PU KIN DESPRE CHI INĂU.

Ș Ș
AVIZ RUSOFILILOR...
ИЗ ПИСЬМА К ВИГЕЛЮ
Проклятый город Кишинев!
Теôя ôрaнитt яsык ycтaнет.
Когдa-ниôyдt нa грешный кров
Твоиx sanauкaнныx доmов
Hеôеcный гроm, конеuно, грянет,
И не нaйдy твоиx cледов!
Пaдyт, nогиôнyт, nлamенея,
И nеcтрый доm Вaр]олоmея,
И лaвки гряsные xидов:
Тaк, еcли веритt Моиcеm,
Погиô неcuacтливый Содоm.
Hо c +тиm mилыm городкоm
× Кишинев рaвнятt не cmеm,
× cлишкоm c ôиôлией sнaкоm
И к леcти вовcе не nривыuен.
Содоm, ты sнaешt, ôыл отлиuен
Hе толtко веxливыm греxоm,
Hо nроcвеmениеm, nирamи,
Гоcтеnрииmныmи доmamи
И крacотой неcтрогиx дев!
Кaк xaлt, uто рaнниmи гроmamи
Его cрasил Еговы гнев!
В ôлиcтaтелtноm рasврaте cветa,
Xрaниmый ôогоm uеловек
И uлен верxовного cоветa,
Провел ôы я cmиренно век
В Пaриxе ветxого saветa!
Hо в Кишиневе, sнaешt cam,
Hелtsя нaйти ни mилыx дam,
Hи cводни, ни книгоnродaвna.
Xaлеm о твоей cyдtôе!
Hе sнam, nридyт ли к теôе
1
Под веuер mилыx три крacaвna;
Oднaко x кое-кaк, mой дрyг,
Лишt толtко ôyдет mне доcyг,
×влmcя я nеред тоôоm;
Теôе cлyxитt я ôyдy рaд
Стиxamи, nроsой, вcей дyшоm,
Hо, Вигелt, nоmaди mой saд!
Am o traducere liberá a versurilor lui Pu kin, pentru cititorii care nu cunosc limba originalului: ș
DIN SCRISOAREA CÃTRE VIGEL
Blestematule ora , tu, Chi ináu, ș ș
Nepregetat te-njurá gura mea!
Cerescul Iulger va lovi cândva
Acoperi ul de pácate plin ș
Al întinatelor cocioabe ale tale
i urma nu- i voi mai vedea! Ș ț
i se vor ruina, i vor muri, arzând cu pará, Ș ș
i casa lui Bartolomeu, cum altIel dará, Ș
i rápánoasele dughene de jidani: Ș
Cáci, trebuie sá-i dám crezare
lui Moise, prorocul care
Vestise moartea neIericitei dulci Sodome.
În rând dar cu Sodoma minunatá
N-oi pune Chi inául niciodatá, ș
Cáci eu scriptura o cunosc prea bine
i lingu eala nu-mi stá-n Iire. Ș ș
Tu tii, Sodoma strálucit-a ne-ncetat ș
i nu doar prin amabilu-i pácat, Ș
Dar prin tiin á i petreceri, ș ț ș
Prin casele dorite de prieteni,
i prin mândre e de Iecioare Iárá de rigoare! Ș ț
Pácat cá Iulgere pripite pe Sodoma
Au nimicit-o din Iuria lui Iehova!
Într-al luminii strálucit dezmá , ț
2
Ca om ce-s ocrotit de Ceruri,
i membru al supremului convent, Ș
Mi-a Ii tráit eu veacul lini tit ș ș
Chiar la Sodoma Parisul din Vechiul Testament!
Pe când la Chi ináu, o tii i tu, ș ș ș
Nici dame dulci nu vei gási, o, nu,
Nici proxene i, nici vânzátori de carte. ț
Deci, î i deplâng atare soartá! ț
Nu tiu de vor veni la tine iará ș
Cei trei Ilácái Irumo i în Iapt de seará; ș
Dar eu, cumva-cumva, amice,
De cum gási-voi timp, má voi înIá i a; ț ș
i Ii-voi bucuros sá te slujesc i eu, Ș ș
Prin versuri, suIlet, prozá, altcumva,
Dar, Vigel, cru á Iundul meu! ț
NOTÃ: Filip Filipovici Vigel (uилиnn uилиnnовиu Вигелt rus.), memorialist rus, de origine
estoniano-suedezá, o perioadá vicegubernator al Basarabiei. A purtat coresponden á cu Pu kin, cáruia, îi ț ș
scria, în 1823, din Chi ináu: ¨ ș Cu toate că păcatele mele sau, mai bine zis, păcatul meu este mare, acesta
nu este într-atât de mare încât destinul să-mi stabilească drept loc al aflării această groapă cu zoi ¨. În
versurile trimise lui Vigel de la Odesa la Chi ináu, Pu kin se reIerá la înclina iile homosexuale ale ș ș ț
destinatarului. În aceea i scrisoare, Pu kin îi recomandá lui Vigel ¨ ș ș trei flăcăi fumo i ș ¨, dintre care, ¨cred
că este bun de întrebuin at ca atare doar cel mai mic: NB, el doarme în aceea i cameră cu fratele Mihail ț ș
i se zdruncină împreună fără cru are, din asta pute i trage concluzii importante ș ț ț ¨. Sub pretextul unei
exilári, Pu kin a Iost trimis în Basarabia, pe lângá cancelaria gubernatorului Ivan Nikitici Inzov (general de ș
armatá), din încredin area arului Alexandru I i cu aprobarea Ohrankái (serviciul secret al Imperiului), ț ț ș
pentru perioada 1821-1825 (cu o întrerupere, 1823, când s-a aIlat la Odesa). La Chi ináu Pu kin a Iost ș ș
ini iat în masonerie i a devenit, în anul 1821, membru al Lojii Ovidiu din capitala Basarabiei, dupá cum ț ș
noteazá chiar el în Jurnalul sáu. În versurile de mai sus Pu kin aIirmá cá este ¨ ș membru al supremului
convent¨ ( !"#$ %#&'(%$()( *(%#+,), având în vedere apartenen a sa la masonerie. ț
3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful