Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090914

Nezavisne090914

Ratings:
(0)
|Views: 198|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

 
SPORT
Boracpregazio{ampiona
Banjalu~ani pred 11.000 gledalaca porazili NK Zrinjski
HRONIKA 
Poginule Sarajke
str.
23
Zato~ila k}erku izlostavljala  je ci jeli dan
str.
3
SVIMA NAM JEOVO TREBALO- PUNE TRIBINE I SJAJANAMBIJENT KOJI SU NAPRAVILI NAVIJA^I, REKAO STOJNI]
 AKTUELNO
MINISTARSTVO FINANSIJA BiH PREDLA@E RJE[ENJE ZA TRAJNISMJE[TAJ DR@AVNIHINSTITUCIJA
str.
8
U planu kupo vina ili izgradnja tri zgrade
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3991
PONEDJELJAK
14.SEPTEMBRA 2009.
str.
3!
i
4
Problemi ICMP-a zbog neri je{ene nadle`nosti izme|u tu`ila{tava
Na dogo vor ~eka 45 ekshumaci ja
U BiH jo{ nepoznata sudbina najmanje 8.000 nestalih
ZAKON OTRANSPLANTACIJI LJUDSKIHORGANADANAS PREDPOSLANICIMA PREDSTAVNI^KOG DOMAPARLAMENTA FBiH
 Vi{e od600 ljudi ~ekapresa|i vanje bubrega
str.
5!
i
6
NASTRADALE SEMIJATOPLAN I MEJRAMUJANOVI]
DOGA\AJI
 
2
qpofekfmkbl!
14. 9. 2009.
 Vasi}: Bh.patrioteprijete ratom
BANJALUKA - Stanje u BiH je mnogo te`e od ocjene da jemogu} njen raspad, samo {tosvi funkcioneri RS i SNSD-apoku{avaju da budu konstruk-tivni i doprinesu opstanku BiH,mada se to neprestano vra}azahtjevima za ukidanjem RS,izjavio je izvr{ni sekretarSNSD-a Rajko Vasi}.Reaguju}i na stav SDA da~lan Predsjedni{tva BiH iz RSNeboj{a Radmanovi} svojimizjavama priziva raspad BiH ida SNSD blokira rad institu-cija BiH, zbog ~ega treba pro-vesti ustavnu reformu prijezatvaranja OHR-a, Vasi} jeporu~io da je Radmanovi} vi{enego u pravu, jer stanje u BiH je mnogo te`e od njegoveocjene."[to se ti~e bosanskoherce-gova~kih patriota, koje, kakoporu~uje SDA, ne}e dozvolitirasprad BiH, mi to shvatamokao direktnu prijetnju ratom.Sa~uvaj nas Bo`e aktivnostibh. patriota, koji su zbog vla-stitog vi|enja BiH i zbog `eljeda vladaju nad Srbima i Hrva-tima, `rtvovali mir", rekao jeVasi}. (Srna)
No vi protestpred zgradomUsta vnogsuda BiH
SA RA JEVO - Udru`enje po- ljoprivrednika BiH saop{tilo je da }e pred zgradom Ustavnog suda BiH, 25. septembra, odr`a- ti protest, da bi izrazilo nezado- voljstvo zbog, kako se navodi, pona{anja sudi ja ovog suda u vezi sa Zakonom o za{titi do- ma}e proizvodnje. Udru`enje o~eku je da }e na sjednici Ustavnog suda, zakaza- noj istog dana, biti donesena pozitivna odluka na osnovu ko-  je }e pomenuti zakon biti primi-  jenjen, a {to }e poljoprivrednici okupljeni pred zgradom prosla- viti kao prvu pobjedu nad "uvo- znim lobi jem". (Srna)
Ni je jasnoza{to kri juimena ljudi
BA NJA LUKA - ^lan Komi- si je za dr`avnu imovinu iz RS Nikola Kova~evi} izjavio je da mu ni je jasno za{to se kri ju imena ljudi iz Tima za popis imovine OHR-a, te dodao da mu ni je poznato da li u njemu ima neko iz RS."Osim toga {to su imena~lanova Tima za popis imovi- ne OHR-a tajna, ni je jasna ni njegova nadle`nost. Ako je neko iz zemlji{no-knji`nih kancelari ja dostavio ili }e dostaviti podatke OHR-u sa potpisom {efa odre|ene kan- celari je, name}e se logi~no pi- tanje {ta u tom slu~a ju ovaj tim treba da radi", zapitao je Kova~evi}. (Srna)
Doga|aji
Polici ja istra`u je pri jetnjeministru Obho|a{u
SARA JEVO - Inspektori Federalne uprave polici je istra`u ju slu~aj pri jetnji upu}enih ministru prostornog ure|enja FBiH Salki Obho|a- {u, rekao je ju~e ]amil Kreso, {ef Kabineta direktora Federalne uprave polici je (FUP).
