilne volu da pãmánIul
acesIa¨.
13. Sl s-au sulI Dumnezeu de la dánsul, dln
locul ln care au grãlI cu dánsul.
14. Sl au pus Iacov sIálp ln locul ln care au
grãlI cu el Dumnezeu, sIálp de pllaIrã, øl au
vãrsaI presIe el Iurnare, øl au IurnaI presIe
el unIdelemn.
15. Sl au chemaI Iacov numele loculul ln
care au grãlI cu dánsul Dumnezeu: VeIll.
16. Sl, sculándu-sã Iacov dln VeIll, au lnIlns
corIul sãu dlncolo de Iurnul Gader, øl au fosI
cánd s-au apropllaI de HavraIa, ca sã vle la
EfraIa, au nãscuI Rahll, øl greuIaIe au avuI
ln naøIere.
17. Sl au fosI cánd au nãscuI ea cu greu, au
zls el moaøea: ,CuIeazã, cã øl acesIa easIe
feclor¨.
*Jos
39 [49], 6
*Sus
28, 13
*Sus
28, 13
*Sus
32, 28
1.
35
CARTEA FACERII CAP 35 SI 36
18. Sl au fosI cándu-l leøea el sufleIul (cã
murea), au chemaI numele lul Fllul durerll
meale, larã IaIãl sãu au chemaI numele lul
Venlamln.
19. Sl au murlI Rahll, øl s-au lngropaI ln
calea EfraIulul, acesIa easIe VlIlelmul.
2û. Sl au pus Iacov sIálp pre mormánIul
el,* acesIa easIe sIálpul mormánIulul Rahllel
pánã ln zloa de asIãzl (a).
21.* Sl au fosI cánd au lãculI Israll ln
pãmánIul acela, mers-au Ruvln øl au
dormlI cu Vala, {llIoarea IãIáne-sãu, Iacov,
øl au auzlI Israll, øl rãu s-au arãIaI lnalnIea
lul.
22. Sl era flll lul Iacov dolsprãzeace.
23. Feclorll Llel: cel dlnIálu nãscuI a lul
Iacov, Ruvln, Slmeon, Levl, Iuda, Isahar,
Zavulon.
24. Sl feclorll Rahllel: Ioslf øl Venlamln.
25. Sl feclorll Valel, slujnlcel Rahllel: Dan
øl NefIallm.
26. Sl feclorll Zelfel, slujnlcll Llel: Gad øl
Aslr. AceøIla sánI feclorll lul Iacov, carll s-au
nãscuI ln MesopoIamlla Slrlel.
27. Sl au venlI Iacov la Isaac, IaIãl sãu, la
Mamvrl, ln CeIaIea Cámpulul,* aceasIa
easIe Hevron, ln pãmánIul lul Hanaan, unde
au lãculI Avraam øl Isaac.
28. Sl au fosI zllele lul Isaac, care au IrãlI
anl o suIã øl opIzecl.
29. Sl slãblnd au murlI, øl s-au pus lángã
neamul sãu bãIrán øl plln de zlle, øl l-au
lngropaI pre el Isav øl Iacov, feclorll lul.
CAP 36
lsoo, cu muìerìle ¸ì cu jììì s6ì, pentru multele ooerì s6
Jesp6rjeo¸te Je jrote-s6u, locoo, s6 num6r6 no¸terìle jììlor
luì lsoo.
l aceasIea sánI naøIerlle lul
Isav, acesIa easIe Edom.
Sl Isav øl-au luaI øle mulerl
dln feaIele hananellor, pre
Ada, faIa lul Elom HeIeulul, øl pre Ollvema,
faIa lul Ana, feclorulul lul Sevegon Eveulul.
3. Sl pre VasemaIa, faIa lul Ismall, sora
lul NaveoI.*
4. Sl l-au nãscuI lul Ada pre Ellfas, øl
VasemaIa au nãscuI pre Ragull.
5. Sl Ollvema au nãscuI pre Ieus øl pre
Ieglom øl pre Core. AceøIla sánI feclorll lul
Isav, carll s-au nãscuI lul ln pãmánIul lul
Hanaan.
2û. (a) Blbl. cea veachle øl cea laIln. are: pánã
ln zloa de asIãzl. Sl s-au rãdlcaI Israll, øl au
lnIlns corIul sãu dlncolo de Iurnul Gader.
6. (a) Jld.: øl pre feaIele sale, øl IoI sufle-
6. Sl au luaI Isav pre mulerlle sale øl pre
feclorll sãl øl pre feaIele sale øl IoaIe Irupurlle
(a) casll sale øl IoaIe averlle sale, øl IoaIe
doblIoacele øl IoaIe cáIe au avuI øl IoaIe cáIe
au agonlslI ln pãmánIul lul Hanaan, øl s-au
dus dln pãmánIul lul Hanaan, de la fa{a lul
Iacov, fraIelul sãu.
7.* PenIru cã era averlle lor mal mulIe decáI
sã poaIã lãcul lnIr-un loc, øl pãmánIul ln care
lãcula nu-l puIea cuprlnde pre el de mul{lmea
averllor lor.
8.* Sl au lãculI Isav ln munIele Sllr. Isav
acesIa easIe Edom.
9. AceasIea sánI naøIerlle lul Isav, IaIãlul
lul Edom, ln munIele Sllr.
1û. Sl aceasIea sánI numele flllor lul Isav:*
Ellfas, fllul Adel, mulerll lul Isav, øl Ragull,
fllul VasemaIel, mulerll lul Isav.
11. Sl s-au nãscuI lul Ellfas feclorl: Teman,
Omar, Sofar, GoIom øl Chenez.
12. Sl Tamna era {llIoare a lul Ellfas, fllul
lul Isav, øl au nãscuI lul Ellfas pre Amallc,
aceøIla sánI feclorll Adel, mulerll lul Isav.
13. Sl aceøIla sánI feclorll lul Ragull: NahoI,
Zare, Some øl Moze. AceøIla era feclorll
VasemaIel, mulerll lul Isav.
14. Sl aceøIla sánI feclorll Ollvemll, mulerll
lul Isav, carea au fosI faIã lul Ana, feclorulul
lul Sevegon, øl au nãscuI lul Isav pre Ieus, øl
pre Ieglom, øl pre Core.
15. AceøIla sánI domnll (b) fllulul lul Isav,
flll lul Ellfas, celul lnIálu nãscuI a lul Isav,
domnul Teman, domnul Omar, domnul So-
far, domnul Chenez.
16. Domnul Core, domnul GoIom, domnul
Amallc, aceøIla sánI domnll lul Ellfas ln
pãmánIul Idumell, aceøIla sánI flll Adel.
17. Sl aceøIla sánI flll lul Ragull, fllulul lul
Isav: domnul NahoI, domnul Zare, domnul
Some, domnul Moze, aceøIla sánI domnll lul
Ragull, ln pãmánIul Edomulul, aceøIla sánI
feclorll VasemaIel, mulerll lul Isav.
18. Sl aceøIla sánI feclorll Ollvemll, mulerll
lul Isav: domnul Ieus, domnul Ieglom, dom-
nul Core, aceøIla sánI feclorll Ollvemll, feaIel
lul Ana, mulerll lul Isav.
19. AceøIla sánI feclorll lul Isav, aceøIla sánI
domnll lor, aceøIla sánI feclorll lul Edom.
2û.* Sl aceøIla sánI feclorll lul Sllr Horeulul,
celul ce lãculaøIe pãmánIul, LoIon, Soval,
Sevegon, Ana.
21. Sl Dlson øl Asar øl Rlson aceøIla
sánI domnll Horeulul, feclorulul lul
Iul casll sale.
15. (b) Grece.: AceøIla sánI lghemonll, care
cuvánI rumáneaøIe-l puIem zlce povã{ulIorl,
volvozl, domnl, aøea øl mal jos.
*Jos
48, 7
*Jos
49, 4
*Sus
23, 19
*1 Para.
1, 35
1.
2.
*Sus
13, 6
*Isus
24, 4
*1 Para.
1, 35
*1 Para.
1, 38
CARTEA FACERII
36
CAP 36 SI 37
Sllr, ln pãmánIul lul Edom.
22. Sl au fosI feclorll lul LoIan: Horl øl Eman,
øl sora lul LoIan, Tamna.
23. Sl aceøIla sánI feclorll lul Soval: Golam,
øl ManahaI øl Ghevll øl Sofar øl Semor.
24. Sl aceøIla sánI feclorll lul Sevegon, Ale
øl Ana, acesIa easIe Ana, carele au aflaI pre
Iamln (v) ln pusIle, cánd pãøIea aslnll lul
Sevegon, IaIãlul sãu.
25. Sl aceøIla sánI feclorll lul Ana: Dlson øl
Ollvema, faIa lul Ana.
26. Sl aceøIla sánI feclorll lul Dlson: Amada,
øl Asvan øl IIran øl Haran.
27. Sl aceøIla sánI feclorll lul Asar, Valam,
øl Zucam øl Iocam.
28. Sl aceøIla sánI feclorll lul Rlson: Os øl
Aran.
29. Sl aceøIla sánI domnll lul Horl: domnul
LoIan, domnul Soval, domnul Sevegon,
domnul Ana.
3û. Domnul Dlson, domnul Asar, domnul
Rlson, aceøIla sánI domnll lul Horl lnIru
domnll lor, ln pãmánIul Edomulul.
31. Sl aceøIla sánI lmpãra{ll carll au lmpã-
rã{lI ln Edom mal lnalnIe de a lmpãrã{l
lmpãraI ln Israll.
32. Sl au lmpãrã{lI ln Edom Valac, feclorul
lul Veor, øl numele ceIã{ll lul, Dlnava.
33. Sl au murlI Valac, øl ln locul lul au
lmpãrã{lI Iovav, feclorul lul Zara dln Vosora.
34. Sl au murlI Iovav, øl ln locul lul au
lmpãrã{lI Asom, dln pãmánIul Iemaneanllor.
35. Sl au murlI Asom, øl ln locul lul au
lmpãrã{lI Adad, feclorul lul Varad, cel ce au
IãlaI pre Madllam ln cámpul lul Moav, øl
numele ceIã{ll lul, GheIem.
36. Sl au murlI Adad, øl ln locul lul au
lmpãrã{lI Samada, dln Maseca.
37. Sl au murlI Samada, øl au lmpãrã{lI dupã
el Saul, dln RoovoI, de lángã ráu.
38. Sl au murlI Saul, øl au lmpãrã{lI dupã el
Valenon, feclorul lul Ahovor.
39. Sl au murlI Valenon, feclorul lul Ahovor,
øl au lmpãrã{lI dupã dánsul Arad, feclorul lul
Varad, øl numele ceIã{ll lul: Fogor, øl numele
mulerll lul: MeIevell, faIa lul MaIralI, fecloru-
lul lul Mezoov.
4û. AceasIea sánI numele domnllor lul Isav
lnIru semln{llle lor, dupã locurlle lor, lnIru
{ãrlle lor øl lnIru neamurlle lor: domnul
Tamna, domnul Gola, domnul IeIer.
41. Domnul Ollvemas, domnul Ilas, domnul
Flnon.
24. (v) LaIln.: ln loc de Iamln easIe ape calde. 43.
(g) Blbl. laIln. are: ln pãmánIul lmpãrã{lel sale. 2.
(a) LaIlnea.: øl au páráI Ioslf pre fra{ll sãl
la IaIãl sãu penIru fapIã foarIe rea. Jldo.: øl au
42. Domnul Chenez, domnul Teman,
domnul Mazar.
43. Domnul Maghedlll, domnul Zafoln.
AceøIla sánI domnll Edomulul, lnIru ceale
zldlIe ln pãmánIul agonlsealel lor (g). AcesIa
easIe Isav, IaIãl lul Edom.
CAP 37
losìj, pdrdnJ pre jrojìì s6ì lo tot6l s6u ¸ì spuìnJu-¸ì oìsurìle
sole, iì pìsmuìesc jrojìì. locoo trìmìte pre losìj s6 ooz6 Je
jrojì, eì il prìnJ ¸ì oreou s6-l omoor6, ìor6 Jìn sjotul luì
luJo il bog6 intr-o groop6, opoì il odnJ ìsmoìlteonìlor
j6r'Je ¸tìreo luì Ruoìn, tot6l s6u il pldnge, co cum jììoro
l-or jì mdncot. losìj s6 oìnJe in Eghìpt luì Pentejres.
arã Iacov lãcula ln pãmánIul
unde au fosI sãlãølulI Isaac,
IaIãl sãu, ln pãmánIul lul
Hanaan.
2. Sl aceasIea sánI naøIerlle lul Iacov, øl
cánd era Ioslf de øeapIesprãzeace anl øl
pãøIea olle IãIáne-sãu cu fra{ll sãl, fllnd
Iánãr, cu feclorll Valasll øl cu feclorll Zelflel,
mulerllor IãIáne-sãu, øl el au páráI pre Ioslf
cu fapIã rea cãIrã Israll, IaIãl lor (a).
3. Iarã Iacov lubea pre Ioslf mal mulI decáI
pre Io{l flll sãl, penIru cã fllu de bãIránea{e
era lul øl l-au fãcuI lul halnã pesIrl{ã.
4. Sl, vãzánd fra{ll lul cã pre el lubeaøIe
IaIãl lor mal mulI decáI pre Io{l flll sãl, l-au
uráI pre el, øl nu puIea grãl lul nlmlca de
pace.
5. Sl, vlslnd Ioslf vls, l-au spus fra{llor sãl.
6. Sl au zls lor: ,AsculIa{l vlsul care l-am
vlsaI:
7. Ml sã pãrea cã vol (b) lega{l snopl ln
mljlocul cámpulul, øl s-au sculaI snopul
mleu, øl au sIãIuI drepI, øl, lncunglurándu-l,
snopll voøIrl s-au lnchlnaI snopulul mleu¨.
8. Iarã fra{ll lul au zls: ,Au, doarã, lmpãrã-
{lnd vel lmpãrã{l presIe nol, sau domnlnd
vel domnl presIe nol?¨ Sl au adaos mal mare
urã asupra lul penIru vlsele lul øl penIru
cuvlnIele lul.
9. Sl au vãzuI alI vls, øl l-au spus IãIá-
ne-sãu øl fra{llor sãl, øl au zls: ,IaIã, am vlsaI
alI vls, cum cã soarele øl luna øl unsprãzeace
sIeale sã lnchlna mle¨.
1û. Sl l-au cerIaI IaIãl sãu, øl l-au zls lul:
,Ce easIe vlsul acesIa care l-al vlsaI?
PoaIe, doarã, cã, venlnd, vom venl, eu, øl
spus Ioslf fapIa lor cea rea IãIáne-sãu. Aøea are
slrle., arab., hald., samarlI. 7. (b) Jldo., slr., arab.,
laI., hald., samar. are: cã nol legam snopl ln
{arlnã.
1.
37
CARTEA FACERII CAP 37 SI 38
mumã-Ia øl fra{ll Iãl, sã ne lnchlnãm {le pre
pãmánI?¨
11. Sl l-au plsmulI lul fra{ll lul, larã IaIãl
sãu au pãzlI cuvánIul.
12. Sl s-au dus fra{ll lul sã pascã olle
IãIáne-sãu ln Slhem.
13. Sl au zls Israll cãIrã Ioslf: ,IaIã, fra{ll
Iãl pasc olle ln Slhem, vlno sã Ie IrlmlI la
dánøll¨. Sl el l-au zls lul: ,IaIã, eu¨.
14. Sl l-au zls Israll lul: ,Mergl øl vezl de
sánI sánãIoøl fra{ll Iãl øl olle, øl-ml spune¨.
Sl l-au Irlmls pre el dln valea lul Hebron, øl
au venlI ln Slhem.
15. Sl l-au aflaI pre el un om, rãIãclnd pre
cámp, øl l-au lnIrebaI omul, zlcánd: ,Ce cau{l?¨
16. Iarã el au zls: ,Pe fra{ll mlel cauI,
spune-ml, unde pasc olle?¨
17. Sl l-au zls lul omul: ,S-au dus de alcl,
cã l-am auzlI pre el zlcánd: «Sã meargem ln
DoIalm»¨. Sl s-au dus Ioslf dupã fra{ll sãl øl
l-au aflaI pre el ln DoIalm.
18. Iarã el, vãzándu-l pre el deparIe, pánã a
nu sã aproplla el la dánøll, gándea rãu ca
sã-l omoarã pre el.
19. Sl au zls fleøIecarele cãIrã fraIele sãu:
,IaIã, vlsãIorlul acela vlne.
2û. Acum, darã, sã-l omorám pre el øl sã-l
aruncãm lnIr-o groapã, øl vom zlce: «Fllara
rea l-au máncaI pre el», øl vom vedea ce vor
fl vlsurlle lul¨.
21.* Sl auzlnd Ruvln, l-au scos pre el dln
málnlle lor øl au zls: ,Sã nu-l luãm vlla{a¨.
22. Sl au zls lor Ruvln: ,Sã nu vãrsa{l sánge,
arunca{l-l pre el ln groapa aceasIa, carea
easIe ln pusIle, larã mána sã nu vã pune{l
pre el¨, cã cerca ln ce chlp ll va scoaIe pre
el dln málnlle lor øl sã-l dea IãIáne-sãu.
23. Decl, au fosI cánd au venlI Ioslf la fra{ll
sãl, el l-au dezbrãcaI de halna cea pesIrl{ã
cu carea era lmbrãcaI.
24. Sl luándu-l pre el, l-au aruncaI ln groapã,
larã groapa era deøearIã øl nu avea apã.
25. Apol, el au øezuI sã mánánce páne øl,
cãuIánd cu ochll, au vãzuI øl, laIã, cãlãIorl
lsmallIeanl vlnea dln Galaad, øl cãmllele lor
lncãrcaIe de Iãmále øl de rãølnã øl de sIacIl,
øl mergea sã se pogoarã la EghlpI.
26. Sl au zls Iuda cãIrã fra{ll sãl: ,Ce folos
de vom uclde pre fraIele nosIru øl vom
ascunde sángele lul?
27. Venl{l sã-l vlndem pre el lsmallIeanllor
acesIora, larã málnlle noasIre sã nu fle pre
dánsul, cã fraIele nosIru øl Irupul nosIru
easIe¨. Sl au asculIaI fra{ll lul.
28.* Sl cánd au IrecuI pre acolo oa-
*Jos
42, 22
menll, madlanll negu{ãIorll, aIuncl au Iras
øl au scos pre Ioslf dln groapã øl l-au vánduI
lsmallIeanllor cu doaozecl de aurl, øl acela
au dus pre Ioslf ln EghlpI.
29. Sl s-au lnIors Ruvln la groapã øl nu au
vãzuI pre Ioslf ln groapã øl øl-au rupI halnele
sale.
3û. Sl s-au lnIors la fra{ll sãl øl au zls:
,Pruncul nu easIe, dar eu unde mã volu mal
duce?¨
31. Sl luánd el halna lul Ioslf, au junghllaI
un led de caprã øl au uns halna lul cu sángele
lul.
32. Sl au Irlmls halna cea pesIrl{ã, øl o adu-
sãrã IãIáne-sãu, øl zlserã: ,AceasIa o am
aflaI, cunoaøIe de easIe halna fllulul Iãu, au
ba?¨
33. Sl o au cunoscuI pre ea øl au zls: ,Halna
fllulul mleu easIe, fllara cea rea l-au máncaI
pre el, fllara au apucaI pre Ioslf¨.
34. Sl øl-au rupI Iacov halnele sale, øl s-au
lmbrãcaI cu sac, øl au pláns pre fllul sãu
zlle mulIe.
35. Sl s-au adunaI Io{l feclorll lul øl feaIele
lul, øl au venlI sã mángãle pre el, øl nu vrea
sã se mángãle, zlcánd: ,Mã volu pogorl ln
lad (v) la fllul mleu, plángánd¨. Sl l-au pláns
pre el IaIãl sãu.
36. Iarã madlanll au vánduI pre Ioslf ln
EghlpI lul PenIefrl, famenul lul Faraon,
carele era mal mare presIe bucãIarl.
CAP 38
luJo Jìn muìore hononììonc6 ou oout treì jecìorì, pre cel
Jìntdì ¸ì pre cel Je ol Joììleo l-ou c6s6torìt cu Tomor, ¸ì
oce¸tìo murìnJ, luJo ne¸tììnJ ou introt lo Tomor, ¸ì o ou
cunoscut pre eo, socotìnJ c6 eoste curo6, Jìn core
impreunore ou n6scut pre Fores ¸ì pre Zoro.
l au fosI ln vreamea aceaea,
s-au pogoráI Iuda de la fra{ll
sãl, øl au venlI pánã la un om
odolamlIean, anume Iras.
2.* Sl au vãzuI acolo Iuda o faIã a unula
om hananeu, anume Sava, øl o au luaI pre
ea mulare øl s-au culcaI cu ea.
3. Sl, luánd ea ln pánIece, au nãscuI feclor,
øl au chemaI numele lul Ir.
4.* Sl, larã luánd ln pánIece, au nãscuI
feclor, øl au chemaI numele lul Avnan.
5. Sl, adãogánd, au nãscuI lncã al Irellea
feclor, øl au chemaI numele lul Sllom, øl ea
era ln Hasvl cánd l-au nãscuI pre el.
6. Sl au luaI Iuda mulare lul Ir, celul lnIálu
nãscuI, øl numele mulerll era Tamar.
35. (v) În lad, dupã cum easIe ln jldovle, sã
ln{eleage ln mormánI, ln groapã.
*În{el.
1û, 13
*1 Para.
2, 3
*Num.
26, 19
1.
CARTEA FACERII
38
CAP 38 SI 39
7.* Sl au fosI Ir, cel lnIálu nãscuI a lul Iuda,
rãu lnalnIea Domnulul, øl l-au ucls pre el
Dumnezeu.
8. Sl au zls Iuda lul Avnan: ,ÎnIrã la mularea
fraIelul Iãu øl o la pre ea mulare øl rádlcã
sãmán{a fraIelul Iãu¨.
9. Sl, cunoscánd Avnan cã nu va fl sãmán{a
a lul, au fosI, cánd mergea la mularea fraIelul
sãu, vãrsa pre pãmánI, ca sã nu dea sãmán{ã
fraIelul sãu.
1û. Sl rãu s-au arãIaI lnalnIea lul Dumnezeu,
penIru cã au fãcuI aceasIa, øl l-au omoráI øl
pre acesIa.
11. Sl au zls Iuda cãIrã Tamar, noru-sa: (a)
,Sezl vãduvã ln casa IãIáne-Iãu pánã ce va
creaøIe mare Sllom, feclorul mleu; cã sã
Iemea ca nu cumva sã moarã øl acesIa ca øl
fra{ll lul. Sl, mergánd Tamar, au øezuI ln casa
IãIáne-sãu.
12. Sl au IrecuI zlle mulIe, øl au murlI Sava,
mularea lul Iuda, øl, mángãlndu-sã Iuda, s-au
sulI la cel ce Iundea olle lul, el øl Iras pãsIorlul
lul, odolomlIeanul, ln Tamna.
13. Sl s-au spus Tamarel, noru-sa, zlcándu-sã:
,IaIã, socrul Iãu sã sule ln Tamna sã Iunzã
olle sale¨.
14. Sl ea, dezbrãcánd de pre slne halnele
ceale de vãduvle, s-au lnvãllI cu brobodeal-
nlcul øl s-au lnfrumsã{aI øl au øezuI la por{lle
Enanulul, care easIe ln calea Tamnel, cã au
vãzuI cum cã Sllom au crescuI mare, øl el nu
o au daI pre ea lul mulare.
15. Sl vãzlndu-o pre ea Iuda, au socoIlI cã
easIe o curvã, cã ea øl-au acoperlI fa{a sa øl
nu o au cunoscuI.
16. Sl s-au abãIuI la dánsa dln cale øl l-au
zls el: ,Lasã-mã sã lnIru la Ilne¨, cã nu o au
cunoscuI cum cã easIe noru-sa, larã ea au
zls: ,Ce-ml vel da de vel lnIra la mlne?¨
17. Iarã el au zls: ,Eu l{l volu IrlmlIe un led
de capre dln olle meale¨. Iarã ea au zls:
,De-ml vel da arvunã pánã vel IrlmlIe Iu¨.
18. Iarã el au zls: ,Ce arvunã-{l volu da?¨ Iarã
ea au zls: ,Inelul Iãu øl zgarda øl Iolagul care-{l
easIe ln mánã¨. Sl l-au daI el, øl au lnIraI la
dánsa, øl ea au luaI ln pánIece de la el.
19. Sl, sculándu-sã ea, s-au dus øl s-au dezvã-
llI de brobodealnlc øl s-au lmbrãcaI cu halnele
ceale de vãduvle.
2û. Sl au Irlmls Iuda ledul de capre prln mána
pãsIorlulul sãu, odolomlIeanulul, ca sã la de
la mulare arvuna, øl nu o au aflaI pre ea.
21. Sl au lnIrebaI pre bãrba{ll dln locul acela:
,Unde easIe curva carea au fosI ln Enan, lángã
cale?¨. Iarã el au zls: ,Nu au fosI acl curvã¨.
11. (a) Dupã ce au murlI amándol feclorll lul, sã
aflã ln Blbl. cea veachle.
22. Sl s-au lnIurnaI la Iuda øl au zls: ,N-am
aflaI, øl oamenll loculul zlc cã nu easIe acolo
curvã¨.
23. Sl au zls Iuda: ,Tle-le pre eale, cl, ca nu
cumva sã flm de baIjocurã, eu am Irlmls ledul
acesIa øl Iu nu o al aflaI¨.
24. Sl au fosI dupã a Irela lunã, s-au spus
lul Iuda, zlcánd: ,Au curvlI Tamar, noru-Ia,
øl, laIã, are ln pánIece dln curvle¨. Sl au zls
Iuda: ,ScoaIe{l-o pre ea øl sã se arzã¨.
25. Sl, dupã ce s-au adus ea, au Irlmls la
socrul sãu, zlcánd: ,Dln omul a cul sánI
aceasIea am eu ln pánIece¨. Sl au zls:
,CunoaøIe a cul easIe lnelul acesIa øl zgarda
øl Iolagul acesIa¨.
26. Sl au cunoscuI Iuda øl au zls: ,S-au
lndrepIaI Tamar mal mulI decáI mlne, penIru
cã nu o am daI pre ea lul Sllom, feclorulul
mleu¨. Sl nu au mal adaos a o cunoaøIe pre
dánsa.
27.* Sl au fosI cánd era sã nascã, era gea-
menl ln pánIecele el.
28. Sl au fosI cánd nãøIea ea, unul au scos
lnalnIe mána sa, øl, luánd moaøea, roølu au
legaI la mána lul, zlcánd: ,AcesIa va leøl mal
lnalnIe¨.
29. Apol au Iras lndãrãpI mána, øl lndaIã
au leølI fraIele lul, larã ea au zls: ,PenIru ce
s-au rupI penIru Ilne gard?¨ Sl au chemaI
numele lul Fares.
3û.* Sl dupã acesIa, au leølI fraIele lul, la a
cãrula mánã era roølul, øl au chemaI numele
lul Zara.
CAP 39
losìj, pentru bun6 purtoreo so, ploce luì Pentejrì. Pentejrì
toote ole sole le J6 pre mdno luì losìj, core neb6gdnJ in
seom6 Je multe orì ooìnjo Joomn6-so Jespre impreunore,
eo il pdreo¸te lo Pentejrì ¸ì-l bog6 in temnìj6, unJe, ojldnJ
hor lo temnìceorìu, ì s6 increJìnjeoz6 tojì legojìì.
l Ioslf s-au adus ln EghlpI øl l-au
cumpãraI pre el PenIefrl, fa-
menul lul Faraon, cel mal mare
presIe bucãIarl, bãrbaI eghlp-
Iean, dln málnlle lsmallIeanllor, carll l-au
adus pre el acolo.
2. Sl era Domnul cu Ioslf, øl era el bãrbaI
gáclIorlu, øl au fosI ln casã la domnul sãu,
eghlpIeanul.
3. Sl øIlla domnul lul cã Domnul era cu
dánsul, øl, orlcáIe face el, le lndrepIeazã
Domnul ln málnlle lul (a).
4. Sl au aflaI Ioslf har lnalnIea domnulul
sãu, øl l-au plãcuI lul øl l-au pus pre el presIe
casa sa, øl IoaIe cáIe avea el le-au daI pre
mána lul Ioslf.
3. (a) Adecã, Domnul le sporeaøIe, le noroceaøIe
ln málnlle lul.
*Num.
26, 19
*MaIe.
1, 3
*1 Para.
2, 3 [4]
1.
39
CARTEA FACERII CAP 39 SI 4û
5. Sl au fosI dupã ce l-au pus pre el presIe
casa sa øl presIe IoaIe cáIe avea el, au bla-
goslovlI Domnul casa eghlpIeanulul penIru
Ioslf, øl au fosI blagoslovenlla Domnulul
lnIru IoaIã avu{lla lul ln casa øl ln {arlna
lul.
6. Sl IoaIe cáIe avea el le-au daI ln mánlle
lul Ioslf, øl nu øIlla de ale sale nlmlca, afarã
dln pálnea ce o mánca el, øl era Ioslf mándru
la chlp øl frumos la fa{ã foarIe.
7. Sl au fosI dupã aceasIea, mularea
domnulul sãu au pus ochll sãl pre Ioslf øl au
zls lul: ,Culcã-Ie cu mlne¨.
8. Iarã el nu au vruI, øl au zls mulerll dom-
nulul sãu: ,Deaca domnul mleu penIru mlne
nu cunoaøIe nlmlca dln cáIe sánI ln casa
lul, cl IoaIe cáIe are el le-au daI ln málnlle
meale,
9. Sl nu easIe ln casa aceasIa nlmlca carea
sã nu fle supI mlne, nlcl s-au luaI de la mlne
nlmlca, afarã de Ilne, penIru cã Iu eøIl
mularea lul, øl cum volu face acesI cuvánI
rãu (b) øl sã pãcãIulesc lnalnIea lul Dum-
nezeu?¨
1û. Sl grãlnd ea lul Ioslf ln IoaIe zllele, el
nu asculIa de ea ca sã se culce øl sã se
lmpreune cu ea.
11. Iarã au fosI lnIr-o zl, au lnIraI Ioslf ln
casã ca sã-øl facã lucrurlle sale, øl nlmenea
nu era lnlãunIru dln cel de casã.
12. Sl ea l-au prlns de halne, zlcánd: ,Dorml
cu mlne¨. Iarã el, lãsándu-øl halnele sale ln
mánlle el, au fuglI øl au leølI afarã.
13. Sl au fosI deaca au vãzuI ea cã øl-au
lãsaI halnele sale ln mánlle el øl au fuglI øl
au leølI afarã,
14. Au chemaI pre cel de casã øl le-au zls
aøea, zlcánd: ,Vede{l cã au bãgaI la nol slugã
de jldov, sã-øl baIã joc de nol, carele au
lnIraI la mlne, zlcánd: «Dorml cu mlne», øl
eu am sIrlgaI cu glas mare.
15. Sl auzlnd el cã am lnãl{aI glasul mleu
øl am sIrlgaI, lãsándu-øl halnele sale la mlne,
au fuglI øl au leølI afarã¨.
16. Sl ea au {lnuI halnele la slne pánã ce
au venlI domnul acasã.
17. Sl au grãlI lul dupã cuvlnIele aceasIea,
zlcánd: ,Au lnIraI la mlne sluga cea de jldov,
pe carele l-al bãgaI la nol, sã mã baIjoco-
reascã, øl au zls mle: «Dorml-volu cu Ilne!».
18. Sl deaca au auzlI cã am lnãl{aI glasul
mleu øl am sIrlgaI, lãsánd halnele sale la
mlne, au fuglI øl au leølI afarã¨.
19. Sl au fosI cáI au auzlI domnul cuvln-
Iele mulerll sale, care le-au grãlI cã-
9. (b) Jldov.: AcesI lucru rãu.
Irã dánsul, zlcánd: ,Aøea ml-au fãcuI mle
sluga Ia¨, s-au aprlns de mánle.
2û.* Sl luánd domnul pre Ioslf, l-au bãgaI
ln Iemnl{ã ln locul ln care sã {lnea lega{ll
lmpãraIulul lnchløl ln Iemnl{ã.
21. Sl au fosI Domnul cu Ioslv, øl au vãrsaI
presIe el mllã, øl l-au daI lul har lnalnIea
celul mal mare presIe Iemnl{ã.
22. Sl cel mal mare presIe Iemnl{ã au daI
Iemnl{a pre mána lul Ioslf, øl pre Io{l cel
prlnøl carll era ln Iemnl{ã øl IoaIe cáIe sã
fãcea acolo el le fãcea.
23. Nu øIlla cel mal mare presIe Iemnl{ã
nlmlca de Iemnl{ã penIru el, cã IoaIe era
pre mána lul Ioslf, øl Domnul era cu dánsul,
øl cáIe fãcea el Domnul le lndrepIa ln málnlle
lul.
CAP 4û
losìj tdlcuìo¸te oìsurìle jomenìlor luì Foroon in temnìj6.
Unuìo zìce c6-¸ oo JobdnJì boìerììo, oltuìo c6 s6 oo
spdnzuro, core toote s-ou plìnìt in zìoo no¸terìì luì
Foroon.
l au fosI dupã aceasIea, cel mal
mare presIe pãharnlcll lmpãra-
Iulul EghlpIulul øl cel mal mare
presIe fãcãIorll de pálne au
greølI domnulul lor, lmpãraIulul EghlpIulul.
2. Sl s-au mánllaI Faraon pre amándol
famenll sãl, pre cel mal mare presIe
pãharnlcl øl pre cel mal mare presIe fãcãIorll
de pálne.
3. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{ã la roble, ln
locul unde era Ioslf.
4. Sl mal-marele Iemnl{ll l-au daI pre el lul
Ioslf, øl le-au slujlI lor, øl au fosI el vro cáIeva
zlle ln Iemnl{ã.
5. Sl au vãzuI amándol vls lnIr-o noapIe, øl
vedearea vlsulul celul mal mare presIe
pãharnlcl øl a celul mal mare presIe fãcãIorll
de pálne a lmpãraIulul EghlpIulul, carll era
ln Iemnl{ã, era aceasIa.
6. ÎnIraI-au la el Ioslf dlmlnea{ã, øl l-au
vãzuI pre el, øl era IrløIl.
7. Sl au lnIrebaI pre famenll lul Faraon, carll
era cu el ln Iemnl{ã la domnul lul, zlcánd:
,PenIru ce fea{ele voasIre sánI asIãzl IrlsIe?¨
8. Iarã el au zls lul: ,Vls am vãzuI, øl nu
easIe clne sã-l Iálculascã¨. Sl au zls lor Ioslf:
,Au nu easIe prln Dumnezeu arãIarea lor?
Spune{l-ml, darã, mle¨.
9. Sl cel mal mare presIe pãharnlcl au spus
vlsul sãu lul Ioslf øl au zls: ,În somnul mleu
era vle lnalnIea mea.
1û. Sl ln vle era Irel vl{e øl, odrãsllnd, scoIea
vlãsIãrl, øl boambele sIrugurllor era coapIe.
11. Sl pãharul lul Faraon era ln má-
na mea, øl am luaI sIrugurul øl l-am
1.
*Psalm
1û4, 18
CARTEA FACERII

CAP 4û SI 41
sIors ln pãharul lul Faraon øl am daI pãharul
ln mána lul Faraon¨.
12. Sl Ioslf l-au zls lul: ,AceasIa easIe
Iálculrea lul: ceale Irel vl{e Irel zlle sánI.
13. Încã Irel zlle, øl-øl va aduce amlnIe
Faraon de bolerlla Ia, øl larãøl Ie va pune
lnIru mãrlrea pãhãrnlclel Iale, øl vel da
pãharul lul Faraon ln mána lul, dupã bolerlla
Ia cea mal dlnalnIe, precum eral Iurnánd.
14. Cl-{l ado amlnIe de mlne penIru Ilne,
cánd va fl blne {le, øl sã facl cu mlne mllã, øl
sã aducl amlnIe lul Faraon, øl sã mã sco{l
dlnIru aceasIã lnchlsoare.
15. PenIru cã cu furaI sánI furaI dln
pãmánIul evrellor, øl alcl n-am fãcuI nlmlca,
cl m-au aruncaI ln groapa aceasIa¨.
16. Sl au vãzuI cel mal mare presIe fãcãIorll
de pálne cã drepI au IálculI, øl au zls lul
Ioslf: ,Sl eu am vãzuI vls: øl ml sã pãrea cã
Irel coøurl de pálne rádlcam pre capul mleu.
17. Sl ln coøul cel mal deasupra era dln IoaIe
feallurlle de care lmpãraIul Faraon mánca,
lucru fãcuI de pálne, øl pasãrlle cerlulul
mánca ceale ce era ln coøul cel deasupra
capulul mleu¨.
18. Sl rãspunzlnd Ioslf, au zls lul: ,AcesIa
easIe Iálcul: ceale Irel coøurl Irel zlle sánI.
19. Încã Irel zlle, øl va lua Faraon capul Iãu
de la Ilne, øl Ie va spánzura pre lemn, øl vor
mánca paserlle cerlulul cãrnurlle Iale de la
Ilne¨.
2û. Sl au fosI ln zloa a Irela, era zloa naøIerll
lul Faraon, øl au fãcuI ospã{ IuIuror slugllor
sale, øl øl-au adus amlnIe de bolerlla pãhar-
nlculul øl de bolerlla fãcãIorlulul de pálne,
ln mljlocul slugllor sale.
21. Sl pre cel mal mare presIe pãharnlcl l-au
aøezaI ln bolerlla lul, øl au daI pãharul ln
mána lul Faraon.
22. Iarã pre cel mal mare presIe fãcãIorll
de pálne l-au spánzuraI, dupã cum le-au
IálculI lor Ioslf.
23. Sl nu øl-au adus amlnIe cel mal mare
presIe pãharnlcl de Ioslf, cl l-au ulIaI pre el.
CAP 41
\ìsele luì Foroon Jespre ceole ¸eopte oocì ¸ì ¸eopte
spìce, neputdnJu-le oltul tdlcuì, j6r6 sìngur losìj, s6 joce
Jomn preste tot Eghìptul. çì Jìn Asìneto, muìoreo so,
pre coreo ì-o ou Jot Foroon, ou oout Joì jecìorì, inoìnte
Je joomete.
l au fosI dupã dol anl de zlle,
Faraon au vãzuI vls: sã pãrea
lul cã sIã lángã ráu.
Sl, laIã, ca cum dln ráu sã
sula øeapIe vacl frumoase la chlp øl a-
lease la Irupurl, øl pãøIea pre {ãrmurl.
3. Cl øl alIe øeapIe vacl sã sula dupã
aceasIea dln ráu, uráIe la chlp øl sup{lrl la
Irupurl, øl pãøIea lángã vaclle ceale de pre
marglnea ráulul.
4. Sl vaclle ceale øeapIe uráIe øl sup{lrl la
Irupurl au máncaI de IoI pre ceale øeapIe vacl
frumoase la chlp øl alease la Irupurl, øl s-au
deøIepIaI Faraon.
5. Sl au vlsaI a doao oarã: ,Sl, laIã, sã sula
dlnIr-o rãdãclnã øeapIe splce alease øl bune.
6. Sl alIe øeapIe splce sup{lrl øl sIrlcaIe de
vánI rãsãrea dupã dánsele.
7. Sl splcele ceale øeapIe sup{lrl au lnghl{lI
pre ceale øeapIe splce alease øl pllne. Sl s-au
deøIepIaI Faraon øl era vls.
8. Sl s-au fãcuI dlmlnea{ã, øl s-au IurburaI
sufleIul lul, øl, Irlml{lnd, au chemaI pre Io{l
gáclIorll EghlpIulul øl pre Io{l ln{elep{ll lul,
øl le-au spus lor Faraon vlsul sãu, øl nu era
clne sã-l Iálculascã lul Faraon.
9. Sl au grãlI cel mal mare presIe pãharnlcl
cãIrã Faraon, zlcánd: ,De pãcaIul mleu lml
aduc amlnIe asIãzl.
1û. Faraon s-au mánllaI pre sluglle sale øl
ne-au pus pre nol ln Iemnl{ã ln casa celul
mal mare presIe bucãIarl, øl pre mlne øl pre
cel mal mare presIe pálne.
11. Sl am vãzuI amándol vls lnIr-o noapIe,
eu øl el, fleøIecarele dupã vlsul sãu am vãzuI.
12. Sl era acolo un prunc Ilnãr evreu a celul
mal mare presIe bucãIarl, øl l-am spus lul, øl
el nl le-au IálculI noao.
13. Sl au fosI precum ne-au IálculI noao, aøea
s-au øl lnIámplaI: eu sã mã aøez ln bolerlla
mea, larã acela sã se spánzure.
14. Sl, Irlml{lnd Faraon, au chemaI pre Ioslf,
øl-l scoasãrã pre dánsul dln Iemnl{ã øl-l rasãrã
øl schlmbarã lmbrãcãmlnIea lul, øl au venlI
la Faraon.
15. Sl au zls Faraon cãIrã Ioslf: ,Vls am vãzuI
øl nu easIe clne sã-l Iálculascã, larã eu am
auzlI de Ilne zlcánd cã Iu, deaca auzl vlsurlle,
le IálculeøIl¨.
16. Sl, rãspunzlnd Ioslf lul Faraon, au zls:
,Fãrã de Dumnezeu nu sã va rãspunde
mánIulrea lul Faraon¨.
17. Sl au grãlI Faraon lul Ioslf, zlcánd: ,În
somnul mleu ml sã pãrea cã sIau pre {ãrmurlle
ráulul.
18. Sl ca cum dln ráu sã sula øeapIe vacl
frumoase la chlp øl alease la Irupurl, øl pãøIea
pre {ãrmurl.
19. Sl, laIã, øl alIe øeapIe vacl sã sula dupã
eale dln ráu, reale øl uráIe la chlp øl sup{lrl la
Irupurl, decáI care nu am vãzuI mal uráIe ln
IoI pãmánIul EghlpIulul.
2û. Sl vaclle ceale øeapIe uráIe øl sup{lrl au
máncaI de IoI pre ceale øeapIe vacl dlnIálu
bune øl alease.
1.
2.
41
CARTEA FACERII CAP 41
21. Sl au lnIraI ln pánIecele lor øl nu s-au
vãzuI cã au lnIraI ln pánIecele lor, øl chl-
purlle lor (a) uráIe, ca øl mal lnalnIe, øl
deøIepIándu-mã, larã am adormlI.
22. Sl am vãzuI larãøl ln somnul mleu øl,
laIã: ca cum øeapIe splce pllne øl bune sã
sula dlnIr-o rãdãclnã.
23. Iarã alIe øeapIe splce sup{lrl øl sIrlcaIe
de vánI creøIea {llndu-sã de dánsele.
24. Sl au lnghl{lI ceale øeapIe splce sIrlcaIe
de vánI øl sup{lrl pre ceale øeapIe splce bune
øl pllne. Decl, am spus IálculIorllor, øl nu
au fosI clne sã-ml Iálculascã¨.
25. Sl au zls Ioslf lul Faraon: ,Vlsul lul Fara-
on unul easIe: Dumnezeu au arãIaI lul Fara-
on ceale ce va face.
26. Ceale øeapIe vacl bune øeapIe anl sánI,
øl ceale øeapIe splce bune øeapIe anl sánI,
vlsul lul Faraon unul easIe.
27. Sl ceale øeapIe vacl sup{lrl, care sã sula
dupã eale, øeapIe anl sánI, øl ceale øeapIe
splce sup{lrl øl sIrlcaIe de vánI øeapIe anl
sánI, øl vor fl øeapIe anl de foameIe.
28. Iarã cuvánIul care am zls lul Faraon: cã
Dumnezeu au arãIaI lul Faraon ceale ce va
face,
29. IaIã, ln øeapIe anl va fl lndesIulare (b)
mulIã ln IoI pãmánIul EghlpIulul.
3û. Sl dupã aceasIa vor venl øeapIe anl de
foameIe, øl vor ulIa de lndesIularea ce au fosI
ln IoI EghlpIul, øl va Iopl foameIea pãmánIul.
31. Sl nu sã va cunoaøIe lndesIularea pre
pãmánI de foameIea ce va fl dupã aceasIa,
cã va fl Iare foarIe.
32. Iarã penIru aceaea au lndolI vlsul lul
Faraon de doao orl, penIru cã adevãraI easIe
cuvánIul cel de la Dumnezeu, øl va grãbl
Dumnezeu a-l face pre el.
33. Acum, darã, cauIã omul ln{elepI øl
prlcepuI, øl-l pune pre el mal mare presIe
pãmánIul EghlpIulul.
34. Sl sã facã Faraon øl sã rándulascã mal
marl presIe pãmánI, øl sã sIrángã IoaIe
rodurlle pãmánIulul EghlpIulul acelor øeapIe
anl a lndesIulãrll.
35. Sl sã adune IoaIe bucaIele acesIor
øeapIe anl bunl ce vln, øl sã adune grául supI
mána lul Faraon, øl sã se pãzascã bucaIele
ln ceIã{l.
36. Sl vor fl bucaIele ceale pãzlIe pre
pãmánI ln cel øeapIe anl a foameIel, carea
va fl ln pãmánIul EghlpIulul, øl nu sã va sIrlca
pãmánIul de foameIe¨.
37. Sl au plãcuI cuvánIul lnalnIea lul
Faraon, øl lnalnIea IuIuror slugllor lul.
38. Sl au zls Faraon IuIuror slugl-
21. (a) Au rãmas. 29. (b) ÎndesIulare, prlsosln{ã,
lefIlnãIaIe, bucaIe desIule.
lor sale: ,Au, doarã, vom afla om ca acesIa,
carele sã albã duhul lul Dumnezeu lnIru slne?¨
39. Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,De vreame ce
Dumnezeu au arãIaI {le IoaIe aceasIea, nu
easIe om mal ln{elepI øl mal prlcepuI decáI
Ilne.
4û.* Tu vel fl mal mare presIe casa mea, øl
de ruga Ia va asculIa IoI norodul mleu, numal
scaunul vol avea eu mal presus decáI Ilne¨.
41. Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,IaIã, Ie pulu
pre Ilne asIãzl presIe IoI pãmánIul EghlpIulul!¨
42. Sl, luánd Faraon lnelul dln mána sa, l-au
pus ln mána lul Ioslf øl l-au lmbrãcaI pre el
cu vlson øl au pus lan{ de aur lmprejurul
grumazulul lul.
43. Sl l-au sulI pre dánsul ln carul cel al
dollea dlnIru ale sale øl au sIrlgaI lnalnIea
lul vesIlIorlul øl l-au pus pre dánsul presIe
IoI pãmánIul EghlpIulul.
44. Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,Eu, Faraon,
afarã de Ilne nlmenea nu va rádlca mána sa
presIe IoI pãmánIul EghlpIulul!¨
45. Sl au numlI Faraon numele lul Ioslf:
PsonIom Fanlh, øl l-au daI lul pre AslneIa,
faIa lul PenIefrl, preoIul Illupollel, sã-l fle
mulare.
46. Sl Ioslf era de Irelzecl de anl cánd au
sIãIuI lnalnIea lul Faraon, lmpãraIul Eghlp-
Iulul, øl au leølI Ioslf de la fa{a lul Faraon øl
au umblaI IoI pãmánIul EghlpIulul.
47. Sl au fãcuI pãmánIul lnIru acel øeapIe
anl a lndesIulãrll bucaIe.
48. Sl au adunaI IoaIe bucaIele celor øeapIe
anl, lnIru care era lndesIulare ln pãmánIul
EghlpIulul, øl au pus bucaIele ln ceIã{l,
bucaIele cámpurllor celor dlmprejurul ceIã{ll
le-au pus lnIr-lnsa.
49. Sl au adunaI Ioslf grául, ca nãslpul mãrll
mulI foarIe, cáI nu puIea sã-l numere, cã nu
era numãr.
5û.* Sl mal lnalnIe de ce au venlI acel øeapIe
anl de foameIe au avuI Ioslf dol feclorl, pre
carll l-au nãscuI lul AslneIa, faIa lul PenIefrl,
preoIulul Illupollel.
51. Sl au chemaI Ioslf numele celul lnIálu
nãscuI Manasl, zlcánd cã: ,M-au fãcuI a ulIa
IoaIe durerlle meale øl IoaIe ale IaIãlul mleu¨.
52. Sl numele celul de al dollea l-au chemaI
Efralm, zlcánd cã: ,M-au lnãl{aI Dumnezeu
ln pãmánIul smerenlel meale¨.
53. Sl au IrecuI cel øeapIe anl a lndesIulãrll
carea au fosI ln pãmánIul EghlpIulul.
54. Sl au lncepuI cel øeapIe anl a foameIel a
venl dupã cum au zls Ioslf. Sl s-au fãcuI
foameIe ln IoI pãmánIul, øl ln IoI pãmánIul
EghlpIulul nu era páne.
55. Sl au flãmánzlI IoI pãmánIul E-
ghlpIulul øl au sIrlgaI norodul cãIrã
*Psalm
1û4, 2û
1 Maca.
2, 53
FapIe
7, 1û
*Jos
46, 2û
48, 2û
CARTEA FACERII
42
CAP 41 SI 42
Faraon penIru pálne øl au zls Faraon IuIuror
eghlpIeanllor: ,Mearge{l la Ioslf øl ce va zlce
voao face{l!¨
56. Sl foameIea era presIe fa{a IoI pãmán-
Iulul, øl au deøchls Ioslf IoaIe jlInl{lle øl vln-
dea IuIuror eghlpIeanllor.
57. Sl IoaIe {ãrlle au venlI ln EghlpI sã
cumpere de la Ioslf, penIru cã sã lnIãrlsã
foameIea presIe IoI pãmánIul.
CAP 42
Frojìì luì losìj, sìlìjì Je joome, oìn in Eghìpt s6 cumpere
bucote. losìj iì cunoo¸te ¸ì ospru gr6ìo¸te cu eì ¸ì-ì bog6 in
temnìj6, moì pre urm6, r6mdne 5ìmeon in prìnsoore, ¸ì
ceìololjì s6 intorc ocos6, ¸ì jìe¸tecìne orgìntul s6u j6r6 Je
¸tìreo lor il oJuc in socìì s6ì ocos6.
l, auzlnd Iacov cã sã vlnde gráu
ln EghlpI, au zls feclorllor sãl:
,PenIru ce vã lenevl{l?
IaIã, am auzlI cã easIe gráu
ln EghlpI. Pogorá{l acolo øl ne cumpãra{l
pu{lnIeale bucaIe, ca sã Irãlm øl sã nu
murlm!¨
3. Sl s-au pogoráI cel zeace fra{l a lul Ioslf
sã cumpere gráu dln EghlpI.
4. Iarã pre Venlamln, fraIele lul Ioslf, nu
l-au Irlmls cu fra{ll sãl, cã au zls: ,Ca nu
cumva sã slãbeascã pre cale¨.
5. Sl au venlI feclorll lul Israll sã cumpere
cu cel ce vlnea, penIru cã era foameIe ln
pãmánIul lul Hanaan.
6. Iarã Ioslf era mal-marele pãmánIulul, el
vlndea la IoI norodul pãmánIulul. Sl, venlnd
fra{ll lul Ioslf, s-au lnchlnaI lul cu fa{a la
pãmánI.
7. Sl, vãzlnd Ioslf pre fra{ll sãl, l-au cunos-
cuI øl s-au fãcuI sIreln de cãIrã el øl le-au
grãlI lor aspru øl le-au zls lor: ,De unde a{l
venlI?¨ Iarã el au zls: ,Dln pãmánIul Hanaan,
sã cumpãrãm bucaIe¨.
8. Sl au cunoscuI Ioslf pre fra{ll sãl, larã el
nu l-au cunoscuI pre el.
9. Sl øl-au adus amlnIe Ioslf de vlsurlle sale
care le-au vãzuI øl au zls lor: ,Iscoade sánIe{l,
sã cerca{l cãlle {ãrll a{l venlI?¨
1û. Iarã el au zls: ,Nu, doamne, sluglle Iale
am venlI sã cumpãrãm bucaIe.
11. To{l sánIem fll a unul om, de pace sán-
Iem, nol, sluglle Iale, nu sánIem lscoade¨.
12. Sl au zls Ioslf lor: ,Ba, cl a{l venlI sã
vede{l cãrãrlle pãmánIulul¨.
13. Iarã el au zls: ,Dolsprãzeace fra{l sánIem,
sluglle Iale, ln pãmánIul Hanaan, øl cel mal
Ilnãr cu IaIãl nosIru easIe asIãzl, larã unul
nu IrãlaøIe¨.
14. Sl au zls lor Ioslf: ,AceasIa easIe
ce am grãlI voao, zlcánd cã lscoade sánIe{l.
15. ÎnIru aceasIa vã ve{l arãIa, pre sãnãIaIea
lul Faraon, nu ve{l leøl de alcl pánã cánd
fraIele vosIru cel Ilnãr nu va venl alcl.
16. TrlmlIe{l pre unul dlnIrã vol øl aduce{l
pre fraIele vosIru, larã vol ve{l fl ln prlnsoare
pánã ce sã vor arãIa cuvlnIele voasIre de
grãl{l adevãraI, au ba, larã de nu, pre sãnã-
IaIea lul Faraon, lscoade sánIe{l¨.
17. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{ã Irel zlle.
18. Sl le-au zls lor ln a Irela zl: ,Face{l a-
ceasIa øl ve{l fl vll, cã eu mã Iem de Dumne-
zeu.
19. De sánIe{l de pace, un fraIe al vosIru sã
se opreascã ln Iemnl{ã, larã vol mearge{l øl
duce{l grául vosIru, care l-a{l cumpãraI.
2û.* Sl pre fraIele vosIru cel mal Ilnãr sã-l
aduce{l la mlne. Sl sã vor creade cuvlnIele
voasIre, larã de nu, ve{l murl¨. Sl el au fãcuI
aøea.
21. Sl au zls fleøIecarele cãIrã fraIele sãu:
,Aøea easIe, cã ln pãcaI sánIem nol penIru
fraIele nosIru, cã nu ne-au fosI mllã de
necazul sufleIulul lul, cánd sã ruga de nol,
øl nol nu l-am asculIaI pre dánsul, øl penIru
aceasIa au venlI presIe nol nevola aceasIa¨.
22. Sl, rãspunzlnd Ruvln, au zls lor: ,Au nu
v-am grãlI voao, zlcánd:* «Nu face{l ne-
drepIaIe prunculul», øl nu m-a{l asculIaI? Sl,
laIã, sángele lul sã cearcã¨.
23. Sl el nu øIlla cum cã Ioslf ll ln{eleage,
penIru cã cu Iãlmaclu grãla cu el.
24. Sl, lnIorcándu-sã de la el Ioslf, au pláns,
øl larãøl venlnd la el le-au grãlI lor, øl au
luaI pre Slmeon dlnIrã el øl l-au legaI pre el
lnalnIea lor.
25. Sl au porunclI Ioslf sã le umplã sacll
lor de gráu, øl arglnIul fleøIecãrula sã-l pule
ln sacul sãu øl sã le dea lor de ajuns máncare
pre cale. Sl s-au fãcuI lor aøea.
26. Sl el, pulnd grául pre aslnll sãl, s-au
dus de acolo.
27. Sl, dezlegánd unul sacul sã dea mán-
care aslnllor sãl, unde au odlhnlI, au vãzuI
legãIura arglnIulul sãu, øl era deasupra gurll
saculul.
28. Sl au zls fra{llor sãl: ,Ml s-au lnIurnaI
arglnIul øl laIã-l ln sacul mleu¨. Sl s-au spãl-
mánIaI lnlma lor øl s-au IurburaI, unul cãIrã
alIul zlcánd: ,Ce au fãcuI aceasIa Dumnezeu
noao?¨
29. Sl au venlI la Iacov, IaIãl lor, ln pãmán-
Iul lul Hanaan, øl au spus lul IoaIe cáIe s-au
lnIámplaI lor, zlcánd:
3û. ,GrãlI-au omul, domnul pãmánIulul,
cãIrã nol aspru, øl ne-au pus pre nol ln pazã,
ca cum am fl mers sã lscodlm pãmánIul.
2.
1.
*Jos
43, 5
*Sus
37, 21
43
CARTEA FACERII CAP 42 SI 43
31. Sl nol am zls lul: «De pace sánIem, nu
sánIem lscoade.
32. Dolsprãzeace fra{l sánIem fll IaIãlul nos-
Iru, unul au murlI. Iarã cel mal mlc cu IaIãl
nosIru easIe asIãzl ln pãmánIul Hanaan».
33. Sl au zls noao omul, domnul pãmánIu-
lul: «ÎnIru aceasIa volu cunoaøIe cã sánIe{l
de pace, pre un fraIe al vosIru lãsa{l alcl cu
mlne, larã grául care l-a{l cumpãraI penIru
casa voasIrã lua{l-l øl vã duce{l.
34. Sl aduce{l pre fraIele vosIru cel mal
Ilnãr, øl volu cunoaøIe cum cã nu sánIe{l
lscoade, cl sánIe{l de pace, øl pre fraIele vos-
Iru volu da voao, øl volu slobozl sã vã cum-
pãra{l ce vrea{l dln pãmánIul acesIa»¨.
35. Sl au fosI cánd au deøerIaI el sacll sãl,
arglnIul fleøIecãrula era ln sacul sãu, øl au
vãzuI arglnIul sãu el øl IaIãl lor øl s-au
spãlmánIaI.
36. Sl le-au zls lor Iacov, IaIãl lor: ,Pre mlne
m-a{l fãcuI fãr'de fll: Ioslf nu easIe, Slmeon
nu easIe, øl pre Venlamln sã-l lua{l? Asupra
mea au fosI IoaIe aceasIea¨.
37. Sl au grãlI Ruvln IaIãlul sãu, zlcánd:
,Pre amándol feclorll mlel sã-l omorl, de nu-l
volu aduce pre el la Ilne, dã-l pre el ln mána
mea, øl eu volu aduce pre el la Ilne¨.
38. Iarã el au zls: ,Nu sã va pogorl fllul mleu
cu vol, penIru cã fraIele lul au murlI, øl el
slngur au rãmas, øl, de sã va lnIámpla lul sã
slãbeascã ln calea pre carea ve{l mearge,
lml ve{l duce bãIránea{ele cu lnIrlsIãclune
ln lad¨.
CAP 43
locoo oneooìe los6 pre \enìomìn s6 se Juc6 cu jrojìì in
Eghìpt. Moì pre urm6, JdnJ Jorurì ¸ì orgìntul inJoìt,
J6 pre \enìomìn s6-l Juc6 cu eì. ln Eghìpt, Jup6 ce ou
scos pre 5ìmeon Jìn temnìj6, losìj pre tojì jrojìì
oosp6t6.
l s-au lnIãrlI foameIea pre
pãmánI.
Sl au fosI dupã ce au sfárølI
de máncaI grául, care l-au a-
dus dln EghlpI, le-au zls lor IaIãl lor: ,Duce-
{l-vã larãøl øl ne cumpãra{l pu{lnIeale
bucaIe¨.
3. Iarã Iuda au zls lul, zlcánd: ,Cu mãrIurl-
slre s-au mãrIurlslI noao omul, domnul pã-
mánIulul, zlcánd: «Nu ve{l vedea fa{a mea,
de nu va venl cu vol fraIele vosIru cel mal
Ilnãr».
4. Decl, de vel IrlmlIe pre fraIele nosIru
cu nol, ne vom duce øl-{l vom cumpãra
bucaIe.
5. Iarã de nu vel IrlmlIe pre fraIele
nosIru cu nol, nu vom mearge, penIru cã o-
mul au grãlI noao zlcánd:* «Nu ve{l vedea
fa{a mea, de nu va fl fraIele vosIru cel mal
Ilnãr cu vol»¨.
6. Sl au zls Israll: ,O, ce rãu ml-a{l fãcuI
spulnd omulul cã ave{l vol fraIe!¨
7. Iarã el au zls: ,ÎnIrebánd, au lnIrebaI de
nol omul øl de neamul nosIru, zlcánd: «De
IrãlaøIe lncã IaIãl vosIru? Sl de ave{l vol fra-
Ie?» Sl am spus lul dupã lnIrebarea aceasIa.
Au øIluI-am nol cã va zlce noao: «Aduce{l pre
fraIele vosIru?Ȭ
8. Sl au zls Iuda cãIrã Israll, IaIãl lor: ,Trl-
mlIe pruncul cu mlne øl sã ne sculãm sã
meargem, ca sã Irãlm øl sã nu murlm, øl nol
øl Iu øl pruncll noøIrl.
9.* Eu ll volu luoa pre dánsul, dln mána
mea ceare-l pre dánsul de nu-l volu aduce la
Ilne, øl de nu-l volu pune lnalnIea Ia, greølI
sã flu lnalnIea Ia ln IoaIe zllele.
1û. Cã de nu am fl zãbovlI, ne-am fl lnIors
pánã acum de doao orl.
11. Sl au zls lor Israll, IaIãl lor: ,De easIe
aøa, aceasIa face{l: lua{l dln roadele pãmánIu-
lul ln vasele voasIre øl duce{l omulul darurl,
de rãølnã øl de mllare øl Iãmále øl sIacIl øl
IerevlnI øl nucl.
12. Sl arglnIul lndolI lua{l ln málnlle voasIre,
øl arglnIul ce vl s-au lnIors ln sacll voøIrl
lnIoarce{l cu vol, ca nu cumva sã fle greøealã.
13. Sl pre fraIele vosIru lua{l-l øl, sculándu-vã,
mearge{l la acel om.
14. Sl Dumnezeul mleu sã dea voao har
lnalnIea omulul, ca sã sloboazã pre fraIele
vosIru celalalI, øl pre Venlamln, cã eu, precum
am rãmas fãr'de fll, fãr'de fll am rãmas¨.
15. Sl, luánd bãrba{ll darurlle aceasIea, øl
arglnIul lndolI au luaI ln málnlle sale øl pre
Venlamln, øl, sculándu-sã, s-au pogoráI ln
EghlpI øl au sIãIuI lnalnIea lul Ioslf.
16. Sl l-au vãzuI Ioslf pre el øl pre Venlamln,
fraIele sãu cel de o mumã, øl au zls celul mal
mare presIe casa sa: ,Bagã pre oamenll aceøIla
ln casã øl glunghle glunghlerl øl gãIeaøIe, cã
cu mlne vor mánca oamenll aceøIla la
amllazãzl¨.
17. Sl au fãcuI omul dupã cum l-au zls Ioslf,
øl au bãgaI pre oamenl ln casa lul Ioslf.
18. Sl, vãzlnd bãrba{ll cã-l bagã ln casa lul
Ioslf, au zls: ,PenIru arglnIul care s-au lnIors
ln sacll noøIrl dlnIálu pre nol ne bagã lnlãun-
Iru, ca sã ne nãpãsIulascã øl sã se apuce de
nol, sã ne la pre nol slugl øl aslnll noøIrl¨.
19. Sl, mergánd el la omul cel mal mare pres-
Ie casa lul Ioslf, au grãlI lul ln uøea casll, zlcánd:
2û. ,Rugãmu-ne, Doamne,* pogoráIu-ne-am
lnIálu sã cumpãrãm bucaIe.
*Sus
42, 2û
*Jos
44, 32
2.
1.
*Sus
42, 3
CARTEA FACERII
44
CAP 43 SI 44
21. Sl au fosI cánd am venlI sã poposlm,
am deøchls sacll noøIrl, aIuncl arglnIul fleøIe-
cãrula ln sacul lul, arglnIul nosIru drepI
mãsuraI l-am adus lnapol ln málnlle noasIre.
22. Sl alI arglnI am adus cu nol, ca sã ne
cumpãrãm bucaIe, cã nu øIlm clne au pus
noao arglnIul ln sacll noøIrl¨.
23. Sl le-au zls lor: ,Mllã voao, nu vã Iea-
me{l, Dumnezeul vosIru øl Dumnezeul pãrln-
{llor voøIrl au daI voao comoarã ln sacll voø-
Irl, øl arglnIul vosIru blne lsplIlI ll am¨. Sl
au scos pre Slmeon la el.
24. Sl au adus apã sã se speale plcloarele
lor øl au daI de máncare aslnllor lor.
25. Iarã el au gãIlI darurlle pánã a venl Ioslf
la amllazãzl, øl au auzlI cã acolo va sã
pránzascã.
26. Sl au lnIraI Ioslf ln casã øl au adus lul
ln casã darurlle ce le avea ln málnlle lor øl
s-au lnchlnaI lul cu fa{a la pãmánI.
27. Sl l-au lnIrebaI pre el: ,Cum Irãl{l?¨, øl
le-au zls lor: ,SánãIos easIe IaIãl vosIru,
bãIránul de carele a{l zls cã lncã IrãlaøIe?¨
28. Iarã el au zls: ,SánãIos easIe sluga Ia,
IaIãl nosIru, lncã IrãlaøIe¨. Sl au zls el:
,BlnecuvánIaI easIe omul acela lul Dumne-
zeu¨. Iarã el, plecándu-sã, s-au lnchlnaI lul.
29. Sl, cãuIánd Ioslf cu ochll sãl, au vãzuI
pre Venlamln, fraIele sãu cel de o mumã, øl
au zls: ,AcesIa easIe fraIele vosIru cel mal
Ilnãr, pre carele a{l zls cã-l ve{l aduce la
mlne?¨ Sl el au zls lul: ,AcesIa easIe adevã-
raI¨. Iarã au zls lul: ,Dumnezeu sã Ie mllulas-
cã, fllule¨.
3û. Sl s-au IurburaI Ioslf, øl sã rumpea lnlma
lul penIru fraIele sãu øl cãuIa sã plángã øl,
lnIránd ln cãmarã, au pláns acolo.
31. Sl, spãlándu-øl fa{a sa, au lnceIaI øl au
zls: ,Pune{l pálnl¨.
32. Sl au pus lul slngur, øl lor deosebl, øl
eghlpIeanllor celor ce lmpreunã cu el mánca,
deosebl, penIru cã nu puIea eghlpIeanll mán-
ca pálne cu evrell, cã scárbã easIe eghlpIea-
nllor de IoI pãsIorlul de ol.
33. Sl au øezuI lnalnIea lul cel lnIálu nãscuI
dupã bãIránea{ele lul, øl cel mal Ilnãr dupã
Ilnerea{ele lul, øl sã mlra oamenll fleøIe-
carele cãIrã fraIele sãu.
34. Sl au luaI pãr{l de la dánsul la slne, larã
parIea lul Venlamln de clncl orl au fosI mal
mare decáI a celoralal{l, øl au beuI øl s-au
ospãIaI cu dánsul.
CAP 44
PoruncìnJ losìj s6 oscunz6 p6horul s6u in socul luì
\enìomìn, trìmìte Jup6 jrojì ¸ì, Jup6 ce g6seo¸te p6horul,
oJuce inJ6r6pt pre jrojì ¸ì-ì mustr6 co pre nì¸te jurì. luJo
s6 J6 pre sìne rob pentru \enìomìn.
l au porunclI Ioslf celul mal mare
presIe casa sa, zlcánd: ,Umple{l
sacll oamenllor de bucaIe, cáIe
vor puIea rãdlca, øl pune{l argln-
Iul fleøIecãrula ln gura saculul.
2. Sl pãharul mleu cel de arglnI pune{l-l ln
sacul celul mal Ilnãr, øl pre{ul gráulul lul¨.
Sl au fãcuI dupã cuvánIul lul Ioslf, precum
au zls el.
3. Sl, dupã ce s-au fãcuI zluo, au slobozlI
oamenll øl pre aslnll lor.
4. Sl, leølnd el dln ceIaIe, nu s-au dus
deparIe, øl Ioslf au zls celul mal mare presIe
casa sa: ,Scoalã-Ie øl aleargã dupã oamenl,
øl sã-l lnfrun{l pre el øl sã le zlcl: «PenIru ce
ml-a{l rãsplãIlI reale penIru bune?
5. Cãcl a{l furaI pãharul cel de arglnI dln
care bea domnul mleu øl gáclnd gáceaøIe dln
el? Reale a{l sãvárølI ceale ce a{l fãcuI (a)»¨.
6. Sl, aflándu-l pre el, le-au zls lor dupã
cuvlnIele aceasIea.
7. Iarã el au zls lul: ,Cãcl grãlaøIe domnul
cuvlnIele aceasIea? Sã nu sã afle la sluglle
Iale sã fle fãcuI dupã cuvánIul acesIa!
8. De vreame ce arglnIul care l-am aflaI ln
sacll noøIrl l-am adus lndãrãpI la Ilne dln
pãmánIul Hanaan, cum am fl furaI dln casa
domnulul Iãu arglnI sau aur?
9. La carele dln sluglle Iale vel afla pãharul,
acela sã moarã, øl nol vom fl robl domnulul
nosIru¨.
1û. Iarã el au zls: ,Precum zlce{l, aøea sã
fle, la carele sã va afla pãharul, acela sã fle
rob, larã vol cura{l ve{l fl¨.
11. Sl au grãblI øl au descãrcaI fleøIecarele
sacul sãu pre pãmánI, øl fleøIecarele au
deøchls sacul sãu.
12. Sl au cãuIaI de la cel mal bãIrán lncepánd,
pánã au venlI la cel mal Ilnãr, øl, sfárølnd, au
aflaI pãharul ln sacul lul Venlamln.
13. Iarã el øl-au rupI halnele sale øl au pus
fleøIecarele sacul sãu pre aslnul sãu, øl s-au
lnIors ln ceIaIe.
14. Sl au lnIraI Iuda øl fra{ll lul la Ioslf lncã
fllnd el acolo, øl au cãzuI lnalnIea lul pre
pãmánI.
15. Sl le-au zls lor Ioslf: ,Cãcl a{l fãcuI acesI
lucru? Au, nu a{l øIluI cã cu gáclIurã gáceaøIe
omul cel ce easIe precum sánI eu?¨
16. Sl au zls Iuda: ,Ce vom rãspunde dom-
nulul? Sau ce vom zlce? Sau cum ne vom
lndrepIa? Cã Dumnezeu au aflaI nedrepIaIea
slugllor Iale, laIã, sánIem robl domnulul
nosIru nol øl acela la carele s-au aflaI pãharul¨.
17. Sl au zls Ioslf: ,Nu volu face eu
cuvánIul acesIa, cl omul la carele s-au
aflaI pãharul, acela-ml va fl rob, larã
5. (a) Jldo.: Rãu a{l fãcuI ce a{l lucraI.
1.
45
CARTEA FACERII CAP 44 SI 45
vol vã sul{l cu mánIulre la IaIãl vosIru¨.
18. Iarã Iuda, apropllndu-sã de Ioslf, au zls:
,Rogu-Ie, doamne, sã grãlascã sluga Ia
lnalnIea Ia øl sã nu Ie mánll pre sluga Ia, cã
Iu eøIl dupã Faraon.
19. Doamne, Iu al* lnIrebaI pre sluglle Iale,
zlcánd: «De ave{l IaIã, au fraIe?»
2û. Sl nol am zls domnulul cum cã: «Avem
IaIã bãIrán, øl are el prunc de bãIránea{e mal
Ilnãr, øl fraIele lul au murlI, øl el slngur au
rãmas de la mumã-sa, øl IaIãl nosIru pre
dánsul foarIe-l lubeaøIe».
21. Sl al zls slugllor Iale: «Aduce{l pre dánsul
la mlne sã-l vãz».
22. Sl am zls domnulul: «Nu va puIea pruncul
sã lasã pre IaIãl sãu, cã, de va lãsa pre IaIãl,
va murl».
23.* Sl Iu al zls slujllor Iale: «De nu sã va
pogorl cu vol fraIele vosIru cel mal Ilnãr, sã
nu mal adaoge{l a vedea fa{a mea».
24. Sl au fosI cánd ne-am sulI la sluga Ia,
IaIãl nosIru, am spus lul cuvlnIele domnulul
nosIru.
25. Sl ne-au zls noao IaIãl nosIru: «Duce{l-vã
larãøl de cumpãra{l pu{lnIeale bucaIe».
26. Iarã nol am zls: «Nu vom puIea sã ne
ducem, cl, de sã va duce cu nol fraIele nosIru
cel mal Ilnãr, ne vom duce, penIru cã nu vom
puIea vedea fa{a omulul, de nu va fl cu nol
fraIele nosIru cel mal Ilnãr».
27. Sl au zls IaIãl nosIru, sluga Ia, cãIrã nol:*
«Vol øIl{l cã dol ml-au nãscuI mle mularea.
28. Sl au leølI unul de la mlne øl ml-a{l zls cã
l-au máncaI flerlle, øl nu l-am mal vãzuI pánã
acum.
29. Decl, de ve{l lua øl pre acesIa de la fa{a
mea øl sã va lnIámpla lul slãblclune pre cale,
lml ve{l pogorl bãIránea{ele meale cu lnIrlsIã-
clune ln lad».
3û. Acum, darã, de volu mearge la sluga Ia,
IaIãl nosIru, øl pruncul nu va fl cu nol (cã
sufleIul lul sã {lne acã{aI de sufleIul acesIula),
31. Sl va fl dupã ce va vedea el cã nu easIe
pruncul cu nol, va murl, øl vor duce sluglle
Iale bãIránea{ele slugll Iale, IaIãlul nosIru,
cu lnIrlsIãclune ln lad.
32. Cã eu, sluga Ia, de la IaIãl nosIru, am
luaI pre prunc, zlcánd:* «De nu-l volu aduce
la Ilne øl de nu-l volu pune pre dánsul lnaln-
Iea Ia, vlnovaI sã flu lnalnIea IaIãlul mleu ln
IoaIe zllele».
33. Acum, darã, volu rãmánea eu la Ilne slugã
penIru prunc rob domnulul, larã pruncul sã
se sule cu fra{ll sãl.
34. Cã, cum mã volu sul la IaIãl mleu, nefllnd
pruncul cu nol? Ca sã nu vãz realele care vor
afla pre IaIãl mleu¨.
CAP 45
losìj s6 joce cunoscut jrojìlor s6ì ¸ì oceìo, injrìco¸ojì jììnJ,
losìj cu s6rutore iì imbr6jì¸eoz6, ìor6 Foroon, cu toot6
coso so bucurdnJu-s6, ou poruncìt luì losìj s6 chììome
pre tot6l s6u cu toot6 coso so in Eghìpt. losìj oceosto los6
jrojìlor s6 spuìe t6tdne-s6u, ¸ì pre eì cu multe Jorurì J6ruìjì
iì trìmìte lo tot6l s6u.
l nu puIea Ioslf mal mulI sã se
opreascã lnalnIea IuIuror celor
ce sIa lnalnIea lul, cl au zls:
,ScoaIe{l pre Io{l de la mlne¨.
Sl nlcl unul nu au sIãIuI lnalnIea lul Ioslf,
cánd s-au cunoscuI cu fra{ll sãl.
2. Sl au slobozlI glas cu plángere, øl au
auzlI Io{l eghlpIeanll, øl s-au auzlI ln casa
lul Faraon.
3. Sl au zls Ioslf cãIrã fra{ll sãl: ,Eu sánI
Ioslf, IrãlaøIe lncã IaIãl mleu?¨ Sl nu puIea
fra{ll sãl sã-l rãspunzã, cã sã lnfrlcoøeasã.
4. Sl au zls Ioslf cãIrã fra{ll sãl: ,Apropl-
la{l-vã cãIrã mlne!¨ Sl s-au apropllaI øl au
zls:* ,Eu sánI Ioslf, fraIele vosIru, pre carele
a{l vánduI ln EghlpI.
5. Decl, acum nu vã lnIrlsIa{l, nlcl sã vã
parã cu greu cãcl m-a{l vánduI,* cã spre
vlla{ã m-au Irlmls Dumnezeu lnalnIea
voasIrã.
6. Cã acesIa easIe al dollea an de foameIe
pre pãmánI, øl lncã clncl anl lnIru care nu
va fl arãIurã, nlcl secerlø.
7. Cã m-au Irlmls Dumnezeu lnalnIea
voasIrã ca sã rãmále voao rãmãøl{ã pre
pãmánI øl sã hrãnesc voao rãmãøl{ã mare.
8. Decl, acum nu vol m-a{l Irlmls alcl, cl
Dumnezeu, øl m-au fãcuI ca un IaIã lul
Faraon øl domn a IoaIã casa lul øl sIãpán
presIe IoI pãmánIul EghlpIulul.
9. Grãbl{l, darã, de vã sul{l la IaIãl mleu øl
zlce{l lul: «AceasIea zlce fllul Iãu, Ioslf:
'FãcuIu-m-au Dumnezeu domn a IoI pãmán-
Iul EghlpIulul, pogoarã-Ie, darã, la mlne øl
nu zãbovl.
1û. Sl vel lãcul ln pãmánIul Ghesem al
Aravlel, øl vel fl aproape de mlne Iu øl feclorll
Iãl øl feclorll feclorllor Iãl, olle Iale øl boll
Iãl øl IoaIe cáIe sánI ale Iale.
11. Sl Ie volu hrãnl acolo, cã lncã ln clncl
anl va fl foameIe pre pãmánI, ca sã nu
plerl Iu øl feclorll Iãl øl IoaIe cáIe sánI
ale Iale'».
12. IaIã, ochll voøIrl vãd, øl ochll lul Venla-
mln, fraIelul mleu, cã gura mea grãlaøIe
cãIrã vol.
13. Spune{l, darã, IãIáne-mleu IoaIã mãrl-
mea mea cea dln EghlpI øl cáIe a{l vãzuI
*Sus
42, 13 [7]
*Sus
43, 3
7
*Sus
37, 2û
33
*Sus
43, 9
*FapI.
7, 13
*Jos
5û, 2û
1.
CARTEA FACERII
46
CAP 45 SI 46
øl, grãblnd, sã aduce{l pre IaIãl mleu alcl¨.
14. Sl, cãzlnd pre grumazll lul Venlamln,
fraIelul sãu, au pláns presIe dánsul, øl Venla-
mln au pláns pre grumazll lul.
15. Sl, sãruIánd pre Io{l fra{ll sãl, au pláns
presIe dánøll øl, dupã aceasIea, au grãlI fra{ll
lul cãIrã dánsul.
16. Sl au mers veasIea ln casa lul Faraon,
zlcánd: ,VenlI-au fra{ll lul Ioslf¨. Sl s-au
bucuraI Faraon øl IoaIã curIea lul.
17. Sl au zls Faraon cãIrã Ioslf: ,Zl fra{llor
Iãl: «AceasIa face{l: umple{l sacll voøIrl øl
mearge{l ln pãmánIul Hanaan.
18. Sl, luánd pre IaIãl vosIru øl averlle
voasIre, venl{l la mlne øl volu da voao IoaIe
bunãIã{lle EghlpIulul, øl ve{l mánca mãduha
pãmánIulul».
19. Iarã Iu porunceaøIe aceasIea: «Lua{l-vã
carã dln pãmánIul EghlpIulul pruncllor voøIrl
øl mulerllor voasIre øl, luánd pre IaIãl vosIru,
venl{l.
2û. Sl nu vã parã rãu de vasele voasIre, cã
IoaIe bunãIã{lle EghlpIulul ale voasIre vor
flȬ.
21. Sl au fãcuI aøea feclorll lul Israll, øl le-au
daI lor Ioslf dupã cum au zls Faraon lmpã-
raIul, øl le-au daI lor merlnde pre cale.
22. Sl IuIuror le-au daI doao rándurl de
halne, larã lul Venlamln l-au daI Irel suIe de
aurl øl clncl rándurl de halne.
23. Sl IaIãlul sãu au Irlmls ca aceasIea øl
zeace aslnl care purIa de IoaIe bunãIã{lle
EghlpIulul øl zeace muøcol, care sã poarIe
pálnl IãIáne-sãu pre cale.
24. Sl au slobozlI Ioslf pre fra{ll sãl øl s-au
dus øl le-au zls lor: ,Sã nu vã mánlla{l pre
cale¨.
25. Sl el s-au sulI dln EghlpI øl au venlI ln
pãmánIul Hanaan la Iacov, IaIãl lor.
26. Sl au spus lul, zlcánd cã: ,Fllul Iãu, Ioslf,
IrãlaøIe øl sIãpáneaøIe presIe IoI pãmánIul
EghlpIulul¨. Sl s-au spãlmánIaI cu cugeIul
Iacov, penIru cã nu le credea lor.
27. Sl l-au grãlI lul IoaIe cuvlnIele de la Ioslf,
cáIe le-au zls lor, øl, vãzlnd carãle care le-au
Irlmls Ioslf ca sã-l ducã pre dánsul, s-au
lncãlzlI cu vlla{ã duhul lul Iacov, IaIãlul lor.
28. Sl au zls Israll: ,DesIul easIe mle de
IrãlaøIe lncã fllul mleu, Ioslf, mearge-volu
øl-l volu vedea pre dánsul mal lnalnIe de ce
volu murl¨.
CAP 46
locoo, Jup6 ce ìor6¸ì iì innoìo¸te Dumnezeu j6g6Juìnjo,
cu tojì jììì ¸ì nepojìì s6ì s6 pogoor6 in Eghìpt. losìj iì ìos6
inoìnte ¸ì iì zìce co inoìnteo luì Foroon s6 se zìc6 eì pre
sìne p6storì Je oì.
l, sculándu-sã Israll, el lnsuøl
øl IoaIe ale lul, au venlI la
FánIána JurãmánIulul øl au
fãcuI jerIvã Dumnezeulul
IãIáne-sãu, Isaac.
2. Sl au zls Dumnezeu lul Israll ln vedenlla
nop{ll, grãlnd: ,Iacove, Iacove!¨ Iarã el au
zls: ,Ce easIe?¨
3. Sl l-au zls lul: ,Eu sánI Dumnezeul
pãrln{llor Iãl, nu Ie Ieame a Ie pogorl ln
EghlpI, cã neam mare Ie volu face acolo.
4. Sl Eu Mã volu pogorl cu Ilne ln EghlpI,
øl Eu Ie volu lnãl{a pánã ln sfárølI, øl Ioslf
va pune málnlle sale pre ochll Iãl¨.
5. Sl s-au sculaI Iacov de la FánIána Jurã-
mánIulul* øl au luaI flll lul Israll pre IaIãl
sãu øl averlle øl mulerlle sale, ln carãle
care le-au Irlmls Ioslf ca sã-l aducã pre
dánsul.
6. Sl, luánd averlle sale øl IoaIã agonlseala
carea agonlslsã ln pãmánIul Hanaan,* au
lnIraI ln EghlpI Iacov øl IoaIã sãmán{a lul
cu dánsul.
7. Flll øl flll flllor lul cu dánsul, feaIele øl
feaIele feaIelor lul, øl IoaIã sãmán{a lul au
lnIraI ln EghlpI.
8. Iarã aceasIea sánI numele flllor lul Israll,
carll au lnIraI ln EghlpI lmpreunã cu Iacov,
IaIãl lor. Iacov øl flll lul:* cel lnIálu nãscuI
a lul Iacov, Ruvln.
9. Sl flll lul Ruvln: Enoh øl Falus, Asron øl
Harml.
1û.* Sl flll lul Slmeon: Iemull øl Iamln øl
Aod øl Ahln øl Saar øl Saul, feclorul Hananl-
Ieancll.
11. Sl flll lul Levl: Ghlrson, CaI øl Merarl.
12.* Sl flll lul Iuda: Ir øl Avnan øl Sllom øl
Fares øl Zara; øl au murlI Ir øl Avnan ln
pãmánIul Hanaan. Sl feclorll lul Fares au
fosI: Esron øl Iemull.
13.* Sl flll lul Isahar: Tola øl Fua øl Asum øl
Samvran.
14. Sl flll lul Zavolon: Sered øl Alon øl
Aholl.
15. AceøIla sánI feclorll Llel, pre carll l-au
nãscuI ea lul Iacov ln MesopoIamlla Slrlel,
øl pre Dlna, faIa lul, IoaIe sufleIele, feclorl
øl feaIe Irelzecl øl Irel.
16. Sl flll lul Gad: Safon øl Anghls øl Sanls
øl Tasovan øl Aldls øl Aroldls øl Arellls.
17.* Sl flll lul Aslr: Iemna, Iesua øl Ieul øl
Varlla øl Sara, sora lor. Iarã flll lul Varlla:
Hovor øl Melhlll.
18. AceøIla sánI flll Zelfll, pre carea o au
daI Lavan Llel, feaIel sale, carea au nãscuI
pre aceøIla lul Iacov, øeasãsprãzeace sufleIe.
19. Sl flll Rahllel, mulerll lul Iacov: Ioslf øl
Venlamln.
*FapI.
7, 15
*Jos
24
Psalm
1û4, 22
Isalla
52, 4
1.
*1 Paral.
7, 1
*Ieølr.
1, 2
6, 14
Numer.
26, 5
*1 Paral.
5, 1
3
*Ieølre
6, 16
1 Paral.
4, 24
1 Paral.
6, 1
23, 6
*1 Paral.
7, 1
47
CARTEA FACERII CAP 46 SI 47
2û.* Sl au fosI flll lul Ioslf ln pãmánIul
EghlpIulul, pre carll l-au nãscuI lul AslneIa,
faIa lul PenIefrl, preoIul Illupollel: Manasl
øl Efralm. Sl au fosI flll lul Manasl, pre carll
l-au nãscuI lul {llIoarea Slra: Mahlr, øl
Mahlr au nãscuI pre Galaad, larã flll lul
Efralm, fraIele lul lul Manasl: SuIalaam øl
Taam. Iarã flll lul SuIalaam: Edom.
21. Iarã flll lul Venlamln:* Vala øl Vohor
øl Asvll. Sl au fosI flll lul Vala: Ghlra øl
Noeman øl Anhls øl Ros øl Mamflm. Iarã
Ghlra au nãscuI pre Arad.
22. AceøIla sánI flll Rahllel, pre carll l-au
nãscuI lul Iacov, IoaIe sufleIele opIsprã-
zeace.
23. Iarã flll lul Dan: Asom.
24. Sl flll lul NefIallm: Aslll øl Gonl øl Isaar
øl Sollm.
25. AceøIla sánI flll Valel, pre carea o au
daI Lavan Rahllel, feaIll sale, carea au
nãscuI pre aceøIla lul Iacov, IoaIe sufleIele
øeapIe.
26. Iarã IoaIe sufleIele care au lnIraI cu
Iacov ln EghlpI, care au leølI dln coapsele
lul, afarã de mulerlle feclorllor lul Iacov,*
IoaIe sufleIele øeasezãcl øl øease.
27. Sl feclorll lul Ioslf, carll s-au nãscuI
lul ln pãmánIul EghlpIulul, sufleIe noao.
ToaIe sufleIele casll lul Iacov, care au lnIraI
cu Iacov ln EghlpI, sufleIe øeapIezecl øl
clncl.
28. Sl pre Iuda l-au Irlmls lnalnIea sa la
Ioslf sã-l lnIlmplne pre dánsul la ceIaIea
Irollor, ln pãmánIul Ramesl.
29. Sl, lnhãmánd Ioslf carãle sale, s-au sulI
lnIru lnIlmplnarea lul Israll, IaIãlul sãu, la
CeIaIea Irollor, øl, vãzándu-l pre el, au cãzuI
pre grumazul lul øl au pláns cu plángere
mulIã.
3û. Sl au zls Israll cãIrã Ioslf: ,Volu murl
de acum, de vreame ce am vãzuI fa{a Ia, cã
Iu lncã IrãleøIl¨.
31. Sl au zls Ioslf cãIrã fra{ll sãl: ,Sulndu-mã,
volu spune lul Faraon øl volu zlce lul: «Fra{ll
mlel øl casa IãIáne-mleu au fosI ln pãmánIul
Hanaan, øl acum au venlI la mlne.
32. Sl sánI el bãrba{l pãsIorl, cã era bãrba{l
carll sã hrãnesc cu doblIoace, øl doblIoacele
øl boll øl IoaIe ale lor le-au adus».
33. Decl, de va chema pre vol Faraon øl va
zlce voao: «Ce easIe lucrul vosIru?»
34. Sã zlce{l: «Bãrba{l carll ne hrãnlm cu
doblIoace sánIem, sluglle Iale dln pruncle
pánã acum, øl nol øl pãrln{ll noøIrl». PenIru
ca sã lãcul{l ln pãmánIul Ghesem al Aravlel,
cã urãclune easIe eghlpIeanllor IoI pãsIo-
rlul de ol¨.
CAP 47
losìj joce ¸tìre luì Foroon c6 ou oenìt tot6l s6u ¸ì jrojìì
s6ì, ¸ì iì Juce lo Foroon. lì s6 J6 lor p6mdntul Ghesem
co s6 l6cuìosc6 intr-insul ¸ì iì hr6neo¸te pre eì in oreomeo
joometeì. lor6 joometeo otdto osupreo¸te pre eghìpteonì,
cdt le-ou c6utot s6-¸ì odnz6 ¸ì Jobìtoocele ¸ì p6mdntul
Je unJe s-ou j6cut, co o cìnceo porte Jìn toote roJurìle
s6 jìe ole imp6rotuluì Eghìptuluì, ojor6 Je mo¸ììle
preojìlor. Dup6 ¸eoptespr6zeoce onì, locoo moore ¸ì,
inoìnte Je moorte, ou jurot pre losìj s6-l ingroope in
Honoon.
l mergánd Ioslf, au spus lul
Faraon, zlcánd: ,TaIãl mleu øl
fra{ll mlel øl doblIoacele øl boll
lor øl IoaIe ale lor au venlI dln
pãmánIul Hanaan, øl, laIã, sánI ln pãmánIul
Ghesem¨.
2. Sl dln fra{ll sãl au luaI clncl bãrba{l øl
l-au pus pre el lnalnIea lul Faraon.
3. Sl au zls Faraon fra{llor lul Ioslf: ,Ce
easIe lucrul vosIru?¨ Iarã el au zls lul Faraon:
,PãsIorl de ol sánIem, sluglle Iale, øl nol øl
pãrln{ll noøIrl, dln pruncle pánã acum¨.
4. Sl au zls el lul Faraon: ,Am venlI sã
ne sãlãølulm ln pãmánIul Iãu, penIru cã
nu easIe pãøune doblIoacelor slugllor Iale,
cã s-au lnIãrlI foameIea ln pãmánIul Ha-
naan, acum, darã, vom lãcul ln pãmánIul
Ghesem¨.
5. Sl au grãlI Faraon lul Ioslf, zlcánd: ,Ta-
Iãl Iãu øl fra{ll Iãl au venlI la Ilne.
6. IaIã pãmánIul EghlpIulul lnalnIea Ia
easIe, ln pãmánIul cel mal bun sãlãølulaøIe
pre IaIãl Iãu øl pre fra{ll Iãl¨. Sl au zls Faraon
lul Ioslf: ,Sã lãculascã ln pãmánIul Ghesem,
larã de crezl cum cã sánI lnIrã dánøll bãrba{l
carll poI, pune-l pre el mal marl presIe
doblIoacele meale¨. Sl au venlI ln EghlpI la
Ioslf Iacov øl flll lul, øl au auzlI Faraon, lmpã-
raIul EghlpIulul.
7. Sl au adus lnlãunIru Ioslf pre Iacov, IaIãl
sãu, øl l-au pus pre el lnalnIea lul Faraon, øl
blne au cuvánIaI Iacov pre Faraon.
8. Sl au zls Faraon lul Iacov: ,Cá{l sánI
anll zllelor vle{ll Iale?¨
9. Sl au zls Iacov lul Faraon: ,Zllele anllor
vle{ll meale, carele nemernlcesc, sánI o suIã
øl Irelzecl de anl, pu{lne øl reale au fosI zllele
anllor vle{ll meale, n-au ajuns la zllele anllor
vle{ll pãrln{llor mlel, care zlle le-au nemer-
nlclI el¨.
1û. Sl blnecuvánIánd Iacov pre Faraon, au
leølI de la dánsul.
11. Sl au sãlãølulI Ioslf pre IaIãl sãu
øl pre fra{ll sãl øl le-au daI lor moøle
ln pãmánIul EghlpIulul, ln pãmánIul
*Sus
41, 2û [5û]
*1 Para.
7, 6
8, 1
*2 Leage
1û, 22
1.
CARTEA FACERII
48
CAP 47 SI 48
cel mal bun, ln pãmánIul Ramesl, dupã cum
au porunclI Faraon.
12. Sl mãsura Ioslf IãIáne-sãu øl fra{llor sãl,
øl la IoaIã casa IãIáne-sãu, gráu dupã Irupurl.
13. Iarã gráu nu era ln IoI pãmánIul, cã sã
lnIãrlsã foameIea foarIe, øl au slãblI pãmán-
Iul EghlpIulul øl pãmánIul Hanaan de foame-
Ie.
14. Sl au adunaI Ioslf IoI arglnIul ce s-au
aflaI ln pãmánIul EghlpIulul øl ln pãmánIul
Hanaan penIru grául care-l cumpãra øl-l
mãsura lor, øl au adus Ioslf IoI arglnIul ln
casa lul Faraon.
15. Sl s-au sfárølI IoI arglnIul dln pãmánIul
EghlpIulul øl dln pãmánIul Hanaan, øl au
venlI Io{l eghlpIeanll la Ioslf, zlcánd: ,Dã-ne
noao pálne! Sl penIru ce murlm lnalnIea Ia?
Cã s-au sfárølI arglnIul nosIru¨.
16. Sl le-au zls lor Ioslf: ,Aduce{l doblIoa-
cele voasIre øl volu da voao pálne penIru do-
blIoacele voasIre, deaca s-au sfárølI argln-
Iul vosIru¨.
17. Sl au adus doblIoacele sale la Ioslf, øl
le-au daI lor Ioslf pálne penIru cal øl penIru
ol øl penIru bol øl penIru aslnl, øl l-au hrãnlI
pre el cu pálne penIru IoaIe doblIoacele lor,
ln anul acela.
18. Sl au IrecuI anul acela øl au venlI la el
ln al dollea an, øl au zls lul: ,Ca sã nu ne
pllardem de la domnul nosIru, cãcl s-au
sfárølI arglnIul nosIru øl ceale ce am avuI øl
doblIoacele, la Ilne, domnul, øl n-au rãmas
noao lnalnIea domnulul nosIru, fãrã numal
Irupul nosIru øl pãmánIul nosIru.
19. Decl, ca sã nu murlm lnalnIea Ia øl
pãmánIul sã se pusIllascã, la-ne pre nol øl
pãmánIul nosIru penIru pálne, øl vom fl nol
øl pãmánIul nosIru robl lul Faraon. Dã-ne
sãmán{ã sã sãmãnãm øl sã Irãlm øl sã nu
murlm øl sã nu sã pusIllascã pãmánIul¨.
2û. Sl au luaI Ioslf IoI pãmánIul eghlpIea-
nllor lul Faraon, cã au vánduI eghlpIeanll
pãmánIul sãu lul Faraon, cã-l cuprlnsease
pre el foamea, øl au fosI pãmánIul a lul
Faraon.
21. Sl pre norod l-au supus øle sã-l fle slugl,
dln marglnlle hoIarulul EghlpIulul pánã ln
marglnl.
22. Afarã de pãmánIul popllor, numal acela
nu l-au luaI Ioslf, cã Faraon ln dar au daI
darurl popllor, øl mánca darea carea le-au
daI lor Faraon, øl penIru aceaea el nu au
vánduI pãmánIul sãu.
23. Sl au zls Ioslf IuIuror eghlpIeanllor:
,IaIã, v-am cumpãraI pre vol øl pãmánIul
vosIru asIãzl lul Faraon, lua{l-vã sãmán{ã øl
sãmãna{l pãmánIul.
24. Sl dln rodurlle lul ve{l da a clncea
parIe lul Faraon, larã ceale paIru pãr{l
vor fl ale voasIre de sãmán{ã pãmánIulul, øl
de máncare voao øl IuIuror celor dln cãslle
voasIre¨.
25. Sl au zls: ,MánIulIu-ne-al pre nol, a-
flaI-am har lnalnIea domnulul nosIru, øl vom
fl slugl lul Faraon¨.
26. Sl le-au pus lor Ioslf poruncã pánã ln
zloa de asIãzl pre pãmánIul EghlpIulul a da
a clncea lul Faraon, numal dln pãmánIul
preo{llor nu sã da lul Faraon.
27. Sl au lãculI Israll ln pãmánIul Eghlp-
Iulul, pre pãmánIul Ghesem, øl l-au moøIenlI
pre el, øl au crescuI øl s-au lnmul{lI foarIe.
28. Sl au mal IrãlI Iacov ln pãmánIul
EghlpIulul øeapIesprãzeace anl, øl au fosI
zllele lul Iacov anll vle{ll lul o suIã paIruzecl
øl øeapIe de anl.
29. Sl s-au apropllaI zllele lul Israll a murl,
øl au chemaI pre fllul sãu, Ioslf, øl l-au zls
lul: ,De am aflaI har lnalnIea Ia,* pune mána
Ia pre coapsa mea øl sã facl cu mlne mllã øl
adevãr, ca sã nu mã lngropl ln EghlpI.
3û. Cl volu dorml cu pãrln{ll mlel øl mã vel
rádlca dln EghlpI øl mã vel lngropa ln
mormánIul lor¨. Iarã Ioslf au zls: ,Eu volu
face dupã cuvánIul Iãu¨.
31. Sl au zls lul: ,Jurã-Ie mle!¨ Sl Ioslf s-au
juraI lul øl s-au lnchlnaI Israll pre várvul
Iolagulul sãu.
CAP 48
FììnJ locoo bolnoo, il ceorc6 losìj, o c6ruìo jìì, pre Monosì
¸ì pre Ejroìm, iì prììmeo¸te locoo intru oì s6ì jìì ¸ì-ì
bìnecuodnteoz6, pre cel moì mìc puìnJu-l inoìnteo celuì
moì more, improtìoìnJu-s6 losìj, ¸ì cu o porte J6 moì
mult luì losìj Jecdt celorololjì jrojì.
l au fosI dupã aceasIea, øl s-au
daI de øIlre lul Ioslf cum cã
IaIãl sãu boleaøIe, øl, luánd pre
cel dol fll al sãl, pre Manasl øl
pre Efralm, au venlI la Iacov.
2. Sl s-au spus lul Iacov, zlcánd: ,IaIã, fllul
Iãu, Ioslf, vlne la Ilne¨. Sl, lnIãrlndu-sã Israll,
au øezuI pre paI.
3. Sl au zls Iacov lul Ioslf: ,Dumnezeul*
mleu s-au arãIaI mle ln Luza, ln pãmánIul
Hanaan, øl m-au blnecuvánIaI.
4. Sl ml-au zls mle: «IaIã, Eu Ie volu creaø-
Ie øl Ie volu lnmul{l øl Ie volu face mul{lme
de neamurl øl volu da {le pãmánIul acesIa
øl semln{lel Iale dupã Ilne, moøle veacl-
nlcã».
5. Acum, darã, aceøIl dol fll al Iãl, carll*
s-au nãscuI {le ln pãmánIul EghlpIulul mal
lnalnIe de ce am venlI eu ln EghlpI, al mlel
sánI**, Efralm øl Manasl, ca Ruvln øl ca
Slmeon vor fl al mlel.
*Sus
24, 2
*Sus
28, 13
*Sus
41, 5û
**Isus
13, 7
29
1.
49
CARTEA FACERII CAP 48 SI 49
6. Iarã flll pre carll vel naøIe dupã aceasIa
al Iãl vor fl, pre numele fra{llor sãl sã vor
chema lnIru sor{lle lor.
7. Iarã cánd vlneam eu dln MesopoIamlla
Slrlel,* au murlI Rahll, mumã-Ia, ln pãmánIul
Hanaan, cánd m-am apropllaI la lpodromul
pãmánIulul HavraIa, venlnd ln EfraIa, øl o
am lngropaI pre ea ln calea lpodromulul,
acesIa easIe VlIleaem¨.
8. Sl, vãzlnd Israll pre feclorll lul Ioslf, au
zls: ,Clne sánI aceøIla?¨
9. Sl au zls Ioslf IãIáne-sãu: ,Flll mlel sánI,
carll ml-au daI Dumnezeu alcl¨. Sl au zls Iacov:
,Aprople-l la mlne, ca sã-l blnecuvánIez¨.
1û. Iarã ochll lul Israll sã lngreolasã la
vedeare de bãIránea{ã øl nu puIea sã vazã,
øl l-au apropllaI pre el la dánsul, øl l-au
sãruIaI pre el øl l-au lmbrã{løeaI.
11. Sl au zls Israll cãIrã Ioslf: ,IaIã, de fa{a
Ia nu m-am llpslI øl, laIã, ml-au arãIaI Dum-
nezeu øl sãmán{a Ia¨.
12. Sl l-au rádlcaI pre el Ioslf de la genunchll
lul øl s-au lnchlnaI lul cu fa{a pre pãmánI.
13. Sl, luánd Ioslf pre amándol feclorll sãl,
pre Efralm ln dreapIa, de-a sIánga lul Israll,
larã pre Manasl de-a sIánga, ln dreapIa lul
Israll, l-au apropllaI pre el la dánsul.
14. Sl, lnIlnzlnd Israll mána cea dreapIã, o
au pus pre capul lul Efralm, øl acesIa era cel
mal Ilnãr, øl cea sIángã pre capul lul Manasl,
schlmbándu-øl málnlle.
15.* Sl l-au blnecuvánIaI pre el, øl au zls:
,Dumnezeu, Cul blne au plãcuI lnalnIea Lul
pãrln{ll mlel, Avraam øl Isaac, Dumnezeu,
Cel ce mã hrãneaøIe dln Ilnerea{ele meale
pánã ln zloa aceasIa,
16.* Îngerul cel ce m-au scos dln IoaIe rea-
lele blne sã cuvlnIeaze pre pruncll aceøIla øl
sã se chllame lnIru el numele mleu øl numele
pãrln{llor mlel, a lul Avraam øl a lul Isaac,
øl sã se lnmul{ascã lnIru mul{lme mare pre
pãmánI¨.
17. Sl, vãzlnd Ioslf cã au pus IaIãl sãu mána
cea dreapIã pre capul lul Efralm, l-au pãruI
lul greu øl au apucaI Ioslf mána IãIáne-sãu
sã o la de pre capul lul Efralm pre capul lul
Manasl.
18. Sl au zls Ioslf IãIáne-sãu: ,Nu aøea, IaIã,
cã acesIa easIe cel lnIálu nãscuI, pune
dreapIa Ia pre capul lul¨.
19. Sl Iacov nu au vruI, cl au zls: ,SIlu, fllule,
øIlu, øl acesIa va fl lnIru norod, øl acesIa sã
va lnãl{a, cl fraIele lul cel mal Ilnãr mal mare
decáI el va fl, øl sãmán{a lul va fl lnIru
mul{lme de neamurl¨.
3. (a) Grece.: I?EHI laIln.: @KHKI adecã várIos, greu,
aspru, cumpllI; (b) Sume{lIu-Ie-al ca apa, cánd
fllarbe, cã sã lnal{ã: sã nu flerbl, adecã, sã nu creøIl,
sã nu Ie lnal{l, sã nu Ie mãreøIl. 6. (v) Unll Iãl-
2û. Sl blne l-au cuvánIaI pre el ln zloa
aceaea, zlcánd: ,ÎnIru vol blne sã va cuvánIa
Israll, øl sã va zlce: «Facã-Ie pre Ilne Dum-
nezeu ca pre Efralm øl ca pre Manasl»¨. Sl
au pus pre Efralm lnalnIea lul Manasl.
21. Sl au zls Israll lul Ioslf: ,IaIã, eu morlu,
øl va fl Dumnezeu cu vol, øl va lnIoarce pre
vol ln pãmánIul pãrln{llor voøIrl.
22. Iarã eu dau {le* Slchlma aleasã mal mulI
decáI fra{llor Iãl,** carea cu sablla mea øl
cu arcul o am luaI dln málnlle amorellor¨.
CAP 49
locoo bìnecuodnt6 pre tojì jììì s6ì, ¸ì, pre unìì pentru
p6cotele lor JojenìnJu-ì, ceole ce lì s6 oor intdmplo le
spune, opoì, or6tdnJu-le locul ingrop6rìì sole, moore.
l au chemaI Iacov pre feclorll
sãl, øl le-au zls lor: ,Aduna{l-vã,
sã vã spulu voao ce va lnIlm-
plna pre vol ln zllele ceale de
apol.
2. Aduna{l-vã øl mã asculIa{l pre mlne, flll
lul Iacov, asculIa{l pre Israll, asculIa{l pre
IaIãl vosIru.
3. Ruvln, cel lnIálu nãscuI al mleu, Iu, Iãrlla
mea øl lncepuIul flllor mlel, cumpllI (a) Ie-al
purIaI, cumpllI øl lndãrãpInlc, sume{lIu-Ie-al
ca apa, sã nu flerbl (b).
4.* Cã Ie-al sulI pre paIul IãIáne-Iãu, aIuncl
al spurcaI aøIernuIul pre care Ie-al sulI.
5. Slmeon øl Levl, fra{l, carll au pllnlI ne-
drepIaIea volel sale.
6. În sfaIul lor sã nu vle sufleIul mleu, øl
pre adunarea lor sã nu sã razeme flca{ll mlel
(v),* cã lnIru mánlla sa au omoráI oamenl,
øl lnIru pofIa sa au IãlaI vlnele Iaurulul.
7. BlãsIãmaIã mánlla lor, penIru cã easIe
lndãrãInlcã, øl lu{lmea lor, cã s-au lnvárIo-
øeaI,* lmpãr{l-volu pre el lnIru Iacov øl volu
ráslpl pre el lnIru Israll.
8. Iudo, pre Ilne Ie vor lãuda fra{ll Iãl,
málnlle Iale presIe spaIele vrãjmaøllor Iãl.
Închlna-se-vor {le flll IãIáne-sãu.
9.* Pulu de leu Iuda, dln vlãsIare, fllul mleu,
Ie-al lnãl{aI, culcándu-Ie al adormlI ca un
leu øl ca un pulu de leu. Clne-l va deøIepIa
pre el?
1û.* Nu va llpsl domn dln Iuda øl povã{ul-
Iorlu dln coapsele lul pánã vor venl ceale
gãIlIe Lul, øl Acela va fl aøIepIarea neamu-
rllor (g).
11. Carele va lega la vl{ã mánzul Sãu,
mãcesc: lnIru adunarea lor nu sã vor grãl ceale
lnalIe ale meale. 1û. (g) Unele Blblll greceøIl au:
pánã va venl Cul s-au gãIlI, øl Acela va fl aøIepIarea
neamurllor.
*Sus
35, 19
*Ieølre
[Evrei]
11, 21
*Sus
31, 29
32, 1
MaIelu
11, 1û
*Isu. Na.
15, 6
16, 1
**Isu. Na.
24, 4
*2 Leage
33, 6
*Sus
35, 21
1 Paral.
5, 1
*Sus
34, 25
*Isu. Na.
19, 1
*1 Paral.
5, 2
*MaIe.
2, 6
Ioan
1, 46
1.*
CARTEA FACERII

CAP 49 SI 5û
øl la mlãdl{ã mánzul aslnel Sale. Spãla-va
ln vln halna Sa, øl ln sánge de sIrugurl
veømánIul Sãu.
12. Mal frumoøl sánI ochll Lul decáI vlnul,
øl dln{ll Lul mal albl decáI lapIele.
13. Zavulon lángã mare va lãcul, øl el la
llmanul corãblllor, øl sã va lnIlnde pánã la
Sldon.
14. Isahar blnele au pofIlI odlhnlndu-sã ln
mljlocul sor{llor.
15. Sl, vãzlnd odlhna cã easIe bunã øl
pãmánIul cã easIe gras, øl-au pus dedesupI
umãrul sãu a sã osIenl øl s-au fãcuI bãrbaI
lucrãIorlu de pãmánI.
16. Dan va judeca pre norodul sãu, ca øl
un neam ln Israll.
17. Sl sã se facã Dan øearpe ln cale, pán-
dlnd ln cãrare, muøcánd cãlcálul calulul,
øl va cãdea cãlãre{ul lndãrãpI.
18. AøIepIánd mánIulrea Domnulul.
19. Gad, lsplIã-l va lsplIl pre el, øl el va
lsplIl pre dánsul la plcloare.
2û. Aslr, grasã e pálnea lul, øl el va da
hranã bolarllor.
21. NefIallm, Iruplnã, carea rãsare odraslã
noao øl dã lnIru odraslã frumsea{ã.
22. * Fllu adaos, Ioslf, fllu adaos al mleu
dorlI, fllul mleu cel mal Ilnãr, la mlne Ie
lnIoarce.
23. Asupra cãrula lmpreunã sfãIulndu-sã
l-au páráI øl l-au pándlI domnll sãgeIãIo-
rllor.
24. Sl au sfãrámaI cu Iãrle arcele lor, øl
au slãblI vlnele bra{elor málnllor lor prln
mána puIearnlculul Iacov, de acolo cel ce
au lnIãrlI pre Israll, de la Dumnezeul
IaIãlul Iãu.
25. Sl au ajuIaI {le Dumnezeul mleu, øl
Ie-au blnecuvánIaI cu blnecuvánIarea ce-
rlulul de sus øl cu blnecuvánIarea pãmán-
Iulul, care are IoaIe penIru blnecuvánIarea
{l{elor øl a zgãulul.
26. BlnecuvánIarea IãIáne-Iãu øl a mumã-
Ia mal mulI s-au lnIãrlI decáI blnecuván-
Iarea mun{llor celor lnIãrl{l øl decáI blne-
cuvánIãrlle lucrurllor celor veaclnlce, care
vor fl pre capul lul Ioslf øl pre creaøIeIul
fra{llor, a cãrora povã{ulIorlu easIe.
