Betonul

aparent

I. Introducere
DacX am denumi fiecare perioad5 istorici in funcqie de materialul reprezentativ al construcgiilor sale, pe buni. dreptate secolul nostru s-ar putea numi secolul betonului armat. CXtre sfirqitul secolului XIX incepuse sX se utilizeze resursele expresive ale unui matertal descoperit, experimentat gi definit din punct de vedere tehnologic, in cursul uldmilor 5O d. "tti. cu betonul sub forma betonului armat apare pe Utilizarca olelului asociat ' la miilocul secolului al XIX-lea. Astfel la Expozilia Universali de la Paris din anul 1855 Lamblot prezintl un vapor executat din beton armat. In 1851, Frangois Coignet construiegtela St. Denis un plangeu de beton armat, cu qine de cale feratX, iar in L868, grXdinarul din Versailles, Joseplt Monnier breveteazd noul procedeu de construclie realiztnd diferite aplicalii practice (vase de flori, rezervoaL'e de ap5, dale). Curind insX, aceast5 invenlie se extinde gi se generealizeazl foarte repede, cunoscind aplicagii variate, din ce in ce mai importante, care ating incX de la inceputul secolului al XX-lea, proporgii considerabile, impunind promulgarea unor reglement5ri oficiale in toate lirile. f)ir.,rpunct de vedere arhitectural,'intre L90L qi 1.904,un tinlr arhitectfrancez Tony-Garnier aplicind sistematic betonul armat gi alte materiale moderne in proiectul Cetigii sale industriale, devanseazd. cu aproape 20 ani un limbaj arhitectural ce se va dezvolta ulterior. Cam fn aceeaqiepocl Auguste Perret construie$teo locuin15 in care valorifici posib,ilit5lile tehnice ale betonului armat, prin dimensiunile mici in elementele de suslinere.verticalX qi o mai mare libertate in dispunerea lorl separind structura de elementele de umplutur5 gi subliniind-o in exterior, caracterizeazi partiul constructiv al fajadelor. $i el, ca qi Gustave Ferret, rXmin insX legali de tradiliile arhitecturale franceze, prin respectul exagerat al simetrriei,f5cind mari sacrificii stilului qi eclectismului. in pragul primului rizbor mondial, punerea la punct a tehnicii construclie,i, cficacitatea exemplarl a rezultatelor, precum fi opozilia de avangardX contra academismului si eclectismului secolului precedent. duc la utilizarea betonului

.b, ?xig";.dr,.4; ['ig. 1. Sala (]cntcnartrltri din I]RESLAI (N{AX BER(i, 1913).

armat aparent pentrlr lucriri de mare anverguri; lVlax Berq (1913) acoperi sala Centenarului din Breslau cu o cupolX avind un diametru de 65 m, iar Eugene Freyssinet concepe perltru doui hangare la Orly (1916) o pinzd,subqireondulati gi de secliune parabolic5, obqinind un maximum de ugurinqi a construc{iei. Utihzarea structurilor simple se generalizeazi in constrllctiile curente; se definegteLrn nou domeniu de aplicare a betonului armat. In anul 1916 Frank I-loyd Wrigt prevede la hotelul Imperial din Tokio. o osaturi cu plangeele in consol5 pe conturul cl5dirii, ca nipte \/aste balcoane. epoc5 Le Corbusier, inci tinir, definegteregulile poeticei sale qi in aceeagi 'l'eciein betonul armat. un mijloc de exprimare proprie. America, a cdrei arhritecturXse dezvoltase in sec.XIX prin vttlizarea osatLrriior dc o1el, adopt5 gi ea incetul cr-rincetul, betonul arrnat, in climatul cercetiperioada de dupi primul rlzboi mondial rilor si schimbirile care caracterizeazd" )lics r an clcr Rohe concepe,pentm expoziqia din 1,926,ur1 proiect de imobil t','nrcrcial. a cirei structuri cu console poart; planqeelein afara stilpilor cle rczisrcnl.i. clind faladelor aspectul unor serii de berrzi suprapuse. Notrtililc .,.r'lriiccturalc clcvir-r in curind- termer-riide baz.'i, di-funclionilisrnr.rlui. i )c rr ct conti nui . cercetl ri l e;l a bi seri ca N otre D arne dti R ai ncy ( I 922- i92i) [avori zeazi el i mi narca arbi trartrl tri atunci ti pic in edif iciilc e e ri n l c i i:rarr,.' i .rrc .c i ::i ,.r.c. \:r..r:::Lrl ul c' j te crl un efect cl ecorati r deosebri t, ctr toa t X sinr plit , r t . - r i i . - , - l ' r c c tr ii lsticel betorrr-rll : r : . i : ; r : . i l ' - : . -. u u i at:lD;-trcnt.;1s is c3 L l n la r e z t t l t r r c l i n ' ' l ' . G.ro.pi .rs ;tl opri bctonri l arn' l at pentl Lr.toate er liiiciile cli': ' : . : - : : i ' : i : ' t i : : : .r r' . r r J c t r r i s t i c i l t 'l ' r s i t e h n i c c. r l c r n l r c r i . i l u l r : : iz ' ice

t o at i si rn p l i t at eir clirr unr J rczultrrr . Lei. rtu lce rcet iiul r. l9l6 l(. l i l t iiti l e c l i n ' .r ()rlr (t'ltlrISl\l.area osatur clir n. 2. 3. (Atr(. iar E. l'. saix 65 rn.Norrtililc lismului. u c liile cL rre n te. i n Lrtili'z.r).I'ig.rtr*trtr ltrel'ahric:tt irr [ctorr aparenr. r l r rr n a t c r i l l t r l t r i . se arrr-rl191(. incv ( le22--t923) tipic irr erliiiciil. Frank 'i cu p l a n g e ele in i 1 c p o c t i c e is a l c . l:ig. r a t c e .)l-{). I Iartgrrc l. Notre f)anre clu Raincer..izboi rr"rondial pr. 1922): (ll.USTE PERI{ET'.ugene :a s ubli rc o n d r" r lat X r c o nstru cl l e l . 9ll) acoper. .ricct clc irnobil af ara stilpilor: cic' rapuse.

GROPIUS' 1925)' (\XiAI-TF'R Dessau flig. a. Batthaus

'11..:

.

-Paris (Le CORBUSIER)' Fis. 5. Pavilionul Eivetiei din QetateaUniversitari

ii,,'::'

i.

,:.

i ,,ii,iiiii:.1. j,.l

r.P

rsry ffi pffiM
ffiffi_,"ffi

s$ ,lll'ry

ffi

I i g . 5 , a . I ) a v i l i o n . . r l I ' . l v e 1 i e i d i r r C et a t c e r r n i versitari Prrris. Vedere cl" ansantblt,.

\I] It i

e l s e p re o c L i p ; c l e c re arca stnl ctrl ri l or ri euros dctenri nate cl e neccsi ti l i l e arhitectlirale .si itinclion:rle. ' ,u' r Be to n u l s c a l i l n ri astl ' clci .1 materi al po' l i rnorf,capabi l si ri spuncl i neces i tl ti l o r a rl -ri te c tri rin i rocl crne. i n trc 1 9 2 6 s i 1 9 32 Lc C c' rbusi cr5i I). .Jeauncret \ti l e S avoye l a corrstrtri esc Pri s s r' ;i Pa r i l i o rr Su i ssc i n (l ctatea uni versi tari cl i n P ari s (fi g. 5), unde strucru r a de beton armat rcdusX la par:tcr la ciliva piloni forrlreaz.Itin portic primitor qi aerat, care are qi o Functriunc reprezentativi $i face o fericiti tran'zitie intre i n te ri o ru l e d i fi c i u l u i 5 i l un-i ,:a exteri oarS .S uprafeqel e bctonul ui pi streazX i n scop clecoratir.iinpresiunilc cofrajului. llstc inceputul urrei serii lungi cle lucrlri in c a re L c C o rb u s i c r v a i ntcrprr:ta l i ber, posi bi l i tX j i l c tehni ce,arhi tectrl ral e ;i pl asti c e a l e b e to n u l u i a n nat. determi ni rrdastfel una cl i n terrdi r-r1el e ore al e arhimaj te c tu ri i c o n te n rp o ra n e. Tn aceea;iperioadri probleurelc puse cle ,rcc'rperircrr nrarii clcschideri, cluc la tto i c c rc c tl ri p c rs o n a tl e. l n 193C -1932 cr,rsti l cl i onulcorl uuraldi n Fl orcngagi i n 1935__L940 cur I{anearcle pelltru ar-ia1iaitaiianS, Pier Lr-rigi i\errri, incepe o scrie de crpericrrle-r iz-incl si aclapteT.c capacitSlilc de r:ezistengX ale betonului a rma t. 1 a n o i ti i ru ri cl e sol i ci tl ri st:-rti ce: l i berarea formel or de l i nri tel e i rnpuse cie cofrajclc tlaclilionaie. clutincl schemele celernai irrclicate clin punct cle vederc tchnic r;i econor-nic; stnclicrcapc rnoclelc,pornincl de Ia aceste schone, a difcl i tc l r' ' r e l c rn e n tcs tru ctLl rai e;organi zarca producl i ei gi prefabri cX ri i l or. ln dor"intra de ,r ajtinge 1ao aclcr.Xratlcontinrlitate structurali, constrtrctorii cci m;ri a\1ansali,?rtcearcl sX clepigeascl sistemul octogonal tradilional. Febra cons{r'ut'1ii'lor"dr er t ' r l , r l r l o i l e : rr l z b o i r r r l n t l i a l . p c r m i t e l u i L e C o r b u s i e r s X

l' iii i r 'i r r 6n

I t lt(;l \l-RvI, lel:- lel:)'

Sradiorrul

conrllnel

lilnrcnl't

lji{:.

i-uIc;l NF.RVI,l93s)'

7.

I{angere

(PIF'R

'T

ili1,'?,?'Ti'i,''T':',:,T'i::'.i1,f};::#r.1-.,T}ili;* l::ll*';';*#iillii";J{,i'rl'11:li"ia.yli*1"'9.:*';.*l ti :{/1I;1Ti iIii T5,1ii liJ ; i:::fi 1?'l 3;, t::T; :1, Tf i' ; 41,i {: ::* .",i'H. f ''' Tl ;j i', *'':;*ll**;' ilTi'# I;'r? i'f :; :lT i ll 1Htr: :j :T. t * 1:Ti'iffi:{Li:t*i ":' i[l']y",(i:i;-'!;:il,:: .,j;,llii:.i:i"j;i:,tt,3J ;^ -:::;::r;'li'.?:'.1::':i':il:'l+,:F.;ri"1*r'i:1.
ine=:1tf cler .rp.rrertt .'.;:;i i,.i.r.ir;.l',ci,.-';tuI :]ll:j]:
I)

ii-i'li-l ?^l!,;\?t3.:lJl?,':t::X gi*clite'. mult lr.,.t.,,,le ,timp

I cotrsacrat si incePe se coll\tl| ,-ra | \..\rs

' .:-'': ;-:.:.,,';;:' ..';;,i'i.;.' inaioriritii,i:li:':*:l

..'rr:,

,.1'i'r:-.: :.. --r:i:rtl

"i

l t , l

trc cl.*s#ffiul&.gE--E--- ilG#HP *F*€.F FFF =i=-* - GGil#ilfurFrEsrGEtntQ :€trr-"rylE{r=rrrytlrncfrge il-tlrEc*xlr-tE-:!=.ffitr an lri ffi {arii trrm t ' t t i t i r t c c l e l o c u i r r l c . ** ..le. I lans. locrrinrc...'':.P r i n ir r c epesri co n s t ife r i lui Au g us t e ni recLrrgilr(l lil I'ig. ( ) R B t r s T I r R . *.i le- ..\ { r r ' s i i i r r ( L c ( . I ) c i . \ [ . r i v i r r . 1935).FGGE#G#G* *tHG#t# FG#GF#ffi Fts ''. $!r!r{rEryarxffir@uFn IltFr*ilFtr*liflF .L!rt ria.-'rlt r. r-. l t r r i l i z . r r ' ' i l i a . i i n a l te l c.: : f .a.f. l 9 + - l()il).rrc (I)IER :.ffi #'.rnitatca de sistcntaticDet)tnr ' l ' I lltatlle v .j::l":L: *i:: ffiffi. i "it clin r. rlt*{r ?. G---l5rG**-*- *. t statlcc sr lu Haut d c Ron.. )2 in r. : ' r y cfrIEEGGC. r l r r : i o n r r l t r il ' r l i r t t ' .::.. : . e l s e etonul arnt?1t in b l u l o p c r e i . i l r . .I \I:RVI. . r i i r r] . : r ' T : . z r r l . Unir..ffi '. 9.

cultural.:astiilletodX cste acum clczvoltati in rnai toate gIrile eLiropene.in unele 15ri ca Statele Unite unde intrebtrinlarea h-ri era s p o ra d i c 5 . a clror interioar:egi exterioare sirlt executaie din bctorr aparent. in dezvoltarea oragelor. folosesc betonul armat a p a re n t.rnio Maekel a.r.rtriileposibilitililor .|.i tehnologic.ro Tange. .urt5 un fost socotit5 a betonului aparent a Fala ' supcri oarc.rl poztgia. in lr-ipta cu alte materiale noi. a5a cilnr e rezttltat dirt tlecofrarc. datoritS.. ultinruh-rideceniu betonul ca material cle constructic 5i-a pistrat in cr-rrsr. r-rti l i zarcabetonul ui aparent s-a ejt ins_ . Aceasta a fost posibil . n-rultiplelor sale avantafe iehnico-economice..forturile mari necesare semnareatratatuiui de pace de la San Francisco (195I) la o noui 5i importanti arhit. i n p e ri oad:r 196C -1967. c a rni l j oc pri nci pal de cxpri mare pl asti cl . clenrenteprefabricate greie.i realizXriior ncmai lntilnite pini acurn.i cu posi bi l i ti l i rnari de ut ilizar e c l e ' fi n i s a r c.. l)ct:rlirr. Dar ca qi in trecut cind Japonia s-a aritat deseori reccptirri la influenlele str5ine.z. sirrt exernple g ri i to a re i u acest sens.riirqc l.. i in interiorui cl5dirilor. Universitatea din Scarbouroughsau Catedrala CatolicX din Tokio.r II. 10 Unitate de loc.e. Yoshiro Taniguchi sint arhiteciilor cale au dr:s celebritate arhitecturii contemporane citeva din nr-rniele japoneze. 1a construclii cu caracter social. c?Ie ilainte se finisau cu alte rnateriale..Itig.cLrcaracteri sti i i esteti ce 7.rativ prelioselcment -. Mamoru Yamada. Teatrul din Ingolstadt.turjli in Japonia.Are. i(.a pri mi t chi ar o uti l i zare conti ni i u mi ri t:i .i datoriti unor noi conceplii cstetice. lornercial..gi constituie Lina din expiic. Aproape toate lucr5rile importante ale lor. dati sX-giplstreze tradiliile. a gtiut qi de aceast. Kr. gi deco. t2 . . elirnin5rii rXnilor rizboir-rluine fac sXasistXmdupl E. Calitigiie tehnice Ei mai ales plastice ale efervescenq5 betonului armat igi afirmi gi aici cu prisosinll prezenla.'\c.rrsili.

id. rari clcr. l:lii. alesplasticeale ca qi in trecut e. t$.' "ryMffi# *i'.::i {". ( Otilit .1 PaStrat ' sale :ir-antaic rinlarea lui era : . I)ctalirr. a gtiut li dc Taniguchisint contemporane betonul arrn?1t ctlc $1-.ir. atri in rnai toate )r .Unitare de loc. sir rt e xcrn ple *i:tliJ. io s gi d e co ra tir .rtilizarc.r ljaut dc ltonehanrp (Lc CORBUSIITIt.rliarsilia. .:. iiffi.i tehnoiogice.i important.i realizXrilor si asist5m dupi ri .: iii:r r:. a cxt ilrs Si i n . Capc. c u lt ura l . I e53 |e55).r e s i exte ri o ar e e . I'ig. ca r e ril e rsit ate a d i n .l:r.la j\d6trc l)rnrc d.. 1l .

r ) u l i i i #.so *s**s*. &i %'+ :.* $.. # eW * $ . l { c e o n . I t' % : n. r-q #u# ?d . --'."* *.i l i g . j''* . ^ :". i.r-..'-*.' W w. .'it '# Tw*@w'"*@*'*:.# 6 o* *w **.& .. r( ) r ' . t l u ( ' r . o*".* *u- ** *' . ..uu"-k . r . 13 . 1 o..

olelul gi betonul armat. se na$te betonul aparent. cale lrecesiti o tratare ulterioarii. Existenia unui beton netencuit.fie expresia vizibili a texturiii omogene inteiioare. 15 . cu singurul scop de a lezolva problemele tehnic. Numai cind_s-a reugit s-i te dea betonului o compozilie destul de regulari. incercind sX se utilizeze numai rezistenla mecanici a lui. sint foarte mari. materiale de finisare castisitoare. collsideiindu-l ca un materirrl brut. ele trebuie a?ribuite numai transformirile estetice in arhrtecturl. Importanga din punct de vedere arhitectural a betonului aparent Materialele de construcgie moderne. sXrac. lucriri hidrotehnice sau industriale. AstXzi betonul aparent tnlocuieqte prin noua sa utnlizare. aceste materiale au devenit in acelagitimp qi mijloace de expresie. De acum inainte betonul ocupi primul loc. Mulgi privesc betonul netencuit cu aversiune. in practica construcfiilor. cu care sint obiEntr. suprafaqa extenioard a betonultri nu a fost expusi de la inceput. in comparade cu cele tradiqionale. dale de piatri sau placaje ceramice. rolul ei fiind di a se integra in ansamblul lucririi . betonul era imbricat in tencuiali. pentru ca suprafala sa si . acest beton a putut si fie lXsat fXri nici o proteclie sau imbriiSrninre. ci gi dezvoltirii tehnologiei gi a tehnicii lui i'n paralel.e2 $i . ' Structura portant. dar mai ales marele pulrlic.Lude a crea forme artistice.iqi atft constructorii cit si proiectantii. Aceasta corespundea de asemeneanoilor exigengecu privire la sinceritatea in exprimare constructirrl gi plastici. Transformirile succesive pnin care a trecut betonul aparent de la primele ^nu lucriri pinX la cele contempdrane.i chiar de a se exprima cu curaj. Betonul devine vizibil.r. nu va trebui si mai r5mini ascunsS.)+7-1954). la care forma exterioar| era determinati de sistemul constructi'. il. a unei clidiri.indelungat. minX de lucru de inalti calificare 9i timp. Extinderea acestor betoane este insi in funclie qi de modul cum sint apreciate aceste finisaje. in construcliile de poduri. care necesitau pentru punerea lor in oper5. in general insi in timp ce stratul de vopsea de protecqie nu masca niciodatX ogelul sau lemnul. au fost inmoduse iniiial. printre materialele de consrruc'domeniu gi aproape cI nu existX nici un de construcgie tn care betonul tie aparent si nu fie un mijloc de crealie artistici de arhitecturi.

. Constructorul care vrea si obqini un beton aparent.mi in utilizarea betonului aparent. 16 . DacX este executat corect. si nu fie sensibil. gi chiar de preparare a betonului nu mai pot fi luate mult timp in considerare. fagi de alte 15ri. Rimin astfel in disculie cauzele de ordin subiectiv.i 9i mai ales a tehnicii confeclionXrii gi utilizlrii acestui material. cu o finisare convenabili. sint mult mai pugin rezistente (tencuiala obiqnuiti este de 10-15 ori mai pugin rezistenti. Acesi efect proclus de strprafali. * Betonul aparent va fi fn consecingXmai scump decit betonul obignuit. Cele obiective eare constau in special in dificultatea corectirii eventualelor gregeli de cofrare. neacoperit. Chelnrielile de intrelinere sint aproape inexistente. atunci el trebuie si fie absolut perfect. se poate rcaliza prin betoane perfect compacte gi prin prevederea unei acoperiri mai mari a armiturilor. sau a elementelor izolate. presupune cunoa$terea aprofundati a compozigiei materiale a betonulu.i lumini.inferior. care toate sint de fapt probleme de aspect qi de plasticS. Betonul aparent este tot mereu un beton de calitate: creatia artistici cu ajutorul betonului aparent. sau concepqia arhitecturalS a ansamblului. {gp. care le mlregte de asemeneagi rezistenqala incendiu.. Betonul aparerlt permite obginereaunor efecte artistice foarte variate.nuit. in insearnn5 in conceplia acesto cazul ci betonul rimine a$a cuffr a tezultat din decofrare. Elementele de beton se cur515 $i le spali aparent sint insi rnai rezistente 5i mai pulin vuh-rcreb. el va fi totusi in unele domenii de. la fel ca gi tratamentul superficial trebuie executate fn aga fel incit aspectulexterior al betonului aparent sXfie garantat pe perioada existentei clXdirii.fayd".rrabilSgi eficace.ceea ce este imposribil de realizat. dacl sfnt valorificati toate posibilitXgilepe care le dX. dr. DacX remarcXm tnsi cI toate materialele zise . ca betonul) ajungem logic la concluzia utilizirii betonului brut. chelruielilor necesitate de tencuirea betonuh..sX-i dea o . Efectul produs uariazi.ri obi. Cauzele acoperirii suprafegei elementelor din beton cu alte materiale sint de ordin subiectiv gi obiectiv. trec pe planul doi. urmXrind funcliunea static5. . firi nici un defect . mai ugor. Acest punct de vedere a gXsit o largi adeziune gi la constructorii de la nqi din gard.ra. dar qi. la care criteriile estetice de apreciere.de finisaj" menite si-l imbrace. turnare. cregte.i ca ioc cleumbre ctl .aplicare. pentru modelarea suprafegelor.de contraste cle culoare care se pot obqine cle asernenea betoane aparente. Este posibil ca prelul unui beton aparent perfect. Construcliile metalice pot si fie imbrlcate in condiqii economice in beton. primind o bunl proteclie cbntra coroziuniii. Protejarea ogelului beton de coroziune. mai economic decit alte finisaje care s:i reziste imbXtrinirii construcIrel. natuia elementelor. Betonul odati intirit nu-gi pierde rezistenga. nu trebuie inleles nuffi4. trebuie sX qtie cX indeplinirea anumitor condigii este obligatorie: compoziyia qi punerea in operi a betonului trebuie si fie corectei cofrajul sau tiparul si corespundX exact conceptiei arhitecturale qi necesitigilor tehnologicel confeclionarea gi utilizarea betonului.aceastadin contra. cX"finisarea constrLrcliei nu este tenninat5.ceea ce a atras pe lingi multe alte inconveniente qi riminerea mult ln ur.ile. Unii considerl utihzarea betonului aparerlt ca potriviti numai la construclii industriale sau mari lucr5ri hidrotehnice.