"Kada se dobi ju informaci je, uze}e se izjava od Obho|a{a", kazao je Kre- so i napomenuo da je Obho|a{ uputio informaci ju da dobi ja pri jetnje na mo- bilni telefon. Kreso ni je mogao re}i da li je Obho|a{u odre|ena fizi~ka za{tita. Robert Cvrtak, portparol FUP-a, ni je odgovarao na pozive, dok izjavu Salke Obho- |a{a nismo uspjeli dobiti. Obho|a{ je u subotu FUP-u pri javio da dobi ja pri jetnje. Jedna od njih, na- vodno glasi "Uni{tit }emo vam Po~itelj i Blagaj, milom ili silom, a i tebe i djecu, gotov si, kraj ti je, za dom spremni". Obho|a{ je pro{le sedmice podnio ostavku uz obrazlo`enje da ne `eli da u~estvu je u nakani da se trajno uni{ti istorijsko gradsko podru~je Blaga ja i Po~itelja ko ji su progla{eni nacionalnim spomenikom. Ovo je u~inio po{to  je Vlada FBiH, u skladu sa dogovorom predstavnika vlada ju}ih stranaka me|u ko jima je i njegova SDA, imenovala Radnu grupu za analizu rje{enja iz prostorne osnove prostornog plana na koridoru 5c. M.R.
EU o zasto ju reformi u BiH u oktobru
BRISEL - [efovi diplomati ja u Savjetu ministara EU }e u okto- bru raspravljati o raspletu zasto ja u evropskim reformama u BiH, saop{teno je iz Predsjedni{tva EU.
U saop{tenju se doda je da se na- kon {to ministri dobi ju na uvid po- drobnu informaci ju o slo`enoj i zabrinjava ju}oj situaci ji u BiH mo`e o~ekivati rasprava na ovu temu. [efovi diplomati ja Evropske uni je danas }e u Briselu klju~nu pa`nju po- svetiti problemima u Avganistanu i Iranu, ali se o~eku je da izraze zado- voljstvo zbog nagodbe Hrvatske i Sloveni je o otklanjanju blokade hrvatskih pregovora o ~lanstvu sa EU. "To }e pospje{iti regionalnu stabil- nost i biti uzor za zapadni Balkan u cjelini", podvuklo je Predsjedni{tvo EU, ko je planira da do kra ja godine podstakne "novu etapu" u pridru`i- vanju zapadnog Balkana EU. Diplomatski izvori EU su prenijeli da predsjedava ju}a [vedska u sklo- pu nove etape u pridru`ivanju zapa- dnog Balkana vidi i nu`nost da se otkloni zastoj u integraci ji Srbi je u EU. (Beta)
Majka zato~ila k}erku i zlostavljala je ci jeli dan
~eka 45
Problemi Instituta za nestala lica BiH zbog neri je{ene nadle`nosti izme|u tu`ila{tava
Ko }e preuzetiekshumaci ju odlu~u je se na osno vu dobre volje, jer se odgo vara na zamolnicu da li }e to neko tu`ila{tvo preuzeti, rekao Bogdani}
U BiH jo{ nepoznata sudbina najmanje 8.000 nestalih
FOTO ARHIVA
Raspra va nakon informaci je o slo`enoj i zabrinja va ju}oj situaci ji u BiH
Ivani} se oporavlja
BANJALUKA - Oporavak Mladena Ivani}a, lidera PDP-a, posli je infarkta, ko ji je do`ivio u petak, te~e veoma uspje{no, rekao je ju~e Zoran \eri}, potpredsjednik Izvr{nog odbora PDP-a.
\eri} je nakon posjete Ivani}u s funkcionerima PDP-a kazao da `eli  javnosti RS preni jeti informaci ju da se predsjednik PDP-a osje}a "ba{ dobro" i da su prognoze ljekara za njegov dalji oporavak optimisti~ne. "Mi o~eku jemo, a takve su i procjene ljekara, da }e Ivani} u narednih pet do sedam dana napustiti bolnicu", kazao je \eri}. Prema njegovim ri je~ima, u PDP-u o~eku ju da se Ivani} posli je izlas - ka iz bolnice vrati svo jim redovnim aktivnostima. \eri} je u ime PDP-a zahvalio svim gra|anima RS ko ji su se interesovali za zdravlje lidera PDP-a. Ivani}u su nakon operaci je, ko ja je tra jala tri i po sata, ugra|ena ~etiri stenta, a kako je nakon operaci je saop{teno, paci jent je dobro po- dnio operaci ju. Dobar tok Ivani}evog oporavka oslikava ju i ri je~i stra- na~kih kolega, ko ji ka`u da vri jeme u bolnici prekra}u je ~itanjem, te da se u razgovoru s njim ne sti~e utisak da je imao te`ak sr~ani udar. Ina~e, kako su rekli doktori, sre}a je {to je Ivani} na vri jeme do{ao u Klini~ki centar, {to je omogu}ilo da se utvrdi di jagnoza i pravovreme- nom intervenci jom spase `ivot predsjednika PDP-a. Interesantno je da dosad Ivani} uop{te ni je imao problema sa srcem, te da je sre}a {to je prepoznao simptome. R.[.
 J. [A RAC
TUZLA - S. D`indo (56) iz tuzlanskog na- selja Stupine ju~e je u stanu zato~ila k}erku M.A. (20), gdje ju je fizi~ki zlostavljala.
Djevojku su spasili speci jalci MUP-a TK, ko ji su oko 18 sati provalili u stan. Stanari su sat vremena rani je ~uli dozivanje iz stana, te obavi-  jestili policajce, ko ji su animirali i Vatrogasnu i Hitnu slu`bu.
Speci jalci su tek
nakon sat vremena uspjeli da provale blindirana vrata na stanu poro- dice D`indo, a poziv je bio upu}en i Alpinisti- ~kom sektoru sara jevske Speci jalne polici je, kako bi kroz prozor u{li u stan na osmom spratu. Motiv zato~eni{tva i zlostavljanja k}erke jo{ ni je poznat.Neslu`beno dozna jemo da je S. D`indo re- gistrirani psihi jatrijski bolesnik, a da je nasilje u obitelji tra jalo posljednjih nekoliko mjeseci. Po okon~anju drame majka je odvezena u Psihi jatrijsku kliniku, a zlostavljana k}erka u tu- zlansku bolnicu. "Stan je demoliran, a k}erka je imala vidlji- ve ozljede po ti jelu", izjavio je tu`ilac Damir  Ali}.Djevojka je, po ulasku polica jaca u stan, re- kla da ju je majka ci jeli dan tukla {ipkom. Po ru- kama, nogama i le|ima su vidljivi krvni podlivi od udaraca.