27. Venlamln, lup rãplIorlu, dlmlnea{a va
mánca lncã, øl spre searã va lmpãr{l mán-
carea¨.
28. To{l aceøIla, flll lul Iacov, dolsprãzeace,
øl aceasIea au grãlI lor IaIãl lor øl blne l-au
cuvánIaI pre el, pre fleøIecarele dupã bl-
necuvánIarea sa l-au blnecuvánIaI pre el.
29. Sl le-au zls lor: ,Eu mã volu pune la
norodul mleu, lngropa{l-mã cu pãrln{ll
2. (a) În unele Blblll sã ceIeaøIe: au porunclI
dofIorllor sã ungã pre IaIãl sãu cu aromaIe, øl
mlel ln peøIera carea easIe ln {arlna lul
Efron HeIeul.
3û. În peøIera cea lndolIã, carea easIe ln
preajma Mamvrel, ln pãmánIul Hanaan,*
carea peøIerã o au cumpãraI Avraam de la
Efron HeIeul moøle de lngropãclune.
31. Acolo au lngropaI pre Avraam øl pre
Sarra, mularea lul, acolo au lngropaI pre
Isaac øl pre Reveca, mularea lul, acolo au
lngropaI pre Llla.
32. În moølla {arlnel øl a peøIerll, carea
easIe lnIr-lnsa de la flll lul HeI¨.
33. Sl au lnceIaI Iacov a lnvã{a pre feclorll
sãl øl, lnIlnzlndu-øl plcloarele sale pre paI,
au murlI øl s-au pus la norodul sãu.
CAP 5û
losìj, grìjìnJ trupul t6tdne-s6u, cu b6trdnìì Eghìptuluì
purceoJe s6-l ingroope in p6mdntul Honoon, coreo,
cu more cìnste s6odr¸ìnJ, s6 tem jrojìì pentru strdm-
b6toteo coreo iì j6cus6, ìor6 el cu bune iì prììmeo¸te ¸ì
iì mdng6ìe, core, Jup6 ce le-ou poruncìt pentru oos6le
sole s6 le Juc6 in p6mdntul Honoon, cdnJ oor ìe¸ì Jìn
Eghìpt, in poce s-ou oJìhnìt.
l, cãzánd Ioslf pre fa{a
IãIáne-sãu, l-au pláns cu amar
øl l-au sãruIaI pre el.
Sl au porunclI Ioslf slugllor
sale, lngropãIorllor, sã lngroape pre IaIãl
sãu, øl au lngropaI (a) lngropãIorll pre
Israll.
3. Sl s-au umpluI lul paIruzecl de zlle, cã
aøea sã numãra zllele lngropãrll, øl l-au
pláns pre el EghlpIul øeapIezecl de zlle.
4. Iarã deaca au IrecuI zllele plángerll,
au grãlI Ioslf cãIrã domnll lul Faraon,
zlcánd: ,De am aflaI har lnalnIea voasIrã,
grãl{l penIru mlne ln urechlle lul Faraon,
zlcánd:
5. «TaIãl mleu m-au juraI, zlcánd: 'În
mormánIul* care ml-am sãpaI mle ln pã-
mánIul Hanaan, acolo sã mã lngropl'».
Acum, darã, sã mã sulu sã lngrop pre IaIãl
mleu, øl mã volu lnIoarce¨.
6. (b) Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,Sule-Ie,
lngroapã pre IaIãl Iãu dupã cum Ie-au ju-
raI¨.
7. Sl s-au sulI Ioslf sã lngroape pre IaIãl
sãu, øl s-au sulI lmpreunã cu dánsul IoaIe
sluglle lul Faraon øl bãIránll casll lul, øl
Io{l bãIránll pãmánIulul EghlpIulul.
8. Sl IoaIã casa lul Ioslf øl fra{ll lul øl
IoaIã casa IãIáne-sãu øl rudenlla lul, larã
ol l e øl bol l l e- au l ãsaI l n pãmánIul
Ghesem.
l-au uns. 6. (b) Blbllla cea veachle are: Sl au
zls lul Faraon dupã zlsele lul Ioslf.
*1 Para.
5, 1
*Sus
23, 17
*Sus
47, 29
1.
2.
51
CARTEA FACERII CAP 5û
9. Sl s-au sulI lmpreunã cu dánsul carã øl
cãlãre{l, øl s-au fãcuI Iabãrã mare foarIe.
1û. Sl au venlI la arlla lul AIad, carea easIe
dlncolo de Iordan, øl l-au pláns pre el
plángere mare øl Iare foarIe, øl au fãcuI
plángerea IãIáne-sãu øeapIe zlle.
11. Sl au vãzuI lãculIorll pãmánIulul
Hanaan plángerea la arlla lul AIad, øl au zls:
,Plángere easIe aceasIa, eghlpIeanllor¨,
penIru aceaea au chemaI numele loculul
acelula Plángerea EghlpIulul, ce easIe
dlncolo de Iordan.
12. Sl l-au fãcuI lul aøea feclorll lul, precum
le-au fosI porunclI lor.
13. Sl l-au luaI pre el feclorll lul ln pãmánIul
lul Hanaan,* øl l-au lngropaI pre el ln peøIera
cea lndolIã,** carea o cumpãrasã Avraam
peøIerã moøle penIru lngropãclune de la
Efron HeIeul, ln preajma Mamvrel.
14. Sl s-au lnIors Ioslf ln EghlpI, el øl fra{ll
lul øl Io{l cá{l s-au fosI sulI cu el sã lngroape
pre IaIãl lul.
15. Sl, vãzlnd fra{ll lul Ioslf cã au murlI IaIãl
lor, au zls: ,Ca nu cumva sã {le amlnIe
rãuIaIea noasIrã Ioslf øl sã ne rãsplãIeascã
IoaIe realele cáIe am fãcuI lul¨.
16. Sl, venlnd la Ioslf, au zls: ,TaIãl Iãu
Ie-au juraI mal lnalnIe de sfárølIul sãu,
zlcánd:
17. «Aøea zlce{l lul Ioslf: 'IarIã-le lor
nedrepIaIea øl pãcaIul lor, cã reale au
arãIaI el {le'. Sl acum larIã nedrepIaIea
19. (b) Alex.: Cã nu sánI eu ln locul lul Dumnezeu;
slugllor Dumnezeulul IãIáne-Iãu»¨. Sl au pláns
Ioslf cánd grãla el cãIrã dánsul.
18. Sl, venlnd la dánsul, au zls: ,IaIã, nol
sánIem {le robl¨.
19. Sl le-au zls lor Ioslf: ,Nu vã Ieame{l, cã a
lul Dumnezeu sánI eu (v).
2û. * Vol a{l sfãIulI lmproIlva mea reale, larã
Dumnezeu au sfãIulI penIru mlne blne, ca sã
fle precum asIãzl,** ca sã se hrãneascã norod
mulI¨.
21. Sl au zls lor: ,Nu vã Ieame{l, eu volu hrãnl
pre vol øl casele voasIre¨. Sl l-au mángálaI
pre el Ioslf, øl le-au grãlI lor la lnlmã.
22. * Sl au lãculI Ioslf ln EghlpI, el øl fra{ll lul
øl IoaIã casa IãIáne-sãu, øl au IrãlI Ioslf anl o
suIã øl zeace.
23. Sl au vãzuI Ioslf pre feclorll lul Efralm
pánã la al Irellea neam, øl feclorll lul Mahlr,
feclorul lul Manasl, s-au nãscuI pre coapsele
lul Ioslf.
24. * Sl au zls Ioslf fra{llor sãl: ,Eu morlu, øl
cu cerceIare va cerceIa pre vol Dumnezeu øl
va scoaIe pre vol dln pãmánIul acesIa ln
pãmánIul care au juraI Dumnezeu pãrln{llor
noøIrl, lul Avraam øl lul Isaac øl lul Iacov¨.
25. Sl au juraI Ioslf pre flll lul Israll, zlcánd:
,ÎnIru cerceIarea ln carea va cerceIa pre vol
Dumnezeu, aduce{l-vã amlnIe øl * lua{l oasele
meale cu vol de alcl!¨
26. Sl au murlI Ioslf fllnd de o suIã øl zeace
de anl, øl l-au lngropaI pre el ln mormánI, ln
EghlpI.
alIã Blblle: Cã nu sánI Dumnezeu eu.
*Fap.
7, 16
**Sus
23, 17
*Sus
43[45], 5
**Sus
47, 5
[45, 7]
*Sus
47, 12
*Evrel
11, 22
*Ieølre
13, 19
Isu. Na.
24, 31
CARTEA IESIRII
um cã carIea aceasIa de lnsuøl Molsl easIe scrlsã, øl adevãraIa
a lul facere cu mulIe dovedlrl sã araIã: cã mlnunlle care sã spun lnIru
aceasIã carIe numal de la cel ce de fa{ã sau mal mare povã{ulIorlu au
fosI s-au puIuI scrle. Iarã deaca cu aIáIa grlje au volI Molsl ca sã se {le
neulIaIã pomenlrea lucrurllor acesIora, penIru ce sã nu fle scrlsã øl lsIorlla lor; cl,
doarã, va zlce neøIlne: era carIe carea sã chema CarIea rãzboalelor Domnulul,
carea ln CarIea Numerllor, cap 21, sã pomeneaøIe, lnIru carea bãIala cea asupra
lul Amallc cu porunca lul Dumnezeu sã spune. Au poaIe-sã culva adeverl cum cã
de Molsl au fosI scrlsã carIea aceaea, ln carea rãzboalele lsrallIeanllor øl rándulalele
Iaberll cu deadlnsul sánI scrlse, øl nu l-ar fl venlI lul amlnIe ca leølrea norodulul
lul Dumnezeu dln EghlpI øl alIe lucrurl vreadnlce de pomenlre la cel ce dupã
aceaea era sã fle, care lucrurl foarIe pomenlIe øl adeverlIe era la jldovl, øl lea-
gea mal pre larg IálculIã sã nu o scrle; de vreame ce mal IoaIã leagea jldo-
veascã lumlnaIã pomenlre easIe a leølrel aceøIlla øl a mlnunllor care s-au
fãcuI ln EghlpI. Aøea au fosI omorárea celor lnIálu nãscu{l a eghlpIea-
nllor µl lzbãvlrea lsrallIeanllor, Ireacerea Mãrll Roµle, oasIea lul Faraon ln mare
lnecaIã; µl norodul lul Dumnezeu ln pusIle paIruzecl de anl pãzlI; µl ln CarIea
Ieµlrll, cap 17, aceasIea ceIlm: ,Sl au sfãrámaI Ilsus pre Amallc µl pre IoI norodul
lul cu ucldere de sable, µl au zls Domnul cãIrã Molsl: «Scrle aceasIa spre pomenlre
ln carIe µl spune lul Ilsus cã cu sIángere volu sIánge pomenlrea lul Amallc de
supI cerlu»¨. CarIea aceaea nu poaIe sã fle alIa fãrã numal CarIea Ieµlrll, cã nu
au zls Dumnezeu: ,Scrle lsIorlla bãIãll aceµIlla¨, cl: ,Scrle aceasIa spre pomenlre
ln carIe¨. Aµeadarã, era carIe cu porunca lul Dumnezeu scrlsã, lnIru carea sã
scrlla ceale vreadnlce ca sã le µIle cel de pre urmã, care sã lnIámpla norodulul
lul Dumnezeu.
Iarã ce easIe mal de pomenlI decáI leµlrea dln EghlpI, cea cu aIáIea mlnunl
lumlnaIã, au Molsl, cel ce era bãrbaI foarIe ln{elepI, nu au vruI sã scrle acealea,
a cãrora aIáIa pomenlre au volI sã fle, au dln porunca lul Dumnezeu bãIala cu
Amallc, penIru ca sã µIle µl cel ce dupã aceaea vor sã fle, o au scrls. Sl ce era
mal mare, leµlrea µl lzbãvlrea norodulul lul Dumnezeu sã o fle IãcuI µl nescrlsã
sã o fle lãsaI; µl, fllndcã bãIala cu Amallc o pãrIlclcã mal mãrunIã era a lzbãvlrll,
µl IoI au porunclI Dumnezeu ca pomenlrea el sã se pãzascã.
DrepI aceaea, aceasIã carIe sã chllamã Ieµlre, penIru cã cuprlnde leµlrea
norodulul lul Dumnezeu dln EghlpI µl ceale ce aIuncl s-au lnIámplaI. În Irel
pãr{l sã lmparIe. În parIea cea dlnIálu, cuprlnde ceale ce au fosI mal lnalnIe de
leµlrea norodulul lul Dumnezeu. În a doao parIe, cuprlnde ceale ce s-au lnIámplaI
la leµlre. În a Irela parIe, cuprlnde porunclle lul Dumnezeu µl ceale penIru
lndrepIarea vle{ll µl ceale ce sánI spre slujba dumnezelascã sau care sã {ln de
{eremonll.
Pre Molsl Dumnezeu l-au ales ca sã scoa{ã pre norodul jldovesc dln EghlpI, µl
el mal lnIálu sã-l ocármulascã µl cu legl sflnIe lnIru un Irup µl lnIru o ceaIã sã-l
uneascã µl cu {eremonllle ceale sflnIe sã lnchlpulascã Ialnele vllIorlulul HrlsIos.
Cã precum frumos scrle S. AugusIln, carIea 22, Aoupru IuI Fuuot, cap 14: ,ToaIã
lmpãrã{lla aceaea a neamulul jldovesc mare proroc era, penIru cã µl a marelul
proroc au fosI¨. Sl carIea 7, De cetuteu IuI Dumnezeu, cap 31: ,Nu numal IoaIe
prorocllle µl porunclle vle{ll, cl µl ceale sflnIe, preo{llle, corIul sau besearlca,
jerIvenlclle, jerIvele, {eremonllle, sãrbãIorlle, µl IoI alI orl ce sã {lnea de slujba
cu carea era deaIorl lul Dumnezeu, acealea au lnsãmnaI µl mal lnalnIe au vesIlI
ceale ce creadem, cã penIru vlla{a cea veaclnlcã a credlncloµllor lnIru HrlsIos
s-au pllnlI µl vedem cã sã pllnesc µl nãdãjdulm cã sã vor pllnl¨. Însuµl Molsl au
fosI chlpul lul HrlsIos, mumã-sa, carea l-au lãpãdaI pre el au fosI chlpul
slnagoghel, carea au lãpãdaI pre HrlsIos; faIa lul Faraon au fosI chlpul besearecll
neamurllor, carea, precum aceaea au prllmlI pre Molsl, cel lãpãdaI de mumã-sa,
aµea ea au prllmlI pre HrlsIos, Cel lãpãdaI de slnagoga. Molsl apol au fosI daI
larãµl mumã-sa, µl jldovll la sfárµlIul lumll vor creade ln HrlsIos.
CAP 1
Numele jììlor luì lsruìl, curìì uu intrut in Eglìpt, u cdroru inmuljìre Furuon cel nou in zdJur sd sdrguìu¸te u o impeJecu
cu uJuogereu greutdjìlor, cu ucìJereu pruncìlor ¸ì inecureu, Jespre mìlu mou¸elor, u uceloru¸ì rdspldtìre.
ceasIea sánI numele flllor lul
Israll, carll au lnIraI ln EghlpI lm-
preunã cu Iacov, IaIãl lor, fleµIe-
care cu IoaIã casa sa au lnIraI:
2.* Ruvln, Slmeon, Levl, Iuda.
3. Isahar, Zavulon, Venlamln.
4. Dan µl NefIallm, Gad µl Aslr, larã Ioslf
era ln EghlpI.
5. Sl era IoaIe sufleIele ce leµlsã dln Iacov
µeapIezecl µl clncl.
*Facer.
46, 8
*Facer.
46, 8
1.*
52
CAP 1 SI 2 IESIREA
6. Sl s-au sfárµlI Ioslf µl Io{l fra{ll lul µl
IoI neamul acela.
7.* Iarã flll lul Israll au crescuI µl s-au
lnmul{lI µl s-au fãcuI proµIl µl s-au lnIãrlI
foarIe, foarIe, µl l-au lnmul{lI pãmánIul pre
el.
8. Sl s-au sculaI alI lmpãraI presIe EghlpI,
carele nu µIlla pre Ioslf.
9. Sl au zls neamulul sãu: ,IaIã, neamul
flllor lul Israll sã lnmul{eaµIe foarIe µl sã
lnIãreaµIe mal mulI decáI nol.
1û. Venl{l, darã, cu vlcleµug sã-l lmpllãm
pre dánµll, ca nu cumva sã se lnmul{eascã,
µl cánd sã va lnIámpla noao rãzbolu, sã se
lnso{ascã µl el cu vrãjmaµll noµIrl µl,
bãIándu-ne pre nol, sã lasã dln pãmánI¨.
11. Sl le-au pus lor lspravnlcl de lucrurl,
ca sã-l necãjeascã pre el cu lucrurl, µl au
zldlI ceIã{l Iarl lul Faraon, PlIonul µl
Ramesul µl Onul, carea easIe Illupolls.
12. Sl cu cáI mal mulI ll smerea pre el, cu
aIáIa mal mulI sã lnmul{ea µl sã lnIãrea
foarIe, foarIe, µl sã scárbea eghlpIeanll de
flll lul Israll.
13. Sl asuprea eghlpIeanll pre flll lul Israll
cu sllã.
14. Sl le chlnula vlla{a lor cu lucrurl
greale, cu luIul µl cu cãrãmldãrlla µl cu
IoaIe lucrurlle ceale dln cámpurl, cu IoaIe
lucrurlle cu care ca pre robl cu sllã ll asu-
prea pre el.
15. Sl au zls lmpãraIul eghlpIeanllor cãIrã
moaµele jldoveµIl: dlnIrã care unlla era
numele Sepfora, µl numele celalalIe Fua.
16. Sl le-au zls lor: ,Cánd moµl{l la jldo-
voalce µl sánI la naµIere, de va fl bãrbaI,
sã-l omorá{l, larã de va fl fãmeale, sã o
{lne{l¨.
17. Iarã moaµele s-au IemuI de Dumnezeu
µl nu au fãcuI precum le-au porunclI lor
lmpãraIul EghlpIulul, cl lãsa vle parIea cea
bãrbãIeascã.
18. Sl au chemaI lmpãraIul EghlpIulul pre
moaµe µl le-au zls lor: ,Cãcl a{l fãcuI lucrul
acesIa µl a{l lãsaI vle parIea bãrbãIeascã?¨
19. Iarã moaµele au zls lul Faraon: ,Nu
sánI ca mulerlle EghlpIulul jldovoalcele,
cã nasc mal lnalnIe de ce lnIrã moaµele la
dánsele¨. Sl nãµIea.
2û. Sl blne au fãcuI Dumnezeu moaµelor,
µl s-au lnmul{lI norodul µl s-au lnIãrlI
foarIe.
21. Fllndcã s-au IemuI moaµele de Dum-
nezeu µl µl-au fãcuI µle cãsl.
22. Sl au porunclI Faraon la IoI norodul
sãu, zlcánd: ,ToaIã parIea bãrbãIeascã ce
sã va naµIe jldovllor ln ráu sã o arunca{l,
µl IoaIã parIea fãmelascã sã o lãsa{l vle¨.
CAP 2
Moìsì, in upd jììnJ uruncut ¸ì Je ucolo scojìnJu-sd, Je
mumd-su sd lrdneu¸te Jìn poruncu jeuteì luì Furuon,
cureu pre Jdnsul l-uu luut ¸ìe¸ì jecìor. Pentru ucìJereu
eglìpteunuluì juge in MuJìum Je jrìcu impdrutuluì,
unJe, ludnJ muìure pre jutu preotuluì, nu¸te Joì jecìorì.
l era oarecarele dln neamul lul
Levl,* carele µl-au luaI mulare
dln feaIele lul Levl.
Sl aceaea au luaI ln pánIece
µl au nãscuI feclor, µl, vãzlndu-l frumos, l-au
ascuns Irel lunl.
3. Iarã fllndcã nu puIea sã-l mal ascunzã,
l-au luaI mumã-sa un slcrllaµ de papurã µl
l-au uns cu smoalã cleloasã µl au pus pruncul
lnIr-lnsul µl l-au pus ln marglnea gárlll.
4. Sl sã ulIa soru-sa de deparIe sã vazã ce
sã va lnIámpla lul.
5.* Sl s-au pogoráI faIa lul Faraon sã se
scalde la ráu, µl slujnlclle el umbla pre lángã
ráu, µl, vãzánd un slcrllaµ ln gárlã, au Irlmls
o slujnlcã de l-au luaI.
6. Sl, deµchlzlndu-l, au vãzuI pruncul plán-
gánd ln slcrllaµ µl, fãcándu-l-sã mllã de dán-
sul feaIel lul Faraon, au zls: ,Dln pruncll jldo-
vllor easIe acesIa¨.
7. Sl au zls sora lul cãIrã faIa lul Faraon:
,Vola-{l easIe sã chem {le mulare dalcã de la
jldovl µl sã hrãneascã pruncul?¨
8. Sl au zls el faIa lul Faraon: ,Du-Ie!¨ Sl,
ducándu-sã faIa, au chemaI pre mama
prunculul.
9. Sl au zls cãIrã ea faIa lul Faraon: ,Pã-
zeaµIe mle pruncul acesIa µl ml-l hrãneaµIe,
µl eu volu plãIl {le¨. Sl au luaI mularea prun-
cul µl l-au hrãnlI.
1û. Sl, dupã ce au crescuI pruncul, l-au adus
pre dánsul la faIa lul Faraon, µl au fosI el ln
loc de feclor µl au numlI numele lul Molsl,
zlcánd cã: ,Dln apã l-am luaI pre dánsul¨.
11. Sl au fosI dupã mulIe zlle, fãcándu-sã
Molsl mare,* leµlI-au la fra{ll sãl, flll lul Israll,
µl, cunoscánd necazul lor, vãzuI-au pre un
om eghlpIean bãIánd pre un jldov oarecarele
dln fra{ll lul, feclorll lul Israll.
12. Sl, cãuIánd lncoace µl lncolo µl nevãzlnd
pre nlmenea, au ucls pre eghlpIean µl l-au
ascuns ln nãslp.
13. Sl, leµlnd a doua zl, au vãzuI dol oamenl
jldovl cerIándu-sã, µl au zls celul ce fãcea
sIrámbãIaIe: ,PenIru ce ba{l Iu pre veclnul
Iãu?¨
14. Iarã el au zls: ,Clne Ie-au pus domn µl
judecãIorlu presIe nol? Au, doarã, vel sã mã
uclzl Iu, precum al ucls lerl pre eghlpIean?¨
Sl, Iemándu-sã Molsl, au zls: ,Oare cum s-au
vãdlI (a) lucrul acesIa?¨
15. Sl au auzlI Faraon lucrul acesIa,
14. (a) Grece.: cuvánIul.
*FapI.
7, 17
*Jos
6,2û
*FapI.
7, 21
Evrel
11, 23
*Evrel
11, 24
1.
2.
53
54
CARTEA IESIRII CAP 1{2] SI 2{3]
µl cãuIa sã uclzã pre Molsl. Sl au fuglI
Molsl de la fa{a lul Faraon µl s-au sãlãµlulI
ln pãmánIul lul Madlam, µl, dupã ce au
venlI ln pãmánIul lul Madlam, au µezuI
lángã un pu{.
16. Iarã preoIul dln Madlam avea µeapIe
feaIe, care pãµIea olle IãIáne-sãu, IoIor, µl,
venlnd, au scos apã pánã ce au umpluI
albllle, ca sã adeape olle IãIáne-sãu, IoIor.
17. Sl, venlnd pãsIorll, le-au gonlI pre eale,
larã sculándu-sã Molsl le-au apãraI, µl,
sco{lnd apã, au adãpaI olle lor.
18. Sl au venlI eale la Ragull, IaIãl sãu,
larã el le-au zls lor: ,Ce easIe, cã a{l venlI
asIãzl curánd?¨
19. Iarã eale au zls: ,Un om eghlpIean
ne-au apãraI pre nol de pãsIorl µl ne-au
scos apã µl au adãpaI olle noasIre¨.
2û. Iarã el au zls feaIelor sale: ,Sl unde
easIe acela? PenIru ce a{l lãsaI pre om
aµea? Chema{l-l pre el sã mãnánce pálne!¨
21. Sl s-au aµezaI Molsl la omul acela,* µl
au daI pre Sepfora, faIa sa, lul Molsl mu-
lare.
22. Sl, luánd ln pánIece mularea, au nãs-
cuI fllu,* µl au numlI Molsl numele lul
Ghersam, zlcánd cã: ,Nemearnlc sánI eu
ln pãmánI sIrãln¨.
23. Sl larãµl purcezlnd grea, au nãscuI alI
fllu, µl l-au pus numele lul Ellezer, zlcánd
cã: ,Dumnezeul IãIáne-mleu ajuIorlu easIe
mle µl m-au scos dln mána lul Faraon¨.
24. Sl dupã acealea zlle mulIe, au murlI
lmpãraIul EghlpIulul µl au susplnaI flll lul
Israll penIru lucrurl, µl au sIrlgaI µl s-au
auzlI sIrlgarea lor la Dumnezeu de la
lucrurl.
25. Sl au auzlI Dumnezeu susplnurlle lor,
µl Sl-au adus amlnIe de legãIura Sa, carea
au fãcuI cu Avraam µl cu Isaac µl cu Iacov.
Sl au cãuIaI Dumnezeu spre flll lul Israll,
µl s-au cunoscuI lor.
CAP 3
ArdtdnJu-sd Domnul in rugd luì Moìsì, cdnJ pd¸teu
oìle luì lotor, socruluì sdu, il trìmìte, ¸ì improtìoìnJu-sd
el, lu jììì luì lsruìl, sd-ì scoujd Jìn mdnu luì Furuon,
prdJdnJ pre eglìpteunì.
l Molsl pãµIea olle lul IoIor,
socru-sãu, preoIulul dln
Madlam, µl au adus olle supI
pusIle, µl au lnIraI ln munIele
lul Dumnezeu, Horlv.
2.* Sl s-au arãIaI lul lngerul Domnulul ln
parã de foc dln rugã, µl au vãzuI cã rugul
ardea cu foc µl rugul nu sã amlsIula.
3. Sl au zls Molsl: ,Mergánd mal aproape,
volu vedea aceasIã vedeare mare, cã nu sã a-
mlsIulaµIe rugul¨.
4. Iarã deaca au vãzuI Domnul cã sã
aprople sã vazã, l-au sIrlgaI pre el Domnul
dln rugã, zlcánd: ,Molsl, Molsl¨. Iarã el au
zls: ,Ce easIe, Doamne?¨
5. Sl Domnul au zls: ,Nu Ie aproplla alcl,
dezleagã lncãl{ãmlnIele dln plcloarele Iale,
cã locul ln care sIal Iu pãmánI sfánI easIe¨.
6. Sl au zls:* ,Eu sánI Dumnezeul IãIá-
ne-Iãu, Dumnezeul lul Avraam µl Dumnezeul
lul Isaac µl Dumnezeul lul Iacov¨. Sl µl-au
lnIors Molsl fa{a sa penIru cã sã Iemea sã
cauIe deµchls lnalnIea lul Dumnezeu.
7. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Vãzlnd
am vãzuI necazul norodulul Mleu ln EghlpI,
µl sIrlgarea lor am auzlI de la cel ce-l sllesc
pre el la lucru, cã µIlu durearea lor.
8. Sl M-am pogoráI sã-l sco{ pre el dln mána
eghlpIeanllor µl sã-l sco{ pre el dln pãmánIul
acela µl sã-l bag pre el ln pãmánI bun µl mulI,
ln pãmánI care curge lapIe µl mllare, ln
pãmánIul hananellor µl al heIellor µl al
amorellor µl al ferezellor µl al gherghesellor
µl al evellor µl al levusellor.
9. Sl acum, laIã, sIrlgarea flllor lul Israll
au venlI la Mlne, µl Eu am vãzuI necazul cu
care eghlpIeanll necãjesc pre el.
1û. Sl acum, vlno sã Ie Irlml{ la Faraon,
lmpãraIul EghlpIulul, µl sã sco{l pre norodul
Mleu, pre flll lul Israll, dln pãmánIul Eghlp-
Iulul¨.
11. Sl au zls Molsl cãIrã Dumnezeu: ,Clne
sánI eu, ca sã merg la Faraon, lmpãraIul
EghlpIulul, µl ca sã sco{ pre flll lul Israll dln
pãmánIul EghlpIulul?¨
12. Sl au grãlI Dumnezeu lul Molsl, zlcánd:
,Cã Eu volu fl cu Ilne, µl acesIa va fl {le semn
cã Eu Ie Irlml{ ca sã sco{l pre norodul Mleu
dln EghlpI, cã vã ve{l lnchlna lul Dumnezeu
ln munIele acesIa¨.
13. Sl au zls Molsl cãIrã Dumnezeu: ,IaIã,
eu mã vol duce la flll lul Israll µl volu grãl
cãIrã dánµll: «Dumnezeul pãrln{llor noµIrl
m-au Irlmls la vol». Sl de mã vor lnIreba:
«Care easIe numele Lul?», ce volu zlce cãIrã
el?¨
14. Sl au grãlI Dumnezeu cãIrã Molsl,
zlcánd: ,Eu sánI Cel ce sánI¨. Sl au zls:
,Aµea vel zlce flllor lul Israll: «Cel ce easIe
m-au Irlmls la volȬ.
15. Sl au zls Dumnezeu larã cãIrã Molsl:
,Aµea vel grãl flllor lul Israll: «Domnul
Dumnezeul pãrln{llor noµIrl, Dumnezeul lul
Avraam µl Dumnezeul lul Isaac µl Dumnezeul
lul Iacov m-au Irlmls la vol, acesIa easIe
numele Mleu veaclnlc µl pomenlre a
neamurllor neamurllor».
16. Decl, mergánd, adunã bãIránlmea flllor
lul Israll µl vel grãl cãIrã dánµll:
* Jos
18, 2
*Jos
18, 3
1 Para.
23, 15
*FapI.
7, 3û
1.
*MaIe.
22, 32
Marco
12, 27
Luca
2û, 37
55
CARTEA IESIRII CAP 3 SI 4
«Domnul Dumnezeul pãrln{llor noµIrl S-au
arãIaI mle, Dumnezeul lul Avraam µl
Dumnezeul lul Isaac µl Dumnezeul lul Iacov,
zlcánd: 'Cu cerceIare v-am cerceIaI pre vol,
µl cáIe s-au lnIámplaI voao ln EghlpI'.
17. Sl au zls: 'Volu scoaIe pre vol dln rãuIaIea
eghlpIeanllor ln pãmánIul hananellor µl a
heIellor µl a amorellor µl a ferezellor µl a
gherghesellor µl a evellor µl a levusellor, ln
pãmánIul care curge lapIe µl mllare'».
18. Sl vor asculIa glasul Iãu, µl vel lnIra Iu
µl bãIránlmea lul Israll la Faraon, lmpãraIul
EghlpIulul, µl vel zlce cãIrã el: «Dumnezeul
evrellor ne-au chemaI pre nol, decl vom
mearge cale de Irel zlle ln pusIle, ca sã
jãrIvlm Dumnezeulul nosIru».
19. Iarã Eu µIlu cã nu va lãsa pre vol Faraon,
lmpãraIul EghlpIulul, sã mearge{l, fãrã
numal cu mánã Iare.
2û. Sl, lnIlnzánd mána Mea, volu baIe pre
eghlpIeanl cu IoaIe mlnunlle Meale, care
volu face lnIru el, µl dupã aceasIa va slobozl
pre vol.
21. Sl volu da har norodulul acesIula lna-
lnIea eghlpIeanllor,* µl, cánd ve{l leµl, nu
ve{l leµl deµer{l.
22. Cl va ceare mularea de la vecln µl de la
cea lmpreunã cu slne lãculIoare vase de
arglnI µl de aur µl lmbrãcãmlnIe, µl ve{l pune
presIe flll voµIrl µl presIe feaIele voasIre µl
ve{l prãda pre eghlpIeanl¨.
CAP 4
Treì seumne ludnJ Moìsì Je lu Dumnezeu, purceuJe
in Eglìpt cu muìureu su, muìureu i¸ì tuìe imprejur
pruncul. Auron intdmpìnd pre jrutele sdu, Moìsì, ¸ì
JeoJutd sd Juc lu jììì luì lsruìl.
l au rãspuns Molsl µl au zls:
,Dar de nu vor creade mle µl
nu vor asculIa de glasul mleu,
cã vor zlce cã: «Nu s-au arãIaI
{le Dumnezeu», ce volu zlce cãIrã el?¨
2. Sl au zls lul Domnul: ,Ce easIe ce e ln
mána Ia?¨ Iarã el au zls: ,Tolag¨.
3. Sl au zls: ,Aruncã-l pre el pre pãmánI!¨
Sl l-au aruncaI pre el pre pãmánI µl s-au fãcuI
µearpe, µl au fuglI Molsl de dánsul.
4. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,ÎnIlnde
mána µl-l apucã de coadã¨. Sl, lnIlnzlnd
mána, l-au apucaI de coadã µl s-au fãcuI
Iolag ln mána lul.
5. ,Ca sã creazã {le cã {l S-au arãIaI Dum-
nezeul pãrln{llor lor, Dumnzeul lul Avraam
µl Dumnezeul lul Isaac µl Dumnezeul lul
Iacov¨.
6. Sl l-au zls lul Domnul larãµl: ,Bagã
mána Ia ln slnul Iãu!¨ Sl au bãgaI mána
6. (a) Blbllla cea veachle are: pllnã de bubele
sa ln slnul sãu µl au scos mána sa dln slnul
sãu µl s-au fãcuI mána lul (a) ca zãpada.
7. Sl au zls larãµl: ,Bagã mána Ia ln sánul
Iãu!¨ Sl au bãgaI mána sa ln sánul sãu µl o
au scos dln sánul sãu, µl larãµl s-au fãcuI ln
fa{a Irupulul.
8. ,Sl de nu vor creade {le µl nu vor asculIa
de cuvánIul semnulul celul dlnIálu, vor
creade {le penIru cuvánIul semnulul celul
de al dollea.
9. Sl va fl de nu vor creade {le penIru
aceasIe doao seamne, nlcl vor asculIa de
glasul Iãu, vel luoa dln apa ráulul µl vel
Iurna pre uscaI, µl apa carea o vel luoa dln
ráu va fl sánge pre uscaI¨.
1û. Sl au zls Molsl cãIrã Domnul: ,Rogu-mã,
Doamne, nu sánI puIlnclos (b) ca mal
lnalnIe de lerl, nlcl ca mal lnalnIe de alalIa-
lerl, nlcl ca de cánd al lncepuI a grãl slugll
Tale, slab la glas µl zãbavnlc la llmbã sánI
eu¨.
11. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Clne au
daI gurã omulul? Sl clne au fãcuI rãu la auz
µl surd, vãzãIorlu µl orb, au nu Eu, Dumne-
zeu?
12. Sl acum mergl* µl Eu volu deµchlde gura
Ia µl Ie volu lnvã{a ceale ce vel grãl¨.
13. Sl au zls Molsl: ,Rogu-mã, Doamne, alea-
ge pre alIul puIlnclos, pre carele vel IrlmlIe¨.
14. Sl, mánllndu-sã Domnul cu urgle pre
Molsl, au zls: ,Au nu, laIã, Aaron, fraIele
Iãu, levlIul? SIlu cã el, grãlnd, va grãl ln locul
Iãu, µl, laIã, el va leµl lnIru lnIámplnarea Ia
µl, vãzlndu-Ie, sã va bucura lnIru slne.
15. Sl vel grãl cãIrã dánsul, µl vel pune
cuvlnIele Meale ln gura lul, µl Eu volu
deµchlde gura Ia µl gura lul* µl volu lnvã{a
pre vol ce sã face{l.
16. Sl el va grãl ln locul Iãu cãIrã norod µl
va fl gura Ia, larã Iu vel fl lul ln ceale cãIrã
Dumnezeu.
17. Sl Iolagul, care s-au prefãcuI ln µearpe,
ll vel luoa ln mána Ia, cu care vel face
seamnele¨.
18. Sl au mers Molsl, µl s-au lnIors la IoIor,
socrul sãu, µl au zls: ,Mearge-volu µl mã volu
lnIoarce la fra{ll mlel cel dln EghlpI µl volu
vedea de Irãlesc lncã¨. Sl au zls IoIor lul
Molsl: ,Pasã sãnãIos!¨ Sl, dupã aceale zlle
mulIe, au murlI lmpãraIul EghlpIulul.
19. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl ln Ma-
dlam: ,Mergl, du-Ie ln EghlpI, cã au murlI
Io{l cel ce cãuIa sufleIul Iãu¨.
2û. Sl, luándu-µl Molsl pre mularea sa
µl pruncll, l-au pus pre aslnll sãl µl s-au
lnIors ln EghlpI, µl au luaI Molsl Iola-
sIrlcãclunel. 1û. (b) Alex.: nu sánI bãrbaI grãlIorlu,
adecã, nu poclu blne vorbl.
*Jos
11, 2
1.
*MaIe.
1û, 2û
*Jos
7, 2
56
CARTEA IESIRII CAP 4 SI 5
gul cel de la Dumnezeu ln mána sa.
21. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Mergánd
Iu µl lnIorcándu-Ie ln EghlpI, vezl, IoaIe
seamnele care le-am daI ln mána Ia sã le
facl pre eale lnalnIea lul Faraon. Iarã Eu
volu lnIãrl lnlma lul µl nu va slobozl noro-
dul.
22. Sl Iu vel zlce lul Faraon: «AceasIea zlce
Domnul: 'Fllul cel lnIálu nãscuI al Mleu,
Israll'.
23. Sl am zls {le: 'Slobozl norodul Mleu,
ca sã se lnchlne Mle'. Iarã Iu al vruI sã-l
slobozl pre el, vezl, darã, Eu volu uclde pre
Fllul Iãu cel lnIálu nãscuI»¨.
24. Sl au fosI pre cale unde au poposlI,
l-au lnIámplnaI pre dánsul lngerul Domnu-
lul µl cerca sã-l omoarã pre dánsul.
25. Sl, luánd Sepfora o pleIrlcea ascu{lIã,
au IãlaI lmprejur marglnea Irupulul fllulul
sãu µl au cãzuI la plcloarele lul, µl au zls:
,SIãIuI-au sángele Iãlerll lmprejur a fllulul
mleu¨.
26. Sl s-au dus de la el, penIru cã au zls:
,SIãIuI-au sángele Iãlerll lmprejur a fllulul
mleu¨.
27. Sl au zls Domnul cãIrã Aaron: ,Mergl
lnIru lnIlmplnarea lul Molsl ln pusIle¨. Sl
s-au dus, µl s-au lnIlmplnaI cu dánsul ln
munIele lul Dumnezeu µl s-au sãruIaI amán-
dol.
28. Sl au spus Molsl lul Aaron IoaIe
cuvlnIele Domnulul, care le-au Irlmls, µl
IoaIe gralurlle, care l-au porunclI lul.
29. Sl au mers Molsl µl Aaron, µl au adunaI
IoaIã bãIránlmea flllor lul Israll.
3û. Sl au grãlI Aaron IoaIe cuvlnIele aceas-
Iea, care au grãlI Dumnezeu cãIrã Molsl.
31. Sl au fãcuI seamnele lnalnIea noro-
dulul.
32. Sl au crezuI norodul µl s-au bucuraI,
penIru cã au cãuIaI Dumnezeu spre flll lul
Israll µl penIru cã au vãzuI necazul lor, µl,
plecándu-sã norodul, s-au lnchlnaI.
CAP 5
Moìsì ¸ì Auron spun luì Furuon poruncìle luì Dum-
nezeu, cure el, nebdgdnJu-le in sumd, muì ture
usupreu¸te pre ìsruìlteunì, neJdnJu-le puìe, cure
uuzìnJ Moìsì, sd rougd luì Dumnezeu pentru eì.
l, dupã aceasIea, au lnIraI Mol-
sl µl Aaron la Faraon µl au zls
lul: ,AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul lul Israll: «Slobozl
pre norodul Mleu, ca sã sãrbeaze ln pusIle»¨.
2. Sl au zls Faraon: ,Clne easIe de a
Cãrula glas sã asculI eu, ca sã sloboz pre
flll lul Israll? Nu µIlu pre Domnul, µl pre
Israll nu volu slobozl¨.
3. Sl el au zls lul: ,Dumnezeul evrellor
ne-au chemaI pre nol sã meargem cale de
Irel zlle ln pusIle, ca sã jerIvlm Domnulul
Dumnezeulul nosIru, ca sã nu ne lnIlmplne
pre nol moarIe au ucldere¨.
4. Sl le-au zls lor lmpãraIul EghlpIulul:
,PenIru ce Molsl µl Aaron lndãrãpInlceaµIe
pre norod de la lucru? Mearge{l fleµIecarele
dlnIrã vol la lucrul sãu¨.
5. Sl au zls Faraon: ,IaIã, acum sã va prea
lnmul{l norodul acesIa pre pãmánI, decl sã
nu-l lãsãm sã odlhneascã de la lucrurl¨.
6. Sl au porunclI Faraon celor mal marl
presIe lucrurlle norodulul µl logofe{llor,
zlcánd:
7. ,Mal mulI sã nu da{l pale norodulul
penIru facerea cãrãmlzllor, ca lerl µl ca
alalIalerl, cl sã meargã el sã-µl adune lor pale.
8. Sl sã facã cãrãmlzl cáIe au fãcuI, µl ln
IoaIe zllele sã-l slll{l, µl sã nu lmpu{lna{l
nlmlca dln lucrurlle lor, cã µed fãrã de lucru,
penIru aceaea sIrlgã, zlcánd: «Sã meargem
µl sã jerIvlm!»
9. Sã se lngreolaze lucrurlle oamenllor
acesIora µl sã grljeascã de acesIea: larã sã
nu grljeascã de cuvlnIe deµearIe¨.
1û. Sl ll sllea pre el cel mal marl presIe
lucrurl µl logofe{ll, µl grãla cãIrã norod zlcánd:
,AceasIea zlce Faraon: «Mal mulI nu vom da
voao pale».
11. Vol slngurl mearge{l de vã aduna{l voao
pale de unde ve{l afla, cã nlmlca nu sã va
lmpu{lna dln lucrul vosIru¨.
12. Sl s-au ráslplI norodul ln IoI pãmánIul
EghlpIulul sã sIrángã IresIle ln loc de pale.
13. Iarã cel mal marl presIe lucrurl sllea pre
el, zlcánd: ,Sãvárµl{l lucrurlle voasIre, care
vl sã cuvln presIe zl, ca µl cánd vl sã da pale¨.
14. Sl lspravnlcll lul Faraon, cel ce era puµl
mal marl, au bãIuI pre logofe{ll neamulul
flllor lul Israll, zlcánd: ,Cãcl n-a{l sãvárµlI
lucrul cãrãmlzllor voasIre, µl asIãzl, ca µl lerl
µl alalIalerl¨.
15. Sl, lnIránd logofe{ll flllor lul Israll, au
sIrlgaI cãIrã Faraon, zlcánd: ,PenIru ce facl
aµea robllor Iãl?
16. Pale nu sã dau robllor Iãl, µl zlc noao sã
facem cãrãmlzl? Sl, laIã, pre slujlle Iale le
baI, au, doarã, nedrepIaIe vel face norodulul
Iãu?¨
17. Sl le-au zls lor: ,Fãr'de lucru µede{l,
leaneµl sánIe{l, penIru aceaea zlce{l: «Sã
meargem sã jerIvlm Dumnezeulul nosIru».
18. Acum, darã, mergánd lucra{l, cã pale nu
sã vor da voao, µl IoI aIáIea cãrãmlzl ve{l
face¨.
19. Sl s-au vãzuI pre slne logofe{ll flllor lul
Israll ln reale, zlcándu-ll-sã: ,Nu sã va lmpu-
{lna dln cãrãmlzl ce easIe rándulI pre zl¨.
2û. Sl s-au lnIlmplnaI el cu Molsl µl
cu Aaron, carll venea lnalnIea lor, cánd
1.
57
CARTEA IESIRII CAP 6
leµea el de la Faraon.
21. Sl au zls lor: ,Vazã-vã pre vol Dumne-
zeu µl sã vã judece, cã a{l fãcuI uráI
mlrosul nosIru lnalnIea lul Faraon µl
lnalnIea slugllor lul, ca sã da{l sable ln
mána lul sã ne omoarã¨.
22. Sl s-au lnIors Molsl cãIrã Domnul µl
au zls: ,Rogu-mã, Doamne, cãcl al nãcãjlI
pre norodul acesIa? Sl penIru ce m-al
Irlmls pre mlne?
23. Cã de cánd am mers eu la Faraon sã
grãlesc cu numele Tãu, au nãcãjlI pre
norodul acesIa µl nu al lzbãvlI pre norodul
Tãu¨.
CAP 6
Dumnezeul mdngdìe pre ìsruìlteunì prìn Moìsì cu
jdgdJuìnju pdmdntuluì Hunuun, sd numdrd semìnjììu
luì 5ìmeon, u luì Ruoìn ¸ì u luì leoì, pdnd lu Moìsì.
l au zls Domnul cãIrã Molsl:
,Acum vel vedea ceale ce vol
face lul Faraon, cã cu mánã
Iare va slobozl pre el, µl cu
bra{ lnalI va scoaIe pre el dln pãmánIul lul¨.
2. Sl au grãlI Dumnezeu cãIrã Molsl µl
au zls cãIrã dánsul: ,Eu, Domnul.
3. Sl m-am arãIaI lul Avraam µl lul Isaac
µl lul Iacov, Dumnezeul lor fllnd Eu, µl
numele Mleu, Domnul (a), nu l-am arãIaI
lor.
4. Sl am pus legãIura Mea cu el, ca sã le
dau lor pãmánIul hananellor, pãmánIul pre
care s-au sãlãµlulI, lnIru care au µl lãculI
pre dánsul.
5. Sl Eu am auzlI susplnul flllor lul Israll,
cu care eghlpIeanll ca pre robl asupresc
pre el, µl Ml-am adus amlnIe de fãgãduln{a
voasIrã.
6. Mergl µl grãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd:
«Eu, Domnul, µl volu scoaIe pre vol dln
sIãpánlla eghlpIeanllor, µl volu scoaIe pre
vol dln roblla lor, µl volu lzbãvl pre vol cu
bra{ lnalI µl cu judecaIã mare.
7. Sl volu lua pre vol norod Mle, µl volu fl
voao Dumnezeu, µl ve{l cunoaµIe cã Eu sánI
Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce v-au scos
pre vol dln sIãpánlrea eghlpIeanllor.
8. Sl volu bãga pre vol ln pãmánIul spre
care am lnIlns mána Mea sã-l dau lul
Avraam µl lul Isaac µl lul Iacov, µl-l volu
da pre el voao moµIenlre, Eu, Domnul»¨.
9. Sl au grãlI Molsl aµea flllor lul Israll,
µl el nu au asculIaI pre Molsl penIru lmpu-
{lnarea sufleIulul µl penIru lucrurlle ceale
greale (b).
1û. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
3. (a) În jldovle, Ehova. 9. (b) Jld.: penIru nãcãjlrea
11. ,ÎnIrã µl grãlaµIe lul Faraon, lmpãraIul
EghlpIulul, ca sã sloboazã pre flll lul Israll
dln pãmánIul sãu!¨
12. Sl au grãlI Molsl lnalnIea Domnulul,
zlcánd: ,IaIã, flll lul Israll nu m-au asculIaI
pre mlne, µl cum mã va asculIa Faraon? Sl
eu gángav sánI¨.
13. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, µl le-au porunclI lor sã lnIre la
Faraon, lmpãraIul EghlpIulul, ca sã scoa{ã
pre flll lul Israll dln pãmánIul EghlpIulul.
14.* Sl aceµIla sánI lncepãIorll caselor nea-
murllor, flll lul Ruvln, celul lnIálu nãscuI a
lul Israll: Enoh µl Falus, Asron µl Harml.
AceasIa easIe famlllla lul Ruvln.
15. Sl* flll lul Slmeon: Iemull µl Iamln µl
Aod µl Iahln µl Saar µl Saul, cel dln Flnlsa.
AceasIea sánI famllllle flllor lul Slmeon.
16. Sl aceasIea sánI numele flllor lul Levl,
dupã famllllle lor: Gherson, CaaI µl Mera-
rl, µl anll vle{ll lul Levl o suIã Irelzecl µl
µeapIe.
17. Sl aceµIla sánI* flll lul Gherson: Lo-
venl µl Semel, casele famlllel lor.
18. Sl flll lul* CaaI: Amvram µl Isaar,
Hevron µl Ozlll, µl anll vle{ll lul CaaI o suIã
µl Irelzecl de anl.
19. Sl flll lul Merarl: Mooll µl Omusl.
AceasIea sánI casele famlllllor lul Levl dupã
rudenllle lor.
2û. Sl au luaI Amvram pre Iohaved,* faIa
fraIelul IãIáne-sãu, µle mulare, µl au nãscuI
pre Aaron µl pre Molsl µl pre Marlam, sora
lor, µl anll vle{ll lul Amvram o suIã Irelzecl
µl µeapIe de anl.
21. Sl flll lul Isaar: Core µl Nafec µl Zehrl.
22. Sl flll lul Ozlll: Mlsall µl Ellsafan µl
Segrl.
23. Iarã Aaron au luaI µle mulare pre
EllsaveI, faIa lul Amlnadav, sora lul
Naason, µl l-au nãscuI lul pre Nadav µl pre
Avlud µl pre Eleazar µl pre IIamar.
24. Iarã flll lul Core: Aslr µl Elcana µl
Avlasar. AceasIea sánI naµIerlle lul Core.
25. Sl Eleazar, feclorul lul Aaron, au luaI
µle mulare dln feaIele lul FuIlll µl l-au
nãscuI lul pre Flnees. AceasIea sánI
lncepãIurlle famlllel levl{llor, dupã naµIerlle
lor.
26. AcesIa easIe Aaron µl Molsl, cãrora
le-au zls Dumnezeu sã scoa{ã pre flll lul
Israll dln pãmánIul EghlpIulul cu IoaIe
averlle lor.
27. AceµIla sánI cel ce grãla cãIrã Fara-
on, lmpãraIul EghlpIulul, µl au scos pre
flll lul Israll dln pãmánIul EghlpIulul
duhulul µl penIru roblla cea grea.
1.
*Face.
46, 9
Numer.
26, 5
1 Paral.
5, 1
*1 Para.
4, 24
* 1 Para.
6, 1
23, 6
* Nume.
3, 19
26, 57
1 Para.
6, 2
23, 12
* Sus
2, 1
58
CARTEA IESIRII CAP 7
lnsuµl Aaron µl Molsl.
28. În carea zl au grãlI Domnul lul Molsl
ln pãmánIul EghlpIulul.
29. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zl-
cánd: ,Eu, Domnul, grãlaµIe cãIrã Fara-
on, lmpãraIul EghlpIulul, cáIe zlc Eu cãIrã
Ilne!¨
3û. Sl au zls Molsl lnalnIea Domnulul:
,IaIã, eu sánI slab la gralu, µl cum mã va
auzl pre mlne Faraon?¨
CAP 7
Moìsì ¸ì Auron grdìesc cdtrd Furuon, toìugul intorc
in ¸eurpe ¸ì upu, looìnJu-o cu toìugul, in sdnge, cureu
u¸ìjJereu juc ordjìtorìì luì Furuon cu Jescdntdrìle sule,
pentru cure prìcìnd Furuon muì ture sd intdreu¸te.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd: ,IaIã, Eu Ie-am pus
pre Ilne Dumnezeu lul
Faraon, µl Aaron, fraIele Iãu,
va fl {le proroc.
2.* Sl Iu vel grãl lul IoaIe cáIe poruncesc
{le, larã Aaron, fraIele Iãu, va grãl cãIrã
Faraon, ca sã sloboazã pre flll lul Israll
dln pãmánIul sãu.
3. Iarã Eu volu lnvárIoµea lnlma lul
Faraon µl volu lnmul{l seamnele Meale µl
mlnunlle Meale ln pãmánIul EghlpIulul.
4. Sl nu va asculIa pre vol Faraon, µl volu
pune mána Mea pre EghlpI µl volu scoaIe
cu puIearea Mea norodul Mleu, pre flll lul
Israll, dln pãmánIul EghlpIulul cu lzbándã
mare.
5. Sl vor cunoaµIe Io{l eghlpIeanll cã Eu
sánI Domnul, cánd volu lnIlnde mána Mea
presIe EghlpI µl volu scoaIe pre flll lul
Israll dln mljlocul lor¨.
6. Sl au fãcuI Molsl µl Aaron dupã cum
le-au porunclI lor Domnul, aµea au fãcuI.
7. Sl Molsl era de opIzecl de anl, larã
Aaron, fraIele lul, de opIzecl µl Irel de anl,
cánd au grãlI cãIrã Faraon.
8. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, zlcánd: ,Sl de va zlce cãIrã vol
Faraon, zlcánd:
9. «Da{l-ne noao semn sau mlnune», Iu vel
zlce lul Aaron, fraIelul Iãu: «Ia Iolagul µl-l
aruncã pre pãmánI lnalnIea lul Faraon µl
lnalnIea slugllor lul, µl sã va face bãlaur»¨.
1û. Sl au lnIraI Molsl µl Aaron lnalnIea
lul Faraon µl lnalnIea slugllor lul, µl au
fãcuI aµea precum le-au porunclI lor
Domnul, µl au aruncaI Aaron Iolagul
lnalnIea lul Faraon µl lnalnIea slugllor lul,
µl s-au fãcuI bãlaur.
11.* Sl au chemaI Faraon pre ln{elep{ll
EghlpIulul µl pre vrãjlIorl, µl au fãcuI µl
vrãjlIorll eghlpIeanllor cu fermecãIurlle
sale aseamenea.
12. Sl au aruncaI fleµIecarele Iolagul sãu,
µl s-au fãcuI bãlaur, µl Iolagul lul Aaron au
lnghl{lI pre Iolagele lor.
13. Sl s-au lnvárIoµeaI lnlma lul Faraon,
µl nu l-au asculIaI pre el, dupã cum le-au
grãlI lor Domnul.
14. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,S-au
lngreolaI lnlma lul Faraon, ca sã nu sloboa-
zã pre norod.
15. Mergl la Faraon dlmlnea{ã, laIã, el lasã
la apã, µl vel leµl lnalnIea lul pre {ermurlle
ráulul, µl Iolagul care s-au fãcuI µearpe sã-l
lal ln mána Ia.
16. Sl sã zlcl cãIrã el: «Domnul Dumnezeul
evrellor m-au Irlmls la Ilne, zlcánd: 'Slobozl
pre norodul Mleu, ca sã slujeascã Mle ln
pusIle', µl, laIã, nu al asculIaI pánã acum.
17. Sl acum aceasIea zlce Domnul: 'ÎnIru
aceasIa vel cunoaµIe cã Eu sánI Domnul,
laIã, Eu baI cu Iolagul cel dln mána Mea
presIe apa cea dln ráu, µl sã va preface ln
sánge.
18. Sl peµIll cel dln ráu vor murl, µl sã va
lmpu{l rául, µl nu vor puIea eghlpIeanll bea
apã dln ráu'»¨.
19. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Zl lul
Aaron, fraIelul Iãu: «Ia Iolagul ln mána Ia
µl lnIlnde mána Ia presIe apele EghlpIulul
µl presIe ráurlle lor µl presIe lacurlle lor µl
presIe bãl{lle lor µl presIe IoaIã apa lor cea
adunaIã, µl sã fle sánge, µl s-au fãcuI sánge
ln IoI pãmánIul EghlpIulul, µl ln leamne µl
ln pleIrlȬ.
2û. Sl au fãcuI aµea Molsl µl Aaron dupã
cum le-au porunclI lor Domnul,* µl, rádl-
cánd Aaron Iolagul sãu, au lovlI apa cea
dln ráu lnalnIea lul Faraon µl lnalnIea
slugllor lul, µl IoaIã apa cea dln ráu s-au
muIaI ln sánge.
21. Sl peµIll dln ráu au murlI, µl s-au
lmpu{lI rául µl nu puIea eghlpIeanll sã bea
apã dln ráu, µl era sángele ln IoI pãmánIul
EghlpIulul.
22.* Sl au fãcuI aseamenea µl vrãjlIorll
eghlpIeanllor cu fermecãIurlle lor, µl s-au
lnvárIoµeaI lnlma lul Faraon, µl nu l-au
asculIaI pre el, dupã cum au zls Domnul.
23. Sl, lnIorcándu-sã Faraon, au lnIraI ln
casa sa µl n-au bãgaI samã nlcl de aceasIa.
24. Sl au sãpaI Io{l eghlpIeanll lmprejurul
ráulul ca sã bea apã, µl nu puIea sã bea
apã dln ráu.
25. Sl s-au umpluI µeapIe zlle dupã ce au
bãIuI Domnul rául.
CAP 8
A Jouo bdtuìe u Eglìptuluì sdnt brou¸tele, pentru u
cdroru Jepdrture jdgdJuìu¸te Furuon cd ou slobozì
*Sus
4, 15
*2 Tlm.
3, 8
1.
*Jos
17, 5
Psalm
77, 43 {49]
*Jos
17, 7
59
CARTEA IESIRII CAP 8
noroJul, Jur nu juce, pentru uceueu sd uJuogd u treìu,
mu¸ìjele, ¸ì u putru, mu¸tele, pentru cure ìurd
jdgdJuìu¸te Furuon cd sd ou slobozì noroJul, Jurd
nu juce.
l au zls Domnul cãIrã Molsl:
,ÎnIrã la Faraon µl sã grãleµIl
cãIrã el: «AceasIea zlce Dom-
nul: 'Slobozl pre norodul
Mleu, ca sã slujeascã Mle.
2. Iarã de nu vel vrea sã-l slobozl, laIã,
Eu baI IoaIe hoIarãle Iale cu broaµIe.
3. Sl va vãrsa rául broaµIe, µl, sulndu-sã
broaµIele, vor lnIra ln casele Iale µl ln
cãmãrlle aµIernuIurllor Iale µl pre paIurlle
Iale µl ln casele slugllor Iale µl lnIru ale
norodulul Iãu, µl ln aluaIurlle Iale µl ln
cupIoarele Iale.
4. Sl presIe Ilne µl presIe sluglle Iale µl
presIe norodul Iãu sã vor sul broaµIe'»¨.
5. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Zl lul
Aaron, fraIelul Iãu: «ÎnIlnde cu mána Iolagul
Iãu spre ráurl µl spre lacurl µl spre bãl{l µl
scoaIe broaµIe pre pãmánIul EghlpIulul»¨.
6. Sl au lnIlns Aaron mána spre apele
EghlpIulul µl au scos broaµIe, µl s-au sulI
broasca µl au acoperlI IoI pãmánIul Eghlp-
Iulul.
7.* Sl au fãcuI aµea µl vrãjlIorll eghlp-
Ieanllor cu fermecãIurlle sale µl au scos
broaµIe pre pãmánIul EghlpIulul.
8. Sl au chemaI Faraon pre Molsl µl pre
Aaron µl au zls: ,Ruga{l-vã penIru mlne
cãIrã Domnul, µl sã la broaµIele de la mlne
µl de la norodul mleu, µl-l volu slobozl pre
el µl vor jerIvl Domnulul¨.
9. Sl au zls Molsl cãIrã Faraon: ,Rándu-
laµIe mle cánd sã mã rog penIru Ilne µl
penIru sluglle Iale µl penIru norodul Iãu,
ca sã plarzã broaµIele de la Ilne µl de la
norodul Iãu µl dln casele voasIre, µl numal
ln ráu sã rãmále¨.
1û. Iarã el au zls: ,Máne¨. Decl, au zls:
,Dupã cum al zls ca sã vezl, cã nu easIe
alIul afarã de Domnul.
11. Sl sã vor rádlca broaµIele de la Ilne,
µl dln casele voasIre µl dln cur{l µl de la
sluglle Iale µl de la norodul Iãu, µl numal
ln ráu vor rãmánea¨.
12. Sl au leµlI Molsl µl Aaron de la Faraon,
µl au sIrlgaI Molsl cãIrã Domnul, ca sã plla-
rã broaµIele, dupã cum fãgãdulsã lul Fara-
on.
13. Sl au fãcuI Domnul dupã cum au zls
Molsl, µl au murlI broaµIele dln case µl dln
cur{l µl dln {arlne.
14. Sl le-au adunaI pre eale clãl, clãl, µl
s-au lmpu{lI pãmánIul.
15. Sl, vãzlnd Faraon cã s-au fãcuI
16. (a) Blbllla cea veachle are: Sl pre Faraon µl pre
rãsuflare, s-au lngreolaI lnlma lul µl nu
l-au asculIaI pre el, dupã cum au grãlI
Domnul.
16. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Zl lul
Aaron: «ÎnIlnde cu mána Iolagul Iãu µl
loveaµIe {ãrána pãmánIulul, µl vor fl muµl{e
lnIru oamenl µl lnIru doblIoace (a) µl ln
IoI pãmánIul EghlpIulul»¨.
17. Sl au lnIlns Aaron cu mána Iolagul µl
au lovlI {ãrána pãmánIulul, µl s-au fãcuI
muµl{e ln oamenl µl ln doblIoace µl ln IoaIã
{ãrána pãmánIulul s-au fãcuI muµl{e, ln IoI
pãmánIul EghlpIulul.
18. Sl au vruI sã facã µl vrãjlIorll cu far-
meclle sale, ca sã scoa{ã muµl{e, µl nu au
puIuI, µl s-au fãcuI muµl{e ln oamenl µl ln
doblIoace.
19. Sl au zls vrãjlIorll lul Faraon: ,Deage-
Iul lul Dumnezeu easIe acesIa¨. Sl s-au
lnvárIoµeaI lnlma lul Faraon, µl nu l-au
asculIaI pre el, dupã cum au grãlI Domnul.
2û. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Mánecã
dlmlnea{ã µl sIãl lnalnIea lul Faraon, µl,
laIã, el va leµl la apã, µl vel zlce cãIrã el:
«AceasIea zlce Domnul: 'Slobozl pre
norodul Mleu, ca sã-Ml slujeascã ln pusIle.
21. Iarã de nu vel vrea sã slobozl pre
norodul Mleu, laIã, Eu volu IrlmlIe presIe
Ilne µl presIe sluglle Iale µl presIe norodul
Iãu µl presIe cãslle voasIre muscã cá-
neascã µl sã vor umplea cãslle eghlp-
Ieanllor de muscã cáneascã µl pãmánIul
pre care sánI el.
22. Sl volu mãrl ln zloa aceaea pãmánIul
Ghesem, pre care norodul Mleu va sIa,
presIe care nu va fl muscã cáneascã, ca sã
vezl cã Eu sánI Domnul Dumnezeu a IoI
pãmánIul.
23. Sl volu oslbl lnIrã norodul Mleu µl
lnIrã norodul Iãu, µl máne va fl sãmnul
acesIa pre pãmánI'»¨.
24. Sl au fãcuI Domnul aµea,* µl au venlI
muscã cáneascã mul{lme ln casele lul
Faraon µl ln casele slugllor lul µl ln IoI pã-
mánIul EghlpIulul, µl s-au sIrlcaI pãmánIul
de musca cea cáneascã.
25. Sl au chemaI Faraon pre Molsl µl pre
Aaron µl le-au zls: ,Mearge{l µl jerIvl{l
Domnulul Dumnezeulul vosIru ln pãmánIul
acesIa¨.
26. Sl au zls Molsl: ,Nu easIe cu puIln{ã
a sã face aµea, cã ceale ce sánI uráclune
eghlpIeanllor vom sã jerIvlm Domnulul
Dumnezeulul nosIru, µl de vom jerIvl ceale
ce sánI uráclune eghlpIeanllor lnalnIea lor,
cu pleIrl ne vor uclde.
27. Cale de Irel zlle vom mearge ln pus-
casele lul µl pre sluglle lul µl ln IoaIã {ãrána pã-
mánIulul.
*În{el.
17, 7
1.
*În{el.
16, 9

CARTEA IESIRII CAP 8 SI 9
Ile µl vom jerIvl Dumnezeulul nosIru,*
precum au zls Domnul noao¨.
28. Sl au zls Faraon: ,Eu volu slobozl pre
vol µl ve{l jerIvl Dumnezeulul vosIru ln
pusIle, larã sã nu vã lnIlnde{l a mearge
deparIe, ruga{l-vã, darã, penIru mlne cãIrã
Domnul¨.
29. Sl au zls Molsl: ,Vezl, eu volu leµl de
la Ilne µl mã volu ruga cãIrã Dumnezeu, µl
sã va duce musca cea cáneascã de la Ilne
µl de la sluglle Iale, µl de la norodul Iãu,
máne, sã nu adaogl lncã, o, Faraoane, a
lnµela, ca sã nu slobozl norodul sã jerIveas-
cã Domnulul¨.
3û. Sl au leµlI Molsl de la Faraon µl s-au
rugaI cãIrã Dumnezeu.
31. Sl au fãcuI Domnul dupã cum au zls
Molsl, µl au rádlcaI musca cea cáneascã
de la Faraon µl de la sluglle lul µl de la
norodul lul, µl nu au rãmas nlcl una.
32. Sl µl-au lngreolaI Faraon lnlma sa ln
vreamea aceasIa, µl n-au vruI sã sloboazã
pre norod.
CAP 9
A cìnceu peJeupsd, boulu in Jobìtouce, u ¸eusu, rune,
u ¸eupteu, grìnJìnd, lu cureu sd jdgdJuìu¸te Furuon
cd ou slobozì noroJul, Je ou incetu, cureu nìcì uceustu
plìneu¸te. lurd Jìn toute uceusteu jììì luì lsruìl nìmìc
nu uu pdtìmìt.
l au zls Domnul cãIrã Molsl:
,ÎnIrã la Faraon µl vel zlce lul:
«AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul evrellor: 'Slobozl
norodul Mleu, ca sã-Ml slujeascã.
2. Iarã de nu vel vrea sã slobozl pre noro-
dul Mleu, cl lncã-l vel mal {lnea pre el,
3. IaIã, mána Domnulul va fl presIe dobl-
Ioacele Iale ceale dln cámpurl, µl presIe cal
µl presIe aslnl µl presIe cãmlle µl presIe bol
µl presIe ol, moarIe mare foarIe.
4. Sl oslblIã mlnune volu face Eu ln
vreamea aceaea lnIrã doblIoacele eghlp-
Ieanllor µl lnIrã doblIoacele flllor lul Israll,
µl nu vor murl dln IoaIe doblIoacele flllor
lul Israll, ce s-au zls'».
5. Sl au daI Dumnezeu soroc, zlcánd:
«Máne va face Domnul cuvánIul acesIa pre
pãmánI»¨.
6. Sl au fãcuI Domnul cuvánIul acesIa a
doao zl, µl au murlI IoaIe doblIoacele eghlp-
Ieanllor. Iarã dln doblIoacele flllor lul Israll
nu au murlI nlcl unul.
7. Sl, vãzlnd Faraon cã dln IoaIe doblIoa-
cele flllor lul Israll nu au murlI nlcl unul,
s-au lngreolaI lnlma lul Faraon µl nu au
slobozlI norodul.
8. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron, zlcánd: ,Lua{l vol pllne
mánlle de spuze dln cupIorlu, µl sã preasãre
Molsl spre cerlu lnalnIea lul Faraon µl
lnalnIea slugllor lul.
9. Sl sã se facã pulbere presIe IoI pãmánIul
EghlpIulul, µl vor fl pre oamenl µl pre
doblIoace rane, beµlcl flerbln{l, µl pre oamenl
µl pre doblIoace ln IoI pãmánIul EghlpIulul¨.
1û. Sl au luaI spuzã dln cupIorlu lnalnIea
lul Faraon µl o au presãraI Molsl spre cerlu,
µl s-au fãcuI rane, beµlcl flerbln{l pre oamenl
µl pre doblIoace.
11. Sl nu au puIuI fermecãIorll sã sIea
lnalnIea lul Mosl penIru rane, cã s-au fãcuI
rane ln fermecãIorl µl ln IoI pãmánIul
EghlpIulul.
12. Sl au lnvárIoµeaI Domnul lnlma lul
Faraon, µl nu l-au asculIaI pre el dupã cum
au rándulI domnul lul Molsl.
13. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Mánecã
dlmlnea{ã µl sIãl lnalnIea lul Faraon, µl vel
zlce cãIrã el: «AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul evrellor: 'Slobozl pre norodul
Mleu, ca sã-ml slujeascã Mle.
14. PenIru cã ln vreamea aceasIa Eu volu
IrlmlIe IoaIe bãIãlle Meale ln lnlma Ia µl
lnIr-a slugllor Iale µl lnIr-a norodulul Iãu, ca
sã vezl cã nu easIe ca mlne alIul ln IoI
pãmánIul.
15. Cã acum volu slobozl mána Mea µl Ie
volu baIe pre Ilne µl pre norodul Iãu cu
moarIe, µl Ie vel zdrobl de pre pãmánI.
16.* Sl penIru aceaea al fosI pãzlI pánã acum,
ca sã arãI lnIru Ilne puIearea Mea, µl ca sã se
vesIeascã numele Mleu ln IoI pãmánIul.
17. Au, doarã, lncã vel face Iu norodulul
Mleu ca sã nu slobozl pre dánµll?
18. IaIã, Eu volu ploa ln ceasul acesIa máne
pllaIrã mulIã foarIe, ca carea nu au fosI ln
EghlpI, dln zloa carea s-au fãcuI pánã ln zloa
aceasIa.
19. Acum, darã, grãbeaµIe sã-{l adunl dobl-
Ioacele Iale µl cáIe al Iu ln cámp, penIru cã
Io{l oamenll µl doblIoacele cáIe sã vor afla
ln cámp µl nu vor lnIra ln casã µl va cãdea
presIe eale pllaIra vor murl'Ȭ.
2û. Cel ce sã Iemea de cuvánIul Domnulul
dln sluglle lul Faraon µl-au adunaI doblIoa-
cele sale ln case.
21. Iarã cel ce nu au bãgaI samã de cuvánIul
Domnulul au lãsaI doblIoacele ln cámp.
22. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,ÎnIlnde
mána Ia spre cerlu µl va fl pllaIrã presIe IoI
pãmánIul EghlpIulul µl presIe oamenl µl
presIe doblIoace µl presIe IoaIã larba cea de
pre pãmánI¨.
23.* Sl au lnIlns Molsl mána spre cerlu, µl
Domnul au daI IrãzneIe µl pllaIrã, µl curgea
foc pre pãmánI, µl au ploaI Domnul pllaIrã
presIe IoI pãmánIul EghlpIulul.
*Sus
3, 18
1.
*Rom.
9, 17
*În{ele.
17 {16], 16
19, 19
61
CARTEA IESIRII CAP 9 SI 1û
24. Sl au fosI pllaIrã, µl ln pllaIrã ardea
foc cu flacãrã, µl pllaIra era mulIã foarIe,
ca carea nu au mal fosI ln EghlpI dln zloa
dln care s-au fãcuI ln el neam.
25. Sl au bãIuI pllaIra ln IoI pãmánIul
EghlpIulul de la om pánã la doblIoace, µl
IoaIã larba dln cámp o au bãIuI pllaIra, µl
IoaIe leamnele dln cámpurl le-au zdroblI
pllaIra.
26. Numal ln pãmánIul Ghesem, unde era
flll lul Israll, nu au fosI pllaIrã.
27. Sl, Irlml{ánd Faraon, au chemaI pre
Molsl µl pre Aaron, µl le-au zls lor: ,Pãcã-
IulI-am acum, Domnul easIe drepI, larã eu
µl norodul mleu necredlnclos (a).
28. Ruga{l-vã, darã, penIru mlne cãIrã
Domnul, µl sã lnceIeaze a sã mal face
IuneIele lul Dumnezeu µl pllaIra µl focul,
µl volu slobozl pre vol µl mal mulI nu ve{l
rãmánea¨.
29. Sl au zls Molsl lul: ,Deaca volu leµl
dln ceIaIe, volu lnIlnde málnlle meale cãIrã
Domnul, µl IuneIele vor lnceIa, µl pllaIra µl
apa mal mulI nu va fl, ca sã cunoaµIe{l cã
al Domnulul easIe pãmánIul.
3û. Iarã eu µIlu cã µl Iu µl sluglle lncã nu
v-a{l IemuI de Domnul¨.
31. Sl lnul µl orzul s-au sIrlcaI, cã orzul
era lnsplcaI, palu µl lnul cu sãmán{ã.
32. Iarã grául µl ovãsul nu s-au sIrlcaI,
penIru cã era Iárzle.
33. Sl au leµlI Molsl de la Faraon afarã
dln ceIaIe µl au lnIlns málnlle cãIrã Dom-
nul, µl au lnceIaI IuneIele µl pllaIra µl
ploala nu au mal plcaI pre pãmánI.
34. Iarã, vãzlnd Faraon cã au lnceIaI
ploala µl pllaIra µl IuneIele, au adaos lncã
a pãcãIul, µl µl-au lngreolaI lnlma sa µl a
slugllor sale.
35. Sl s-au lnvárIoµeaI lnlma lul µl a
slugllor lul, µl nu au slobozlI pre flll lul
Israll, dupã cum au grãlI Domnul lul Molsl.
CAP 1û
A optu peJeupsd, ldcustele, cure, JepdrtdnJu-sd,
inodrto¸ut jììnJ Furuon, nìcì u¸eu slobouJe noroJul,
pentru uceueu sd uJuogd u nouo, Jesìmeu intuneu-
reculuì, pentru cure lusd Furuon sd ìusd, Jurd toute
ule lor ¸ì Jobìtoucele le opreu¸te, ¸ì luì Moìsì ì sd
luuJd cu mourte.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd: ,ÎnIrã la Faraon, cã
Eu am lnvárIoµeaI lnlma lul
µl a slugllor lul, ca pre ránd
sã vle seamnele aceasIea presIe el.
2. Ca sã spune{l ln urechlle flllor voµIrl
µl lnIru ale feclorllor flllor voµIrl cu
27. (a) Fãrãdeleage.
cáIe am nãcãjlI pre eghlpIeanl µl seamnele
Meale care le-am fãcuI lnIru el, µl sã cunoaµ-
Ie{l cã Eu sánI Domnul¨.
3. Sl au lnIraI Molsl µl Aaron lnalnIea lul
Faraon µl au zls lul: ,AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul evrellor: «Pánã cánd nu vreal sã
Ie ruµlnezl de Mlne? Slobozl norodul Mleu,
ca sã slujeascã Mle.
4.* Iarã de nu vel vrea Iu sã slobozl pre
norodul Mleu, laIã, Eu volu aduce ln ceasul
acesIa máne lãcusIã mulIã presIe IoaIe ho-
Iarãle Iale.
5. Sl va acoperl fa{a pãmánIulul µl nu vel
puIea sã vezl pãmánIul, µl va mánca IoaIã
larba pãmánIulul, carea au rãmas, carea au
lãsaI voao pllaIra, µl va mánca IoI lemnul ce
creaµIe voao pre pãmánI.
6. Sl sã vor umplea casele Iale µl casele
slugllor Iale µl IoaIe casele ln IoI pãmánIul
EghlpeIulul, cáIe nlcl odlnloarã nu au vãzuI
pãrln{ll Iãl, nlcl sIrãmoµll lor dln zloa ln
carea s-au fãcuI pre pãmánI, pánã ln zloa
aceasIa»¨. Sl, lnIorcándu-sã Molsl, au leµlI
de la Faraon.
7. Sl au zls sluglle lul Faraon cãIrã dánsul:
,Pánã cánd va fl noao aceasIã lmpedecare?
Slobozl oamenll, ca sã slujeascã Dumnezeu-
lul sãu, au vrel sã µIll cã au perlI EghlpIul?¨
8. Sl au lnIors pre Molsl µl pre Aaron la
Faraon µl au zls lor Faraon: ,Mearge{l µl slujl{l
Domnulul Dumnezeulul vosIru, larã carll sánI
cel ce vor mearge?¨
9. Sl au zls Molsl: ,Cu Ilnerll µl cu bãIránll
vom mearge, cu feclorll µl cu feaIele µl cu
olle µl cu boll noµIrl, penIru cã easIe sãrbã-
Ioare Domnulul Dumnezeulul nosIru¨.
1û. Sl au zls Faraon cãIrã el: ,Fle aµea, Dom-
nul cu vol, cum volu slobozl pre vol, au,
doarã, µl averlle voasIre? Vede{l cã vlcleµug
easIe lnIru vol.
11. Nu aµea, cl sã meargã bãrba{ll µl sã slujl{l
lul Dumnezeu, cã aceasIa cãuIa{l vol¨. Sl l-au
scos pre el de la fa{a lul Faraon.
12. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,ÎnIlnde
mána Ia presIe pãmánIul EghlpIulul µl sã va
sul lãcusIã pre pãmánI µl va mánca IoaIã
larba pãmánIulul µl IoI rodul leamnelor care
l-au lãsaI pllaIra¨.
13. Sl au rádlcaI Molsl Iolagul spre cerlu, µl
Domnul au adus vánI ausIru pre pãmánI IoaIã
zloa aceaea µl IoaIã noapIea, dlmlnea{ã s-au
fãcuI, µl vánIul ausIru au adus lãcusIã.
14. Sl o au dus pre ea presIe IoI pãmánIul
EghlpIulul, µl s-au aµezaI presIe IoaIe
hoIarãle EghlpIulul mulIã foarIe, mal lnalnIe
de dánsa nu au fosI lãcusIã ca aceasIa, µl
dupã aceasIa nu va fl aµea.
15. Sl au acoperlI fa{a pãmánIulul, µl
s-au sIrlcaI pãmánIul, µl au máncaI
1.
*În{ele.
16, 9
62
CARTEA IESIRII CAP 1û SI 11
IoaIã larba pãmánIulul µl IoI rodul leam-
nelor care au rãmas de pllaIrã. Nu au rã-
mas vearde nlmlca ln leamne µl ln IoaIã
larba cámpulul, ln IoI pãmánIul EghlpIu-
lul.
16. Sl au grãblI Faraon a chema pre Molsl
µl pre Aaron, zlcánd: ,PãcãIulI-am lnalnIea
Domnulul Dumnezeulul vosIru µl lmproIlva
voasIrã.
17. Prllml{l, darã, pãcaIul mleu lncã a-
cum, µl vã ruga{l cãIrã Domnul Dumnezeul
vosIru ca sã la de pre mlne moarIea aceas-
Ia¨.
18. Sl au leµlI Molsl de la Faraon µl s-au
rugaI Domnulul.
19. Sl au adus Domnul vánI Iare de la ma-
re, µl au rádlcaI lãcusIele µl le-au aruncaI
ln Marea Roµle, µl n-au rãmas nlcl o lãcus-
Iã ln IoI pãmánIul EghlpIulul.
2û. Sl au lnvárIoµeaI Domnul lnlma lul
Faraon, µl nu au slobozlI pre flll lul Israll.
21. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,ÎnIlnde
mána Ia spre cerlu µl sã se facã lnIunearec
pre pãmánIul EghlpIulul, lnIunearec care
sã se poaIã plpãl¨.
22. Sl au lnIlns Molsl mána spre cerlu µl
s-au fãcuI lnIunearec, negurã, cea{ã presIe
IoI pãmánIul EghlpIulul Irel zlle.
23.* Sl nlmenea n-au vãzuI pre fraIele sãu
Irel zlle, µl nlmenea nu s-au sculaI dln
paIul sãu Irel zlle.** Iarã la Io{l flll lul Israll
era lumlnã ln IoI locul unde lãcula el.
24. Sl au chemaI Faraon pre Molsl µl pre
Aaron µl le-au zls lor: ,Mearge{l µl jerIvl{l
Domnulul Dumnezeulul vosIru numal olle,
µl boll ve{l lãsa, larã averlle voasIre meargã
cu vol¨.
25. Sl au zls Molsl: ,Ba, cl lncã sã ne dal
noao arderl de IoI µl jerIve, care vom face
Domnulul Dumnezeulul nosIru.
26. Sl doblIoacele noasIre vor mearge cu
nol, µl nu vom lãsa unghle, penIru cã dln-
Ir-lnsele vom sã jerIvlm Domnulul Dum-
nezeulul nosIru, cã nol nu µIlm ce vom
jerIvl Domnulul Dumnezeulul nosIru, pánã
vom mearge acolo¨.
27. Sl au lnvárIoµeaI Domnul lnlma lul
Faraon, µl nu au vruI sã-l sloboazã pre el.
28. Sl au zls Faraon cãIrã Molsl: ,Du-Ie
de la mlne µl-{l la amlnIe sã nu mal adaogl
a vedea fa{a mea, cã, ln ce zl Ie vel arãIa
mle, vel murl¨.
29. Iarã Molsl au zls: ,Precum al zls, nu
mã volu mal arãIa {le ln fa{ã¨.
CAP 11
5d oesteu¸te mourteu celor intdìu ndscujì, ¸ì sd
porunceu¸te imprumutureu ouselor celor Je uur ¸ì
Je urgìnt Je lu eglìpteunì.
l au zls Domnul cãIrã Molsl:
,Încã o ranã volu aduce eu
presIe Faraon µl presIe EghlpI,
µl dupã aceaea va slobozl pre
vol de alcl, µl, cánd va slobozl pre vol, vã va
slll sã leµl{l.
2. GrãlaµIe, darã, pre ascuns ln urechlle
norodulul, µl sã cearã fleµIecarele de la
veclnul µl fãmeala de la veclnã-sa vase* de
arglnI µl de aur µl halne¨.
3. Sl au daI Domnul har norodulul Sãu
lnalnIea eghlpIeanllor, µl l-au lmprumuIaI
pre el,* µl omul Molsl mare s-au fãcuI foarIe
lnalnIea eghlpIeanllor µl lnalnIea lul Faraon
µl lnalnIea slugllor lul µl lnalnIea a IoI
norodulul.
4. Sl au zls Molsl: ,AceasIea zlce Domnul:
«Pre la mllazãnoapIe Eu volu lnIra ln EghlpI.
5. Sl va murl IoI cel lnIálu nãscuI ln
pãmánIul EghlpIulul, de la cel lnIálu nãscuI
a lul Faraon, carele µeade pre scaonul cel
lmpãrãIesc, pánã la cel lnIálu nãscuI al
slujnlcll cell de la moarã, µl pánã la cel lnIálu
nãscuI a IoI doblIocul.
6. Sl va fl sIrlgare mare ln IoI pãmánIul
EghlpIulul, ca carea nu au mal fosI µl ca
carea nu va mal fl.
7. Iarã la Io{l flll lul Israll nu va schllãlãl
cáne cu llmba sa, de la om pánã la doblIoc,
ca sã vezl cã cu mlnune Sã va mãrl Domnul
lnIrã eghlpIeanl µl lnIrã Israll».
8. Sl vor sIrlga IoaIe sluglle Iale cãIrã mlne,
µl sã vor lnchlna mle, zlcánd: «Ieµl Iu µl IoI
norodul Iãu, pre carele Iu-l povã{uleµIl». Sl
dupã aceasIea volu leµl¨. Sl au leµlI Molsl
de la Faraon cu mánle.
9. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Nu va
asculIa pre vol Faraon, ca lnmul{lnd sã ln-
mul{esc seamnele Meale µl mlnunlle Meale
ln pãmánIul EghlpIulul¨.
1û. Iarã Molsl µl Aaron au fãcuI IoaIe seam-
nele µl mlnunlle aceasIea ln pãmánIul Eghlp-
Iulul lnalnIea lul Faraon, larã Domnul au lnvár-
IoµeaI lnlma lul Faraon µl nu au vruI sã sloboa-
zã pre flll lul Israll dln pãmánIul EghlpIulul.
CAP 12
Dupd ce s-uu urdtut ¸ì s-uu slujìt rdnJuìulu mdncdrìì
mìeluluì, ¸ì cu sdngele luì ungdnJu-sd prugurìle ceule
Jeusupru u¸ìì cusdlor, ingerul tdìnJ pre tojì ceì intdìu
ndscujì uì Eglìptuluì, ìsruìlteunìì ìes cu uoerìle Eglìp-
tuluì, pentru leugeu Pu¸tìlor ¸ì mdncureu uzìmelor, ¸ì
pentru oreumeu ldcuìnjìì luì lsruìl in Eglìpt.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron ln pãmánIul
EghlpIulul, zlcánd:
,Luna aceasIa easIe voao
lncepãIurã lunllor, cea dlnIálu easIe voao
lnIru lunlle anulul.
*În{el.
17, 2
**În{el.
18, 1
*Sus
3, 22
Jos
12, 35
*Slra.
45, 1
1.
1.
2.
63
CARTEA IESIRII CAP 12
3. GrãlaµIe cãIrã IoaIã adunarea flllor lul
Israll, zlcánd: «În zloa a zeacea a aceµIll
lunl, sã la fleµIeclne un mlel dupã casele
famlllllor, fleµIeclne cáIe un mlel de casã.
4. Iarã de vor fl mal pu{lnl ln casã, cáI sã
nu fle de ajuns la un mlel, sã la lmpreunã
cu slne pre veclnul sãu cel de aproape dupã
numãrul sufleIelor, fleµIeclne sã numere µle
cá{l ll vor fl de ajuns la mlel.
5. Iarã mlelul sã fle desãvárµlI, parIe
bãrbãIeascã, fãrã de prlhanã, de un an sã
fle voao, dln mlel µl dln lezl sã lua{l.
6. Sl sã-l {lne{l pánã la zloa a paIrasprã-
zeace a lunll aceµIlla, µl sã-l junghle IoaIã
mul{lmea adunãrll flllor lul Israll, cãIrã
searã.
7. Sl sã la dln sánge µl sã ungã amándol
sIálpll uµll deasupra µl pragurlle ln casele
ln care-l vor mánca pre el.
8. Sl sã mánce carnea frlpIã la foc ln
noapIea aceaea, µl azlmele cu sãlaIã sã le
mánce.
9. Sã nu-l mánca{l crud, nlcl flerI ln apã,
cl frlpI la foc, capul cu plcloarele µl cu
mãrunIãlle.
1û. Sã nu lãsa{l nlmlca dlnIr-lnsul pe a
doao zl, µl os dln el sã nu zdrobl{l, ceale ce
vor rãmánea dln el pánã a doao zl cu foc sã
le arde{l.
11. Sl aµea sã-l mánca{l pre el: mljloacele
voasIre fllnd lnclnse, µl lncãl{ãmlnIele
voasIre ln plcloarele voasIre, µl Iolagele
voasIre ln málnlle voasIre, µl sã-l mánca{l
cu grabã, cã sánI paµIlle (a) Domnulul.
12. Sl volu Ireace prln pãmánIul EghlpIulul
ln noapIea aceasIa, µl volu omorl pre IoI
cel lnIálu nãscuI ln pãmánIul EghlpIulul,
de la om pánã la doblIoc, µl asupra IuIuror
dumnezellor eghlpIeanllor volu face lzbán-
dã Eu, Domnul.
13. Sl va fl sángele semn voao pre casele
ln care ve{l fl vol, µl volu vedea sángele µl
volu acoperl pre vol, µl nu va fl lnIru vol
ranã, ca sã nu perl{l, cánd volu baIe (b) ln
pãmánIul EghlpIulul.
14. Sl va fl voao zloa aceasIa aducere-
amlnIe µl o ve{l {lnea sãrbãIoare Domnulul,
lnIru IoaIe neamurlle voasIre, leage veaclnl-
cã o ve{l {lnea sãrbãIoare.
15. SeapIe zlle azlme ve{l mánca, µl dln
zloa dlnIálu ve{l scoaIe ce easIe dosplI dln
casele voasIre, IoI cel ce dln zloa dlnIálu
pánã ln zloa a µeapIea va mánca dosplI sã
va pllarde sufleIul acela dln Israll.
16. Sl zloa dlnIálu sã va chema sfánIã,
µl zloa a µeapIea numlIã sfánIã va fl voao,
IoI lucrul de slujbã sã nu face{l lnIr-ln-
11. (a) Adecã: Ireacerea. 13. (b) Ceale lnIálu nãscuIe.
sele, fãrã numal ce va Irãbul de máncaI fleµ-
Iecãrul sufleI, aceasIa numal ve{l face.
17. Sl ve{l pãzl porunca aceasIa, cã ln zloa
aceasIa volu scoaIe puIearea (v) voasIrã dln
pãmánIul EghlpIulul, µl ve{l {lnea zloa aceasIa
lnIru neamurlle voasIre leage veaclnlcã.
18.* Începánd ln a paIrasprãzeacea zl a lunll
dlnIálu, de seara, ve{l mánca azlme, pánã la
zloa a doaozecl µl una a lunll, pánã seara.
19. SeapIe zlle dosplI sã nu sã afle ln casele
voasIre, IoI clne va mánca dosplI sufleIul
acela sã va pllarde dlnIru adunarea flllor lul
Israll, fle acela orl dlnIrã venlIlcl, orl dlnIrã
moµIeanll pãmánIulul.
2û. ToI ce e dosplI sã nu mánca{l, cl ln IoI
lãcaµul vosIru sã mánca{l azlme»¨.
21. Sl au chemaI Molsl pre IoaIã bãIránl-
mea lul Israll µl au zls cãIrã dánµll: ,Mear-
ge{l µl vã lua{l voao mlel, dupã famllllle
voasIre, µl junghlla{l paµIl.
22.* Sl lua{l mãnunchlu de lsop µl, lnIln-
gánd ln sángele cel de lángã uµe, unge{l
pragul µl amándol sIálpll uµll dln sángele
care easIe lángã uµe, µl vol nlcl unul sã nu
leµl{l dln uµea casll voasIre pánã dlmlnea{ã.
23. Sl va Ireace Domnul sã baIã pre
eghlpIeanl, µl va vedea sángele pre prag µl
pre amándol sIálpll uµll, µl va Ireace Domnul
uµea µl nu va lãsa pre cel ce uclde sã lnIre
ln cãslle voasIre sã uclzã.
24. Sl ve{l pãzl cuvánIul acesIa leage {le µl
flllor Iãl pánã ln veac.
25. Iarã dupã ce ve{l lnIra ln pãmánIul care
va da voao Domnul, precum au zls, pãzl{l
slujba aceasIa.
26. Sl va fl de vor zlce cãIrã vol flll voµIrl:
«Ce easIe slujba aceasIa?»
27. Ve{l zlce lor: «JerIvã sánI paµIlle aceas-
Iea Domnulul, cum au acoperlI casele flllor
lul Israll ln pãmánIul EghlpIulul cánd au bãIuI
pre eghlpIeanl; larã casele noasIre le-au mán-
IulI»¨. Sl plecándu-sã norodul, s-au lnchlnaI.
28. Sl, ducándu-sã, au fãcuI flll lul Israll
dupã cum au porunclI Domnul lul Molsl µl
lul Aaron, aµea au fãcuI.
29. Sl au fosI la mlezul nop{ll, au bãIuI Dom-
nul pre IoI lnIálul nãscuI ln pãmánIul Eghlp-
Iulul, de la cel lnIálu nãscuI a lul Faraon, ca-
rele µeade pre scaonul lmpãrã{lel,* pánã la
cel lnIálu nãscuI al roabel cell dln Iemnl{ã, µl
pánã la IoI cel lnIálu nãscuI al doblIoacelor.
3û. Sl s-au sculaI Faraon noapIea, µl sluglle
lul µl Io{l eghlpIeanll, µl s-au fãcuI sIrlgare
mare ln IoI pãmánIul EghlpIulul, cã nu era
casã ln carea sã nu fle morI.
31. Sl au chemaI Faraon pre Molsl
µl pre Aaron noapIea µl au zls lor: ,Scu-
la{l-vã µl leµl{l dln norodul mleu, vol
17. (v) JldoveaµIe: OasIea voasIrã.
*Levl.
23, 5
Numer.
28, 16
*Evrel
11, 28
*Sus
11, 5
În{ele.
18, 5
64
CARTEA IESIRII CAP 12 SI 13
µl flll lul Israll mearge{l µl slujl{l Domnulul
Dumnezeulul vosIru dupã cum zlce{l.
32. Sl olle µl boll voµIrl luánd, mearge{l µl
mã blnecuvánIa{l pre mlne¨.
33. Sl sllea eghlpIeanll pre norod cu grabã
sã-l scoa{ã pre el dln pãmánI, cã zlcea cã:
,To{l vom murl¨.
34. Sl au luaI norodul aluaIul sãu mal
lnalnIe de a sã dospl legaI ln halnele sale
de-a umãr.
35. Iarã flll lul Israll au fãcuI* dupã cum au
porunclI lor Molsl, µl au ceruI de la eghlp-
Ieanl vase de arglnI µl de aur µl halne.
36. Sl au daI Domnul har norodulul Sãu
lnalnIea eghlpIeanllor, µl l-au lmprumuIaI
pre el µl au jefulI pre eghlpIeanl.
37. Sl, rádlcándu-sã flll lul Israll dln Rame-
sl, au purces spre SochoI la µease suIe de
mll de bãrba{l pedesIrl, afarã de ceale ce
avea.
38. Sl amesIecãIurã mulIã s-au sulI
lmpreunã cu el, µl ol µl bol µl doblIoace mulIe
foarIe.
39. Sl au copI aluaIul, care l-au scos dln
EghlpI, IurIe de azlme ln spuzã, penIru cã
nu s-au dosplI, cã l-au scos pre el eghlpIeanll
µl nu au puIuI sã aµIeapIe, nlcl de máncare
nu µl-au fãcuI µle pre cale.
4û. Iarã lãculrea flllor lul Israll, carea au
lãculI ln pãmánIul EghlpIulul µl ln pãmánIul
Hanaan, au fosI anl paIru suIe µl Irelzecl.
41. Sl au fosI dupã paIru suIe µl Irelzecl de
anl, au leµlI IoaIã puIearea (g) Domnulul dln
pãmánIul EghlpIulul noapIea.
42. Pazã easIe Domnulul, ca sã-l scoa{ã pre
el dln pãmánIul EghlpIulul; noapIea aceaea
easIe pazã Domnulul, ca Io{l flll lul Israll sã
o pãzeascã lnIru neamurlle lor.
43. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron: ,AceasIa easIe leagea paµIllor, IoI
cel de neam sIrãln nu va mánca dln eale.
44. Sl pre IoI robul orl cu arglnI cumpãraI
ll vel Iãla lmprejur, µl aIuncl va mánca dln
eale.
45. SIreln µl nãlmlI sã nu mãnánce dln eale.
46. ÎnIr-o casã sã va mánca (d) µl sã nu
scoaIe{l dln cãrnurl afarã dln casã,* µl os sã
nu zdrobl{l dlnIr-lnsul.
47. ToaIã adunarea flllor lul Israll sã facã
aceasIa.
48. Iarã de va venl la vol vreun nemearnlc
sã facã paµIl Domnulul, ll vel Iãla lmprejur
IoaIã parIea bãrbãIeascã, µl aIuncl va venl
sã facã aceasIa, µl va fl ca µl moµIeanul cel
de pãmánI, IoI cel neIãlaI lmprejur nu va
mánca dln eale.
41. (g) Adecã: IoI norodul Domnulul. 46. (d)
Blbl. román. are: lnIr-o casã sã va mánca, nu sã
va lãsa dln cãrnurl pre dlmlnea{ã, µl sã nu
49. O leage va fl moµIeanulul µl nemearnl-
culul, carele va lãcul lnIrã vol¨.
5û. Sl au fãcuI flll lul Israll dupã cum au
porunclI Domnul lul Molsl µl lul Aaron, aµea
au fãcuI.
51. Sl au fosI ln zloa aceaea, au scos Dom-
nul pre flll lul Israll dln pãmánIul EghlpIulul
lmpreunã cu IoaIã puIearea lor.
CAP 13
Porunceu¸te Dumnezeu cu slobozìreu Jìn Eglìpt, cu
jertoìreu pu¸tìlor ¸ì u ucelor intdìu ndscujì, sd o
pomeneuscd, ìe¸ìnJ lsruìl Je ucolo ¸ì cdldtorìnJ prìn
pustìe, uJuce cu sìne ousele luì losìj ¸ì sd poodjuìu¸te
cu stdlp Je joc ¸ì Je nuor.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,*Sfln{eaµIe Mle pre IoI cel
lnIálu nãscuI, carele lnIálu
deµchlde pánIecele lnIru flll lul Israll, de la
om pánã la doblIoc, cã al Mleu easIe¨.
3. Sl au zls Molsl cãIrã norod: ,Tlne{l
amlnIe zloa aceasIa, lnIru carea a{l leµlI dln
pãmánIul EghlpIulul, dln casa roblel, cã cu
mánã Iare v-au scos pre vol Domnul de
acolo, µl sã nu mánca{l dosplI.
4. Cã asIãzl leµl{l vol ln luna dlnIálu.
5. Sl va fl dupã ce Ie va duce Domnul Dum-
nezeul Iãu ln pãmánIul hananellor µl a
heIellor µl a amorellor µl a evellor µl a
levusellor µl a gherghesellor µl a ferezellor,
precum s-au juraI pãrln{llor Iãl, sã dea {le
pãmánIul care curge lapIe µl mllare, vel face
slujba aceasIa ln luna aceasIa.
6. SeapIe zlle ve{l mánca azlme, larã a
µeapIea zl (a) sãrbãIoare Domnulul.
7. Azlme ve{l mánca µeapIe zlle, nu sã va
vedea la Ilne dosplI, nlcl vel avea dosplI ln
IoaIe hoIarãle Iale.
8. Sl vel spune fllulul Iãu ln zloa aceaea,
zlcánd: «PenIru cã aceasIa au fãcuI Domnul
Dumnezeul mleu, cánd am leµlI dln EghlpI».
9. Sl va fl semn {le ln mána Ia µl aducere-
amlnIe lnalnIea ochllor Iãl, penIru ca sã fle
leagea Domnulul ln gura Ia, cã cu mánã Iare
Ie-au scos Domnul Dumnezeu dln EghlpI.
1û. Sl sã pãzl{l leagea aceasIa ln vremlle
ceale rándulIe dln zlle ln zlle.
11. Sl va fl dupã ce Ie va duce Domnul Dum-
nezeul Iãu ln pãmánIul hananellor, precum
s-au juraI pãrln{llor Iãl, µl-l va da pre el {le.
12.* Vel osebl pre IoI nãscuIul lnIálu, care
deµchlde pánIecele, parIe bãrbãIeascã
Domnulul. ToI ce deµchlde pánIecele dln
Iurme (b), orl ln doblIoacele Iale, cáIe vor fl
scoaIe{l dln cãrnurl afarã dln casã. 6. (a) Ve{l {lnea.
12. (b) Turme, clrezl, clurzl, adecã dln IoaIe dobl-
Ioacele.
*Sus
11, 2
*Nume.
9, 12
Ioan
19, 36
*Jos
37{34], 19
Levl{l
27, 26
Numer.
8, 16
Luca
2, 23
*Jos
22, 29
34, 19
Iezechll.
44, 3û
1.
2.
65
CARTEA IESIRII CAP 13 SI 14
{le parIe bãrbãIeascã, le vel sfln{l Domnulul.
13. ToI ce deµchlde pánIecele aslnulul sã-l
schlmbl pre oale, larã de nu-l vel schlmba,
ll vel rãscumpãra; pre IoI cel lnIálu nãscuI
al omulul dln flll Iãl vel rãscumpãra.
14. Iarã de Ie va lnIreba feclorul Iãu dupã
aceasIa, zlcánd: «Ce easIe aceasIa?» Vel zlce
lul cã: «Cu mánã Iare ne-au scos pre nol Dom-
nul dln pãmánIul EghlpIulul, dln casa roblel.
15. Cãcl cánd au lnvárIoµeaI pre Faraon µl
nu vrea sã ne sloboazã pre nol, au ucls pre
IoI cel lnIálu nãscuI ln pãmánIul EghlpIulul,
de la cel lnIálu nãscu{l a oamenllor pánã la
cel lnIálu nãscu{l a doblIoacelor, penIru
aceaea eu jerIvesc Domnulul IoaIã parIea
bãrbãIeascã, ce deµchlde pánIecele, µl pre
IoI cel lnIálu nãscuI a flllor mlel volu rãs-
cumpãra.
16.* Sl va fl semn ln mána Ia nemlµcaI
lnalnIea ochllor Iãl, cã cu mánã Iare Ie-au
scos pre Ilne Domnul dln EghlpIȬ.
17. Iarã dupã ce au slobozlI Faraon pre
norod, nu l-au povã{ulI pre el Dumnezeu pre
calea pãmánIulul FlllsIllm, cã aproape era,
penIru cã au zls Dumnezeu ca: ,Nu cumva
sã parã rãu norodulul vãzlnd rãzbolu µl sã
se lnIoarcã ln EghlpI¨.
18. Sl au abãIuI Dumnezeu pre norod de la
calea cea de cãIrã pusIle, cãIrã Marea Roµle.
Iarã flll lul Israll a clncea neam au leµlI dln
pãmánIul EghlpIulul.
19. Sl au luaI Molsl oasele lul Ioslf cu slne,
cã cu jurãmánI au juraI Ioslf pre flll lul Israll,
zlcánd:* ,Cu cerceIare va cerceIa pre vol
Domnul, cl sã lua{l lmpreunã cu vol oasele
meale de alcl¨.
2û. Sl, purcezlnd flll lul Israll dln SochoI,
au IãbãráI ln OIom, lángã pusIle.
21.* Sl Dumnezeu ll povã{ula pre el zloa cu
sIálp de nor, arãIándu-le lor calea, larã
noapIea cu sIálp de foc.
22. Sl n-au llpslI sIálpul de nor zloa µl sIál-
pul de foc noapIea lnalnIea IoI norodulul.
CAP 14
GonìnJ Furuon pre lsruìl ¸ì in mure, jììnJ uscutd, intrdnJ
Jupd eì Furuon, cu tojì cdldru¸ìì ¸ì curdle sd ineucd.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll ca sã
se lnIoarcã µl sã Iãbãrascã ln
preajma µesulul lnIrã Magdal µl lnIrã mare,
dln preajma Veelsepfonulul, lnalnIea lul sã
Iãbãrá{l lángã mare.
3. Sl va zlce Faraon norodulul sãu: «Flll
lul Israll, aceµIla rãIãcesc pre pãmánI, cã
l-au lnchls pre el pusIlla».
4. Sl Eu volu lnvárIoµea lnlma lul Fara-
on, µl ll va gonl dlnapol, µl Mã volu mãrl
lnIru Faraon µl lnIru IoaIã oasIea lul, µl vor
cunoaµIe Io{l eghlpIeanll cã Eu sánI Dom-
nul¨. Sl au fãcuI aµea.
5. Sl s-au fãcuI µIlre lmpãraIulul eghlpIea-
nllor cã au fuglI norodul, µl s-au schlmbaI
lnlma lul Faraon µl a slujlIorllor lul asupra
norodulul, µl au zls: ,Ce am fãcuI de am
lãsaI pre flll lul Israll sã nu slujeascã noao?¨
6. Decl au lnhãmaI Faraon carãle sale µl
au luaI pre IoI norodul sãu cu slne.
7. Sl au luaI µeasã suIe de carã alease, µl
IoaIã cãlãrlmea eghlpIeanllor, µl cãpeIenll
presIe Io{l.
8. Sl au lnvárIoµeaI Domnul lnlma lul
Faraon, lmpãraIul EghlpIulul, µl a slujlIorllor
lul, µl au gonlI dlnapola flllor lul Israll. Iarã
flll lul Israll leµea cu mánã lnalIã.
9.* Sl l-au gonlI eghlpIeanll dlnapol µl l-au
aflaI Iãbãrá{l lángã mare, µl IoaIã cãlãrlmea
µl carãle lul Faraon µl cãlãraµll µl oasIea lul
era ln preajma µesulul lnalnIea Veelsepfo-
nulul.
1û. Sl Faraon sã aproplla µl, cãuIánd flll
lul Israll cu ochll, au vãzuI, µl, laIã, eghlp-
Ieanll Iãbãrãsc dlnapola lor, µl s-au IemuI
foarIe µl au sIrlgaI flll lul Israll cãIrã Dom-
nul.
11. Sl au zls cãIrã Molsl: ,Au, doarã, nu era
mormánIurl ln pãmánIul EghlpIulul, ne-al
scos pre nol sã ne omorl ln pusIlla aceasIa,
penIru ce ne-al scos pre nol dln EghlpI?
12. Au nu era acesIa cuvánIul care l-am grãlI
cãIrã Ilne ln EghlpI, zlcánd: «Lase-ne pre nol
sã slujlm eghlpIeanllor?» Cã mal blne era
noao sã slujlm eghlpIeanllor, decáI sã murlm
ln pusIlla aceasIa¨.
13. Sl au zls Molsl cãIrã norod: ,Îndrãznl{l,
sIa{l, µl ve{l vedea mánIulrea de la Domnul,
carea o va face noao asIãzl, cã, ln ce chlp
a{l vãzuI asIãzl pre eghlpIeanl, mal mulI nu-l
ve{l mal vedea pre el ln veacl.
14. Domnul va baIe rãzbolu penIru vol, µl
vol ve{l fl ln llnlµIe¨.
15. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Ce sIrlgl
cãIrã Mlne? Zl flllor lul Israll sã purceaze.
16. Sl Iu la Iolagul Iãu µl Ilnde mána Ia
spre mare µl o despar{l pre ea, µl sã Ireacã
flll lul Israll prln mljlocul mãrll pre uscaI.
17. Sl, laIã, Eu volu lnvárIoµea lnlma lul
Faraon µl a slugllor lul µl a IuIuror eghlpIea-
nllor, µl vor lnIra dupã dánµll, µl Mã volu
mãrl lnIru Faraon µl lnIru IoaIã oasIea lul,
µl ln carãle µl ln call lul.
18. Sl vor cunoaµIe Io{l eghlpIeanll cã Eu
sánI Domnul, Cel ce M-am mãrlI lnIru Fa-
raon, µl ln carãle µl ln call lul¨.
19. Sl s-au rádlcaI lngerul lul Dumenzeu
carele mergea lnalnIea Iaberll flllor lul Isral-
*2 Leage
6, 8
*Ieµlre
{Facere]
5û, 24
*Nume.
14, 14
Neemla
9, 19
1 Cor.
1û, 1
1.
2.
*Isus
24, 6
1 Maca.
4, 9
66
CARTEA IESIRII CAP 14 SI 15
ll, µl au mers dlnapola lor, µl s-au rádlcaI
µl sIálpul cel de nor dlnalnIea lor µl au
sIãIuI dlndãrãpIul lor.
2û. Sl au lnIraI lnIrã Iabãra eghlp-
Ieanllor µl lnIrã Iabãra flllor lul Israll, µl
au sIãIuI, µl s-au fãcuI lnIunearec µl
negurã, µl au venlI µl au IrecuI noapIea,
µl nu s-au amesIecaI unll cu al{ll IoaIã
noapIea.
21. Sl au lnIlns Molsl mána spre mare
µl au gonlI Domnul marea IoaIã noapIea
cu vánI reapede de la ausIru, µl au uscaI
marea µl s-au despãr{lI apa.
22.* Sl au lnIraI flll lul Israll ln mljlocul
mãrll pre uscaI, µl le era lor apa pãreaIe
de-a dreapIa µl pãreaIe de-a sIánga.
23. Sl l-au gonlI eghlpIeanll µl au lnIraI
dupã dánµll, µl Io{l call lul Faraon µl
carãle µl cãlãraµll ln mljlocul mãrll.
24.*Iarã cánd au fosI ln sIrajea dlml-
ne{ll, au cãuIaI Domnul asupra Iaberll
eghlpIeanllor ln sIálp de foc µl de nor, µl
au IurburaI Iabãra eghlpIeanllor.
25. Sl au lmpledecaI osllle carãlor lor,
µl ll ducea pre el cu anevole, µl au zls
eghlpIeanll: ,Sã fuglm de la fa{a lul Is-
rall, cã Domnul baIe rãzbolu penIru el
asupra eghlpIeanllor¨.
26. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,ÎnIln-
de mána Ia spre mare, µl sã se aµeaze
apa la locul el µl sã acopere pre eghlp-
Ieanl µl carãle µl cãlãre{ll lor¨.
27. Sl au lnIlns Molsl mána spre mare,
µl s-au aµezaI apa de cãIrã zlo la locul
el, larã eghlpIeanll fugea pre supI apã,
µl au lnecaI Domnul pre eghlpIeanl ln
mljlocul mãrll.
28. Sl, lnIorcándu-sã apa, au acoperlI
carãle µl cãlãraµll, µl IoaIã puIearea lul
Faraon, carll lnIrasã ln mare, µl nu au
rãmas nlcl unul dlnIr-lnµll.
29. Iarã flll lul Israll au IrecuI pre uscaI
prln mljlocul mãrll, µl le era lor apa
pãreaIe de-a dreapIa µl pãreaIe de-a
sIánga.
3û. Sl au mánIulI Domnul pre Israll ln
zloa aceaea dln mána eghlpIeanllor, µl
au vãzuI flll lul Israll pre eghlpIeanl mor{l
pre lángã {ermurlle mãrll.
31. Sl au vãzuI Israll mána cea mare,
carea au fãcuI eghlpIeanllor Domnul, µl
s-au IemuI norodul de Domnul, µl au
crezuI lul Dumnezeu µl lul Molsl, slugll
Lul.
CAP 15
lsruìlteunìì, cu cdnture muljdmìnJ luì Dumnezeu,
uu oenìt in Meru, unJe, umdrdcìuneu upelor
intorcdnJu-o in Julceujd, uu oenìt in Elìm.
Iuncl au cánIaI Molsl µl flll lul
Israll cánIarea aceasIa lul
Dumnezeu, µl au grãlI, zlcánd:
,Sã cánIãm Domnulul cã cu
mãrlre S-au mãrlI, pre cal µl pre cãlãre{ au
aruncaI ln mare.
2.* AjuIorlu µl acoperlIorlu S-au fãcuI mle
spre mánIulre, acesIa easIe Dumnezeul mleu,
µl-L volu mãrl pre El, Dumnezeul pãrlnIelul
mleu, µl-L volu lnãl{a pre El.
3. Domnul, Cel ce sfarmã rãzboalele,
Domn, numele Lul.
4. Carãle lul Faraon µl puIearea lul au
aruncaI ln mare, pre cel aleµl cãlãre{l cãplIanl
l-au afundaI ln Marea Roµle.
5. Cu marea l-au acoperlI pre el, afunda-
Iu-s-au lnIru adánc ca o pllaIrã.
6. DreapIa Ta, Doamne, s-au mãrlI lnIru
Iãrle, mána Ta cea dreapIã, Doamne, au sfã-
rámaI pre vrãjmaµl.
7. Sl lnIru mul{lmea mãrlrel Tale al zdroblI
pre cel proIlvnlcl. Trlmls-al mánlla Ta µl l-au
máncaI pre dánµll ca pre o IresIle.
8. Sl prln duhul mánlel Tale s-au lmpãr{lI
apa, lnchegaIu-s-au ca un pãreaIe apele,
lnchegaIu-s-au µl valurlle ln mljlocul mãrll.
9. Zls-au vrãjmaµul: «Gonlnd volu prlnde,
lmpãr{l-volu prãzl, umplea-volu sufleIul
mleu, uclde-volu cu sablla mea, sIãpánl-va
mána mea».
1û. Trlmls-al duhul Tãu, acoperlIu-l-au pre
el marea, afundaIu-s-au ca plumbul ln apã
mare.
11. Clne easIe aseamenea Tle lnIru dumne-
zel, Doamne? Clne easIe aseamenea Tle? Mã-
rlI lnIru sfln{l, mlnunaI lnIru mãrlre, fãcánd
mlnunl.
12. ÎnIlns-al dreapIa Ta, lnghl{lIu-l-au pre el
pãmánIul.
13. Povã{ulI-al cu dreapIa Ta pre norodul
Tãu acesIa, pre carele l-al mánIulI, chemaIu-
l-al cu puIearea Ta la lãcaµul cel sfánI al Tãu.
14. AuzlI-au neamurlle µl s-au mánllaI (a),
durerl au cuprlns pre cel ce lãcula ln FlllsIllm.
15. AIuncl s-au grãblI domnll Edomulul µl
bolarll moavlIeanllor, cuprlnsu-l-au pre el
cuIremur, IoplIu-s-au Io{l cel ce lãcula ln
Hanaan.
16. Sã cazã presIe dánµll cuIremur µl frlcã,
cu mãrlrea bra{ulul Tãu sã se lmpeIreascã,
pánã ce va Ireace norodul Tãu, Doamne, pánã
ce va Ireace norodul Tãu acesIa, pre carele
l-al agonlslI.
17. Ducándu-l lnlãunIru, rãsãdeaµIe-l pre el
ln munIele moµIenlrel Tale, ln lãcaµul Tãu
cel gaIa, care l-al fãcuI, Doamne, sfln{enle,
Doamne, care au gãIlI mánlle Tale.
18. Domnul, Cel ce lmpãrã{eaµIe veacurlle µl
14. (a) Alex.: AuzlI-au neamurlle µl s-au IemuI, durerl.
*Psal.
77, 16
113, 3
Evrel
11, 29
*În{ele.
18, 15 {3]
*În{ele.
1û, 2û
*Isalla
12, 2
Psalm
117, 14
1.*
67
CARTEA IESIRII CAP 15 SI 16
presIe veac, µl lncã.
19. Cã au lnIraI calul lul Faraon cu carãle
µl cu cãlãraµll ln mare, µl au adus Domnul
presIe el apa mãrll, larã flll lul Israll au
mers pre uscaI prln mljlocul mãrll¨.
2û. Iarã Marlam, prorocl{a, sora lul Molsl,
au luaI Ilmpana ln mána sa µl au leµlI IoaIe
mulerlle dupã ea cu Ilmpane µl cu hore.
21. Sl au lncepuI lor Marlam, zlcánd: ,Sã
cánIãm Domnulul, cã cu mãrlre S-au mãrlI,
calul µl cãlãre{ul l-au aruncaI ln mare¨.
22. Sl au rádlcaI Molsl pre flll lul Israll
de la Marea Roµle µl l-au dus pre el ln
pusIlla Sur, µl au mers Irel zlle ln pusIle,
µl nu au aflaI apã sã bea.
23. Sl au venlI ln Mera, µl nu puIea sã bea
apã dln Mera, cã era amarã, penIru aceaea
au numlI numele loculul acelula: Amãrã-
clune.
24. Sl cárIea norodul asupra lul Molsl,
zlcánd: ,Ce vom bea?¨
25. Iarã Molsl au sIrlgaI cãIrã Domnul, µl
l-au arãIaI lul Domnul un lemn,* µl l-au
bãgaI ln apã µl s-au lndulclI apa; acolo l-au
pus lul lndrepIãrl µl judecã{l µl acolo l-au
cercaI pre el.
26. Sl au zls: ,De vel auzl cu auzul glasul
Domnulul Dumnezeulul Iãu µl vel face
ceale plãcuIe lnalnIea Lul µl vel pune ln
urechl porunclle Lul µl vel pãzl IoaIe
lndrepIãrlle Lul, IoaIã boala carea am adus
asupra eghlpIeanllor nu o volu aduce
asupra Ia, cã Eu sánI Domnul Dumnezeul
Iãu, Cel ce Ie vlndecã pre Ilne¨.
27.* Sl au venlI ln Ellm, µl era acolo doao-
sprãzeace lzvoarã de apã µl µeapIezecl de
poml de flnlc, µl au IãbãráI acolo lángã
ape.
CAP 16
lsruìlteunìlor ce cdrteu pentru bucute in pustììu 5ìn
le plouo Domnul potdrnìclì ¸ì mund Je sdturut,
poruncu Domnuluì Jespre culeugereu ¸ì jìneureu
muneì spre pomenìre.
l s-au rádlcaI dln Ellm, µl au
venlI IoaIã adunarea flllor lul
Israll ln pusIlla Sln, carea
easIe lnIrã Ellm µl lnIrã Slna.
Iarã ln a clnceasprãzeace zl a lunll a doao,
dupã ce au leµlI el dln pãmánIul Eghlp-
Iulul,
2. Au cárIlI IoaIã adunarea flllor lul Israll
asupra lul Molsl µl a lul Aaron.
3. Sl au zls flll lul Israll cãIrã el: ,Mal
blne am fl murlI bãIu{l de Domnul ln pã-
mánIul EghlpIulul, cánd µedeam la oalele
ceale cu carne µl máncam pálne de ne sã-
Iuram, decáI ne-a{l adus pre nol ln pusIlla
aceasIa, sã omorá{l IoaIã adunarea aceas-
Ia cu foame¨.
4. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,IaIã, Eu
volu ploua voao pálnl dln cerlu, µl sã lasã
norodul µl sã adune cáI va fl de ajuns lnIr-o
zl, ca sã-l cerc pre el: oare umbla-vor ln
leagea Mea, au ba?
5. Sl va fl ln zloa a µeasa sã adune de doao
orl mal mulI decáI aduna lnIr-alIã zl pre o
zl¨.
6. Sl au zls Molsl µl Aaron cãIrã IoaIã
adunarea flllor lul Israll: ,AsIarã ve{l cunoaµ-
Ie cã Domnul v-au scos pre vol dln pãmánIul
EghlpIulul.
7. Sl dlmlnea{ã ve{l vedea mãrlrea Domnu-
lul, penIru cã au auzlI cárIlrea voasIrã a-
supra lul Dumnezeu. Iarã nol ce sánIem, de
cárIl{l asupra noasIrã?¨
8. Sl au zls Molsl: ,Va da voao Domnul
seara carne sã mánca{l, µl pálne dlmlnea{a
sã vã sãIura{l. Cã au auzlI Domnul cárIlrea
voasIrã, carea cárIl{l asupra noasIrã, µl nol
ce sánIem? Cã nu easIe asupra noasIrã
cárIlrea voasIrã, cl asupra lul Dumnezeu¨.
9. Sl au zls Molsl lul Aaron: ,Zl cãIrã IoaIã
adunarea flllor lul Israll: «Aproplla{l-vã
lnalnIea lul Dumnezeu, cã au auzlI cárIlrea
voasIr㻨.
1û. Iarã cánd grãl Aaron cãIrã IoaIã aduna-
rea flllor lul Israll µl sã lnIoarsãrã ln pusIle,
mãrlrea Domnulul* s-au arãIaI ln nor.
11. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
12. ,AuzlI-am cárIlrea flllor lul Israll,
grãlaµIe cãIrã el, zlcánd: «Seara ve{l mánca
carne, µl dlmlnea{a vã ve{l sãIura de pálne,
µl ve{l cunoaµIe cã Eu sánI Domnul Dumne-
zeul vosIruȬ.
13. Sl s-au fãcuI searã, µl s-au sulI poIár-
nlchl, µl au acoperlI Iabãra; larã dlmlnea{a,
deacã sã rádlca soarele de prlmprejurul
Iaberll,
14.* IaIã, pre fa{a pusIlel mãrunI ca collan-
dru, alb ca bruma pre pãmánI.
15. Sl, vãzlnd aceasIa flll lul Israll, au zls
unul cãIrã alIul: ,Ce easIe aceasIa?¨ Cã nu
µIlla ce easIe, µl le-au zls lor Molsl:* ,Aceas-
Ia easIe pálnea carea o au daI Domnul voao
sã mánca{l.
16. AcesIa easIe cuvánIul care l-au porunclI
Domnul: «SIránge{l dlnIr-lnsa fleµIecarele cáI
easIe de ajuns: gomor, dupã capeIe, dupã nu-
mãrul sufleIelor voasIre, fleµIecarele lm-
preunã cu cel ce lãculesc cu vol sã aduna{l»¨.
17. Sl au fãcuI aµea flll lul Israll, µl au
adunaI unul mal mulI, alIul mal pu{ln.
18. Sl mãsuránd gomorul,* nlcl celul ce
avea mulI nu au lnIrecuI, nlcl celul ce avea
pu{ln nu au llpslI, fleµIecarele cáI era de
ajuns la cel cu slne au adunaI.
19. Sl au zls Molsl cãIrã el: ,Nlmenea
*IudlI
5, 15
Slrah
38, 5
*Num.
33, 9
*În{elep.
11, 2
1.*
*Slra.
45, 4
*Nume.
18 {11], 7
Psalm
77, 28
În{elep.
16, 2û
Ioan
6, 31
*1 Cor.
1û, 3
*2 Cor.
8, 15
68
CARTEA IESIRII CAP 16 SI 17
sã nu lasã dlnIru aceasIa pe dlmlnea{ã¨.
2û. Sl nu au asculIaI pre Molsl, cl unll au
lãsaI dlnIru aceaea pe dlmlnea{ã, µl au fãcuI
vlerml µl s-au lmpu{lI, µl s-au máhnlI Molsl
pre el.
21. Sl aduna dlmlnea{a, dlmlnea{a, fleµIe-
carele cáI ll era de ajuns lul, cã, deaca lncãlzea
soarele, sã Iopea.
22. Sl au fosI a µeasea zl, au adunaI ceale de
llpsã lndolIe, cáIe doao gomorl unula, µl au
lnIraI Io{l bolarll adunãrll µl au spus lul Molsl.
23. Sl au zls Molsl cãIrã dánµll: ,AcesIa easIe
cuvánIul care au grãlI Domnul: «SámbeIele
sflnIe sánI, odlhnã Domnulul málne; orlcáIe
ve{l vrea a coace, coace{l, µl orlcáIe ve{l vrea
a fllarbe, fllarbe{l, µl IoI ce va lnIreace, lãsa{l
voao rãmãµl{a aceasIa pe dlmlnea{㻨.
24. Sl au lãsaI dln aceasIa pánã dlmlnea{ã,
dupã cum au porunclI lor Molsl, µl nu s-au
lmpu{lI, nlcl vlerml nu s-au fãcuI lnIr-lnsa.
25. Sl au zls lor Molsl: ,Mánca{l asIãzl, cã,
penIru cã easIe sámbãIã, asIãzl, Domnulul nu
ve{l afla ln cámp.
26. În µease zlle ve{l aduna, larã zloa a µeapIea
e sámbãIã, cã nu ve{l afla lnIr-lnsa¨.
27. Sl au fosI a µeapIea zl, au leµlI unll dln
norod sã adune, µl nu au gãslI.
28. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Pánã cánd
nu ve{l sã asculIa{l de porunclle Meale µl de
leagea Mea?
29. Vede{l cã Domnul au daI voao sãrbãIoare
zloa aceasIa, penIru aceaea El au daI voao ln
zloa a µeasa pálne pre doao zlle, µede{l fleµIe-
carele ln casele voasIre, nlmenea sã nu lasã
dln locul sãu ln zloa a µeapIea¨.
3û. Sl au {lnuI sãrbãIoare norodul ln zloa a
µeapIea.
31. Sl au numlI flll lul Israll numele aceµIlla
manã, µl era ca sãmán{a collandrulul albã,
larã gusIul el ca azlma cu mllare.
32. Sl au zls Molsl: ,AcesIa easIe cuvánIul
care l-au porunclI Domnul: «Umple{l gomor
de manã, carea sã se {le lnIru neamurlle
voasIre, ca sã vazã pálnea carea a{l máncaI
vol ln pusIle, cánd v-au scos pre vol Domnul
dln pãmánIul EghlpIulul»¨.
33. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron: ,Ia un urclor
de aur µl bagã lnIr-lnsul de-l umple cu gomor
de manã, µl-l pune pre el lnalnIea lul
Dumnezeu, ca sã-l pãzl{l lnIru neamurlle
voasIre¨.
34. În ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl,
µl au pus Aaron lnalnIea mãrIurlel spre pazã,
ca sã se {le.
35.* Iarã flll lul Israll au máncaI manã
paIruzecl de anl, pánã au venlI ln pãmánI
lãculI, au máncaI manã pánã au venlI
36. (a) Gomor era a zeacea parIe a unel mãsurl
jldoveµIl, carea sã chema lfl. OslblIe sánI aceale
ln parIea Flnlchlel.
36. Iarã gomor era a zeacea parIe dln Irel
mãsurl (a).
CAP 17
CdrtìnJ ìurd¸ì jììì luì lsruìl in RujìJìn pentru upd, Jd
Domnul upd Jìn pììutrd ¸ì, rugdnJu-sd Moìsì in munte
cu mdnìle rdJìcute, bìruìesc pre umulìteunì.
l s-au rádlcaI IoaIã adunarea
flllor lul Israll dln pusIlla Sln
cu Iaberlle sale dupã cuvánIul
Domnulul, µl au IãbãráI ln
Rafldln, µl norodul nu avea apã sã bea.
2.* Sl blãsIãma norodul asupra lul Molsl,
zlcánd: ,Dã-ne apã sã bem!¨ Sl au zls lor
Molsl: ,Ce blãsIãma{l asupra mea, µl ce
lsplIl{l pre Domnul?¨
3. Sl au lnsãIoµeaI acolo norodul de apã,
µl cárIea norodul asupra lul Molsl, zlcánd:
,PenIru ce aceasIa? Ne-al scos dln EghlpI
sã ne omorl pre nol µl pruncll noµIrl µl dobl-
Ioacele noasIre cu seaIea?¨
4. Sl au sIrlgaI Molsl cãIrã Dumnezeu,
zlcánd: ,Ce volu face norodulul acesIula?
Încã pu{ln, µl mã vor uclde cu pleIrl¨.
5. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: Mergl
lnalnIea norodulul acesIula µl la cu Ilne dln
bãIránll norodulul,* µl Iolagul cu care al lovlI
rául la-l ln mána Ia µl mergl.
6. IaIã, Eu volu sIa acolo mal lnalnIe de
ce vel mearge Iu la pllaIrã ln Horlv,* µl vel
lovl pllaIra, µl va leµl dlnIr-lnsa apã, µl va
bea norodul¨. Sl au fãcuI Molsl aµea lnalnIea
flllor lul Israll.
7. Sl au numlI numele loculul acelula IsplIã
µl BlãsIãm, penIru blãsIãmul flllor lul Israll
µl penIru cã au lsplIlI pre Domnul, zlcánd:
,De easIe Domnul lnIru nol, au ba?¨
8.* Sl au venlI Amallc µl bãIea pre Israll ln
Rafldln.
9. Sl au zls Molsl lul Ilsus: ,Aleage {le
bãrba{l Iarl µl, leµlnd, sIãl lmproIlva lul
Amallc máne, µl, laIã, eu volu sIa pre várful
munIelul, µl Iolagul lul Dumnezeu ln mána
mea¨.
1û. Sl au fãcuI Ilsus dupã cum l-au zls Molsl
lul, µl au sIãIuI lmproIlva lul Amallc, larã
Molsl µl Aaron µl Or s-au sulI pre várful
munIelul.
11. Sl au fosI, cánd rádlca Molsl mánlle
sale, blrula Israll, larã cánd slobozea mánl-
le, blrula Amallc.
12. Sl málnlle lul Molsl s-au lngreolaI,
µl, luánd pllaIrã, au pus supI el, µl µedea
pre ea, µl Aaron µl Or rãzãma málnlle lul,
unul de o parIe, alIul de alIã parIe, µl
au fosI mánlle lul Molsl rãzãmaIe pánã
mãsurl de ale noasIre.
*Neem.
9, 21
IudlI
{Isus Navl]
5, 15 {12]
*Num.
2û, 4
*Sus
14, 21 {16]
*Psalm
77, 15 {18]
1 Corl.
1û, 4
*2 Leage
25, 17
IudlI
4, 12
În{ele.
11, 3
1.
69
CARTEA IESIRII CAP 18
la apusul soarelul.
13. Sl au sfãrámaI Ilsus pre Amallc µl pre
IoI norodul lul cu ucldere de sable.
14. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Scrle
aceasIa spre pomenlre ln carIe µl spune lul
Ilsus cã cu sIángere volu sIánge pomenlrea
lul Amallc de supI cerlu¨.
15. Sl au zldlI Molsl jerIvenlc Domnulul µl
au chemaI numele lul: ,Domnul, scãparea
mea¨.
16. Cã cu mánã ascunsã sã rãzbolaµIe Dom-
nul asupra lul Amallc dln neamurl ln nea-
murl.
CAP 18
lotor, socru luì Moìsì, uJuce lu el muìureu ¸ì pruncìì,
¸ì, uuzìnJ lucrurìle luì Dumnezeu, Jupd ce uu jertoìt
Domnuluì, uu Jut luì Moìsì sjut bun Jespre rdnJuìreu
juJecdtorìlor.
l au auzlI IoIor, preoIul dln
Madlam, socrul lul Molsl, IoaIe
cáIe au fãcuI Domnul lul Israll,
norodulul Sãu, cã au scos
Domnul pre Israll dln EghlpI.
2. Sl au luaI IoIor, socrul lul Molsl, pre
Sepfora, mularea lul Molsl, cã o au fosI lãsaI
pre ea,
3. Sl pre cel dol feclorl a el, numele celul
dlnIálu Ghersam, zlcánd:* ,Nemearnlc am
fosI ln pãmánI sIrãln¨.
4. Sl numele celul de al dollea: Ellezer,
zlcánd cã: ,Dumnezeul IãIáne-mleu ml-au
ajuIaI µl m-au scos dln mána lul Faraon¨.
5. Sl au venlI IoIor, socrul lul Molsl, µl
feclorll µl mularea la Molsl ln pusIle, unde
Iãbãrásã la munIele lul Dumnezeu.
6. Sl spusãrã lul Molsl, zlcánd: ,IaIã, IoIor,
socrul Iãu, vlne la Ilne, µl amándol feclorll
Iãl cu dánsul¨.
7. Sl au leµlI Molsl lnIru lnIámplnarea
socru-sãu, µl s-au lnchlnaI lul µl l-au sãruIaI,
µl s-au sãruIaI unll cu al{ll, µl l-au bãgaI pre
dánµll ln corI.
8. Sl au povesIlI Molsl socru-sãu IoaIe cáIe
au fãcuI Domnul lul Faraon µl eghlpIeanllor
penIru Israll µl IoI necazul ce ll s-au fãcuI
lor pre cale µl cum l-au scos pre el Domnul
dln mána lul Faraon µl dln mána eghlpIea-
nllor.
9. Sl s-au mlnunaI IoIor de IoaIe bunãIã-
{lle care le-au fãcuI lor Domnul, cã l-au scos
pre el dln mána eghlpIeanllor µl dln mána
lul Faraon.
1û. Sl au zls IoIor: ,Blne e cuvánIaI Dom-
nul, cã l-au scos pre el dln mána eghlpIea-
nllor µl dln mána lul Faraon.
25. (a) În cea veachle, ln sIlhul 24 µl 25 sã
11. Acum am cunoscuI cã mare e Domnul
presIe Io{l dumnezell,* penIru cã l-au
smerlI pre el¨.
12. Sl au adus IoIor, socrul lul Molsl, ar-
derl de IoI µl jerIve lul Dumnezeu, µl au
venlI Aaron µl Io{l bãIránll lul Israll ca sã
mãnánce pálne cu socrul lul Molsl lnalnIea
lul Dumnezeu.
13. Sl au fosI a doao zl, au µezuI Molsl sã
judece norodul, µl au sIãIuI IoI norodul
lnalnIea lul Molsl de dlmlnea{a pánã seara.
14. Sl, vãzlnd IoIor IoaIe cáIe face norodu-
lul, au zls: ,Ce easIe aceasIa ce facl Iu
norodulul? PenIru ce µezl Iu sángur? Sl IoI
norodul sIã lnalnIea Ia de dlmlnea{a pánã
seara?¨
15. Sl au zls Molsl cãIrã socrul sãu cã:
,Au venlI la mlne norodul ca sã cearce
judecaIã de la Dumnezeu.
16. Cãcl, cánd sã face lnIrã el prlce µl vln
la mlne, cerI pre fleµIecarele µl lnvã{ pre
el porunclle lul Dumnezeu µl leagea Lul¨.
17. Sl au zls socrul lul Molsl cãIrã dánsul:
,Nu facl blne lucrul acesIa.
18. Cu sIrlcare Ie vel sIrlca, µl Iu µl IoI
norodul acesIa carele easIe cu Ilne, greu
easIe {le lucrul acesIa,* nu-l vel puIea face
Iu sángur.
19. Acum, darã, asculIã-mã µl-{l dau sfaI,
µl va fl Dumnezeu cu Ilne, fll Iu norodulul
lnIru ceale ce sánI cãIrã Dumnezeu µl
poarIã cuvlnIele lor cãIrã Dumnezeu.
2û. Sl le mãrIurlseaµIe lor porunclle lul
Dumnezeu µl leagea Lul, µl le araIã lor
cãlle pre care sã umble µl fapIele care sã
facã.
21. Sl Iu aleage {le dln IoI norodul bãrba{l
puIearnlcl, IemãIorl de Dumnezeu, bãrba{l
drep{l, carll urãsc Iruflla, µl ll pune presIe
dánµll mal marl presIe mle, µl mal marl
presIe suIã, µl mal marl presIe clnclzecl,
µl mal marl presIe zeace.
22. Sl sã judece norodul ln IoI ceasul, larã
lucrul cel mare sã-l aducã la Ilne, larã
judecã{lle ceale mlcl sã le judece el, µl Ie
vor uµura µl-{l vor ajuIa.
23. De vel face cuvánIul acesIa, Ie va
lnIãrl Dumnezeu µl vel puIea sIa, µl IoI
norodul acesIa sã va lnIoarce cu pace la
locul sãu¨.
24. Sl au sculIaI Molsl cuvánIul socrulul
sãu, µl au fãcuI IoaIe cáIe l-au zls lul.
25. Sl au ales Molsl bãrba{l puIearnlcl dln
IoI Israllul, µl l-au pus pre el presIe dánµll
mal marl presIe mle, µl mal marl presIe
suIã, µl mal marl presIe clnclzecl, (a) µl
mal marl presIe zeace.
aflã: µl aducãIorl lnlãunIru de cãr{l.
*Sus
2, 22
1.
*Sus
1, 14
5, 7
1û, 1û
14, 8
*2 Leage
1, 12

CARTEA IESIRII CAP 19 SI 2û
26. Sl judeca norodul ln IoI ceasul, larã
lucrul cel mare aducea la Molsl, larã IoI lucrul
cel uµor ll judeca el.
27. Sl au slobozlI Molsl pre socrul sãu µl
s-au dus ln pãmánIul sãu.
CAP 19
ln preujmu munteluì 5ìnuì, jdcdnJu-sd pomenìreu
jucerìì Je bìne u scouterìì Jìn Eglìpt, sd porunceu¸te
noroJuluì sd se sjìnjuscd, cu sd se pogourd Domnul in
julger ¸ì in tunet, sd oorbeuscd cu Moìsì inuìnteu u tot
noroJul.
arã ln luna a Irela dupã ce au
leµlI flll lul Israll dln pãmánIul
EghlpIulul, ln zloa aceasIa au
venlI ln pusIlla Slna.
2. Sl s-au rádlcaI de la Rafldln µl au venlI
ln pusIlla Slna, µl au IãbãráI acolo Israll ln
preajma munIelul.
3.* Sl Molsl s-au sulI ln munIele lul Dum-
nezeu, µl l-au sIrlgaI pre dánsul Dumnezeu
dln munIe, zlcánd: ,AceasIea vel grãl casll
lul Iacov µl vel spune flllor lul Israll.
4.* «Înµlvã a{l vãzuI cáIe am fãcuI eghlp-
Ieanllor, µl v-am luaI pre vol ca pre nlµIe
arlpl de vulIurl, µl v-am Iras pre vol la Mlne.
5. Sl acum, de ve{l asculIa cuvánIul Mleu
µl ve{l pãzl leagea Mea, ve{l fl Mle norod ales
dln IoaIe neamurlle,* cã al Mleu easIe IoI
pãmánIul.
6.* Sl vol ve{l fl Mle lmpãrã{le, sfln{enle µl
neam sfánI». AceasIe cuvlnIe vel grãl flllor
lul Israll¨.
7. Sl au venlI Molsl, µl au chemaI pre bãIrá-
nll norodulul, µl au grãlI lnalnIea lor IoaIe
cuvlnIele aceasIea care le-au porunclI lor
Dumnezeu.
8. Sl au rãspuns IoI norodul deodaIã, µl au
zls: ,ToaIe cáIe au zls Dumnezeu vom face
µl vom asculIa¨. Sl au adus Molsl cuvlnIele
norodulul la Dumnezeu.
9. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,IaIã, Eu
volu venl la Ilne ln sIálp de nor, ca sã Mã
auzã norodul grãlnd cãIrã Ilne, µl vor creade
{le ln veacl¨. Sl au spus Molsl cuvlnIele
norodulul cãIrã Domnul.
1û. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Pogoa-
rã-Ie de spune norodulul µl-l curã{eaµIe pre
el asIãzl µl málne, µl sã-µl speale halnele.
11. Sl sã fle gaIa ln zloa a Irela, cã ln zloa a
Irela sã va pogorl Domnul pre munIele Slnall
lnalnIea a IoI norodul.
12. Sl vel aµeza norodul prlmprejur, zlcán-
du-le: «Pãzl{l-vã sã nu vã sul{l ln munIe,* nlcl
sã vã aIlnge{l de ceva dlnIru ale lul, cã IoI
cel ce sã va aIlnge de munIe cu moarIe va
murl.
13. Sã nu sã aIlngã de el mánã, cã cu
pleIrl sã va uclde, sau cu sãgeaIã sã va sã-
geIa, orl doblIoc, orl om fle, nu va Irãl».
Iarã deaca sã vor depãrIa glasurlle µl Irám-
bl{ele µl norul de la munIe, el sã vor sul ln
munIe¨.
14. Sl s-au pogoráI Molsl dln munIe la
norod, µl l-au sfln{lI pre el, µl µl-au spãlaI
halnele sale.
15. Sl au zls norodulul: ,Fl{l gaIa, Irel zlle
sã nu vã aproplla{l la mulerl¨.
16. Sl au fosI a Irela zl, cánd sã fãcea zlo,
s-au fãcuI glasurl µl fulgere µl norl lnIuneca{l
pre munIele Slnall, glasul Irámbl{ll rãsuna
Iare, µl s-au spãlmánIaI IoI norodul cel dln
Iabãrã.
17. Sl au scos Molsl norodul lnIru lnIlm-
plnarea lul Dumnezeu dln Iabãrã µl au sIãIuI
supI munIe.
18. Iarã munIele Slnall fuma IoI, cã sã
pogorásã Dumnezeu pre el ln foc, µl sã sula
fumul ca nlµIe fum dln cupIorlu, µl s-au
spãlmánIaI IoI norodul foarIe.
19. Sl glasurlle Irámbl{ll sã lnIãrea foarIe
µl mal marl sã fãcea, µl Molsl grãla, larã
Dumnezeu rãspundea lul cu glas.
2û. Sl s-au pogoráI Domnul pre munIele
Slnall, pre várful munIelul, µl au chemaI
Domnul pre Molsl ln várful munIelul µl s-au
sulI Molsl.
21. Sl au grãlI Dumnezeu cãIrã Molsl, zl-
cánd: ,Pogoarã-Ie µl mãrIurlseaµIe noro-
dulul ca nu cumva sã se aprople cãIrã
Dumnezeu sã vazã, µl vor perl dlnIr-lnµll
mul{l.
22. Sl preo{ll carll sã vor apropla cãIrã
Domnul Dumnezeu sã se sfln{ascã, ca nu
cumva sã se lnIoarcã de cãIrã el Domnul¨.
23. Sl au zls Molsl cãIrã Dumnezeu: ,Nu
va puIea norodul sã se sule ln munIele Slnall,
cã Tu al mãrIurlslI noao zlcánd: «OslbeaµIe
munIele µl-l sfln{eaµIe pre el»¨.
24. Sl l-au zls lul Domnul: ,Mergl, pogoarã-
Ie µl Ie sule Iu µl Aaron cu Ilne, larã pre
preo{l µl pre norod sã nu-l slleµIl a sã sul la
Dumnezeu, ca nu cumva sã pllarzã dlnIru el
Domnul¨.
25. Sl s-au pogoráI Molsl la norod µl au spus
lor.
CAP 2û
Moìsì, uuzìnJ Je lu Domnul ceule zeuce poruncì, le
oesteu¸te noroJuluì ¸ì porunceu¸te sd se jucd olturìu
Je pdmdnt suu Je pìetrì necìoplìte, lu cure sd nu sd
suìe pre treupte.
l au grãlI Domnul IoaIe cuvln-
Iele aceasIea, zlcánd:
,Eu sánI Domnul Dumnezeul
Iãu, Cel ce Ie-am scos dln
pãmánIul EghlpIulul, dln casa roblel.
3. Sã nu albl al{l dumnezel afarã de Mlne*.
*Numer.
33, 15
*FapI.
7, 38
*2 Leage
29, 2
*Psal.
23, 1
*1 PeIr.
2, 9
*Evrel
12, 18
1.*
*2 Leage
5, 6
*Psal.
8û, 11
1.
2.*
71
CARTEA IESIRII CAP 2û SI 21
4.* Sã nu facl {le chlp clopllI (a), nlcl
asemãnarea vreunul lucru, dln cáIe sánI ln
cerlu sus, µl dln cáIe sánI pre pãmánI jos, µl
dln cáIe sánI ln ape supI pãmánI.
5. Sã nu Ie lnchlnl acelora, µl sã nu slujeµIl
lor, cã Eu sánI Domnul Dumnezeul Iãu.
Dumnezeu rãvnlIorlu, Cel ce rãsplãIesc
pãcaIele pãrln{llor ln fll (b) pánã la al Irellea,
µl pánã la al paIra neam, celor ce Mã urãsc
pre Mlne.
6. Sl fac mllã pánã la a mlla neam celor ce
Mã lubesc pre Mlne µl pãzesc porunclle
Meale.
7.* Sã nu lal numele Domnul Dumne-
zeulul Iãu ln deµerI, cã nu va lãsa Domnul
nepedepslI pre cel ce va luoa numele Lul
ln deµerI.
8. Adu-{l amlnIe de zloa sámbeIll, sã o
sfln{eµIl pre ea.
9. Sease zlle lucreazã µl fã IoaIe lucrurlle
Iale.
1û. Iarã zloa a µeapIea easIe sámbãIa Dom-
nulul Dumnezeulul Iãu, sã nu facl lnIru
aceaea nlcl un lucru, nlcl Iu, nlcl feclorul
Iãu, nlcl faIa Ia, nlcl sluga Ia, nlcl slujnlca
Ia, nlcl boul Iãu, nlcl aslnul Iãu µl nlcl un
doblIoc al Iãu, nlcl veneIlcul cel ce lãculaµIe
cu Ilne.
11.* Cã ln µease zlle au fãcuI Dumnezeu cerlul
µl pãmánIul µl marea, µl IoaIe cáIe sánI
lnIr-lnsele, µl ln zloa a µeapIea au odlhnlI,
penIru aceaea blne au cuvánIaI Dumnezeu
zloa a µeapIea µl o au sfln{lI pre ea.
12.* ClnsIeaµIe pre IaIãl Iãu µl pre mumã-
Ia, ca sã-{l fle {le blne µl sã IrãleµIl mulI pre
pãmánIul cel bun, care Domnul Dumnezeul
Iãu {l-l dã {le.
13.* Sã nu uclzl.
14. Sã nu preacurveµIl.
15.* Sã nu furl.
16. Sã nu mãrIurlseµIl sIrámb asupra vecl-
nulul Iãu mãrIurle mlnclnoasã.
17.* Sã nu pofIeµIl mularea deaproapelul
Iãu, sã nu pofIeµIl casa veclnulul Iãu, nlcl
{arlna lul, nlcl sluga lul, nlcl slujnlca lul,
nlcl boul lul, nlcl aslnul lul µl nlcl un doblIoc
al lul, nlcl cáIe sánI ale deaproapelul Iãu¨.
18. Sl IoI norodul vedea glasurlle µl lumlnlle
µl glasul Irámbl{ll µl munIele fumánd, µl,
spãlmánIándu-sã IoI norodul, au sIãIuI
deparIe.
19. Sl au zls cãIrã Molsl: ,GrãlaµIe Iu noao,
µl sã nu grãlascã cãIrã nol Dumnezeu, ca nu
cumva sã murlm¨.
2û. Sl au zls lor Molsl: ,Îndrãznl{l, cã pen-
Iru ca sã vã cearce pre vol au venlI Dumne-
zeu la vol, ca sã fle frlca Lul lnIru vol,
4. (a) Grece.: sã nu facl {le ldoll. 5. (b) Cel ce
pedepsesc pre fll de pre fll lau lzbándã penIru pã-
ca sã nu pãcãIul{l¨.
21. Sl sIa norodul deparIe,* µl Molsl au
lnIraI ln negura unde era Dumnezeu.
22. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Aceas-
Iea vel zlce casll lul Iacov µl vel spune flllor
lul Israll: «Vol a{l vãzuI cã dln cerlu am
grãlI cãIrã vol.
23. Sã nu vã face{l voao dumnezel de arglnI
µl dumnezel de aur, sã nu vã face{l voao
aceµIla.
24.* JerIvenlc de pãmánI sã-Ml face{l Mle,
µl sã pune{l presIe dánsul arderlle ceale
de IoI ale voasIre µl jerIvele ceale de
mánIulre ale voasIre µl olle µl vl{ell voµIrl,
ln IoI locul unde volu numl numele Mleu
acolo, µl volu venl la Ilne µl Ie volu blne-
cuvánIa.
25.* Iarã de vel face Mle jerIvenlc de
pllaIrã, sã nu-l zldeµIl dln pleIrl clopllIe,
penIru cã al pus cu{lIul Iãu pre eale µl s-au
pángãrlI.
26. Sã nu Ie sul pre IreapIe la jerIvenlcul
Mleu, ca sã nu descoperl uráclunea Ia pre
dánsul».
CAP 21
legì Je juJecutd pentru slugìle ceule cumpdrute ¸ì
slujnìce, jurtu¸ugurì, omordre Je oumenì, omordre
Je pdrìnjì, bldstdmdrì Je pdrìnjì, sjezì, usdmdnutu
peJeupsd ¸ì pentru boul impungdtorìu.
l aceasIea-s lndrepIãrlle care
le vel pune lnalnIea lor.
De vel cumpãra rob evreu,
µease anl sã slujeascã {le, larã
ln al µeapIelea an ll vel slobozl pre el ln
dar.
3. Iarã de va venl el slngur, slngur va leµl,
larã de va lnIra µl mularea lmpreunã cu
dánsul, va leµl µl mularea lul.
4. Iarã de va da lul mulare sIãpánul µl va
naµIe lul mularea feclorl µl feaIe, µl mularea
µl pruncll vor fl a sIãpánulul sãu, numal el
slngur va leµl.
5. Iarã de va rãspunde robul, zlcánd:
«Iubesc pre domnul mleu µl mularea mea
µl pruncll mlel, nu mã volu duce slobod»,
6. Sã-l aducã pre el domnul lul la judecaIa
lul Dumnezeu, µl aIuncl sã-l aducã pre el
la uµe µl sã-l gãure domnul lul ureachlla cu
sula, µl ll va slujl lul ln veacl.
7. Iarã de-µl va vlnde clneva faIa roabã de
casã, nu va leµl, cum les slujnlclle (a).
8. Iarã de nu va plãcea domnulul sãu µl
nu o au IomnlI pre ea, o va slobozl pre ea,
larã la neam sIrãln nu easIe slobod sã o
vánzã, penIru cã o au smerlI pre ea.
9. Iarã de o va Iomnl pre ea feclorulul sãu,
caIele pãrln{llor. 7. (a) Nu sã va duce aµea cum sã
duc roabele. S. Aug.
*Levl.
26, 1
2 Leage
4, 16
Isus Na.
24, 14
Psalm
96, 7
*Levl.
19, 12
2 Leage
5, 11
MaIelu
5, 33
*Facer.
2, 2
*2 Leage
5, 16
MaIelu
15, 4
*Efesea.
6, 2
*MaIe.
5, 21
*Rom.
7, 7
13, 9
*2 Leage
18, 16
Evrel
12, 18
*Jos
27, 8
38, 7
*2 Leage
27, 5
Isus Na.
8, 31
*2 Leage
15, 12
Iereml.
34, 14
1.*
2.
72
CARTEA IESIRII CAP 21 SI 22
dupã drepIaIea feaIelor va face el.
1û. Iarã de va lua lul pre alIa, de hranã, µl
de ceale ce sã cuvln el, µl penIru halne, µl
penIru peIreacerea el, sã nu o pãgubeascã.
11. Iarã de nu va face el aceasIe Irel, va
leµl ln dar fãr' de arglnI.
12.* Iarã de va lovl clneva pre alIul µl va
murl, cu moarIe sã se omoarã.
13. Iarã de nu va fl dln vole, cl Dumnezeu
l-au daI ln málnlle lul,* da-volu {le loc ln
care sã fugã uclgaµul.
14. Iarã de sã va apuca neµIlne sã omoarã
pre veclnul sãu cu vlcleµug µl va fugl la
jerIvenlc, de la jerIvenlcul Mleu sã-l lal sã-l
omorl.
15. Cel ce baIe pre IaIã-sãu sau pre mu-
mã-sa, cu moarIe sã se omoarã.
16.* Cel ce va grãl de rãu pre IaIãl sãu sau
pre mumã-sa, cu moarIe sã se omoarã.
17. Carele va fura pre clneva dln flll lul
Israll, µl cu de-a slla ll va vlnde, µl sã va afla
lnIru aceasIa, cu moarIe sã se omoarã.
18. Iarã de sã vor cerIa dol oamenl µl va
lovl unul pre alIul cu pllaIrã, au cu pumnul,
µl nu va murl, µl va zãcea ln paI,
19. De sã va scula omul µl va umbla afarã
cu Iolag, nu va fl vlnovaI cel ce au lovlI, fãrã
numal vreamea cáI au zãcuI µl leacurlle va
plãIl.
2û. Iarã de va lovl neµIlne pre robul sãu,
sau pre roaba sa cu Iolag, µl va murl de
málnlle lul, cu judecaIã sã va judeca.
21. Iarã de va Irãl o zl sau doao, nu sã va
judeca, penIru cã arglnIul al lul easIe.
22. Iarã de sã vor sfãdl dol bãrba{l µl vor
lovl pre mularea groasã, µl va leµl pruncul
el nelnchlpulI, cu gloabã sã se globeascã,
cáI va pofIl bãrbaIul mulerll, µl judecãIorll
vor judeca vreadnlc.
23. Iarã de va fl pruncul lnchlpulI, va da
sufleI penIru sufleI.
24.* Ochlu penIru ochlu, dlnIe penIru dlnIe,
mánã penIru mánã, plclor penIru plclor.
25. Arsurã penIru arsurã, ranã penIru ranã,
umflãIurã penIru umflãIurã.
26. Iarã de va lovl neµIlne ochlul robulul
sãu sau ochlul roabel sale, µl-l va orbl, va
slobozl pre el penIru ochlul lor.
27. Iarã de va zdrobl dlnIele robulul sãu
sau dlnIele roabel sale, va slobozl pre el
penIru dlnIele lor.
28. Iarã de va lmpunge Iaurul bãrbaI sau
mulare µl va murl, cu pleIrl sã va uclde
Iaurul, µl nu sã vor mánca cãrnurlle lul, larã
domnul Iaurulul nevlnovaI va fl.
29. Iarã de va fl fosI vreaun Iaur lm-
pungãIorlu mal lnalnIe de lerl, de alalIalerl,
µl vor mãrIurlsl sIãpánulul lul, µl nu-l va
lnchlde pre dánsul, µl va omorl bãr-
baI sau mulare, Iaurul cu pleIrl sã se
omoarã, µl sIãpánul lul lncã sã moarã.
3û. Iarã de sã va pune lul pre{ sã se rãscum-
pere, va da rãscumpãrare penIru sufleIul sãu
cáI vor ceare de la el.
31. Iarã de va lmpunge feclor sau faIã, dupã
drepIaIea aceasIa vor face lul.
32. Iarã de va lmpunge Iaurul rob sau roabã,
Irelzecl de drahme de arglnI va da sIãpánulul
lor, µl Iaurul cu pleIrl sã se omoarã.
33. De va deµchlde clneva groapã sau va sãpa
groapã ln pllaIrã µl nu o va acoperl, µl va
cãdea lnlãunIru acolo vl{el au asln,
34. SIãpánul groapel va plãIl, arglnI va da
sIãpánulul lor, larã sIárvul a lul va fl.
35. Iarã de va lmpunge Iaurul culva pre Iaurul
veclnulul µl va murl, vor vlnde Iaurul cel vlu
µl vor lmpãr{l arglnIul lul, µl Iaurul cel morI
ll vor lmpãr{l.
36. Iarã de va fl µIluI cã easIe Iaurul
lmpungãIorlu mal dlnalnIe de lerl, de alalIa-
lerl, µl vor fl mãrIurlslI sIãpánulul lul, µl nu-l
va {lnea lnchls, va plãIl Iaur penIru Iaur, larã
sIárvul va fl a lul.
CAP 22
PeJeupsd pentru jurtì¸eugurì ¸ì pugubu jdcutd, leugeu
murjìì pusd, u ndìmìrìì ¸ì u impreundrìì Je sdnge,
peJeupsu jermecdtorìlor, u jeroìtorìlor ìJolìlor, peJeupsu
celor ce usupresc odJuoele ¸ì pruncìì ceì sdrucì, leugeu
imprumutdrìì, u cdmdtdrìeì ¸ì u urouneì ¸ì u uscultdrìì, u
zdcìuìrìlor, u pdrgdlor ¸ì u celor intdìu ndscujì, pentru
curneu ceu mu¸cutd Je jìerì.
e va fura clneva vl{el sau oale,
µl o va junghlla sau o va vlnde,
clncl vl{el sã plãIeascã penIru
vl{el* µl paIru ol penIru oale.
2. Iarã de va afla clneva pre fur sãpánd µl,
bãIándu-l, va murl, nu sã va omorl.
3. Iarã de va face aceasIa dupã ce va rãsãrl
soarele, vlnovaI easIe, penIru moarIe cu
moarIe va murl. Iarã de nu va avea ce sã
lnIoarcã penIru furIlµeag, el sã se vánzã.
4. Iarã de sã va prlnde µl sã va afla ln mána
lul furIlµeagul vlu, de la asln pánã la oale
lndolIe sã le plãIeascã.
5. Iarã de va paµIe neµIlne {arlnã sau vle µl
va slobozl doblIocul sãu sã pascã {arlna
alIula, sã plãIeascã dln {arlna sa dupã rodul
el; larã de va paµIe IoaIã {arlna, ceale mal
bune dln {arlna sa µl ceale mal bune dln vlla
sa va plãIl.
6. Iarã de va leµl foc µl va afla mãráclunl, µl
va arde clãl sau splce sau {arlnã, le va plãIl
cel ce au aprlns focul.
7. Iarã de va da neµIlne veclnulul sãu
arglnI sau unealIe sã le {le µl sã vor fura
dln casa omulul, de sã va afla furul, va plãIl
lndolI.
8. Iarã de nu sã va afla furul, va venl
*Levl.
24, 17
*2 Leage
19, 2
*Levl{.
2û, 9
Pllde
2û, 2û
MaI.
15, 4
Marco
7, 1û
*Levl{.
25 {24], 2û
2 Leage
19, 21
MaI.
5, 38
*2 Împã.
12, 6
1.
73
CARTEA IESIRII CAP 22 SI 23
domnul casll lnalnIea lul Dumnezeu (a), µl
va jura cu adevãraI cum cã el nu au fãcuI
vlcleµug lnIru IoaIe unealIele veclnulul sãu,
asupra IoaIã sIrámbãIaIea grãlIã.
9. Sl penIru vl{el, µl penIru asln, µl penIru
oale, µl penIru halnã, µl penIru IoI lucrul
plerduI, de care sã páreaµIe, de va jura,
lnalnIea lul Dumnezeu va mearge judecaIa
amánduror, µl cel ce sã va prlnde prln
Dumnezeu va plãIl lndolI veclnulul sãu (b).
1û. Iarã de va da clneva veclnulul sãu asln
sau vl{el sau oale sau orlce doblIoc sã-l
pãzascã, µl sã va sIrlca sau va murl sau sã
va robl µl nlmenea nu va µIl,
11.* Va jura lnalnIea lul Dumnezeu (v) cum
cã el nu au fãcuI vlcleµug, ca sã albã parIe
orl ln ce doblIoc al deaproapelul, µl aµea
va prllml (g) sIãpánul lul, µl el nu va plãIl.
12. Iarã de sã va fura de la el, ll va plãIl
sIãpánulul lul.
13. Iarã de sã va prlnde de fllarã, ll va duce
la uµe µl nu-l va plãIl.
14. Iarã de va ceare clneva ceva de
aceasIea de la vecln, µl sã va sIrlca sau va
murl sau sã va robl, µl sIãpánul nu va fl cu
dánsul, ll va plãIl.
15. Iarã de va fl sIãpánul cu dánsul, nu-l
va plãIl, µl de va fl nãlmlI, sã va socoIl lul
ln slmbrlla lul.
16.* Iarã de va lnµela neµIlne pre fecloara
cea nelogodlIã µl sã va culca cu ea, cu
zeasIre sã o lnzesIreaze pre ea µle mulare.
17. Iarã de cumva ferlnd sã va ferl, µl nu
va vrea IaIãl el sã o dea pre ea lul mulare,
va plãIl el IaIãlul el arglnI dupã cum easIe
zeasIrea feaIel fecloare.
18. Pre fermecãIorl sã nu-l lãsa{l sã Irã-
lascã.
19. ToI cel ce sã culcã cu doblIoc, cu moar-
Ie sã se omoarã.
2û.* Cel ce jerIveaµIe dumnezellor, cu
moarIe sã pllarã, fãrã numal Domnulul.
21. Sl pre cel nemearnlc sã nu-l nãcãjl{l,
nlcl sã-l asuprl{l, penIru cã µl vol a{l fosI
nemearnlcl ln pãmánIul EghlpIulul.
22.* La nlcl o vãduvã µl la nlcl un sãrac sã
nu-l face{l rãu.
23. Iarã de vel asuprl pre el cu rãu, µl
sIrlgánd el sã vor plánge cãIrã Mlne, cu
auzul volu auzl glasul lor.
24. Sl Mã volu aprlnde cu mánle µl volu
omorl pre vol cu sablla, µl vor fl mulerlle
voasIre vãduve µl flll voµIrl sãracl de pã-
rln{l.
25. Iarã de vel da lmprumuI arglnI fra-
8. (a) Jld.: lnalnIea judecãIorllor. 9. (b) Jld.:
lnalnIea judecãIorllor sã vor judeca, µl pre carele
vor judeca va plãIl lndolI veclnulul sãu. 11. (v)
Gre.: jurãmánIul lul Dumnezeu va fl lnIrã a-
Ielul celul sãrac carele easIe lángã Ilne, sã
nu-l slleµIl, sã nu-l pul camãIã asuprã-l.
26.* Iarã de vel lua zãlog halna veclnulul,
mal lnalnIe de apusul soarelul sã o dal
lndãrãpI lul.
27. Cã aceasIa easIe acoperemánIul lul,
numal aceasIã halnã are el, cu carea lµl
acopere ruµlnea sa. În ce va dorml? De va
sIrlga cãIrã Mlne, volu auzl pre el, cã
mllosIlv sánI.
28. Pre dumnezel (d) sã nu-l vorbeµIl de
rãu,* µl pre mal-marele norodulul Iãu sã nu-l
grãleµIl de rãu.
29. Párga arlel (e) µl a Ieasculul (j) sã nu
lnIárzll a le da.* Ceale lnIálu nãscuIe ale
flllor Iãl vel da Mle.
3û. Aµea vel face cu vl{ãlul Iãu, µl cu oala
Ia, µl cu lnjugãIorlul Iãu, µeapIe zlle vor fl
supI mumã-sa, larã ln zloa a opIa ll vel da
Mle.
31. Sl bãrba{l sfln{l ve{l fl Mle,* µl carnea
cea rumpIã de fllarã sã nu o mánca{l, cl
cánelul o ve{l arunca pre ea.
CAP 23
legì Jute juJecdtorìlor, boul ¸ì trdgdtorìul neprììutì-
nuluì sd se jìe, juJecdtorìì sd nu ìu Jururì, Jespre u
unuluì ¸ì u zìlìì u ¸eupteu oJìlnd, ¸ì pentru treì pruznìce
muì murì, Je ingerul poodjuìtorìu ¸ì Jespre rdspldtìreu
celor ce oor jìneu poruncìle.
ã nu prllmeµIl cuvánI deµerI, sã
nu Ie uneµIl cu cel sIrámb, ca
sã fll mãrIurle sIrámbã.
Sã nu fll cu cel mal mul{l spre
rãu, sã nu Ie adaogl cu mul{lmea a Ie abaIe
cu cel mal mul{l, ca sã aba{l judecaIa.
3. Sl de cel sãrac sã nu-{l fle mllã la
judecaIã.
4.* Iarã de vel Iálnl boul vrãjmaµulul Iãu
sau jugãIorlul lul rãIãclnd, sã-l lnIorcl sã-l
dal lul.
5. Sl de vel vedea jugãIorlul vrãjmaµulul
Iãu cãzuI supI sarclna lul, sã nu-l Irecl, cl
sã o rádlcl lmpreunã cu el.
6. Sã nu aba{l judecaIa sãraculul cánd sã
judecã.
7. De IoI cuvánIul sIrámb sã Ie fereµIl,*
pre cel nevlnovaI µl pre cel drepI sã nu-l
omorl, µl sã nu lndrepIezl pre cel necuraI
penIru darurl.
8.* Sl darurl sã nu lal, cã darurlle orbesc
ochll celor ce vãd µl sIrlcã cuvlnIele ceale
dreapIe.
9. Sl pre cel nemearnlc sã nu-l lnvã-
lul{l, nlcl sã-l necãjl{l, cã vol µIl{l sufle-
Iul nemearnlculul,* cã vol nemearnlcl
mándol; (g) JurãmánIul. 28. (d) Adecã: pre judecã-
Iorlu. 29. (e) Adecã: párga holdelor; (j) Adecã: a vlllor.
*Face.
31, 39
*2 Lege
22, 28
*Levl.
19, 4 {5]
*Zaha.
7, 1û
*2 Leage
24, 13
*FapI.
23, 5
*Sus
13, 5
12
Iezechll.
44, 3û
*Levl.
22, 8
*2 Lea.
22, 1
*Danll.
13, 53
{Levl{l]
19, 15
*2 Lea.
16, 19
Slrah
2û, 31
*Face.
46, 6
2.
1.
74
CARTEA IESIRII CAP 23 SI 24
era{l ln pãmánIul EghlpIulul.
1û. Sease anl vel sãmãna pãmánIul Iãu µl
vel aduna roadele lul.
11. Iarã ln al µeapIelea an ll vel face odlhnã
µl-l vel lãsa nelucraI, µl vor mánca sãracll
neamulul Iãu, larã rãmãµl{ele le vor mánca
fllarãle cámpulul: aµea vel face cu vlla Ia µl
cu masllneIul Iãu.
12. În µease zlle sã facl lucrurlle Iale, larã
ln zloa a µeapIea vel odlhnl, ca sã se
odlhneacã boul Iãu µl aslnul Iãu, µl ca sã
rãsufle fllul slujnlcll Iale µl nemearnlcul.
13. ToaIe cáIe am grãlI cãIrã vol pãzl{l-le,
µl numele dumnezellor sIrãlnl sã nu le
pomenl{l, nlcl sã se auzã dln gura voasIrã.
14. Trel vreml ale anulul serba{l Mle.
15. SãrbãIoarea azlmelor face{l sã o pãzl{l,
µeapIe zlle ve{l mánca azlmã,* dupã cum
{-am porunclI {le pre vreamea lunll cell
dlnIálu, cã lnIru aceaea al leµlI dln EghlpI,**
sã nu Ie arã{l lnalnIea Mea deµerI
16. Sl sãrbãIoarea seacerll párga lucrurllor
málnllor Iale vel face dln IoaIe care vel
sãmãna ln {arlna Ia. Sl sãrbãIoarea sãvárµl-
Iulul la leµlrea anulul, cánd adunl lucrurlle
ceale dln {arlna Ia.
17.* În Irel vreml ale anulul sã va arãIa
IoaIã parIea bãrbãIeascã lnalnIea Domnu-
lul Dumnezeulul Iãu, cãcl, cánd volu scoa-
Ie neamurlle de la fa{a Ia µl volu lãrgl hoIa-
rãle Iale, nu va pofIl nlmenea pãmánIul
Iãu.
18. Sã nu pul pre dosplI sánge dln jerIva
Mea, nlcl sã doarmã (a) grãslmea sãrbã-
Ioarel Meale pánã dlmlnea{ã.
19.* Párga cea dlnIálu a roadelor pãmán-
Iulul Iãu vel aduce ln Casa Domnulul
Dumnezeulul Iãu,** sã nu flerbl mlelul ln
lapIele mumel lul.
2û. Sl, laIã, Eu Irlml{ pre lngerul Mleu
lnalnIea fea{ll Iale, ca sã Ie pãzascã pre
cale, ca sã Ie ducã ln pãmánIul care l-am
gãIlI {le.
21. Ia-{l amlnIe {le lnsu{l, µl asculIã de
dánsul, µl creade lul, cã nu va lãsa dupã
Ilne, cã numele Mleu easIe presIe dánsul.
22.* De vel auzl cu auzul glasulul Mleu µl
vel face IoaIe cáIe volu poruncl Eu voao, µl
vel pãzl legãIura Mea, ve{l fl Mle norod ales
dln IoaIe neamurlle, cã al Mleu easIe pã-
mánIul, µl vol ve{l fl Mle sfln{lre lmpãrã-
Ieascã µl neam sfánI. AceasIe cuvlnIe vel
grãl flllor lul Israll: «De ve{l auzl cu auzul
glasul Mleu µl ve{l face IoaIe cáIe volu zlce
{le, vrãjmaµ volu fl vrãjmaµllor Iãl µl lmpro-
Ilvnlc lmproIlvnlcllor Iãl.
18. (a) Sã nu doarmã, adecã, sã nu rãmále
pánã dlmlnea{ã. 23. (b) Jld.: sIrlcánd sã-l sIrlcl pre
el, µl zdroblnd. 24. (v) În Blbllla cea veachle sã
23.* Cã va mearge lngerul Mleu, carele Ie
va povã{ul pre Ilne, µl Ie va duce la amorel
µl la heIel µl la ferezel µl la hananel µl la
gherghesel µl la evel µl la levusel, µl-l volu
sfãráma pre el (b).
24. Sã nu Ie lnchlnl dumnezellor lor, nlcl
sã slujeµIl lor, sã nu facl dupã fapIele lor,
cl sIrlcánd (v) sã sIrlcl caplµIlle lor µl
zdroblnd sã zdrobeµIl sIálpll lor.
25. Sl sã slujeµIl Domnulul Dumnezeulul
Iãu, µl blne volu cuvánIa pálnea Ia µl vlnul
Iãu µl apa Ia, µl volu abaIe slãblclunea de
la vol.
26. Nu va fl nerodlIorlu, nlcl sIerp pre
pãmánIul Iãu, numãrul zllelor Iale pllnlnd
volu pllnl.
27. Sl volu IrlmlIe frlca pova{ã {le, µl volu
lngrozl IoaIe neamurlle asupra cãrora
mergl Iu, µl volu face pre Io{l lmproIlvnlcll
Iãl sã fugã.
28. Sl volu IrlmlIe* vespl (g) lnalnIea Ia,
µl volu scoaIe pre amorel µl pre evel µl pre
hananel µl pre heIel de la Ilne.
29. Nu volu scoaIe pre el lnIr-un an, ca sã
nu sã pusIllascã pãmánIul µl sã se lnmul-
{ascã asupra Ia flerlle pãmánIulul.
3û. Pre lnceI volu scoaIe pre el de la Ilne,
pánã Ie vel lnmul{l Iu µl vel moµIenl
pãmánIul.
31. Sl volu pune hoIarãle Iale de la Marea
Roµle pánã la Marea FlllsIellor, µl de la
pusIllu pánã la rául cel mare al EufraIulul,
µl volu da ln málnlle voasIre pre cel ce µed
pre pámánIul acela, µl volu scoaIe pre el
de la Ilne.
32.* Sã nu facl cu el, nlcl cu dumnezell
lor, legãIurã.
33. Sl sã nu lãculascã ln pãmánIul Iãu,
ca sã nu Ie facã sã pãcãIuleµIl lmproIlva
Mea, cã, de vel slujl dumnezellor lor,
aceµIla vor fl {le plladec㻨.
CAP 24
Deucd uu uJus jertoe Domnuluì ¸ì uu stropìt noroJul
cu sdngele legdturìì, rdmdìnJ ceìululjì lu poulele
munteluì, sdngur Moìsì s-uu suìt in munte, unJe uu
rdmus cu Domnul putruzecì Je zìle.
l lul Molsl au zls: ,Sule-Ie la
Domnul, Iu µl Aaron µl Nadav
µl Avlud, µl µeapIezecl dln
bãIránll lul Israll, µl sã vor
lnchlna de deparIe Domnulul.
2. Sl sã va aproplla Molsl sángur la
Dumnezeu, larã el nu sã vor aproplla, µl
norodul nu sã va sul lmpreunã cu el¨.
aflã: dlnalnIea fea{elor voasIre. 28. (g) SIálpll lor,
adecã, chlpurlle lor, ldolll lor. Jld.: frlca mea ca
vesplle lnalnIea Ia.
*Sus
13, 3
Jos
24, 12
**2 Leage
16, 16
Slrah
35, 6
*Jos
24, 23
2 Leage
16, 16
* Jos
34, 26
** 2 Leage
14, 21
*2 Leage
7, 11
*Jos
33, 2
2 Leage
7, 22 {1]
Isus Na.
24, 11
*2 Leage
7, 2û
*Jos
34, 15
2 Leage
7, 2
1.
75
CARTEA IESIRII CAP 24 SI 25
3. Sl au mers Molsl µl au spus norodulul
IoaIe cuvlnIele lul Dumnezeu µl lndrepIã-
rlle, µl au rãspuns IoI norodul cu un glas,
zlcánd: ,ToaIe cuvlnIele care le-au grãlI
Domnul le vom face µl le vom asculIa¨.
4. Sl au scrls Molsl IoaIe cuvlnIele Dom-
nulul µl, mánecánd Molsl de dlmlnea{ã, au
zldlI jerIvenlc supI munIe µl doaosprãzeace
pleIrl penIru ceale doaosprãzeace neamurl
ale lul Israll.
5. Sl au Irlmls pre Ilnerll flllor lul Israll,
µl au adus arderl de IoI, µl au jerIvlI, jlrIvã
de mánIulre Domnulul Dumnezeu, vl{el.
6. Sl, luánd Molsl jumãIaIe dln sánge,
l-au IurnaI ln clondlrlu, larã jumãIaIe l-au
IurnaI presIe jerIvenlc.
7. Sl, luánd CarIea Legll, au ceIlI la ure-
chlle norodulul, µl norodul au zls: ,ToaIe
cáIe au grãlI Domnul vom face µl vom
asculIa¨.
8. Sl, luánd Molsl sángele, au sIroplI
presIe norod µl au zls: ,IaIã sángele legã-
Iurel carea au fãcuI Domnul cu vol penIru
IoaIe cuvlnIele aceasIea¨.
9. Sl s-au sulI Molsl µl Aaron µl Nadav
µl Avlud, µl µeapIezecl dln bãIránll lul
Israll.
1û. Sl au vãzuI locul unde au sIãIuI Dum-
nezeul lul Israll, µl supI plcloarele Lul ca
un lucru de cãrãmldã de sapflr, µl ca chlpul
Iãrlel cerlulul, cánd easIe sãnln.
11. Sl dln cel aleµl a lul Israll nu s-au
despãr{lI nlcl unul, µl s-au arãIaI ln locul
lul Dumnezeu, µl au máncaI µl au beuI.
12. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Sule-Ie
la Mlne ln munIe µl sIãl acolo, µl volu da
{le Iable de pllaIrã, leagea µl porunclle care
le-am scrls ca sã le dau lor leage¨.
13. Sl, sculándu-sã Molsl µl Ilsus, cel ce
sIa lángã el, s-au sulI ln munIele lul Dum-
nezeu.
14. Sl bãIránllor au zls: ,AµIepIa{l lnIru
llnlµIe alcl, pánã cánd ne vom lnIoarce la
vol, µl, laIã, Aaron µl Or cu vol, de sã va
lnIámpla culva judecaIã, sã meargã la el¨.
15. Sl s-au sulI Molsl µl Ilsus ln munIe, µl
au acoperlI norul munIele.
16. Sl s-au pogoráI mãrlrea lul Dumnezeu
pre munIele Slnall, µl l-au acoperlI pre el
norul µease zlle, µl au chemaI Domnul pre
Molsl ln zloa a µeapIea dln mljlocul
norulul.
17. Sl era chlpul mãrlrel Domnulul ca
focul ce arde pre várvul munIelul lnalnIea
flllor lul Israll.
2. (a) Carll vor vrea. 7. (b) Jldov.: Efod.
8. (v) Sfln{lIorlu sau casã sfánIã, lãcaµ
18. Sl au lnIraI Molsl ln mljlocul norulul
µl s-au sulI ln munIe, µl au fosI acolo ln
munIe paIruzecl de zlle µl paIruzecl de
nop{l.
CAP 25
5d porunceu¸te uJucereu pdrgdlor ¸ì u Jururìlor lu
jucereu cortuluì luì Dumnezeu, u sìcrììuluì, u meusìì
¸ì u sjeu¸nìculuì, ¸ì u tuturor cure sd jìn Je Jdnsdle.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,Zl flllor lul Israll: «SIrán-
ge{l Mle párgã* de la Io{l (a)
cãrora le va pãrea ln lnlma lor sã dea de
bunãvole, µl ve{l sIránge de la el párga
Mea.
3. Sl aceasIa easIe párga carea ve{l
sIránge de la dánµll: aur µl arglnI µl ara-
mã.
4. Sl vánãI µl mohoráI µl roµu lndolI µl
mãIasã rãsuclIã µl pãr de caprã.
5. Sl plel de berbeace roµlIe µl plel vlneIe
µl leamne nepuIrede µl pleIrl sardll.
6. Sl unIdelemn la lumlnã, Iãmále la
unIuldelemn al ungerll µl la Iocmlrea Iã-
málel.
7. Sl pleIrl de sãpaI la umãrarlu (b) µl la
halna cea pánã la cãlcále.
8. Sl vel face Mle sfln{lre (v), µl Mã volu
arãIa lnIrã vol.
9.* Sl vel face Mle dupã IoaIe cáIe-{l volu
arãIa ln munIe, chlpul corIulul µl chlpul
IuIuror vaselor lul, aµea vel face.
1û. Sl vel face slcrllul mãrIurlel dln
leamne nepuIrede, de dol co{l µl jumãIaIe
de lung, µl de un coI µl jumãIaIe de laI, µl
de un coI µl jumãIaIe de lnalI.
11. Sl-l vel polel cu aur curaI, dlnlãunIru,
µl dln afarã ll vel polel, µl vel face lul zlm{l
de aur sucl{l lmprejur.
12. Sl vel face lul paIru verlgl de aur µl le
vel pune pre ceale paIru cornurl ale lul,
doao verlgl pre o marglne, µl alIe doao pre
a doao marglne.
13. Sl vel face rude de leamne nepuIrede,
µl le vel polel cu aur curaI.
14. Sl vel bãga rudele ln verlglle ceale dln
cornurlle slcrllulul, ca sã se rádlce slcrllul
cu eale.
15. În verlglle slcrllulul vor fl rudele
neclãIlIe.
16. Sl vel pune lnlãunIru ln slcrllu mãrIu-
rllle care volu da {le.
17. Sl vel face mllosIlvlIorlu (g) de aur
vãrsaI curaI, de dol co{l µl jumãIaIe de
sfánI. 17. (g) GreceaµIe: lIuotIrIon era acesIa loc
fãcuI ln corIul ln care era slcrllul legll, de unde
*Jos
35, 5
*Evrel
9, 2
1.
2.
76
CARTEA IESIRII CAP 25 SI 26
lung µl de un coI µl jumãIaIe de laI.
18. Sl vel face dol heruvlml de aur vãrsa{l,
µl vel pune pre el de amándoao laIurlle
mllosIlvlIorlulul.
19. Sl vor fl heruvlmll unul de o laIure µl
alIul de ceaealalIã laIure a mllosIlvl-
Iorlulul.
2û. Sl vel face pre aceµIl dol heruvlml de
pre amándoao marglnlle cu arlplle lnIlnse
deasupra, umbrlnd cu arlplle lor presIe
mllosIlvlIorlu, µl fea{ele lor una cãIrã alIa,
cãIrã mllosIlvlIorlu vor fl fea{ele heruvlml-
lor, µl vel pune mllosIlvlIorlul presIe slcrllu
deasupra.
21. Sl ln slcrllu vel pune mãrIurllle care
volu da {le.
22. Sl Mã volu cunoaµIe (d) {le de acolo,
µl volu grãl {le deasupra mllosIlvlIorlulul
dlnIrã cel dol heruvlml, carll sánI presIe
slcrllul mãrIurlel, µl IoaIe cáIe volu po-
runcl {le cãIrã flll lul Israll.
23. Sl vel face masã de lemn nepuIred, de
dol co{l de lungã, µl de un coI de laIã, µl
de un coI µl jumãIaIe de lnalIã.
24. Sl o vel polll cu aur curaI, µl vel face
el zlm{l sucl{l lmprejur de aur, µl vel face
el cununã de un pumn prlmpreglur.
25. Sl vel face zlm{ suclI lmpreglur de
cununã.
26. Sl vel face paIru verlgl de aur, µl vel
pune verlglle pre paIru pãr{l ale plcloarelor
el supI cununã.
27. Sl vor fl verlglle Iecl rudelor, ca sã
rádlce cu eale masa.
28. Sl vel face rudele de leamne nepu-
Irede, µl le vel polll cu aur curaI, µl sã va
rádlca cu dánsele masa.
29. Sl vel face blldele el, µl cã{llle, (e) µl
IurnãIorlle (j), µl pãharãle lnIru care vel
Iurna cu eale, de aur curaI le vel face pre
eale.
3û. Sl vel pune pre masã pálnlle punerll
lnalnIe, lnalnIea Mea pururea.
31. Sl vel face sfeaµnlc de aur curaI, vãrsaI
sã facl sfeaµnlcul, fusul lul, µl fofeazele
(dz), µl scafele, µl bumbulea{ele (z), µl
florlle dlnIr-lnsul vor fl.
32. Sease fofeaze sã lasã dln coasIe, Irel
fofeaze ale sfeaµnlculul dlnIr-o laIure, µl
Irel fofeaze ale sfeaµnlculul dln laIurea
ceaealalIã.
33. Sl Irel scafe fãcuIe ca nuclle, ln-
vorbea Dumnezeu cu Molsl, s-au zls mllosIlvlIorlu,
sau lmblánzlIorlu, dupã cum lnsãmneazã cuvánIul
grecesc. 22. (d) Grece.: µl Mã volu arãIa {le, adecã,
volu face ca sã cunoµIl, sã µIll Iu cã Eu sánI acolo.
29. (e) Vas ln care sã pune Iãmála, ln care sã face
fum mlroslIorlu; (j) Vas cu care Iornl. 31. (dz) Fo-
feazele sau ramurlle care les dln coasIele sfeaµnlcu-
Iru o fofeazã bumbule{ µl floare; aµea µl
la ceale µease fofeaze care les dln sfeaµ-
nlc.
34. Sl ln sfeaµnlc paIru scafe fãcuIe ca
nuclle, ln fleµIecarea fofeazã bumbulea{e
µl florlle el.
35. Bumbulea{ele supI ceale doao fofeaze
dlnIr-lnsul, µl bumbulea{ele supI ceale
paIru fofeaze dlnIr-lnsul; aµea µl la ceale
µase fofeaze, care les dln sfeaµnlc, µl ln
sfeaµnlc paIru scafe fãcuIe ca nuclle.
36. Scafele µl fofeazele dlnIr-lnsul sã fle
vãrsaIe IoI dlnIr-un aur curaI.
37. Sl vel face lul µeapIe candlle, µl vel
pune feµIlle lul, µl va lumlna dlnIru o fa{ã.
38. Sl mucãrlle lul µl ceale dedesupI ale
lul dln aur curaI le vel face.
39. ToaIe vasele aceasIea un IalanI de
aur curaI.
4û.* Vezl sã facl IoaIe dupã chlpul care
s-au arãIaI {le ln munIe.
CAP 26
Clìpul suu jormu cortuluì luì Moìsì, u zeoeusìì, u
sìcrììuluì, u olturìuluì, u meusìì, u sjeu¸nìculuì, jìe¸te-
cure Jupd mdsuru su.
l corIulul vel face zeace
pãreIare de mãIasã rãsuclIã,
µl cu vánãI, µl cu mohoráI, µl
cu roµu lmpleIlIã, heruvlm,
lucru de {eseIorlu sã le facl pre eale.
2. Lungul unul pãreIarlu de doaozecl µl
opI de co{l, µl laI de paIru co{l sã fle un
pãreIarlu, o mãsurã va fl la IoaIe pãreIa-
rele (a).
3. Sl clncl pãreIare sã vor {lnea unul de
alIul, µl cealealalIe clncl pãreIare sã vor
{lnea larã unul de alIul.
4. Sl vel face lor chloIorl vlneIe, la mar-
glnea unul pãreIarlu de o parIe la lmpreu-
nare (b), µl aµea vel face la marglnea
pãreIarlulul dln afarã la lmpreunarea a
doao.
5. Sl clnclzecl de chloIorl vel face la un
pãreIarlu, µl clnclzecl de chloIorl vel face
de o parIe a pãreIarlulul, ca sã se lmpre-
une cu al dollea pãreIarlu, cu fa{a unul
cãIrã alIul lmproIlvã sIánd.
6. Sl vel face clnclzecl de copce de aur,
µl vel lmpreuna pãreIarele unul cu alIul
cu copcele, µl va fl un corI.
7. Sl vel face coperlµurl (v) de pãr aco-
lul; (z) Glon{urlle sau bumbule{ll care spánzura
ln jos dln sfeaµnlc.
2. (a) ÎnIr-un chlp de marl vor fl IoaIe pãreIarele.
4. (b) Unde sã lmpreunã. 7. (v) Grece.: derrIo,
carea lnsãmneazã µl pllale µl pánzã de pãr.
*Evrel
8, 8 {5]
FapIe
7, 44
1.
77
CARTEA IESIRII CAP 26 SI 27
peremánI presIe corI, unsprãzeace cope-
rlµurl sã le facl.
8. Lunglmea unul coperlµ se fle de Irelzecl
de co{l, µl de paIru co{l sã fle lã{lmea unul
coperlµ, de o mãsurã de lungl vor fl un-
sprãzeace coperlµurl (g).
9. Sl vel lmpreuna clncl coperlµurl lnIr-un
loc, µl µease coperlµurl lnIr-un loc, µl vel
lndol coperlµul al µeaselea ln fa{a corIulul.
1û. Sl vel face clnclzecl de chloIorl la
marglnea unul coperlµ, care va fl la mljlocul
lmpreunãrll, µl clnclzecl de chloIorl vel face
pre marglnea coperlµulul, ce sã lmpreunã
cu al dollea.
11. Sl vel face clnclzecl de verlgl de aramã,
µl vel lmpreuna verlglle dln chloIorl, µl vel
lmpreuna coperlµurlle µl vor fl unul.
12. Sl vel pune dedesupI ce lnIreace dln
coperlµurlle corIulul, jumãIaIe ce lnIreace
dln coperlµurl vel acoperl ce lnIreace dln
coperlµurlle corIulul, vel coperl dlndãrãpIul
corIulul.
13. Un coI dln acesIa, un coI dln acela,
dln ce va lnIreace dln coperlµurl, dln lun-
glmea coperlµurllor corIulul va fl de aco-
perlI presIe coasIele corIulul, de o parIe µl
de ceaealalIã parIe, ca sã acopere.
14. Sl vel face acoperemánI corIulul plel
de berbeace ruµlIe, µl presIe acesIa aco-
peremánIurl plel vlneIe pre deasupra.
15. Sl vel face sIálpl corIulul dln leamne
nepuIrede.
16. De zeace co{l sã facl un sIálp µl de un
coI µl jumãIaIe lã{lmea unul sIálp.
17. Doao gardlne la un sIálp sIánd una
cãIrã alIa, aµea sã facl la Io{l sIálpll corIu-
lul.
18. Sl vel face sIálpl corIulul doaozecl de
sIálpl despre laIurea cea de cãIrã mllazã-
noapIe.
19. Sl paIruzecl de Iemelurl de arglnI sã
facl la cel doaozecl de sIápl, doao Iemelurl
la un sIálp, de amándoao capeIele lul, µl
doao Iemelurl la alI sIálp, de amándoao
capeIele lul.
2û. Sl ln parIea a doao, cea de cãIrã ausIru,
doaozecl de sIálpl.
21. Sl paIruzecl de Iemelurl ale lor de
arglnI, doao Iemelurl la un sIálp, de amán-
doao capeIele lul, µl doao Iemelurl la alI
sIálp, de amándoao capeIele lul.
22. Sl dlndãrãpIul corIulul despre parIea
cea de cãIrã mare vel face µease sIálpl.
23. Sl dol sIálpl vel face la unghlurlle
corIulul dlndãrãpI.
24. Sl vor fl lnIocma de jos µl lnIru una
sã vor lmpreuna, µl vor fl lnIocma
8. (g) Grece.: o mãsurã va fl celor unsprãzeace coperl-
dln capeIe cu o lmpreunare, aµea vel face la
amándoao unghlurlle lnIocma sã fle.
25. Sl vor fl opI sIálpl µl µeasesprãzeace
Iemelurl de arglnI, doao Iemelurl la un sIálp,
µl doao Iemelurl la alI sIálp, de amándoao
capeIele lul.
26. Sl sã facl zãvoarã dln leamne nepuIrede,
clncl zãvoarã la un sIálp de o parIe a corIulul.
27. Sl clncl zãvoarã de ceaealalIã parIe a
sIálpulul corIulul, µl clncl zãvoarã ln parIea
cea dlndãrãpI a sIálpulul corIulul de cãIrã
mare.
28. Sl zãvorul cel dln mljloc prln mljlocul
sIálpllor sã se peIreacã, de o parIe pánã de
ceaea parIe.
29. Sl sIálpll sã-l fearecl cu aur, µl verlglle
ln care vel bãga zãvoarãle sã le facl de aur, µl
zãvoarãle sã le poleleµIl cu aur.
3û. Sl vel rádlca corIul dupã chlpul* care
s-au arãIaI {le ln munIe.
31. Sl vel face acoperemánI dln vánãI µl dln
mohoráI µl dln roµu suclI µl dln mãIasã
rãsuclIã.
32. Lucru {esuI sã-l facl heruvlm µl sã-l pul
pre paIru sIálpl nepuIrezl polel{l cu aur, µl
capeIele lor de aur, µl Iemelurlle lor paIru de
arglnI.
33. Sl vel pune acoperemánIul pre sIálpl; µl
lnlãunIrul acoperemánIulul vel bãga slcrllul
mãrIurlel, µl acoperemánIul va oslbl voao
lnIrã SfánIa µl lnIrã SfánIa SflnIelor.
34. Sl cu acoperemánIul vel acoperl slcrllul
mãrIurlel ln SfánIa SflnIelor.
35. Sl vel pune masa dln afarã de acope-
remánI, µl sfeaµnlcul lnalnIea measll despre
parIea corIulul cea de cãIrã ausIru, µl masa
o vel pune despre parIea corIulul cea de cãIrã
mllazãnoapIe.
36. Sl vel face uµll poalã de acoperemánI
vánãI µl mohoráI µl roµu suclI µl de mãIasã
rãsuclIã, lucru de lmpesIrlIorlu.
37. Sl vel face acoperemánIulul clncl sIálpl
nepuIrezl; µl-l vel polll cu aur, µl cãpãIálele
lor de aur, µl vel vãrsa lor clncl Iemelurl de
aramã.
CAP 27
5d porunceu¸te sd se gute olturìul ¸ì tìnJu cortuluì, ¸utru,
stdlpìì ¸ì oleìul pentru lumìndrì.
l sã facl jerIvenlc dln leamne
nepuIrede de clncl co{l de lung,
µl de clncl co{l de laI, cu paIru
unghlurl sã fle jerIvenlcul, µl de
Irel co{l lnãl{lmea lul.
2. Sl vel face coarne ln ceale paIru unghlurl,
dlnIr-lnsul sã fle coarnele, µl le vel acoperl
cu aramã.
µurl, adecã, lnIr-un chlp de marl vor fl.
*Sus
25, 4û
*Jos
38, 6
1.*
78
CARTEA IESIRII CAP 27 SI 28
3. Sl vel face cununã jerIvenlculul µl
acoperemánIulul lul, µl pãharãle lul µl
furcu{ele lul µl vaIra lul µl IoaIe vasele lul le
vel face de aramã.
4. Sl sã facl lul grãIarlu de aramã ln chlp
de mreajã, µl vel face grãIarlulul paIru verlgl
de aramã ln paIru cornurl.
5. Sl le vel pune supI grãIarlul jerIvenl-
culul dln jos, µl va fl grãIarlul pánã la
jumãIaIea jerIvenlculul.
6. Sl vel face jerIvenlculul rude de leamne
nepuIrede, µl le vel fereca cu aramã.
7. Sl vel bãga rudele ln verlgl, µl sã fle
rudele la amándoao capeIele jerIvenlculul,
ca sã-l poaIã rádlca.
8.* ScoblI de scándurl ll vel face, dupã cum
{l s-au arãIaI ln munIe aµea sã-l facl.
9. Sl vel face curIe corIulul despre parIea
cea de cãIrã ausIru, pãreIarele cur{ll de
mãIasã rãsuclIã lungl de o suIã de co{l de o
laIure.
1û. Sl sIálpll lor doaozecl, µl Iemelurlle lor
doaozecl de aramã, µl verlglle lor µl arcurlle
lor de arglnI.
11. Aµea µl ln laIurea cea de cãIrã mllazã-
noapIe, pánzãle de o suIã de co{l de lungl,
µl sIálpll lor doaozecl, µl Iemelurlle lor doao-
zecl de aramã, µl verlglle lor µl arcurlle
sIálpllor µl Iemelurlle lor ferecaIe cu arglnI.
12. Iarã lã{lmea cur{ll de cãIrã mare pánzã
(a) de clnclzecl de co{l, µl sIálpll lor zeace,
µl Iemelurlle lor zeace.
13. Sl lã{lmea cur{ll de cãIrã rãsãrlI, pánzã
de clnclzecl de co{l, µl sIálpll lor zeace, µl
Iemelurlle lor zeace.
14. Sl de clnclsprãzeace co{l lnãl{lmea
pánzãlor de o parIe; sIálpll lor Irel, µl Ieme-
lurlle lor Irel.
15. Sl de ceaealalIã parIe, clnclsprãzeace
co{l de lnalIe pánzele, sIálpll lor Irel, µl Ieme-
lurlle lor Irel.
16. Sl acoperemánIul por{ll cur{ll de
doaozecl de co{l de lnalI, vánãI µl mohoráI
µl roµu lmpleIlI µl mãIasã rãsuclIã cu
lmpesIrlIurl de crolIorlu, sIálpll lor paIru,
µl Iemelurlle lor paIru.
17. To{l sIálpll cur{ll lmprejur fereca{l cu
arglnI, µl capeIele lor de arglnI, µl Iemelurlle
lor de aramã.
18. Iarã lunglmea cur{ll de cáIe o suIã presIe
suIã, µl lãrglmea de cáIe clnclzecl presIe
clnclzecl, µl lnãl{lmea de clncl co{l de mã-
Iasã rãsuclIã, µl Iemelurlle lor de aramã.
19. Sl IoaIe vasele, µl IoaIe unealIele,
µl {eruµll (b) cur{ll de aramã (µl vel face
12. (a) Pánzãle sau pãreIarele, care era de pánzã.
19. (b) Teruµll sánI poclumpll sau pãruµIell, carll
sã lmplánIã ln pãmánI, µl de el sã leagã sfoarãle
cu care sã lnIlnde corIul. Cã curIea aceasIa
halne vlneIe µl mohoráIe µl roµll, ca sã
slujeascã cu eale lnIru ceale sflnIe) (v).
2û. Sl Iu porunceaµIe flllor lul Israll sã
aducã {le unIdelemn de masllne fãrã drojdll,
curaI, ales, penIru candllã, ca sã arzã luml-
nã IoIdeauna ln corIul mãrIurlel, dln afarã
de acoperemánIul ce easIe presIe aµezã-
mánIul de leage.
21. Sl o va aprlnde Aaron µl flll lul de seara
pánã dlmlnea{a lnalnIea Domnulul, leage
veaclnlcã lnIru neamurlle voasIre de la flll
lul Israll.
CAP 28
5d scrìu luìnele luì Auron ¸ì u jecìorìlor luì.
l Iu ado la Ilne pre Aaron,
fraIele Iãu, µl pre flll lul, µl dln
flll lul Israll, ca sã preo{ascã
Mle Aaron µl Nadav µl Avlud
µl Ellazar µl IIamar, flll lul Aaron.
2. Sl vel face veµmánI sfánI lul Aaron,
fraIelul Iãu, spre clnsIe µl mãrlre.
3. Sl Iu grãlaµIe IuIuror celor cu cugeI
ln{elepI, pre carll l-am umpluI de duhul
ln{elepclunel µl al ln{eleagerll, µl vor face
veµmánI sfánI lul Aaron spre sfln{lre, cu
care sã preo{ascã Mle.
4. Sl aceasIea sánI veµmlnIele care vor
face: plepIarlu µl umãrarlu µl halnã pánã la
cãlcále µl halnã sIrãluclIã µl mlIrã µl bráu,
µl vor face veµmlnIe sflnIe lul Aaron µl flllor
lul, ca sã preo{ascã Mle.
5. Sl el vor lua aurul µl vánãIul µl roµul µl
mãIasa.
6. Sl vor face umãrarlu de mãIasã Ioarsã,
lucru {esuI de lmpesIrlIorlu.
7. Doao umãrare vor fl lul, {llndu-sã unul
de alIul, de amándoao pãr{lle lmpreunaIe.
8. Sl {esãIura umãrarelor, carea easIe lnIr-
lnsul, dupã facere dlnIr-lnsul, va fl de aur
curaI µl de vánãI µl de mohoráI µl de roµu
Iors µl de mãIasã rãsuclIã.
9. Sl vel luoa doao pleIrl, pleIrl de sma-
ragd, µl vel sãpa ln eale numele flllor lul
Israll.
1û. Sease nume lnIru o pllaIrã, µl cealelalIe
µease nume lnIru a doao pllaIrã, dupã nea-
murlle lor.
11. Lucru de meµIeµug de pleIrl, sãpãIurã
de peceaIe, vel sãpa amándoao pleIrlle pre
numele flllor lul Israll.
12. Sl vel pune amándoao pleIrlle presIe
umerll umãrarlulul, pleIrl de pomenlre sánI
era cu pãreIarl de pánzã ca µl un corI fãcuIã; (v) Ce
sã cuprlnde lnIr-acesI parenIesls dln cea veachle
Blblle s-au pus.
*Sus
2û, 24
1.
79
CARTEA IESIRII CAP 28 SI 29
flllor lul Israll, µl va lua Aaron numele flllor
lul Israll lnalnIea Domnulul, presIe amán-
dol umerll sãl pomenlre penIru el.
13. Sl vel face pavãze de aur curaI.
14. Sl vel face doao lãn{lµoare de aur curaI,
amesIecaIe cu florl, lucru lmpleIlI, µl vel
pune lãn{lµoarele lmpleIlIe presIe pavãze
pre umerll lor dlnalnIe.
15. Sl vel face engolplon de judecã{l, lucru
de {esãIorlu, dupã Iocmeala umãrarlulul
sã-l facl dln aur µl dln vánãI µl dln mohoráI
µl dln roµu suclI µl dln mãIasã rãsuclIã ll
vel face.
16. În paIru unghlurl va fl lndolI de o palmã
de lung µl de o palmã de laI.
17. Sl vel {ease lnIr-lnsul {esãIurl de pllaIrã
cu paIru rándurl, un ránd de pleIrl va fl
sardlon, Iopazlon µl smaragd un ránd.
18. Sl al dollea ránd anIrax µl sapflr µl
laspls.
19. Sl al Irellea ránd llghlrlon µl ahaIls µl
ameIlsIos.
2û. Sl al paIrulea ránd hrlsollIos µl vlrlllon
µl onlhlon, acoperlIe cu aur µl legaIe cu aur,
sã fle dupã rándul lor.
21. Sl pleIrlle sã fle, dupã numele flllor lul
Israll, doaosprãzeace, lnalnIea Domnulul,
pre amándol umerll lul doaosprãzeace dupã
numele lor, dupã neamurlle lor, sãpãIurl de
pece{l, fleµIecãrula dupã nume, sã fle
doaosprãzeace neamurl.
22. Sl vel face presIe engolplon lãn{lµoare
lmpleIlIe, lucru lãn{ulI de aur curaI.
23. Sl va purIa Aaron numele fllllor lul
Israll ln engolplonul judecã{ll pre plepI,
cánd va lnIra ln sfánIa, pomenlre lnalnIea
lul Dumnezeu.
24. Sl vel pune pre engolplonul judecã{ll
lãn{lµoarele ceale lãn{ulIe, pre amándoao
pãr{lle engolplonulul le vel pune.
25. Sl ceale doao paveze le vel pune pre
amándol umerll umãrarlulul de cãIrã fa{ã.
26. Sl vel pune pre engolplonul judecã{ll
arãIarea µl adevãrul, µl va fl pre plepIul lul
Aaron, cánd va lnIra ln sfánIa lnalnIea
Domnulul, µl va purIa Aaron judecã{lle flllor
lul Israll pre plepI lnalnIea Domnulul
pururea.
27. Sl vel face halnã pánã la cãlcále IoI de
vánãI.
28. Sl va fl gura el dlnIr-lnsa ln mljloc,
avánd prlmb lmprejurul gurll, lucru {esuI,
lmpleIlIura {esuIã dlnIr-lnsa, ca sã nu sã
splnIece.
29. Sl vel face pre marglnea halnel dln
34. (a) Sl va purIa Aaron pãcaIele celor ce au adus
µl au sfln{lI darurl sau jerIve lul Dumnezeu. Sau va
purIa pãcaIele, penIru care au adus µl au sfln{lI
darurl sau jerIvã Domnulul.
jos ca nlµIe rodll mlcl de rodll lnflorl{l, de
vánãI µl de mohoráI µl de roµu suclI µl de
mãIasã rãsuclIã pre marglnea halnel
lmprejur.
3û. Sl lnIr-acesIaµl chlp, rodll mlcl de aur
µl clopo{el ln mljlocul lor prlmprejur, dupã
fleµIecare rodll de aur clopo{el, µl floare
pre marglnea halnel prlmprejur.
31. Sl va fl cánd va slujl Aaron, asculIaI va
fl glasul lul, cánd va lnIra ln sfánIa lnalnIea
Domnulul, µl cánd va leµl, ca sã nu moarã.
32. Sl vel face Iablã de aur curaI, µl vel
sãpa lnIr-lnsa chlp de peceaIe: Sfln{lre
Domnulul.
33. Sl vel pune presIe ea vánãI suclI, µl va
fl pre mlIrã lnalnIea fea{ll mlIrel, µl va fl
deasupra frun{ll lul Aaron.
34. Sl va purIa Aaron pãcaIele celor sflnIe
(a), orlcáIe vor sfln{l flll lul Israll, a IoaIã
darea sflnIelor lor, µl va fl pre frunIea lul
Aaron pururea prllmlIã lor lnalnIea Domnu-
lul.
35.* Sl legãIurlle halnelor de mãIasã, µl
vel face mlIrã de vlson, µl bráu vel face lucru
lmpesIrlI.
36. Sl flllor lul Aaron vel face halne µl
brále, µl chldare (b) vel face lor spre clnsIe
µl spre mãrlre.
37. Sl vel lmbrãca cu aceasIea pre Aaron,
fraIele Iãu, µl pre flll lul dupã dánsul, µl vel
unge pre el, µl vel umplea (v) mánlle lor, µl
vel sfln{l pre el, ca sã fle Mle preo{l.
38. Sl vel face lor rochll de ln sã acopere
ruµlnea Irupulul lor, de la bráu pánã la
coapse sã fle.
39. Sl va purIa Aaron µl flll lul aceasIea,
cánd vor lnIra ln corIul mãrIurlel, sau cánd
vor mearge sã slujeascã la jerIvenlcul
sfln{enlel, µl nu vor aduce presIe slne pãcaI,
ca sã nu moarã. Leage veaclnlcã lul µl
semln{lel lul dupã dánsul.
CAP 29
Cum uu jost sjìnjìreu preojìlor ¸ì obìceuìul uJucerìì
pentru eì, ¸ì curìì oor mdncu uceuste uJucerì, ¸ì Jespre
Joì mìeì Je cdte un un, cure trebuìe sd se uJucd in
jìe¸tecure zì.
l aceasIea sánI care vel face
lor, vel sfln{l pre el, ca sã
preo{ascã Mle el*.
Vel lua dln bol un vl{el µl dol
berbecl cura{l µl pálne azlmã frãmánIaIã
ln unIdelemn, µl fãlnã de gráu ales sã le
facl.
3. Sl sã le pul lnIru o corfã, µl le vel
36. (b) AcoperemánI capulul, mlIrã.
37. (v) Vel umplea, adecã, vel face sã fle deplln,
desãvárµlI, vel sfln{l mánlle lor.
*Slra.
45, 11
*Levl.
9, 2
1.
2.

CARTEA IESIRII CAP 29
aduce ln corfã µl vl{elul µl cel dol berbecl.
4. Sl pre Aaron µl pre flll lul vel aduce la
uµlle corIulul mãrIurlel, µl vel spãla pre el
cu apã.
5. Sl, luánd veµmlnIele, vel lmbrãca pre
Aaron, fraIele Iãu, µl halna cea pánã jos µl
umãrarlul engolplonul, µl vel lmpreuna
engolplonul cu umãrarlul.
6. Sl vel pune mlIra pre capul lul, µl vel
pune Iabla-sfln{enlla pre mlIrã.
7. Sl vel lua dln unIuldelemn al ungerll, µl
vel Iurna pre capul lul, µl vel unge pre dánsul.
8. Sl pre flll lul vel aduce, µl vel lmbrãca
pre el cu halnele, µl vel lnclnge pre el cu
brálele.
9. Sl vel pune lor chldarele, µl vor fl preo{l
Mle ln veac, µl vel sãvárµl málnlle lul Aaron
µl málnlle flllor lul.
1û.* Sl vel aduce un vl{el la uµlle corIulul
mãrIurlel, µl vor pune Aaron µl flll málnlle
pre capul vl{elulul lnalnIea Domnulul, la
uµlle corIulul mãrIurlel.
11. Sl vel junghla vl{elul lnalnIea Domnulul,
la uµlle corIulul mãrIurlel.
12. Sl vel lua dln sángele vl{elulul µl vel
pune pre ceale doao coarne ale jerIvenlculul
cu deageIul Iãu, larã celalalI sánge ll vel
Iurna IoI la fundul jerIvenlculul.
13.* Sl vel lua IoI sãul ce easIe pre pánIece
µl praporul flcaIulul µl amándol rãrunchll µl
sãul cel de presIe el, µl le vel pune presIe
jerIvenlc.
14. Iarã cãrnurlle vl{elulul µl pllalea µl
balega le vel arde cu foc afarã de Iabãrã, cã
penIru pãcaI easIe.
15. Sl vel lua un berbeace (a), µl Aaron µl
flll lul vor pune málnlle sale pre capul
berbeacelul.
16. Sl vel junghla berbeacele µl, luánd sán-
gele vel Iurna pre jerIvenlc lmpreglur.
17. Sl berbeacele ll vel face bucã{eale, µl vel
spãla ma{ele µl plcloarele cu apã, µl le vel pune
deasupra bucã{ealelor lmpreunã cu capul.
18. Sl vel aduce berbeacele IoI pre jerIvenlc,
ardere de IoI Domnulul, lnIru mlros de bunã
mlreasmã, Iãmálare Domnulul easIe.
19. Sl vel lua al dollea berbeace, µl va pune
Aaron µl flll lul mánlle lor pre capul berbea-
celul.
2û. Sl-l vel junghla, µl vel lua dln sángele
lul µl vel pune pre várvul urechll cell dreapIe
a lul Aaron, µl pre várvul málnll cell dreapIe,
µl pre várvul plclorulul celul drepI, µl pre
várvurlle urechllor celor dreapIe a flllor lul,
µl pre várvurlle málnllor dreapIe, µl pre
várvurlle plcloarelor dreapIe.
21. Sl vel lua dln sángele care easIe
15. (a) Adecã, unul dln berbecll cel dol, de ca-
pre jerIvenlc µl dln unIuldelemn al ungerll, µl
vel sIropl presIe Aaron µl presIe veµmánIul
lul µl presIe flll lul µl presIe veµmlnIele flllor
lul lmpreunã cu dánsul, µl sã va sfln{l el µl
halna lul µl flll lul, µl halnele flllor lul cu
dánsul; larã sángele berbeacelul ll vel Iurna
pre jerIvenlc lmprejur.
22. Sl vel lua de la berbeace grãslmea lul µl
grãslmea carea acopere pánIecele µl praporul
flcaIulul µl rãrunchll amándol µl grãslmea cea
de presIe el µl bra{ul cel drepI, cã easIe
sãvárµlre aceasIa.
23. Sl o pálne dln ceale cu unIuldelemn µl o
plãclnIã dln corfa azlmelor celor puse
lnalnIea Domnulul.
24. Sl vel pune IoaIe pre málnlle lul Aaron
µl pre málnlle flllor lul, µl vel oslbl pre
aceasIea oslblre lnalnIea Domnulul.
25. Sl le vel lua pre eale dln málnlle lor, µl le
vel aduce pre jerIvenlcul arderll de IoI lnIru
mlros de bunã mlreazmã lnalnIea Domnulul,
jerIvã easIe Domnulul.
26. Sl vel lua plepIul dln berbeacele
sãvárµlrel, care easIe a lul Aaron, µl-l vel oslbl
pre el oslblre lnalnIea Domnulul, µl va fl {le
parIe.
27. Sl vel sfln{l plepIul cel oslblI µl bra{ul
cel oslblI, care s-au luaI dln berbeacele
sãvárµlrel de la Aaron µl de la flll lul.
28. Sl va fl lul Aaron µl flllor lul leage veacl-
nlcã de la flll lul Israll, cã easIe aceasIa
oslblre µl luoare dln jerIvele ceale de mánIulre
a flllor lul Israll, luoare Domnulul.
29. Sl halna sflnIel, carea easIe a lul Aaron,
va fl flllor lul dupã dánsul, sã se ungã el lnIru
acealea µl sã se sãvárµeascã málnlle lor.
3û. SeapIe zlle sã va lmbrãca cu aceaea
preoIul, carele dln flll lul Israll ln locul lul va
lnIra ln corIul mãrIurlel sã slujeascã ln ceale
sflnIe.
31. Sl vel luoa berbeacele sãvárµlrel µl vel
fllarbe cãrnurlle ln loc sfánI.
32. Sl vor mánca Aaron µl flll cãrnurlle
berbeacelul,* µl pálnlle ceale dln corfã, µl
lángã uµlle corIulul mãrIurlel le vor mánca
pre eale.
33. ÎnIru care s-au sfln{lI lnIru dánsele, ca
sã se sãvárµeascã málnlle lor, sã-l sfln{ascã
pre el, µl cel de alI neam sã nu mãnánce
dlnIr-lnsele, penIru cã sánI sflnIe.
34. Iarã de va rãmánea dln cãrnurlle jerIvel
sãvárµlrel µl dln pálne pánã dlmlnea{a, vel
arde acealea cu foc, nu sã vor mánca, cã
sfln{lre sánI.
35. Sl vel face lul Aaron µl flllor lul aµea
dupã IoaIe cáIe am porunclI {le, ln µeapIe
zlle vel sãvárµl málnlle lor.
re s-au zls ln sIlh 2.
*Levl.
1, 3
*Levl.
3, 3
*Levl.
8, 31
24, 9
MaIe.
12, 4
81
CARTEA IESIRII CAP 29 SI 3û
36. Sl vl{elul cel penIru pãcaI ll vel face ln
zloa curã{enlel, µl vel curã{l jerIvenlcul,
cánd Ie vel sfln{l Iu pre el, µl-l vel unge ca
sã-l sfln{eµIl.
37. În µeapIe zlle vel curã{l jerIvenlcul µl-l
vel sfln{l, µl va fl jerIvenlcul SfánIa Sfln-
Ielor, IoI cel ce sã va aIlnge de jerIvenlc sã
va sfln{l.
38. Iarã ceale ce vel face pre jerIvenlc
aceasIea sánI:* dol mlel cura{l de cáIe un
an ln IoaIe zllele pre jerIvenlc, necurmaI,
jerIvã necurmaIã.
39. Un mlel vel face dlmlnea{a, µl al dollea
mlel vel face seara.
4û. Sl a zeacea parIe de fãlnã curaIã frã-
mánIaIã cu unIdelemn aµezaI, a paIra parIe
dln ln (b), µl Iurnare de vln a paIra parIe
dln ln la un mlel.
41. Sl mlelul al dollea ll vel face seara,
dupã jerIva cea de dlmlnea{a, µl dupã
Iurnarea lul (v), vel face spre mlros de bunã
mlreazmã jerIvã Domnulul.
42. JerIva cea necurmaIã lnIru neamurlle
voasIre lnalnIea Domnulul la uµlle corIulul
mãrIurlel, lnIru carea Mã volu arãIa {le
acolo, ca sã grãlesc {le.
43. Sl volu poruncl acolo flllor lul Israll,
µl Mã volu sfln{l lnIru mãrlrea Mea.
44. Sl volu sfln{l corIul mãrIurlel µl jerI-
venlcul, µl pre Aaron µl pre flll lul volu sfln{l,
ca sã preo{ascã Mle.
45. Sl Mã volu chema lnIru flll lul Israll, µl
volu fl lor Dumnezeu.
46. Sl vor cunoaµIe cã Eu sánI Domnul
Dumnezeul lor, Cel ce l-am scos pre el dln
pãmánIul EghlpIulul, sã Mã chem lor µl sã
flu lor Dumnezeu.
CAP 3û
RdnJuìulu olturìuluì, tdmdìrìì ¸ì u strdngerìì bunìlor
spre slujbu olturìuluì, u jucerìì ousuluì celuì Je urumd,
u ungerìì tdmdìrìì ¸ì u celorululte ule olturìuluì.
l vel face Mle jerIvenlc de
Iãmálare dln leamne nepu-
Irede, µl-l vel face de un coI
de lung µl de un coI de larg.
2. În paIru unghlurl va fl µl de dol co{l de
lnalI, dlnIr-lnsul vor fl coarnele lul.
3. Sl-l vel polel cu aur curaI, crãIloara lul
µl pãre{ll lul lmprejur µl coarnele lul, µl vel
face lul cununã de aur lmpleIlIã lmprejur.
4. Sl doao verlgl de aur curaI vel fa-
4û. (b) In era la jldovl o mãsurã. 41. (v) Dupã jerIva
cea de dlmlnea{a, adecã, lnIr-acel chlp sã se facã,
sã se jerIveascã µl al dollea mlel, µl sã se Ioarne
vln la el, cum s-au fãcuI µl cel ce s-au jerIvlI
dlmlnea{a.
ce lul supI cununa cea lmpleIlIã a lul, de
amándoao laIurlle vel face lnIru amándoao
coasIele, µl sã fle lncleµIaIe rudele, ca sã-l
rádlce cu eale.
5. Sl vel face rude de leamne nepuIrede,
µl le vel fereca cu aur.
6. Sl-l vel pune ln preajma acopere-
mánIulul, care easIe presIe slcrllul mãr-
Iurlllor, lnIru care mã volu arãIa Eu {le
acolo (a).
7. Sl va Iãmála presIe dánsul Aaron Iã-
mále IocmlIã mãrunIã dlmlnea{a, dlmlnea-
{a, cánd va Iocml lumlnlle, va Iãmála
presIe dánsul.
8. Sl cánd va aprlnde Aaron lumlna seara
va Iãmála presIe dánsul Iãmálare nelnce-
IaI, pururea lnalnIea Domnulul lnIru nea-
murlle lor.
9. Sl nu ve{l aduce presIe el alIã Iãmále,
aducere de jerIvã, µl Iurnare sã nu Iurna{l
presIe dánsul.
1û. Sl sã va ruga Aaron presIe coarnele
lul o daIã ln an dln sángele curã{enlel
pãcaIelor lerIãrll, o daIã ln an va curã{l
pre el ln neamurlle lor, SfánIa SflnIelor
easIe DomnululȬ.
11. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
12.* ,De vel luoa numãrul flllor lul Israll
(b), cánd vel cerceIa pre el, µl vor da fleµIe-
carele rãscumpãrare penIru sufleIul sãu
Domnulul, µl nu va fl lnIru el cãdeare, cánd
sã vor numãra.
13. Sl aceasIa easIe, care vor da cel ce sã
vor numãra, jumãIaIe de dldrahmã, carea
easIe dupã dldrahma cea sfánIã,* doaozecl
de banl dldrahma; larã jumãIaIe de
dldrahmã dare Domnulul.
14. ToI carele vlne la numãr de la doaozecl
de anl µl mal sus va da dare Domnulul.
15. Cel bogaI nu va adaoge, µl cel sãrac
nu va lmpu{lna dln jumãIaIe de dldrahmã
a da dare Domnulul (v), sã se roage penIru
sufleIele voasIre.
16. Sl vel luoa arglnIul cel daI de la flll
lul Israll, µl-l vel da la lucrul corIulul
mãrIurlel, µl va fl flllor lul Israll pomenlre
lnalnIea Domnulul, ca sã se mllosIlveascã
spre sufleIele voasIre¨.
17. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
18. ,Fã spãlãIoare de aramã µl Iemelul el
de aramã, ca se fle de spãlaI, µl o vel pune
lnIrã corIul mãrIurlel µl lnIrã jerIvenlc.
19. Sl vel Iurna lnIr-lnsa apã, µl-µl vor
6. (a) S. Chlrll Alexand.: lnIru care Mã volu
cunoaµIe {le de acolo Dumnezeu. 12. (b) De vel
numãra pre flll lul Israll, cánd. 15. (v) Blbl. cea
veachle are: dare Domnulul penIru flll lul Israll, sã
se roage penIru.
*Nume.
28, 3
1.
*Nume.
1, 2
*Levl.
27, 25
Numer.
3, 47
Iezechll.
45, 12
82
CARTEA IESIRII CAP 3û SI 31
spãla Aaron µl flll lul dlnIr-lnsa málnlle µl
plcloarele cu apã.
2û. Cánd vor lnIra ln corIul mãrIurlel sã
vor spãla cu apã, µl nu vor murl, sau cánd
vor lnIra la jerIvenlc sã slujeascã µl sã aducã
arderl de IoI Domnulul (g), cánd vor lnIra ln
corIul mãrIurlel, sã vor spãla cu apã, ca sã
nu moarã.
21. Sl va fl lor leage veaclnlcã, lul µl
sãmln{lel lul dupã dánsul¨.
22. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
23. ,Sl Iu la mlrosurl de floare de smlrnã
aleasã, clncl suIe de slcll, µl de scor{lµoarã
mlroslIoare jumãIaIe aIáIa, doao suIe µl
clnclzecl, µl de IresIle mlroslIoare, doao suIe
µl clnclzecl.
24. Sl de leros, clncl suIe de slcll, de cel
sfánI, µl unIdelemn de masllne, un ln.
25. Sl vel face aceasIa unIdelemn ungere
sfánIã, mlr mlroslIorlu cu meµIeµugul fãcã-
Iorlulul de mlr, unIuldelemn ungere sfánIã
va fl.
26. Sl vel unge dln el corIul mãrIurlel µl
slcrllul corIulul mãrIurlel.
27. Sl IoaIe vasãle lul µl sfeaµnlcul, µl
IoaIe vasãle lul µl jerIvenlcul Iãmálerll µl
jerIvenlcul arderllor de IoI, µl IoaIe vasãle
lul.
28. Sl masa µl IoaIe vasãle el µl spãlãIoarea
µl Iemelul el.
29. Sl le vel sfln{l pre eale, µl vor fl SflnIele
SflnIelor, IoI cel ce sã va aIlnge de eale sã
va sfln{l.
3û. Sl pre Aaron µl pre flll lul vel unge, µl
vel sfln{l pre el, ca sã preo{ascã Mle.
31. Sl vel grãl flllor lul Israll, zlcánd: «UnIul-
delemn unsoare de ungere, sfánI va fl acesIa
voao lnIru neamurlle voasIre.
32. Pre Irupul omenesc sã nu sã ungã, µl
dupã Iocmeala (d) aceasIa sã nu vã face{l
voao aseamenea, sfánI easIe µl sfln{enle va
fl voao.
33. Orlcarele va face aseamenea µl orl-
carele va da dlnIr-lnsul la alIul de neam
sIreln va perl dln norodul sãu»¨.
34. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Ia {le
mlrosurl sIacIle, µl onlh µl halvan mlro-
slIorlu µl Iãmále curaIã, una cáI alIa sã
fle.
35. Sl vor face dlnIru aceasIea Iãmále mlro-
slIoare, lucru IocmlI de fãcãIorlu de mlr,
amesIecaI, curaI, lucru sfánI.
36. Sl vel Iãla dlnIru aceasIea mãrunI, µl
vel pune ln preajma mãrIurlllor, ln corIul
mãrIurlllor, de unde Mã volu arãIa {le de a-
2û. (g) S. Chlrll Alex.: µl-µl vor spãla málnlle
µl plcloarele cu apã, cánd vor lnIra ln corIul mãrIurl-
el ca sã nu moarã. 32. (d) Dupã cum s-au fã-
colo, SfánIa SflnIelor va fl voao Iãmála.
37. Dupã Iocmlrea aceasIa sã nu vã face{l
voao lnµlvã, cã va fl voao sfln{enle Domnu-
lul.
38. Orlclne va face aseamenea, ca sã se
mlroseascã, cu aceaea va perl (e) dln noro-
dul sãu¨.
CAP 31
5d rdnJuìesc Je lu Domnul \eseleìl ¸ì Olìuo spre
jucereu cortuluì ¸ì celorululte, cure s-uu zìs, Jespre
jìneureu sdmbetìì ¸ì Jespre tublele cure le-uu Jut
Domnul luì Moìsì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,IaIã, am chemaI anume pre
Veselell, feclorul lul Urle, fllul
lul Or dln neamul lul Iuda.
3. Sl l-am umpluI de Duhul cel Dum-
nezelesc al ln{elepclunll µl al ln{elea-
gerll µl al µIlln{ll lnIru IoI lucrul sã cuge-
Ie.
4. Sl sã fle mal mare presIe meµIerl, µl
sã lucreaze aurul µl arglnIul µl arama µl
vánãIul µl mohoráIul µl roµul cel Iors µl
mãIasa cea rãsuclIã.
5. Sl la lucrarea pleIrllor µl la lucrurlle
clopllrel leamnelor, sã lucreaze dupã IoaIe
lucrurlle.