. fi totuqi in unele 'ezisteimbitrinirii Le sensibifinferior. in scopul unei mont. r5mine vizibil ata cum a rezultat din cof.betoane aparente sub formi de piese prefabricate. solbancuri de ferestre etc. care le mireqte arte variate. e in cazul prelucr5rii AceastX clasifricarenu este prea mullumitoare.etice de apreciere. aceasta se face aproape in acelea.rndi sub o tencuiali sau o placare.ri speciale a betonului . porliuni de suprafali. sau sub form5 de elemente ornamentale gi decorative.rl odad onomice in beton. prin turllare in cofraje tn scopul executlrii unor suprafele aparelrte mari.construcgii metalice irnbrlcate cu beton pentru protecgia contra coroziunii gi mlrirea rezistenlei la incendiu.. textura lui natural5. sau a unor clirect pe $antier". Din aceast.i se spalS '.trepte de scarX. pot fi: . dac5 area . DefiniEiigi clasificlri Betonul aparent este un beton de calitate care. nentele de beton cr.i modul de pr. . rlte materiale sint special in dificulhiar de prepararc ?rotejarea olelului compacte gl prln astfel in disculie c de aspecr qi de inisaj" menite si-l encuiala obisnuiti logic la concluzia reaqia artistici cu l tltlilzarl1 III. de alte 15ri.prefabricate drin beton qi beton armat. deziune si la conalte inconvenienre fagi.insi pot fi realizate qi in cadrul gantierului respectiv. sau cea rimpusL in momentlll amestecului betonului. izolate.construclii civile qi industriale. Dupi locul . imbricXrninte de fagadd. ziduri de sprijin etc.ri ulterioare ca elemente de faladi. Betonr.betoane aparenrc realizate la faja locului. e. baraje. executate in majoritate din beton armat monolit.. E. ri ca joc cleurnbre : clc ascnrenea cu 17 .litateaqi aspectul arhitectural al constructiei.rr51X . 'uncliunca static5. catrzd. Rezulti dc aici necesitateaunei prepard. sau cu o prelucrare a fegei vizute. Betonul aparent poate fi folosit la: . in tunci el trebuie sX rosribil de realizar. la toate elementele structurale sau constructive. €xecutate in majoritate din beton monolit. realizate in serie. ?. betonul obignuit. nrai la consrructii . dr-rpi intlrtre qi debofrare. . totugi se poate face o clasificare dupi locul. dacl tehnologia permite si este asiguratl rentabilitatea evitindu-se astfel transporturile mari . Aceste piese prefabricate sint executate de obicei in intreprrinderi de specialitate care dispun de utilaje necesare.i a unei confeclioniri deosebitea cofrajului.i modul de prepatare a betoirului.sr-rprafeqelor.el iqi asumi pe lingi rolul structlrral de asigurarea rezistenlei gi stabilitlgii construc[iei gi pe cel plastic.cste ternrinatS. contribuind in mod determinant la ca. 2 Bctonui aparcnt ? td. co mp o ziliei acestul trebuie si gtie cX punerea in operl corespundi exact narea gi utilizarea re in aga fel incit existenlei cl5dirii.i degradirile ce pot surveni.e..i condilii atit pe betoanele turnate pe gantier cit qi pe piesele prefabricate i'n fabricS. Clasificarea sistemaoic5a tlrturor tipurilor de betoane aparente este dificil5. aparentd: .ra1.bpara4e'a betonului: p{ecum gi dup5 aspectul suprafejei vizute. constructii speciale de poduri.l nu comporti un tratament de finisare care si ascr. deoarec ulterioare a fegei vdzute.

. obqinute cu ajutorul ciocanului pneumatic. urilizindu-se cimenturile colorate.betoane sablate.ici folii de cauciuc pentru obiinerea unor modele (betoane decorativef.betoane turnate in cofraje etanqe. . 18 . de dimensiuni. pe suprafal[ dupi decofrare este pistrati intacti (betoane cu parament 5rut. pe care se apl. .betoane aparente la carc agregatele de pe suprafagX sint puse in evidengi (reliefate) prin inlStur-areapastei de cimint intirit5. acesteapot fi: . obginute prin lovirea suprafegei cu ciocanul de buciardi.confeclionate din metal sau materiale plasnice (realizarea acestor betoane se face prin introducerea in cofraj a agregatelor spXlate.rente oblinute printr-o.1u inegale. ulterior. ulterior se introduce qi mortarul prin injecjie. turnate in diferite de cofraje. alternind cele crizontale. 'tipuri .betoane. realizite in cofraje netede.betoane _aparentereproducind structura cofrajului .betoane aparente spiquite. betoane aparente turnate in cofraje de lemn cu suprafele riglate la 'distanle -diferite egale s. Din blocurile de beton. in special din cele cu o texrurX fini. . operalii ce se realizeaz| cu ajutorul barei de striere sau a ragchetei diiect pe suprafala vizutd a betonului crud.betoane aparente colorate. particular fl po. aparente buciardate. intre granule.betoane aparente turnate in cofraje de scindurl bruti. . cu nervuri intrate sau iegite.i. Un caz.betoane.t-constitui betoanele aparente ale clror suprafele se objin prin tXierea unui bloc de beton: sisternul esre frecvent utilizat in strXin5tate.e apoi ca !i dalele de piatri naruralX. uscate gi sortarc qi vi-brarea acestora. .betoane aparente obginute printr-c spilare cu api qi periere.betoane aparente-turnate in cofraje de placaj (tegofilm) cu suprafege netede sau suprafele curbe.ftatare chimici ulierioarl foarte atenti (acizi) qi periere.betoane aParente striate sau ragchetate.betoane ap_arenteturnate in cof.raje de lemn cu suprafeqe prezentind planuri inclinate. cu rosturi orizontale sau cu rosturri verticale. sub presiune). penrm placarea zidurilor. . Betoanele aparente cu agregarcle de zuprafafi evidengiate por fi: . apa. betoanele aparente cu pararnent se pot clasifica astfel: . . in ceea ce priveqte betoanele aparente a ciror suprafali este prelucrat. La rindul lor.betoane aparente a c5ror suprafali este prelucratX' ulterior cu ajutorul unor instrumente. se taie lespez. .care sint milizat.cu de lemn.betoane aparente la care pasta de ciment ailad.Pare astfel mai ragionalX clasificarea dupi natura gi aspecrul suprafegelor de beton aparcnt. rugoase sau profilate). . cu ajutorul unor instrumente. .

Betonul aparent trebuie si indeplineasci insi qi o serie de condigii suplimentare. sd rhmind apapentrut a asigura atit -. cind acoperirea Cot'rajele. iar Ia turna're si se evite formarea segregirilor gi a bulelor de aer. pentnt .ipentrr-r care se prevXd unele mistrri speciale: Structura betonului trebuie si fie omogeni.'Pentruaceastatrebuie asigurat toatl cantitateade ciment.rlterioarX foarte reriere. trebuie si provin5 de la aceeaqi carieri. utili:tal sau materiale ducerea in cofraj stora.atulterior. toate condiliile cerute unui beton obipnuit care dupi turnare este acoperit cu tencuieli. si nu produci aparitriade pete de rugini. dare.forma gi suprafaja specificl a granulelor trebuie menfnuti constanti pe tot timpul operatiei. rlterior cu ajurorul clasifica asrfel: e lemn. acestecondilii sint cuprinse in normativele gi instrucgiunilein vigoare. realjzate i sinr puse in evid"riti"intre granule. sursi gripe cit posibil din aceeaqiqarjl depozitati de la inceput pe din aceeagi gantier.pectul suprafegelor pe suprafaqX dupi enr brut.betonwl ce ulmecrzd.riiulterioare prin sablare. cimenrului gi apei. Aceasta este compactarea valabil in special in cazul 'tratd. neplScute ca aspectgi greu de inl5rur.i. se rturali. aspectulEi forma cloriti.De asemenea. suprafaqa. unde sint mai multe posibilit5gide a asigurao bun5 calitate a execuliei. CondiEii tehnice necesare unui beton aparent de calitate Betonul aparent trebuie si indeplineasci in primul rind. rprafege riglate la -diferite iegite. executind fndesarea betonuluitot timpul in aceleagi condiliuni. este prelucrari prafegei cu cio-ri pneumatic..care se referi in specialla structura gi tonalitatea lui g.imai mari. Pentru a obgine o structuri ornogeni. Betoaneletrebwie realizate pert'ect conxpacte iar culoarea sX fie uniformi pe toad.'\ceasta rerxt trebuie executatecu o atentie cleosebit5. asofel incit betonului intre cofraj gi arrnlturX si fie posibrili. de rrafele prezentind 'ilm) cu suprafege pentru obfinerea ry. in acelagii scop nu se vor monta armXruri care si prezinte 'pete de ulei.areaacestor condigii.velte de beton arrnat este foarte dificrilS. din punct de vedere static. pardoseli sau placaje. agregatele Acoperirea cu beton a armd. cu rosturi : crizontale. ulterior se : pot fi: . z. cu afaga vdzutd a ciror suprafeje enr uilizat in exturi fin5. Constitujia granulometricX a agregatelor. cit qi pentru a elimina oricc posibilitatede cleformare. tiparale tn care se toarnd. = realizeazd.twrilortrebuie sX fie suficient5 penrru ca umplerea spagiului dintre artndturX qi cofrag sI se faci in br"r19 condigiuni qi pentnr ca nici umiditatea gi nici ploaia. de cofraje. Desigur ci rcaliz. greu reparabileulterior. de aceea este preferabil ca ele sI fie realizateprin prefabricatein fabrici. grlsimi sau rugini. in cazul elementelorsubliri. ce ar duce la defecteireparabile^sau pe-care se aplici re decorative). spiquiresau buciareste dininuatX prin aceastX prelucrare. rebuie menlinut constant dozajul agregatelor. Ca reguli general5este necesarsX se prevadi acoperir.

.or de beion cLpare?tt e bine si fie incredinqati r. Execwpialucrdril. aprofundatS. Proiectarea lwcrdrilor cu beton d.a trcbuie si lini seama de toate condiliile tehnice cerute unor asemenea lucriri. Devizul va cuprinde. precum gi de posibilit5gile tel-rnicede realizare pe gantier san in atelier. conform prevederilor proiectului. toate operaliile ce sint necesare a fi efectuate 'pentru reahzarea unui beton aparent de calitate.rnorcchipe specializateconduse de tehnicieni competenli gi cu sr-rficientiexeperienlS.Twrnarea Si compactarea betonwlwi cer o atenlic deosebiti intrerLlperile ficindu-se numai in locurile stabilite prin proiect. E.pdrentnecesit5o detaliere speciali. analizate detaliat.

iqnuit. rre sPeclala.de vedere tehnico-econolnic nu este mai avantajoasX reducereagrosimii sratului de acoperire. aceastX cea mai indicatd a compozilie fie menfiinuti constanti in tot timpul execugiei lucr5rilor.Se ingelege c5"_ sporirea corespunzdtoare a cantit5jii de ciment. astfel inctt granulelesX aibX posibilitateade a lunecaugor intre cofrai gi armitur5. grosimii srratului de acoperiire CreEterea conducela mXrireasecqiunii Ei a candtXfii de beton 9i cofraj.aprocerute unor asepe $antier sau in . a. conform V.prin folosirea unui agregat mai mic.ile ce sint nececalitate.care trebuie confecliionatcu muld grij. Astfel. ea putind ajunge in cazul betoanelor spiguitesau d51quite.zubgiri.fraje se va face fXrX segregXri. cu ^gteg i.i beton aparent de buni calitate implici realizareaunei omogenit5licompletea structurii gi o compactitate perfectXa texturii betonului. CbmpoziEiabetonului Dimensiunea maximl a agregatuluise alege in raport cu dimensiunile elementelorde beton ce se toarnl gi in funclie de dispunereaarmiturilor.i 'de acoperire se stabilegtede li caz ld caz. mai micl de 3-. Tehnologia betonului aparcnt Obgineneaunu. Este necesar bazd. 'materialel.agreg. De aceea. la elementele de constructiide dimensiunimari. . -sX iar odatf stabilitX.atde dimensiuni mai reduse iimpune ..rri de acoperire cu beton nu trebuie sX fie. pinX la 5-5' cm. grosimeastratufi.iar compactarea printr-o vibrare raiiona'l5qi cit mai uniform5.e In ceea c€ priveqte cornponente. la elementele de beton aparent cu faja peprelucrati sau uqor sablat5.biti intreruperile \at. in funclie de nietodele de prelucrare qi sculele ce urmeazd"a fi folosite. intructt surna suprafelelor 21 .de incerciri preliminaresX fie stabilit5 compozigia ca pe ^betonului. In cazvl utilizirii agregatelorobignuite ale cXror dimensiuni maxime nu deplqesc 30 mm. alegereaunui .betonul aparent este totugi un beton ob. Turnarea betonului proaspit in co. se folosesc agregate cu granule-mai mari decit la elementele mici sau.tc. sortate(nu cu balast)qi cu un dozajde ciment cevamai ridicit.ateacesteaspecte trehuie studiate urmind si sear-ralizeze dacX din punct . In cazvl betoanelor aparente cu faga prelucrati grosimea stratulu. unor echipe exeperlenta..4 cm.

.trebnie realizatS. 15. dacX se eliminX sorturile cuprinse in grupa 7-J0 mrn proporfia sortultri 1-*7 rnm cre$te de la 18 la 780/o (v. iar compunerea sorturilor de agregate relinuti rimine neschimbatX.. aceeaEiadegranulelor in acest scop este mult lnal mare renli pe uniitatea de' suprafalX. Pentru ca totu$i si nu se mdreasca corlstrllclia prin mirirea cantitSlii de ciment. pentru a pXstra aceeaqirczistengda betonului prin eliminarea granulelor 1. t00 * 90 N ie t \ t N 80 \ 7n s +0 30 N $ /0 A 0q2/ 37/5 Oiomefru/oc/t/u/u/ cruru/u/.5/30. Curbele granulo. Ca urmare proporqia acesturisort cre$te. sorturile eliminate se inlocuiesc prin sortul urmXtor mai mic. 22 . restul agregatelor rXminind nemodificat. Ia curba granulometrici . Pentru stabilrirea reqetelor de amestecuri. 15.im5 gi recalculind dupi metodele cunoscute. fig. Tabelul 1 2AA 2s0 JUU 3s0 400 300 285 345 410 480 255 315 295 500 600 225 275 33C 38C 445 250 305 365 430 515 205 260 317 370 445 21.respecuiv713C.D" din diagrama alXturati.metrice privind prima metodl de redticere a sorturilor de granule mari. sorturile intermediare fig. Aqa de exemplu. Curba granulometric5 pentru noul amestec se obline afectind cu 1000/o noua granulS mar. atunci cind se reduce o parte a sorturilor de granule mari practic se procedeazl in felul urmitor: a) Sorturile de agregat mai mari decit granula maximi aleas5 se eliminX . tG).0 274 335 410 530 b) O a doua metodi consti in aceea cX. tn mod corespunzitor. cancit{atea de nisip se reduce in mod corespunzitor pe bazd" de incelcan.mm 30 Irig. in tabelul 1 se indic5 modificarea dozajuiui de ciment.

respecoiv/ / ). i0 .toutT3''. daci se eli--'7 rnm crette 23 ..Seidel) se constat5 ci sporurile de ciment datorate reducerii unei pXrgi a sorturilor de granule mari. fig.03::lJt?-.L7 17 se indicX (dupX prof. caf.0 260 310 365 415 lul t Comparind datele din tabelele anexi (care reprezint| rezultarcle cercetXrilor f5cute de K.0 i5 n 0 e se inlocuiesc cre$te.l. Tabelwl 2 Cantitatea de ciment in kg/m3 pentru curbele granulometrice 7 I --] --'l I I l -t I I I I I 1 J I -l D. cantit5lile variind in raport cu dozajul de ciment.gii de for pe bazd" de rcduce o par[e a :mitor: aleasi se elimini rbat5. 200 250 JUU 350 400 225 275 330 390 460 250 300 365 4+5 550 207 260 3t5 370 425 2t5 270 JJU 390 455 205 255 305 357 447 21. respectiv 3--7 mm.:. in mod corespentru a pdstra ).lati aceea$iade- f----- ===7 rea cantit.F J t0 lr cle granule mari.. gi care se inlocuiesc cu granule 7-L5 .a de . sub 0 . Valz) valorile limitl ale materialului fin.f In tabelul anexi 2 se indici modificarea dozajului de ciment..2 m m .A."r:"niu. mm o"" t'*. In diagrama din fig.il0":i"i:dJ. Aceasti completare se poate face cu praf de piatri. fn 7/5 2iamefru/ ochiu/ui ciuru/ui. pentru a se p5stra aceeagirezistengi a betonului prin eliminarea granulelor de 15-30 mm. la cea de a doua metodi sint mai reduse. restul agregatelor riminind nemodificate. Trebuie de asemeneaavut tn vedere ci pentru a se putea realiza o compactare corespunzXtoare a betonului este necesar sX se adauge in compozilia acestuia (atunci cind lipsegte) gi o cantitate suficientX de granule fine. . ectind cu 1 0 0 0/ o r. siliciu sau nisip de furnal...).ese include si el in calculul necesarului de pXrgi fine. iau a celor cuprinse intre 7-30 mm. necesarcare trebuie si fie cuprinse intr-un metru cr-rb cr-rLde beton compactat.E.::'.

'influenl5 nefavorabilX a unei cantitSli prea mari de nisip gi apX.62 2428 318 131 1l LA 6C 20 20 0. qi o crettere gi .52-kg. Diagrama conlinutului de material mirunt (strb iormi de praf) dupl prof.3+ 0. git cgrpp o7i3ia granulometrici este mai Mai trebuie relinut . o ittfoiere din ce in ie mai '\" o r"d.t'' *' rezlstenlelor me---eanrce ale betonului. conduce.t.faptr-rl.tmestecul proaspit f)upX 28 zile de int5rire Fracqiunea mm 0 3 Tlls 15130 alc kg/mg dozaj Rc (kgf/cm'?) R. Datoriti excesului'-deapi .47 la 0. gi la reduceri ale Cregferea rapor1ulu:api..11 Rezulti ci o datl cu cre$rereacantitigii de nisip din amestec de la 20010 la 80o/o raportul af c a crescut (pentru a men1ine consistenla con-stanti) de la 0. bqg"3. Din cauza infoierii betonului proaspit s-a produs_qi o reducere-a dozajulu-i de ciment (raport at la m3 de beton proaspit) de la 337. 17.t"tiStett15. greffi.95 2152 270 46 10 0.de amestecarepentru a-$l mengrne aCee-aEf".mm Fig.3 kg la 21.tX in-1!sip. cX.1 80 20 0. Pentru a evidenlia qi mai mult aceast..ltl"g!1__betonului a raportuluiapX-ciment. 3 Tabelwl 1 Compozilia agregatului o/o .80 2296 294 60 1l 8 0. ceea ce produce. in tabelul 3.ispecih&l*i 6riton-uhii-prAilp5t.07 40 20 0.17 2523 337 236 28 a. Toate acesteaau condus ca in final rezistenla betonului la compre- 24 ._ln-.g.?rd*e greutiqi. cu. (kgficme) Contracgia la uscare (mm/m) 20 20 60 0. T{ ' I ' -'-*-. in consecinqX 30 50 Oranu/a ma. kglms la 270 kglm3.de asemenea.tea'sa la^m3 a^scXzut de la 252.xtmd. cit Are n-@r-"fi-t. din care cauzd.'ilor 1-'\l factori distructivi sau agresivi.!ri il $ x ti fi i il. cu atit betonul necesiti mai multd'y!'. este mai mare ceea ce contribuie in asemenea condiliuni la o amplificare a sis- temului de microfisuri qi deci la o sensibilitate mXritj la acliunea diver.85.i nisip s-a produs o infoiere a betonului proaspit.cimqnt. \Walz. se aratd" rezultatele oblinute asupra unor betoane confeclionate cu agregate nisipoase.

cu gipca 0.. fn aceleagiproporlii de amestecare gicu acelagiraport -cit alc. trebuie fblosili corespunzltori. Dozarea cimentului.3 mrTr 4 5 o l o 3...$i de prob. filer. .aceeaqicarieri qi nivel. posibil. 1 5 m m 300/o 3 . prin vibrare Jfu rig..7mrn2l .7 m m 3Oo/o 7 . care s. . iar in cazul conJtrucliilor masive cel mult 0. 1 5 . ..lirea lucrab. prir-rvibrare 300 kg..58 15 mm.t tn betonierX va fi mai lung5..7mm 32rlo 6 .La prepararea betonului constructorul se glseqte adeseori in fala unei alternative qi anume: aceea de a alege intre o coofeclionare a betonului cu exces de apd gi punere in lucru u$oar.nitatea*unei cornp6zilii din b.metrlca este mal pentru Trestecare l' [n ce ln C€ mal -Lg. Limitarea acestei durate la I-2 minute se face numai din motive economte $ il cazul betoanelor aparente ea trebuie depXgitX pentru a obline o imbun5tXlire a amesrecului. confirme cd materialul ales corespundescopului. In scopul realizirii unei uniformitXfi de structur5 9i de coloraqii.--..i la compre- E . 32 cm.34 ec de la 20olo rstanti) de la foiere a betot 2523 kg la o reducere ri 3 3 7 kg /m: l a u.ea din intindere de Ia 28 kglcm2la 10 kg/cm2.55 30 mm. trebuie ficuti la prepararea bitonului aparent. apd.. . 38 cm. qi aceeagigarj5. J mm . _cu acelagi sort de cirneni provenit di. prin vibrare b. care contribuie qi Ia realizarea unor betoane perfect compacte. necesitindE. iar^g. posibil. agregatelgr li apei conform retelei stabilite pe baz| de incercXri preliminare .6.5 mnl .ilidtii acestor betoane. provenite * : : t.---'- ^ lrul proaspat.30 mm JU"/o ttit 25nlt 24olo mplificarea sisittnea diver$. 0. {l 25 .49 30 mm.t va fi. . cit rac!ia betonului v -' ^ siune (la 2S zile) sX scadi de la 236 kglcm2 la 45 kglcm2 pentru amestecul4. citeva relele de compozilii de beton aparent uuilizate. Pentru imbunStd. aceeati fabrici.t"ott depinde de toli ace$ti factori.55 30 mm.aparent acesta trebuie sX fie prelucrat $i compaclat. 45 crn. 3 0 m m 300/o 7 .. preparat intotdeauna cu aceleaEi agregate spXlate.95 2152 270 46 1n 0. . 4' l 80 20 0. Durata de amestecare a betonului proasp. Rispindirea Cornpactarea Pz40A*295 kg.etCXii preliminire 9i probe de lab6rator. La elementele de construc[ie cu perefi srrbgiri raportul alc se recomandi a fi de cel mult 0. insX mai dificil de turnat gi compactat.... 8o/o 1 5 .2. 0.uta a fi cit mai mic posibil.. In tabela 4 se dau clr caracter informativ. Prepararea betonului . numal gravlmetrrc. (aceastain detrimentul calitilii) sau a reallza un beton cu cit mai puqind.qo-g.in cazul betonului. . mm mm mm mm 450/o 210lo 24olo 24olo 0.t din .. @9. 1.elul Marca betonulu i 1 275 -{ Beton aparent gri 8200 Beton o"i Beton alb 8225 Beton alb B450 70 ni Caracteristici n 0.ilor la reduceriale 'orabili a unei rltateleoblinute Tabelwl 3 4 Ciment ltaportul a/c Granula max. 'l'al. Desigur c.. 1 5 m n 250/o . 40 cm. Raportul af c se va c. . 0. J)u Kg. betonul l ) proasp.cu -ctt nlai pugind apd de preparare -aditini.