Okupljeni stanari su
ispri~ali da su se vrisci iz stana D`indo na osmom spratu ~uli i u subotu uve~er, zbog ~ega je intervenisala poli- ci ja, {to nam je potvr|eno u MUP-u TK. "Policajci su bili, ali su nakon sat vremena oti{li. Rekli su da niko ne}e da otvori vrata, a vri- {tanje je prestalo", ispri~ale su {okirane kom{i je. Iz polici je nam ni je saop{teno za{to se ni je pristupilo provaljivanju u stan nakon preksino}- nje do jave o nasilju, te je djevojka bila izlo`ena skoro 24-~asovnoj torturi nasilne majke.
Majka je odvezena u Psihi jatrijsku kliniku, a zlostavljana k}erka u tuzlansku bolnicu
 
3
Doga|aji
14. 9. 2009.
qpofekfmkbl 
Incko i Kurkulas danas sa ~elnicima
Ima do voljnoli jeko va protivno vog gripa
BA NJA LUKA - Ranko [krbi}, ministar zdravlja i soci-  jalne za{tite RS, potvrdio je da u ovom entitetu posto je dovo- ljne koli~ine li jekova za li je~e- nje virusa novog gripa tipa A  (H1N1), poznati jeg kao svinjski grip, i da su naru~ene i dodatne koli~ine, u slu~a ju njenog {ire- nja.[krbi} je naglasio da jo{ ne- ma jasnih smjernica u vezi s na- bavkom i kori{tenjem vakcine protiv ovog virusa. "Jo{ nemamo jasne smjernice i ~ekamo da vidimo kakve }e biti preporuke Svjetske zdrav- stvene organizaci je u vezi s na- bavkom vakcina", naveo je [krbi}. On je naglasio da }e va- kcine, kako sada stvari sto je, bi- ti prili~no skupe, ali da }e, kao i ostali li jekovi za ovaj virus, biti besplatne za na jugro`eni je ka- tegori je stanovni{tva. U RS je dosad registrovano pet slu~a je- va zara`enih novim virusom gripa tipa A (H1N1). (Srna)
En Tejloru posjeti BiH
SA RA JEVO - Ministar za me|unarodnu odbranu i bezbje- dnost pri Ministarstvu odbrane Velike Britani je En Tejlor i mi- nistar odbrane BiH Selmo Ci- koti} potpisa}e danas u Sara jevu memorandum o razu- mi jevanju za podr{ku rada Cen- tra za obuku za operaci je podr{ke miru (PSOTC) do2013. godine."Tejlorova }e tokom dvodne- vne posjete BiH razgovarati s ~lanovima Predsjedni{tva BiH, zamjenikom ministra inostranih poslova BiH Anom Tri{i}-Ba- bi} i visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom", sa- op{teno je iz Ambasade Velike Britani je u BiH. Ona }e s komandantima EUFOR-a i NA TO-a u BiHStefanom Kastanjotom i Saba- tom Erikom razgovarati o nas- to janjima BiH da postane ~lan NA TO-a, kao i sa {efom Poli- cijske misi je EU u BiH [tefa- nom Felerom. (Srna)
Zloupotreba u~enika upodru~nim{kolama
ZVORNIK - Dragoslav [ipo- vac, direktor Osnovne {kole "Jovan Cvi ji}" u Drinja~i kod Zvornika, izjavio je ju~e da po-  jedinci zloupotrebljava ju u~eni- ke podru~nih odjeljenja ove {kole u povratni~kim selima Kamenica i Liplje za ostvariva- nje nekih svo jih ciljeva. Komentari{u}i kadrovske promjene prema ko jima su dvi-  je u~iteljice bo{nja~ke naci- onalnosti iz {kola u Kamenici i Liplju preraspore|ene u druge {kole, {to ni je odgovaralo rodi- teljima i u~enicima, ko ji nisu i{li na nastavu dok one nisu vra}ene, [ipovac je rekao da je cijela procedura provedena u skladu sa zakonom, oci jeniv{i da ovi nemili doga|a ji imaju politi~ku pozadinu. (Srna)
 Vijesti
Na ta {a KRSMAN
SARA JEVO - Na 45 lokaci ja ne mogu po~eti ek shumaci je posmrtnih ostataka nestalih lica jer se tu`ila{tva u BiH ne mogu dogovoriti {ta je ~i ja na- dle`nost, upozorila je Ketrin Bomber- ger, direktorica Me|unarodne komisi je za nestale osobe (ICMP).