6. Sl Eu l-am daI pre el µl pre Ellav, fllul
lul Ahlsamah, dln neamul lul Dan, µl la
IoI cel ln{elepI cu lnlma am daI ln{elepclu-
ne, µl vor face IoaIe cáIe am porunclI {le.
7. CorIul mãrIurlel µl slcrllul legll, µl
mllosIlvlIorlul, care easIe presIe dánsul,
µl gãIlrea corIulul.
8. Sl jerIvenlcul µl masa µl IoaIe vasele
el µl sfeaµnlcul cel curaI µl IoaIe vasele
lul.
9. Sl spãlãIoarea µl Iemelul el.
1û. Sl veµmlnIele ceale de slujbã a lul
Aaron µl veµmlnIele flllor lul ceale de
preo{le Mle.
11. Sl unIuldelemn al ungerll µl Iãmála
Iocmlrll cell sflnIe, dupã IoaIe cáIe am
porunclI {le vor face¨.
12. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
13. ,Sl Iu porunceaµIe flllor lul Israll,
zlcánd:* «Vede{l µl pãzl{l sámbeIele Meale,
cã semn easIe lnIrã Mlne µl lnIrã vol lnIru
neamurlle voasIre, ca sã cunoaµIe{l cã Eu
sánI Domnul, Cel ce vã sfln{esc pre vol.
14. Sl pãzl{l sámbãIa, cã sfánIã easIe
aceasIa Domnulul µl voao, cel ce o va spur-
cuI, s-au dlres acesIa. 38. (e) Blbllla cea veachle
are: sufleIul acelula.
*Sus
2û, 8
Iezechll.
2û, 12
1.
2.
83
CARTEA IESIRII CAP 31 SI 32
ca pre aceasIa cu moarIe sã va omorl, IoI
cel ce va face lnIr-lnsa lucru va perl sufleIul
acela dlnIrã norodul sãu.
15. În µease zlle vel lucra; larã a µeapIea
zl easIe sámbãIã, odlhnã sfánIã Domnulul,
IoI carele va lucra ln zloa a µeapIea cu
moarIe sã va omorl.
16. Sl vor pãzl flll lul Israll sámbeIele, ca
sã le facã pre eale ln neamurlle lor.
17. LegãIurã veaclnlcã lnIrã Mlne µl lnIrã
flll lul Israll, semn easIe lnIrã Mlne veacl-
nlc,* cã ln µease zlle au fãcuI Domnul cerlul
µl pãmánIul, µl ln zloa a µeapIea au lnceIaI
µl s-au odlhnlI»¨.
18. Sl au daI lul Molsl, lndaIã cáI au lnceIaI
a grãl lul ln munIele Slnall,* doao Iãbll ale
mãrIurlel, Iãbll de pllaIrã scrlsã cu deageIul
lul Dumnezeu.
CAP 32
NejììnJ Moìsì Je jujd, noroJul juce oìjel ¸ì ì sd inclìnd,
pentru inclìnureu lu oìjel sd rougd Moìsì luì Dum-
nezeu, sjurmd tublele, urJe oìjelul, ¸ì, certdnJ pre
Auron, porunceu¸te sd se ucìJd inclìndtorìì Je ìJol,
¸ì celorululjì le JobdnJeu¸te ìerture.
l, vãzlnd norodul cã au lnIár-
zllaI Molsl a sã pogorl dln
munIe, s-au adunaI norodul la
Aaron µl au zls lul:* ,Scoa-
lã-Ie µl ne fã noao dumnezel, carll sã mear-
gã lnalnIea noasIrã, cã Molsl acela, omul
carele ne-au scos pre nol dln pãmánIul
EghlpIulul, nu µIlm ce s-au fãcuI lul¨.
2. Sl le-au zls lor Aaron: ,Lua{l cercell
cel de aur dln urechlle mulerllor voasIre µl
a feaIelor µl-l aduce{l la Mlne¨.
3. Sl au luaI IoI norodul cercell cel de
aur care era ln urechlle mulerllor lor µl l-au
adus la Aaron.
4.* Sl l-au luaI dln málnlle lor µl l-au
lnchlpulI ln Ilparlu µl l-au fãcuI vl{el vãrsaI,
µl au zls: ,AceµIla sánI dumnezell Iãl, Is-
ralle, carll Ie-au scos dln pãmánIul EghlpIu-
lul¨.
5. Sl, vãzlnd Aaron, au zldlI jerIvenlc
lnalnIea lul, µl au sIrlgaI Aaron, zlcánd:
,SãrbãIoarea Domnulul máne¨.
6. Sl, mánecánd a doao zl, au fãcuI arderl
de IoI µl au adus jerIvã de mánIulre; µl au
µezuI norodul de au máncaI µl au beuI µl
s-au sculaI de au jucaI.*
7.* Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zl-
cánd: ,Pasã degrabã de Ie pogoarã de alcl,
cã fãrãdeleage au fãcuI norodul Iãu, pre
carele l-al scos dln pãmánIul EghlpIulul.
8. S-au abãIuI curánd dln calea carea al
porunclI lor, µl µl-au fãcuI µle vl{el, µl s-au
lnchlnaI lul, µl au jerIvlI lul, µl au zls:
9.* «AceµIla sánI dumnezell Iãl, Isralle,
carll Ie-au scos dln pãmánIul EghlpIulul».
1û. Sl acum lasã-Mã ca, mánllndu-Mã cu
lu{lme asupra lor, sã-l plerz pre el, µl Ie volu
face pre Ilne neam mare¨.
11. Sl s-au rugaI Molsl lnalnIea Domnulul
Dumnezeu, µl au zls:* ,PenIru ce, Doamne,
Te mánll cu lu{lme pre norodul Tãu, pre
carele l-al scos dln pãmánIul EghlpIulul cu
puIeare mare µl cu bra{ul Tãu cel lnalI?
12. Ca nu cumva sã grãlascã eghlpIeanll,
zlcánd: «Cu vlcleµug l-au scos pre el sã-l
uclzã ln mun{l, µl sã-l pllarzã pre el de pre
pãmánI», opreaµIe lu{lmea mánlel Tale µl Te
lmblánzeaµIe spre rãuIaIea norodulul Tãu,
13. Aducándu-Tl amlnIe de Avraam µl de
Isaac µl de Iacov, robll Tãl, cãrora Te-al ju-
raI pre Tlne lnsu{l, µl al grãlI cãIrã el, zl-
cánd:* «Înmul{l-volu sãmán{a voasIrã ca
sIealele cerlulul de mulIã, µl IoI pãmánIul
acesIa», care al zls sã-l dal sãmln{lel lor µl
sã-l {le ln veacl¨.
14. Sl S-au lmblánzlI Domnul, ca sã pãzas-
cã pre norodul Sãu.
15. Sl, lnIorcándu-sã Molsl, s-au pogoráI
dln munIe, µl ceale doao Iãbll ale mãrIurlel
ln málnlle lul, Iable de pllaIrã scrlse de
amándoao pãr{lle lor, de o parIe, µl de
ceaealalIã parIe era scrlse.
16. Sl Iablele lucrul lul Dumnezeu era, µl
scrlsoarea, scrlsoarea lul Dumnezeu sepaIã
ln Iable.
17. Sl, auzlnd Ilsus glasul norodulul sIrl-
gánd, au zls cãIrã Molsl: ,Glas de rãzbolu
easIe ln Iabãrã¨.
18. Iarã Molsl au zls: ,Nu easIe glas de
osIaµl Iarl, nlcl glas de oamenl slabl, carll
fug, cl glas de oamenl bea{l auz eu¨.
19. Sl, apropllndu-sã de Iabãrã, au vãzuI
vl{elul µl horele, µl, mánllndu-sã cu lu{lme
Molsl, au aruncaI dln málnlle sale amándoao
Iablele µl le-au sfãrmaI supI munIe.
2û. Sl, luánd vl{elul carele fãcusã, l-au
ars ln foc µl l-au mãclnaI mãrunI µl l-au
presãraI pre apã, µl au adãpaI cu el pre flll
lul Israll.
21. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron: ,Ce au fãcuI
{le norodul acesIa, de al adus presIe el pãcaI
mare?¨
22. Sl au zls Aaron cãIrã Molsl: ,Nu Ie má-
nlla, doamne, cã Iu µIll cum easIe norodul
acesIa cánd sã porneaµIe.
23. Cã au zls mle: «Fã-ne noao dumnezel
carll sã meargã lnalnIea noasIrã, cã Molsl,
omul acela carele ne-au scos pre nol dln
pãmánIul EghlpIulul, nu µIlm ce s-au fãcuI
lul».
24. Sl am zls lor: «La clne easIe aur, adu-
na{l-l». Sl l-au adunaI, µl l-au daI mle, µl l-am
aruncaI ln foc, µl au leµlI vl{elul acesIa¨.
*Facer.
2, 2
*2 Leage
9, 1û
*FapI.
7, 4û
*Psalm
1û5, 19
*1 Cor.
1û, 7
*2 Leage
9, 12
*3 Împã.
12, 28
1.
*Nume.
14, 13
Psalm
1û5, 23
*Facer.
12, 7
15, 7
48, 16
84
CARTEA IESIRII CAP 32 SI 33
25. Sl, vãzlnd Molsl norodul cum s-au
rãslplI (cã-l rãslplsã pre el Aaron, bucurle
vrãjmaµllor lor),
26. Au sIãIuI Molsl ln uµea Iaberll µl au
zls: ,Clne easIe al Domnulul? Sã vle la
mlne¨. Sl s-au adunaI la el Io{l flll lul Levl.
27. Sl le-au zls lor: ,AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul lul Israll: «Pune{l fleµIecarele
sablla sa pre coapsã, µl vã duce{l µl vã ln-
Ioarce{l dln poarIã ln poarIã prln Iabãrã,
µl uclde{l fleµIecarele pre fraIele sãu, µl
fleµIecarele pre veclnul sãu, µl fleµIeclne
pre deaproapele sãu»¨.
28. Sl au fãcuI flll lul Levl dupã cum le-au
porunclI lor Molsl, µl au cãzuI dln norod
ln zloa aceaea ca la Irel mll de oamenl.
29. Sl le-au zls lor Molsl: ,UmpluI-a{l mál-
nlle voasIre asIãzl Domnulul fleµIecarele
lnIru fllul sau lnIru fraIele sãu, ca sã se
dea presIe vol blnecuvánIare¨.
3û. Sl au fosI a doao zl, zls-au Molsl cãIrã
norod: ,Vol a{l pãcãIulI pãcaI mare, µl
acum mã volu sul cãIrã Dumnezeu, ca sã
mã rog penIru pãcaIul vosIru¨.
31. Sl s-au lnIors Molsl la Domnul, µl au
zls: ,Rogu-mã, Doamne, pãcãIulI-au noro-
dul acesIa, pãcaI mare fãcándu-µl µle dum-
nezel de aur.
32. Sl acum, de vel sã ler{l lor pãcaIul
lor, larIã-l; larã de nu, µIearge-mã pre mlne
dln carIea Ta, carea al scrls¨.
33. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Pre
cel ce au pãcãIulI lnalnIea Mea volu µIear-
ge pre el dln carIea Mea.
34. Iarã acum pasã, pogoarã-Ie µl povã-
{ulaµIe pre norodul acesIa la locul care
{-am zls {le, laIã, lngerul mleu va mearge
lnalnIea fea{ll Iale; larã ln zloa carea volu
socoIl, volu aduce presIe el pedeapsã
penIru pãcaIul lor¨.
35. Sl au bãIuI Domnul pre norod penIru
facerea vl{elulul care l-au fãcuI Aaron.
CAP 33
5tdmpdrdnJ Moìsì umenìnjureu luì Dumnezeu
improtìou noroJuluì, sd Jezbrucd noroJul Je
poJoubu su ¸ì-¸ì pldnge pdcutul, sd imbldnzeu¸te
Dumnezeu ¸ì grdìu¸te cu Moìsì jujd cdtrd jujd, curele
pojteu¸te u oeJeu juju ¸ì mdrìreu luì Dumnezeu.
l au zls Domnul cãIrã Molsl:
,Mergl, sule-Ie de alcl, Iu µl
norodul Iãu pre carele l-al
scos dln pãmánIul EghlpIulul,
la pãmánIul care m-am juraI lul Avraam
µl lul Isaac µl lul Iacov, zlcánd: «Semln{lel
voasIre volu da pãmánIul acesIa.
2. Sl lmpreunã volu IrlmlIe pre lngerul
Mleu lnalnIea fea{ll Iale, µl va scoaIe pre
*amoreu µl pre heIeu µl pre ferezeu µl pre
ghergheseu µl pre eveu µl pre evuseu µl pre
hananeu,
3. Sl Ie volu bãga ln pãmánIul care curge
lapIe µl mllare, cã nu Mã volu sul lmpreunã
cu Ilne,* cã eµIl norod Iare la cerblce, ca
sã nu Ie plerz pre cale»¨.
4. Sl, auzlnd norodul acesI cuvánI, rãu
au pláns cu plánsurl.
5. Sl au zls Domnul (a) flllor lul Israll:
,Vol, norod greu la cerblce, vede{l sã nu
aduc Eu presIe vol alIã bãIale, µl volu
pllarde pre vol; acum, darã, lua{l-vã halnele
mãrlrllor voasIre µl podoaba, µl volu arãIa
{le ceale ce volu face {le¨.
6. Sl µl-au luaI flll lul Israll podoaba sa µl
lmbrãcãmlnIea de la munIele lul Horlv.
7. Sl, luánd Molsl corIul sãu, l-au lnIlns
afarã de Iabãrã, deparIe de Iabãrã, µl s-au
chemaI CorIul MãrIurlel; µl au fosI IoI cel
ce cerca pre Domnul leµea la corI, afarã de
Iabãrã.
8. Sl, cánd lnIra Molsl ln corIul cel afarã
de Iabãrã, sIa IoI norodul ulIándu-sã fleµIe-
carele de la uµea corIulul sãu, µl cãuIa cánd
mergea Molsl pánã ce lnIra el ln corI.
9. Sl, dupã ce lnIra Molsl ln corI, sã pogo-
rea sIálpul cel de nor µl sIa la uµea corIulul,
µl grãla Molsl.
1û. Sl vedea IoI norodul sIálpul cel de nor
sIánd la uµea corIulul µl, sIánd, IoI norodul
sã lnchlna fleµIecarele de la uµea corIulul
sãu.
11. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl fa{ã la
fa{ã, ca cum ar grãl neµIlne cãIrã prllaIlnul
sãu, µl-l IrlmlIea la Iabãrã, larã sluga Ilsus,
feclorul lul Navl, Ilnãrul, nu leµea dln corI.
12. Sl au zls Molsl cãIrã Domnul:* ,IaIã,
Tu zlcl mle: «Povã{ulaµIe pre norodul aces-
Ia», µl nu ml-al arãIaI pre clne vel sã Irlml{l
lmpreunã cu mlne, µl Tu ml-al zls mle: «SIlu-
Ie pre Ilne mal mulI decáI pre Io{l, µl har al
la Mlne».
13. Decl, de am aflaI har lnalnIea Ta, araIã-
Te mle pre Tlne Insu{l cunoscuI, sã Te vãz,
ca sã aflu har lnalnIea Ta µl ca sã µIlu cã
norodul Tãu easIe acesI neam mare¨.
14. Sl au zls: ,Eu Insuml volu mearge lnaln-
Iea Ia µl Ie volu odlhnl¨.
15. Sl au zls cãIrã Dánsul: ,De nu vel mear-
ge Tu Insu{l lmpreunã cu nol, sã nu mã sco{l
de alcl.
16. Sl cum sã va µIl adevãraI cã am
aflaI har lnalnIea Ta, eu µl norodul Tãu,
fãrã numal de vel mearge Tu lmpreunã
cu nol? Sl mã volu mãrl eu µl norodul Tãu
mal mulI decáI IoaIe neamurlle, cáIe
5. (a) În Blbllla cea veachle sã aflã: cãIrã Molsl,
*Sus
32, 34
*2 Leage
7, 22
*2 Leage
9, 13
*Sus
23, 23
1.*
85
CARTEA IESIRII CAP 33 SI 34
sánI pre pãmánI¨.
17. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Sl acesI
cuvánI al Iãu, care l-al grãlI, volu face cã al
aflaI har lnalnIea Mea µl Ie µIlu pre Ilne mal
mulI decáI pre Io{l¨.
18. Sl au zls: ,AraIã-Te mle pre Tlne (b)¨.
19. Sl au zls: ,Eu volu mearge lnalnIea Ia cu
mãrlrea Mea, µl volu chema cu numele Mleu,
Domnul lnalnIea Ia,* µl volu mllul pre clne
volu mllul, µl nu Mã volu lndura de clne nu
Mã volu lndura¨.
2û. Sl au zls: ,Nu vel puIea vedea fa{a Mea,
cã nu va vedea omul fa{a Mea µl sã fle vlu¨.
21. Sl au zls Domnul: ,IaIã, loc la Mlne µl vel
sIa pre pllaIrã.
22. Sl cánd va Ireace mãrlrea Mea, Ie volu
pune ln gaora pleIrll µl volu acoperl cu mána
mea presIe Ilne pánã ce volu Ireace.
23. Sl volu lua ln laIurl mána Mea, µl aIuncl
vel vedea dosul Mleu; larã fa{a Mea nu sã va
arãIa {le¨.
CAP 34
Moìsì, gdtìnJ ulte tuble ¸ì oprìnJ legdturu cu neumurìle ¸ì
inclìnureu ìJolìlor, ¸ì JdnJ poruncì Je ceì intdìu ndscujì,
Je sdmbdtd, Je uzìme ¸ì Jespre ceulelulte sdrbdtorì, Jupd
ce posteu¸te putruzecì Je zìle, sd pogourd cu courne Jìn
munte ¸ì, cu juju ucoperìtd, grdìu¸te noroJuluì.
l au zls Domnul cãIrã Molsl:
,ClopleaµIe-{l doao Iable de
pllaIrã, ca µl ceale dlnIálu, µl Te
sule la Mlne ln munIe, µl volu
scrle pre Iable cuvlnIele care era pre Iablele
ceale dlnIálu, care le-al sfãrámaI.
2. Sl Ie gãIeaµIe dlmlnea{ã µl Ie vel sul pre
munIele Slnall, µl vel sIa lnalnIea Mea acolo,
pre várvul munIelul.
3. Sl nlmenea sã nu sã sule cu Ilne, µl nlme-
nea sã nu sã lveascã ln IoI munIele, µl olle µl
boll sã nu pascã aproape de munIele acela¨.
4. Sl au clopllI Molsl doao Iãbll de pllaIrã,
ca µl ceale dlnIálu, µl, mánecánd de dlmlnea{ã,
s-au sulI ln munIele Slnall, dupã cum l-au
porunclI Domnul, µl au luaI Molsl ceale doao
Iable de pllaIrã.
5. Sl S-au pogoráI Domnul ln nor, µl au sIãIuI
lnalnIea lul acolo, µl au chemaI numele
Domnulul.
6. Sl au IrecuI Domnul lnalnIea fea{ll lul, µl
au chemaI: ,Domnul Dumnezeu lnduraI µl
mllosIlv, lndelung rãbdãIorlu µl mulI mllosIlv,
µl adevãraI.
7. Cel ce* pãzeaµIe drepIaIea µl face
mllã la mll, Cel ce µIearge fãrãdeleglle µl
grãlaµIe. 18. (b) În cea veachle, ln loc de araIã-Te
pre Tlne mle, easIe: araIã mle mãrlrea Ta.
13. (a) JerIvenlclle; (b) Chlpurlle ceale clopllIe ale
lor; (v) Era la pãgánl pãdure unde jerIvea, apol
nedrepIã{lle µl pãcaIele µl nu curã{eaµIe pre
cel vlnovaI,** Cel ce aduce fãrãdeleglle
pãrln{llor presIe fll µl presIe flll flllor µl presIe
a Irela µl a paIra neam¨.
8. Sl, grãblnd Molsl, s-au plecaI pre pã-
mánI µl s-au lnchlnaI.
9. Sl au zls: ,De am aflaI har lnalnIea Ta,
sã meargã Domnul mleu lmpreunã cu nol,
cã norodul easIe Iare la cerblce, µl vel lua
Tu pãcaIele noasIre µl fãrãdeleglle noasIre,
µl vom fl al Tãl¨.
1û. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,IaIã, Eu*
pulu {le legãIurã lnalnIea a IoI norodul Iãu,
face-volu lucrurl mãrlIe, care nu s-au fãcuI
ln IoI pãmánIul µl ln IoI neamul, µl va vedea
IoI norodul lnIru carll eµIl Iu lucrurlle Dom-
nulul, cã mlnunaIe sánI ceale ce volu face
Eu {le.
11. Ia Iu amlnIe IoaIe cáIe poruncesc Eu
{le. IaIã, Eu sco{ dlnalnIea fea{ll voasIre pre
amoreu µl pre hananeu µl pre ferezeu µl pre
heIeu µl pre eveu µl pre ghergheseu µl pre
levuseu.
12. Ia-{l amlnIe {le, ca nu cumva sã pul
legãIurã cu cel ce µãd pre pãmánIul lnIru
care lnIrl ca sã nu sã facã plladecã lnIru
vol.
13. CaplµIlle (a) lor sã le sIrlca{l, µl sIálpll
(b) lor sã-l zdrobl{l, µl deslµurlle (v) lor sã le
Iãla{l, µl ldolll dumnezellor lor sã-l arde{l ln
foc.
14. Cã nu vã ve{l lnchlna la al{l dumnezel,
cã Domnul Dumnezeu nume rãvnlnd,
Dumnezeu rãvnlIorlu easIe.
15.* Ca nu cumva sã pul legãIurã cu cel ce
µed pre pãmánI µl vor curvl dupã dumnezell
lor µl vor jerIvl dumnezellor lor µl Ie vor
chema µl vel mánca dln jerIvele lor.
16.* Sl vel lua dln feaIele lor feclorllor Iãl,
µl dln feaIele Iale vel da feclorllor lor, µl vor
curvl feaIele Iale dupã dumnezell lor, µl vor
curvl feclorll Iãl dupã dumnezell lor.
17. Sl dumnezel vãrsa{l sã nu facl {le.
18. Sl sãrbãIoarea azlmelor sã o pãzãµIl:
µeapIe zlle vel mánca azlme, dupã cum am
porunclI {le la vreame ln luna cea dlnIálu,
penIru cã ln luna cea dlnIálu al leµlI dln
EghlpI.
19.* ToaIã parIea bãrbãIeascã ce deµchlde
pánIecele a Mea va fl, IoI cel lnIálu nãscuI
al vacll (g) µl cel lnIálu nãscuI al oll.
2û. Sl cel lnIálu nãscuI al aslnulul vel
rãscumpãra cu oale; larã de nu-l vel rãs-
cumpãra, vel da pre{ul lul, IoI cel lnIá-
lu nãscuI al flllor Iãl vel rãscumpãra,
juca lnIr-acea pãdure, carea greceaµIe uIoI, laIlneaµIe
Iucuo sã zlce. 19. (g) Grece.: al vl{elulul, cl prln vl{el
sã ln{eleage al vacll.
*Roma.
9, 15
*2 Leage
1û, 1
*2 Leage
5, 1û
**Ieremla
32, 18
Psalm
142, 2
2 Leage
5, 9
Ieremla
32, 18
*2 Leage
5, 2
Ieremla
32, 4û
*Sus
23, 32
2 Leage
7, 2
*3 Împãr.
11, 2
1.*
*Sus
13, 2
13, 12
22, 29
86
CARTEA IESIRII CAP 34 SI 35
sã nu Ie arã{l lnalnIea Mea deµerI.
21. În µease zlle lucreazã; larã ln zloa a
µeapIea Ie vel odlhnl, de sãmánaI µl de
seacere vel odlhnl.
22. Sl sãrbãIoarea sãpIãmánllor vel face
Mle, lncepãIura seacerll gráulul µl sãrbã-
Ioarea adunãrll la mlezul anulul.
23. În Irel vreml ale anulul sã va arãIa IoaIã
parIea Ia cea bãrbãIeascã lnalnIea Domnu-
lul Dumnezeulul lul Israll.
24. Cãcl cánd volu scoaIe neamurlle dlnaln-
Iea fea{ll Iale µl volu lã{l hoIarãle Iale, µl
nlmenea nu va pofIl pãmánIul Iãu, cánd Ie
vel sul sã Ie arã{l lnalnIea Domnulul Dumne-
zeulul Iãu ln Irel vreml ale anulul,
25.* Sã nu junghl presIe dosplI sángele
jerIvelor Meale, µl sã nu doarmã pánã dlml-
nea{a jerIva sãrbãIoarel PaµIllor.
26. Párga rodurllor pãmánIulul Iãu vel
aduce ln Casa Domnulul Dumnezeulul Iãu.*
Sã nu flerbl mlelul ln lapIele mumel lul¨.
27. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Scrle
{le cuvlnIele aceasIea, cã presIe aceasIea
volu face cu Ilne µl cu Israll legãIurã¨.
28.* Sl au fosI acolo Molsl lnalnIea Domnu-
lul paIruzecl de zlle µl paIruzecl de nop{l,
pálne nu au máncaI µl apã nu au beuI, µl au
scrls pre Iable cuvlnIele aceasIea ale legãIu-
rll,** ceale zeace cuvlnIe (a).
29. Iarã cánd s-au pogoráI Molsl dln munIe,
µl ceale doao Iable era ln málnlle lul Molsl,
µl, pogorándu-sã dln munIe, Molsl nu µIlla
cã s-au fosI mãrlI vedearea fea{ll obrazulul
lul de cánd l-au grãlI Dumnezeu lul.
3û. Sl au vãzuI Aaron µl Io{l bãIránll lul
Israll pre Molsl, µl era mãrlIã vedearea fea{ll
obrazulul lul, µl s-au IemuI a sã aproplla la
dánsul.
31. Sl l-au chemaI pre el Molsl, µl s-au lnIors
cãIrã dánsul Aaron µl Io{l bolarll adunãrll,
µl au grãlI lor Molsl.
32. Sl dupã aceasIa au venlI la dánsul Io{l
flll lul Israll, µl le-au porunclI lor IoaIe cáIe
au porunclI cãIrã dánsul Domnul ln munIele
Slnall.
33. Sl, dupã ce au lnceIaI a grãl cãIrã el,*
µl-au pus acoperemánI pre fa{a sa.
34. Sl, cánd lnIra Molsl lnalnIea Domnulul
sã grãlascã Lul, lua acoperemánIul pánã ce
leµea. Sl dupã ce leµea, grãla IuIuror flllor
lul Israll ceale ce l-au porunclI lul Domnul.
35. Sl au vãzuI flll lul Israll fa{a lul Molsl
cã s-au mãrlI, µl µl-au acoperlI Molsl fa{a
sa, pánã cánd lnIra sã grãlascã cu dánsul.
CAP 35
5d porunceu¸te Jespre sdmbdtd, sd ceure pdrgu ¸ì
Jururì ¸ì me¸terì spre jucereu tuturor celor zìsd, cdroru
ìspruonìcì sd numesc Je lu Dumnezeu \eselììl ¸ì Elìuo.
28. (a) CuvlnIele legll, ceale zeace poruncl. 5. (a) Blbl.
l au sIráns Molsl IoaIã adunarea
flllor lul Israll, µl le-au zls lor:
,AceasIea sánI cuvlnIele care
au zls Domnul sã le face{l¨.
2. ,Sease zlle sã lucrl; larã ln zloa a µeapIea
sã odlhneµIl, cã easIe sfánIã sámbãIã, odlhnã
Domnulul, IoI carele va lucra lnIru ea sã
moarã.
3. Sã nu arde{l foc ln IoI lãcaµul vosIru ln
zloa sámbeIll: Eu, Domnul¨.
4. Sl au grãlI Molsl cãIrã IoaIã adunarea
flllor lul Israll, zlcánd: ,AcesIa easIe cuván-
Iul, care au porunclI Domnul, zlcánd:
5. «Lua{l de la vol voao (a) dare Domnulul,*
µl Io{l cel ce prllmesc cu lnlma vor aduce
párgã Domnulul: aur, arglnI, aramã.
6. VánãI, mohoráI, roµu lndolI rãsuclI µl
mãIasã Ioarsã µl perl de capre.
7. Sl plel de berbecl ruµlIe µl plel vlneIe µl
leamne nepuIrede.
8. Sl pleIrl sardll µl pleIrl de sãpaI la
umãrarlu µl la halna cea pánã la plcloare.
9. Sl IoI cel cu lnlmã ln{eleapIã, lnIru vol
venlnd, sã facã IoaIe cáIe au porunclI Dom-
nul.
1û. CorIul µl mãrun{lµurlle µl acoperemán-
Iurlle µl lnIlnsorlle µl zãvoarãle µl sIálpll.
11. Sl slcrllul mãrIurlel µl rudele lul µl
mllosIlvlIorlul lul µl caIapeIeasma.
12. Sl pánzãle cur{ll µl sIálpll el µl pleIrlle
smaragdulul.
13. Sl Iãmála µl unIuldelemn al ungerll µl
unIuldelemn cel de la candllã µl unIuldelemn
al ungerll.
14. Sl masa µl IoaIe vasele el.
15. Sl sfeaµnlcul µl IoaIe vasele lul.
16. Sl unIuldelemn al ungerll µl Iãmála
Iocmlrel µl poala uµll corIulul.
17. Sl jerIvenlcul µl IoaIe vasele lul.
18. Sl veµmlnIele ceale sflnIe ale lul Aaron,
preoIulul, µl veµmlnIele cu care slujesc cu
eale ln sfánIa µl halnele ceale de preo{le flllor
lul AaronȬ.
19. Sl au leµlI IoaIã adunarea flllor lul Israll
de la Molsl.
2û. Sl au adus fleµIecarele ce-l Irãgea lnlma,
µl ce ll sã pãrea cu sufleIul lor dar Domnulul
la IoaIe lucrurlle corIulul mãrIurlel µl la Ioa-
Iã gãIlrea lul µl la IoaIe veµmlnIele sflnIel.
21. Sl au adus bãrba{ll de la mulerl, fleµIe-
carele ce l s-au pãruI cu cugeIul, au adus
pece{l µl cercel µl lneale µl lmpleIlIurl µl salbe
µl orlce vas de aur.
22. Sl Io{l cá{l au adus dar de aur Domnulul,
µl la carll s-au aflaI mãIasã µl plel vlneIe µl
plel de berbeace ruµlIe.
23. ToI cel ce au adus dar, arglnI
aravlceascã are: aduce{l dlnIru ale voasIre dare Domnulul.
*Sus
23, 18
Sus
23, 19
*Sus
23, 19
*2 Cor.
3, 13
*Sus
24, 18
2 Leage
9, 18
**2 Leage
4, 13
*Sus
25, 2
1.
87
CARTEA IESIRII CAP 35 SI 36
µl aramã au adus darurl Domnulul, µl la carll
s-au aflaI leamne nepuIrede, la IoaIe lucrurlle
gãIlrll au adus.
24. Sl IoaIã mularea cea ln{ãleapIã cu
cugeIul, carea cu málnlle Ioarce, au adus Iors
vánãI µl mohoráI µl roµu µl mãIasã, µl IoaIe
mulerlle cãrora le-au pãruI cu cugeIul lor
lnIru ln{elepclune au Iors pãr de caprã.
25. Sl bolarll au adus pleIrl de smaragd µl
pleIrl de pllnlre (b) la umãrarlu µl la engol-
plon.
26. Sl la Iocmlrl (v) µl la unIuldelemn al
ungerll µl la Iocmlrea Iãmálel (g).
27. Sl IoI bãrbaIul µl mularea pre carll adu-
cea cugeIul lor lnIra µl fãcea IoaIe lucrurlle
cáIe au porunclI Domnul prln Molsl sã facã,
au adus flll lul Israll dar Domnulul.
28. Sl au zls Molsl flllor lul Israll:* ,IaIã, au
chemaI Dumnezeu anume pre Veselell a lul
Urle, fllulul lul Or, dln neamul lul Iuda.
29. Sl l-au umpluI pre el de duh dumnezãlesc
de ln{elepclune µl de prlceapere µl de µIlln{a
a IoaIe.
3û. Sã fle mal mare presIe meµIerl (d), dupã
IoaIe lucrurlle arhlIecIurll, sã facã aurul µl
arglnIul µl arama, µl sã clopleascã pllaIra, µl
sã lucreaze leamnele.
31. Sl sã facã lnIru IoI lucrul ln{elepclunel,
µl a adaoge lnalnIe au daI ln cugeIul lul.
32. Sl lul Ellav al lul Ahlsamah, dln neamul
lul Dan.
33. Sl l-au umpluI pre el de ln{elepclune µl
de prlceapere, de cugeI, IoaIe sã le prlceapã,
sã facã lucrurlle sflnIel, µl ceale {esuIe µl
lmpesIrlIe sã le {easã cu roµu µl cu mohoráI
µl cu mãIasã, sã facã IoI lucrul arhlIecIurll,
de lmpesIrlI¨.
CAP 36
AJucdnJ Jururì muì multe Jecdt ur jì Je lìpsd, sd gdteus-
cd cortul Jupd toute pdrjìle sule, uJecd. pdreturele,
copcele, clìotorìle, ucoperemdnturìle, stdlpìì, temeìurìle,
zdoourdle, oerìgìle ¸ì ¸utru.
l au fãcuI Veselell µl Ellav, µl
IoI cel ln{elepI cu cugeIul, cul
s-au daI ln{elepclune µl µIlln{ã
lnIru dánµll, sã prlceapã a face
IoaIe lucrurlle care sã cuvln la ceale sflnIe µl
la IoaIe cáIe au porunclI Domnul.
2. Sl au chemaI Molsl pre Veselell µl
pre Ellav µl pre Io{l cá{l avea ln{elepclune,
cãrora le-au daI Dumnezeu µIlln{ã ln lnlmã,
µl pre Io{l carll de bunãvole au volI sã
meargã la lucrurl ca sã le sãvárµeascã,
µl au luaI de la Molsl IoaIe darurlle
25. (b) De pllnlre, adecã scumpe. 26. (v) Tocmlrl
sã zlc ceale ce sánI dln mal mulIe aromaIe µl mlreaz-
me alcãIulIe µl fãcuIe; (g) Aµea era dln mal
care le-au adus flll lul Israll la IoaIe lucrurlle
sflnIel, ca sã le facã pre eale.
3. Sl el lncã lua ceale ce sã aducea de la
cel ce aducea dlmlnea{a.
4. Sl vlnea Io{l ln{elep{ll carll fãcea IoaIe
lucrurlle sflnIel, fleµIecarele dupã lucrul sãu
carele lucra, µl au zls cãIrã Molsl cã: ,Mal
mulI aduce norodul, decáI sánI lucrurlle care
au porunclI Domnul sã se facã¨.
5. Sl au porunclI Molsl µl au sIrlgaI ln
Iabãrã, zlcánd: ,BãrbaI µl mulare sã nu mal
aducã la lncepãIurlle sflnIel¨.
6. Sl s-au oprlI norodul a mal aduce, µl
lucrurlle lor au fosI lor de ajuns la lucru sã le
facã pre eale, µl au mal rãmas.
7. Sl au fãcuI IoI ln{elepIul la cugeI lnIru
cel ce lucra la corI zeace pãreIare de mãIasã
lmpleIlIã µl de vánãI µl de mohoráI µl de roµu
lmpleIlI, heruvlm, lucru de {esãIorlu le-au
fãcuI pre eale.
8. Lungul unul pãreIarlu de doaozecl µl opI
de co{l, µl de laI de paIru co{l un pãreIarlu
era, o mãsurã era la IoaIe pãreIarele.
9. Sl clncl pãreIare dlnIr-lnsele sã {lnea unul
de alIul (a).
1û. Sl au fãcuI chloIorl vlneIe la marglnea
unul pãreIarlu, de o parIe, la lmpreunare, µl
aµea au fãcuI la marglnea pãreIarlulul celul
dln afarã la lmpreunarea a doao, clnclzecl
de chloIorl au fãcuI de o parIe a pãreIarlulul
µl clnclzecl de chloIorl au fãcuI de ceaea parIe
a pãreIarlulul, dupã lmpreunarea celul de al
dollea, cu fa{a unul cãIrã alIul cãuIánd fleµIe-
carele.
11. Sl au fãcuI clnclzecl de copce de aur, µl
au lmpreunaI pãreIarele unul cu alIul cu
copcele, µl sã fãcea un corI.
12. Sl au fãcuI plel argãslIe, ca sã acopere
corIul, unsprãzeace plel au fãcuI.
13. Lungul unll plel era de Irelzecl de co{l,
µl de paIru co{l laIul unll plel, de o mãsurã
era ceale unsprãzeace plel; µl lmpreunaIe
clncl plel lnIr-un loc µl µease lnIr-un loc.
14. Sl au fãcuI clnclzecl de chloIorl pre
marglnea plell cell dln mljloc, dupã lmpre-
unare, µl clnclzecl de chloIorl au fãcuI pre
marglnea plell ce sã lmpreunã cu a doao.
15. Sl au fãcuI clnclzecl de copce de aramã,
µl au lmpreunaI copcele de chloIorl µl au
lmpreunaI plelle, µl s-au fãcuI una.
16. Sl au fãcuI acoperemánI corIulul plel de
berbecl roµlIe, µl acoperemánIurl plel vlneIe
deasupra.
17. Sl au fãcuI corIulul sIálpl de leamne
nepuIrede.
mulIe mlrosurl fãcuIã Iãmála aceasIa. 3û. (d) Grece.:
sã fle arhlIeacI, adecã, meµIer mare. 9. (a) Sl larãµl
clncl pãreIare era dlnIru dánsele {llndu-sã unul de alIul.
*Sus
31, 2
*Sus
22, 1
1.*
88
CARTEA IESIRII CAP 36 SI 37
18. De zeace co{l un sIálp, µl de un coI µl
jumãIaIe de laI un sIálp.
19. Doao unghlureale la un sIálp, sIánd
lmproIlvã unul alIula.
2û. Aµea au fãcuI la Io{l sIálpll corIulul, µl au
fãcuI sIálpll corIulul doaozecl de sIálpl despre
laIurea cea cãIrã ausIru, µl paIruzecl de
Iemelurl de arglnI au fãcuI la doaozecl de
sIálpl.
21. Doao Iemelurl la un sIálp, de amándoao
pãr{lle lul, µl doao Iemelurl la un sIálp, de
amándoao pãr{lle lul.
22. Sl la laIurea a doao de cãIrã mllazãnoap-
Ie, doaozecl de sIálpl µl paIruzecl de Iemelurl
la dánµll de arglnI, doao Iemelurl la un sIálp,
de amándoao pãr{lle lul, µl doao Iemelurl la
un sIálp, de amándoao pãr{lle lul.
23. Sl dlndãrãpIul corIulul, despre parIea de
cãIrã mare,
24. Au fãcuI µease sIálpl, µl dol sIálpl au fãcuI
la unghlurlle corIulul dlndãrãpI.
25. Sl era lnIocma de jos, µl lnIr-un chlp era
Iocml{l, dln capeIe lnIru o asemãnare.
26. Aµea au fãcuI la amándoao pãr{lle celor
doao unghlurl, µl era opI sIálpl, µl Iemelurlle
lor de arglnI µeasesprãzeace, doao Iemelurl
la un sIálp µl doao Iemelurl la alI sIálp, de
amándoao pãr{lle lul (e).
27. Sl au fãcuI clncl zãvoarã de leamne ne-
puIrede la sIálpl, de o parIe a corIulul.
28. Sl clncl zãvoarã la sIálpll de ceaealalIã
parIe a corIulul.
29. Sl clncl zãvoarã la sIálpll cel dlndãrãpIul
corIulul de cãIrã mare.
3û. Sl zãvorul cel dln mljloc prln mljlocul
sIálpllor sã peIrecea, de la o laIure pánã ln
ceaealalIã laIure.
31. Sl sIálpll l-au ferecaI cu aur.
32. Sl verlglle lor prln care sã bãga rudele
le-au fãcuI de aur, µl zãvoarãle le-au ferecaI
cu aur.
33. Sl au fãcuI acoperemánI de vánãI µl
mohoráI µl de roµu lmpleIlI µl de mãIasã
rãsuclIã, lucru {esuI l-au fãcuI heruvlm.
34. Sl l-au pus pre paIru sIálpl nepuIrezl
fereca{l cu aur, µl cãpãIálele lor de aur, µl
Iemelurlle lor paIru de arglnI.
35. Sl au fãcuI poalã la uµea corIulul de vánãI,
µl de mohoráI µl de roµu lmpleIlI µl de mãIasã
rãsuclIã, lucru lmplsIrlI.
36. Sl sIálpll el clncl, µl cãpãIálele lor, µl au
ferecaI cãpãIálele lor cu aur.
37. Sl le-au vãrsaI lor clncl Iemelurl de aramã.
CAP 37
5d juce sìcrììul, jertoenìcul mìlostìoìtorìu, musu, sjeu¸nìcul,
cunJìlele, olturìul tdmdìerìì ¸ì tocmìreu tdmdìerìì.
26. (e) De amándoao capeIele lul. 2. (a) ZlmIe,
l au fãcuI Veselell slcrllul dln
leamne nepuIrede, de dol co{l
µl jumãIaIe de lung, µl de un
coI µl jumãIaIe de laI, µl de
un coI µl jumãIaIe de lnalI.
2. Sl l-au ferecaI cu aur curaI dlnlãunIru
µl dlnafarã, µl l-au fãcuI lul zlmIe (a) suclI
de aur lmpreglur.
3. Sl au vãrsaI paIru verlgl de aur pre paIru
cornurl ale lul, doao verlgl de o laIure, µl
doao verlgl de ceaealalIã laIure.
4. Sl au fãcuI rude de leamne nepuIrede,
µl le-au ferecaI cu aur.
5. Sl au bãgaI rudele prln verlglle ceale
dln laIurlle slcrllulul, sã rádlce slcrllul cu
eale.
6. Sl au fãcuI jerIvenlc mllosIlvlIorlu de
aur curaI de dol co{l µl jumãIaIe de lung, µl
de un coI µl jumãIaIe de laI.
7. Sl au fãcuI dol heruvlml de aur vãrsa{l,
µl l-au pus de amándoao pãr{lle jerIvenlcu-
lul.
8. Un heruvlm de o laIure, µl alI heruvlm
de ceaealalIã laIure a jerIvenlculul, µl au
fãcuI pre acel dol heruvlml de amándoao
laIurlle lul.
9. Sl era amándol heruvlmll lnIlnzlnd arl-
plle sale deasupra, umbrlnd cu arlplle sale
presIe jerIvenlc, µl fea{ele lor una cãIrã alIa,
cãIrã jerIvenlc era fea{ele heruvlmllor.
1û. Sl au fãcuI masã de leamne nepuIrede
de dol co{l de lungã µl de un coI de laIã µl
de un coI µl jumãIaIe de lnalIã.
11. Sl o au ferecaI cu aur curaI, µl l-au
fãcuI el slnglfurl de aur sucl{l lmprejur.
12. Sl l-au fãcuI el cununã lmprejur de
pumn, µl au fãcuI zlm{l sucl{l de aur lmpre-
jurul cununll.
13. Sl l-au vãrsaI el paIru verlgl de aur la
paIru pãr{l ale plcloarelor el, supI cununa
cea lmpleIlIã.
14. Era verlglle prlnsorl rudelor, ca sã
rádlce masa.
15. Sl au fãcuI rudele de leamne nepu-
Irede µl le-au ferecaI cu aur, ca sã rádlce
masa.
16. Sl au fãcuI vasele measll, blldele el µl
cãdealnl{lle µl cãuµlle µl nãsIrãplle, cu care
va Iurna, de aur curaI.
17. Sl au fãcuI sfeaµnlcul de aur curaI,
vãrsaI au fãcuI sfeaµnlcul.
18. Fusul lul µl fofeazele µl scafele µl
{lnerlle µl florlle dlnIr-lnsul.
19. Sease fofeaze leµlnd dln laIurl, Irel
fofeaze ale sfeaµnlculul dln o laIure a lul,
µl Irel dln ceaealalIã laIure a lul.
adecã, cununã sau colac, ca un gánj lmprejur.
1.
89
CARTEA IESIRII CAP 37 SI 38
2û. Sl Irel {lnerl, ln chlpul nucµoarelor, lnIr-o
fofeazã scafã µl floare.
21. Sl Irel {lnerl, ln chlpul nucµoarelor,
lnIr-alIã fofeazã scafã µl floare.
22. Aµea la ceale µease fofeaze care les dln
sfeaµnlc.
23. Sl ln sfeaµnlc paIru {lnerl, ln chlpul
nucµoarel, lnIr-o fofeazã scafã µl florlle.
24. Scafa supI ceale doao fofeaze dlnIr-lnsul,
µl scafa supI ceale doao fofeaze dlnIr-lnsul,
aµea ceale µease fofeaze care les dln sfeaµnlc.
25. Sl fofeazele µl scafele dlnIr-lnsul era IoaIe
vãrsaIe dlnIr-un aur curaI.
26. Sl au fãcuI lumlnlle lul, µeapIe, µl llngu-
rlle lul.
27. Sl cleaµIele lul de aur curaI.
28. De un IãlanI de aur curaI l-au fãcuI pre
el µl IoaIe vasele lul.
29. Sl au fãcuI jerIvenlc de Iãmálare dln
leamne nepuIrede de un coI de lung, µl de un
coI de laI, ln paIru muchl, µl de dol co{l lnãl-
{lmea lul, dlnIr-lnsul era coarnele lul.
3û. Sl l-au ferecaI cu aur curaI, graIlla lul µl
pãre{ll lul µl coarnele lul.
31. Sl l-au fãcuI lul cununã lmpleIlIã de aur
lmprejur, µl doao verlgl de aur curaI l-au fãcuI
lul supI cununa cea lmpleIlIã a lul, de
amándoao laIurlle lul, la amándoao coasIele
lul, la verlglle rudelor, ca sã rádlce cu acealea.
32. Sl au fãcuI zãvoarãle dln leamne nepu-
Irede, µl le-au ferecaI cu aur.
33. Sl au fãcuI unIuldelemn cel sfánI al
ungerll µl Iocmlrea Iãmálel curaI, lucru de
fãcãIorlu de mlr.
CAP 38
5d juce jertoenìcul urJerìì Je tot cu spdldtoure Je urumd,
¸ì curte, ¸ì Jururìle ceule uJusd sd numdrd.
l au fãcuI jerIvenlc de ardere de
IoI dln leamne nepuIrede de
clncl co{l de lung, µl de clncl
co{l de laI, ln paIru muchl era
jerIvenlcul, µl de Irel co{l lnãl{lmea lul.
2. Sl au fãcuI coarnele pre ceale paIru
muchl, dlnIr-lnsul era coarnele, µl le-au aco-
perlI cu aramã.
3. Sl au fãcuI cununã jerIvenlculul, µl
acoperemánIul lul µl pãharãle lul µl furcu{ele
ceale de carne ale lul µl cãdealnl{a lul µl IoaIe
vasãle lul le-au fãcuI de aramã.
4. Sl l-au fãcuI lul grãIarlu, lucru ca mreajea
de aramã.
5. Sl au fãcuI grãIarlulul paIru verlgl de
aramã ln paIru pãr{l, µl le-au pus supI
grãIarlul jerIvenlculul dedesupI, µl era
8. (a) ÎnIrã, am luaI dln Blbl. slrleneascã; cea romá-
neascã µl laIlneascã are dln, ln loc de lnIrã. (b) Ce-
grãIarlul pánã la jumãIaIe de jerIvenlc.
6.* Sl au fãcuI rude jerIvenlculul de leamne
nepuIrede, µl le-au ferecaI cu aramã, µl au
bãgaI rudele prln verlglle ceale dln coasIele
jerIvenlculul, cánd l-au rádlcaI pre el.
7.* Gãunos de scándurl l-au fãcuI.
8. Sl au fãcuI spãlãIoare de aramã, µl
Iemelul el de aramã lnIrã (a) ogllnzlle
mulerllor celor ce au posIlI, care au posIlI la
uµlle corIulul mãrIurlel (b).
9. Sl au fãcuI curIea, despre amllazãzl, pán-
zele cur{ll, de roµu rãsuclI, de o suIã presIe
suIã de co{l.
1û. Sl sIálpll lor, doaozecl, µl Iemelurlle lor,
doaozecl de aramã, µl copcele lor µl arlplle
lor, de arglnI.
11. Sl ln laIurea cea despre mllazãnoapIe,
de o suIã presIe suIã de co{l, µl sIálpll lor
doaozecl, µl Iemelurlle lor doaozecl de aramã,
µl copcele lor µl arlplle lor, de arglnI.
12. Sl, ln laIurea cea despre mare, pãreIare
de clnclzecl de co{l, sIálpll lor, zeace, µl
Iemelurlle lor, zeace, µl copcele lor µl arlplle
lor, de arglnI.
13. Sl ln laIurea cea de cãIrã rãsãrlI, de clncl-
zecl de co{l.
14. Pánze de clnclsprãzeace co{l dlndãrãpI,
µl sIálpll lor, Irel, µl Iemelurlle lor, Irel.
15. Sl dlndãrãpIul al dollea, de o parIe µl de
alIa, spre uµea cur{ll, pãreIare de clnclsprã-
zeace co{l, µl sIálpll lor, Irel, µl Iemelurlle
lor, Irel.
16. ToaIe pãreIarele corIulul, de mãIasã
rãsuclIã.
17. Sl Iemelurlle sIálpllor, de aramã, µl chlo-
Iorlle lor, de arglnI, µl capeIele lor, ferecaIe
prlmprejur cu arglnI, µl sIálpll, prlmprejur
fereca{l cu arglnI, Io{l sIálpll cur{ll.
18. Sl acoperemánIul por{ll cur{ll, lucru de
lmpesIrlIorlu, de vánãI µl de mohoráI µl de
roµu rãsuclI µl de mãIasã lmpleIlIã, de
doaozecl de co{l de lung, µl de lnalI µl de
larg, de clncl co{l, poIrlvlndu-sã pánzelor
cur{ll.
19. Sl sIálpll lor, paIru, µl Iemelurlle lor,
paIru, de aramã, µl chloIorlle lor, de arglnI,
µl capeIele lor, ferecaIe cu arglnI.
2û. Sl IoaIe {eruµele cur{ll lmprejur, de
aramã.
21. Sl aceasIa easIe Iocmeala corIulul
mãrIurlel, dupã cum s-au porunclI lul Molsl,
sã fle slujba levl{llor prln IIamar, fllul lul
Aaron, preoIulul.
22. Sl Veselell, fllul lul Urle, dln nea-
mul lul Iuda, au fãcuI dupã cum au
lor ce au posIlI, adecã a mulerllor care sIrãjula la
uµea corIulul.
*2 Paral.
1, 5
1.*
*Sus
27, 1
*Sus
27, 8

CARTEA IESIRII CAP 38 SI 39
porunclI Domnul lul Molsl.
23. Sl Ellav, feclorul lul Ahlsamah, dln nea-
mul lul Dan, carele au fosI meµIer mal mare
presIe ceale {esuIe µl presIe ceale cusuIe
µl presIe ceale lmpesIrlIe, au {esuI cu vánãI
µl cu mohoráI µl cu roµu rãsuclI µl cu mãIa-
sã.
24. ToI aurul care s-au lucraI la lucrurl,
dupã IoI lucrul sflnIelor, s-au fãcuI aur dln
zãclulalã, doaozecl µl noao de Ialan{l µl
µeapIe suIe µl Irelzecl de slcll, dupã slclul
cel sfánI.
25. Sl arglnIul ce s-au adus dar de la oamenll
cel numãra{l al adunãrll, o suIã de Ialan{l µl
o mle µeapIe suIe µeapIezecl µl clncl de slcll,
o drahmã pe cap, jumãIaIe de slclu, dupã
slclul cel sfánI.
26. ToI acela mergea la numãr, carele era
de doaozecl de anl, µl mal sus la µease suIe
µl Irel de mll µl clncl suIe µl clnclzecl.
27. Sl au fosI acea suIã de Ialan{l de arglnI
la vãrsarea capeIelor corIulul µl la capeIele
acoperemánIulul.
28. O suIã de capeIe la o suIã de Ialan{l, un
IalanI la un capeI.
29. Sl cel o mle µeapIe suIe µeapIezecl µl
clncl de slcll l-au fãcuI la chloIorlle sIálpllor,
µl au polelI cãpãIálele lor, µl l-au lmpodoblI
pre el.
3û. Sl aramã s-au adus Irel suIe µl µeapIe-
zecl de Ialan{l, doao mll µl paIru suIe de
slcll.
31. Sl au fãcuI dlnIr-lnsa pragurlle uµll cor-
Iulul mãrIurlel, µl jerIvenlcul cel de aramã
cu grãIarlul lul, µl IoaIe vasele jerIvenlculul.
32. Sl Iemelurlle cur{ll prlmprejur, µl pragu-
rlle por{ll cur{ll, µl {eruµll corIulul, µl {eruµll
cur{ll prlmprejur.
CAP 39
5d juc luìnele ceule urlìereìe¸tì ¸ì preoje¸tì, ¸ì tot lucrul
cel poruncìt sd sdodr¸eu¸te.
l vánãIul µl mohoráIul µl roµul
ce au rãmas le-au fãcuI veµ-
mlnIe de slujbã lul Aaron, ca
sã slujeascã cu eale lnIru cel
sfánI, dupã cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
2.* Sl au fãcuI umãrarlul de aur µl de vánãI
µl de mohoráI µl de roµu rãsuclI µl de mãIasã
Ioarsã.
3. Sl Iãlarã Iãbllle ceale de aur ca pãrul,
ca sã-l {ease lmpreunã cu vánãIul µl cu
mohoráIul µl cu roµul cel rãsuclI µl cu
mãIasa cea Ioarsã, lucru {esuI le-au fãcuI
pre eale.
4. Umãrarlul lmpreunaI de amán-
doao pãr{lle, lucru {esuI lnIru slne, lm-
pleIlI unul cu alIul, dlnIru dánsul au
fãcuI dupã fãpIura lul, dln aur µl dln
vánãI µl dln mohoráI µl dln roµu rãsu-
clI µl dln mãIasã Ioarsã, dupã cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
5. Sl au fãcuI doao pleIrl de smaragd
lmpãnaIe µl {lnIulIe cu aur, sãpaIe µl clopllIe
clopllIurã de peceaIe, dln numele flllor lul
Israll.
6. Sl le-au pus pre umerlle umãrarlulul, pleIrl
de pomenlre sánI flllor lul Israll, dupã cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
7. Sl au fãcuI engolplon, lucru {esuI cu
lmpesIreale, dupã lucrul umãrarlulul, de aur
µl de vánãI µl de mohoráI µl de roµu rãsuclI µl
de mãIasã Ioarsã, ln paIru cornurl lndolI au
fãcuI engolplonul, de o palmã de lung µl de o
palmã de laI lndolI.
8. Sl au {esuI lnIr-lnsul paIru rándurl de pleIrl
scumpe, rándul cel dlnIálu de pleIrl sardlon
µl Iopazlon µl smaragd.
9. Sl rándul al dollea anIrax µl samflr µl
laspls.
1û. Sl rándul al Irellea, llghlrlon µl ahaIls µl
ameIlsIos.
11. Sl rándul al paIrulea, hrlsollIos µl vlrlllon
µl onlhlon, lncungluraIe cu aur µl legaIe prlm-
prejur cu aur.
12. Sl pleIrlle era cu numele flllor lul Israll,
doaosprãzeace cu doaosprãzeace nume ale
lor, sãpaIe pece{l, fleµIecarele dlnIrã ceale
doaosprãzeace neamurl cu numele sãu.
13. Sl au fãcuI presIe engolplon lãn{uµe
lmpleIlIe, lucru lmpleIlI de aur curaI.
14. Sl au fãcuI doao paveze de aur µl doao
verlgl de aur.
15. Sl au pus aceale doao verlgl de aur la
amándoao lncepãIurlle engolplonulul.
16. Sl au pus lãn{uµele ceale de aur lnIr-
amándoao verlglle, de amándoao pãr{lle
engolplonulul µl de amándoao laIurlle, µl au
lmpreunaI aceale doao lãn{uµe.
17. Sl au pus presIe ceale doao paveze umerll
umãrarlulul dlnalnIe, ln fa{ã.
18. Sl au fãcuI doao verlgl de aur µl le-au
pus presIe amándoao arlplle, pre marglnea
engolplonulul µl pre marglnea cea dlndãrãp-
Iul umãrarlulul dlnlãunIru.
19. Sl au fãcuI doao verlgl de aur µl le-au pus
presIe amándol umerll umãrarlulul, dln jos
de dánsul, ln fa{ã, dupã lmpreunarea cea de
sus a {esãIurll umãrarlulul.
2û. Sl au sIráns engolplonul dln verlglle ceale
de pre dánsul cãIrã verlglle umãrarlulul
{llndu-sã, de vánãI, fllnd lmpleIlIe cãIrã
{esãIura umãrarlulul, ca sã nu sã sloboazã
engolplul de la umãrarlu, dupã cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
21. Sl au fãcuI halna cea lungã pánã jos, carea
easIe supI umãrarlu, lucru {esuI IoI vánãI.
22. Sl gura halnel cell lungl pánã jos ln mljloc
{esuIã, lmpleIlIã, cu care, {llnd lmpreglur, cel
lmprejurul gurll era nedezlegaI.
23. Sl au fãcuI la poalele halnel cell lungl
pánã jos, dln jos, rodloare, ca a unel
*Sus
28, 6
1.
91
CARTEA IESIRII CAP 39 SI 4û
rodll lnflorlIe, de vánãI µl de mohoráI µl de
roµu rãsuclI µl de mãIasã Ioarsã.
24. Sl au fãcuI clopo{el de aur, µl au pus clo-
po{ell pre poalele halnel lmprejur prlnIrã rodll.
25. Clopo{el de aur µl rodloare pre poalele
halnel lmprejur, ca sã slujeascã dupã cum
au porunclI Domnul lul Molsl.
26. Sl au fãcuI halne de mãIasã, lucru {esuI,
lul Aaron µl flllor lul.
27. Sl chldarele de mãIasã, µl mlIra de
mãIasã, µl rochllle (a) de mãIasã rãsuclIã.
28. Sl brálele lor de mãIasã vánãIã µl
mohoráIã µl roµle rãsuclIã, lucru de lmpes-
IrlIorl, ln ce chlp au porunclI Domnul lul
Molsl.
29. Sl au fãcuI Iabla cea de aur, oseblre
sfánIulul, de aur curaI, µl au scrls pre ea slove
sãpaIe de peceaIe: ,Sfln{lre Domnulul¨.
3û. Sl au pus presIe ea lmpleIlIura cea
vánãIã, ca sã fle presIe mlIrã deasupra, ln ce
chlp au porunclI Domnul lul Molsl.
31. Sl au sãvárµlI IoI lucrul corIulul mãr-
Iurlel, µl au fãcuI flll lul Israll dupã IoaIe cáIe
au porunclI Domnul lul Molsl.
32. Sl au adus corIul la Molsl, µl IoaIe vasãle
lul µl verlglle lul µl sIálpll lul µl zãvoarãle lul
µl {eruµll lul µl Iemelurlle lul.
33. Sl plelle µl plelle de berbeace, ceale roµl-
Ie, µl acoperemánIurlle ceale deasupra plell
cell vlneIe.
34. Sl caIapeIeasma (b) µl slcrllul mãrIurlel,
µl rudele lul µl jerIvenlcul.
35. Sl masa, µl IoaIe vasãle el, µl pálnlle
punerll lnalnIe.
36. Sl sfeaµnlcul cel curaI, µl lumlnlle lul,
µl lumlnl de ardere, µl IoaIe vasãle lul, µl
unIuldelemn cel de la candllã.
37. Sl mllosIlvlIorlul µl unIuldelemn al unge-
rll µl Iãmála cea IocmlIã (v).
38. Sl poala corIulul.
39. Sl jerIvenlcul cel de aramã µl grãIarlul,
µl rudele lul µl IoaIe vasãle lul, µl spãlãIoarea,
µl Iemelul el.
4û. Sl pánzele cur{ll, µl sIálpll µl Iemelurlle
el, µl poala uµll cur{ll, µl funllle el µl {eruµll
el.
41. Sl IoaIe unealIele ceale ce sánI la lucrul
corIulul mãrIurlel.
42. Sl veµmlnIele ceale de slujbã, ca sã
slujeascã cu eale ln sfánIa, veµmlnIele sflnIel,
care sánI ale lul Aaron, µl veµmlnIele flllor
lul ceale de slujbã; dupã IoaIe cáIe au porun-
clI Domnul lul Molsl, aµea au fãcuI flll lul
Israll IoaIã gãIlrea.
43. Sl au vãzuI Molsl IoaIe lucrurl-
27. (a) Rochllle sánI halnã cu carea sã lnclnge, mal
lungã ceva decáI cum au zldarll cánd lucrã. 34. (b)
CaIapeIeazma easIe cuvánI grecesc, carea ln-
le, µl era fãcuIe aceasIea ln ce chlp au porun-
clI Domnul lul Molsl, aµea le-au fãcuI pre
eale, µl blne l-au cuvánIaI pre el Molsl.
CAP 4û
ln lunu Jìntdìu, sd porunceu¸te sd se rdJìce ¸ì sd se
sjìnjuscd cortul, cure, sdodr¸ìnJu-sd, sd umple Je mdrì-
reu Domnuluì, totJeuunu ucoperìnJu-l nuorul, ujurd
Je cdnJ porneu.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,În zloa dlnIálu a lunll
dlnIálu, lunã noao, vel lnIlnde
corIul mãrIurlel.
3. Sl vel pune slcrllul mãrIurlel µl vel
acoperl slcrllul cu caIapeIeazma.
4. Sl vel bãga lnlãunIru masa µl vel pune
lnalnIe punerea el.
5. Sl vel bãga lnlãunIru sfeaµnlcul µl vel
pune fãclllle lul, µl vel pune jerIvenlcul cel
de aur, ca sã Iãmálazã lnalnIea slcrllulul.
6. Sl vel pune acoperlrea acoperemánIulul
pre uµea corIulul mãrIurlel, µl jerIvenlcul
jerIvelor ll vel pune la uµlle corIulul mãrIu-
rlllor.
7. Sl vel pune spãlãIoarea lnIrã corIul
mãrIurlel µl lnIrã jerIvenlc, µl vel pune
lnIr-lnsa apã.
8. Sl vel pune lmprejur corIul, µl IoaIe cáIe
sánI le vel sfln{l.
9. Sl vel lua unIdelemn de ungere, µl vel
unge corIul µl IoaIe ceale dlnIr-lnsul, µl-l vel
sfln{l pre dánsul, µl IoaIe vasãle lul, µl vor fl
sflnIe, µl vel unge jerIvenlcul jerIvelor, µl
IoaIe vasele, µl vel sfln{l jerIvenlcul, µl va fl
jerIvenlcul SfánIa SflnIelor.
1û. Sl vel unge spãlãIoarea µl Iemelul el, µl
o vel sfln{l pre ea.
11. Sl vel aduce pre Aaron µl pre flll lul la
uµlle corIulul mãrIurlel.
12. Sl vel spãla pre dánµll cu apã, µl vel
lmbrãca pre Aaron cu veµmlnIele lul ceale
sflnIe, µl-l vel unge pre el µl-l vel sfln{l pre el,
µl va preo{l Mle; µl pre feclorll lul vel aduce,
µl-l vel lmbrãca cu halne, µl-l vel unge, precum
al uns pre IaIãl lor, µl vor fl Mle preo{l.
13. Sl va fl ca sã le fle lor ungere de preo{le
ln veacl, lnIru neamurlle lor¨.
14. Sl au fãcuI Molsl IoaIe cáIe l-au porunclI
lul Domnul, aµea au fãcuI.
15. Sl au fosI ln luna dlnIálu, ln al dollea
an de cánd au leµlI el dln EghlpI, la lunã
noao, s-au lnIlns corIul.
16.* Sl au pus Molsl corIul, µl au pus
cãpe{ealele, µl au aµezaI zãvoarãle.
sãmneazã acoperemánI de pánzã, cum sánI la olIare
dverlle ceale de pánzã. 37. (v) Grece.: Iãmála Ioc-
mlrel, adecã IocmlIã dln mal mulIe cealea.
*Nume.
7, 1
1.
2.
92
CARTEA IESIRII CAP 4û
17. Sl au rádlcaI sIálpll, µl au lnIlns
pãreIarele corIulul, µl au pus acoperemánIul
corIulul presIe el, deasupra, dupã cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
18. Sl, luánd mãrIurllle, le-au pus ln slcrllu,
µl au pus rudele supI slcrllu.
19. Sl au bãgaI slcrllul ln corI, µl au pus
acoperemánIul caIapeIeasmel, µl au acoperlI
slcrllul mãrIurlel, ln ce chlp au porunclI
Domnul lul Molsl.
2û. Sl au pus masa ln corIul mãrIurlel, de
laIurea corIulul mãrIurlel de cãIrã mllazã-
noapIe afarã de acoperemánIul corIulul.
21. Sl au pus presIe ea pálnlle punerll
lnalnIea Domnulul, dupã cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
22. Sl au pus sfeaµnlcul ln corIul mãrIurlel,
ln preajma measll, de laIurea corIulul cãIrã
ausIru.
23. Sl au pus fãclllle lul lnalnIea Domnulul,
ln ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl.
24. Sl au pus jerIvenlcul cel de aur ln corIul
mãrIurlel, ln preajma caIapeIeasmel.
25. Sl au IãmálaI presIe el Iãmála Iocmlrel,
dupã cum au porunclI Domnul lul Molsl.
26. Sl jerIvenlcul jerIvelor l-au pus la
uµlle corIulul mãrIurlel, µl au adus pres-
33. (a) Cu sarclnlle sale, adecã, cu avearea sa.
Ie el ardere de IoI µl jerIvã, dupã cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
27. Sl au fãcuI spãlãIoarea lnIrã corIul
mãrIurlel µl lnIrã sfeaµnlc, µl au pus lnIr-lnsa
apã.
28. Ca sã se speale dlnIr-lnsa Molsl µl
Aaron, µl flll lul málnlle lor µl plcloarele.
29. Cánd vor lnIra el ln corIul mãrIurlel sau
cánd mergea la jerIvenlc sã slujeascã, sã
spãla dlnIr-lnsa, dupã cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
3û. Sl au pus curIea prlmpreglurul corIulul
µl a jerIvenlculul.
31. Sl au sãvárµlI Molsl IoaIe lucrurlle, µl
au acoperlI nor corIul mãrIurlel, µl s-au
umpluI corIul de mãrlrea Domnulul.
32.* Sl nu au puIuI Molsl sã lnIre ln corIul
mãrIurlel, cã umbrea deasupra lul norul, µl
s-au umpluI corIul de mãrlrea Domnulul.
33. Sl, cánd sã rádlca norul de la corI,
lnjuga flll lul Israll cu sarclnlle sale (a).
34. Iarã de nu sã rádlca norul, nu lnjuga,
pánã ln zloa ln carea sã rádlca norul.
35. Cã nor era zloa presIe corI, µl noapIea
foc era presIe dánsul lnalnIea a IoI Israllul,
ln IoaIe purceaderlle lor (b).
35. (b) ÎnIru IoaIe purceaderlle lor, adecã, IoIdeauna
cánd purcedea el.
CART E A L E V I T I L OR
CUVÂNT ÎNAINTE
eale ce sã {ln de rándulala levl{llor sánI: jerIvele preo{llor µl slujbele
levl{llor, lncã µl sãrbãIorlle, care IoaIe lnIru aceasIã carIe sã cuprlnd. S.
AugusIln, carIea 1û, De cetuteu IuI Dumnezeu, sã pare a zlce cum cã, ln
sIaIul nevlnovã{lel (adecã, mal lnalnIe de pãcãIulrea lul Adam), nu au
fosI jerIve, µl lnva{ã cum cã oamenll cel dlnIálu lnIre cura{l, de IoaIã prlhana
pãcaIulul pre slne lul Dumnezeu, ca nlµIe jerIve prea curaIe, s-au jerIvlI. Cum cã
aceasIã carIe easIe adevãraIã a lul Molsl cu acealeaµl dovedlrl sã araIã cu care
s-au arãIaI µl Facerea µl Ieµlrea. Sl, fllndcã ln A doao Leage mal nlmlc nu sã scrle
de jerIvele ceale de oslblIe feallurl, de corI, de podoabele µl de slujbele preo{llor,
µl de alIe mulIe, care sã {ln de slujba lul Dumnezeu, nu ne puIem lndol cum cã
IoaIe aceasIea, care sánI lnIru aceasIã carIe, nu ar fl de Molsl scrlse.
CAP 1
leugeu ¸ì moJru cum sd se uJucd jertou, cureu sd clemu urJere Je tot, Jìn boì, Jìn oì, Jìn cupre, Jìn turtureule
¸ì Jìn porumbì.
l au chemaI pre Molsl µl l-au
grãlI lul Domnul dln corIul
mãrIurlel, zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll, µl
vel zlce cãIrã el: «Om dlnIru vol, de va aduce
darurl Domnulul, dln doblIoace µl dln bol
µl dln ol ve{l aduce darurlle voasIre.
3.* De va fl ardere de IoI darul lul, dln bol,
parIe bãrbãIeascã curaIã, ll va aduce la uµea
corIulul mãrIurlel, ll va aduce pre dánsul
prllmlI lnalnIea Domnulul.
4. Sl va pune mána pre capul jerIvel,
prllmlIã lul, ca sã se mllosIlveascã spre el.
5. Sl vor junghla vl{elul lnalnIea Dom-
*Nume.
9, 15
3 Împãr.
8, 1û
*Ieµlre
29, 1û
1.
2.
93
CARTEA LEVITILOR CAP 1 SI 2
nulul, µl vor aduce flll lul Aaron preo{ll,
sángele, µl vor vãrsa sángele la jerIvenlcul
care easIe la uµea corIulul mãrIurlel.
6. Sl, bellnd arderea de IoI dupã mãdulãrl,
o vor lmpãr{l pre ea fleµIecarea mãdulare
deosebl.
7. Sl vor pune flll lul Aaron, preo{ll, foc
pre jerIvenlc, µl vor grãmãdl leamne pre foc.
8. Sl vor pune flll lul Aaron, preo{ll, pãr{lle
ceale IãlaIe µl capul µl grãslmea presIe
leamnele, care sánI pre focul cel de pre
jerIvenlc.
9. Iarã mãrunIalele µl plcloarele le vor
spãla cu apã µl le vor pune preo{ll IoaIe pre
jerIvenlc, ardere de IoI easIe, jerIvã, mlros
de bunã mlreazmã Domnulul.
1û. Iarã de va fl dln ol darul lul Domnulul,
µl dln mlel µl dln lezl, spre ardere de IoI,
parIe bãrbãIeascã curaI ll va aduce pre el.
11. Sl va pune mána pre capul lul, µl-l vor
junghla de cãIrã coasIele jerIvenlculul celul
despre mllazãnoapIe lnalnIea Domnulul, µl
vor vãrsa flll lul Aaron, preo{ll, sángele lul
pre jerIvenlc lmprejur.
12. Sl-l vor despãr{l ln pãr{l, µl capul µl
sãul, µl le vor pune preo{ll aceasIea pre
leamnele care sánI pre focul cel de pre
jerIvenlc.
13. Sl ma{ele µl plcloarele le vor spãla cu
apã, µl le va aduce preoIul IoaIe, µl le va
pune pre jerIvenlc, ardere de IoI, jerIvã,
mlros cu bunã mlreazmã Domnulul.
14. Iarã de va aduce dln ceale zburãIoare
jerIva sa dar Domnulul, va aduce dln Iur-
Iureale sau dln porumbl darul sãu.
15. Sl-l va aduce preoIul la jerIvenlc, µl ll
va fránge capul, µl-l va pune preoIul pre
jerIvenlc, µl va sIoarce sángele cãIrã fundul
jerIvenlculul.
16. Sl va scoaIe guµea cu peanele µl o va
lãpãda lángã jerIvenlc, de cãIrã rãsãrlI, la
locul cenuµll.
17. Sl-l va fránge dln arlpl, µl nu-l va Iãla
pãr{l, µl-l va pune preoIul pre jerIvenlc presIe
leamnele ceale de pre foc, aducere de jerIvã
easIe, mlros cu bunã mlreazmã Domnulul.
CAP 2
leugeu uJucerìì jertoelor, u jdìnìì stropìte cu untJelemn,
u tdmdìeì, u pdìnìlor, u jertoeì Jìn tìguìe ¸ì Je pre grdturìu,
¸ì u pdrgdlor, toute sdrute, ìurd nu Jospìte, nìcì sd jìe cu
mììure.
arã sufleIul de va aduce dar
jerIvã Domnulul, fãlnã curaIã
sã fle darul lul, µl va Iurna
presIe ea unIdelemn, µl va pune
presIe ea Iãmále: jerIvã easIe.
2. Sl o va aduce la flll lul Aaron preo{ll,
µl, luánd dlnIr-lnsa mána pllnã dln
fãlna cea cu unIdelemn, µl IoaIã Iãmála el, µl
va pune preoIul pomenlrea el pre jerIvenlc
jerIvã, mlros cu bunã mlreazmã Domnulul.
3. * Sl ce rãmáne dln jerIvã, lul Aaron µl fll-
lor lul; SfánIa SflnIelor, dln jerIvele Domnulul.
4. Iarã de vel aduce dar jerIvã coapIã ln
cupIorlu, dar Domnulul de fãlnã, pálnl
nedosplIe, frãmánIaIe cu unIdelemn, µl IurIe
nedosplIe, unse cu unIdelemn.
5. Iarã de va fl jerIvã dln Ilgale darul Iãu,
fãlnã frãmánIaIã cu unIdelemn, nedosplIe vor
fl.
6. Sl le vel dlmlca pre eale bucãIurl, µl vel
Iurna presIe eale unIdelemn, jerIvã easIe
Domnulul.
7. Iarã de va fl jerIvã de pre grãIarlu darul
Iãu, fãlnã cu unIdelemn sã va face.
8. Sl va aduce jerIva carea o va face dlnIru
aceasIea Domnulul, µl o va aduce la preoI.
9. Sl, apropllndu-sã cãIrã jerIvenlc, va lua
preoIul dln jerIvã pomenlrea el, µl va pune
preoIul pre jerIvenlc ardere de IoI, mlros de
bunã mlreazmã Domnulul.
1û. Iarã ce va rãmánea de la jerIvã va fl a
lul Aaron µl a flllor lul, SflnIele SflnIelor dln
arderlle de IoI ale Domnulul.
11. ToaIã jerIva carea o ve{l aduce Domnulul
sã nu o face{l dosplIã, IoI ce easIe dosplI µl
IoaIã mllarea, sã nu aduce{l dlnIr-lnsa jerIvã,
dar Domnulul.
12. Dln párgã sã le aduce{l aceasIea Domnu-
lul; larã pre jerIvenlc sã nu sã pule spre mlros
de bunã mlreazmã Domnulul.
13. Sl IoI darul jerIvel voasIre* cu sare sã-l
sãra{l, µl sã nu sã ráslpeascã sarea aµezãmán-
Iul Domnulul dln jerIvele voasIre, pre IoI darul
vosIru ve{l aduce Domnulul sare.
14. Iarã de ve{l aduce dln párga roadelor jerIvã
Domnulul, grãun{e noao coapIe, párgã urlulIe
Domnulul, µl vel aduce jerIva párgãl roadelor.
15. Sl vel Iurna presIe ea unIdelemn, µl vel
pune presIe ea Iãmále, jerIvã easIe.
16. Sl va aduce preoIul pomenlrea el dln
grãun{e cu unIuldelemn µl IoaIã Iãmála el,
jerIvã easIe Domnulul.
CAP 3
ln ce clìp sd se uJucd jertoele ceule Je puce, uJecd. Je boì,
Je oì, Je mìeì ¸ì Je cupre, grdsìmeu toutd ¸ì sdngele, çìe çì
le pojteu¸te Dumnezeu.
arã de va fl jerIvã de mánIulre
darul lul Domnulul, de-l va aduce
dln bol, orl de va fl parIe
bãrbãIeascã, orl parIe fãmelas-
cã, curaI ll va aduce lnalnIea Domnulul.
2. Sl va pune málnlle sale pre capul
darulul, µl-l va junghla la uµea corIulul mãr-
Iurlel, µl vor Iurna flll lul Aaron, preo{ll, sán-
gele pre jerIvenlcul arderllor de IoI lmprejur.
1.
*Slr.
7, 32
*Marc.
9, 49
1.
94
CARTEA LEVITILOR CAP 3 SI 4
3. Sl vor aduce dln jerIva mánIulrll jerIvã
Domnulul* seul care acopere pánIecele, µl
IoI seul care easIe pre pánIece.
4. Sl amándol rãrunchll µl seul care easIe
presIe el, µl care easIe presIe coapse, µl
pell{a cea de pre flcaI cu rãrunchll va scoaIe.
5. Sl le vor pune acealea flll lul Aaron,
preo{ll, presIe jerIvenlc, deasupra arderllor
de IoI, presIe leamnele care sánI pre focul
cel de pre jerIvenlc, jerIvã, mlros de bunã
mlreazmã Domnulul.
6. Iarã de va fl dln ol darul lul, jerIvã de
mánIulre Domnulul, parIe bãrbãIeascã au
fãmelascã, curaI ll va aduce pre el.
7. De va aduce mlel darul sãu, aduce-l-va
pre el lnalnIea Domnulul.
8. Sl va pune mána pre capul darulul sãu,
µl-l va junghla la uµlle corIulul mãrIurlel, µl
vor Iurna flll lul Aaron, preo{ll, sángele pre
jerIvenlc lmprejur.
9. Sl va aduce dln jerIva mánIulrll ardere
Domnulul, seul µl mljlocul curaI, cu µealele
va lua pre dánsul, µl IoI seul care acopere
pánIecele.
1û. Sl IoI seul care easIe presIe pánIece µl
presIe amándol rãrunchll, µl seul cel de pre
el, care easIe la coapsã, µl praporul flcaIulul
cu rãrunchll luánd.
11. Va aduce preoIul presIe jerIvenlc mlros
de bunã mlreazmã ardere Domnulul.
12. Iarã de va fl dln capre darul lul Dom-
nulul, µl-l va aduce lnalnIea Domnulul,
13. Sl va pune málnlle presIe capul lul, µl-l
vor junghla lnalnIea Domnulul, la uµlle
corIulul mãrIurlel, µl vor Iurna flll lul Aaron,
preo{ll, sángele presIe jerIvenlc lmprejur.
14. Sl va aduce dlnIr-lnsul jerIvã Domnulul
seul care acopere pánIecele µl IoaIã unIura,
carea easIe presIe pánIece,
15. Sl amándol rãrunchll µl IoI seul cel de
presIe el, µl care easIe pre coapse, µl
praporul flcaIulul cu rãrunchll va lua.
16. Sl va aduce preoIul pre jerIvenlc jerIvã
de bunã mlreazmã Domnulul; IoI seul,
Domnulul.
17. Leage ln veacl lnIru neamurlle voasIre,
µl ln IoaIã sãlãµlulrea voasIrã, IoI seul µl IoI
sángele sã nu mánca{l!»¨
CAP 4
Cum trebuìe sd se uJucd jertoele ceule pentru pdcutele
preotuluì, u cdpetenìeì ¸ì u muljìmìì, prìn ne¸tììnjd jdcute.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd.
,GrãlaµIe flllor lul Israll,
zlcánd: «SufleIul de va pãcãIul
lnalnIea Domnulul fãrã de vole, lnIru IoaIe
porunclle Domnulul, care nu sã cade a le
face, µl va face una dlnIru acealea,
3. De va pãcãIul arhlereul cel uns, ca sã
pãcãIulascã norodul, va aduce penIru pã-
caIul sãu, care au pãcãIulI, vl{el dln vacl curaI
Domnulul, penIru pãcaI.
4. Sl va aduce vl{elul la uµlle corIulul
mãrIurlel lnalnIea Domnulul, µl va pune mána
sa pre capul vl{elulul, µl va junghla vl{elul
lnalnIea Domnulul.
5. Sl, luánd preoIul cel uns, ale cãrula málnl
sánI sfln{lIe, dln sángele vl{elulul, µl-l va bãga
ln corIul mãrIurlel.
6. Sl va lnIlnge preoIul degeIul ln sánge µl
va sIropl dln sánge de µeapIe orl cu deageIul
lnalnIea Domnulul, cãIrã acoperemánIul cel
sfánI.
7. Sl va pune preoIul dln sángele vl{elulul
pre coarnele jerIvenlculul Iãmálel Iocmlrel,
care easIe lnalnIea Domnulul, ln corIul
mãrIurlel, µl IoI sángele vl{elulul va Iurna la
Iemelul jerIvenlculul arderll de IoI, care easIe
la uµlle corIulul mãrIurlel.
8. Sl IoI seul vl{elulul penIru pãcaI, va lua
de la el seul care acopere ceale dlnlãunIru,
µl IoI seul care easIe presIe ceale dln
pánIece.
9. Sl amándol rãrunchll µl seul cel de presIe
el, care easIe presIe coapse, µl pell{a cea de
pre flcaI cu rãrunchll o va lua.
1û. În ce chlp sã la de la vl{elul jerIvel cell
de mánIulre, µl le va aduce preoIul pre
jerIvenlcul aducerll.
11. Sl pllalea vl{elulul µl IoaIã carnea lul,
cu capul µl cu marglnlle µl cu pánIecele µl cu
balega.
12. Sl vor scoaIe vl{elul IoI afarã de Iabãrã,
ln loc curaI, unde vor vãrsa cenuµea µl-l vor
arde pre leamne ln foc; unde sã va vãrsa
cenuµea sa va arde.
13. Iarã de nu va µIl IoaIã adunarea lul Israll
µl sã va ascunde cuvánIul de la ochll adunãrll,
µl vor face ceva afarã de IoaIe porunclle
Domnulul, carea nu sã cade a sã face, µl vor
pãcãIul,
14. Sl, dupã ce vor cunoaµIe pãcaIul care
au pãcãIulI, va aduce adunarea un vl{el de
vacl curaI, penIru pãcaI, µl-l vor aduce la uµlle
corIulul mãrIurlel.
15. Sl vor pune bãIránll adunãrll málnlle sale
pre capul vl{elulul lnalnIea Domnulul.
16. Sl vor junghla vl{elul lnalnIea Domnulul,
µl preoIul cel uns va bãga dln sángele vl{elulul
ln corIul mãrIurlel.
17. Sl va lnIlnge preoIul deageIul ln sángele
vl{elulul, µl va sIropl de µeapIe orl lnalnIea
Domnulul, lnalnIea caIapeIeasmel cell sflnIe.
18. Sl dln sánge va pune preoIul pre coarnele
jerIvenlculul Iãmállor Iocmlrel, care easIe
lnalnIea Domnulul, ln corIul mãrIurlel.
19. Sl IoI sángele ll va vãrsa la Iemelul
jerIvenlculul aducerllor, care easIe la uµlle
corIulul mãrIurlel.
*Ieµlr.
29, 13
1.
2.
95
CARTEA LEVITILOR CAP 4 SI 5
2û. Sl va lua de la el IoI seul, µl-l va aduce
pre jerIvenlc, µl va face vl{elul (a) cum au
fãcuI vl{elul cel penIru pãcaI, aµea-l va face,
µl sã va ruga penIru el preoIul, µl sã va lerIa
lor pãcaIul.
21. Sl vor scoaIe vl{elul IoI afarã de Iabãrã
µl-l vor arde de IoI, cum au ars pre vl{elul
cel mal dlnalnIe; pãcaIul adunãrll easIe.
22. Iarã de va pãcãIul cel ce easIe cãpeIenle
µl va face una afarã de IoaIe porunclle
Domnulul Dumnezeulul sãu, carea nu sã
cade a face prln neµIlln{ã, µl va greµl,
23. Sl, dupã ce va cunoaµIe el pãcaIul care
au pãcãIulI, va aduce darul sãu un led de
capre, parIe bãrbãIeascã curaI, penIru pãcaI.
24. Sl va pune mána sa pre capul ledulul,
µl-l vor junghla ln locul unde junghe arderlle
de IoI lnalnIea Domnulul (b), pãcaI easIe.
25. Sl va pune preoIul dln sángele cel penIru
pãcaI cu deageIul pre coarnele jerIvenlculul
arderllor de IoI, µl sángele lul IoI ll va vãrsa
la Iemelul jerIvenlculul arderllor de IoI.
26. Sl IoI seul lul ll va aduce pre jerIvenlc,
ca µl seul jerIvel cell de mánIulre, µl sã va
ruga penIru el preoIul penIru pãcaIul lul, µl
sã va lerIa lul.
27. Iarã carele sufleI dln norodul pãmán-
Iulul va pãcãIul prln neµIlln{ã µl va cãlca o
poruncã dln IoaIe porunclle Domnulul,
carele s-au porunclI sã nu sã calce, µl va
greµl (v),
28. Sl, dupã ce va cunoaµIe el pãcaIul care
au pãcãIulI, va aduce o caprã curaIã dln ca-
prele sale parIe fãmelascã, va aduce penIru
pãcaIul care au pãcãIulI.
29. Sl va pune mána pre capul caprel cell
adusã penIru pãcaIul sãu µl vor junghla
capra aceaea carea s-au adus penIru pãcaI
ln locul unde junghe arderlle de IoI.
3û. Sl va lua preoIul cu deageIul dln sángele
el µl va pune pre coarnele jerIvenlculul
arderllor de IoI, µl sángele el IoI ll va vãrsa
la Iemelul jerIvenlculul.
31. Sl va lua IoI seul, precum sã la seul de
la jerIva cea de mánIulre, µl-l va aduce
preoIul pre jerIvenlc lnIru mlros de bunã
mlreazmã Domnulul, µl sã va ruga preoIul
penIru el, µl sã va lerIa lul.
32. Iarã de va aduce oale darul sãu cel penIru
pãcaI, parIe fãmelascã curaIã sã o aducã.
33. Sl va pune mána pre capul oll cell ce sã
aduce penIru pãcaI µl o vor junghla ln locul
unde junghe arderlle de IoI.
34. Sl, luánd preoIul dln sángele oll ca-
rea sã aduce penIru pãcaI, cu deageIul va
2û. (a) AcesIa. 24. (b) Adecã, jerIvã penIru pãcaI.
27. (v) În Blbllla cea veachle easIe: larã un su-
fleI dln norodul pãmánIulul, de va pãcãIul fãrã
pune pre coarnele jerIvenlculul arderll de
IoI, µl IoI sángele el ll va vãrsa la Iemelul
jerIvenlculul arderll de IoI.
35. Sl va luoa IoI seul el, precum sã la seul
oll cell de la jerIva cea de mánIulre, µl-l va
pune preoIul pre jerIvenlc presIe arderea cea
de IoI a Domnulul, µl sã va ruga penIru
dánsul preoIul, penIru pãcaIul care au
pãcãIulI, µl sã va lerIa lul.
CAP 5
Despre jertoe pentru pdcute Jìn tdceureu uJeodruluì,
pentru necurdjìe, gre¸euld, jurdmdnt, necìnsteu celor
sjìnte ¸ì pentru ne¸tììnju.
arã de va pãcãIul sufleI, µl va
auzl glas de jurãmánI, µl acesIa
mãrIurle orl de au vãzuI, orl de
µIle, de nu va spune, va luoa
pãcaIul.
2. SufleIul, carele sã va aIlnge orl de ce
lucru necuraI, au de morIãclune, au de ce
easIe prlns de fllarã necuraIã, au dln mor-
Iãclunlle urãclunllor celor necuraIe, au dln
morIãclunlle doblIoacelor celor necuraIe,
3. Sau sã va aIlnge de necurã{le de om, orl
de ce necurã{le a lul, de carea aIlngándu-sã
sã va pángãrl, µl nu au µIluI, µl dupã aceaea
va cunoaµIe cã au greµlI, vlnovaI va fl
pãcaIulul.
4. SufleIul cel fãrãdeleage carele grãlaµIe
cu buzele sale, ca sã facã rãu sau sã facã
blne, dupã IoaIe care va grãl omul cu jurã-
mánI, µl va ulIa, µl apol va cunoaµIe cã au
pãcãIulI lnIru una dlnIru aceasIea,
5. Sl va mãrIurlsl pãcaIul sãu care au
pãcãIulI,
6. Sl va aduce Domnulul penIru ceale ce
au greµlI, penIru pãcaIul care au pãcãIulI,
parIe fãmelascã, dln ol o mleluµea de un
an, sau o ladã de un an dln capre, penIru
pãcaI, µl sã va ruga penIru el preoIul penIru
pãcaIul lul care au pãcãIulI, µl sã va lerIa
lul pãcaIul.
7. Iarã de nu va puIea avea el (g) oale, va
aduce penIru pãcaIul sãu care au pãcãIulI*
doao IurIureale sau dol pul de porumb
Domnulul, unul penIru pãcaI, µl alIul penIru
arderea de IoI.
8. Sl le va aduce la preoI, µl va aduce
preoIul lnIálu cea penIru pãcaI, µl va rumpe
preoIul capul el de la grumazl, µl nu-l va
despãr{l.
9. Sl va sIropl dln sángele cel penIru pãcaI,
pre pãreaIele jerIvenlculul; larã rãmãµl{a
sángelul o va scurã presIe Iemelul jerIvenl-
culul, cã pãcaI easIe.
1û. Sl cea de a doao o va face ardere de IoI,
de vole, ca sã facã una dln IoaIe porunclle Domnulul,
carea nu sã va face, µl va greµl. 7. (g) În Blbllla cea vea-
chle: lar de nu va puIea fl de ajuns mána lul la o oale.
*Jos
12, 8
Luca
2, 24
1.
96
CARTEA LEVITILOR CAP 5 SI 6
dupã cum sã cuvlne, µl sã va ruga preoIul
penIru dánsul, penIru pãcaIul lul care au
pãcãIulI, µl sã va lerIa lul.
11. Iarã de nu va (d) puIea avea o pãreachle
de IurIureale sau dol pul de porumb, va aduce
darul sãu penIru pãcaIul ce au fãcuI a zeacea
parIe a unul lfl de fãlnã curaIã penIru pãcaI,
sã nu Ioarne presIe dánsa unIdelemn, nlcl sã
pule presIe ea Iãmále, cãcl penIru pãcaI
easIe.
12. Sl o va aduce la preoI, µl, luánd preoIul
dlnIr-lnsa pumnul sãu plln, pomenlrea el o
va pune pre jerIvenlcul arderllor de IoI
Domnulul, pãcaI easIe.
13. Sl sã va ruga penIru dánsul preoIul penIru
pãcaIul lul, care au pãcãIulI dlnIru una de
aceasIea, µl sã va lerIa lul; larã ce au rãmas
va fl a preoIulul, ca µl jerIva fãlnel cell cu-
raIeȬ.
14. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
15. ,SufleIul, carele cu ulIare-µl va ulIa, µl
va pãcãIul fãrã de vole dln sflnIele Domnulul,
va aduce penIru pãcaIul sãu Domnulul un
berbeace curaI dln ol, a cãrula pre{ul va fl un
slclu de arglnI, dupã slclul cel sfánI, penIru
pãcaIul care au pãcãIulI.
16. Sl ce au pãcãIulI dln ceale sflnIe va
lnIoarce lndãrãpI aceaea, µl a clncea parIe
va adaoge presIe aceaea, µl va da aceaea
preoIulul, µl preoIul sã va ruga penIru el cu
berbeacele cel penIru pãcaI, µl sã va lerIa
lul.
17. Sl sufleIul carele va pãcãIul µl va face
ceva dln IoaIe porunclle Domnulul carea nu
sã cade a face, µl nu au µIluI cã au greµlI, va
avea pãcaI.
18. Sl va aduce un berbeace curaI dln ol, ln
pre{ de arglnI, penIru greµealã la preoI, µl sã
va ruga preoIul penIru el, penIru neµIlln{a lul
carea nu o au µIluI, µl el n-au cunoscuI, µl sã
va lerIa lul.
19. PenIru cã au greµlI greµealã lnalnIea
Domnulul¨.
CAP 6
Jertod pentru pdcut Jìn cuno¸tìnjd jdcutd, legìle urJerìì Je
tot, u joculuì necurmut, u jìe¸tecdroru jertoe ¸ì u uJucerìlor
preotuluì in zìou ungerìì sule, ¸ì Jeob¸te Jespre jertou
pentru pdcut, cìne ¸ì cdnJ poute mdncu Jìntr-uceusteu.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,SufleIul carele va pãcãIul µl,
nebãgánd samã, nu va bãga
samã de porunclle Domnulul, µl va mln{l
cãIrã deaproapele lucrul care l l-au lncre-
dln{aI lul, orl dln slmbrã, orl dln pradã, orl
au lnµelaI cu ceva pre deaproapele,
3. Sau au gãslI lucrul plerduI, µl-l va
Iãgãdul, µl va jura nedrepI de IoI lu-
11. (d) În Blbl. cea veache: de nu va afla mána lul.
crul, orlcare-l va face omul, va pãcãIul lnIru
aceasIea.
4. Sl va fl cánd va pãcãIul, µl va greµl, µl va
lnIoarce rãplrea carea au rãplI, sau lnµelã-
clunea carea au lnµelaI, sau lucrul ce s-au
lncredln{aI lul, sau lucrul plerduI care l-au
gãslI, dln IoI lucrul penIru care au juraI
sIrámb, µl va plãIl lucrul acela lnIreg, µl * a
clncea parIe mal mulI va adaoge acelula, a
cul easIe, µl va lnIoarce lul ln ce zl sã va dovedl.
5. Sl penIru greµeala sa, va aduce Domnulul
un berbeace curaI dln ol, cu pre{ dupã mãsura
pãcaIulul.
6. Sl sã va ruga penIru el preoIul lnalnIea
Domnulul, µl sã vor lerIa lul IoaIe cáIe au fãcuI
µl au greµlI¨.
7. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
8. ,PorunceaµIe lul Aaron µl flllor lul, zlcánd:
9. «AceasIa easIe leagea arderll de IoI,
aceasIa easIe arderea de IoI presIe arderea
el, deasupra jerIvenlculul IoaIã noapIea va
arde pánã dlmlnea{a, µl focul jerIvenlculul va
arde deasupra lul, µl nu sã va sIánge.
1û. Sl sã va lmbrãca preoIul cu halnã de ln,
µl veµmánI va lmbrãca lmprejurul Irupulul sãu,
µl va lua arderea carea o va amlsIul focul,
arderea de IoI de la jerIvenlc.
11. Sl o va pune aproape de jerIvenlc, µl sã
va dezbrãca de halna sa, µl sã va lmbrãca cu
alIã halnã, µl va scoaIe arderea de IoI afarã
dln Iabãrã, ln loc curaI.
12. Sl foc pre jerIvenlc va arde µl nu sã va
sIánge, µl va aprlnde pre dánsul preoIul leamne
ln IoaIã dlmlnea{a, µl va clãdl deasupra lul
arderea de IoI, µl presIe ea va pune seul
mánIulrel.
13. Sl pururea va arde foc pre jerIvenlc, µl nu
sã va sIánge.
14. AceasIa easIe leagea jerIvel carea o vor
aduce flll lul Aaron lnalnIea Domnulul, ln
preajma jerIvenlculul.
15. Sl va lua dlnIr-lnsa (preoIul) cu pumnul
dln fãlna cea curaIã a jerIvel cu unIuldelemn
al el, µl cu IoaIã Iãmála el, care sánI presIe
jerIvã, µl le va pune pre jerIvenlc ardere lnIru
mlros de bunã mlreazmã, pomenlrea el
Domnulul.
16. Iarã ce va rãmánea dln ea va mánca
Aaron µl flll lul, nedosplIe sã vor mánca ln
loc sfánI, ln curIea corIulul mãrIurlel o vor
mánca.
17. Nu sã va coace dosplIã, parIe o am daI
aceasIa lor dln ceale ce sã aduc Domnulul,
SfánIa SflnIelor easIe, ca µl ceaea ce sã aduce
penIru pãcaI µl ca µl cea penIru greµealã.
18. ToaIã parIea bãrbãIeascã dlnIrã preo{l
vor mánca aceasIa, leage veaclnlcã lnIru
neamurlle voasIre dln ceale ce sã aduc Dom-
nulul, IoI cel ce sã va aIlnge de dánsãle
1.
2.
*Nume.
5, 7
97
CARTEA LEVITILOR CAP 6 SI 7
sã va sfln{l»¨.
19. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
2û. ,AceasIa easIe darul lul Aaron µl al flllor
lul, care-l vor aduce Domnulul ln zloa ln
carea-l vel unge pre el: a zeacea parIe dln
lfl, fãlnã curaIã sã fle de jerIvã pururea, ju-
mãIaIe dlnIr-lnsa dlmlnea{a µl jumãIaIe
dlnIr-lnsa seara.
21. În Ilgale cu unIdelemn sã va face,
frãmánIaIã o va aduce, plsaIe, jerIvã de
fãrámlIurl, jerIvã lnIru mlros de bunã ml-
reazmã Domnulul.
22. PreoIul cel uns, carele easIe ln locul
lul, dln flll lul va face aceasIa, leage veacl-
nlcã, IoaIã sã va amlsIul.
23. ToaIã jerIva preoIulul de IoI sã va arde,
µl nu sã va mánca¨.
24. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
25. ,GrãlaµIe lul Aaron µl flllor lul, zlcánd:
«AceasIa easIe leagea cea penIru pãcaI, ln
locul unde junghe arderlle de IoI, vor junghla
µl ceale penIru pãcaI lnalnIea Domnulul,
SfánIa SflnIelor easIe.
26. PreoIul carele o va aduce o va mánca,
ln loc sfánI sã va mánca, ln curIea corIulul
mãrIurlel.
27. ToI carele sã va aIlnge de cãrnurlle el
sã va sfln{l, µl orl a cul halnã sã va sIropl cu
sángele el, ce s-au sIroplI pre ea, sã va spãla
ln loc sfánI.
28. Iarã vasul cel de luI ln care s-au flerI sã
va sparge, larã de sã va fllarbe ln vas de
aramã, sã-l freace µl sã-l speale cu apã.
29. ToI carele easIe parIe bãrbãIeascã lnIrã
preo{l va mánca aceasIea, SflnIele SflnIelor
sánI Domnulul.
3û. Sl IoaIe ceale ce sánI penIru pãcaI,*
dlnIru a cãrora sánge sã va aduce ln corIul
mãrIurlel, ca sã se roage prlnIr-lnsul lnIru
cel sfánI, sã nu sã mánce, cl cu foc sã se
arzã.
31. (a) Sl aceasIa easIe leagea berbeacelul
celul penIru pãcaI, SflnIele SflnIelor sánI:
32. În locul unde vor junghla arderlle de
IoI, vor junghla berbeacele cel penIru pãcaI
lnalnIea Domnulul, µl sángele-l va vãrsa pre
Iemelul jerIvenlculul lmprejur.
33. Sl va lua de la el IoI seul lul, µl µealele,
µl seul care acopere ma{ãle, µl IoI seul cel
de presIe ma{e.
34. Sl amándol rãrunchll, µl seul cel de
presIe el, care easIe presIe coapse, µl pra-
porul flcaIulul cu rãrunchll le va lua
aceasIea.
35. Sl le va aduce preoIul pre jerIvenlc jerIvã
Domnulul, penIru pãcaI easIe.
31. (a) ToaIe alIe llmbl alcl lncep cap 7, numal cea
greceascã nu: lncã µl ruµll, carll amlnIrllea urmeazã
36. ToI cel ce easIe parIe bãrbãIeascã dlnIru
preo{l le va mánca pre eale, ln loc sfánI le
vor mánca, SflnIele SflnIelor sánI.
37. Precum easIe penIru pãcaI, aµea µl
penIru greµealã, o leage va fl lor, preoIul,
carele sã va ruga penIru el, a lul va fl.
38. Sl preoIul cel ce aduce arderlle de IoI
ale omulul, pllalea arderll de IoI, carea o
aduce, a lul va fl.
39. Sl IoaIã jerIva carea sã va face ln
cupIorlu, µl IoaIã carea sã va face pre grã-
Iarlu sau ln Ilgale va fl a preoIulul carele o
aduce.
4û. Sl IoaIã jerIva cea fãcuIã cu unIdelemn,
µl cea nefãcuIã IuIuror flllor lul Aaron sã se
lmpar{ã fleµIecul lnIocma.
CAP 7
leuge Jespre jertoele ceule pentru pdcut, u jìrtoeì ¸ì u urJerìì
Je tot, pentru ceule Je puce, seul ¸ì sdngele Je tot sd opreu¸te
u sd mdncu.
ceasIa easIe leagea jerIvel cell
de mánIulre, carea o vor aduce
Domnulul.
De vor aduce de laudã, µl vor
aduce spre jerIva laudel pálnl de fãlnã curaIã
fãcuIe cu unIdelemn, µl IurIe nedosplIe unse
cu unIdelemn, µl fãlnã aleasã frãmánIaIã cu
unIdelemn.
3. Cu pálnl nedosplIe va aduce darurlle
sale lnIru jerIva cea de mánIulre a laudel.
4. Sl va aduce unul dln IoaIe darurlle sale,
parIe Domnulul, a preoIulul carele varsã
sángele mãrIurlel a lul vor fl.
5. Sl cãrnurlle jerIvel laudel cell de mánIulre
a lul vor fl, µl, ln carea zl sã vor da, sã vor
mánca, nu vor lãsa dlnIr-lnsa pánã dlmlnea{ã.
6. Sl de va jerIvl dln fãgãduln{ã sau de bunã-
vole darul sãu, ln carea zl sã va aduce jerIva
lul sã va mánca µl a doao zl.
7. Sl ce va rãmánea dln cãrnurlle jerIvel
pánã a Irela zl cu foc sã va arde.
8. Iarã de, máncánd, va mánca dln cãrnurl
a Irela zl, nu sã va prllml celul ce aduce
aceasIa, nu sã va socoIl lul, pángãrlclune
easIe; larã sufleIul carele va mánca
dlnIr-lnsa pãcaI va avea.
9. Sl cãrnurlle, cáIe sã vor aIlnge de IoI
cel necuraI, nu sã vor mánca, ln foc sã vor
arde, IoI cel curaI va mánca carnea.
1û. Sl sufleIul carele va mánca dln cãrnurlle
jerIvel cell de mánIulre, carea easIe a
Domnulul, µl necurã{lla lul (a) pre dánsul,
va perl sufleIul acela dln norodul sãu.
11. Sl sufleIul carele sã va aIlnge orl
de ce lucru necuraI, sau de necurã{lla omu-
lul, sau de ceale cu paIru plcloare necu-
raIe, sau orl de ce uráclune necuraIã, µl
dupã cea greceascã, alcl pun cap 7. 1û. (a) Va fl.
*Sus
4, 5
Evrel
13, 11
2.
1.
98
CARTEA LEVITILOR CAP 7 SI 8
va mánca dln cãrnurlle jerIvel cell de
mánIulre, carea easIe a Domnulul, va perl
sufleIul acela dln norodul sãu»¨.
12. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
13. ,GrãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd: «ToI
seul de bou µl de oale µl de caprã sã nu
mánca{l.
14. Sl grãslmea de morIãclune µl de ce
easIe prlns de fllarã sã va lucra la IoI lu-
crul; larã de máncaI nu sã va mánca.
15. ToI cel ce va mánca seu de la doblIoa-
cele dln care ve{l aduce dlnIr-lnsele jerIvã
Domnulul, va perl sufleIul acela dln noro-
dul sãu.
16. ToI sángele sã nu mánca{l ln IoI
lãcaµul vosIru, µl dln doblIoace µl dln
pasãrl.
17. ToI sufleIul carele va mánca sánge,
va perl sufleIul acela dln norodul sãu»¨.
18. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zl-
cánd:
19. ,Sl flllor lul Israll vel grãl, zlcánd: «Cel
ce aduce jerIvã de mánIulre va aduce darul
sãu Domnulul µl dln jerIva cea de mánIulre.
2û. Málnlle lul vor aduce jerIvele Domnu-
lul; seul cel de pre plepI µl pell{a cea de
pre flcaI vor aduce, ca sã le pule dar lnaln-
Iea Domnulul.
21. Sl va aduce preoIul seul pre jerIvenlc,
µl va fl plepIul a lul Aaron µl al flllor lul.
22. Sl bra{ul cel drepI ll ve{l da aducere
preoIulul dln jerIvele ceale de mánIulre ale
voasIre.
23. Cel ce aduce sángele mánIulrel µl seul
dln flll lul Aaron a lul va fl bra{ul cel drepI
parIe».
24. Cã plepIul punerll deasupra µl bra{ul
aducerll am luaI de la flll lul Israll, dln
jerIvele mánIulrll voasIre, µl le-am daI lul
Aaron, preoIulul, µl flllor lul leage veaclnl-
cã de la flll lul Israll.
25. AceasIa easIe ungerea lul Aaron µl
ungerea flllor lul dln jerIvele Domnulul,
ln carea zl l-au adus pre el sã preo{ascã
Domnulul.
26. Dupã cum au porunclI Domnul sã se
dea lor ln zloa ln carea l-au uns pre el de
la flll lul Israll, leage veaclnlcã lnIru
neamurlle lor¨.
27. AceasIa easIe leagea arderllor de IoI
µl a jerIvel, µl penIru pãcaI µl penIru gre-
µealã, µl a sãvárµlrel µl a jerIvel cell de
mánIulre.
28. În ce chlp au porunclI Domnul lul
Molsl ln munIele Slnall, ln zloa ln carea
au porunclI flllor lul Israll sã aducã daru-
8. (a) Unde am pus nol engolplon, greceaµIe easIe
loghlon. Unde am pus nol arãIarea µl adevãrul,
rlle sale lnalnIea Domnulul, ln pusIlla
Slnall.
CAP 8
Hìrotonììu luì Auron ¸ì u jecìorìlor luì ¸ì ungereu cortuluì
¸ì u oJdjJìlor prìn Moìsì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,Ia pre Aaron µl pre flll lul,
µl halnele lul, µl unIul-cel-de-
lemn al ungerll, µl vl{elul cel penIru pãcaI,
µl cel dol berbecl, µl coµnl{a cea cu azlme.
3. Sl vel sIránge IoaIã adunarea la uµea
corIulul mãrIurlel¨.
4. Sl au fãcuI Molsl precum l-au porunclI
lul Domnul, µl au sIráns IoaIã adunarea la
uµea corIulul mãrIurlel.
5. Sl au zls Molsl cãIrã adunare: ,AcesIa
easIe cuvánIul care au porunclI Domnul sã
se facã¨.
6. Sl au adus Molsl pre Aaron µl pre flll
lul, µl l-au spãlaI pre el cu apã.
7. Sl l-au lmbrãcaI pre el cu halna, µl l-au
lnclns cu brául, µl l-au lmbrãcaI cu veµmán-
Iul cel lung, µl au pus presIe el umãrarlul,
µl l-au lnclns pre el dupã cum era fãcuI
umãrarlul, µl l-au sIráns cu el.
8. Sl au pus presIe umãrarlu engolplul, µl
presIe engolplon au pus arãIarea µl adevãrul
(a).
9. Sl au pus mlIra pre capul lul, µl presIe
mlIrã de cãIrã fa{a lul au pus Iabla de aur
cea sfln{lIã sfánIã, precum au porunclI
Domnul lul Molsl.
1û. Sl au luaI Molsl dln unIul-cel-de-lemn
al ungerll.
11. Sl au sIroplI dlnIr-lnsul pre jerIvenlc
de µeapIe orl, µl au uns jerIvenlcul µl l-au
sfln{lI pre dánsul, µl IoaIe ceale dlnIr-lnsul,
µl spãlãIoarea lul, µl Iemelul el, µl le-au
sfln{lI pre eale, µl au uns corIul µl IoaIe
vasele lul, µl l-au sfln{lI pre el.
12.* Sl au IurnaI Molsl dln unIul-cel-de-
lemn al ungerll pre capul lul Aaron, µl l-au
uns pre el, µl l-au sfln{lI pre el.
13. Sl au adus Molsl pre flll lul Aaron, µl
l-au lmbrãcaI pre el cu halne, µl l-au lnclns
cu brále, µl le-au pus lor chldare, dupã cum
au porunclI Domnul lul Molsl.
14. Sl au adus Molsl vl{elul cel penIru
pãcaI, µl au pus Aaron µl flll lul málnlle pre
capul vl{elulul celul penIru pãcaI.
15. Sl l-au junghllaI pre el, µl au luaI
Molsl dln sánge, µl au pus pre coarnele
jerIvenlculul lmprejur cu deageIul,
µl au curã{lI jerIvenlcul, µl sángele l-au
vãrsaI presIe Iemelul jerIvenlculul, µl
jldoveaµIe easIe Urln µl Tumlm.
*Slra.
45, 18
1.
2.
99
CARTEA LEVITILOR CAP 8 SI 9
l-au sfln{lI pre el, ca sã se roage lnIru el.
16. Sl au luaI Molsl IoI seul cel de pre ma{ã,
µl pell{a cea de pre flcaI, µl amándol rãrunchll,
µl seul cel de pre el, µl l-au adus Molsl pre
jerIvenlc.
17. Sl vl{elul µl pllalea lul, µl carnea lul µl
balega lul le-au ars afarã de Iabãrã cu foc,
precum au porunclI Domnul lul Molsl.
18. Sl au adus Molsl berbeacele cel penIru
arderea de IoI, µl au pus Aaron µl flll lul málnlle
sale pre capul berbeacelul, µl au junghllaI
Molsl berbeacele, µl au IurnaI Molsl sángele
pre jerIvenlc lmprejur.