18.. Turnarea betonului proaspit trebuie ficeitl cu multi gdjd. Bule de aer rlmase de-a lungul unui cofraj din scinduri brute. lretonul trebuie turnat in jgheaburi sau ghidaje special amenajate. 18).operindu-se corecturi necesare lor de acord cu proiectul. Fig. Cu citeva ore inainte de betonare (i" funcgie de anotimp gi umiditate).efect supiritor in cazul beuoanelor aparente(fig.9 qi 2A Snt indicarc schemele . alte comentarii. jelor. de la iniltjmi _9i in condiqiicare sX permitl 9i si asigureumplereacompletXa tuturor colgurilor cofrajului. c. cavernesau sX se producX ''li segregXri. Turnarea Ei compactareabetonului inainte de a se incepe betonarea. general o operatrie Turnarea betonului este in -de care dac5 nu este ficuti cu_suficientX grijd.trebuie verificate cu toati atenlia cope loc eventualele punerii frajele qi armXturile.care nu mai comporrd. cu. fIrX a rimine goluri. gi aten{ie. pentru a se evita complet deformirile sau deplasirile lor. qi susjinerile Trebuie in specialverificate cu toat. materialul din care este confeclionatcofraful trebuie udat astfll incit. gi compactarcabetonului implicX qi un control efectiv gi perTurn_area manent din partea conducerii tehnice a qantierului. 1.9i metodele de turnare utilizate frecventpe gantier.iment. atenlia spraigurile cofra-.ig. in f. produce bule aer. Tn cazul inilqirn'ilor mari. in timpul turnirii ti vibririi. la turnatea betonului el sX fie perfect etan$pentru a nu permite scurgerealaptelui de c. 26 .

in timpr-rlturp 'el s i urn i d i ta te) .tiltl: it.. t u l r r r t r cr l l .*.(ltLr ltcl-r'c()Jll:llr. F .--rirre. l r o .tl .qrg. ltctorttlnclf . Selan Prrma faza l4hra/ar +- Pracedeu gre.rprrrl-e1clc l'irri clungi procluse de ap. apreci :r1ica nci . **stti i . care dXdeau rezultate foarte bune. 2C. D e a c e e a . 1a ttrrurgerea lapteh-ri iri jX 9i a re n tie. * .dar dintr-r. tlll l/. 3 r ea c o mp l e ti a r si se producl rr-irisau ghicJaje nrl este ficuti n caz u i b e to a - vibrarc atit cle R e to n u l p ro a s p i t tl rrnat i l r cofraje trebuie compactat 1'rrirr ingrijit.1. :nare utlltzat"e . in condiliile r€Sper. porozitXqi etc. I)l'{)c(.Xtoare. lnainte de tumarea betonului. ciatoritX modific5rii proprietSlilor reolosice ale betonuh.l.rn alt lot. lrct.fr-ecvenla rribraton-rlui are o influenlS covirEitoare. .. incit.-ri i t. Pentru realtzarea r-rneivibriri corespunz.ni rortenl i l a prirna vedere. *l.ac-fl .cnq:lrl c ccl i rul i n 12 C Aa r ibr:r1ii/min. *lilTr1.tnLrlLti rlin l r c n.//.t.fectir.i4*}s -*rrdfc. Alegerea tipului cle vibrator cur-n9i a rnetoclci cle vibrare se face in ftinclie de forma .l)ata:tteltlla CO- n ec es a re p rrn c r ii suslinerilccofralr./ll ffi7m:/v?n Procedeu nerecomandabi b Procer/eu dg lurnare recomanr/abi li 1r1'i1irtn [:ie.riasi c.Siiqaa . cu sr.r/ Faza urmaloare Pracedeu recomandabrT itig.. rt o r r r lu i : !l --. l r r ] ( L . i . 1)rocede'c cle t u n r a r e i r b e L t r n r r l L r i . c. Sint cunoscute cazvrt cincl fabricalii in serie cle proch-rsc clc beton prefabricate.rtJ. a betonului.xpenienlaa aritat cI penrrLl colrlpacr:lreabetoar-relor r i rttra s e tre b tri c fo l o si tc pervi bratoarc cu o frccr.'.TTt t l+ brut. itilaiele 5i mocltrl clc'r'ibrarc rrcbriie verilicate prin citeva probe practice.ri proasp.1re concl i l i o n e a z l p u n e re a i n o p e ri a betonul ui pri n vi brare. s i rrt i nfl ucnl ate cl e rnul l i Factori . 27 . i ri concl i l i i l e Lrncicourpozi l ii a te n t s tu d i a te .i dirnensiunilcelementului de constrlrctie.s e re c omandi ca i ncepereai ucri ri l or i n beton ?l parcnt sI Ii c intotdeauna precedati de studii preliminare prii'incl conrpozilia ti puncrea irr oper..irnent.E.ti e c I p ro p ri eti l i l e rer.. 19.l l oei cc al c trctonrrl triproas.ii i a nl:: -. ar-rtrebuit-a fi restudiate in-urnr. . incit sX rezulte betoaue cit mai colnpactc.i per- Se .r folosirii unui alt ciment sall a utilizirii aceh.

ctr mult discern5mint. ficindu-le de exemplu si . :oncraclie 28 . in ceea ce privegte grosimea stratului de acoperire cu beton a arm5turii p r ecizdm^urmito arel e: . Grosimea stratului de acoperire cu beton a armiturii trebuie stabilitX ile la caz la caz. periere. in funclie de consistenla betonului gi de tipul gi frecvenla vibratorului."'T.. corespundi cu anumite decroguri. .1. YTrebuie ardtat cX un defect important al betonului aparent. se majoreazi. Aceasti duratl se 'poate. Pentru cazunile cureRte de betoane aparente care rXmin netencuite seu neplacate gi la care se utilizeazd. 22)). in fig. bine studiate (v. il constituie si o accentuatl la us9a1e. se arat. care deci nu mai sint supuse ulterior la nici o prelucrare. la distanle de circa 10-15 cm de cofraj.o ra.i ingrijite a fejei vizute a betonului prin metode grosimea similare prelucrlrii pietrei naturale. estenecesarca grosimea stratului de acoperire cu beton si fie cel pulin 1.miri sau mic. agregate cu dimens. grosimea stratului de acoperire cu beton nu trebuie si fie mai mic5 de 45 mm.in cazul betoanelor aparente cu fayd.. spre suprafagd. ' r'is' 2r' Pozijiile "tTi[t:':t:: .5 din dimensiunea cea mai mare a granulei de agregat utilizate.ceea ce corespunde unei durate de vibrare de circa 5'-6 minute'pe metru cub.care poate produce fisurarea gi crXparea lui. plus o rezervi de siguranll (d. vor fi stabilite prin proiect. dimensiunea maximi a granulei de agregat folosite etc. in funclie de metoda de prelucrare a felei vdzute a betonului. condiliile locale de exploatare. in cazul prelucriri.omPactirii plscilor ei In scopul evitirii formirii de b5gici de aer lingi cofraj se precontzeazd" vibrarea betonbluri viruos cu pervibratoare. a pervibratorului in cazvl compact.in cazul prelucr5rii ingrijite a felei r'5zute a betonuluri prin spilare. Gnd ace$ lucru nu este posibil. cu adincimea stratului af ectat.iuni pini la 30 mm. indicati mai sus.Se recomandi ca durata nrid-. strarului de acoperire poate fi de circa 50-5C mm. de compactare a betoanelor obignuite si nu coboare sub 50 secunde. schematic pozi1.*". sablare. neted5. 21. cu utilaje gi unelte perfecgion4te.ia corect. in zonele d€ eforturi minime gi cit mai ingenios alese gi mascate. fig.rii plicilor sau dalelor de beton armat. pini ce bulele de aer in exces migreazl. grosimea stramlui de acoperire cu beton. c i rc a 5 m m).ton apaient rosturile de lucru sint nedorite gi de aceea trebuie pe cit posibil evitate. din Ixrnct de vedere al rezistenqeiqi aspectului betonului la lucr5rile de be. Rosturile de lucru putind crea plrncte slabe in ansamblul construcliei.

. .itate uniforrnS pentru intreaga supi'afali a betonului. ll constltule sl I I qi criparea }ui. respectarea corecti a rostuEi executarea rilor de contraclie previzute fn proiect.' a 10-15 cm de 3ton a armiturii eci nu mai sint rlui de acoperire rnulei de agregat : r netencuite sau \ la 30 *rn.I \.i rnea maximX a construcliei.tode lonate. unul din principiile cdlduzitoare de care trebuie si se iini seamala executarea lucrXrilor fn beton aparent estegi a. . gro. din e de beton apaposibil evitate.nu este recomandabilX stropirea directX a betonului cu ap5. O eyaporare excesivi qi neregulatXproduce tensiuni superficiale. Pentru preintimpinarea acestor situagiipieselede beton proaspit turnate se pot acoperi cu foi de polietilenl. fiindc5 I cimentul care se intXreqtela inceput la temperaturi pozitive joase dX ulterior i I conraclii mari Ia uscare .bun" a curbelor granolometrice . l-adistanle corespunziltoare: . motiv pentru care este necesara se menline o umid.menlinereaumiditlgii Bieselorde beton timp de cel pulin 7 zile pentru a se fmpiedica evaporareaaffil gi a se asiguracre$terea rezistengei la intindere.si nu se bercnezeelementede beton armat. f. 2e . Artificiu care permite uneori limitaiea efectului atit de neplicut al rosturilor ilor 9i se preconizeazd. grosrmea t ie stabilit5 de la '4"c"* . in zonele d€ de exemplu si :.li ptitt spilare. " cati mai Jus. De aceeain afara celor ardtate anterior.i ricl de 45 mm. 22. .ceee contractia la uscaregi tendinp de fizurare prin respectdrea de a reduce.'i relor obignuitesi : vibrare de circa consistenla betortorului in cazul Fig..alegerea ciinentului cel mai corespunzitor scopuluigi limitarea dozajului asiguririi compactitilii qi mircii. aparent subgiri pe timp | J ricoros (in af. . t. fir5 a se produce fisurarea. pentru cd prin aceastase provoacX umfliri $i contracqii alternative in $ratur.arXde cazul cind se iau rnXsuri specialede protecfie).ile superficiale ale betonului care du" la fisurarea lui. urmltoarelor reguli: .f. la cel mai strict necesar tttilizarea unor agregatecorespunzXtoare care. astfel'incit si se poatX prelua efortul produs de contracfe. se e siguranl5 (d.si se incadreze in zona respectivegi evitarca agregatelor nisipoase. J .q. lui prin me.. v .Evitarea rosturilor de lucru.

respectarea dozajului stabilit pe baz\. durabil. de probe preliminare gi care nu trebuie si coboare sub 300 kg ciment/m3. daci c posibil in betoniere cu ax vcrtical gi. pete sau porozitigi prea mari.ri ulterioare foarte ingrijite a betonului. penrru _ reducerea contracliei la uscare gi a tendingei de fisurare. care si nu penniti scurgerea laptelui de ciment . nu prea groase gi de la in5l1imi nici. .rii unor betoane de calitate superioarX. p€rtru r. Tratarea unui rost de lucrtt pentrLl a limita as1)ectLrl nepllctrt al r. . . care sX ofere garanyia realizd. care si asigure in bune condilii in timp rezrstenga gi stabilitatea clidirii. pe bazd"de incerciri prelirninare gi de prob5. tratat gi confecgionat in condijii ireprogabile. netede ri crlrate. Ponou Fig. . vibrare congtiincioasi a betonului pe baza unui plan de vibrare. atit din punct de vedere calitativ cit gi cantitativ.toarelor condilii: alegerea.in concluaie. Executarea suprafeielor miri de betdin aparent.prepararea mecanizatl a betonului. astfel inclt sX se evite segregarea. trebuie si avem in vedere respectarea urmS.rneseriaqi de inalti calificare cLl suficienti experiengi tn executarea unor astfel de lucriri gi dotaqi cu utilaj corespunzitor scopului. fistrrile oferind cii deschisedivergilor agenli agresivi in zona betonului.i ar trebui si se faci cit mai regulat posibil.i lungi posibil. Pentru realizarea unor asemenea suprafege impecabile textura betonului ar trebui si fie perfect omogenX pe intreaga suprafali. firl. pinX la locul de punere in lucru.asigurarea unlli transport corect al betontrh-r.aprovizionarea gi utilizarea de materiale corespunzitoare.o decofrare foarte atenti. . .i proasplt. de probe preliminare.turnarea betonului in straturi. iar tLrnlarea gi compactarea betonulu.i sX r1u perrn. raqional alcituit.. intr-un cuvint ireproqabile. .un cof.rsturilor cle htcrr.stabilirea untti amestec corespunzXtor pe bazd. . cu utilaje corespunzdtoarc.iti nici un fel de deplasiri sau deformiri in timpul rurnirii qi vibririi.r irr clzul ll.raj prelucrat.'toanclor simnle.cu durate de amesteccit ma.o conducere tehnicd a qantierului competellt. . 30 . Este greu de a se obgine suprafege mari in beton aparent. 23.ealizareaunui beton aparent de calitate superioari.asigurarea unei tratd.

trebuie si ajungi pentru betonarea unui singur strat pe toat. plan de vibrare. . inil$mea de turnare a betonului in cofraj trebuie si fie peste tot aceeapi. cu fata de beton aparent cu granulometrie speciali. schematic in fig. rabilitatea clSdirii.ri. Tratarea unu. a cirui fagi 'interioari si se giseasci la nivelul unui rost orizontal intre panourile de cofraj. un beton confecfonat cu agregate mai mirunte Ei eventual avind o consistenl5 ceva mai plastici. pinX Ia locul de ireprogabile. Metod5 de realizare a elementelor masive de beton. lrrngirnea suprafelei. confecgionat cu agregat mare. 25 adicX. mlnare tl care nu r betoniere cu ax .care li nici un fel de la inilgimi rruci.rlitate superioar5. de a se turna spre fagd vdzutd.din reluirile de betonare sX nu se vadi se poate monta pe cofraj un profil de lemn ecarisat (v.i rost de lucru ia rurnaretr betonului aparent armat. 23). t. 24 se arati" schemati" realizarea aceluiagi lucru in cazul elementelor de beton armat. In fig. 24. firX a se recurgela complet5ri din alte qarje. intr-o aceeaqi . iar in rest un beton obignuit. in mai multe schimburi. Cind se urmire$te ca rosturile de lucru ce rezultd. Pentru a se evita rosturile orizontale de turnare betonul proaspit trebuie turnat in mod continuu. Ponouri cofroi Armo/uro Ponourr J/ra/ Z be/anare Eelon feclional betonuh. Pentru realizarea elemenrclor masive in bercn aparent se poate proceda a$a cum se arat. fig. 25. Itig. care poate fi ridicatl pe m5sur5 ce progre seazd" turnarea. espunzitoare. atit be preliminare. unui rosr de lucrtt neplictrt al rosc l z r r l I l et o a n e l o r t l) ir .arjl. sa ofere garantia :u de a se obqine te sau porozitdgi textura betonului turnarea gi comFig. cu utilaje cores- Cantitatea de beton preparat. Turnarea concomitenti a celor doui betoanc se poate efectua cu ajutorul nnei table de separalie. p€ntnl surile oferind cii rIi in executarea lu i .

lovituri si fie astfel alcituitc incit si penniti. -de prevd. cofrajele sX f. placarea (ciptugirea) qi alinierea lui. din greutatea utilaielor gi a oamenilor care circuli in timpul hrcrului.controale qi verificiri cu teodoiitul.VI.si tie indeformabil.zutein proiect. desprinderi etc. dupi turnarea gi intirirea betonului De aceea.in grer. Se recomandi ia pe iingi mijloacele curente de qantier sX se facX.ri dc ciment din betonul proaspit turnat. Cofrarea Cofrajele au un rol covirgitor la realizarea unor suprafege impec4bile in betun apareflt.rtatea gerea betonului.i'ein permanenl5 supravegheite. rezultind in final. fi.i astfel asamblat incit in rnonrentul turnirii qi compact5rii Cofraiul trebr. . ' acesteasi fie remediate imediat. Indiferent de felul gi natura lui. . cunoscind ci orice defecliune sau abatere se poate la un nivel la altul. zdruncin5turi. unrtirit gi si tratat qi prelucrat corespunzitor sI corespuncli scopulr.ea gi crearea lor ulterioari.rie betonului si nu sc produci nici un fel de modificare de cote. La executareacofrajelor trebuie prevdzute golurile necesaretrecerii conductelor de instalagii necesarepentru a se evita spirge.ri permiti realizarei felei aparente a hetonului de calitatea gi aspectul cerut.).locale (scurgeli de lapte de ciment. 'j.Lrgoard".sX fie suficient de etang pcntrLr a nu pennite scurgerea lapteh. diferenge rnari de verticaiumula litate sau aliniarnent.os gi durabile. . Acestea trebuie si asigure cu strictele exactitatea fclrmelor gi dimensiunilor elementului de construc[ie respectiv. cofrajeior li se impun conditii foarte stricte in ceea ce privegte alegerea materialului. Se recomandX de asemeneaca in timpul turn5rii g.i compactirii betonului.de un aspect frum. itit tnainte de turnare cit . din actiunea vintului etc. o clecoirare.mai ales in cazul betonului aparent.. deformiri. cofrajul trebuie si indeplineascX qi urmitoarele condilii: proprie sau impinsi fie rezistent la sarcinile ce ii revin d. confeclionarea. ca eventual in momentul cind se consrari deficienle. 't 32 .i in timpul rurn5rii betonului.rd. ce nu mai pot fi ugor remediatc.

' Betonul cu texturi aparenti se se poate realir.ri urnr. fi r i l o v i t u r i i . rllrmai pc baza unui proiect. caie sI tmprimc o annmiti terturi pe sLlprataia iui vizibiiX (fig.rajele.:::l::ll l : ':::r i :i. de posibilitigile de realizare erc.ap^arerlt se l:ace. i t Ll l -l ra t'ea 1i l i s c i r r r p L r lc ro n c. clin parror-rridin pilci fibrolcnrnoasc qi :1.lpafcnt JJ .a atit n-ronolit cit gi prefabricat..rui .i sii :ctul cerut. rez.rprafelelorde beton aparellt se face in special cu scinduri si panouri de lemn. r i .rclat in irltiinii ani posibilitijilor clc inrbturitSlire a aspectuluibctonuh-ri pr-in utiliz-arcacofrajelor cle lcmn.intuitc in arnbele sensuri. in orice Caz. in toate 15ri1e se acordi din ce in ce mai mult interes pentru asiqurareaunor decofriri ingrrijitc.l. arXtind totoclati li t. care pe de o parte si asigure integriitatea suprafelelor clebeton aparent decofrate .egafodajele sau cintrcle pentru betonul aparent se execut.. Toare elementelede susliuere a col:rajelor trebtrie foartc bine contrar. desprinderi treccrii conducior ulteri oari.:. at erese p o at c r r r .seltit intercs s-a acr.s ta bi l i tatea.i rieiditatea ncccsari cofrajelor. la toate incircir"ile9i solicit5rile ce le rcvin.i conrpactirii c l a ci c()n tr(r alc rimpul nrrnirii :t i rii be to n u l ui.irit .ultateleexperimentale obqinute la noi i'r-rtrari cu foliile din marcrialc 1r plastice sau r:auciuc.:l r: : : | 1 . t r it l e \ c r t i c a r up. Alegerea tipului de cofraj in cazul betonului . !.importatlta construcliei. : : : : i.c irnpec'abilein l r c s a a s t g u r cc u eollstrLlclrr ec s a l. intrucit lucririle de cofraj reprezinti circa 350 0 din costul lucririlor de beton annat gi circa 75'0lodin manopera necesari acestor lucriri. in tirnpul execlrlieisprijinirilor.r.rii Llnor eventualetaslri.. 25. i n c c l e c c u rm e azi .conqind toate detaliile de ' exccLltle.. iil cle cele rnetalice.nfeclittnarea" inc as cX . i :1.te aspectul decoratir. cof.i u rmir p r ie sa u i n rp i nirculi in timpul gi cgal'oclajclc trcbuie astIcl alcitr-rite qi dinrensionatc incit sri . Se mai vtilizeazl pentllr cofraje qi folii din materiale plastice. ne vom o c u p a i n s p c c i a ld c c e l c mai uti l i zatc i:::lir: i gi anlunc cic coirajelc clc lcrnn. l: i: r - lJ. Cofrafe de lemn Un clec. Sus1irrcrile e s i s L rrc re z i s te n l a . trebuie ltratemlsuri corespunz5toarcpentru asrgurarc lor pe teren in bune condilii. ! : . 26). i.i pe de alt5 parte si permit:i reutilizarea de un numir cit mai mare de ori a jelor c. 'mentul cind se iri. cu panouri din plXci fibrolernrloase5i cofraje metalice. .'i'. in fuircqie clc natura gi . cauciuc etc.of'ra Cofrarea sr. . a. pelltnl a se preveni efectelc a rezetnd. Arnprcnrl texturii lemnului irr cofrajc clc scirrcluri b r u t e . prin trlrnarca qi crtn-rpactarca lui in cofraje sau tiparJ cle iii sliil Itic.:: :r'calaptelrridc . care trebtrie sX.. cle scopul r"rrnririt in ceea ce privc.

in acest scop gi scinduri zgiriate cu un fer5striu care ate ciliva dingi indoiqi. preferabil 28 mm.. care le uniformizeazl.rale este foarte vizibili. existind astfel diferenge in grosime de 2-3 qi uneori chiar 4 mm.astfel incit fegelecofrajului gi modul de dispunere a scindurilor si aparl imprimate pe felele vizibile ale betonului. rosturile se previd de reguli paralele cu corniga sau soclul. De aceea. Cofrajul pentru betonul aparcnt trebuie confecqionat din cheresteaobginuti din specii la care diferenqa dintre lemnul timpur:iu (cu densitate mai micX) gi lemnul tirziu (cu densitate mai mare) in cadrul inelelor anr. Sctndurile stnt expediate de Ia fabricl in diferite grosimi: 24 gi 28 ffiffi. textura suprafegei sale. Rosturile dintre scinduri. Texturile structurale realizate pini in prezent pe suprafaga betonului s-au obqinut fie prin utilizarea unor scinduri brute (negeluirc) special alese. in cazul cind elementele de construcgie sint situate in pant. Pentru lucririle mai mici sau de interior insi este mai corespunzitoare o texturi mai finX. rezultind un aspect in formd de zig-zag. Prelucrarea materialului. care rimin aparente. 3. cr5pi-turi. putregaiuri. scindurile se trec la ma$ina de nindeluit ia grosime. aga-numitele fibre datorite inelelor de cregtere gi imprimirii anumitor noduri sau neregularitili ale suprafegei sale. Conqinutul de umiditate al cofrajului influengeazd. reugite din punct de vedere estetic. in striinXtate se mai utllizeazi.inci de la intocmirea planuh. astfel incit aspectul gi repartigia rosturilor si contribuie la o iruuflegire a suprafelei betonului gi la o nuanlare prin accentuarea rolului constructiv al elementului de construclie. pot apirea modificiri ale dimensiunilor scinclurilor de cofraj. buiandrugi gi elemente masive orizontal. 1. astfel incit si nu aibl noduri negre (care cad). este indicat ca rosturile Ia stilpi qi pile si fie previzute vertical iar Ia grinzi. aceasta constituie un avantaj in plus. Lemnul poate imprima in anumite condigii betonului. in mare misurX comportarea acestuia. in cazul cind se urmiregte a se evita denivelirile in beton. in acest scop. Aceste operaqii sint strict necesare pentru a se asigura un cofraj cit mai etanl. 34 . Alegerea materialului. in cazul cind textura poate 'prezenta variagii in profunzime. Grosimea minimX este de 24 mm. datorite acestor diferente. 2. existind o demarcare precisi intre cele doul zone. Aparenga structural5 mai bruti a lucrXrilor masive ingineregti este necesari pentru ca aceasta sX fie remarcati de la distanle mai mari. rugin5 sau alte vicii. in nici un caz nv trebuie si produci un efect neplicut. Apoi. destul de sirXcXcios gi nesemnificativ din punctul de vedere al desenului. scindurile se trec la magina de rindeluit plani care le indreapti unul din canturi gi la lSjime pentru tndreptarea celuilalt cant. fie a unor scinduri geluite. care sI redea trlsiturile sale particulare. urmdrind diferite aqeziri. intrucit conlinutul de umiditate al lemnului este influenqat de conditiile atmosferice qi de modul de depozitare gi pistrare. Conginutul de umiditate. Scindurile pentru cofraj trebuie si fie de cea mai bunl calitate.ri de cofraj trebuie studiati arezarea panourilor sau scindurilor.lerrrn.

. rosturile se caz nu trebuie si rga betonului s-au recial alese. iar in lipsa acestuiaproclusul . vor fi chiar iizriite. pere neplXcute. 4..de culoare inchisS.ina de nindeluit ma. este rlecesarsi se uateze in prealabil cofrajul cu solugii sau substangespeciale omologate gi verificate in practici. Foarte mare atentie trebuie acordati sprailurilor qi rigidizfuii suficiente a cofrajelor pentru a nu permite in timpul turn5rii qi vibrlrii nici un fel de deformare. Nu se recomandi chituirea rosturilor cu ipsos.le suprafelei sale.rl gi in special ceara clc parciret a dat cele mai bune rezultate ultimul produs fiind insX ceva mai scump. rzime. Noi am utilizat clecofrol.scindurile de cofraj vor fi muiate in api timp de 24 ore inainte de a fi t'iiate gi asamblate". Decolrolr. in adevir. gata pregitite pentru u ti l i z a re . Confecfionarea cofrajului.i las5 la noduri in special.Sirr" sau ceari de parchet. Aqa dupi cum s-a mai aritat. arl cXpaitato rrrincralizaresupc'rficiali. pentru a evita diferenlelede nuanle cele refolosite la aceeagi de coloralie.le trebuie menlinute in stare de saturagiepe tot timpul folosirii lor. Scinduriie sau panourile noi de cofraj arl o nrare putere de absorblie in conrparalie cu cele reutiliz. aceasti.ate care. Prcgdtirea materialului. deoirece multe din ele influengeazl nuanla coloragiei betonului . Scindurile sau panourile nou conl:ecqionate nu trebuie a$ezateimpreuni cu suprafalS aparent.in practici insi. astfel incit si nX sau alte vicii. 5. este foarte important ca la decofrare.cutd numai cu timplani-dulgheri experimentafi la asemenealucriri.suprafala betonului sint tdiate gi pregitiie pentru confeclionare conform planuh-ride cofraj. Aceste produse trebuie alese cu griji gr ragional folosite in cazul betonului aparerlt. in acest scop. textura strprafegei re datorite inelelor . rl desenului. te al cofrajului rnginutr-rlde urni: moclul cle depocltrrilor clc cofraj.ina de rinderntru indreptarea raj cit mai etanq.lncazul betonului aparent. texturi potriviti pe. de la fabrici tn in grosime de evita denivelirile r. reugite din stituie un avantaj :regtieste necesarS rorespunzitoare o rt trebuie confectre lemnul tirnpui mare) in cadrul rrecisX intre cele tate. fie a ri zgirrate cu ull formi de zig-zag. intrucit acestasuge apa din betonul proaspit turnat. L. face ca in unele docurnentalii tehnice si apari note specialeca: . iar'atunci cind este cazul. mdsuri poate preveni apa:_"igia de modificiri ale dimensiunilor scindurii gi pare la prima vedere o solugie destui de sirnpli . Consratarea ficuti ci nu se procluc rnoclilic .. pentru ci si nu se rupi muchiile sau si se desprindl buciqi de beton. Confecgionarea cofrajuiui trebuie fi.r ore.ri dc dimensiuni claci conliruutul de umezeali trece de punctul dc saturalie al fibrei. r\u rczultat consumuri de 4-5 kg ceari pentru urlgereaa circa 30 rn2 cofraj. 35 . C o i ra j e l e s a u p a nouri l e uzartetrebui e curi l i te cu i ngri j i rc fnai nte cl e a f i refolosite.. in fig. 27 Si 28 sint reprezentatedoui panouri noi.. Dupi o imbibare a coltrajului de citev. din diferite motive.i ugor de realizat. ca urlrare a contactului klr cu laptele de ciment din betonul proaspit ttrrnat..rdurilor si aparl studiati arezarea sturilor si contriprin accentuarea si fie previzute ranti. cofrajul si se desprindi cu ugurinji de beton. Sclndurile de cofraj alese ca apre de a imprima o. cofrajul se $tergeLl$orpentru ca fibra lcrnnului si nu rirnini imbibati clr unsoarc. acest h-rcru nu se poate realiza ugor gi de aceearecomandlm ca pe lingi udatul cofrajelor cu 12 ore inainte de betonare si se ia in cazul lucririior mai importallte Ei misuri de precaulie speciale constind in aplicarea Lrnor figii Ce placaj intre scinduri.i apar dungi neuniforme colorate pe suprafala-betonului.

SryryF-prr.*' .

rj c c l c s c i r r .. . l : i e . . . l t d i n i r ' .I'ig. Gard de clenrer. B e t o n a l ) . . c t e t r rr r P a l e r r t r c z u l t . 32. l l " l t . l t r r i i q . l L r i r i ..rte dc beton aparent lrr corr[t c!ionerea ciruia s-au folosit scindtrri brute. r r e l r tr c a l i z a t i n c o f r a j tlc rcindrrli dc brad tli'Prr:c llrcrrrar. r'rr Irig.aa:.. 3 3 .

.

ir'.g. i i 3 O sc aratai l czul .{' . tlin scincltrri clin lentn dc bracl bruti.z l .r' a s-.. . i tl f.."1saj c\ccuti-rt .r l'n1. s r r c a l i z a t i i r r 1 .l -r. r 4 1 . i n fi g .caai tei . Irrtrrrclttttrl Lrnr.Illarelrt ('r. P l r r n 5 e r rc l c b e t o r .ttl i s i rt a p a rc rrtc lrrpi cl ccc. late clc i2 c-n-r. l . . .ttrc.ltJt cLl t'ol'rlje t ip111- 5 i t c .d c l tL l a lt!arca el ctnentcl or rcspcci i vc pl i p gri eptar.37.tatel c crpcri nrcnrai c oi rl i nure cl l cofraje .rj ('u lrrstilt. 39 . cl c bcton .pari ' a ' c i n c l u ri l o r d e c o fra j .. i ' ' i s t r u c t u r i d c r e z i s t c ' 1 i ia l : .t1.l l ' m a t p re i a b ri c a te . r . . lrracJ gcluitc. iar in i.i .l Ll i rol osi tsci nrl uri brtrtc.. ts. I t i g .$ l 3 4 d o trl e xcrnpl esufi ci cnt cl c concl ucl cntc cl c i nsufl cgi rca supr-afc lei l rc trl n u l u i . 3 i j . l . l'.i.. ' Lo c l i c l i r e i n d t r s t r i r r l i .i g . dc ascmenca Ll n gard cxecutar cl i n el crnentc. 3 3 . r'\('('r. r i r i i 1 i ui'ii. . i ar i n ti g . 3 5 l i 3 6 sc prezi nti cl otri vecl cri aJc i nteri orul ui unr-ri s. Itig. Ir'. J 2 s e a ra t. -l I cL1scirril6ri dip lerurr . i n fi g .11)ilrL-n1 rClrliZitt cLl Lli) (o.r rrctcdi. rn lriLorr al)rtrenl :.arai a .1 a cor-rfecqi onarea ci rc. r .1 qu n e . c r i .tn l r.ri irr betorr 1.

' rtzi 40 . S e p o a t c c o l ] s t a t a c i tt. ast f el i n c i t s c po. Cofraje din panouri de plici fibrolcmnoase O folosire mai eficientl a materialului.i n c o n t c s t a b i l u :l s p c cp t l i c u r . Ambel e feqe al e pl X ci l or de P f' L dur au accca5irezi stenl i la uzur i.l nrc. cu qrosir-r. leinnos clin punct de r. ur t r bur i s a u p ri n l i pi re ctr adezi r' .ti . 3 9 ) .Xde mirrirnurn -lC crtr). 38 se prezir-rti intcriolul unei halc inciustriale a c5rci structr.PlScile cle I)Irl. M o ntarea pl S ci l or de P FL pe schcl ctul suport se poate f.rj el e au fost ci ptusi tc cur pl i ci P I' T dr-rrobgi ni n cirsc . r t c.tue. cofr' .l di fcrcnlc <lc t r r t r iclit . crr cr. i n i rrncl i c cle scopul r ir m iri t.rietrintrteirr ap:i c :i rc :t2 4 ore. I-.tre cl i n cl c. r f i l u r i c l cc o f r a j c ( f i g . Tehnica cofririi ne permite astizi rnultiplc posibilitiqi cle rcalizare a celor n : a i r a r i a i c p r .rri a fost realizatl in conclilii impccabile in beton aparent cr-rfaqa netedi ir-rcofraje. b. rtl tfcl si rrt rl l sti rJ< l e serrsi hi l e l . I t i : 1 .ttc stc neccselir l rtotcl eal uni l sc uti l i ' tet. inairrte de ciptu. r c li [ c c a l c l ' c r a t i . in fig. P]icile cle PIrL prezirrti si avantaiul ci sc pot r:urba (pliciler cle 5 mrri srosirne penlit curlrr-tricu o raz. l)rrnou dccorirtiv dc betort i1p:rrelrL rc.ati 1:r intcriorul curbei..)9. rl o s r i ' c " r l i z ap trin prcvedcrea i n c o fra j a unor si mpl e .cun col -ri rjspcci alpe nt nr a seobiinc sI s u p ra fel e pl S cutc . irrsI.eclere ecorlottric se poate obgine prin realizarea cofrajelor clin panouri clcmontabilefolosincl plici fibrolemnoase (PFL) dure. r cc-ct r . T o t n-raisi nt descri se i n l i teratura tehni cri cl e spcci al i tate i ncer cXr i de r eal i z a re cu aj utorul cofraj el or a unor rel i efuri cl e rrn' deosebi tefect decor at ir '.1tel ol osi spre fal a cofratl cl ri c...:lc la Frrbrit-ar de nreclicamentc Bu c u rc .ri de 4-5 mm.rc i i c f a 1 5 . i n c a z r . si ]nc' r.r r ezult at c l'oai'te br.ire. \ 7 r c p r c z i n t : it n i p a s a j s L r l ) u n p . trebr.rlizlt l.Itig.i i nteres.nclltria ca l:arlanetcdX s.{ fie awz.pasti l e" cl c l emn. .r riir scir'ltr prin lrir:rrcrr 1re cofrlrj lr unor l'ricsc cic st'incluri.a realizarea lLrcrXrjlor cle beton rlparent .

r i+t mai . 1 . e e l eo r _ i . ffi' c" Cofrafe metalice Sint realizate din tabl5 clc o1el. r .clcre ec()l't()- n t. 'rrnirlit. .1.1 O o i r a i c r r i c r r a l i c e l ) c n t r u s t i l 1 .'r lra!a netcclX t ( ' e 'e u s L t n l l ) L l f i c nrcclic.de verl cre ccoro' ri < .tr.]-if.al rrnui . i t l e f l i r r r c n s i r r r r ir l r r r i 1 i c l c n r a r e s e r i c ..l fr-rr.-tmctlte clrr'c rez-lrltztte linutc in ap. I ' r i l i z .-Ll .rl dc.ren 1-rnr. 41 . . .r 1 . -ri-liizal'c a celor ''"''i'r:' d \ r.u titta rrcteCi: A trrllarLril srilFiio'.cnj.. r s t f e l le scc-rpul urnr.crr1i. a r t . .-. cle .:'e. se Lirn).l0 .ir.r l. o l r .=".irr l)elon lu)aIe]ltt r..'ice.ii rl Jl \/arlata.. .r".rlicc.+ .i de rea:ct decoratir'..i: cle 5 rrn r g roc... i.rnclrtr 1a u l r v i r r c l r r .licat. r bile i o l o si nc l 1 .' dc . 'l)t)atC C()llStata ilttl'Lle scobline prilt pre\ cclcrca ncerc. rc.tcc\ro.i.l (ij-13 lrtrc.iit"i. ' i o r r r r c L r r l i c c I c n t r u ( . : r n e r .) ii .-rlizat lrr lnr lrrrlrcrl pc col:rej e tr\L' de scirlclrrri" ...):1n0Lr decor:'Ltir. o nIrrt'lionrrr:c.lr. cu piesc de rlgiclizare variate piesc cle .rrriri teh.i g .aIrzarerr ur]or su1)ral-rt.rserrerea r. i n prnrct. arci structr-rri a :ted:i in cofraje.rtc. r i . rilr ci ir i r r ' i r m I r i ..i rru ''tc irrstif:ica rf lec?t prj'pr:isiLrilit:rrc. rnilre . . rr r z L r r i .. astfcl incir sI -corespuridl un'i nLrin.i 'rtrbi'arc.r.rtiJiz. r l t .r.rr-. . Itig.. R a r-rd a me n tu ld . t rrti prin nLrurirrrl dc.r.r ]] eoirajc nrer...r co]o.irrcl costul lor rii.i r r f o s r j i r s L i i i . c .I)at i'i.

C o l - r ' ; r j c lm c c t a l i c c( f i g . + 0 ) p o t i i i r r s i r c f o l , r s i t c i n a r r u n r i r -s ci t u a l i i c l c u t r n u n ti i r rnarc cl e ori , astfcl i nci t r-ostull or ri cl i cat cl c conl :ecqionarsi e sc pu; 't t . i a m()rti za. i n stri i i ni tartese fol osescadcseoriperl tnr confccl i onarcasr . ilpilorclc llct on a rn ra t, de mare seri eqi avi nd sccl i uni egal c,(fi g. + 1). Pe bazi de cal cul se stabi l e$te care ti p cl c cofraj estc'mai inclicat ii dacl i n i ' e sti l i a estc j r,rsti {ti cat:i cl i rr purrct cl e vedere tchni co-ec' ono m ic. Fo;rrte burrc rc' zul tatcs-etr obti nut cLl cotr,rj el enrctal i cc ir r cazul st ilpilor ' rotunzi cincl nunriirr-rl tehnico-ccotromitt a justiiicat din pLlnct cle r-cclere :lcrcstora < rp o rturri tatea uti l i z.X ri il ctr. R czul tate bune s-au obqi nLlde t ase m enea;in i caz', r l p l a n g eel or crl l l ervuri deseal e zi cl uri l or cl e spri j i n si i rr speci rrl i n cazt r l f abr iclr ij i rr s e ri c: a el ementcl orprefabri cate. d. Cofraje din materiale plastice o extindere Cofrajele clin rnaterialc plastice r-ir:ar.rcipitat pini in p'rrcz.cnt s e n e r al i zati i u fol osi rea l or' , el e Fi i nd uti l i zate nrai nrul t i n cazur i iz. olat c. LiiTizarea ior rcstrinsi se datore5teurm:itoarelor caLrzc: - pinX in prczent ltu s-au rcalizat iu to;1tc tirile nratcriale care si se cotn(cazu| trti l i zi ri i l or 1a el cn-r ent ele pr ef abr icat e. p o rtc bi ne tratemperatri riri di car,e tra ta te terml c);
ilPrrrL'ilt rrrrliz;rt ctr toir.tie n r r t tr r r i : t l y r l r t sit, ; ' . ciirr

Itig.

I3.

IJcton

apareltt le aliz.rt r.le e ;tLrt'ittc.

ctr

ti1',1t.'

I'ig.

l-1.

llciort

ilp:rrertt. r'ealizirt ('tl tipare caucll.lc.

rl;

r i t c s i t u a q i ic l c u n
)r'l'.lre s:i sc ptli.ri.i

srilpil..rc l lc llcton t tl ; r . ' 5 "r i i rr <l i e ri :i
l L .

irr cezul stilpilor t't cnlit: teh ni co-cco nrenea gi in caz',rl n c az u l fa b ri c lr ij

czent o extinderc n cilzLrri iz-olate. re sti sc c()In-' a.1 ,r-,le prefabricate,
1 .. ./ . . 1 : . ( . L l . o l ' r . t j c .l''lr. rlirt

i l c e s tem a te r i al e Ittl :1u l ost sufi ci ent cr;l eri rrcntate; -- c o s tr.rl cl c ti cl i cat. n ra te ri al e[orpl .rstj cccstc i nci cl esttrl o r' ot-tstit t t ie O d i fi c u i t;l te i n fol osi real or 1a ci ptu;i rea cofraj el or pc $artti erc sLtbstl nlclc deoat' cce g i l -i x a re a l o r p c e l e urentel e cofraj el or, de rezi stengX al e obigntrite clc' liirit nu pot fi uulizate iir bune condilii pe $anticre, clin caLrz.l yarialiilor rnari de temperarr-rrX ..i umiditate. M e n l i o n i m to ru ;i i i i n ul ti mi i ani i n unel e 15rl s-:l u real i zet n-raterir r lc p l a s ti c ere z i s te n te;i l a terl peraturi ri di cate care permi t o i ol osi rc a l or i n btt t t . , c,rndilii Ia realizareaLrnor suprafetc impecabile cle beton aparerlt (fig. +2). IJtihzarea lor este indic aii 'in caz.ul constnlcliilor n-rasivecle betou, la carc r-lnor supraltele presiuneaputemici a betonului contribuie clin plin la real,lzztrea i mp e c a b i l c ,rre tc d ec a ogl i nda. T n u r r n a c x p e r i r n c r r t i l i l o rflcr,rte la noi in larX cle INCIJRC cii folii din traqe conclttz.iacX colnportarea cc'l m.li PVC sau cauciu; reliefat s-a putrlt bunzi $i rezr-rltatelcccle nrai bune sc pot oblirre clr tiparele cic caucir-lc

(fig.a3 ;i aa).

i n fi g . .+ 5 -,1 8 sc prczi ntl o scrie clc cletalii privincl posibilitXlile de profi l a rc a l c l o fra i u l u i .

,ssr N
IS\ NJ

m
W

N qI
{

Nil N\IH INH
W

m

W

m

$ {,1
Fig. -16.

fl
t'I

fig. 45.
-<e \4/2

/0

/0

t0

/0

/0

I ' r g . ' 1, '

[ : i g .4 8 .

VII. Tratarea ulterioari a betonului. Diferite alte lucriri de finisare gi restaurare
Se gtieci.dup5 tur.l?Ie,..betonul.aparent ca oricarealt beton,trebuieprolejat contra acqiunilorvitXmdtoare ale unor agenli exteriori. Aga de exemplu, vintul temperaturileridicateqi mai alesinsorireadirecti a suprafe;elor betonate, au efecte diunitoare asupra condiliilor de intXrire a acestuia. Datoritl unei evaporiri sau a unei usciri nzunifonne a suprafeqei betonului, se creeazd, tensiuni superficiale in beton, care pot duce la fisurareaacestuia. De aceea, in scopul prevenirii anumitor situaqiinedorite,este necesarde a proteja in mod uniform tntreaga suprafali de beton aparent. In general,esteu$ora selua acestemisuri de protecgiein cazul elementelor orizontale, acoperindu-lecu prelate (saci de iut5 sau cu rogojini umede); fn proteclie estemai greu de realizat. cazul elementelorverticale, aceastX cofrajele sX se slSbeascX In cazul elementelor verticale, se obignuiegte (bineinleles,dupl realizareatimpului necesarde decofrare) $i d se ude bine, aerul umed dintre cofraj gi bemn, constituindun mediu umed protector. (tablX,materialeplasPentru cofrajeleciptugite cu materialeimpermeabile tice) care nu pot transm,ite in interspaliul dintre umiditatea proveniti din af.ard, cofraj qi beton, estenecesarca felele de beton aparent si fie acoperiteimediat aup{, decofrarecu prelate, rogojini etc., care se \ror men{ineumedein perrnanenTa. ' Este adevi,rat cX acesternetode de proteclie gi prevenire in acelaqitin1p, betonului (ca urrnare attt de inestetice,care apar la suprafeqele a eflorescenqelor -suprafala betonului, dizolvi in a faptului cX prin stroprire apa pitrunde -scoate sXrurilede hidroxid de cilciu qi le sub formi de cristale la suprafalX) prezintd o serie de dificultili, insX ele sint indispensabile. ^ In uluimiri ani, aparilia peliculelor de proteiqie a constituit unul d,in cele progr.rl in.ceei ce privegt. piot..1ia betonului proaspXt. mai apreciate Ele sint constituite din emulsii sau solulii de r5;ini aderentetn pelicule foarte subqinila suprafala betonului proasp5t turnat. qi suprafelelede beton aparent se DupX terminarealucrXrilor, elementele EventualelerXmXgile aderente. curIli, inliturindu-se cu griiX toate rXmXqiqele de cofraj se inlXtur5 imediat, pentru a se evita impregnarealor in beton. In general se evitX corectareac,iupiturilor sau a altor mici defecliuni a suprafejeide beton aparent. Atuncri cind toruqi aceasri operaliuneiste nece44

bine umezite. se pot. Bitumul qi emulsiile lui nu p5trund prea ad. Scurgerile de pasti de ciment de pe suprafejele de beton aparent se por curili cu spaclu gi ctrpa aspri. D. . astfel incit in stare uscatl reparajiile sint abia vizibile. 'afe. Eventualele pete superficiale de rugini. Este necesarca in toate cazurile de inliturare a diferitelor pete de pe suprafegelede beton. cu care se acoperl suprifegele respective. nici defectiuni a aliune gste nece- sari. in realizat. :rente in pelicule beton aparent se ntualele r5m5qile lor in beton. mortar cu ciment alb sau mortare cu adaosuri de polimcri.perrereenergici cu o solugiecompusi oln o Parte crtrat de socllugl $ase parF apa. Adiugind . ruperi de muchii.I parte (tn greutate) fosfat de sodiu . netede de beton aparenr cu creioane. se deschide culoarea..elor betonate.ceptepete se pot inl5tura_cu ajutorul unor solugiide acid oxalic (8oio). pudri de talc.incin beton qi de ace€a. cu multi experienji in executia lucririlor. li. se utilizc azd. sau cret. prin presirarea suprafelelor respecrive cq. ibeasci cofrajele . Cind remedierea se face pe un beton aparent pe care se vede amprenta structurii de lemn a cofrajului pintru restabilirea continuitigii acesteia. . cisme de cauciuc..opiii :*tt'g5t. care se preseazd pe locul respectiv al reparagiei.ri r"ptif. multe oti. {.) se face de obicei cu multi atenlie.ipitrund de obicei foarte repedein betonul uscat.alb de ulm" in mortarul cu care se face reparalia. Urmele petelor de ulei pot fri inliturate gi prin acoperirea lor cu o pasd alcituiti din: t. Aplicarea monarului pentru remedierea micilor defecliuni se face cu mare precauqie. trebuie proteA$a de exemplu. fnlSturarea 1or se poate face relativ ugor cu driferigi solvenli. a se stabili prin incerciri. materiale plasnterspagiul dintre acoperite imediat umede in perrna' in acelagi timp. Trebuie de asemenea relinut cX toate acesteproduse ch"inaice sint toxice qi corodeazi pielea. Petele de ule. €St€ necesar de nt. cazul elementelor 3ojini umede). utilizindu-se o driqci de lemn in locul mistriei. constituite din oxid ro$u de fiier. in proporgii carc urmeazd.estaurare on. de citre muncitoni calificali gi indrumagi de persoane com'petente.3 pXqti (in greutate) pudri absorbanti.). ventilagieerc. dizolv5 .j. X4ortarul intins in exces se gterge cu ajutorul unei cirpe. ia.in scopulde a exclude o acfiuneult'erioarX a acestora asuprabetonului. de aceeain cazvl utilizdrii Jor trebuie luate mlsuri corespunzdtoare de proteclie( minugi. gorguri. rnului (ca urmare etonului.tnl5tura prin . de aceea inlirurarea lor trebuie ficuti imediat. in cazul remedierilor unor suprafeje mai mari de beton aparent.. se creeazi tensir.pasla se inlSturX prin peilere gi spXlare-cumult| apd. Efectuarea lor trebuie intotdeauna tncredingati unor specialigtiexperimentafi in asemenea lucriri. Dupi uscare.t.. ochelari de Proteclis. insolubil in qpd.i sX se ude bine. se pot folosi in condigii . de sipun pinl ce se obgine o pasti de consistenll convenabili. C protector.stilouri cu past. Datoritl unei . acesraa si fie comp_let inliturate prin spllare abundent5cu apX. se^ folosefte o scinduri umedi cu aceeati structuri. acid fosforic (10070) sautricloretilenS. Piriile se amestecX cu o solugieconcentrat.ilare panouri de scinduri. cuiburi mici de pietriq etc. prin tratarea lor cu diferite produse chirnice. ciment sau praf di var.sim. Rectificarea micilor defecte (ciupituri.ale la suprafalS) uit unul din cele proaspXt. 45 .

] Betonul trebuie turnat in cofraje astfel incit sX nu se produci segr{ de asemenea. neuniforme etc. ca urmare a lipsei din compozigia foarte fin.i suprafepeinnisipate.nulproaspit nu.caaerne. De aceea..ri . I sX asigure o etangeitate care sX ntr permiti scurgerea laptelui de ciment. sint prez.ele cele mai frecvent intilnite.buri de pietrit. (insuficiente.r. ea trebuie menginuti in permanl constanti.itatea . I tr-o confecqionarestudiati a amestecului. a betonului poate de asemeneaconduce la formarea cuiburi de pietriq. del en. 46 Aga cum s-a aritat in capitolele anterioare.i uniformS. in cele ce urmeazi. I betonul proaspit turnat.. cu un dozaj suficient de mortar. cal.astfel ir Toate acesteaspecteau fost analiz. atit de inestetice in cazul lucririlor de beton aparent.ie comp actat printr-o vibrare rali<lnal5 .). unei vibriri necorespunz.rl lelor in beton aparent depind in prirnul rind de realizarea unei omoga{ complete qi a unei compactitigi perfecte a texturii betonului. care. Dbfectele betonului aparent 1 I .trebtr. sau cu ajutorul unor jgheaburiprea lungi gi cu panta n sau tuburi de diametru prea mare etc. in tot timpul executiei lucririlor. I Cofrajul trebuie prelucrat corespunzdtor'scopului gi astfel incheiat. apar ca urmare a unei compozigrt granulomet defectuoase sau a unui dozaj necorespunzitor. de'probe gi incerciri preliminare.unsi compoziqii granulometricenecorespunzitoare a agregatelor . Cui.ate nu mai insistXmasupra lor. O vibrare scurt. Segregdri . Striwri . sa a materia putut conserva apa.golu. lucru ce trebuie in permar{ verificat pe bazi de probe de beton proasplt. I Practica de gantier ne arati cX nu intotdeauna sint asigurate toate ad condijii gi de aceea.unei turniri defectuoase a betonuluiproasp5tde la inilgime prea m prin cldere liberi. I Acesta trebuie si aibi o plasticitate corespunzitoare mijloacelor gi pol litililor de punere a lui in operi. Compol betonului trebuie determinati pe bazd.i .toare in capitolele respective. q stabiliti compozijia betonului proaspit. care se <Jatoresc. nerespectarealor. .ul "rp. conduce la pr:ovor^ri^ de deficien/ executle.I VIII.entate pe faze de lucrXri. apar atunci cind beto.