"Institut za nestala lica dao je popis za 45 lokaci ja gdje bi trebalo da po~nu ekshumaci je, ali se jo{ utvr|u je ko je tu`i- la{tvo je nadle`no i da li }e to raditi po mjesnoj nadle`nosti. Nikoga ne `elim da optu`u jem, ali je krajnje vri jeme da bude odlu~eno {ta je ~i ja nadle`nost, jer su tu- `ila{tva neodvo jiv dio ci jelog procesa. Ekshumaci je bi sutra mogle po~eti, ali ovo je veliki problem", kazala je Bom- bergerova. Napomenula je da ni je upu}ena u de- talje o lokaci jama jer sve vodi Institut za nestala lica BiH. Milan Bogdani}, direktor ovog insti- tuta, potvrdio je da ima problema sa tu`i- la{tvima, a ni sam ne mo`e da oci jeni ko  je zako~io ovaj proces dok se u BiH jo{ traga za posmrtnim ostacima najmanje 8.000 nestalih osoba.
"Prema Zakonu o
krivi~nompostupku iz 2003. godine nadle`nost za ratne zlo~ine je na Tu`ila{tvu BiH, ali ono nema kapacitet da se bavi ekshuma- ci jama. Zahtjeve za ekshumaci je mi u skladu sa zakonom {aljemo Tu`ila{tvu BiH, a ono dostavlja zamolnice sudi jama za prethodni postupak u kantonalnim ili okru`nim sudovima, na osnovu ~ega oni anga`u ju tu`ioce. To se uglavnom radi po mjesnoj nadle`nosti", rekao je Bogdani}. Podsjetio je na primjere iz rani jeg perioda kada su tu`ila{tva iz Bi jeljine vo- dila eksumaci je na podru~ju Tuzle, kada  je to tra`ila Kancelari ja za tra`enje nesta- lih RS ili tu`ila{tva iz Tuzle u Bi jeljini, kada je to zahti jevala Komisi ja za nestale FBiH.Zbog toga {to Tu`ila{tvo BiH nema kapaciteta, odnosno dovoljan broj tu`ila- ca, tu`ila{tva na ni`im instancama odlu- ~u ju prema sopstvenom naho|enju ko }e voditi ekshumaci ju. "Pa, moglo bi se re}i da se na osnovu dobre volje odlu~u je ko }e preuzeti ek- shumaci ju jer se odgovara na zamolnicu da li }e to neko tu`ila{tvo preuzeti. Sada imamo ekshumaci je na sedam lokaci ja na podru~ju Jajca i pretpostavljamo da se ra- di o srpskim `rtvama. Tu`ila{tvo iz Tra- vnika }e voditi postupak, jer u Banjaluci to nisu preuzeli. Posmrtni ostaci nakon ekshumaci je }e biti preba~eni u kosturni- cu u Novoj Biloj, a ne u Banjaluci, pa }e- mo kasni je vidjeti da li }e biti preba~eni na osnovu razgovora sa porodicama", ka- `e Bogdani} i podsje}a da Institut ne mo- `e uticati na rad pravosudnih instituci ja.