19. Sl berbeacele l-au IãlaI bucã{l dupã
mãdulãrl, µl au adus Molsl capul µl mãdulãrlle
µl seul, µl pánIecele µl plcloarele le-au spãlaI
cu apã.
2û. Sl au adus Molsl berbeacele IoI pre
jerIvenlc; ardere de IoI easIe, lnIru mlros de
bunã mlreazmã, jerIvã easIe Domnulul, dupã
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
21. Sl au adus Molsl al dollea berbeace,
berbeacele cel de sãvárµlre, µl au pus Aaron
µl flll lul málnlle sale pre capul berbeacelul.
22. Sl l-au junghllaI, µl au luaI Molsl dln
sángele lul, µl au pus pre pell{a (b) urechll cell
dreapIe a lul Aaron, µl pre várvul mánll cell
dreapIe, µl pre várvul plclorulul celul drepI.
23. Sl au adus Molsl pre flll lul Aaron, µl au
pus Molsl dln sánge pre pell{a urechllor lor
celor dreapIe, µl pre várvul málnllor lor celor
dreapIe, µl pre várvul plcloarelor lor celor
dreapIe, µl au vãrsaI Molsl sángele pre
jerIvenlc.
24. Sl au luaI seul µl µealele µl seul cel de
presIe pánIece µl praporul flcaIulul µl amándol
rãrunchll µl seul cel de presIe el µl bra{ul cel
drepI.
25. Sl dln coµnl{a sãvárµlrel, carea easIe
lnalnIea Domnulul, µl au luaI o pálne azlmã,
µl o pálne cu unIdelemn, µl o IurIã, µl o au pus
pre seu, µl bra{ul cel drepI.
26. Sl le-au pus IoaIe pre málnlle lul Aaron,
µl pre málnlle flllor lul, µl le-au adus dar
lnalnIea Domnulul.
27. Sl le-au luaI aceasIea Molsl dln málnlle
lor, µl le-au adus pre jerIvenlc presIe arderea
de IoI a sãvárµlrel, mlros de bunã mlreazmã,
jerIvã easIe Domnulul.
28. Sl, luánd Molsl plepIul de la berbeacele
sãvárµlrel, l-au rádlcaI punere-deasupra
lnalnIea Domnulul, µl s-au fãcuI lul Molsl
parIe, dupã cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
29. Sl au luaI Molsl dln unIuldelemn al unge-
rll µl dln sángele cel de pre jerIvenlc, µl au sIroplI
pre Aaron µl halnele lul, µl pre flll lul µl hal-
22. (b) Blb. cea veachle are: pre marglnea urechll.
nele flllor lul cu dánsul.
3û. Sl au sfln{lI pre Aaron µl halnele lul, µl
pre flll lul µl halnele flllor lul cu dánsul.
31. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron µl cãIrã flll
lul: ,Fllarbe{l carnea ln curIea corIulul
mãrIurlel, ln loc sfánI, µl acolo sã o mánca{l,
µl pálnlle ceale dln coµnl{a sãvárµlrel,
precum s-au porunclI mle, zlcánd:* «Aaron
µl flll lul le vor mánca».
32. Sl ce va rãmánea dln cãrnurl µl dln pálnl
ln foc sã arde{l.
33. Sl dln uµea corIulul mãrIurlel sã nu leµl{l
µeapIe zlle, pánã ce sã va pllnl zloa sãvárµlrel
voasIre, penIru cã ln µeapIe zlle va sãvárµl
málnlle voasIre.
34. În ce chlp au fãcuI ln zloa aceasIa, au
porunclI Domnul sã se facã aceasIa, ca sã
se roage penIru vol.
35. Sl la uµea corIulul mãrIurlel ve{l µedea
µeapIe zlle, zloa µl noapIea, µl ve{l pãzl
ceale de pãzlI ale Domnulul, ca sã nu
murl{l, cã aµea au porunclI mle Domnul
Dumnezeu¨.
36. Sl au fãcuI Aaron µl flll lul IoaIe
cuvlnIele cáIe au porunclI Domnul lul
Molsl.
CAP 9
Deucu s-uu sjìnjìt Auron, s-uu uJus, ¸ì jdcdnJ pdrgu
jertoelor pentru sìne ¸ì pentru noroJul luì Dumnezeu,
bìnecuoìnteuzd pre noroJ, sluou Domnuluì s-uu urdtut,
¸ì jocul uu umìstuìt jertou.
l au fosI ln zloa a opIa, au
chemaI Molsl pre Aaron µl pre
flll lul µl pre bãIránll lul Israll.
Sl au zls Molsl cãIrã Aaron:
,Ia {le un vl{el dln vacl, penIru pãcaI, µl un
berbeace penIru ardere de IoI, cura{l, µl-l
ado lnalnIea Domnulul.
3. Sl bãIránllor lul Israll grãlaµIe, zlcánd:
«Lua{l un {ap dln capre penIru pãcaI µl un
berbeace µl un vl{el µl un mlel de un an
penIru arderea de IoI, curaIe.
4. Sl vl{elul µl berbeacele penIru jerIva cea
de mánIulre lnalnIea Domnulul, µl fãlnã
curaIã amesIecaIã cu unIdelemn, cã asIãzl
Sã va arãIa Domnul lnIru vol¨.
5. Sl au luaI, precum au porunclI Molsl ln
preajma corIulul mãrIurlel, µl au venlI IoaIã
adunarea µl au sIãIuI lnalnIea Domnulul.
6. Sl au zls Molsl: ,AcesIa easIe cuvánIul
care l-au zls Domnul; face{l, µl sã va arãIa
lnIru vol mãrlrea Domnulul¨.
7. Sl au zls Molsl lul Aaron: ,Aprople-Ie la
jerIvenlc µl fã ce e penIru pãcaIul Iãu µl
arderea de IoI a Ia, µl Ie roagã penIru Ilne
lnsu{l µl penIru casa Ia, µl fã darurlle noro-
dulul µl Ie roagã penIru dánµll, precum au
porunclI Domnul¨.
*Ieµlre
29, 32
Jos
24, 9
*Ieµlre
29, 1
1.
2.*
1ûû
CARTEA LEVITILOR CAP 9 SI 1û
8. Sl s-au apropllaI Aaron la jerIvenlc
µl au junghllaI vl{elul cel penIru pãcaIul
sãu.
9. Sl au adus flll lul Aaron sángele la
dánsul, µl el au lnIlns deageIul sãu ln sánge
µl au pus pre coarnele jerIvenlculul, µl
sángele l-au vãrsaI pre Iemelul jerIvenl-
culul.
1û. Sl seul µl rãrunchll µl praporul flcaIulul
celul penIru pãcaI le-au adus pre jerIvenlc,
ln ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl.
11. Sl cãrnurlle µl pllalea le-au ars cu foc
afarã de Iabãrã.
12. Sl au junghllaI arderea de IoI, µl au
adus flll lul Aaron sángele la dánsul, µl l-au
vãrsaI pre jerIvenlc lmprejur.
13. Sl arderea cea de IoI l-au adus lul, µl
mãdulãrlle µl capul le-au pus pre jerIvenlc.
14. Sl au spãlaI pánIecele µl plcloarele cu
apã, µl le-au pus presIe arderea de IoI pre
jerIvenlc.
15. Sl au adus darul norodulul, µl au luaI
{apul cel penIru pãcaIul norodulul, µl l-au
junghllaI µl l-au curã{lI, ca µl pre cel dlnIálu.
16. Sl au adus arderea cea de IoI µl o au
fãcuI precum sã cuvlne.
17. Sl µl-au umpluI málnlle dlnIr-lnsa, µl
au pus pre jerIvenlc fãrã de arderea de IoI
cea de dlmlnea{ã.
18. Sl au junghllaI vl{elul µl berbeacele
jerIvel mánIulrll norodulul, µl au adus flll
lul Aaron sángele la dánsul, µl l-au vãrsaI
la jerIvenlc lmprejur.
19. Sl seul cel de la vl{el µl de la berbeace,
µl µealele, µl seul cel ce acopere pánIecele,
µl amándol rãrunchll, µl seul cel de presIe
el, µl praporul flcaIulul.
2û. Sl au pus seurlle presIe plepIurl, µl au
adus seurlle pre jerIvenlc.
21. Sl plepIul µl bra{ul cel drepI l-au luaI
Aaron, parIe lnalnIea Domnulul, ln ce chlp
au porunclI Domnul lul Molsl.
22. Sl, rãdlcánd Aaron málnlle spre norod,
l-au blagoslovlI pre el, µl, dupã ce au fãcuI
ceale penIru pãcaI µl arderlle de IoI µl ceale
de mánIulre, s-au pogoráI.
23. Sl au lnIraI Molsl µl Aaron ln corIul
mãrIurlel, µl leµlnd au blagoslovlI pre IoI
norodul,* µl s-au arãIaI mãrlrea Domnulul
la IoI norodul.
24. Sl au leµlI foc de la Domnul, µl au
máncaI ceale de pre jerIvenlc, arderlle de
IoI µl seurlle, µl au vãzuI IoI norodul, µl s-au
spãlmánIaI, µl au cãzuI pre fa{ã.
CAP 1û
NuJuo ¸ì AoìuJ, tdmdìnJ cu joc strdìn ¸ì umìstuìnJu-sd
cu joc Jìn cerìu, iì pldnge noroJul, ìurd nu preojìì, Je
oìn ¸ì Je beuturd bejìod oprìnJu-sd, preojìlor sd
porunceu¸te sd mdndnce rdmd¸ìju uJucerìì.
l, luánd cel dol feclorl a lul
Aaron, Nadav µl Avlud, fleµIe-
carele cãdealnl{a sa,* au pus
lnIr-lnsele foc µl Iãmále, µl au
adus lnalnIea Domnulul foc sIrãln, care nu
au porunclI lor Domnul.
2. Sl au leµlI foc de la Domnul µl l-au máncaI
pre el, µl au murlI lnalnIea Domnulul.
3. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron: ,AceasIa
easIe ce au grãlI Domnul, zlcánd: «ÎnIru cel
ce sã aprople de Mlne Mã volu sfln{l, µl lnIru
IoaIã adunarea Mã volu mãrl»¨. Sl s-au
umlllI Aaron.
4. Sl au chemaI Molsl pre Mlsadal µl pre
Ellsafan, feclorll lul Ozlll, feclorll fraIelul
IaIãlul lul Aaron, µl au zls lor: ,Venl{l µl
rádlca{l pre fra{ll voµIrl de la fa{a celor sflnIe,
afarã de Iabãrã¨.
5. Sl au venlI µl l-au rádlcaI pre el cu halnele
lor, afarã de Iabãrã, precum au zls Molsl.
6. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron µl cãIrã
Eleazar µl cãIrã IIamar, feclorll lul cel
rãmaµl: ,De pre capul vosIru sã nu vã lua{l
chldarele, µl halnele voasIre sã nu le rumpe{l,
ca sã nu murl{l, µl sã fle mánle presIe IoaIã
adunarea; µl fra{ll voµIrl, IoaIã casa lul Israll,
sã plángã arderea carea s-au aprlns de la
Domnul.
7. Sl dln uµea corIulul mãrIurlel sã nu leµl{l,
ca sã nu murl{l, µl unIuldelemn al ungerll cel
de la Domnul presIe vol easIe¨. Sl au fãcuI
dupã cuvánIul lul Molsl.
8. Sl au grãlI Domnul lul Aaron, zlcánd:
9. ,Vln µl beuIurã be{lvã sã nu bea{l Iu µl
flll Iãl cu Ilne, cánd ve{l mearge ln corIul
mãrIurlel, sau vã ve{l aproplla la jerIvenlc,
ca sã nu murl{l, leage veaclnlcã lnIru
neamurlle voasIre.
1û. Ca sã fle oslblre lnIrã cel sfln{l µl lnIrã
cel spurca{l, µl lnIrã cel necura{l µl lnIrã cel
cura{l.
11. Sl sã lnvã{a{l pre flll lul Israll IoaIe ceale
dln leage, care au grãlI Domnul cãIrã dánµll,
prln mána lul Molsl¨.
12. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron µl cãIrã
Eleazar µl cãIrã IIamar, flll lul Aaron cel
rãmaµl: ,Lua{l jerIva carea au rãmas dln ceale
aduse Domnulul µl le mánca{l azlme la
jerIvenlc, cã SflnIele SflnIelor sánI.
13. Sl le mánca{l ln loc sfánI, cã leage {le
easIe, µl leage flllor Iãl aceasIa, dln ceale
aduse Domnulul, cã aµea au porunclI mle
Domnul.
14. Sl plepIul oslblrel µl bra{ul darulul sã le
mánca{l ln loc sfánI, Iu µl flll Iãl, µl casa Ia
cu Ilne, cã leage {le µl leage flllor Iãl s-au daI
dln jerIvele ceale de mánIulre ale flllor lul
Israll.
15. Bra{ul darulul µl plepIul oslbl-
*Mac.
2, 1û
*Nume.
3, 4
1 Paral.
24, 2
1.
1û1
CARTEA LEVITILOR CAP 11
rll, presIe jerIvele seurllor, vor aduce oslblre
sã oslbeascã lnalnIea Domnulul, µl va fl {le
µl flllor Iãl µl feaIelor Iale cu Ilne leage
veaclnlcã, ln ce chlp au porunclI Domnul lul
Molsl¨.
16. * Sl {apul cel penIru pãcaI cercánd l-au
cercaI Molsl, µl l-au aflaI ars. Sl s-au mánllaI
Molsl pre Eleazar µl pre IIamar, flll lul Aaron
cel rãmaµl, zlcánd:
17. ,PenIru ce nu a{l máncaI jerIva cea
penIru pãcaI ln loc sfánI, cã SflnIele SflnIelor
sánI, aceasIa v-au daI voao sã mánca{l ca sã
rádlca{l pãcaIul adunãrll µl sã vã ruga{l penIru
el lnalnIea Domnulul.
18. PenIru cã nu s-au adus dln sángele lul
lnIru cel sfánI, lnalnIea fea{ll lnlãunIru ll vel
mána ln loc sfánI, precum au porunclI mle
Domnul¨.
19. Sl au grãlI Aaron cãIrã Molsl, zlcánd:
,Darã de au adus asIãzl ceale penIru pãcaIul
lor, µl arderlle de IoI ale lor lnalnIea Domnu-
lul, µl s-au lnIámplaI mle ca aceasIea, de volu
mánca ceale penIru pãcaI asIãzl, oare plãcuI
va fl Domnulul?¨
2û. Sl au auzlI Molsl µl l-au plãcuI lul.
CAP 11
Desclìlìnìreu Jobìtoucelor celor curute Jìn ceule necurute
¸ì jolosul lor, sd jìe sjìnjì jììì luì lsruìl, cu ¸ì Domnul.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron, zlcánd:
,Grãl{l flllor lul Israll, zlcánd:
* «AceasIea sánI doblIoacele
care le ve{l mánca dln IoaIe doblIoacele ceale
de pre pãmánI.
3. ToI doblIocul cu unghlla desplcaIã µl
care are despãr{lIe unghlle ln doao coplIe µl
care rumegã lnIrã doblIoace, aceasIea ve{l
mánca.
4. Însã aceasIea nu le ve{l mánca dln ceale
ce rumegã, µl dln ceale cu unghlla desplcaIã,
µl dln ceale ce au unghlle despãr{lIe, cãmlla
penIru cã rumegã, larã unghlla nu o are
desplcaIã, aceasIa necuraIã easIe voao.
5. Sl hlrogrlllonul, cã rumegã, larã unghlla
nu are despãr{lIã, necuraIã easIe voao
aceasIa.
6. Sl lepurlle, cã rumegã, larã unghlla nu o
are despãr{lIã, necuraI easIe voao acesIa.
7.* Sl porcul, cã are unghlla despãr{lIã µl
desparIe unghlle coplIel, larã nu rumegã,
necuraI easIe acesIa voao.
8. Dln cãrnurlle lor sã nu mánca{l, µl de
morIãclunlle lor sã nu vã aIlnge{l, necuraIe
aceasIea voao.
9. Sl aceasIea ve{l mánca dln IoaIe ceale
ce sánI ln apã: IoaIe la cáIe sánI arlpl µl solzl,
ln ape µl ln mãrl µl ln ráurl, acealea ve{l
mánca.
15. (a) Buha lnIr-unele locurl o chllamã bogza.
17. (b) Here{ul unll ll chllamã corlã; (v) SIárcul IoI
1û. Sl IoaIe la cáIe nu sánI arlpl, nlcl solzl,
ln ape, µl ln mãrl, µl ln ráurl, dln IoaIe ceale
ce le scoI apele, µl dln IoI sufleIul vlu care
easIe ln apã, spurcãclune easIe µl spurcã-
clunl vor fl voao.
11. Dln cãrnurlle lor sã nu mánca{l, µl de
morIãclunlle lor sã vã scárbl{l.
12. Sl IoaIe la care nu sánI arlpl, nlcl solzl,
dln cáIe sánI ln ape, spurcãclune sã fle
aceasIea voao.
13. Sl dln ceale zburãIoare, de aceasIea sã
vã scárbl{l µl sã nu mánca{l, cã spurcãclune
easIe: vulIurul µl grlpa µl alleIul de mare.
14. Sl µorll{a µl gala, µl ceale ce sánI asea-
menea el.
15. Sl IoI corbul, µl ceale ce sánI aseame-
nea lul, µl sIru{ul µl buha (a) µl babl{a µl
ceale ce sánI aseamenea el.
16. Sl corolul µl ceale ce sánI aseamenea
lul.
17. Sl corbul cel de noapIe µl hãre{ul (b)
µl sIárcul (v).
18. Sl porflrlonul µl pellcanul µl lebãda.
19. Sl erodlonul µl haradlonul, µl aseame-
nea lul µl pupãza µl lllllacul.
2û. Sl IoaIe ceale ce sã Iárãsc dln ceale cu
arlpl, care cu paIru plcloare umblã, spurcã-
clune voao sánI.
21. Cl aceasIea ve{l mánca dln ceale cu
arlpl, ce sã Iárãsc, care umblã pre paIru
plcloare, care au flulere mal dln sus de
plcloarele sale, ca sã sale cu eale pre
pãmánI.
22. Sl aceasIea ve{l mánca dlnIr-lnsãle:
vruhul, µl cáIe samãnã lul. Sl aIachlsul, µl
cáIe samãnã lul, µl pre cel ce sã baIe cu
µerpll, µl cáIe sánI aseamenea lul, µl lãcus-
Ia, µl cáIe samãnã el.
23. Sl IoI ce sã Iárã dln ceale ce au arlpl,
la care sánI paIru plcloare, spurcãclune
voao sánI, µl cu aceasIea vã ve{l spurca (g).
24. ToI cel ce sã va aIlnge de morIãclunlle
lor necuraI va fl pánã seara.
25. Sl IoI cel ce va lua dln morIãclunlle
lor lµl va spãla halnele sale µl necuraI va fl
pánã seara.
26. Sl lnIru IoaIe doblIoacele cel ce easIe
cu coplIa desplcaIã, µl are unghlle
despãr{lIe, µl rumegãIurã nu rumegã,
necuraI va fl voao. ToI cel ce sã va aIlnge
de morIãclunlle lor necuraI va fl pánã seara.
27. Sl IoI ce umblã pre mánl lnIru IoaIe
flerlle, care umblã cu paIru plcloare,
necuraI va fl voao, IoI cel ce sã va aIlnge
de morIãclunlle lor necuraI va fl pánã seara.
28. Sl IoI cel ce va rádlca dln morIãclunlle
lor va spãla halnele sale µl necuraI va fl
pánã seara, cã necuraIe sánI aceasIea
voao.
unul easIe cu cocosIárcul. 23. (g) De ve{l mánca
dlnIr-lnsele.
*2 Maca.
2, 11
*2 Leage
14, 3
*2 Mac.
6, 18
1.
2.
1û2
CARTEA LEVITILOR CAP 11 SI 12
29. Sl aceasIea sánI voao necuraIe dln IoaIe
jlvlnlle care sã Iárãsc pre pãmánI: nevãsIulca
µl µoareclle µl crocodllul cel de pãmánI, µl
cáIe sánI aseamenea lul.
3û. Chl{oranul µl hameleonul µl sIellul µl
µopárla µl sobolul.
31. AceasIea necuraIe sánI voao, dln IoaIe
jlvlnlle care sã Iárãsc pre pãmánI, IoI cel ce
sã va aIlnge de morIãclunlle lor necuraI va fl
pánã seara.
32. Sl IoI pre ce va cãdea morIãclunea lor
necuraI va fl dln IoI vasul de lemn, sau dln
halnã sau dln pllale sau dln sac. ToI vasul ln
care sã va face acesI lucru cu apã sã va spãla,
µl va fl necuraI pánã seara, µl dupã aceaea
curaI va fl.
33. Sl IoI vasul de luI, ln care va cãdea dlnIru
aceasIea, cáIe vor fl lnIr-lnsul necuraIe vor
fl, µl vasul sã va sparge.
34. Sl IoaIã bucaIa carea mánca{l, pre carea
ar venl pre dánsa apã, necuraIã va fl. Sl IoaIã
beuIura carea sã bea ln IoI vasul necuraI va fl.
35. Sl IoI ln ce va cãdea dln morIãclunlle
lor necuraI va fl, cupIoare µl cãmlnurl sã vor
surpa, necuraIe aceasIea sánI µl necuraIe vor
fl voao.
36. Iarã lzvoarãle apelor µl lacurlle µl aduna-
rea apel vor fl curaIe; larã cel ce sã va aIlnge
de morIãclunlle lor necuraI va fl.
37. Iarã de va cãdea dln morIãclunlle lor ln
IoaIã sãmán{a cea de sãmãnaI, carea sã
samãnã, curaIã va fl.
38. Iarã de sã va vãrsa apã ln IoaIã sãmán{a,
µl va cãdea dln morIãclunlle lor lnIr-lnsa,
necuraIã easIe voao.
39. Iarã de va murl dln doblIoacele care easIe
voao slobod a le mánca, cel ce sã va aIlnge
de morIãclunlle lor necuraI va fl pánã seara.
4û. Sl cel ce va mánca dln morIãclunlle lor
va spãla halnele sale µl necuraI va fl pánã
seara, µl cel ce va lua dln morIãclunlle lor va
spãla halnele sale, µl sã va spãla cu apã, µl
necuraI va fl pánã seara.
41. Sl IoaIã jlvlna ce sã Iárã pre pãmánI,
spurcãclune sã fle aceasIa voao, sã nu sã
mánce.
42. Sl IoI ce umblã pre pánIece, µl IoI ce
umblã pre paIru pururea, carea are mulIe
plcloare, dlnIru IoaIe jlvlnlle ce sã Iárãsc pre
pãmánI, sã nu mánca{l, cã spurcãclune easIe
voao.
43. Sl sã nu spurca{l sufleIele voasIre cu nlcl
o IárãlIoare ce sã Iárã pre pãmánI, µl sã nu
vã pángãrl{l cu aceasIea, µl sã nu vã spurca{l
cu eale.
44. Cã Eu sánI Domnul Dumnezeul vosIru,
µl vã ve{l sfln{l, µl* sfln{l ve{l fl, cã SfánI
sánI Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, µl
sã nu pángãrl{l sufleIele voasIre cu nlcl
47. (d) În Blb. cea veachle sã aflã: µl sã lnvea{e pre
flll lul Israll.
6. (a) JldoveaµIe: penIru pãcaI easIe penIru curã{lre.
o jlvlnã ce sã mlµcã pre pãmánI.
45. Cã Eu sánI Domnul, Cel ce v-am scos
pre vol dln pãmánIul EghlpIulul, ca sã flu
voao Dumnezeu, µl sã fl{l sfln{l, cã SfánI sánI
Eu, DomnulȬ.
46. AceasIa easIe leagea cea penIru dobl-
Ioace µl penIru pasãrl µl penIru IoI sufleIul
ce sã mlµcã ln apã µl penIru IoI sufleIul ce sã
Iárã pre pãmánI.
47. Carea oslbeaµIe lnIrã ceale necuraIe µl
lnIrã ceale curaIe (d), µl lnIrã ceale
vle{ulIoare, care sã mãnáncã, µl lnIrã ceale
vle{ulIoare, care nu sã mãnáncã.
CAP 12
Necurdjenììu muìerìlor cure nusc ¸ì curdjìreu lor cu
uJucereu jertoeì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll, µl zl
cãIrã el:* «Mularea, carea sã va
lngreca µl va naµIe feclor, necuraIã va fl
µeapIe zlle, dupã zllele oslblrel crunIãrll el,
necuraIã va fl.
3.* Sl ln zloa a opIa sã Iale lmprejur margl-
nea Irupulul lul.
4. Sl Irelzecl µl Irel de zlle sã µeazã ln
sángele sãu cel necuraI, µl de IoI ce easIe
sfánI sã nu sã aIlngã, µl lnIru cel sfánI sã nu
lnIre, pánã ce se vor pllnl zllele curã{lrel el.
5. Iarã de va naµIe faIã, necuraIã va fl µl de
doao orl µeapIe zlle, dupã crunIarea el, µl
µeasezecl µl µeasã de zlle va µedea ln sángele
sãu cel necuraI.
6. Sl cánd sã vor pllnl zllele curã{lrel el
penIru feclor au penIru faIã, va aduce un
mlel de un an curaI penIru arderea de IoI µl
un pulu de porumb sau o IurIurea penIru
pãcaI (a), lnalnIea uµll corIulul mãrIurlel,
la preoI.
7. Sl-l va aduce lnalnIea Domnulul, µl sã
va ruga penIru ea preoIul, µl o va curã{l pre
ea de curgerea sángelul el. AceasIa easIe
leagea cell ce naµIe feclor sau faIã.
8. Iarã de nu va afla mána el mlel, va luoa
* doao IurIureale sau dol pul de porumb,
unul penIru arderea de IoI µl unul penIru
pãcaI, µl sã va ruga penIru ea preoIul µl sã
va curã{l»¨.
CAP 13
leuge ¸ì cuno¸tìnjd rdnJuìtd preojìlor pentru leprd in om,
suu in luìnd, ce sd se porunceuscd celuì lepros.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron, zlcánd:
,Omul, cãrula sã va face ln
pllalea Irupulul lul vánãIare
lucle de semn, µl sã va face ln pllalea Irupulul
lul plpãlre (a) de leprã, va venl la Aaron, preo-
2. (a) Plpãlre, adecã semn ca µl cánd apeµl cu
deageIul pllalea pre om µl rãmáne semn.
*1 PeI.
1, 16
*Luca
2, 22
*Luca
2, 21
Ioan
7, 23
*Sus
5, 7
11
Luca
2, 24
1.
2.
1.
2.
1û3
CARTEA LEVITILOR CAP 13
Iul, sau la unul dlnIrã flll lul, carll sánI preo{l.
3. Sl va vedea preoIul plpãlrea ln pllalea
Irupulul lul, µl pãrul cel dln plpãlre sã va
preface ln alb, µl fa{a plpãlrel mal afundã
decáI pllalea Irupulul lul, plpãlre de leprã
easIe, µl va vedea preoIul µl-l va vesIl pre el
necuraI (b).
4. Iarã de va fl lucle alburlnd ln pllalea
Irupulul lul, µl fa{a el nu va fl mal afundã
decáI pllalea, µl pãrul el nu s-au prefãcuI ln
pãr alb, cl easIe negru, va oslbl preoIul
plpãlrea µeapIe zlle.
5. Sl ln zloa a µeapIea va vedea preoIul
plpãlrea, µl, de au rãmas plpãlrea ln pllale,
ll va oslbl pre el preoIul µeapIe zlle a doao
oarã.
6. Sl ln zloa a µeapIea a doao oarã ll va
vedea preoIul, µl, de au rãmas plpãlrea µl
nu s-au prefãcuI ln pllale, ll va curã{l pre el
preoIul, cã semn easIe, µl, dupã ce-µl va
spãla halnele sale, curaI va fl.
7. Iarã de sã va lnIoarce µl sã va preface
semnul ln pllale, dupã ce l-au vãzuI pre el
preoIul, ca sã-l curã{ã pre el, µl sã va arãIa
a doao oarã preoIulul, µl-l va vedea pre el
preoIul, µl, laIã, semnul s-au prefãcuI ln
pllale, µl-l va vesIl pre el preoIul necuraI,
leprã easIe.
8. Sl plpãlre de leprã de sã va face ln om,
µl va venl la preoI, µl va vedea preoIul,
9. Sl, laIã, vánãIare albã ln pllale, µl au
schlmbaI pãrul cel alb, µl dln cea sãnãIoasã
carne vle,
1û. Leprã veachle easIe ln pllalea Irupulul
lul.
11. Sl-l va vesIl preoIul cum cã easIe necu-
raI, µl-l va oslbl, cã necuraI easIe.
12. Iarã de au lnflorlI lepra ln pllalea Irupu-
lul lul, µl va acoperl lepra IoaIã pllalea
plpãlrel de la cap pánã la plcloarele lul, dupã
IoaIã vedearea preoIulul,
13. Sl va vedea preoIul, µl, laIã, lepra au
acoperlI IoaIã pllalea Irupulul lul, µl va
curã{l preoIul plpãlrea lul, penIru cã IoaIã
s-au fãcuI albã, curaI easIe.
14. Sl orl ln ce zl sã va vedea lnIru el carne
vle, necuraI va fl.
15. Sl va vedea preoIul carnea cea vle, µl-l
va spurca pre el carnea cea vle, cã necuraI
easIe, leprã easIe.
16. Iarã de sã va lnIoarce carnea cea vle, µl
sã va preface albã, µl va venl la preoI,
17. Sl-l va vedea preoIul, µl, laIã, s-au
schlmbaI plpãlrea ln alblclune, µl va curã{l
preoIul plpãlrea, easIe curaI.
18. Sl carnea de sã va face ln pllalea lul
ranã, µl sã va vlndeca.
19. Sl sã va face ln locul ranel vánãIare albã
sau lucle alburlnd sau roµllaIecã, µl sã va
arãIa preoIulul,
2û. Sl va vedea preoIul, µl, laIã, vedearea
3. (b) Grece.: Sl-l va spurca; larã jld.: cum am pus nol.
easIe mal afundã decáI pllalea, µl pãrul el
s-au prefãcuI ln alblclune, µl-l va vesIl pre
el preoIul necuraI, cã leprã easIe, ln ranã
lnflorlIã.
21. Iarã de o va vedea preoIul, µl, laIã, nu
easIe lnIr-lnsa pãr alb, µl nu va fl mal afundã
decáI pllalea Irupulul, µl ea va fl negrlIã, µl-l
va oslbl pre el preoIul µeapIe zlle.
22. Iarã de sã va lã{l cu lã{lme ln pllale,
aIuncl preoIul ll va vesIl pre el necuraI, cã
plpãlre de leprã easIe, ln ranã au lnflorlI.
23. Iarã de va rãmánea ln locul sãu
sIrlcãclunea µl nu sã va lã{l, sãmn de ranã
easIe, µl-l va vesIl pre el preoIul curaI.
24. Sl carnea, de sã va face ln pllalea lul
ardere de foc, dupã ce sã va Iãmãdul de acea
ardere, va fl ln pllalea lul sIrlcãclune albã-
roµllaIecã sau albã.
25. Sl-l va vedea pre el preoIul, µl, laIã, au
schlmbaI pãrul alb ln lumlnaI, µl fa{a el mal
afundã decáI pllalea, leprã easIe, ln arsurã
au lnflorlI, µl-l va vesIl preoIul spurcaI,
plpãlre de leprã easIe.
26. Iarã de-l va vedea pre el preoIul, µl, laIã,
ln cel lumlnos nu easIe pãr alb, µl nu va fl
mal afund decáI pllalea, cl s-au negrlI, aIuncl
ll va oslbl pre el preoIul µeapIe zlle.
27. Sl-l va vedea pre el preoIul ln zloa a
µeapIea, µl, de sã va lã{l cu lã{lme ln pllale,
aIuncl preoIul ll va vesIl pre el necuraI,
plpãlre de leprã easIe, ln ranã au lnflorlI.
28. Iarã de va rãmánea cel lumlnos ln loc,
µl nu sã va lã{l pre pllale, cl sã va lnnegrl,
semn de arsurã easIe, µl-l va vesIl preoIul
pre el curaI, penIru cã semn de arsurã easIe.
29. Sl la bãrbaI sau la mulare, de sã va
face lnIr-lnµll plpãlre de leprã ln cap, au ln
barbã,
3û. Sl va vedea preoIul plpãlrea, µl, de va fl
fa{a el mal afundã decáI pllalea, µl lnIru ea
easIe pãr sup{lre lnflorlnd, aIuncl preoIul ll
va vesIl pre el necuraI, vánãIare easIe, leprã
de cap, leprã de barbã easIe.
31. Sl cánd va vedea preoIul plpãlrea
vánãIãrll, µl fa{a el nu easIe mal afundã
decáI pllalea, µl pãr roµu nu va fl ln ea,
aIuncl va oslbl preoIul plpãlrea vánãIãrll
µeapIe zlle.
32. Sl va vedea preoIul plpãlrea ln zloa a
µeapIea, µl, de nu s-au lã{lI vánãIarea, µl pãr
roµllaIec nu easIe lnIr-lnsa, µl fa{a vánãIãrll
nu easIe mal afundã decáI pllalea,
33. AIuncl el va rade pllalea; larã vánãIarea
nu o va rade, µl va oslbl preoIul vánãIarea
µeapIe zlle al dollea ránd.
34. Sl va vedea preoIul vánãIarea ln zloa a
µeapIea, µl de nu s-au lã{lI vánãIarea ln pllale
dupã ce s-au ras el, µl fa{a vánãIãrll nu easIe
mal afundã ln pllale, aIuncl preoIul ll va vesIl
pre el curaI, µl, spãlándu-µl halnele, curaI
va fl.
35. Iarã de sã va lã{l ln pllale vánãIarea dupã
1û4
CARTEA LEVITILOR CAP 13 SI 14
ce sã va curã{l el, µl-l va vedea pre el preoIul,
µl, laIã, s-au lã{lI vánãIarea ln pllale,
36. Nu cearce preoIul penIru pãrul cel
roµllaIec, necuraI easIe.
37. Iarã de va rãmánea lnalnIea lul pre loc
vánãIarea, µl pãr negru va rãsãrl lnIru ea, s-au
lnsãnãIoµeaI vánãIarea, curaI easIe, µl-l va
vesIl pre el preoIul curaI.
38. Sl la bãrbaI sau la mulare de sã vor face
ln pllalea Irupulul lul luclrl lucll albe lnflo-
rlnd,
39. Sl va vedea preoIul, µl, laIã, ln pllalea
Irupulul luclrl lucllnd, albe lnflorlnd, coµ
easIe, care au lnflorlI ln pllalea Irupulul lul,
curaI easIe.
4û. Iarã de va cãdea culva pãrul de pre cap,
pleµug easIe, curaI easIe.
41. Iarã de va cãdea de cãIrã fa{ã pãrul lul
de pre cap, Iãrcav easIe, curaI easIe.
42. Iarã de sã va face ln pleaµea lul, sau ln
Iárcãvlrea lul vánãIare albã, au roµllaIecã,
leprã easIe ln pleaµea lul, au ln Iárcãvlrea lul.
43. Sl-l va vedea pre el preoIul, µl, laIã, fa{a
plpãlrll easIe albã, au roµllaIecã ln pleaµa
lul au ln Iárcãvlrea lul, ca un chlp de leprã ln
pllalea Irupulul lul.
44. Om lepros easIe, µl, vesIlnd, ll va vesIl
preoIul pre el necuraI, ln capul lul, ln plpãlrea
lul.
45. Sl halnele leprosulul, lnIru carele easIe
plpãlre, sã fle splnIecaIe, µl capul lul
descoperlI, µl lmprejurul gurll sã se acopere,
necuraI sã va chema.
46. În IoaIe zllele, ln care va fl pre el plpãlre
necuraI fllnd, necuraI va fl, osãblI va µedea,
afarã dln Iabãrã va fl peIreacerea lul.
47. Sl pre veµmánI de sã va face plpãlre de
leprã, orl ln veµmánI de pãr, orl ln veµmánI
de pánzã.
48. Au ln {esãIurã, au ln IorI, au ln lnurl, au
ln pãr, au ln pllale, au orl ln ce pllale de lucru.
49. Sl sã va face plpãlrea lnverzlnd, sau
ruµlnd, sau ln pllale, sau ln halne, sau ln
{esãIurã, sau ln IorI, sau orl ln ce unealIã de
pllale, plpãlre de leprã easIe, µl sã va arãIa
preoIulul.
5û. Sl va vedea preoIul plpãlrea, µl va oslbl
preoIul plpãlrea µeapIe zlle.
51. Sl va vedea preoIul plpãlrea ln zloa a
µeapIea, larã de sã va lã{l plpãlrea ln halne,
au ln {esãIurã, au ln IorI, au ln pllale, orl de
ce lucru fle bunã pllalea aceaea, leprã
sIãIornlcã easIe, plpãlre necuraIã easIe.
52. De IoI va arde halna, au {esãIura, au
IorIul, sau halna cea de pãr, sau de ln, sau
orlce unealIã de pllale, ln care va fl plpãlre,
cã leprã sIãIornlcã easIe, cu foc sã se arzã.
53. Iarã de va vedea preoIul, µl nu sã va lã{l
plpãlrea ln halnã, au ln {ãsãIurã, au ln IorI,
au orl ln ce unealIã de pllale,
54. Sl va poruncl preoIul, µl va spã-
la, pre carele va fl pre dánsul plpãlre, µl va
osãbl preoIul plpãlrea µeapIe zlle al dollea
ránd,
55. Sl va vedea preoIul dupã ce l s-au spãlaI
plpãlrea, µl, laIã, plpãlrea nu µl-au schlmbaI
fa{a sa, µl plpãlrea nu s-au lã{lI, necuraI easIe,
ln foc sã va arde de IoI, s-au lnIãrlI pre halne,
sau pre {esãIurl, sau pre IorI.
56. Sl va vedea preoIul, de va fl neagrã
plpãlrea dupã ce sã va spãla, o va rumpe de
la halnã, au de la {esãIurã, au de la IorI, au
de la pllale.
57. Iarã de sã va mal lvl lncã ln halnã, au ln
{esãIurã, au ln IorI, au orl ln ce unealIã de
pllale, leprã lnflorlnd easIe, ln foc sã va arde,
ln carea easIe plpãlrea.
58. Sl halna, au {esãIura, au IorIul, au IoaIã
unealIa de pllale, carea sã va spãla, µl sã va
µIearge de pre ea plpãlrea, sã va spãla a doao
oarã, µl curaI va fl.
59. AceasIa easIe leagea plpãlrel cell de
leprã, pre halnã de pãr, au de cánepã, au pre
{esãIurã, au pre IorI, au pre IoaIã unealIa cea
de pllale, ca sã o vesIeascã pre ea curaIã au
necuraIã¨.
CAP 14
Jertoele pentru curdjìreu lepreì pentru om, pentru cusd
¸ì pentru luìnd, Jupd ce s-uu oìnJecut lepru, cum sd
ceurcd lepru cusdlor, cum sd oìnJecd ¸ì sd curdjeu¸te°
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,AceasIa easIe leagea celul
lepros, ln zloa ln carea sã va
curã{l* µl sã va aduce la preoI.
3. Sl va leµl preoIul afarã dln Iabãrã, µl va
vedea preoIul, µl, de sã va fl vlndecaI plpãlrea
leprel de la lepros,
4.* Va poruncl preoIul µl vor lua de la cel
curã{lI doao pãsãreale vll, curaIe, µl lemn de
chedru µl roµu rãsuclI µl lsop.
5. Sl va poruncl preoIul µl vor junghla o
pãsãrulcã ln vas de luI la apã vle.
6. Sl va lua pãsãrulca cea vle µl lemnul
cel de chedru µl roµul cel rãsuclI µl lsopul
µl le va mula aceasIea, µl pãsãrulca cea vle
ln sángele pãsãrulcll cell junghllaIe la apã
vle.
7. Sl va sIropl de µeapIe orl pre cel ce s-au
curã{lI de leprã µl curaI va fl, µl va slobozl
pãsãrulca cea vle ln cámp.
8. Sl va spãla cel curã{lI halnele sale, µl-µl
va rade IoI pãrul sãu, µl sã va scãlda ln apã µl
curaI va fl, µl dupã aceasIa va lnIra ln Iabãrã
µl va rãmánea afarã dln casa lul µeapIe zlle.
9. Sl va fl ln zloa a µeapIea sã razã IoI pãrul
sãu, capul sãu, µl barba, µl spránceanele, µl
IoI pãrul sã-µl razã.
1û. Sl sã-µl speale halnele sale, µl sã-µl
scalde Irupul sãu cu apã, µl curaI va fl.
Sl, ln zloa a opIa, va lua dol mlel cu-
*MaI.
8, 4
*Marc.
1, 44
Luca
5, 14
1.
2.
1û5
CARTEA LEVITILOR CAP 14
ra{l de un an µl o oale de un an curaIã µl Irel
zãclulale de fãlnã curaIã penIru jerIvã
frãmánIaIã cu unIdelemn µl un pãhar cu
unIdelemn.
11. Sl preoIul cel ce curã{eaµIe va pune pre
omul cel ce sã curã{eaµIe, µl aceasIea lnaln-
Iea Domnulul, la uµea corIulul mãrIurlel.
12. Sl va lua preoIul un mlel µl-l va aduce
penIru greµealã, µl pãharul cel cu unIdelemn,
µl le va osãbl aceasIea osãblre lnalnIea
Domnulul.
13. Sl vor junghla mlelul ln locul unde
junghle arderlle ceale de IoI µl ceale penIru
pãcaI, ln loc sfánI, penIru cã easIe penIru
pãcaI, ca µl cea penIru greµealã, easIe
preoIulul, SflnIele SflnIelor easIe.
14. Sl va lua preoIul dln sángele cel penIru
greµealã, µl va pune preoIul pre várvul urechll
cell dreapIe a celul ce sã curã{eaµIe, µl pre
várvul málnll cell dreapIe, µl pre várvul
plclorulul celul drepI.
15. Sl, luánd preoIul dln pãharul cel cu
unIdelemn, va Iurna ln mána cea sIángã.
16. Sl va lnIlnge preoIul deageIul cel drepI
ln unIuldelemn, care easIe ln mána lul cea
sIángã, µl va sIropl dln unIuldelemn cu
deageIul de µeapIe orl lnalnIea Domnulul.
17. Iarã unIuldelemn ce va rãmánea, care
easIe ln mánã, ll va pune preoIul pre várvul
urechll cell dreapIe a celul ce sã curã{eaµIe,
µl pre várvul málnll lul cell dreapIe, µl pre
várvul plclorulul celul drepI, µl pre locul
sángelul celul penIru greµealã, larã unIulde-
lemn ce au rãmas ln mána preoIulul ll va
pune preoIul pre capul celul curã{lI.
18. Sl sã va ruga preoIul penIru dánsul
lnalnIea Domnulul, µl va face preoIul cea
penIru pãcaI, µl sã va ruga preoIul penIru cel
ce sã curã{eaµIe de pãcaIul sãu.
19. Sl, dupã aceasIa, va junghla preoIul
arderea de IoI, µl va aduce preoIul arderea de
IoI, µl jerIva pre jerIvenlc lnalnIea Domnulul.
2û. Sl sã va ruga preoIul penIru el, µl sã va
curã{l.
21. Iarã de va fl sãrac, µl mána lul nu va
ajunge, va lua un mlel de un an µl-l va aduce
penIru greµealã, ca sã se roage penIru dánsul,
µl a zeacea parIe a unul lfl de fãlnã frãmánIaIã
cu unIdelemn, penIru jerIvã, µl un pãhar cu
unIdelemn.
22.* Sl doao IurIureale au dol pul de porumb,
ce va puIea avea, µl o IurIurea penIru pãcaI
µl alIa penIru arderea de IoI.
23. Sl le va aduce a opIa zl pre eale la preoI
la uµea corIulul mãrIurlel, lnalnIea Domnu-
lul, spre curã{lrea sa.
24. Sl, luánd preoIul mlelul cel penIru pãcaI
µl pãharul cel cu unIdelemn, le va pune pre
eale punere lnalnIea Domnulul.
25. Sl va junghla mlelul cel penIru pã-
caI, µl va luoa preoIul dln sángele cell penIru
pãcaI, µl va pune pre várvul urechll cell dreapIe
a celul ce sã curã{eaµIe, µl pre várvul málnll
lul cell dreapIe, µl pre várvul plclorulul lul celul
drepI.
26. Sl dln unIuldelemn va Iurna preoIul ln
mána sa cea sIángã.
27. Sl va sIropl preoIul cu deageIul cel drepI
dln unIuldelemn, care easIe ln mána lul cea
sIángã, de µeapIe orl lnalnIea Domnulul.
28. Sl va pune preoIul dln unIuldelemn, care
easIe ln mána sa, pre várvul urechll dreapIe a
celul ce sã curã{eaµIe, µl pre várvul málnll lul
cell dreapIe, µl pre várvul plclorulul lul cel
drepI, la locul sángelul celul penIru pãcaI.
29. Iarã ce va rãmánea dln unIuldelemn, care
easIe ln mána preoIulul, va pune pre capul
celul curã{lI µl sã va ruga penIru el preoIul
lnalnIea Domnulul.
3û. Sl va face una dln IurIureale, sau unul
dln pull de porumb, dupã cum au puIuI avea.
31. Una penIru pãcaI µl una sã fle penIru
arderea de IoI, lmpreunã cu jerIva, µl sã va
ruga preoIul penIru cel ce sã curã{ã lnalnIea
Domnulul.
32. AceasIa easIe leagea lnIru carele easIe
plpãlre de leprã, µl a celula ce nu are ceale ce
sánI spre curã{enlla sa¨.
33. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, zlcánd:
34. ,Dupã ce ve{l lnIra ln pãmánIul hananel-
lor, care-l dau eu voao spre moµIenlre, de volu
da eu plpãlre de leprã ln cãslle pãmánIulul
celul de moµle voao,
35. Sl va venl a cul easIe casa, µl va spune
preoIulul, zlcánd: «Ca o plpãlre ml s-au vãzuI
mle ln casã»,
36. Sl va poruncl preoIul sã goleascã casa de
vase mal lnalnIe de ce va lnIra preoIul sã vazã
plpãlrea, ca sã nu fle necuraIe cáIe sánI ln
casã,
37. Sl dupã aceasIa va lnIra preoIul, ca sã
µIle despre casã, µl va vedea plpãlrea ln pãre{ll
cãsll, gropl{e lnverzlnd au ruµlnd, µl fa{a lor
mal afundã decáI pãre{ll,
38. Sl, leµlnd preoIul dln casã la uµa cãsll, va
osãbl preoIul casa µeapIe zlle.
39. Sl sã va lnIoarce preoIul a µeapIea zl µl
va vedea casa, µl, de va vedea cã s-au lã{lI
plpãlrea ln pãre{ll cãsll,
4û. AIuncl va poruncl preoIul µl vor scoaIe
pleIrlle lnIru care easIe plpãlrea, µl le vor
lãpãda afarã de ceIaIe ln loc necuraI.
41. Sl vor rade casa dlnlãunIru lmpreglur, µl
{ãrána cea rasã o vor vãrsa afarã de ceIaIe ln
loc necuraI.
42. Sl vor luoa alIe pleIrl clopllIe µl le vor
pune ln locul pleIrllor celor scoase, µl alI luI
vor luoa µl vor spol casa.
43. Iarã de va venl larãµl plpãlrea µl va
*Sus
12, 2 [8]
Luca
2, 24
1û6
CARTEA LEVITILOR CAP 14 SI 15
rãsãrl ln casã, dupã ce sã vor scoaIe pleIrlle µl
dupã ce sã va rade casa µl dupã ce sã va spol,
44. Sl va lnIra preoIul µl va vedea de s-au lã{lI
plpãlrea ln casã, leprã sIaIornlcã easIe ln casã,
necuraIã easIe.
45. Sl vor sIrlca casa µl leamnele el µl pleIrlle
el, µl IoaIã {ãrána casll o vor scoaIe afarã dln
ceIaIe ln loc necuraI.
46. Sl cel ce va lnIra ln casã, orl ln ce zl dln
zllele ln care easIe osãblIã casa, necuraI va fl
pánã seara.
47. Sl cel ce va dorml ln casã va spãla halnele
sale µl necuraI va fl pánã seara, µl cel ce va
mánca ln casã va spãla halnele sale µl necuraI
va fl pánã seara.
48. Iarã dupã ce, mergánd preoIul, va lnIra
lnlãunIru µl va vedea, µl, laIã, cu lã{lme nu sã
lã{eaµIe plpãlrea ln casã dupã ce s-au spolI
casa, µl va vesIl preoIul curaIã casa, cã s-au
vlndecaI plpãlrea,
49. Sl va luoa, ca sã curã{ascã casa, doao
pasãrl vll curaIe µl lemn de chedru µl roµu
rãsuclI µl lsop,
5û. Sl va junghla o pasãre ln vas de luI la apã
vle,
51. Sl va luoa lemnul cel de chedru µl roµul
cel rãsuclI µl lsopul µl pasãrea cea vle, µl le
va mula pre eale ln sángele pasãrll cell
junghlaIe la apã vle µl va sIropl cu ea casa de
µeapIe orl,
52. Sl va curã{l casa cu sángele paserll µl cu
apa cea vle µl cu pasãrea cea vle µl cu lemnul
cel de chedru µl cu lsopul µl cu roµul cel
rãsuclI,
53. Sl va slobozl pasãrea cea vle afarã de
ceIaIe, la cámp, µl sã va ruga penIru casã µl
curaIã va fl.
54. AceasIa easIe leagea penIru IoaIã plpãlrea
de leprã µl de vánãIare.
55. Sl penIru lepra halnel µl a cãsll.
56. Sl penIru ranã µl penIru sãmn µl penIru
luclre.
57. Sl penIru ca sã spule ln ce zl easIe necuraI,
µl ln ce zl sã va curã{l. AceasIa e leagea penIru
leprã¨.
CAP 15
Curgereu semìnjìì ¸ì u sdngeluì bdrbutuluì ¸ì u muìerìì,
curdjìreu ¸ì oìnJecureu bdrbutuluì, cdruìu iì curd sdmdnjd,
¸ì u muìerìì, cureu euste in curgereu sdngeluì, ¸ì Je sd oor
impreunu put Je sdmdnjd.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl
cãIrã Aaron, zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl
lor: «BãrbaIulul, bãrbaIulul
cãrula sã va face curgere dln Irupul lul, curgerea
lul necuraIã easIe.
3. Sl aceasIa easIe leagea necurã{ãnlel: cel
ce face de curge sãmán{ã dln Irupul sãu, sau
au lnceIaI Irupul lul de a curge, necurã{lla lul
easIe aceasIa lnIr-lnsul, ln IoaIe zllele ln care
curge Irupul lul, sau au lnceIaI a curge,
necurã{lla lul easIe.
4. ToI paIul, lnIru care va dorml acela cul
curge sãmán{a, necuraI easIe, µl IoI vasul,
pre care va µedea acela cul curge sãmán{a,
necuraI easIe.
5. Sl omul carele sã va aIlnge de paIul lul
va spãla halnele sale µl va scãlda Irupul sãu
cu apã, µl necuraI va fl pánã seara.
6. Sl cel ce va µedea pre vasul pre care au
µezuI acela cul curge sãmán{a va spãla halne-
le sale µl sã va scãlda cu apã, µl necuraI va fl
pánã seara.
7. Sl cel ce sã aIlnge de Irupul celul ce-l
curge sãmán{a va spãla halnele sale µl sã va
scãlda cu apã, µl va fl necuraI pánã seara.
8. Iarã de va sculpl cel ce-l curge sãmán{a
presIe cel curaI, va spãla halnele µl sã va
scãlda cu apã, µl necuraI va fl pánã seara.
9. Sl IoaIã µeaoa aslnulul, pre carea va
lncãleca cel ce-l curge sãmán{a, necuraIã va
fl pánã seara.
1û. Sl IoI cel ce sã va aIlnge de IoaIe cáIe
sunI supI dánsul necuraI va fl pánã seara, µl
cel ce rãdlcã acealea va spãla halnele sale µl
sã va scãlda cu apã, µl necuraI va fl pánã
seara.
11. Sl de cáIe sã va aIlnge cel ce-l curge
sãmán{a, µl málnlle lul nu sunI spãlaIe cu
apã, va spãla halnele sale µl-µl va scãlda
Irupul cu apã, µl necuraI va fl pánã seara.
12. Sl vasul de luI care-l va aIlnge cel ce-l
curge sãmán{a sã se spargã, lar vasul cel de
lemn sã se speale cu apã, µl curaI va fl.
13. Iarã dupã ce sã va curã{l cel ce-l curge
sãmán{a de curgerea sa, µl va numãra µeapIe
zlle spre curã{lrea sa, µl va spãla halnele sale
µl va scãlda Irupul sãu cu apã, µl curaI va fl,
14. Sl ln zloa a opIa va luoa cu sáne doao
IurIureale sau dol pul de porumb, µl le va
aduce pre eale lnalnIea Domnulul, la uµlle
corIulul mãrIurlel, µl le va da preoIulul.
15. Sl le va face pre eale preoIul una penIru
pãcaI µl una penIru arderea de IoI, µl sã va
ruga penIru el preoIul lnalnIea Domnulul,
penIru curgerea lul.
16. Sl omul, dlnIru carele va leµl sãmán{a
paIulul, va scãlda cu apã IoI Irupul sãu, µl
necuraI va fl pánã seara.
17. Sl IoaIã halna µl IoaIã pllalea, pre carea
va fl sãmán{ã de paI, sã va spãla cu apã, µl
necuraIã va fl pánã seara.
18. Sl mularea, cu carea va dorml bãrbaI
paI de sãmán{ã, sã vor spãla cu apã, µl
necura{l vor fl pánã seara.
19. Sl mularea, cãrlla-l curge sánge, cánd
va fl curgerea el ln Irupul el, µeapIe zlle va fl
lnIru necurã{lrea sa, IoI cel ce sã va aIlnge
de ea necuraI va fl pánã seara.
2û. Sl IoI pre ce sã va culca ea lnIru necu-
rã{lrea sa necuraI va fl, µl IoI pre ce va µedea
ea necuraI va fl.
1.
2.
1û7
CARTEA LEVITILOR CAP 15 SI 16
21. Sl IoI cel ce sã va aIlnge de paIul el va
spãla halnele sale µl va scãlda Irupul sãu cu
apã, µl necuraI va fl pánã seara.
22. Sl IoI cel ce sã va aIlnge de IoI vasul, pre
care va µedea ea, va spãla halnele sale µl sã
va scãlda cu apã, µl necuraI va fl pánã seara.
23. Iarã deaca, cánd easIe ea ln paI sau µeade
pre vas, sã va aIlnge de acela, necuraI va fl
pánã seara.
24. Iarã de sã va culca clneva cu ea ln paI,
cánd easIe ea lnIru curgerea sángelul, necuraI
va fl µeapIe zlle, µl IoI paIul pre care sã va
culca necuraI va fl.
25. Sl mularea, de-l va curge curgere de
sánge ln mal mulIe zlle, nu ln vreamea
curgerll el, µl de va curge µl dupã curgerea
el, ln IoaIe zllele curgerll necurã{ãnlel el, ca
µl ln zllele curgerll el, necuraIã va fl.
26. Sl IoI paIul, pre care va dorml ln IoaIe
zllele curgerll el, ca µl paIul curgerll va fl el,
µl IoI vasul pre care va µedea necuraI va fl,
dupã necurã{ãnlla curgerll.
27. ToI cel ce sã aIlnge de dánsa necuraI va
fl, µl va spãla halnele sale µl va scãlda Irupul
sãu cu apã, µl necuraI va fl pánã seara.
28. Iarã deaca sã va curã{l de curgere, va
numãra µle µeapIe zlle, µl, dupã aceaea, sã
va curã{l.
29. Sl ln zloa a opIa va lua cu slne doao
IurIureale sau dol pul de porumb µl le va
aduce la preoI, lnalnIea uµllor corIulul
mãrIurlel.
3û. Sl va face preoIul una penIru pãcaI µl
una penIru arderea de IoI, µl sã va ruga penIru
ea preoIul lnalnIea Domnulul, de curgerea
necurã{lel sale.
31. Sl ve{l lndrepIa pre flll lul Israll sã se
curã{ascã de necurã{lla lor, µl sã nu moarã
penIru necurã{lla lor, cánd vor spurca el
corIul care easIe lnIru el.
32. AceasIa easIe leagea celul ce-l curge
sãmán{a, µl a celul ce-l lasã sãmán{ã de paI,
cu care sã spurcã.
33. Sl a cell ce are curgerea crunIãrll sale,
µl a celul ce-l curge sãmán{a, a bãrbaIulul
sau a mulerll, µl a bãrbaIulul, carele sã va
culca cu cea necuraI㻨.
CAP 16
CdnJ ¸ì cum trebuìe sd intre preotul intru cel sjdnt, ¸ì u-l
curdjì impreund cu cortul ¸ì cu olturìul, jupul u-l slobozì,
¸ì sdrbdtoureu curdjdnìeì u o prdznuì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
dupã ce au murlI cel dol fll al
lul Aaron, cánd au adus el foc
sIrãln lnalnIea Domnulul µl au
murlI.
2. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Grã-
1û. (a) În cea veachle románeascã Blblle µl cea
rusascã easIe: µl-l va lãsa ln pusIle, µl va aduce {apul
laµIe cãIrã Aaron, fraIele Iãu,* µl sã nu lnIre
ln IoaIã vreamea lnIru cel sfánI mal lnlãunIru
de caIapeIeasma cea dln fa{a mllosIlvlIo-
rlulul, carea easIe pesIe slcrllul mãrIurlel, ca
sã nu moarã, cã ln nor Mã volu arãIa presIe
mllosIlvlIorlu.
3. Aµea va lnIra Aaron lnIru cel sfánI: cu
vl{el de vacl, penIru pãcaI, µl cu berbeace,
penIru arderea de IoI.
4. Sl cu halnã de ln sfln{lIã sã va lmbrãca,
µl veµmánI de ln va fl presIe Irupul lul, µl cu
bráu de ln sã va lnclnge, µl chldarã de ln lµl
va pune pre cap, halne sflnIe sánI, µl-µl va
spãla cu apã Irupul sãu, µl sã va lmbrãca cu
aceasIea.
5. Sl de la adunarea flllor lul Israll va lua
dol {apl dln capre, penIru pãcaI, µl un
berbeace, penIru ardere de IoI.
6. Sl va aduce Aaron vl{elul cel penIru
pãcaIul sãu, µl sã va ruga penIru slne µl penIru
casa sa.
7. Dupã aceaea, va lua cel dol {apl, µl-l va
pune lnalnIea Domnulul, la uµea corIulul
mãrIurlel.
8. Sl va arunca Aaron penIru cel dol {apl
sor{l, o soarIe Domnulul µl o soarIe {apulul
celul de slobozlI.
9. Sl va aduce Aaron {apul pre care au
cãzuI soarIea Domnulul, µl-l va aduce penIru
pãcaI.
1û. Sl {apul pre care au cãzuI soarIea celul
de slobozlI ll va pune vlu lnalnIea Domnulul,
ca sã se roage presIe el µl sã-l lasã slobod,
µl-l va slobozl ln pusIle (a).
11. Sl va aduce Aaron vl{elul cel penIru
pãcaIul sãu, µl sã va ruga penIru slne µl penIru
casa sa, µl va junghla vl{elul cel penIru
pãcaIul sãu.
12. Sl va lua cãdealnl{a pllnã de jar dln
jerIvenlcul cel dlnalnIea Domnulul.
13. Sl-µl va umplea málnlle de Iãmále mãrunI
IocmlIã, µl o va aduce lnlãunIrul caIape-
Ieasmel, µl va pune Iãmála pre foc lnalnIea
Domnulul, µl fumul Iãmálel va acoperl pre
mllosIlvlIorlul cel deasupra mãrIurlllor, µl nu
va murl.
14. Dupã aceaea, va lua dln sángele vl{elulul
µl va sIropl cu deageIul presIe mllosIlvlIorlu
cãIrã rãsãrlI, ln fa{a mllosIlvlIorlulul, de
µeapIe orl va sIropl dln sánge dln deageIul
sãu.
15. Sl va junghla {apul cel penIru pãcaIul
norodulul lnalnIea Domnulul, µl va bãga
sángele lul lnlãunIrul caIapeIeasmel, µl va
face cu sángele lul cum au fãcuI cu sángele
vl{elulul, µl va sIropl sángele lul presIe
mllosIlvlIorlu de cãIrã fa{a mllosIlvlIorlulul.
16. Sl sã va ruga penIru cel sfánI de ne-
presIe slne fãrãdeleglle ln pãmánI neumblaI.
*Sus
1û, 12
Ieµlre
3û, 1û
1.*
*Evrel
9, 7
1û8
CARTEA LEVITILOR CAP 16 SI 17
curã{llle flllor lul Israll, µl de nedrepIã{lle lor
penIru IoaIe pãcaIele lor, µl aµea va face
corIulul mãrIurlel, care s-au fãcuI lnIru el ln
mljlocul necurã{lel lor.
17.* Sl nlcl un om nu va fl ln corIul mãr-
Iurlel, cánd va mearge el sã se roage lnIru
cel sfánI, pánã cánd va leµl µl sã va ruga
penIru slne, µl penIru casa sa, µl penIru IoaIã
adunarea flllor lul Israll.
18. Sl va leµl la jerIvenlcul cel dlnalnIea
Domnulul, µl sã va ruga penIru dánsul, µl va
lua dln sángele vl{elulul µl dln sángele {apulul
µl va pune presIe coarnele jerIvenlculul
lmprejur.
19. Sl va sIropl presIe el dln sánge cu
deageIul sãu de µeapIe orl, µl-l va curã{l µl-l
va sfln{l pre el de necurã{lla flllor lul Israll.
2û. Sl va sfárµl a curã{l sfánIul µl corIul
mãrIurlel µl jerIvenlcul, µl sã va ruga penIru
preo{l, µl va aduce {apul cel vlu.
21. Sl va pune Aaron málnlle sale pre capul
{apulul celul vlu, µl va mãrIurlsl presIe el
IoaIe fãrãdeleglle flllor lul Israll, µl IoaIe
nedrepIã{lle lor, µl IoaIe pãcaIele lor, µl le va
pune pre capul {apulul celul vlu µl-l va
slobozl, prln mánã de om gãIlI, ln pusIle.
22. Sl va lua {apul presIe slne nedrepIã{lle
lor ln pãmánI necãlcaI, µl vor slobozl {apul
ln pusIle.
23. Sl va lnIra Aaron ln corIul mãrIurlel µl
sã va dezbrãca de veµmánIul cel de ln, cu
care au fosI lmbrãcaI, cánd au lnIraI lnIru
cel sfánI, µl-l va pune acolo.
24. Sl va spãla Irupul sãu cu apã ln locul cel
sfánI, µl sã va lmbrãca cu halna sa, µl, leµlnd,
va face arderlle de IoI ale sale µl jerIvele ceale
de IoI ale norodulul, µl sã va ruga penIru slne
µl penIru casa sa µl penIru norod, ca µl penIru
preo{l.
25. Sl va aduce pre jerIvenlc seul cel penIru
pãcaIe.
26. Sl cel ce va slobozl {apul cel osãblI spre
slobozlre va spãla halnele sale µl va scãlda
Irupul sãu cu apã, µl, dupã aceaea, va lnIra
ln Iabãrã.
27. Sl vl{elul cel penIru pãcaI µl {apul cel
penIru pãcaI, a cãrora sánge s-au adus penIru
curã{lre lnIru cel sfánI, vor scoaIe afarã de
Iabãrã, µl-l vor arde cu foc,* µl plelle lor µl
cãrnurlle lor µl balega lor.
28. Iarã cel ce ll va arde va spãla halnele
sale µl va scãlda Irupul sãu cu apã, µl, dupã
aceaea, va lnIra ln Iabãrã.
29. Sl va fl voao aceasIa leage veaclnlcã,*
ln luna a µeapIeazeacea a lunel, sã smerl{l
sufleIele voasIre, µl nlcl un lucru sã nu face{l,
nlcl moµIeanul, nlcl nemearnlcul, carele
easIe lnIru vol.
3û. Cã ln zloa aceasIa sã va ruga penIru vol,
ca sã vã curã{ascã de IoaIe pãcaIele voasIre
lnalnIea Domnulul, µl vã ve{l curã{l.
31. SámbãIa sámbeIelor odlhnã va fl
aceasIa voao, µl ve{l smerl sufleIele voasIre,
leage veaclnlcã.
32. Sl sã va ruga preoIul, pre carele-l vor
unge, µl ale cãrula málnl le vor sãvárµl ca sã
preo{ascã dupã IaIãl lul, µl sã va lmbrãca
cu halna cea de ln, cu halna cea sfánIã.
33. Sl va curã{l sfánIa sflnIel, µl corIul
mãrIurlel, µl jerIvenlcul va curã{l, µl penIru
preo{l µl penIru IoaIã adunarea sã va ruga.
34. Sl va fl aceasIa voao leage veaclnlcã,
ca sã vã ruga{l penIru flll lul Israll, penIru
IoaIe pãcaIele lor. O daIã ln an sã va face¨,
precum au porunclI Domnul lul Molsl.
CAP 17
5d porunceu¸te eoreìlor cu numuì luì Dumnezeu sd
jertoeuscd, nu ìJoluluì, nìcì uìreu, jdrd numuì lu u¸u
cortuluì, ¸ì sd se conteneuscd u mdncu sdnge ¸ì
mortdcìune.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe cãIrã Aaron µl cãIrã
flll lul, µl cãIrã Io{l flll lul Israll,
µl zl cãIrã el: «AcesIa easIe cuvánIul care
l-au porunclI Domnul, zlcánd:
3. 'Om, om (a) dlnIrã flll lul Israll, au dlnIrã
veneIlcll carll sã aflã lnIrã vol, carele va
junghla vl{el, sau oale, sau caprã ln Iabãrã,
µl carele va junghla afarã de Iabãrã,
4. Sl nu o va aduce la uµea corIulul mãrIu-
rlel, ca sã o facã ardere de IoI sau de mán-
Iulre Domnulul, prllmlIã lnIru mlros de bunã
mlreazmã, µl cel ce va junghla afarã µl la
uµea corIulul mãrIurlel nu o va aduce, ca sã
aducã dar Domnulul lnalnIea corIulul
mãrIurlel Domnulul, sã va socoIl omulul
acelula sángele, sánge au vãrsaI, perl-va
sufleIul acelula dln norodul sãu.
5. Ca sã aducã flll lul Israll jerIvele sale,
cáIe vor junghla el ln cámpurl, µl le vor aduce
Domnulul la uµlle corIulul mãrIurlel la preoI,
µl le vor junghla jerIvã de mánIulre aceasIea
Domnulul.
6. Sl va vãrsa preoIul sángele pre jerIvenlc
lmprejur lnalnIea Domnulul, la uµea corIulul
mãrIurlel, µl va aduce seul lnIru mlros de
bunã mlreazmã Domnulul.
7. Sl nu vor mal junghla jerIvele sale celor
deµer{l cu carll el curvesc (b) dupã dánµll.
Leage veaclnlcã va fl voao lnIru neamurlle
voasIre'.
8. Sl zl cãIrã el: 'Om, om dlnIrã flll lul
Israll, au dlnIrã flll celor veneIlcl, carll sã
aflã lnIru vol, carele va face ardere de IoI,
au jerIvã,
9. Sl la uµea corIulul mãrIurlel nu o va
3. (a) Om, om, adecã fleµIecarele. 7. (b) Umblánd.
*Luca
1, 1û
*Evrel
13, 11
*Jos
23, 27
28
1.
2.
1û9
CARTEA LEVITILOR CAP 17 SI 18
aduce, sã o facã Domnulul, va perl omul acela
dln norodul sãu.
1û. Sl om, om dln flll lul Israll, au dln
venlIlcll carll sã aflã lnIrã vol, carele va mán-
ca orlce sánge, volu pune fa{a Mea asupra
sufleIulul carele máncã sánge µl-l volu pllarde
pre el dln norodul sãu.
11. PenIru cã sufleIul fleµIecãrul Irup sángele
lul easIe (v), µl Eu l-am daI voao pre jerIvenlc,
ca sã vã curã{l{l sufleIele voasIre, cã sángele
acelula va face curã{enle penIru sufleI'.
12. PenIru aceaea am grãlI flllor lul Israll:
'Nlcl un sufleI dlnIrã vol nu va mánca sánge,
nlcl cel veneIlc, carele sã aflã lnIrã vol, nu
va mánca sánge.
13. Sl om, om dln flll lul Israll, au dln vene-
Ilcll carll sã aflã lnIrã vol, carele va vána
vánaI, fllarã au pasãre, carea sã mãnáncã, va
vãrsa sángele el µl-l va acoperl cu pãmánI.
14.* Cã sufleIul fleµIecãrul Irup sángele lul
easIe'. PenIru aceaea am zls flllor lul Israll:
'Sángele nlcl unul Irup sã nu mánca{l, cã
sufleIul fleµIecãrul Irup sángele lul easIe, IoI
cel ce mãnáncã va perl.
15. Sl IoI sufleIul carele va mánca morIã-
clune sau prlns de fllarã, orl moµIean, orl
venlIlc, va spãla halnele sale µl sã va scãlda
cu apã, µl necuraI va fl pánã seara, µl curaI
va fl.
16. Iarã de nu va spãla halnele sale µl nu-µ
va scãlda Irupul cu apã, va purIa fãrãdeleagea
sa'Ȭ.
CAP 18
5pìjdle ruJenìeì ceìì oprìte, u sd jerì Je juptele neumurìlor
¸ì u lununeìlor in multe urdcìunì trupe¸tì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll, µl zl
cãIrã el: «Eu, Domnul Dumne-
zeul vosIru.
3. Dupã oblcealurlle EghlpIulul, lnIru care
a{l nemernlclI, sã nu face{l, µl dupã oblcealu-
rlle pãmánIulul Hanaan, lnIru care volu bãga
pre vol, sã nu face{l, µl dupã leglle lor sã nu
umbla{l.
4. Judecã{lle Meale sã le face{l, µl porunclle
meale sã le pãzl{l µl sã umbla{l lnIru eale, Eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
5.* Sl sã {lne{l IoaIe porunclle Meale µl IoaIe
judecã{lle Meale, µl sã le face{l pre eale, care,
de le va face omul, vlu va fl lnIr-lnsele, eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
6. Om, om la nlcl o rudenle de ale Irupulul
sãu sã nu sã aprople ca sã-l descopere ruµlnea,
eu, Domnul.
7. Ruµlnea IãIáne-Iãu µl ruµlnea mumel
11. (v) Adecã, duhul cel vle{ulIorlu ln sánge easIe.
Sau precum SfánIul AugusIln zlce: vlla{a aceasIã
vremealnlcã mal várIos cu sánge sã {lne ln Irup.
Iale sã nu o descoperl, penIru cã mumã-{l
easIe, sã nu descoperl ruµlnea el.
8. Ruµlnea mulerll IãIáne-Iãu sã nu o
descoperl, cã ruµlnea IãIáne-Iãu easIe.
9. Ruµlnea sororll Iale cell de pre IaIã au
de pre mumã, carea s-au nãscuI acasã sau
afarã, sã nu descoperl ruµlnea lor.
1û. Ruµlnea feaIel fllulul Iãu sau a feaIel
feaIel Iale, sã nu descoperl ruµlnea lor, cã a
Ia ruµlne easIe.
11. Ruµlnea feaIel mulerll IãIáne-Iãu sã nu
o descoperl, sorã de un paI easIe, sã nu
descoperl ruµlnea el.
12. Ruµlnea sororll IãIáne-Iãu sã nu o
descoperl, penIru cã rudã IãIáne-Iãu easIe.
13. Ruµlnea sororll mumel Iale sã nu o
descoperl, penIru cã rudã mumel Iale easIe.
14. Ruµlnea fraIelul IãIáne-Iãu sã nu o
descoperl µl la mularea lul sã nu lnIrl, penIru
cã rudã-{l easIe.
15. Ruµlnea nurorll Iale sã nu o descoperl,
cã mularea fllulul Iãu easIe, sã nu descoperl
ruµlnea el.
16. Ruµlnea mulerll fraIelul Iãu sã nu o
descoperl, cã ruµlnea fraIelul Iãu easIe.
17. Ruµlnea mulerll µl a feaIel el sã nu o
descoperl. FaIa feclorulul el µl faIa feaIll el
sã nu o lal, ca sã descoperl ruµlnea lor, cã
rude sánI {le, pãgánãIaIe easIe.
18. Mulare presIe sora el sã nu o lal {llIoare,
ca sã descoperl ruµlnea el presIe dánsa, lncã
fllnd ea vle.
19. Sl la mulare, lnIru osãblrea necurã{lel
el, sã nu lnIrl, ca sã-l descoperl ruµlnea el.
2û. Sl la mularea deaproapelul Iãu sã nu
dal paIul sãmln{ll Iale, pángãrlndu-Ie cu ea.
21.* Sl dln sãmán{a Ia sã nu dal a slujl
cãpeIenll, µl sã nu spurcl numele cel sfánI
al Domnulul Dumnezeulul vosIru (a), Eu,
Domnul.
22. Sl cu bãrbaI sã nu dorml paI fãmelesc,
cã spurcãclune easIe.
23. Sl la nlcl un doblIoc dln ceale cu paIru
plcloare sã nu dal paIul Iãu lnIru sãmán{ã,
ca sã Ie spurcl cu dánsul.* Sl mularea sã nu
sIea la nlcl un doblIoc dln ceale cu paIru
plcloare sã se lncalece, penIru cã urãclune
easIe.
24. Sã nu vã spurca{l cu nlcl una dlnIru
aceasIea, cã cu IoaIe aceasIea s-au spurcaI
neamurlle care Eu le lapãd dlnalnIea fea{ll
voasIre.
25. Sl s-au spurcaI pãmánIul, µl le-am
rãsplãIlI lor nedrepIaIea penIru aceaea, µl
au uráI pãmánIul pre cel ce lãculesc pre
dánsul.
26. Sl pãzl{l IoaIe leglle Meale, µl
21. (a) Jldov.: µl sã nu dal dln sãmán{a Ia sIãpánl-
Iorlulul; alIele Blblll au: sã nu dal dln sãmán{a Ia
ldolulul; alIele, ln loc de ldolulul, au: lul Moloc.
*Facer.
9, 4
*Iezechl.
2û, 11
Roma.
1û, 5
GalaIe.
3, 12
1.
2.
*Jos
2û, 2
*Jos
2û, 16
11û
CARTEA LEVITILOR CAP 18 SI 19
IoaIe porunclle Meale, µl sã nu face{l nlcl una
dln IoaIe spurcãclunlle aceasIea, moµIeanul
µl nemearnlcul cel venlI lnIru vol.
27. Cã IoaIe spurcãclunlle aceasIea le-au
fãcuI oamenll pãmánIulul carll au fosI mal
lnalnIe de vol, µl s-au spurcaI pãmánIul.
28. Sl ca sã nu vã urascã pre vol pãmánIul,
cándu-l ve{l spurca, cum au uráI pre neamurlle
ceale mal lnalnIe de vol.
29. Cã IoI cel ce va face dln IoaIe spurcã-
clunlle aceasIea, vor perl dln norodul sãu
sufleIele care fac aceasIea.
3û. Sl pãzl{l porunclle Meale, ca sã nu face{l
dln IoaIe leglle ceale spurcaIe, care s-au fãcuI
mal lnalnIe de vol, µl sã nu vã spurca{l cu
acealea. Cã Eu, Domnul Dumnezeul vosIru»¨.
CAP 19
Multe poruncì Jespre inJreptureu oìejìì ¸ì Jespre jeremonìì
muì inuìnte Jute ìurd¸ì sd poruncesc, uJdogdnJu-sd ¸ì ultele.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe adunãrll flllor lul
Israll, µl zl cãIrã el:* «Fl{l sfln{l,
cã SfánI sánI Eu, Domnul Dumnezeul vosIru.
3. FleµIecarele de IaIãl sãu µl de mumã-sa
sã se Ieamã, µl sámbeIele Meale sã le pãzl{l.
Eu, Domnul Dumnezeul vosIru.
4. Sã nu vã duce{l la ldoll µl dumnezãl vãr-
sa{l sã nu vã face{l. Eu, Domnul Dumnezeul
vosIru.
5. Sl de ve{l jerIvl jerIvã de mánIulre Domnu-
lul, prllmlIã voao sã jerIvl{l.
6. În carea zl sã va jerIvl, sã va mánca, µl a
doao zl; larã ce va rãmánea pánã a Irela zl cu
foc sã va arde de IoI.
7. Iarã de sã va mánca cu máncare a Irela zl,
spurcaIã easIe, nu sã va prllml.
8. Iarã cel ce o va mánca pãcaI va avea,
penIru cã au spurcaI sflnIele Domnulul, µl
sufleIele ceale ce vor mánca vor perl dln
norodul sãu.
9.* Sl cánd ve{l sãcera vol seacerea pãmán-
Iulul vosIru, sã nu sãcera{l de IoI {arlna voas-
Irã, µl ceale ce cad de la seacerea Ia sã nu le
adunl.
1û. Sl vlla Ia sã nu o culegl de a doao oarã,
nlcl boambele vlel Iale sã nu le adunl, sãra-
culul µl nemearnlculul sã le laµl acealea. Eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
11. Sã nu fura{l, sã nu mln{l{l, µl nlmenea sã
nu lnµeale pre deaproapele.
12.* Sl sã nu vã jura{l sIrámb cu numele Mleu,
µl sã nu spurca{l numele cel sfánI al Dumne-
zeulul vosIru. Eu sánI Domnul Dumnezeul
vosIru.
13.* Sã nu facl nedrepIaIe veclnulul µl
sã nu-l jefuleµIl,** µl sã nu doarmã slmbrlla
2û. (a) Sã vor pedepsl. 26. (b) Cea jldo., laIlneascã,
arãbeascã, perseascã au: sã nu mánca{l sánge sau
nãlmlIulul Iãu la Ilne pánã dlmlnea{ã.
14. Sã nu grãleµIl de rãu pre surd, µl lnalnIea
orbulul sã nu pul plladecã, µl sã Ie Ieml de
Dumnezeul Iãu. Eu sánI Domnul Dumnezeul
vosIru.
15.* Sã nu face{l nedrepIaIe la judecaIã, µl
sã nu cau{l ln fa{a sãraculul, nlcl sã Ie sfleµIl
de fa{a celul puIearnlc, cu drepIaIe sã judecl
pre veclnul Iãu.
16. Sã nu umbll cu vlcleµug lnIru neamul
Iãu, µl sã nu Ie lnIãreµIl asupra sángelul
veclnulul Iãu. Eu sánI Domnul Dumnezeul
vosIru.
17.* Sã nu urãµIl pre fraIele Iãu lnIru lnlma
Ia, cu musIrare sã musIrl pre deaproapele Iãu,
ca sã nu albl penIru dánsul pãcaI.
18. Sl sã nu-µl lzbándeascã mána Ia, µl sã
nu {ll mánle asupra flllor norodulul Iãu,* µl
sã lubeµIl pre deaproapele Iãu ca pre Ilne
lnsu{l. Eu sánI Domnul.
19. Leagea Mea sã o pãzl{l, doblIoacele Iale
sã nu le facl a sã lncãleca cu alI feallu, µl ln
{arlna Ia sã nu samenl doao feallurl de
sãmán{ã, µl cu halnã {esuIã dln doao feallurl
oslblIe sã nu Ie lmbracl.
2û. Sl de va dorml neµIlne cu mulare paI de
sãmán{ã, µl aceaea va fl roabã pãzlIã unul
om, µl ea cu rãscumpãrare nu s-au rãscum-
pãraI, slobozenle nu s-au daI el, cerIare va fl
lor (a), larã sã nu moarã, penIru cã nu s-au
daI el slobozenle.
21. Sl va aduce penIru greµala sa Domnulul,
la uµea corIulul mãrIurlel, un berbeace penIru
greµealã.
22. Sl sã va ruga preoIul penIru dánsul cu
berbeacele greµealel, lnalnIea Domnulul, de
pãcaIul care au pãcãIulI, µl sã va lerIa lul
pãcaIul care au pãcãIulI.
23. Iarã dupã ce ve{l lnIra ln pãmánIul care-l
dã voao Domnul Dumnezeul vosIru, µl ve{l
sãdl orlce pom, de máncaI, ve{l curã{l lmpre-
glur necurã{enlla lul. Rodul lul ln Irel anl va
fl voao necuraI, sã nu sã mãnánce.
24. Iarã ln anul al paIrulea, IoI rodul lul va
fl sfánI de laudã Domnulul.
25. Iarã ln anul al clncllea, ve{l mánca rodul
lul µl ve{l aduna voao rodurlle lul. Eu sánI
Domnul Dumnezeul vosIru.
26. Sã nu mánca{l pre mun{l (b), nlcl sã
vrãjl{l, nlcl cu vraje dln paserl sã nu cãuIa{l.
27. Sã nu vã lncre{l{l pãrul capulul vosIru,
nlcl sã sIrlca{l fa{a barbel voasIre.
28. Sl IãleIurl penIru sufleI (v) sã nu face{l
ln Irupul vosIru, µl slove lmpunse sã nu face{l
lnIru vol. Eu sánI Domnul Dumnezeul vosIru.
29. Sã nu pángãreµIl faIa Ia, ca sã curveascã,
µl sã nu curveascã pãmánIul, µl sã se umplã
pãmánIul de fãrãdeleage.
cu sánge. 28. (v) Jldov.: µl IãleIurl penIru morI sã nu face{l.
*Sus
11, 44
1 PeIr.
1, 16
*Jos
23, 22
*Ieµlre
2û, 7
*Slrah
1û, 6
**2 Leage
24, 14
1.
2.
Toble
4, 15
*2 Leage
1, 17
16, 19
Pllde
34 [24], 23
Slrah
2û, 31
Iacov
2, 2
*1 Ioan
2, 11
3, 14
Slra.
19, 14
MaIelu
18, 15
Luca
17, 5
MaIelu
18, 16
Luca
17, 3
*MaI.
5, 43
22, 39
Luca
6, 27
Roma.
13, 9
111
CARTEA LEVITILOR CAP 19 SI 2û
3û. SámbeIele Meale sã le pãzl{l µl de ceale
sflnIe ale Meale sã vã Ieame{l. Eu sánI Domnul.
31. Sã nu mearge{l la cel ce (g) vrãjesc µl de
descánIãIorl sã nu vã llpl{l, ca sã vã spurca{l
cu el. Eu sánI Domnul Dumnezeul vosIru.
32. ÎnalnIea celul cãrunI sã Ie scoll µl sã cln-
sIeµIl fa{a celul bãIrán, µl sã Ie Ieml de Dum-
nezeul Iãu. Eu sánI Domnul Dumnezeul vosIru.
33.* Iarã de va venl vreun nemearnlc ln
pãmánIul vosIru, sã nu-l nãcãjl{l pre el.
34. Ca µl moµIeanul cel de pãmánI sã fle
lnIrã vol nemearnlcul, carele vlne la vol, µl
sã-l lubeµIl pre el ca µl pre Ilne, cã nemearnlcl
a{l fosI ln pãmánIul EghlpIulul. Eu sánI
Domnul Dumnezeul vosIru.
35. Sã nu face{l nedrepIaIe, ln judecaIã, ln
mãsurl, ln pun{l, ln cumpene.
36. Cumpene dreapIe µl pun{l drep{l µl
mãsurã dreapIã sã fle la vol. Eu sánI Domnul
Dumnezeul vosIru, Cel ce v-am scos pre vol
dln pãmánIul EghlpIulul.
37. Sl sã pãzl{l IoaIã leagea Mea µl IoaIe
porunclle Meale, µl sã le face{l pre eale. Eu
sánI Domnul Dumnezeul vosIru»¨.
CAP 2û
Curìì oor Ju Jìn sdmdnju su luì Molol, suu sd oor Juce lu
Jescdntdtorì suu lu gdcìtorì, suu pre pdrìnjìì sdì oor
bldstdmu, suu umestecdturì trupe¸tì nesloboJe oor juce,
cu mourte sd se omourd.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll: «De
va fl clneva dln flll lul Israll, sau
dln cel ce s-au fãcuI venlIlcl ln Israll,* carele
va da dln sãmán{a sa cãpeIenll[i] (a), cu
moarIe sã se omoarã, neamul cel de pre
pãmánIul acela ll va omorl cu pleIrl.
3. Sl Eu volu pune fa{a Mea asupra omulul
acelula µl-l volu pllarde pre el dln norodul
sãu, penIru cã au daI sãmán{a sa cãpeIenll[i],
ca sã spurce ceale sflnIe ale Meale µl ca sã
spurce numele celor sfln{l{l Mle.
4. Iarã de vor Ireace cu vedearea lãculIorll
pãmánIulul cu ochll lor de la omul acela,
dupã ce va da el dln sãmán{a sa cãpeIenlel,
µl nu-l vor omorl pre el,
5. Volu pune fa{a Mea asupra omulul
acelula µl asupra semln{lel lul, µl volu pllarde
dln norodul sãu pre dánsul µl pre Io{l cá{l sã
unesc lnIr-un gánd cu el, ca sã curveascã cu
cãpeIenllle.
6. Sl sufleIul, carele sã va duce la descán-
IãIorl sau la vrãjlIorl, ca sã curveascã dupã
dánµll, volu pune fa{a Mea asupra sufleIulul
acelula µl-l volu pllarde dln norodul sãu.
7.* Sl ve{l fl sfln{l, cã sfánI sánI Eu, Domnul
Dumnezeul vosIru.
8. Sl sã pãzl{l porunclle Meale, µl sã
31. (g) Blbllla cea veachle are: bãznulIorlu de pán-
Iece, prln care sã ln{eleg vrãjlIorll acela carll dln ma{e-
le face{l pre eale. Eu sánI Domnul, Cel ce
vã sfln{esc pre vol.
9.* Om, om carele va blãsIãma pre IaIãl
sãu au pre mumã-sa, cu moarIe sã se o-
moarã; pre IaIãl sãu au pre mumã-sa au blãs-
IãmaI, vlnovaI easIe.
1û.* Omul, carele va preacurvl cu mulare,
carea are bãrbaI, au carele va preacurvl cu
mularea veclnulul sãu, cu moarIe sã se
omoarã, µl preacurvarlul µl preacurva.
11. Sl carele sã va culca cu mularea IãIáne-
sãu, ruµlnea IãIáne-sãu au descoperlI, cu
moarIe sã se omoarã, amándol vlnova{l sánI.
12. Sl de va dorml clneva cu noru-sa, cu
moarIe sã se omoarã amándol; cã pãgánã-
IaIe au fãcuI, vlnova{l sánI.
13. Sl carele sã va culca cu bãrbaI paI fãme-
lesc, spurcãclune au fãcuI amándol, cu
moarIe sã se omoarã, vlnova{l sánI.
14. Carele va lua µle mulare µl pre muma
el, fãrãdeleage easIe, cu foc sã-l arzã pre el
µl pre eale, ca sã nu fle fãrãdeleage lnIru
vol.
15. Sl clne va lndrãznl a sã culca cu doblIoc
cu moarIe sã se omoarã, µl doblIocul sã-l
omorá{l.
16.* Sl mularea, carea va mearge orl la ce
doblIoc, ca sã se lncalece de dánsul, sã omo-
rá{l mularea µl doblIocul, cu moarIe sã se
omoarã, vlnova{l sánI.
17. Carele va lua pre soru-sa cea de pre IaIãl
sãu sau de pre mumã-sa, µl va vedea ruµlnea
el, µl ea va vedea ruµlnea lul, ocarã easIe,
sã pllarã lnalnIea flllor neamulul lor, ruµlnea
sororel sale au descoperlI, pãcaIul vor purIa.
18. Sl bãrbaIul, carele va avea paI cu mula-
rea carea are crunIarea cea de lunã, µl va
descoperl ruµlnea el, lzvorul el au desco-
perlI, µl ea au descoperlI curgerea sángelul
sãu, amándol sã pllarã dln neamul sãu.
19. Sl ruµlnea sororel IãIáne-Iãu µl a sororel
mumel Iale sã nu o descoperl, penIru cã
rudenlla au descoperlI, pãcaI vor avea.
2û. Orlcarele va dorml cu rudenlla sa ruµlnea
rudenlel sale au descoperlI, fãrã de fll sã
moarã.
21. Iarã de va lua careva mularea fraIelul
sãu, necurã{le easIe, ruµlnea fraIelul sãu au
descoperlI, fãrã de fll sã moarã.
22. Sl sã pãzl{l IoaIe porunclle Meale µl
judecã{lle Meale, µl sã le face{l pre eale, ca
sã nu vã urascã pre vol pãmánIul, lnIru care
vã bag Eu pre vol, ca sã lãcul{l pre el.
23. Sl sã nu umbla{l dupã leglle neamurllor,
care Eu le gonesc dlnalnIea voasIrã, cã IoaIe
aceasIea le-au fãcuI, µl le-am uráI pre eale.
24. Sl am zls voao: 'Vol ve{l moµIenl pã-
mánIul lor, µl Eu volu da pre el voao sã-l
le doblIoacelor spunea ceale vllIoare. 2. (a) Idolulul,
care sã chema Moloh.
1.
2.
*Ieµlre
22, 21
*Sus
18, 21
*1 PeI.
1, 16
*Ieµlre
21, 16
[Pilde]
2û, 2û
MaIelu
15, 4
*2 Leag.
22, 22
Ioan
8, 5
*Sus
18, 23
112
CARTEA LEVITILOR CAP 21 SI 22
moµIenl{l, pãmánIul care curge lapIe µl
mllare'. Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, Cel
ce v-am ales pre vol dln IoaIe neamurlle.
25. Sl vol sã osãbl{l lnIrã doblIoacele ceale
curaIe µl lnIrã ceale necuraIe, µl lnIrã paserlle
ceale curaIe µl lnIrã ceale necuraIe, µl sã nu
spurca{l sufleIele voasIre cu doblIoacele µl
cu paserlle, µl cu IoaIe ceale ce sã Iárãsc pre
pãmánI, care le-am ales Eu sã fle voao
necuraIe.
26.* Sl sã fl{l Mle sfln{l, cã Eu SfánI sánI,
Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce v-am ales
pre vol dln IoaIe neamurlle ca sã fl{l al Mlel.
27.* Sl bãrbaIul sau mularea, orlcare dlnIru
el sã va face descánIãIorlu au vrãjlIorlu, cu
moarIe sã se omoarã amándol, cu pleIrl sã-l
uclde{l, vlnova{l sánI»¨.
CAP 21
lu cure ingropdcìunì pot jì preojìì, ¸ì ce muìerì sd-¸ì ìu, ¸ì
curìì sdnt neoreuJnìcì Je preojìe, ¸ì pentru jutu preotuluì,
Je ou curoì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd: ,GrãlaµIe preo{llor
flllor lul Aaron, µl zl cãIrã el:
«În sufleIe sã nu sã spurce lnIru
neamul lor (a).
2. Fãrã numal cu ruda cea de aproape a lor,
cu IaIã µl cu mumã µl cu fll µl cu fllce µl cu
fraIe.
3. Sl cu soru-sa, fecloara cea mal aproape
de el, carea nu easIe lmpreunaIã cu bãrbaI,
cu aceµIla sã va spurca.
4. Sã nu sã spurce lndaIã lnIru norodul sãu
spre spurcãclunea sa (b).
5.* Sl pleaµe sã nu vã rade{l pre cap penIru
morI, µl fa{a barbel sã nu o razã, µl pre
Irupurlle sale sã nu Iale IãleIurl.
6. Sfln{l sã fle Dumnezeulul sãu, µl sã nu
spurce numele Dumnezeulul sãu, penIru cã
jerIvele Domnulul, darurlle Dumnezeulul sãu,
el le aduc, µl sã fle sfln{l.
7.* Mulare curvã µl spurcaIã sã nu la, µl
mulare lãpãdaIã de la bãrbaIul sãu sã nu la,
cã SfánI easIe Domnulul Dumnezeulul sãu.
8. Sl-l vel sfln{l pre el, darurlle Domnulul
Dumnezeulul vosIru el le aduce, sfánI sã fle,
cã SfánI Eu, Domnul, Cel ce sfln{esc pre el.
9. Sl faIa omulul preoI, de sã va spurca
curvlnd, numele IãIáne-sãu spurcã, ln foc sã
se arzã.
1û. Sl preoIul cel mare lnIrã fra{ll sãl,
presIe a cãrula cap s-au IurnaI dln unIul-
cel-de-lemn al ungerll µl s-au sfln{lI, ca
sã se lmbrace cu halne, capul sã nu-µl des-
1. (a) LaIln.: sã nu sã spurce preoIul cu mor{lle celor
ce lãculesc cu el. Adecã, sã nu sã spurce aIlngándu-sã
de morI. 4. (b) Jldo.: sIlhul acesIa easIe: nu sã va
spurca pre slne domnul lnIru noroadele sale, ca
sã se spurce pre slne. LaIln.: cl nlcl cu dom-
copere µl halnele sã nu µl le rumpã.
11. Sl la nlcl un sufleI morI sã nu lnIre, µl
nlcl cu IaIãl sãu, nlcl cu mumã-sa sã nu sã
spurce.
12. Sl dln ceale sflnIe nu va leµl, µl nu va
spurca cel sfln{lI a Dumnezeulul sãu, penIru
cã unIuldelemn cel sfánI al ungerll lul
Dumnezeu presIe dánsul. Eu, Domnul.
13. AcesIa sã la mulare* fecloarã dln neamul
sãu.
14. Iarã vãduvã µl lãpãdaIã µl spurcaIã µl
curvã, de aceasIea sã nu la, fãrã numal fecloarã
dln norodul sãu sã-µl la mulare.
15. Sl sã nu spurce sãmán{a sa lnIru norodul
sãu. Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfln{esc
pre elȬ.
16. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
17. ,GrãlaµIe lul Aaron, zlcánd: «Orlcare om
dln sãmán{a Ia lnIru rudele voasIre, lnIru
carele va fl prlhanã (v), sã nu sã aprople a
aduce darurlle Dumnezeulul sãu.
18. ToI omul lnIru carele easIe prlhanã nu sã
va aproplla: omul cel orb, sau cel µchlop, sau
cel cu nasul IãlaI, sau cel cu urechlle IãlaIe.
19. Sau omul a cãrula easIe mána rupIã sau
plclorul rupI.
2û. Au ghlbos, au cu ochll urduroµl, au cu
albea{ã, sau omul lnIru carele easIe rále
sãlbaIecã, sau peclnglne, sau cu un colu.
21. ToI dln sãmán{a lul Aaron, preoIulul, lnIru
carele easIe prlhanã, sã nu sã aprople a aduce
jerIvele Dumnezeulul Iãu, cã prlhanã easIe,
sã nu sã aprople a aduce darurlle lul Dumne-
zeu.
22. Darurlle lul Dumnezeu, SflnIele SflnIelor,
µl dln ceale sflnIe va mánca.
23. Iarã la caIapeIeasmã nu va lnIra µl la
jerIvenlc nu sã va aproplla, penIru cã are
prlhanã, µl nu va spurca cel sfánI a Dumnezeu-
lul sãu, cã Eu sánI Domnul, Cel ce sfln{esc
pre dánµll»¨.
24. Sl au grãlI Molsl cãIrã Aaron µl cãIrã flll
lul µl cãIrã Io{l flll lul Israll.
CAP 22
Cel strdìn ¸ì cel necurut sd se conteneuscd Je mdncureu
celor sjìnjìte suu u jertoelor, sd insdmneuzd prìlunele suu
smìnteule, jdrd Je cure trebuìe sd jìe jertoele, ¸ì cure trebuìe
sd se jertoeuscd.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,Zl lul Aaron µl flllor lul ca sã
se fereascã (a) de ceale sflnIe ale
flllor lul Israll, µl sã nu spurce numele Mleu
cel sfánI, care le sfln{esc el Mle. Eu, Domnul.
nul norodulul sãu nu sã va spurca. Aravlcea.: µl sã
nu sã pángãreascã cu bãrbaI de bun neam ln norodul
sãu, cã aceasIa-l va spurca pre el. 17. (v) Prln prlhanã
alcl sã ln{ãleage ceva scãdeare, schlmoslre sau
sluIlre ln Irup. 2. (a) De vor fl necuvloµl.
*1 PeIr.
1, 16
*Leage
18, 11
1 Împãr.
28, 7
*Sus
19, 27
Iezechll.
44, 2û
*Sus
9, 29
1.
*Iezechll.
44, 22
1.
2.
113
CARTEA LEVITILOR CAP 22 SI 23
3. Zl lor: «ÎnIru sãmln{llle voasIre, IoI omul
dln sãmán{a voasIrã, carele sã va aproplla cãIrã
ceale sflnIe, care le sfln{esc flll lul Israll Dom-
nulul, cánd easIe necurã{lla pre dánsul, va perl
sufleIul acela dlnalnIea Mea. Eu, Domnul
Dumnezeul vosIru.
4. Sl orlce om dln sãmán{a lul Aaron, preo-
Iulul, carele easIe lepros, sau ll curge sãmán{a,
dln ceale sflnIe sã nu mãnánce, pánã ce sã va
curã{l. Sl cel ce sã va aIlnge orl de ce necurã{le
a sufleIulul (b) sau de om, dln carele curge
sãmán{a paIulul,
5. Sau cel ce sã va aIlnge orl de ce jlvlnã
necuraIã, carea-l spurcã pre el, sau de om,
carele-l spurcã pre el dupã IoaIã necurã{lla lul,
6. SufleIul, carele sã va aIlnge de aceasIea,
necuraI va fl pánã seara, sã nu mánce dln ceale
sflnIe.
7. Pánã ce-µ va spãla Irupul sãu cu apã µl va
apune soarele µl curaI va fl, µl aIuncl va puIea
mánca dln ceale sflnIe, cã pálnea a lul easIe.
8.* MorIãclune µl prlns de fllarã sã nu mánce,
ca sã nu sã spurce cu eale. Eu, Domnul.
9. Sl vor pãzl pazãle Meale, ca sã nu albã
penIru eale pãcaI, µl sã moarã penIru eale, de
le vor spurca pre eale. Eu, Domnul Dumnezeu,
Cel ce sfln{ãsc pre el.
1û. Sl nlcl unul dln cel de neam sIrãln sã nu
mánce dln ceale sflnIe, nemearnlcul preoIulul
au nãlmlIul nu va mánca dln ceale sflnIe.
11. Iarã de va avea preoIul sufleI cu arglnI
cumpãraI, acesIa va mánca dln pálnlle lul, µl
cel nãscu{l ln casa lul, µl aceµIla vor mánca
dln pálnlle lul.
12. Sl faIa omulul preoI, de sã va mãrlIa dupã
bãrbaI de neam sIrãln, ea dln párga cea sfánIã
nu va mánca.
13. Sl faIa preoIulul, de sã va face vãduvã sau
va fl lãpãdaIã (v), µl sãmán{ã nu va fl lnIru ea,
sã va lnIoarce la casa IãIáne-sãu precum au
fosI ln feIle, dln pálnlle IãIáne-sãu va mánca,
larã dln cel de neam sIrãln nlmenea nu va
mánca dln eale.
14. Sl omul, carele prln neµIlln{ã va mánca
ceale sflnIe, va adaoge a clncea parIe la
acealea, µl va da preoIulul sfánIa.
15. Ca sã nu spurce ceale sflnIe ale flllor lul
Israll, care le-au adus el Domnulul.
16. Sl sã aducã asupra sa fãrãdeleagea
pãcaIulul, máncánd el ceale sflnIe ale lor. Cã
Eu, Domnul. Cel ce sfln{esc pre elȬ.
17. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
18. ,GrãlaµIe lul Aaron µl flllor lul µl la IoaIã
adunarea lul Israll, µl zl cãIrã el: «Om, om dln
flll lul Israll, sau dlnIr-a vlnlIlcllor carll lãcu-
lesc la dánµll lnIru Israll, carele va aduce daru-
rlle sale dupã IoaIã mãrIurlslrea sa µl dupã
IoaIã aleagerea sa, cáIe vor aduce Domnulul
4. (b) Orl de ce necurã{le de morI. 13. (v) Adecã,
penIru arderea de IoI.
19. Ceale prllmlIe ale voasIre, fãrã de prl-
hanã, parIe bãrbãIeascã, dln clrezl, sau dln
ol, sau dln capre.
2û. Nlcl una dln ceale ce au prlhanã lnIru
slne sã nu aducã Domnulul, penIru cã nu va
fl prllmlIã voao.
21.* Sl omul, carele va aduce jerIvã de
mánIulre Domnulul, osãblnd darul ce-l aduce
dln fãgãduln{ã, orl dln vole, orl lnIru sãrbã-
Iorlle voasIre dln vol, au dln ol fãrã de
prlhanã, va fl blne plãcuI, IoaIã prlhana sã
nu fle lnIr-lnsul.
22. Orb, sau sIrujlI, sau cu llmba IãlaIã, sau
cu negel, sau rálos, sau peclnglnos, aceasIea
sã nu le aducã Domnulul, µl jerIvã dlnIru
aceasIea sã nu aduce{l pre olIarlu Domnulul.
23. Sl vl{el au oale cu urechlle IãlaIe, au cu
coada IãlaIã, acealea sã le junghll {le, larã
penIru fãgãduln{a Ia nu sã vor prllml.
24. Iarã cãrula sánI coalele zdroblIe, µl cã-
rula sánI suclIe µl IãlaIe µl smulIe, sã nu aducl
aceasIea Domnulul, µl ln pãmánIul vosIru sã
nu face{l.
25. Sl dln mána celul de neam sIrãln sã nu
aduce{l darurlle Dumnezeulul vosIru dln IoaIe
aceasIea, cã sIrlcãclune µl prlhanã easIe
lnIr-lnsele, nu sã vor prllml aceasIea voao»¨.
26. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
27. ,Vl{elul sau oala sau capra, dupã ce sã
va naµIe, µl va fl µeapIe zlle supI mumã-sa,
larã a opIa zl µl de acl lnalnIe sã va prllml
spre darurl, jerIvã Domnulul.
28. Sl vaca µl oala, pre ea µl pre flll el sã
nu-l junghlla{l lnIru o zl.
29. Iarã de ve{l jerIvl jerIvã de bucurle Dom-
nulul, dupã plãcearea voasIrã o ve{l jerIvl.
3û. AceasIa lnIru acea zl sã va mánca, nu
lãsa{l dln cãrnurl pe dlmlnea{ã. Eu, Domnul.
31. Sl sã pãzl{l porunclle Meale µl sã le face{l
pre eale. Eu, Domnul.
32. Sl sã nu spurca{l numele Mleu cel sfánI,
µl Mã volu sfln{l lnIrã flll lul Israll. Eu sánI
Domnul, Cel ce vã sfln{esc pre vol.
33. Cel ce v-am scos pre vol dln pãmánIul
EghlpIulul, ca sã vã flu voao Dumnezeu. Eu,
Domnul¨.
CAP 23
Pruznìcìle sdmbeteì, u Pu¸tìlor, u pdrgdlor, u sdptdmdnìlor,
u sdcerì¸uluì, u trdmbìjìlor, u curdjìrìì ¸ì u corturìlor, ¸ì
cum trebuìe sd se prdznuìuscd.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl
cãIrã el: «SãrbãIorlle Domnu-
lul, care le ve{l chema sflnIe, aceasIea sánI
sãrbãIorlle Meale:
3. Sease zlle ve{l lucra, larã zloa a µeapIea,
{lpaIã de la bãrbaI.
*Ieµlre
22, 31
Sus
17, 15
2 Leage
14, 21
Iezechll.
44, 31
*2 Leage
15, 21
1.
2.
114
CARTEA LEVITILOR CAP 23
sámbãIã, odlhnã chemaIã sfánIã Domnulul,
nlcl un lucru sã nu face{l, sámbãIã easIe
Domnulul ln IoaIã lãculn{a voasIrã.
4. AceasIea sánI sãrbãIorlle Domnulul,
chemaIe sflnIe, care le ve{l chema ln vremlle
lor:
5.* În luna dlnIálu, ln paIrusprãzeace zlle
ale lunel lnIrã serl, pasha Domnulul.
6. Sl ln zloa a clnclsprãzeacea a lunel
aceµIlla, sãrbãIoarea azlmelor Domnulul,
µeapIe zlle azlme sã mánca{l.
7. Sl zloa cea dlnIálu chemaIã sfánIã va fl
voao, nlcl un lucru de slujbã sã nu face{l.
8. Sl ln µeapIe zlle sã aduce{l arderl de IoI
Domnulul, µl zloa a µeapIea chemaIã sfánIã
va fl voao, nlcl un lucru de slujbã sã nu
face{lȬ.
9. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
1û. ,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl cãIrã el:
«Cánd ve{l lnIra ln pãmánIul care Eu-l dau
voao µl ve{l sãcera sãcerlµul lul, ve{l aduce
un znop párga seacerll voasIre la preoI.
11. Sl va aduce znopul lnalnIea Domnulul
prllmlI voao, ln zloa a doao de la zloa cea
dlnIálu ll va aduce preoIul.
12. Sl, ln zloa ln care ve{l aduce znopul, ve{l
face o oale curaIã de un an ardere de IoI
Domnulul.
13. Sl jerIva lul doaoazeacea dln fãlnã curaIã
fãcuIã cu unIdelemn, jerIvã Domnulul, mlros
de bunã mlreazmã Domnulul, µl Iurnarea el
a paIra a unul ln de vln.
14. Sl pálne µl splce frecaIe noao sã nu
mánca{l pánã ln zloa aceasIa, cánd ve{l aduce
darurl Dumnezeulul vosIru. Leage veaclnlcã
ln neamurlle voasIre, ln IoaIã lãculn{a
voasIrã.
15.* Sl sã numãra{l voao dln a doao zl a
sámbeIel, dln zloa ln carea ve{l aduce znonul
punerll lnalnIe, µeapIe sãpIãmánl lnIregl sã
numãra{l.
16. Pánã a doao zl a sãpIãmánll cell mal de
pre urmã sã numãra{l clnclzecl de zlle.
17. Sl ve{l aduce jerIvã noao Domnulul, dln
lãcaµurlle voasIre ve{l aduce pálnl punere-
lnalnIe, doao pálnl dln doaoazeacea de fãlnã
curaIã va fl o pálne, dosplIe le vor coace
Domnulul dln párga roadelor.
18. Sl lmpreunã cu pálnlle ve{l aduce µeapIe
mlel de un an cura{l, µl un vl{el dln clreadã
µl dol berbecl cura{l, care vor fl ardere de IoI
Domnulul, µl jerIvele lor µl Iurnãrlle lor, jerIvã
mlros de bunã mlreazmã Domnulul.
19. Sl ve{l face un {ap dln capre, penIru
pãcaI, µl dol mlel de un an, care sã fle jerIvã
de mánIulre, lmpreunã cu pálnlle ceale dln
rodurlle ceale de párgã.
2û. Sl le va pune pre eale preoIul cu pál-
22. (a) Sã nu sfárµeµIl rãmãµl{a seacerll {arlnel Iale,
adecã: sã nu seacerl de IoI, pánã ln marglnl,
nlle rodurllor celor dln párgã punere-lnalnIea
Domnulul, lmpreunã cu cel dol mlel, sflnIe
vor fl Domnulul, vor fl ale preoIulul celul ce
le aduce.
21. Sl ve{l chema zloa aceasIa chemaIã
sfánIã va fl voao, IoI lucrul de slujbã sã nu
face{l lnIr-lnsa. Leage veaclnlcã lnIru neamu-
rlle voasIre ln IoaIã lãculn{a voasIrã.
22.* Sl, cánd sãcera{l seacerea pãmánIulul
vosIru, sã nu sfárµl{l rãmãµl{a seacerll {arlnll
Iale (a), cánd seacerl Iu µl cade dln seacerlle
Iale, sã nu le culegl, celul sãrac µl celul ne-
mearnlc sã le laµl acealea. Eu, Domnul Dum-
nezeul vosIruȬ.
23. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
24.* ,GrãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd: «În luna
a µeapIea, ln zloa cea dlnIálu a lunel, va fl
voao odlhnã, pomenlrea Irámbl{elor, chemaIã
sfánIã va fl voao.
25. Nlcl un lucru de slujbã sã nu face{l, cl sã
aduce{l ardere de IoI DomnululȬ.
26. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
27.* ,Sl (b) a zeacea a lunel aceµIlla a µeap-
Iea, zl de curã{enle chemaIã sfánIã va fl voao,
lnIru carea ve{l smerl sufleIele voasIre, µl ve{l
aduce ardere de IoI Domnulul.
28. Nlcl un lucru sã nu face{l ln zloa aceasIa,
cã easIe voao aceasIa zl de rugãclune, µl sã
vã ruga{l penIru vol lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul vosIru.
29. ToI sufleIul, carele nu sã va smerl ln zloa
aceasIa, va perl dln norodul sãu.
3û. Sl IoI sufleIul, carele va face lucru ln
zloa aceasIa, va perl sufleIul acela dln noro-
dul sãu.
31. Nlcl un lucru sã nu face{l. Leage veaclnl-
cã lnIru neamurlle voasIre, lnIru IoaIe lãcaµu-
rlle voasIre.
32. SámbãIa sámbeIelor va fl voao, µl sã
smerl{l sufleIele voasIre dln a noaoa a lunel,
de seara pánã seara, ve{l sámbãIa sámbeIele
voasIre¨.
33. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
34. ,GrãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd: «În
zloa a clnclsprãzeacea a lunll aceµIlla a
µeapIea, sãrbãIoarea corIurllor µeapIe zlle
Domnulul.