1parel1t const. t . trebuie si i'. in momentul cir.i aclcrc bine iirptele de cirnept. inainte c1ebetouare o colrtrasXgeati.granulele rnari de agregar clr o parte din cantitar.i cofraje reutiTizate. S-a constatat cd.de a alege agregate de care s..a prc. Odat i :i in pcnnanenli c in pcnnJrlenli ' c l inc h e i a t.riiunor cimenturi diferite ca .rrea dc [) ]r apare l rt. . c l b in ct'. .: bate in masa betonuh-ri este rnult mai nra'rre.riforin.iti ar fi exectltia betonurlui aparerlt. ctivc. Compozilia rrelirrri n a rc.ii qrenulor-netrice : l.nisipuri " clin cariere diferite. p r ino . Petele de pe suprafegele de beton aparcnt por apare (-'aLrnr are a folosirii .cal.ij lir decofrare apar elernentestructr-rrale cu defornragii. Bule de aer. t7 .i i n ascm.-rub..prezintX o c. r t ) c r i t . C)ricit de reu.dc diferite dimensiuni Ei repartiz. ro.rci segregiri. p entru c.trebuie avut in vedere de a nLl ageza scindtrri sau panouri noir confeclionate imprer-rn5cu cele refolosite.1[cL ure i o n ro g e nit ili ului.1)cJortthLl. trarlsport gi turnare. Scwrgerea laptelu'i de cimenr pe elementelecle beton . . cle prcvenire a aspectului neplicut produs clc aceste bulc clc .c ls ' c rc c o rn a n d d : si se preltere l. se por obqineefectc' clestulde plicute.d e a s e e v i ta l a tl rrnarea betonul ul .estc indicat ca in cazr.eade nisip qi ap5.a$a i nci t cstc q rc u c l c a fa c c a prcci er:i l . De aceca cofrajclc gi suslinerilc lor.'tici. I}ctonul rezultat. ilcit si colrlrcrlsezc atit deformagiilecofrajului cit gi deformaliile elernentuh-ri rcspectiv.Este ader'5rat ci uneoli.est"ul?e 'isip.arji .i fabricX. Diferenga de culoare gi pete. Cofrajele fixe lasi amprorra 1or pe bctog. I)upI decofrare. onro-logaligi r-erific.lc sc datorcsc bulelor de aer ocluse in masa betonului gi carc rnigrind spr.gi p. plastificatllii sau antrenori de acr.r ' i l u l ' i l l a l c .t .r. sub iarcin. : hs srrbclimcnsionarii cofrajeior.sa se rtrtroducl rnai intii in betonieri. Ca rnisr-u'i. u nif orn ri .1 rrriite rialului . De aceea. Difercnl-a d. lrr u c l .rlplangcclor qi clemcntclorcirizoptalcsii sc dca.e bazl clc incerc. uneori se pot observa pe sr-rprafegele dc . suficient de rigide _pentru a impicdica absolur orice cleplasaresau dei:ormare a accstora.enea si tual i i capti rate:r cl ebgl e de aer i ' gl .iri prclirninare. carc 11uau prczcnrat o rezistengi su.rafegelor de beron aparcrlt poate apare . 51 Cu Palrta i1larc nre etc.de a utiliza cu pruclengi.rspit nri qi-a l . in de cauz| folosind in 'rocl altcrnant cofraje noi . -lr at e t oa te a ces t e dc delticienlecie lc Iucn i ri . rrstlcl incit pro. . l :ri s ti a s ti i z i u n trutl S r foartc nrarc cl c astfcl cl e. . gate l o r.r1 ' 1 g asupral or.eit5lii cofrajr-rhri.procl usc.uloare cll atit rnai clari cu cii cofrajul ut= o suprilfagi mai rugoas5 gi a fost dc mai puline ori reutilizat. d ci ic i. "r q re il li n re pre a n l a r c .r iorrn. trn-rpl crc:1 C Oi rai el ordi n nrai urul tc p tl l l c te c o n c o mi tc n t.. De aceea.i.).ti pori deschi gi . apoi restul de api. r c elor.r.rsPcctLll sLlpr. d in loclr.r i r l c c L c t t t c n t .se ingelegeci aceasti:itr-raqie poate comprolnite lucrarea. nnmai dtrpi-aceea lrialtul .sti1tr5 penrrt cai apar diltcrengieriin colcratia betonr-rlui. -cuno.i lui in betonierc cLr ax orizontii. L. pori rnari. lretotr.i dr-rrabilitatea betonului.astlel calctriati.igi nei. in exces a produselor de clecofrare.deschiqi.e cuioare a sr-rp.si ca urmare a uttlizS. i nc it ' i c lc c i me rtt..itnicun defect care aparc ca Lrrmare a neita'. Aceste bule de aer se pot inclr-rdein rnasa betonului la preparare. care inrbruritigesccondiqiile de lucrtr .c c x te ri o r l a s i i n L rrmal or ace.-r1i iu pra.-ra t rp a r c r r i .parareabetoanelor betoniere cu ax \-erri.l"icienti.cele mai nrulte bulc clc eer se inglobeazii in masa bctonuiui in cazui prepariri. in tirupul turnirii gi vibririi betonului.i p o s ibic u ror ta r.

48 .l.i desprinderide mortar de ciment a suprafelei corespunzdtoare se produc la decofrarein cazu. operaqiune trebuie ficuti cu cea mai atentie.rd. dindu-le o nuantX rn inchisl la culoare. fd. datorite fenomenu de contracgie.mentionate in capitolele anterioare. bogi in particule fine Ei care produce acele fisuri caracteristice. 49-65).rosturile de lucru trebuieevitate pe cit posil: Atunci c'ind acestlucru nu este posibil.i montare. respective cu explicagiile mai reprezentative. inainte de fasonare . insX in ele pot pitrunde cu u$urintl apa.ri prodase elem. fird. armiturile trebuie $tersecu cirpe. poroziti care si impiedice migcarea apei gi aplicarea misurilor de proteclie a acest suprafeqe. sau care se prind de pe armituri cu ocazia turnirii gi compactirii betonului.entelor de beton aparent pret'abricatein timl transportulwi.neumezirii a de turnarea betonului. Atunci cind dozajttl de ciment este prea mare. iare le scoate9i mai mult in evidenlX. de calciu o constituie executarea unui beton cit rnai compact. Aceast. baroaseetc. Deteriord. iar ce prezint5 pete de ruginS. grinzilor etc.Menjionim cI nu este indicat5 uulizarea produselor de decofrare in p rllare exces. pebazl de incercini. La lucririle de beton aparent. Ciupituri .. ele pot fi cit mai mult mascate. Aceste fisuri capilare nu sint periculoasein ceeace priveqte rezistenla beton lui. cu rogojini-sacide hirtie Petele de rugini.Tt'eSelor de beton aparent in timpul executdrii celorla lucrXri de finisare. prezentXm ln incheierea (fig. Pentru evitarea acestor sittraqii se recomandi ca atunci ci este posibil si nu se desfaci cofrajele sau si se :ia masun corespunzitoare proteclie a suprafegelor prin acopenire respective. alSturat frr fotografii cazttrile acestuicapitol. Inliturarea petelor de ruginX estefoarte dificilX gi de aceea rebuie prev evitatl cu orice chip.datoritXunor manipul5ri gi condiqiide transport necorespunzltoa Mwrddrirea swpr. intotdeauna trebuie avut in vedere ca dupi imbibare cofra si fie $ters u$or. a uttliza scule de genul ringii. care rlmln pe prafaga lipicioasX a cofrajului cu ocazia aqezilrii armXturii. Defecte datorite unor rosturi de lucru insuficient studiate $i tratate. prin adoptareaunor solugiib alese. Fisuri de contracfie. timpul vibr5rii se depune pe cofraje o peliculS destul de groasSde ciment. Decofrareaelementelor din beton aparerlt se hot5rS$te numai de geful tantier. praful -etc. Apar datoriti resturilor de rugind. astfel incit fibra lemnului si nu rimini imbicsitX de unsoa chiilor stilpilor. Un remediu ln aceste situajii neplXcute il poate constitui polizarea supr felelor de beton sau o uqoarX sablare. si fie fiecare frecarc energic cu perii de sirmX.

rci cle hirtie etc. Segrcgiri ii cuibtrri cic Pl ctfl f :1 Llllcl d. iar cele pelii cie sirm:i" .J porozitigi.mti nrai i]fr. i z .r atunci cind ( ()r'e \punzitoare clc ri-s. sau care se desctrlnr.. r .min pe sur. m:lfC. iff t u i p t . t lr i r ' . c\ecLrtarii celorlaltc mtli c. i i r r e .'.r i t e fe no rrr e nului r . : r ' .r trebuie prer-crritai \e eLl cirpe.N u il ti-'i ci lrlrcscentrclor . 49.' r ' n i c a l b i c i . "a .: rlccolt'.el'Lrl clc cll Cea rltal nlarc ti :i clc bcton aparcrlt.itL.s 't tprar .. .1t l r c i o r r i l n l r lt c l l t o r i r c rrcLrrrifornrc. .11[t 1l tc L'\[(' a accstof Itig.uc nI [)rcrt . i i e i i t t i t t t p u l t n i cL) resi)unzitoare. col'r'ajuL-r. S.r r.ri dc .rtoritc iipsci ntrtteriirltrlui _fin 5i tunlllrl llccorcsllullzlltollfc. inrbibalc coflajLrl nl''icsitii elc unsoarc.ji i: fi . 4 i s t c rq rtlu-le 0 nLi.rrlp J r c n t lCr .b o e a t i lr t t . iir. 1 L r i r ( ) rs ' oltrlii binc r. itete pe cit posibil. u ' c .cril'c r5.titti.'t 'i I iS. c lrrirr rLlpcrea lllLtnirrrr. rl l c t O n i t t r ' r ' c .'i vibrili I - i J c r u r r i L. t z u r i 1 cc c i c : ii::r. r. r. r i c . rrr'r. 5 l. r c e sl a n o c l u r i Ireturrr. 111. r a s c .. i l . .'cic.rl1 l)cf('lr clurrlIlrLir .i.'glcgltli l. inainte liete qi tratate. 1t l c e i m e n t . 1 .rlui.r. pr' supr:rfegele . .

i i ronr. r c r i r r b et .rlui.oirri depl:rsare c11 prile jLrl beLclnr . Tnrbirrarca intlc co1'r. ar ti fr rl j il i i 'l :! rl ll '| t. I )rrtoriti nectart.r o r-r.. I ) i n c : r u z i r l i 1 : r s cc i l c r'tirn $eiti. cic t'inrcnt. I J L r l cc l c . t l t e\ l u t .r:. i c . I .r r i n t r e s c i i r c l u r i .l l s i n c i c r r i b L r r icle ltictri. t-'a. Btrle de aer careri r ' l t ' tt t r l c : l c t i c ' . 52. s .rtc a c o [ r a j t r l r r i .Fig..r r L rl ) l ' ( ) d r r si r r n i s i P i r i i i s ( ' u r g L ' r c i r l. 5 .eitiitii r'o1r'. D F e j I F i g .ri. 5 a .. ltiil... i . 55.. l a p r t c l e d c t : i u r e n r s-11 scLlfs i .r jc ."-1.r rL.

.-: . tr:q #.ri 8i t &'x .' rl... .. tI a 1 .:1:i:::i : i::::t..' .' .. t c t i c a l t t r \ lr r r i i l l c tonr.. . I )e ic.: :..'. e o r r r p o z . r r n r r r l c s r e ( L r i r r i l n r . i r r r Io. 5 6 .i $'.d'.:figi :::.i::::: . t 1 l l .'i'e r .::. .rlr-ri.1 r ' l e.!l: .'iiritii t'o1'r'..t.. il. i l i irrrc t o r r L 1 . : ' : : i l '::i.'l Itiil."': .l#. l n t u c h i i l o r s t i i P L 1 l 1 l li :.. ::.lil. : r r r i i l o l r r r i. .l1 ' . r ' i l e j t r lb c L o n i r i i . 5c)..:1iuni cl:rtolitc rurei vibr'5r'i in'rri'ii . * t : : .i l::'i'.c .#t . il :i::l' l:*d''.:.: " iJ *'. e s i i t ( o l l : r j u i u i a c r .r u z : 1ttc l i l c a r r . t$.:. t r l n . :'-. I : .tl :::i **ii i.a r er rlrei c t r u t ..l& : "i' :.:.ilo: fri.i : . 1 ) c l ' c c l i u n i d i l c r i r c c l r r t o r i r e i u sPct irrl trnci r-ibriri irrsul"icicntc. r i i I L r l L r i..!: < :g . r r i z .f!t:i tii :.itrle de aer care strici .icr iit ltetorr I ' i g .tlit' birr.H itl::::'tll ..i .*i .:. r i l c g r c t r b i l ( ' u .: ... *.c nir a i i : r ' i r l L r l L ri ir i n t l i r r r r li .li. rrtc 5i 1i1-'s.tJr' i.. .l:':::I t:. .rjLrlrri \ ! t r r g r ' t ' e .S . r 1 ( !'ol f .: . $ "./j $-r 'f. '*il g:'. ffiffi rr.:.e 5 7.l sLll e rll Kx. r : i t.. i t \ u ] ) r .l!..

rchiilor. in tint 1.r trrrci cliclili clirr 1). E x c e s d e c e a r l pe co1'r:rje. cxcctttirii lrrr:rlrilor c1.rrcntc).tif: i F i g .r nOuri llrlrli (cu rlglcgirtc Jp. 6 2 .r.l.iaqi de. I.r mr. bctoir.rh.e{ iii:J.rrnareabetonr.. Sc vld ltrcririle dc rcpilrArc .r'ilirifiialit']tii::.. I'ig.].olalie-l. 6 a .inti ciupirr"rri . i n r p c l i d e n r L rle rii alc pirrrourilor nri'rri in tirrprrl trlnsportLllrri ci:rtoritc' unei mirnipr"rliri necoresptlnzitoare.. 52 . prcz. . apilrent cilrt. rt()1)e ILI ni-I. I r i g .:.ri.'_ hiciroiz. . ]:f:i.:.ie. 6 1.i desprindcri alc l)astei clc cinrci'rr datorite neumczirii cofrajului inainte de tr. 1 ) c t c r i o r i r i ..i. 6-1. Srrpr. Ilurclir ir-c.

l l e p . scr-rclt. * e s e t ' u r i r .oit .r t r . R' .".n u c h i i l c n c r c q u l r u c .ll. r c lD cr .zlfn. i c S i t t rirl c s c i n d t r r i l o r 5 i r r r r . l 1 1 r . : viz-ibilc. R o s r r . r i ri t p . l" r ( ' A c a l i L i t i i \ u i ) f i t 1 . i n i . I'ig. t 1 . c'otr:1Julu1 1-i'il l)('loltLllLlt. ^ l .rlc IrlrroLlrilofcorrrlibLLir . r r i l ci n c g a i e .t l .rrt' l ) o i l .1r!iali'l clcuronstrc. r .c 1 . r .t . 55.rri.i r ] c i t c c t e ' l cd c c o l r r ' : 1 r ' r .trCpt C.tl). r ' 1 1 .1 .lzI in nrod r:orrcludent cit de v. l t i g 6 . i r(untr. .i . r c .tfl.t. I ' r r n r l er . Accasti \reclcre p. .

5 cm-5 cm grosime. totuqi este sensibrilmai mic. cu sau circular). variate posibilitSli de exprimare plastici. I. drepte qi sinitoase.fie prin tratarea specialS a cof jelor.iinfiniti de forme prin prelucriri ulterioare. se obline prin clptu. Finisajul neted pe toati suprafala betonului. cu foi de piacaj decorative de L. in general efectele plastice se realizeazd.- . o mare varietate de texturi de scindur5 imprimatX.icatc. Cu ajutorul diferitelor tipuri de cofraje. d bineinqelesqi de modul in care arhitectul concepe integrarea lui. lipsite de noduri noi. face acest material si fie din ce in ce mai utilizat qi apreciat. este probab cel mai interesant gi cel mai la indemina constructorilor pe gantiere. tn ansambl general de arhitecturi. acesta 54 4 i n t.te placaj de 5-10 mm grosime. modele ca depind de calitatea lemnului qi de felul fn care acesta este utilizat: de obricei lolosesc esente moi. fie prin plelucrarea ulterioarl a felei vlzwe. de unghiul 9i distanla de la care va fi vizut. ca placajele ceraimi sau cu piatr5 naturalX prelucratS. Pentru obqinerea betoaneloraparentecu suprafald netedi se folosesc sci duri gelt'ite. duc. bine presate..: IX.rpsit de orice model sau te tur5 produsX de scindura cofrajului. s'epot obline pe suprafap bet ' nului aparent. Metode de prelucrare qi decorare beton ui aparent : [{l Propri eLateabetonului cle a lua prin turnare o gamd. de starea in care se af15 trunchiul cind a fost prelucrat in che gi de modul in care cheresteauaeste prelucrati la fieristriu (cu band5. Se pot folosi gi cofra prefabr. dest nagia qi importanla clXdirii.wlobpinut prin imprimarea textwrii scindrurii cot'rajwlui. cind acesteanu sint dorite. Alegerea sortimentului de beton aparent este in funclie de natura..Degi rea cofrajului gi dozajul ridicat de ciment. la un spor de cost. cit mai uniforrne ca grosime pentru a se evita formarea neregula tXtilor la imbinXri. decit al altor variante de finisaj. Imprimarea este mai mult sau mai puiin pronirnqatX ln funcgie de r lemnului.irea lui cu foi I placaj sau cu foi tari din fibre de lemn. Pentru cX1 ttrgirea cofrajului la care se folose. Finisaj.

iale termopla. instalagiileexistente in prezent pentru gofrare sub vid limiteazl insX dimnesiunile foilor. acesta se bate in linte la intervale de 1C --15 cm. Cind placajul se prinde direct in guruburi.iceise ri. putind fi folosite de circa 15-20 ori.i p las t ic i .initl de forme . in ansamblul specialSa cofraulwi. totllgi acesta rlacajele ceramice e suprafala betorati. se lipesc de cofraj cLr un adeziv pe baz\. destiva fi vdzut. din panouri de placaj suficient de groase. pentru a nu absorb'i umiditate gi a permite o decofrare u. Daci foile sint de grosimemoderat5r. de-a l ungul tuturor cel or 4 margi nr . m5surl ce se rnire. Spre deosebirede alte materiale folosite. cel mai simplu fiind acela cunoscrltsub denumirea de procedeu de gofrare sub vid.ite cu cawciuc sint incl ln curs de experimentare. au tendinla de 19e inmuia gi deforma. Foile din materiale termoplastice pot fi mulate in orice model. Dar pentnr ca irleiul si nu plteze betonr-rlaparent.. sau chiar din ghips). Pentru alte t \ ! 55 . Durata lor este foarte mare. de cauciuc.ise cu privire la modul lor de utilizare. ele pot fi prinse in linte de fap cofrajului. Plicile de fibre lemnoase.i t tea betonului cind nu sint in contact cu fata de lemn a cofraiului. Se folosesc de obicei foile de cauciuc utihzate curent de exemplu pentru executareapardoselilor. privinl5 PVC este ceva mai bun. funclie de esenga rcrat in cherestea r bandi. fa ce c a de natura.i polistirentrl sub forma de foi netede sau suluri cind sint de crosimi mai reduse. Materialele termoplastice folosite curent sint PVC . 't Pentru realizarca unor modele geometrice.Pentru cXprosltTte. E preferabil ca foile sX fie lipite cu un adeziv corespunz5tor. Pentru obginerea unei suprafele gi mai nete-de. Unul din marile avantaje este flexibilitatea si in aceast.i numirului restrins de modele disponibile.oari. cauciuc.Degi valoacost. Acestea nu mai necesit5 utilizarea nici unui agent de eliberare din cofraj (ulei dc cofraj) care constituie una din principalele cauze ale producerii unor pete pe suprafelele betonului. daci sint subliri qi susceptibile a fi rupte.i nu sint in pericol de a fi rupte sau deformate cind sint desfXcute de pe beton. cu ranri se folosesc scinnarea neregulari:e n-rodelsau texsa lui clr foi de folosi . aceasta depinztnd foarte mult ?le calitatei gi grosimea 1or. Finisajele realizate pe cofraje cdptw.te gi posibilitatea de refolosire. AceastX matrili se poate executa din orice material (metal. creste). Foile subgiri pot fi rnulate astfel incit si prezinte proeminenle asculite (nervun.t stice trebuie si posedesuficienti rezistenlSgi rigiditate pentru a suporta greuta. foile din matei. lemn. E dificil sX se stabileasci reguli prec. cu ajutorul unei matrile.te grosimea foilor. dreqi ascutimea muchiilor se micgoreazi p. datoriti prelului de cost ridicat . Foile de materiale terrnoplasticepot fi mulate pe suprafa)a cofrajului prin diverse procedee. modele care izat: de ob.pot fi folosite gi placajele acoperite cu un strat de plastic (placaje cu tegofilm sau melaminate). dar lui. plXcile trebuie acoperite in prealabil. Twrttarea betonwlwi pe t'oi din materiale termoplastice are ca rezultat obqinerea unui beton clr un finisaj neted. cofrajul se execut. pe coastepentru forma panoturi se recomandXo distanlS intre suruburi de rnaximtrni 40 cm cazul placirjului de 2 crn grosime. esteprobabil Ltiere.i cofraje in're. cLr Lur lac transparent care le mXre. acesteanu necesitl un agent pentru eliberarea betonului de cofraj. De aceea ele sint tritate cu ulei.3$? cum sint produse in indr-rstrie. Pentru a se obgine o slrprafaji netedX a betonului aparent in cazul in care se folosesc foi sub 7 mm {rosime. pentru a nu se deforma. pentru a preveni rcndingade incorroiere.

frajului qi ri*"t. unul dintre aceite tipuri este alcituit 56 . prin pres"r. Despiindereabetonulu. poi a. pielul de cost ridicat. al acestei mefode este faptul.la un raport apX-ciment mai ridicat. De asemenea.e mecanlce. se elimin5 curXlirea sau ungerea cu ulei a cofrajului. de exemplu la o suprafagl neregulat ondulati. dupX ca ^curati foile sint ipilate cu o cirpX gi cu praf de sXpun. care apar pe suprafelele betonului aparent. deformarea care rezul datoriti folosiriri de foi prea subgiri nu-conteazi de obicei. Suprafegelg de beton aparent formate in cofraje ciptuEite absorbante sint superioare ca durabiliate qi rezistenlS. se obline un consum mai redus de ciment. pentru Utilizarea cdprugelilor absorbante betonul cofrat di bune rczultate.i finisaj special.i necesitateaunu. Daci se folosesc foi drin mateniale termoplastice fXrX agengi de decofrare se constati o ugoard. precum gi a altor defecte obiqnuite. De asemenea. Cgfraje cv ciptugeli absorbante.se poate uqura folosindu-ieo solulie de acid clorhidric diluat. drnd dind apol apbi pos ca foile de material plastic sX fie desf5cute de pe faga betonului. care-este mult mai puternic5_ la margine unde pot exista scurgerisau imprigtieri a betonului.'"r'.modele. lizindu-se betoane aparenre cu un aspect estetic superior. in comparatie cu suprafejele betonului <lblinut. Ameliorarea suprafetrei betonului aparent care se objine prin folosirea unei clptuqeli absorbante compenseazd.ezachiai in tipare profilate.ir . cuie cu'floare *"r. cu pio"neze. betonul care se toarnX in cofraje absorbante se dozeazd.ia cind este foiositl in contact cu betonul proasplt turnat. . posibilitat fErX mljloace mecanice. Este necesarca materialele pentru clptugire a cofrajelor si fie ctt mai pulin susceptibile la deteriorare in timpul operijiilor de confeclionare a cofrajelor Ei rnai puqin ihfluerrlate de schimbXrile climatice. rea.aderare de betol. Tipurile de plSci absorbante folosite la toate incercXrile pentru cXptuqirea cofrajelor sint de obicei plXci obignuite pentru izolarea perefilor sau chiar diferite tipuri de tapete speciale de perete. qi in aceste cazu foile de plastic pot fi indoite peste marginea de sus d pe jos a panourilor c. Iara mijloa. In consecinlX. prin acest procedeu se p6ate obline pe suprafaga betonului aparent o texturi de suprafagl uniformS.gff^i.ci p54ile mari de cofraj pot fi ugor f deplrtate qe sep_arrare_ pe lala de pe faqa betonului.in specialpentru eliminareapungilor de aer. etc. lln ma ayantaj. cu aspecr pl5cut. precum li comportarea. precum .acestu. cu cofraje convenlionale de lemn sau metal.este necesar si se cunoiscl caracteristicile fizice ale cXptugelii absorbante de cofraj. Detonulul..fiind apoi clitite in api Uneoii materiale'le iermoplaiticer. Prin acest procedeu.

prccum gi p r o as p i t tu rn a r .intreaga foaie avind o grosime sub 3 mm. care insX prezjnti pc'ricol de incendiu. nici prea devre-me pentru a evita riscul de a sm':lge granulele de agregat din masa betonului. .nuit.la e prin folosirea [)rin acest proceflrea sau ungerea fie cit mai pulin e a cofrajelor Ei ste necesarsI se -tfraj.l si se difundul cofrair. De asemenea.celui mai potrivit pentru efectuareaei.rlui. Dintre procedeele de punere in er. 57 . are profilate. va fi de 1.6-1. f avorizeazi depunerilede praf Ei murdlrii gi de aceeain unele liri se aplicX pe sr. betonului apareirt e absorbante sint 'afelele betonului rte se dozeazd. . finisate cu fibre de paie cu suprafal5 netratati. se cautX evidenlierea agregatelor prin inliturarea peliculei superficiale de ciment.cele mai corespunzitoare rezultate le-a dat trleiul cle ir. penrru {l se preveni o eventualS aderenlX intre tapet gi betonul nou int5rit.. lucrXrile de construclie gi de tipul de ciment folosit. la fel ca 5i turnarea betonului (in timpul operagiei periile se spal5 mereu in apX curad). pelicr. Suprafala rugoasX pe care o prezintX in final . este de o importanlS deosebiti. cu fibre cle lenrn presate la cald cu ajtrtorul unr-ricilindru sau chiar cu fibre cle sticli. pentru a se inlStura toate resturile de mortar. Operalia de periere se ?ncepe de jos in sus. Suprafelele acestor betoaneoferi Lln aspectde omogenitatemult mai atractiv. cele rnai importante sint urmXtoarele: Betonwl spdlat este un beton aparent la care indepirtarea peliculei de ciment se face prin frecare cu peria . rajului. in condilii climatice normale.. d u p i c ar e ri t e in ap i 'cu ra t X . Este cel mai simplu gi mai ieftin proccdeu pentru a face ca agregatLrlsX devini aparent.rprafalade beton prelucratS. se recornandi it posibi. va deveni prea tare pentru a mai putea fi pargial indepXitatX prin spilare.i uleiuri care au fost incercate la ungerea intcriorului cofrajului pentru a se' prerieni lipirea plXcilor rJe beton. in acest caz alegereaunei anumite compozilii gi culori a agreqatelor. chiar prin frecare cu peria.8 ore.. metod5 este ef.idenlXa agregatelor la betoanele aparente. Pentru toate metodele de prelucrare. Durata de timp in cursul cireia aceast. retonului aparent. Betoane aparente decorative realizate prin preltrcrarea ulterioeri suprafeqei betonului lr Pentru a rernedia aspectul rece al crmentului. se va cdnstata ci in mod normal. reabsorbante pentnl pungil o r d e aer .pentru ciptuqeli absorbante de cofrai au dat br. e r nic5 la n ra rg ine.rnerezultate plXcile din fibre de trestie. irrtirite de beton :gleze .aceasta trebtrie spilati cu mult5 cantitate de api de data aceastade sus in jos.ierul de [reengi de decofrare. f)up5 ce agregatul a devenit uniform pe intreaga suprafagd. b. alegereamomentului. Din incercXrile efectuate cLr tapete care au calitili izolate fa15 de perete. inainte de rm est e ca re i n pir ji i fie arlrncari sau malaxor. Aceastii rparenr de calitate. pe bazl de siliconi sau floruri.rlade ciment care acoperX agregatgle. dacl pl5cile sint tratate . entru ciptugirea cr sau chiar diuri este alcituit dintr-o foaie subiire din pasti de hirtie acoperiti cu rnuselinS.icient5 depinde in mare misuri de anotimpul in care se execut. limita aproximativX de intlrire a betonului inainte de spilare. Dintre diferitele chimicale .i spilare cu ap5. lerea betonului de d iluat . nici prea tirziu pentru a nu inqreuna operatia. o peliculX incolor5 de produse hidrofuge. Cele rnai bune rezsltate au fost oblinute prin acoperirea pl5cilor absorbante izolatoare cu o muselini ieftinS. Dupi aceast5perioadS.. L-In mare raj pot fi ugor fnI apoi posibilitatea u l ui.'marea care rezultd. cap5tX o importanl5 mai mare decit in cazul betoanelor aparente cu fala netedi. cu temperaturi intre 55-55'C gi folosindu-se ciment Portland obi.i depozitate dupX ungere.tice. reieseci este neapirat necesarsi se desfaci cofraiul dupi 36 de ore. $i in acestecazuri )s a panourilor comare etc.

s e p obgine efecte decorative deosebrit de interesante.o reparttzare mai.tot uniformX.gentului pitzei.in fibre de lemn (PFL a clror fajd.i in .interior. se recornandi ciptuqirea cofrajului cu plSci d. daci cofraj este format d. preparat din I pane melasl nea .intirziere }. se aplicX dor-rXstraturi agent tntirzietor. 3 cle. Astfel. cit . precum pelffJr a se obqine.ivit.'enient. suprafala se va freca u$of cu perie moale spilindu-se in acelagi timp cu un jet de ap5. bri intfrzi atl tratindu-se fata de contact a cofrajului cu de lntirziere a prizei.material rXmas liber. Furnizorii de agenli de intirziere a prrzei indici diferite' perioade in timp agregate. I A agenti de tntirziere si 9i 3 pI4i ap5 (in volume). Majoritatea acestorasint compu.pri 58 . pentru a se indepir toate urmele de.in scinduri care au absorbgie de ap5 vaniabilX.i din substanlevu'g€tdle alcool gi . acest lucru poa avea influenl5 asllpra timpurlui de intirziere el agentului cind acesta vine i contact cu agregatul aparent. Pentru a se evita acest incon. iar la aplicXrile ulterioare.pentru a se obgine efectul dorit. au o absorbfie de apd mai redusS.{.Daci cofrajul 18 ore (depinzind cimentului poate fi tonul cu un agent trebuie l5sat in aceeagipozilie pe perioade mar lungi de tipul de ciment folosit si de anbtimpul anului). AceastX opera[ie necesi un utilaj gi personal specializat: folosind qabloane cu diferite desene. atit in ixterior.. asemenea diluate brevetali. un singur strat este' de obi suficient. in diferite 15ri. Sablarea este mult folositl in ultimul timp in lXrile scandinave.nu au vreun efect d5unXtor asupra masei principale a betonul Din experienl5 a reiegit cX natura cofrajului poate avea influenlX asup rezultatelor obginute prin folos'irea acestor materiale.uniform.in afarl de intirzierea prizei cimentului pe suprafaja ce vine contact cu ei . ' Cind cofraiul este folosit pentru prima dat\. cu ajutorul unui jet de nisip proiectat sub presiune. elementelor strllcturale portante. astfel incit reliefarea agregatului fie peste . Betonwl sablat este un beton aparent a cirui peliculi superioari de crmen este inl5turatd. care dez leqte granulele in condiliile sau dupX modelul . DupX ce agregatele au devenit aparente. oferi largi gi variate posibllitdgi de decorare.

Trebuie si se previnX gi contactul miinilor cu solulia. de de conditiile de intirire qi de alli factorti. care dezveoperagie necesitX te desene.rplimentare strict prafetrei in cazul erioarl de ciment.ca de pe beton sI se spele perfect toate urmele in caz-contrar ea va de solulie . .irtatl in general cu aiutorul uneri solulii fonnate clintr-o parte a:id H clorhidric-t_r*':1gga$I*. pentru a se obline suprafele cu aspect rnai uniform. . iar frecarea cu apl se efecweazd. Lup ra[aga care a fost tratati cu acid se freacd. r fitragem atenliune a cd. I cloui straturi de rat este de obice'i perioade in timpul rrelucra suprafala. indep5rtati la aceeagiadincime de pe intreaqa supra[a15. Uneori este imposibil ca acidul sX fie aplicat imediat dupl indepirtarea cofrajelor de pe diferitele pirgi ale lucririi.se pot andinar-e. ducind la desaqreqarea continua sI acgioneze adincime mai mare. la care in15turarea peliculei de ciment nu se rnai poate face prin spilare cu api gi periere. insi nu o recomandim.. Agregatele folosite la betoanele ce LrrmeazdsX sufere astfel de preh-rcrXri. astfel incit . virsta .zvte nu acoperi defectele de tlrrnare. astfel incit poate fi indepXrtat prin frecare clr peria.. similare celor de prelucrare a pietrei natttrale. accentuat ce se obgincSpdlarea cu. In afarl de cele descrise mai sus mai existX metode mecanice de prelucrare . Acidul are o acliune chimicX asupra cimentului. priza cofrajului cu berrte melasi neagri i de intirziere sint *'cqetalediluate in oraiata ce vine in ncipalea betonului. p r in varietatea texturilor pe care le poate realtza cit . uneori ' cu perla o solulie alcalinl. care si fie eficienti in toate cazurili: este preferabil si se incerce mai intii pe o porqiune mici o solulie de 116. ci clin contrX le accentueazl. dacd cofrajul acest lucru poate nd acesta vine in venlent.beton.fectul oblinut prin utilizarea solugiei de acid clorhidric este aseminitor c-qlui care rez'tltl prin frecarea Kuprafelei numai cu ap5.cleoarece betonului_pe o asupra cimentului.rtarea cofrajului {ap betonului se at5 intinderea. in te ri o r. aceste modtrri de prelucrare a felei vd. oferind i i n . provocind dezintegrarea acestuia.r-rrilcnavor fi alesein funcgie de condiliile tehnice specialecerLrte.ctele de reli'ef prir-r decaparea rnai adincX.a nu este deloc indicat5 in cazul betoanelor confeclionate cll agregate calcaroase. a influengX asupra fel.sau mai superficial5. sau in cazvl betonului obflnut din o acoperire redusi de beton pe -acid a betoanelor de virste diferite conduce la agregate ugoare.. pentru a se neut raliza orice urme de acid liber de pe . evitindu-se acliuni chinrice ulterioare. in cle ciment dinure rea agregatului sX a freca ugor cu o tru a se indepirta tante (stilpi. Astfel pietri. f. -De asernenea. iar aceastasd fie concentrati pe m5zura necesitililor. pin5 ce cimentul poate fi indeplrtat printr-o frecire ragional de viguroasS. E. suprafaqa este prea durl pentru a se realiza expunereaagregatelorprin spSlarecu apX. recon-randfndu-seimbricarea mXnusilor de caLrcriucatnnci cind se folose.pe betoane da diferite viiste qi atunci betonul mai vechi tiebuie frecat mai mult decit cel nou. 59 .aBn* . trebuie ca pasta de ciment si fie tratat.spre deosebirede ceeace cred mul1i arhitecli. este necesar. E. precum $1 ui cle intirziere a 'e cle lemn (PFL).*a/i" '1 DeuaT6ce^duiitttea pastei de ciment intirite depinde betorrului. oarecare indemiti a reliefului.respectiv. iar daci se urmiregte oblinerea unei suprafele urriforrne. atunci pasta de ciment poate [l fi indep.te solugia.. dupi ce aceastaa fost folositX . Tratarea cLr acid este neindicati in cazul lucrXrilor din beton armat cu armiturX. Tratarea cu giadE diferite de finisare.i prir-r efc.integral5a felei betonului.rade mai lungi de pul anr-rlui). pd. dia: face decit daci se npletS. Decaparea cu aiutorul soluliiilor de acid clorhidric o citim ca metodl posibili d-e prelucrare a betonului. nu se poate stahili nici o proporlie definiti intre acid gi api. siune. in nu trebuie sI fie . . DacI dup5 indepirtarea cofrajelor. Aceasta se face fie cu instrumente manuale fie cu instrumente ac[ionate electric sau pneumatic. acid este aplicatX in cazul betoanelor intXrite.

folosindu-se oricare din acestecapete de buciardi . Texturile adinci care se pot obline cu acesr fel de instrument sint c9\e gai corespunzltoare pentru prelucrarea pilagtrilor din beton monolit. Acliunea acestui qpig este d. intre t 3OOgi 2 OOOde lovituri/min. a ciror prelucrare necesitX o atenlie deosebitS.grosime importanti de material. aclionati electric. de obicei cu 20 de puncte tiietoare.Trebuie mentionat cX prin prelucrarea mecanicX a felei vizute a betonului prin ciocXnirea agregatelor. . qi altul in foimi de cilindru cu 90 de puncte tiietoarel in general se preferi ultima buciardS. de glefuire se executi de obicei in trei faze. in special -la tencuielile exterioare. a unqi gipci de cca 8 mm. forare gt torare instrumente^. Din aceast.pentru lucrlrile unde se cere o texturi (reliefare) uqoari . Spiguirea. 0A. cu o piatrX bruti ce face sI iasX in evidengi agregatui. ln unele glri betonul aparent este glefuit mecanic qi lustrui!. in Europa occidentalS (Elvegia gi Italia) se objin aspecte I foarte frumoase.foarte dificile sint garniturile qi complet neindicate pietri$urile de riu. Grosimea normal5 a materialului indepirtat de la fala betonului . acesta igi deschide foarte mult culoarea. pentm buciardarea suprafeqelor de beton se folosesc dotri-feluri de capetede buciardi. Prima slefuire se execut5 de obicei la 26-30 ore dupi desfacereacofrajului.sau un gpij lung . pilg-uireq. cauzd.pentru lucririle unde se cere o textur5 mai-reliefati. care stnt umplute cu un mortar din cimeni $i nisip fin. pe fala betonului gi cintXre._ in general la acestemcduri de finisare.. execut.te intre 5 gitO kg. Prin folosirea acestor instrumente. fie montareain cofraj la turnare.este de circa 3 mm.. Este o operalie complicati qi relativ scump5 qi depinde foarte mult de tipul agregatAlor folosite. Operagia . in a$a fel incft paie ci I lucrinile au fost executate direct pe beton turnat pe $antier. care f. cu ajutorril_ unui gpiq' lung. Instrumentul folosit pentru operagia de spiguire a betonului poarc avea un qpil scurt .entru a se obgine un efect deosebit 1fig. dalta de pergi dalta cu gheare sau cu creste. ? se sfirima gi tndepirra strarul superficial de Pa$ de ciment intiritS. a zrourllor oe sprlrtn etc. intrucit este mai rapid5 la funcgionare. ln practica curent. Buciarda de tip mediu.la I asemenea lucrXri. Buciardarea.ir obignuiegte frierotunjirea lor. se poate sf5rima de pe fagi o. 60 . depinzind de model. o probleml delicati este cea a mu chiilor. Operagia de prelucrare a suprafeqelor de beton prin dilquire necesitl folosirea unor instrumente. p.pinX la care se va executaulterior prelucrarea betonului. Slefuirea li lustruirea. depinzind de"feltrl^in care instrumentul este folosit. ca: dalti simpli. in acelagi timp iei la iveali insi gi golurile de aer. Cele mai indicate sint agregatele din marmore gi unele cltegorii de calcar concasate. dalta latX. Betonul ce urmeaz| a fi glefuit se toarni in placaje cu feqe netede. unul rotund.ormeazl o muchie evidentS.

adezivul-nisip care acoperi faga agregatului poate fi indepirtat cu o perie. $lefuirea final5 . Metoda poate fi aplicati p. dirnensiunea agregatelor variind de la 1. dalt a d e p er i ns t rt rme rrtela . trebuie si se adaoge in nisip pin5 la L50lociment cu gips. cu unor perii de sirmi care se pot curiga de mortar 9i recondiliona cofrajele utilizate. -rire a betonului :xturi (reliefare) uri mai reliefati.i leg5tura dintre I primr. este cea a lnuacea:. Aceeagi metodi poate fi folositX qi la placarea panourilor de beton cu mozaic de ceramicS. Acegti adeziv'i sint in general compuEi de celuloz5. acestease aSazi pe ftrndul cofrajului gi apoi se toarni betonul. Cimentul Portland obiqnuit r. c oblin aspecte :l incit pare cX glefuit mecanic o operalle comgatelor folosite.5cm-7 cm. Pentru fixarea provizorie a agregarclorde ciptugeala cofrajului se poate folosi un adeziv care se intiregte rapid. suprafaga se glefuiegtedin nou. :u loare a .i lustruirea cu carborund fin nu este obligatonie decit cind aspectul final este dorit ca atare qi atunci ea se face. pentru a scoate mai in eviclenlS agregatele.tai cauzd. l{agini de polizar ti tlefuit suprafele mici de beton aparcnt.Operagia Kecuti de obicei face si ias5 in Je aer.rl superficial de e sfirima de pc :are instrumentul r instrument sint reton rnonolit. dupX care se spal5 faga panoului cu api curat5. . se vor folosi iz . in i l. circa 7 zile..i. gi anume 111.i.I .a fi amestecat cu ciment alb. qi care.folosindu-sc 3 C0 ei 2 0 0 0 de inzind de model... Pentru a se miri rezistenga legiturii amesteculuicu adezivul. cind clSdirea este cornplet gata qi nu mai existi pericolul ca betonul sX fie pitat. td. folosirrdu-se carborund de duritate medie. ui . la umed. se e. Natwrbetong (care se udlizeazi sub aceast5 denr-rmirein special in Norvegia).rlui inghel.r r t e a b e to n ului. buclgile de scinduri se inlitur5 gi agregateledevin aparente. consti in umplerea cofrajelor cu agregate mari. iar ulterior spafilc 61 . La desfacereacoirajulu. a unei gipci de I executa ulterior s upr a fe q e l o r de J.ietoare.El const. prin frecarea betonului. a )n prin dllquire i. suprafege mari gi mic. Prin trartsferwl de agregate se ingelegeun procedeu clr carc se poate realiza trn finisaj cu agregate aparente pe fala betonultri turnat pe $arloier. retede. Dupi ce materialul utilizat la umplerea acestor goluri s-a intirit complet.r funcgionare. :gorii de calcar ietriqurilede riu. din aplicarea unui agregat pe bucIli de sclndur5 a clror suprafal5 prezintl crest. sar-r ciocXnite firi rlcaroase. Proporlia de ciment fagi de nisip este aceeagi ca cea folositi la prepararea betonului. solubili in api 9i sint folosili amestecali cu api gi nisip fin de ziddrie.5.turi. permite desfacereaciptuqelii firX sX se smulgi agregatele. cind se inlSturi cofrajul. 65. DupX irrdepXrtarea cofrajelor. N{aqina permite gi montarea moale. care sint irig. dc obicei cu 20 ncte t. La fini:ici. Metoda.

La terminarea tuturor operaqiilor se obiqnuieqte a doua sablare pe toa suprafala. Pentru orice fel de finisa. 67. Acoperirea armiturilor este de obicei 5 cr Aqezarea in cofraj se face in . fiecare fiind bine tas agregatelor gi vibrat. (ciment. trebuie miriti -la suprafagi.4001s) sint umplute prin injectare cu filortar de ciment. intre levile de injectare. pentru a compen canic.IJrreori se mai include 9i un agent intitziere a prizei depinzind de ftmperatura in momentul injectXrii. un plastifia 9i trei comDonenti. 62 . Sablarea cu nisip in flgii corespunzitoare turnirii. libcre (circa 32_. inl5turindu-se pelicu de ciment. qi a se evita o eventuali pierdere materialul indepirtat de aderenlei dintre particulele de agregate de la suprafaga betonului gi pasta ciment care fixeazl aceste particule. iar pentr finisaje oblinute prin tratare mecanicS.straturi mici.. a ciror fa15 este prelucrati m acoperirea cu beton a armiturilor. Du1 decofrare suprafald_'tistesablati cu' nisip sub presiune.tt de Lmectaie)'9i'un stabilizator. sI fie mXrit5 pinX la 5 cm sau chi rnai mult. acoperirea minimi inaintea tratirii trebuie si fie de 4. matbrialele principale'constituante. inainte de turnarea urmitorului.E. in fig. cu agrega aparente. Beton spSlat 9i per la aproximativ 4 ore dupi turnare. Reamintim ci La rcate betoanele aparente. este cel denumit E 'conline tokom care pe lingi.5 cm. cofrajului se execut. 67-78 sint prezentate diverse modalititi de vatare a suprat:e betoanelor.un 4eent de expandare(oulberede aluminiu). la 8-20 ore de la sfirgitul operaliei Desfacerea injectare. Se pot'folosi orice fel de agregate insi se obqin avanraje eviden ' clecdsint utilizate cele rotunjite.l are mici gXuri de control cam de 50 cm de fundul cofr jului. pentru a evita orice fel de scurge Cofrajul se executi cu o grij5 deoseb'itX de lapte de ciment. reuge$te si facX neo servabile rosturile de turnare ceea ce constituie o caracteristtici principali metodei Naturbetong. nisi Fig.depinzind de temperaturadin timpul perioadeide prizd.: (ag. In Suedia un amestec special folosit pentm injectare.

. ice fel cle scurgc.r r c $ t i l ' r l i r t .i'il.r :rlcituit f:r1l decor:rtivi rr ltrltoulr. Supr. Lr np l a sti fiar r r lc tt li" aserlt cle lectaril. 7 L. 68.rFaqir de beton sablatS.clc cinrcn t. i a r p e tr t r r .rc cle itr-rndul cofraclc obicei 5 cm.. ': i [ ' ."' .rttr1 spccial sortrrt rr ltost ageT-:ttpe iunclui cofrajultri intr-un strat cilrc . . n i s ip) itr ) .' . r l t i s t i e i . 69.itir'-1 orc dupi are."a:. {srcg.r t i o r r r . rr n o r t a r c o l o r : r L c u p i g n r c n l i . . ":' :: FiS. realizrrti cLr agregat('. r I ) t ' o q t ' .. S c c l c n r o r r s t r c . o c l c o s e b i t i r .i c l .. 5c m .u'inclu-se pclicula a v ant a j c e vi d c nt c 3 cel clenunrit I'retc (c imcn t.tlrr .r|i clt rlgrcll:lt aparcl]'.i -periirt. ZO. nt: . *''-. t z ip o s i b i l i L i 1 i 1 e n c l i n r i r i r t c c l c . i t r t l . SupralalX de beton aspritl ctr jcr de rri'i1'.r .: tN' ':t 't ' ". meiltrlr a colnpensa rtuali pierdere a nr-rluigi pasta dc nlsaj clr agregatc 1 .: r r c: l r i r r o r l ) c r i t r d e e o r r r t i r .ri.:..:'. ' ':'t . r 5 r i c . ' r ' i . . tLlrn . I-ig..r r 5 crr sall chiar rr are a su p ra lr c lii l'ig. .. D upi . '. ' ... : f iinc l b i n e ta s at :itiil op cra !i e .criat r. . ' s l r 1l l t t c r . .tt ... r r ' . dc tl'17J. [tig.rt ti . Panotrri nt.peci11e 5 i c r . 5te sri faci neobticri principaiS a sablal e p c to at i te p r elu cra t. / $'l .). ' r t : l r r l ' . ' 1 . r e r r l i z . i.r c a l i z . gjii. Bcron spilrtt .

r.1 &.t. clcoarc_cc sc yicl spilLrlui. b clcfccttros.ali cle bcron spiluiii: ('orcct. it -- T.ir. realizilri c l L r p i t r r r d e s c r rc l e p i c a s r . r . Suprirl.l_rrrilc 64 ... 72." Fig..ig.1..71.Irrizi in bcton sablar.{rl :.

s:i #tr. q. : i:::::':ir:::::: i:" + i:. ffi ffi ffi# F:ffi1 ffi EilIE. i -- [ieioiirr] itp.trcllt .$r.e. Altcrnirlc de sr.**. a.:+:. )s.P *") d .. realiz-.rr. *.rtc.r:./ 7 7 .rparent. il'$o'i ffi ffi*r !i111.urci locuin1c."r] . Interiorul r..rs.tb i 75. Suprafele de bercln br..i r.4rral'e1e line .iv . ItiS.*i" .rt irr beton r i lc ltig. 76. ffi isff: ':W .i buciardate la Lrlr plefon de beton . : "..rci:rrdi. r-nuchii pieprirrrrtc.:.'i *in ffi i:. I : : t:tt+i:t:. P a n o u decorativ cLl reliefuri. ..pIrcnt."S1..ffi .i **t"#*.:r.