Upra vni odbor Instituta
 jeu vi{e navrata zahti jevao razgovore sa predstavnicima Tu`ila{tva BiH da ovaj problem bude ri je{en, ali njihov odgovor bio je uvi jek da nema ju kapaciteta za ovaj posao. Tu`ila{tvima sa ni`ih instanci pla}a se izlazak na teren i anga`ovanje vje{taka."Imali smo sastanak i sa Dejvidom [vendimanom, {efom Odjela za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH, ali problemi su ostali do danas", rekao je Bogdani}, pod- sjetiv{i da neke nevladine organizaci je sve ra~une ispostavlja ju Institutu ko ji je samo dio lanca i koordinator posla u ko- me u~estvu je vi{e instituci ja.
M. ^UBRO
SARA JEVO - Speci jalni predstavnik EU za BiH Valentin Incko i {ef Delegaci je Evropske ko- misi je u BiH Dimitris Kurkulas na dana{njem sastanku koordinaci je za evropske integraci je razgovarat }e s ~elnicima Vi je}a ministara BiH, entitetskih vlada i parlamenta BiH.
Zora Stani} iz Delegaci je EK kazala je ju~e da su na sastanak pozvani najvi{i dr`avni i entitetski du`nosnici, {to je u skladu sa dosada{njom praksom rada ove koordinaci je.
"Ne znam ko
}e se odazvati pozivu, ali pozvani su ~elnici parlamenta BiH, Parlamentarne komisi je za evropske integraci je, te ~elnici Vi je}a ministara BiH i entitetskih vlada. Teme o ko jima }e razgovarati ti~u se evropskog puta BiH", kazala je Stani}eva. Predsjedava ju}i Predstavni~kog doma Parla- mentarne skup{tine BiH Milorad @ivkovi} izjavio je da }e na ovom sastanku, na ko jem }e biti utvr|eno {ta je BiH do sada u~inila na putu ka EU, prisustvo- vati njegov zamjenik Beriz Belki}. "Razmisli}u da li }u i}i na naredne takve sas- tanke, jer ne vidim svrhu toga zato {to odgovaram Parlamentarnoj skup{tini BiH, a ne visokom pred- stavniku u BiH. Mislim da je takva vrsta sastanaka van mog djelovanja", rekao je @ivkovi}. Komentari{u}i tvrdnje po jedinih medi ja da }e predstavnici SDA i Stranke za BiH na sastanku uru- ~iti Incku pismo u ko jem bi zatra`ili pokretanje me- hanizama ko jima bi bilo zaustavljeno, kako je navedeno, "antidejtonsko djelovanje" u BiH, @ivko- vi} je istakao da je to razlog vi{e da ne prisustvu je takvim sastancima. On je konstatovao da svi proble- mi u BiH mora ju da budu rje{avani dogovorom.
Predsjeda va ju}i Doma
narodaParlamentarne skup{tine BiH Ili ja Filipovi} izjavio  je da je ovo redovan sastanak na ko jem }e se vidjeti dokle je BiH stigla u ispunjavanju uslova na putu ka EU. Filipovi} je rekao da ne}e prisustvovati sastan- ku zbog rani je preuzetih obaveza. Halid Genjac, predsjedava ju}i Parlamentarne komisi je za evropske integraci je, isti~e da na sva- kom od ovih sastanaka razgovara ju o ispunjenju uslova iz Evropskog partnerstva, odnosno o spor- nim pitanjima. "U ponedjeljak }emo razgovarati i o blokada- ma u imenovanju ~elnika dr`avnih instituci ja", ka- zao je Genjac.Ljiljana Radeti}, glasnogovornica OHR-a, ka- zala je da ne mo`e govoriti o detaljima dana{njeg sastanka jer je to redovni radni susret.
Na dogo vorekshumaci ja
Na sastanak pozvani naj vi{i dr`a vni i entitetski zvani~nici
Dimitris Kurkulas i Valentin Incko
 O  O HI  
Nadle`nost je naTu`ila{tvu BiH, ali ono nema kapacitet da se ba vi ekshumaci jama

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->