35. Sl zloa cea dlnIálu chemaIã sfánIã
va fl, nlcl un lucru de slujbã sã nu face{l
lnIr-lnsa.
36.* SeapIe zlle ve{l aduce arderl de IoI
Domnulul, µl zloa a opIa chemaIã sfánIã va
fl voao, µl ve{l aduce arderl de IoI Domnulul.
Ieµlre easIe, nlcl un lucru de slujbã sã nu
face{l.
37. AceasIea-s sãrbãIorlle Domnulul, care
le ve{l chema chemaIe sflnIe, ca sã aduce{l
aducerl Domnulul arderl de IoI, µl jerIvele
lor, µl Iurnãrlle lor dln zl ln zl.
holda Ia. 27. (b) Adecã, zloa.
*Ieµlre
12, 28
[18]
Numer.
28, 16
*2 Leage
16, 9
*Sus
19, 9
*Nume.
9 [29], 1
*Sus
16, 29
[Numeri]
29, 7
Ioan
7, 37
*Ioan
7, 37
115
CARTEA LEVITILOR CAP 23 SI 24
38. Afarã de sámbeIele Domnulul, µl afarã
de darurlle voasIre, µl afarã de IoaIe fãgãdu-
ln{ele voasIre, µl afarã de ceale de bunãvole
ale voasIre, care ve{l da Domnulul.
39. Sl ln zloa a clnclsprãzeace a lunel aceµ-
Illa a µeapIea, dupã ce ve{l sIránge roadele
pãmánIulul, sã {lne{l sãrbãIoare Domnulul
µeapIe zlle: ln zloa dlnIálu, odlhnã, µl ln zloa
a opIa, odlhnã.
4û. Sl ve{l lua ln zloa dlnIálu rod frumos de
lemn µl ramurl de flnlc µl sIálpãrl de lemn da-
sls µl sãlcll µl sIálpãrl de agn de la ráu, µl vã
ve{l vesell lnalnIea Domnulul Dumnezeulul
vosIru.
41. SeapIe zlle ln an leage veaclnlcã lnIru
neamurlle voasIre, ln luna a µeapIea ve{l
prãznul aceasIa.
42. În corIurl ve{l lãcul µeapIe zlle, IoI
moµIeanul lnIru Israll va lãcul ln corIurl.
43. Ca sã vazã semln{llle voasIre cã ln corIurl
am fãcuI a lãcul pre flll lul Israll, cánd l-am
scos pre el dln pãmánIul EghlpIulul. Eu,
Domnul Dumnezeul vosIruȬ.
44. Sl au spus Molsl sãrbãIorlle Domnulul
flllor lul Israll.
CAP 24
leugeu ¸ì oreumeu u sd impoJobì cunJìlele, pdìnìle
punerìì-inuìnte, peJeupsu lulìtorìlor ¸ì u ucìgdtorìlor.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,PorunceaµIe flllor lul Israll
sã aducã la Ilne unIdelemn de
maslln, curaI µl llmpede, la lumlnã, sã arzã
lumlnã pururea, afarã de caIapeIeazmã, ln
corIul mãrIurlel.
3. Sl o vor aprlnde Aaron µl flll lul de seara
pánã dlmlnea{a, lnalnIea Domnulul, pururea.
Leage veaclnlcã ln neamurlle voasIre.
4. În sfeaµnlcul cel curaI ve{l aprlnde
lumlnlle lnalnIea Domnulul, pánã dlmlnea{a.
5. Sl ve{l lua fãlnã curaIã µl ve{l face
dlnIr-lnsa doaosprãzeace pálnl, dln doao, a
zeacea sã fle o pálne.
6. Sl le ve{l pune pre eale doao punerl, µease
pálnl o punere pre masa cea curaIã, lnalnIea
Domnulul.
7. Sl ve{l pune la fleµIecarea punere Iãmále
curaIã µl sare, µl vor fl pálnlle lnIru pomenlre
puse lnalnIea Domnulul.
8. În IoaIã sámbãIa sã vor pune lnalnIea
Domnulul, de la flll lul Israll, leage veaclnlcã.
9.* Sl vor fl ale lul Aaron µl ale flllor lul, µl
le vor mánca ln loc sfánI, cã sánI SflnIele
SflnIelor. AceasIa va fl a lor dln ceale ce sã
jerIvesc Domnulul, leage veaclnlcã¨.
1û. Sl au leµlI feclorul unel lsrallIeancã, µl
acesIa era feclor de eghlpIean lnIrã flll lul
Israll, µl s-au sfãdlI ln Iabãrã cel dln lsrall-
Ieanã cu un om lsrallIean.
16. (a) Cea laIlneascã are: cánd sudule sau blasIãmã
11. Sl numlnd feclorul cel dln mulare ls-
rallIeanã, numele au blãsIãmaI, µl l-au adus
pre el la Molsl, µl numele mumel lul era
SalomlI, faIa lul Davrl dln sãmán{a lul Dan.
12. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{ã, ca sã-l
judece, dupã cum va poruncl Domnul.
13. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
14. ,ScoaIe afarã de Iabãrã pre cel ce au
blãsIãmaI, µl Io{l cel ce l-au auzlI sã pule
málnlle pre capul lul µl sã-l uclzã cu pleIrl
IoaIã adunarea.
15. Sl grãlaµIe flllor lul Israll, µl zl cãIrã dán-
µll: «Omul, carele va blãsIãma pre Dumne-
zeu, pãcaI va avea.
16. Iarã carele va numl numele Domnulul
cu moarIe sã se omoarã, cu pleIrl sã-l uclzã
IoaIã adunarea lul Israll, orl venlIlc, orl
moµIean, cánd numeaµIe el (a) numele
Domnulul, sã moarã.
17. Sl omul,* carele va lovl sufleIul o-
menesc µl va murl, cu moarIe sã se omoa-
rã.
18. Sl carele va lovl doblIoc µl va murl, sã
plãIeascã sufleI penIru sufleI.
19. Sl de va vãIãma neµIlne pre deaproapele
sãu, cum au fãcuI el, aµea sã l se facã µl lul.
2û.* FránIurã penIru fránIurã, ochlu penIru
ochlu, dlnIe penIru dlnIe, dupã cum va
vãIãma pre om, aµea sã se facã µl lul.
21. Cel ce va lovl pre om µl va murl, cu
moarIe sã se omoarã.
22. O drepIaIe sã fle celul nemearnlc µl celul
moµIean, cã Eu sánI Domnul Dumnezeul
vosIruȬ.
23. Sl au grãlI Molsl flllor lul Israll, µl pre
cel ce au blãsIãmaI l-au scos afarã de Iabãrã
µl l-au ucls cu pleIrl, µl flll lul Israll au fãcuI
precum au porunclI Domnul lul Molsl.
CAP 25
leuge pentru unul ul ¸eupteleu, uJecd u sdmbeteì, ¸ì
pentru unul ul cìncìzecìleu, uJecd ul slobozenìeì, ¸ì
pentru cu sd nu sd ìu cumdtd Je lu jrujì, nìcì sd se
usupreuscd cu robìe oeucìnìcd, cì muì odrtos ceì
puteurnìcì sd-ì rdscumpere Je lu oenìtìcì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
ln munIele Slnall, zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl
cãIrã dánµll: «Dupã ce ve{l
lnIra ln pãmánIul care-l dau Eu voao,* sã va
odlhnl pãmánIul, care-l dau Eu voao,
sámbãIa Domnulul.
3. Sease anl vel sãmãna {arlna Ia, µl µease
anl vel Iãla vlla Ia µl vel aduna roada el.
4. Iarã ln al µeapIelea an, sámbãIã, odlhnã
va fl pãmánIulul, sámbãIã Domnulul, {arlna
Ia nu o vel sãmãna µl vlla Ia nu o vel Iãla.
5. Sl ceale ce cresc sángure ale {arlnel Iale
sã nu le seacerl, µl sIrugurul sfln{enlel
el numele Domnulul.
*Sus
8, 31
Ieµlre
29, 32
1.
2.
*Ieµlre
21, 12
*Ieµlre
21, 24
2 Leage
19, 21
MaIel
5, 38
*Ieµlre
23, 11
1.*
2.
116
CARTEA LEVITILOR CAP 25
Iale (a) sã nu-l culegl, an de odlhnã sã fle
pãmánIulul.
6. Sl vor fl sámbeIele pãmánIulul bucaIe
(b) {le, µl slugll Iale µl slujnlcll Iale µl nãlml-
Iulul Iãu µl nemearnlculul care lãculaµIe la
Ilne.
7. Sl doblIoacelor Iale µl flerllor celor dln
pãmánIul Iãu va fl IoaIã roada lul de máncaI.
8. Sl vel numãra {le µeapIe odlhne de anl,
de µeapIe orl µeapIe anl, µl vor fl {le µeapIe
sãpIãmánl de anl paIruzecl µl noao de anl.
9. Sl ve{l vesIl cu glas de Irámbl{ã ln
pãmánIul vosIru ln luna a µeapIea, ln zloa a
zeacea a lunel, ln zloa curã{lrel ve{l vesIl cu
Irámbl{ã ln IoI pãmánIul vosIru.
1û. Sl ve{l sfln{l anul al clnclzecllea, µl ve{l
sIrlga slobozlre pre pãmánI IuIuror celor ce
lãculesc pre dánsul. Anul slobozlrel va fl voao
semn, ca sã se lnIoarcã fleµIecarele la moµlla
sa µl fleµIecarele la famlllla sa vã ve{l
lnIoarce.
11. Semn de slobozenle va fl acesIa voao,
anul a clnclzeacllea an va fl voao; sã nu
sãmãna{l, nlcl sã secera{l ceale ce cresc dln
slne, nlcl culeage{l ceale sfln{lIe ale lul.
12. PenIru cã easIe semnul slobozenlel, sfánI
va fl voao, dln cámpurl ve{l mánca rodurlle
lul.
13. În anul acesI de slobozenle sã va lnIoarce
fleµIecarele la moµlla sa.
14. Iarã de vel vlnde lucru de vánduI deaproa-
pelul Iãu µl de vel cumpãra de la deaproapele
Iãu ceva, sã nu nãcãjeascã omul pre deaproa-
pele.
15. Dupã numãrul anllor celor de la cel de
slobozenle, vel cumpãra de la deaproapele;
dupã numãrul anllor, rodurllor va vlnde {le.
16. Dupã cáI de mul{l anl vor fl, va lnmul{l
pre{ul sãu, µl dupã cáI mal pu{lnl anl vor fl,
va lmpu{lna pre{ul sãu, de vreame ce dupã
numãrul rodurllor sale, aµea va vlnde {le.
17. Sã nu nãcãjeascã (v) omul pre dea-
proapele sãu, cl sã Ie Ieml de Domnul Dum-
nezeul Iãu. Eu sánI Domnul Dumnezeul
vosIru.
18. Sl sã face{l IoaIe drepIã{lle Meale, µl
IoaIe judecã{lle Meale sã le pãzl{l µl sã le
face{l pre eale, µl ve{l lãcul fãrã de frlcã pre
pãmánI.
19. Sl va da pãmánIul rodurlle sale, µl ve{l
mánca lnIru sa{lu, µl ve{l lãcul fãrã de frlcã
pre dánsul.
2û. Iarã de ve{l zlce: 'Ce vom mánca ln anul
acesIa al µeapIelea, de nu vom sãmãna µl de
nu vom aduna rodurlle noasIre?'
21. Sl Eu volu IrlmlIe blagoslovenlla Mea
5. (a) Sl sIrugurul sfln{enlel Iale, adecã al anulul,
sau dln anul care easIe sfln{lI µl de odlhnã. 6. (b)
Sl vor fl rodurlle pãmánIulul dln anul cel de odlh-
nã deobµIe {le µl slugll Iale. 17. (v) Sã nu nã-
ln anul al µeaselea, µl va face rodurlle sale
pe Irel anl,
22. Sl ve{l sãmãna ln anul al opIulea, µl ve{l
mánca dln roade vechl pánã la al noaolea
an, pánã ce vor venl rodurlle lul, ve{l mánca
ceale vechl ale celor vechl.
23. Sl pãmánIul nu sã va vlnde de IoI (g),
penIru cã al Mleu easIe pãmánIul, cã vol
nemearnlcl µl vlnlIlcl sánIe{l lnalnIea Mea.
24. Sl penIru IoI pãmánIul moµIenlrll voasIre
rãscumpãrarea pãmánIulul ve{l da.
25. Iarã de va sãrãcl fraIele Iãu, cel ce easIe
cu Ilne, µl va vlnde dln moµlla sa, µl va venl
cel ce easIe rudenle aproape cu el, µl va
rãscumpãra vánzarea fraIelul sãu.
26. Iarã de nu va avea neµIlne rudenle, µl va
avea la mánã, µl sã va afla cã are desIul ca sã
poaIã rãscumpãra,
27. AIuncl va socoIl anll vánzãrll lul, µl ce
lnIreace va lnIoarce omulul carele l-au vánduI
lul, µl sã va lnIoarce la moµlla sa.
28. Iarã de nu va avea mána lul de ajuns ca
sã-l lnIoarcã lul, va fl vánzarea acelul ce o
au cumpãraI pánã la al µeasãlea an al
slobozlrel, µl va leµl ln slobozlre µl sã va
lnIoarce la moµlla sa.
29. Iarã de va vlnde clneva casã lãculIã lnIr-o
ceIaIe zldlIã µl o va puIea rãscumpãra, pánã
sã va umplea un an de zlle o va puIea
rãscumpãra.
3û. Iarã de nu sã va rãscumpãra pánã sã va
pllnl un an lnIreg, sã va lnIãrl casa carea
easIe ln ceIaIea cea zldlIã, de sIãIuI sã fle
acelul ce o au cumpãraI, lnIru neamurlle lul,
µl nlcl ln anul slobozlrel nu sã va puIea
rãscumpãra.
31. Iarã cãslle ceale de prln saIele care nu
au zld prlmprejur sã vor socoIl ca {arlna
pãmánIulul, aceasIea IoIdeauna sã vor puIea
rãscumpãra µl ln anul cel de slobozenle vor
leµl.
32. Sl ceIã{lle levl{llor, casele ceIã{llor
moµlel lor IoIdeauna le vor puIea rãscumpãra
levl{ll.
33. Sl orlcarele va rãscumpãra de la levl{l
(d), ln slobozenle va leµl cea vánduIã a ceIã{ll
moµlel lor, penIru cã casele ceIã{llor levl{llor
sánI moµle lor lnIrã flll lul Israll.
34. Sl {arlnlle ceale osãblIe ceIã{llor lor nu
sã vor vlnde, penIru cã moµle veaclnlcã easIe
lor aceasIa.
35. Iarã de va sãrãcl fraIele Iãu, cel ce
easIe cu Ilne, µl nu va puIea cu málnlle la
Ilne, sprljlneaµIe-l pre el ca pre un venlIlc
µl nemearnlc, ca sã Irãlascã fraIele Iãu cu
Ilne.
cãjeascã, sã nu lnµeale omul. 23. (g) Grece.: Nu sã
va vlnde Iare, adecã sIãIornlc, veaclnlc, veclnlceaµIe.
33. (d) Adecã: ln anul slobozenlel.
117
CARTEA LEVITILOR CAP 25 SI 26
36. Sã nu lal de la el camãIã, nlcl mal mulI
decáI l-al daI, cl sã Ie Ieml de Dumnezeul
Iãu, Eu sánI Domnul, ca sã Irãlascã fraIele
Iãu cu Ilne.
37. ArglnIul Iãu sã nu-l dal lul ln camãIã µl
penIru cáµIlg, sã nu dal lul bucaIele Iale.
38. Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce
v-am scos pre vol dln pãmánIul EghlpIulul,
ca sã vã dau pãmánIul lul Hanaan µl sã vã flu
voao Dumnezeu.
39. Iarã de va venl la sãrãcle fraIele Iãu µl
sã va vlnde {le, sã nu-{l slujeascã slujbã de
rob.
4û. Ca un nãlmlI sau nemearnlc sã-{l fle {le,
pánã la anul slobozenlel va lucra la Ilne.
41. Sl ln slobozenle va leµl el µl flll lul cu
dánsul, µl va mearge la neamul sãu, µl la
moµlla sa cea pãrlnIeascã sã va lnIoarce.
42. PenIru cã robll Mlel sánI aceµIla, pre carll
l-am scos dln pãmánIul EghlpIulul, nu sã va
vlnde cu vánzare de rob.
43. Sã nu-l lngreolezl pre el cu osIenealã, cl
Ie Ieame de Domnul Dumnezeul Iãu.
44. Sl slugã µl slujnlcã, orlcá{l vor fl {le dln
neamurlle ceale ce sánI lmprejurul Iãu, dlnIru
aceµIla ve{l cumpãra rob µl roabã.
45. Sl dln flll nemearnlcllor, carll sánI lnIrã
vol, dlnIru aceµIla ve{l cumpãra µl dln rudele
lor, cá{l sã vor naµIe ln pãmánIul vosIru vor
fl voao de moµle.
46. Sl ve{l lmpãr{l pre el flllor voµIrl dupã
vol, µl ll ve{l moµIenl ln veacl; larã dln fra{ll
voµIrl, dln flll lul Israll, nlmenea sã nu asu-
preascã pre fraIele sãu cu osIeneale.
47. Iarã de va avea venlIlcul sau nemear-
nlcul, carele easIe la Ilne, µl, sãrãclnd fraIele
Iãu, sã va vlnde pre slne venlIlculul sau ne-
mearnlculul celul de la Ilne sau celul dln
neam venlIlc,
48. Dupã ce sã va vlnde lul, sã va puIea
rãscumpãra, unul dlnIrã fra{ll lul va rãscum-
pãra pre el.
49. FraIele IãIáne-sãu, au fllul fraIelul IãIáne-sãu
va rãscumpãra pre el, au dln rudenllle ceale
IrupeµIl dln sãmln{lla lul va rãscumpãra pre
el; larã de va avea, cu málnlle sale sã va rãscum-
pãra pre slne.
5û. Sl va socoIl cu cel ce l-au cumpãraI pre
el, dln anul ln care s-au vánduI pre slne lul
pánã la anul slobozlrel, µl va fl arglnIul
vánzãrll lul ca a nãlmlIulul, dln an ln an va fl
cu el.
51. Iarã de va fl la clneva mal mul{l anl, dupã
numãrul lor va lnIoarce rãscumpãrarea sa dln
arglnIul vánzãrll sale.
52. Iarã de va rãmánea pu{lnIel dln anl pánã
la anul slobozlrel, va socoIl dupã anll lul.
53. Sl va lnIoarce rãscumpãrarea sa, ca un
nãlmlI dln an ln an va fl cu el, nu-l vel
1. (a) Adecã: chlpurl sau ldoll. 11. (b) Cea jl-
nãcãjl pre el cu osIenealã lnalnIea Ia.
54. Iarã de nu sã va rãscumpãra prln
aceasIea, va leµl ln anul slobozenlel el µl
pruncll lul cu dánsul.
55. Cã flll lul Israll Mle sánI robl, al Mlel
slugl sánI aceµIla, pre carll Eu l-am scos dln
pãmánIul EghlpIulul.
CAP 26
Celor ce oor jìneu poruncìle luì Dumnezeu bune lì sd
jdgdJuìesc, ìurd celor ce nu le oor jìneu, multe reule.
u, Domnul Dumnezeul vosIru.
* Sã nu vã face{l voao (a) fãcuIe
de mánã, nlcl clopllIe, nlcl
sIálp sã nu vã rádlca{l, nlcl
pllaIrã sãmn sã nu pune{l ln pãmánIul
vosIru, ca sã vã lnchlna{l lul. Eu sánI
Domnul Dumnezeul vosIru.
2. SámbeIele Meale sã le pãzl{l, µl de ceale
sflnIe ale Meale sã vã Ieame{l. Eu sánI
Domnul.
3.* De ve{l umbla lnIru porunclle Meale µl
de ve{l pãzl lnvã{ãIurlle Meale µl le ve{l face
pre eale,
4. Volu da voao ploale ln vreamea sa, µl
pãmánIul va da rodurlle sale, µl leamnele
cámpllor vor da rodul sãu.
5. Sl va ajunge Irlerlµul vosIru la culesul
vlllor, µl culesul va ajunge la sãmãnãIurã, µl
ve{l mánca pálnea voasIrã lnIru sa{lu, µl ve{l
lãcul fãrã de frlcã ln pãmánIul vosIru, µl
rãzbolu nu va Ireace prln pãmánIul vosIru.
6. Sl volu da pace ln pãmánIul vosIru, µl
ve{l dorml, µl nu va fl clne sã vã sparle pre
vol, µl volu pllarde flerlle ceale reale dln
pãmánIul vosIru.
7. Sl ve{l gonl pre vrãjmaµll voµIrl, µl vor
cãdea lnalnIea voasIrã uclµl.
8. Sl vor gonl clncl dln vol o suIã, µl o suIã
dln vol vor gonl zeace mll, µl vor cãdea
vrãjmaµll voµIrl lnalnIea voasIrã de sable.
9. Sl volu cãuIa spre vol, µl volu blagoslovl
pre vol, µl volu creaµIe pre vol, µl volu lnmul{l
pre vol, µl volu lnIãrl legãIura Mea cu vol.
1û. Sl ve{l mánca ceale vechl, µl ceale vechl
ale celor vechl, µl ceale vechl dlnalnIea celor
noao le ve{l lãpãda.
11. Sl volu pune legãIura Mea (b) lnIru vol,
µl nu va url sufleIul Mleu pre vol.
12.* Sl volu umbla lnIru vol, µl volu fl voao
Dumnezeu, µl vol ve{l fl Mle norod.
13. Eu sánI Domnul Dumnezeul vosIru, Cel
ce v-am scos pre vol dln pãmánIul Eghlp-
Iulul, cánd era{l vol robl, µl am rupI legãIura
jugulul vosIru, µl v-am scos pre vol cu
lndrãznealã.
14.* Iarã de nu Mã ve{l asculIa, nlcl ve{l
dov. µl cea grece. de la VaIlcan are: µl volu pune
corIul Mleu lnIru vol.
*Ieµlre
2û, 4
2 Leage
5, 8
Psalm
96, 7
*2 Leage
28, 1
*2 Cor.
6, 16
*2 Leage
28, 15
1.
118
CARTEA LEVITILOR CAP 26
face porunclle Meale aceasIea,
15. Cl nu vã ve{l pleca lor µl judecã{llor Meale,
µl de sã va lngreola sufleIul vosIru, ca sã nu
face{l vol IoaIe porunclle Meale, µl ca sã
sIrlca{l legãIura Mea,
16. Sl Eu volu face voao aµea: Aduce-volu
asupra voasIrã llpsã, µl rála µl gãlblnarea va
orbl ochll voµIrl µl va Iopl sufleIul vosIru, µl
ve{l semãna ln zãdar sãmln{ele voasIre, µl le
vor mánca lmproIlvnlcll voµIrl.
17. Sl volu pune fa{a Mea asupra voasIrã, µl
ve{l cãdea lnalnIea vrãjmaµllor voµIrl; µl vor
gonl pre vol cel ce vã urãsc pre vol, µl ve{l fugl
negonlndu-vã nlmenea.
18. Sl de nu Mã ve{l asculIa nlcl aµea, volu
adaoge a vã pedepsl pre vol de µeapIe orl (v)
penIru pãcaIele voasIre.
19. Sl volu fránge sume{lla mándrlel voasIre,
µl volu pune voao cerlul ca de fler µl pãmánIul
vosIru ca de aramã.
2û. Sl va fl ln zãdar Iãrlla voasIrã, µl pãmánIul
vosIru nu va da sãmán{a sa, µl lemnul {arlnll
voasIre nu va da rodul sãu.
21. Sl deaca µl dupã aceasIa ve{l umbla pre
de laIurl µl nu ve{l vrea sã Mã asculIa{l, volu
adaoge voao µeapIe bãIãl dupã pãcaIele
voasIre.
22. Sl volu IrlmlIe asupra voasIrã flerlle ceale
sãlbaIece ale pãmánIulul, µl vor mánca pre
vol µl vor Iopl doblIoacele voasIre, µl volu
lmpu{lna pre vol, µl sã vor pusIll cãlle voasIre.
23. Sl, de nu vã ve{l lnvã{a cu aceasIea, cl
ve{l venl cãIrã Mlne rãIãclnd,
24. Sl Eu volu venl la vol cu mánle mare, µl
volu lovl µl Eu pre vol de µeapIe orl penIru
pãcaIele voasIre.
25. Sl volu aduce presIe vol sable, carea
lzbándeaµIe lzbánda legãIurel, µl ve{l fugl ln
ceIã{lle voasIre, µl volu IrlmlIe moarIe presIe
vol, µl vã ve{l da ln málnlle vrãjmaµllor voµIrl.
26. Cánd volu necãjl pre vol cu llpsã de pálne,
µl vor coace zeace mulerl pálnlle voasIre
lnIr-un cupIorlu, µl vor da pálnlle voasIre cu
cumpãna, µl ve{l mánca, µl nu vã ve{l sãIura.
27. Iarã de nu Mã ve{l asculIa nlcl cu aceasIea,
µl ve{l venl la Mlne rãIãclnd,
28. Sl Eu volu venl la vol cu mánle mare, µl
volu pedepsl µl Eu pre vol de µeapIe orl, dupã
pãcaIele voasIre.
29. Sl ve{l mánca Irupurlle feclorllor voµIrl,
µl Irupurlle feaIelor voasIre ve{l mánca.
3û. Sl volu pusIll sIálpll voµIrl, µl volu sIrlca
ceale de lemn fãcuIe de málnlle voasIre, µl
volu pune oasele voasIre presIe oasele ldolllor
voµIrl, aµea va url pre vol sufleIul Mleu.
31. Sl volu pune ceIã{lle voasIre pusIll,
µl volu pusIll ceale sflnIe ale voasIre, µl
18. (b) De µeapIe orl, adecã de mulIe orl. Cã prln
µeapIe la jldovl sã ln{ãleage de mulIe orl. 41. (g)
nu volu mlrosl mlrosul jerIvelor voasIre.
32. Sl volu pusIll Eu pãmánIul vosIru, cáI sã
vor mlra de dánsul vrãjmaµll voµIrl, cel ce
lãculesc pre dánsul.
33. Sl volu ráslpl pre vol lnIrã neamurl, µl va
Iopl pre vol sablla cea gonlIoare, µl va fl
pãmánIul vosIru pusIllu, µl ceIã{lle voasIre vor
fl pusIll.
34. AIuncl vor plãcea pãmánIulul sámbeIele
sale, ln IoaIe zllele pusIleIã{ll sale, cánd vol
ve{l fl ln pãmánIul vrãjmaµllor voµIrl.
35. AIuncl va odlhnl pãmánIul µl vor plãcea
lul sámbeIele sale, ln IoaIe zllele pusIleIã{ll
sale va odlhnl care nu au odlhnlI ln sámbeIele
voasIre, cánd lãcula{l pre dánsul.
36. Sl celor rãmaµl dlnIrã vol volu bãga frlcã
ln lnlma lor, ln pãmánIul vrãjmaµllor lor, µl
va gonl pre el glasul frunzll ce sã mlµcã, µl
vor fugl, ca cum ar fugl de la rãzbolu, µl vor
cãdea negonlndu-l nlmenea.
37. Sl vor cãdea negonl{l de nlmenea, µl va
Ireace cu vedearea fraIe pre fraIe, ca µl la
rãzbolu, negonlndu-l nlmenea, µl nu ve{l puIea
sIa lmproIlva vrãjmaµllor voµIrl.
38. Sl ve{l perl lnIrã neamurl, µl va mánca pre
vol pãmánIul vrãjmaµllor voµIrl.
39. Sl cel ce vor rãmánea dlnIrã vol sã vor
sIrlca penIru pãcaIele sale µl penIru pãcaIele
pãrln{llor sãl, ln pãmánIul vrãjmaµllor sãl sã
vor Iopl.
4û. Sl vor mãrIurlsl pãcaIele sale µl pãcaIele
pãrln{llor sãl, penIru cã au cãlcaI leagea µl M-au
IrecuI cu vedearea, µl au venlI lnalnIea Mea
pre de laIurl.
41. Sl Eu am venlI la el cu mánle mare, µl volu
pllarde pre el ln pãmánIul vrãjmaµllor lor,
aIuncl sã va ruµlna lnlma lor cea neIãlaIã
lmprejur, µl aIuncl le va pãrea rãu penIru
pãcaIele sale (g).
42. Sl-Ml volu aduce amlnIe de legãIura lul
Iacov µl de legãIura lul Isaac, µl de legãIura lul
Avraam Îml volu aduce amlnIe, µl de pãmánI
Îml volu aduce amlnIe.
43. Sl pãmánIul va rãmánea de el, aIuncl va
odlhnl pãmánIul ln sámbeIele sale, cánd va fl
pusIllu de el, µl el vor lua fãrãdeleglle sale,
penIru cã au IrecuI cu vedearea judecã{lle
Meale, µl porunclle Meale nu le-au prllmlI
sufleIul lor.
44. Sl, ca cum nu ar fl el ln pãmánIul vrãj-
maµllor lor, nu l-am IrecuI cu vedearea pre el,
nlcl l-am uráI pre el, ca sã-l plerz pre el, µl sã
sIrlc legãIura Mea cea cu el, cã Eu sánI Domnul
Dumnezeul lor.
45. Sl-Ml volu aduce amlnIe de legãIura Mea
cea dlnIálu, cánd l-am scos pre el dln pãmán-
Iul EghlpIulul, dln casa roblel lnalnIea neamu-
rllor, ca sã le flu lor Dumnezeu. Eu sánI
Domnul.
Cea veach. µl cea grece.: aIuncl blne vor vol pãcaIele sale.
Ieremla
2, 17
Malah.
2, 2
119
CARTEA LEVITILOR CAP 26 SI 27
46. AceasIea sánI judecã{lle Meale, µl
porunclle Meale, µl leagea carea o au daI
Domnul lnIrã Sáne µl lnIrã flll lul Israll, ln
munIele Slnall ln mána lul Molsl»¨.
CAP 27
Multe legì sd Juu pentru jdgdJuìnjd suu pentru lucrurìle
ceule Jute luì Dumnezeu prìn jdgdJuìnjd, ¸ì pentru
pldtìreu uceloru ¸ì u zdcìuìuleì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll, µl
zl cãIrã el: «Omul, cel ce va
fãgãdul fãgãduln{ã, ca sã fle pre{ul sufleIulul
sãu Domnulul,
3. Va fl pre{ul celul ce easIe parIe
bãrbãIeascã, de la doaozecl de anl pánã la
µeasezecl de anl, va fl pre{ul lul clnclzecl de
dldrahme de arglnI, cu cumpãna cea sfánIã.
4. Iarã a fãmell va fl pre{ul Irelzecl de
dldrahme.
5. Iarã de va fl de la clncl anl pánã la doao-
zecl de anl, va fl pre{ul bãrbaIulul doaozecl
de dldrahme, larã al fãmell zeace dldrahme.
6. Iarã de la o lunã pánã la clncl anl, va fl
pre{ul bãrbaIulul clncl dldrahme de arglnI,
larã al fãmell Irel dldrahme de arglnI.
7. Iarã de va fl de la µeasezecl de anl ln
sus, de va fl bãrbaI, va fl pre{ul lul clnclsprã-
zeace dldrahme de arglnI, larã al fãmell
zeace dldrahme.
8. Iarã de va fl sãrac µl nu va puIea da
pre{ul, va sIa lnalnIea preoIulul µl-l va pre{ul
preoIul, dupã puIln{a celul ce au fãgãdulI,
µl-l va pre{ul pre el preoIul.
9. Iarã de va fl dln doblIoacele care le aduc
el dar Domnulul, care va da Domnulul va fl
sfánI.
1û. Sã nu schlmbe cel bun pre cel rãu, nlcl
cel rãu pre cel bun, larã de-l va schlmba, sã
schlmbe doblIoc pre doblIoc, µl va fl µl cel
schlmbaI µl cel cu care l-au schlmbaI sfánI.
11. Iarã de va fl dln doblIoacele ceale necu-
raIe, dln care nu sã aduce dar Domnulul, va
pune doblIocul lnalnIea preoIulul.
12. Sl-l va pre{ul preoIul de bun µl de rãu,
µl, dupã cumu-l va pre{ul preoIul, aµea va sIa.
13. Iarã de rãscumpãránd ll va rãscumpãra,
de va da a clncea presIe pre{ul lul.
14. Sl omul carele va sfln{l casa sa sfánIã
Domnulul, o va pre{ul preoIul de bunã µl de
rea, µl, dupã cum o va pre{ul preoIul, aµea va
sIa.
15. Iarã cel ce µl-au sfln{lI casa, µl de va
rãscumpãra casa sa, va da a clncea dln
arglnIul pre{ulul mal mulI, µl va fl a lul.
16. Iarã de va sfln{l omul Domnulul dln
{arlna moµlel sale, aIuncl va fl pre{ul dupã
sãmán{a lul, o mãsurã de orz cu clnclzecl
de dldrahme de arglnI.
17. Iarã de va sfln{l {arlna sa dln anul
slobozlrel, dupã pre{ul sãu va sIa.
18. Iarã de va sfln{l {arlna sa dupã slobozlre,
va socoIl lul preoIul arglnIul dupã numãrul
anllor care mal sánI pánã la anul slobozlrel,
µl sã va lmpu{lna dln pre{ulrea lul.
19. Iarã de va rãscumpãra {arlna sa cel ce o
au sfln{lI, va adaoge a clncea parIe dln arglnI
la pre{ul el µl va fl a lul.
2û. Iarã de nu va rãscumpãra {arlna, cl va
vlnde {arlna alIul om, mal mulI nu o va
rãscumpãra pre ea.
21. Cl va fl {arlna, dupã ce va Ireace slobo-
zenlla, sfánIã Domnulul, ca µl pãmánIul cel
osãblI preoIulul, moµle va fl.
22. Iarã de va sfln{l Domnulul {arlnã
cumpãraIã, carea nu easIe dln {arlna moµlel
sale,
23. Va socoIl lul preoIul sfárµlIul pre{ulul dln
anul slobozenlel, µl va da pre{ul ln zloa aceaea
sfánI Domnulul.
24. Sl ln anul cel de slobozenle, sã va lnIoarce
{arlna la omul de la carele o au cumpãraI, a
cãrula era moµlla pãmánIulul.
25. Sl IoI pre{ul va fl cu cumpenele ceale
sflnIe,* de doaozecl de oboll va fl drahma.
26.* Sl IoI cel lnIálu nãscuI, care sã va naµIe
lnIru doblIoacele Iale, va fl a Domnulul, µl
nu-l va sfln{l nlmenea, orl vl{el, orl oale fle, a
Domnulul easIe.
27. Iarã de va fl dln doblIoacele ceale necu-
raIe, va schlmba dupã pre{ul lul, µl a clncea
parIe dln pre{ va mal adaoge, µl va fl a lul.
Iarã de nu-l va rãscumpãra, sã va vlnde dupã
pre{ul lul.
28.* Iarã IoI darul, care-l va sfln{l omul
Domnulul, dln IoaIe cáIe are el, de la om pánã
la doblIoc, µl dln {arlna moµlel sale, nu sã va
vlnde, nlcl sã va rãscumpãra. Sl IoI darul
SfánIa SflnIelor va fl Domnulul.
29. Sl IoI darul care sã va sfln{l de la oamenl
nu sã va rãscumpãra, cl cu moarIe sã va omorl.
3û. Sl IoaIã a zeacea parIe a pãmánIulul, dln
sãmán{a pãmánIulul µl dln roada lemnulul, a
Domnulul easIe, sfánIã Domnulul.
31. Iarã de, rãscumpãránd, va rãscumpãra
omul zãclulala sa, va adaoge la ea a clncea
parIe mal mulI, µl va fl a lul.
32. Sl IoI ce easIe a zeacea dln vacl µl dln ol,
µl IoI ce vlne la numãr supI Iolag, a zeacea va
fl sfánI Domnulul.
33. Sã nu schlmbl cel bun cu cel rãu, nlcl cel
rãu cu cel bun, larã de vel schlmba, µl cel
schlmbaI µl cel cu care l-au schlmbaI va fl
sfánI, nu sã va rãscumpãra»¨.
34. AceasIea sánI porunclle care au porunclI
Domnul lul Molsl, cãIrã flll lul Israll, ln mun-
Iele Slnall.
1.
2.
*Ieµlre
3û, 13
Numer.
3, 47
Iezechle
45, 12
*Face.
[Ieµlre]
13, 2
*Isus N.
6, 17
25
12û
CARTEA NUMERILOR CAP 1 SI 2
CARTEA NUMERILOR
CuvánI lnalnIe
nIru aceasIã carIe, osãblIe numãrãrl ale norodulul jldovesc sã fac, µl mal
várIos a celor ce puIea purIa arme, de la care numãrãrl µl carIea nume
µl-au luaI, µl sã zlce CarIea Numerllor. Cuprlnde carIea aceasIa fapIele
lul Molsl, care ln Irelzecl µl noao de anl le-au fãcuI, adecã dln luna a doao
a anulul al dollea dupã leµlre dln EghlpI, pánã la lncepuIul lunll a unsprãzeacelea
a anulul al paIruzecllea. Cum cã carIea aceasIa de Molsl easIe scrlsã, dln ceale ce
s-au zls ln CuvánIul lnalnIe la ceale clncl cãr{l a lul Molsl, sã adevereazã, µl
fllndcã Molsl, ln Leagea sa, pre lsrallIeanl ll lndeamnã ca sã-µl aducã amlnIe de
ceale ce s-au lnIámplaI cu Hore µl cu DaIan µl Avlron, Irãbula ca lnIámplarea lor
sã o fle scrls. Apol, fllndcã IoaIã pollIlla jldovllor sIa lnIru osãblrea neamurllor
flllor lul Israll, µl lnIru rándulala levl{llor, ghenealoghlla sau naµIerlle lor nu le-au
puIuI lãsa Molsl nescrlse; cã nu puIea sIa osãblrea neamurllor µl rándulala levl{llor,
deaca naµIerlle s-ar fl amesIecaI.
CAP 1
NumdrdnJu-sd bdrbujìì ceì Je ouste Jìn Jouosprdzeuce neumurì ule luì lsruìl, jììì luì leoì sd rdnJuìesc spre purtureu
cortuluì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
ln pusIlla Slnall, ln corIul
mãrIurlel, ln zloa dlnIálu a
lunel a doao, ln anul al dollea,
dupã ce au leµlI el dln pãmánIul EghlpIulul,
zlcánd:
2.* ,Numãra{l IoaIã adunarea flllor lul
Israll, dupã neamurlle lor, dupã casele
famlllllor lor, dupã numãrul numelor lor,
dupã capeIele lor.
3. ToI bãrbaIul de la doaozecl de anl µl
mal ln sus, IoI cel ce poaIe leµl la oasIe ln
Israll, numãra{l-l pre el cu puIearea lor, Iu
µl Aaron numãra{l pre el.
4. Sl sã fle cu vol un bãrbaI dln fleµIecare
neam, bãrbaIul cel mal dlnIálu ln casa mal-
marllor sãl sã fle.
5. Sl aceasIea sánI numele bãrba{llor carll
vor fl cu vol. DlnIrã a lul Ruvln, Ellsur, fllul
lul Sedlur.
6. DlnIr-a lul Slmeon, Solamlll, fllul lul
Surlsadal.
7. DlnIr-a lul Iuda, Nason, fllul lul Amlna-
dav.
8. DlnIr-a lul Isahar, NaIanall, fllul lul
Sogar.
9. DlnIr-a lul Zavulon, Ellav, fllul lul Helon.
1û. DlnIru flll lul Ioslf, dlnIr-a lul Efralm,
Ellsama, fllul lul Emlud. DlnIr-a lul Manasl,
Gamallll, fllul lul Fadasur.
11. DlnIr-a lul Venlamln, Avldan, fllul lul
Gadeonl.
12. DlnIr-a lul Dan, Ahlezer, fllul lul Amlsa-
dal.
13. DlnIr-a lul Aslr, Faghell, fllul lul Ehran.
14. DlnIr-a lul Gad, Ellsaf, fllul lul Ragull.
15. DlnIr-a lul NefIallm, Ahlre, fllul lul
Enan.
16. AceµIla s-au chemaI de la adunare mal-
marll neamurllor, dupã famllllle lor, sánI
mal-marll lul Israll presIe mll¨.
17. Sl au luaI Molsl µl Aaron pre bãrba{ll
aceµIla, carll pre nume s-au numlI.
18. Sl au sIráns IoaIã adunarea ln zloa
dlnIálu a lunel a anulul al dollea, µl s-au
numãraI dupã rudele lor, dupã famllllle lor,
dupã numãrul numelor lor, de la doaozecl
de anl µl mal sus, IoI bãrbaIul dupã capul
sãu.
19. Precum au porunclI Domnul lul Molsl,
µl s-au numãraI el ln pusIlla Slnall.
2û. Sl au fosI flll lul Ruvln, celul lnIálu
nãscuI a lul Israll, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele moµlllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capul lor, Io{l
bãrba{ll de la doaozecl de anl µl mal sus,
Io{l carll lase cu puIeare.
21. Numãrul celor dln neamul lul Ruvln,
paIruzecl µl µease de mll µl clncl suIe.
22. Sl flll lul Slmeon, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor,
dupã numãrul numelor lor, dupã capul lor,
IoI bãrbaIul de la doaozecl de anl µl mal ln
sus, Io{l carll lase cu puIeare.
*Ieµlre
3û, 14
1.
121
CARTEA NUMERILOR CAP 1 SI 2
23. Numãrul celor dln neamul lul Slmeon,
clnclzecl µl noao de mll µl Irel suIe.
24. Flll lul Gad, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capul lor, IoI
bãrbaIul de la doaozecl de anl µl mal sus,
Io{l carll lase cu puIeare.
25. Numãrul dln neamul lul Gad, paIruzecl
µl clncl de mll µl µease suIe µl clnclzecl.
26. Flll lul Iuda, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capeIele lor, Io{l
bãrba{ll de la doaozecl de anl µl mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
27. Numãrul celor dln neamul lul Iuda, µeap-
Iezecl µl paIru de mll µl µease suIe.
28. Flll lul Isahar, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele moµlllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capeIele lor, Io{l
bãrba{ll de la doaozecl de anl µl mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
29. Numãrul celor dln neamul lul Isahar,
clnclzecl µl paIru de mll µl paIru suIe.
3û. Flll lul Zavolon, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capeIele lor, Io{l
bãrba{ll de la doaozecl de anl µl mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
31. Numãrul celor dln neamul lul Zavolon,
clnclzecl µl µeapIe de mll µl paIru suIe.
32. A flllor lul Ioslf, flll lul Efralm, dupã
rudele lor, dupã noroadele lor, dupã casele
famlllllor lor, dupã numãrul numelor lor,
dupã capeIele lor, Io{l bãrba{ll de la doaozecl
de anl µl mal sus, Io{l carll lase cu puIeare.
33. Numãrul celor dln neamul lul Efralm,
paIruzecl de mll µl clncl suIe.
34. Flll lul Manasl, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capeIele lor, Io{l
bãrba{ll de la doaozecl de anl µl mal sus, Io{l
cel ce lese cu puIeare.
35. Numãrul celor dln neamul lul Manasl,
Irelzecl µl doao de mll µl doao suIe.
36. Flll lul Venlamln, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capeIele lor, Io{l
bãrba{ll de la doaozecl de anl µl mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
37. Numãrul celor dln neamul lul Venlamln,
Irelzecl µl clncl de mll µl paIru suIe.
38. Flll lul Dan, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor, dupã
numãrul numelor lor, dupã capeIele lor, IoaIã
parIea bãrbãIeascã, de la doaozecl de anl µl
mal sus, IoI cel ce lase cu puIeare.
39. Numãrul celor dln neamul lul Dan, µease-
zecl µl doao de mll µl µeapIe suIe.
4û. Flll lul Aslr, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor,
dupã numãrul numelor lor, dupã capeIele
lor, IoaIã parIea bãrbãIeascã de la doao-
zecl de anl µl mal sus, Io{l carll lase cu
puIeare.
41. Numãrul celor dln neamul lul Aslr, pa-
Iruzecl µl una de mll µl clncl suIe.
42. Flll lul NefIallm, dupã rudele lor, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor,
dupã numãrul numelor lor, dupã capeIele
lor, IoI bãrbaIul de la doaozecl de anl µl
mal sus, IoI cel ce lase cu puIeare.
43. Numãrul celor dln neamul lul NefIallm,
clnclzecl µl Irel de mll µl paIru suIe.
44. AcesIa easIe numãrul care l-au numãraI
Molsl µl Aaron µl bolarll lul Israll, dolsprã-
zeace bãrba{l, dln IoI neamul un bãrbaI,
dupã ruda caselor famlllllor lor, era.
45. Sl au fosI IoI numãrul flllor lul Israll,
cu puIearea lor de la doaozecl de anl µl mal
sus, IoI carele puIea leµl sã se oµIeascã
lnIru Israll.
46. Sease suIe µl Irel de mll µl clncl suIe µl
clnclzecl.
47. Iarã levl{ll dln ruda famlllllor sale nu
s-au numãraI lnIru flll lul Israll.
48. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
49. ,Vezl sã nu numerl lmpreunã neamul
lul Levl, µl numãrul lor sã nu-l socoIeµIl
lnIrã flll lul Israll.
5û. Sl Iu rándulaµIe pre levl{l la corIul
mãrIurlel, µl la IoaIe vasele lul, µl la IoaIe
cáIe sánI lnIr-lnsul, el vor rádlca corIul µl
IoaIe vasele lul, µl el vor slujl lnIr-lnsul, µl
lmpreglurul corIulul vor Iãbãrl.
51. Sl cánd vor purceade levl{ll, vor sIránge
corIul, µl cánd vor Iãbãrl, vor lnIlnde corIul,
larã cel de alI neam, carele sã va aproplla,
va murl.
52. Sl vor Iãbãrl flll lul Israll, fleµIecarele
lnIru al sãu ránd, µl fleµIecarele dupã povã-
{ulrea sa, cu puIearea lor.
53. Iarã levl{ll sã Iãbãrascã ln preajmã
lnalnIea corIulul mãrIurlel; µl nu va fl pãcaI
lnIru flll lul Israll, µl vor pãzl levl{ll aceµIla
paza corIulul mãrIurlel¨.
54. Sl au fãcuI flll lul Israll dupã IoaIe cáIe
au porunclI Domnul lul Molsl µl lul Aaron,
aµea au fãcuI.
CAP 2
5d rdnJuìesc neumurìle luì lsruìl imprejurul cortuluì
in putru rdnJurì, spre jìe¸tecure purte u lumìì, numìn-
Ju-sd cdpetenììle jumìlììlor.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron, zlcánd: ,Fleµ-
Iecarele {llndu-sã de rándul
sãu, dupã sIeagurlle, dupã ca-
sele famlllllor sale, sã Iãbãrascã flll lul Isra-
ll lnalnIea Domnulul, lmpreglurul corIulul
1.
122
CARTEA NUMERILOR CAP 2 SI 3
mãrIurlel vor Iãbãrl flll lul Israll.
3. Sl cel ce vor Iãbãrl mal lnalnIe cãIrã rãsãrlI,
rándul Iaberll lul Iuda, cu puIearea lor, µl mal-
marele flllor lul Iuda Naason, fllul lul Amlnadav.
4. PuIerlle lul, cel numãra{l, µeapIezecl µl
paIru de mll µl µease suIe.
5. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Isahar, µl mal-marele flllor lul Isahar, NaIanall,
fllul lul Sogar.
6. PuIerlle lul, cel numãra{l, clnclzecl µl paIru
de mll µl paIru suIe.
7. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Zavolon, µl mal-marele flllor lul Zavolon, Ellav,
fllul lul Helon.
8. PuIerlle lul, cel numãra{l, clnclzecl µl
µeapIe de mll µl paIru suIe.
9. To{l cel numãra{l dln Iabãra lul Iuda, o
suIã µl opIzecl µl µease de mll µl paIru suIe, cu
puIearea lor, lnIálu vor pornl.
1û. Rándurlle Iaberll lul Ruvln cãIrã amllazãzl,
cu puIearea lor, µl mal-marele flllor lul Ruvln,
Ellsur, feclorul lul Sedlur.
11. PuIerlle lul, cel numãra{l, paIruzecl µl µease
de mll µl clncl suIe.
12. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Slmeon, µl mal-marele flllor lul Slmeon, Sala-
mlll, feclorul lul Surlsade.
13. PuIerlle lul, cel numãra{l, clnclzecl µl noao
de mll µl Irel suIe.
14. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Gad, µl mal-marele flllor lul Gad, Ellsaf, feclorul
lul Ragull.
15. PuIerlle lul, cel numãra{l, paIruzecl µl clncl
de mll µl µease suIe µl clnclzecl.
16. To{l cel numãra{l dln Iabãra lul Ruvln, o
suIã clnclzecl µl una de mll µl paIru suIe µl
clnclzecl, cu puIearea lor, al dollea vor pornl.
17. Sl sã va rádlca corIul mãrIurlel µl Iabãra
levl{llor ln mljlocul Iaberllor, dupã cum vor
Iãbãrl; aµea va purceade fleµIecarele {llndu-sã
de povã{ulrea sa.
18. Rándurlle Iaberll lul Efralm de cãIrã mare
cu puIearea lor, µl mal-marele flllor lul Efralm,
Ellsama, feclorul lul Emlud.
19. PuIerlle lul, cel numãra{l, paIruzecl de mll
µl clncl suIe.
2û. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Manasl, µl mal-marele flllor lul Manasl, Gama-
llll, feclorul lul Fadasur.
21. PuIerlle lul, cel numãra{l, Irelzecl µl doao
de mll µl doao suIe.
22. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Venlamln, µl mal-marele flllor lul Venlamln,
Avldan, feclorul lul Gadeonl.
23. PuIerlle lul, cel numãra{l, Irelzecl µl clncl
de mll µl paIru suIe.
24. To{l cel numãra{l dln Iabãra lul Efralm, o
suIã µl opI de mll µl o suIã, cu puIerlle lor, a
Irellea vor purceade.
3. (a) Carll s-au sfln{lI s-au pus preo{l prln
25. Rándul Iaberll lul Dan, cãIrã mllazã-
noapIe, cu puIerlle lor, µl mal-marele flllor
lul Dan, Ahlezer, feclorul lul Amlsade.
26. PuIerlle lul, cel numãra{l, µeasezecl µl
doao de mll µl µeapIe suIe.
27. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
Aslr, µl mal-marele flllor lul Aslr, Faghell,
feclorul lul Ehran.
28. PuIerlle lul, cel numãra{l, paIruzecl µl
una de mll µl clncl suIe.
29. Sl vor Iãbãrl cel ce sã {ln de neamul lul
NefIallm, µl mal-marele flllor lul NefIallm,
Ahlre, feclorul lul Enan.
3û. PuIerlle lul, cel numãra{l, clnclzecl µl
Irel de mll µl paIru suIe.
31. To{l cel numãra{l dln Iabãra lul Dan, o
suIã clnclzecl µl µeapIe de mll µl µeasã suIe,
cu puIearea lor; mal pre urmã vor purceade
dupã rándul lor¨.
32. AcesIa easIe numãrul flllor lul Israll,
dupã casãle famlllllor, IoI numãrul Iaberllor,
cu puIerlle lor, µease suIe µl Irel de mll µl
clncl suIe µl clnclzecl.
33. Iarã levl{ll s-au numãraI lmpreunã cu flll
lul Israll, dupã cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
34. Sl au fãcuI flll lul Israll IoaIe cáIe au
porunclI Domnul lul Molsl, aµea Iãbãrea dupã
rándul lor, µl aµea purcedea fleµIecarele
{llndu-sã de noroadele sale, dupã casãle
famlllllor sale.
CAP 3
5d numdrd leoìjìì ceì rdnJuìjì spre slujbu cortuluì cu
cdpetenììle ¸ì cu slujbele sule ¸ì sd prììmesc in locul celor
intdìu ndscujì u luì lsruìl, ceuleululte intdìu ndscute, cure
prìsosesc numdrul leoìjìlor, cu prej sd rdscumpdrd.
l aceasIea sánI naµIerlle lul
Aaron µl ale lul Molsl, ln zloa
ln carea au grãlI Domnul lul
Molsl, ln munIele Slnall.
2.* Sl aceasIea sánI numele flllor lul Aaron:
cel lnIálu nãscuI, Nadav µl Avlud, Ellazar µl
IIamar.
3. AceasIea sánI numele flllor lul Aaron,
preo{ll cel unµl, pre carll l-au sãvárµlI málnlle
lor ca sã preo{ascã (a).
4.* Sl au murlI Nadav µl Avlud lnalnIea
Domnulul, cánd au adus el foc sIrãln lnalnIea
Domnulul, ln pusIlla Slnall, µl pruncl nu au
avuI, µl au preo{lI pre Ellazar µl pre IIamar
cu Aaron, IaIãl lor.
5. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
6. ,Ia pre neamul lul Levl µl-l pune pre el
lnalnIea lul Aaron, preoIulul, µl vor slujl lul.
7. Sl vor pãzl ceale de pãzlI ale lul µl
ceale de pãzlI ale flllor lul Israll, lnalnIea
corIulul mãrIurlel, ca sã lucreaze lucrurlle
corIulul.
málnlle lor, ca sã preo{ascã.
*Ieµlre
7 [6], 23
*Levl{l
1û, 1
2
1 Paral.
24, 2
1.
123
CARTEA NUMERILOR CAP 3
8. Sl vor pãzl IoaIe vasãle corIulul mãrIurlel
µl pazele flllor lul Israll, dupã IoaIe lucrurlle
corIulul.
9. Sl vel da pre levl{l lul Aaron µl flllor lul,
preo{llor, dare sánI da{l aceµIla Mle dln flll
lul Israll.
1û. Sl pre Aaron µl pre flll lul vel pune presIe
corIul mãrIurlel µl vor pãzl preo{lla sa, µl IoaIe
cáIe sánI la jerIvenlc, µl ceale dlnlãunIru
caIapeIeasmel, µl cel de alI neam, carele sã
va aIlnge va murl¨.
11. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
12. ,Sl, laIã, Eu am luaI pre levl{l dlnIrã flll
lul Israll, ln locul a IoI cel lnIálu nãscuI, care-
le deµchlde pánIecele de la flll lul Israll, rãs-
cumpãrare lor vor fl, µl vor fl levl{ll al Mlel.
13.* PenIru cã al Mleu easIe IoI cel lnIálu
nãscuI, ln zloa ln carea am bãIuI pre IoI cel
lnIálu nãscuI ln pãmánIul EghlpIulul, am
sfln{lI Mle pre IoI cel lnIálu nãscuI ln Israll,
de la om pánã la doblIoc, al Mlel vor fl. Eu,
Domnul¨.
14. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, ln pusIlla
Slnall, zlcánd:
15. ,Numãrã pre flll lul Levl dupã casele
famlllllor lor, dupã noroadele lor, dupã ru-
denllle lor, IoaIã parIea bãrbãIeascã de la o
lunã µl mal ln sus ve{l numãra pre el¨.
16. Sl l-au numãraI pre el Molsl µl Aaron
dupã cuvánIul Domnulul, precum au porunclI
lor Domnul.
17.* Sl era aceµIla flll lul Levl dln numele
lor: Gherson, CaaI µl Merarl.
18. Sl aceasIea sánI numele flllor lul Gher-
son, dupã noroadele lor: Lovenl µl Semel.
19. Sl flll lul CaaI, dupã noroadele lor:
Amram µl Isaar, Hevron µl Ozlll.
2û. Sl flll lul Merarl, dupã noroadele lor,
Mooll µl Musl; aceasIea sánI noroadele
levl{llor, dupã casãle famlllllor lor.
21. Lul Gherson, norodul lul Lovenl µl
norodul lul Semel, aceasIea sánI noroadele
lul Gherson.
22. SocoIeala lor, dupã numãrul a IoI
bãrbaIul de o lunã µl mal sus, numãrul lor
µeapIe mll µl clncl suIe.
23. Sl flll lul Gherson vor Iãbãrl dlndãrãpIul
corIulul de cãIrã mare.
24. Sl cãplIanul cãsll famlllel norodulul lul
Gherson, Ellsaf, feclorul lul Dall.
25. Sl paza feclorllor lul Gherson ln corIul
mãrIurlel, corIul µl acoperemánIul lul, µl
acoperlµul uµll corIulul mãrIurlel.
26. Sl acoperemánIul cur{ll, µl acoperlµul
por{ll cur{ll cell de la corI, µl IoaIe cealelalIe
lucrurl ale lul.
27. Lul CaaI, norodul lul Amram, unul, µl
norodul lul Isaar, unul, µl norodul lul Hevron,
unul, µl norodul lul Ozlll, unul.
28. AceasIea sánI noroadele lul CaaI, du-
pã numãr, IoI bãrbaIul de o lunã µl mal ln
sus, opI [mii] µl µease suIe, carll pãzesc pazele
celor sflnIe.
29. Noroadele flllor lul CaaI vor Iãbãrl la
coasIele corIulul de cãIrã mllazãzl.
3û. Sl mal-marele casll famlllel noroadelor
lul CaaI, Ellsafan, feclorul lul Ozlll.
31. Sl paza lor: slcrllul µl masa µl sfeaµ-
nlcul µl jerIvenlclle µl vasele sfánIulul, cáIe
slujesc lnIr-lnsele, µl acoperemánIul µl IoaIe
lucrurlle lor.
32. Sl cel mal mare presIe mal-marll levl-
{llor, Eleazar, feclorul lul Aaron, preoIulul,
pus ca sã pãzascã pazele celor sflnIe.
33. A lul Merarl, norodul Mooll µl norodul
lul Musl; aceasIea sánI noroadele lul Merarl.
34. SocoIeala lor, dupã numãr, IoI bãrbaIul
de o lunã µl mal ln sus, µease mll µl clncl-
zecl.
35. Sl mal-marele casll famlllllor norodulul
lul Merarl, Surlll, feclorul lul Avlhall, vor
Iãbãrl la coasIele corIulul de cãIrã mllazã-
noapIe.
36. SocoIeala pazll flllor lul Merarl: cãpe-
{ealele corIulul µl zãvoarãle lul µl sIálpll lul
µl Iemelurlle lul µl IoaIe vasele lor µl lucrurlle
lor.
37. Sl sIálpll cur{ll lmprejur µl Iemelurlle
lor µl {eruµele µl µIreangurlle lor.
38. Cel ce Iãbãrãsc lnalnIea corIulul mãrIu-
rlel de cãIrã rãsãrlI, Molsl µl Aaron, µl flll
lul, carll pãzãsc pazele sfánIulul spre pazele
flllor lul Israll, µl cel de alI neam, carele sã
va aIlnge, va murl.
39. ToI numãrul levl{llor, pre carll l-au
numãraI Molsl µl Aaron dln cuvánIul
Domnulul, dupã noroadele lor, IoI bãrbaIul
de o lunã µl mal sus, doaozecl µl doao de
mll.
4û. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
,Numãrã pre IoI bãrbaIul cel lnIálu nãscuI
al flllor lul Israll, carele easIe de o lunã µl
mal sus, µl adaoge-{l numãrul numelor lor.
41. Sl vel lua pre levl{l Mle, Eu, Domnul,
penIru Io{l cel lnIálu nãscu{l a flllor lul Israll,
µl doblIoacele levl{llor, penIru IoaIe ceale
lnIálu nãscuIe lnIru doblIoacele flllor lul
Israll¨.
42. Sl au numãraI Molsl, precum l-au
porunclI Domnul, pre IoI cel lnIálu nãscuI
lnIru flll lul Israll.
43. Sl au fosI Io{l cel lnIálu nãscu{l, parIe
bãrbãIeascã, dupã numãrul numelor de o
lunã µl mal sus, doaozecl µl doao de mll doao
suIe µeapIezecl µl Irel.
44. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
45. ,Ia pre levl{l ln locul IuIuror celor lnIálu
nãscu{l a flllor lul Israll, µl doblIoacele
levl{llor ln locul doblIoacelor lor, µl vor fl al
Mlel levl{ll. Eu, Domnul.
*Ieµlre
13, 2
Jos
8, 16
*Ieµlre
6, 16
124
CARTEA NUMERILOR CAP 3 SI 4
46. Sl rãscumpãrãrlle celor doao suIe µeapIe-
zecl µl Irel dln cel lnIálu nãscu{l a flllor lul
Israll, carll lnIrec mal mul{l decáI levl{ll,
47. Sl vel lua clncl slcll de pre cap, dupã
dldrahma cea sfánIã vel lua,* de doaozecl de
banl slclul.
48. Sl vel da lul Aaron µl flllor lul arglnIul,
rãscumpãrãrlle celor ce lnIrec lnIru dánµll¨.
49. Sl au luaI Molsl arglnIul, rãscumpãrãrlle
celor ce lnIrecea, penIru rãscumpãrarea
levl{llor.
5û. De la cel lnIálu nãscu{l al flllor lul Israll
au luaI arglnI o mle Irel suIe µeasezecl µl clncl
de slcll, dupã slclul cel sfánI.
51. Sl au daI Molsl arglnIul, rãscumpãrãrlle
celor ce lnIrecea lul Aaron µl flllor lul, dupã
porunca Domnulul, ln ce chlp au porunclI
Domnul lul Molsl.
CAP 4
RdnJuìulu ¸ì slujbu leoìjìlor sd impurte Jupd u jìe¸tecdruìu
jumìlìe.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron, zlcánd:
,Numãrã capeIele flllor lul
CaaI, dlnIrã flll lul Levl, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor.
3. De la doaozecl µl clncl de anl µl mal sus,
pánã la clnclzecl de anl, IoI cel ce lnIrã sã
slujeascã, ca sã facã IoaIe lucrurlle ln corIul
mãrIurlel.
4. Sl aceasIea sánI lucrurlle flllor lul CaaI
(a), ln corIul mãrIurlel, SfánIa SflnIelor.
5. Sl vor lnIra Aaron µl flll lul, cánd va
purceade Iabãra, µl vor slobozl acoperemán-
Iul care acopere, µl vor acoperl cu el slcrllul
mãrIurlel.
6. Sl vor pune presIe el acoperemánI de
pllale vánãIã, µl vor lnIlnde presIe el halnã
IoaIã vánãIã deasupra, µl vor bãga rudele.
7. Sl presIe masa cea pusã lnalnIe, vor
lnIlnde presIe ea halnã IoaIã mohoráIã µl
blldele µl cã{llle µl pãharãle µl lbrlcele cu care
Ioarnã µl pálnlle ceale ce pururea presIe ea
vor fl.
8. Sl vor lnIlnde presIe ea halnã roµle µl o
vor acoperl cu acoperemánI de pllale vánãIã,
µl vor pune la ea rudele.
9. Sl vor lua halnã vánãIã, µl vor acoperl
sfeaµnlcul care lumlneazã, µl lumlnãrlle lul
µl llngurlle lul µl mucãrlle lul µl IoaIe vasele
unIululdelemn, cu care slujesc lnIr-lnsãle.
1û. Sl-l vor pune pre el µl IoaIe vasele lul ln
acoperemánI de pllale vánãIã, µl-l vor pune
pre rude.
11. Sl presIe jerIvenlcul cel de aur vor
pune deasupra halnã vánãIã, µl-l vor aco-
perl cu acoperemánI de pllale vánãIã, µl
4. (a) În cea veachle sã aflã: dlnIrã flll lul Levl,
vor pune rudele lul.
12. Sl vor lua IoaIe vasele ceale de slujbã,
cu cáIe slujesc lnIru cealea sflnIe, µl le vor
pune ln halnã vánãIã, µl le vor acoperl cu
acoperemánI de pllale vánãIã, µl le vor
pune pre rude.
13. Sl acoperemánI vor pune presIe
jerIvenlc, µl-l vor acoperl cu halnã IoaIã
mohoráIã.
14. Sl vor pune presIe el IoaIe vasele cu cáIe
slujesc, µl cleaµIele µl furcu{ele µl blldele
µl acoperemánIul µl IoaIe vasãle jerIvenlcu-
lul, µl vor pune presIe el acoperemánI de
pllale vánãIã, µl vor pune rudele lul, µl vor
lua halnã mohoráIã, µl vor acoperl spãlã-
Ioarea µl Iemelul el, µl le vor pune ln aco-
peremánI de pllale vánãIã, µl le vor pune pre
rude.
15. Sl dupã ce vor sfárµl Aaron µl flll lul a
acoperl sflnIele, µl IoaIe vasele ceale sfln-
Ie, cánd va sã purceazã Iabãra, apol vor
lnIra flll lul* CaaI sã le poarIe, cl sã nu sã
aIlngã de ceale sflnIe, ca sã nu moarã,
aceasIea vor purIa flll lul CaaI ln corIul
mãrIurlel.
16. Mal-mare presIe aceasIea va fl Ellazar,
feclorul lul Aaron, preoIulul, carele va avea
grlje de unIuldelemn de la lumlnare µl de
Iãmála lnIocmlrel µl de jerIva cea de IoaIe
zllele µl de unIuldelemn cel de ungere µl de
IoI corIul µl de IoaIe cáIe sánI lnIr-lnsul ln
cel sfánI µl de IoaIe lucrurlle lul¨.
17. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, zlcánd:
18. ,Sã nu pllarde{l norodul lul CaaI
dlnIrã levl{l.
19. AceasIa sã face{l lor, µl vor Irãl µl nu
vor murl el mergánd la SflnIele SflnIelor;
Aaron µl flll lul sã lnIre µl sã rándulascã
pre fleµIecarele ce Irebule sã poarIe.
2û. Sl celalal{l, venlnd, sã nu lnIre se vazã
fãr' de veasIe ceale sflnIe, cánd le lnvãlesc,
ca sã nu moarã¨.
21. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zl-
cánd:
22. ,Numãrã pre flll lul Gherson µl pre el,
dupã casele famlllllor lor, dupã noroadele
lor.
23. De la doaozecl µl clncl de anl µl mal sus,
pánã la clnclzecl de anl, numãra{l-l pre el,
IoI cel ce lnIrã sã slujeascã, ca sã facã lucru-
rlle sale ln corIul mãrIurlel.
24. AceasIa easIe slujba norodulul lul Gher-
son, sã slujeascã µl sã poarIe:
25. Sl vor purIa plelle corIulul µl corIul
mãrIurlel µl acoperemánIul lul µl aco-
peremánIul cel vánãI, care easIe deasu-
pra presIe el, µl acoperemánIul uµll
dupã noroadele lor, dupã casele famlllllor lor.
*Ieµlre
3û, 13
Levl{l
27, 25
Iezechll.
45, 12
1.
2.
*1 Para.
15, 15
125
CARTEA NUMERILOR CAP 4 SI 5
corIulul mãrIurlel.
26. Sl pánzele cur{ll µl acoperemánIul uµll
cur{ll, cáIe sánI presIe corIul mãrIurlel µl
presIe jerIvenlc, µl ceale ce prlsosesc dln-
Iru eale µl IoaIe vasele ceale de slujbã µl
cáIe slujesc lnIru eale vor face.
27. Dupã porunca lul Aaron µl a flllor lul,
va fl slujba flllor lul Gherson, dupã IoaIe
slujbele lor µl dupã IoaIe lucrurlle lor, µl
vel socoIl pre el, pre nume, IoaIe lucrurlle
lor.
28. AceasIa easIe slujba flllor lul Gherson
ln corIul mãrIurlel, µl paza lor ln málnlle lul
IIamar, feclorulul lul Aaron, preoIulul.
29. Flll lul Merarl, dupã noroadele lor,
dupã casele famlllllor lor,
3û. Numãra{l-l pre el de la doaozecl µl
clncl de anl µl mal sus, pánã la clnclzecl
de anl, numãra{l-l pre el, IoI cel ce lnIrã
sã slujeascã lucrurlle corIulul mãrIurlel.
31. Sl aceasIea sánI pazele celor ce
poarIã povarã dlnIr-lnµll, dupã IoaIe lu-
crurlle lor, ln corIul mãrIurlel: cãpe{ealele
corIulul, µl zãvoarãle lul, µl sIálpll lul, µl
Iemelurlle lul, µl acoperemánIul, µl Ieme-
lurlle lor, µl sIálpll lor, µl acoperemánIul
por{ll cur{ll.
32. Sl sIálpll cur{ll lmpreglur, µl Iemelu-
rlle lor, µl sIálpll acoperemánIulul por{ll
cur{ll, µl Iemelurlle lor, µl {eruµll lor, µl
µIreangurlle lor, µl IoaIe vasele lor, µl IoaIe
slujbele lor, pre nume sã-l numãra{l, µl
IoaIe vasele pazll care le poarIã el.
33. AceasIa easIe slujba norodulul flllor
lul Merarl, ln IoaIe lucrurlle lor, ln corIul
mãrIurlel, ln mána lul IIamar, fllulul lul
Aaron, preoIulul¨.
34. Sl au numãraI Molsl µl Aaron µl mal-
marll lul Israll pre flll lul CaaI, dupã
noroadele lor, dupã casele famlllllor lor.
35. De la doaozecl µl clncl de anl µl mal
sus, pánã la clnclzecl de anl, pre IoI cel
ce lnIrã sã slujeascã µl sã lucreaze ln corIul
mãrIurlel.
36. Sl au fosI numãrul lor, dupã noroadele
lor, doao mll µeapIe suIe µl clnclzecl.
37. AcesIa easIe numãrul norodulul lul
CaaI, a IuIuror carll slujesc ln corIul
mãrIurlel, dupã cum l-au numãraI Molsl
µl Aaron, dln porunca Domnulul, ln mána
lul Molsl.
38. Sl s-au numãraI flll lul Gherson, dupã
noroadele lor, dupã casãle famlllllor lor.
39. De la doaozecl µl clncl de anl µl mal
sus, pánã la clnclzecl de anl, IoI cel ce
lnIrã sã slujeascã µl sã facã lucrurlle ln
corIul mãrIurlel.
4û. Sl au fosI numãrul lor, dupã no-
2. (a) Adecã, care s-au spurcaI aIlngándu-sã de
roadele lor, dupã casãle famlllllor lor, doao
mll µease suIe µl Irelzecl.
41. AcesIa easIe numãrul flllor lul Gher-
son, a IuIuror celor ce slujesc ln corIul
mãrIurlel, pre carll l-au numãraI Molsl µl
Aaron, dupã porunca Domnulul, ln mána
lul Molsl.
42. Sl s-au numãraI norodul flllor lul Merarl,
dupã noroadele lor, dupã casãle famlllllor
lor.
43. De la doaozecl µl clncl de anl µl mal ln
sus, pánã la clnclzecl de anl, IoI cel ce lnIrã
sã slujeascã la lucrurl ln corIul mãrIurlel.
44. Sl au fosI numãrul lor, dupã noroadele
lor, dupã casãle famlllllor lor, Irel mll µl doao
suIe.
45. AcesIa easIe numãrul norodulul flllor
lul Merarl, pre carll l-au numãraI Molsl µl
Aaron, dupã porunca Domnulul, ln mána lul
Molsl.
46. To{l levl{ll cell numãra{l, pre carll l-au
numãraI Molsl µl Aaron µl mal-marll lul
Israll, dupã noroadele µl dupã casãle
famlllllor lor.
47. De la doaozecl µl clncl de anl µl mal ln
sus, pánã la clnclzecl de anl, IoI cel ce lnIrã
la facerea lucrurllor µl la lucrurlle ceale ce
sã poarIã ln corIul mãrIurlel.
48. Sl au fosI cel numãra{l opI mll clncl suIe
µl opIzecl.
49. Dupã porunca Domnulul, ln mána lul
Molsl, l-au numãraI pre el, bãrbaI dupã
bãrbaI, la lucrurlle lor µl la ceale ce le poarIã
el, µl s-au numãraI ln ce chlp au porunclI
Domnul lul Molsl.
CAP 5
Ceì necurujì sd se scoujd ujurd Jìn tubdrd, peJeupsd
pentru gre¸euld Jìn leneoìre, pentru pdrgd ¸ì uJucerì,
¸ì leuge pentru rdonu Jrugostìì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,PorunceaµIe flllor lul Israll
ca sã scoa{ã afarã dln Iabãrã
pre IoI cel lepros µl pre IoI cel ce-l curge sã-
mán{a µl pre IoI cel necuraI cu sufleIul (a).
3. De la bãrbaI pánã la mulare, scoaIe{l-l
afarã dln Iabãrã, ca sã nu pángãreascã Iabe-
rlle sale ln care peIrec Eu lnIru el¨.
4. Sl au fãcuI aµea flll lul Israll, µl l-au
scos pre el afarã dln Iabãrã, dupã cum au
grãlI Domnul lul Molsl, aµea au fãcuI flll
lul Israll.
5. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
6. ,GrãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd: «Bãr-
baI au mulare, care va face dln IoaIe pãca-
Iele omeneµIl (b) µl, Irecánd, va Ireace cu
om morI. 6. (b) Va lnµela, va pãgubl pre clneva,
neluánd sama.
1.
2.
126
CARTEA NUMERILOR CAP 5 SI 6
vedearea µl va greµl sufleIul acela,
7. Va mãrIurlsl pãcaIul care l-au fãcuI, µl va
lnIoarce pãcaIul, µl capul µl a clncea parIe va
adaoge la el, µl va lnIoarce acelula cul au greµlI.
8. Iarã de nu va fl omulul rudenle, ca sã
lnIoarcã lul greµeala la dánsul, greµeala carea
sã lnIoarce Domnulul a preoIulul va fl, afarã
de berbeacele cel de curã{lre, prln carele sã va
ruga penIru el.
9. Sl IoaIã párga dln IoaIe carele sã sfln{esc
lnIru flll lul Israll, cáIe vor aduce Domnulul,
ale preoIulul vor fl.
1û. Sl ale fleµIecãrula ceale sfln{lIe a lul vor
fl, µl fleµIecare om ce va da preoIulul a lul va
flȬ.
11. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
12. ,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl cãIrã dánµll:
«De va greµl mularea vreunul bãrbaI µl, Irecánd,
ll va Ireace cu vedearea, µl va dorml clneva cu
ea paI de sãmán{ã,
13. Sl va ascunde de ochll bãrbaIulul sãu µl
va Iãgãdul, larã ea va fl pángãrlIã, µl mãrIurle
nu va fl asupra el, µl ea nu va fl grea,
14. Sl va venl lul duh de rávnã, µl va rávnl pre
mularea sa, larã ea va fl pángãrlIã, sau va venl
lul duh de rávnlre, µl va rávnl pre mularea sa,
µl ea nu va fl pángãrlIã,
15. Va aduce omul pre mularea sa la preoI, µl
va aduce dar penIru dánsa a zeacea parIe a
unul lfl de fãlnã de orz, nu va Iurna presIe ea
unIdelemn, nlcl va pune presIe ea Iãmále,
penIru cã easIe jerIvã de rávnã, jerIvã carea
aduce amlnIe pãcaIul.
16. Sl o va aduce preoIul µl o va pune lnalnIea
Domnulul.
17. Sl va lua preoIul apã curaIã vle lnIr-un vas
de luI, µl dln pãmánIul care easIe pre fa{a
pãmánIulul corIulul mãrIurlel luánd preoIul va
bãga ln apã.
18. Sl va pune preoIul pre mulare lnalnIea
Domnulul, µl va descoperl capul mulerll µl va
da ln málnlle el jerIva cea aducãIoare-amlnIe,
jerIva cea de rávnã; larã ln málnlle preoIulul
va fl apa musIrãrll blãsIãmulul acesIula.
19. Sl o va jura pre dánsa preoIul µl va zlce
mulerll: 'De nu au dormlI clneva cu Ilne, de nu
Ie-al abãIuI a Ie pángãrl cu alIul ln locul
bãrbaIulul Iãu, curaIã sã fll de apa musIrãrll
blãsIãmulul acesIula.
2û. Iarã de Ie-al abãIuI, fllnd Iu cu bãrbaI, sau
Ie-al pángãrlI, µl au daI clneva sãmán{a sa ln
Ilne, afarã de bãrbaIul Iãu',
21. Sl va jura preoIul pre mulare cu jurãmán-
Iurlle blãsIãmulul acesIula µl va zlce preoIul
mulerll: 'Dea-Ie pre Ilne Domnul sã fll de
blãsIãm µl de urgle lnIrã norodul Iãu, sã dea
Domnul ca sã cazã coapsa Ia µl pánIecele Iãu
sã se rumpã.
22. Sl sã lnIre apa aceasIã blãsIãmaIã ln
ma{ele Iale, ca sã-{l umfle pánIecele µl sã cazã
coapsa Ia'. Sl mularea va zlce: 'Fle, fle'.
23. Sl va scrle preoIul blãsIãmurlle aceasIea
ln carIe, µl le va mula ln apa cea blãsIãmaIã a
musIrãrll,
24. Sl va adãpa pre mulare dln apa cea
blãsIãmaIã a musIrãrll,
25. Sl va lnIra lnIr-lnsa apa cea blãsIãmaIã a
musIrãrll, µl va lua preoIul dln mána mulerll
jerIva rávnel, µl va pune jerIva lnalnIea
Domnulul, µl o va aduce la jerIvenlc.
26. Sl va lua preoIul dln jerIva el cea de
aducere-amlnIe µl o va aduce pre jerIvenlc, µl
dupã aceaea va adãpa pre mulare cu apa
aceaea.
27. Sl de va fl pángãrlIã µl va fl ascunzlnd de
bãrbaIul sãu, va lnIra lnIr-lnsa apa cea
blãsIãmaIã a musIrãrll µl sã va umfla ln
pánIece, µl va cãdea coapsa el, µl va fl mularea
de blãsIãm ln norodul sãu.
28. Iarã de nu sã va fl pángãrlI mularea µl va fl
curaIã µl nevlnovaIã va fl µl va face sãmán{ã.
29. AceasIa easIe leagea rávnel mulerll cell
cu bãrbaI, carea va cãlca µl sã va pángãrl.
3û. Sau omul presIe carele va venl duh de
rávnã µl va rávnl pre mularea sa, µl va pune
pre mularea sa lnalnIea Domnulul, µl va face
el preoIul IoaIã leagea aceasIa,
31. Sl nevlnovaI va fl omul de pãcaI, µl
mularea aceaea va purIa pãcaIul sãu»¨.
CAP 6
5jìnjìreu, ¸ì uJucereu nuzureìlor, ¸ì sd rdnJuìu¸te cu ce
cuoìnte oor blugoslooì preojìì pre noroJ.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl
cãIrã el: «BãrbaI au mulare care
Iare va fãgãdul fãgãduln{ã, ca sã se curã{ascã
cu curã{enle Domnulul,
3. De vln µl de beuIurã be{lvã sã se lnfrá-
neaze, µl o{eI de vln µl o{eI de beuIurã be{lvã
sã nu bea, µl cáIe sã fac dln sIrugurl sã nu
bea, µl sIrugur proaspeI µl sIaflde sã nu
mãnánce ln IoaIe zllele fãgãduln{ll sale.
4. Dln IoaIe cáIe sã fac dln vl{ã, vln dln
sIrugurl µl sámburl, sã nu bea, nlcl sã mãnánce
dlnIr-lnµll.
5. În IoaIe zllele fãgãduln{ll curã{enlel lul*
brlclu sã nu sã sule pre capul lul, pánã ce sã
vor pllnl zllele care s-au fãgãdulI Domnulul,
sfánI va fl lãslnd sã-l creascã chlca, pãrul capu-
lul.
6. În IoaIe zllele care s-au fãgãdulI Domnu-
lul, la nlcl un om morI sã nu meargã.
7. PenIru IaIã µl penIru mumã µl penIru fraIe
µl penIru sorã, sã nu se spurce penIru el, cánd
mor el, penIru cã fãgãduln{a Dumnezãulul lul
easIe presIe el, presIe capul lul.
8. În IoaIe zllele fãgãduln{ll lul, sfánI va fl
Domnulul.
9. Iarã de va murl neµIlne cu moarIe fãrã
*Jude.
13, 5
1.
2.
127
CARTEA NUMERILOR CAP 6 SI 7
de veasIe lángã dánsul, lndaIã sã va pángãrl
capul fãgãduln{ll lul, µl va rade capul sãu ln
zloa ln carea sã va curã{l.
1û. În zloa a µeapIea sã va rade, µl ln zloa a
opIa va aduce doao IurIureale sau dol pul
de porumb la preoI, la uµea corIulul mãrIu-
rlel.
11. Sl va face preoIul una penIru pãcaI µl
una penIru ardere de IoI, µl sã va ruga penIru
dánsul preoIul, penIru cã au pãcãIulI penIru
morI, µl va sfln{l capul lul ln zloa aceaea,
12. ÎnIru carea au sfln{lI Domnulul IoaIe
zllele fãgãduln{ll, µl va aduce un mlel de un
an, penIru pãcaI, µl zllele ceale mal dlnalnIe
nesocoIlIe vor fl, penIru cã s-au pángãrlI
capul fãgãduln{ll lul.
13. Sl aceasIa easIe leagea celul ce s-au
fãgãdulI, ln carea zl va pllnl zllele fãgãduln{ll
sale, va aduce el la uµlle corIulul mãrIurlel.
14. Sl va aduce darul sãu Domnulul un mlel
de un an, curaI, penIru ardere de IoI, µl o
mleluµea de un an, curaIã, penIru pãcaI, µl
un berbeace, curaI, penIru mánIulre.
15. Sl o coµnl{ã de azlme dln fãlnã curaIã,
pálnl frãmánIaIe cu unIdelemn, µl IurIe
nedosplIe unse cu unIdelemn, µl jerIva lor
µl Iurnarea lor.
16. Sl le va aduce preoIul lnalnIea Domnu-
lul, µl va face ceaea ce easIe penIru pãcaIul
lul µl arderea cea de IoI a lul.
17. Sl berbeacele-l va face jerIvã de mánIu-
lre Domnulul presIe coµnl{a azlmelor, µl va
face preoIul jerIva lul µl Iurnarea lul.
18.* Sl va rade cel ce s-au fãgãdulI la uµlle
corIulul mãrIurlel capul fãgãduln{ll sale, µl
va pune pãrul presIe focul cel de supI jerIva
mánIulrel.
19. Sl va lua preoIul bra{ul flerI de la
berbeace µl o pálne azlmã dln coµnl{ã µl o
IurIã nedosplIã, µl le va pune pre málnlle
celul ce s-au fãgãdulI dupã ce-µ va rade capul
sãu.
2û. Sl le va aduce pre acealea preoIul punere-
lnalnIea Domnulul, sfánI va fl preoIulul
plepIul cel pus µl bra{ul cel luaI, µl dupã
aceasIea cel ce s-au fãgãdulI va bea vln.
21. AceasIa easIe leagea celul ce fãgãdu-
laµIe, carele va fãgãdul darul sãu Domnulul
de fãgãduln{ã, afarã de ceale ce va afla mána
lul, dupã puIearea fãgãduln{ll sale, carea sã
va fãgãdul dupã leagea curã{ãnlel»¨.
22. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl zlcánd:
23. ,GrãlaµIe lul Aaron µl flllor lul, zlcánd:
«Aµea sã blagoslovl{l pre flll lul Israll,
zlcándu-le lor:
24.* 'Domnul sã Ie blagosloveascã pre Ilne
µl sã Ie pãzascã!
25. Domnul sã areaIe fa{a Sa presIe Ilne µl
sã Ie mllulascã!
26. Domnul sã rádlce fa{a Sa presIe Ilne µl
sã dea {le pace!'
27. Sl vor pune numele Mleu presIe flll lul
Israll, µl Eu, Domnul, volu blagoslovl pre el»¨.
CAP 7
Dururìle celor Joìsprdzeuce boìurì u celor Jouosprdzeuce
neumurì u luì lsruìl, spre sdodr¸ìreu cortuluì ¸ì u olturìuluì,
intrdnJ Moìsì in cortul mdrturìeì, iì grdìu¸te Domnul
Jeusupru mìlostìoìtorìuluì.
l ln zloa ln carea au sfárµlI Molsl
a rãdlca corIul, l-au uns µl l-au
sfln{lI pre el µl vasele lul µl
jerIvenlcul µl IoaIe unealIele lul,
µl le-au uns µl le-au sfln{lI pre eale.
2. Sl au adus bolarll lul Israll, cel dolsprã-
zeace mal-marl al casãlor famlllllor lor, aceµ-
Ila sánI mal-marll neamurllor, aceµIla sánI cel
ce sIau la numãr.
3. Sl au adus darurlle sale lnalnIea Domnu-
lul, µease carã acoperlIe µl dolsprãzeace bol,
un car de la dol mal-marl µl un bou de la
fleµIecarele, µl le-au adus lnalnIea corIulul.
4. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
5. ,Ia-le de la dánµll µl vor fl la lucrurlle ceale
de slujbã ale corIulul mãrIurlel, µl le vel da
levl{llor, fleµIecul dupã slujba sa¨.
6. Sl, luánd Molsl carãle µl boll, le-au daI
levl{llor.
7. Sl doao carã µl paIru bol au daI flllor lul
Gherson, dupã slujbele lor.
8. Sl paIru carã µl opI bol au daI flllor lul
Merarl, dupã slujbele lor, penIru IIamar, fllul
lul Aaron, preoIulul.
9. Sl flllor lul CaaI nu au daI, penIru cã
slujbele celul sfánI, care le avea el, era a le
purIa pre umerl.
1û. Sl au adus cel mal-marl la lnnolrea
jerIvenlculul ln zloa ln carea l-au uns, µl au
adus bolarll darurlle sale lnalnIea jerIvenlcu-
lul.
11. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,CáIe un
mal-mare ln fleµIecarea zl sã aducã darurlle
sale la sfln{lrea jerIvenlculul¨.
12. Sl cel ce au adus ln zloa dlnIálu darul sãu
au fosI Naason, fllul lul Amlnadav, mal-marele
neamulul lul Iuda.
13. Sl au adus darul sãu, un blld de arglnI,
care cumpãnea o suIã µl Irelzecl de slcll, µl
un pãhar de arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã
slclul cel sfánI, amándoao pllne de fãlnã
cernuIã, sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
14. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
15. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel de
un an, penIru ardere de IoI.
16. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
17. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce
µl clncl berbecl, {apl clncl µl clncl mleluµeale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Naason, fllul
lul Amlnadav.
18. A doao zl au adus NaIanall, fllul lul Sogar,
mal-marele neamulul lul Isahar.
*Fap.
21, 24
*Slra.
36, 19
1.
128
CARTEA NUMERILOR CAP 7
19. Sl au adus darul sãu, un blld de arglnI,
care cumpãnea o suIã µl Irelzecl de slcll, µl
un pãhar de arglnI de µeapIezecl de slcll,
dupã slclul cel sfánI, amándoao pllne de
fãlnã curaIã, sIroplIã cu unIdelemn penIru
jerIvã.
2û. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
21. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
22. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
23. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl µl clncl mleluµeale
de un an. AcesIa au fosI darul lul NaIanall,
fllulul lul Sogar.
24. A Irela zl, mal-marele flllor lul Zavulon,
Ellav, fllul lul Helon.
25. Darul lul, un blld de arglnI, care
cumpãnea o suIã µl Irelzecl de slcll, µl un
pãhar de arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã
slclul cel sfánI, amándoao pllne de fãlnã
curaIã, sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
26. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
27. Un vl{el dln vacl, un mlel de un an,
penIru ardere de IoI.
28. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
29. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Ellav, fllu-
lul lul Helon.
3û. A paIra zl, mal-marele flllor lul Ruvln,
Ellsur, fllul lul Sedlur.
31. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã,
sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
32. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
33. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
34. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
35. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Ellsur,
fllulul lul Sedlur.
36. A clncea zl, mal-marele flllor lul Sl-
meon, Salamlll, fllul lul Surlsadal.
37. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, µl un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã, sIro-
plIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
38. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
39. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
4û. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
41. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlncl,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Salamlll,
fllulul lul Surlsadal.
42. A µasea zl, mal-marele flllor lul Gad,
Ellsaf, fllul lul Ragull.
43. Darul lul, un blld de arglnI care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã, sIro-
plIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
44. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
45. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
46. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
47. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ellsaf, fllulul
lul Ragull.
48. A µeapIea zl, mal-marele flllor lul Efralm,
Ellsama, fllul lul Emlud.
49. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã,
sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
5û. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
51. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
52. Sl un {ap, penIru pãcaI.
53. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ellsama, fllulul
lul Emlud.
54. A opIa zl, mal-marele flllor lul Manasl,
Gamallll, fllul lul Fadasur.
55. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã, sIro-
plIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
56. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
57. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
58. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
59. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Gamallll, fllul
lul Fadasur.
6û. A noao zl, mal-marele flllor lul Venla-
mln, Avldan, fllul lul Gadlonl.
61. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã, sIro-
plIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
62. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
63. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
64. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
65. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Avldan, fllulul
lul Gadlonl.
129
CARTEA NUMERILOR CAP 7 SI 8
66. A zeacea zl, mal-marele flllor lul Dan,
Ahlezer, fllul lul Amlsadal.
67. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã,
sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
68. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
69. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
7û. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
71. Sl penIru jerIva mánIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ahlezer, fllulul
lul Amlsadal.
72. A unsprãzeacea zl, mal-marele flllor lul
Aslr, Faghell, fllul lul Ehran.
73. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã,
sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
74. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
75. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
76. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
77. Sl penIru jerIva mánIulrll, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Faghell, fllulul
lul Ehran.
78. A doaosprãzeacea zl, mal-marele flllor
lul NefIall, Ahlre, fllul lul Enan.
79. Darul lul, un blld de arglnI, care cumpã-
nea o suIã µl Irelzecl de slcll, un pãhar de
arglnI de µeapIezecl de slcll, dupã slclul cel
sfánI, amándoao pllne de fãlnã curaIã,
sIroplIã cu unIdelemn penIru jerIvã.
8û. O cã{le de zeace aurl, pllnã de Iãmále.
81. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
82. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI.
83. Sl penIru jerIva mánIulrll, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mleluµeale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ahlre, fllulul
lul Enan.
84. AceasIa easIe sfln{lrea jerIvenlculul, ln
carea zl l-au uns mal-marll flllor lul Israll,
bllde de arglnI, doaosprãzeace, pãharã de
arglnI, doaosprãzeace, cã{ll de aur, doaosprã-
zeace.
85. De o suIã µl Irelzecl de slcll un blld, µl
de µeapIezecl de slcll un pãhar. ToI arglnIul
vaselor, doao mll µl paIru suIe de slcll, cu
slclul cel sfánI.
86. Cã{ll de aur, doaosprãzeace pllne de
Iãmále, de zeace aurl cã{lla, cu slclul cel
sfánI, IoI aurul cã{lllor, o suIã µl doaozecl
de aurl.
87. ToaIe vlIele ceale penIru ardere de IoI:
vl{el dolsprãzeace, berbecl dolsprãzeace, mlel
de cáIe un an dolsprãzeace, µl jerIvele lor µl
Iurnãrlle lor, µl {apl dln capre dolsprãzeace,
penIru pãcaI.
88. ToaIe vlIele ceale penIru jerIva mánIu-
lrel: junlnce doaozecl µl paIru, berbecl µea-
sezecl, {apl µeasezecl, mleluµeale de cáIe un
an, curaIe, µeasezecl. AceasIa easIe sfln{lrea
jerIvenlculul dupã ce au umpluI málnlle lul
µl dupã ce l-au uns.
89. Cánd lnIra Molsl ln corIul mãrIurlel ca
sã grãlascã lul, µl au auzlI glasul Domnulul
grãlnd cãIrã dánsul deasupra mllosIlvl-
Iorlulul, care easIe deasupra slcrllulul
mãrIurlel, lnIrã dol heruvlml, µl grãla cãIrã
dánsul.
CAP 8
locul sjeu¸nìculuì ¸ì u cunJìlelor, u¸ezdmdntul, muterììu,
¸ì jormu, odrstu ¸ì curdjìreu leoìjìlor.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe lul Aaron µl zl cãIrã
dánsul: «Cánd vel pune luml-
nlle de o parIe despre fa{a sfeaµnlculul, vor
lumlna ceale µeapIe lumlnl»¨.
3. Sl au fãcuI aµea Aaron, de o parIe dln
fa{a sfeaµnlculul, au aprlns lumlnlle lul, dupã
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
4. Sl aceasIa easIe fãpIura sfeaµnlculul,
Iare de aur fusul lul, µl florlle lul Iarl IoaIe,
dupã chlpul care l-au arãIaI Domnul lul
Molsl, aµea au fãcuI sfeaµnlcul.
5. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
6. ,Ia pre levl{l dln mljlocul flllor lul Israll
µl-l curã{eaµIe pre el.
7. Sl aµea vel face curã{lla lor: vel sIropl
pre el cu apa curã{ãnlel, µl va Ireace brlclu
presIe IoI Irupul lor, µl vor spãla halnele sale,
µl cura{l vor fl.
8. Sl vor luoa un vl{el dln vacl, µl jerIva
acesIula fãlnã curaIã, sIroplIã cu unIdelemn,
µl un vl{el de un an dln vacl vel luoa, penIru
pãcaI.
9. Sl vel aduna pre levl{l lnalnIea corIulul
mãrIurlel, µl vel aduna IoaIã adunarea flllor
lul Israll.
1û. Sl vel aduce pre levl{l lnalnIea Dom-
nulul, µl vor pune flll lul Israll málnlle sale
presIe levl{l.
11. Sl va osãbl Aaron pre levl{l dar lnalnIea
Domnulul de la flll lul Israll, µl vor fl ca sã
lucreaze lucrurlle Domnulul.
12. Iarã levl{ll vor pune mánlle pre capeIele
vl{ellor, µl vel face unul penIru pãcaI µl unul
penIru ardere de IoI, ca sã Ie rogl penIru el.
13. Sl vel pune pre levl{l lnalnIea Domnulul,
µl lnalnIea lul Aaron, µl lnalnIea flllor lul, µl
vel da pre el dar lnalnIea Domnulul.
14. Sl vel osãbl pre levl{l dln mljlocul flllor
lul Israll, µl vor fl al Mlel.
1.
2.
13û
CARTEA NUMERILOR CAP 8 SI 9
15. Sl dupã aceasIa, vor lnIra levl{ll ca sã
lucreaze lucrurlle corIulul mãrIurlel, µl vel
curã{l pre el µl-l vel da lnalnIea Domnulul.
16.* PenIru cã dar sánI aceµIla da{l Mle
dlnIrã flll lul Israll ln locul IuIuror celor lnIálu
nãscu{l, carll deµchld pánIecele, dln flll lul
Israll l-am luaI pre el Mle.
17. Cã al Mleu easIe IoI cel lnIálu nãscuI
lnIru flll lul Israll, de la om pánã la doblIoc,
ln zloa ln carea am omoráI pre IoI cel lnIálu
nãscuI ln pãmánIul EghlpIulul, l-am sfln{lI
pre el Mle.
18. Sl am luaI pre levl{l ln locul IoI celul
lnIálu nãscuI lnIru flll lul Israll.
19. Sl am daI pre levl{l dar lul Aaron µl flllor
lul, dlnIrã flll lul Israll, ca sã lucreaze lucrurlle
flllor lul Israll ln corIul mãrIurlel µl sã se roage
penIru flll lul Israll, ca sã nu fle lnIru flll lul
Israll bãIale, de sã vor aproplla de cel sfánI¨.
2û. Sl au fãcuI Molsl µl Aaron µl IoaIã
adunarea flllor lul Israll levl{llor dupã cum
au porunclI Domnul lul Molsl penIru levl{l,
aµea le-au fãcuI lor flll lul Israll.
21. Sl s-au curã{lI levl{ll µl µl-au spãlaI
halnele sale, µl l-au daI pre el Aaron dar
lnalnIea Domnulul, µl s-au rugaI penIru el
Aaron, ca sã-l curã{ascã pre el.
22. Sl dupã aceasIa, au lnIraI levl{ll sã
slujeascã slujba lor ln corIul mãrIurlel
lnalnIea lul Aaron µl lnalnIea flllor lul, dupã
cum au porunclI Domnul lul Molsl penIru
levl{l, aµea le-au fãcuI lor.
23. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
24. ,AceasIa (a) easIe cea penIru levl{l, de
doaozecl µl clncl de anl µl mal ln sus vor lnIra
ca sã lucre ln corIul mãrIurlel.
25. Sl de la clnclzecl de anl vor lnceIa de la
slujbã µl nu vor mal lucra.
26. Sl va slujl fraIele lul ln corIul mãrIurlel,
sã pãzascã pazele, larã lucrurlle nu va lucra.
Aµea vel face levl{llor lnIru pazele lor¨.
CAP 9
ln ce oreume trebuìe sd slujeuscd Pu¸tìle curujì, ¸ì in ce
necurujì, nuorul ucoperìnJ zìou cortul in stdlp Je nuor,
noupteu in clìp Je joc poodjuìu¸te muljìmeu in putruzecì
Je unì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
ln pusIlla Slnall, ln anul al
dollea, dupã ce au leµlI el dln
pãmánIul EghlpIulul, ln luna
dlnIálu, zlcánd:
2. ,Zl sã facã flll lul Israll PaµIlle ln vreamea
sa.
3. În zloa a paIrasprãzeace a lunel cell
dlnIálu cãIrã searã, µl sã le face{l ln vreamea
sa, dupã leagea lor µl dupã rándulala lor sã
le face{l¨.
4. Sl au grãlI Molsl flllor lul Isra-
24. (a) Leagea.
ll, ca sã facã PaµIlle.
5. Începánd ln zloa a paIrasprãzeace a lunel,
ln pusIlla Slnall, dupã cum au porunclI
Domnul lul Molsl, aµea au fãcuI flll lul Israll.
6. Sl au mers bãrba{ll cel ce nu era cura{l,
penIru cã s-au aIlns de om morI, µl nu puIea
sã facã PaµIlle ln zloa aceaea, µl au venlI
lnalnIea lul Molsl µl lnalnIea lul Aaron ln zloa
aceaea.
7. Sl au zls bãrba{ll acela cãIrã dánsul: ,Nol
necura{l sánIem, penIru cã ne-am aIlns de
om morI, drepI aceaea sã nu ne llpslm a
aduce darul Domnulul la vreamea sa lnIrã
flll lul Israll¨.
8. Sl au zls cãIrã el Molsl: ,SIa{l acl µl volu
auzl ce va poruncl Domnul penIru vol¨.
9. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
1û. ,GrãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd: «Om,
om, carele va fl necuraI lnIru vol, penIru cã
s-au aIlns de om morI, orl ln cale lungã voao,
orl lnIru neamurlle voasIre, IoI va face PaµIlle
Domnulul.
11. În luna a doao, ln zloa a paIrasprãzeace,
cãIrã searã le vor face, cu azlme µl cu lerburl
amarã le vor mánca.
12. Nu vor lãsa dlnIr-lnsele pánã dlmlnea{ã,
* µl os sã nu frángã de la eale, dupã leagea
PaµIllor sã le facã.
13. Sl omul carele va fl curaI, µl ln cale
lndelungaIã nu easIe, µl va lnIárzlla a face
PaµIlle, va perl sufleIul acela dln norodul lul,
penIru cã darul Domnulul nu l-au adus ln
vreamea sa, pãcaIul sãu va purIa omul acela.
14. Iarã de va venl la vol cel nemearnlc ln
pãmánIul vosIru, va face PaµIlle Domnulul
dupã leagea PaµIllor µl dupã Iocmeala lor le
va face, o leage sã fle voao µl celul nemearnlc
µl celul ce lãculaµIe lmpreunã cu vol pre
pãmánI»¨.
15.* Sl, ln zloa ln carea s-au lnIlns corIul,
nor au acoperlI corIul, casa mãrIurlel, µl seara
era ca chlp de foc presIe corI pánã dlmlnea{a.
16. Aµea era pururea, norul acoperea pre el
zloa, µl chlpul cel ca de foc noapIea.
17. Sl cánd sã rádlca norul de la corI, aIuncl
purcedea µl flll lul Israll µl, ln locul unde sIa
norul, acolo Iãbãrea flll lul Israll.
18. Dln porunca Domnulul Iãbãrea flll lul
Israll µl dln porunca Domnulul purcedea,* ln
IoaIe zllele ln care umbrea norul presIe corI
sIa pre loc flll lul Israll.
19. Sl cánd sIa norul presIe corI zlle mulIe,
flll lul Israll pãzea pazele lul Dumnezeu µl
nu purcedea.
2û. Sl cáIe zlle acoperea norul presIe corI,
dln porunca Domnulul Iãbãrea µl dln porunca
Domnulul purcedea.
21. Sl cánd era norul de seara pánã dl-
mlnea{a, µl sã rádlca norul dlmlnea{a,
*Ieµlre
13, 2
Sus
3, 13
Luca
2, 23
1.
*Ieµlre
12, 46
Ioan
9 [19], 36
*Ieµlre
4û, 32
3 Împãr.
8, 1û
*1 Cor.
1û, 1
131
CARTEA NUMERILOR CAP 1û
aIuncl purcedea.
22. Orl o zl, orl o lunã, µl mal mulI umbrea
norul presIe corI, flll lul Israll sIa pre loc µl nu
purcedea.
23. Cã dln porunca Domnulul Iãbãrea µl dln
porunca Domnulul purcedea, µl dln porunca
Domnulul, cea daIã prln Molsl, pãzea paza
Domnulul.
CAP 1û
Porunceu¸te Domnul luì Moìsì sd jucd Jouo trdmbìje Je
urgìnt, ¸ì-l inoujd slujbu lor, cu ce rdnJ s-uu mì¸cut tuberìle
Jìn pustììu 5ìnuìì, Moìsì rougd pre Oouo, ruJenììu su, sd
meurgd cu Jdn¸ìì, ¸ì cuoìntele, cure le grdìu Moìsì cdnJ sd
rdJìcu suu sd puneu jos sìcrììul.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,Fã-{l doao Irámbl{ã de arglnI,
vãrsaIe sã le facl, ca sã-{l fle de
chemaIul adunãrll µl de purcesul Iaberllor.
3. Sl vel IrámblIa cu eale µl sã va sIránge
IoaIã adunarea la uµea corIulul mãrIurlel.
4. Iarã cánd vor IrámblIa cu o Irámbl{ã, vor
venl la Ilne Io{l povã{ulIorll cel mal-marl al
lul Israll.
5. Sl cánd ve{l Irámbl{a sãmnul, aIuncl vor
purceade Iaberlle ceale ce sánI IãbãráIe spre
rãsãrlI.
6. Sl cánd ve{l Irámbl{a sãmnul al dollea, a-
Iuncl vor purceade Iaberlle ceale ce sánI Iãbãrá-
Ie cãIrã amllazãzl. Sl cánd ve{l IrámblIa sãmnul
al Irellea, aIuncl vor purceade Iaberlle ceale ce
sánI IãbãráIe lángã mare. Sl cánd ve{l IrámblIa
sãmnul al paIrulea, aIuncl vor purceade Iabe-
rlle ceale ce sánI IãbãráIe cãIrã mllazãnoapIe,
cu sãmn vor IrámblIa cánd vor purceade.
7. Sl cánd ve{l sIránge adunarea, ve{l
IrámblIa, cl nu cu sãmn.
8. Sl flll lul Aaron, preo{ll, vor IrámblIa cu
Irámbl{e, µl va fl voao leage veaclnlcã lnIru
neamurlle voasIre.
9. Iarã de ve{l leµl la rãzbolu ln pãmánIul
vosIru asupra lmproIlvnlcllor celor ce sIau
lmproIlva voasIrã, µl ve{l face sãmn cu
Irámbl{ele, µl vã ve{l aduce amlnIe lnalnIea
Domnulul, µl vã ve{l mánIul de vrãjmaµll voµIrl.
1û. Sl la zllele ceale de bucurle ale voasIre, µl
la sãrbãIorlle voasIre, µl la lunlle voasIre ceale
noao, ve{l IrámblIa cu Irámbl{e la arderlle de
IoI µl la jerIvele ceale de mánIulre ale voasIre,
µl va fl voao aducere-amlnIe lnalnIea Dumneze-
ulul vosIru. Eu sánI Domnul Dumnezeul vosIru¨.
11. Sl ln anul al dollea, ln luna a doao, ln
doaozecl de zlle ale lunel, s-au rádlcaI norul
de la corIul mãrIurlel.
12. Sl au purces flll lul Israll cu averlle sale
ln pusIlla Slnall, µl au sIãIuI norul ln pusIlla
lul Faran.
13. Sl au purces lnIálu dupã cuvánIul Dom-
nulul ln mána lul Molsl.
14.* Sl au purces rándurlle Iaberll flllor
lul Iuda lnIálu cu puIearea (a) lor µl, presIe
puIearea lor, Naason, fllul lul Amlnadav.
15. Sl presIe puIearea flllor lul Isahar era
NaIanall, fllul lul Sogar.
16. Sl presIe puIearea flllor lul Zavulon era
Ellav, fllul lul Helon.
17. Sl vor desface corIul µl vor purceade flll
lul Gherson µl flll lul Merarl, carll poarIã
corIul.
18. Sl au purces rándul Iaberll lul Ruvln cu
puIearea lor, µl presIe puIearea lor era Ellsur,
fllul lul Sedlur.
19. Sl pre puIearea neamulul flllor lul Slmeon
era Salamlll, fllul lul Surlsadal.
2û. Sl presIe puIearea neamulul flllor lul Gad
era Ellsaf, a lul Ragull.
21. Sl vor purceade flll lul CaaI purIánd
sflnIele, µl vor lnIlnde corIul pánã ce vor venl.
22. Sl va purceade rándul Iaberll lul Efralm
cu puIearea sa, µl presIe puIearea lor, Ellsama,
fllul lul Emlud.
23. Sl presIe puIearea neamulul flllor lul
Manasl era Gamallll, a lul Fadasur.
24. Sl presIe puIearea neamulul flllor lul
Venlamln, Avldan, a lul Gadeonl.
25. Sl vor purceade rándurlle Iaberll flllor lul
Dan, pre urma IuIuror Iaberllor cu puIearea
lor, µl presIe puIearea lor, Ahlezer, a lul
Amlsadal.
26. Sl, presIe puIearea neamulul flllor lul Aslr,
Faghell, fllul lul Ehran.
27. Sl, presIe puIearea neamulul flllor lul
NefIall, Ahlre, fllul lul Enan.
28. AceasIea sánI oµIlle flllor lul Israll, cánd
au purces cu puIearea lor.
29. Sl au zls Molsl lul Ovav, feclorulul lul
Ragull MadllanlIeanulul, socru lul Molsl: ,Nol
ne vom duce la locul care au zls Domnul: «A-
cesIa-l volu da voao». Vlno cu nol µl blne vom
face {le, cã Domnul au grãlI bune penIru Israll¨.
3û. Sl el au zls cãIrã Molsl: ,Nu volu mearge,
fãrã numal ln pãmánIul mleu µl ln neamul
mleu¨.
31. Sl au zls Molsl: ,Nu ne lãsa pre nol, de
vreame ce al fosI lmpreunã cu nol ln pusIle,
µl vel fl lnIru nol bãIrán.
32. Sl de vel mearge cu nol µl vor fl bunã-
Iã{lle acealea, cáIe face Domnul blne noao,
face-vom µl {le blne¨.
33. Sl au mers dln munIele Domnulul cale
de Irel zlle, µl slcrllul legll Domnulul au mers
lnalnIea lor cale de Irel zlle, ca sã le cauIe lor
odlhnã.
34. Sl norul umbrea presIe el zloa, cánd
purcedea dln locul unde Iãbãrásã.
35. Sl au fosI cánd sã rádlca slcrllul, zlcea
Molsl:* ,Scoalã-Te, Doamne, µl sã se ráslpeas-
cã vrãjmaµll Tãl, µl sã fugã Io{l cel ce Te urãsc
pre Tlne!¨
14. (a) OasIea. *Sus
1, 7
1.
2.
*Psalm
67, 1
132
CARTEA NUMERILOR CAP 11
36. Sl cánd sã aµeza, zlcea: ,ÎnIoarce, Doam-
ne, mll µl zãcl de mll lnIru Israll!¨
CAP 11
Cdrtìreu noroJuluì pentru curne, pe¸tì, porìul ¸ì uìurìle
Jìn Eglìpt, sd uleg ¸euptezecì Je bdtrdnì, ¸ì tojì prorocesc,
lì sd Juu potdrnìclì, ¸ì sd ceurtd noroJul pentru pojtu
cdrnurìlor.
l norodul rãu au cárIlI lnalnIea
Domnulul µl au auzlI Domnul,
µl s-au mánllaI cu lu{lme, µl
s-au aprlns lnIru el foc de la
Domnul, µl au máncaI o parIe dln Iabãrã.
2. Sl au sIrlgaI norodul cãIrã Molsl, µl s-au
rugaI Molsl cãIrã Domnul µl au lnceIaI focul.
3. Sl s-au chemaI numele loculul acelula
Párjol, cã s-au aprlns lnIru el foc de la
Domnul.
4. Sl amesIecãIura carea era lnIrã el au
pofIlI pofIã, µl µezlnd plángea µl flll lul Israll,
µl au zls:* ,Clne ne va hrãnl pre nol cu carne?
5. Adusu-ne-am amlnIe de peµIll care-l
máncam ln EghlpI ln dar, µl de crasIave{l, µl
de peapenl, µl de porl, µl de ceape, µl de alurl.
6. Iarã acum sufleIul nosIru s-au uscaI de
IoI, nlmlca afarã de manã nu easIe lnalnIea
ochllor noµIrl¨.
7.* Sl mana ca sãmán{a collandrulul era,
µl chlpul el ca chlpul crlsIalulul.
8. Sl mergea norodul µl culegea, µl o mãclna
ln moarã µl o plsa ln pluo, µl o flerbea ln oalã
µl o fãcea pogãcl, µl era dulcea{a el ca gusIul
pogãcll cell cu unIdelemn.
9. Sl cánd sã pogorea roao presIe Iabãrã
noapIea, cãdea manã presIe ea.
1û. Sl l-au auzlI Molsl pre el plángánd lnIru
noroadele sale, pre fleµIecarele la uµea sa, µl
s-au mánllaI Domnul cu lu{lme foarIe, µl
lnalnIea lul Molsl era rãu.
11. Sl au zls Molsl cãIrã Domnul: ,PenIru
ce al necãjlI pre robul Tãu, µl penIru ce nu
am aflaI har lnalnIea Ta, cl al pus lnIãráIarea
norodulul acesIula presIe mlne?
12. Au, doarã, eu am zemlsllI pre IoI norodul
acesIa? Au, doarã, eu l-am nãscuI pre el?
PenIru ce-ml zlcl mle: «Ia-l pre el ln bra{ele
Iale, cum la dolca pre cel sugãIorlu, µl-l du
la pãmánIul care Ie-al juraI pãrln{llor lor?»
13. De unde mle carne sã dau la IoI norodul
acesIa? Cã pláng asupra mea, zlcánd: «Dã-ne
carne sã máncãm!»
14. Nu volu puIea eu sángur purIa pre
norodul acesIa, cã greu easIe mle cuvánIul
acesIa.
15. Iarã deaca facl Tu mle aµea, omorl-mã
cu moarIe, de am aflaI mllã la Tlne, ca sã nu
vazã nãcazul mleu¨.
16. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Adu-
25. (a) Blbllla leIlneascã VulgaIa are: µl dupã ce au
odlhnlI lnIru el duhul, au proroclI µl mal mulI
nã-Ml µeapIezecl de bãrba{l dln bãIránll lul
Israll, pre carll µIll Iu cã aceala sánI
bãIránll norodulul µl cãrIurarll lor, µl-l du
pre el la corIul mãrIurlel µl sã sIea acolo
cu Ilne.
17. Sl Mã volu pogorl µl volu grãl cu Ilne
acolo, µl volu lua dln duhul carele easIe lnIru
Ilne µl volu pune lnIr-lnµll, µl vor purIa
lmpreunã cu Ilne lnIãráIarea norodulul µl nu
vel purIa pre el Iu sángur.
18. Sl norodulul vel zlce: «Curã{l{l-vã pre
máne, µl ve{l mánca carne, cã a{l pláns
lnalnIea Domnulul, zlcánd: 'Clne ne va hrãnl
pre nol cu carne, cã blne era noao ln EghlpI',
µl va da Domnul voao carne sã mánca{l µl
ve{l mánca carne.
19. Nu o zl ve{l mánca, nlcl doao, nlcl clncl
zlle, nlcl zeace zlle, nlcl doaozecl de zlle.
2û. Pánã lnIr-o lunã de zlle ve{l mánca, pánã
va leµl pe nãrlle voasIre µl vl sã va face grea{ã,
cã n-a{l asculIaI de Domnul, Cel ce easIe
lnIru vol, µl a{l pláns lnalnIea Lul, zlcánd:
'PenIru ce am leµlI dln EghlpI?'»¨
21. Sl au zls Molsl: ,Sease suIe de mll de
pedesIrl easIe norodul, lnIru carll sánI eu,
µl Tu al zls: «Carne volu da lor sã mánce, µl
vor mánca o lunã de zlle».
22.* Au, doarã, ol µl bol sã vor junghla lor,
cáI sã le ajungã, sau, doarã, IoaIã máncarea
mãrll sã va aduna lor, ca sã le fle lor desIul?¨
23.* Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Au,
doarã, mána Domnulul nu va fl desIul? Acum
vel cunoaµIe: oare pllnl-sã-va cuvánIul Mleu,
au ba?¨
24. Sl au leµlI Molsl µl au grãlI cãIrã norod
cuvlnIele Domnulul, µl au adunaI µeapIezecl
de bãrba{l dln bãIránll norodulul µl l-au pus
lmpreglurul corIulul.
25. Sl S-au pogoráI Domnul ln nor µl au
grãlI cãIrã dánsul, µl au luaI dln duhul carele
era lnIr-lnsul µl au pus lnIru cel µeapIezecl
de bãrba{l bãIránl. Iarã deaca s-au odlhnlI
duhul lnIr-lnµll, au proroclI µl apol nu au
mal adaos (a).
26. Sl rãmãsease dol bãrba{l ln Iabãrã,
numele unula Eldad, µl numele celulalalI
Modad, µl s-au odlhnlI lnIr-lnµll duhul, µl
aceµIla era dln cel scrlµl, µl nu venlsã la corI,
µl prorocea ln Iabãrã.
27. Sl, alergánd un prunc, au spus lul Molsl
µl au grãlI, zlcánd: ,Eldad µl Modad proro-
cesc ln Iabãrã¨.
28. Sl rãspunzlnd Ilsus a lul Navl, cel ce
sIa lángã Molsl, cel ales a lul, au zls: ,Dom-
nul mleu, Molsl, opreaµIe-l pre el!¨
29. Sl au zls Molsl lul: ,Cãcl nu urmezl Iu
mle? Sl clne va da sã fle IoI norodul Dom-
nulul prorocl, cánd au daI Domnul Duhul
Sãu lnIr-lnµll?¨
nu au lnceIaI.
*Psal.
77, 2û
21
1 Corl.
1û, 1û
*1 Corl.
1û, 3
*Ieµlre
16, 14
Psalm
77, 28
În{ele.
16, 2û
Ioan
6, 31
1.*
*Ioan
6, 1û [7]
*Isalla
59, 1
133
CARTEA NUMERILOR CAP 12 SI 13
3û. Sl au mers Molsl ln Iabãrã, µl bãIránll lul
Israll.
31.* Sl au leµlI duh de la Domnul (b), µl au
adus poIárnlchl de la mare µl le-au pus la
Iabãrã, cale de o zl dlncoace µl cale de o zl
dlncolo, lmpreglurul Iaberll, ca la vro dol co{l
de la pãmánI.
32. Sl, sculándu-sã norodul, IoaIã zloa µl IoaIã
noapIea, µl IoaIã a doao zl, au adunaI poIár-
nlchl. Cel ce mal pu{ln au sIráns au sIráns zeace
corfe, µl le-au lnIlns de µl le-au zvánIaI
lmpreglurul Iaberll.
33.* Sl lncã fllnd carne lnIrã dln{ll lor, mal
lnalnIe de ce o au sfárµlI, s-au mánllaI Domnul
pre norod, µl au bãIuI Domnul pre norod cu
bãIale mare foarIe.
34. Sl s-au chemaI numele loculul acelula:
MormánIurlle PofIel, penIru cã acolo au
lngropaI pre norodul cel pofIlIorlu.
35. De la MormánIurlle PofIel au purces
norodul la AslroI, µl au fosI norodul ln AslroI.
CAP 12
Murìum ¸ì Auron cdrtesc improtìou luì Moìsì, cdroru
Dumnezeu luuJd pre Moìsì pentru prìetenììu ceu cdtrd
Domnul, Murìum, umpldnJu-sd Je leprd, ¸ì ¸eupte zìle jììnJ
osebìtd Je noroJ, sd insdndto¸euzd rugdnJu-sd Moìsì pentru
eu.
l au grãlI Marlam µl Aaron lm-
proIlva lul Molsl, penIru mularea
eIloplanã carea o luasã Molsl,
cãcl au luaI mulare eIloplanã.
2. Sl au zls: ,Au numal lul Molsl sángur au
grãlI Domnul? Au, doarã, nu µl noao au grãlI?¨
Sl au auzlI Domnul.
3. Iarã Molsl era om blánd foarIe, mal mulI
decáI Io{l oamenll cel ce sánI pre pãmánI.
4. Sl lndaIã au zls Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron µl cãIrã Marlam: ,Ieµl{l vol Io{l Irel la
corIul mãrIurlel¨. Sl au leµlI el Io{l Irel la corIul
mãrIurlel.
5. Sl s-au pogoráI Domnul ln sIálp de nor µl
au sIãIuI la uµea corIulul mãrIurlel, µl au
chemaI pre Aaron µl pre Marlam, µl amándol
s-au apropllaI.
6. Sl au zls cãIrã el: ,Auzl{l cuvlnIele Meale,
de va fl dlnIrã vol proroc Domnulul, prln
vedenle Mã volu arãIa lul µl prln somn volu
grãl lul.
7. Nu aµa robul Mle, Molsl,* ln IoaIã casa
Mea credlnclos easIe.
8.* Gurã cu gurã volu grãl lul alavea, µl nu
prln pllde, µl el mãrlrea Domnulul au vãzuI, µl
penIru ce nu v-a{l IemuI a grãl rãu lmproIlva
robulul Mleu, Molsl?¨
9. Sl s-au aprlns presIe el lu{lmea mánlel
Domnulul µl s-au dus.
1û. Sl norul s-au dus de la corI, µl, laIã, Marl-
am era leproasã ca zãpada, µl s-au ulIaI
31. (b) Duh, adecã: au leµlI vánI de la Domnul.
Aaron la Marlam, µl, laIã, era leproasã.
11. Sl au zls Aaron cãIrã Molsl: ,Rogu-Ie,
doamne, nu pune presIe nol pãcaI (a), penIru
cã nu am µIluI cã am pãcãIulI.
12. Sã nu sã facã aseamenea cu moarIea,
ca o lãpãdãIurã ce lasã dln pánIecele mumel
sale, µl Irupul el jumãIaIe easIe máncaI¨.
13. Sl au sIrlgaI Molsl cãIrã Domnul, zl-
cánd: ,Dumnezeule, rogu-Te, vlndecã-o pre
ea¨.
14. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,De ar fl
sculplI IaIãl el ln fa{a el, au nu s-ar fl ruµlnaI
µeapIe zlle? Sã se osãbeascã afarã de Iabãrã
µeapIe zlle, µl dupã aceaea va lnIra¨.
15. Sl s-au osãblI Marlam afarã dln Iabãrã
µeapIe zlle, µl norodul nu au purces pánã ce
s-au curã{lI Marlam.
16. Sl, dupã aceasIea, au purces norodul de
la AslroI, µl au IãbãráI ln pusIlla Faranulul.
CAP 13
Doìsprdzeuce bdrbujì trìmì¸ì Je Moìsì sd socoteuscd
pdmdntul Hunuun, Jupd putruzecì Je zìle, uJuc oìju cu
strugur ¸ì ulte rouJe u pdmdntuluì spre sdmnul roJìrìì,
curìì totu¸ì, ujurd Je Huleo ¸ì Je lìsus Nuoì, uu scornìt
cdrtìre intrd noroJ.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,TrlmlIe {le bãrba{l carll sã
socoIeascã pãmánIul hanane-
llor, care-l volu da Eu flllor lul Israll spre
moµIenlre, cáIe un bãrbaI dln fleµIecare
neam, dupã noroadele famlllllor lor, sã Irlml{l
pre aceµIla, pre IoI cel mal-mare lnIrã el¨.
3. Sl l-au Irlmls pre el Molsl dln pusIlla
Faranulul, dupã cuvánIul Domnulul, Io{l
bãrba{ll cãpeIenllle dlnIrã flll lul Israll
aceµIla sánI.
4. Sl aceasIea sánI numele lor: dln neamul
lul Ruvln, Samull, fllul lul Zahur.
5. Dln neamul lul Slmeon, SafaI, fllul lul
Surl.
6. Dln neamul lul Iuda, Halev, fllul lul Iefonl.
7. Dln neamul lul Isahar, Ilaal, fllul lul
Ioslf.
8. Dln neamul lul Efralm, Avsl, fllul lul Navl.
9. Dln neamul lul Venlamln, FalIl, fllul lul
Rafu.
1û. Dln neamul lul Zavulon, Gudlll, fllul lul
Sudl.
11. Dln neamul lul Ioslf, dln flll lul Manasl,
Gadl, fllul lul Susl.
12. Dln neamul lul Dan, Amlll, fllul lul Ga-
mall.
13. Dln neamul lul Aslr, SaIur, fllul lul Ml-
hall.
14. Dln neamul lul NefIall, Navl, fllul lul Savl.
15. Dln neamul lul Gad, Gudlll, fllul lul
Makhl.
11. (a) Nu pune presIe nol pedeapsã de pãcaI.
*Psalm
77, 27
28
[31]
*Psalm
77, 31
[34]
*Evrel
3, 2
*Ieµlr.
33, 11
1.
1.
2.
134
CARTEA NUMERILOR CAP 13 SI 14
16. AceasIea sánI numele bãrba{llor, pre
carll l-au Irlmls Molsl ca sã socoIeascã
pãmánIul, µl au numlI Molsl pre Avsl, fllul
lul Navl Ilsus.
17. Sl l-au Irlmls pre el Molsl dln pusIlla
Faranulul sã socoIeascã pãmánIul Hana-
anulul, µl au zls cãIrã el:
18. ,Sul{l-vã ln pusIlla aceasIa, µl vã sul{l ln
munIe, µl vede{l ce pãmánI easIe, µl pre
norodul carele µeade pre dánsul, de easIe Iare
au slab, de sánI mul{l sau pu{lnl.
19. Sl cum easIe pãmánIul ln care µed el,
bun easIe, au rãu, µl cum sánI ceIã{lle ln care
lãculesc, cu zldurl au fãrã de zldurl.
2û. Sl cum easIe pãmánIul, gras au sIerp,
sánI lnIr-lnsul pãdurl, au ba? Sl, zãbovlnd,
ve{l lua dln rodurlle pãmánIulul¨; larã zllele
acealea era zlle de prlmãvarã, mal lnalnIe de
ce sã coc sIrugurll.
21. Sl, sulndu-sã el, au socoIlI pãmánIul de
la pusIlla lul Sln pánã la Roov, unde sã lnIrã
la EmaI.
22. Sl s-au sulI despre pusIle µl s-au dus pánã
la Hevron; µl acolo era Ahlman µl Sesel µl
Telaml, rudele lul Enah, larã Hevronul cu
µeapIe anl s-au zldlI mal lnalnIe decáI Tanln
a EghlpIulul.
23.* Sl au venlI pánã la Valea SIrugurulul,
µl o au socoIlI, µl au IãlaI de acolo o mlãdl{ã
de vl{ã µl un sIrugur pre dánsa, µl l-au rádlcaI
pre rude, µl dln rodll µl dln smochlne.
24. Sl locul acela l-au numlI Valea SIrugu-
rulul, penIru sIrugurul care l-au IãlaI de acolo
flll lul Israll.
25. Sl, dupã ce au socoIlI pãmánIul, s-au
lnIors de acolo dupã paIruzecl de zlle.
26. Sl mergánd, au venlI la Molsl µl la Aaron,
µl la IoaIã adunarea flllor lul Israll, ln pusIlla
Faranulul, ln Cadls, µl, dupã ce le-au spus
lor µl la IoaIã adunarea lucrul, le-au arãIaI
rodul pãmánIulul.
27. Sl le-au povesIlI lor, zlcánd: ,VenlI-am
ln pãmánIul ln care ne-a{l Irlmls, ln pãmánIul
care curge lapIe µl mllare, µl acesIa easIe
rodul lul.
28. Numal cáI neamul carele lãculaµIe pre
el easIe lndrãzne{, µl ceIã{lle sánI Iarl µl marl
foarIe, µl neamul lul Enah am vãzuI acolo.
29. Sl ln pãmánIul cel despre amllazãzl
lãculaµIe Amallc, larã heIeul µl eveul µl
levuseul µl amoreul lãculaµIe ln munIe, µl
hananeul lãculaµIe lángã mare µl lángã rául
Iordanulul¨.
3û. Sl au fãcuI Halev pre norod la Molsl sã
Iacã, µl el au zls: ,Ba, cl, sulndu-ne, ne vom
sul µl-l vom moµIenl pre el, cã-l vom puIea
blrul pre el¨.
31. Iarã celalal{l oamenl carll s-au sulI
cu dánsul au zls: ,Sã nu ne sulm, cã
nu vom puIea sã ne sulm la acel norod,
cã cu mulI easIe mal Iare decáI nol¨.
32. Sl au hullI pãmánIul, care l-au socoIlI,
cãIrã flll lul Israll, zlcánd: ,PãmánIul, prln care
am IrecuI ca sã-l socoIlm, easIe pãmánI care
máncã pre cel ce lãculesc pre dánsul, µl IoI
norodul pre carele l-am vãzuI lnIr-lnsul sánI
oamenl foarIe marl.
33. Sl acolo am vãzuI urllaµl, µl nol eram
lnalnIea lor ca lãcusIele, aµea eram µl nol
lnalnIea lor¨.
CAP 14
Cdrteu¸te noroJul Jupd ce uuJe ìscouJele, ¸ì in zdJur sd
sìleu¸te lìsus Nuoì ¸ì Huleo u-ì Jomolì, pentru cure
mdnììnJu-5d Dumnezeu, il imbldnzeu¸te Moìsì, sd rdnJuìesc
tojì spre mourte in pustìe, ujurd Je Huleo ¸ì losue, ¸ì
o¸tìnJu-sd ìsruìlteunìì improtìou ooìì luì Dumnezeu, sd ucìJ
Je improtìonìcì.
l lncepánd IoaIã adunarea, au daI
glas µl au pláns norodul IoaIã
noapIea aceaea.
Sl au cárIlI asupra lul Molsl µl
asupra lul Aaron Io{l flll lul Israll, µl au zls cãIrã
el IoaIã adunarea: ,O, de am fl murlI ln
pãmánIul EghlpIulul, sau de am fl murlI ln
pusIlla aceasIa!
3. Sl penIru ce ne aduce pre nol Domnul ln
pãmánIul acesIa, sã cãdem ln rãzbolu? Mulerlle
noasIre µl pruncll noµIrl sã fle de jaf. Acum,
darã, mal blne easIe noao sã ne lnIoarcem ln
EghlpI¨.
4. Sl au zls unul cãIrã alIul: ,Sã ne punem
noao pre unul mal-mare µl sã ne lnIoarcem ln
EghlpI¨.
5. Sl au cãzuI Molsl µl Aaron pre fa{ã lnalnIea
a IoaIã adunarea flllor lul Israll.
6.* Iarã Ilsus a lul Navl µl Halev a lul Iefonl,
dlnIrã cel ce au socoIlI pãmánIul, au splnIecaI
halnele sale.
7. Sl au grãlI cãIrã IoaIã adunarea flllor lul
Israll, zlcánd: ,PãmánIul, care nol l-am socoIlI,
easIe bun foarIe, foarIe.
8. De ne va mllul pre nol Domnul, ne va bãga
ln pãmánIul acesIa µl-l va da noao, easIe
pãmánI care curge lapIe µl mllare.
9. Cl numal Domnulul sã nu vã lmproIlvl{l,
µl de norodul pãmánIulul nu vã Ieame{l, cã
máncare noao easIe, cã s-au depãrIaI vreamea
de la el; larã Domnul easIe lnIru nol, nu vã
Ieame{l de el¨.
1û. AIuncl IoaIã adunarea au grãlI sã-l uclzã
pre el cu pleIrl, µl mãrlrea Domnulul s-au
arãIaI ln nor presIe corIul mãrIurlel IuIuror
flllor lul Israll.
11. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Pánã cánd
mã lnIãráIã norodul acesIa? Sl pánã cánd nu
creade Mle penIru IoaIe seamnele care le-am
fãcuI lnIru el?
12. Lovl-volu pre el cu moarIe µl-l volu pllarde,
µl Ie volu face pre Ilne µl casa IãIáne-Iãu neam
mare, µl cu mulI mal mulI decáI acesIa!¨
*2 Leage
1, 24
*Slra.
46, 1û
1 Maca.
[2], 55
56
1.
2.
135
CARTEA NUMERILOR CAP 14
13. Sl au zls Molsl cãIrã Domnul: ,Sl va auzl
EghlpIul cum al scos dlnIrã el pre norodul
acesIa cu puIearea Ta.
14. Cl µl Io{l cel ce lãculesc pre pãmánIul
acesIa au auzlI cã Tu eµIl Domn lnIru norodul
acesIa, Doamne, Cel ce ochlu la ochlu Te
arã{l,* µl norul Tãu au sIãIuI deasupra lor, µl
ln sIálp de nor Tu mergl lnalnIea lor zloa, µl
ln sIálp de foc noapIea.
15. Sl de vel sfãráma pre norodul acesIa ca
pre un om, vor zlce neamurlle, cáIe au auzlI
numele Tãu, grãlnd:
16. «PenIru cã nu poaIe Domnul sã bage pre
norodul acesIa ln pãmánIul care S-au juraI lor,
* penIru aceaea l-au omorlI pre el ln pusIle».
17. Sl acum sã se lnal{ã puIearea Ia Doamne,
precum al grãlI, zlcánd:
18.* «Domnul e lndelung rãbdãIorlu, µl mulI
mllosIlv µl adevãraI,** Cel ce µIearge fãrãde-
leglle µl nedrepIã{lle µl pãcaIele, µl cu curã{le
nu va curã{l pre cel vlnovaI, Cel ce lzbándeaµIe
pãcaIele pãrln{llor ln fll pánã la a Irela µl la a
paIra neam».
19. IarIã pãcaIul norodulul acesIula dupã
mare mlla Ta, precum mllosIlv al fosI lor dln
EghlpI pánã acum¨.
2û. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,MllosIlv
le sánI lor, dupã cuvánIul Iãu.
21. Cl vlu sánI Eu, µl vlu easIe numele Mleu,
µl va umplea mãrlrea Domnulul IoI pãmánIul.
22. Cã Io{l bãrba{ll aceµIla, carll au vãzuI
mãrlrea Mea µl seamnele care le-am fãcuI ln
EghlpI µl ln pusIlla aceasIa, m-au lsplIlI acum
cu aceasIa de zeace orl µl nu au asculIaI
cuvánIul Mleu.
23.* PenIru aceaea, nu vor vedea pãmánIul,
care M-am juraI pãrln{llor lor, fãrã numal flll
lor, carll sánI cu Mlne alcl, carll nu µIlu nlcl
blnele, nlcl rãul, IoI cel mal Ilnãr, carele nu
prlceape, acesIora volu da pãmánIul; larã Io{l
cel ce M-au lnIãráIaI nu-l vor vedea.
24.* Iarã pre robul Mleu, Halev, penIru cã au
fosI alI duh lnIru el µl au urmaI Mle, ll volu
bãga ln pãmánIul ln care au lnIraI, µl sãmán{a
lul va moµIenl pre el.
25. Iarã Amallc µl hananeul lãculesc ln vale,
máne vã lnIoarce{l µl purceade{l spre pusIle,
pre calea Mãrll Roµle¨.
26. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, zlcánd:
27. ,Pánã cánd aceasIã adunare rea, a celor
ce cárIesc lnalnIea Mea, cárIeala flllor lul
Israll, carea au cárIlI penIru vol, o volu auzl?
28. Zl lor: «Vlu sánI Eu, zlce Domnul, cu
adevãraI, precum a{l grãlI lnIru urechlle Meale,
aµea volu face voao.
29.* În pusIlla aceasIa vor cãdea oasele voas-
33. (a) Curvlla alcl sã ln{eleage pãcaIul cárIlrll,
care l-au fãcuI lsrallIeanll cánd au cárIlI asu-
pra lul Dumnezeu. În jldovle easIe: µl vor purIa
Ire, µl IoI numãrul vosIru, µl cel numãra{l al
voµIrl, de la doaozecl de anl µl mal ln sus,
cá{l au cárIlI asupra Mea.
3û.* De ve{l lnIra vol ln pãmánIul presIe
care Ml-am lnIlns mána Mea, ca sã lãcul{l
vol pre dánsul, afarã de Halev, feclorul lul
Iefonl, µl Ilsus al lul Navl.
31. Sl pre pruncll voµIrl, de carll a{l zls cã
vor fl de jaf, pre aceµIla volu bãga ln pãmánI
µl vor moµIenl pãmánIul de care vol v-a{l
ferlI.
32. Sl oasele voasIre vor cãdea ln pusIlla
aceasIa.
33. Iarã flll voµIrl vor paµIe ln pusIle pa-
Iruzecl de anl, µl vor purIa curvlla (a) voasIrã
pánã ce sã vor Iopl oasele voasIre ln pusIle.
34. Dupã numãrul zllelor ln cáIe a{l socoIlI
pãmánIul, paIruzecl de zlle,* un an penIru
o zl, ve{l purIa pãcaIele voasIre paIruzecl
de anl, µl ve{l cunoaµIe lu{lmea mánlel
Meale.
35. Eu, Domnul, am grãlI voao, aµea volu
face adunãrll aceµIll reale, carea s-au adunaI
asupra Mea, ln pusIlla aceasIa sã vor Iopl µl
acolo vor murlȬ.
36.* Sl oamenll, pre carll l-au Irlmls Molsl
sã socoIeascã pãmánIul, µl dupã ce au venlI
au grãlI rãu de pãmánIul acela cãIrã adu-
nare, spulnd cuvlnIe reale de pãmánI.
37. Sl au murlI oamenll cel ce au grãlI rãu
de pãmánIul acela, bãIu{l lnalnIea Domnulul.
38. Iarã Ilsus, fllul lul Navl, µl Halev, fllul
lul Iefonl, au IrãlI dlnIrã oamenll cel ce
mersease sã socoIeascã pãmánIul.
39. Sl au grãlI Molsl cuvlnIele aceasIea
cãIrã Io{l flll lul Israll, µl au pláns norodul
foarIe.
4û. Sl, mánecánd dlmlnea{ã, s-au sulI pre
várvul munIelul, zlcánd: ,IaIã, nol ne vom
sul la locul care au zls Domnul, penIru cã
am pãcãIulI¨.
41. Sl au zls Molsl: ,PenIru ce cãlca{l vol
cuvánIul Domnulul? Nu va fl blne voao.
42.* Nu vã sul{l, cã nu easIe cu vol Domnul,
µl ve{l cãdea lnalnIea fea{ll vrãjmaµllor
voµIrl.
43. Cã Amallc µl hananeul acolo easIe
lnalnIea voasIrã µl ve{l cãdea de sable, de
vreame ce nu a{l vruI sã asculIa{l de Domnul,
nlcl Domnul nu va fl cu vol¨.
44. Iarã el, Irecánd, s-au sulI pre várvul
munIelul, cl slcrllul legll Domnulul µl Molsl
nu s-au clãIlI dln Iabãrã.
45. Sl s-au pogoráI Amallc µl hananeul,
carele µedea ln munIele acela, µl l-au bãIuI
pre el, µl l-au IãlaI pánã la Erma, µl s-au
lnIors la Iabãrã.
pedeapsa curvlllor voasIre. De mulIe orl sã zlce
ln ScrlpIurã: au curvlI dupã dumnezel sIrãlnl,
adecã, au mers dupã dumnezel sIrãlnl.
*Ieµlre
13, 11
[21]
*Ieµlre
32, 28
*Psal.
1û2, 4û
[8]
**Ieµlre
34, 7
2û, 5
*2 Leage
1, 35
*Isus N.
14, 6
*Psalm
1û5, 26
[27]
*2 Leage
1, 35
*Iezec.
4, 6
Psalm
94, 1û
*1 Cor.
1û, 1û
Evrel
3, 17
Iuda
5
*2 Leage
1, 42
136
CARTEA NUMERILOR CAP 15
CAP 15
Dupd ce oor intru in Pdmdntul FdgdJuìnjìì, ce jertod sd
uJucd, ¸ì pdrgu sd o osdbeuscd, peJeupsu pdcutuluì jdcut
prìn ne¸tììnjd suu mdnJrìe, sd ucìJe cu pìetrì cel ce uu
uJunut leumne sdmbdtu, sd-¸ì puìe jìmbrìì eoreìì pre
murgìnìle luìnelor, ¸ì preste jìmbrìì impletìturd odndtd, cu
sd-¸ì uJucd umìnte Je leugeu luì Dumnezeu.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl
cãIrã el: «Dupã ce ve{l lnIra ln
pãmánIul lãculn{ll voasIre, care-l dau Eu voao,
3. Sl ve{l face arderl de IoI Domnulul,
aducere sau jerIvã dln fãgãduln{ã, au dln vole,
au la sãrbãIorlle voasIre, ca sã face{l mlros
de bunã mlreasmã Domnulul, de va fl dln bol
sau dln ol,
4. Cel ce aduce darul sãu Domnulul va aduce
jerIvã de fãlnã curaIã, a zeacea parIe a unul
lfl, sIroplIã cu a paIra parIe de unIdelemn a
unul ln.
5. Sl vln de Iurnare a paIra parIe a unul ln
ve{l face la arderea de IoI sau la jerIvã, la un
mlel vel face aIáIa aducere mlros de bunã
mlreazmã Domnulul.
6. Sl la berbeace, cándu-l vel aduce pre el
penIru ardere de IoI au penIru jerIvã, vel face
jerIvã de fãlnã curaIã doao a zeacea parIe,
sIroplIã cu unIdelemn a Irela parIe a unul ln.
7. Sl vln la Iurnare a Irela parIe a unul ln
ve{l aduce lnIru mlros de bunã mlreazmã
Domnulul.
8. Iarã de ve{l face dln vol ardere de IoI au
jerIvã, ca sã pllnl{l fãgãduln{a sau jerIva cea
de mánIulre Domnulul,
9. Sl ve{l aduce la vl{el jerIvã de fãlnã curaIã
Irel a zeacea parIe, sIroplIã cu jumãIaIe de ln
de unIdelemn.
1û. Sl vln de Iurnare jumãIaIe de ln jerIvã,
lnIru mlros de bunã mlreazmã Domnulul.
11. Aµea vel face cu vl{elul, au cu berbeacele,
au cu mlelul dln ol, au dln capre.
12. Dupã numãrul celor ce le ve{l face, aµea
ve{l face cu fleµIecare dupã numãrul lor.
13. ToI moµIeanul va face aµea, cánd va aduce
aducerl de aceasIea lnIru mlros de bunã
mlreazmã Domnulul.
14. Iarã de va fl lnIrã vol nemearnlc ln pãmán-
Iul vosIru, sau sIrãlnul carele va fl lnIrã vol,
ln neamurlle voasIre, µl va face jerIvã mlros
de bunã mlreazmã Domnulul, precum face{l
vol, aµea va face adunarea Domnulul.
15. O leage va fl voao µl celor nemearnlcl,
carll µed la vol, leage veaclnlcã lnIru neamurlle
voasIre, precum vol, aµea µl cel nemearnlc va
fl lnalnIea Domnulul.
16. O leage µl o lndrepIare va fl voao µl celul
nemearnlc, carele µeade la vol»¨.
17. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
23. (a) De alcl lnalnIe. 24. (b) Prln neµIlln{ã
zlcánd:
18. ,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl cãIrã el:
«Dupã ce ve{l sosl ln pãmánIul ln care volu
bãga Eu pre vol,
19. Cánd ve{l mánca dln pálnlle pãmánIulul
acelula, ve{l aduce parIe dar Domnulul párgã
dln rodul gráulul vosIru.
2û. Pálne ve{l aduce dar, ca un dar de la
arle.
21. Aµea ve{l aduce pálne, párga gráulul
vosIru, µl ve{l da dar Domnulul lnIru neamu-
rlle voasIre.
22. Iarã cánd ve{l pãcãIul µl nu ve{l face IoaIe
porunclle aceasIea, care le-au grãlI Domnul
cãIrã Molsl,
23. Dupã cum au porunclI Domnul voao prln
mána lul Molsl, dln zloa ln carea au porunclI
Domnul cãIrã vol, µl (a) lnalnIe lnIru neamu-
rlle voasIre,
24. Sl va fl de sã va face ceva fãrã de vole
(b) afarã de ochll adunãrll, va face IoaIã
adunarea un vl{el curaI dln vacl ardere de
IoI, lnIru mlros cu bunã mlreasmã Dom-
nulul, µl jerIva acesIula µl Iurnarea lul, dupã
Iocmeala lul, µl un {ap dln capre penIru
pãcaI.
25. Sl sã va ruga preoIul penIru IoaIã aduna-
rea flllor lul Israll, µl sã va lerIa lor cã fãrã de
vole easIe, µl el au adus darul sãu jerIvã Dom-
nulul, penIru pãcaIul sãu lnalnIea Domnulul,
penIru ceale fãrã de vola lor.
26. Sl sã va lerIa la IoaIã adunarea flllor lul
Israll µl celul nemearnlc, carele µeade la vol,
cã la IoI norodul easIe fãrã de vole.
27. Iarã un sufleI, de va pãcãIul fãrã de vole,
va aduce o caprã de un an, penIru pãcaI.
28. Sl sã va ruga preoIul penIru sufleIul care
au pãcãIulI fãrã de vole lnalnIea Domnulul,
rugándu-sã penIru el, µl sã va lerIa lul.
29. Celul moµIean lnIru flll lul Israll µl celul
nemearnlc, carele µeade lnIru el, o leage va
fl lor, orlclne va face (v) fãrã de vole.
3û. Sl sufleIul, carele va face cu mánã de
Irufle, orl dlnIrã moµIeanl, orl dlnIrã nemear-
nlcl fle, acesIa pre Dumnezeu ocãreaµIe, µl va
perl sufleIul acela dln norodul sãu.
31. Cã cuvánIul Domnulul au urglslI, µl
porunclle lul le-au sIrlcaI, cu perlre va perl
sufleIul acela, pãcaIul lul lnIr-lnsul»¨.
32. Sl fllnd flll lul Israll ln pusIle, au aflaI
pre un om adunánd leamne ln zloa sámbeIel.
33. Sl cel ce l-au aflaI adunánd leamne l-au
adus pre el la Molsl µl la Aaron, µl la IoaIã
adunarea flllor lul Israll.
34. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{ã, penIru cã
nu aleseasã ce vor face lul.
35. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
,Cu moarIe sã se omoarã omul acela, sã-l
uclde{l cu pleIrl IoaIã adunarea¨.
sau neluare de samã. 29. (v) PãcaIe.
1.
2.
137
CARTEA NUMERILOR CAP 15 SI 16
36. Sl l-au scos pre el IoaIã adunarea afarã
dln Iabãrã µl l-au ucls IoaIã adunarea cu
pleIrl, afarã dln Iabãrã, dupã cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
37. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
38. ,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl cãIrã el*
sã-µl facã flmbrll pre marglnlle halnelor sale
lnIru neamurlle sale, µl presIe flmbrllle margl-
nllor sã pule lmpleIlIurã vánãIã.
39. Sl va fl voao pre flmbrll µl, vãzlndu-le
pre eale, sã vã aduce{l amlnIe de IoaIe porun-
clle Domnulul, ca sã le face{l pre eale, µl ca
sã nu vã mal abaIe{l dupã cugeIele voasIre µl
dupã ochll voµIrl, dupã care, umblánd vol,
curvl{l cu dánsele.
4û. Ca sã vã aduce{l amlnIe µl sã face{l IoaIe
porunclle Meale, µl sã fl{l sfln{l Dumnezeulul
vosIru.
41. Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce
v-am scos pre vol dln pãmánIul EghlpIulul,
ca sã vã flu voao Dumnezeu. Eu, Domnul
Dumnezeul vosIru¨.
CAP 16
Core, Dutun ¸ì Aoìron scornesc gdlceuod improtìou luì
Moìsì ¸ì u luì Auron, ¸ì rdonesc cdpetenììu ¸ì preojlìu,
pentru uceueu Je oìì iì inglìte pdmdntul, ¸ì jocul
mdndncd Jouo sute ¸ì cìncìzecì Je bdrbujì, curìì tdmdìu,
¸ì pre uljì putrusprdzeuce mìì ¸ì ¸eupte sute, ce cdrteu,
ì-uu umìstuìt jocul, pre cure l-uu Jomolìt Auron cu
rugdcìuneu su.
l au grãlI Core, feclorul lul
Isaar, al feclorulul lul CaaI, al
feclorulul lul Levl, µl DaIan µl
Avlron, feclorll lul Ellav, µl a lul
Avn, feclorul lul FaleI, al feclorulul lul Ruvln.
2. Sl s-au sculaI lmproIlva lul Molsl, µl doao
suIe µl clnclzecl de bãrba{l dln flll lul Israll,
cãpeIenllle adunãrll, chema{ll sfaIulul µl
bãrba{l vesIl{l.
3.* S-au lnIãráIaI asupra lul Molsl µl a lul
Aaron µl au zls cãIrã el: ,DesIul easIe voao,
cã IoaIã adunarea, Io{l sfln{l, µl Domnul easIe
lnIru el, µl penIru ce vã rádlca{l presIe
adunarea Domnulul?¨
4. Sl, auzlnd Molsl, au cãzuI pre fa{ã.
5. Sl au grãlI cãIrã Core µl cãIrã IoaIã
adunarea lul, zlcánd: ,SocoIlI-au µl au
cunoscuI Dumnezeu pre cel ce sánI al Lul, µl
pre cel sfln{l, µl l-au apropllaI la Sáne, µl pre
cel ce nu l-au ales Sle nu l-au apropllaI la
Sáne.
6. AceasIa sã face{l: lua{l-vã vol lnµlvã
cãdealnl{e, Core µl IoaIã adunarea lul.
7. Sl pune{l ln eale foc µl arunca{l ln eale
Iãmále, lnalnIea Domnulul, máne, µl bãrba-
Iul, pre carele va aleage Domnul, acesIa va fl
sfánI, ajungã voao flll lul Levl!¨
8. Sl au zls Molsl cãIrã Core: ,AsculIa{l-mã
pre mlne, flll lul Levl!
9. Au pu{ln easIe voao cã v-au despãr{lI pre
vol Dumnezeul lul Israll de la adunarea lul
Israll, µl v-au apropllaI cãIrã Slneµl, sã slujl{l
slujbele corIulul Domnulul, µl sã sIa{l
lnalnIea corIulul, sã slujl{l Lul.
1û. Sl Ie-au apropllaI pre Ilne µl pre Io{l fra{ll
Iãl, flll lul Levl, cu Ilne, µl cãuIa{l µl a preo{l?
11. Aµea Iu µl IoaIã adunarea Ia cea adunaIã
lmproIlva lul Dumnezeu. Sl ce easIe Aaron,
de cárIl{l asupra lul?¨
12. Sl au Irlmls Molsl sã chllame pre DaIan
µl pre Avlron, feclorll lul Ellav; larã el au zls:
,Nu ne vom sul.
13. Au pu{ln easIe aceasIa cã ne-al sulI ln
pãmánI care curge lapIe µl mllare, ca sã ne
omorl ln pusIle, cã sIãpáneµIl presIe nol?
14. SIãpáneµIl, µl Iu ln pãmánIul care curge
lapIe µl mllare ne-al bãgaI pre nol µl ne-al
daI moµle de holde µl de vll? Ochll oamenllor
acesIora l-al scos? Nu ne vom sul!¨
15. Sl s-au mánllaI Molsl foarIe µl au zls cãIrã
Domnul: ,Nu cãuIa spre jerIva lor; pofIa nlcl
unula dlnIrã el nu o am luaI, nlcl pre nlmenea
dlnIrã el nu am asuprlI¨.
16. Sl au zls Molsl cãIrã Core: ,Sfln{eaµIe
adunarea Ia, µl fl{l gaIa lnalnIea Domnulul,
Iu µl Aaron µl el, máne.
17. Sl lua{l fleµIecarele cãdealnl{a sa µl
pune{l lnIr-lnsele Iãmále, µl aduce{l lnalnIea
Domnulul fleµIecarele cãdealnl{a sa, doao
suIe µl clnclzecl de cãdealnl{e, µl Iu µl Aaron,
fleµIecarele cãdealnl{a sa¨.
18. Sl au luaI fleµIecarele cãdealnl{a sa, µl
au pus lnIr-lnsele foc, µl au bãgaI Iãmále
lnIr-lnsele.
19. Sl au sIãIuI la uµea corIulul mãrIurlel
Molsl µl Aaron, µl Core au adunaI asupra lor
IoaIã adunarea sa, la uµea corIulul mãrIurlel,
µl s-au arãIaI mãrlrea Domnulul la IoaIã
adunarea.
2û. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, zlcánd:
21. ,Osebl{l-vã fleµIecarele de adunarea
aceasIa µl volu Iopl pre el odaIã¨.
22. Sl au cãzuI pre fea{ele sale µl au zls:
,Dumnezeule, Dumnezeul duhurllor µl a IoI
Irupul, de au pãcãIulI un om, au presIe IoaIã
adunarea va fl mánlla Domnulul?¨
23. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
24. ,GrãlaµIe adunãrll, zlcánd: «Ferl{l-vã de
prlmpreglurul adunãrll lul Core µl DaIan µl
AvlronȬ.
25. Sl s-au sculaI Molsl µl au mers la DaIan
µl la Avlron, µl lmpreunã cu el au mers Io{l
bãIránll lul Israll.
26. Sl au grãlI cãIrã adunare, zlcánd:
,DepãrIa{l-vã de la corIurlle acesIor oamenl
nãsálnlcl, µl de nlmlca ce easIe a lor sã nu vã
aIlnge{l, ca sã nu perl{l lmpreunã cu el lnIru
IoI pãcaIul lor¨.
27. Sl s-au depãrIaI de prlmpreglurul
*2 Leage
22, 12
*Slra.
45, 22
1 Corl.
1û, 1û
Iuda
11
1.
138
CARTEA NUMERILOR CAP 16 SI 17
corIulul lul Core µl DaIan µl Avlron, µl au leµlI
DaIan µl Avlron µl au sIãIuI la uµlle corIurllor
sale, µl mulerlle lor, µl pruncll lor, µl avearea
lor.
28. Sl au zls Molsl: ,ÎnIru aceasIa ve{l
cunoaµIe cã Domnul m-au Irlmls pre mlne ca
sã fac IoaIe lucrurlle aceasIea, larã nu de la
mlne le fac.
29. De vor murl aceµIla cum mor Io{l oamenll,
µl de va fl cerIarea lor ca cerIarea IuIuror
oamenllor, nu Domnul m-au Irlmls pre mlne.
3û. Cl lnIru prãpasIle va arãIa Domnul, µl,
deµchlzlnd pãmánIul, gura sa va lnghl{l pre
el, µl casãle lor µl corIurlle lor, µl IoaIe cáIe
sánI ale lor, µl vll sã vor pogorl ln lad, µl ve{l
cunoaµIe cum au lnIãráIaI oamenll aceµIla pre
Domnul¨.
31.* Iarã dupã ce au lnceIaI a grãl IoaIe cuvln-
Iele aceasIea, s-au rupI pãmánIul supI plcloa-
rele lor.
32. Sl s-au deµchls pãmánIul µl l-au lnghl{lI
pre el, µl cãslle lor, µl pre Io{l oamenll carll
era cu Core, µl cu doblIoacele lor.
33. Sl s-au pogoráI el, µl IoaIe ale lor, vll ln
lad, µl l-au acoperlI pre el pãmánIul, µl au perlI
dln mljlocul adunãrll.
34. Sl IoI Israllul µl cel dlmpreglurul lor au
fuglI de glasul lor, zlcánd: ,Sã nu ne lnghl{ã
pre nol pãmánIul!¨
35. Sl foc au leµlI de la Domnul, µl au máncaI
pre cel doao suIe µl clnclzecl de bãrba{l, carll
au IãmálaI.
36. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Ellazar, fllul lul Aaron, preoIul:
37. ,Lua{l cãdealnl{lle ceale de aramã dln
mljlocul celor arµl; larã focul cel sIrãln sã-l
rãslpl{l acolo, cã s-au sfln{lI cãdealnl{ele
pãcãIoµllor acesIora ln sufleIele lor.
38. Sl le fã pre eale Iãbll bãIuIe lmpreglurul
jerIvenlculul, cã s-au adus lnalnIea Domnulul
µl s-au sfln{lI, µl s-au fãcuI spre semn flllor lul
Israll¨.
39. Sl au luaI Eleazar, fllul lul Aaron, preo-
Iulul, cãdealnl{ele ceale de aramã, cáIe au
adus cel arµl.
4û. Sl le-au pus pre eale la jerIvenlc pomenlre
flllor lul Israll, ca nlmenea de alI neam, carele
nu easIe dln sãmán{a lul Aaron, sã nu sã
aprople sã Iãmálazã lnalnIea Domnulul, µl sã
nu fle ca Core µl ca adunarea lul, dupã cum
au grãlI Domnul prln mána lul Molsl.
41. Sl au cárIlI flll lul Israll a doao zl asupra
lul Molsl µl asupra lul Aaron, zlcánd: ,Vol a{l
omoráI norodul Domnulul¨.
42. Sl au fosI cánd lnvãlula adunarea pre
Molsl µl pre Aaron, µl s-au pornlI asupra
corIulul mãrIurlel, larã pre corI l-au acoperlI
norul µl s-au arãIaI mãrlrea Domnulul.
43. Sl au lnIraI Molsl µl Aaron despre fa{a
corIulul mãrIurlel.
44. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, zlcánd:
45. ,Osãbl{l-vã dln mljlocul adunãrll
aceµIlla, µl-l volu Iopl pre el odaIã¨. Sl el
au cãzuI pre fa{a sa.
46. Sl au zls Molsl cãIrã Aaron: ,Ia cãdeal-
nl{a µl pune lnIr-lnsa foc dln jerIvenlc, µl
aruncã presIe el Iãmále, µl du degrabã la
Iabãrã, µl Ie roagã penIru el,* cã au leµlI
mánle de la fa{a Domnulul µl au lncepuI a
pllarde pre norod¨.
47. Sl au luaI Aaron, precum Molsl l-au
zls lul, µl au alergaI la adunare, µl, laIã,
au fosI lncepuI pllarderea ln norod, µl au
pus Iãmále µl s-au rugaI penIru norod.
48. Sl au sIãIuI ln mljlocul celor mor{l µl
a celor vll, µl au lnceIaI pllarderea.
49. Sl au fosI cel mor{l, carll au murlI lnIru
acea pllardere, paIrusprãzeace mll µl
µeapIe suIe, afarã de cel ce au murlI penIru
Core.
5û. Sl s-au lnIors Aaron la Molsl, la uµea
corIulul mãrIurlel, µl au lnceIaI pllarderea.
CAP 17
ludnJu-sd Jouosprdzeuce toìuge Je lu muì-murìì
Jouosprdzeuce neumurìlor luì lsruìl, numuì toìugul
luì Auron uu injlorìt ¸ì uu roJìt, cu cure mìnune ¸ì
insdmnure preojììu sd intdreu¸te luì Je lu Dumnezeu,
¸ì s-uu jìnut in cortul mdrturìeì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,GrãlaµIe flllor lul Israll µl
la de la el Iolag, Iolag (a) de
la Io{l mal-marll lor dupã casãle famlllllor
lor, doaosprãzeace Iolage, µl numele fleµIe-
cãrula scrle-l pre Iolagul lul.
3. Sl numele lul Aaron scrle-l pre Iolagul
lul Levl, cã un Iolag easIe, dupã neamul
cãsll famlllllor lor vor da.
4. Sl le vel pune pre eale ln corIul mãrIu-
rlel, ln preajma mãrIurlel, de unde volu grãl
cãIrã Ilne.
5. Sl omul, pre carele volu aleage, Iolagul
lul va odrãsll, µl volu abaIe de la Ilne
cárIeala flllor lul Israll, carea el cárIesc
asupra voasIrã¨.
6. Sl au grãlI Molsl flllor lul Israll, µl Io{l
mal-marll lor l-au daI lul Iolag, penIru fleµIe-
care mal-mare un Iolag, dupã casãle famlll-
llor lor doaosprãzeace Iolage, µl Iolagul lul
Aaron era lnIrã Iolagele lor.
7. Sl au pus Molsl Iolagele lnalnIea Domnu-
lul, ln corIul mãrIurlel.
8. Sl au fosI a doao zl, au lnIraI Molsl µl
Aaron ln corIul mãrIurlel, µl, laIã, odrãsllsã
Iolagul lul Aaron ln casa lul Levl µl au fãcuI
odraslã, µl au lnflorlI florl, µl au fãcuI nucl.
2. (a) Tolag, Iolag, adecã: cáIe un Iolag.
*1 Leage
11, 6
Psalm
1û5, 18
*În{ele.
18, 21
1.
2.
139
CARTEA NUMERILOR CAP 17 SI 18
9. Sl au scos Molsl IoaIe Iolagele de la fa{a
Domnulul la Io{l flll lul Israll µl au vãzuI, µl
au luaI fleµIecarele Iolagul sãu.
1û. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Pune
Iolagul lul* Aaron lnalnIea mãrIurlllor, lnIru
sãmn de socoIln{ã flllor celor neasculIãIorl,
ca sã lnceaIe a cárIl asupra Mea, µl sã nu
moarã¨.
11. Sl au fãcuI Molsl µl Aaron dupã cum au
porunclI Domnul lul Molsl, aµea au fãcuI.
12. Sl au grãlI flll lul Israll cãIrã Molsl,
zlcánd: ,IaIã, ne-am IoplI, am perlI, ne-am
poIoplI!
13. ToI cel ce sã aIlnge de corIul Domnulul
va murl. Pánã ln sfárµlI vom murl?¨
CAP 18
Pentru greotdjìle preojìlor ¸ì puzdle leoìjìlor, in loc Je
sourte mo¸teneuscd pdrgu ¸ì uJucerìle ¸ì jertoele
preojìlor, ìurd zdcìuìulele sd rdnJuesc leoìjìlor, curìì ìurd¸ì
Juu u zeuceu luì Auron.
l au grãlI Domnul cãIrã Aaron,
zlcánd: ,Tu µl feclorll Iãl, µl
casa IãIáne-Iãu cu Ilne, ve{l lua
(a) pãcaIele celor sflnIe, µl Iu
µl feclorll Iãl ve{l lua pãcaIele preo{lel
voasIre.
2. Sl pre fra{ll Iãl, neamul lul Levl, norodul
IãIáne-Iãu, aprople-l la Ilne µl sã se adaogã
lángã Ilne, µl sã slujeascã {le, µl Iu µl flll Iãl
lmpreunã cu Ilne lnalnIea corIulul mãrIurlel.
3. Sl vor pãzl pazãle Iale µl pazele corIulul,
numal la vasãle ceale sflnIe µl la jerIvenlc
nu sã vor aproplla, ca sã nu moarã nlcl
aceµIla, nlcl vol.
4. Sl sã vor adaoge la Ilne, µl vor pãzl
pazele corIulul mãrIurlel dupã IoaIe slujbele
corIulul, µl cel de alI neam nu sã va aproplla
cãIrã Ilne.
5. Sl ve{l pãzl pazele celor sflnIe µl pazele
jerIvenlculul, µl nu va mal fl mánle lnIru flll
lul Israll.
6. Sl Eu am luaI pre fra{ll voµIrl, pre levl{l,
dlnIrã flll lul Israll, dar daI Domnulul, sã
slujeascã slujbele corIulul mãrIurlel.
7. Sl Iu, µl feclorll Iãl cu Ilne, pãzl{l preo{lla
voasIrã dupã IoaIã rándulala jerIvenlculul
µl a celor dlnlãunIru caIapeIeasmel, µl slujl{l
slujbele darul preo{lel voasIre, µl cel de alI
neam, carele va mearge alãIurl cu vol, va
murl¨.
8. Sl au grãlI Domnul cãIrã Aaron: ,Sl,
laIã, Eu am daI voao paza párghelor Meale
dln IoaIe ceale sfln{lIe Mle de la flll lul Israll,
{le am daI aceasIea clnsIe, µl flllor Iãl dupã
Ilne, leage veaclnlcã.
9. Sl aceasIa sã fle voao dln ceale
sfln{lIe ale sfln{llor, dln aducerl, dln IoaIe
darurlle lor µl dln IoaIe jerIvele lor, µl
1. (a) În cea veachle sã aflã, ln loc de pãcaI: lncepãIurlle.
dln IoaIe ceale ce aduc penIru greµealele lor,
µl dln IoaIe ceale ce aduc penIru pãcaIele
lor, cáIe dau el Mle dln IoaIe ceale sflnIe ale
Iale vor fl µl ale flllor Iãl.
1û. În SflnIele Sfln{llor ve{l mánca aceasIea,
IoI bãrbaIul va mánca aceasIea, Iu µl flll Iãl,
sflnIe vor fl {le.
11. Sl aceasIa va fl voao: dln párga darurllor,
dln IoaIe ceale ce aduc flll lul Israll, {le am
daI aceasIea, µl feclorllor Iãl µl feaIelor Iale
lmpreunã cu Ilne, leage veaclnlcã, IoI cel
curaI ln casa Ia va mánca aceasIea.
12. ToaIã párga unIululdelemn, µl IoaIã
párga vlnulul, µl párga gráulul, cáIe dlnIru
aceasIea sã vor da Domnulul, {le le-am daI
pre eale.
13. Ceale lnIálu nãscuIe, IoaIe cáIe sánI ln
pãmánIul lor, care vor aduce Domnulul, ale
Iale vor fl, IoI cel curaI ln casa Ia le va mánca
pre eale.
14. ToI darul cel sfln{lI lnIru flll lul Israll al
Iãu va fl.
15. Sl IoI ce deµchlde pánIecele dln IoI
Irupul, cáIe aduc Domnulul de la om pánã la
doblIoc, al Iãu va fl; larã ceale lnIálu nãscuIe
a oamenllor sã se rãscumpere, µl ceale lnIálu
nãscuIe ale doblIoacelor celor necuraIe ve{l
face sã se rãscumpere.
16. Sl rãscumpãrarea lul dupã o lunã de la
naµIere, pre{ul clncl slcll, dupã* slclul cel
sfánI, doaozecl de banl sánI.
17. Iarã ceale lnIálu nãscuIe ale vacllor, µl
ceale lnIálu nãscuIe ale ollor, µl ceale lnIálu
nãscuIe ale caprelor sã nu face{l sã le
rãscumpere, sflnIe, µl sángele lor vel Iurna
presIe jerIvenlc, µl seul vel aduce jerIvã lnIru
mlros de bunã mlreazmã Domnulul.
18. Sl carnea va fl a Ia, µl plepIul punerll, µl
bra{ul cel drepI al Iãu va fl.
19. ToaIã aducerea sflnIelor, carea vor
aduce flll lul Israll Domnulul, {le o am daI,
µl flllor Iãl µl feaIelor Iale cu Ilne, leage
veaclnlcã, legãIurã de sare veaclnlcã easIe
lnalnIea Domnulul, {le µl semln{lel Iale dupã
Ilne¨.
2û. Sl au grãlI Domnul cãIrã Aaron: ,În
pãmánIul lor sã nu al moµle, µl parIe nu va fl
{le lnIru dánµll, cã Eu sánI parIea Ia µl moµlla
Ia lnIrã flll lul Israll.
21. Sl flllor lul Levl, laIã, le-am daI IoI ce
easIe a zeacea ln Israll moµle penIru slujbele
lor, care slujbe slujesc el ln corIul mãrIurlel.
22. Sl mal mulI nu vor venl flll lul Israll ln
corIul mãrIurlel sã facã pãcaI aducãIorlu de
moarIe.
23. Sl levlIul lnsuµl va slujl slujba corIulul
mãrIurlel, µl el vor purIa pãcaIele lor, leage
veaclnlcã lnIru neamurlle lor, µl lnIrã flll lul
Israll* nu vor moµIenl moµle.
24. Cã zãclulalele flllor lul Israll,
*Evrel
9, 9
1.
*Ieµlre
3û, 13
Levl{l
27, 25
Sus
3, 47
Iezechll.
45, 12
*2 Leage
38 [18], 1
14û
CARTEA NUMERILOR CAP 18 SI 19
carele vor aduce Domnulul dar, le-am daI
levl{llor moµle, penIru aceaea am zls lor, lnIrã
flll lul Israll nu vor moµIenl moµle¨.
25. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
26. ,Sl levl{llor vel grãl µl vel zlce cãIrã
dánµll: «Cánd ve{l lua de la flll lul Israll zãclu-
lala, carea am daI voao de la el moµIenlre,
aIuncl, dln zãclulala aceaea ve{l aduce zãclu-
lalã Domnulul.
27. Sl sã vor socoIl voao aducerlle voasIre,
ca grául de la arle µl ca aducerea de la Ieasc.
28. Aµea ve{l aduce µl vol dln IoaIe aducerlle
Domnulul, dln IoaIe zeclulalele voasIre, cáIe
ve{l lua de la flll lul Israll, µl ve{l da
dlnIr-lnsele, aducere Domnulul, lul Aaron,
preoIulul.
29. Dln IoaIe ceale ce sã dau voao sã aduce{l
aducere Domnulul, µl dln IoaIã párga, ceale
sfln{lIe dlnIr-lnsa».
3û. Sl ve{l zlce cãIrã el: «Cánd ve{l aduce
párgã dlnIr-lnsa, aIuncl sã va socoIl levl{llor
ca roada de la arle, ca aducerea de la Ieasc.
31. Sl o ve{l mánca pre dánsa ln IoI locul,
vol µl flll voµIrl, µl casãle voasIre, cã aceasIa
easIe slmbrlla voasIrã penIru slujbele voasIre
ceale dln corIul mãrIurlel.
32. Sl nu ve{l avea penIru aceasIa pãcaI
aducánd párgã dlnIr-lnsa, ca sã nu spurca{l
ceale sflnIe ale flllor lul Israll, µl sã murl{l»¨.
CAP 19
leugeu u gdtì upu curdjìrìì, Jìn cenu¸eu oucìì ceìì ro¸ìe sd
jdceu upu curdjìrìì, cu cureu sd spdlu multe jeulìurì Je
necurdjìì, pentru cel ce mureu in cort, ¸ì pentru ousul ce
nu ure coperì¸ ¸ì cure sd utìnge Je trupul mortuluì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Aaron, zlcánd:
,AceasIa easIe leagea carea o
au porunclI Domnul, zlcánd:
«GrãlaµIe flllor lul Israll, ca sã la la slne o
junlncã roµle curaIã, carea nu are ln slne
prlhanã, µl pre carea nu au fosI jug.
3. Sl o vel da la Eleazar, preoIul,* µl o vor
scoaIe afarã dln Iabãrã, ln loc curaI, µl o vor
junghla lnalnIea lul.
4. Sl va lua Eleazar dln sángele el, µl vor
sIropl lnalnIea fea{ll corIulul mãrIurlel dln
sángele el de µeapIe orl.
5. Sl o vor arde de IoI lnalnIea lul, µl pllalea
el µl carnea µl sángele el, cu balega el, sã vor
arde de IoI.
6. Sl va lua preoIul lemn de chedru µl lsop,
µl cochln vor pune ln mljlocul arderll de IoI
a junlncll.
7. Sl va spãla halnele sale preoIul, µl va
scãlda Irupul sãu cu apã, µl dupã aceasIa va
lnIra ln Iabãrã, µl necuraI va fl preoIul pánã
seara.
8. Sl cel ce o au ars pre ea va spãla
halnele sale µl va scãlda Irupul sãu cu
apã, µl necuraI va fl pánã seara.
9. Sl va sIránge om curaI cenuµa junlncll,
µl o va pune afarã de Iabãrã, ln loc curaI, µl
va fl adunãrll flllor lul Israll lnIru pazã, apã
de sIroplre, curã{enle easIe.
1û. Sl cel ce au adunaI cenuµa vacll va spãla
halnele sale, µl necuraI va fl pánã seara, µl
va fl flllor lul Israll µl nemearnlcllor carll
lãculesc lnIrã vol leage veclnlcã.
11. Cel ce sã aIlnge de cel morI orl al cãrul
sufleI de om necuraI va fl µeapIe zlle.
12. AcesIa sã va curã{l ln zloa a Irela µl ln
zloa a µeapIea, µl curaI va fl; larã de nu sã
va curã{l ln zloa a Irela µl ln zloa a µeapIea,
necuraI va fl.
13. ToI cel ce sã va aIlnge de cel morI dln
IoI sufleIul omulul, de va murl, µl nu sã va
curã{l, corIul Domnulul au pángãrlI, penIru
aceaea va perl sufleIul acela dln Israll, cã
apa sIroplrel nu s-au sIroplI presIe el, necuraI
easIe, cã necurã{lla lul lnIr-lnsul easIe.
14. Sl aceasIa easIe leage: de va murl om
ln casã, IoI cel ce lnIrã ln casã µl cáIe sánI
ln casã necuraIe vor fl µeapIe zlle.
15. Sl IoI vasul deµchls, care nu easIe legaI
cu legãIurl deasupra, necuraI easIe.
16. Sl IoI cel ce sã va aIlnge de fa{a prun-
culul rãnlI, sau morI, sau de os omenesc,
sau de mormánI, µeapIe zlle necuraI va
fl.
17. Sl vor luoa penIru cel necuraI dln cenuµa
cea arsã a curã{enlel µl vor Iurna presIe apã
vle lnIr-un vas.
18. Sl va lua lsop µl va mula ln apã bãrbaI
curaI, µl va sIropl ln casã, µl presIe vase µl
presIe sufleIe, cáIe vor fl acolo, µl presIe cel
ce s-au aIlns de os omenesc, sau de cel rãnlI,
sau de cel morI, sau de mormánI.
19. Sl va sIropl cel curaI presIe cel necuraI
ln zloa a Irela µl ln zloa a µeapIea, µl sã va
curã{l ln zloa a µeapIea, µl va spãla halnele
sale, µl va scãlda Irupul sãu cu apã, µl
necuraI va fl pánã seara.
2û. Sl omul, carele sã va pángãrl µl nu sã
va curã{l, va perl sufleIul acela dln mljlocul
adunãrll, cã sflnIele Domnulul au spurcaI,
µl, penIru cã apã de sIroplre nu s-au sIroplI
presIe dánsul, necuraI easIe.
21. Sl va fl voao leage veaclnlcã, µl cel ce
sã sIropeaµIe cu apã de sIroplre va spãla
halnele sale, µl cel ce sã aIlnge de apa
sIroplrel necuraI va fl pánã seara.
22. Sl IoI, orl de ce sã va aIlnge cel necuraI,
necuraI va fl, µl sufleIul ce sã aIlnge necuraI
va fl pánã seara»¨.
CAP 2û
Moure Murìum, curge upd Jìn pììutrd noroJuluì ce cdrteu,
Moìsì ¸ì Auron grdìesc Domnuluì lu Apu Prìcìì, pentru
uceueu sd lìpsesc Je intrureu lu Pdmdntul FdgdJu-
1.
2.
*Evrel
13, 11
141
CARTEA NUMERILOR CAP 2û SI 21
ìnjìì, ¸ì, neldsdnJu-ì EJom sd treucd, sd pogourd lu
muntele Hor, unJe, sjìnjìnJu-sd Eleuzur urlìereu, moure
Auron, tutdl luì.
l au venlI flll lul Israll cu IoaIã
adunarea ln pusIlla Slnalulul,
ln luna cea dlnIálu, µl au rãmas
norodul ln Cadls, µl au murlI
acolo Marlam, µl s-au lngropaI acolo.
2. Sl nu avea apã adunarea, µl s-au sIráns
asupra lul Molsl µl a lul Aaron.
3. Sl blãsIãma norodul pre Molsl, zlcánd:
,O, cã de-am fl perlI cánd au perlI fra{ll noµIrl
lnalnIea Domnulul!
4.* Sl penIru ce a{l sulI adunarea Domnulul
ln pusIlla aceasIa, ca sã ne omorá{l pre nol
µl doblIoacele noasIre?
5. Sl penIru ce aceasIa? De ne-a{l sulI pre
nol dln EghlpI ca sã venlm la acesI loc rãu,
ln care nu sã samãnã nlcl smochlnl, nlcl vll,
nlcl rodll, nlcl apã de beuI nu easIe?¨
6. Sl au venlI Molsl µl Aaron de la fa{a
adunãrll la uµea corIulul mãrIurlel, µl au cãzuI
pre fa{ã, µl s-au arãIaI mãrlrea Domnulul
cãIrã dánµll.
7. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
8. ,Ia Iolagul Iãu µl adunã adunarea, Iu µl
Aaron, fraIele Iãu, µl grãl{l cãIrã pllaIrã,
lnalnIea lor, µl va da apele sale, µl ve{l scoaIe
apã dln pllaIrã, µl ve{l adãpa adunarea µl
doblIoacele lor¨.
9.* Sl au luaI Molsl Iolagul dlnalnIea
Domnulul, dupã cum au porunclI Domnul.
1û. Sl au adunaI Molsl µl Aaron adunarea
lnalnIea pleIrll, µl au zls cãIrã el: ,AsculIa{l-
mã, cel neasculIãIorl,* au dln pllaIra aceasIa
volu scoaIe voao apã?¨
11. Sl, rádlcánd Molsl mána sa, au lovlI
pllaIra cu Iolagul de doao orl, µl au leµlI apã
mulIã, µl au beuI adunarea µl doblIoacele lor.
12. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron:* ,PenIru cã nu a{l crezuI sã Mã sfln{l{l
lnalnIea flllor lul Israll, penIru aceaea nu ve{l
bãga vol adunarea aceasIa ln pãmánIul care
l-am daI lor¨.
13. AceasIa easIe Apa Prlcll, cã s-au prlclI
flll lul Israll lnalnIea Domnulul, µl s-au sfln{lI
lnIru el.
14. Sl au Irlmls Molsl soll dln Cadls la
lmpãraIul Edom, zlcánd: ,AceasIea zlce
fraIele Iãu, Israll: «Tu µIll IoaIã osIeneala
carea ne-au aflaI pre nol.
15. Cum s-au pogoráI pãrln{ll noµIrl ln EghlpI
µl au nemernlclI ln EghlpI zlle mulIe, µl ne-au
nãcãjlI pre nol eghlpIeanll µl pre pãrln{ll
noµIrl.
16. Sl am sIrlgaI cãIrã Domnul, µl Domnul
au auzlI glasul nosIru, µl, Irlml{ánd lnger,
ne-au scos pre nol dln EghlpI, µl acum sánIem
ln Cadls, ceIaIea dln parIea hoIarãlor Iale.
17. Sã Ireacem prln pãmánIul Iãu, nu
vom Ireace prln {arlnl, nlcl prln vll, nlcl
vom bea apã dln fánIána Ia, pre calea
lmpãrãIeascã vom mearge, nu ne vom abaIe
de-a dreapIa, nlcl de-a sIánga, pánã vom Ireace
hoIarãle Iale»¨.
18. Sl au zls Edom cãIrã el: ,Nu ve{l Ireace
prln pãmánIul mleu; larã de nu, cu rãzbolu
volu leµl lnalnIea Ia¨.
19. Sl au zls lul flll lul Israll: ,Pre lángã munIe
vom Ireace, larã de vom bea dln apa Ia eu µl
doblIoacele meale, da-vom pre{ul {le, ce lucru
mlc easIe, pre lángã munIe vom Ireace¨.
2û. Iarã el au zls: ,Nu vel Ireace prln pãmánIul
mleu!¨ Sl au leµlI Edom lnalnIea lul cu gloaIã
grea µl cu mánã Iare.
21. Sl nu au vruI Edom sã lasã pre Israll sã
Ireacã prln hoIarãle sale, µl s-au abãIuI Israll
de la dánsul.
22. Sl s-au rádlcaI dln Cadls µl au mers flll
lul Israll, IoaIã adunarea, ln munIele Or.
23. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl µl cãIrã
Aaron, ln munIele Or, la hoIarãle pãmánIulul
lul Edom, zlcánd:
24. ,Sã sã adaogã Aaron la norodul sãu, cã
nu ve{l lnIra ln pãmánIul care l-am daI flllor
lul Israll moµIenlre, penIru cã M-a{l lnIãráIaI
pre Mlne la Apa Prlcll.
25.* Ia pre Aaron, fraIele Iãu, µl pre Eleazar,
feclorul lul, µl-l sule pre el ln munIele Or,
lnalnIea a IoaIã adunarea.
26. Sl dezbracã pre Aaron de halnele lul, µl
lmbracã pre Eleazar, feclorul lul, µl Aaron sã
va adaoge µl va murl acolo¨.
27. Sl au fãcuI Molsl dupã cum l-au porunclI
Domnul, µl l-au sulI pre el ln munIele Or,
lnalnIea a IoaIã adunarea.
28. Sl au dezbrãcaI pre Aaron de halnele lul,
µl au lmbrãcaI cu eale pre Eleazar, feclorul
lul, µl au murlI Aaron acolo ln várvul munIelul,
µl s-au pogoráI Molsl µl Eleazar dln munIe.
29. Sl au vãzuI IoaIã adunarea cã au murlI
Aaron, µl au pláns pre Aaron Irelzecl de zlle
IoaIã casa lul Israll.
CAP 21
lsruìl bìruìu¸te pre lununeu, pentru lìpsìreu upeì ¸ì u pdìnìì,
¸ì urdreu muneì, cdrtìnJ noroJul, sd trìmìt ¸erpì usupru
lor, improtìou u cdroru mu¸cdrì rdJìcdnJu-sd ¸eurpe Je
urumd, sd oìnJecd, sd oìnJecd 5ìon ¸ì Og, impdrujìì..
l au auzlI hananeul, lmpãraIul
Aradulul, cel ce lãcula cãIrã
pusIle, cã au venlI Israll pre
calea AIarln, µl s-au rãzbolI
asupra lul Israll, µl au roblI dln el roblme.
2. Sl au fãgãdulI Israll fãgãduln{ã Domnulul,
µl au zls: ,De-ml vel da pre norodul acesIa supI
mána mea, volu aduce pre el dar µl ceIã{lle lul¨.
3. Sl au asculIaI Domnul glasul lul Israll, µl
au daI pre hananeu supI mána lul, µl l-au adus
dar pre el µl ceIã{lle lul, µl au chemaI numele
loculul acelula Dar Adus.
1.
1.
*Ieµlre
17, 3
*Ieµlre
17, 5
6
În{ele.
11, 4
*Psal.
77, 15 [16]
2û [23]
1 Corl.
1û, 4
*2 Leage
1, 37
*Jos
33, 38
2 Leage
32, 5û
142
CARTEA NUMERILOR CAP 21 SI 22
4. Sl, purcezlnd dln munIele Or pre calea cea
despre Marea Roµle, au lncungluraI pãmánIul
lul Edom, µl au slãblI norodul pre cale.
5. Sl cárIea norodul asupra lul Dumnezeu µl
asupra lul Molsl, zlcánd: ,Cãcl ne-al scos pre
nol dln EghlpI, ca sã ne omorl ln pusIle? Cã nu
easIe nlcl pálne, nlcl apã, µl sufleIul nosIru s-au
uráI cu aceasIã pálne deµearIã¨.
6.* Sl au Irlmls Domnul ln norod µerpl omorá-
Iorl, µl muµca pre norod, µl au murlI norod mulI
dln flll lul Israll.
7. Sl, mergánd norodul la Molsl, au zls: ,Am
pãcãIulI, cã am grãlI rãu asupra Domnulul µl
asupra Ia, roagã-Ie, darã cãIrã Domnul ca sã
la de la nol µearpele¨. Sl s-au rugaI Molsl cãIrã
Domnul penIru norod.
8. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Fã {le µearpe
de aramã µl-l pune pre un semn, µl va fl de va
muµca µearpele pre om, IoI cel muµcaI,
vãzándu-l pre el, va Irãl.
9.* Sl au fãcuI Molsl µearpe de aramã µl l-au
pus pre un semn, µl, cánd muµca µearpele pre
om, sã ulIa la µearpele cel de aramã µl Irãla.
1û. Sl s-au rádlcaI flll lul Israll µl au IãbãráI ln
OvoI.
11. Sl, rádlcándu-sã dln OvoI, au IãbãráI ln
Ahalghe, dlncolo, ln pusIlla carea easIe despre
fa{a lul Moav, spre rãsãrlIul soarelul.
12. Sl de acolo s-au sculaI µl au IãbãráI ln
valea Zared.
13. Sl de acolo, rádlcándu-sã, au IãbãráI dln-
colo de Arnon, ln pusIlla ceaea ce easIe afarã
dln hoIarãle amorellor,* cã Arnon easIe ln
hoIarãle lul Moav, lnIrã Moav µl lnIrã amoreu.
14. PenIru aceaea sã zlce ln carIea Rãzbolul
Domnulul: ,Pre Zoov au ars µl vãlle lul Arnon.
15. Sl vãlle le-au pus lãcaµul lul Ir, µl sã alãIurã
cu hoIarãle lul Moav¨.
16. Sl de acolo FánIána, aceasIa easIe fánIána
carea au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Adunã
norodul, µl le volu da lor apã sã bea¨.
17. AIuncl au cánIaI Israll cánIarea aceasIa,
la fánIánã: ,Face{l lncepuIul el!
18. FánIánã, o au sãpaI pre ea cãpeIenllle,
clopllIu-o-au pre ea lmpãra{ll neamurllor, lnIru
lmpãrã{lla lor, lnIru sIãpánlrea lor!¨
19. Sl de la fánIánã la ManIanaln, µl de la
ManIanaln la Naallll, µl de la Naallll la
VamoI.
2û. Sl de la VamoI la Napln, carea easIe ln
cámpul lul Moav, de la várvul celul clopllI, care
cauIã spre fa{a pusIlel.
21.* Sl au Irlmls Molsl soll la Slon, lmpãraIul
amorellor, cu cuvlnIe de pace, zlcánd:
22. ,Vom Ireace prln pãmánIul Iãu, pre cale
vom mearge, nu ne vom abaIe nlcl ln {arlnã,
nlcl ln vle, nlcl vom bea apã dln fánIána Ia, pre
calea lmpãrãIeascã vom mearge pánã ce vom
Ireace hoIarãle Iale¨.
23. Sl nu au lãsaI Slon pre Israll sã
Ireacã prln hoIarãle lul, µl au adunaI Slon
pre IoI norodul sãu µl au leµlI ln pusIle sã
sIea lmproIlva lul Israll, µl au venlI ln Iasa,
µl s-au pus lmproIlva lul Israll.
24.* Sl l-au bãIuI pre el Israll cu ucldere de
sable, µl au sIãpánlI pãmánIul lul, de la Arnon
pánã la Iavoc, pánã la feclorll lul Aman, cã
Iazlr hoIarul flllor lul Aman easIe.
25. Sl au luaI Israll IoaIe ceIã{lle aceasIea,
µl au lãculI Israll ln IoaIe ceIã{lle amorellor,
ln Esevon µl ln IoaIe ceale de prlmpreglurul
lor.
26. Cã Esevon easIe ceIaIea lul Slon, lmpã-
raIulul amorellor, µl acesIa au bãIuI pre
lmpãraIul Moav, mal lnalnIe, µl au luaI IoI
pãmánIul lul de la Arolr pánã la Arnon.
27. PenIru aceaea zlc cel ce grãlesc ln pllde:
,Venl{l ln Esevon, ca sã se zldeascã µl sã se
Iocmeascã ceIaIea Slon.
28. Cã foc au leµlI dln Esevon µl parã dln
ceIaIea lul Slon, µl au máncaI pánã la Moav,
µl au amlsIulI sIálpll lul Arnon.
29.* Val, {le, Moav, perlI-au norodul Hamos,
daIu-s-au flll lor sã se mánIulascã, µl feaIele
lor roblIe lul Slon, lmpãraIulul amorellor.
3û. Sl sãmán{a lor pllare, Esevon pánã la
Devon, µl mulerlle lor lncã arsãrã cu foc
presIe Moav¨.
31. Sl au lãculI Israll ln IoaIe ceIã{lle amo-
rellor.
32. Sl au Irlmls Molsl ca sã socoIeascã pre
Iazlr, µl o au luaI pre ea µl saIele el, µl au
scos pre amoreul carele era acolo.
33.* Sl, lnIorcándu-sã, s-au sulI pre calea
cea cãIrã Vasan, µl au leµlI Og, lmpãraIul
Vasanulul, lnalnIea lor, µl IoI norodul lul la
rãzbolu ln Edraln.
34. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl: ,Sã nu Ie
Ieml de el, cã ln málnlle Iale l-am daI pre el
µl IoI norodul lul, µl IoI pãmánIul lul, µl vel
face lul cum al fãcuI lul Slon, lmpãraIulul
amorellor, carele lãcula ln Esevon¨.
35. Sl l-au bãIuI pre el µl pre feclorll lul µl
pre IoI norodul lul, pánã nu au lãsaI
dlnIr-lnsul rob vlu, µl au moµIenlI pãmánIul
lor.
CAP 22
\uluc, impdrutul luì Mouo, Je Jouo orì clììumd pre
\uluum, ordjìtorìul, sd blustdme pre ìsruìlteunì, pre curì il
ceurtd ingerul grdìnJ usìnu.
l, purcezánd flll lul Israll, au
IãbãráI la apusul lul Moav,
lángã Iordan, cãIrã Ierlhon.
Sl, vãzlnd Valac, feclorul lul
Sepfor, IoaIe cáIe au fãcuI Israll amoreulul,
3. S-au IemuI Moav de norod foarIe, cã
mul{l era, µl s-au lngrozlI Moav de fa{a flllor
lul Israll.
4. Sl au zls Moav cãIrã bãIránll lul Ma-
*În{el.
6, 5
1 Corl.
1û, 9
*Ioan
3, 14
*Jude.
11, 18
*2 Leage
2, 26
Judec.
11, 19
*Psalm
134, 1û
12
Amos
2, 9
*Jude.
11, 21 [24]
3 Împãra.
11, 7
*2 Leage
3, 3
29, 7
1.
2.
143
CARTEA NUMERILOR CAP 22
dlam: ,Acum va aleage adunarea aceasIa pre Io{l
cel dlmpreglurul nosIru, cum aleage vl{elul larba
cea vearde dln cámp¨. Sl Valac, feclorul lul
Sepfor, era lmpãraI lul Moav pre vreamea aceaea.
5.* Sl au Irlmls soll la Valaam, feclorul lul
Veor, ln FaIura, carea easIe la rául pãmán-
Iulul flllor norodulul sãu, sã-l chllame pre el,
zlcánd: ,IaIã, norod au leµlI dln EghlpI µl,
laIã, au acoperlI fa{a pãmánIulul, µl acesIa
µeade lmproIlva mea.
6. Sl acum, vlno de blasIãmã mle pre noro-
dul acesIa, cã mal Iare decáI mlne easIe,
doarã volu puIea sã ucld dlnIru el µl sã-l scoI
pre el dln pãmánI, cã µIlu cã, pre carll vel
blagoslovl, blagoslovl{l sánI, µl pre carll vel
blãsIãma, blãsIãma{l sánI¨.
7. Sl au mers bãIránll lul Moav µl bãIránll
lul Madlam, ducánd darurl ln málnlle lor
penIru vrãjl, µl au venlI la Valaam µl l-au spus
lul cuvlnIele lul Valac.
8. Iarã el au zls cãIrã el: ,Máne{l alcl presIe
noapIe, µl volu rãspunde voao lucrurlle care
va grãl Domnul cãIrã mlne¨.
9. Sl au rãmas bolarll lul Moav la Valaam,
µl au venlI Dumnezeu la Valaam µl l-au zls
lul: ,Ce sánI aceµIl oamenl la Ilne?¨
1û. Sl au zls Valaam cãIrã Dumnezeu:
,Valac, feclorul lul Sepfor, lmpãraIul lul
Moav, l-au Irlmls pre el la mlne, zlcánd:
11. «IaIã, norod au leµlI dln EghlpI µl au
acoperlI fa{a pãmánIulul, µl acesIa µeade
lmproIlva mea, µl acum vlno de-l blasIãmã
mle pre el, doarã-l volu puIea asuprl pre el,
µl scoaIe pre el de pre pãmánI»¨.
12. Sl au zls Domnul cãIrã Valaam: ,Nu vel
mearge cu el, nlcl vel blãsIãma norodul, cã
easIe blagoslovlI¨.
13. Sl, sculándu-sã Valaam dlmlnea{ã, au
zls cãIrã bolarll lul Valac: ,Duce{l-vã la Dom-
nul vosIru, cã pre mlne nu mã lasã Dumnezeu
sã merg cu vol¨.
14. Sl, sculándu-sã bolarll lul Moav, au venlI la
Valac, zlcánd: ,Valaam nu au vruI sã vle cu nol¨.
15. Sl au adaos lncã Valac a IrlmlIe bolarl
mal mul{l µl mal clnsIl{l decáI aceµIla.
16. Sl au venlI la Valaam µl l-au zls lul:
,AceasIea zlce Valac a lul Sepfor: «Rogu-Ie,
nu Ie lenevl a venl la mlne!
17. Cã cu clnsIe Ie volu clnsIl, µl cáIe vel
zlce volu face {le, numal vlno de blasIãmã
mle pre norodul acesIaȬ.
18. Sl au rãspuns Valaam µl au zls bolarllor
lul Valac:* ,De-ml va da mle Valac pllnã casa
de arglnI µl de aur, nu volu puIea sã calc
cuvánIul Domnulul Dumnezeu, sã-l fac pre
el mlc au mare, lnIru cugeIul mleu.
19. Sl acum rãmáne{l ln noapIea aceasIa,
ca sã cunosc ce va adaoge Domnul a grãl
cãIrã mlne¨.
2û. Sl au venlI Dumnezeu la Valaam, noap-
Iea, µl l-au zls lul: ,De au venlI sã Ie chllame
oamenll aceµIla, sculándu-Ie, mergl du-
pã el; lnsã cuvánIul care-l volu grãl cãIrã Ilne,
acela sã-l facl!¨
21. Sl, sculándu-sã Valaam dlmlnea{ã, au pus
µeaua pre aslna sa µl au purces cu bolarll lul
Moav.
22.* Sl s-au mánllaI cu lu{lme Dumnezeu,
cãcl mergea el, µl s-au sculaI lngerul lul
Dumnezeu ca sã-l musIre pre el pre cale, µl el
µedea pre aslna sa, µl doao slugl ale lul era cu
dánsul.
23. Sl, vãzánd aslna pre lngerul lul Dumnezeu
sIándu-l lmproIlvã ln cale µl cu sablla scoasã
ln mána sa, s-au abãIuI aslna dln cale µl mergea
spre cámp; larã el bãIea pre aslnã cu Iolagul
sãu, ca sã o lndrepIeazã la cale.
24. Sl au sIãIuI lngerul lul Dumnezeu lnIrã
rozoarãle vlllor, gard dlncoace µl gard dlncolo.
25. Sl, vãzlnd aslna pre lngerul lul Dumnezeu,
s-au Iras cãIrã gard µl au sIráns plclorul lul
Valaam la gard, µl Valaam au adaos lncã a o
mal baIe.
26. Sl au adaos lngerul lul Dumnezeu µl,
mergánd, au sIãIuI ln loc sIrámI, unde nu sã
puIea abaIe la dreapIa sau la sIánga.
27. Sl, vãzlnd aslna pre lngerul lul Dumnezeu
s-au culcaI supI Valaam, µl s-au mánllaI Valaam
µl bãIea pre aslnã cu Iolagul.
28. Sl au deµchls Dumnezeu gura aslnel µl au
zls cãIrã Valaam: ,Ce {l-am fãcuI de m-al bãIuI
de Irel orl cu aceasIa?¨
29. Sl au zls Valaam cãIrã aslnã: ,PenIru cã
m-al necãjlI µl, de aµ fl avuI cu{lI ln mána mea,
Ie-aµ fl junghllaI¨.
3û. Sl au zls aslna cãIrã Valaam: ,Au nu sánI
eu aslna Ia, pre carea dln Ilnerea{ele Iale al
lncãlecaI pánã ln zloa de asIãzl? Au, doarã,
dln nebãgare de samã am fãcuI {le aceasIa?¨
Iarã el au zls: ,Ba!¨
31. Sl au descoperlI Dumnezeu ochll lul
Valaam, µl au vãzuI pre lngerul Domnulul sIánd
lmproIlvã ln cale µl sablla scoasã ln mána lul,
µl, plecándu-sã, s-au lnchlnaI cu fa{a sa.
32. Sl au zls lul lngerul lul Dumnezeu: ,PenIru
ce al bãIuI pre aslna Ia acum, a Irela oarã? Sl,
laIã, eu am leµlI sã Ie musIru pre Ilne, penIru
cã nu easIe calea Ia dreapIã lnalnIea mea.
33. Sl, vãzlndu-mã aslna, s-au abãIuI de la
mlne acum a Irela oarã, cu aceasIa, µl, de nu
s-ar fl abãIuI, acum pre Ilne Ie-aµ fl omoráI, µl
pre ea o aµ fl pãzlI (a)¨.
34. Sl au zls Valaam lngerulul Domnulul:
,GreµlI-am, cã nu am µIluI cum cã Iu ml-al
sIãIuI lmproIlvã, lnalnIea mea, ln cale, µl acum,
de nu-{l place {le, mã volu lnIoarce¨.
35. Sl au zls lngerul lul Dumnezeu cãIrã
Valaam: ,Pasã lmpreunã cu oamenll aceµIla,
numal cuvánIul, care volu zlce cãIrã Ilne, acesIa
sã pãzeµIl ca sã-l grãleµIl!¨ Sl au mers Valaam
cu bolarll lul Valac.
33. (a) PãzlI vle.
*Isus N.
24, 9
*Jos
24, 13
*2 PeIr.
2, 15
144
CARTEA NUMERILOR CAP 22 SI 23
36. Sl, auzlnd Valac cum cã vlne Valaam, au
leµlI lnIru lnIlmplnarea lul la ceIaIea Moav,
carea easIe la hoIarãle Arnonulul, care easIe
dln parIea hoIarãlor.
37. Sl au zls Valac cãIrã Valaam: ,Au nu am
Irlmls la Ilne sã Ie chllame, penIru ce nu al
venlI la mlne? Au, doarã, cã nu volu puIea sã
Ie clnsIesc?¨
38. Sl au zls Valaam cãIrã Valac: ,IaIã, am
venlI la Ilne, au puIea-volu acum grãl ceva?
CuvánIul, care va pune Dumnezeu ln gura
mea, acela-l volu grãl¨.
39. Sl au mers Valaam cu Valac µl au venlI la
ceIã{lle cur{llor.
4û. Sl au junghllaI Valac ol µl vl{el, µl au Irlmls
lul Valaam µl bolarllor celor ce era cu el.
41. Sl au fosI a doao zl, au luaI Valac pre
Valaam, µl l-au sulI la sIálpul lul Vaal µl l-au
arãIaI lul de acolo o parIe oarecarea de norod.
CAP 23
\uluum, jdcdnJ olture, sd gdteu¸te u bldstdmu pre eoreì, cì
in loc Je u-ì bldstdmu, o Jutd ¸ì Je ultd Jutd, blugoslooeu¸te
pre noroJul luì lsruìl, ¸ì multe Je el proroceu¸te.
l au zls Valaam lul Valac:
,ZldeaµIe mle alcl µeapIe
jerIvenlce, µl-ml gãIeaµIe alcl
µeapIe vl{el µl µeapIe berbecl¨.
2. Sl au fãcuI Valac dupã cum l-au zls
Valaam, µl au adus vl{el µl berbeace pre
jerIvenlc.
3. Sl au zls Valaam cãIrã Valac: ,SIãl aproape
de jerIva Ia, µl eu volu mearge, ca, doarã, ml sã
va arãIa Dumnezeu lnIru lnIlmplnare, µl
cuvánIul care-l va arãIa mle {l-l volu spune {le¨.
Sl au sIãIuI Valac lángã jerIva sa.
4. Iarã Valaam au mers sã lnIreabe pre
Dumnezeu, µl au mers dlrepI, µl S-au arãIaI
Dumnezeu lul Valaam, µl au zls Valaam cãIrã
El: ,Ceale µeapIe jerIvenlce le-am gãIlI, µl am
pus un vl{el µl un berbeace presIe fleµIecare
jerIvenlc¨.
5. Sl au pus Dumnezeu cuvánI ln ruga lul
Valaam µl au zls: ,ÎnIoarce-Ie la Valac µl aµea
grãlaµIe!¨
6. Sl s-au lnIors la el; larã el sIa deparIe de
jerIvele sale, µl Io{l bolarll lul Moav lmpreunã
cu el, µl au fosI Duhul lul Dumnezeu presIe
el.
7. Sl, luánd pllda sa, au zls: ,Dln MesopoIa-
mlla m-au chemaI pre mlne Valac, lmpãraIul
lul Moav, dln mun{l de la rãsãrlI, zlcánd:
«Vlno, blasIãmã mle pre Iacov, µl vlno,
osándeaµIe pre Israll!»
8. Ce volu blãsIãma pre cel ce nu-l blasIãmã
Domnul? Sau ce volu osándl pre cel ce nu-l
osándeaµIe Dumnezeu?
9. Cã dln várvul mun{llor vedea-l-volu pre
el, µl dln dealurl cunoaµIe-l-volu pre el. IaIã
norodul carele sángur va lãcul µl lnIrã
alIe neamurl nu sã va numãra.
1û. Clne au numãraI sãmán{a lul Iacov? Sl
clne va numãra noroadele lul Israll? Sã moarã
sufleIul mleu lnIru sufleIele drep{llor, µl sã se
facã sãmán{a mea ca sãmán{a lor¨.
11. Sl au zls Valac cãIrã Valaam: ,Ce al fãcuI
mle? Sã blasIãml pre vrãjmaµll mlel Ie-am
chemaI µl, laIã, l-al blagoslovlI blagoslovenle!¨
12. Sl au zls Valaam cãIrã Valac: ,Au nu cáIe
va pune Dumnezeu ln gura mea, aceasIa volu
pãzl a grãl?¨
13. Sl au zls cãIrã el Valac: ,Mal vlno lncã
cu mlne lnIr-alI loc, de unde nu-l vel vedea
pre el de acolo, cl numal o parIe dlnIr-lnsul
vel vedea; larã pre Io{l nu-l vel vedea, cl de
acolo blasIãmã pre dánsul¨.
14. Sl l-au luaI pre el lnIr-un plsc de {arlnã,
pre várvul celul clopllI, µl au zldlI acolo µeapIe
jerIvenlce, µl au pus vl{el µl berbeace pre
jerIvenlc.
15. Sl au zls Valaam cãIrã Valac: ,SIãl lángã
jerIva Ia, larã eu mã volu duce sã lnIreb pre
Dumnezeu¨.
16. Sl au lnIámplnaI Dumnezeu pre Valaam,
µl au pus cuvánIul ln gura lul µl au zls:
,ÎnIoarce-Ie la Valac µl aceasIea sã grãleµIl¨.
17. Sl s-au lnIors la el, larã el sIa aproape de
jerIva sa, µl Io{l bolarll lul Moav cu el, µl l-au
zls Valac lul: ,Ce au grãlI Domnul?¨
18. Sl, luánd pllda sa, au zls: ,Scoalã-Ie,
Valac, µl asculIã, la ln urechl mãrIurle, feclorul
lul Sepfor!
19. Dumnezeu nu easIe ca omul sã se muIe,
nlcl ca fllul omulul sã se lngrozascã, El au
zls, au nu va face? Grãl-va, µl au nu va fl?
2û. IaIã, ca sã blagoslovesc m-am luaI,
blagoslovl-volu µl nu volu lnIoarce.
21. Nu va fl osIenealã lnIru Iacov, nlcl sã va
lvl nãcaz lnIru Israll. Domnul Dumnezeul lul
cu el easIe, ceale mãrlIe ale bolerlllor lnIru
dánsul.
22.* Dumnezeu, Cel ce l-au scos pre el dln
EghlpI, ca mãrlrea unlcornulul lul.
23. Cã nu easIe descánIec ln Iacov, nlcl vraje
ln Israll, ln vreame sã va grãl lul Iacov µl lul
Israll: «Ce va sãvárµl Dumnezeu?
24. IaIã, norodul ca un pulu de leu sã va scula,
µl ca un leu sã va sume{l, nu va dorml pánã ce
va mánca vánaI µl va bea sángele celor rãnl{l!»¨
26. Sl au zls Valac cãIrã Valaam: ,Nlcl cu
blãsIãm sã nu-l blãsIãml mle pre el, nlcl
blagoslovlnd sã nu-l blagosloveµIl pre el!¨
26. Sl, rãspunzlnd Valaam, au zls lul Valac:
,Au nu am grãlI {le, zlcánd cã: «CuvánIul
care-ml va zlce Dumnezeu, acela volu face?Ȭ
27. Sl au zls Valac cãIrã Valaam: ,Vlno sã Ie
duc lnIr-alI loc µl, de va plãcea lul Dumnezeu,
blasIãmã-l pre el de acolo¨.
28. Sl au luaI Valac pre Valaam ln várvul lul
Fogor, care sã lnIlnde spre pusIle.
29. Sl au zls Valaam cãIrã Valac:
*Jos
24, 8
1.
145
CARTEA NUMERILOR CAP 24 SI 25
,ZldeaµIe mle alcl µeapIe jerIvenlce, µl-ml
gãIeaµIe µeapIe vl{el µl µeapIe berbecl¨.
3û. Sl au fãcuI Valac precum l-au zls Valaam,
µl au pus vl{el µl berbeace pre jerIvenlc.
CAP 24
\uluum u treìu ourd blugoslooeu¸te, ¸ì norocìte proroceu¸te
Je lsruìl ¸ì Je Hrìstos, ¸ì cd ou bute ¸ì ou pììurJe pre
umulìteunì, pre clìteunì, ¸ì pre romunì.
l, vãzlnd Valaam cã blne easIe
lnalnIea Domnulul a blagoslovl
pre Israll, nu au mers dupã
oblcealul sãu lnIru lnIlmplnarea
vrãjllor, cl µl-au lnIors fa{a sa spre pusIle.
2. Sl, rádlcánd Valaam ochll sãl, vãzuI-au pre
Israll IãbãráI dupã neamurl, µl au fosI presIe el
Duhul lul Dumnezeu, µl, luándu-µl pllda sa, au
zls:
3. ,Zlce Valaam, fllul lul Veor, zlce omul cel
adevãraI, carele veade.
4. Zlce cel ce aude cuvlnIele lul Dumnezeu,
cel ce cu ochll sãl deµchlµl au vãzuI ln somn
vedearea lul Dumnezeu:
5. «CáI sánI de bune casele Iale, Iacove, µl
corIurlle Iale, Isralle!
6. Ca nlµIe vãl umbroase, µl ca nlµIe grãdlnl
lángã ráurl, µl ca nlµIe corIurl care le-au lnflpI
Domnul, µl ca nlµIe chedrl lángã ape.
7. Ieµl-va un Om dln sãmán{a lul µl va sIãpánl
neamurl mulIe, µl sã va lnãl{a mal mulI decáI
Gog lmpãrã{lla Lul, µl va creaµIe lmpãrã{lla Lul.
8.* Dumnezeu l-au povã{ulI pre el dln EghlpI,
ca a unlcornulul mãrlrea lul, mánca-va nea-
murlle vrãjmaµllor sãl, µl grãslmlle lor le va
suge, µl cu sãge{lle sale va sãgeIa pre vrãj-
maµl.
9. Culcándu-sã, s-au odlhnlI ca un leu µl ca
un pulu de leu; clne-l va scula pre el? Cel ce Ie
blagoslovesc pre Ilne sánI blagoslovl{l, µl cel
ce Ie blasIãmã sánI blãsIãma{l!»¨
1û. Sl s-au mánllaI Valac pre Valaam µl, ples-
nlndu-µl málnlle, au zls Valac cãIrã Valaam:
,A blãsIãma vrãjmaµul mleu Ie-am chemaI, µl,
laIã, blagoslovlnd, l-al blagoslovlI a Irela oarã.
11. Acum, darã, fugl ln locul Iãu, am zls cã Ie
volu clnsIl pre Ilne, µl acum Ie-au llpslI Domnul
de mãrlre¨.
12. Sl au zls Valaam cãIrã Valac: ,Au nu µl
solllor Iãl, pre carll l-al Irlmls la mlne, am grãlI,
zlcánd:
13.* «De-ml va da Valac pllnã de arglnI µl de
aur casa sa, nu volu puIea sã calc cuvánIul
Domnulul, sã-l fac pre el bun sau rãu de la
mlne. CáIe-ml va zlce mle Dumnezeu, aceasIea
volu grãl?»
14. Sl acum, laIã, alerg la locul mleu, vlno
sã-{l spulu ce va face norodul acesIa norodulul
Iãu, la sfárµlIul zllelor¨.
15. Sl, luánd pllda sa, au zls: ,Zlce
Valaam, feclorul lul Veor, zlce omul cel
adevãraI vãzlnd,
16. Auzlnd cuvlnIele lul Dumnezeu, µl µIllnd
µIlln{a Celul ÎnalI, µl vedearea lul Dumnezeu
vãzlnd, ln somn, cu ochll sãl deµchlµl:
17. «ArãIa-l-volu lul, cl nu acum, ferlcescu-l,
µl nu sã aprople,* rãsãrl-va o sIea dln Iacov, µl
sã va scula un om dln Israll µl va zdrobl pre
domnll lul Moav µl va prãda pre Io{l feclorll lul
SlI.
18. Sl va fl Edom moµIenlre, µl va fl moµIenlrea
lul Isav, vrãjmaµul lul, µl Israll au fãcuI puIeare.
19. Sl sã va scula dln Iacov µl va pllarde pre
cel ce au scãpaI dln ceIaIe».
2û. Sl, vãzlnd pre Amallc, au luaI pllda sa µl
au zls: «ÎncepuIul neamurllor, Amallc, µl
sãmán{a lor va perl».
21. Sl, vãzlnd pre Cheneu, au luaI pllda sa µl
au zls: «Tare easIe lãcaµul Iãu, µl de vel pune
ln pllaIrã culbul Iãu,
22. Sl de sã va face lul Veor culb de vlcleµug,
aslrllanll Ie vor robl pre Ilne.
23. Sl, vãzlnd pre Og, au luaI pllda sa µl au
zls: «O, o, clne va Irãl cánd va pune aceasIea
Dumnezeu?
24.* Sl va leµl dln mána chlIellor, µl vor asuprl
pre Asur, µl vor nãcãjl pre evrel, µl el Io{l odaIã
vor perlȬ.
25. Sl, sculándu-sã Valaam, s-au dus
lnIorcándu-sã la locul sãu, µl Valac lncã s-au
dus acasã-µl.
CAP 25
Pentru curoììu luì lsruìl cu mouoìteunìì ¸ì muJììumìteunìì,
porunceu¸te Dumnezeu sd se spdnzure cdpetenììle, ¸ì pìer
Jìn gloutd Jouozecì ¸ì putru Je mìì, ¸ì luì Fìnees, pentru cd
Jìn rdond Jumnezeìuscd uu junglììut pre Zumorì ¸ì pre
Cosoì, pentru rdspldtìre iì Jd preojìe oeucìnìcd.
l au poposlI Israll ln SaIln, µl s-au
spurcaI norodul curvlnd cu
feaIele lul Moav.
Sl l-au chemaI pre el la jerIvele
ldolllor sãl, µl au máncaI norodul dln jerIvele
lor, µl s-au lnchlnaI ldolllor lor.
3.* Sl s-au lnchlnaI Israll lul Velfegor, µl s-au
mánllaI cu lu{lme Dumnezeu pre Israll.
4. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl:* ,Ia pre IoaIe
cãpeIenllle norodulul µl-l araIã pre el plldã
Domnulul, lnalnIea soarelul, µl sã va lnIoarce
lu{lmea mánlel Domnulul de la Israll¨.
5. Sl au zls Molsl neamurllor lul:* ,Uclde{l
fleµIecarele pre casnlcul sãu, carele s-au
lnchlnaI lul Velfegor¨.
6. Sl, laIã, un om dln flll lul Israll, venlnd, au
apropllaI pre fraIele sãu la o madllancã,
lnalnIea lul Molsl µl lnalnIea a IoaIã adunarea
flllor lul Israll, larã el plángea la uµea corIulul
mãrIurlel.
7.* Sl, vãzlnd Flnees, feclorul lul Elea-
zar, al fllulul lul Aaron, preoIulul, s-au
sculaI dln mljlocul adunãrll µl, luánd
*Sus
23, 22
*Sus
22, 18
1.
*MaIel
2, 2
*Danl.
11, 3û
*Isus N.
22, 17
*2 Leage
4, 3
*Ieµlre
32, 27
*Psal.
1û5, 3û [31]
1 Maca.
2, 26
1.
2.
146
CARTEA NUMERILOR CAP 25 SI 26
ln mánã sull{a,
8. Au lnIraI dlndãrãpIul omulul lsrallIean
ln bordelu, µl l-au junghllaI pre amándol, µl
pre omul lsrallIean µl pre mulare, prln zgãul
el, µl au lnceIaI bãIala de la flll lul Israll.
9. Sl cel mor{l lnIru aceasIã bãIale au fosI
doaozecl µl paIru de mll.
1û. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
11. ,Flnees, feclorul lul Eleazar, al fllulul
lul Aaron, preoIulul, au poIollI mánlla Mea
de cãIrã flll lul Israll, rãvnlnd penIru Mlne
rávnã lnIru el, µl nu am plerduI pre flll lul
Israll lnIru rávna Mea.
12. Aµea am zls:* «IaIã, Eu am daI lul
legãIurã de pace».
13. Sl va fl lul µl sãmln{lel lul dupã dánsul
legãIura preo{lel veaclnlcã, cã au rãvnlI
penIru Dumnezeul sãu µl s-au rugaI penIru
flll lul Israll¨.
14. Iarã numele omulul lsrallIean, carele
s-au junghllaI lmpreunã cu madllanca
Zamvrl, feclorul lul Salo, mal-marele cãsll
famlllel lul Slmeon.
15. Sl numele mulerll madllance cell
junghlaIe, Hasvl, faIa lul Sur, mal-marelul
neamulul OmoI, a cãsll famlllel cell mal
alease a lul Madlam.
16. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
17.* ,GrãlaµIe flllor lul Israll, zlcánd:
18. «Învrãjbl{l-vã cu madlanlIeanll µl-l
omorá{l pre el, cã vã vrãjmãµesc voao cu
vlcleµugurlle cu care v-au vlclenlI pre vol,
prln Fogor µl prln Hasvl, faIa mal-marelul
lul Madlam, sora lor cea junghllaIã ln zloa
jungherll penIru FogorȬ.
CAP 26
lsruìlteunìì sd numdrd prìn toute neumurìle, curìì pot
ìe¸ì lu rdzboìu, sd intre in Pdmdntul FdgdJuìnjìì, ¸ì, Jupd
uceustd numdrure, sd porunceu¸te sd lì sd impurtd
pdmdntul.
l au fosI dupã bãIala aceasIa
au grãlI Domnul cãIrã Molsl
µl cãIrã Eleazar, preoIul,
zlcánd:
2.* ,Numãrã cãpeIenlla a IoaIã adunarea
flllor lul Israll, de la doaozecl de anl µl mal
ln sus, dupã casele famlllllor lor, IoI cel ce
poaIe leµl la rãzbolu lnIru Israll!¨
3. Sl au grãlI Molsl µl Eleazar, preoIul, cu
dánµll ln AravoIul (a) lul Moav, la Iordan,
despre Ierlhon, zlcánd (b):
4. ,De doaozecl de anl µl mal ln sus¨, pre-
cum au porunclI Domnul lul Molsl µl flllor
lul Israll, carll au leµlI dln EghlpI.
5. Ruvln, cel lnIálu nãscuI al lul Israll;* µl
flll lul Ruvln, Enoh, µl norodul lul Enoh, de
la Falu, norodul lul Falu.
6. De la Asron, norodul lul Asron; de
3. (a) În AravoIul, adecã ln cámpllle lul Moav;
la Harml, norodul lul Harml.
7. AceasIea sánI noroadele lul Ruvln, µl au
fosI numãrul lor paIruzecl µl Irel de mll µeapIe
suIe µl Irelzecl.
8. Sl flll lul Falu, Ellav.
9. Sl flll lul Ellav: Namull µl DaIan µl Avlron.
AceµIla sánI cel ce s-au ales dln adunare,*
aceµIla sánI carll au sIãIuI lmproIlva lul Molsl
µl a lul Aaron, lnIru adunarea lul Core, lnIru
lmproIlvlre Domnulul.
1û. Sl, deµchlzlndu-µl pãmánIul gura sa, l-au
lnghl{lI pre el µl pre Core, cu moarIea adu-
nãrll, cánd au máncaI focul pre cel doao suIe
µl clnclzecl, µl s-au fãcuI spre semn.
11. Iarã flll lul Core nu au murlI.
12. Sl flll lul Slmeon, norodul flllor lul
Slmeon: de la Namull, norodul lul Namull,
de la Iamln, norodul lul Iamln, de la Iahln,
norodul lul Iahln.
13. De la Zara, norodul lul Zara, de la Saul,
norodul lul Saul.
14. AceasIea sánI noroadele lul Slmeon, dln
numãrul lor, doaozecl µl doao de mll µl doao
suIe.
15. Flll lul Gad, dupã noroadele lor, de la
Safon, norodul lul Safon, de la Anghl, norodul
lul Anghl, de la Sunl, norodul lul Sunl.
16. De la Azenl, norodul lul Azenl, de la Adl,
norodul lul Adl.
17. De la Aroadl, norodul lul Aroadl, de la
Arlll, norodul lul Arlll.
18. AceasIea sánI noroadele flllor lul Gad,
dln numãrul lor, paIruzecl µl paIru de mll µl
clncl suIe.
19.* Iarã flll lul Iuda: Ir µl Avnan µl Sllon µl
Fares µl Zara; µl au murlI Ir µl Avnan ln
pãmánIul Hanaan.
2û. Sl au fosI flll lul Iuda, dupã noroadele
lor: de la Sllon, norodul lul Sllon, de la Fares,
norodul lul Fares, de la Zara, norodul lul Zara.
21. Sl au fosI flll lul Fares: de la Asron,
norodul lul Asron, de la Iamun, norodul lul
Iamun.
22. AceasIea sánI noroadele lul Iuda, dupã
numãrul lor, µeapIezecl µl µease de mll µl
clncl suIe.
23. Sl flll lul Isahar, dupã noroadele lor: de
la Tola, norodul lul Tola, de la Fua, norodul
lul Fua.
24. De la Iasuv, norodul lul Iasuv, de la Sam-
ram, norodul lul Samram.
25. AceasIea sánI noroadele lul Isahar, dln
numãrul lor, µeasezecl µl paIru de mll µl paIru
suIe.
26. Flll lul Zavulon, dupã noroadele lor: de
la Sared, norodul lul Sared, de la Alon,
norodul lul Alon, de la Alll, norodul lul Alll.
27. AceasIea sánI noroadele lul Zavulon
dupã numãrul lor, µeapIezecl de mll µl
(b) Adecã, sã ln{eleage: numãra{l pre flll lul Israll.
*Slra.
45, 3û
1 Maca.
2, 54
*Jos
31, 2
*Sus
1, 2
*Face.
46, 9
Ieµlre
6, 14
*Sus
16, 1
*Face.
38, 4
1 Paral.
5, 1
1.
147
CARTEA NUMERILOR CAP 26 SI 27
clncl suIe.
28. Flll lul Ioslf, dupã noroadele lor: Manasl
µl Efralm.
29. Flll lul Manasl: de la Mahlr, norodul lul
Mahlr; µl Mahlr au nãscuI pre Galaad: de la
Galaad, norodul lul Galaad.
3û. Sl aceµIla sánI flll lul Galaad: de la
Ahlezer, norodul lul Ahlezer, de la Heleg,
norodul lul Heleg.
31. De la Esrlll, norodul lul Esrlll, de la
Slhem, norodul lul Slhem.
32. De la Slmaer, norodul lul Slmaer, µl de
la Ofer, norodul lul Ofer.
33.* Sl de la Salpad, feclorul lul Ofer, nu
s-au nãscuI lul feclorl, fãrã numal feaIe, µl
aceasIea sánI numele feaIelor lul Salpad:
Mala µl Nua µl Egla µl Melha µl Tersa.
34. AceasIea sánI noroadele lul Manasl, dln
numãrul lor, clnclzecl µl doao de mll µl µeapIe
suIe.
35. Sl aceµIla sánI flll lul Efralm: de la SuIa-
la, norodulul lul SuIala, de la Tanah, norodul
lul Tanah.
36. AceµIla sánI feclorll lul SuIala: de la
Eden, norodul lul Eden. AceasIea sánI noroa-
dele lul Efralm, dln numãrul lor, Irelzecl µl
doao de mll µl clncl suIe.
37. AceasIea sánI noroadele flllor lul Ioslf,
dupã noroadele lor.
38. Flll lul Venlamln, dupã noroadele lor: de
la Vale, norodul lul Vale, de la Aslvlr, norodul
lul Aslvlr, de la Iahlran, norodul lul Iahlran.
39. De la Sofan, norodul lul Sofan.
4û. Sl au fosI feclorll lul Vale: Adar µl
Noeman; de la Adar, norodul lul Adar, de la
Noeman, norodul lul Noeman.
41. AceµIla sánI flll lul Venlamln, dupã
noroadele lor, dln numãrul lor, paIruzecl µl
clncl de mll µl clncl suIe.
42. Sl flll lul Dan, dupã noroadele lor: de la
Same, norodul lul Same. AceasIea sánI
noroadele lul Dan, dupã noroadele lor.
43. ToaIe noroadele lul Same, dupã numãrul
lor, µeasezecl µl paIru de mll µl paIru suIe.
44. Flll lul Aslr, dupã noroadele lor: de la
Iamln, norodul lul Iamln, de la Iesu, norodul
lul Iesu, de la Varlla, norodul lul Varlla.
45. De la Hover, norodul lul Hover, de la
Melhlll, norodul lul Melhlll.
46. Sl numele feaIel lul Aslr, Sara.
47. AceasIea sánI noroadele lul Aslr, dln
numãrul lor, paIruzecl µl Irel de mll µl paIru
suIe.
48. Flll lul NefIallm, dupã noroadele lor: de
la Aslll, norodul lul Aslll, de la Gavnl, norodul
lul Gavnl.
49. De la Ieser, norodul lul Ieser, de la Sellm,
norodul lul Sellm.
5û. AceasIea sánI noroadele lul NefIallm, dln
numãrul lor, paIruzecl µl clncl de mll µl paIru
suIe.
51. AcesIa easIe numãrul flllor lul Israll:
µease suIe de mll, o mle µeapIe suIe µl Irel-
zecl.
52. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
53. ,AcesIora sã va lmpãr{l pãmánIul sã-l
moµIeneascã dupã numãrul numelor lor.
54. Celor mal mul{l mal mulIã moµle le vel
da, µl celor mal pu{lnl mal pu{lnã moµle le
vel da, fleµIecãrula dupã cum s-au socoIlI ll
sã va da lor moµle.
55. Cu sor{l sã va lmpãr{l pãmánIul, anume,
dupã neamurlle famlllllor lor vor lua moµle.
56. Dln sor{l vel lmpãr{l lor moµlla, lnIrã
mul{l µl lnIrã pu{lnl¨.
57.* Sl flll lul Levl, dupã noroadele lor: de
la Gherson, norodul lul Gherson, de la CaI,
norodul lul CaI, de la Merarl, norodul lul
Merarl.
58. AceasIea sánI noroadele flllor lul Levl,
norodul lul Lovenl, norodul lul Hevron,
norodul lul Core µl norodul lul Musl.
59. Sl CaI au nãscuI pre Amram, larã numele
mulerll lul Amram, Iohaved, faIa lul Levl,
carea au nãscuI pre aceµIla lul Levl ln EghlpI;
µl au nãscuI Amram pre Aaron µl pre Molsl µl
pre Marlam, sora lor.
6û. Sl s-au nãscuI lul Aaron: Nadav µl Avlud,
µl Eleazar µl IIamar.
61.* Sl au murlI Nadav µl Avlud, cánd au
adus el foc sIrãln lnalnIea Domnulul, ln
pusIlla Slnall.
62. Sl au fosI dln numãrul lor doaozecl µl
Irel de mll, IoaIã parIea bãrbãIeascã de la o
lunã µl mal ln sus, cã nu s-au numãraI lnIru
flll lul Israll, penIru cã nu s-au daI lor moµle
lnIrã flll lul Israll.
63. Sl acesIa easIe numãrul lul Molsl µl a lul
Eleazar, preoIulul, carll au numãraI pre flll
lul Israll ln AravoIul lul Moav, la Iordan, de
cãIrã Ierlhon.
64.* Sl lnIru aceµIla nu au fosI om dln cel
numãra{l de Molsl µl de Aaron, carll au
numãraI pre flll lul Israll ln pusIlla Slnall.
65.* Cã au fosI zls lor Domnul cã: ,Cu moar-
Ie vor murl ln pusIle¨, µl nu au rãmas dln el
nlcl unul, afarã de Halev, fllul lul Iefonl, µl
Ilsus al lul Navl.
CAP 27
Feutele luì 5ulpuuJ, scdzìnJ purteu bdrbdteuscd, urmeuzd
tdtdne-sdu in mo¸ìe. Zìce Domnul cd ou murì Moìsì, Jupd
ce Jìn muntele Aourìm ou oeJeu Pdmdntul FdgdJuìnjdì,
¸ì in locul luì ou rdnJuì poodjuìtorìu pre lìsus u luì Nuoì.
l, mergánd* feaIele lul Salpaad,
feclorulul lul Ofer, al feclorulul
lul Galaad, al feclorulul lul
Mahlr, dln norodul lul Manasl,
dln flll lul Ioslf, µl aceasIea sánI numele lor:
Maala µl Nua µl Egla µl Melha µl Tersa.
2. Sl, sIánd lnalnIea lul Molsl µl lnalnIea
lul Eleazar, preoIulul, µl lnalnIea bolarllor µl
lnalnIea a IoaIã adunarea, la uµea corIulul
mãrIurlel, au zls:
*Jos
27, 1
*Ieµlre
6, 16
*Levl{l
1û, 1
Sus
3, 4
1 Paral.
24, 2
*1 Cor.
1û, 5
*Sus
14, 23
24
*Sus
26, 33
Jos
36, 2
Isus N.
17, 1
1.
148
CARTEA NUMERILOR CAP 27 SI 28
3. ,TaIãl nosIru au murlI ln pusIle, µl el nu
au fosI lnIru adunarea* carea au sIãIuI lmpro-
Ilvã lnalnIea Domnulul, lnIru adunarea lul
Core, carll penIru pãcaIul sãu au murlI, µl
feclorl nu s-au nãscuI lul.
4. DrepI aceaea, ca sã nu sã sIángã numele
IaIãlul nosIru dlnIrã norodul sãu, cãcl nu are
el feclor, da{l-ne noao moµle lnIrã fra{ll IaIãlul
nosIru¨.
5. Sl au dus Molsl judecaIa lor lnalnIea
Domnulul.
6. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
7. ,DrepI au grãlI feaIele lul Sarpaad, dánd
sã le dal lor, sã albã moµle lnIrã fra{ll IaIãlul
sãu, µl sã le dal lor IoaIã moµlla IaIãlul sãu.
8. Sl sã grãleµIl flllor lul Israll, zlcánd: «De
va murl vreun om µl nu va avea feclorl, ve{l da
moµlla lul feaIel lul.
9. Iarã de nu va avea nlcl faIã, ve{l da moµlla
fraIelul lul.
1û. Iarã de nu va avea nlcl fra{l, ve{l da moµlla
fraIelul IãIáne-sãu.
11. Iarã de nu va avea fra{l IaIãl lul, ve{l da
moµlla rudenlel cell mal de aproape dln
neamul sãu, sã moµIeneascã ceale ce sánI ale
lul. Sl va fl aceasIa flllor lul Israll drepIaIe de
judecaI㻨, dupã cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
12. Sl au zls Domnul cãIrã Molsl:* ,Sule-Ie ln
munIele cel dlncolo de Iordan, acesIa easIe
munIele Navan (a), µl vezl pãmánIul lul Hanaan,
care-l dau Eu flllor lul Israll moµIenlre.
13. Sl-l vel vedea pre el, µl Ie vel adaoge (b)
la norodul Iãu µl Iu, dupã cum s-au adaos
Aaron, fraIele Iãu, ln munIele Or.
14.* PenIru cã a{l cãlcaI cuvánIul Mleu ln
pusIlla Slnall, cánd sã lmproIlvea adunarea
ca sã Mã sfln{ascã, nu M-a{l sfln{lI la apã
lnalnIea lor, aceasIa easIe Apa Prlcll, la Cadls,
ln pusIlla Slnall¨.
15. Sl au zls Molsl cãIrã Domnul:
16. ,Sã socoIeascã Domnul Dumnezeul duhu-
rllor µl a IoI Irupul om presIe adunarea Ia
aceasIa.
17. Carele va leµl lnalnIea fea{ll lor, µl carele-l
va scoaIe µl-l va bãga pre el, µl sã nu fle
adunarea Domnulul ca nlµIe ol fãrã de
pãsIorlu¨.
18. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:*
,Ia la Ilne pre Ilsus, fllul lul Navl, om carele
are duh lnIru slne, µl vel pune málnlle Iale
presIe el.
19. Sl-l vel pune pre el lnalnIea lul Eleazar,
preoIulul, µl vel poruncl lul lnalnIea a IoaIã
adunarea, µl porunceaµIe penIru el lnalnIea lor.
2û. Sl vel da mãrlrea Ia presIe el, ca sã-l
asculIe pre el flll lul Israll.
21. Sl lnalnIea lul Eleazar, preoIulul,
12. (a) În cea veachle easIe: sule-Ie ln munIele cel
dlncolo de munIele Navaan µl vezl. 13. (b)
va sIa, µl-l vor lnIreba pre el de judecaIa
arãIãrllor lnalnIea Domnulul, prln rosIul lul
va leµl, µl prln rosIul lul va lnIra el µl flll lul
Israll, cu Io{l odaIã, µl IoaIã adunarea.
22. Sl au fãcuI Molsl dupã cum l-au porunclI
lul Domnul, µl, luánd pre Ilsus, l-au pus
lnalnIea lul Eleazar, preoIulul, µl lnalnIea a
IoaIã adunarea.
23. Sl au pus málnlle sale presIe el, µl l-au
aµezaI pre el, dupã cum au porunclI Domnul
lul Molsl.
CAP 28
Jertoele ceule Je toute zìlele, ¸ì ceule Je u ¸eupteu zì, ¸ì
ceule Je lu inceputul lunìlor, ¸ì pentru Jouo sdrbdtorì u
uzìmelor ¸ì u sdptdmdnìlor.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,PorunceaµIe flllor lul Israll µl
grãlaµIe cãIrã el, zlcánd: «Daru-
rlle Meale, dãrlle Meale, jerIvele Meale ceale
de mlros cu bunã mlreasmã sã pãzl{l a le
aduce Mle la sãrbãIorlle Meale».
3. Sl sã zlcl cãIrã el: «AceasIea sánI jerIvele
Meale, care sã le aduce{l Domnulul,* mlel
de cáIe un an cura{l dol lnIru o zl, penIru ca
sã nu lnceaIe arderea de IoI.
4. Un mlel ve{l face dlmlnea{a, µl al dollea
mlel ve{l face seara.
5. Sl vel face a zeacea parIe a unul lfl fãlnã
curaIã, penIru jerIvã, sIroplIã cu unIdelemn,
ln a paIra parIe a unul ln.
6. Ardere de IoI nelnceIaIã, carea s-au fãcuI
ln munIele Slnall, lnIru mlros de bunã
mlreasmã Domnulul.
7. Sl Iurnarea el a paIra parIe a unul ln la
un mlel, lnIru cel sfánI vel Iurna Iurnare de
vln Domnulul.
8. Sl al dollea mlel ll vel face de cãIrã searã,
dupã jerIva lul µl dupã Iurnarea lul ll vel face
lnIru mlros de bunã mlreasmã Domnulul.
9.* Sl ln zloa sámbeIelor ve{l aduce dol mlel
de cáIe un an cura{l, µl doao a zeacea de fãlnã
curaIã, penIru jerIvã, cu unIdelemn sIroplIã,
µl Iurnare.
1û. Arderea de IoI a sámbeIel, sámbãIa afarã
de arderea de IoI cea de pururea, µl Iurnarea
el.
11. Sl la lunã noao ve{l aduce ardere de IoI
Domnulul dol vl{el de vacl, µl un berbeace,
µl µeapIe mlel cura{l de cáIe un an.
12. Trel a zeacea de fãlnã curaIã, sIroplIã
cu unIdelemn la un vl{el, µl doao a zeacea de
fãlnã curaIã, sIroplIã cu unIdelemn la un
berbeace.
13. A zeacea de fãlnã curaIã, sIroplIã cu
unIdelemn la un mlel, jerIvã mlros de bunã
mlreasmã aducere Domnulul.
14. Turnarea lor jumãIaIe de ln va fl la
Adecã, µl vel murl µl Iu, cum au murlI Aaron.
1.
2.
*Sus
16, 1
*2 Leage
32, 49
*Sus
2û, 12
2 Leage
32, 51
*2 Leage
3, 21
*Ieµlre
29, 38
*MaI.
12, 5
149
CARTEA NUMERILOR CAP 28 SI 29
un vl{el, µl a Irela a unul ln va fl la un berbeace,
µl a paIra a unul ln de vln va fl la un mlel.
AceasIã ardere de IoI ln IoaIã luna la lunlle
anulul.
15. Sl un {ap dln capre penIru pãcaI Domnulul,
afarã de arderea de IoI cea de pururea sã va
face µl Iurnarea lul.
16.* Sl ln luna dlnIálu, ln paIrusprãzeace zlle
ale lunel, PaµIlle Domnulul.
17. Sl ln zloa a clnclsprãzeace a lunll aceµIlla,
sãrbãIoare, µeapIe zlle azlme ve{l mánca.
18. Sl zloa cea dlnIálu chemaIã sfánIã va fl
voao, nlcl un lucru de slujbã sã nu face{l.
19. Sl ve{l aduce arderl de IoI, jerIvã Domnulul,
dol vl{el de vacl, un berbeace, µeapIe mlel cáIe
de un an cura{l vor fl voao.
2û. Sl jerIva lor de fãlnã curaIã, sIroplIã cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, µl doao a
zeacea la un berbeace ve{l face.
21. Zeace a zeacea vel face la un mlel, la cel
µeapIe mlel.
22. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, ca sã se
roage penIru vol.
23. Afarã de arderea de IoI de pururea cea de
dlmlnea{a, carea easIe arderea de IoI a
nelnceIãrll, ve{l face aceasIea.
24. Dupã aceasIea ve{l face ln fleµIecarea zl,
ln ceale µeapIe zlle, dar jerIvã lnIru mlros de
bunã mlreasmã Domnulul, afarã de arderea de
IoI cea de pururea vel face Iurnarea el.
25. Sl zloa a µeapIea chemaIã sfánIã va fl voao,
nlcl un lucru de slujbã sã nu face{l lnIru aceaea.
26. Sl ln zloa cea de párgã, cánd ve{l aduce
jerIvã noao Domnulul, a sãpIãmánllor, chemaIã
sfánIã va fl voao; nlcl un lucru de slujbã sã nu
face{l.
27. Sl ve{l aduce arderl de IoI, lnIru mlros de
bunã mlreasmã Domnulul, dol vl{el dln vacl,
un berbeace, µeapIe mlel de cáIe un an cura{l.
28. JerIva lor, fãlnã curaIã, sIroplIã cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, µl doao a
zeacea la un berbeace.
29. Zeace a zeacea la cáIe un mlel dln cel
µeapIe mlel.
3û. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, ca sã se
roage penIru vol.
31. Afarã de arderea de IoI cea de pururea, µl
jerIva lor ve{l face Mle, cura{l vor fl voao, µl
Iurnãrlle lor.
CAP 29
Pruznìcìle lunìì u ¸eupteu ¸ì ce sd se uJucd intr-insdle, uJecd,
pruznìcul trdmbìjelor, u curdjìrìì ¸ì u corturìlor, cure in opt
zìle multe jeulìurì Je uJucerì uu.
l ln luna a µeapIea, zloa dlnIálu
a lunel chemaIã sfánIã va fl voao,
nlcl un lucru de slujbã sã nu
face{l, zl de sãmn va fl voao.
2. Sl ve{l face arderlle de IoI lnIru mlros
de bunã mlreasmã Domnulul, un vl{el dln
vacl, un berbeace µl µeapIe mlel de
cáIe un an cura{l.
3. JerIva lor, fãlnã curaIã, sIroplIã cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, µl doao
a zeacea la un berbeace.
4. Zeace a zeacea la cáIe un mlel dln cel
µeapIe mlel.
5. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, ca sã
se roage penIru vol.
6. Afarã de arderlle de IoI ale lunel noao µl
jerIvele lor, µl Iurnãrlle lor, µl arderea de IoI
cea de pururea, µl jerIvele lor µl Iurnãrlle lor,
dupã asemãnarea lor lnIru mlros de bunã
mlreazmã Domnulul.
7.* Sl a zeacea a lunll aceµIlla chemaIã
sfánIã va fl voao, µl sã nãcãjl{l sufleIele
voasIre, µl nlcl un lucru sã nu face{l.
8. Sl ve{l aduce arderl de IoI lnIru mlros cu
bunã mlreasmã Domnulul, jerIvã Domnulul,
un vl{el dln vacl, un berbeace, µeapIe mlel
de cáIe un an, cura{l vor fl voao.
9. JerIva lor, fãlnã curaIã, sIroplIã cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, µl doao
a zeacea la un berbeace.
1û. Zeace a zeacea la un mlel dln cel µeapIe
mlel, µl un {ap dln capre, penIru pãcaI, ca sã
se roage penIru vol.
11. Afarã de cel penIru pãcaI al mllosIlvlrel,
µl arderea de IoI cea de pururea, jerIva el, µl
Iurnarea el dupã asemãnarea el, lnIru mlros
de bunã mlreasmã aducere Domnulul.
12. Sl zloa a clnclsprãzeacea a lunll aceµIlla,
a µeapIea, chemaIã sfánIã va fl voao, nlcl un
lucru de slujbã sã nu face{l µl sã sãrba{l
sãrbãIoare Domnulul µeapIe zlle.
13. Sl sã aduce{l arderl de IoI jerIvã lnIru
mlros de bunã mlreasmã Domnulul, ln zloa
dlnIálu, Irelsprãzeace vl{el dln vacl, dol
berbecl, paIrusprãzeace mlel de cáIe un an,
cura{l vor fl voao.
14. JerIvele lor, fãlnã curaIã, sIroplIã cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el dln cel
Irelsprãzeace vl{el, µl doao a zeacea la un
berbeace dln cel dol berbecl.
15. Zeace a zeacea la un mlel dln cel paIru-
sprãzeace mlel.
16. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã
dln arderea de IoI cea de pururea, jerIvele
lor µl Iurnãrlle lor.
17. Sl a doao zl dupã aceasIea, dolsprãzeace
vl{el, dol berbecl µl paIrusprãzeace mlel de
cáIe un an cura{l.
18. JerIva lor µl Iurnarea lor la vl{el µl la
berbecl µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
19. Un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã de
arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor µl
Iurnãrlle lor.
2û. A Irela zl, unsprãzeace vl{el, dol berbecl
µl paIrusprãzeace mlel de cáIe un an cura{l.
21. JerIva lor µl Iurnarea lor la vl{el µl la
berbecl µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
22. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI,
*Ieµlre
12, 18
Levl{l
23, 5
*Levl{l
23, 24
1.*
*Levl{l
16, 29
23, 27
Ioan
7, 37
15û
CARTEA NUMERILOR CAP 29 SI 3û
afarã de arderea de IoI cea de pururea,
jerIvele lor µl Iurnãrlle lor.
23. A paIra zl, zeace vl{el, dol berbecl,
paIrusprãzeace mlel de cáIe un an cura{l.
24. JerIvele lor µl Iurnãrlle lor, la vl{el µl la
berbecl µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
25. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor
µl Iurnãrlle lor.
26. A clncea zl, noao vl{el dol berbecl
paIrusprãzeace mlel de cáIe un an cura{l.
27. JerIvele lor µl Iurnãrlle lor, la vl{el, µl la
berbecl, µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
28. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor
µl Iurnãrlle lor.
29. A µeasea zl, opI vl{el, dol berbecl, paIru-
sprãzeace mlel de cáIe un an cura{l.
3û. JerIvele lor µl Iurnãrlle lor, la vl{el µl la
berbecl µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
31. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor,
µl Iurnãrlle lor.
32. A µeapIea zl, µeapIe vl{el, dol berbecl,
paIrusprãzeace mlel de cáIe un an cura{l.
33. JerIvele lor µl Iurnãrlle lor la vl{el, µl la
berbecl, µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
34. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor,
µl Iurnãrlle lor.
35. A opIa zl, leµlre va fl voao, nlcl un lucru
de slujbã sã nu face{l lnIr-lnsa.
36. Sl ve{l aduce arderl de IoI, lnIru mlros de
bunã mlreasmã jerIvã Domnulul, un vl{el, un
berbeace µl µeapIe mlel de cáIe un an cura{l.
37. JerIvele lor µl Iurnãrlle lor, la vl{el µl la
berbeace µl la mlel, dupã numãrul lor, dupã
asemãnarea lor.
38. Sl un {ap dln capre, penIru pãcaI, afarã
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor,
µl Iurnãrlle lor.
39. AceasIea ve{l face Domnulul ln sãrbãIo-
rlle voasIre, afarã dln ceale ce ve{l fãgãdul
vol, µl afarã dln ceale de bunãvola voasIrã, µl
de arderlle de IoI ale voasIre, µl de jerIvele
voasIre, µl de Iurnãrlle voasIre, µl de ceale
de mánIulre ale voasIre»¨.
CAP 3û
Despre jdgdJuìnjele ¸ì jurdmdnturìle bdrbujìlor, ¸ì cdnJ
jdgdJuìnjele suu jurdmdnturìle jeutelor ¸ì u muìerìlor sdnt
stutornìce suu nestutornìce.
l au grãlI Molsl flllor lul Israll,
dupã IoaIe, cáIe au porunclI
Domnul lul Molsl.
Sl au grãlI Molsl cãIrã mal-marll
13. (a) Nu vor rãmánea el, adecã nu va fl deaIoare
neamurllor flllor lul Israll, zlcánd: ,AcesIa
easIe cuvánIul care l-au porunclI Domnul:
3. «Omul, omul, carele va fãgãdul fãgãduln{ã
Domnulul, sau sã va jura jurãmánI, au va
hoIãrl hoIãráre despre sufleIul sãu, sã nu-µl
spurce cuvánIul sãu, IoaIe cáIe vor leµl dln
gura lul sã le facã.
4. Iarã de va fãgãdul mulare fãgãduln{ã,
Domnulul, sau va hoIãrl hoIãráre ln casa
IaIãlul sãu ln Ilnerea{ele sale,
5. Sl va auzl IaIãl el fãgãduln{ele el µl
hoIãrárlle el, care au hoIãráI asupra sufleIulul
sãu, µl va Iãcea IaIãl el, vor sIa IoaIe fãgãduln-
{ele el, µl IoaIe hoIãrárlle el cáIe au hoIãráI
asupra sufleIulul sãu vor rãmánea el.
6. Iarã deaca nevránd, nu va vrea IaIãl el,
orl ln ce zl va auzl IoaIe fãgãduln{ãle el µl hoIã-
rárlle el, care le-au hoIãráI asupra sufleIulul
sãu, nu vor sIa, µl Domnul o va curã{l pre ea,
cã nu au vruI IaIãl el.
7. Iarã de sã va mãrlIa, µl fãgãduln{ele el
sánI presIe ea dupã hoIãrárea buzelor el, cáIe
au hoIãráI asupra sufleIulul sãu,
8. Sl va auzl bãrbaIul el µl va Iãcea, ln carea
zl va auzl, µl aµea vor sIa IoaIe fãgãduln{ele el
µl hoIãrárlle el, cáIe au hoIãráI asupra sufle-
Iulul sãu vor sIa.
9. Iarã deaca, nevránd, nu va vrea bãrbaIul
el ln carea zl va auzl, IoaIe fãgãduln{ele µl
hoIãrárlle el, cáIe au hoIãráI asupra sufleIulul
sãu, nu vor rãmánea, cã bãrbaIul el n-au vruI,
µl Domnul o va curã{l pre ea.
1û. Iarã fãgãduln{a vãduvel, µl a cell {lpaIe
de la bãrbaI, cáIe sã va fãgãdul asupra sufle-
Iulul sãu vor rãmánea el.
11. Iarã de va face ln casa bãrbaIulul sãu fãgã-
duln{a sa sau hoIãrlrea sa, cea cu jurãmánI
asupra sufleIulul sãu,
12. Sl va auzl bãrbaIul el µl nlmlca nu va zlce
el µl nu va arãIa nevreare, vor sIa IoaIe fã-
gãduln{ele el µl IoaIe hoIãrárlle el, cáIe au
hoIãráI asupra sufleIulul sãu vor sIa asupra
el.
13. Iarã deaca, nevránd, nu va vrea bãrbaIul
el, ln carea zl va auzl IoaIe cáIe vor leµl dln
buzele el, dupã fãgãduln{ele el µl dupã
hoIãrárlle ceale asupra sufleIulul sãu, nu vor
rãmánea el (a), cã bãrbaIul el le-au sIrlcaI, µl
Domnul o va curã{l pre ea.
14. ToaIã fãgãduln{a µl IoI jurãmánIul de
legãIurã, care necãjeaµIe pre sufleI, bãrbaIul
el ll va lnIãrl el µl bãrbaIul el ll va lua de la ea.
15. Iarã de, Iãcánd, va Iãcea dln zl ln zl, va
lnIãrl IoaIe fãgãduln{ele el µl hoIãrárlle ceale
de presIe ea le va lnIãrl el, penIru cã au IãcuI
ln zloa ln carea au auzlI.
16. Iarã deaca, sIrlcánd, le va sIrlca bãrbaIul
el dupã zloa ln care au auzlI, µl el va rádlca
pãcaIul el»¨.
ea a pllnl aceale fãgãduln{e.
1.
2.
151
CARTEA NUMERILOR CAP 31
17. AceasIea sánI drepIã{lle cáIe au porunclI
Domnul lul Molsl lnIrã bãrbaI µl lnIrã mulare,
µl lnIrã IaIã µl lnIrã faIã, pánã easIe Ilnãrã ln
casa IãIáne-sãu.
CAP 31
TdìnJ pre muJìumìteunì, numuì jecìourele sd jìn Jìn
poruncu luì Dumnezeu, uoerìle Jrept sd impurt ostu¸ìlor
¸ì touteì uJundrì, pdrgu sd Jd preojìlor ¸ì leoìjìlor,
Domnuluì sd uJuc muljdmìte cu Jururì, cd nìcì un
ìsruìlteun n-uu cdzut.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,IzbándeaµIe lzbánda flllor lul
Israll de pre madllanlIeanl µl,
apol, Ie vel adaoge la norodul Iãu¨.
3. Sl au grãlI Molsl cãIrã norod, zlcánd:*
,ÎnIrarma{l dln vol bãrba{l µl vã rãzbol{l
lnalnIea Domnulul asupra lul Madlam, ca sã
da{l lzbándã Domnulul dln Madlam.
4. O mle dlnIr-un neam µl o mle dlnIr-alI
neam, dln IoaIe neamurlle flllor lul Israll
IrlmlIe{l sã se rãzbolascã¨.
5. Sl s-au numãraI dln mllle lul Israll o mle
dlnIr-un neam, douãsprãzeace mll de bãrba{l
lnIrarma{l spre rãzbolu.
6. Sl l-au Irlmls pre el Molsl, o mle dlnIr-un
neam µl o mle dlnIr-alI neam, cu puIearea
lor, µl Flnees, fllul lul Eleazar, al feclorulul
lul Aaron, preoIulul, µl vasele ceale sflnIe µl
Irámbl{ele seamnelor ln málnlle lor.
7. Sl au daI rãzbolu asupra lul Madlam,
precum au porunclI Domnul lul Molsl, µl au
ucls IoaIã parIea bãrbãIeascã.
8.* Sl pre lmpãra{ll lul Madlam l-au omoráI
lmpreunã cu rãnl{ll lor, µl pre Evln µl pre
Rocon µl pre Sur µl pre Ur µl pre Rovoc, clncl
lmpãra{l a lul Madlam, µl pre Valaam, feclorul
lul Veor, l-au omoráI cu sablla lmpreunã cu
rãnl{ll lor.
9. Sl mulerlle lul Madlam le-au roblI, µl
avearea lor µl doblIoacele lor, µl IoaIe agonl-
sealele lor µl puIearea lor o au roblI.
1û. Sl IoaIe ceIã{lle lor, ln care lãcula el, µl
sãlaµele lor le-au ars cu foc.
11. Sl au luaI IoaIã prada lor, µl IoaIe
jeafurlle lor, de la om pánã la doblIoc.
12. Sl au adus la Molsl µl la Eleazar, preoIul,
µl la Io{l flll lul Israll, roblmea µl jeafurlle µl
prada ln Iabãrã, ln AravoIul lul Moav, care
easIe lángã Iordan, despre Ierlhon.
13. Sl au leµlI Molsl µl Eleazar, preoIul, µl
Io{l bolarll adunãrll, lnIru lnIlmplnarea lor,
afarã de Iabãrã.
14. Sl s-au mánllaI Molsl pre cel mal-marl
al oasIel, pre cel presIe mll µl pre cel presIe
suIe, carll vlnea de la bãIala rãzbolulul.
15. Sl au zls cãIrã el Molsl: ,PenIru ce a{l
prlns vll pre fãmel?
16. (a) Prlclna.
16.* Cã aceasIea au fosI flllor lul Israll (a),
dupã cuvánIul lul Valaam, ca sã pãrãsascã µl
sã calce cuvánIul Domnulul, penIru Fogor, µl
s-au fãcuI bãIale lnIru adunarea Domnulul.
17.* Sl acum uclde{l IoaIã parIea bãrbãIeas-
cã, dln IoaIã vársIa, µl pre IoaIã mularea carea
au cunoscuI paI de bãrbaI omorá{l-o.
18. Sl pre IoaIe fãmelle care nu au cunoscuI
paI de bãrbaI vll le {lne{l.
19. Sl vol Iãbãrá{l afarã de Iabãrã µeapIe zlle,
IoI cel ce au ucls sufleI, µl cel ce sã aIlnge de
cel rãnlI sã va curã{l a Irela zl µl a µeapIea zl,
vol µl roblmea voasIrã.
2û. Sl IoaIã lmbrãcãmlnIea, µl IoI vasul de
pllale, µl IoI lucrul dln pllale de caprã, µl IoI
vasul de lemn ve{l curã{l¨.
21. Sl au zls Eleazar, preoIul, cãIrã bãrba{ll
oasIel, carll vlnea de la rãzbolu: ,AceasIa
easIe lndrepIarea legll,* care o au porunclI
Domnul lul Molsl.
22. Afarã de aur µl de arglnI µl de aramã µl de
fler µl de plumb µl de cuslIorlu,
23. ToI lucrul, care va Ireace prln foc µl sã
va lãmurl, lnsã cu apa curã{enlel sã va curã{l,
µl IoaIe care nu Irec prln foc vor Ireace prln
apã.
24. Sl ve{l spãla halnele voasIre ln zloa a
µeapIea, ca sã fl{l cura{l, µl dupã aceasIa ve{l
lnIra ln Iabãrã¨.
25. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
26. ,Numãrã capeIele prãzllor roblmel, de la
om pánã la doblIoc, Iu µl Eleazar, preoIul, µl
bolarll famlllllor adunãrll.
27. Sl ve{l lmpãr{l prãzlle lnIrã rãzbolnlcll,
cel ce au leµlI la rãzbolu, µl lnIrã IoaIã aduna-
rea.
28. Sl ve{l lua vamã Domnulul de la oamenll
cel rãzbolnlcl, carll lasã la rãzbolu, un sufleI
dln clncl suIe de oamenl, µl dln doblIoace µl
dln bol µl dln ol µl dln aslnl.
29. Sl dln jumãIaIea lor ve{l lua µl ve{l da lul
Eleazar, preoIulul, párgã Domnulul.
3û. Sl dln jumãIaIea flllor lul Israll vel lua
dln clnclzecl unul, dln oamenl µl dln bol µl
dln ol µl dln aslnl µl dln IoaIe doblIoacele, µl
le vel da levl{llor, celor ce pãzesc pazele ln
corIul Domnulul¨.
31. Sl au fãcuI Molsl µl Eleazar, preoIul, dupã
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
32. Sl au fosI rãmãµl{a, carea au lnIrecuI a
roblmel, carea au roblI bãrba{ll cel rãzbolnlcl,
dln ol, µease suIe de mll µeapIezecl µl clncl.
33. Sl bol, µeapIezecl µl doao de mll.
34. Sl aslnl, µeasezecl µl una de mll.
35. Sl sufleIe omeneµIl ale mulerllor, care nu
au cunoscuI paI bãrbãIesc, IoaIe sufleIele
Irelzecl µl doao de mll.
36. Sl au fosI jumãIaIea acesIora parIea
celor ce s-au dus la rãzbolu, dln numãrul
ollor, Irel suIe Irelzecl µl µeapIe de mll
1.
2.
*Sus
25, 18
*Jude.
21, 11
*Levl{l
6, 28
11, 33
15, 12
*Sus
25, 17
*Isus N.
13, 21
152
CARTEA NUMERILOR CAP 31 SI 32
µl clncl suIe.
37. Sl au fosI vama Domnulul, dln ol, µease
suIe µeapIezecl µl clncl.
38. Sl bol, Irelzecl µl µease de mll, µl vama
Domnulul, µeapIezecl µl dol.
39. Sl aslnl, Irelzecl de mll µl clncl suIe, µl
vama Domnulul, µeasezecl µl unu.
4û. Sl sufleIe omeneµIl, µeasesprãzeace mll,
µl vama Domnulul, Irelzecl µl doao de sufleIe.
41. Sl au daI Molsl vama Domnulul, darea
lul Dumnezeu, lul Eleazar, preoIulul, dupã
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
42. Dln jumãIaIea lul Israll, pre carll l-au
osãblI Molsl dln bãrba{ll cel rãzbolnlcl.
43. Sl au fosI jumãIaIea adunãrll, dln ol, Irel
suIe Irelzecl µl µeapIe de mll µl clncl suIe.
44. Sl bol, Irelzecl µl µease de mll.
45. Aslnl, Irelzecl de mll µl clncl suIe.
46. Sl sufleIe omeneµIl, µeasesprãzeace mll.
47. Sl au luaI Molsl dln jumãIaIea flllor lul
Israll dln clnclzecl una, dln oamenl µl dln
doblIoace, µl le-au daI levl{llor, celor ce
pãzãsc pazele corIulul Domnulul, ln ce chlp
au porunclI Domnul lul Molsl.
48. Sl au venlI la Molsl Io{l cel mal-marl ln
oasIe, carll era presIe mll µl presIe suIe.
49. Sl au zls cãIrã Molsl: ,Sluglle Iale au
numãraI capeIele bãrba{llor celor rãzbolnlcl
carll sánI la nol, µl nu au gálcevlI (b) dlnIrã
el nlcl mãcar unul.
5û. Sl am adus dar Domnulul bãrbaI, carele
au aflaI vas de aur, µl gherdan µl cercel µl
lnel µl brã{are µl salbã, ca sã Ie rogl penIru
nol Domnulul¨.
51. Sl au luaI Molsl µl Eleazar, preoIul, lucrul
de la el, IoI vasul fãcuI.
52. Sl au fosI IoI aurul, care l-au adus dar
Domnulul, µeasesprãzeace mll µeapIe suIe µl
clnclzecl de slcll, de la cel presIe mll µl de la
cel presIe suIe.
53. Sl bãrba{ll cel rãzbolnlcl, fleµIecarele
µleµl µl-au prãdaI.
54. Sl au luaI Molsl µl Eleazar, preoIul, aurul
de la cel presIe mll µl de la cel presIe suIe, µl
l-au bãgaI ln corIul mãrIurlel, pomenlre flllor
lul Israll lnalnIea Domnulul.
CAP 32
Fììlor luì Ruoìn ¸ì GuJ, ¸ì jumdtute neumuluì luì Munusì,
pentru cd uoeu Jobìtouce multe, lì sd Jd purte Jìncolo Je
lorJun, numuì sd meurgd inuìnteu jrujìlor sdì intrurmujì
lu Pdmdntul FdgdJuìnjìì.
l mulIe doblIoace avea flll lul
Ruvln, µl flll lul Gad avea
mul{lme mulIã foarIe.
Sl au vãzuI pãmánIul lul
Iazlr µl pãmánIul lul Galaad, µl era locul
loc de doblIoace, µl, mergánd flll lul
Ruvln µl flll lul Gad, au zls cãIrã Molsl
49. (b) Ceale leIlneµIl au: nlce unul n-au llpslI.
µl cãIrã Eleazar, preoIul, µl cãIrã mal-marll
adunãrll, zlcánd:
3. ,AIaroI µl Devon µl Iazlr µl Namra
µl Esevon µl Eleall µl Sevama µl Navav µl
Vean.
4. PãmánIul, care l-au daI Domnul lnalnIea
flllor lul Israll, easIe pãmánI bun de hranã
de doblIoace, µl sluglle Iale au doblIoace¨.
5. Sl au zls: ,De am aflaI har lnalnIea Ia, sã
se dea pãmánIul acesIa noao, robllor Iãl
moµle, µl sã nu ne Irecl pre nol Iordanul¨.
6. Sl au zls Molsl feclorllor lul Gad µl flllor
lul Ruvln: ,Fra{ll voµIrl vor mearge la rãzbolu,
µl vol sã µede{l alcl?
7. Sl penIru ce lnIoarce{l cugeIele flllor lul
Israll, ca sã nu Ireacã ln pãmánIul care-l dã
lor Domnul?
8. Aµea au fãcuI pãrln{ll voµIrl, cánd l-am
Irlmls prã el dln Cadls-Varnl, ca sã soco-
Ieascã pãmánIul.
9.* Sl s-au sulI ln Valea SIrugurulul µl au
socoIlI pãmánIul, µl au lnIors lnlma flllor lul
Israll, ca sã nu lnIre ln pãmánIul care l-au
daI Domnul lor.
1û. Sl S-au mánllaI cu lu{lme Domnul ln zloa
aceaea µl S-au juraI, zlcánd:
11. «De vor vedea oamenll aceµIla, carll s-au
sulI dln EghlpI, cel ce sánI de doaozecl de
anl µl mal-marl, carll µIlu blnele µl rãul,
pãmánIul, care m-am juraI lul Avraam µl lul
Isaac µl lul Iacov, penIru cã nu au umblaI
dupã Mlne.
12. Afarã de Halev, feclorul lul Iefon, carele
s-au oslblI, µl Ilsus a lul Navl, cã aceµIla au
umblaI dupã Domnul».
13. Sl S-au mánllaI Domnul cu lu{lme pre
Israll, µl l-au lnvãlulI pre el ln pusIle paIruzecl
de anl, pánã ce s-au sIáns IoI neamul carll
fãcea reale lnalnIea Domnulul.
14. IaIã, v-a{l sculaI ln locul pãrln{llor voµIrl,
sfaI de oamenl pãcãIoµl, sã mal adaoge{l lncã
la lu{lmea mánlel Domnulul asupra lul Israll.
15. Cã vã ve{l lnIoarce de la El, ca sã mal
adaoge{l lncã a-l lãsa ln pusIle, µl sã face{l
fãrãdeleage la IoaIã adunarea aceasIa¨.
16. Sl au venlI la dánsul µl au zls: ,SIáne de
ol vom face alcl doblIoacelor noasIre µl ceIã{l
averllor noasIre.
17. Iarã nol, lnIrarma{l, vom mearge lnalnIea
flllor lul Israll, pánã ce-l vom duce pre el ln
locul lor, µl avearea noasIrã va rãmánea ln
ceIã{l zldlIe penIru lãculIorll pãmánIulul.
18. Nu ne vom lnIoarce la casele noasIre,
pánã ce sã vor lmpãr{l flll lul Israll, fleµIe-
carele ln moµlla sa.
19. Sl nu vom moµIenl lnIrã el mal mulI dlncolo
de Iordan, µl mal lncolo, cã am luaI moµlla
noasIrã dlncoace de Iordan, de cãIrã rãsãrlI¨.
2û. Sl au zls cãIrã el Molsl:* ,De ve{l face
dupã cuvánIul acesIa, de vã ve{l lnIrarma
lnalnIea Domnulul la rãzbolu,
1.
2.
*Sus
13, 24
*Isus N.
1, 14
153
CARTEA NUMERILOR CAP 32 SI 33
21. Sl IoI cel lnIrarmaI dlnIrã vol va Ireace
Iordanul lnalnIea Domnulul la rãzbolu, pánã
ce va perl vrãjmaµul de la fa{a lul,
22. Sl sã va sIãpánl pãmánIul lnalnIea
Domnulul, µl dupã aceaea vã ve{l lnIoarce µl
ve{l fl nevlnova{l lnalnIea Domnulul µl
lnalnIea lul Israll, µl va fl voao pãmánIul
acesIa moµle lnalnIea Domnulul.
23. Iarã de nu ve{l face aµea, ve{l pãcãIul
lnalnIea Domnulul, µl ve{l cunoaµIe pãcaIul
vosIru, cánd vã vor apuca pre vol realele.
24. Sl ve{l zldl voao ceIã{l penIru avearea
voasIrã, µl sãlaµe doblIoacelor voasIre, µl
ceaea ce lasã dln gura voasIrã ve{l face¨.
25.* Sl au zls flll lul Ruvln µl flll lul Gad
cãIrã Molsl, zlcánd: ,Sluglle Iale vor face
dupã cum Domnul nosIru porunceaµIe.
26. Avearea noasIrã µl mulerlle noasIre µl
IoaIe doblIoacele noasIre vor fl ln ceIã{lle
lul Galaad.
27. Iarã sluglle Iale vor Ireace Io{l lnIrarma{l,
µl gãIl{l de rãzbolu lnalnIea Domnulul, pre-
cum zlce Domnul¨.
28. Sl au lmpreunaI cu el Molsl pre Eleazar,
preoIul, µl pre Ilsus, fllul lul Navl, µl pre mal-
marll famlllllor neamurllor lul Israll.
29. Sl au zls cãIrã el Molsl: ,De vor Ireace flll
lul Ruvln µl flll lul Gad cu vol Iordanul, IoI
carele poaIe leµl la rãzbolu lnalnIea Domnulul,
µl ve{l sIãpánl pãmánIul lnalnIea voasIrã, ve{l
da lor pãmánIul lul Galaad moµIenlre.
3û. Iarã de nu vor Ireace cu vol cel ce sã poI
lnIrarma la rãzbolu lnalnIea Domnulul, ve{l
Ireace avearea lor µl mulerlle lor µl doblIoa-
cele lor mal lnalnIe de vol ln pãmánIul Hana-
an, µl vor moµIenl lmpreunã cu vol ln pãmán-
Iul Hanaan.
31. Sl au rãspuns feclorll lul Ruvln µl feclorll
lul Gad, zlcánd: ,Cum zlce Domnul slugllor
Sale, aµea vom face.
32. Nol vom Ireace lnIrarma{l lnalnIea Dom-
nulul ln pãmánIul Hanaan, numal de ne ve{l
da noao moµle dlncoace de Iordan¨.
33.* Sl au daI Molsl flllor lul Gad µl flllor lul
Ruvln µl la jumãIaIe dln neamul lul Manasl, a
flllor lul Ioslf, lmpãrã{lla lul Slon, lmpãraIul
amorellor, µl lmpãrã{la lul Og, lmpãraIul
Vasanulul, pãmánIul µl ceIã{lle, lmpreunã cu
hoIarãle lul, ceIã{lle pãmánIulul de prlmpreglur.
34. Sl au zldlI flll lul Gad Devonul µl AIaro-
Iul µl Arolrul.
35. Sl Sofarul µl Iazlrul, µl le-au lnãl{aI.
36. Sl Namramul µl VeIaranul, ceIã{l Iarl µl
sIánl de ol.
37. Sl flll lul Ruvln au zldlI Esevonul µl
Eleallnul µl CarlaIanul.
38. Sl Veelmeonul ocollI µl Sevamaul, µl au
numlI dupã numele sale numele ceIã{llor,
care le-au zldlI.
39.* Sl au mers Ur, fllul lul Mahlr,
al fllulul lul Manasl, ln Galaad, µl l-au luaI
µl au plerduI pre amoreul cel ce lãcula
lnIr-lnsul.
4û. Sl au daI Molsl Galaadul lul Mahlr, feclo-
rulul lul Manasl, µl au lãculI acolo.
41. Sl Ialr, feclorul lul Manasl, au mers, µl
au luaI sãlaµurlle lor µl le-au numlI Sãlaµurlle
lul Ialr.
42. Sl Navav au mers µl au luaI CaaIul µl saIele
lul µl le-au numlI NavoI, dupã numele sãu.
CAP 33
NumdrdnJu-sd putruzecì ¸ì Jouo Je popusurì prìn pustìe u
jììlor luì lsruìl, uu poruncìt Domnul sd pììurzd pre tojì ceì ce
ldcuìesc in pdmdntul Hunuun.
l aceasIea sánI popasurlle flllor
lul Israll, dupã ce au leµlI dln
pãmánIul EghlpIulul, lmpreunã
cu puIearea lor, cu mána lul
Molsl µl a lul Aaron.
2. Sl au scrls Molsl purceaderlle µl popasurlle
lor, dupã cuvánIul Domnulul, µl aceasIea sánI
popasurlle cãlãIorlel lor:
3. Au purces dln Ramesl, ln luna dlnIálu ln a
clnceasprãzeacea zl a lunel dlnIálu, a doao zl
de PaµIl, au leµlI flll lul Israll cu mánã lnalIã
lnalnIea IuIuror eghlpIeanllor.
4. Sl eghlpIeanll lngropa pre Io{l cel mor{l
dlnIrã slne, carll murlsã, pre carll l-au omoráI
Domnul, pre IoI cel lnIálu nãscuI ln pãmánIul
EghlpIulul, µl lnIru dumnezãll lor au fãcuI
Domnul lzbándã.
5. Sl, purcezlnd flll lul Israll dln Ramesl, au
IãbãráI ln SochoI.
6. Sl, purcezlnd dln SochoI, au IãbãráI ln
VuIan, care easIe parIea pusIle.
7.* Sl au purces dln VuIan µl au IãbãráI la
gura ElroIulul, care easIe ln preajma Velsepfo-
nulul, µl au IãbãráI ln preajma Magdolulul.
8. Sl au purces dln preajma ElroIulul µl au
IrecuI prln mljlocul mãrll ln pusIle, µl au mers
el cale de Irel zlle prln pusIle, µl au IãbãráI ln
Amãráclunl.
9.* Sl au purces dln Amãráclunl µl au venlI
ln Ellm, µl ln Ellm, doaosprãzeace lzvoarã de
apã µl µeapIezecl de poml de flnlc, µl au IãbãráI
acolo lángã apã.
1û. Sl au purces dln Ellm µl au IãbãráI lángã
Marea Roµle.
11. Sl au purces de lángã Marea Roµle µl au
IãbãráI ln pusIlla Slnall.
12. Sl au purces dln pusIlla Slnall µl au IãbãráI
ln Rafaca.
13. Sl au purces dln Rafaca µl au IãbãráI ln
Elus.
14. Sl au purces dln Elus* µl au IãbãráI ln
Rafldln, µl acolo nu avea norodul apã sã bea.
15. Sl au purces dln Rafldln µl au IãbãráI ln
pusIlla Slna.
16. Sl au purces dln pusIlla Slna* µl
1.
*Isus N.
4, 12
*Isus N.
22, 4
*Facer.
5û, 22
*Ieµlre
14, 2
*Ieµlre
15, 27
*Ieµlre
17, 1
*Ieµlre
19, 1
154
CARTEA NUMERILOR CAP 33 SI 34
au IãbãráI la MormánIurlle PofIel.
17.* Sl au purces de la MormánIurlle PofIel
µl au IãbãráI ln AslroI.
18.* Sl au purces dln AslroI µl au IãbãráI ln
RaIama.
19. Sl au purces dln RaIama µl au IãbãráI ln
Remon Fares.
2û. Sl au purces dln Remon Fares µl au IãbãráI
ln Levona.
21. Sl au purces dln Levona µl au IãbãráI ln
Resan.
22. Sl au purces dln Resan µl au IãbãráI ln
MachelaI.
23. Sl au purces dln MachelaI µl au IãbãráI
ln Safar.
24. Sl au purces dln Safar µl au IãbãráI ln
HaradaI.
25. Sl au purces dln HaradaI µl au IãbãráI ln
MachlloI.
26. Sl au purces dln MachlloI µl au IãbãráI ln
CaIaaI.
27. Sl au purces dln CaIaaI µl au IãbãráI ln
TaraI.
28. Sl au purces dln TaraI µl au IãbãráI ln
MaIeca.
29. Sl au purces dln MaIeca µl au IãbãráI ln
Selmona.
3û. Sl au purces dln Selmona µl au IãbãráI ln
MasuruI.
31. Sl au purces dln MasuruI µl au IãbãráI ln
Vanea.
32.* Sl au purces dln Vanea µl au IãbãráI ln
munIele Gadgad.
33. Sl au purces dln munIele Gadgad µl au
IãbãráI ln EIevaIa.
34. Sl au purces dln EIevaIa µl au IãbãráI ln
Evrona.
35. Sl au purces dln Evrona µl au IãbãráI ln
Gheslon Gaver.
36.* Sl au purces dln Gheslon Gaver µl au
IãbãráI ln pusIlla Sln, µl au purces dln pusIlla
Sln µl au IãbãráI ln pusIlla Faran, aceasIa
easIe Cadls.
37. Sl au purces dln Cadls µl au IãbãráI ln
munIele Or, care easIe aproape de pãmánIul
Edom.
38.* Sl s-au sulI Aaron, preoIul, ln munIe,
dln porunca Domnulul, µl au murlI acolo ln
anul al paIruzecllea de cánd au leµlI flll lul
Israll dln pãmánIul EghlpIulul, ln luna a
clncea, ln zloa cea dlnIálu a lunel.
39. Sl Aaron era de o suIã µl doaozecl µl Irel
de anl, cánd au murlI ln munIele Or.
4û. Sl auzlnd hananeul, lmpãraIul Arad, µl
acesIa lãcula ln pãmánIul lul Hanaan, cánd
mergea flll lul Israll.
41. Sl au purces dln munIele Or µl au IãbãráI
ln Selmona.
42. Sl au purces dln Selmona µl au IãbãráI ln
Flno.
52. (a) SIálpll lor, adecã, chlpurlle dumnezellor
43. Sl au purces dln Flno µl au IãbãráI ln
OvoI.
44. Sl au purces dln OvoI µl au IãbãráI ln
Gal, dlncolo, la hoIarãle lul Moav.
45. Sl au purces dln Gal µl au IãbãráI ln
Devonul lul Gad.
46. Sl au purces dln Devonul lul Gad µl au
IãbãráI ln Ghelmon DevlaIem.
47. Sl au purces dln Ghelmon DevlaIlem µl
au IãbãráI la mun{ll lul Avarlm, ln preajma
Navavulul.
48. Sl au purces de la mun{ll lul Avarlm µl
au IãbãráI la apusul lul Moav, lángã Iordan,
despre Ierlhon.
49. Sl au purces de la apusul lul Moav µl au
IãbãráI lángã Iordan, lnIrã EslmoI, pánã la
Velsa, despre apusul lul Moav.
5û. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, la apusul
lul Moav, lángã Iordan, despre Ierlhon, zlcánd:
51. ,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl cãIrã dánµll:
«Sã Ireace{l Iordanul ln pãmánIul Hanaan.
52. Sl sã pllarde{l pre Io{l cel ce lãculesc
pre pãmánI lnalnIea fea{ll voasIre,* µl sã
sIrlca{l seamnele lor, µl Io{l ldolll lor cel
vãrsa{l sã-l pllarde{l, µl Io{l sIálpll lor (a) sã-l
sIrlca{l.
53. Sl dupã ce ve{l pllarde pre Io{l cel ce
lãculesc pãmánIul, lãcul{l vol lnIr-lnsul, cã
voao v-am daI pãmánIul lor moµIenlre.
54. Sl ve{l lmpãr{l pãmánIul lor cu soarIe
dupã neamurlle voasIre, celor mal mul{l ve{l
da mal mulIã moµle, µl celor mal pu{lnl ve{l
da mal pu{lnã moµle, orl ln ce loc va leµl
soarIea fleµIecul, acolo va fl a lul, dupã
neamurlle famlllllor voasIre ve{l lmpãr{l
moµllle.
55. Iarã de nu ve{l pllarde pre cel ce lãculesc
pre pãmánI lnalnIea fea{ll voasIre, µl pre cá{l
ve{l lãsa dlnIr-lnµll, vor fl splnl ln ochll voµIrl,
µl boldurl ln coasIele voasIre, µl vor vrãjmãµl
voao pre pãmánIul ln care ve{l lãcul vol.
56. Sl dupã cum am socoIlI sã le fac lor,
volu face voaoȬ.
CAP 34
Pdmdntul FdgdJuìnjìì ¸ì loturdle luì Jupd putru pdrjì u
lumìì, ¸ì ucelu cu sorjì sd se impdrjuscd sd porunceu¸te,
uJdogdnJu-sd numele celor ce-l oor impdrjì.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
zlcánd:
,PorunceaµIe flllor lul Israll,
µl grãlaµIe cãIrã el: «Vol lnIra{l
ln pãmánIul Hanaan, acesIa va fl voao
moµIenlre, pãmánIul lul Hanaan lmpreunã cu
hoIarãle lul.
3.* Sl va fl voao laIurea cea de cãIrã
amllazãzl, de la pusIlla Sln, pánã unde sã
{lne de Edom, µl vor fl voao hoIarãle cãIrã
lor, care era ca sIálpll.
1.
2.
*Sus
11, 34
*Sus
13, 1
[12, 16]
*2 Leage
1û, 7
*Sus
2û, 1
*Sus
2û, 25
Leage
32, 5û
*2 Leage
7, 5
Judec.
2, 2
*Isus N.
15, 1
155
CARTEA NUMERILOR CAP 34 SI 35
amllazãzl despre parIea mãrll cell sãraIe de
la rãsãrlI.
4. Sl vor lncunglura pre vol hoIarãle de la
amllazãzl cãIrã sulµul Acravlnulul, µl va
Ireace Enacul, µl va fl sfárµlIul lul cãIrã
amllazãzl Cadlsul lul Varnl, µl sã va sfárµl la
sãlaµul lul Arad, µl va Ireace Asemona.
5. Sl va lncunglura hoIarãle de la Asemona
valea EghlpIulul, µl va fl sfárµlIul lor Marea
cea Mare.
6. Sl hoIarãle de cãIrã mare vor fl voao,
Marea cea Mare va hoIãrl, aceasIa va fl voao
hoIarãle de cãIrã mare.
7. Sl de cãIrã mllazãnoapIe acesIa va fl voao
hoIarul, de la Marea cea Mare ve{l mãsura
voao lnµlvã, pre lángã munIe, munIele.
8. Sl de la munIe ve{l mãsura voao munIele,
pánã unde lnIrã la EmaI, µl va fl sfárµlIul lul
hoIarãle Saradoculul.
9. Sl sã vor sfárµl hoIarãle lul la Defrona, µl
va fl sfárµlIul lul la Arsenalna, acesIa va fl
hoIarul vosIru de cãIrã mllazãnoapIe.
1û. Sl ve{l mãsura voao hoIarãle despre
rãsãrlI, de la Arsenalna pánã la Sepfamar.
11. Sl sã vor pogorl hoIarãle de la Sepfamar
pánã la Vlla de cãIrã rãsãrlI, la lzvoarã, µl sã
vor pogorl hoIarãle de la Vlla, µl vor lovl la
umãrul mãrll HereneI, de cãIrã rãsãrlI.
12. Sl sã vor pogorl hoIarãle la Iordan, µl va
fl sfárµlIul Marea cea SãraIã. AcesIa va fl
pãmánIul vosIru µl hoIarãle lul prlmpreglur.
13. Sl au porunclI Molsl flllor lul Israll,
zlcánd: ,AcesIa easIe pãmánIul, care-l ve{l
moµIenl cu sor{l, ln ce chlp au rándulI
Domnul sã-l dea la noao neamurl, µl la
jumãIaIe dln neamul lul Manasl.
14. Cã neamul flllor lul Ruvln µl neamul flllor
lul Gad, dupã casele famlllllor sale, µl
jumãIaIe dln neamul lul Manasl au luaI
moµllle sale.
15. Doao neamurl µl o jumãIaIe de neam au
luaI moµllle sale dlncolo de Iordan, de cãIrã
Ierlhon, despre amllazãzl, cãIrã rãsãrlI¨.
16. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
17.* ,AceasIea sánI numele bãrba{llor, care
vor lmpãr{l voao moµle pãmánIul: Eleazar,
preoIul, µl Ilsus a lul Navl.
18. Sl cáIe un bolarlu dln IoI neamul ve{l
lua, ca sã vã lmpãr{ascã voao moµle pãmán-
Iul.
19. Sl aceasIea sánI numele bãrba{llor: dln
neamul lul Iuda, Halev, fllul lul Iefonl.
2û. Dln neamul lul Slmeon, Salamlll, fllul
lul Semlud.
21. Dln neamul lul Venlamln, Eldad, fllul lul
Haslon.
22. Dln neamul lul Dan, bolarlul Vakhlr, fllul
lul Egll.
23. Dln flll lul Ioslf, dln neamul flllor lul
Manasl, bolarlul Anlll, fllul lul Sufl.
24. Dln neamul flllor lul Efralm, bolarlul
Camull, fllul lul SavaIan.
25. Dln neamul lul Zavulon, bolarlul Ellsa-
fan, fllul lul Farnah.
26. Dln neamul flllor lul Isahar, bolarlul
FalIlll, fllul lul Oza.
27. Dln neamul flllor lul Aslr, bolarlul Ahlor,
fllul lul Seleml.
28. Dln neamul lul NefIallm, bolarlul Fadall,
fllul lul Iamlud¨.
29. AcesIora au porunclI Domnul sã
lmpãr{ascã flllor lul Israll pãmánIul lul
Hanaan.
CAP 35
5d porunceu¸te u sd rdnJuì putruzecì ¸ì opt Je cetdjì ¸ì
o¸teuze leoìjìlor, ¸ì Jìntr-uceuleu ¸usd cetdjì Je scdpure
pentru ucìJere, leugeu ucìJerìì cu ooìu ¸ì jdrd Je ooìe,
Jupd o mdrturìe nìmeneu nu sd ou ucìJe.
l au grãlI Domnul cãIrã Molsl,
la apusul lul Moav, lángã
Iordan, de cãIrã Ierlhon, zlcánd:
,PorunceaµIe flllor lul Israll sã
dea levl{llor dln sor{lle moµlel sale ceIã{l sã
lãculascã, µl ceale dlnalnIea ceIã{llor, µl ceale
de prlmpreglur sã le dea levl{llor.
3. Sl ceIã{lle vor fl lor de lãculI, larã ceale
de prlmpreglurul lor vor fl doblIoacelor lor,
µl IuIuror celor cu paIru plcloare ale lor.
4. Sl ceale dln afarã de ceIã{lle care le ve{l
da levl{llor de la zldul ceIã{ll dln afarã, doao
mll de co{l lmpreglur.
5. Sl vel mãsura afarã dln ceIaIe laIurea de
cãIrã rãsãrlI, doao mll de co{l, µl laIurea de
cãIrã amllazãzl, doao mll de co{l, µl laIurea
de cãIrã mare, doao mll de co{l, µl laIurea de
cãIrã mllazãnoapIe, doao mll de co{l, µl
ceIaIea sã fle ln mljlocul acesIora µl hoIarãle
ceIã{llor.
6. Sl ceIã{l ve{l da levl{llor, µease ceIã{l de
scãpare acolo celul ce va omorl, µl lángã
aceasIea, paIruzecl µl doao de ceIã{l.
7. ToaIe ceIã{lle care le ve{l da levl{llor,
paIruzecl µl opI de ceIã{l, aceasIea µl sãlaµele
ceale dlnalnIea lor.
8. Sl ceIã{lle care le ve{l da dln moµlla flllor
lul Israll, de la cel ce au mulIe, mulIe, µl de
la cel ce au mal pu{lne, pu{lne, fleµIecarele
dupã moµlla sa, carea va moµIenl, va da dln
ceIã{l levl{llor¨.
9. Sl au grãlI Domnul cãIrã Molsl, zlcánd:
1û. ,GrãlaµIe flllor lul Israll µl zl cãIrã dánµll:*
«Vol Ireace{l Iordanul ln pãmánIul Hanaan.
11.* Sl ve{l osãbl voao ceIã{l, care vor fl de
scãpare voao, ca sã scape acolo IoI uclgaµul
ce va uclde sufleI fãrã de vole.
12. Sl vor fl voao aceasIe ceIã{l scãpare de
rudenllle celul omoráI, µl nu va murl ucl-
gãIorlul pánã va sIa lnalnIea adunãrll la
judecaIã.
1.
2.*
*Isus N.
14, 1, 2
*Isus N.
21, 2
*2 Leage
19, 2
*Isus N.
2û, 2
156
CARTEA NUMERILOR CAP 35 SI 36
o mãrIurle nu va puIea mãrIurlsl asupra
sufleIulul sã moarã.
31. Sl sã nu lua{l rãscumpãrare penIru sufleI
de la cel uclgãIorlu, cel vlnovaI sã se omoarã,
cu moarIe sã se omoarã.
32. Sã nu lua{l rãscumpãrare de la cel ce au
fuglI ln ceIaIe de scãpare, ca larãµl sã poaIã
lãcul ln pãmánIul sãu pánã va murl preoIul
cel mare.
33. Sl sã nu spurca{l pãmánIul pre care lãcul{l,
cã sángele acesIa spurcã pãmánIul, µl nu sã va
curã{l pãmánIul de sángele cel vãrsaI presIe
el, fãrã numal cu sángele celul ce l-au vãrsaI.
34. Sl sã nu spurca{l pãmánIul pre care lãcul{l,
pre care µl Eu lãculesc lnIru vol, cã Eu sánI
Domnul, Cel ce lãculesc lnIrã flll lul Israll»¨.
CAP 36
leuge sd pune cu jeutele cure ìuu mo¸tenìreu pdrìnteuscd
sd se mdrìte Jupd ceì Je un neum cu uì sdì, cu sd nu sd
umeustece prìn mdrìtdrì neumurìle, ¸ì mo¸ììle sd se
strdmute.
l s-au apropllaI bolarll famlllllor
flllor lul Galaad, al feclorulul lul
Mahlr, al feclorulul lul Manasl,
dln neamul flllor lul Ioslf, µl au
grãlI lnalnIea lul Molsl µl lnalnIea lul Eleazar,
preoIulul, µl lnalnIea bolarllor cãsllor famlll-
llor flllor lul Israll.
2.* Sl au zls: ,Domnulul nosIru au porunclI
Domnul sã dea pãmánIul moµIenlrll cu sor{l
flllor lul Israll, µl domnulul nosIru au porunclI
Domnul sã dea moµlla lul Salpaad, fraIelul
nosIru, feaIelor lul.
3. Sl vor fl unula dln neamurlle flllor lul Israll
fãmel, µl sã va lua soarIea lor dln moµlla
pãrln{llor noµIrl, µl sã va adaoge la moµlla
neamulul, dupã care sã vor mãrlIa, µl sã va
lua dln soarIea moµIenlrll noasIre.
4. Încã µl cánd va fl slobozlre (a) flllor lul
Israll, µl sã va adaoge moµlla lor la moµlla
neamulul, dupã care sã vor mãrlIa, µl dln
moµlla neamulul famlllel noasIre sã va lua
moµlla lor¨.
5. Sl au porunclI Molsl flllor lul Israll dln
porunca Domnulul, zlcánd: ,DrepI grãlaµIe
neamul flllor lul Ioslf.
6. AcesIa easIe cuvánIul, care au porunclI
Domnul feaIelor lul Salpaad, zlcánd: «Unde le
va plãcea lor* sã se mãrlIe, lnsã numal dupã
cel dln norodul pãrlnIelul lor sã se mãrlIe.
7. Sl sã nu sã sIrãmuIe moµlla flllor lul Israll,
de la un neam la alI neam, cã flll lul Israll,
fleµIecarele, sã vor llpl de moµlla neamulul
famlllel sale.
8. Sl IoaIã faIa dln neamurlle flllor lul Israll,
carea easIe moµIeanã, dupã unul dln no-
rodul pãrlnIelul sãu sã se mãrlIe, ca flll
lul Israll, fleµIecarele, sã moµIeneascã
moµllle sã lnIorc lndãrãpI µl robll sã slobozesc.
13. Sl ceIã{lle care le ve{l da, ceale µeasã
ceIã{l vor fl voao de scãpare.
14. Trel ceIã{l ve{l da dlncolo de Iordan, µl
Irel ceIã{l ve{l da ln pãmánIul Hanaan.
15. Scãpare vor fl flllor lul Israll, µl celul sIrãln
µl celul nemearnlc, carele easIe lnIrã vol, vor
fl ceIã{lle aceasIea de scãpare, ca sã scape
acolo IoI cel ce va uclde sufleI fãr' de vola sa.
16. Iarã de-l va lovl cu armã de fler µl va
murl, uclgaµ easIe, cu moarIe sã se omoarã
uclgaµul.
17. Iarã de cu pllaIrã de a mánã, dln carea va
murl, ll va lovl pre dánsul µl va murl, uclgaµ
easIe, cu moarIe sã se omoarã uclgaµul.
18. Iarã deacã cu armã de lemn de a mánã,
dln carea va murl, ll va lovl pre el µl va murl,
uclgaµ easIe, cu moarIe sã se omoarã uclga-
µul.
19. Cel ce easIe rudenle de sánge, acesIa va
uclde pre omoráIorlul, cándu-l va lnIámplna
pre el, acesIa-l va omorl pre el.
2û. Iarã de-l va lmplnge penIru sfada, µl va
arunca ceva asupra lul, µl va murl,
21.* Au penIru plsma l-au lovlI pre el cu mána
µl va murl, uclgaµ easIe, cu moarIe sã se
omoarã cel ce au ucls, cel ce easIe rudã cu
cel ucls va uclde pre omoráIorlul, cándu-l va
lnIámplna pre el.
22. Iarã de va fl fãrã de veasIe, nu penIru
vrãjmãµle, ll va lmplnge pre el, sau va arunca
ceva asupra lul, nu dln rãuIaIe,
23. Sau cu vreo pllaIrã fãrã de µIlre lovlndu-l
va murl, sau va cãdea presIe el µl va murl, µl
el nu l-au fosI lul vrãjmaµ, nlcl au cercaI sã-l
facã rãu,
24. Sl va judeca adunarea lnIrã cel ce au lovlI,
µl lnIrã cel ce easIe rudã cu cel ucls, dupã
judecã{lle aceasIea.
25. Sl va scoaIe adunarea pre cel ce au ucls
de la rudenlla celul ucls, µl-l va aµeza pre el
adunarea ln ceIaIea scãpãrll lul, unde au
scãpaI, µl va lãcul acolo pánã cánd va murl
preoIul cel mare, pre carele l-au uns cu unIde-
lemn sfánI.
26. Iarã de va leµl uclgãIorlul dln hoIarãle
ceIã{ll ln carea au scãpaI,
27. Sl-l va afla pre el rudenlla celul ucls, afarã
dln hoIarãle ceIã{ll ln carea au scãpaI, µl va
uclde rudenlla celul ucls pre uclgaµ, nu easIe
vlnovaI.
28. PenIru cã ln ceIaIea ln carea au scãpaI sã
lãculascã pánã cánd va murl preoIul cel mare,
µl, dupã ce va murl preoIul cel mare, sã va
lnIoarce uclgaµul ln pãmánIul moµlel sale.
29. Sl vor fl aceasIea voao spre drepIaIe de
judecaIã lnIru neamurlle voasIre, lnIru IoaIe
lãcaµurlle voasIre.
3û. ToI cel ce va uclde sufleI, prln
mãrIurll, vel uclde pre cel ce au ucls, µl
4. (a) Adecã: ln anul a clnclzecllea, cánd IoaIe
*2 Leage
19, 11
*Sus
27, 1
*Tobl.
7, 14
1.
157
A DOAOA LEAGE CAP 1
moµlla lul cea pãrlnIeascã.
9. Sl sã nu sã sIrãmuIe moµlla de la un neam
la alI neam, cl flll lul Israll, fleµIecarele, sã
se llpeascã de moµlla sa»¨.
1û. În ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl,
aµea au fãcuI feaIelor lul Salpaad.
11. Sl s-au mãrlIaI Tersa µl Egla µl
Melha µl Nua µl Maala, feaIele lul Sal-
paad, dupã nepo{ll lor.
12. Dln norodul lul Manasl, a flllor lul Ioslf,
s-au mãrlIaI, µl s-au adaos moµlla lor la
moµlla neamulul norodulul pãrlnIelul lor.
13. AceasIea sánI porunclle µl lndrepIãrlle
µl judecã{lle care au porunclI Domnul ln
mána lul Molsl, la apusul lul Moav, lángã
Iordan, de cãIrã Ierlhon.
A DOAOA LEAGE
CuvánI lnalnIe
nIru aceasIã carIe, Molsl, pre scurI, spune ceale ce sã cuprlnd ln CarIea
Ieµlrel, µl a Levl{llor, µl a Numerllor; lncã µl leglle ceale de la Dumnezeu
daIe le IálculaµIe, µl alIele noao mal adaoge, penIru aceaea s-au numlI A
doao Leage, despre carea carIe S. Ieronlm, ln EplsIola cãIrã Paulln, aµea
scrle: ,Sl DeuIeronomlon, A doao Leage, µl a legll evanghellceµIl mal lnalnIe
lnchlpulre, au nu aµea are ceale ce sánI mal lnalnIe, cáI noao sã fle IoaIe dln
vechl¨; Leagea IoI aceaea easIe, carea dupã leµlrea dln EghlpI ln munIele Slnall
s-au daI; cl, fllndcã acela s-au fãcuI pre slne nevreadnlcl ca sã moµIeneascã
pãmánIul cel de Dumnezeu fãgãdulI, flllor acesIora, Molsl, cu pu{lnIel lnalnIe de
moarIea sa, lnnolnd legãIura cu Dumnezeu, le spune leagea lul Dumnezeu.
Cum cã Molsl au scrls aceasIã carIe cu mulIe dovedlrl s-au adeverlI ln cuvánIul
cel presIe IoI la cãr{lle lul Molsl, cáI despre acesI lucru nlcl o lndolalã nu poaIe sã
fle, de vreame ce, µl la lncepuIul µl la sfárµlIul cãr{ll aceµIlla, aceasIa sã
mãrIurlseaµIe, µl prln AnIonomasla, ln scrlpIurã CarIea Legll sã numeaµIe, ca ln
carIea a doao a lul Esdra, cap 8, µl carIea lnIálu, cap 5. Dupã ce Zorovavel au
lnIors norodul, IoaIe dupã porunca Legll lul Molsl, omulul lul Dumnezeu, s-au
fãcuI, jerIvenlc s-au rádlcaI, jerIvã de pururea s-au adus, µl sãrbãIorlle s-au prãznulI;
aµea cáI, lnalnIe de venlrea lul Esdra, Leagea lul Molsl era cunoscuIã, µl nu de
Esdra aflaIã, nu schlmbaIã mal várIos lnIru ceale ce sánI despre lucrurlle ceale
mal marl. Care lucru µl de acl sã veade cã aµezarea gralulul dln carIea lul Esdra cu
IoIul easIe oslblI de gralul cel dln A doao Leage µl dln cealelalIe cãr{l a lul Molsl.
Apol, mal IoaIe lucrurlle µl lnIámplãrlle, mlnunlle, slujba dumnezelascã µl leglle
ln prorocl sã spun, µl aµea Esdra nlcl a le sIrãmuIa, nlcl a le muIa nu au puIuI,
Iocma sã fle µl vruI, de nu ar fl sIrãmuIaI IoaIã ScrlpIura, care lucru a-l face nu
l-au puIuI.
CAP 1
5curtd tdlcuìre celor ce s-uu intdmplut luì lsruìl in pustìe, ¸ì peJeupsu necreJìncìosuluì noroJ, u morjìì suu u nemernìcìeì,
prìn putruzecì Je unì.
ceasIea sánI cuvlnIele, care
le-au grãlI Molsl la IoI Israllul
dlncolo de Iordan, ln pusIlla cea
de cãIrã apus, aproape de Marea
Roµle, lnIrã Faran µl lnIrã Tofol µl lnIrã Lovon
µl lnIrã Avlon µl lnIrã Vãlle ceale de Aur.
2. Unsprãzeace zlle dln Horlv, cale pre
munIele Sllr, pánã la Cadlsul Varnel.
3. Sl au fosI ln anul al paIruzecllea, ln luna
a unsprãzeacea, ln zloa dlnIálu a lunel,
au grãlI Molsl cãIrã Io{l flll lul Israll, dupã
IoaIe cáIe l-au porunclI lul Domnul sã le
spule lor.
4.* Dupã ce au bãIuI pre Slon, lmpãraIul
amorellor, carele au lãculI ln Esevon, µl pre
Og, lmpãraIul Vasanulul, carele au lãculI ln
AsIaroI, µl ln Edraln,
5. Dlncolo de Iordan, ln pãmánIul lul Moav,
au lncepuI Molsl a spune leagea aceasIa,
zlcánd:
*Num.
21, 24
1.
158
A DOAOA LEAGE CAP 1
6. ,Domnul Dumnezeul nosIru au grãlI noao
ln Horlv, zlcánd: «DesIul a{l lãculI ln munIele
acesIa.
7. ÎnIoarce{l-vã µl mearge{l, µl lnIra{l ln
munIele amorellor, µl la Io{l lãculIorll Aravlel,
ln munIe µl ln cámp, µl cãIrã amllazãzl, µl
pre pãmánIul cel de lángã mare, a hananellor,
µl ln preajma Llvanulul, pánã la rául cel mare
al EufraIulul.
8. Vede{l, am pus lnalnIea voasIrã pãmán-
Iul, care s-au juraI Domnul pãrln{llor voµIrl,
lul Avraam µl lul Isaac µl lul Iacov, sã-l dea
lor µl semln{lel lor dupã dánµll».
9. Sl am zls cãIrã vol ln vreamea aceaea,
zlcánd:* «Nu volu puIea slngur sã vã porI pre
vol.
1û. Domnul Dumnezeul vosIru v-au lnmul{lI
pre vol, µl, laIã, sánIe{l asIãzl ca sIealele
cerlulul de mul{l.
11. Domnul Dumnezeul pãrln{llor voµIrl sã
va adaogã pre vol, ca sã fl{l cu mll de pãr{l
mal mul{l, µl sã vã blagosloveascã, dupã cum
au grãlI voao.
12. Cum volu puIea slngur purIa necazul
vosIru µl greuIaIea voasIrã µl prlclle voasIre?
13. Aleage{l dlnIru vol bãrba{l, carll sánI
ln{elep{l µl µIluIorl, µl cu mlnIe lnIru neamu-
rlle voasIre, µl volu pune pre el povã{ulIorl
presIe vol».
14. Sl ml-a{l rãspuns, µl a{l zls: «Bun easIe
cuvánIul care al grãlI sã-l facl».
15. Sl am luaI dlnIrã vol bãrba{l ln{elep{l µl
µIluIorl µl cu mlnIe, µl l-am pus pre el presIe
vol sã vã povã{ulascã, presIe mll, µl presIe
suIe, µl presIe clnclzecl, µl presIe zecl, µl
lspravnlcl (a) judecãIorllor voµIrl.
16. Sl am porunclI judecãIorllor voµIrl ln
vreamea aceaea, zlcánd: «AsculIa{l lnIrã fra{ll
voµIrl, µl judeca{l drepI lnIrã om µl lnIrã
fraIele lul, µl lnIrã nemearnlcul lul.
17.* Sã nu cunoµIl fa{a la judecaIã, pre cel
mlc µl pre cel mare lnIocma sã-l judecl, sã
nu Ie sfleµIl de fa{a omulul, cã judecaIa a lul
Dumnezeu easIe, µl lucrul care va fl voao greu
ll ve{l aduce la mlne µl-l volu auzl eu».
18. Sl am porunclI voao ln vreamea aceaea
IoaIe cuvlnIele care sã le face{l.
19. Sl, purcezlnd dln Horlv, am mers IoaIã
pusIlla cea mare µl groaznlcã, carea o a{l
vãzuI, calea munIelul amoreulul, dupã cum
au porunclI Domnul Dumnezeul nosIru noao,
µl am venlI pánã ln Cadlsul Varnl.
2û. Sl am zls cãIrã vol: «VenlI-a{l pánã la
munIele amoreulul, care-l dã noao Domnul
Dumnezeul nosIru.
21. Vede{l, au daI Domnul Dumnezeul
vosIru lnalnIea fea{ll voasIre pãmánIul,
sulndu-vã, moµIenl{l-l, ln ce chlp au zls voao
15. (a) În cea veachle easIe: purIãIorl de cãr{l,
Domnul Dumnezeul pãrln{llor voµIrl, nu vã Iea-
me{l, nlcl vã spãrlla{l».
22.* Sl a{l venlI Io{l la mlne µl a{l zls: «Sã
IrlmlIem oamenl lnalnIea noasIrã µl sã cearce
pãmánIul, µl sã ne spule noao rãspuns, pre
carea cale sã ne sulm lnIr-lnsul µl ln care ceIã{l
sã lnIrãm».
23. Sl au plãcuI lnalnIea mea cuvánIul, µl am
luaI dlnIrã vol dolsprãzeace bãrba{l, dln fleµIe-
care neam un bãrbaI.
24. Sl, mergánd, s-au sulI ln munIe, µl au venlI
pánã la Valea SIrugurulul, µl l-au prlvlI pre el.
25. Sl, luánd ln málnlle sale dln rodul
pãmánIulul, au adus la nol µl au zls: «Bun easIe
pãmánIul care-l dã noao Domnul Dumnezeul
nosIru».
26. Sl nu a{l vruI sã vã sul{l, cl a{l cãlcaI cuván-
Iul Domnulul Dumnezeulul vosIru.
27. Sl a{l cárIlI ln corIurlle voasIre, µl a{l zls:
«PenIru cã ne-au uráI pre nol Domnul, penIru
aceaea ne-au scos dln pãmánIul EghlpIulul, ca
sã ne dea ln málnlle amorellor, sã ne pllarzã
pre nol.
28. Unde ne sulm nol?» Fra{ll voµIrl v-au lnIors
lnlma voasIrã, zlcánd: «Neam mare µl mulI µl
mal Iare decáI nol, µl ceIã{l marl µl zldlIe pánã
la cerlu, lncã µl feclorl de urllaµl am vãzuI acolo».
29. Sl am zls cãIrã vol: «Sã nu vã Ieame{l, nlcl
sã vã spãrlla{l de el.
3û. Domnul Dumnezeul nosIru, Cel ce mearge
lnalnIea fea{ll voasIre, El va baIe pre el lmpreu-
nã cu vol, dupã IoaIe cáIe au fãcuI noao, ln
pãmánIul EghlpIulul.
31. Sl ln pusIlla aceasIa, carea o a{l vãzuI,
cum Ie-au hrãnlI cu hranã Domnul Dumnezeul
Iãu, cum ar fl purIaI cu hranã vreun om pre
fllul sãu, ln IoaIã calea, carea a{l umblaI, pánã
ce a{l venlI la locul acesIa».
32. Sl ln cuvánIul acesIa nu a{l crezuI Dom-
nulul Dumnezeulul vosIru,
33.* Carele mearge lnalnIea voasIrã ln calea
aceasIa, ca sã vã aleagã voao loc, povã{uln-
du-vã pre vol noapIea cu foc, ca sã vã araIe
calea, pre carea sã mearge{l, µl cu nor zloa.
34. Sl au auzlI Domnul glasul cuvlnIelor
voasIre, µl, mãnllndu-Sã, S-au juraI, zlcánd:
35.* «De va vedea clneva dln oamenll aceµIla
pãmánIul cel bun, care M-am juraI pãrln{llor
lor,
36. Afarã de Halev, fllul lul Iefonl, el ll va vedea,
µl lul volu da pãmánIul, pre care s-au sulI, µl
flllor lul, penIru cã el lnIru IoaIe au asculIaI
pre Domnul».
37. Sl pre mlne s-au mãnllaI Domnul penIru
vol, zlcánd:* «Nlcl Iu nu vel lnIra acolo,
38. Ilsus, fllul lul Navl, cel ce sIã lnalnIea Ia,
acesIa va lnIra acolo, pre el ll lnIãreaµIe, cã el
va lmpãr{l lul Israll pãmánIul cu soarIe.
ln loc de lspravnlcl.
*Ieµlre
18, 18
*Ioan
7, 24
Levl{l
19, 15
Jos
16, 19
Slrah
2û, 31
Iacov
2, 1
*Nume.
13, 3
*Ieµlre
13, 21
Numer.
14, 14
*Numer.
14, 23

Psalm
94, 12
*Nume.
2û, 12
159
A DOAOA LEAGE CAP 1 SI 2
39. Sl pruncll voµIrl, de carll a{l zls cã vor fl
de jeaf, µl IoI pruncul Ilnãr, carele nu µIle
asIãzl rãu au bun. AceµIla vor lnIra acolo,
µl-l volu da lor µl-l vor moµIenl pre el.
4û. Sl vol vã lnIoarce{l µl mearge{l ln pusIle
pre calea cea despre Marea Roµle».
41.* Sl a{l rãspuns µl a{l zls: «PãcãIulI-am
lnalnIea Domnulul Dumnezeulul nosIru. Nol,
sulndu-ne, vom face rãzbolu dupã IoaIe, cáIe
au porunclI Domnul Dumnezeul nosIru
noao». Sl, luánd fleµIecarele armele sale µl
adunándu-vã, v-a{l sulI ln munIe.
42. Sl au zls Domnul cãIrã mlne: «Zl lor:* 'Nu
vã sul{l, nlcl face{l rãzbolu, cã Eu nu sánI cu
vol, µl sã nu perl{l lnalnIea vrãjmaµllor voµIrl'».
43. Sl am grãlI voao, µl nu m-a{l asculIaI µl
a{l cãlcaI cuvánIul Domnulul, µl, sume{ln-
du-vã, v-a{l sulI ln munIe.
44. Sl, leµlnd amoreul cel ce lãcula ln mun-
Iele acela lnIru lnIlmplnarea voasIrã, v-au
gonlI pre vol, cum fac alblnele, µl v-au IãlaI
pre vol, de la Sllr pánã la Erma.
45. Sl, µezlnd, a{l pláns lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul nosIru, µl nu au auzlI Domnul
glasul vosIru, nlcl au cãuIaI spre vol.
46. Sl a{l µezuI ln Cadls zlle mulIe, cáI au
fosI zlle mulIe, cáIe a{l µezuI acolo.
CAP 2
Pomenìreu jucerìì Je bìne noroJuluì, oprìreu noroJuluì
improtìou luì Mouo ¸ì u luì Amon, ¸ì bdtuìu impdrutuluì
5ìon ¸ì luureu pdmdntuluì luì.
l, lnIorcándu-ne, am purces ln
pusIle pre calea cea despre
Marea Roµle, precum au grãlI
Domnul cãIrã mlne, µl am
lncungluraI munIele Sllrulul ln mulIe zlle.
2. Sl au zls Domnul cãIrã mlne:
3. «DesIul a{l lncungluraI munIele acesIa,
lnIoarce{l-vã, darã, cãIrã mllazãnoapIe.
4. Sl porunceaµIe norodulul, zlcánd: 'Vol
ve{l Ireace prln hoIarãle fra{llor voµIrl, flllor
lul Isav, carll lãculesc ln Sllr, µl sã vor lnfrlco-
µea de vol, µl sã vor Ieame foarIe.
5. Sã nu face{l cu el rãzbolu, penIru cã nu
volu da voao dln pãmánIul lor nlcl o urmã de
plclor, penIru cã moµIenlre am daI flllor lul
Isav munIele Sllr.
6. Cu arglnI cumpãra{l-vã bucaIe de la el µl
mánca{l, µl apã cumpãra{l de la el cu arglnI
µl bea{l.
7. Cã Domnul Dumnezeul nosIru Ie-au
blagoslovlI pre Ilne lnIru IoaIe lucrurlle
málnllor Iale. CunoaµIe cum al IrecuI (a)
pusIlla cea mare µl groaznlcã; laIã, paIruzecl
de anl Domnul Dumnezeul Iãu au fosI cu Ilne
µl de nlmlca nu al avuI llpsã'».
8. Sl am IrecuI de la fra{ll noµIrl, flll
7. (a) Cea jldov. µl IoaIe Iãlmãclrlle, slrleneaµIe,
arãbeaµIe, laIlneaµIe, au: µIle cum al IrecuI pusIlla.
lul Isav, carll lãcula ln Sllr lángã calea
Aravel, de la Elon, µl de la Gheslon Gaver,
µl, lnIorcándu-ne, am IrecuI calea pusIlel lul
Moav.
9. Sl au zls Domnul cãIrã mlne: «Nu vã
lnvrãjbl{l cu moavlIeanll µl sã nu face{l
rãzbolu cu el, penIru cã nu volu da voao dln
pãmánIul lor moµle, cã flllor lul LoI am daI
Arolrul sã-l moµIeneascã.
1û. Omlnll mal lnalnIe au µezuI pre dánsul,
neam mare µl mulI µl Iarl, ca µl enachlmll.
11. Rafalnl (b) sã socoIea µl el ca µl enachl-
mll; larã moavlIeanll l-au numlI pre el omlnl.
12. Sl ln Sllr mal lnalnIe µedea horeul; µl
flll lul Isav l-au plerduI pre el, µl l-au sfãrmaI
de la fa{a sa, µl au lãculI el ln locul lor, cum
au fãcuI Israll cu pãmánIul moµIenlrll sale,
care l-au daI lor Domnul.
13. Acum, darã, scula{l-vã µl purceade{l µl
Ireace{l valea ZareI».
14. Sl zllele ln care am mers de la Cadlsul
Varnll, pánã am IrecuI valea ZareI, sánI Irel-
zecl µl opI de anl, pánã ce au murlI dln
Iabãrã IoI neamul bãrba{llor celor rãz-
bolnlcl, precum s-au juraI lor Domnul
Dumnezeu.
15. Sl mána Domnulul au fosI presIe el, ca
sã Iopeascã pre el dln Iabãrã, pánã ce au
perlI.
16. Sl au fosI dupã ce au cãzuI Io{l bãrba{ll
cel rãzbolnlcl, µl au murlI dlnIrã norod.
17. Sl au grãlI Domnul cãIrã mlne, zlcánd:
18. «Tu vel Ireace asIãzl hoIarãle lul Moav,
Arolrul.
19. Sl vã ve{l aproplla aproape de flll lul
Aman, sã nu vã lnvrãjbl{l cu el, µl sã nu
baIe{l rãzbolu cu el, penIru cã dln pãmánIul
lul Aman nu volu da {le moµle, cã flllor lul
LoI l-am daI moµle.
2û. PãmánIul rafalnllor s-au socoIlI µl
acesIa, penIru cã rafalnll au lãculI mal
lnalnIe pre el, µl anamlIeanll ll chllamã pre
el zohomlnl.
21. Neam mare µl mulI µl mal Iare decáI
vol, ca µl enachlmll, µl l-au plerduI pre el
Domnul dlnalnIea fea{ll lor, µl au moµIenlI
µl au lãculI ln locul lor pánã ln zloa aceasIa.
22. Precum au fãcuI flll lul Isav, cel ce
lãculesc ln Sllr, carll au plerduI pre horel
de la fa{a sa, µl l-au moµIenlI pre el µl au
lãculI ln locul lor pánã ln zloa aceasIa.
23. Sl pre evell, cel ce lãcula ln AslroI pánã
la Gaza, µl pre capadochll, care au leµlI dln
Capadochlla, l-au plerduI µl au lãculI ln
locul lor.
24. Acum, darã, scula{l-vã, µl vã duce{l µl
Ireace{l valea Arnonulul. IaIã, am daI ln
málnlle Iale pre Slon, amoreul, lmpãraIul
11. (b) Rafalnl, adecã urllaµl.
1.
*Nume.
14, 4û
*Nume.
14, 42
16û
A DOAOA LEAGE CAP 2 SI 3
Esevonulul, µl pãmánIul lul. Înceape a-l moµ-
Ienl, fã cu el rãzbolu ln zloa aceasIa.
25. Înceape a da cu Iremurul Iãu µl frlca Ia
presIe IoaIe neamurlle ceale de supI cerlu, cáI,
auzlnd de numele Iãu, sã vor Iurbura µl sã vor
Ieame de fa{a voasIrã».
26.* Sl am Irlmls soll dln pusIlla ChedamoI la
Slon, lmpãraIul Esevonulul, cu cuvlnIe de pace,
zlcánd:
27. «Treace-volu prln pãmánIul Iãu, pre cale
volu mearge, nu mã volu abaIe la dreapIa au la
sIánga.
28. BucaIe pre banl lml vel da µl volu mánca,
µl apã pre banl lml vel da µl volu bea; numal
cáI volu Ireace cu plcloarele meale.
29. Precum ml-au fãcuI mle flll lul Isav, cel ce
lãculesc ln Sllr, µl moavlIeanll, cel ce lãculesc
ln Arolr, pánã ce volu Ireace Iordanul ln
pãmánIul care-l dã noao Domnul Dumnezeul
nosIru».
3û. Sl nu au vruI Slon, lmpãraIul Esevonulul,
sã Ireacem nol prln hoIarul lul, penIru cã
Domnul Dumnezeul nosIru au lnvárIoµeaI
duhul lul µl au lnIãrlI lnlma lul, ca sã se dea ln
málnlle Iale, ca ln zloa aceasIa.
31. Sl au zls Domnul cãIrã mlne:* «IaIã, am
lncepuI a da lnalnIea fea{ll Iale pre Slon,
amoreul, lmpãraIul Esevonulul, µl pãmánIul lul,
µl lnceape a moµIenl pãmánIul lul».
32. Sl au leµlI Slon, lmpãraIul Esevonulul,
lnIru lnIámplnarea noasIrã, el µl IoI norodul
lul la rãzbolu ln Iasa.
33. Sl l-au daI pre el Domnul Dumnezeul
nosIru lnalnIea fea{ll noasIre, ln málnlle
noasIre, µl l-am bãIuI pre el, µl pre flll lul, µl
pre IoI norodul lul.
34. Sl am luaI IoaIe ceIã{lle lul ln vreamea
aceaea, µl apol am sIrlcaI IoaIã ceIaIea, µl dln
mulerlle lor µl dln flll lor, pre nlmenea n-am
lãsaI vlu.
35. Cl numal doblIoacele am prãdaI µl
dobánzlle ceIã{llor, care le-am luaI.
36. De la Arolr, carea easIe ln marglnea
pãrãulul Arnlonulul, µl ceIaIea, µl care easIe ln
vale, pánã la munIele Galaad. Nu au fosI ceIaIe
carea sã fle scãpaI de nol. ToaIe le-au daI
Domnul Dumnezeul nosIru ln málnlle noasIre.
37. Numal la pãmánIul flllor lul Aman nu
ne-am apropllaI, la IoaIe ceale dln valea lul
Iavoc µl la ceIã{lle ceale dln munIe, dupã cum
au porunclI noao Domnul Dumnezeul nosIru.
CAP 3
Bìruìnju usupru luì Og, impdrutul \usunuluì, ¸ì putul luì, ¸ì
sourteu u Jouo neumurì ¸ì jumdtute Jìncouce Je lorJun, sd
rougd Moìsì sd poutd intru lu Pdmdntul FdgdJuìnjìì, cì Domnul
nu-ì ingdJuìe uceustu, ¸ì intdreu¸te pre lìsus spre bdtuìu celorululjì
lununeì.
l, lnIorcándu-ne, ne-am sulI pre
calea cea de la Vasan,* µl Og,
lmpãraIul Vasanulul, au leµlI
lnalnIea noasIrã, el µl IoI norodul
lul, la rãzbolu ln Edralm.
2. Sl au zls Domnul cãIrã mlne: «Nu Ie Ieame
de el, cã ln málnlle Iale l-am daI pre el, µl pre
IoI norodul lul µl IoI pãmánIul lul,* µl sã facl
cu el cum al fãcuI cu Slon, lmpãraIul amorellor,
carele lãcula ln Esevon».
3.* Sl au daI Domnul Dumnezeul nosIru ln
málnlle noasIre µl pre Og, lmpãraIul Vasanulul,
µl pre IoI norodul lul, µl l-am IãlaI, cáI nu l-au
rãmas lul sãmán{ã.
4. Sl am luaI IoaIe ceIã{lle lul ln vreamea
aceaea, nu au fosI ceIaIe carea sã nu o flm luaI
de la el, µeasezecl de ceIã{l, µl IoaIe ceale de
prlmpreglurul Argovulul ale lmpãraIulul Og, de
la Vasan.
5. ToaIe ceIã{lle lnIãrlIe, zldurl lnalIe, por{l
µl zãvoarã, afarã de ceIã{lle ferezellor, ceale
mulIe foarIe.
6. I-am plerduI pre el, precum am fãcuI lul
Slon, lmpãraIulul Esevonulul, µl apol am
sIrlcaI IoaIã ceIaIea, µl pre mulerlle lor µl pre
pruncll lor.
7. Sl IoaIe doblIoacele lor µl dobánzlle
ceIã{llor le-am prãdaI.
8. Sl am luaI ln vreamea aceaea pãmánIul
dln málnlle celor dol lmpãra{l al amorellor,
carll era dlncolo de Iordan, de la valea Arno-
nulul pánã la munIele Aermonulul.
9. Flnlcheanll Arnonul ll numesc Sanlor; larã
amoreul l-au numlI Sanlr.
1û. ToaIe ceIã{lle ceale dln Mlsor, µl IoaIe
ceIã{lle Galaadulul, µl IoI Vasanul pánã la
Elha µl pánã la Edralm, ceIã{lle lmpãrã{lel
lul Og ln Vasan.
11. Cã numal Og, lmpãraIul Vasanulul, au
rãmas de la Rafaln. IaIã paIul lul, paI de fler,
µl, laIã, acesIa easIe ln ceIaIea flllor lul Aman,
de noao co{l lunglmea lul µl de paIru co{l
lã{lmea lul, cu coIul bãrbãIesc.
12. Sl pãmánIul acesIa l-am moµIenlI ln
vreamea aceaea, de la Arolr, carea easIe lángã
{ãrmurele ráulul Arnonulul, µl jumãIaIe dln
munIele Galaad µl ceIã{lle lul le-am daI* lul
Ruvln µl lul Gad.
13. Sl ce au mal rãmas dln pãmánIul lul
Galaad, µl IoI Vasanul lmpãrã{lel lul Og l-am
daI la jumãIaIe dln neamul lul Manasl; µl IoaIã
laIurea Argovulul, µl IoI Vasanul acela, pãmán-
Iul rafalnllor.
14. Sl Ialr, feclorul lul Manasl, au luaI IoaIã
laIurea Argovulul, pánã la hoIarãle Gargasll
µl a MahaIll, µl le-au numlI cu numele sãu, µl
Vasanul l-au numlI TavoI Ialr pánã ln zloa
aceasIa.
15. Sl lul Mahlr am daI Galaadul.
16. Sl lul Ruvln µl lul Gad am daI de la Galaad
pánã la rául Arnonulul, mljlocul ráulul easIe
hoIarul, µl pánã la Iavoc, rául easIe hoIarul flllor
lul Aman.
17. Sl Arava µl Iordanul, hoIarul Mahanare-
Iulul, µl pánã la Marea Aravel, µl pánã la Marea
SãraIã, supI AsldoI, cãIrã rãsãrlI.
18. Sl am porunclI voao ln vreamea aceaea,
*Nume.
21, 21
*Amos
2, 9
*Nume.
21, 33
Jos
29, 7
1.
*Nume.
21, 35 !"
*Nume.
21, 24 !!
*Nume.
32, 29
161
A DOAOA LEAGE CAP 3 SI 4
zlcánd: «Domnul Dumnezeul vosIru au daI voao
pãmánIul acesIa cu soarIe, lnIrarmándu-vã,
pãsa{l lnalnIea fea{ll fra{llor voµIrl, flllor lul
Israll, IoI cel ce poaIe.
19. Afarã de mulerlle voasIre µl de pruncl µl
de doblIoacele voasIre (cã µIlu cum cã mulIe
doblIoace ave{l), sã lãculascã ln ceIã{lle voas-
Ire, care le-am daI voao.
2û. Pánã ce va odlhnl Domnul Dumnezeul
vosIru pre fra{ll voµIrl, ca µl pre vol, µl vor
moµIenl µl aceµIla pãmánIul, carele dã lor
Domnul Dumnezeul nosIru dlncolo de Iordan,
µl vã ve{l lnIoarce fleµIecarele la moµlla sa,
carea v-am daI voao».
21.* Sl lul Ilsus am porunclI ln vreamea
aceaea, zlcánd: «Ochll voµIrl au vãzuI IoaIe cáIe
au fãcuI Domnul Dumnezeul nosIru la aceµIl
dol lmpãra{l, aµea va face Domnul Dumnezeul
nosIru la IoaIe lmpãrã{llle la care Iu Irecl.
22. Sã nu vã Ieame{l de el, cã Domnul Dum-
nezeul nosIru El va da rãzbolu penIru vol».
23. Sl m-am rugaI Domnulul ln vreamea
aceaea, zlcánd:
24. «Doamne Dumnezeule, Tu al lncepuI a
arãIa robulul Tãu Iãrlla Ta µl puIearea Ta µl
mána cea Iare µl bra{ul cel lnalI; cã clne easIe
Dumnezeu ln cerlu, sau pre pãmánI, carele sã
facã, dupã cum al fãcuI Tu µl dupã Iãrlla Ta?
25. Sã Irec, darã, µl sã vãz pãmánIul cel bun,
care easIe dlncolo de Iordan, munIele cel bun,
µl AnIlllvanul».
26. Sl m-au IrecuI cu vedearea Domnul penIru
vol µl nu m-au asculIaI, µl au zls Domnul cãIrã
mlne: «DesIul fle {le, mal mulI sã nu grãleµIl
cuvánIul acesIa.
27. Sule-Ie pre várvul (a) celul lnalI, µl prlveaµIe
cu ochll spre mare µl spre mllazãnoapIe µl
spre mllazãzl µl spre rãsãrlI, µl vezl cu ochll
Iãl, de vreame ce* Iu nu vel Ireace Iordanul
acesIa.
28. Sl porunceaµIe lul Ilsus, µl-l lnIãreaµIe pre
el, µl-l lndeamnã, de vreame ce acesIa va Ireace
lnalnIea norodulul acesIula, µl el va lmpãr{l
moµIenlre IoI pãmánIul care l-al vãzuI».
29. Sl am µezuI ln vale aproape de casa lul
Fogor.
CAP 4
lnoujd Moìsì cum cd ceì ce oor jìneu poruncìle luì
Dumnezeu bund plutd oor uoeu, ìurd ceì ce nu oor jìneu
poruncìle luì Dumnezeu peJeupsd oor uoeu, opreu¸te
tot clìpul cure ur Juce spre inclìnureu ìJolìlor, muì inuìnte
i¸ì spune mourteu su ¸ì uleuge treì cetdjì Je scdpure
ucìgu¸ìlor, Jìncolo Je lorJun, curìì jdrd Je ooìe uu omordt
pre Jeuproupele sdu.
l acum, Isralle, asculIã lndrep-
Iãrlle µl judecã{lle care eu vã
lnvã{ pre vol asIãzl sã le face{l,
ca sã Irãl{l µl sã vã lnmul{l{l,
27. (a) În cea veachle sã aflã: celul clopllI.
µl lnIránd sã moµIenl{l pãmánIul care-l dã voao
Domnul Dumnezeul pãrln{llor voµIrl.
2. Sã nu adaoge{l la cuvánIul care-l porun-
cesc eu voao, µl sã nu lua{l de la el. Pãzl{l
porunclle Domnulul Dumnezeulul nosIru,
care vã poruncesc eu asIãzl.
3.* Ochll voµIrl au vãzuI IoaIe cáIe au fãcuI
Domnul Dumnezeul nosIru lul Velfegor, cã
Domnul Dumnezeul vosIru au plerduI dlnIrã
vol pre IoI omul carele au mers dupã Velfegor.
4. Iarã vol, cel ce v-a{l llplI de Domnul
Dumnezeul vosIru, Irãl{l Io{l asIãzl.
5. Vede{l cã v-am arãIaI voao lndrepIãrl µl
judecã{l, dupã cum au porunclI mle Domnul
Dumnezeu, ca sã face{l aµea ln pãmánIul
mleu, la care mearge{l sã-l moµIenl{l.
6. Sl le ve{l pãzl µl le ve{l face, cã aceasIa
easIe ln{elepclunea voasIrã µl ln{eleagerea
lnalnIea IuIuror neamurllor, orlcáIe vor auzl
IoaIe lndrepIãrlle aceasIea, µl vor zlce: «IaIã,
norod ln{elepI µl µIluIorlu, neam mare easIe
acesIa».
7. Cã ce neam mare easIe cãrula sã le fle lor
Dumnezeu aproape, cum ne easIe noao Dom-
nul Dumnezeul nosIru lnIru IoaIe, orlcánd Îl
vom chema pre El?
8. Sl ce neam mare easIe care sã albã
lndrepIãrl µl judecã{l dreapIe, cum easIe IoaIã
leagea aceasIa, carea o dau eu asIãzl lnalnIea
voasIrã ?
9. Ia-{l amlnIe {le lnsu{l µl-{l pãzeaµIe sufleIul
Iãu foarIe. Sã nu ul{l IoaIe lucrurlle care le-au
vãzuI ochll Iãl, µl sã nu lasã dln lnlma Ia ln
IoaIe zllele vle{ll Iale. Sl sã lnve{l pre flll Iãl µl
pre flll flllor Iãl.
1û. Zloa ln carea a{l sIãIuI lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul nosIru ln Horlv, ln zloa adunãrll,
cánd au zls Domnul cãIrã mlne: «Adunã la
Mlne norodul, ca sã auzã cuvlnIele Meale, µl
sã lnvea{ã a sã Ieame de Mlne ln IoaIe zllele
care vor Irãl el pre pãmánI, µl sã lnvea{e pre
flll sãl».
11. Sl a{l venlI µl a{l sIãIuI supI munIe,* µl
munIele ardea cu foc pánã la cerlu, µl lnIu-
nearec µl cea{ã µl vlfor.
12. Sl au grãlI Domnul cãIrã vol ln munIe dln
mljlocul foculul glas de cuvlnIe, care vol l-a{l
auzlI, µl nlcl o asemãnare nu a{l vãzuI, fãrã
numal glasul.
13. Sl v-au spus voao leagea sa, carea v-au
porunclI voao sã face{l,* ceale zeace cuvlnIe
care le-au scrls pre doao Iãbll de pllaIrã.
14. Sl mle ml-au porunclI Domnul ln vreamea
aceaea sã vã lnvã{ pre vol lndrepIãrlle µl
judecã{lle, care sã le face{l ln pãmánIul la care
lnIra{l ca sã-l moµIenl{l.
15. Sl vã pãzl{l foarIe sufleIele voasIre, cã nu
a{l vãzuI nlcl o asemãnare ln zloa ln carea au
grãlI Domnul cãIrã vol, ln munIele Horlvulul,
dln mljlocul foculul.
*Nume.
27, 18
*Jos
31, 2
34, 4
*Nume.
25, 4
*Ieµlre
19, 18
*Ieµlre
34, 28
1.
162
A DOAOA LEAGE CAP 4
16. Sã nu face{l fãrãdeleage, µl sã nu vã face{l
voao asemãnare clopllIã, µl nlcl un chlp, µl
asemãnare orl bãrbãIeascã, orl fãmelascã.
17. Nlcl asemãnarea vreunul doblIoc, care
sánI pre pãmánI, nlcl asemãnarea vreunel
pasere zburãIoare, carea zboarã supI cerlu.
18. Nlcl asemãnarea vreunel jlvlnl, carea sã
IáreaµIe pre pãmánI, nlcl asemãnarea vreunul
peaµIe, care easIe ln apã supI pãmánI.
19. Ca nu vreaodlnloarã, ulIándu-Ie la cerlu,
µl vãzlnd soarele µl luna µl sIealele µl IoaIã
podoaba cerlulul, sã Ie lnµell µl sã Ie lnchlnl
lor, µl sã slujeµIl acelora care Domnul Dumne-
zeul Iãu le-au lmpãr{lI IuIuror neamurllor celor
de supI cerlu.
2û. Iarã pre vol v-au luaI Dumnezeu µl v-au
scos dln pãmánIul EghlpIulul, dln cupIorlul
cel de fler dln EghlpI, ca sã fl{l Lul norod de
moµIenlre, precum sánIe{l asIãzl.
21.* Sl Domnul Dumnezeu S-au mánllaI pre
mlne penIru ceale ce a{l zls vol, µl S-au juraI
cã nu volu Ireace Iordanul acesIa µl nu volu
lnIra ln pãmánIul care-l dã {le moµIenlre
Domnul Dumnezeul vosIru.
22. Cã eu morlu ln pãmánIul acesIa µl nu volu
Ireace Iordanul acesIa; larã vol ve{l Ireace µl
ve{l moµIenl pãmánIul cel bun.
23. Lua{l amlnIe, ca nu cumva sã ulIa{l
aµezãmánIul Domnulul Dumnezeulul nosIru,
care l-au fãcuI cu vol, sã nu face{l nlcl o fãrãde-
leage leage, µl sã nu vã face{l voao vreo asemã-
nare clopllIã dln IoaIe cáIe au porunclI {le
Domnul Dumnezeul Iãu.
24.* Cã Domnul Dumnezeul vosIru easIe foc
amlsIulIorlu, Dumnezeu rãvnlIorlu.
25. Sl deacã ve{l naµIe fll, µl flll flllor voµIrl,
µl ve{l fl lãculIorl vechl pre pãmánI, µl ve{l
face fãrãdeleage, µl ve{l face orlce asemãnare
clopllIã, µl ve{l face rãu lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul vosIru, ca sã-L mánlla{l pre El,
26. Vã mãrIurlsesc voao asIãzl, pre cerlu µl
pre pãmánI, cã cu perlre ve{l perl de pre
pãmánIul la care vol Ireace{l Iordanul, ca sã-l
moµIenl{l, nu ve{l peIreace mulIe zlle pre el,
cl cu perlre ve{l perl.
27. Sl va lmprãµIlla pre vol Domnul ln IoaIe
neamurlle, µl ve{l rãmánea pu{lnl cu numãrul
ln IoaIe neamurlle, lnIrã care va rãslpl pre
vol Domnul.
28. Sl ve{l slujl acolo la dumnezãl sIrãlnl, la
lucrurl fãcuIe de málnl omeneµIl, la leamne
µl la pleIrl, care nu vãd, nlcl aud, nlcl máncã,
nlcl mlrosesc.
29. Sl ve{l cãuIa acolo pre Domnul Dum-
nezeul vosIru, µl-L ve{l afla, cándu-L ve{l cãuIa
dln IoaIã lnlma voasIrã µl dln IoI sufleIul
vosIru.
3û. Cánd vã ve{l nãcãjl µl vã vor afla pre
vol IoaIe cuvlnIele aceasIea ln zllele ceale de
apol, µl vã ve{l lnIoarce la Domnul Dumne-
zeul vosIru, µl ve{l auzl glasul Lul.
31. Cã Dumnezeu lnduraI µl mllosIlv easIe
Domnul Dumnezeul Iãu, nu Ie va pãrãsl, nlcl
Ie va pllarde pre Ilne, nlcl εl va ulIa de
legãIura cu pãrln{ll Iãl, care S-au juraI lor.
32. ÎnIreba{l zllele ceale mal dlnalnIe, care
au fosI mal lnalnIe de vol dln zloa ln carea
au fãcuI Dumnezeu om pre pãmánI, de la o
marglne de cerlu pánã la ceaealalIã marglne
de cerlu, de s-au fãcuI lucru mare ca acesIa
µl de s-au auzlI aseamenea.
33. De au auzlI neam glasul Dumnezeulul
celul Vlu grãlnd dln mljlocul foculul, precum
a{l auzlI vol µl a{l IrãlI?
34. De au lsplIlI Dumnezeu sã vle µl sã-Sl
la Sle dln mljlocul neamulul, cu lsplIã µl cu
seamne µl cu mlnunl µl cu rãzbolu µl cu mánã
Iare µl cu bra{ lnalI µl cu vedenll marl, cum
au fãcuI Domnul Dumnezeul nosIru ln
EghlpI, lnalnIea Ia, de al vãzuI Iu?
35. Ca sã µIll Iu cã Domnul Dumnezeul Iãu,
AcesIa easIe Dumnezeu, µl nu mal easIe
alIul, afarã de El.
36. Dln cerlu auzlI au fãcuI {le glasul Sãu,
ca sã Ie lnvea{ã pre Ilne, µl pre pãmánI {l-au
arãIaI {le focul Sãu cel mare, µl cuvlnIele
Lul dln mljlocul foculul le-al auzlI.
37. PenIru cã au lublI pre pãrln{ll Iãl µl au
ales sãmán{a lor dupã dánµll pre vol, µl El
lnsuµl cu puIearea Sa cea mare* Ie-au scos
pre Ilne dln EghlpI.
38. Ca sã pllarzã dlnalnIea fea{ll Iale nea-
murl mal marl µl mal Iarl decáI Ilne, µl sã Ie
bage pre Ilne, µl sã-{l dea {le pãmánIul lor
moµIenlre, precum al asIãzl.
39. Sl sã cunoµIl asIãzl µl sã Ie lnIorcl cu
mlnIea, cã Domnul Dumnezeul Iãu AcesIa
easIe Dumnezeu, ln cerlu, sus, µl pre pãmánI,
jos, µl nu mal easIe alIul afarã de El.
4û. Sl sã pãzeµIl porunclle Lul µl lndrep-
Iãrlle Lul, cáIe-{l poruncesc eu {le asIãzl,
ca sã-{l fle blne {le, µl flllor Iãl dupã Ilne,
ca sã Irãl{l mulIe zlle pre pãmánIul care-l
dã {le Domnul Dumnezeul Iãu ln IoaIe
zllele¨.
41.* AIuncl au ales Molsl Irel ceIã{l dlncolo
de Iordan, de cãIrã rãsãrlIul soarelul.
42. Sã scape acolo uclgaµul, carele fãrã de
vole au omoráI pre deaproapele sãu, pre
carele el nu l-au fosI uráI mal lnalnIe, lerl µl
alalIalerl, µl, deaca va fugl lnIru una dln
ceIã{lle aceasIea, sã Irãlascã.
43.* Vosorul la pusIle, ln pãmánIul cel µes
a lul Ruvln, µl RamoIul ln Galaad, a lul Gad,
µl Gavlonul ln Vasan, a lul Manasl.
44. AceasIa easIe leagea carea o au pus
Molsl lnalnIea flllor lul Israll.
45. AceasIea sánI mãrIurllle µl lndrep-
Iãrlle µl judecã{lle, care le-au grãlI Molsl
flllor lul Israll ln pusIle, dupã ce au le-
*Sus
1, 37
*Evrel
12, 28 '
*Ieµlre
13, 21
*Nume.
35, 14
*Isus Na.
2û, 8
163
A DOAOA LEAGE CAP 4 SI 5
µlI dln pãmánIul EghlpIulul.
46. Dlncolo de Iordan, ln vale, aproape de
casa lul Fogor, ln pãmánIul lul Slon, lmpãraIul