'rnlnuolaq alE el"rnlJrlrqre -rlrqrsoo el€o1 lrsoloJ ne-s arBf EI "aso$ rs eJruqal elriEl aP Pod un .gl .8lc .

oxicl rogu cle [ier.itnrcrrt ro. Dlm nrai jos lista produselor celor rnai indicate care se intrebuinleazi in rnod curent: Alb . cei rnai rnulli anorganici. Betonul colorat ".oxid de titan galben _.igmenqi coloragi. str. _numirul produselor ce pot fi luate in considerafie este foarte limitat.brun cle man.n X. Cirneuturiie colorate nu sint. dupi numeroase incerciri gi experienle.altcer. galben mineral 1.al cimentului si in rnajolitatea cazurilor cind sint folosite. Materialele colorante trebuie sI aibi un grad maxirn de stabilitate cl-rimicl.qatr. se constati. cea de adiugale a colorantului in betonr-rl gata amestecat.rl Astlzi. folosirea de agregate colorate. reale posibilitlii in acest domeniu. tratarea ulterioar5 cu coloranli.iIu c i to r) 67 . a ciror acliune colorarlt5 se realizeaz| prin particulele lor solide. R5rnine astfel de ales dintr-un numir redus de pigrnengi.u 97 (organic cu aspec[ curat. ocru. p.ele nu trebuie si-9i modifice compozilia in prezenla mediului puternic alcalin . foarte rezistenli qi stabili. De rnult tin-rpse doregtecolorarea stratr-rluisr-rperfici. Nereugitele de pin5 acum.colorarea betonului in mas5. galben de Napal.a decit atnestecuri de ciment cu p. apireau astfel zone colorate in mod neuniform si decoloriri trlterioare. se datorau atit coloranlilor cit . Calititile sint foarte variate qi trebuie totdeauna exarninatc inainte de lolosire. in deosebi.893 maro .d !:e.i rnetodei folosire.oxid galben de fier.4 \ '*: 1i- aparent al betonului. Colorarea betorutlwi in rnasri se poate face numai cu utrlizarea r-rnor pigmenti colorali. cu puline exceptii. adici a unor pulberi foarte fine insolubiJe. Pentru obginereaunor betoane aparente coiorate pot fi utilizate mai multe m e to d e : . ioate materialele organice preparate sinteuic. Jinind seama de aceste condilii. trebuie si fie insensib'ilela_acliunea agenliior atmosferici. Se exclucl.terra umlrra ro$u . aproape intodeaLlna.

nu buie si congini substangestriine sau reziduuii din procesu-l d. oxid negru de fier. pe suprafala h tonului.inare. Substanla coloranti ce se adaugi.produci de la.e colorant necesari. dozarea corecti gi deci oblinerea unui efect uniform. De altfel. Durata de amestecare. pot fi utilizate ca agregate 6B . Folosireaagregatelor colorateestemetoda cea mai simpll gi mai sigurXc obginerea unor tonalit5gi diferite pe suprafelelede beton aparent. albastru de ftolocionici (o nic).e fabricalie..verde . A lucru este important in ce privegte nu atit durata sau puterea de colorare. Aleger corect. existX pericolul ca in beton si r5min5 mici cocoloage de colorant. Substanlele colorante nu trebuie si se altereze in timpul utilizirii.ultramarin.cantitate d. f)ar ceeace influenleazl" cel mai mult colorar mai mult sau mai pulin acentuate sint exfolierelecalcaroase. dupi care suspensiaastfel objinutX virsatl in malaxor. se indici in 0/odin greutatea cimentu Ea trebuie cintlriti cu mare exactitate.daci ei.negnr de fum.a agregatelor oferi mari posibilitiqi. fie cI la doza de colorant se adaugi putini apX qi se ame pini cind toate particulele sint umezite. De aceeanu treb depigit un dozaj de colorant de 50/6. I)in aceasti cauzi colo in ansamblu este mai slab5. verde de locionini (organic) albastru . qi constant). Ia care se cere o colorareexact.cind se adaugi colorangi.se recoman si se. este prelucrat5 ulterior. amestecul cu api nu se face bine gi timp suficient. trebuie fie de cel puqin un minut lndeosebi atunci cind colorantul deviine lipicios dir-r cauza umezelei a bite. cantitateaadaosuluide colorant qi influenta sa asupra calitii betonului trebuie stabilite prin probe prelim. oxid verde de crom hidratat. decit in c particulare. din cantitatea de ciment. ' w v l t t ^ Adaosul de colorant dXuneazd" rezistenleibetonului. negru de mangan. p€ care o subliniem in mod deo este neuniformitatea cantitijilor de apX folosite. albastru de cobalt. deoarec e variagia cit de mici de la moari cu palete. gi numai cind se poate asuma r. in tabelul 5 se dau citeva date caracteristice asupra rocelor de la noi < pentru astfel de betoane. albastru de mangan negru .-si uneori chiar de difirenlele c culoare ale cimentului folosit.. iar pe suprafelele de beton por sX apari O altl cavzi a diferenlelor de culoar€. nevoieseva procedala omogenizarca Diferengele de nuanle-cind nu sint realizatecv buni gtiinli-pot fi ca zate de diferenlelede calitate ale colorantului .oxid verde de crom.iscul unei reduceri corespunzit a rezlstentel.inceput intreaga. mai ales atunci cihd suprafali v zibild. l Pentru lucr5rile de volum mare cu beton aparent sau pentru producgiaq pieseprefabric ate.

cit Cin greutatea cimentului.65 Itr1 n?-nq n?_nl 0.rrt'.71 2. trebuie si n cauz-aumezelei absor.JU 0.de aplicare si fie perfeit5. Pietrele naturale trebuie sX fie curate. rlorati si fie distribuiti zare corecti exist.e n.00 2. fXii adaosuri 6rganice sau argiloase. Propo4ia.coloranli pe bazi de silicali.e.8-1.80 2. penrru a colora in mod durabil betonul aparent.i abia dupi o uscare complet5.71 urJ) 0.i a c it de mi cl de la un in intensitatea coloririi. cauz-X colorarea 3ton pot si apari pete.. .11 0.. trebuie si ire asigurim ci nu contine o cantitate exagerat. Culorile utilizate nu trebuie sX fie constituite decit din eiemente nainerale. de ciment trebuie in acelagi timp sX fie mai mare. dacl aceast.ileagregatului din aceeagirocX.0 2.68 2.68 1 'tA 2.in de CXrpinig Moneasa Moneasa Ciprior Ciprior Ruschiga Alun gris deschis gris inchis gris verde negru verzui gris inchis diverse aLb roz alb gilbui alb cenugiu alb gXlbui alb gilbui roqie cirlmizi.1.r hidratat. Drept coloranli stnt rindicati: .r".loase de colorant.. nu rre:esul de fabricalie. de pulbere.2-0.1-0. verde de [tc:u de ftolocionici (orgaru d e ma n q a n. Acest puterea de colorare. .9 0. timpul utilizlrii. _ Vopsirea cu lapte de ciment.30 0.rqi coloranli.60-2. inainte de utilizarea aiestui nisiip. aplicati 69 . poare fi".ugini ap5 gi se amestecX :nsia astfel oblinut5 este . agreat1." contrX aceasta le va Defectele trebuie intii reparate .00-2.80*3. decit in cazuri educeri corespunzXtoare renla sa asupra calitiqii aLr pentru produclia de onstanti. Suprafegelede beton care prezintX dupi decofrare defecte vizibile.r'agri cenugie 217 cenugiu gilbui albl alb gdlbui 1600-2300 1700-3000 2500-4000 300-2000 600-900 300-700 375 100c-1300 950-1300 1100-1500 1100-1600 800 875 2. in ceea ce privegte proprietXqile materialelor. trebuie evitate.69 2.15 u.00 2. cu componentele beto._care poate fi utilizati gi ea in locul nisipului. Tratarea ulterioar5 a betonului aparent cu coloranli este o operalie mai delicati gi cu rezultate mai pugin sigure. Se recomandi ca supraf.95-3. I-a concansare gi sortarea lor rezultd. nu por fi reparate doar printr-un strat de culoare d. de pXrticele prea fine.3 0. De asemenea nu pot^fi amesrecate intie ele decit dac5 au aceea$ibazX chimicS. 2. care ar' lavoriza contraclii prea mari.69 2.17 Pentru a da un aspect pldcut.7'J. o cantitate impo?ant.cit mai-repede posibil dupi decofrare.i. .de intreprinderile de consrruc!. urmirim aceleagicriterii ca penrru agregatele normale de beton. douX . trebuie c5utate roate dimensiun. se recomand5 orant necesarSl dacl e rni gtiin15-pot fi cauchiar de diferentrelede cel mai mult colorarea ltuate pe suprafaqa besimpl5 9i mai sigurX de eton aparent. De aceeanu trebuie cirnent. Alegerea unci cind suprafala vi'a rocelor de la noi ce Culoare Rezisten ja la compresiune uscati Densitatea aparenti Tahelul 5 Absorbgie de ep5 u/o rtar. >liniem in mod deosebit ri. de beton ce urmeazil a fi colorate si fie in prealabil fluatizate de doui ori. Ele trebuie aplicate. deoarece nu este reziitentl. pentru ca aderenla pe suprafala .coloranlipe bazXde latex (numaipe suprafele uscate).eminitor cu cel dintr-il . Granir Diorit BazaTt Gresii Calcar de Bampotoc Travertin de Borsec Travsrt.

in acest caz tonalitatea neagri sau se atenueazd". in stratul superficial de beton. Cimenturile de furnale inalte. Aceasta insi obligi la prelucrarea fetei vl. . . Se obgine astfel un aspect simplu gi ral. duc la rente de tonalititi in culoare. Indiferent de metoda folositi in culoarea betonului trebuie sX tinem sc de urmitoarele: . se recomandi folosirea cimenturilor obiqnuite agregatelord. insi nu vor avea niciodati tonul deschis al cimentu - albe Portland.daci p5rgile superficiale ale betonului aparent trebuie sd prezrn coloraqie vie este recomandati folosirea cimentului Portland alb nisip de cuarj sau marmori). cici tonalitatea gris sau neagri se intensificX. culoareaprin adaosuri de pigmenli este mai delicat5 qi mai gi ar trebui lirnitati la cazuri exceplionale. daci se renun!5 la o coloraqievariatl qi se dore.niditat.zute (cel pulin inlS rea peliculei superficiale de lapte de ciment).culoarea. de culoare deschisi fi folosite.te doar mari supra in culori naturale.toli lianjii aLtereazl tonalitilile coloranlilor. Efectul produs de cul se estompeazl.in roci colorate. Diferengele de u.

spt-rne P. nu existi un al do.Faptulde a putea crea pietre modelate de orice torm5.rrilor. capabile sI rezisre la eforturi superioarematerialelor.aloarea lui au spart inveligurile timide ce-l ascundeiu gi au adiugat calitiqilor lui tehnice pe cele plastice.dar se impune din ce in ce mai mult. multX . Principiile arhitecturii contemporane.rloare deschisi pot his al cimenturilor atX li mai scumpX :loar rnari suprafege :urilor obignuite. Fqlta qi r. Din p5cate mai existi incX numeroase regineri asLrpravalorii lui plasticc gi .ns si datoritX unei noi conceplii. reparalii. gisesc in perforrnanla tehnic5. $i la orjginea acestor aprecieri.i superioare a maregi punerea lor in operX de o manierX ce inlXturi adaosuri rialelor. 'uie si lirrem seanr. sau intrelineri oneroase. Foarte rnul1i dintre noi. ca orice lucru pretios. Dar ele aduc deplinX satisfaclie gi intrec uneori agteptXrile. tocmai in multiplele posibilitlli pe care le pune Ia indemina creatorulu.i.. buie si prezinte o i Portland alb (. este considerat inc5 un material brut.b e t ou. ea poate si-gi aduc5 o contribulie. El nu numai cX a rezistat tirnpr. care si se poati pgla in _forme atit de variate . tea neagri sau gris . L.i si poati oferi o gaml atit de bogati de posibilitSli de utilizare.iasci o crealie artistici. progresul tehnic impune valorifiiXr.ilea material in afarl de beton. are in el ceva masic". trebuie_ price_pere gi experien!.el a imbogiqit vocabulan-rlarh. utilizarea ltri s-a e{t. Valoarea materialului constl. inexpresiv gi trist. in ultimul deceniu in special.atrve din toat5 lumea. Oricit de perfect5 ar fi execulia. Betonul devenit aparenr este astXzi maienialul cel mai uzitat in construcliile irnportante 5i reprezent. pentru a ajunge la bune rezttltate.Toate aceste calitXli le intruneqte betonul aparent. _.arhitecturale.itecttrriicu noi exprimiri cc stau la baza varialiei gi personalit5qii crealiei contemporane. con$tient sau incon..itecturalepe care le ofer5. selecgionare sau retugiri ulterioare.. Concluzii . este greu cle rcalizat. nu se mai por impica cu vechile rnetode de construclie. insi nlr sX inlocu.pentru a-gi concretiza gindurile. Betonul aparent. pentru a-l inlocui.I L proclus de culoare 1. 7l . eristi qi cauze obiective de care nu sintem striini. insXgi valoarea artristicX. ori aceastaeste discutabili.tient. qi rect simplu gi natu( c el pu l i n i n l 5 t ur a- XI. in ciuda tutLrror materialelor noi create de telinica moderni. NERVI. Creatorii gi constructorii din lurnea intreagi se regisesc azi in eforturile comune in acest dorneniu. in adevir. a_depiinei valorific5ri a posibilitililor arh. Pe lingl acestea.

contribuie la inobilarea lui. ii d. Desigur ci multiplele ciutXri gi incercXri.unele cu rezultateevidenteinci de pe acum.pentru a se obline cele mai bune rezultate. finisare-a protejarea. In permanen!. . adiugate la premizele economice indiscutabile. un aspectperfect comparabilcu placaje. vor reugi sX sit definitiv acest material in ierarhia valorilor arhitecturale. t . se va avea tn vedere ci betonul aparent nu este uqor de executat gi de aceea trebuie respecate mate misurile men{ionate in legituri cu tehnologia de execulie.nu am ficut aproapenimic. cele mai superioare Ba incX unii tehnicieniconsideri beton aparent nunrai cel care rezulti direct din deco frare. ceeace este complet gregit.Ori in acestdomeniu. prelucrareaulterioarX a betcnului aparent.Pe lingi aceasta.

betonul aparent inlocuiegte astd. el desfXgo ard in formele porticelor de intrare. adevirate monumente ale arhitecturii contemporane.lrent. perfeclioneazi aceastX tehnicl tntr-o construclie ridicatX pe pilofl. John's din Minesota proiecteazi o clopotniq5 impozanti".i ansamblul de turnuri prismatice (arh. cu acest material. satelit din apropriereaMexicului. care prin drimensiuni.B.M. Robert Maillart este rrnul dintre primii constructori care. La m5nistirea La Tourette . aprofundeazX posib'ilit51ile tehnice qi plastice ale betonului. sculptor Mathias Goeritz) situate la intrarea unui ora. nu este uqor de onate in legituri rezultarc. aflat abia la inceputurile lui. La biserica colegiului St. este Monumentul martirilor deportXrii de la Paris . Unitatea de locuit din Marsilia (1947-53) nlr are ca singurX .r l{aut de Ronchamp. este uuilizat din plin ca un material nobil. finisarea gi :ct comparabil cu ut aProape nlmlc. iMarcel Breur la palatul UNES.CO din Paris. exploateazd"posibilitSgiie oferite de betonul armat. a perelrilorqi cornigelor. la fel ca .zi.toate resurselecrealiei sale in beton armat. concepgia 1a. 73 . Realiziri contemporanecu beton aparent Aga cum mengionam $i la inceputul lucrlrrii. crealia de arhitecturl exprimati lapidar. La acela. De o deosebitX expresivitate. in care individualitatea qi organizarea colectivl s?nt imbinate armonios. Mai tirzir-r la construcliile din Chandigarh. liberinci complet solul acoperit de vegetatie. _amintit -m-ai puternicl expresivitate. Aci betonLrl aparent. cu suprafaga sa de beton granulat gi acoperigul in dubli cochilie de o profundl simplitate. are o monlrmentalitate impresionantX.i susr Bronislaw-Bak realizeazl o sculpturi moderni de o colegiu.i mai ales Ia capela N6tre Darne dr. la Gaude in Franqa. :ate er.arh. Aspectul betonului aparent inspir5 pe rnul1i maeqtri plastici.particularitate. Luiz Barragen. eliberindu-se Ce schemeletradilionale. Multiplele posibilitXii pe care acest material le oferX fac din el unul din mijloacele de exprimare cele mai frecvente ale arhitecturii contemporane.din ce in ce mai mult. are rezult5 direct . datoritl simplific5rii formelor 9i vibraliei materialului. simplitate gi rnaterial. Le Corbusier realizeazd. de 34 m in511ime. G. aproape de Nisa.de via15 ln. comun. materialele traditrionale. $i realizind o perfectl armonie cu cadrul inconiur5tor'. H..idente inci rr reugi sI situeze XII. pare si facX corp comun cu natura inconjurdtoare. la noul centru de cercet5ri I. incercind sX le utilizeze cit mai ragional reu$e$te sX creeze opere de o admirabil5 pr-rritate. Mai tirziu.

Qual l s 5i C unhi nrhin) dim ensiunileic ajurrg 1a 3 etaje . Unele sul.i l e i zol ate.r l:cl cle erprresir.ill.1. generali (PALiL ^ HERIIE-JBAN COIJ'IIIUR). La nbi i n l ar5 si ntcm de-abi a l a i trce.i tratan-rentulsr.i i n sir nple blocur i L Itr crri rrte sau chi ar t. reahz1ltle arhitectrrrii conremporane japoneze. pri ml ri a cl in Tokio. betonul aparent ..rrbutl realizati in beron rlparent etit 1a irrtc:' cit l. curn ar B a nca Lambert di n Il ruxel l es si nt e]ocvcrrtc.destul de frecverrt Sl<.nt. sint prez.X (fig.pri rn5ri a qi audi tori ul cl i u Lnabari .idllore.Orriurgs N4er. \'c.r clc art. Cezar Lizir escr I)i nu Gheorghiu) . . sal a cl c conccrt di n K r.' r" U terii.ribuqie in-rportantX la afirrnarca acestLri n'ratcriala adus-o. Itig..1-a o constr Llc[ ie adm inist r at i c i i n P hi l adel phi a . elem ent epr eiJ bri cate decor .(arh.i l. citeva rcalizXri.' r.P i ttqttsscrtt. in ultirn perioad5.i -a gi si t o lar gi aplicar e.ile din Kikr-rna (Japonia).(Goddes.l i al c l ui K uni o Mavckau.lrlr tccturi a turiversitiqii Yale din Nerv-F{aven Statelc Unite arh. clccorittr' si cu trrr nrozaic cle' sticl:.hot S nagov (arh. construclie adnr inist r at i l rr P i tegti (arh. pri rni ri a di n K urashi ki -.sala d fe sti r.rrxfe1. Ochi nci uc) et c.27). a. I.).i . 7L) 1.Schohbeton" lc d o perfecliune tehnici cleosebit5.i monnmental e. el ernent ele pe car e le ut il zeazd. ilt olosr ir ii bet onul aparerlt. pr ef ect r c l i rr l i agau' a.rperiicialprirr procecleul . D i nu G heor ghiu) .. ati t i n pl asti ca fal adel or ci t . Cezar LXzI r es M.entateciteva inra gi ni dc ansam blu sar l clc clcr a al e accstor l ucr Xr i. : !lrl autolxlrtante cLr dubli cr.ucririle lui Kenz T angc . -.i zat p rol erri nd si rnbol i cdi n toare regi uni l e Franl ei . I-.i tfl i cl i n-Toki o. 74 . pot cor stitui insi.F. i aqr ege real . Iri cele cc Lln'r1eaz.estc folosit betonul .i i n el ei ' nerrtelarhit e ect ur ii int er ior r l )ar nu nttmai i n constrl l c!.i lir liarcultrrte. bctonul aparent realizat pri mi jl oace i ndr-rstri al i zatc a i i cri t proqreseC eoscbi te.r crte rior. Reersheba(Isra. Cezr Li zi rescu.rutulcun. i n i ntrcgi me di n bcton apal cl rt. M 1) i chi s). r t ive ( ar h.oto const it uic cxcm ple gr ii to a rc al e posi bi l i ti l i krr tehni cc qi exprcsi vi taqi li ui ' . ci .ilc din Lor-rs-Island (S.A. prirnele jaloane al r-ureievolugii viitoare crl rezulta la fcl clc interesante: hotel Eu ropa-L. cu ci r r r cr r talb. Oonstruclic. O cr-. Sir Basil Spance) sint citc'rraexemple grlitoare Desigur ci in domerriul prefabricatelor. in proiectele lor. r. a Clennaniei). 79. Blocurile de locuinge de la l-ahr (R.R reckcr.forie Nord .U. (l:rtedrnlrr din Alger. I)rr R ucl ol ph. locuinlele cl Gorbals (Anglia) (arh.cu pinze .

it' t i i e . .'l (- .-'r r t alb .ar Gheorg h i u ).t" sinr l rr()ziic <lc sticll.i a e r eear c : tr clc art. 8 1 .V e d e r e d i n i n t c r r o r ' l i i s . cu m a r f i --tie adrninistrativl r) climensir-rr-rile lor S. ( . t r r l r L ri r l .(arh.i rii betonr. P aul i t e c t t rri i i n te rioar e. in E1111 b e t o n r r m a t . Pocltrl peste l'hur.)31).79)ntate citeva irnalu sarl clc cletaliu i 1l ' 1 . r1l1ilr'r'nt (l{OBFI{l' t.i n u l t ir la icr l rile l u i Ke nz o T . r i n r " r i o L tJnclc suPr. r.rl Lri r c aliz 5 ri .i arliin it c a rh .i .r kio. p o t c ollirriele jaloane alc itoare cu rezultare esantc:hotel Eurcl . L din Alger.esubu d t r b l X et r r b u r i c s r c r r r . s imple b l o cu ri c le la r gi ap l i ca re . ( . Reersheba(Israel).d rrrtrcaz( X [ig.). Cez. Iie.rr LXz-:iresctr . . l e t c d r a l ed .sa la dc ir i c c rcrrrp l e g r iiltolos.'hohbcton" le di r adus-o . i).h ot el C .l\lgcr (lcrc cllll llltcflol' r i r r A l e e ' r .rrh . \rcdcrc '11 IJERRE-JEA-\ r_E u'r. Yr'tll1 e\ccLtrat \{AII I-ART. 8 0 . r r r r c l r a l . locuinlele din qrlitoare rent realizat prin le' pe care le Lrtilit e le lor.N { P inic . It2. p re fcc t ur a r c kau-a.rc1rccu p'rinz. elenre n te p ref air e ( r. ez ar L l zi re sc u. rcL n i n i strat iv l ( -ez.1f.

84. Pirlatr-rl di' Cha'diearh (LE CORBUSIER) 1956.J'stigiei . .(ROBERT Fig.

. p . .Li l1l:1tertal. r r . 5rrl)lltilrcr iornrclor este cclmplctati de sobrietaterr betonului iolosit ca prir-rcip:. 85.r .i1ia (LE CORI I U S I E R ) r e a l i z i r t i r r i r r r r e g i u r ei n 1 . .rr1 ca ]lar.. . .. llioc dc locLiir. r .AR'I-) Fig.T }{AILI. . . is ] I 0 i ) a l a r L r lJ u s t i l i e i d i n C h a n d i g a r h . .. .

88.. r ' r r i r( 'r a1)arcllt. ( . 5i aici CORBI-1SIER foloseqte dirr :' \ n l ' ( .::':i:i llt:i. . r . \ / c c l e r ei r t t c r i . S .lt).'iit. :i::i:!::il!:ll: -:!. ir'for. r l . O .ttiil.. S:rint-tr{irrieL Evcrrx (1957-1959).i. l)et()ll. . I r i e .rru: Irig..iir: :: . :t' ::.. 8 9 . L l .!. t r i( I l r \ l i ' lJl{lrll.:t r.: *ry'Sfl ..::. N . \ . r t t r lU .:.. \ ' i r i l t cI r r r r l t . . r'i.):.. I ) . i ) . l r i s .::+..

ir. e x c c r . 9 0 .1)1'(r\ivitate e tretotlr"rltri il p. lrr.r q i :d r c a sc incadra cit nrai binc ir-r peisajul ambianr cu rortrl s}. .l rCll t.te clirr plin . \ . lirr . - l ) i r r i s . . Si aici l. (iinditi ctr i u t c r . lil{lI'l ii1.:*1t* l--.C. ( .Il.rnqa (M. Sirlrr C-ongrcselor' U.ffi l i i c . l l l . rr lirst rcrrlizlt tot irr l l c t o r r l r p r t r c rtr .\'I.-(]andc. \ i .rl. .l: R iolose. ' r ' i .La . 91. r t : r ti n l r e t o n J p ilrclrt.1959). Laboratoml I. 'I'ourettcr t-l lrrr-ic. . r t r r lL .**.' i n i ... \ l l ( . 1 .R).r ( . lrig. O c .lJ.-.t'r'i.N.S.**- . .O. 5 . IIREUE.

' . Jolrn ..t t t r .9i. i ..t 1 . l l i c 1 .ii(rji."ii.i i r r l .din i1'{itrc' r r o i i c l o p o r n i l e t . p r . t i s t i r l l n itrl c 1 ' i t t r l . t ' ' n .l l l r'lr l'ig. . i i l q H r . r .icrr ipiriLui dc .. i . . .'l: nl lre \rrtl'otl tot Lle [)ctc)11 1 i r c f l c c t l r i i l t r r r r i r t i i i r l i n t . 1 " .l n r i l r i l q i r l r c " s .r l i t l t r .Colr:siul. l c 's * . l .iti [-'. ' .. t:c-sL I)illloLl scr. .^i t v i r l c l 3 . : r r r h i t e c t r . r l i ic o ! l t e l l l l ) o r i 1 t l eA :r .r\ttristi b i s c r i ci St. o r t : r r l r i .i . rr r s t ' ..e ' .s r']I-'. i ' i i r t i .". . r i o s t .. .. 'b c t o l l ' .r'tsrerilatc a1 . i .ri r:arairoli.. rtli " i d c i l .i l t c p c ' c l i t : r i 1 . ' r ' i o r L r ll l i s c r i c i i 1 . .

lrrgiul din I{inesota.> Anriutcsc. f o h n .' b.i d u r i l o r " d e b e t o n : 1 p . r r i c u c l c m c n t c s c u l p t u r a l e r c : r l i z . . Dct.\cest 1'trrrtotr servcfte rl. l r ( ) r a f s a t c l i t d i r r i r p r o p i c r c r ri l { e r i c r r l u i .a t co c l i r t i e u r r l r n : r fc:1 lor. biscricii SL.. 1 r . r r c i l u l r . de rurnurilc 1e uc1alc. 1 r c n te s t e d c c o r ' .. 1 \ t c t ' r t J t ci : ! [ a c e s t e l . S r r r t c l c Ljnitc (I{t\R(JtrI..IlliflVI:R).. l . . l i i g .O o l c g i u l S t . 9 6 . Strprafala rnarc r " z ..1 . i g . 9 ..ilii I V c. John. \ti\\itltll-l-1 tlc llirtrr-r . .I { i n c s o t r r . prin sveltelea lor. A u s a m b i r r d c t u r n t r r i p r i s n t a t i c r :l r r i r r t r .. l . ..tott t1pal'cnt.

PI \ GUSSON). FiS. deportlrii. l4onumentr-rl martiriior deportirii.iIent.Fig. ap. Intrarca in cripti e cuprinsl intre doi piloni de beton ap. i o n e a z . N{onumentul martiril. giei marikrr supr. 99.i i': Paris (C. ltormin: martirilor cleporr. l:c1c cle bctclu ilrnr p r e lu c r a r . ip r i n s o l r r . 97. . !+ Fig. lI.. 98. Suprirfele de bet. Inrl':. : .lrer1t. tatea forrrre]or perfccliorrarca exe| .

. l i . i t i 1 i iY r r l c ( l ) A L r l . S .rie1c di: beton a1l. r r ' .rilor supr:rielc clc bctrln rrrrlr:r t p r e ]u c r i t t . r ' i . 1 1". r . ' r t . .Fig.\f i1.. 1 3 3 . il'lormintrii rrrartiriloldcirell. l i : r c t r l t . r t c rtt1 e . I r i g . t . t r r i r i r .l lontrurcnttri martirilor Supr.eclionirrcaexcculici rr ir. r l ( u i t r r r l l i p r i c c p c r c . . 97. . 1 . t I t i l i . Factrltatca dc . F i g . ' r ' . Imprc:'iorrclzi prin sobrictirtf :t lon-nelor ii ircr t. ' ' r : ' 1 t . r '. u t i i i z . t r l ) l t ( ' r ' L u | i . . I t L I I ) O L i ) l I . PINGUSSON).t . FI. N'cv-Ilrrr-cn.\ . t o r rt r l r l| .rlti 5i rrrhitecruri a LTnivcrsit5iii Yaic Vecle re 1nte1'ro3l'a. r ti i l . 1 0 1 .1rc n r. i t r i l r i n t e l i . I)irris (C.

.

I ( i I \ l _ R \ : I ) r 9 5 6 . 5 . .o r t L r r i l o rc t r p o l e i c s t c I . ( l ) I F . ' .r 1r n i c a l s p o r t r . l O .I t i g . i r rl .A t i t d c c o r a l i i l c i a l a c l c i c i t 5 i i n t er i o r r r c l c --.i ) a l r t r . r r i l o rd i n R o r .t t i L . l t t . IiJELI-) sinr .i Ii. l r a n s n r i : . o l r r c l . u s i i n c v i r i e n l i r l t ' t ' o r t t r ' . 1 0 . R I L . . r l o r t i i r l c L t c r r l r rr 1 l ) i 1 r r .t 9 5 7 . l i i g . ()slo (\/ i:RIIN(. r .1 .

. i r e r o r r. r l ..+.@ \ft i. j a u r r b l o i : le Lehr.: .ffi* i Il..r l r e m a r e .5'i& l " g . c i r r l . l r . I l .r "$ .il iffir m* ffifu. c s i b l L r t e .iPr- ?'\ -..* ffi.6: .r.i. .'%.*.bj Tr' ffi.. sffi locrrinl.i .**.:ui$*.r'.l::ri&t:r .... S r r l r r r l ' r r rc i r .

109.l .Tratarea cu panouri cu suprafelelor de beton"Tg:ii.Fig..

'"IUodEf -€un>lrX eaJ?Jrldv .

. r ' r o r .\ ' s l r t n c l . o n g .J n r r .*--ffi I iq l1)... \'jli le l . .i:%.

Ft.'(r:r13r_ry n)o b s r 1 3 .s p q --ro.rttlEtJod JOl.1 '€ lI .i .rrirr.) El Jiuln.toi ap nlqLuesu? u11 el tuancle rror:g ul .1ir.r.rtLrJLLrala r:c.

siste_ . pr.^. r e 5 8 ) .1.cridiri adminisrrative crin Philadeiphiac.o mul Schokbeton).r s^rcrloafa exterioari in rn beton oeton aparent aDarenr lr'ni (dupd ..r"rrr.. ixi s.i. b*iv..u1-. Ia fl$: lr6' panouri p-refabricate .r Lanr " bert-Brux e' e s (SI{ I DMon g.#ffi J" b.ro. - ffiil.-. l.unei. i ri.. ' de locuinte Vedere.are.r banc.eremeni.".RI I_ L.115' Fatad' realizati di". suirafatra ...

.

b . ..r (. 2a41ry4fr. t t:a l+ r..i_t. i# 'lr. :3..Y.

1 2 3 .r i v c r s i t 5 l i id i n T o l i i t r .F i g . I n t c r i o a r e d i n b c .t o u a p r r r e n t l : r b i b l i o t c c a U r .

.din Ttiliio.I n t e r i o r I 'u .1 2 5 . i ' i i : .

1 I).IIhOIi(. .r' e@ * ffi"" # k# .ilii:S(. t.@ M W.ft lLrnr.titt:1 tvst.lrenr l.U !i--t-!rUt_:]t. t..1rL.de bcton ilpr. .\Z.ro- . .

ffi W ...r F-trroJ . Hotcl '7 .ffi r.

Tt*.c .in: Ann. _Mat6riel d e chantier n r.p.. M"a.te.T.materiaux..d riefbau..!' : .0. L l. rt:llte .fiit. fqeo. 1. Sichtbeton. B."' 1960.ti... 1963. 2 .irilor turd cu finrsajul betonului.f.T. E.rert. r. l t: E.j"'..Ll"T".....ll'.D. nr. 5. !rLv u u uLLUrr s .. . T'. Erecutarea construcaiil..r"::"1:... '' Vetorr-Vcrlag GMbH. ^ I.d6... Stuttgart.i'"0 !262.T.. Esth6tique de l'*.eizcrische Bauzeituns...p. ir. r c s ti.re. ^ !w 11 r. Gilchrist.D. in: osterreichische nr. Instituto Fduardo i. In: Az Epitriipari 6s kozle^....ot. 19. Micbelis.supra.r-rr.. \2. Gunther.scu.t. 1954: Mat6riel de chantier r-rr.. C.r.A. iin. .p.. Vildagr. P.ilit'*. 3.6."..r. r 53. ..T....isainak ""L nr.. i"fl. '!1.ira . R... Hoch. Kis-ne.r conseils de I'Inclustric Suisse du C_iment... 193g. 1964. R.B. du cimentsl nr' 5..e rl e:c cLLttttart.od. R.M. 20' Kiinzel. ".. J Sri r nrtr e sz i .iion.lb.liiiii. Ess. f{ervJo..es M6thodes a. Paris.p. d o c r i m e n r a r r . uw"ww""' Barkann.T...T.rg. S.-." arm. g. Zur Asthetik des Betonhaus. 1962.. '":::::rtine.. 'nn. rqi3. Baurelt. 7962 du Service ae'n"fti"rcfr. d9. w.i Ltcf. dans oe paris. Die Eigensclrat-ien clcsBetons.i* b..rl. p.rsij_JJ+..*rJ'.ri construction.n!rii.. E' Eymar' J'M' Referat (clB v29 _ efectuate in legd-9.. 16..+yb. L8.B.t If. Ann. Rcinhord SiTlo'j"'.lr:r_d.iJ."3'. 1g63.j_l B. ... 2. I..A.. 1957. A An nw w cc nn dd uu ns ns gss eg be ie b ti e e .apr.Xi.co'srrucrion..G. n'."1r..r.B. "K.ntchaften Berlirr_Gri. qir.. 1966..-it.r1.iX'or".lucr.. DT c o l o r c t "iUr"iio" e-v"rr"hr*^".46.. ri.chiit't'le-r. 69. L 4 .H. Lelir..G' Influenqa strbstanqelor p c n t r u ^ c l c c o f r a r e a g i .T.. 3 . t ccllnologle si | 0 .... Adam.c "t ge .i. nr. Albrecbt..' "l'^"f:!:Jf.":'Z. 1.Y'.rdurtii..onnrer. r#_i. Le b6ton appare'r dans la *"riri.. r nr. BooksLimircd.r'ession.C.1963.T.i re6rAnn.11.n. 43.i.-bZ. u.. Angelesca. *. 2_?.tat6r.hnotog1.. Associatiori.rpparent. 'c rn r 'r c .Zi 9' Gheorgbiw. 25. Le bZion arrni son ex. -inr S.. 169. 1967. C. .i in b.Weidian. r)ijsseldorf.t.O. nov. 5. r/. 14..ll. 12' Gri!t.b.E Heinle .. w' Le b6ton apparent dans t" .lr. t$f.p..... Londra.r. . . l. R. tr: Belss. n.. rnart- l... LT.y.3'::f.U.i.r. lT--1sktlo. I. arcnt. e ad e f e c t e l o r c a r e a p : l r pe suprafaga betonului.ais de b6ron. Kiinzel..63 Madrid).: channier lg"t]i^t_?l^t-.du .#.!^.B.-qf". concrere finishes . D publishing Faber..orro*.. corporatio. . kiajakit.. ^perire.Bibliografie I. 4. 23' Mall."it.. c o r e c t a r ... des.r r"rp"r"n. tg6l.S.el 17' Kinneat.rris.*l1dpl armi..il d. D.lor i. . {." Herstellu'g vc. E. Considirations sur le b6ton Bconsteinzc'itung.lo. Bulletin pn3. p.tu.T. In: Schq. L. 1961. prJfri. Betoanc aparcrtc decorative cLi agregarc c. .tt^l*ll^6fllffolin chitde.T."^igZ+ !e1on fehiletek :. 1 5 .i.p. b6ton d. Societi dc diffusiorr des tecir'iqucs du bAtimcnt ct dcs travaux publics. 314. Beron fchiletek ki aiakitis. 99 . E.--Z*. 2 .i. 1964.. 1966.n.2r:-.. 10. Kiinzel. "r 24' Maillarf. l': .erlin-Gcittingen-H*id.lon. ."ti.rwenduns. du d u bdton bett a..ov. vol. S. :.. n .l1-iprit. In: Ccnlent and C -B o.. Miinchcn.dr. Ann..i .r.. ' r iv' r 'r .P.eres i rambog."..r. .-w' constrircli.to. aug.l. 1 1 .Ioizel.".R.. 'ip: 21..t. nr. a-"r]" Ia .. Ex concreteFinishes. 1962.'i'".. Dtrnod. si Lecca. Brux... Springer Verlaf.' ii5t.." a' p ! rs arrr. \rlDratlon. A. 13.r.l:zaki :. 7' Dreux' G' connaissancc du b6ton. G. i)a . rvrtrr'o. -t"' 1960.. n. .r. lsryt""l i:t'6'i.B.

1 M. R. 7961. S. Scbiinrock.A..IJ. cu ciment gi agregare s ciale. p. Trib. fiai.ln: CnncreteProducts.P. S.G.I.. lg6t. Betrachtungen zu den Bauten P.U. 7966. Paris. Steopoe.Caiet selectiv. Gu. sforskning). 7. Tn: Fachzeitschrifr Fertigteileim Bauen. finisat prin buciardere.A. p. p.. 7.U. 1966. XX 47. nr. nr...S. \Y/. 2.r. Organisation for industrial ResearchTNO . 57 'r ""r'Construclii in beton aparenr. 53. 4 (in anexa Bygi 58. 51.P. Eyrolles.ux de construction.ric. Jvlateriale de consrruc{ie. 42. nr. S.Construcaii 't 49. Franqa.R.Institute TNO for Building. beton realizat.nt.ia.nr. Editura tchnici. Association allemande pour le biton. 50. Seidel. * * * Construclii administrativela Miami.Batir. p. 33. 'r 'r'. Klelweg 5. In: Baumeister..A.gia.T. nr.adri.C. Rejswijk 100 .de origini olandezi. Bucureqti.C. I. !r 'f' 'i' Construcgii in beton aparcnt.U.ants ciment. 51e ral)Port arrnuc..'r ""'i'Construcgii in beton aparent cu cimbnt rrlb. Ei". Ulricb. Paris. Nervi. P. 31.. mai. R. In: Concrete P S. 'tr 54. * * * Schokbetonul . 6 1961. In: Beton und Stahlbetonbau. B 4 8 . 8I-67 46. L. nr.C. Franla. ma| 7966.C.es betons. p. 10.A.atio.Italia..D.sablare etc. :r :r v' Prospect VACU Blast.M. Material Building Structures: Experienle ulterioare asupra expunerii agregatelordin beton ajutorul unui tntirzietor. 6. 1229-1248.C. Scbolz. In: Ann. 1.I. 1956.in beton aparent netratat. C.G. ln: Technique et arhitecture. 6. folosit ca agent de eliberare. . C.E. . Le b6ton.ln: Byggml.C.'Entreprise Moderne 1966. apr. In: Beton und Stahlbetont6au. p. 32.. 13.E. Siegel. dec.U. In: Concrete Products. 1966.C. 39. Studiu privind problerna betoanelor aparente ln construcgii. Paris. 1966. p. 5. 4e 6drid'o'n. Direcqia Tehnici. Raporr nr. 1962.'r "'i' Paramente de beton armat aparent. M. * * * Construcgiidin beton aparent.ln: Concrete Products. -actuelles 43. P. IgS+.N. ian.:r 'r'& Faqademoderne in beton aparent. Sur la modification de la risistance du biton I la compression par diminr de la grosseur maximale des grains. p. nr..F.A.A. prezentat de Ir..T. 57-60 9i rrr.l (1961) de I'Assoc'iation des fab. I."Formes structurales de"l'architecture moderne. I apr.inr g"ti"ii" a".R. England.ibr. 1966. I.staren. 725-128. 44. nr. Tendances dans le domaine de la construction er de l'architecture en arm6.C. 1966 p. 2. 40.M.C. In: Concrete Products S.G. 1966. S. La pr6fabrication dans la construction.C. 59. 214.i"t6. clie avind pereli din 55. p.B. Kreyger Lange.P. 37. nr. K. T-3299. de chaux et de plArre.. C-1791. 45.1962. Zirich.A. nr. nr.. 3 8 . 44-47.ln: Concrete Products.F. 36. 1966.. 1 56.n d. ""r'Teatru muzical cu fajada din panouri ln beton aparent.A.C. 196o.ri""t. In: Deutsche Architektur. nr. p. 24.S. cu aspect innobilat.U.irde pradqu. :r :r :! Beton sp[lat.I. Principes directeurs du controle de l'6xdcution la construction en b6ton et b6ton arm6. Rebat.apFlr.-I.cl) asllpra rnodificX.". . ian. La conrnarissance 3 5 .re. I J !t. 23-2+. 1965. 1964. 'l 'r 'r' Betonul decorativ. Biion d. 1"' Construcgii pi mecanizare.. M. I. 52. 42-43. Reoel. 4. Di.mai. Execugia betonului aparent. * :r 'f'Beton aparent. de locuinle ragionale. Limited machine data Sheet-Ivfedium Slough. 1966.D.e de la v. R.35 Suedia. Refera't (CIl] \Y/ 29-1963 trzl. al. C.des mate'r.rii suprafelei be:o datoriti proprietigii lcrnnului utilizat penrm cofragc.N. Eyrolics.U. precomprimatein beton aparent.isseldorf. 8-9. 1966. 1967. In: L'industria italiana del cemento.

A" to . ri-l..S.d e c . Raport nr.ation. R. 1 9 6 5. 1 9 4 b i s . i1 19 6 6 . routes efilprerrees. 72. '. Colloque C. mai. 19-i9.ondr. Franla.D. l l r . Prodtrcts.C. Errg. Maflchester.A. . 1966. 1 9 ' 1 9 . p. 709-716. 7. nr. 1954. .7957.P.A. 1 0 . 3 5 . I'architecture en b6ton ) n c o n s t r u c A i i . 6.U. '. s. The Satherland Publishing. XXXIV. nr..'r' [ngsllieurban.eldorf. ceffrento.. 52. :rcte panels (Mctodc dc Raport tehnic publicrrt Tradtrccre C.'. 7 6dition. ktur. * * * Ciment w 16 kolorach (ciment tn 16 culori).ir S.C. . p' 1CO.lcs . 214.4 1 . 7. 1. risc Modcme d'Edition. 1965. 1966. 1'96A. 35-41. 1960. 6 6 . S. 60. nr.r. 'l 'l' 'r' Fiui. 18. p. Diiss. mai. Londres 1961. . Nowakowski Tadcusz Przeglad Budowlany. S. 63.A.trelles cassics. IJ'azan Femand. Beton Verlag GMbH.. lition. ' ! 'i' 'r' Paraments de b6ton. iton. 796o... 1965. >.P. Bcrlir-r. Groupc d'6tudcs . Tn: Fachzeitschrift fi.rti.iegc prelr.1.I. 1. 1952.A..B.D.rollc's. Building. in: Concrete Products. nr. ln: News Record.2". ciment gi agresate speF:'anga. 6-7. '? ':. nr.'s [rl'rricants de :ii sr. G'roven. Ltd. r 1 1 ? . Vargovia. 6 5 . 1966.U.\f. i n : T r a v a u x . 196-t. n r . 64. 147. . 2. 4 (in anexa B1'ggni.lrrrl3 e'ranulom6trie des pierres natr. lvlcdium Slough. :vind percgi din panouri 4. 1956. nr. r. R.Batir. . nr. 8I-67-39.-ment and Ccrncrete Associ. p. i..le de renseignermenrts tion de juillet Socidtd de recirerches dcs Serviccs Routicrs. 't' 't' 'f' Painting from . Diisseldorf. rpression par diminution rbarr.rn cl.. p. Bucks.rcrate de bcton 5.t :r' :r' pi66iennaire de I'architecture moderne. * * * Cofraje din sticloplastic ondulat asigurind o fagi finiti dcoscbiti betonului. Sccr6tariat essurd p. Paris.irreering 61.U. .ds e l e c t i r ' .'' i ' r C e n t a n s d e b d t o n a r m 6 .rprafelei be:onului.G. ()2. Italia. Co.. 1965. Lorl. nr.dra S. rolc clc l'6xdcution dar-rs e67.er Gardens. r:ai. Material and 3regatelor din beton cu i7. 1 9 6 5 .rr le C. 7966. p .rc57.

Cuprins r Introclucere j 1ir 7.oblinerca u n u i b e t o n a p a r e n t d c c a l i t a t c apflrcnt 1!) 21 2l 2it 2tr 32 Jd I t .'e d. Prepararcabctonului c . Definilii qi clasificiri I V . Cornpt-rziqi.oirrrjc din panouri cle plici a. Tratarc:t crlfrajelc.1( ) 41 .t:c c.16 5l itI ultcriolrri ir suprirfc[ci \:IIL Defcctele betonului aparcnt IX. C.2 -l-1 .rsti. Mctocle de prelucrare gi decorare a betonului apareut . lmportanfa din purnct tlc vcderc arhitcctural a betonului at. Bctonul colorat Xl. r r lr b c t o r r u l u i VI. Diferite altc lucriri de finisars 5i restaurare . Cofrarea dc lcmn b. Tratarea ulterioari a betonului. T u r n l r c r t 5 i c o n r p r r c t . Condigii tehnice pcntru V.l'.r.. Cofrajc fibrolenrrro.arcnt I I I . T e h n o l o g i a b e t o n u l u i bctonului a.r b. Cofraic nrctirlice pl. Realiziri contemporane cu beton aparent 7I 73 99 Bibliografie 103 . Co[r. Concluzii \II.nrrtcrirrlc \ill.rje din r. Iicttrarrc tparerltc bctonului dccorativc r:cllizirtc prirr prclucrilrcit \.r tr.

84.ar 6. A. 700x 10001 16.e mari 693.1968.t0 . Z.Redactor: Ins. DINU CONSTANTINESCU Tehnoredactor: IVAN THEODOR .supracoperta:VALENTIN V{$AN Dat Ia cules 26.32. pentru bibliotecil. Nicolae Bilcescu nr. pentra bibliotecile mici 693. Tiparul executat la lnueprinderea poligrafici Sibiu. C. Coli editoriale 6.6:691. Hirtie ilustayii 80 glmz.1969. Coperta gi . legate.A8.03. str. Coli de tip. Z. 7. C. Apdrut 'de 'pentra Tiraj I 3OO+140 ex. 17 .Bun de tioar 1969. 1606011968.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful