SPORT

Bo rac
pre ga zio
{ampiona
Ba nja lu~a ni pred 11.000 gle da la ca po ra zi li NK Zrinj ski
HRONIKA
Po gi nu le
Sa raj ke
str. 23
Za to ~i la
k}er ku i
zlos tav lja la
je ci je li dan
str. 3
SVI MA NAM JE
OVO TRE BA LO
- PU NE TRI BI NE
I SJA JAN
AM BI JENT KO JI
SU NA PRA VI LI
NA VI JA ^I,
REKAO STOJNI]
AKTUELNO
MI NIS TAR STVO
FI NAN SI JA BiH
PRE DLA @E RJE [E NJE
ZA TRAJ NI
SMJE [TAJ DR@A VNIH
IN STI TU CI JA
str. 8
U pla nu ku po vi na
ili iz gra dnja tri zgra de
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3991 • PONEDJELJAK 14. SEPTEMBRA 2009.
str. 3!i 4
Pro ble mi ICMP-a zbog ne ri je {e ne na dle `nos ti izme |u tu `i la {ta va
Na do go vor ~e ka
45 ek shu ma ci ja
U BiH jo{ ne po zna ta
su dbi na naj ma nje
8.000 nes ta lih
ZA KON O
TRAN SPLAN TA CI JI
LJUD SKIH
OR GA NA
DA NAS PRED
PO SLA NI CI MA
PRED STA VNI ^KOG
DO MA
PAR LA MEN TA
FBiH
Vi {e od
600 lju di ~e ka
pre sa |i va nje
bu bre ga str. 5!i 6
NASTRADALE SE MI JA
TO PLAN I MEJ RA
MU JA NO VI]
DOGA\AJI
2 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Vasi}: Bh.
patriote
prijete ratom
BANJALUKA - Stanje u BiH
je mnogo te`e od ocjene da je
mogu} njen raspad, samo {to
svi funkcioneri RS i SNSD-a
poku{avaju da budu konstruk-
tivni i doprinesu opstanku BiH,
mada se to neprestano vra}a
zahtjevima za ukidanjem RS,
izjavio je izvr{ni sekretar
SNSD-a Rajko Vasi}.
Reaguju}i na stav SDA da
~lan Predsjedni{tva BiH iz RS
Neboj{a Radmanovi} svojim
izjavama priziva raspad BiH i
da SNSD blokira rad institu-
cija BiH, zbog ~ega treba pro-
vesti ustavnu reformu prije
zatvaranja OHR-a, Vasi} je
poru~io da je Radmanovi} vi{e
nego u pravu, jer stanje u BiH
je mnogo te`e od njegove
ocjene.
"[to se ti~e bosanskoherce-
gova~kih patriota, koje, kako
poru~uje SDA, ne}e dozvoliti
rasprad BiH, mi to shvatamo
kao direktnu prijetnju ratom.
Sa~uvaj nas Bo`e aktivnosti
bh. patriota, koji su zbog vla-
stitog vi|enja BiH i zbog `elje
da vladaju nad Srbima i Hrva-
tima, `rtvovali mir", rekao je
Vasi}. (Srna)
No vi pro test
pred zgradom
Us ta vnog
su da BiH
SA RA JE VO - Udru `e nje po -
ljo pri vre dni ka BiH sa op {ti lo je
da }e pred zgra dom Us ta vnog
su da BiH, 25. sep tem bra, odr`a -
ti pro test, da bi izra zi lo ne za do -
volj stvo zbog, ka ko se na vo di,
po na {a nja su di ja ovog su da u
vezi sa Za ko nom o za {ti ti do -
ma }e proi zvo dnje.
Udru `e nje o~e ku je da }e na
sje dni ci Us ta vnog su da, za ka za -
noj is tog da na, bi ti do ne se na
po zi ti vna odlu ka na osno vu ko -
je }e po me nu ti za kon bi ti pri mi -
je njen, a {to }e po ljo pri vre dni ci
oku plje ni pred zgra dom pro sla -
vi ti kao prvu po bje du nad "uvo -
znim lo bi jem". (Srna)
Ni je ja sno
za {to kri ju
ime na lju di
BA NJA LU KA - ^lan Ko mi -
si je za dr`a vnu imo vi nu iz RS
Ni ko la Ko va ~e vi} izja vio je
da mu ni je ja sno za {to se kri ju
ime na lju di iz Ti ma za po pis
imo vi ne OHR-a, te do dao da
mu ni je po zna to da li u njemu
ima ne ko iz RS.
"Osim to ga {to su ime na
~la no va Ti ma za po pis imo vi -
ne OHR-a taj na, ni je ja sna ni
nje gova na dle `nost. Ako je
ne ko iz ze mlji {no-knji `nih
kan ce la ri ja dos ta vio ili }e
dos ta vi ti po dat ke OHR-u sa
po tpi som {e fa odre |e ne kan -
ce la ri je, na me }e se lo gi ~no pi -
ta nje {ta u tom slu ~a ju ovaj
tim tre ba da ra di", za pi tao je
Ko va ~e vi}. (Srna)
Doga|aji
Po li ci ja is tra `u je
pri je tnje
mi nis tru Ob ho |a {u
SA RA JE VO - In spe kto ri Fe de ral ne upra ve po li ci je is tra `u ju slu ~aj
pri je tnji upu }e nih mi nis tru pros tor nog ure |e nja FBiH Sal ki Ob ho |a -
{u, re kao je ju ~e ]a mil Kre so, {ef Ka bi ne ta di re kto ra Fe de ral ne upra ve
po li ci je (FUP).
"Ka da se do bi ju in for ma ci je, uze }e se izja va od Ob ho |a {a", ka zao je Kre -
so i na po me nuo da je Ob ho |a{ upu tio in for ma ci ju da do bi ja pri je tnje na mo -
bil ni te le fon.
Kre so ni je mo gao re }i da li je Ob ho |a {u odre |e na fi zi ~ka za {ti ta. Ro bert
Cvrtak, por tpa rol FUP-a, ni je od go va rao na po zi ve, dok izja vu Sal ke Ob ho -
|a {a ni smo us pje li do bi ti.
Ob ho |a{ je u su bo tu FUP-u pri ja vio da do bi ja pri je tnje. Je dna od njih, na -
vo dno gla si "Uni {tit }e mo vam Po ~i telj i Bla gaj, mi lom ili si lom, a i te be i
dje cu, go tov si, kraj ti je, za dom spre mni".
Ob ho |a{ je pro {le se dmi ce po dnio os tav ku uz obra zlo `e nje da ne `e li da
u~es tvu je u na ka ni da se traj no uni {ti is to rij sko grad sko po dru ~je Bla ga ja i
Po ~i te lja ko ji su pro gla {e ni na ci onal nim spo me ni kom. Ovo je u~i nio po {to
je Vla da FBiH, u skla du sa do go vo rom pred sta vni ka vla da ju }ih stra na ka
me |u ko ji ma je i nje go va SDA, ime no va la Ra dnu gru pu za ana li zu rje {e nja
iz pros tor ne osno ve pros tor nog pla na na ko ri do ru 5c.
M.R.
EU o zas to ju re for mi
u BiH u okto bru
BRI SEL - [e fo vi di plo ma ti ja u
Sa vje tu mi nis ta ra EU }e u okto -
bru ras prav lja ti o ras ple tu zas to ja
u evrop skim re for ma ma u BiH,
sa op {te no je iz Pred sje dni{ tva EU.
U sa op {te nju se do da je da se na -
kon {to mi nis tri do bi ju na uvid po -
dro bnu in for ma ci ju o slo `e noj i
za bri nja va ju }oj si tu aci ji u BiH mo `e
o~e ki va ti ras pra va na ovu te mu.
[e fo vi di plo ma ti ja Evrop ske uni je
da nas }e u Bri se lu klju ~nu pa `nju po -
sve ti ti pro ble mi ma u Av ga nis ta nu i
Ira nu, ali se o~e ku je da izra ze za do -
volj stvo zbog na go dbe Hrvat ske i
Slo ve ni je o ot kla nja nju blo ka de
hrvat skih pre go vo ra o ~lan stvu sa EU.
"To }e po spje {i ti re gi onal nu sta bil -
nost i bi ti uzor za za pa dni Bal kan u
cje li ni", po dvu klo je Pred sje dni{ tvo
EU, ko je pla ni ra da do kra ja go di ne
pod sta kne "no vu eta pu" u pri dru `i -
va nju za pa dnog Bal ka na EU.
Di plo mat ski izvo ri EU su pre nije li
da pred sje da va ju }a [ved ska u sklo -
pu no ve eta pe u pri dru `i va nju za pa -
dnog Bal ka na vi di i nu `nost da se
ot klo ni zas toj u in te gra ci ji Srbi je u
EU. (Be ta)
Maj ka za to ~i la k}er ku i
zlos tav lja la je ci je li dan
~e ka 45
Pro ble mi In sti tu ta za nes ta la
li ca BiH zbog ne ri je {e ne
na dle `nos ti izme |u tu `i la {ta va
Ko }e pre uze ti
ek shu ma ci ju odlu ~u je se
na osno vu do bre
vo lje, jer se od go va ra na
za mol ni cu da li }e
to ne ko tu `i la{ tvo
pre u ze ti, re kao Bo gda ni}
U BiH jo{ ne po zna ta su dbi na
naj ma nje 8.000 nes ta lih
FO TO AR HI VA
Ras pra va na kon
in for ma ci je o slo `e noj
i za bri nja va ju }oj
si tu aci ji u BiH
Iva ni} se opo rav lja
BA NJA LU KA - Opo ra vak Mla de na Iva ni }a, li de ra PDP-a, po sli je
in far kta, ko ji je do `i vio u pe tak, te ~e ve oma us pje {no, re kao je ju ~e
Zo ran \e ri}, pot pred sje dnik Iz vr{nog odbo ra PDP-a.
\e ri} je na kon po sje te Iva ni }u s fun kci one ri ma PDP-a ka zao da `e li
ja vnos ti RS pre ni je ti in for ma ci ju da se pred sje dnik PDP-a osje }a "ba{
do bro" i da su pro gno ze lje ka ra za nje gov da lji opo ra vak op ti mis ti ~ne.
"Mi o~e ku je mo, a ta kve su i pro cje ne lje ka ra, da }e Iva ni} u na re dnih
pet do se dam da na na pus ti ti bol ni cu", ka zao je \e ri}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, u PDP-u o~e ku ju da se Iva ni} po sli je izlas -
ka iz bol ni ce vra ti svo jim re do vnim akti vnos ti ma. \e ri} je u ime PDP-a
za hva lio svim gra |a ni ma RS ko ji su se in te re so va li za zdrav lje li de ra
PDP-a. Iva ni }u su na kon ope ra ci je, ko ja je tra ja la tri i po sa ta, ugra |e na
~e ti ri sten ta, a ka ko je na kon ope ra ci je sa op {te no, pa ci jent je do bro po -
dnio ope ra ci ju. Do bar tok Iva ni }e vog opo rav ka osli ka va ju i ri je ~i stra -
na ~kih ko le ga, ko ji ka `u da vri je me u bol ni ci pre kra }u je ~i ta njem, te da
se u raz go vo ru s njim ne sti ~e uti sak da je imao te `ak sr~a ni udar.
Ina ~e, ka ko su re kli do kto ri, sre }a je {to je Iva ni} na vri je me do {ao u
Kli ni ~ki cen tar, {to je omo gu }i lo da se ut vrdi di ja gno za i pra vo vre me -
nom in ter ven ci jom spa se `i vot pred sje dni ka PDP-a.
In te re san tno je da do sad Iva ni} uop {te ni je imao pro ble ma sa srcem,
te da je sre }a {to je pre po znao sim pto me.
R.[.
J. [A RAC
TU ZLA - S. D`in do (56) iz tu zlan skog na -
se lja Stu pi ne ju ~e je u sta nu za to ~i la k}er ku
M.A. (20), gdje ju je fi zi ~ki zlos tav lja la.
Dje voj ku su spa si li spe ci jal ci MUP-a TK,
ko ji su oko 18 sa ti pro va li li u stan. Sta na ri su sat
vre me na ra ni je ~u li do zi va nje iz sta na, te oba vi -
jes ti li po li caj ce, ko ji su ani mi ra li i Va tro ga snu i
Hi tnu slu `bu.
Spe ci jal ci su tek na kon sat vre me na
us pje li da pro va le blin di ra na vra ta na sta nu po ro -
di ce D`in do, a po ziv je bio upu }en i Al pi nis ti -
~kom se kto ru sa ra jev ske Spe ci jal ne po li ci je,
ka ko bi kroz pro zor u{li u stan na osmom spra tu.
Mo tiv za to ~e ni{ tva i zlos tav lja nja k}er ke jo{ ni je
po znat.
Ne slu `be no do zna je mo da je S. D`in do re -
gis tri ra ni psi hi ja trij ski bo le snik, a da je na si lje u
obi te lji tra ja lo po slje dnjih ne ko li ko mje se ci.
Po okon ~a nju dra me maj ka je odve ze na u
Psi hi ja trij sku kli ni ku, a zlos tav lja na k}er ka u tu -
zlan sku bol ni cu.
"Stan je de mo li ran, a k}er ka je ima la vi dlji -
ve ozlje de po ti je lu", izja vio je tu `i lac Da mir
Ali}.
Dje voj ka je, po ulas ku po li ca ja ca u stan, re -
kla da ju je maj ka ci je li dan tu kla {ip kom. Po ru -
ka ma, no ga ma i le |i ma su vi dlji vi krvni po dli vi
od uda ra ca.
Oku plje ni sta na ri su is pri ~a li da su
se vris ci iz sta na D`in do na osmom spra tu ~u li i
u su bo tu uve ~er, zbog ~e ga je in ter ve ni sa la po li -
ci ja, {to nam je pot vr|e no u MUP-u TK.
"Po li caj ci su bi li, ali su na kon sat vre me na
oti {li. Re kli su da ni ko ne }e da otvo ri vra ta, a vri -
{ta nje je pres ta lo", is pri ~a le su {o ki ra ne ko m{i je.
Iz po li ci je nam ni je sa op {te no za {to se ni je
pris tu pi lo pro va lji va nju u stan na kon pre ksi no} -
nje do ja ve o na si lju, te je dje voj ka bi la izlo `e na
sko ro 24-~a so vnoj tor tu ri na sil ne maj ke.
Maj ka je odve ze na
u Psi hi ja trij sku kli ni ku,
a zlos tav lja na k}er ka
u tu zlan sku bol ni cu
3 Doga|aji 14. 9. 2009. qpofekfmkbl
In cko i Kur ku las da nas sa ~el ni ci ma
Ima do vo ljno
li je ko va
pro tiv
no vog gri pa
BA NJA LU KA - Ran ko
[krbi}, mi nis tar zdrav lja i so ci -
jal ne za {ti te RS, pot vrdio je da
u ovom en ti te tu pos to je do vo -
ljne ko li ~i ne li je ko va za li je ~e -
nje vi ru sa no vog gri pa ti pa A
(H1N1), po zna ti jeg kao svinj ski
grip, i da su na ru ~e ne i do da tne
ko li ~i ne, u slu ~a ju nje nog {i re -
nja.
[krbi} je na gla sio da jo{ ne -
ma ja snih smjer ni ca u ve zi s na -
bav kom i ko ri {te njem va kci ne
pro tiv ovog vi ru sa.
"Jo{ ne ma mo ja sne smjer ni ce
i ~e ka mo da vi di mo ka kve }e
bi ti pre po ru ke Svjet ske zdrav -
stve ne or ga ni za ci je u ve zi s na -
bav kom va kci na", na veo je
[krbi}. On je na gla sio da }e va -
kci ne, ka ko sa da stva ri sto je, bi -
ti pri li ~no sku pe, ali da }e, kao i
os ta li li je ko vi za ovaj vi rus, bi ti
bes pla tne za na ju gro `e ni je ka -
te go ri je sta no vni{ tva. U RS je
do sad re gis tro va no pet slu ~a je -
va za ra `e nih no vim vi ru som
gri pa ti pa A (H1N1). (Srna)
En Tej lor
u po sje ti BiH
SA RA JE VO - Mi nis tar za
me |u na ro dnu od bra nu i bez bje -
dnost pri Mi nis tar stvu od bra ne
Ve li ke Bri ta ni je En Tej lor i mi -
nis tar od bra ne BiH Sel mo Ci -
ko ti} po tpi sa }e da nas u
Sa ra je vu me mo ran dum o ra zu -
mi je va nju za po dr{ku ra da Cen -
tra za obu ku za ope ra ci je
po dr{ke mi ru (PSOTC) do
2013. go di ne.
"Tej lo ro va }e to kom dvo dne -
vne po sje te BiH raz go va ra ti s
~la no vi ma Pred sje dni{ tva BiH,
za mje ni kom mi nis tra inos tra nih
po slo va BiH Anom Tri {i}-Ba -
bi} i vi so kim pred sta vni kom u
BiH Va len ti nom In ckom", sa -
op {te no je iz Am ba sa de Ve li ke
Bri ta ni je u BiH.
Ona }e s ko man dan ti ma
EUFOR-a i NA TO-a u BiH
Ste fa nom Kas ta njo tom i Sa ba -
tom Eri kom raz go va ra ti o nas -
to ja nji ma BiH da pos ta ne ~lan
NA TO-a, kao i sa {e fom Po li -
cij ske mi si je EU u BiH [te fa -
nom Fe le rom. (Srna)
Zlo upo tre ba
u~e ni ka u
po dru ~nim
{ko la ma
ZVOR NIK - Dra go slav [i po -
vac, di re ktor Osno vne {ko le
"Jo van Cvi ji}" u Dri nja ~i kod
Zvor ni ka, izja vio je ju ~e da po -
je din ci zlo upo tre blja va ju u~e ni -
ke po dru ~nih odje lje nja ove
{ko le u po vra tni ~kim se li ma
Ka me ni ca i Li plje za os tva ri va -
nje ne kih svo jih ci lje va.
Ko men ta ri {u }i ka drov ske
pro mje ne pre ma ko ji ma su dvi -
je u~i te lji ce bo{ nja ~ke na ci -
onal nos ti iz {ko la u Ka me ni ci i
Li plju pre ra spo re |e ne u dru ge
{ko le, {to ni je od go va ra lo ro di -
te lji ma i u~e ni ci ma, ko ji ni su
i{li na nas ta vu dok one ni su
vra }e ne, [i po vac je re kao da je
cije la pro ce du ra pro ve de na u
skla du sa za ko nom, oci je niv {i
da ovi ne mi li do ga |a ji imaju
po li ti ~ku po za di nu. (Srna)
Vijesti
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Na 45 lo ka ci ja ne
mo gu po ~e ti ek shu ma ci je pos mrtnih
os ta ta ka nes ta lih li ca jer se tu `i la{ tva u
BiH ne mo gu do go vo ri ti {ta je ~i ja na -
dle `nost, upo zo ri la je Ke trin Bom ber -
ger, di re kto ri ca Me |u na ro dne
ko mi si je za nes ta le oso be (IC MP).
"In sti tut za nes ta la li ca dao je po pis
za 45 lo ka ci ja gdje bi tre ba lo da po ~nu
ek shu ma ci je, ali se jo{ ut vr|u je ko je tu `i -
la{ tvo je na dle `no i da li }e to ra di ti po
mje snoj na dle `nos ti. Ni ko ga ne `e lim da
op tu `u jem, ali je kraj nje vri je me da bu de
odlu ~e no {ta je ~i ja na dle `nost, jer su tu -
`i la{ tva neo dvo jiv dio ci je log pro ce sa.
Ek shu ma ci je bi su tra mo gle po ~e ti, ali
ovo je ve li ki pro blem", ka za la je Bom -
ber ge ro va.
Na po me nu la je da ni je upu }e na u de -
ta lje o lo ka ci ja ma jer sve vo di In sti tut za
nes ta la li ca BiH.
Mi lan Bo gda ni}, di re ktor ovog in sti -
tu ta, pot vrdio je da ima pro ble ma sa tu `i -
la{ tvi ma, a ni sam ne mo `e da oci je ni ko
je za ko ~io ovaj pro ces dok se u BiH jo{
tra ga za pos mrtnim os ta ci ma naj ma nje
8.000 nes ta lih oso ba.
"Pre ma Za ko nu o kri vi ~nom
pos tup ku iz 2003. go di ne na dle `nost za
ra tne zlo ~i ne je na Tu `i la{ tvu BiH, ali
ono ne ma ka pa ci tet da se ba vi ek shu ma -
ci ja ma. Zah tje ve za ek shu ma ci je mi u
skla du sa za ko nom {a lje mo Tu `i la{ tvu
BiH, a ono dos tav lja za mol ni ce su di ja ma
za pret ho dni pos tu pak u kan to nal nim ili
okru `nim su do vi ma, na osno vu ~e ga oni
an ga `u ju tu `i oce. To se ugla vnom ra di po
mje snoj na dle `nos ti", re kao je Bo gda ni}.
Pod sje tio je na pri mje re iz ra ni jeg
pe ri oda ka da su tu `i la{ tva iz Bi je lji ne vo -
di la eksu ma ci je na po dru ~ju Tu zle, ka da
je to tra `i la Kan ce la ri ja za tra `e nje nes ta -
lih RS ili tu `i la{ tva iz Tu zle u Bi je lji ni,
ka da je to za hti je va la Ko mi si ja za nes ta le
FBiH.
Zbog to ga {to Tu `i la{ tvo BiH ne ma
ka pa ci te ta, odno sno do vo ljan broj tu `i la -
ca, tu `i la{ tva na ni `im in stan ca ma odlu -
~u ju pre ma sop stve nom na ho |e nju ko }e
vo di ti ek shu ma ci ju.
"Pa, mo glo bi se re }i da se na osno vu
do bre vo lje odlu ~u je ko }e pre uze ti ek -
shu ma ci ju jer se od go va ra na za mol ni cu
da li }e to ne ko tu `i la{ tvo pre u ze ti. Sa da
ima mo ek shu ma ci je na se dam lo ka ci ja na
po dru ~ju Jaj ca i pre tpos tav lja mo da se ra -
di o srpskim `rtva ma. Tu `i la{ tvo iz Tra -
vni ka }e vo di ti pos tu pak, jer u Ba nja lu ci
to ni su pre uze li. Pos mrtni os ta ci na kon
ek shu ma ci je }e bi ti pre ba ~e ni u kos tur ni -
cu u No voj Bi loj, a ne u Ba nja lu ci, pa }e -
mo ka sni je vi dje ti da li }e bi ti pre ba ~e ni
na osno vu raz go vo ra sa po ro di ca ma", ka -
`e Bo gda ni} i pod sje }a da In sti tut ne mo -
`e uti ca ti na rad pra vo su dnih in sti tu ci ja.
Upra vni odbor In sti tu ta je
u vi {e na vra ta za hti je vao raz go vo re sa
pred sta vni ci ma Tu `i la{ tva BiH da ovaj
pro blem bu de ri je {en, ali nji hov od go vor
bio je uvi jek da ne ma ju ka pa ci te ta za
ovaj po sao. Tu `i la{ tvi ma sa ni `ih in stan ci
pla }a se izla zak na te ren i an ga `o va nje
vje {ta ka.
"Ima li smo sas ta nak i sa Dej vi dom
[ven di ma nom, {e fom Odje la za ra tne
zlo ~i ne Tu `i la{ tva BiH, ali pro ble mi su
os ta li do da nas", re kao je Bo gda ni}, pod -
sje tiv {i da ne ke ne vla di ne or ga ni za ci je
sve ra ~u ne ispos tav lja ju In sti tu tu ko ji je
sa mo dio lan ca i ko or di na tor po sla u ko -
me u~es tvu je vi {e in sti tu ci ja.
M. ^U BRO
SA RA JE VO - Spe ci jal ni pred sta vnik EU za
BiH Va len tin In cko i {ef De le ga ci je Evrop ske ko -
mi si je u BiH Di mi tris Kur ku las na da na{ njem
sas tan ku ko or di na ci je za evrop ske in te gra ci je
raz go va rat }e s ~el ni ci ma Vi je }a mi nis ta ra BiH,
en ti tet skih vla da i par la men ta BiH.
Zo ra Sta ni} iz De le ga ci je EK ka za la je ju ~e da
su na sas ta nak po zva ni naj vi {i dr`a vni i en ti tet ski
du `no sni ci, {to je u skla du sa do sa da{ njom pra ksom
ra da ove ko or di na ci je.
"Ne znam ko }e se oda zva ti po zi vu, ali
po zva ni su ~el ni ci par la men ta BiH, Par la men tar ne
ko mi si je za evrop ske in te gra ci je, te ~el ni ci Vi je }a
mi nis ta ra BiH i en ti tet skih vla da. Te me o ko ji ma }e
raz go va ra ti ti ~u se evrop skog pu ta BiH", ka za la je
Sta ni }e va.
Pred sje da va ju }i Pred sta vni ~kog do ma Par la -
men tar ne skup {ti ne BiH Mi lo rad @iv ko vi} izja vio je
da }e na ovom sas tan ku, na ko jem }e bi ti ut vr|e no
{ta je BiH do sa da u~i ni la na pu tu ka EU, pri sus tvo -
va ti nje gov za mje nik Be riz Bel ki}.
"Ra zmi sli }u da li }u i}i na na re dne ta kve sas -
tan ke, jer ne vi dim svrhu to ga za to {to od go va ram
Par la men tar noj skup {ti ni BiH, a ne vi so kom pred -
sta vni ku u BiH. Mi slim da je ta kva vrsta sas ta na ka
van mog dje lo va nja", re kao je @iv ko vi}.
Ko men ta ri {u }i tvrdnje po je di nih me di ja da }e
pred sta vni ci SDA i Stran ke za BiH na sas tan ku uru -
~i ti In cku pi smo u ko jem bi za tra `i li po kre ta nje me -
ha ni za ma ko ji ma bi bi lo za us tav lje no, ka ko je
na ve de no, "an ti dej ton sko dje lo va nje" u BiH, @iv ko -
vi} je is ta kao da je to ra zlog vi {e da ne pri sus tvu je
ta kvim sas tan ci ma. On je kon sta to vao da svi pro ble -
mi u BiH mo ra ju da bu du rje {a va ni do go vo rom.
Pred sje da va ju }i Do ma na ro da
Par la men tar ne skup {ti ne BiH Ili ja Fi li po vi} izja vio
je da je ovo re do van sas ta nak na ko jem }e se vi dje ti
do kle je BiH sti gla u ispu nja va nju uslo va na pu tu ka
EU. Fi li po vi} je re kao da ne }e pri sus tvo va ti sas tan -
ku zbog ra ni je pre uze tih oba ve za.
Ha lid Ge njac, pred sje da va ju }i Par la men tar ne
ko mi si je za evrop ske in te gra ci je, is ti ~e da na sva -
kom od ovih sas ta na ka raz go va ra ju o ispu nje nju
uslo va iz Evrop skog par tner stva, odno sno o spor -
nim pi ta nji ma.
"U po ne dje ljak }e mo raz go va ra ti i o blo ka da -
ma u ime no va nju ~el ni ka dr`a vnih in sti tu ci ja", ka -
zao je Ge njac.
Lji lja na Ra de ti}, gla sno go vor ni ca OHR-a, ka -
za la je da ne mo `e go vo ri ti o de ta lji ma da na{ njeg
sas tan ka jer je to re do vni ra dni su sret.
Na do go vor
ek shu ma ci ja
Na sas ta nak po zva ni naj vi {i
dr`a vni i en ti tet ski zvani~nici
Di mi tris Kur ku las i Valentin Incko
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Na dle `nost je na
Tu `i la{ tvu BiH, ali ono
ne ma ka pa ci tet da se
ba vi ek shu ma ci ja ma
4 Doga|aji qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Du ho vni
u~i telj kod
Ko m{i }a
SA RA JE VO - @e ljko Ko -
m{i}, pred sje da va ju }i Pred sje -
dni{ tva BiH, ju ~e je pri mio
Nje go vu sve tost Sri Ma ha -
man da le {va ra Pa ram hansa
Sva mija Ma he {va ra nan da, u
na ro du po zna tog kao Sva mi |i.
Ri je~ je o je dnom od na jis -
ta knu ti jih du ho vnih u~i te lja i
hu ma nis ti, am ba sa do ru mi ra
UN-a, ko ji sko ro ~e trde set
go di na ne umor no pro mo vi{e
ide ju `i vo ta za do bro bit dru -
gih, a ko ji je uje dno autor i
pro mo ter sis te ma "Jo ga u sva -
ko dne vnom `i vo tu".
"Za me ne je bla go slov bi ti u
ovoj di vnoj ze mlji i ovom li je -
pom gra du, me |u lju di ma ko ji
za is ta ima ju ve li ko srce i me |u
ko ji ma imam mno go pri ja te -
lja", ka zao je Sva mi |i. (Fe na)
No vih 500
~la no va
SNSD-a u
Bi je lji ni
BI JE LJI NA - Mi lo rad Do -
dik, li der SNSD-a, uru ~io je u
Bi je lji ni 500 ~lan skih karata
za no ve ~la no ve ove par ti je u
toj op {ti ni.
Do dik je tom pri li kom re kao
da u Bi je lji ni na mje ra va ju da
sta bi li zu ju or ga ni za ci ju i da
ani mi ra ju {to ve }i broj ~la no va.
"SNSD ~vrsto ko ra ~a pu tem
ja ~a nja or ga ni za ci je i nje ne
spre mnos ti da obe zbi je di do vo -
ljno po dr{ke", re kao je Do dik.
Do dik je ka zao da su svi
pro je kti ko ji su dosa d ra |e ni
po ve za ni ci lje vi ma SNSD-a
pu tem Ra zvoj nog pro gra ma,
za ko ji su, ka ko je is ta kao,
"ja kim i tran spa ren tnim po slo -
vi ma ko je su re ali zo va li obe -
zbi je di li no vac".
Mi li ca Mar ko vi}, pred sje -
dnik OO SNSD-a Bi je lji na,
re kla je da je za do vo ljna i
ohra bre na {to sve ve }i broj
mla dih lju di Bi je lji ne do no si
odlu ku o svom an ga `o va nju u
ovoj par ti ji.
O.S.
Vijesti
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Ka da ve ri ~nu tran splan ta ci ju
bu bre ga u BiH ~e ka vi {e od 600 pa ci je na ta i nje -
na re ali za ci ja je ote `a va ju }a bez za ko na o tran -
splan ta ci ji or ga na i tki va, is ta kla je Ha li ma
Re si}, {ef Odje la za he mo di ja li zu Kli ni ~kog cen -
tra Uni ver zi te ta u Sa ra je vu i pred sje dni ca Do -
nor ske mre `e Kan to na Sa ra je vo.
O za ko nu o tran splan ta ci ji ljud skih or ga na i tki -
va da nas bi tre ba lo da se izja sne po sla ni ci Pred sta -
vni ~kog do ma Par la men ta FBiH. To kom `u ~ne
ras pra ve, ko ja je odr`a na pri je ne ko li ko mje se ci,
po sla ni ci SDA is ta kli su ka ko za kon ne }e po dr`a ti
jer su sma tra li da za kon mo `e bi ti zlo upo tri je bljen.
Pro blem je bio "pre tpos tav lje ni" i "izri ~i ti" pris ta -
nak na tran splan ta ci ju. U pri je dlo gu za ko na na ve de -
no je ka ko je sva ka oso ba po ten ci jal ni do nor,
uko li ko se za `i vo ta ne izja sni da ne }e do ni ra ti or -
ga ne na kon smrti.
Re si }e va je pod sje ti la ka ko je BiH na
sa mom dnu ka da je ri je~ o ka da ve ri ~noj tran splan -
ta ci ji, a da je broj pa ci je na ta ko ji ~e ka ju tran splan -
ta ci ju bu bre ga i je tre sva kim da nom sve ve }i.
"Od ra ta do da nas u BiH je ura |e no oko 140
U FOKUSU
SA RA JE VO - Dro ga ko ja je za pli je -
nje na u po li cij skim akci ja ma u BiH od
1997. go di ne do da nas ni je uni {ta va na jer
ne pos to ji pra vil nik o to me, ka `e Admir
Va tre{, is tra `i telj u Odje lje nju za bor bu
pro tiv zlo upo tre ba dro ga u MUP-u Kan to -
na Sa ra je vo.
On is ti ~e da se sto ga ogro mne ko li ~i ne
za pli je nje ne dro ge na la ze u de po ima po li ci je,
tu `i la {ta va i su do va.
Uni {ta va nje za pli je nje nih
nar ko ti ka pre dvi |e no je Za ko nom o spre ~a -
va nju i zlo upo tre bi opoj nih dro ga BiH, ko ji
je usvo jen 2006. go di ne.
"U za ko nu se na vo di da tre ba da bu de
for mi ra na Ko mi si ja za uni {te nje opoj nih dro -
ga i ta ko mi si ja je for mir na", is ti ~e Va tre{.
Pri je dlog odlu ke o iz mje ni i do pu ni
Odlu ke o osni va nju i ime no va nju Ko mi si je
za uni {ta va nje opoj nih sred sta va je dna je od
ta ~a ka dne vnog re da da na{ nje sje dni ce Vi je }a
mi nis ta ra BiH.
Na po mi nju }i da u MUP-u KS ni je bi lo
zlo upo tre ba za pli je nje ne dro ge, Va tre{ tvrdi
da je odu ze te nar ko ti ke po tre bno uni {ta va ti
jer be spo tre bno sto je u de po ima na kon za -
vr{et ka kri vi ~nog pos tup ka. Na vo di da je sa -
mo sa ra jev ska po li ci ja od 1997. go di ne do
da nas za pli je ni la vi {e od 200 ki lo gra ma ma ri -
hu ane i 86 ki lo gra ma he ro ina.
"Za pli je nje na dro ga, te oret ski, mo `e bi ti
zlo upo tri je blje na, ali pre ma sa zna nji ma ko je
ima mo sve ono {to po li cij ske agen ci je odu -
zmu ne zlo upo tre blja va se jer sva ka dro ga
ko ja se odu zme pro |e bar se dam evi den ci ja
dok ode na vje {ta ~e nje. Dro ga ko ju su odu -
ze li pri pa dni ci MUP-a KS od 1. ja nu ara
1997. go di ne do po ~et ka sep tem bra ove go di -
ne ~u va se u osi gu ra nim pros to ri ja ma u tri
ve li ke ka se s blin di ra nim vra ti ma", obja{ nja -
va Va tre{.
Od 2003. go di ne, ka da je stu pio na sna gu
no vi Kri vi ~ni za kon BiH, po li ci ja za pli je nje -
nu dro gu dos tav lja tu `i la{ tvu, a tu `i la{ tvo su -
du.
Do da je da se u de po ima MUP-a KS na la -
zi naj vi {e dro ge ko ja je odu ze ta do 1. av gus ta
2003 go di ne: vi {e od 68 ki lo gra ma ma ri hu ar -
ne, 780 gra ma ko ka ina, 900 gra ma he ri ona,
180 gra ma spi da, 140 sta blji ka ka na bi sa i
ma nje ko li ~i ne dru gih opoj nih sred sta va.
Va tre{ is ti ~e da su za pli je nje na
123 ki lo gra ma ma ri hu ane iz 2001. go di ne na -
kon pra vo sna `nos ti pre su de dos tav lje na
Vrho vnom su du FBiH i ~e ka se nje no uni {te -
nje. Do dao je da je do 2003. go di ne za pli je -
nje no i 38 ki lo gra ma he ro ina, ko ji je
dos tav ljen dr`a vnom tu `i la{ tvu.
Va tre{ na vo di da je tu `i la{ tvi ma na kon
2003. go di ne sa ra jev ska po li ci ja dos ta vi la vi -
{e od 26 ki lo gra ma ma ri hu ane, oko 47 ki lo -
gra ma he ro ina, ki lo gram i po ko ka ina, te
ma nje ko li ~i ne dru gih nar ko ti ~kih sred sta va.
Pro ce du ral na pi ta nja one mo gu }a va ju rje {a va nje pro ble ma za pli je nje nih nar ko ti ka
Ne mo gu }e uni {ta va nje ogro mnih ko li ~i na dro ge
Pi {e: Al bi na SOR GU^
Za kon o
tran splan ta ci ji
ljud skih or ga na
da nas pred
po sla ni ci ma
Pred sta vni ~kog
do ma Par la men ta
Federacije BiH
Vi {e od 600
pre sa |i va nje
Po s|a n| c| u Pred sta vn| •kom do mu
Par |a men ta FB|H da nas b| tre ba |o da se
dru q| put |zja sne o za ko nu o í|s ka| n|m s|s te -
m| ma. Pred sje da va ju c| ovoq do ma Sa íet
Soí t|c vje ru je da ce za kon do b| t| ve c| nu q|a -
so va. Pod sje t|o je ka ko za kon n| je pro sao
na sje dn| c| Do ma na ro da. jer u vr| je me q|a -
sa nja u sa || n| je b|o do vo |jan broj de |e qa ta
ko j| b| qa po drza ||.
Ovo je va zan za kon jer b| uveo ve cu eko -
nom sku d|s c| p|| nu unu tar FB|H. B| |e b| uve -
de ne í|s ka| ne ka se. sto nam je ne |z bje zno
ako ze || mo da odrz| mo eko no m| ju | su zb| je -
mo s| vo trz| ste. A| ter na t| ve ne ma mo. re kao
je Soí t|c.
Na dne vnom re du da nas nje sje dn| ce b|t
ce | za kon o po res koj upra v|. kao | |z vje staj
o ra du Aqen c| je za pr| va t| za c| ju FB|H.
Po no vo o
fis kal nim ka sa ma
Od ra ta do
da nas u BiH je
ura |e no oko 140
tran splan ta ci ja,
od ko jih je 40
bi lo ka da ve ri ~nih
Za pli je nje na dro ga,
te oret ski, mo `e bi ti
zlo upo tri je blje na
De po MUP-a KS
u ko jem se ~u va
za pli je nje na dro ga
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A

5 Doga|aji 14. 9. 2009. qpofekfmkbl
HAG - U Ha {kom tri bu na lu da -
nas po ~i nje su |e nje ne ka da{ njem
mi nis tru unu tra{ njih po slo va RS
Mi }i Sta ni {i }u i biv {em na ~el ni ku
Re gi onal nog cen tra slu `bi bez bje -
dnos ti u Ba nja lu ci Sto ja nu @u -
plja ni nu.
Sta ni {i} i @u plja nin su op tu `e ni za
u~e{ }e u "udru `e nom zlo ~i na ~kom
po du hva tu od apri la do kra ja de cem -
bra 1992. go di ne, s ci ljem eli mi ni sa -
nja i traj nog ukla nja nja mu sli ma na i
Hrva ta iz di je lo va BiH".
Da nas }e za vr{ne ar gu men te izni -
je ti od bra na biv {eg ko man dan ta
Zvor ni ~ke bri ga de Voj ske RS Vin ka
Pan du re vi }a, kao po slje dnjeg od se -
dmo ri ce ofi ci ra voj ske i po li ci je op -
tu `e nih za zlo ~i ne u Sre bre ni ci i
@e pi 1995. go di ne.
U ovom pre dme tu su |eno je jo{
Lju bi {i Be ari, Dra gi Ni ko li }u, Lju -
bi {i Bo rov ~a ni nu, Mi la nu Gve ri i
Vu ja di nu Po po vi }u. Tu `i la{ tvo je za
svu se dmo ri cu op tu `e nih tra `i lo ka -
znu do `i vo tnog za tvo ra.
U Ha {kom tri bu na lu da nas i su tra
bi }e nas tav ljen gla vni pre tres u pos -
tup ku pro tiv biv {eg na ~el ni ka Slu -
`be dr`a vne bez bje dnos ti Srbi je Jo -
vi ce Sta ni {i }a i nje go vog
po mo }ni ka Fran ka Si ma to vi }a
Fren ki ja, ko ji ma su de zbog "zlo ~i na
srpskih po li cij skih i pa ra voj nih sna -
ga u Hrvat skoj i BiH od 1991. do
1995. go di ne". Po se bno ime no va no
vi je }e Ha {kog tri bu na la su tra }e
izre }i pre su du biv {em por tpa ro lu
Tu `i la{ tva Flo rans Ar tman, ko ja je
op tu `e na za ne po {ti va nje Su da. Od
su tra pa do pet ka bi }e nas tav lje no
su |e nje biv {em na ~el ni ku Ge ne ral -
{ta ba Voj ske Ju go sla vi je Mo m~i lu
Pe ri {i}, ko jeg op tu `ni ca te re ti da je
"ka drov skom, ma te ri jal nom i lo gis -
ti ~kom po dr{kom srpskim sna ga ma
u BiH i Hrvat skoj do pri nio zlo ~i ni -
ma ko je su one po ~i ni le u Sa ra je vu,
Sre bre ni ci i Za gre bu". Od su tra }e
bi ti nas tav lje no i su |e nje hrvat skim
ge ne ra li ma An ti Go to vi ni, Iva nu
^er ma ku i Mla de nu Mar ka ~u, ko je
op tu `ni ca te re ti za zlo ~i ne nad sr-
pskim ci vi li ma po ~i nje ne u to ku i
po sli je ope ra ci je "Olu ja" u lje to
1995. go di ne. (Srna)
Obi lje `a va nje
Da na nes talih
BA NJA LU KA - U or ga ni za ci ji Odbo ra za nje go va nje tra di ci je
oslo bo di la ~kih ra to va Vla de RS da nas i su tra u Ba nja lu ci i Is to ~nom
Sa ra je vu bi }e obi lje `en Dan po gi nu lih i nes ta lih u Od bram be no-ota -
d`bin skom ra tu.
Po vo dom obi lje `a va nja 15. sep tem bra, Da na po gi nu lih i nes ta lih u Od -
bram be no-ota d`bin skom ra tu, pred sje dnik RS Raj ko Ku zma no vi} pri mi }e
da nas u Pa la ti pred sje dni ka RS pred sta vni ke 38 po ro di ca s tri i vi {e po gi nu -
lih i nes ta lih ~la no va u Od bram be no-ota d`bin skom ra tu, bi lo da je ri je~ o ci -
vil nim `rtva ma ra ta ili pri pa dni ci ma Voj ske RS.
Tom pri li kom, pred sje dnik Ku zma no vi} uru ~i }e po ve lju Or ga ni za ci ji po -
ro di ca za ro blje nih i po gi nu lih bo ra ca i nes ta lih ci vi la RS, a po ro di ca ma po -
gi nu lih mo no gra fi ju, odno sno spo men-knji gu "Ne za bo ra vi, vo lje na
ze mljo".
Da nas u sta roj zgra di Vla de RS u Ba nja lu ci bi }e odr`an okru gli sto o te mi
stra da nja Srba u Od bram be no-ota d`bin skom ra tu.
U okvi ru pro gra ma obi lje `a va nja Da na nes ta lih i po gi nu lih u Ba nja lu ci }e
biti pri ka zan do ku men tar ni film "Stra ti {ta i gro bni ce", dok }e u ve ~er njim
~a so vi ma u hra mu Hris ta Spa si te lja u Ba nja lu ci, kao i u svim dru gim mjes ti -
ma i hra mo vi ma u RS, bi ti pri slu `e ne svi je }e.
Obi lje `a va nje Da na nes ta lih i po gi nu lih bi }e nas tav lje no su tra u Is to ~nom
No vom Sa ra je vu. (Srna)
BA NJA LU KA - Om bud sman
za dje cu RS Na da Gra ho vac
pos ta la je ~lan Evrop skog om -
bud sman in sti tu ta, ~i je sje di {te
je u In sbru ku u Aus tri ji.
Gra hov ~e va je re kla da je pri je -
dlog za nje no ~lan stvo usli je dio
od Upra ve In sti tu ta, po pres tan ku
nje ne fun kci je om bud sma na RS.
"To je jo{ je dna pot vrda da je in -
sti tu ci ja ob mud sma na u RS u
svom ra du pre po zna la stan dar de
evrop skih ze ma lja, ~i ji om bud -
sma ni ima ju du go go di{ nju tra di ci -
ju", is ta kla je Gra hov ~e va.
Ona je pod sje ti la da je [ved ska
ove go di ne obi lje `i la 200 go di na
pos to ja nja in sti tu ci je om bud sma -
na, do dav {i da to go vo ri da se u
RS jo{ mno go to ga mo ra ura di ti da
bi se pri bli `i la dru gim ze mlja ma.
Evrop ski om bud sman in s ti tut
ra di na pro mo ci ji ovih in s titu ci ja,
raz mje ni is kus ta va i sa ra dnji om -
bud sma na, ali i dru gih ko ji ima ju
is te ili sli ~ne ci lje ve na na ci onal -
nom, evrop skom i me |u na ro -
dnom ni vou. Ba vi se nau ~nim
ra dom i is tra `i va nji ma ko ja se ti -
~u ljud skih pra va i nji ho ve za {ti -
te, a svo jim dje lo va njem
po ku {a va do pri ni je ti i re for mskim
pro ce si ma sa me in sti tu ci je ob -
mud sma na. (Srna)
R. [E GRT
BA NJA LU KA - Gla vni odbor SDS-a je na ju ~e -
ra{ njoj sje dni ci pot vrdio sta tus naj ve }e opo zi ci one
stran ke i po ziv dru gim opo zi ci oni stran ka ma da se for -
mi ra za je dni ~ki blok za izla zak na pred sto je }e izbo re,
izja vio je ju ~e Mla den Bo si}, pred sje dnik te stran ke.
Bo si} je ka zao da je GO upo znat s nje go vim raz go -
vo ri ma s Mi lo ra dom Do di kom, pred sje dni kom SNSD-a,
te ih je pri hva tio kao i sva ke raz go vo re ka da su u pi ta nju
vi tal ni in te re si za RS.
"Ja sno je da dio po li ti ~ke ja vnos ti vi di taj sas ta nak
kao na ja vu ne ke ko ali ci je", ka zao je Bo si} odba cu ju }i ta -
kvu mo gu }nost, obja{ nja va ju }i da ti raz go vo ri slu `e sa mo
za rje {a va nje naj va `ni jih pi ta nja, te da na sas tan ku ni je bi lo
rije ~i o bi lo ka kvim ko ali ci ja ma.
Bo si} ka `e da ti raz go vo ri ne }e ugro zi ti
odnos SDS-a i dru gih opo zi ci onih stra na ka, jer je o nji ma
oba vijes tio opo zi ci one li de re prije i po slije sas tan ka sa Do -
di kom.
On je re kao da na sna zi os ta ju raz go vo ri sa svim opo -
zi ci onim stran ka ma i to u prvom re du PDP-om, SRS-om,
te da je izra `e na `e lja da za je dno iza |u na pred sto je }e
izbo re. Pre ma Bo si }e vim rije ~i ma, na pro lje }e bi se mo glo
zna ti vi {e o to me da li }e i ka kva ko ali ci ja bi ti for mi ra na.
[to se ti ~e us ta vnih pro mje na, GO po dr`a va stav da
te raz go vo re tre ba vo di ti is klju ~i vo kroz in sti tu ci je BiH i
RS, kao i is ka za nu spre mnost SNSD-a da se i gra |a ni RS
pi ta ju za sva va `na pi ta nja, po put onih o ulas ku u NA TO i
pro mje ni Us ta va.
[to se ti ~e po vrat ka ~la no va SDS-a ko ji su odlu ka ma
vi so kih pred sta vni ka bi li is klju ~e ni iz po li ti ~kog `i vo ta,
Bo si} je ka zao da os ta je stav da su vra ta stran ke otvo re na
svi ma ko ji `e le da se uklju ~e u njen rad.
On je ka zao da je o~e ki vao da }e ga po ski da nju san -
kci ja kon ta kti ra ti biv {i pre sje dnik SDS-a Dra gan Ka li ni},
ali da on to ni je u~i nio, dok je Ne ma nja Va si} bio u Pred -
sje dni{ tvu stran ke i izra zio `e lju da se vra ti i u~es tvu je u
ra du stran ke.
Go vo re }i o kri zi u Sa vje tu mi nis ta ra BiH ko ja
je nas ta la zbog pro ble ma ime no va nja mi nis tra be zbje -
dnos ti i di re kto ra agen ci ja, Bo si} je ka zao da SDS ne `e li
da se mije {a u nje gov rad, do da ju }i da bi bi lo ve oma lo {e
da OHR ime nu je fun kci one re jer bi to bio znak jo{ ve }e
na do la ze }e kri ze.
Bo si}: SDS ne }e ula zi ti
u ko ali ci ju sa SNSD-om
Gra ho v~eva ~lan
Evrop skog in s ti tu ta
tran splan ta ci ja, od ko jih je 40 bi lo ka da ve ri ~nih.
Tran splan ta ci ju ra di mo na osno vu do nor skih kar ti ca
ko je je u KS po tpi sa lo oko 7.000 oso ba. Iako oso be
ima ju kar ti cu, na kon nji ho ve smrti ne mo `e mo ura -
di ti tran splan ta ci ju jer ro dbi na na to ne pris ta je", re -
kla je Re si }e va, is ti ~u }i ka ko do nor ske kar ti ce ne ma -
ju za kon sko upo ri {te, {to ro dbi ni da je pra vo da na -
kon smrti bli` njeg ne do zvo lja va ka da ve ri ~nu
tran splan ta ci ju.
"Ne op ho dan nam je za kon. Za kon o tran splan ta -
ci ji bi nam umno go me ola k{ao ovaj pro ces, a za ko -
nom i kar ti ca ma lju de bi smo na tje ra li na
ra zmi{ lja nje", do da la je Re si }e va.
Ne za he ta Ak{a mi ja, po sla nik SDA u
Pred sta vni ~kom do mu Par la men ta FBiH, ka `e ka ko
pre dlo `e ni tek st za ko na ni je do bar.
"Za kon i oso be ako se izri ~i to ne izja sne da su
pro tiv tran splan ta ci je sma tra do bro vo ljnim da va te lji -
ma. Pro ti vi li smo se ova kvom tek stu za ko na jer se
bo ji mo pro da je or ga na", ka za la je Ak{a mi ja.
Sa fet Sof ti}, pred sje da va ju }i Pred sta vni ~kog do -
ma Par la men ta FBiH, ne zna ho }e li se po sla ni ci da -
nas izja{ nja va ti o ovom za ko nu.
"Sa fet Ome ro vi}, mi nis tar zdrav lja
FBiH, za mo lio me da od go dim izja{ nja va nje o za ko -
nu o tran splan ta ci ji ljud skih or ga na i tki va da ne bi
pro pao", ka `e Sof ti}, pod sje tiv {i da su se o za ko nu
tre ba lo da do go vo re po sla ni ci SDA Ismet Osma no -
vi} i Ner mi na Ka pe ta no vi} i mi nis tar Ome ro vi}.
Ko men tar od Ka pe ta no vi }e ve i Ome ro vi }a ju ~e
ni smo do bi li jer ni su od go va ra li na na {e po zi ve, dok
Osma no vi} ni je bio u pri li ci da raz go va ra zbog smr-
tnog slu ~a ja.
Da nas po ~i nje
su |e nje Sta ni {i }u
i @u plja ni nu
Kra lje vi}
pu {ten iz
pri tvo ra
MOS TAR - Op}in ski sud u
Mos ta ru uki nuo je pri tvor
Iva nu Kra lje vi }u, {e fu Pri je -
mno-otpu snog odje la u KPZ-
u Mos tar, ko ji je u ko lo vo zu
uhi }en zbog su mnje da je po -
~i nio ka zne no dje lo zlo upo -
tre be po lo `a ja i pri ma nja
da ra.
Kra lje vi} je u pri tvo ru pro -
veo mje sec da na, a is ti mu je
uki nut iz ra zlo ga {to je za -
vr{e na is tra ga slu ~a ja i {to su
sa slu {a ni svi svje do ci.
Na da Da li pa gi}, Kra lje vi -
}eva od vje tni ca, pot vrdi la je
da se on od sa da bra ni sa slo -
bo de.
"Ulo `i li smo pri je ne ko li ko
da na `al bu na pri tvor, a iz ra -
zlo ga {to je is tra ga okon ~a na,
sa slu {a ni su svje do ci i vi {e
ni je bi lo ni ka kve po tre be da
se moj bra nje nik za dr`a va u
pri tvo ru", izja vi la je od vje tni -
ca Da li pa gi}.
N.M.
Pro po vijed
bis ku pa u
pre di zbor ne
svrhe
BA NJA LU KA - Pred sje -
dnik Udru `e nja Srba iz bje glih
iz Kra ji ne i Hrvat ske Pe tar
D`o dan izja vio je da je pro -
po vi jed bis ku pa Ka to li ~ke
crkve u Hrvat skoj, u ko joj
gra |a ne po zi va da na pred sto -
je }im pred sje dni ~kim izbo ri -
ma gla sa ju za kan di da te ko ji
su ka to li ci, zas tra {u ju }a i da
pred stav lja pri pre mu za pred -
sto je }e izbo re sa `e ljom da se
oja ~a kraj nja de sni ca.
"Ka to li ~ka crkva `e li da
obe zbi je di svog kan di da ta za
pred sto je }e izbo re, ko ji }e nju
slu {a ti u na re dnom man da tu,
jer je i po li ti ka ko ju je vo dio
biv {i hrvat ski pred sje dnik
Fra njo Tu |man bi la po li ti ka
kraj nje ek stre mne de sni ce
Ka to li ~ke crkve", is ta kao je
D`o dan.
On je do dao da ova kve i sli -
~ne izja ve pred stav lja ju pri -
pre mu da se oja ~a kraj nja
de sni ca i po ka zu je strah Crkve
da bi na slje de }im izbo ri ma
mo gao da po bi je di ne ko po {te -
ni ji i de mo kra ti ~ni ji. (Srna)
Pros vje ta ri
pri je te
{traj kom
BI HA] - Pros vje tni ra dni ci u
Un sko-san skom kan to nu stu pi -
}e u ge ne ral ni {trajk 29. sep -
tem bra ako do ta da ne bu de
pos ti gnut do go vor sa vlas ti ma u
ovom kan to nu.
Ovo je za klju ~e no u su bo tu
na za je dni ~kom sas tan ku pred -
sta vni ka sin di ka ta za po sle nih u
pred {kol skom, osno vnom i sre -
dnjem obra zo va nju. Za klju ~e no
je ka ko }e {trajk tra ja ti sve do
ispu nje nja nji ho vih zah tje va.
Pred sje dnik Sin di ka ta ra dni ka
u pred {kol skom i osno vnom
obra zo va nju Mus ta fa ^a ta ko vi}
re kao je ka ko su pros vje ta ri ne -
za do vo ljni usva ja njem re ba lan -
sa kan to nal nog bu d`e ta za
2009. go di nu, ko ji je do ne sen
bez kon sul ta ci ja s ovim sin di -
ka ti ma.
Z.^.
Vijesti
lju di ~e ka
bu bre ga
BiH na sa mom dnu ka da je
ri je~ o ka da ve ri ~noj tran splan ta ci ji
Tran splan ta ci je
ra di mo na osno vu
do nor skih kar ti ca
ko je ne ma ju
za kon sko upo ri {te,
re kla Re si }e va
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Sta ni {i} @u plja nin
6 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Doga|aji
Pre di zbor na kam pa nja u ovoj ze mlji
ni ka da ne pres ta je, ta ko da
ne pos to ji opa snost od ne ke
ra ne pre di zbor ne kam pa nje.
Bor ja na KRI [TO,
pred sje dni ca Fe de ra ci je BiH
U Sa ra je vu ne ma lju di ko ji su spre mni da
ka `u da su stra dali Srbi, kao {to sam ja u
Sre bre ni ci re kao da su stra da li Bo{ nja ci.
Slav ko JO VI ^I],
po sla nik SNSD-a u par la men tu BIH
Rekli su
Kra |a {ljun ka iz ri je ka
naj ~e{ }e vi ken dom
Bo ja na DIV LJAK
BA NJA LU KA - Ne le gal no va |e nje {ljun ka iz
ri je ka u RS naj ~e{ }e se ra di vi ken dom jer u to vri je -
me in spe kci ja ne ide u kon tro lu, upo zo ri li su u Mi -
nis tar stvu po ljo pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre de
RS.
Naj kri ti ~ni ja si tu aci ja je, ka `u u re sor nom mi nis -
tar stvu, na ri je ka ma Ukri ni, Bo sni i Vrba su jer se tu sa
gra |e vin skim ma {i na ma mo `e pri }i bez ve li kih po te -
{ko }a.
Mi haj lo Stve va no vi}, po mo }nik mi nis tra za vo do -
pri vre du RS, re kao je da bi naj bo lje rje {e nje za pre ve li -
ke ko li ~i ne izva |e nog {ljun ka iz ri je ka, bi la iz gra dnja
hi dro elek tra na.
"Zbog pos to ja nja hi dro elek tra na, na no si
ko ji do la ze iz gor njih sli vo va ri je ka u do nje mo ra li bi se
ra vno mjer no izno si ti", pre ci zi rao je Ste va no vi} i do dao
da u ri je ka ma Srpske ima oko ~e ti ri mi li ona ku bi ka
{ljun ka.
Ka ko ka `e Ste va no vi}, in spe kto ri kon tro li {u ovu
pro ble ma ti ku, a si tu aci ja je sva ke go di ne bo lja.
Mi ro slav Ta na si}, gla vni re pu bli ~ki vo dni in spe -
ktor, re kao je da je za prvih osam mje se ci ove go di ne
iz vr{e no 45 re do vnih i 11 van re dnih kon tro la.
"Od uku pnog bro ja kon tro li sa nih lo ka ci ja, sko ro po -
lo vi na, odno sno na 27 lo ka ci ja smo us ta no vi li ne za ko ni -
te ra dnje. Od tog bro ja smo u de set kon tro la izre kli
za bra nu obav lja nja dje la tnos ti i iz da li 14 pre kr{aj nih na -
lo ga u vri je dnos ti od 46.000 ma ra ka zbog ne le gal nog va -
|e nja i di slo ci ra nja ri je ~nog na no sa", ka zao je Ta na si}.
Vo dni in spe ktor je pre ci zi rao da su tri pre kr{aj na
na lo ga iz da ta za ne le ga lan rad na ri je ci Vrbas, se dam
na ri je ci Dri ni i ~e tiri na ri je ci Bo sni.
Po ljopri vre dni ci upo zo ra va ju da
se zbog ne le gal nog va |e nja {ljun ka u ri je ka ma pra ve
kra te ri du bi ne i do de set me ta ra.
Vla di mir Uso rac, pred sje dik Udru `e nja po ljo pri -
vre dnih proi zvo |a ~a i sto ~a ra RS, re kao je da je kraj nji
re zul tat ta kvih ne za ko ni tih ra dnji pus ti nja.
On je is ta kao da je ni vo po je di nih ri je ka ni `i za
pet, {est me ta ra, te da zbog to ga vo da ne do spi je va do
po ljo pri vre dnih usje va, na kon ~e ga os ta ju pus ti nje.
"Naj kri ti ~ni ja je si tu aci ja u sli vo vi ma ri je ka Vrbas
i Dri na. U po je di nim slu ~a je vi ma stvo re ni su kra te ri
du bi ne i do de set me ta ra", is ta kao je Uso rac i do dao da
in spe kci ja ugla vnom kon tro li {e ma nje ri je ke.
"Ku bik pi jes ka je pet ma ra ka, i za mi sli te ko li ko
nov ca za ra |u ju lju di ko ji va de taj pi je sak ne le gal no i na
nje ga ne pla }a ju po rez", ka zao je Uso rac.
U Mi nis tar stvu is ti ~u da ni su upo zna ti da ne gdje
pos to je kra te ri du bi ne de set me ta ra, te da se ni vo po je -
di nih ri je ka spus tio za pet, {est me ta ra.
Ste va no vi} je upo zo rio i da pro ble mu mo gu nas ta ti
i kad se iz ri je ka ne va di {lju nak i os ta li na no si.
"Ka da odre di mo na ko jim mjes ti ma ima
pre vi {e na no sa, lo kal na za je dni ca i Agen ci ja za vo de
RS ra spi {u ten der za gra |e vin ce. Oni ka da izva de taj
na nos pla }a ju dr`a vi 1,5 KM po ku bi ku", re kao je Ste -
va no vi}.
@e ljko La za re vi}, po ljo pri vre dnik iz Der ven te, ta -
ko |e je pot vrdio da se za ne le gal no va |e nje {ljun ka iz
ri je ka ko ris te ne ra dni da ni, jer, ka ko ka `e, ta da su sma -
nje ne in spe kcij ske kon tro le.
"Po pljo pri vre dni ci ima ju ve li ke pro ble me, jer ka -
mi oni ko ji do la ze po {lju nak uni {ta va ju kom ple tna
ima nja", ka zao je La za re vi}.
Naj bo lje rje {e nje za
pre ve li ke ko li ~i ne
izva |e nog {ljun ka iz
ri je ka, bi la bi iz gra dnja
hi dro elek tra na,
ka zao Ste va no vi}
Iz da to 14 pre kr{aj nih na lo ga
u vri je dnos ti od 46.000 ma ra ka
Mi nis tar stvo po ljo pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre de RS
Naj kri ti ~ni je na Vrba su,
Ukri ni i Bo sni
7 14. 9. 2009. qpofekfmkbl Doga|aji
Mir za ^U BRO
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo fi nan si ja i tre zo ra
BiH pre dlo `i lo je Vi je }u mi nis ta ra BiH da za traj ni
smje {taj svih dr`a vnih in sti tu ci ja ku pi ili iz gra di tri
zgra de i to po je dnu u Sa ra je vu, Ba nja lu ci i Mos ta ru.
Go vo re }i o oprav da nos ti ovog pri je dlo ga za mje nik
mi nis tra fi nan si ja i tre zo ra BiH Fu ad Ka su mo vi} ka `e da
}e u ovoj go di ni za za kup pros to ra za smje {taj dr`a vnih
in sti tu ci ja iz bu d`e ta in sti tu ci ja BiH bi ti pla }e no oko 30
mi li ona KM.
"Is ti, ako ne i ve }i iznos, mo rat }e mo iz dvo ji ti i u na -
re dnoj go di ni. To su ogro mna iz dva ja nja ko ja ba ca mo u
vje tar jer os ta je ne ri je {en pro blem traj nog smje {ta ja na {ih
in sti tu ci ja. Za to smo pre dlo `i li da Vi je }e mi nis ta ra BiH
do no se odlu ku o ku po vi ni ili iz gra dnji tri zgra de za smje -
{taj dr`a vnih in sti tu ci ja", ka zao je ju ~e Ka su mo vi}.
Odlu ka o ku po vi ni tri zgra de bi la je na dne vnom re -
du pro {le sje dni ce Vi je }a mi nis ta ra BiH, ali je vra }e na na
do ra du. Mi nis tri su tra `i li pre ci zne po dat ke za ko je in sti -
tu ci je je po tre ban pros tor.
Ka su mo vi} ka `e da tre nu tno ne pos to ji pre ci zan po -
da tak ko li ko }e nov ca bi ti po tre bno iz dvo ji ti za ku po vi nu
ili iz gra dnju no va tri obje kta u Mos ta ru, Ba nja lu ci i Sa ra -
je vu.
"Vi je }e mi nis ta ra BiH tek tre ba da do ne se odlu ku da
se ide u pro ces ku po vi ne ili iz gra dnje. Po tom sli je di ana li -
za ko li ko nam pros to ra tre ba za smje {taj pos to je }ih te
pro je kci ja smje {ta ja in sti tu ci ja ko je }e mo osno va ti. Tek
ta da }e mo mo }i zna ti okvir nu ci fru ali pre ci zne po dat ke
tek ka da ra spi {e mo ten de re", is ta kao je Ka su mo vi}.
Vi je }e mi nis ta ra BiH tre nu tno ra spo la `e ne bo de rom
od 17 spra to va u Sa ra je vu, u ko jem su smje {te na dr`a vna
mi nis tar stva. Traj no je ri je {e no pi ta nje smje {ta ja Cen tral -
ne ban ke, Upra ve za in di rek tno opo re zi va nje, Re gu la tor -
ne agen ci je za ko mu ni ka ci je i Gra ni ~ne po li ci je, dok je u
to ku iz gra da nja obje kta za smje {taj Dr`a vne agen ci ja za
is tra ge i za {ti tu (SI PA) u Is to ~nom Sa ra je vu. Na dr`a -
vnom ni vou pos to ji 61 in sti tu ci ja.
"Mi slim da ovo ni je do bar tre nu tak da ku pu je mo ili
gra di mo no ve zgra de. Na je dnoj stra ni ima mo stal ne na -
ja ve sma nje nja pla }a upo sle ni ci ma u dr`a vnim in sti tu ci -
ja ma, a s dru ge na ja ve o ku po vi ni ili gra dnji obje ka ta.
Dru gi pro blem je {to ima mo pri ori te tni jih pro je ka ta ko je
tre ba re ali zi ra ti", re kao je Ju re Bi li}, pred sje dnik Sin di ka -
ta slu `be ni ka, po li ca ja ca i na mje {te ni ka u in sti tu ci ja ma
Bo sne i Her ce go vi ne.
Bi li} sma tra da bi za po ~e tak bi lo do bro da po ~ne iz -
gra dnja in fras tru ktur nih obje ka ta za ko je je BiH do bi la
kre di te, a sred stva ni je po vu kla i pla }a ka ma te na njih.
Mi nis tar stvo fi nan si ja BiH pre dla `e rje {e nje za traj ni smje {taj dr`a vnih in sti tu ci ja
U pla nu ku po vi na ili
iz gra dnja tri zgra de
Za kup pros to ri ja za
smje {taj in sti tu ci ja
BiH ove go di ne ko {ta }e
oko 30 mi li ona KM, a
do go di ne mo `da jo{
vi {e, re kao Ka su mo vi}
Ne iz vjes tan
po ~e tak nas ta ve
SRE BRE NI CA - Po ~e tak no ve aka dem ske go -
di ne u sre bre ni ~kom odje lje nju Pra vnog fa kul -
te ta u Sa ra je vu ne i z vjes tan je jer ni su
ispo {to va ni svi uslo vi.
U Stu den tskoj slu `bi Pra vnog fa kul te ta u Sre bre -
ni ci ka `u da je je dan od gla vnih uslo va obez bje |e -
nje pros to ra ne op ho dnog za odvi ja nje nas ta ve. Pri je
ne ko li ko mje se ci u Sre bre ni ci je po ~e la gra dnja
obje kta u ko jem bi tre ba lo da bu de smje {ten ovaj
fa kul tet. Rok za okon ~a nje ovih ra do va je kraj
okto bra. U Stu den tskoj slu `bi ne vje ru ju da }e rok
bi ti ispo {to van, ni ti zna ju ka ko }e stu den ti slu {a ti
pre da va nja ko ja }e po ~e ti 5. okto bra.
"Stu den ti prve go di ne, ko ji su upi sa ni bez
sa gla snos ti Mi nis tar stva pros vje te RS, do bi li su
oba vi jest da nas ta vu po ~nu slu {a ti na Pra vnom fa -
kul te tu u Sa ra je vu, Ba njalu ci ili Is to ~nom Sa ra je -
vu. Bo ri slav Pe tro vi}, de kan sa ra jev skog Pra vnog
fa kul te ta, stu den te je oba vi jes tio da u ovoj zgra di
ne ma ade kva tnog pros to ra za odvi ja nje nas ta ve.
Obe }ao je ka ko }e nas ta vu po ha |a ti u Sre bre ni ci
kad za to bu du stvo re ni uvje ti", ka za li su u Stu den -
stkoj slu `bi fa kul te ta u Sre bre ni ci.
U Mi nis tar stvu pros vje te RS su pod sje ti li
ka ko ovaj fa kul tet ni je do bio sa gla snost za rad.
Zah tjev, ko ji je fa kul tet po dnio, ni je bio va li dan.
"Fa kul tet ni kad ni je upo tpu nio zah tjev ni ti je do -
bio do zvo lu za obav lja nje dje la tnos ti vi so kog obra -
zo va nja. Po za ko nu fa kul tet mo ra bi ti vla snik
pros to ra i to je je dan od gla vnih uslo va ko je mo ra
ispu nja va ti da bi do bio odo bre nje, {to ovaj fa kul tet
ne ma", ka za li su u Mi nis tar stvu.
Osman Su lji}, na ~el nik op}i ne Sre bre ni ca, is ti ~e
da }e no va zgra da u ko joj }e bi ti smje {ten Pra vni
fa kul tet bi ti go to va do kon ca okto bra, uko li ko ne
bu de vre men skih ne po go da.
"Ova zgra da bez pro ble ma mo }i }e pri mi ti
pet fa kul te ta, odno sno pet is tu re nih odje lje nja. Imat
}e am fi te atar, u~i oni ce, ka bi ne te za pro fe so re, a na
za dnjem spra tu na pra vit }e mo i so be, odno sno spa -
va onice za pro fe so re", re kao je Su lji} do dav {i ka ko
je iz gra dnju zgra de sa 695.000 KM fi nan si ra lo Vi -
je }e mi nis ta ra BiH.
S.V.
Po za ko nu fa kul tet
mo ra bi ti vla snik pros to ra
i to je je dan od gla vnih uslo va
ko je mo ra ispu nja va ti
Stu den ti
tra `e
akti vni ju
ulo gu
BA NJA LU KA - Pred sta -
vni ci Stu den tske or ga ni za -
ci je Uni ver zi te ta u
Ba nja lu ci (SOBL) tra `e od
Mi nis tar stva pros vje te i kul -
tu re RS da omo gu }i ovoj
or ga ni za ci ji akti vnu ulo gu u
na jav lje nim iz mje na ma Za -
ko na o vi so kom obra zo va -
nju ili even tu al nom
do no {e nju no vog za ko na,
sa op {te no je iz SOBL.
Pred sta vni ke SOBL po se -
bno in te re su ju iz mje ne za -
kon skih odre dbi ko je se
odno se na pra va stu de na ta.
"U skla du sa odlu kom
Ko le gi ju ma Na ro dne skup -
t{i ne RS, SOBL ima pra vo
pri sus tva sje dni ca ma Odbo -
ra za obra zo va nje, na uku,
kul tu ru i in for mi sa nje i
Odbo ra za pi ta nje mla dih
Na ro dne skup {ti ne, na ko -
jim `e li mo da izne se mo
svo je pri je dlo ge", do da je se
u sa op {te nju. Iz SOBL na -
jav lju ju da }e tra `i ti da o
ovom pi ta nju raz go va ra ju
sa zva ni ~ni ci ma re sor nog
mi nis tar stva. (Srna)
Mla di sve vi {e
pi ju al ko hol
BA NJA LU KA - Pre drag Glu -
ha ko vi}, mi nis tar trgo vi ne i tu -
ri zma RS, izja vio je da tre ba
in ten zi vni je ra di ti na spro vo |e -
nju Ure dbe o za bra ni to ~e nja
al ko ho la li ci ma mla |im od 18
go di na, jer je sve ve }i broj ma -
lo lje tni ka ko ji kon zu mi ra ju al -
ko hol.
Glu ha ko vi} je re kao da sta tis ti ke
ne po ka zu ju pra vo sta nje o bro ju
dje ce ko ja su pro ba la al ko hol na
pi }a, ali da ne zva ni ~ni po da ci po -
ka zu ju po ve }a nje nji ho vog bro ja.
"Si gur no da svi or ga ni ko ji tre ba
da vr{e nad zor i kon tro lu spro vo -
|e nja ove ure dbe tre ba da bu du
jo{ akti vni je uklju ~e ni u taj po sao.
In spe kto rat RS tre ba da bu de gla -
vni akter i in ten zi vi ra rad na te re -
nu, ali sva ka ko da in spe kto ri ne
mo gu sa mi da pos ti gnu do bre re -
zul ta te, ve} tre ba sis tem ski dje lo -
va ti", re kao je Glu ha ko vi}. On
sma tra da dos ta mo gu da u~i ne
om bud sman za dje cu RS, in sti tu -
ci je ko je ra de s dje com, kao i ne -
vla din se ktor. (Srna)
Ud`be ni ke tre ba
da bi ra ju nas ta vni ci
SA RA JE VO - Me |u na ro dni i bh. ek sper ti upu ti li su Me li hi Ali}, mi -
nis tru obra zo va nja i na uke Fe de ra ci je BiH, i svim kan to nal nim mi nis -
tri ma u FBiH pre po ru ke za odo bra va nje i izbor {kol skih ud`be ni ka po
evrop skim stan dar di ma u ko jem se na gla {a va da je od fun da men tal ne
va `nos ti pra vo nas ta vni ka da iza be re ud`be ni ke ko je }e ko ris ti ti.
"Ovo pra vi lo ne smi je bi ti izos tav lje no ili do ve de no u pi ta nje od bi lo ko je
oso be ili or ga na. Fe de ral no i kan to nal na mi nis tar stva mo ra ju na lo `i ti di re -
kto ri ma {ko la da se ne smi ju mi je {a ti u ovaj pro ces. Ne op ho dno je uves ti
san kci je, odre di ti ro ko ve do ka da je po tre bno iz vr{i ti oda bir, a sis tem tre ba
bi ti do bro ko or di ni ran", na vo di se u pre po ru ka ma ek spe ra ta iz 15 ze ma lja
ko je su do ne se ne na kon me |u na ro dne kon fe ren ci je odr`a ne u Sa ra je vu 1.
sep tem bra.
Ek sper ti sa vje tu ju da sis tem odo bra va nja mo ra bi ti za sno van na pre ce du ri
pre gle da ru ko pi sa ko je pre gle da kom pe ten tni tim stru~ nja ka i ti me spri je ~i ti
dis tri bu ci ju ne kva li te tnih ru ko pi sa. (Fe na)
Sin di kat sma tra da ni je pra vo
vri je me za gra dnju i ku po vi nu zgra da
U to ku iz gra dnja
obje kta za smje {taj SI PA
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
Ni je ri je {en pro blem smje {ta ja
Odje lje nja Pra vnog fa kul te ta u Sre bre ni ci
8 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Za vr{en sa jam
p~e la rs tva
BR^KO - Na Trgu mla dih u
Br~kom ju ~e je za vr{en tro dne -
vni Tre }i me |u na ro dni sa jam
p~e lar stva i p~e lar ske opre me na
ko jem je u~es tvo va lo oko 40
p~e la ra iz BiH i op {ti ne Gu nja u
Hrvat skoj.
Do bi tnik zla tne pla ke te za kva -
li tet ba gre mo vog me da p~e lar
Asmir Du ra ko vi} iz Gra da ~ca
izja vio je da je ve oma za do vo -
ljan or ga ni za ci jom saj ma i da je
to bi la pri li ka za dra go cje nu raz -
mje nu zna nja i is kus tva. (Srna)
Otvo re n tur nir
u ka ra teu
VI [E GRAD - U Grad skoj
dvo ra ni u Vi {e gra du ju ~e je
otvo ren ^et vrti me mo ri jal ni ka -
ra te tur nir "Vi do je An dri}" za
sve uzras te i ka te go ri je, na ko jem
u~es tvu je vi {e od 300 ta kmi ~a ra
iz 12 ka ra te klu bo va iz Srbi je i
Re pu bli ke Srpske.
Otva ra ju }i ovu ma ni fes ta ci ju
spor ta i dru `e nja, To mi slav Po -
po vi}, na ~el nik op {ti ne Vi {e grad,
je na gla sio da je grad na Dri ni i
Rza vu mjes to spor ta i mla dos ti, a
da su se Vi {e gra |a ni do sa da po -
ka za li kao ve oma do bri or gan za -
to ri mno gih spor tskih
ta kmi ~e nja.
"@e lim da ta ko bu de i ovaj put,
a na spor tskom te re nu ne ka po -
bije de naj bo lji", do dao je Po po -
vi}.(Srna)
Panorama
Obnov lje na
ka to li ~ka crkva
BO SAN SKA KRU PA - Ka to li -
~ka crkva bla `e ne Dje vi ce Ma ri je u
Bo san skoj Kru pi sve ~a no je ju ~e
otvo re na slu `e njem sve te mi se ko ju
je pre dvo dio ba nja lu ~ki bis kup
Fra njo Ko ma ri ca.
Ovo m sve ~a nom ~i nu pri sus tvo vao
je ve li ki broj vjer ni ka te li ~nos ti iz
vjer skog i dru{ tve nopo li ti ~kog `i vo ta.
Ovaj sa kral ni obje kat, ko ji se na la zi u sa mom cen tru ovog gra da, u po -
dno `ju sre dnjo vje ko vne tvr|a ve, do te me lja je po ru {en u ra tnim dej stvi -
ma pri je {e sna est go di na.
Obno va crkve se odvi ja la u po slje dnjih de se tak go di na, a vri je dnost
ci je log pro je kta izno si la je oko 170.000 ma ra ka.
Naj vi {e sred sta va u ove svrhe iz dvo ji lo je Fe de ral no mi nis tar stvo za
kul tu ru, dok je os ta tak nov ca obez bije di la lo kal na vlast te vjer ni ci svo -
jim do na ci ja ma.
Bis kup Ko ma ri ca izra zio je uvje re nje ka ko }e ova crkva u bu du }nos ti
bi ti cen tar du ho vnog i dru{ tve nog `i vo ta ka to li ka na ovim pros to ri ma.
Z.^.
PRI JE DOR - Vla di ka ba -
nja lu ~ki Je frem ju ~e je u pri -
sus tvu ve li kog bro ja vjer ni ka i
gos ti ju osve {tao no vo iz gra |e ni
hram sve tog pro ro ka Ili je u
pri je dor skom na se lju Uri je.
Iz gra dnja no vog pra vo sla -
vnog hra ma tra ja la je pu nih de set
go di na, a sa gra |en je za hva lju ju -
}i us traj nos ti vjer ni ka i lju di do -
bre vo lje, ko ji su i nov ~a nim
pri lo zi ma po tpo mo gli iz gra dnju
ovog gran dio znog crkve nog zda -
nja.
U pri go dnoj be sje di
vla di ka ba nja lu ~ki Je frem ka zao
je da ni je bi lo la ko gra di ti ovaj
hram, ali da je bi lo ogro mne du -
ho vne sna ge vje ru ju }eg na ro da,
do bro ~i ni te lja i pred sta vni ka lo -
kal ne za je dni ce da se on po ~ne i
za vr{i.
Vla di ka Je frem ju ~e
je u ~in sve {te ni ka ru ko po lo `io
Slo bo da na Ma ri na, dok je na ~el -
ni ku Pri je do ra Mar ku Pa vi }u, ko -
ji je kum no ve crkve, uru ~io
or den sve tog Sa ve.
Pa vi} je re kao da je po se bno
ra dos tan i da je to ve li ki dan i
sve ~a nost za Pri je dor.
Pred hra mom na Uri ja ma ju -
~e su se oku pi li mno go broj ni
vjer ni ci, za ko je je pre ma tra di ci ji
pri re |en sve ~a ni ru ~ak.
D.K.
Osve {tan hram
Oli ve ra STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - Na mje {taj u Osno vnoj {ko li "Vuk
Ka ra d`i}" kraj nje je do tra jao i ni je obnav ljan ot kad
je {ko la otvo re na {ez de se tih go di na, a sa da ve} i
krov pro ki{ nja va, upo zo rio je Dra go rad Va si}, di re -
ktor ove {ko le.
"Osim ~i nje ni ce da krov pro ki{ nja va, da su i obje -
kat i sto la ri ja ja ko sta ri, evi den tan je i ne dos ta tak pros -
to ra", is ta kao je Va si}.
Osno vnu {ko lu "Vuk Ka ra d`i}" u Bi je lji ni po ha |a
1.530 u~e ni ka od prvog do de ve tog ra zre da ra spo re |e -
nih u 65 odje lje nja. U okvi ru ove {ko le pos to je i tri
odje lje nja za 20 dje ce s po se bnim po tre ba ma, a zas tu -
plje na je i in klu zi vna nas ta va za 18 u~e ni ka.
De se tak klu pa i dva de se tak sto li ca je tre ba lo
bi ti obe zbi je |e no za dvi je u~i oni ce u ko ji ma nas ta vu
po ha |a ju dje ca s po se bnim po tre ba ma, me |u tim, obe }a -
nje ko je je pri je go di nu da na dao Mi }o Mi }i}, na ~el nik
bi je ljin ske op {ti ne, jo{ ni je ispu nje no.
"Ta ~no je da sam to obe }ao pri je go di nu da na i da to
obe }a nje }e bi ti ispu nje no. O~e ku jem da mi iz {ko le po -
no ve ovaj zah tjev. Tru di mo se da obe zbi je di mo {to bo -
lje uslo ve za u~e ni ke", ka zao je Mi }i}.
Va si} je is ta kao da su u to ku i akti vnos ti na uvo |e -
nju vi deo-nad zo ra, za hva lju ju }i ro di te lji ma i do na to ri -
ma, a u ci lju be zb je dnos ti u~e ni ka.
Po red be zbje dnos ti dje ce u {kol skom dvo ri {tu i
{kol skom obje ktu, in ten zi vno se ra di i na za {ti ti dje ce u
sao bra }a ju.
"Na {a {ko la se na la zi u di je lu gra da gdje
se iz obje kta izla zi di rek tno na uli cu sa obje stra ne {ko -
le", ka zao je Va si} i do dao da su za je dno sa CJB Bi je lji -
na po dni je li zah tjev Op {tin skom odje lje nju za
stam be no-ko mu nal ne dje la tnos ti u ko jem tra `e pos tav -
lja nje vi bra ci onih tra ka na uli ci.
Osno vna {ko la "Vuk Ka ra d`i}" je je dna od na ja kti -
vni jih bi je ljin skih {ko la, a u okvi ru nje su i tri po dru ~ne
{ko le ko je se na la ze u Ra ~an skoj uli ci, u na se lju Amaj -
li je i na se lju Po po vi.
Na ~el nik Mi }i} po zvao {ko lu da
po no vo po {a lje zah tjev i obe }ao po mo}
[kol ski na mje {taj
star sko ro 50 go di na
Osim ~i nje ni ce da
krov pro ki{ nja va,
da su i obje kat
i sto la ri ja ja ko sta ri,
evi den tan je i
ne dos ta tak pros to ra,
is ta kao Va si}
Ru ko vod stvo
Osno vne {ko le
"Vuk Ka ra d`i}" u
Bi je lji ni upo zo ra va
na lo {e uslo ve ra da
Nje qo vo v| so ko preo sve -
sten stvo m| tro po ||t da bro bo san -
sk| N| ko |aj osve stao je ju •e na
pra vo s|a vn| pra zn|k Sa bor srp-
sk|h sve t| te |ja |s to |me n| no vo |z -
qra de n| hram u se |u Bran ko v| c|
kod Po qa t| ce.
Gra dnja hra ma u Bran ko v| c| -
ma. ko ja je po •e |a u pro |je ce
2007. qo d| ne. ko sta |a je oko
100.000 KM.
v|a d| ka N| ko |aj je osve stao | te -
me |je Pa ro h|j skoq do ma. te spo -
me n|k na ko jem su |sp| sa na
|me na 120 srpsk|h bo ra ca |z
ovoq kra ja stra da ||h u ota dzb|n -
sk|m ra to v| ma od 1914. qo d| ne.
M| tro po ||t N| ko |aj uru •|o je sre -
br n| or den sve toq Pe tra Da bro -
bo san skoq M|o dra qu | Pan k|
Jo ko v|c |z Obre nov ca. ko j| su ku -
mo v| hra mo vnoq krsta. |ko nos ta -
sa | te me |ja Pa ro h|j skoq do ma.
Ar h| je rej skom qra ma tom od|| -
ko van je Dra qan Lu qo nja |z Beo -
qra da. ovo qo d|s nj| kum
hra mo vne s|a ve. Gra ma te su do -
d|je |je ne | S|av ku Ðe b| cu |z Beo -
qra da. ko j| je pr| |o z|o crkve no
zvo no. M| |o ra du Oe b| cu |z Beo -
qra da | M| |o va nu Bje || c| |z So ko -
ca. na vo d| se u sa op ste nju.
Hram vri je dan
100.000 KM
Na ~el ni ku
Pa vi }u, ko ji je kum
crkve, uru ~en
or den sve tog Sa ve
Vla di ka ba nja lu ~ki
Je frem ka zao da ni je
bi lo la ko gra di ti ovaj hram
[kol ske klu pe su do tra ja le Dra go rad Va si}
OBA VJE [TE NJE
Upra vni odbor [u mar skog fa kul te ta u Sa ra je vu, na svo joj XXXIX
sje dni ci odr`anoj 09.09.2009. go di ne do nio je sl je de}u
O D L U KU
Po ni {ta va se dio kon kur sa objav ljen u ' ' Dne vnom ava zu' '
18.07.2009. go di ne, ko ji se odno si na izbor nas ta vni ka svih zva nja
na nas ta vnim pre dme ti ma, ka ko sli je di:
1. Ma te ma ti ka.................................1 iz vr{i lac
14. Li ko vno obra zo va nje.................1 iz vr{i lac
9 14. 9. 2009. qpofekfmkbl
Mje {o vi ti hol ding
"Elek tro pri vre da Re pu bli ke Srpske"
Ma ti ~no pre du ze }e
Akci onar sko dru{ tvo
T R E B I NJ E
Broj: 1.1/01-1943-2/09.
Da tum: 14.09.2009. go di ne
Po zi v za po dno {e nj e po nu da
Po la ze }i od Elek tro ener get skog bi lan sa Re pu bli ke Srpske za 2009. go di nu, Odlu ke Vla de Re pu bli ke Sr-
pske i Odlu ke Upra ve MH ERS br. 1.1/01-1943-1/09. od 11.09.2009. go di ne, a na osno vu Pra vil ni ka o
pro da ji i na bav ci (ku po vi ni) elek tri ~ne ener gi je na se dmi ~nom, mje se ~nom i go di{ njem ni vou, Upra va
MH ERS Ma ti ~no pre du ze }e a.d. Tre bi nje o b j a v l j u j e
J A V N I O G L A S
za pri ku plja nje po nu da za elek tri ~nu ener gi ju ko ja se pro da je u pe ri odu
od 01.10.2009. do 31.10.2009. go di ne
Mje {o vi ti hol ding "Elek tro pri vre da Re pu bli ke Srpske", Ma ti ~no pre du ze }e, Akci onar sko dru{ tvo Tre bi nje
(MH ERS), objav lju je ja vni oglas za pro da ju elek tri ~ne ener gi je kao {to sli je di:
LOT Sna ga Di ja gram i Ko li ~i na Pe ri od
broj ispo ru ke ga ran ci ja (MWh) ispo ru ke u
(MWh/h) ispo ru ke 2009. go di ni
LOT 1 30 band, ne ga ran to va na 22.350 01.10-31.10.
LOT 2 20 band, ne ga ran to va na 14.900 01.10-31.10.
37.250 MWh
1.1 Po nu da mo ra da gla si na ci je li pe ri od ispo ru ke, odno sno ci je li Lot, s tim da se is ta mo `e da ti na uku -
pnu ko li ~i nu (oba Lota) ili za po je di ni Lot.
Ispo ru ka elek tri ~ne ener gi je je ne ga ran to va na.
2. Ovaj po ziv se upu }u je svim za in te re so va nim po nu |a ~i ma. Pro da ja }e bi ti re ali zo va na pu tem me |u na -
ro dnog ja vnog ogla sa/ten de ra i otvo re na je, pod is tim uslo vi ma, svim do ma }im i stra nim po nu |a ~i ma.
3. Elek tri ~na ener gi ja }e bi ti ispo ru ~e na pre ko 110 kV, 220 kV i 400 kV da le ko vo da, pod uslo vi ma ko ji su
u skla du sa stan dar dnim pra vi li ma ko ja se pri mje nju ju u evrop skoj in ter ko ne kci ji (UC TE).
4. Uku pna ko li ~i na elek tri ~ne ener gi je ko ja se pro da je je: 37.250 MWh.
5. Mjes to ispo ru ke je unu tar Bo sne i Her ce go vi ne ili na bo san sko her ce go va ~koj gra ni ci, u skla du sa In co -
ter ms 2000.
MH ERS ne ra spo la `e s pre no snim pre ko gra ni ~nim ka pa ci te ti ma.
6. Ci je na tre ba bi ti izra `e na u /MWh, bez PDV-a i bez ta ksi za de kla ri sa ni izvoz elek tri ~ne ener gi je. Ta -
kse za de kla ri sa ni izvoz elek tri ~ne ener gi je (tro {ko ve pre no sa i uslu ge NOS BiH) u izno su od 4,65224
/MWh sno si ku pac, a za pro da ju unu tar BiH tro {ko vi pre no sa i NOS-a, fa ktu ri {u se kraj njem kup cu.
7. Po nu de mo ra ju bi ti pri mlje ne od stra ne MH ERS naj ka sni je do 11 ~a so va, po lo kal nom vre me nu, da na
21.09.2009. go di ne, na adre su:
MJE [O VI TI HOL DING
ELEK TRO PRI VRE DA RE PU BLI KE SRPSKE
Ma ti ~no pre du ze }e, Akci onar sko dru{ tvo Tre bi nje
Ste pe Ste pa no vi }a bb
89101 Tre bi nje
BO SNA I HER CE GO VI NA
za Ko mi si ju za pro da ju elek tri ~ne ener gi je
8. Za in te re so va ni po nu |a ~i mo gu pre uze ti ten der sku do ku men ta ci ju na veb stra ni ci MH ERS
(www.ers.ba). Po nu de se dos tav lja ju sa mo u skla du s ten der skom do ku men ta ci jom.
9. Po nu de mo ra ju bi ti dos tav lje ne na na zna ~e nu adre su naj ka sni je do 11 ~a so va po lo kal nom vre me nu,
da na 21.09.2009. go di ne i mo ra ju sa dr`a va ti ga ran ci ju po nu de na iznos od 3% od uku pne vri je dnos ti po -
nu de i pi smo na mje re ban ke da }e iz da ti ga ran ci ju za do bro iz vr{e nje po sla na iznos uku pne vri je dnos ti
ku plje ne elek tri ~ne ener gi je u slu ~a ju da ku pac po nu di odlo `e no pla }a nje.
10. Po nu de }e bi ti otvo re ne u pri sus tvu ovla {te nih pred sta vni ka po nu |a ~a ko ji odlu ~e da to me pri sus tvu -
ju, u 12 ~a so va da na 21.09.2009. go di ne u sje di {tu MH ERS, Ul. Ste pe Ste pa no vi }a bb, Tre bi nje, Re pu bli -
ka Srpska.
11. MH ERS za dr`a va pra vo da pri hva ti ili odbi je bi lo ko ju po nu du i da po ni {ti ten der ski pro ces i da
odbi je sve po nu de u bi lo ko je vri je me pri je za klju ~i va nja ugo vo ra bez od go vor nos ti pre ma po nu |a ~i ma i
oba ve ze da im obra zla `e ta kvu svo ju odlu ku.
12. Do dos tav lja nja po nu da sve de ta ljni je in for ma ci je mo gu se do bi ti od g|e Lji lja ne Dra {ko vi} na te le -
fon +387 59 277 151, (e-ma il: dlji lja @ers.ba).
Mixed Holding
Power Utility of the Republic of Srpska
Parent Joint-stock Company
T R E B I NJ E
Number: 1.1/01-1943-2/09
Date: 14
th
September, 2009
Invi t at i on f or Bi ds
Proceeding from the Energy Balance of the Republic of Srpska for the year 2009 and the Decision of the
Government of the Republic of Srpska and the Decision of the Management of Mixed Holding “Power
Utility of the Republic of Srpska” no. 1.1/01-1943-1/09 as of 11
th
September, 2009, as well as on the basis
of the Rules on the Sale and Procurement (Purchase) of Electric Energy at Weekly, Monthly and Annual
Level, the Management of Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska”, Parent Joint-stock
Company Trebinje, issues:
PUBLIC INVITATION
for collection of bids for electric energy to be sold
in the period from 1
st
to 31
st
October, 2009
Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska”, Parent Joint-stock Company Trebinje (here-
inafter: MH ERS) kindly informs you that it opens a procedure for electric energy sale, as it follows:
LOT Power Supply Diagram Energy Delivery Period
(no.) (MWh/h) and Guarantee (MWh) during 2009
LOT 1 30 baseload, non-guaranteed 22.350 01.10.-31.10.
LOT 2 20 baseload, non-guaranteed 14.900 01.10.-31.10.
37,250 MWh
1.1. The Bid must be addressed to the whole Delivery Period, i.e. whole Lot, as well as the same could be
addressed to the whole quantity (both Lots) or any Lot.
Electric energy supply is non-guaranteed.
2. This Invitation is referred to all interested Bidders. The sale will be realized through the international
public announcement – Tender – and it is open, under the same conditions, to all domestic and foreign
Bidders.
3. The electric energy will be supplied through the interconnections of 110 kV, 220 kV and 400 kV trans-
mission lines, in accordance with the standard terms and conditions that commonly apply for European
Interconnection (UCTE).
4. The total quantity of electric energy to be sold is: 37,250 MWh.
5. The delivery point is inside Bosnia and Herzegovina or Bosnian – Herzegovinian border (Incoterms
2000).
MH ERS does not dispose of any transmission cross-border capacity.
6. The price shall be quoted in /MWh, without VAT and without taxes for declared export of electricity.
Taxes for declared export of electricity (transmission costs and services of ISO BiH) in the amount of
4.65224 /MWh shall be borne by the Buyer, whereas transmission costs and services of ISO BiH for de-
livery of electricity inside BiH, are directly invoiced to the final-customers.
7. The Bids must be received by the MH ERS no later than 11.00 hours local time on 21
st
September,
2009 at the following address:
MJE[OVITI HOLDING
‘’ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE’’
Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebinje
Stepe Stepanovi}a bb
BOSNA I HERCEGOVINA
za Komisiju za prodaju elektri~ne energije
8. Interested Bidders may download the Bidding Documents from the MH ERS’ web-site www.ers.ba.
The Bids shall only be submitted in accordance with the Bidding Documents.
9. The Bids must be delivered to the above-stated address no later than 11.00 hours local time on 21
st
September, 2009 and must be accompanied by the Bid Security in the amount of 3% of the total value of
the Bid, and the Bank will issue the Letter of Intent containing the guarantee for good business perform-
ance in the amount of electric energy purchased if Buyer offers deferred payment (payment after deliv-
ery).
10. The Bids will be opened in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend at 12.00
hours local time on 21
st
September, 2009 at the MH ERS headquarters, Stepe Stepanovica bb, Trebinje,
the Republic of Srpska.
11. MH ERS reserves its right to accept or refuse any Bid, as well as to annul the Tender procedure and to
refuse all Bids at any time before entering the Contract without responsibility towards the Bidders and lia-
bility to clarify such a decision.
12. Until submission of the Bids, all additional information may be obtained from Mrs. Ljiljana
Draskovic (phone: +387 59 277 151; e-mail: dljilja@ers.ba).
FORUM PLUS
10 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Da li bh. par la men tar ci ma
tre ba uki nu ti pa u{a le?
Nor ma| no da sv| ho ce
da bu du m| n|s tr|. d| re kto -
r|. na •e| n| c|. kad je tu pa -
ra za qa ran to va na uz
m| n| ma |an rad. Do vo |jno
je sa mo da se po ja v|s
na po s|u | ta •ka.
Mi li vo je, Sa ra je vo
Za sto b| ne ko ht|o da bu -
de |n z| njer su mar stva |||
e|ek tro te hn| ke | ub| jao se
od po s|a. kad je |a kse
sje dje t| na ro d| te|j skoj
qrba •| | |sp| ja t| ka íe po •| -
tav dan.
mir nes45
@ho tma il.com
Gre ska je u sko| skom
s|s temu. jer b| se ta kv|
ka dro v| tre ba || us mje r| t|
na ne ka za n| ma nja za
ko ja ce b| t| po s|a. Sto b|
ne kom sme ta |o da bu de
m| n|s tar ener qe t| ke
umjes to m| n|s tar í| nan s| -
ja. ne ka sko |ar c| se b| to
pos ta ve za c||j.
Mir ko, Va re{
M| || je m| je b| t| ka íe dz| ja
ne qo se sma ra t| po ía -
ku| te tu | na da t| se ka ko
ce m| ne ko da t| po sao
po s||je pet qo d| na mu ko -
trpnoq stu d| ra nja. Pr| je
cu ko no ba r| sa t|. ne qo
ba c| t| pet qo d| na z| vo ta
na ía ku| tet.
an drej_21
@gma il.com
Dza be je za vrs| t| sva k|
ía ku| tet u ovoj na soj ze -
m|j| kad sv| do bro zna -
mo ka ko se om|a d| na
za pos |ja va po s||je to qa.
Da k|e. tre ba otvo r| t| ía -
ku| tet za ste |u. jer ce se
je d| no ta ko pos t| c| da
se ova ob|ast ko na •no
spe c| ja || zu je.
Mar ko,
Ba nja lu ka
vje ru jem da ce se | ovaj
pro b|em r| je s| t| ka da se u
po tpu nos t| pro ve de bo |onj -
sk| pro ces | ka da po tpu no
za z| v| obra zo vna re íor ma.
Do ta da ce mo mo ra t| |ma t|
strp|je nja.
Mu ni ra, Ze ni ca
Ka ko
ko men ta ri -
{e te
~i nje ni cu
da se
{ko lu ju
ka dro vi za
ko je ne ma
po sla?
Raz go va rao: Mir za ^U BRO
tran ka de mo krat ske akci je ni je odus ta la
od po vla ~e nja svo jih mi nis ta ra iz Vi je }a
mi nis ta ra BiH, tvrdi Ha lid Ge njac, pred -
sje dnik Gla vnog odbo ra SDA i prvi stra -
na ~ki ope ra ti vac za ime no va nja na
dr`a vnom ni vou.
Ge njac is ti ~e da je mo gu }e da }e
SDA za tra `i ti i os tav ku pred sje da va ju }eg Vi je }a mi nis ta -
ra BiH Ni ko le [pi ri }a zbog, ka ko ka `e, op stru kci je u
izbo ru Sa di ka Ahme to vi }a za mi nis tra si gur nos ti BiH.
NN: Mi nis tar od bra ne BiH, ko ji je ka dar va {e
stran ke, na ja vio je da }e pri sus tvo va ti na re dnoj sje -
dni ci Vi je }a mi nis ta ra BiH za ka za noj za da nas. Zna -
~i li to da je SDA odus ta la od po vla ~e nja svo jih
ka dro va iz dr`a vne vla de?
GE NJAC: Po vla ~e nje mi nis ta ra iz Vi je }a mi nis ta ra
BiH je dna je od mo gu }ih op ci ja ko je se ni smo odre kli.
Mi }e mo za je dno sa Stran kom za BiH od vi so kog pred -
sta vni ka za tra `i ti da de blo ki ra ime no va nje mi nis tra si -
gur nos ti, po tom sli je di sje dni ca par la men ta 16.
sep tem bra i vi djet }e mo pos to ji li mo gu }nost da se na toj
sje dni ci raz go va ra i rije {i pi ta nje ime no va nja. Tre ba mo
sa ~e ka ti ne ko li ko da na, pa ako ovi po te zi ne re zul ti ra ju
de blo ka dom ime no va nja, on da }e Pred sje dni{ tvo SDA
odlu ~i ti o po vla ~e nju ili o ne kim dru gim po te zi ma.
NN: Ko ji su to dru gi po te zi?
GE NJAC: Pos to je za go vor ni ci ide je da se mo ra
tra `i ti od go vor nost onog ko ji je od go vo ran za blo ka de.
Po zna to je da ima mo spo ra zum o for mi ra nju vlas ti ko jim
je ja sno pre ci zi ra no ko joj stran ci pri pa da ko ja po zi ci ja.
Do go vor je po {to van u svim do sa da {a njim si tu aci ja ma
sa mo ne u slu ~a ju ime no va nja mi nis tra si gur nos ti BiH.
Pred sje da va ju }i Vi je }a mi nis ta ra BiH je od go vo ran za
kr{e nje ovog spo ra zu ma ali i za ko na o Vi je }u mi nis ta ra
BiH ko ji ja sno pro pi su je da mo ra u ro ku od dva da na od
pri je ma mi{ lje nja SI PA i Cen tral ne izbor ne ko mi si je
ime no va nje mi nis tra pro sli je di ti par la men tu. Pred sje da -
va ju }i Vi je }a mi nis ta ra to ni je ura dio i ovaj rok je pro bio
pri je de set da na. To je o~i to kr{e nje za ko na.
NN: Zna ~i li ovo da }e te tra `i ti os tav ku ili po kre -
nu ti pro ce du ru ra zrje {e nja Ni ko le [pi ri }a s fun kci je
pred sje dva ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH?
GE NJAC: Da, i to je je dna od mo gu }nos ti. Pred -
sje dva ju }i je od go vo ran za ovu blo ka du. Izlaz je u to me
da [pi ri} pres ta ne blo ki ra ti ili da ga bude ra zrije {en. Ko -
na ~an stav o ovom pi ta nju ipak }e da ti Pred sje dni{ tvo
SDA. Je di no {to je si gur no jes te da ne }e mo do pus ti ti
nas ta vak op stru kci ja i o~i te zlo upo tre be. Sve ovo ne mo -
`e ni ti }e pro }i bez na {e ade kva tne rea kci je.
NN: [ta }e te tra `i ti od vi so kog pred sta vni ka me -
|u na ro dne za je dni ce za BiH?
GE NJAC: Us tav i za ko ni BiH ne pre dvi |a ju me ha -
ni zme za de blo ka du u si tu aci ja ma po put ove u ko joj
pred sje dva ju }i Vi je }a mi nis ta ra BiH otvo re no i ja sno po -
ru ~u je da }e nas ta vi ti kr{ iti za kon. Par la ment ne mo `e
ura di ti ni {ta. Ru ke su za ve za ne i svim os ta lim in sti tu ci ja -
ma. Je dnos ta vno, mi ne ma mo me ha ni zme za de blo ka du
a pos to je me ha ni zmi za blo ka du. Vi so kom pred sta vni ka
upo znat }e mo s hro no lo gi jom pro ble ma, sa ucje na ma
pred sje dva ju }eg ko ji po ve zu je ne po ve zi va ime no va nja
te proi zvo di stal ne blo ka de. Do ma }e in sti tu ci je ne ma ju
me ha ni zme de blo ka de, oni su, pre ma Ane ksu 10 Dej ton -
skog mi ro vnog spo ra zu ma, u ru ku ama vi so kog pred sta -
vni ka. I nje go va je od go vor nost da se uklju ~i i rije {i ovaj
pro blem.
NN: SDA je ne da vno pre zen ti ra la spo ra zum o
ra spo dje li klju ~nih fun kci ja na dr`a vnom ni vou. Pos -
to je li me |us tra na ~ke kon sul ta ci je o ovom spo ra zu -
mu ili je ve} odba ~en?
GE NJAC: Pri je dlog spo ra zu ma o ra spo dje li klju -
~nih po zi ci ja dos ta vi li smo stra na ka ma par la men tar ne
ve }i ne. U~i nio je to mi nis tar od bra ne Sel mo Ci ko ti} pre -
ko Vi je }a mi nis ta ra BiH. Zna mo da Stran ka za BiH ana -
li zi ra ovaj do ku ment te da ima ju odre |e ne pri mje dbe {to
je i nor mal no. Os ta le stran ke ni su nam dos ta vi le ni ka kve
su ges ti je. Pri je dlog spo ra zu ma do bio je i pred sje da va ju }i
Vi je }a mi nis ta ra BiH ko ji ve} go di na ma po nav lja da ne
mo `e ra di ti bez po li ti ~ke po dr{ke a igno ri ra po ku {aj po li -
ti ~kog do go vo ra. Po nu |e na rje {e nja mo gu }e je ko ri gi ra ti
jer ma te ri jal ko ji smo na pra vi li tre ba bi ti osno va za raz -
go vo re. @e lje li smo da do go vo rom ri je {i mo pro blem
ime no va nja a sa da pred sje da va ju }i Vi je }a mi nis ta ra BiH,
ko ji na vo dno tra `i do go vor, bje `i od raz go vo ra.
S
Mo gu }e da SDA za tra `i
i os tav ku Ni ko le [pi ri }a
Ni smo odus ta li
od na pu {ta nja
Vi je }a mi nis ta ra
Ha lid Ge njac,
pred sje dnik
Gla vnog
odbo ra Stran ke
de mo krat ske
akci je
Sa Stran kom za BiH od
vi so kog pred sta vni ka
za tra `i }e mo da
de blo ki ra ime no va nje
mi nis tra si gur nos ti BiH,
re kao Ge njac
Ge njac: Do ma }e in sti tu ci je
ne ma ju me ha ni zme de blo ka de
F
O
T
O

N
N
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 11
Forum
Obra zo va nje
^el ni lju di Uni ver zi te ta u Ba nja lu ci upo zo ra va ju da je kraj nje vri -
je me da se di gne glas pro tiv ko mer ci ja li zo va nog obra zo va nja. Gdje
ima di ma, ima i va tre.
Po slje dnjih ne ko li ko go di na otvo re no je na de se ti ne pri va tnih fa -
kul te ta u RS. Ne ki ~ak ne ispu nja va ju ni osno vne uslo ve za rad, a o~i -
gle dno je do vo ljno da vla snik ima dvi je pros to ri je i ko ji ra ~u nar ka ko
bi otvo rio vi so koo bra zo vnu us ta no vu. Na ra vno, ~ast izu ze ci ma.
Da stvar bu de jo{ go ra, po je di ne pri va tne vi so ko {kol ske us ta no ve
do bi le su i na ziv "ku po vni fa kul tet", ~i me je za is ta sve re ~e no. Za de -
ce ni ju ili dvi je, ka da sta ri ji
pro fe so ri odu u pen zi ju, na
fa kul te ti ma }e pre da va ti
kva zi pro fe so ri ko ji stu den ti -
ma ne }e zna ti pre ni je ti ni
osno vne de ta lje iz nas ta -
vnog pro gra ma. Pri ~a mo o re for mi obra zo va nja, a ni smo us ta no vi li
ni gla vne ra zli ke izme |u do brog i lo {eg. Si tu aci ja ni je bri ljan tna ni
na ja vnim fa kul te ti ma.
Zar i ku po va nje ispi ta na ja vnim fa kul te ti ma ni je je dan od vi do va
ko mer ci ja li za ci je obra zo va nja? Svi ma nam je do bro po zna to da na
po je di nim ja vnim i ugle dnim fa kul te ti ma pos to ji ja sno de fi ni san cje -
no vnik za po la ga nje ispi ta. Na dle `ni ~e ka ju da se ne ki stu dent odva `i
i ri zi ku je da ne do bi je di plo mu i ja vno pro zo ve pro fe so ra ko ji, po
pra vi lu, opu {te no uzi ma mi to jer zna da stu den to va ri je~ pro tiv nje -
go ve re do vno gu bi bit ku. Osim u ame ri ~kim fil mo vi ma.
Ako bi ne ko pos ta vio pi ta nje za {to mla di iz RS odla ze po di plo mu u
inos tran stvo, ovo su sa mo ne ki od od go vo ra.
STAV
Pi {e:
Bo ja na DIV LJAK
Newsweek
@enski faktor -
ra|anje tr`i{ta
predvo|enog
`enama
Time
Nezalije~ena
rana
Njema~ke
Press
DA ILY MA IL
Svo ju prvu ci ga re tu je za pa li la
ka da je do {lo do za mra ~e nje ~i ta ve
Evro pe uo~i po ~et ka Prvog svjet -
skog ra ta 1914. go di ne.
Od ta da ni je pu {ta la iz ru ke ci ga -
re te. Ali to se pro mije ni lo ovih da -
na ka da je Vi ni Len gli, sta ra 102
go di ne, pres ta la sa ovom na vi kom
na kon pu nih 95 go di na.
Len gli je va, ko ja di je li ci ga re te sa
svo jim pri ja te lji ma, ka `e da ni je
do bi la rak za to {to ne uvla ~i dim
ci ga re te u plu }a.
Biv {a ra dni ca u je dnom ser vi su
za pra nje ru blja sa da `i vi u ju `nom
di je lu Lon do na, Kroj do nu, i ka `e
da je po ~e la pu {i ti za to {to su svi u
pro {los ti pu {i li.
"Po ~e la sam da se ne bih iz dva ja -
la od dru gih. Ta da ni smo zna li za
zdravs tve ne pro ble me. "
Od nje nog prvog di ma 1914. go -
di ne Len gli je va je pu {i la pet ci ga -
re ta dne vno i uku pno je po pu {i la
170.000 ko ma da to kom `i vo ta.
Uvi jek je pri ru ci ima la ci ga re te,
na ro ~i to to kom Ve li ke de pre si je i
Dru gog svjet skog ra ta.
"@i vim u bli zi ni Bi gin Hi la i to -
kom ra ta su se mo gle ~u ti bom be
ko je su ispu {ta li nje ma ~ki avi oni.
Ne ke bom be su pa da le bli zu mo je
ku }e. Na kon to ga uvi jek sam mo -
ra la za pa li ti ci ga re tu da bih se smi -
ri la", obja{ nja va ona.
"Ni smo zna li da li }e mo pre `i -
vje ti do slje de }eg ju tra i za to smo
odlu ~i li da u`i va mo u `i vo tu ko li -
ko god je mo gu }e."
Tri de se tih go di na pro {log vi je ka
ugla vnom su pu {i le `e ne iz sre dnje
i vi {e kla se, ali se to sve pro mije ni -
lo na kon Dru gog svjet skog ra ta.
Vi {e `e ne je po ~e lo ra di ti i za ra |i -
va ti i ima le su no vac i mo gu }nos ti
da pu {e, ta ko da je 1945. go di ne
tre }i na `e na pu {i lo, a do 1949. go -
di ne taj broj se ve} po peo na 41
ods to.
Da nas je pu {e nje mno go ma nje
dru{ tve no pri hva tlji vo.
Na dle `ni ~e ka ju
da se ne ki stu dent odva `i
i javno pro zo ve pro fe so ra
Iz pozadine
Mo gu }e da su na {i na ro di na u~e ni da ima ju iznad se be
ca ra, kra lja, vel mo `u, oku pa to ra, pa su de zo ri jen ti sa ni
ako sa mi mo ra ju odlu ~i va ti u ko jem prav cu da kre nu
Pi {e:
Sead FE TA HA GI]
i ta me po zna nik ka ko tu ma -
~im da su u biv {em sis te mu
na {i na ro di ~i ni se is kre no
pljes ka li Ti tu i on da{ njem
so ci ja li zmu, a pre ko no }i su
im okre nu li le |a i pri hva ti li
na ci ona li zam. Ka `em da i
mno go pa me tni ji lju di od me ne, ko ji se i pro -
fe si onal no ba ve tom so ci jo lo {kom te mom,
ni su ba{ si gur ni u svo je sta vo ve. Ima mno go
tu ma ~e nja {ta se to zbi va lo s na {im na ro di -
ma, jer je tran zi ci ja bi la mno go dru k~i ja ne go
u os ta lim biv {im so ci ja lis ti ~kim ze mlja ma.
[ta je to {to je ma su okre nu lo za 180 ste pe ni?
To da je na rod po da ni ~ar ski je is ti ni to, ali
jo{ ne do vo ljno da bi se je dan sal to mor ta le
obja snio. Ka ko pro tu ma ~i ti da na {i po li ti ~a ri
bez izu zet ka go vo re ka ko je ka pi ta li zam ko ji
smo pri hva ti li mu ko trpan sis tem, ali nam ne
od go va ra ju za {to su ga on da pri hva ti li? Sve
se ~i ni ne ka ko ap sur dno. Ne pres ta no slu {am
od lju di na uli ci, u ka fa ni, ka ko je u biv {em
sis te mu sva ko imao pla tu, ka ko je so ci jal na
skrb bi la na za vi dnom ni vou, a on da ti is ti
lju di hva le da na{ nju slo bo du go vo ra.
Mno go pu ta su me upra vo ti ko ji hva le
slo bo du go vo ra upo zo ra va li da ne go vo rim i
ne pi {em ona ko ka ko mi slim, jer je ve oma
opa sno. Da li se ova kvoj vlas ti, ko ja je o~i -
gle dno ne spo so bna i po kva re na, na ro di do -
dvo ra va ju iz ku ka vi ~lu ka?
Mno go tu ima is ti ne, na {i na ro di su us -
tra {e ni, za to se zbi ja ju u to ro ve ka ko bi se za -
{ti ti li. A naj bo lje je bi ti u na ci onal nom to ru,
jer nas vo |a evi den tno {ti ti. Mo gu }e da su
na {i na ro di na u~e ni da ima ju iznad se be ca ra,
kra lja, vel mo `u, oku pa to ra, pa su de zo ri jen ti -
sa ni ako sa mi mo ra ju odlu ~i va ti u ko jem
prav cu da kre nu.
Za {to su na {i na ro di pre vrtlji vi, us tra {e ni,
la` lji vi, u mno go me se od go vor na la zi i u to -
me {to su ne pi sme ni i neo bra zo va ni. Po gle -
daj te sta tis ti ku u tom smi slu, pa }e te vi dje ti
da smo okru `e ni ogro mnom ma som lju di ko ji
se je dva zna ju po tpi sa ti, a o go vo ru da se i ne
po mi nje.
Pa {ta }e taj ~o vjek ko ji u svom sta nu ne -
ma ni je dnu knji gu, izu zi ma ju }i ne ko li ko
ud`be ni ka za dje cu, pro su |i va ti o dru{ tvu i
vre me nu u ko jem `i vi? A to do bro do |e ovim
{to su se pri hva ti li fo te lja, jer pod so bom
ima ju po slu {an na rod, ko me sa mo tre ba da ti
ko mad hlje ba da bi bio za do vo ljan.
Vla da ju }i lju di da nas su uvje ri li ove ja -
dne lju de da se u biv {em sis te mu ni je smje lo
i}i u crkvu i d`a mi ju. Je di no je is ti na da ako
si ne ka da `e lio ga nja ti ka ri je ru mo rao si u
prin ci pu bi ti ~lan Sa ve za ko mu nis ta, a u to
ja to ni su bi li pri ma ni vjer ni ci. Zna ~i sa mo za
ka ri je ris te ni je bi lo zgo dno pre da va ti se Bo -
gu, zbog to ga da nas ima mo pre gr{t la `nih
vjer ni ka, ko ji su uvi dje li da su crkva i d`a mi -
ja izvan re dan na ~in ka ko do mo }i se vlas ti.
U ovom mje se cu, u vri je me mu sli man -
skog pos ta, ra ma za na, vla da tor tu ra no vo -
kom po no va nih pos ta }a. Kon tro li {u gdje god
mo gu da li mu sli ma ni pos te, ko re one ko ji ni -
su okre nu ti isla mu. Ni je ri je dak slu ~aj da je
za po sao mi nus ono me ko ji je vi |en da ne
pos ti. A naj lju }i `re ci su upra vo lju di iz na ro -
da, ko ji su do {li na svo je da su de.
Go to vo sva ki dan sam u ka fa ni izlo `en
mrkim po gle di ma da mi se je lo i pi }e na la zi
na sto lu, {to je svo je vrsna ti ra ni ja la `nih na ro -
dnih tri bu na. Vjer ni ci u biv {em sis te mu ni su
bi li to li ko izlo `e ni ne pri ja telj skim po gle di ma
kao da nas ate is ti.
Pa on da ka da se de {a va ju ek sce si, ru {e -
nja nad gro bnih spo me ni ka, pi sa nje fa {is ti ~kih
gra fi ta po vjer skim obje kti ma, ur la nje {o vi -
nis ti ~kih pa ro la po fu dbal skim sta di oni ma, to
sve na ila zi na ni ka kvu ili mla ku osu du na {ih
po li ti ~a ra. Ka da bi is kre no Ha ris Si laj d`i},
Su lej man Ti hi}, Mi lo rad Do dik, Dra gan ^o -
vi} i Bo `o Lju bi} vri snu li pro tiv ta kvih "ek -
sce sa", dru ga ~i je bi se na rod po na {ao. Ali
puk zna da na ro dne vo |e is tin ski to le ri {u te
na ci ona lis ti ~ke ispa de, pa im je dra go da se
na taj na ~in do dvo re svo jim gla ve {i na ma.
Ispa lo je ne ko pre pu ca va nje izme |u
Srbi je i ne kih vo |a u Bosni i Hercegovini.
Pred sje dnik Srbi je Bo ris Ta di} otvo rio je
Osno vnu {ko lu "Srbi ja" na Pa la ma, a Si laj -
d`i} mu je za mje rio {to kao pred sje dnik je -
dne dr`a ve ni je po sje tio Pred sje dni{ tvo
Bosne i Hercegovine. A Ta di} je od go vo rio
da ni ko ni je htio s njim raz go va ra ti. Me |u -
tim, me ni je u sve mu ovo me ne {to dru go za -
ni mlji vi je. Na Pa la ma Ta di} je go vo rio ne
kao pred sje dnik su sje dne dr`a ve ne go kao
pred sje dnik svih Srba. Zar to ni je izra zi ti na -
ci ona li zam?
Na rod vje ru je na ci onal nim te le vi zi ja ma
ko je sve vi {e ga je ne pri ja telj ske po ru ke pre -
ma onim dru gi ma. Pri je ne kog vre me na po -
zvan sam u Ba nja lu ku na okru gli sto "Pro tiv
mr`nje i is klju ~i vos ti", ali na po zi vu ni je na -
zna ~e no da or ga ni za tor Udru `e nje gra |a na
"Grad" sno si tro {ko ve pu ta i bo rav ka.
Kao pen zi oner ne mam no va ca da fi nan -
si ram put, ni sam Va len tin In cko ili vla di ka
Gri go ri je da imam svog {o fe ra i za hva tim
dne vni ca ko li ko mi je dra go. Na kon se si je
na rod Republike Srpske je oba vi je {ten da Sa -
raj li je ni su htje le do }i na sas ta nak. Ni je te {ko
la ga ti na ro du.
Puk zna da
na ro dne vo |e
is tin ski to le ri {u
te na ci ona lis ti ~ke
ispa de, pa im
je dra go da se
na taj na ~in
do dvo re svo jim
gla ve {i na ma
Vjer ni ci u
biv {em sis te mu
ni su bi li to li ko
izlo `e ni
ne pri ja telj skim
po gle di ma kao
da nas ate is ti
Pres ta la pu {i ti
na kon 95 go di na
P
La`ljivi narodi
Len gli je va
je dne vno pu {i la
pet ci ga re ta
12 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Pre mi nu la od
ope ko ti na
ORA [JE - Mar ta Mi li ~i} (73)
iz se la Do nja Ma ha la, kod Ora -
{ja, umrla je u su bo tu uju tro u
Uni ver zi tet sko-kli ni ~kom cen tru
u Tu zli na kon {to je u pe tak oko
15 sa ti te {ko stra da la u po `a ru.
Mi li ~i }e va je ne ko li ko tre nu ta -
ka pri je tra ge di je pa li la tra vu i
nis ko ras ti nje. Vje tar je ras plam -
sao va tru i bu kti nja se ve li kom
brzi nom pre ni je la na je dan od
plas te ni ka. Sta ri ca je po ku {a la
uga si ti pla men, me |u tim, gus ti
dim je bio jak i ona je pa la u
nes vijest.
Va tre na sti hi ja je ta da pre {la
pre ko ne sre tne `e ne i ona je za -
do bi la te {ke ope kli ne i pre ve ze na
je u UKC Tu zla, gdje je una to~
na po ri ma li je ~ni ka po dle gla.
N.Tr.
Us ko ro
op tu `ni ca
pro tiv
Ba la ba no ve
BA NJA LU KA - Okru `no tu `i -
la{ tvo u Ba nja lu ci us ko ro }e po -
di gnu ti op tu `ni cu pro tiv Bran ke
Ba la ban (53) iz Lju bo go {te kod
Pri je do ra zbog iza zi va nja te {ke
ne sre }e u ko joj su u mar tu ove
go di ne na pje {a ~kom pre la zu u
ba nja lu ~kom na se lju Bo rik po gi -
nu li pe to go di{ nja A.G. i njen
djed Mo m~i lo Ku ri d`a (63), pot -
vrdio je ju ~e "Ne za vi snim" izvor
bli zak is tra zi.
A.G. i njen djed Mo m~i lo Ku ri -
d`a po gi nu li su 19. mar ta ove go -
di ne, oko 11.45, u te {koj ne sre }i
na Bu le va ru voj vo de @i vo ji na Mi -
{i }a u ba nja lu ~kom na se lju Bo rik.
Unu ku i dje da, dok su pre la zi li
pje {a ~ki pre laz u ne po sre dnoj
bli zi ni mar ke ta "Maxi", pri ne -
do zvo lje noj brzi ni uda ri la je
Bran ka Ba la ban. Uvi |aj na
mjes tu ne sre }e po ka zao je da
Ba la ba no va ni je ko ~i la, te da su
auto na kon ne sre }e za us ta vi li
stu bo vi po red ces te.
N.M.
Osu mnji ~e ni
di ler u pri tvo ru
BA NJA LU KA - Su di ja za pret -
ho dni pos tu pak ba nja lu ~kog
Okru `nog su da odre dio je je dno -
mje se ~ni pri tvor za El mi ra Hus ki -
}a (36) iz Sa ra je va, osu mnji ~e nog
da je bio ~lan kri mi nal ne gru pe
ko ja se ba vi la ras tu ra njem he ro ina
u Ba nja lu ci i La kta {i ma. Hus ki }u
je pri tvor odre |en zbog mo gu }eg
uti ca ja na svje do ke, te ome ta nja
kri vi ~nog pos tup ka.
Osu mnji ~e ni se te re ti da je to -
kom 2009. go di ne za je dno sa
Ale ksan drom Nin ko vi }em (37),
Dra ga nom Ma ~ko vi }em (26) i
Bo ja nom Mi ljko vi }em (20) svi
iz Ba nja lu ke, a ko ji se ve} na la ze
u pri tvo ru, na bav ljao he ro in od
ne po zna te oso be, te ga pro da vao
zavi sni ci ma u Ba nja lu ci i La kta -
{i ma.
N.M.
Hronika
Policijski
bilten
Osu mnji ~e ni za
ubis tvo u pri tvo ru
Pro la zni ci spri je ~i li
si lo va nje
Uhap{en zbog
pre pro da je dro ga
LJU BU [KI - Mir ko Bo ras (36)
iz Lju bu {kog uhap{en je zbog su -
mnje da je po ~i nio ka zne no dje lo
ne do zvo lje ne proi zvo dnje opoj nih
dro ga.
Na kon de ta ljne is tra ge, pri pa dni ci
Kri mi na lis ti ~ke po li ci je PU Lju bu -
{ki do {li su do ope ra ti vnih po da ta ka
da se Bo ras ba vi pre pro da jom dro -
ge, pa je uz sa gla snost de `ur nog kan-
tonalnog tu `i oca iz vr{en pre tres
nje go ve porodi~ne ku }e. Is tra `i oci
su pro na {li 72 gra ma su {e ne ma ri hu -
ane, 143 sje men ke in dij ske ko no plje,
di gi tal nu va gu i ma nju ko li ~i nu voj ne
mu ni ci je. Bo ras je odmah uhap{en i
pri ve den u slu `be ne pros to ri je PU
Lju bu {ki, gdje je za dr`an 24 ~asa
dok ni je obav lje na kri mi na lis ti ~ka
obra da, na kon ~e ga je pu {ten da se
bra ni sa slo bo de.
N.M.
Pro na |en le{
ZE NI CA - U ko ri tu ri je ke Ko -
~e ve, u ze ni ~kom na se lju Pi{ }e,
ju ~e uju tro pro na |en je le{ ne po -
zna te mu {ke oso be.
Le{ je pro na |en oko 9.45, a iz po -
li ci je su na ve li da je ri je~ o mu {koj
oso bi sta ros ti izme |u 40 i 45 go di -
na. Ne po mi ~no ti je lo na be ton skoj
po dlo zi ri je ke Ko ~e ve prvi su pri -
mije ti li gra |a ni, ko ji su te le fo nom o
to me oba vi jes ti li de `ur nog u Po li -
cij skoj sta ni ci Cen tar u Ze ni ci.
Is tra `ni po li cij ski tim na ~e lu sa
de `ur nim kan to nal nim tu `i ocem
Ve snom Ka knjo oba vio je uvi |aj
na kon ko jeg je tu `i lac za tra `i la ob -
du kci ju ti je la pro na |e ne oso be da bi
se ut vrdio uzrok smrti. (Ze da)
Pro na |e ni ukra de ni
golf i mo to cikl
V. DU KA
TRE BI NJE - Pri pa dni ci CJB Tre bi nje su u
akci ji to kom vi ken da pro na {li golf 6 i mo to cikl mar -
ke apri lija, ukra de ne u na se lju Hru pje la pri je pe -
tna es tak da na.
Pre ma ri je ~i ma Raj ne Pa re `a nin, por tpa ro la ovog
cen tra, vo zi la, od ko jih je pre ma pri ja va ma o{te }e nih golf
bio vri je dan oko 25.000 eura, a mo to cikl oko 7.000 eura,
pro na |e na su u ne dje lju uju tro, u je dnoj od ga ra `a u Uli ci
Ca ri ne.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da je vla snik gol fa Mi -
{o Zu bac, Tre bi njac ko ji `i vi i ra di u Nje ma ~koj, dok je
vla snik mo to ci kla dr`av lja nin Srbi je, ko ji je u na se lju
Hru pje la iznaj mio stan.
"Kri mi na lis ti ~ka po li ci ja ovog cen tra ra spo la `e ope -
ra ti vnim sa zna nji ma o mo gu }im iz vr{i oci ma ovih dje la, o
ko ji ma u ovom tre nut ku mo gu sa mo da ka `em da se ra di
o li ci ma odra ni je po zna tim po li ci ji i ko ja su jo{ odra ni je
do vo |e na u ve zu s iz vr{e njem ova kvih i sli ~nih kri vi ~nih
dje la", ka za la je Pa re `a ninova.
Iako su se broj ni no vi na ri i sni ma te lji oku pi li
is pred po me nu te ga ra `e, ni smo mo gli zva ni ~no sa zna ti
iden ti tet even tu al nih po ~i ni la ca ko ji su po me nu ti, iden ti tet
vla sni ka ga ra `e ili ime na vla sni ka ukra de nih vo zi la. S tim
u ve zi Pa re `a ni no va je do da la sa mo to da pri pa dni ci po li -
ci je nas tav lja ju rad na do ku men to va nju kri vi ~nih dje la, o
~e mu }e ja vnost bi ti bla go vre me no oba vije {te na, a sa da
sli je di krim-te hni ~ka obra da vo zi la.
Po gi nu le
dvi je
Sa raj ke
Sao bra }aj na
ne sre }a u
na se lju
Pod kra je vi,
kod Pa la
BA NJA LU KA - Okru `ni sud
u Ba nja lu ci odre dio je mje sec
da na pri tvo ra za Mi la na \ur -
|e vi }a (73) iz Bo ~ca kod Ba nja -
lu ke osu mnji ~e nog da je pro {le
se dmi ce ubio svog ko m{i ju Bo -
go lju ba No va ko vi }a (62).
\ur |e vi }u je pri tvor odre |en
zbog bo ja zni da }e, uko li ko se bu -
de bra nio sa slo bo de, uti ca ti na
svje do ke, te zbog mo gu }eg uzne -
mi re nja gra |a na, s ob zi rom da mu
se mo `e izre }i ka zna za tvo ra u tra -
ja nju od 10 go di na.
Ti je lo No va ko vi }a pro na {la je
10. sep tem bra oko dva ~a sa iza po -
no }i nje go va maj ka Sta na (90),
pred pra gom po ro di ~ne ku }e.
Maj ka ubi je nog is prva ni je ni
zna la da se ra di o nje nom si nu.
Sta na je na ime, oti {la do No va -
ko vi }e ve so be, ali je u nje go vom
kre ve tu za te kla ko m{i ju \ur |e vi -
}a, ko ga je za mo li la da po gle da ko
to le `i is pred nje ne ku }e.
\ur |e vi}, ko ji je bio u al ko ho li -
sa nom sta nju, oti {ao je do ula znih
vra ta i vi dio No va ko vi }a ka ko ne -
po mi ~no le `i.
Po li ci ja je ne ko li ko ~a so va na kon
uvi |a ja zbog ubis tva No va ko vi }a,
uhap si la upra vo \ur |e vi }a ko ji se
pak bra nio da se ne sje }a ni ~e ga,
jer je bio pi jan.
Izvor "Ne za vi snih" bli zak is tra zi
jo{ ra ni je je na veo da je No va ko vi}
ubi jen sa 15 uda ra ca cje pa ni com u
gla vu.
Na kon ob du kci je ut vr|e no je da
je No va ko vi} za do bio i pre lom vi -
{e re ba ra, te da je imao po dli ve
ispod vra ta, {to uka zu je da je bio
dav ljen.
N.M.
\ur |e vi }u pri tvor
odre |en zbog bo ja zni
da }e, uko li ko se bu de
bra nio sa slo bo de,
uti ca ti na svje do ke
TU ZLA - Adel Su lji} (19) iz
Ka le si je uha p{en je zbog po ku {a -
ja si lo va nja Ane V. (21) iz Tu zle,
u Uli ci Oba la zma ja od Bo sne.
On je dje voj ci, ko ja je i{la pje {a -
~kom sta zom, pri {ao s le |a i po ~eo
je da vi ti. Ta ko ju je odvu kao u
obli` nje {i pra `je, gdje ju je obo rio
na tlo i strgao gor nji dio odje }e.
Dje voj ka je vris ci ma do zi va la u
po mo}, a za hva lju ju }i sa vjes ti slu -
~aj nih pro la zni ka, spri je ~e no je si lo -
va nje.
Na ime, ka da su pro la zni ci nai {li,
Su lji} se pre pla {io i po ku {ao bje `a -
ti, ali su ga oni spri je ~i li u to me, a
je dan od gra |a na je po zvao po li cij -
sku pa tro lu, ko ja se za ne ko li ko mi -
nu ta na {la na li cu mjes ta.
Pri li kom ha p{e nja, po li ci ja je
kon sta to va la da je Su lji} i sa se be
ski nuo gor nji dio odje }e. S ob zi rom
na pro `iv lje ni stres, `rtva je pre ve -
ze na u Hi tnu po mo}, a po na lo gu
kan to nal ne tu `i te lji ce Mir ze te Be -
gi} pod vrgnu ta je gi ne ko lo {kom
pre gle du.
J.[.
A. SOR GU^
IS TO ^NO SA RA JE VO - Se mi ja To plan ( 41) i
Mej ra Mu ja no vi} (63), obje iz Sa ra je va, po gi nu le su u
su bo tu na ve ~e u sao bra }aj noj ne sre }i u na se lju Pod -
kra je vi u op {ti ni Pa le.
Dan ka Te {i}, por tpa rol Cen tra ja vne bez bje dnos ti Is -
to ~no Sa ra je vo, re kla je ju ~e da su To pla no va i Muj ka no -
vi }e va po vre da ma za do bi je nim u ne sre }i po dle ge na pu tu
do Do ma zdrav lja Pa le.
"Do ne sre }e je do {lou su bo tu oko 19 sa ti
u mjes tu Pod kra je vi pri li kom mi mo ila `e nja gol fa, ko jeg
je vo zi la Se mi ja To plan, i auto bu sa, ko jim je uprav ljao
Ri fat Sa bri jaj (41) iz Pe }i", ka za la je Te {i }e va i do da la da
je stra da la Mej ra Mu ja no vi} bi la su vo za~ u gol fu.
Ja smin [o {e, de `ur ni tu `i lac Okru `nog tu `i la{ tva u
Is to ~nom Sa ra je vu, ko ji je ru ko vo dio uvi |a jem na mjes tu
ne sre }e, re kao je da je golf iz ne po zna tih ra zlo ga pre {ao u
li je vu sao bra }aj nu tra ku ko jom se kre tao auto bus pri va -
tnog pre du ze }a iz Ro `a ja "Su ada Atlas". Zbog ovog skre -
ta nja do {lo je do di rek tnog su da ra od ~i je se si li ne
auto bus pre vrnuo na bok.
Tu `i lac [o {e pre ci zi rao je da se golf, ko jim je
uprav lja la Se mi ja To plan, kre tao u prav cu Sa ra je va, a
auto bus pre ma Pa la ma.
"Vo za~ auto bu sa ni je bio pod dej stvom al ko ho la i on
ni je pri vo |en, a ti je la pre mi nu lih pre ve ze na su u mrtva -
~ni cu Kli ni ~kog cen tra 'Ka sin do'", re kao je [o {e.
Zbog ove sao bra }aj ne ne sre }e sao bra }aj na pu tu Sa -
ra je vo - So ko lac pre ksi no} je bio obus tav ljen od 19 sa ti
do 23.50, ko li ko je i tra jao uvi |aj.
Se mi ja To plan i
Mej ra Mu ja no vi} smrtno
stra da le u di rek tnom
su da ru gol fa i auto bu sa
Vo za~ auto bu sa ni je bio pod
dej stvom al ko ho la i on ni je pri vo |en
Golf bio vri je dan oko 25.000
evra, a mo to cikl oko 7.000 evra
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 13
CEN TRAL NA BAN KA BO SNE I HER CE GO VI NE
o b j a v l j u j e
OBA VJE [TE NJ E
ZA NA BAV KU OPRE ME ZA DA TA CEN TAR, SER VE RA
I PRU@ANJE USLU GA IN STA LA CI JE I MI GRA CI JE SOF TVE RA I BA ZE PO DA TA KA
pu tem
OTVO RE NOG JA VNOG PO ZI VA
1. PRE DMET PO NU DE
Pre dmet Otvo re nog ja vnog po zi va je pri ku plja nje po nu da za izbor naj po vo ljni jeg po nu|a~a za na bav ku
opre me za DA TA cen tar, ser ve ra i pru`anje uslu ge in sta la ci je i mi gra ci je sof tve ra i ba ze po da ta ka, ka ko
slije di:
LOT 1
Ser ver za tes tnu ba zu po da ta ka ...................................................................... 1 ko mad
Te hni~ke ka ra kte ris ti ke:
• Ma ti~na plo~a: ^ip set In tel X58 Express, 2 CPU soc ke ta, 16 slo to va za me mo ri ju
• Pro ce so ri: 2 (dva) pro ce so ra - Quad-Co re In tel Xeon Pro ces sor E5530
• Me mo ri ja: RAM 12 GB ( 3 x 4 GB) PC3-10600 1333MHz
• Hard dis ko vi: 8 (osam) HDDs 2.5" 10000 rpm SAS HotSwap
• HDD Kon tro ler: S mo gu}nos ti RA ID 0,1,5,10 i mo gu}nos ti ugra dnje so lid-sta te dis ko va
• Et her net: 2 (dva) Gi ga bit Et her net
• Op ti~ka je di ni ca: DVD/CDRW Com bo
• Ku}i {te: Rack 2U
• Na pa ja nje: Re du dan tno na pa ja nje sa 2 (dvi je) hot swap na poj ne je di ni ce od naj ma nje 675 W
• Hla|enje: Re du dan tni hot swap ven ti la to ri
LOT 2
a) Sto ra ge sis tem
b) Ser ver ski sis tem
c) Uslu ga in sta la ci je i mi gra ci je sof tve ra i ba ze po da ta ka
Ko li~ine i te hni~ke ka ra kte ris ti ke opre me za LOT 2 pod a) i b), te na~in, ro ko vi i uslo vi za uslu gu
in sta la ci je i mi gra ci je sof tve ra i ba ze po da ta ka (u da ljem tek stu: in sta la ci ja i mi gra ci ja) su de ta ljno
opi sa ni u TE HNI^KOJ DO KU MEN TA CI JI ZA DA TA CEN TAR (u da ljem tek stu: Ela bo rat), ko ji
je pri log Ten der skoj do ku men ta ci ji i ~ini njen sas ta vni dio.
Svi za in te re so va ni po nu|a~i ten der sku do ku men ta ci ju mo gu pre uze ti na pro to ko lu Cen tral ne ban ke
Bo sne i Her ce go vie, Ul. mar{ala Ti ta 25 Sa ra je vo, bez na kna de.
2. PRA VO U^E[]A
Pra vo u~e{}a ima ju sva pra vna li ca ko ja su re gis tro va na za obav lja nje dje la tnos ti ko ja je pre dmet ovog
pos tup ka (u da ljem tek stu: po nu|a~).
Po nu|a~i pri la`u i dru ge do ku men te tra`ene ten der skom do ku men ta ci jom.
3. PO DNO [E NJE I OTVA RA NJE PO NU DA
Po nu du obra|enu u skla du sa ovim otvo re nim ja vnim po zi vom i ten der skom do ku men ta ci jom po nu|a~ je
oba ve zan dos ta vi ti do 09. okto bra 2009. go di ne do 16 sa ti, u je dnom pri mjer ku na je dnom od slu`be nih
je zi ka Bo sne i Her ce go vi ne.
Po nu|a~ je du`an dos ta vi ti po nu du u ko ver ti ko ja mo ra bi ti za tvo re na i na sas ta vi ma ovje re na slu`be nim
pe~atom po nu|a~a.
Na pre dnjoj stra ni ko ver te po nu|a~ je du`an na zna~iti: "Po nu da za na bav ku opre me za DA TA cen tar, ser -
ve ra i pru`anje uslu ge in sta la ci je i mi gra ci je sof tve ra i ba ze po da ta ka, NE OTVA RA TI - OTVA RA KO MI SI JA".
U slu~aju da se po nu da ne odno si na sve lo to ve, na zna~iti LOT na ko ji se odno si.
Na po le|ini ko ver te po nu|a~ je du`an na zna~iti: na ziv i adre su po nu|a~a, broj te le fo na.
Po nu da sa ro kom va`enja dos tav lja se Cen tral noj ban ci Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo, Ul. mar{ala Ti ta
25, li~no na pro to kol ili pre po ru~eno - po {tom, u je dnom ori gi nal nom pri mjer ku, na ko jem je sva ka stra -
ni ca po nu de ovje re na pe~atom po nu|a~a.
U ra zma tra nje se uzi ma ju sa mo po nu de pre da te li~no na pro to kol ili po sla ne pre po ru~eno - po {tom, na
adre su iz pret ho dnog sta va i ko je su pris ti gle do 09. okto bra 2009. go di ne do 16 sa ti po lo kal nom vre -
me nu. Sve po nu de ko je pris ti gnu po sli je na zna~enog ro ka i ko je ne bu du dos tav lje ne na opi sa ni na~in
ne}e se uze ti u ra zma tra nje i bi}e vra}ene po nu|a~u neo tvo re ne.
Po nu de se otva ra ju naj ka sni je 15 da na od is te ka ro ka za dos tav lja nje po nu da.
4. VRE DNO VA NJE PO NU DA
Pre ma kri te ri ju "eko nom ski naj po vo ljni je po nu de" vre dno va nje }e se iz vr{i ti u skla du s Pra vil ni kom o na -
bav ka ma i ma te ri jal nom po slo va nju u Cen tral noj ban ci Bo sne i Her ce go vi ne, UV broj 205/06. od 31. ma -
ja 2006. go di ne i UV broj 239/06. od 30. no vem bra 2006. go di ne i ten der skom do ku men ta ci jom.
5. OS TA LE ODRE DBE
Kon takt za te hni~ke uslo ve i ten der sku do ku men ta ci ju i in for ma ci je u ve zi s tim je adre sa Ko mi si je:
e-ma il: Ko mi si ja_NIOIS @cbbh.ba
O izbo ru po nu|a~a u~e sni ci }e bi ti oba vi je {te ni na kon {to na dle`ni or gan Cen tral ne ban ke do ne se odlu ku
o izbo ru naj po vo ljni jeg po nu|a~a.
Sa ra je vo, 10. sep tem bra 2009. go di ne
14 qpofekfmkbl!14 . 9. 2009.
Po no vno
otva ra nje
slu ~a ja "Brit
Lep torn"
SI DNEJ - Aus tralij ski me di ji
obja vi li su da aus tralij ska Fe de ral -
na po li ci ja sa svo jim ko le ga ma iz
Hrvat ske ras prav lja o po nav lja nju
is tra ge u ni kad ra zri je {e nom slu -
~a ju smrti Brit Lep torn u Du bro -
vni ku.
Po te zi ko ji po ka zu ju da bi se is -
tra ga mo gla po no vi ti po ja vi li su se
ka da su Bri ti ni ro di te lji na ja vi li da
}e ove se dmi ce do }i u Hrvat sku te
po sje ti ti no }ni klub u ko jem je
Aus tral ijanka po slje dnji pu t vi |e -
na te ta ko obi lje`iti prvu go di{ nji -
cu nje nog nes tan ka. (Agen ci je)
Si je strah
u Pod go ri ci
i Ro `a ju
POD GO RI CA - No vo pa za rac
Se id [e }e ro vi}, za ko jim tra ga i
srpska po li ci ja, da ni ma si je strah
me |u gra |a ni ma Pod go ri ce i Ro -
`a ja.
Po li ci ja, ko ja se jo{ ni je zva ni ~no
ogla si la, na vo dno pri ma na sto ti ne
po zi va dne vno ko ji tvrde da su vi -
dje li [e }e ro vi }a ili da su bi li na pa -
dnu ti. Srpska po li ci ja tra ga za
[e }e ro vi }em zbog su mnje da je
na su mi ce no `em na srtao i na pa dao
gra |a ne No vog Pa za ra. Ka da mu
je po li ci ja bi la za pe ta ma on je pre -
bje gao u Crnu Go ru. (Be ta)
Region
ZA GREB - Za gre ba ~ka po li ci ja
do vr{i la je ju ~e kri mi na lis ti ~ku
obra du nad 30-go di{ nja kom ko -
jeg su mnji ~e da je is ko ri {ta vao
dje cu za por no gra fi ju i upo zna -
vao ih s por no gra fi jom, blu dni ~io
nad nji ma i po ku {ao si lo va nje.
"Na kon kri mi na lis ti ~ke is tra ge, on
}e bi ti odve den u Is tra`ni cen tar
@upa nij skog su da u Za gre bu", na -
vo di se u iz vje {ta ju Po li cij ske upra -
ve za gre ba ~ke.
Po li ci ja vje ru je da je mu {ka rac
po me nu ta dje la po ~i nio ka snih lje -
tnih mje se ci ove i pro {le go di ne, a
ona se odno se na pet dje voj ~i ca u
do bi od sedam i osam go di na, ko je
`ive u ko m{i lu ku 30-go di{ nja ka.
Po li ci ju su po zva li za bri nu ti ro di -
te lji i ko m{i je ko ji ma se po na {a nje
mu {kar ca pre ma dje ci u~i ni lo ne pri -
mjer no. Po li ci ja pre tpos tav lja da je
dje cu zvao u bli zi nu sta na te ta mo
nad njim blu dni ~io. (Agen ci je)
Sve vi {e Srba
na In ter ne tu
BEO GPAD - Ko r|s ce nje ln ter -
ne ta u Srb| j| je u ve || koj ek span -
z| j|. a sva ko dne vno se po jav |ju ju
no v| ser v| s| | us|u qe. ta ko da qa
|ju d| sve •es ce ko r|s te u ra z|| •| te
svrhe. Pre ma po da c| ma kom -
pa n| je EÜnet. u Srb| j| ln ter net
sva ko dne vno ko r|s t| oko 1.5 m| -
|| ona qra da na. sto •| n| oko 25
od sto uku pnoq sta no vn|s tva.
dok je evrop skoq pro sjek od 50
do 70 od sto.
Zlos tav ljao
pet dje voj ~i ca
Poli ci ja za vr{i la
kri mi na lis ti ~ku obra du
Ka ko da slu`be ne po li ci ja
i taj na slu`ba pro na |u `ivog
Mla di }a, kad ne mo gu pro na }i
ni mrtvog Mi haj lo vi }a?!
Vuk DRA [KO VI],
biv {i {ef di plo ma ti je Srbi je
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92,112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93,112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94
Hrvatska 94,112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
PU LA - Pu ljan ka Su za na @. (28) je ju ~e, u dva sa ta po sli je po no }i,
izbo la no`em go di nu da na sta ri jeg su pru ga Iva na u sta nu u ko jem su
`i vje li.
Mu {ka rac je s te {kim po vre da ma pre ve zen u pul sku bol ni cu, a `e na je pri -
ve de na na kri mi na lis ti ~ku obra du. Ne slu `be no je objav lje no da su se su -
pru`ni ci po sva |a li, a `ena
ga je ubo la no`em u li je -
vu stra nu grudi. Iz Hi tne
po mo }i je sa op {te no da je
izbo de ni su prug iz gu bio
pu no krvi.
"Bo ji mo se za svoj `ivot jer sva {ta smo od nje ga mo gli o~e ki va ti. No }as
su njih dvo je gla sno pje va li u obli`njem ka fi }u, a iza 1 uju tro me pro bu dio
gla san vri sak `ene i stra {na bu ka. Po no vno ju je tu kao, a ~u la sam ju ka ko
vi ~e: '[to sam ti na pra vi la' i nje ga ka ko ju vu ~e po sta nu", is pri ~a la je ju ~e
je dna ko m{i ni ca u pul skom na se lju Sto ja. Ko m{i je su si gur ne da je `ena u
sa moo dbra ni do hva ti la no` i spa si la se od smrti.
Ko m{i je su is pri ~a le i da je mu {ka rac bio pro ble ma ti ~an i znao se sva |a ti
sa nji ma te da je ~es to mal tre ti rao su pru gu, a ba cao bi stva ri i bu {io gu me na
auto mo bi li ma. (Agen ci je)
Izbo la mu `a no `em
ZA DAR - Anis Mo ha med Omar, 31-
go di{ njak iz Za gre ba, stu dent
Saobra}ajnog fa kul te ta u Za gre bu ~i je se
ime po ja vi lo u ve li koj ko rup cij skoj afe ri
"In dex 2" ju ~e je pri ve den is tra`nom su diji
@upa nij skog su da u Za dru, a zbog su mnje
na zlo upo tre bu opoj nih dro ga zbog pre -
pro da je.
Pro tiv 31-go di{ njeg Za gre p~a ni na po dne -
se na je krivi~na pri ja va. Omar se bra nio }u -
tnjom, a odre |en mu je je dno mje se ~ni pri tvor.
Anis Omar, ko ji je u afe ri "In dex
2" ku pio pet ispi ta i pla tio ih uku pno 2.600
evra, je uha p{en u su bo tu, u mjes tu Sta ri grad
kraj Za dra sa 21,8 gra ma he ro ina.
U su bo tu po sli je po dne za dar ska po li ci ja
pre tre sla je nje go vu ku }u u Sta ri gra du, a po -
tom i li ~ni auto mo bil u ko jem je na |e na vre }i -
ca sa 21,8 gra ma he ro ina.
Ne slu `be no je objav lje no da je
po li ci ja Oma ra pra ti la za hva lju ju }i ano ni mnoj
do ja vi, na kon ~e ga je na prav ljen pre tres vi ken -
di ce u ko joj je bo ra vio. (Agen ci je)
Stu dent iz afe re "In dex"
pao na he ro inu
Odre |en mu
je dno mje se ~ni
pri tvor
Mu {ka rac je s te {kim
po vre de ma pre ve zen u bol ni cu
Anis Mo ha med
Omar
Pro vo ci rao mrtvom
ko bi lom
Ü bo qa toj b|o qra í| j| Jo ska Jo ra sa za -
b| |je zen je | s|u •aj ka da je u apr| |u ove qo d| ne
na nje qo vom |ma nju ba qe rom |s ko pan |es ko -
b| |e Da ne. ko joj se ne zna uzrok smrt|. Les je
po tom pre ve zen u P| je ku da b| z|vo t| nja b| |a
po ko pa na pre ma pro p| s| ma. ln íor ma c| je o
smrt| ko b| |e b| |e su kon tra d| ktor ne. ne k| su pr| -
•a || da je uq| nu |a. a dru q| da je ub| je na.
@es to ki bra ni lac
I Jo {ko
Na taj ko rak kon tro ver zni
Slo ve nac odlu ~io se na kon
{to su slo ve na ~ki pre mi jer
Bo rut Pa hor i pre mi jer ka
Hrvat ske Ja dran ka Ko sor
pos ti gli do go vor o
rje {a va nju
me |u gra ni ~nog spo ra
Ku }a kon tro ver znog Slo ven ca
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 15 Region
Crno gor ci
- drum ski
ra zboj ni ci
POD GO Pl OA - Pus ka kom pa n| ja
M| raks u svom no vom vo d| •u o
Ornoj Go r| na z| va Orno qor ce. |zme -
du os ta |oq. drum sk|m ra zboj n| c| -
ma. p|ja •ka s| ma. |a zo v| ma.
|je nj|v c| ma | ne od qo vor n|m qor sta -
•k|m S|o ve n| ma. Autor tek sta v|a d| -
m|r Mo |se jev je za Orno qor ce
na p| sao | da se na nj| ho vu r| je• ne
mo ze os|o n| t|. da su ve || k| za |ju b|je -
n| c| u se be | ne vra ca ju no vac.
Uda rio su di ju
pred po li ci jom
KPA Pl NA - Dra qu t|n Ou •ek |z
Kra p| ne. vra ca ju c| se ju •e uju tro
sa za ba ve na kon Fes t| va |a kaj -
kav ske po pev ke. na u|| c| je na -
pao P| kar da Kun ste ka.
du qo qo d|s njeq su d| ju na
Ops|n skom su du u Kra p| n|. Ou -
•ek je pred po || c| jom ko ja se za -
te k|a na mjes tu |n c| den ta. |z
•|s ta m| ra. uda r|o su d| ju. Po || c| ja
je na po s|| jet ku uhap s| |a na pa -
sn| ka.
SDP odla `e
izja{ nja va nje
o Mu go {i
POD GO RI CA - So ci jal de -
mo krat ska par ti ja (SDP) Crne
Go re, ma nja ~la ni ca vla da ju }e
ko ali ci je, za lo `i }e se naj vje ro -
va tni je za odla ga nje izja{ nja -
va nja odbor ni ka grad skog
par la men ta o iz gla sa va nju ne -
po vje re nja gra do na ~el ni ku
Mi omi ru Mu go {i.
Da na{ nja sje dni ca Skup {ti ne
Pod go ri ce za ka za na je sa mo
sa je dnom ta ~kom dne vnog
re da - izja{ nja va nje o ini ci ja ti -
vi opo zi ci je za opo ziv Mu go -
{e, na kon in ci den ta ko ji je
gra do na ~el nik, sa si nom i slu -
`be nim vo za ~em imao s ure -
dni kom "Vi jes ti" Mi ha ilom
Jo vo vi }em i fo to re por te rom
Bo ri som Pe jo vi }em, po ~et -
kom av gus ta. (Be ta)
Dje voj ka
ra nje na
u pu cnja vi
BEO GRAD - Osa mna es to -
go di{ nja dje voj ka ra nje na je u
no gu u pu cnja vi ko ja se u no }i
izme|u su bo te i ne dje lje do -
go di la is pred klu ba "Tre zor" u
cen tru Beo gra da.
Ne zva ni ~no je sa op {te no da
je, na kon su ko ba s obez bje |e -
njem klu ba, ne po zna ti mla di}
pu cao iz pi {to lja i tom pri li kom
ra nio dje voj ku ko ja je bi la u bli -
zi ni. Hi tna po mo} je pre ve zla
dje voj ku u Ur gen tni cen tar. Ka -
me re ko je se na la ze is pred klu -
ba naj vje ro va tni je su za bi lje `i le
in ci dent, pa se mo `e o~e ki va ti
brzo iden ti fi ko va nje mla di }a,
ko ji je u bjek stvu. (Be ta)
Po `a ri
u Za dru
po dme tnu ti
ZA DAR - Po `a ri ko ji ve}
da ni ma bje sne u bli zi ni Za dra
su po dme tnu ti, sa op {te no je iz
Ja vne va tro ga sne jeinice Za -
da r.
"Ne da su mnja mo, ne go
smo sto pos to uvje re ni da su
ovi po`ari po dme tnu ti. Na da -
mo se da }e po li ci ja us ko ro ot -
kri ti tko po dme }e po`are, u
kon ta ktu smo s nji ma sva ko -
dnevno", re ~e no je iz JVP Za -
dar.
Na ime, tri da na za re dom na
ra zli ~i tim lo ka ci ja ma u Za dar -
skoj `upa ni ji po ~i nje da go ri
iza 18 ~a so va, ka da ka na de ri
zbog mra ka ne mo gu ga si ti
po`ar. (Agen ci je)
Vijesti
PLO VA NI JE - Jo {ko Jo ras ko na ~no je ma -
knuo blo ka du s pu ta ko ji vo di do nje go ve par ce le,
ja vi li su ju ~e slo ve na ~ki me di ji.
Na taj ko rak kon tro ver zni Slo ve nac odlu ~io se
na kon {to su slo ve na ~ki pre mi jer Bo rut Pa hor i pre -
mi jer ka Hrvat ske Ja dran ka Ko sor pos ti gli do go vor o
rje {a va nju me |u gra ni ~nog spo ra.
Na ime, Hrvat ska i Slo ve ni ja su, na -
kon raz go vo ra pre mi je ra dvi je ze mlje, Ja dran ke Ko -
sor i Bo ru ta Pa ho ra, pro {le se dmi ce pos ti gle do go vor
o de blo ka di hrvat skih pris tu pnih pre go vo ra s Evrop -
skom uni jom (EU).
Ko so ro va i Pa hor su se, ta ko |e, sa gla si li da dvi je
ze mlje nas ta ve do go va ra nje o spor noj me |u dr`a vnoj
gra ni ci na osno vu pri je dlo ga ko ji je da la EU.
Evrop ska uni ja je poz dra vi la do go vor Slo ve ni je i
Hrvat ske o rje {a va nju gra ni ~nog spo ra i is ta kla da Za -
greb sa da mo `e da nas ta vi pris tu pne pre go vo re s EU.
Do go vor je poz dra vio, ko ji dan ka sni -
je, i Jo ras, `es to ki bra ni lac za ju `nu gra ni cu, ko ji je,
ka ko tvrdi, pos tu pio pre ma odlu ci Okru`nog su da u
Pi ra nu, ko ji je na re dio ukla nja nje svih pre pre ka.
Do dao je i da su hrvat ski po li caj ci ve} sa mi uklo -
ni li `ar di nje re sa cvi je }em, a on je odlu ~io uklo ni ti i
ivi~ nja ke ko ji ote`ava ju pro la zak auto mo bi la.
Jo ras se go di na ma su ko blja vao s hrvat skom po -
gra ni ~nom po li ci jom ko ja mu je, sma tra on, bra ni la
slo bo dno kre ta nje pre ma nje go vom po sje du, za ko ji
upor no tvrdi da se na la zi u Slo ve ni ji.
U po slje dnje vri je me, na vo dno je, gra ni ~na po li -
ci ja pro mi je ni la svoj stav i Jo ra sa sa mo opo me nu la,
uz, ka ko on ka`e, na po me nu da bi do zvo lu za ne sme -
tan do la zak do svo je par ce le tre ba lo da na ba vi u slo -
ve na ~kim in sti tu ci ja ma.
"Hrvat ski po li caj ci su pro mi je ni li na ~in
svog po na {a nja u odno su na ne ta ko da vnu pro {lost",
ka zao je Jo ras za slo ve na ~ke me di je.
To je o~i to bi la pre kre tni ca kod Jo ra sa ko ji je
odlu ~io ma knu ti be ton ske pre pre ke s pu ta ko ji vo di
do nje go ve par ce le. (Agen ci je)
NJU JORK - Sud u Nju jor ku tre ba lo bi
da nas da do ne se odlu ku da li }e glum ca @ar -
ka La u{e vi }a de por to va ti u Srbi ju ~i ji je
dr`av lja nin ili }e mu do zvo li ti da tra`i pro -
du`enje ame ri ~ke bo ra vi {ne vi ze.
La u{e vi} se na la zi u pri tvo ru u Nju jor ku,
po {to je uha p{en 2. ju la, jer ni je imao bo ra vi {ne
pa pi re, a ras pra va ame ri ~kog su da bi la je
odlo`ena sre di nom av gus ta na zah tjev La u{e vi -
}e vog bra ni oca.
Ne za vi sno od odlu ke su da u Nju jor -
ku, La u{e vi} je u Srbi ji "slo bo dan ~o vjek" do
okon ~a nja nje go vog slu ~a ja pred Vrho vnim su -
dom Srbi je, po {to je po vu ~e na po tjer ni ca ko ja je
2002. go di ne za njim bi la ra spi sa na ra di iz vr{e nja
ka zne od 13 go di na za tvo ra.
Vrho vni sud tre ba da odlu ~i o zah tje vu za
za {ti tu za ko ni tos ti ko ji je po dnio Re pu bli ~ki
tu`ilac Slo bo dan Ra do va no vi} po vo dom pre su de
Vrho vnog su da Crne Go re, ko jom je La u{e vi }u
po ve }a na ka zna sa ~e ti ri na 13 go di na za tvo ra,
kao i o zah tje vu La u{e vi }e vog advo ka ta Slo bo -
da na Pa jo vi }a za van re dno ubla`ava nje ka zne.
Re pu bli ~ki tu`ilac sma tra da je
zbog po ve }a nja ka zne do {lo do po vre de za ko na,
kao i da mu je po vri je |e no pra vo na od bra nu.
Tre }i op {tin ski sud je ve} usvo jio Ra do va no vi }ev
zah tjev za odla ga nje iz vr{e nja za tvor ske ka zne
La u{e vi }u, pa je is to vre me no po vu kao i po tjer ni -
cu ko ja je za njim bi la ra spi sa na.
La u{e vi} je, u no }i izme |u 30. i 31. ju la
1993, u pod go ri `kom ka fi }u "Epl", ubio Dra go ra
Pe jo vi }a (20) i Ra do va na Vu ~i ni }a (19) i ra nio
An dri ju Ka`i}a.
U obra ~u nu je nje gov brat Bra ni mir ispa lio
je dan me tak ko ji ni ko ga ni je po go dio. (Agen ci je)
Ame ri ~ki sud da nas o de por ta ci ji La u{e vi }a
@ar ko La u{e vi} uha p{en 2. ju la
jer ni je imao bo ra vi {ne pa pi re
Ne za vi sno od odlu ke su da
u Nju jor ku, La u{e vi} je u Srbi ji
"slo bo dan ~o vjek"
za ju `nu gra ni cu uklo nio spor ne `ar di nje re
Jo ras od blo ki rao
Hrvat sku
Odlu ~io uklo ni ti i ivi~ nja ke ko ji
ote`ava ju pro la zak auto mo bi la
Spor ne `ar di nje re
Jo ras se
go di na ma
su ko blja vao s
po gra ni ~nom
po li ci jom
16 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Ekonomija
RMU Ze ni ca
po dba cio plan
proi zvo dnje
ZE NI CA - Je da na es to dne vni
pre kid proi zvo dnje u po go nu
Ra spo to ~je i spro vo |e nje odlu -
ke o pri vre me nom pre ki du proi -
zvo dnje u ja mi Stra nja ni,
ra zlo zi su zna ~aj nog po dba ~a ja
u proi zvo dnji ko ji je to kom av -
gus ta za bi lje `en u Ru dni ku
mrkog uglja Ze ni ca.
Ru da ri ovog pre du ze }a pro -
{log mje se ca proi zve li su
22.074 to ne uglja, {to je u po re -
|e nju s go di{ njim pla nom, oko
9.000 to na uglja ma nje.
"Zbog ra do va na otva ra nju
no vog ot ko pnog po lja proi zvo -
dnja je u Ra spo to ~ju bi la po tpu -
no obus tav lje na. Sta nje se u
me |u vre me nu nor ma li zo va lo i
sa da je dne vna proi zvo dnja u
nor mal nim okvi ri ma", ka `e
Mu nir Ha li lo vi}, te hni ~ki di re -
ktor RMU Ze ni ca.
A.M.
Kotacija fondova
Kotacija kompanija
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Slu`beno berzansko tr`i{te -tr`i{te akcija
Sna `an skok
ci je ne akci ja
fon do va
BA NJA LU KA - Na pro {lo se -
dmi ~nom trgo va nju na Ba nja lu -
~koj ber zi os tva ren je pro met
od 1.323.088,40 KM, kroz 387
tran sa kci ja.
Na slu `be nom ber zan skom
tr`i {tu B lis ta, naj ve }i pro met
ima le su akci je "Te le ko ma Sr-
pske", ko ji ma je trgo vano u vri -
je dnos ti od 170.843,80 KM po
ci je ni ko ja je po ra sla za 6,30
od sto na 1,35 KM.
Naj ve }i pro met na slo bo dnom
ber zan skom tr`i {tu ima le su
akci je "Agro ko opa" iz Tre bi nja,
ko ji ma je trgo va no u vri je dnos -
ti od 64.275 KM po ne pro mi je -
nje noj ci je ni od tri KM.
Kod fon do va je trgo va no u
vri je dnos ti od 170.467,51 KM,
a naj tra `e ni je bi le su akci je ba -
nja lu ~kog "Kris ta la", ko ji ma je
trgo va no u izno su 44.358,62
KM po ci je ni ko ja je po ra sla za
10,09 od sto na {est KM.
Do bi tnik se dmi ce me |u fon -
do vi ma bi le su akci je ba nja lu -
~kog "BLB-pro fi ta", ~i ja je
ci je na po ra sla za 16,43 od sto
na 4,89 KM, dok su gu bi tnik
se dmi ce bi le akci je "Akti ve" iz
Ba nja lu ke ~i ja se ci je na uma -
nji la za 0,47 od sto na 4,21 KM.
Vri je dnost in de ksa BIRS je
to kom se dmi ce po ra sla za 0,03
od sto na 993,16 po ena, FIRS je
sko ~i o za 8, 26 od st o na
1939,24 po ena, a ERS10 se po -
ve }ao za 0,20 od sto na 766,96
po ena.
Z.D.
EP BiH
no si la tr`i {te
SA RA JE VO - Na pro {lo se dmi -
~nom trgo va nju na Sa ra jev skoj
ber zi os tva ren je pro met od
1.786.113,28 KM, u sklo pu 513
tran sa kci ja.
Na ko ta ci ji kom pa ni ja je to kom
pro te kle se dmi ce trgo va no u vri je -
dnos ti od 212.705,60 KM, a naj -
tra `e ni je bi le su di oni ce
sa ra jev skog "Bo sna li je ka", ko ji ma
je trgo va no u vri je dnos ti od
194.561,60 KM po ci je ni ko ja je
na kra ju se dmi ce izno si la 16,50
KM.
Na pri mar nom slo bo dnom tr`i -
{tu trgo va no je u vri je dnos ti od
1.459.091 KM, a naj tra `e ni je bi le
su di oni ce "Elek tro pri vre de BiH"
(EP BiH) ko ji ma je trgo va no u
izno su od 749.149,84 KM po ci je -
ni od 26,93 KM.
Na se kun dar nom slo bo dnom
tr`i {tu je trgo va no u vri je dnos ti od
64.855,95 KM a naj tra `e ni je bi le
su di oni ce sa ra jev skog "AirA BA",
ko ji ma je trgo va no u vri je dnos ti
od 23.775 KM po ci je ni od 25
KM.
Kod fon do va je trgo va no u vri -
je dnos ti od 44.710,77 KM, a naj -
ve }i pro met ima le su di oni ce
"BIG in vest. gr." ko ji ma je trgo -
vano u vri je dnos ti od 41.893,77
KM po ci je ni ko ja je u pe tak izno -
si la 5,40 KM.
Vri je dnost in de ksa BIFX po ra -
sla je za 0,65 od sto na 1.943,99
po ena, SASX-10 je po ras tao za
1,15 od sto na 1.046,42 po ena, dok
je SASX-30 sko ~io za 1,35 od sto
na 1.158,87 po ena.
Z.D.
SASE BLSE
+0,03%
BIRS
+0,65%
BIFX
+1,15%
SASX-10
+1,35%
SASX-30
+8,26%
FIRS
+0,20%
ERS10
Kretanje cijene akcija
Rafinerije nafte Brod
Kretanje cijene akcija
"Kristal invest fonda" Banjaluka
Kretanje cijene dionica
"Energoinvesta" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"BH Telekoma" Sarajevo
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Obveznice i ostale HOV
11.9.2009. 11.9.2009.
Ma ja RE NER
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo
pros tor nog ure |e nja Kan to na Sa -
ra je vo pre po ru ~i lo je Agen ci ji za
pri va ti za ci ju KS da ura di van re -
dnu kon tro lu ispu nje nja oba ve za
za ho tel "Ho li day Inn" i po vu ~e
tu `bu za ras kid ugo vo ra ako bu de
ut vr|e no da je ku pac na kna dno
ulo `io mi li on KM.
"Mi nis tar stvo ima in for ma ci ju da
je ku pac ho te la na kon po kre ta nja tu -
`be ulo `io sredstva. Na vo dno pos to ji
na laz re vi zor ske ku }e i pre po ru ~e no je
da se ut vrdi da li su na kna dno ispu nje -
ne oba ve ze iz ugo vo ra i da se, ako je -
su, po vu ~e tu `ba", obja{ nja va Na zmi ja
Pi pi}, di re ktor Agen ci je za pri va ti za ci -
ju KS.
Do dao je da Upra vni odbor
Agen ci je za dva de se tak da na tre ba da
do nese odlu ku o van re dnoj kon tro li.
Pi pi} je is ta kao da je kup cu ho te la
"Ho li day Inn" u Sa ra je vu, aus trij skom
"Al pha Ba uma na ge men tu", pri zna to
ula ga nje 370.000 KM, ali je 670.000
KM os ta lo ne ulo `e no.
"Htje li su da im kao ula ga nje pri -
zna mo pla }a nje oba ve za dr`a vi, izra du
pro je ktne do ku men ta ci je za 'Grand
me dia cen tar'. To ni je ula ga nje u ho tel.
Ho tel je za pu {ten. Mi smo tra `i li da se
ulo `i mi li on KM u sa mi ho tel, ka ko je
u ugo vo ru", na po me nuo je Pi pi}.
Tu `ba za ras kid ugo vo ra
po dne se na je pro {le go di ne, jer "Al pha
Ba uma na ge ment" ni je ispu nio oba ve -
zu ni na kon {to mu je za go di nu da na
pro du `en rok za in ves ti ra nje. Prvi rok
bio je mart 2007. go di ne, a ku pac je
po is te ku do da tnog ro ka tra `io no vo
pro du `e nje, ~e mu ni je udo vo lje no.
Va hid Ali}, pred sje dnik Sin di ka ta
"Ho li day In na", tvrdi da na kon po dno -
{e nja tu `be ni je ulo `en ni fe ning u ho -
tel. Na gla sio je da je odo bre nje
gra dnje "Grand me dia cen tra" (GMC),
u ~i jem bi sre di {tu bio "Ho li day Inn",
bio uslov Aus tri ja na ca da ku pe ho tel,
ali da su ro ko vi za po ~e tak iz gra dnje
pro {li.
"Ni na ma ne od go va ra
ova si tu aci ja. Ne zna mo ~i ji smo. Tre -
ba ne ko ozbi ljan da kre ne u re ali za ci ju
pro je ka ta. Ugo vor za 21 ra dni ka, ko ji
su go di na ma ra di li na odre |e no, ni je
pro du `en zbog re ce si je. Pla te su sma -
Us ko ro van re dna kon tro la
Na kna dno
Mi nis tar stvo
pros tor nog
ure |e nja
KS ima
in for ma ci ju
da je ku pac
ho te la
"Ho li day Inn"
na kon
po kre ta nja
tu `be ulo `io
po tre bna
sred stva
1.786.113.28
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
HT Mostar
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK SEDMlOE
11.49
34.39%
Oentrotrans - tranz|t Sarajevo 40.00 -11.11%
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK SEDMlOE
4.89 16.43%
Oajavec Meqa Banja|uka 0.46 -19.12%
ZlF BLB-pro í| t Banja|uka
"Ale ksan dri ja"
{am pi on saj ma
"AGROS 2009"
BA NJA LU KA - Zvor ni ~ka kom pa ni ja "Ale ksan dri ja" je na ju ~e -
ra{ njoj za vr{noj ma ni fes ta ci ji za tva ra nja 13. me |u na ro dnog saj ma
po ljo pri vre de "AGROS 2009" pro gla {e na za ap so lu tnog po bje dni ka
te ma ni fes ta ci je.
Po red gla vne na gra de, do di je lje ne su po se bne na gra de i os ta lim na -
jus pje {ni jim izla ga ~i ma, ta ko da se u oblas ti se le kci je i pro i zvo dnje
sje men skog i sa dnog ma te ri ja la zla tnim kla som ovjen ~ao Po ljo pri vre -
dni in sti tut RS.
Zla tni klas u oblas ti he mij ske in dus tri je je do bio {a ba ~ki "Vuc ko hem",
dok je zla tnu me da lju u oblas ti po ljo pri vre dne me ha ni za ci je, re zervnih
di je lo va, opre me i am ba la `e osvo ji la ba nja lu ~ka "Agro me ha ni ka" .
Na gra de su do di je lje ne i u ~e ti ri pod se k tora pre hram be ne in dus tri je, ta -
ko da su pri zna nja zla tni klas u oblas ti kon di tor skih proi zvo da do di je lje -
na "Ale ksan dri ji" iz Zvor ni ka, u mlje kar skoj in dus tri ji "Bi an ca
Mlje ka ra" iz is tog gra da, u se kto ru ka fe i pi }a ovu na gra du je do bio beo -
grad ski "Na vip". Za dru `ni sa vez RS je do bio zla tni klas u du van skoj in -
dus tri ji, dok je u oblas ti pro iz vo dnje sto ~ne hra ne zla tnu me da lju do bi la
fir ma "So ko mrec" iz Ba nja lu ke.
Na saj mu se pred sta vi lo 120 izla ga ~a iz BiH, Srbi je, Crne Go re, Ma ke -
do ni je, Slo va ~ke, ^e {ke, Polj ske, Nje ma ~ke i Ma |ar ske ko ja je ove go -
di ne bi la ze mlja par tner saj ma.
Z.D.
17 Ekonomija
Kre dit za MSP
Kre ditni aran `man za po dr{ku ma lim i sre dnjim pre du ze }i ma, po put
ovog ko ji je RS do go vo ri la s Evrop skom in ves ti ci onom ban kom (EIB),
su do bro do {li eko no mi ja ma kao {to je na {a.
Vla da RS se o~i gle dno po ka za la kao do vo ljno po uz dan sa go vor nik
EIB-u i to {to }e In ves ti ci ono-ra zvoj na ban ka RS bi ti na ne ki na~in
"pro vaj der" ovih sred sta va do vo ljno go vo ri. Kre di ti }e vje ro va tno jo{
vi {e pro {i ri ti pa le tu kre di tnih aran `ma na ko ji sto je na ra spo la ga nju
pre du ze }i ma za rje {a va nje nji ho vih pro ble ma ne dos tat ka ka pi ta la. Sva -
ka in ves ti ci ja u se bi u pra vi lu no si no vo za po{ lja va nje i o~e ku ju se efe -
kti na tom pla nu. U RS je
oda vno ja sno da su na {i
re sur si ener ge ti ka, po ljo -
pri vre da, tu ri zam, gra |e -
vi nar stvo i drvna
in dus tri ja, ali ne smi je -
mo za bo ra vi ti da se u
svi je tu po tpu no mi je nja stru ktu ra pri vre dnih akti vnos ti i da mi svo jom
lo ka ci jom i po ten ci ja li ma tre ba da se ori jen ti {e mo na dio akti vnos ti iz
no ve po dje le ra da i tr`i{ ta, na ra vno, vo de }i ra ~u na o ljud skom po ten -
ci ja lu ko jim ra spo la `e mo. Naj bo lji prav ci ula ga nja su obnov lji vi izvo ri
ener gi je, tu ri zam, zdrav stvo, hra na i kao naj va `ni je zna nje. Ovo se da -
lje mo `e ra zla ga ti na pro je kte ili kon kre tne po slo vne ide je, ali one ko je
u se bi sa dr`e pret ho dne ele men te. Ne re al no je o~e ki va ti re zul ta te "su -
tra", ali je si gur no da }e se ra zmi{ lja nja pri vre dni ka odmah mo bi li sa ti
u prav cu ovih sred sta va.
Agen ci ja ni je u~es tvo va la u do go va ra nju, ni ti je to njen po sao, ali je
si gur no da je na {a ulo ga u po dr{ci IRB-u s ko jim smo na is tom za dat -
ku, u {to bo ljem i efi ka sni jem us mje ra va nju ovih in for ma ci ja ka onim
su bje kti ma ko ji mo gu proi zves ti naj ve }i efe kat.
BOJA NOVCA
Slo bo dan MAR KO VI],
di re ktor Agen ci je za ra zvoj MSP RS
Re sur si RS su
ener ge ti ka, po ljo pri vre da,
tu ri zam, gra |e vi nar stvo
i drvna in dus tri ja
14. 9. 2009. qpofekfmkbl
Z. DRA GO VI]
GRA DI[KA/BO SAN SKA GRA -
DI [KA - Po zna ta fa bri ka za proi zvo -
dnju elek tro in sta la ci ja i plas ti ~nih ma sa
"Stan dard" iz Gra di {ke/Bo san ske Gra -
di {ke zbog na go mi la nih du go va nja, ko -
ja su je do ve la u po zi ci ju pla te `ne
ne spo so bnos ti, oti {la je u ste ~aj.
Ste ~aj ni pos tu pak u "Stan dar du" je
otvo ren zbog to ga {to je pre du ze }e op te -
re }e no du go va nji ma od 4,2 mi li ona KM,
{to pre ma {u je po lo vi nu vri je dnos ti nje go -
vog ka pi ta la, ta ko da ono ni je u mo gu -
}nos ti da iz vr{i pris pje le oba ve ze pre ma
ra dni ci ma i do bav lja ~i ma, na veo je u
obra zlo `e nju za otva ra nje pos tup ka Bran -
ko To do ro vi}, di re ktor fir me.
On je do dao da ne pos to ji na ~in da
se u fir mi odr`i te ku }a li kvi dnost, te da je
ana li za sta nja po ka za la da je ste ~aj tre ba -
lo otvo ri ti i pri je ne go {to je fir ma do {la u
tre nu tno te {ku po zi ci ju.
U "Stan dar du" je do otva -
ra nja ste ~aj nog pos tup ka ra di lo 85 ra dni -
ka, dok bi pre ma tre nu tnim na ja va ma
na kon spro vo |e nja pos tup ka u fa bri ci
tre ba lo da os tane za po sle no 40 lju di.
Bo {ko Grgi}, sin di kal ni po vje re nik u
op {ti ni Gra di {ka/Bo san ska Gra di {ka, re -
kao je da pre ma do go vo ru Sin di ka ta i po -
slo vod stva fa bri ka ula zi u kon so li da cij ski
ste ~aj.
"Ovo zna ~i da }e du go vi fa bri ke bi ti
i{ ~i{ }e ni, a oba ve ze pre ma ra dnici ma re -
gu li sa ne, dok bi na kon spro vo |e nja ovog
pos tup ka oko po lo vi na ra dni ka tre ba lo da
os tane za po sle na u fir mi na nje nim zdra -
vim li ni ja ma", re kao je Grgi}.
On je oci je nio da odla zak "Stan dar -
da" u ste ~aj ni je naj go ra op ci ja, na vo de }i
pri mjer gra di {ke "In ge" u ko joj je po kre -
nut dio po go na za hva lju ju }i polj skoj in -
ves ti ci ji.
Lji lja na Sta ji}, ste ~aj ni upra -
vnik "Stan dar da", na ja vi la je da }e ro ~i -
{te za ispi ti va nje po tra `i va nja po vje ri la ca
bi ti odr`a no 18. no vem bra.
"Svi po vje ri oci u ro ku od 30 da na
tre ba da pri ja ve svo ja po tra `i va nja u su -
du i da nas oba vi jes te ko ja osi gu ra nja po -
la `u nad imo vi nom ovog ste ~aj nog
du `ni ka", re kla je Sta ji}eva.
Iz Sin di ka ta ove fir me se na -
da ju {to be zbol ni jem ulas ku u ste ~aj ni
pos tu pak, ko ji tre ba da do ne se no vu re or -
ga ni za ci ju.
"Jo{ ni ko od ra dni ka ni je do bio rje -
{e nje o ot ka zu i mi se na da mo da }e {to
ma nji broj ra dni ka os ta ti bez po sla. Od
oko 40 ra dni ka ko ji bi tre ba lo da do bi ju
ot ka ze njih ~ak 17 ispu nja va uslov od tri
go di ne do pen zi je", re kao je Zo ran Mar -
ko vi}, pred sje dnik Sin di ka ta "Stan dar da".
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
69,29
2,96
-2,65
-0,29
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
1006,40
16,70
9,60
0,03
U mar ke ti ma "Del te"
bi }e vi {e ro be iz RS
BA NJA LU KA - Mi nis tar trgo vi ne i tu ri zma RS Pre drag Glu ha ko vi}
izja vio je da }e proi zvo |a ~i iz Srpske us ko ro u zna ~aj ni joj mje ri mo }i
da pro da ju svo je proi zvo de u pro daj nim lan ci ma beo grad ske "Del te".
"Raz go va rao sam s naj vi {im ru ko vod stvom 'Del te' i pot vr|e no mi je da
}e proi zvo di iz RS ima ti zna ~aj ni je mjes to i pri sus tvo u nji ho vim mar ke ti -
ma, ne sa mo u RS, ve} i u Srbi ji", re kao je Glu ha ko vi} i do dao da bi od 30
do 40 od sto ro be us ko ro mo glo da se na |e u trgo vi na ma tog lan ca.
Osno vni ra zlog za {to do sa da ni je bi lo ta ko, re kao je Glu ha ko vi}, je ne -
dos ta tak kva li te tnih proi zvo da. Na ja vio je da }e Mi nis tar stvo za je dno s
Aso ci ja ci jom proi zvo |a ~a or ga ni zo va ti pre du ze }a iz RS ko ja ima ju po tre -
bne stan dar de i oti }i na sas ta nak s od go vor nim lju di ma "Del te" u Beo grad,
ka ko bi na li cu mjes ta bi li upo zna ti s po tre bnim uslo vi ma. (Srna)
nje nje za de set od sto. Sma njen je
obim po sla", is ta kao je Ali}, do dav {i
da se na da da }e Sin di kat bi ti uklju ~en
u kon tro lu ugo vo ra.
Izja vu Abi da Ju si }a, mi nis tra
pros tor nog ure |e nja KS, ni smo us pje li
do bi ti. Abid [a ri}, kan to nal ni mi nis tar
pri vre de, ka zao je da je oba vije {ten da
Ju si} ima in for ma ci je da je ulo `e no u
ho tel i da in ves ti tor `e li nas ta vi ti gra -
dnju GMC.
"Ako su izmi re ne oba ve ze
tre ba da se ura di kon tro la i tre ba vi dje -
ti {ta je ve }a ko rist ili {te ta po kan ton.
Ugo vor za 'Ho li day Inn' je iz vr{en sa
vi {e od 90 od sto", do da je [a ri}.
Ugo vor za "Ho li day Inn" po tpi san
je 2004. go di ne, ka da je i do bi je na ur -
ba nis ti ~ka sa gla snost za GMC. Ze -
mlji {te oko ho te la ogra |e no je 2007.
go di ne ka ko bi po ~e li ra do vi, ali vi {e
od to ga ni je ura |e no.
ispu nje nja privatizacionih oba ve za za ho tel "Ho li day Inn" u Sa ra je vu
ula ga nje na pro vje ri
Aus trij skom
kup cu pri zna to
ula ga nje 370.000 KM
od po tre bnih mi li on KM
"Stan dard" spas
tra `i kroz ste ~aj
U "Stan dar du"
je do
otva ra nja
ste ~aj nog
pos tup ka
ra di lo 85
ra dni ka
Privatizacioni ugo vor
za "Ho li day Inn"
po tpi san 2004. go di ne
FO TO N. UGLJE [A
Ne iz vje sna
su dbi na po zna te
fa bri ke za
proi zvo dnju
elek tro in sta la ci ja
i plas ti ~nih ma sa
18 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Ekonomija
[tros-Kan:
Kri za jo{
ni je go to va
HAM BURG - Iz vr{ni di re ktor
Me|una ro dnog mo ne tar nog
fon da (MMF) Do mi nik [tros-
Kan izja vio je ka ko }e se glo bal -
na eko nom ska kri za nas ta vi ti,
po ru~iv {i ka ko dr`ave mo ra ju
u~ini ti vi {e po pi ta nju re gu la ci je
fi nan sij skih tr`i {ta.
"Glo bal na kri za }e se nas ta vi -
ti, uprkos to me {to Nje ma~ka i
Fran cus ka po ka zu ju do bre broj -
ke u dru gom kvar ta lu", ka zao je
[tros-Kan za nje ma~ki "Der
Spe igel". Izja vio je i ka ko `eli
vi dje ti ve}i trud dr`ava po pi ta -
nju "za uz da va nja" ban kar skih
pla ta.
Po uka ko ju tre ba izvu}i iz kri -
ze, re kao je [tros-Kan, je ta da
fi nan sij ska tr`i {ta zah tije va ju
stro`a pra vi la. "Bez no vih pra vi -
la, vra ti}emo se sta rim na vi ka -
ma", ka zao je. Izla zne stra te gi je
tre ba da pos to je, ka zao je, ali
do da je ka ko se ne bi slo`io sa
zah tje vi ma ne kih da ih tre ba pri -
mje nji va ti ve} sa da. Opa sno je
mi sli ti da je kri za go to va, po -
ru~io je. (Der Spe igel)
Do lar na
naj ni `em
ni vou u 2009.
NJU JORK - Ci je na do la ra po -
to nu la je pro {le se dmi ce na naj -
ni`i ni vo u ovoj go di ni jer sve
~vr{}e uvje re nje u opo ra vak
svjet ske pri vre de na vo di ula ga~e
na po vla~enje iz si gur nih uto~i -
{ta, a ula ga nje u in ves ti ci je s
ve}im ri zi kom, ali i ve}im pri -
no si ma. Do la rov in deks, ko ji
po ka zu je vri je dnost ame ri~ke u
odno su na {est naj va`ni jih svjet -
skih va lu ta, po to nuo je pro {le
se dmi ce na 76,457 bo do va, naj -
ni`i ni vo u go to vo go di nu da na.
Pri tom je kurs ame ri~ke va lu te u
odno su na ja pan sku pao 2,52
od sto, na 90,64 je na, a u odno su
na evrop sku 1,99 od sto, na
1,4581 do lar.
"Ja~anje op ti mi zma u po gle du
glo bal nog pri vre dnog opo rav ka i
rast ape ti ta ula ga~a za ri zi ci ma
pri gu {i li su po tra`nju za do la rom
kao si gur nim uto~i {tem za ka pi -
tal", ka`e stra teg "NAB Ca pi ta la"
D`on Ki ri ako pu los. (Bu si ness)
DT-u ci lj
ame ri ~ki
ope ra te r
BER LIN - Naj ve}a te le ko mu -
ni ka ci ona kom pa ni ja u Evro pi
"De ut sche Te le kom" (DT) na -
vo dno je od svog sa vje tni ka De -
ut sche Bank za tra`ila da
ra zmo tri mo gu}nost sla nja po -
nu de za pre uzi ma nje ame ri~kog
mo bil nog ope ra te ra "Sprint
Nexte la".
Nje ma~ki te le kom }e dio
sred sta va za fi nan si ra nje te
akvi zi ci je za tra`iti od svo jih
akci ona ra uklju~uju}i i nje -
ma~ku vla du ko ja u DT-u dr`i
32-od sto tni udio.
"De ut sche Te le kom" je ve}
ne ko li ko se dmi ca u in ten zi vnim
pre go vo ri ma o pro da ji svog bri -
tan skog odje ljenja "T-Mo bi le
UK" za ko ji su po nu de po sla li
"Vo da fo ne" i "Te le fo ni ca".
Nje ma~ki te le ko mu ni ka cij ski
div je ta ko|e u pre go vo ri ma s
"Fran ce Te le co mom" o mo -
gu}em stva ra nju za je dni ~ke fir -
me u ko ju bi bi lo uklju~eno
bri tan sko po slo va nje tih kom pa -
ni ja. (The Sun day Te le graph)
REVIZOR
VA [IN GTON - Svjet ska tra` -
nja za naf tom }e to kom 2010. bi ti
ma nja ne go {to se ra ni je pro gno -
zi ra lo, dok }e se proi zvo dnja is to -
vre me no po ve }a va ti, pro cije ni li
su ek sper ti ame ri ~kog Mi nis tar -
stva ener ge ti ke.
Vi {ak }e izno si ti 70.000 ba re la
dne vno, jer }e svjet ska tra` nja idu }e
go di ne dos ti }i pro sje ~no 84,58 mi li -
ona ba re la dne vno, dok }e se is to -
vre me no proi zvo di ti 84,65 mi li ona
ba re la, na ve de no je u iz vje {ta ju
Upra ve za ener get ske in for ma ci je
pri Mi nis tar stvu ener ge ti ke. Vla di ni
stru~ nja ci su pri ovoj pro je kci ji po {li
od pre tpos tav ke da }e svjet ska eko -
no mi ja po ~e ti da se opo rav lja kra -
jem te ku }e go di ne. O~e ki va ni
sta bi lan rast tra` nje naf te u ze mlja -
ma u ra zvo ju bi }e po ni {ten sma nje -
njem po tro{ nje u ra zvi je nim
ze mlja ma, obja{ nje no je u iz vje {ta -
ju. ^la ni ce Or ga ni za ci je ze ma lja
izvo zni ca naf te (OPEC) proi zvo di }e
u 2010. pro sje ~no 28,89 mi li ona ba -
re la dne vno, u po re |e nju sa 29,26
mi li ona ba re la dne vno u ~et vrtom
kvar ta lu ove go di ne, sma tra ju stru~ -
nja ci. Ze mlje van OPEC-a }e proi -
zvo di ti 50,19 mi li ona ba re la dne vno.
"Po ve }a na proi zvo dnja u Bra zi lu,
SAD, Azer bej d`a nu, Ka zah sta nu i
Ka na di omo gu }i }e da se na do mjes -
ti pad proi zvo dnje u Me ksi ku i Sje -
ver nom mo ru", uka za no je u
izvje {ta ju. (Ta njug)
Tra` nja za naf tom
bi }e ni `a od pla ni ra ne
MOS KVA - [ef rus kog naf tnog gi gan ta "Gaz -
pro ma" Ale ksej Mi ler re kao je da je za bri nut da
Ukra ji na ne }e mo }i da pla ti svo je ra ~u ne za gas
na kon 2010. i da se na da da ne }e do }i do no ve ka -
tas tro fe u sna bdije va nju ga som.
Mi ler je is ta kao da Ukra ji na tre nu tno ispu nja va
sve svo je oba ve ze ko ris te }i sred stva iz re zer vi, MMF-
a i dru gih izvo ra, ali da ni je si gur no da }e re zer ve us -
pje ti da po kri ju na re dni ra ~un za rus ki gas ko ji }e sti }i
za na pla tu 7. fe bru ara 2010. go di ne.
Opi su ju }i tre nu tnu pla tnu si tu aci ju, Mi -
ler je oci je nio da su re zer ve do vo ljne za is pla tu "Gaz -
pro mu" do kra ja de cem bra.
On je re kao da zva ni ~ni ci ukra jin ske ga sne kom -
pa ni je "Nef te ga zu kra ine" ni si zna li da mu od go vo re
ka ko }e bi ti pla }e ni ra ~u ni 2010. go di ne.
Mi ler je pot vrdio da je Ukra ji na ne da vno za tra `i la
da ko ris ti bu du }e tran zi tne ta kse od Ru si je ka ko bi la k{e
pla ti la ra ~un "Gaz pro mu", ali da je taj zah tjev odbi jen.
On je izra zio za bri nu tost zbog pred sje dni ~kih izbo ra u
Ukra ji ni ko ji su pla ni ra ni za ja nu ar 2010. i ko ji bi mo gli
iza zva ti odre |e ne po li ti ~ke ten zi je.
To kom su sre ta sa gru pom stra nih aka de mi ka i no -
vi na ra u sje di {tu kom pa ni je, Mi ler je bio ve oma o{tar
ka da je ri je~ o pre go vo ri ma s Tur skom u ve zi s naf to -
vo dom "Ju `ni tok", ko ji bi tre balo da ide ispod Crnog
mo ra u prav cu Tur ske, za obi la ze }i Ukra ji nu.
Pri je dlog tur skog po sje ti oca u gru pi da bi to po -
mo glo da Tur ska pos ta ne gla vna re gi onal na tran zi tna
ta ~ka za gas glat ko je odbi jen.
"Tur ska ne mo `e izvo zi ti rus ki gas u dru -
ge ze mlje. To ni je do zvo lje no", re kao je Mi ler.
[ef Odje lje nja za dis tri bu ci ju ga sa Bo ris Ko sja gin
is ta kao je da je "Gaz prom" is ko ris tio kri zu da obno vi i
po pra vi zas tar je le ga so vo de i da vi {e ulo `i u no ve ga -
so vo de i naf to vo de u is to ~nom Si bi ru i na rus kom Da -
le kom is to ku, u is to vri je me po ve }a va ju }i izvoz na
tr`i {te Azi je.
Re kao je da je cilj u na re dne tri go di ne po -
ve za ti ga so vo de ko ji snab di je va ju za pa dnu Ru si ju i
Evro pu s oni ma ko je se gra de na is to ku, ka ko bi se
stvo ri la je din stve na ga sna mre `a pre ko ci je le Rus ke
Fe de ra ci je, ali da je za to po tre bno jo{ ne ko li ko hi lja -
da ki lo me ta ra ga so vo da. (Srna)
[ef rus kog naf tnog gi gan ta o ispo ru ka ma ga sa
"Gaz prom" za bri nut
za pla }a nja Ukra ji ne
Ukra ji na tre nu tno
ispu nja va oba ve ze, ali ni je
si gur no da }e po kri ti idu }i ra ~un
VA [IN GTON - Su tra se na -
vr{a va go di na da na od po ~et ka
glo bal ne fi nan sij ske i eko nom ske
kri ze, naj go re na kon Dru gog
svjet skog ra ta, po vo dom ~e ga }e
pred sje dnik SAD Ba rak Oba ma
da nas izni je ti pla no ve za usva ja -
nje no vih mje ra za re gu li sa nje ra -
da kre di tnih or ga ni za ci ja.
Oba min gla vni eko nom ski sa -
vje tnik La ri Sa mers ocije nio je da
}e mje re za ko je se ame ri ~ka admi -
nis tra ci ja opre dije li la, u nas to ja nju
da pre du pri je di bu du }e kri ze, po -
mo }i da fi nan sij ske stru ktu re u po -
tpu nos ti "od go vo re na sa vre me ne
iza zo ve".
Por tpa rol Bi je le ku }e
Ro bert Gibs re kao je da }e Oba ma u
svom go vo ru naj ve }u pa` nju po sve -
ti ti mje ra ma ko je je ne op ho dno
usvo ji ti da bi se izbje gao jo{ je dan
eko nom ski ko laps.
"Go vor }e bi ti us mje ren na se -
ri ju na re dnih ko ra ka u re for mi fi -
nan sij skih pra vi la ~i ja pri mje na bi
tre ba lo da one mo gu }i izbi ja nje ha -
osa ko ji smo vi dje li u na {oj eko no -
mi ji", re kao je Gibs.
Ko laps ~et vrte po ve li -
~i ni ame ri ~ke in ves ti ci one ban ke -
Le hman Brot hers - ko ja je 15. sep -
tem bra pro {le go di ne za tra `i la sud -
sku za {ti tu od po vje ri la ca, po tre sao
je ban ka re, zva ni ~ni ke i in ves ti to re i
do veo do je dnog od naj ve }ih pa do -
va ber zan skih in de ksa u ame ri ~koj
is to ri ji. Na kon slo ma Le hman Brot -
her sa, a ne {to ra ni je i dvi je ame ri -
~ke pa ra dr`a vne hi po te kar ne
kom pa ni je Fan nie May i Fred die
Mac, nas tu pi la je glo bal na kri za po -
vje re nja. Ban ke su od ta da po ~e le
sve ma nje da po zaj mlju ju, in ves ti to -
ri su na glo i u ogro mnim su ma ma
po vla ~i li no vac sa tr`i {ta, a eko -
nom ska akti vnost je zna tno uspo re -
na, is ti ~u fi nan sij ski stru~ nja ci.
Od go vor eko nom skih fun kci -
one ra i zva ni ~ni ka na ta kva kre ta nja
sas to jao se iz na glog sma nje nja ka -
ma tnih sto pa, odo bra va nja hi tnih
po za jmi ca iz sred sta va dr`a vnog
bu d`e ta ban ka ma i dru gim fi nan sij -
skim or ga ni za ci ja ma, u ci lju odr`a -
va nja nji ho ve li kvi dnos ti i
spre ~a va nja po tpu nog ko lap sa kre -
di tnog tr`i {ta.
Na glo bal nom ni vou je
to kom mi nu lih 12 mje se ci po tro {e -
"Car re fo ur" po go di li
van re dni tro {ko vi
PA RIZ - Fran cus ki la nac su per mar ke ta "Car re fo ur" obja vio je da
je u prvoj po lo vi ni go di ne u{ao u mi nus prvi put u sa da{ njim te {kim
vre me ni ma, ali je ipak pot vrdio ci lje ve o do bi ti u 2009. go di ni.
Kom pa ni ja, dru ga u svi je tu iza ame ri~kog "Wal-Mar ta", za bi lje`ila je
ne to gu bi tak od 58 mi li ona evra u {est mje se ci do ju na, zbog je dno kra -
tnih tro {ko va u vi si ni 511 mi li ona evra. Uko li ko se izu zmu van re dni tro -
{ko vi, ne to do bit pa la je za 42,2 od sto na 415 mi li ona evra.
Ana li ti~ari su pro gno zi ra li ne to do bit od oko 100 mi li ona evra na kon
van re dnih tro {ko va od 550 mi li ona evra.
"Ti re zul ta ti odra`ava ju te {ko okru`enje i stra te {ke odlu ke kom pa ni je
pri po zi ci oni ra nju za pred sto je}e raz do blje", ka zao je fi nan sij ski di re ktor
Pjer Bo {u.
"Car re fo ur" je na veo da jo{ o~eku je ope ra ti vnu do bit za 2009. pri je je -
dno kra tnih stav ki u ra spo nu od 2,7 do 2,8 mi li jar di evra uko li ko se nas ta -
ve tre nu tni tren do vi i pro da ja. (Agen ci je)
BEO GRAD - Srbi ja je u u prvoj po lo vi ni ove go di ne za bi lje `i la de fi cit
te ku }eg pla tnog bi lan sa od 979 mi li ona evra, ko ji je ma nji za 68 od sto u
odno su na is ti pe ri od pro {le go di ne.
Pre ma po da ci ma Eko nom skog in sti tu ta, Srbi ja je u oblas ti ro bne raz mje ne
u ju lu ove go di ne izve zla ro bu u vri je dnos ti od 538 mi li ona evra, {to je za
25,8 od sto ma nje u odno su na jul pro {le go di ne, a uve zla je ro bu vri je dnu
943 mi li ona evra, {to je za 47 od sto ma nje u odno su na is ti mje sec 2008.
Srbi ja je u ju lu pro {le go di ne os tva ri la re kor dne vri je dnos ti izvo za od 725
mi li ona evra i uvo za 1.490 mi li ona evra. Ka ko se na vo di, osno vni uzrok ta -
ko ve li kog sma nje nja de fi ci ta u prvoj po lo vi ni ove go di ne, bio je pad trgo -
vin skog de fi ci ta, pri izos tan ku in ves ti ci ja i kre di ta. (Ta njug)
Srbi ja zna ~aj no
sma nji la de fi cit
B| |ans p|a ca nja na te ku -
c| m ra •u n| ma ze ma | j a
Evrop ske un| je u dru qom
kvar ta |u 2009. po ka zao je
ma njak od 55.1 m| || jar du
evra. Ma njak je t| me sma -
njen u odno su na prv| kvar -
ta| ka da j e | zno s| o 58.2
m| || jar de evra. dok je u dru -
qom kvar ta |u |a n| |zno s|o
73.2 m| || jar de evra.
Ame r| •ka adm| n|s tra c| ja
je na kon pre po ru ke stru• -
nja ka na ja v| |a no ve ca r|n -
ske mje re | uvo de nje
do da tn|h ca r|n sk|h po re za
na uvoz auto mo b|| sk|h qu -
ma |z K| ne. sto je Pe k|nq
odmah os tro osu d|o na -
zvav s| taj po tez krse njem
osno vn|h pra v| |a o q|o ba| -
noj trqo v| n|.
Na kon slo ma
Le hman
Brot her sa, a
ne {to ra ni je i
dvi je ame ri ~ke
pa ra dr`a vne
hi po te kar ne
kom pa ni je
Fan nie May i
Fred die Mac,
nas tu pi la je
glo bal na kri za
po vje re nja
Su tra se na vr{a va go di na da na od
Go di{ nji ca
eko nom ske
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 19 Ekonomija
BU DIM PE [TA - ^o ko la di ca
sa si rom tu ro ru di, je dan od
naj po pu lar ni jih ma |ar skih slat -
ki {a, od po lo vi ne sep tem bra }e
se pro da va ti i u Ki ni.
Pri pre me za lan si ra nje proi zvo da
na ki nes ko tr`i {te tra ja le su dvije
go di ne, pre ni je la je ma |ar ska
agen ci ja MTI.
Ver zi ju tu ro ru di ja za ki nes ke
kup ce proi zvo di }e fa bri ka u bli zi -
ni Pe kin ga, a par tner u po slu bi }e
kom pa ni ja "Milk Tec hno lo gi es" iz
Ma |ar ske. Je dan od trgo va ~kih la -
na ca ko ji }e u Ki ni pro da va ti tu ro
ru di bi }e "Jenny Lou", po znat po
ve li koj po nu di slat ki {a sa Za pa da.
Proi zvo |a ~i, ta ko |e, na mje ra va -
ju da ove ~o ko la di ce dos ta ve pro -
da vni ca ma u bli zi ni {ko la, jer
sma tra ju da }e one bi ti al ter na ti va
za nez dra ve po slas ti ce ko je dje ca
u`i na ju.
Tu ro ru di, na prav ljen od bi je log
si ra sa pre li vom od ~o ko la de, po -
pu la ran je u Ma |ar skoj od {ezde-
setih. Do sad je naj vi {e izvo `en u
Slo va ~ku, Ru mu ni ju, [pa ni ju i Ita -
li ju. (MTI)
NEZVANI^NO
Omi lje ni ma |ar ski
slat ki{ ide u Ki nu
Tu ro ru di
na prav ljen je
od bi je log si ra s
pre li vom od ~o ko la de
no, pre ma po da ci ma Me |u na ro -
dnog mo ne tar nog fon da, oko 10 bi -
li ona do la ra za o`iv lja va nje
po sus ta lih eko no mi ja. SAD i Ve li ka
Bri ta ni ja po tro {i le su naj vi {e nov ca
svo jih po res kih ob ve zni ka da bi sti -
{a le kri zu i one mo gu }i le fi nan sij ski
ko laps jo{ ma so vni jih raz mje ra.
Go di nu da na na kon in -
ten zi vne pri mje ne na jop se `ni jih bi -
lo ka da pre du ze tih sti mu la ti vnih
pro gra ma i mje ra, svjet ska pri vre da
se la ga no opo rav lja, ali je, su de }i
pre ma naj no vi jim iz vje {ta ji ma iz
SAD i dru gih vo de }ih eko no mi ja,
ne za po sle nost i da lje ve li ka. Ni je is -
klju ~e no, osim to ga, ni da na kon
pres tan ka pri mje ne pod sti ca ja za pri -
je ti in fla ci ja, uka zu ju vo de }i ame ri -
~ki eko no mis ti. (Agen ci je)
FRAN KFURT - Ka nad ska "Ma -
gna", ko ju je "Ge ne ral Mo tors" iza -
brao za kup ca nje go vog nje ma~kog
odje ljenja, pla ni ra da uki ne 10.500 ra -
dnih mjes ta u "Ope lu".
Ka ko pi {e list "Fran kfur ter Al lge me -
ine Son ntag sze itung", u Nje ma~koj bi
tre ba lo da bude uki nu to oko 4.500 ra dnih
mjes ta. Ipak, pre mi jer nje ma~ke sa ve zne
dr`ave He se, Ro land Koh, za is ti list je
izja vio ka ko ne}e bi ti pri sil nih ot ka za,
ve} se ra di o do bro vo ljnom na pu {ta nju
fir me.
Koh je, ta ko|e, odba cio spe -
ku la ci je ko je go vo re da bi Evrop ska uni ja
mo gla blo ki ra ti kre dit nje ma~ke vla de
"Ope lu".
Me di ji su ve} pi sa li da bi se "Ma -
gna" mo gla suo~iti s po te {ko}ama pri re -
za nju tro {ko va ra da po mo}u ~ega
na mje ra va da vrati "Ope lu" pro fi ta bil nost
u dvo go di{ njem pe ri odu.
"Ma gna" }e u skla du sa do go vo rom
s GM-om i nje ma~kom vla dom zadr`ati
sva "Ope lo va" pos tro je nja u Nje ma~koj,
iako od sin di ka ta tra`i pris ta nak na plan
re za nja tro {ko va za ba rem mi li jar du do la -
ra. Ta ko|e se spe ku li {e da }e ka nad ski
proi zvo|a~ auto-di je lo va za tvo ri ti fa bri ke
u En gles koj i Bel gi ji, dok }e dio proi zvo -
dnje iz [pa ni je pre ba ci ti u Nje ma~ku.
Evrop ska ko mi si ja upo zo ri -
la je da nje ma~ki fi nan sij ski pod sti ca ji
na mije nje ni ola k{a va nju pro da je "Ope -
la" ne smi ju po go do va ti nje ma~kim fa -
bri ka ma na ra~un fa bri ka u dru gim ze -
mlja ma EU.
"Sva ka odlu ka i mo gu}a fi nan sij ska
po mo} ja vnih vlas ti mo ra u po tpu nos ti
bi ti u skla du s pro pi si ma EU o dr`a vnoj
po mo}i i unu tar{ njem tr`i {tu", na gla sio je
por tpa rol Evrop ske ko mi si je Jo han Laj -
ten ber ger.
"Kon kre tno, dr`a vna po mo} ne
mo`e bi ti uslov lje na do da tnim ne ko mer -
ci jal nim zah tje vi ma" kao {to su lo ka ci ja
ula ga nja ili "geo graf ska dis tri bu ci ja mje -
ra res tru ktu ri ra nja", do dao je on.
Bel gi ja stra hu je da }e "Ope lo ve" nje -
ma~ke fa bri ke u`iva ti po vla {ten tre tman
na u{ trb fa bri ke u An tver pe nu na sje ve ru
Bel gi je. (Agen ci je)
Plan no vog vla sni ka nje ma ~kog "Ope la"
"Ma gna" se rje {a va
10.500 ra dni ka
"Mon san to"
otpu {ta
1.800 ra dni ka
SENT LU IS - Naj ve }i svjet ski
proi zvo |a~ sje me na i pes ti ci da,
ame ri ~ki "Mon san to", pla ni ra da
u ci lju sma nje nja tro {ko va uki ne
osam od sto ra dnih mjes ta, {to }e
do ves ti do otpu {ta nja 1.800 ra -
dni ka, {to je dvos tru ko vi {e ne go
{to je fir ma pla ni ra la pri je dva
mje se ca.
Kom pa ni ja je, po red to ga, sa -
op {ti la da }e re zul ta ti za 2009. bi -
ti na do njoj gra ni ci prvo bi tnih
pro gno za. Pre ma izja va ma po slo -
vod stva "Mon san ta", ko ji za po{ -
lja va pri bli `no 21.700 lju di,
sma nje nje bro ja za po sle nih je dio
pro ce sa res tru ktu ra li za ci je, uku -
pne vri je dnos ti 550 do 600 mi li -
ona do la ra. (Ta njug)
Sma nju ju
udio do la ra
u re zer va ma
MOS KVA - Ru si ja i Ki na si -
gna li zi ra ju da pla ni ra ju pre du ze ti
ko ra ke ko ji ma }e pos te pe no sma -
nji ti udio do la ra u de vi znim re zer -
va ma.
Pre ma ri je~ima prvog vi ce gu -
ver ne ra rus ke cen tral ne ban ke
Ale kse ja Ulju ka je va, ta ze mlja,
ko ja je ve} sma nji la udio do la ra u
svo jim re zer va ma ispod ni voa od
50 od sto, pla ni ra u svo ja ula ga nja
uvrsti ti jo{ dvi je ili tri va lu te. Iza -
sla nik ame ri~kog Mi nis tar stva fi -
nan si ja u Ki ni ka zao je, pak, da bi
bi la sa svim lo gi~na i even tu al na
odlu ka Pe kin ga o di ver si fi ka ci ji
ki nes kih ogro mnih de vi znih re -
zer vi, ko je su kra jem ju na dos ti gle
2.130 mi li jar di do la ra. (Agen ci je)
Vlas ti po tro {i le
oko 10 bi li ona do la ra
za o`iv lja va nje
po sus ta lih eko no mi ja
Ne}e bi ti
pri sil nih
ot ka za ve}
do bro vo ljnog
na pu {ta nja
fir me
slo ma ame ri ~ke ban ke Le hman Brot hers
po ~et ka
kri ze
Kriza dovela do jednog od
najve}ih padova berzanskih
indeksa u ameri~koj istoriji
FOTO NN
20 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Reporta`a
Neuobi ~a jen
po sao pa ra
iz Kur {u mli je
Dok mno gi odla ze iz kur {u mlij ske op {ti ne u po -
tra zi za po slom i bo ljim `i vo tom, bra ~ni par Mi la -
din (1958) i Ve sna (1961) Mi lo sav lje vi}, iz
pla nin skog se la Gra bo vni ca, odlu ~i li su se za sa svim
neuobi ~a jen po sao i na ~in `i vo ta.
Ve} de set go di na oni sa svog ja lo vog ima nja, na
ko me je ras tao sa mo ko rov, go lim ru ka ma ek splo ati {u
ka me ne plo ~e i `i ve sa svim pris toj no od svog ra da.
Mi la din i Ve sna su za pro te klu de ce ni ju ru -
~no pre ko pa li oko 50 ari ze mlje u du bi ni od oko pet
me ta ra. "Ko li ko smo plo ~a dosa d izva di li i obra di li nji -
ma bi smo mo gli da po plo ~a mo autoput odav de do Beo -
gra da", ka `e Ve sna.
I ne slu te }i da na nje go vom ima nju, na slije |e nom
od pre da ka, le `i ~i ta vo bo gat stvo, Mi la din je jo{ sa 15
go di na kre nuo u svijet, za bo ljim `i vo tom. Me |u tim,
po {to u Nje ma ~koj ni {ta ni je uspio da u{te di, vra tio se u
Gra bo vni cu. U Kur {u mli ji je pro mije nio ne ko li ko po -
slo va u ov da{ njim, sa da pri va ti zo va nim pre du ze }i ma.
Ubrzo se o`e nio, a za tro je dje ce, su pru gu bez po -
sla i os ta rje lu maj ku, pla te iz ovih pre du ze }a ni su sti za -
le ni za osno vne po tre be. Or ga ni zo vao je i ot kup
pe ~u ra ka i dru gih po ljo pri vre dnih proi zvo da u se lu ali
ni to ni je po mo glo.
Ka ko ni {ta ovoj po ro di ci ni je i{lo od ru ke,
odlu ~i li su da po no vo pro ba ju da se ba ve po ljo pri vre -
dom. Uza lud su on i su pru ga Ve sna ru ka ma kr~i li u ko -
rov za ra sle nji ve i li va de. Ni {ta ni je uspije va lo zbog
ka me ni te po dlo ge.
Go di ne su pro la zi le, sa dje com su ra sli i pro htje vi,
a pa ra ni ot kud. Sve dok Mi la din kram pom ni je du blje
za ko pao na sred li va de za si ja ne dje te li nom. Po sre }i lo
im se. Odmah su nai {li na ra vnu ka me nu plo ~u. Za sa -
mo ne ko li ko da na Mi la din i Ve sna su sa cije le li va de
ski nu li sloj ze mlje, a ispod se "za si ja la" or go mna ka -
me na plo ~a.
Kram pom, bu da kom, lo pa tom, }us ki jom i gvoz de -
nim kli no vi ma njih dvo je su ra zbi li plo ~u na is te dije lo -
ve, is te de blji ne i {i ri ne. Prvu tu ru ka me nih plo ~a, od 50
kva dra ta, pro da li su je dnom Kra gu jev ~a ni nu. Za ra da
od ove prve tu re je bi la ve }a ne go Mi la di no va go di{ nja
pla ta u kur {u mlij skom pre du ze }u "Ko pa onik".
Ubrzo su do bi li pot vrdu s In sti tu ta za ge olo -
gi ju da se ra di o izu ze tno kva li te tnom ka me nu. Od ta -
da, Mi la din i Ve sna ima ju svoj maj dan i ek splo ati {u
ka me ne plo ~e.
"Na {e ra dno vre me je od ju tra do mra ka i le ti i zi -
mi. Uslo vi za rad su ve oma te {ki. Ni ka kve ma {i ne ne
ko ris ti mo, is klju ~i vo ru ~no va di mo plo ~e i ru ~no ih
obra |u je mo", ka `e Mi la din.
Sa za las kom sun ca za vr{a va se i nji ho vo ra dno
vrije me. Ta da Ve sna, po red ku }nih po slo va, sti gne da
pro ~i ta i po ko ju knji gu, ali i da ode do gra da...
"Ceo dan pro vo dim na maj da nu, a ka da na i|u mu -
{te ri je ili ne ki slu ~aj ni pro la znik ~es to po mi sle da sam
mu {ko. Zbog ovog po sla su mi ra zvi je ni mi {i }i, pa i li -
~im na mu {ko", {a li se Ve sna.
Mi lo sav lje vi }i su ve oma za do vo ljni za ra dom. Od
pro da je ka me nih plo ~a ku pi li su dva auto mo bi la i po -
ljo pri vre dne ma {i ne, te sa zi da li po mo }ne obje kte u
dvo ri {tu po ro di ~ne ku }e.
Nji ho ve dvije k}er ke u me |u vre me nu su
se uda le, a sin tek do {ao iz voj ske. "Nje mu sa da tre baju
odmor i pro vod, a i ne `e li mo da on nas ta vi da ra di ovaj
po sao", ka `e Mi la din. Obo je is ti ~u da }e oni ra di ti dok
ih zdrav lje slu `i, iako su obe zbije di li do vo ljno nov ca za
sta re da ne, a i da dje ci po mo gnu.
Obe zbije di li su ta ko |e i si gur no tr`i{te i to, ka ko
ka `u, sve po pre po ru ci, ni su ima li ni ka kvu re kla mu.
Pri ~a se pre no sila od us ta do us ta, i da le ko se za njih
~u lo.
Dosa d su, {i rom Srbi je, za vi {e od hi lja du obje ka ta
obe zbije di li ka me ne plo ~e. Nji ho vim plo ~a ma su po -
plo ~a na dvo ri {ta imu }nih lju di, ukra {e ne fa sa de crka va,
ka fi }a, res to ra na. I sta ze u \a vo ljoj va ro {i su po plo ~a ne
nji ho vim plo ~a ma.
Prva tu ra od pre ko 100 kva dra ta ka me nih plo ~a
ne da vno je izve ze na u Dan sku, dok }e za na ru ~i oce iz
Nje ma ~ke i Ho lan di je slje de }e dvije tu re bi ti ispo ru ~e -
ne za mje sec da na. Na da ju se da }e se po sao i da lje {i ri -
ti. (Be ta)
Pris to jan `i vot od
ka me nih plo ~a
Ve} de set go di na Mi lo sav lje vi }i
go lim ru ka ma ek splo ati {u ka me ne plo ~e
i `i ve sa svim pris toj no od svog ra da
\avolja
varo{,
koja se
nalazi
kod
Kur{umlije,
spada
me|u
nova
svjetska
~uda
Dosa d su, {i rom Srbi je,
za vi {e od hi lja du obje ka ta
obe zbije di li ka me ne plo ~e
Sa za las kom
sun ca
za vr{a va se
i nji ho vo
ra dno
vrije me
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 21
Ri `i na
po lja u Ki ni
DAN OAl - Fo to qra í| ja pr| ka -
zu je po |ja u se |u Ga ojao M|ao
u ob|as t| Dan ca| u k| nes koj
pro v|n c| j| Gu |zo.
Na |me. oko 70 he kta ra r| z| n|h
po |ja u ob|as t| Dan ca| st| q|o je
u se zo nu ze tve. Z| vo p| sn| pej -
za z| pr| v|a •e mno qe ío to qra íe |
tu r|s te.
22 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Svijet
Ba gdad gra di me tro
lra •ka v|a da pr| hva t| |a je na ra zma tra nje se -
dam po nu da evrop sk|h kom pa n| ja za qra dnju
pod ze mne ze|je zn| ce u Ba qda du po c| je n| od tr|
m| || jar de do |a ra.
Te ro ri zam u Aus tri ji
Seí S|u zbe us ta vne za st| te Aus tr| je Pe ter Gr| -
d||nq upo zo r|o je da su u Aus tr| j| broj n| ra d| ka| n|
mu s|| ma n| ko j| |ma ju kon ta kte s te ro r|s t| •kom
sce nom.
Tur sku
po go di le
no ve
po pla ve
AN KA RA - Ja ke ki {e po no -
vo su po go di le sje ve ro za pa dnu
Tur sku, iza zi va ju }i no ve po -
pla ve u ko ji ma je nes ta lo jo{
pet lju di.
Naj ma nje pet ra dni ka po -
plav lje ne ci gla ne vo di se kao
nes ta lo, a voj ska he li kop te ri ma
po ku {a va da spa si ra dni ke blo -
ki ra ne u fa bri ci u gra du Kum -
bag. Od pro {log po ne dje ljka je
po gi nu la naj ma nje 31 oso ba u
naj te`im po pla va ma ko je su
po go di le Tur sku u po slje dnjih
80 go di na, a de vet lju di se vo di
kao nes ta lo. (AFP)
Ubi jen
iran ski
sve {te nik
TE HE RAN - Tro ji ca na pa da -
~a ubi la su iran skog su nit skog
sve {te ni ka, ko ji je u~es tvo vao
u izbor noj kam pa nji pred sje -
dni ka Ma hmu da Ahma di ne -
d`a da u za pa dnoj pro vin ci ji
Kor des tan.
Bor han Ali ubi jen je ra fal -
nom pa ljbom u svo joj ku }i u
Sa nan da ju, pri jes to ni ci Kor -
des ta na. Do ubis tva je do {lo
na kon {to su na pa da ~i pri {li
ku }i sve {te ni ka pod iz go vo -
rom da mu pos ta ve ne ka re li -
gij ska pi ta nja. (AFP)
Sna `an
po tres u
Ve ne cu eli
KA RA KAS - Naj ma nje se dam
lju di je po vri je |e no usljed ja kog
ze mljo tres ja ~i ne 6,4 ste pe na Ri -
hte ro ve ska le ko ji je po go dio
Ve ne cu elu iza zi va ju }i pa ni ku u
pri jes to ni ci Ka ra ka su.
Na kon ze mljo tre sa, naj ja ~eg u
Ju `noj Ame ri ci za po slje dnjih ne -
ko li ko go di na, do {lo je do nes -
tan ka stru je u ne kim re gi oni ma.
Po tres se osje tio u ci je loj ze mlji,
ali je naj te `e po go |e na sje ve ro -
za pa dna dr`a va Fal kon gdje je
po vri je |e no se dam lju di, a ne ko -
li ko ku }a je o{te }e no. (AFP)
Vijesti
VA [IN GTON - De se ti ne hi lja da
lju di mar {i ra le su od Bi je le ku }e
do Ka pi tol hi la u Va {in gto nu pro -
tes tu ju }i zbog re for mi zdrav stva
pred sje dni ka Ba ra ka Oba me.
De mon stran ti su kri ti ko va li admi -
nis tra ci ju zbog "po tro{ nje van kon -
tro le", ko ja uklju ~u je sti mu la ti vne
pa ke te i fi nan sij sku po mo} ban ka -
ma i auto mo bil skoj in dus tri ji.
Kri ti ~a ri re for mi in sis ti ra ju da }e
po tro{ nja nov ca, do bi je nog od po re -
za, na zdrav stve no osi gu ra nje po ve -
}a ti in fla ci ju i do ves ti ze mlju do
eko nom ske pro pas ti.
Oku plje ni su no si li tran spa ren te
na ko ji ma je pi sa lo "Ro |en slo bo -
dan, opo re zo van do smrti" dok je
je dan imi grant iz Ukra ji ne na pi sao
"Imao sam do vo ljno so ci ja li zma u
SSSR". De mon stra ci je, ko je su or -
ga ni zo va ne za je dno sa gru pom "Fri -
dom vor ks", po kre tom ko ji se za la `e
za sma nje nje po re za i ma nji dr`a vni
apa rat, oku pi le su lju de iz vi {e ame -
ri ~kih dr`a va. (Agen ci je)
Pro tes ti pro tiv Oba me
De mon stran ti
kri ti ko va li re for mu
zdrav stva
Na si lje u Ugan di
KAM PA LA - U dvo dne vnim
su ko bi ma de mon stra na ta i sna ga
bez bje dnos ti u pri jes to ni ci Ugan -
de Kam pa li po gi nu lo je 14 lju di,
a vi {e 100 oso ba po vri je |e no.
Po sli je na si lja, do ko jeg je do {lo
zbog spo ra u ve zi sa ze mljom i
ovla{ }e nja izme |u pred sje dni ka
Ugan de Jo ve ri ja Mu se ve ni ja i nje -
go ve vla de, i li de ra Bu gan de, je -
dnog od ~e ti ri ne ka da{ nja
kra ljev stva ko ja ~i ne Ugan du, u
gla vnom gra du je ju ~e bi lo re la ti -
vno mir no.
Pro da vni ce u cen tru Kam pa le su
za tvo re ne, dok sta no vni ci opre zno
pro la ze po red po li ci je, po di gnu tih
ru ku ka ko bi iz bje gli ba ti ne, po ne -
kad be zus pje {no. Gru pe mla dih lju -
di po ku {a le su da po di gnu ba ri ka de
u kvar to vi ma Ku bi ri i Ka lel ve, ali
su ih pri pa dni ci bez bje dno snih sna -
ga ras tj era li pu ca ju }i u vaz duh i ba -
ca ju }i su za vac. (Agen ci je)
Ne mi ri iza zva ni
spo rom u ve zi sa
ze mljom
DA BLIN - Sko ro dvi je tre }i ne Ira ca bi gla sa le
za Li sa bon ski spo ra zum, ko ji tre ba da omo gu }i
re for mu in sti tu ci ja Evrop ske uni je, re zul ta ti su
naj no vi je an ke te.
No vi re fe ren dum za Li sa bon ski spo ra zum za ka -
zan je za 2. okto bar ove go di ne. Pre ma an ke ti ir skog
"San dej bi znis pos ta", ir sko "da" }e ja sno pre vla da ti,
odno sno 62 od sto Ira ca je re klo da }e gla sa ti za spo -
ra zum, 23 od sto je pro tiv, a 15 od sto je neo dlu ~no.
Is tra`iva nje je spro ve de no to kom ove ne dje lje na
uzor ku od 1.000 oso ba.
Ir ci su pro {le go di ne na re fe ren du mu
odbi li Li sa bon ski spo ra zum sa 53,8 od sto gla so va.
Ir ska je os ta la je di na ze mlja u Evrop skoj uni ji,
ko ja mo ra da spro ve de re fe ren dum u skla du sa svo -
jim us ta vom.
Ka ko bi stu pio na sna gu, Li sa bon ski
spo ra zum tre ba da ra ti fi ku ju sve ze mlje ~la ni ce EU.
Ir ska, Polj ska, ^e {ka i Nje ma ~ka jo{ ni su za vr{i le
pro ce du ru ra ti fi ka ci je. (Agen ci je)
Sko ro dvi je
tre }i ne Ira ca
bi se na
re fe ren du mu
odlu ~i le
za "da"
Ir ci za
Li sa bon ski spo ra zum
^la no vi
de le ga ci je EU
De le ga ci ja vi so kih
Mu ga be za
F
O
T
O

B
E
T
A
F
O
T
O

A
F
P
Kra ve iza zva le
me |udr`a vni
in ci dent
ATl NA - Ne d|s c| p|| no va ne
qr•ke kra ve ko je |u ta ju pre ko
bu qar ske qra n| ce |za zva |e su
pra v| me dudrza vn| |n c| dent.
Kra ve qa ze usje ve ne ko || ko k| |o -
me ta ra u unu tras njos t| zboq •e -
qa |o ka| n| se |ja c| spre ma ju
s|a nje pro tes tne no te Evrop skoj
ko m| s| j|. Pro b|em je nas tao jer
su na kon u|as ka Bu qar ske u EÜ
ma knu te sve ozna ke s qra n| ce.
te z| ca ko ja odva ja ze m|je.
No vi na ri pro tiv
po li cij ske
rep re si je
HONG KONG - Oko 700 no v| -
na ra. obu •e n|h u crno. mar s| ra |o
je ju •e Honq Kon qom. tra ze c|
da se v|as t| Pe k|n qa |zv| ne zboq
po || c|j ske re pre s| je nad tro j| com
nj| ho v|h ko |e qa ko j| su pra t| || de -
mon stra c| je u auto no mnoj po -
kra j| n| S|n d| jan qu. Tr| no v| na ra
Honq Kon qa. |s pre b| ja na na
mrtvo |me. uha pse na su 4. sep -
tem bra dok su po ku sa || da po -
bje qnu od su zav ca.
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 23 Svijet
Pe rez
pu {ten iz
bol ni ce
TEL AVIV - Izra el ski
pred sje dnik [i mon Pe rez
pu {ten je ju ~e uju tro iz bol -
ni ce u Tel Avi vu, u ko ju je
pri mljen, po {to se u su bo tu
na ve ~e one svi jes tio na po di -
ju mu za vri je me je dne ce re -
mo ni je u Tel Avi vu.
Pe rez (86) je ubrzo do {ao
svi jes ti, a Hi tna po mo} mu je
uka za na na li cu mjes ta, a po -
tom je pre ve zen na pre gled u
bol ni cu "Tel Ha {o mer" u Tel
Avi vu. Nje gov por tpa rol Aje -
let Fri{ je uzrok ko lap sa pri pi -
sa la broj nim oba ve za ma, te da
}e se on ka sni je to kom ju ~e -
ra{ njeg da na sas ta ti sa spe ci -
jal nim ame ri ~kim iza sla ni kom
za Blis ki is tok D`ord`om Mi -
~e lom. (Agen ci je)
U po `a ru
po gi nu lo
38 oso ba
AL MA ATA - U po `a ru u
cen tru za odvi ka va nje od
dro ge u Al ma Ati ju ~e uju -
tro po gi nu lo je 38 oso ba, sa -
op {ti lo je ka zah stan sko
Mi nis tar stvo za van re dne si -
tu aci je.
Spa si oci su us pje li da spa -
su 40 oso ba - pa ci je na ta i
oso blja, do da je se u sa op {te -
nju. Va tro gas ci su i da lje po -
ku {a va li da uga se po `ar,
ne ko li ko sa ti po {to je izbio.
Uzrok po `a ra ni je po znat, a
ka zah stan ski pre mi jer Ka -
rim Ma si mov je za tra `io da
is tra `na ko mi si ja ispi ta ra -
zlog izbi ja nja po `a ra. (AFP)
Aus tra lij ske
vlas ti
pre sre le 150
imi gra na ta
SI DNEJ - Brod aus tra lij -
ske mor na ri ce pre sreo je dva
~am ca ko ji su pre vo zi li uku -
pno vi {e od 150 ile gal nih
imi gra na ta.
Aus tra lij ska mor na ri ca
naj pri je je pre sre la je dan ~a -
mac s imi gran ti ma, a za tim
u dru goj akci ji jo{ je dan, {to
je po no vo pod sta klo zah tje -
ve opo zi ci je u toj ze mlji za
po kre ta njem is tra ge zbog to -
ga {to je, ka ko na vo de, Vla -
da "iz gu bi la bit ku pro tiv
{ver ce ra lju di ma". Ju ~e ra{ -
nji do la zak imi gra na ta je 31.
slu ~aj te vrste od po ~et ka
go di ne. (Agen ci je)
Vijesti
^I KA GO - Kris to fer Ke li, biv {i {ef za
fon do ve ne ka da{ njeg gu ver ne re Ili no isa
Ro da Bla go je vi }a, pre mi nuo je ne dje lju da -
na pri je ne go {to je tre ba lo da otpo ~ne od -
slu`enje za tvor ske ka zne zbog po res ke
pre va re.
"Du bo ko sam o`alo{ }en tim vijes ti ma",
re kao je Bla go je vi} u sa op {te nju.
Kris to fer G. Ke li (51), ko ji je pre -
mi nuo u su bo tu uju tro, pro na |en je na par kin -
gu je dnog sto va ri {ta drvne gra |e ju go is to ~no
od ^i ka ga, u mjes tu Kan tri Klab Hil su. Gra -
do na ~el nik tog gra da Dvajt Vel~ re kao je da
po li ci ja ispi tu je nje go vu smrt kao sa mo ubis -
tvo. Lo kal na i dr`a vna po li ci ja sa op {ti le su da
je Sa ve zni bi ro za is tra`iva nje (FBI) ta ko |e
bio na mjes tu gdje je Ke li na |en.
Ke li je ra dio na sa ku plja nju nov ca za Bla -
go je vi }e vu kam pa nju i sma tra se za slu`nim za
saku plja nje mi li ona do la ra.
On se izja snio da ni je kriv po vo dom na -
vo da u op tu`ni ci pro tiv Bla go je vi }a u ko joj je
i on na ve den.
Bla go je vi} je, izme |u os ta log, op tu`en da
je po ku {ao da pro da upra`nje no mjes to Ba ra -
ka Om ba me u Se na tu.
U okvi ru Bla go je vi }e ve op tu`ni ce on je,
ta ko |e, osu mnji ~en da je za je dno sa Blago je -
vi }em pla ni rao da ko ris ti mo} kan ce la ri je gu -
ve rne ra da izvu ~e no vac od oso ba ko je su
tra`ile dr`a vno za po sle nje i za to je mo gao da
do bi je do da tnu za tvor sku ka znu.
Ke li je tre ba lo od pet ka da po -
~ne s od slu`iva njem tro go di{ nje ka zne za tvo ra
po {to je pri znao kri vi cu po op tu`ba ma za po -
res ku pro ne vje ru ko ja je uklju ~i va la i na vod
da je hi lja de do la ra koc kar skih du go va otpi sao
kao po slo vne tro {ko ve.
Tu`ioci su se na da li da }e Ke li po ku {a ti
da pos ti gne do go vor o sma nje nju za tvo rs ke
ka zne ti me {to bi pris tao da sa ra |u je i da im
ka`e sve {to zna o ko rup ci ji u dr`a vnoj vla di
dok je Bla go je vi} bio gu ver ner. (Agen ci je)
Za tvor ska ka zna ga
~e ka la za ne dje lju da na
HA RA RE - De le ga ci ja vi so kih zva ni ~ni ka
Evrop ske uni je (EU), ko ja je bo ra vi la u prvoj po -
sje ti Zim bab veu u po slje dnjih se dam go di na, oci je -
ni la je da su toj ze mlji po tre bne do da tne re for me.
Uo~i raz go vo ra s ti mom EU, pred sje dnik Zim -
bab vea Ro bert Mu ga be je re kao: "Pru`amo vam do -
bro do {li cu {i rom ra {i re nih ru ku. Na da mo se da }e na {i
raz go vo ri bi ti plo dni i do ves ti do po zi ti vnih re zul ta ta."
EU je upu ti la de le ga ci ju vi so kih zva ni -
~ni ka u Zim bab ve u prvu po sje tu od ka da su toj ze mlji
2002. go di ne uve de ne san kci je. U de le ga ci ji EU bi li
su evrop ski ko me sar za ra zvoj i hu ma ni tar nu po mo}
Ka rel de Guht, pred sta vni ca [ved ske kao ze mlje
pred sje da va ju }e EU Gu ni la Kar lson i sa ra dnik vi so -
kog pred sta vni ka Evrop ske uni je za spo ljnu po li ti ku i
bez bje dnost Ha vi je ra So la ne.
Pred sje dnik Zim bab vea Ro bert Mu ga be je re kao
da je prva po sje ta vi so kih zva ni ~ni ka Evrop ske uni je
pro te kla ve oma do bro na gla siv {i pri tom da je os tva ren
do bar kon takt te da se ra di lo o pri ja telj skom sas tan ku.
"Os tva ri li smo do bar kon takt, bio je to pri ja telj ski
sas ta nak", re kao je Mu ga be.
Evrop ski ko me sar za ra zvoj i hu ma -
ni tar nu po mo} Ka rel de Guht je po sli je raz go vo ra s
pre mi je rom Mor ga nom Cvan gi ra jem re kao da EU pri -
zna je da je u Zim bab veu os tva ren odre |e ni na pre dak.
"Me |u tim, os ta ju pro ble mi i o to me smo otvo re -
no raz go va ra li s pred sje dni kom Ro ber tom Mu ga be -
om. Ne }u ula zi ti u de ta lje, ali o~i gle dno je da sa je dne
stra ne pos to ji na pre dak, a sa dru ge stra ne i da lje pos -
to je stva ri ko je ni su ri je {e ne", ka zao je De Guht.
On je re kao da je nje go va de le ga ci ja izra zi la za -
bri nu tost spo rim spro vo |e njem po li ti ~kih re for mi i
im ple men ta ci jom spo ra zu ma o po dje li vlas ti. Pred sje -
dnik Mu ga be je izja vio da on ni je od go vo ran za pro -
ble me u Zim bab veu, ve} da su za to kri ve san kci je.
Mu ga be je ape lo vao na okon ~a nje svih me |u na -
ro dnih san kci ja pro tiv Zim bab vea, ma da su zva ni -
~ni ci EU ja sno sta vi li do zna nja da do to ga ne }e do }i
ta ko brzo.
Oni su ovu po sje tu opi sa li kao po ku {aj da se po -
no vo uspos ta vi po li ti ~ki di ja log sa Zim bab ve om.
Evrop ska de le ga ci ja se odvo je no sas -
ta la s Mu ga be om i Cvan gi ra jem, vo |a ma su ko blje -
nih po li ti ~kih gru pa ci ja ko je su u fe bru aru for mi ra le
vla du na ci onal nog je din stva, po sli je ne ko li ko mje se -
ci po li ti ~ke kri ze.
San kci je uve de ne 2002. go di ne po dra zu mi je va ju
za mrza va nje evrop ske po mo }i, kao i za bra nu ulas ka
u ze mlje EU za 203 fun kci one ra, me |u ko ji ma su
Mu ga be i nje go va su pru ga i ru ko vo di oci 40 kom pa -
ni ja. (Agen ci je)
Li der Zim bab vea je ape lo vao
na okon ~a nje svih me |u na ro dnih
san kci ja, ma da su zva ni ~ni ci EU
ja sno sta vi li do zna nja da
do to ga ne }e do }i brzo
Pre mi nuo sa ra dnik Ro da Bla go je vi }a
EU oci je ni la da su ze mlji
ne op ho dne do da tne re for me
Mu ga be:
Os tva ri li smo
do bar kon takt,
bio je to pri ja telj ski
sas ta nak
Odvo je ni
sas ta nak je
odr`an i
s pre mi je rom
Mor ga nom
Cvan gi ra jem
zva ni ~ni ka Evrop ske uni je po sje ti la Zim bab ve
pro ble me kri vi
san kci je
Kris to fer
Ke li
24 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
"^u do vi {tu
iz Ta mi {a"
na gra da
"Zla tna
mo tor ka"
VA RA @DIN - Film "^u do -
vi {te iz Ta mi {a", ko ji je sni -
mio Ne boj {a Ne na di} iz
Pan ~e va, osvo jio je u su bo tu
uve ~e na Me |u na ro dnom
tre{ film fes ti va lu u Va ra `di -
nu na gra du "Zla tna mo tor ka"
u ka te go ri ji nau ~no-fan tas ti -
~nog os tva re nja.
"Zla tna mo tor ka" u ka te go -
ri ji akci onog `an ra pri pa la je
Ale san dru Ro ti za film "Ka -
li bar 70", naj bo ljim ho ror
fil mom pro gla {e no je "Krva -
vo sklo ni {te" D`ej so na [i pli -
ja iz Ka na de, dok je naj bo lji
bo ri la ~ki film bio "[i ka to"
Iva na Gri zba he ra iz Hrvat -
ske.
Na gra de je do di je lio `i ri u
sas ta vu: fil mski re `i ser Raj -
ko Grli}, te le vi zij ski no vi nar
Ro bert Knjaz i po zo ri {ni re -
`i ser Bo ri voj Ra da ko vi},
dok je pu bli ka svo jim gla so -
vi ma za naj bo lji film pro gla -
si la os tva re nje "Kil ler Bra"
(Gru dnjak ubi ca), ka nad sko-
ukra jin skog re `i se ra Ja ko va
Le vi ja. (Be ta)
Kultura
LON DON - Bri tan ski glu mac
Ijan Me ke len do bi }e na gra du za
`i vo tno dje lo na Fil mskom fes ti -
va lu u San Se bas ti ja nu, obja vi li
su bri tan ski me di ji.
U sa op {te nju or ga ni za to ra smo tre
na vo di se da mu je na gra da "Do -
nos ti ja" do di je lje na kao "je dnom od
vo de }ih bri tan skih fil mskih, po zo ri -
{nih i te le vi zij skih glu ma ca".
"Nje go va sves tra nost omo gu }i la
mu je da igra ne vje ro va tno ra zli ~i te
ulo ge, od [ek spi ro vih kla si ~nih ro la
do sa vre me nih su per he ro ja, od ulo -
ga u autor skim fil mo vi ma do ko -
mer ci jal nih pro du kci ja", do da je se u
sa op {te nju.
Me ke len je naj po zna ti ji po fil -
mskim ulo ga ma u se ri ja lu "Iks-
men" i kao Gan dalf u "Go spo da ru
prste no va" za ko jeg je bio no mi no -
van za "Os ka ra".
Pro {le go di ne na gra du "Do nos ti -
ja" po di je li li su Me ril Strip i An to -
nio Ban de ras.
Fes ti val u San Se bas ti ja nu, 57. po
re du, odr`a va se od 18. do 26. sep -
tem bra. (Agen ci je)
Me ke le nu na gra da
za `i vo tno dje lo
Ste }ci na lis ti UNESCO-a
PRI JE PO LJE - Nad gro bni spo me ni ci - ste }ci
iz Srbi je, Crne Go re i BiH mo gli bi se na |i na
UNES CO-ovoj lis ti svjet ske ba {ti ne uko li ko bu de
pri hva }en za je dni ~ki pri je dlog mi nis tar sta va kul -
tu re RS, FBiH, Srbi je i Crne Go re.
Mi nis tri kul tu re Srbi je i Crne Go re Ne boj {a Bra -
di} i Bra ni slav Mi }u no vi}, mi nis tar kul tu re i spor ta
FBiH Ga vri lo Gra ho vac i po mo }nik mi nis tra pros -
vje te i kul tu re RS Ire na Sol dat-Vu ja no vi} na ja vi li su
in ici ja ti vu da se ste }ci pre dlo `e za UNES CO-ovu
lis tu svjet ske ba {ti ne.
Sol dat-Vu ja no vi }e va, ko ja u Pri je po -
lju pri sus tvu je ma ni fes ta ci ji "Da ni evrop ske ba {ti -
ne", po ja sni la je da je, na ini ci ja ti vu BiH,
do go vo re no da ze mlje re gi ona ra de na to me da se
ste }ci obra de i po nu de kao za je dni ~ko kul tur no do -
bro tih dr`a va i svje do ~an stvo o kul tu ro lo {koj ne po -
d je lji vos ti pros to ra.
Bra di} je re kao da tek tre ba da usli je de do go vo ri
na ko ji ma }e pre ci zno bi ti de fi ni san taj pro je kat, ali
da vje ru je da }e se do }i do rje {e nja ko je }e omo gu }i -
ti da se za je dni ~kim sna ga ma odre |e ni pro je kti, ko ji
se odno se na kul tur no na slje |e i pre zen ta ci ju kul tu re
u re gi onu, u~i ne vi dlji vi jim u svi je tu.
"Ve ru jem da }e u na re dnom pe ri odu bi ti
sli ~nih za je dni ~kih pro je ka ta, {to }e omo gu }i ti ne sa -
mo ve }i ka pa ci tet sva koj po je di na ~noj kul tu ri, ve}
}e upu ti ti i va `an si gnal za sa ra dnju u ovom de lu ju -
go is to ~ne Evro pe", re kao je Bra di}.
Mi nis tri Bra di} i Mi }u no vi}, te mi nis tar ci vil nih
po slo va BiH Sre do je No vi} po tpi sa li su ju ~e u okvi ru
ma ni fes ta ci je "Da ni evrop ske ba {ti ne" Pri je polj sku
po ru ku, ~i me su se oba ve za li na bri gu o za je dni ~kom
kul tur nom na slje |u re gi ona i Evro pe. (Srna)
Me ke len je
naj po zna ti ji po
fil mskim ulo ga ma
u se ri ja lu "Iks-men"
Mi le ta Pro da no vi},
Umje tnik
|a vol ski
Raz go va ra la: Dra ga na ZEC
Po li ti ~a ri vo le glum ce jer su oni pre po zna tlji vi li ko -
vi ko ji mo gu le po da po mo gnu u pre di zbor noj kam pa nji.
Obi la to se po ma `e film iako su kre ati vni do pri no si vrlo
~es to su mnji vi, ka `e Mi le ta Pro da no vi}, knji `e vnik, pi -
sac i pre da va~, ko ji se u Ba nja lu ci na {ao po vo dom otva -
ra nja svo je izlo `be "29 ra do va" u Mu ze ju sa vre me ne
umje tnos ti RS.
Ro |en 1959. go di ne u Beo gra du, za vr{io je Fa kul tet
li ko vnih umje tnos ti u Beo gra du 1983. go di ne i na is tom
fa kul te tu ma gis tri rao 1985. go di ne. Spe ci ja li zi rao je u
Lon do nu, na Royal Col le ge of Ar ts. Od 1990. go di ne ra -
di kao asis tent, a po tom i kao do cent na Fa kul te tu li ko -
vnih umje tnos ti u Beo gra du. Izla gao je na vi {e
sa mos tal nih i gru pnih izlo `bi u Ju go sla vi ji i u vi {e evrop -
skih gra do va. Od 1983. go di ne objav lju je pro zu, ese jis ti -
~ke tek sto ve iz oblas ti vi zu el nih umje tnos ti i
pu bli cis ti ku. Do bi tnik je ne ko li ko na gra da iz oblas ti knji -
`e vnos ti i li ko vne umje tnos ti. Nje go vi ra do vi pre vo |e ni
su na en gles ki, nje ma ~ki, {pan ski, polj ski, bu gar ski i ma -
|ar ski je zik. Za "Ne za vi sne" je to kom svog bo rav ka u
Ba nja lu ci ot krio ko su mu uzo ri i {ta je ono {to ka ra kte ri -
{e umje tni ka 21. vi je ka.
NN: Spa da te me |u umje tni ke ko ji su obi lje `i li
sce nu ne ka da{ nje Ju go sla vi je osam de se tih go di na
pro {log vi je ka. Ko li ko je vre dno va nje umje tnos ti
dru ga ~i je sa da i da li je do {lo do de gra da ci je umje -
tni ~ke sce ne u odno su na to vri je me?
PRO DA NO VI]: Ta ~no je da sam ne gde par ti ci pi -
rao u tom ne kom li ko vnom `i vo tu u biv {oj dr`a vi to kom
osam de se tih go di na. Na ra vno, no va pa ra di gma je do {la s
gra |an skim ra to vi ma, a po tpu no tre }u si tu aci ju ima mo
da nas. Sva ki od tih pe ri oda imao je ne ke svo je ka ra kte -
ris ti ke. Osam de se te su bi le za mo ju ge ne ra ci ju je dna ve -
se la de ce ni ja ozna ~e na pre sve ga ro ken ro lom, ali to je
bi lo vre me klju ~e va ko ji su vrlo ~es to izno si li i pro sek.
Pros to je bi lo va `no zas tu pi ti sve de lo ve ne ka da{ nje
dr`a ve, a ne os vrnu ti se sa mo na po li ti ku. Po sle to ga smo
ima li je dnu de pre si ju i sve {to je i{lo s ra to vi ma i mo `da
je es tra di za ci ja sce ne po sle di ca to ga. Ne mo gu da ka `em
da je to ve za no sa mo za li ko vnu sce nu. Li ko vni ume tni ci
su u ne koj unu tra{ njoj hi je rar hi ji mo `da na po sle dnjem
mes tu me |u ume tni ci ma. Kao ~o vek ko ji ra di dva po sla
is to vre me no mo gu da vam po sve do ~im da ~ak i knji `e -
vnost sto ji da le ko bo lje ne go vi zu el ne ume tnos ti.
Do bio sam na gra du gra da Beo gra da za knji `e vnost.
Nju do de lju ju u ra znim oblas ti ma stva ra la{ tva, ali prvi
ko ji izla zi da pri mi na gra du je upra vo pi sac. To je ne ko
vrlo sta ro shva ta nje ko je pis cu ili go spo da ru re ~i, go spo -
da ru pi sa nog tek sta, do de lju je ne ka mis ti ~na svoj stva.
Pe snik je uvek ne ka vrsta po lu {a ma na i u vre me na ci -
RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE
K O N K U R S
ZA IZBOR SOLISTA \UR\EVDANSKOG FESTIVALA
Na konkurs, koji je otvoren do 30. septembra 2009, mogu se prijaviti
djeca od 8 do 12 godina (ro|ena poslije 6. maja 1998. godine).
Djeca koja `ele da u~estvuju na \ur|evdanskom festivalu 2010. godine
mogu se prijaviti na sqede}e brojeve telefona:
U BAWALUCI 051/339-881
U PRIJEDORU 052/240-200
U ISTO^NOM SARAJEVU 057/340-535
U BIJEQINI 055/209-591
U TREBIWU 059/270-260
U BR^KOM 049/217-196
O terminima i mjestu javnog snimawa audicija, kandidati }e biti na
vrijeme obavije{teni.
Mi nis tri Srbi je i Crne Go re i mi -
nis tar ci vil nih po slo va BiH Sre do je No -
vi} po tpi sa li su Pri je polj sku po ru ku
Bu du }i da ra dim s mla |im
stu den ti ma, po ku {a vam
da ih na vi knem da
ume tnik 21. ve ka sva ka ko
ni je ne ko ko }e izne ti
{ta fe laj u pej za` i ima ti
stras tan odnos s onim
{to vi di, ka `e Pro da no vi}
F
O
T
O

S
.

I
L
I
]
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 25 Kultura
Umro
pro du cent
"Gre mi ja"
MON TRE AL - Pro du cent i
"otac" ce re mo ni je do dje le ame ri -
~kih mu zi ~kih na gra da "Gre mi"
Pjer Ko set umro je u pe tak u 86.
go di ni u Mon tre alu, sa op {ti li su
iz bol ni ce u ko joj je li je ~en.
Ko set, ro |en u Mon tre alu,
odras tao je u Los An |e le su i 35
go di na je bio pro du cent po pu lar -
ne sve ~a nos ti na ko joj se do dje -
lju ju naj pres ti `ni ja ame ri ~ka
mu zi ~ka pri zna nja.
Iako je bio us pje {an po zo ri {ni
pro du cent i sa ra |i vao sa ne ki ma
od na ju ti caj ni jih ra ni jih ame ri -
~kih gru pa, naj po zna ti ji je po to -
me {to je od do dje le "Gre mi ja"
na ~i nio je dan od naj gle da ni jih
te le vi zij skih spe kta ka la.
Do dje la "Gre mi ja" je u po ~et -
ku bi la je dno ~a so vna kom pi la ci -
ja una pri jed sni mlje nih pri lo ga i
ni je ima la ko mer ci jal ni us pjeh.
Ko set je pro gram pre tvo rio u
ve li ki mu zi ~ki spe ktakl sa mu zi -
~a ri ma ko ji nas tu pa ju u`i vo, ~i ji
je pro du cent bio do 2005. ka da
se pen zi oni sao. (Be ta)
"Da se bo lje
ra zu me mo"
u Beo gra du
BEO GRAD - Po vo dom Da na
evrop ske ba {ti ne Mu zej is to ri je
Ju go sla vi je or ga ni zu je izlo `bu
"Da se bo lje ra zu me mo" ko ja }e
bi ti otvo re na su tra, a na mi je nje na
je sli je pim i sla bo vi dim oso ba -
ma, sa op {te no je iz tog mu ze ja.
Pos tav ka }e obu hva ti ti pre -
dme te po klo nje ne Jo si pu Bro zu
Ti tu u pe ri odu od 1945. do 1979.
go di ne, ko ji }e ovom pri li kom,
bi ti raz vrsta ni u ~e ti ri te mat ske
cje li ne: hra na, pi }e, du van i mu -
zi ka.
Na pos tav ci }e se na }i tra di ci -
onal ni mu zi ~ki in stru men ti:
dvoj ni ce iz Srbi je, so pi le iz Dal -
ma ci je, svi ra la iz Crne Go re i
gu sle iz Po drav ske Sla ti ne.
Svi ek spo na ti }e bi ti ta ktil no
dos tu pni po sje ti oci ma i po tpi sa ni
Bra je vom azbu kom. (Agen ci je)
Mis te ri je
Bra uno vog
ro ma na
NJU JORK - No vi ro man De na
Bra una "Iz gu blje ni sim bol", ko ji
}e se 15. sep tem bra po ja vi ti u
knji `a ra ma, pra ti atmo sfe ra ta jan -
stve nos ti na lik na za ple te nje go -
vih ra ni jih ro ma na.
Pre du ze te su izvan re dne mje re
bez bje dnos ti da sve u ve zi sa nas -
tav kom "Da Vin ~i je vog ko da",
ko ji je 2003. bio glo bal ni hit, os -
ta ne mis te ri ja, po ~ev od za ple ta
ro ma na do ~u va ra ko ji pa ze na
skla di {ta u ko ji ma su knji ge
smje {te ne.
Mis te ri ja ko ja okru `u je no vi
Bra unov ro man za pra vo je sa mo
dio ko lo sal ne re kla mne kam pa -
nje iz da va ~ke ku }e "Dab ldej" ko -
ja se na da da }e "Iz gu blje ni
sim bol" dos ti }i, ako ne i pre te }i,
80 mi li ona pro da tih pri mje ra ka
ko je je za bi lje `io "Da Vin ~i jev
kod".
[tam pa no je pet mi li ona pri -
mje ra ka knji ge, a is tog da na, u
uto rak, bi }e pre ko In ter ne ta dos -
tu pna i elek tron ska ver zi ja, {to je
gest bez pre se da na u ame ri ~kom
iz da va{ tvu. (Be ta)
Vijesti
"Zla tni lav" Sa mu elu Ma ozu
VE NE CI JA - Izra elac Sa mu el Ma -
oz osvo jio je u su bo tu uve ~e "Zla tnog
la va" za film "Li ban" na Me |u na ro -
dnom fil mskom fes ti va lu u Ve ne ci ji.
"Hva la vam na ovoj sre }i", re kao je
Ma oz na kon {to mu je na gra du uru ~io
pred se dnik `i ri ja, ame ri ~ko-taj van ski re -
`i ser Ang Li.
"Po sve }u jem film hi lja da ma lju di u
svi je tu, ko ji su se, kao ja, iz ra ta vra ti li
`i vi i zdra vi. Ti lju di na prvi po gled iz -
gle da ju do bro, u bra ku su i ima ju dje cu,
ali iznu tra tre ba na u~i ti `i vje ti sa svo jim
bo lom", re kao je Ma oz.
Film je prvo auto bio graf sko os tva re -
nje auto ra o li ban skom ra tu iz 1982. go -
di ne.
Iran ka [i rin Ne hat osvo ji la je "Sre -
brnog la va" na Me |u na ro dnom fil mskom
fes ti va lu u Ve ne ci ji za naj bo lju re `i ju fil -
ma "Women wit ho ut Men".
"Pre kli njem iran sku vla du da svom
na ro du da {ta mu je ne op ho dno - osno vna
ljud ska pra va, slo bo du i de mo kra ti ju", re -
kla je [i rin Ne hat i do da la da svoj film
po sve }u je svim Iran ci ma.
Film pred stav lja pri ~u o ~e ti ri `e ne i
po li ti ~kim pri li ka ma u Ira nu po sli je pa da
vla de Mo ha me da Mo sa de ka 1953. go di -
ne.
Ovo go di{ nji, 66. fil mski fes ti val u
Ve ne ci ji otvo ren je 2. sep tem bra pro je -
kci jom fil ma "Ba aria" re di te lja \u ze pea
Tor na to rea.
U ta kmi ~ar skoj kon ku ren ci ji za "Zla -
tnog la va" na "Mos tri" bi la su 24 fil ma,
me |u ko ji ma i no vi fil mo vi nje ma ~kog
si ne as te Ver ne ra Her co ga, nje ma ~kog re -
`i se ra tur skog po ri je kla Fa ti ha Aki na i
Fran cu za Pa tri sa [e roa.
Fil mski de bi ame ri ~kog mo dnog kre -
ato ra To ma For da "A Sin gle Man" na gra -
|en je na fes ti va lu u Ve ne ci ji "Kvir
la vom", pri zna njem za naj bo lji film "sa
ho mo se ksu al nom ili tran se ksu al nom te -
ma ti kom".
For du je na gra da do di je lje na za "for -
mal no sa vr{en stvo por tre ta je dnog mu -
{kar ca i dos to jan stva nje go ve lju ba vi",
na vo di se u obra zlo `e nju `i ri ja ko jim su
pred sje da va li kri ti ~a ri i re `i se ri Gus tav
Ho fer i Lu ka Ra ga ci. (Be ta)
knji `e vnik, pi sac i pre da va~
mo ra bi ti
obra zo van
onal nih zlo upo tre ba to je bi lo pra vi lo. Vo di lo se mno go
ra ~u na o to me. Sa tre }e stra ne, kao ne ko ko ima kon takt
s mla |im ume tni ci ma, kao ne ko ko pre da je, mo ram da
ka `em da su se i to kom de ve de se tih go di na, u eko nom -
ski naj ne po de sni je vre me, jav lja li mla di ume tni ci. U tom
pe ri odu pos to ji bar ne ko li ko mo jih stu de na ta ko ji ma
sam se in ti mno i di vio dok sam bio asis tent ili pro fe sor.
Di vio sam se za to {to su uprkos svim okol nos ti ma smo -
gli sna ge da do |u do tog auten ti ~nog izra za. Tru dio sam
se da im po mo gnem u to me ko li ko god sam mo gao, ali
ti nji ho vi kva li te ti ko ji su sad ne gde pre po zna ti na in ter -
na ci onal noj sce ni sa mo su nji ho va za lu ga i za slu ga nji -
ho ve upor nos ti. Uto li ko bih ja toj la ko }i, tom ce lom ho -
ri zon tu ko ji na ma iz da na u dan ili, ta ~ni je, iz ne de lje u
ne de lju po das ti ru ti {a re ni ma ga zi ni o do brom `i vo tu,
su pros ta vio za is ta tih ne ko li ko dra go ce nih ume ti ka.
NN: Da li ste Vi ima li ne ke uzo re u knji `e vnos ti i
li ko vnoj umje tnos ti?
PRO DA NO VI]: Ka da bih sa da sas ta vio je dan
spi sak lju di i stva ra la ca ko ji ma sam se di vio i s ko ji ma
sam ras tao, to bi bio je dan go to vo ne mo gu} he te ro ge ni
spi sak. Sma tram da ume tno{ }u ne tre ba da se ba vi ni ko
ko ni je du ho vit. Od mog naj ra ni jeg de tinj stva sam ve zan
za pro du kci ju ko ja se zo ve "Le te }i cir kus Mon ti ja Paj to -
na". Na prvi po gled to de lu je kao je dna ko me di ja, a u
stva ri je je dna vrlo ozbi ljna stvar. Ve li ko u`i va nje mi je
da s vre me na na vre me to po gle dam, ba{ kao {to uvek
po no vo ~i tam Bul ga ko va, Kaf ku, Na bo ko va, Ivu An dri -
}a, na ra vno. To su vrlo he te ro ge ni, ne }u da ka `em uzo ri,
ali re pe ri. Je dan od mo jih stal nih re pe ra je i sre dnjo ve ko -
vna ume tnost me di te ran skog kru ga. Na mer no ka `em
me di te ran skog, jer ne `e lim da da jem ni ka kav na ci onal -
ni pred znak, ali da ka `e mo vi zan tij ska ra no re ne san sna
ume tnost, ori jen tal na ume tnost. Ne ka ko mi vrlo ~es to taj
deo ume tnos ti ko ris ti kao ne ka vrsta gra |e. Mo joj ge ne -
ra ci ji se ~es to kao kle tva upu }u je taj ne ki pos tmo der ni -
zam, kao ne ka je dnos ta vna odre |e nja re kao bih, ali mi
`i vi mo u pros to ru ko ji je u to ku pos tmo der ne ko ja uvek
ima po tre bu da ispi tu je kroz ne ki vrlo li ~ni ugao i uto li ko
su mno gi mo ji ra do vi u stva ri ko la `i, bi lo kon cep tu al ni,
bi lo vi zu el ni, ta ko da ne ko ris tim uzo re na prvu lop tu, ali
ne gde mi slim da su oni vrlo ja sno pre po zna tlji vi ili ~ak
vi dlji vi na izlo `bi "29 ra do va".
NN: S ob zi rom na to da ste i pre da va~ i pri znat
umje tnik, {ta bis te po ru ~i li mla dim stva ra oci ma, svo -
jimstu den ti ma? Ka kav je umje tnik 21. vi je ka?
PRO DA NO VI]: Me ne ta ne ra vno mer nost ge ne -
ra ci ja dos ta zbu nju je. Po ne kad ra dim s ge ne ra ci ja ma ~i ja
me ra do zna lost ja ko obra du je, a on da is to vre me no sre -
tnem lju de ko ji ne zna ju ne ke ele men tar ne stva ri, {to je
znak je dnog to tal nog kra ha obra zo vnog sis te ma. Bu du }i
da ra dim s mla |im stu den ti ma, po ku {a vam da ih na vi -
knem da ume tnik 21. ve ka sva ka ko ni je ne ko ko }e izne -
ti {ta fe laj u pej za` i ima ti stras tan odnos s onim {to vi di.
Taj stras tan odnos je po tre ban, ali na svim ni vo ima nas -
tan ka je dnog mo der nog ume tni ~kog de la. Zna ~i, ume -
tnik 21. ve ka mo ra pre sve ga bi ti ja ko ta len to van u
smi slu da mo `e na pra vi ti brzu i in te li gen tnu sin te zu. On
mo ra ra spo la ga ti i osno vnim za nat skim pa ra me tri ma, za
{to se na kra ju i u~i {ko la, ali iznad sve ga on mo ra bi ti
|a vol ski obra zo van.
Ma oz je na gra du
po sve tio hi lja da ma lju di
u svi je tu, ko ji su se, kao on,
iz ra ta vra ti li `i vi i zdra vi
Sa mu el Ma oz ni je
krio odu {ev lje nje
na gra dom
F
O
T
O

A
F
P
NN: Ko || ko Beo qrad. kao ve || ka || ko vna
sce na. |ma uv| da u || ko vne sce ne u re q| onu?
PPO DA NO vlO: Znam da je | u Ba nja |u c| b|o
ne to || ko da vno je dan pre sek beo qrad ske sce -
ne | upra vo su ume tn| c| de ve des t|h na ko je
sam m| s||o b| || zas tu p|je n| na toj sce n|. S te stra -
ne se ne mo ze re c| da Ba nja |u ka ne ma uv|d u
tu aktu e| nu sce nu. a dra qo m| je | da Beo qrad
|ma pr| || ku da v| d| ba nja |u •ku sce nu. kao | uos -
ta |om sce ne u mno q|m b|v s|m ne ka das nj|m
drza va ma. Üvek sam Beo qrad pro ce nj| vao po
toj v| se s|oj nos t| | toj •| nje n| c| da je to kom osam -
de se t|h qo d| na |mao pr| || ku da kroz sa mos ta| ne
|z|o zbe v| d| sve va zne pro ta qo n|s te za qre ba -
•ke. |ju b|jan ske. sa ra jev ske | skop ske sce ne |
m| s||m da je ta otvo re nost kva || tet. Ü obrnu tom
sme ru stva r| n| su |s|e bas uvek ta ko. Mno qe od
t|h sre d| na su b| |e ne ka ko do vo |jne sa me se b| |
ka da sam to kom de ve des t|h qo d| na pre po -
znao da Beo qrad pos ta je ta kav. je dan sa mo -
do vo |jan. aut|s t| •an qrad. b|o sam u stva r| vr|o
ne sre can | to je upra vo vre me ka da sam ese j| -
ma ko j| su objav |je n| u knj| z| Sta r| j| |e ps| Beo -
qrad po ku sao da ana || z| ram ce |u tu s| tu ac| ju.
Na svu sre cu. stva r| se | da |je me nja ju | ta pro -
ho dnost pos ta je ve ca | Beo qrad po no vo. •| n|
se. |ma tu v| se s|oj nost ko ja qa u pra vom sm| s|u
re •| •| n| evrop sk|m qra dom.
Vi {e sloj ni Beo grad
Li ko vni
ume tni ci su
u ne koj
unu tra{ njoj
hi je rar hi ji
mo `da na
po sle dnjem
mes tu
me |u
ume tni ci ma
Pro da no vi}:
Po li ti ~a ri vo le
glum ce jer su oni
pre po zna tlji vi
li ko vi ko ji mo gu
le po da po mo gnu
u pre di zbor noj
kam pa nji
26 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Sarajevo
Ko ja je pro ce du ra u~la nje nja u
Udru `e nje di ja be ti ~a ra KS?
Ne op ho dno je do ni je ti dvi je sli ke
for ma ta za li ~nu kar tu, te po slje dnje
otpu sno pi smo lje ka ra u Udru`enje u
Uli ci [tro sma je ro va 3, od de vet do 16
sa ti. Na kon to ga sli je di iz da va nje
~lan ske kar te Udru `e nja.
Mu ha med TA HO RO VI],
di re ktor Udru `e nja di ja be ti ~a ra KS
Al ma KU LE NO VI], stu den tkinja
Sla tin ski put, ko ji se na la zi na
gra ni ci op {ti na Vo go{ }a i Cen tar,
u po tpu nos ti je uni {ten iako je re -
kon stru isan pri je tri go di ne.
Isme ta Str{e vi}, sa vje tnica u MZ
Be ta ni ja-[ip, tvrdi da je ovaj put
pro pao zbog in ten zi vne no vo gra -
dnje i sao bra }a nja te re tnih vo zi la.
"Sla tin ski put je sa ni ran pri je tri
go di ne i izu ze tno je uzak, ta ko da se
je dva mi mo i|u dva auto mo bi la. Za
gra |a ne Be ta ni je ovaj put slu `i kao
spo na za [i pom i ma gis tral nim pu -
tem M17. Na na {u ini ci ja ti vu na te -
ren su izla zili nad zor ni or gan
Za vo da za sao bra }aj Gra |e vin skog
fa kul te ta Sa ra je vo, te pred sta vni ci
op {ti na Vo go{ }a i Cen tar", ka `e
Str{e vi}eva.
Al ma Sa do vi}, po mo }ni ca na ~el -
ni ka za pros tor no ure |e nje i ko mu -
nal ne po slo ve op {ti ne Cen tar, is ti ~e
da je za po no vnu sa na ci ju ovog pu -
ta ne op ho dno naj pri je obez bije di ti
pro jek tnu do ku men ta ci ju i no vac.
"Uko li ko bu de bi lo re al nih po tre -
ba za sa na ci jom, mi }e mo obez bije -
di ti po tre bnu do ku men ta ci ju i
no vac. Gra |a ni su pri je tri go di ne
ima li pri tu `bi na Za vod za iz gra -
dnju Kan to na Sa ra je vo, ko ji je bio
na dle `an za sa na ci ju ovog pu ta,
tvrde }i da je put ne pro pi sno uzak",
obja sni la je Sa do vi }e va.
Zi jad Ka dri}, po mo }nik na ~el ni ka
za ko mu nal ne po slo ve op {ti ne Vo -
go{ }a, ka `e da su svo jim sred stvi ma
sa ni ra li dio Sla tin skog pu ta ko ji
pro la zi kroz vo go{ }an sku op {ti nu.
"Usljed iz gra dnje ga sne mre `e i
ko ri {te nja ka mi ona o{te }en je Sla -
tin ski put na po dru ~ju op {ti ne Cen -
tar i dje li mi ~no Vo go{ }e. Sa gla sni
smo da su fi nan si ra mo sa na ci ju Sla -
tin skog pu ta, ali op {ti na Cen tar mo -
ra da bu de no si lac pro je kta", tvrdi
Ka dri}.
[.P.
Sla tin ski put opet
ne op ho dno sa ni ra ti
Pri pre me
za iz gra dnju
{ko le
na Ane ksu
Iz gra dnja obje kta za Osno vnu
{ko lu "Aneks" po ~et }e naj vje -
ro va tni je po ~et kom na re dne go -
di ne, ka zao je Ta ib De la li},
po mo }nik na ~el ni ka za pri vre -
du, obra zo va nje, kul tu ru, sport i
in for mi sa nje u op {ti ni No vi
grad.
Ova {ko la bi }e smje {te na u
Vrbov skoj uli ci, u ne ka da{ njem
za tvo ru.
"Do kra ja ovog mje se ca bi }e
izra |en izve dbe ni pro je kat
Osno vne {ko le 'Aneks'. Na kon
to ga sli je di re vi zi ja ovog pro je -
kta ka ko bi se ut vrdi lo da li on
obu hva ta sve ono {to je ne op ho -
dno za fun kci oni ra nje je dne
{ko le. Za izra du pro je kta osi gu -
ra no je 100. 000 KM", re kao je
De la li}.
Is ta kao je da }e zgra da {ko le
na Ane ksu sa dr`a ji ma i uku -
pnom ko ri snom po vr{i nom pru -
`i ti kva li te tan bo ra vak i
obra zo va nje za oko 850 osno -
va ca, ko ji }e po ha |a ti nas ta vu u
dvi je smje ne.
"No vo pro je kto va ni obje kat bi
tre balo da bude iz gra |en na tri
eta `e. Na osno vu idej nog pro je -
kta pre dvi |e no je ko mer ci jal no
ko ri {te nje fis kul tur ne sa le s tri -
bi na ma s oko 300 sje de }ih
mjes ta. Sa la je pre dvi |e na za
odr`a va nje ra znih spor tskih,
kul tur nih i dru gih ma ni fes ta ci -
ja", obja snio je De la li}.
[.P.
U okto bru
iz gra dnja
cen tra "Srce"
Iz gra dnja spor tsko-re kre ati -
vnog cen tra "Srce" po ~et }e u
okto bru ove go di ne, pot vrdi la je
Na li ha [a ba no vi}, stru ~na sa ra -
dni ca u Slu `bi za in for mi sa nje
op {ti ne No vi grad.
Cilj ovog pro je kta je rje {a va -
nje pros to ra za spor tske akti -
vnos ti gra |a na u na se lji ma
Bu }a po tok i Do lac.
"Za vr{en je gla vni pro je kat za
iz gra dnju tre na `ne dvo ra ne, u
to ku je re vi di ra nje pro jek tne do -
ku men ta ci je. Ova spor tska dvo -
ra na ko ris ti }e se za ko {ar ku,
ru ko met i os ta le spor to ve", is ta -
kla je [a ba no vi }e va.
Do da la je da je za re ali za ci ju
ovog pro je kta op {ti na No vi grad
osi gu ra la 500.000 KM.
[.P.
Put je o{te }en
zbog iz gra dnje ga sne
mre `e i ko ri {te nja
ka mi ona, re kao Ka dri}
[ej la PER TEF
Ne pro pi sno par ki ra ni auto mo bi li na tro lej bus -
kom sta ja li {tu u Uli ci Pa tri ot ske li ge zna ~aj no ote -
`a va ju odvi ja nje sao bra }a ja i di rek tno uti ~u na
si gur nost pu tni ka.
Iz Ja vnog pre du ze }a GRAS tvrde da nji ho vi tro -
lej bu si, zbog ne pro pi sno par ki ra nih auta, ne mo gu nor -
mal no u}i na sta ja li {te u ovoj uli ci.
"Vo za ~i tro lej bu sa pri mo ra ni su da pu -
tni ke pri ma ju i ispu {ta ju na ovoj pro me tnoj sao bra }aj -
ni ci. Za po slje di cu ima mo uspo ra va nje sao bra }a ja,
ne po {ti va nje re da vo` nje i gu `ve", obja{ nja va ju u
GRAS-u i is ti ~u da su o ovom pro ble mu upo zna li Mi -
nis tar stvo sao bra }a ja i MUP KS.
"Ovim pu tem ape lu je mo na vo za ~e da ne par ki ra -
ju na sta ja li {ti ma GRAS-a, te da omo gu }e nor mal no
kre ta nje vo zi li ma ja vnog grad skog pre vo za. Na taj na -
~in }e se po bri nu ti za bez bje dnost pu tni ka GRAS-a, te
os ta lih u~e ni ka u sao bra }a ju", sa op {ti li su iz GRAS-a.
Ir fan Ne fi}, gla sno go vor nik MUP-a KS, tvrdi da
sao bra }aj ni po li caj ci ~es to in ter ve ni {u u Uli ci Pa tri ot -
ske li ge.
"Ra di mo te po slo ve i ne ~e ka mo da nas ne ko od
gra |a na po zo ve. To kom ove go di ne iz da li smo oko
24.000 na lo ga za ne pro pi sno par ki ra nje u Kan to nu Sa -
ra je vo", is ta kao je Ne fi}.
Mu ha med Ga ~a no vi}, ru ko vo di lac Ra dne je di ni ce
sao bra }a ja u mi ro va nju KJKP "Rad", upo zo ra va da u
bli zi ni ovog tro lej bus kog sta ja li {ta pos to ji par king gdje
vo za ~i mo gu os ta vi ti svo je auto mo bi le.
"To je par ki ra li {te kod sta di ona 'Asim
Fer ha to vi} Ha se'. Po zna to je da na tro lej bus kom sta ja -
li {tu u Uli ci Pa tri ot ske li ge ne sa vje sni vo za ~i be zo bra -
zno os tav lja ju svo je auto mo bi le zbog broj nih
ugos ti telj skih obje ka ta. Ako su par ki ra ni na tro lej bus -
kim i auto bus kim sta ja li {ti ma, kon tro la grad skog sao -
bra }a ja je du `na da oba vi jes ti 'Pa uk' slu `bu ili po li ci ju.
Ri jet ko in ter ve ni {e mo na tom po dru ~ju jer ne ma po zi -
va i zah tje va po li cij ske upra ve i GRAS-a", obja snio je
Ga ~a no vi}.
Ovaj pro blem na po slje dnjoj sje dni ci Op {tin skog
vi je }a Cen tra aktu eli zi ra la je vi je }nik Ve di na ^or da li -
ja. Ona sma tra da je zbog si gur nos ti pje {a ka po tre bno
one mo gu }i ti par ki ra nje na tro lej bus kom sta ja li {tu u
Uli ci Pa tri ot ske li ge.
Ne pro pi sno par ki ra nje na tro lej bus kom
sta ja li {tu u Uli ci Pa tri ot ske li ge
Ugro `e na
bez bje dnost
pu tni ka
Vo za ~i tro lej bu sa
pri mo ra ni da pu tni ke
pri ma ju i ispu {ta ju na ovoj
pro me tnoj sao bra }aj ni ci,
upo zo ri li iz GRAS-a
Sta no vni ci uli ca [a hi na gi }a, Bar da k~i je i Tra vni ~ka da nas od osam
do 15 sa ti ne }e ima ti stru je, sa op {te no je iz "Elek tro dis tri bu ci je" Sa ra -
je vo.
Zbog ra do va na odr`a va nju pos tro je nja, bez na pa ja nja elek tri ~nom ener gi -
jom da nas od de vet do 15 sa ti bi }e tra fo-sta ni ce Bje la ve 2, Hum ska 1, Ska -
dar ska 2, Bu ho ti na, Ra ko vi ca 2 i Lju bi na 1.
"Od 10.30 do 12 sa ti stru je ne }e ima ti tra fo-sta ni ce ^o la ko vi }e va i Bo gu -
{e vac. Bez na pa ja nja elek tri ~nom ener gi jom od 12.30 do 14 sa ti bi }e tra fo-
sta ni ce Bul bu li na, Abla ko vi na i Pa lje vo", na ve deno je u sa op {te nju
"Elek tro dis tri bu ci je".
[.P.
Bar da k~i je bez stru je
Apel vo za ~i ma da ne par ki ra ju
na sta ja li {ti ma GRAS-a
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
Auto mo bi li za uze li
tro lej bus ko sta ja li {te
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 27
Banjaluka
Ko li ki je smje {taj ni ka pa ci tet
u Stu den tskom do mu "Ni ko la
Te sla"?
Smje {taj ni ka pa ci tet u Stu den tskom
do mu "Ni ko la Te sla" je 1.200 kre ve ta
- 1.100 stan dar dnih i 100 po mo }nih.
Mi lan KO MLJE NO VI],
di re ktor Stu den tskog do ma
Se dam uli ca
bez stru je
Dio Uli ce srpskih us ta ni ka
da nas ne }e ima ti re do vnu
ispo ru ku elek tri ~ne ener gi je
u pe ri odu od 8.30 do 13 ~a so -
va, ka `u u pre du ze }u "Elek -
tro kra ji na".
Oni do da ju da }e u vre me -
nu od de vet ~a so va do 9.30
bez stru je bi ti i di je lo vi uli ca
Ga vri la Prin ci pa, Pi onir ska,
Bra ce Pot ko nja ka, Sta rog Vu -
ja di na, Stoj ka Vu ja si no vi }a i
Ste va na Bu la ji }a.
Do pre ki da u elek tro snab di -
je va nju do }i }e zbog izvo |e -
nj a pl a ni ra ni h ra do va na
elek tro ener get skim obje kti -
ma.
N.S.
Obu ~a va ju
slu `be ni ke
Obu ka slu`be ni ka grad ske
admi nis tra ci je sa ci ljem po -
bolj {a nja spo so bnos ti Admi -
nis tra ti vne slu`be gra da za
pri vla ~e nje pred pris tu pnih
fon do va Evrop ske uni je po -
~e la je u okvi ru dru ge fa ze
Pro je kta upra vne od go vor -
nos ti (GAP), sa op {te no je iz
Od sje ka za odno se sa ja vno{ -
}u.
"Grad Ba njalu ka }e bi ti u
sta nju da ap sor bu je zna ~aj na
sred stva uko li ko bu de ra spo -
la gao ka pa ci te ti ma za kva li -
t e t nu pri pre mu pri j a va,
i zra du l o gi ~ki h okvi ra i
uprav lja nje ci klu si ma pro je -
ka ta, sa ~im }e bi ti upo zna ti
po la zni ci to kom obu ke, ko ja
}e tra ja ti sve do 8. okto bra
ove go di ne", re kla je Bi lja na
Bi ra~, ko or di na tor GAP-a.
Pod sje }a mo da je Skup {ti na
grad a pris tu pi la re ali za ci ji
dru ge fa ze Pro je kta upra vne
od go vor nos ti, u skla du sa
Me mo ran du mom o ra zu mi je -
va nju, ko ji je grad za klju ~io
sa Pro je ktom upra vne od go -
vor nos ti u BiH.
"Okvir nim Akci onim pla -
nom gra da za pe ri od od
2008. do 2010. go di ne, ut -
vr|e na su tri pro je kta, ko ji }e
bi ti re ali zo va na u dru goj fa zi
GAP-a", ka `u u Admi nis tra ti -
vnoj slu `bi i do da ju da dru ga
fa za obu hva ta Uvod u pro -
gram za pred pris tu pnu po -
mo} (IPA), Me t o do l o gi j u
pro cj e ne l o kal ne upra ve
(CAF) i umre`ava nje mje snih
kan ce la ri ja sa Cen trom za
pru`anje uslu ga gra |a ni ma.
N.S.
Pro dav ci snizili
ci je ne zbog kri ze
Grad ska auto-pi ja ca je ju ~e
bi la izu ze tno po sje }e na, a ni
pro hla dno vri je me ni je spri je ~i -
lo ve li ki broj ku pa ca i obo `a va -
la ca ~e tvo ro to ~ka {a da do |u na
mjes to ko je im je pru `i lo ve li ki
izbor auto mo bi la na pro da ju.
Po nu da je bi la ve li ka, ali pri mat
u po nu di i po tra` nji na grad skoj
auto-pi ja ci i da lje dr`i golf dru ge
ge ne ra ci je, kao naj po pu lar ni ji
auto mo bil na na {im pros to ri ma i
njega je ju ~e bilo mo gu}e ku pi ti
po ra zli ~i tim ci je na ma ko je su se
kre ta le od 2.000 KM za ne {to sta -
ri ji mo del i u lo {i jem sta nju, pa
sve do di ze la iz 1992. go di ne ko ji
je ko {tao 5.200 KM.
Ste van Jo vi ~i}, je dan od pro da -
va ca na auto-pi ja ci, is ta kao je da
su broj ni po sje ti oci mo gli da u`i -
va ju u ve li kom izbo ru auto mo bi -
la, ali da i da lje naj vi {e tra `e
gol fo ve 2 i FI AT pun to.
"Ci je ne su ne {to ni `e u odno su
na pro te kli pe ri od, a to je sve
zbog ove kri ze ko ja je za hva ti la
ci je lu ze mlju. Lju di ma je sa mo
bi tno ko li ko ko {ta auto mo bil, a ne
da li im se do pa da. Ne ki sa mo
pro la ze i gle da ju", re kao je Jo vi -
~i} i do dao da je i on ci je nu auto -
mo bi la ko ji pro da je mo rao spus ti -
ti, pa i po red to ga ni je uspio da ga
pro da.
U ve li koj po nu di auto mo bi la
grad ske auto-pi ja ce iz dva ja mo
mer ce des 190, koji je ju~e bilo
mogu}e ku pi ti po ci je ni od 5.300
do 7.800 KM, a ci je na audi ja 80,
po pu lar no zva nog ja je, ju ~e je bi -
la od 5.000 do 6.300 KM.
Ve li ka po tra` nja je bi la i za sta -
ri jim FI A T-o vim mo de li ma pun -
to, za ko ji je tre ba lo iz dvo ji ti
2.500 KM, dok je ne {to no vi ji tip
pun ta, iz 2003. go di ne, ko {tao
7.500 KM.
Ja dran ko Jo va no vi}, je dan od
broj nih po sje ti la ca auto-pi ja ce,
ka `e da su ~e tvo ro to ~ka {i po nje -
go vom mi{ lje nju i da lje sku pi.
"Ve} ne ko li ko ne dje lja do la zim
i ku pio bih se bi ne ki gol f, for d,
FI A T, ali ni ka ko da odlu ~im, a
pri tom se mo ram uklo pi ti u ono li -
ko pa ra ko li ko imam", ka `e Jo va -
no vi}.
Od os ta lih za ni mlji vih ci je na
automobila na ju ~e ra{ njoj pi ja ci
iz dva ja mo mo del pe `o 607, ko ji
je ko {tao 20.000 KM, ili fol ksva -
gen bo ra iz 2001. go di ne, ~i ja je
ci je na bi la 15.250 KM, te audi A6
iz 1995. go di ne sa ful opre mom,
koji je ko {tao 7.800 KM.
N.S.
Na auto-pi ja ci
naj tra `e ni ji su bi li gol fo vi
Tur nir u uli ~noj ko {ar ci
Se zo na ku pa nja u vo de nom par ku "Akva na" zva ni ~no se za vr{a va
su tra, 15. sep tem bra.
Za za vr{e tak se zo ne od 21. do 26. sep tem bra "Akva na" or ga ni zu je tur nir
u uli ~noj ko {ar ci pod na zi vom "Aquana stre et ball", ko ji }e bi ti odr`an na
ko {ar ka {kom te re nu akva par ka. Na tur ni ru }e se mo }i ta kmi ~i ti eki pe pi -
oni ra, ju ni ora i se ni ora.
"Po vo dom kra ja se zo ne ku pa nja na ba ze ni ma 'A kva na' orga ni zu je tur nir
u uli ~noj ko {ar ci za pi oni re, ju ni ore i se ni ore, ko ji }e tra ja ti od 21. do 26.
sep tem bra", pot vrdi la je Di ja na Vrho vac, por tpa rol "Akva ne".
No vo ru ko vod stvo vo de nog par ka od okto bra za po ~i nje niz no vih akti -
vnos ti. Prva od akti vnos ti je otva ra nje stu den tskog res to ra na ko je je pla ni -
rano u okto bru, ko ji }e bi ti u po tpu nos ti pri la go |en po tre ba ma stu de na ta.
Ci je ne hra ne i pi }a u res to ra nu }e bi ti vrlo po vo ljne, a stu den ti }e ima ti i
bes pla tan pris tup In ter ne tu. Slje de }e se zo ne na ba ze nu "Akva na" do }i }e
do zna ~aj ni jih pro mje na, po ~ev od ci je ne ula zni ca pa do no vih uslu ga.
V.V.
San dro SKO KO, stu dent
Sta na ri ne za do vo ljni obno vom asfal ti ra ne
po vr{i ne u Uli ci Jo va na Du ~i }a 51
Bra ni ci
blo ki ra ju
pri laz
Ili ja na RA DA NO VI]-KNE @E VI]
Sta na ri Uli ce Jo va na Du ~i }a 51 ne za do vo ljni su
obno vom asfal ti ra ne po vr{i ne is pred nji ho ve tri ga -
ra `e, jer zbog vi so kog na gi ba ne mo gu uves ti vo zi la.
Zgra da u ko joj `i vi {est po ro di ca ima tri ga ra `e ko -
je svi za je dno ko ris te i to je pri va tno vla sni{ tvo.
Me |u tim, po {to se ra do vi pri vo de kra ju, sta na ri ne
zna ju {ta da ra de i to im pra vi pro ble me.
Bran ka La li}, sta nar ove zgra de, ka `e da se u ga ra -
`e ne mo `e uop {te u}i i par ki ra ti auto mo bil i da je pri je
re kon stru kci je bi lo bo lje.
Na vo di da su ga ra `e jo{ mo kre zbog ne da vnog ne -
vre me na, a sad }e zbog ve }eg na gi ba ako bu de ne vre -
me na bi ti u po tpu nos ti po plav lje ne.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, bra ni ke su pos ta vi li ra dni ci
pre ma pro je ktu ko ji ih i pre dvi |a, sta na ri su ih sru {i li, da
bi ih ra dni ci po no vo pos ta vi li.
Bran ka Ta ba ko vi}, ko m{i ni ca La li }e ve,
pot vr|u je nje ne ri je ~i i na vo di da sad je dva mo `e da se
pro vu ~e auto u ga ra `u, a ako je ne ko lo {i ji vo za~, ka `e
ona, vje ro va tno je da }e autom za pe ti da bi se par ki rao.
"Zi mi }e bi ti ne mo gu }e par ki ra ti vo zi la, po se bno
ka da sni jeg na pa da i ka da se za le di pri laz ga ra `a ma", re -
kla je Ta ba ko vi }e va.
Ni ko la La li} je u vi {e na vra ta slao mol be i `al be
grad skoj upra vi da se ova ko ne ra di, me |u tim oni mu
ni su ni u je dnom slu ~a ju iza {li u su sret.
On is ti ~e da se in for mi sao i da je sve mo gu }e na ~i -
ne is ko ris tio da bi ih upo zo rio, a oni su mu od go vo ri li
da je sad ka sno za to i da je to tre ba lo u~i ni ti ka da je
pro je kat ra |en.
"Ka ko da gra |a ni zna ju kad se pro je kat
ra di? Pos to je ne ka op {ta pra vi la, ali ovo je spe ci fi ~an
slu ~aj i za is ta bih ape lo vao na grad ske vlas ti da ne {to
u~i ne po ovom pi ta nju", ka zao je La li}.
Nje gov ko m{i ja Lju bo mir Plav {i} is ti ~e da su opo -
mi nja li ra dni ke da ne {to mi je nja ju, ali da su im ra dni ci
od go vo ri li da mo ra ju da ra de po pro je ktu, a je di no {to
im pre os ta je, ka `u ra dni ci, jes te da sru {e ka da se na pra -
vi.
Na gla {a va da je ~ak i ~o vjek ko ji je ra dio pro je kat
uo~io pro blem i re kao da se ne {to mo ra mi je nja ti, ali ni -
ko ni {ta ne mi je nja, ra do vi se nas tav lja ju.
Mi len ko [a ji}, por tpa rol Admi nis tra ti vne slu `be
gra da, ka `e da se pro je kat ne mo `e mi je nja ti i da je di no
{to Admi nis tra ti vna slu `ba mo `e da pro vje ri je da li se
ra do vi izvo de po pro je ktu.
Uko li ko ra do vi ne bu du izvo |e ni pre ma pro je ktu,
on da }e lju di iz grad ske upra ve raz go va ra ti s izvo |a ~i -
ma ra do va.
Ina ~e, ra do vi na re kon stru kci ji Uli ce Jo va na Du ~i -
}a, na di je lu od Uli ce Pe tra Pre ra do vi }a do Uli ce srpskih
pi lo ta pri vo de se kra ju.
Re kon stru kci ja po me nu te uli ce obu hva ta du `i nu od
350 me ta ra i {i ri nu od {est me ta ra, te obos tra ne tro to are
{i ri ne po dva me tra, kao i obos tra ne ze le ne tra ke.
Iz grad ske upra ve tvrde da se pla ni ra ni
ra do vi za vr{a va ju kra jem sep tem bra i da je uku pna vri -
je dnost ugo vo re nih ra do va 249.722 KM, a izvo |a~ je
"Ge okop".
Zi mi }e bi ti ne mo gu }e
par ki ra ti vo zi la, po se bno
ka da sni jeg na pa da i ka da
se za le di pri laz ga ra `a ma,
ka `e Ta ba ko vi }e va
Admi nis tra ti vna slu `ba
mo `e da pro vje ri da li se ra do vi
izvo de po pro je ktu
Uko li ko ra do vi ne bu du
izvo |e ni pre ma pro je ktu,
on da }e lju di iz grad ske
upra ve raz go va ra ti s
izvo |a ~i ma ra do va
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
28 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima daju
mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije 123x85 mm)
Sve druge objave i formati
se napla}uju po cjenovniku.
SLU@BA
^ITULJA
^itulje i male oglase
mo`ete predati
radnim danom
i nedjeljom
od 8 do 18 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar
Hani{te)
051 223 210
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar
Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska"
(pored
{altera Razvojne banke)
- [tamparija
NN Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO
SARAJEVO:
- Iinternacional pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks
057 318 323
- Knji`ara Internacional
press Pale
(Tr`ni centar
Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 12.9.2009. u 59. go di ni ne sre }nim slu ~a jem pre mi nuo
na{ dra gi
STA NI SLAV KO(Ra do va na) DU JA KO VI]
Sa hra na }e se oba vi ti 14.9.2009. u 13.30 na mje snom gro blju u Ko ko ri ma kod crkve.
Po vor ka kre }e u 12 ~a so va is pred ku }e `a los ti u Za lu `a ni ma.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Go spa, si no vi Sla vi {a, Si ni {a i Lju bi {a, sna he Snje `a na i Bo ja na, unu ~ad Jo va na, Iva na i Ser gej
i os ta la mno go broj na ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 13.9.2009. u 86. go di ni po sli je kra }e bo les ti pre mi nuo na{ dra gi
STAN KO (To de) PO PO VI ]
1923 - 2009.
Sa hra na }e se oba vi ti 14.9.2009. go di ne u 13 ~a so va na gro blju Vra njak u Bo ~cu.
O`a lo{ }e ni: sin Mi lan, k}er ke Bje li ca, Ma ra i \u ka, sna ha, ze to vi, unu ~ad te os ta la mno go broj na ro dbi na i pri ja -
te lji.
B^
Po slje dnji poz drav dra gom ocu
STA NI SLAV KU
od si na Sla vi {e, sna he Snje `a ne i
unu ka Jo va ne i Iva ne.
000002 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom su pru gu i
ocu
STA NI SLAV KU
od su pru ge Go spe i si na Lju bi {e.
000002 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom ocu
STA NI SLAV KU
od si na Si ni {e, sna he Bo ja ne i unu ka
Ser ge ja.
000002 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom pri ki
STA NI SLAV KU
od pri ja te lja Bo re i pri je Slo bo dan ke
Ta ti}.
000002 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom pri ki
STA NI SLAV KU
od pri ja te lja Mi lo {a, @e lje i pri je Sto -
jan ke Sa vi}.
000002 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom
STA NI SLAV KU
od po ro di ca Mar ko vi} i Er ceg.
00004 A-1 M
Po slje dnji poz drav Lju bi nom ta ti
STA NI SLAV KU
od osoblja kafe ba ra "Square".
000004 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom pa {an cu
STA NI SLAV KU
od pa {e Ni ko le i svas ti ke Na de Ra -
doj ~i}.
000002 A-1 M
Po slje dnji poz drav dra gom ocu,
pun cu i dje du
STAN KU
od k}er ke \u ke, ze ta Mi len ka i
unu ka Lju bi {e i Stan ka.
000005 A-2 M
Po slje dnji poz drav dra gom ocu,
pun cu i dje du
STAN KU
od k}er ke Bje li ce, ze ta Spa so je
i unu ka Du {a na.
000005 A-2 M
Po slje dnji poz drav dra gom ocu, pun -
cu i dje du
STAN KU
od k}er ke Ma re, ze ta Ma ti je i unu ka
Ma je, Mi re le i Ma {e.
000005 A-2 M
Po slje dnji poz drav dra gom djedu
STAN KU
od unu ~adi Snje `a ne i Mio dra ga
i pra unu~adi Na ta {e i Nema nje.
000005 A-2 M
Po slje dnji poz drav dra gom ocu
STAN KU
od si na Mi la na, sna he Ne ve ne i
unu ka Vla di mi ra i Ognje na.
000005 A-2 M
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba -
nja lu ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je
ga ra `e, je dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po
81 m
2
, 700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-
147. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci
(stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra -
ju }e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre |e nu ku }u na sprat 10x11 m s man -
sar dom u Trnu, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
. Te le -
fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na placu 3.300
m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro da jem ku }u na sprat u cen tru gra da. Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u (dva odvo je na sta na), dvo ri {na
zgra da - lje tna ku hi nja i WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga ra -
`a. Te le fon: 061/858-517. BK
- Hi tno pro da jem ku }u 9x8,5 m u Ma hov lja ni ma,
no va gra dnja. Te le fon: 066/759-151. BK
- Pro da jem ku }u u Ra mi }i ma 45.000 KM i
105.000 + 3.500 m
2
ze mlje. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem dvi je ku }e u cen tru Ba nja lu ke po
650.000 KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku }u uz Vrba nju 138 m
2
, ga ra `a, na
1.244 m
2
ze mlje, Gor nji ^e li nac. Te le fon: 051/560-
224, 065/197-029. BK
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni
pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon:
065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu
(P+S+P) i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le -
fon: 065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili
mi je njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-
901, 051/380-571. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom
400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma
gla vnom pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i,
Ba nja lu ka. Te le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra -
kti vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-
558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od
Ba nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon),
vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet
pla ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196,
051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla -
cu 400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te -
le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko
220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu,
250.000 KM. Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u
De be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci.
Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga -
ra `e, cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000
KM. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga -
ra `om i gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5
m (P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru -
ja, sep ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611.
BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog
pu ta, spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni
pros tor i je dno so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000
KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i
~e ti ri pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000
KM. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u bli zi ni "Si ra na" ve }u sre |e nu ku -
}u. Te le fon: 066/165-323. BK
IZ DA VA NJE
- Bes pla tno iz da jem na mje {te nu ku }u u Mo ti ka -
ma uz ma lu po mo} i do ma }in sko odr`a va nje. Te le -
fon: 065/644-500. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam (pro da jem) ku }u za RH. Te le fon:
051/212-628, 065/322-834, +385-989-645-745. BK
- Mi je njam ba ra ku 75 m
2
(pre dvi |e na zgra da) u
Ul. kra lji ce Ma ri je 15, kod ka sar ne, za ma nji stan
u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/837-722. BKM
PO TRA@ NJA
- Tra `im ve }u opre mlje nu ku }u ili ve }i tro so ban
na mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
PRO DA JA
- Po vo ljno i hi tno pro da jem vi ken di cu (vo} njak,
po mo }ni obje kti, stru ja, vo da, asfalt) u Sla ti ni, kod
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/763-941, 066/668-350. BK
- Pro da jem vi ken di cu (de vas ti ra nu) u G. Ka di nja ni -
ma, kod Sla ti ne, 18 km od Banjaluke (asfalt, stru ja,
vo }njak, ogra da), ~e ti ri me tra od ri je ke Vu ke {ni ce. Te -
le fon: 065/319-295. BK
- Pro da jem vi ken di cu u ^ar da ~a ni ma (~vrsta gra -
dnja, no va, vo da, stru ja). Te le fon: 065/966-808,
065/581-773. BK
- Pro da jem vi ken di cu u Ri je ~a ni ma, La kta {i (po -
drum, sprat, pot krov lje) tri du nu ma ze mlje, po red po -
to ka. Te le fon: 065/813-077. BK
- Pro da jem po vo ljno vi {e vi ken di ca i pla ce va u Sla -
ti ni i oko li ni. Te le fon: 051/588-150, 065/964-929. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta,
Ba nja lu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1. sprat
(ni {a, trpe za ri ja, dvi je so be, dva bal ko na, dva ho dni ka,
ku pa ti lo, {pajz, po drum, gle da na dvi je stra ne). Te le -
fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 62 m
2
u Bo ri ku, 1. sprat.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem use ljiv, kli ma ti zo van stan 40 m
2
, cen -
tral no gri ja nje, 1/1, po drum oko de vet m
2
. Te le fon:
065/355-029, 066/782-684. BK
- Pro da jem po vo ljno sre |en dvo so ban stan u Bo ri -
ku. Te le fon: 065/219-368. BK
- Pro da jem stan 78 m
2
+ po drum, 4. sprat, Uli ca
Mi la na Te pi }a. Te le fon: 065/894-672, 065/620-276.
BK
- Pro da jem dvo so ban stan 57 m
2
, 2. sprat, iza
zgrade MUP-a. Te le fon: 065/922-163. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
, Uli ca No vi ce
Ce ro vi }a 13, Bo rik. Te le fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem ili mi je njam stan u \u re \a ko vi }a za
stan u Bo ri ku. Te le fon: 051/306-949. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
, 1. sprat, u cen -
tru Ba nja lu ke + ga ra `a. Te le fon: 051/302-724. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 66 m
2
No va va ro{, mo -
gu }a za mje na za ma nji. Te le fon: 065/624-186. BK
- Pro da jem stan, 2. sprat, u Is to ~noj Ili d`i, Do bri nja
1, Re pu bli ka Srpska. Te le fon: 065/580-835. BK
- Pro da jem sta no v: 32, 42, 48, 49, 50, 55, 79, 89 i
110 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem re no vi ran stan u Bo ri ku. Te le fon:
065/671-924. BK
- Pro da jem opre mljen dvo ipo so ban stan 71 m
2
, 2.
sprat, no vi ja gra dnja, Ul. Ste va na Bu la ji }a, bez po sre -
dni ka. Te le fon: 063/118-063, 065/254-628. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca.
Te le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use -
ljiv dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je -
dno so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u
iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu -
ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro -
vi }a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no -
vi ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin -
ske elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u
av gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban
stan 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na
za ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34
m
2
, 2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot". Te -
le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog
do ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+
{u pa 5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te -
le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo so ban
stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te",
tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah use ljiv
stan 49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra -
dnji 41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne.
Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2.
sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan, 42 m
2
, 2.
sprat, Bo rik. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 31 m
2
, pri ze mlje, Obi li -
}e vo, Uli ca Ga vri la Prin ci pa. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju Sun ca, Uli ca maj ke Je vro si -
me, tro so ban stan, 87 m
2
, 2. sprat. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem re no vi ran ~e tvo ro so ban stan 83 m
2
, 3.
sprat, na po ~et ku Star ~e vi ce, kod brvna re "Ale ksan -
dri ja". Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem dvoso ban stan 62 m
2
u No voj va ro {i,
2.150 KM/m
2
. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem je dno ipo so ban stan 40 m
2
, u bli zi ni sta -
re zgrade MUP-a, 85.000 KM, hi tno. Te le fon:
065/562-426. BKM
- Pro da jem ~etvoroso ban stan 71 m
2
, no vo gra dnja,
kom ple tan na mje {ta j, ko `ne gar ni tu re, Mej da n,
150.000 KM. Hi tno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo eta `ni troso ban stan 78 m
2
, no vo -
Stanovi
Vikendice
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 29
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi
Tu `nim srcem jav ljamo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 11.9.2009. u 53. go di ni na kon te {ke bo les ti pre mi nuo na{ dra gi
NE DE LJKO- NE \O(Vla di mi ra) CVI JAN
1957 - 2009.
Sa hra na }e se oba vi ti 14.9.2009. go di ne u 13 ~a so va na Grad skom gro blju u Ba nja lu ci.
Pre voz obez bije |en u 11.30 is pred ku }e `a los ti u De be lja ci ma.
O`a lo{ }e ni: brat Mi {o, sna ha Mi ra te os ta la ro dbi na, pri ja te lji i ko m{i je.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 12.9.2009. u 32. go di ni po sli je te {ke bo les ti pre mi nu la na {a dra ga
JE LE NA (Ne na da) TO MI]
1978 - 2009.
Sa hra na }e se oba vi ti 14.9.2009. go di ne u 14 ~a so va na Per du vo vom groblju u Ba njalu ci.
O`a lo{ }e ni: otac Ne nad, brat \or |e i os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
gra dnja, use ljiv do no ve go di ne, 110.000 KM, hi tno.
Te le fon: 065/562-426. BKM
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za
tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le -
fon: 065/518-563, 065/656-384. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan (cen tral no gri -
ja nje) kod `e lje zni ~ke sta ni ce u Br~kom. Te le fon:
049/360-066, 065/394-527. BK
- Iz da jem nov na mje {ten tro so ban stan 71 m
2
, Ul.
Prvog kra ji {kog kor pu sa, kod no ve zgra de Vla de. Te -
le fon: 065/444-150. BK
- Iz da jem nov na mje {ten dvo so ban stan i ga ra `u,
550 KM + re `i je, Ba nja lu ka, Obi li }e vo, kod dvo ra ne.
Te le fon: 065/942-516, 051/282-644. BK
- Iz da jem na mje {ten ili pra zan dvo so ban stan na
Star ~e vi ci. Te le fon: 065/633-297. BK
- Iz da jem tro so ban stan (cen tral no gri ja nje + ga ra `a)
u Ul. Zo re Ko va ~e vi} 97. Te le fon: 051/355-272. BK
- Iz da jem stan, gar so nje re i so be, na mje {te no, ima
gri ja nje. Te le fon: 065/636-195, 051-212-691. BK
- Iz da jem dva ne na mje {tena stana 44 i 86 m
2
i na -
mje {ten 60 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iadajem stu den tki njama nov na mje {ten stan, Obi -
li }e vo, bez gaz de. Te le fon: 066/230-151. BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan. Te le fon:
065/920-897. BK
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-
419. BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va -
~ke crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Iz da jem pra zan ili po lu na mje {ten dvo so ban stan
na spra tu ku }e u cen tru gra da, (po vo ljno). Te le fon:
061/555-941, 065/008-421. BKM
- Iz da jem na mje {te nu so bu u Bo ri ku, upo tre ba ku hi -
nje, ku pa ti la, ka blov ska TV. Te le fon: 065/670-587. BK
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu (upo tre ba ku hi nje),
Bo rik. Te le fon: 051/350-473. BK
- Iz da jem so bu stu den tki nji (ku hi nja ku pa tlo, stam -
be na zgra da). Te le fon: 065/635-030. BK
- Iz da jem dvi je na mje {te ne so be (ku hi nja, ku pa ti lo,
cen tral no gri ja nje, po se ban ulaz). Te le fon: 065/245-
664. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska
TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va.
Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
- Iz da jem dje voj ka ma dvo kre ve tnu so bu (upo tre ba
ku hi nje). Te le fon: 051/464-274. BK
- Izdajem na mje {te nu so bu stu den tima, Hi se ta (gri -
ja nje, ku hi nja, ku pa ti lo i dr. Te le fon: 051/464-415,
065/729-176. BKM
- Iz da jem za po sle nim mu {kar ci ma je dnokrevetnu i
dvo kre ve tnu so bu u ku }i, cen tar. Te le fon: 063/248-
152. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem po slo vne pros to re 30, 43, 44, 68, 168,
216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m
2
. Te le fon: 065/549-687.
BK
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re 80, 150 i 200
m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon: 065/371-611.
BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m
2
i in ven -
ta r, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u pri ze mlju stam -
be ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta po -
slo vni pros tor 1.000 m
2
na pla cu oko 6.000 m
2
, upo tre -
bna do zvo la, do da tne in for ma ci je usme no. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na po -
~et ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski obje -
kat 43x14 m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i par king
pros tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo dnju,
360.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor u stro gom cen tru Ba nja -
lu ke, vi {e par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410,
051/217-916, 051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u
tr`nom cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon:
065/450-530. BK
- Izda jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro -
daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre `na
in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\u re Ja k{i }a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16
m
2
, mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vor.
Te le fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u Pri je -
~a ni ma, po go dan za sve dje la tnos ti. Te le fon: 065/517-
895. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 18 m
2
, kod spor tske dvo -
ra ne "Bo rik". Te le fon: 051/216-231, 065/639-083. BK
- Iz da jem po slo vne pros to re 23, 44, 48, 58, 156,
450 i 1.460 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 26 m
2
, Ul. kra lja Pe tra I
Ka ra |or |e vi }a. Te le fon: 065/413-143. BK
- Iz da jem, pro da jem ili mi je njam za od go va ra ju }e
u Ba nja lu ci lo kal 26 m
2
kod auto bus ke sta ni ce u Pri je -
do ru. Te le fon: 065/517-925. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen -
tra ^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-
73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen -
tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen -
tru Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba -
nja lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu -
ke, UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka.
Te le fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da, po go -
dan za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te le fon:
065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa -
mo po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-
555. BKM
PO TRA@ NJA
- Tra `im po slo vni pros tor do 50 m
2
, pri ze mlje, u
Go spod skoj uli ci. Te le fon: 066/651-108. BK
- Knji `a ra "Li te ra" tra `i u za kup po slo vni pros tor
do 30 m
2
u u`em cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/620-
717. BK
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod auto-praonice
"Dado". Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon:
066/184-131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro -
ja 66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i
vo da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra |e vin ska do zvo la) u
La min ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te -
le fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem dva pla ca na Kr~ma ri ca ma, UT uslovi.
Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 30 du nu ma ze mlje i {u me u ko ma du na
Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem plac 750 m
2
, Ul. kra lja Ale ksan dra Ka -
ra |or |e vi }a I br. 39, Pe tri }e vac, zva ti po sli je 20 ~a so -
va. Te le fon: 00385-12-451-994. BK
- Pro da jem 2.000 ze mlje u Kru pi na Vrba su, iznad
mli no va. Te le fon: 065/456-965, 065/487-926,
051/216-067. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u Ale ksan drov cu, 1/1, UT
uslo vi, do zvo lje na gra dnja. Te le fon: 065/397-088. BK
- Pro da jem dva pla ca u Ka ra nov cu od {est i se dam
du nu ma ze mlje. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem plac 470 m
2
u Dra go ~a ju, kod igra li {ta.
Te le fon: 065/462-366. BK
- Pro da jem ze mlju na ^o kor skim Po lji ma. Te le fon:
065/766-730, 051/467-243. BK
- Pro da jem pla ce ve u Gor njim Mo ti ka ma, kod mo -
te la "Brvna ra", po vo ljno. Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem pla ce ve za ha le i stam be no-po slo vne
obje kte. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem pla ce ve u Ul. Bla go ja Pa ro vi }a, do zvo -
lje na gra dnja, 1/1. Te le fon: 065/279-619. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le -
fon: 065/227-475. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le -
fon: 065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa -
pi ri ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu.
Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin -
dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le -
fon: 065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod
aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le -
fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8
m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na -
su to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci,
La kta {i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m
(izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon:
065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja -
vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla -
ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-
203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420.
BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red
asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
Placevi
Poslovni prostori
Sobe
30 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Oglasi
065/516-927. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red
Vrba sa u Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma. Te le -
fon: 066/358-920. BK
- Pro da jem pla ce ve za iz gra dnju ku}e i po slo vno-
stam be nih obje kata na vi {e lo ka ci ja u Ba njalu ci, po -
vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je
te le vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bi -
je la bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-
306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis tro -
van do ju na 2009, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te,
pre{ao 114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63
kW, no si vost 1.200 kg, se rij ska opre ma, 25.000 KM.
Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no espa se, '90. g. p., re gis to van, 4x4.
Te le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis -
tro van do fe bru ara 2010. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem audi A42.0TDI, 2005. g. p., ko `a, pre -
{ao 74.000 km, ser vi sna knji ga, 34.000 KM. Te le fon:
065/836-056. BK
- Pro da jem golf 4, 2000. go di {te, sva opre ma, knji ga
ser vi sa, 12.500 KM. Zva ti od 8 do 16 ~a so va. Te le fon:
065/374-655. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju, re -
gis tro van do okto bra 2009. Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le -
fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, g. p. 2000. Te le fon:
065/345-132. BK
- Pro da jem golf 1.6 ben zi nac '88. go di {te, ci je na po -
vo ljna. Te le fon: 061/329-133. BK
- Pro da jem kom bi ni san se re na SLX 1.6, sje di {ta
6+1, '97. g. p., 5.500 evra. Te le fon: 065/383-426. BK
- Pro da jem ford es kort ka bri olet, '91. go di {te, re gis -
tro van go di nu da na, nov krov. Te le fon: 065/098-890. BK
- Pro da jem mer ce des 220 C di zel ka ra van, '96. g. p.,
sva opre ma. Te le fon: 065/645-876, 051/216-267. BK
- Pro da jem ford pu ma, g. p. '99, 8.000 KM. Te le -
fon: 065/480-025. BK
- Pro da jem ford si je ru 2.0i, '85. go di {te, ne re gis tro -
van, 1.000 KM. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem mer ce des 124-200 di zel u di je lo vi ma,
'87. g. p., "stra nac" i hla dnjak za mer ce des sprin ter.
Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem ne oca ri njen FI AT sti lo 1.6 benzin,
2005. godi{te, troja vrata, metalik plavi, sva opre ma,
4.000 evra. Te le fon: 065/295-763. BKM
- Pro da jem la du ni vu, ugra |en plin, 2003. go di {te,
re gis tro va na, 6.700 KM. Te le fon: 065/185-911. BKM
- Pro da jem d`ip tojota 4 run er, 2006. g. p., 40.000
KM. Te le fon: 065/016-828, 065/845-817. BKM
- Pro da jem la du ni vu, ugra |en plin, 2003. go di {te,
re gis tro va na, 6.700 KM. Te le fon: 065/185-911. BKM
- Pro da jem li je vi re tro vi zor (me ha ni ~ki) za golf 3,
50 KM. Te le fon: 065/894-570. BK
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e `e lje la bi da joj se
ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke.
Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Tra `im slo bo dnu `e nu do 50 go di na ra di dru `e nja,
mo gu} brak, ro dom sam iz Ko tor Va ro {a, `i vim u
Aus tra li ji 19 go di na. Te le fon: 063/7844-831. BK
- Po tre bni ko no ba ri/ice i bar me ni za rad u res to ra -
nu. Te le fon: 065/938-939. PK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le -
fon: 065/337-932. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le -
fon: 065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno
i po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na -
mje {ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon:
051/281-470, 065/562-149.
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva -
li te tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-
227. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja, ra vne kro vo ve,
oprav ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve.
Te le fon: 051/584-790, 065/426-134. BK
- U~i te lji ca po ma `e u~e ni ci ma u u~e nju od prvog
do ~et vrtog ra zre da. Te le fon: 065/461-666. BK
- Izvo dim sve vrste ma sa `e i ki ne zi te ra pij skih pro -
ce du ra kod hro ni ~nih i de ge nera ti vnih sta nja. Te le fon:
051/460-520, 066/268-938. BK
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon:
066/324-473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno.
Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno -
vne {ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-
705. BK
- Mo ler ski ra do vi: kre ~e nje, gle to va nje, la ki ra nje
sto la ri je i ra di ja to ra, os ta li za vr{ni ra do vi. Po vo ljno,
kva li te tno i ~is to. Te le fon: 065/562-745. BKM
- Dre su ra pa sa po `e lji vla sni ka. Spre ma nje pa sa za
izlo `be. Te le fon: 066/860-767. BKM
- Izvo dim si tne vo do in sta la ter ske ra do ve. Te le fon:
065/875-684. BKM
- Pre voz auto mo bi lom po vo ljno i od go vor no u ze -
mlji i inos tran stvu. Te le fon: 065/198-933. BKM
- Izra |u je mo sve vrste spor tskih i za {ti tnih mre `a,
ma {in ska obra da. Te le fon: 063/402-077. BKM
- Prodajem dva {poreta na drva (lijevi i desni),
smederevo i TA pe}. Telefon: 065/606-373. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi -
zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700
mm, g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon:
065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni
ugalj, bu kovi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja -
nje (bu kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo -
`e i `i ral na upla ta. Te le fon: 065/894-241,
065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci -
jom i po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1,20
m. Ka se mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen -
trum" Za lu `a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Po slas ti ~a ri ma i sa lo ni ma vjen ~a ni ca po vo ljno
pro da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u
dvi je ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem dvi je stil ske ko `ne gar ni tu re, bi vo lja ko -
`a, si vi tik, drvo - ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem po vo ljno po lo vne gu sa ne ra di ja to re. Te -
le fon: 065/412-829. BK
- Ek sklu zi vne po zi vni ce, cvje ti }i i bi der ma je ri za
vjen ~a nje. Te le fon: 066/300-884. BK
- Pro da jem ba gre mo vo ko lje za ogra de i pul ce ve,
Ba nja lu ka. Te le fon: 065/206-060. BK
- Pro da jem is pra vnu har mo ni ku me lo di ja 60 ba so -
va, tri re gis tra, odli ~na za po ~e tni ke, Ba nja lu ka. Te le -
fon: 065/206-060. BK
- Mi je njam ma {i nu za su |e za be ton ske stu bo ve i
ple te nu `i cu za ogra du. Te le fon: 051/351-062. BK
- Pro da jem dva gro bna mjes ta na Per du vo vom gro -
blju u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim -
ber ~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge -
ne ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-
487, 065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra
sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem CD ~i ta~ za ra ~u nar, 10 KM. Mo del CD-
ROM Dri ve, GCR-8520B. Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem na pa ja nje za ra ~u nar, 15 KM. Mo del
Al li ed Pre mi er, DR-B350ATX (max. 350 W) i mo del
LPK9-42W (no vo). Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem knji gu "Mo dern auto mo ti ve mec ha -
nics", Ja mes E. Duffy, 990 stra ni ca, tvrdi po vez. Te le -
fon: 065/614-842. BK
- Cro pa id, pri ro dni an ti friz za vo }e, po vr}e i cvi je }e,
{ti ti do -7 ste pe ni Cel zi ju sa. Te le fon: 065/435-615. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM.
Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400
o/min., 200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, 12 KM/kg. Te le -
fon: 065/267-961. BK
- Po tre bna {i va }a ma {i na u hu ma ni tar ne svrhe zbog
vo |e nja bes pla tnog kur sa {i ve nja u Ba njalu ci. Una pri -
jed hva la. Te le fon: 065/635-009, 051/303-688 . BKM
- Pro da jem spor tsku opre mu, uvoz iz Ita li je. Te le -
fon: 065/198-933. BKM
- Pro da jem `en ku epa njel bre to na s pa pi ri ma, sta ra
go di nu, 250 KM. Te le fon: 065/185-911. BKM
- Pro da jem ula zna i trpe za rij ska vra ta. Te le fon:
051/219-835, 065/176-589. BKM
- Pro da jem no kiu 1200, ma lo ko ri {te na, 35 KM.
Te le fon: 065/185-911. BKM
- Izda jem nena mje {ten dvo so ban stan, Obi li }e vo,
Ul. ca ri ce Mi li ce 32, pri ze mlje, grad sko gri ja nje, 300
KM plus re `i je.Te le fon: 065/614-862. BKM
- Ku pu jem no kiu 50-60 KM, s me mo rij skom kar ti -
com, hi tno. Te le fon: 065/822-255. BKM
- Po kla njam ro tvaj le r `en ku, 11 mje se ci sta ra. Te -
le fon: 065/016-828. BKM
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakti
Automobili
TV i video tehnika
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 31 Oglasi
Zabava
32 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: LAvALETA, lMENl-
LAC, BEGONlJA, EP, Fl, LlBEPlJA, AKOLlTAT, ABE, OGl, ANOST, vlT,
POD, EZ, POGlB, PAMAJANA, SMETENJAK.
VRSTA
POVRCA
IZOBLIKO-
VATI
TESANJEM
CRTATI VLAZNOST
OSNOVNA
PARTIJSKA
ORGANIZ.
{KRAT.)
FRANCUSKI
ANTROPO-
LOG, PAUL
{RI..T)
ARGENTIN.
FUDBALER,
ROBERTO
KRACI
OBLIK
IZRAZA
NACIONA-
LIST
PTICA
SLICNA
PATKI,
HRANI SE
PTICAMA
DRZAVA
U AFRICI
GRAD
U SRBIJI
{LE)
METAR
KNJIZE-
VNIK FINCI
SAROLI-
KOST
KASAPIN
BOJISTE
{MN.)
ZBILJA,
STVARNO-
ST
GLAVNI
GRAD
GRCKE
IME BRDA,
PLANINE
JUG
DUCAN,
SKLADISTE
{TUR.)
BIZMUT
MIRIS
MATORO
AUSTRIJA
SJEVER
AMERICKI
GLUMAC,
ROBERT
VRLJAV,
RAZROK
GRAD I
LUKA U
ALZIRU
N.N.
VRSTA
CLANKO-
NOSCA
PJEVAC
IVANDIC
PRVA
FILMSKA
GLUMICA
SA NASIH
PROSTORA
KONJ U
EPSKIM
PJESMAMA
UZETOST,
UKOCENO-
ST {MED.)
SLUZBA
EKONOMA
Opa sna vo` nja
Na let vje tra priu {tio
je je dnom neo pre -
znom sno ubo r de ru
vo`nju ko ju ne }e za -
bo ra vi ti dok je `iv.
Za pra vo, ne vje ro va -
tno je {to je uop {te
pre`ivio ovu fan tas ti -
~nu vo` nju. Po gle daj -
te ovaj za ni mlji vi klip
na saj tu Net. hr.
Psi na te le vi zi ji
Sva ki TV vo di telj }e
vam re }i da je naj te`e
ra di ti emi si je u`ivo.
Na ro ~i to to vri je di ako
su vam gos ti ma la dje -
ca ili `ivo ti nje. Na
"Youtu beu" po gle daj te
{ta su izve la ova dva
psa i slat ko }e te se na -
smi ja ti. Ne pro pus ti te!
Pre dvi dio bro je ve lo ta
Da ren Vi ktor Braun je
po zna ti en gles ki ilu zi -
onist, vi dov njak i "~i -
ta~" mi sli, ko ji je uspio,
gle da ju }i u`ivo iz vla ~e -
nje lo ta, pre dvi dje ti do -
bi tnu kom bi na ci ju. Trik
ili stvar nost, odlu ~i te
sa mi ka da po gle da te
klip na Net. hr.
Ko su bi li gla di ja to ri?
Gla di ja to ri su bi li bor ci u sta rom
Ri mu, ko ji su se bo ri li u are ni pro tiv
`ivo ti nja i je dni pro tiv dru gih. Ter min
gla di ja tor po ti ~e od ri je ~i "gla di us"
krat kog rim skog ma ~a za bo de nje i
sje ~e nje.
Gla di ja tor ske bor be su u Ri mu
uvo |e ne u prvoj po lo vi ni tre }eg vi je -
ka, pri je no ve ere, u sklo pu po gre bnih sve ~a nos ti. U prvoj za -
bi lje`enoj bor bi 264. p. n. e. bo ri la su se sa mo tri pa ra. Kra jem
2. vije ka gla di ja tor ske bor be su pos ta le ve oma po pu lar ne pred -
sta ve ko je su rim ski ca re vi po kla nja li svome na ro du. Prvo bi -
tno su se izvo di le u Fo ru mu, a ka sni je u am fi tea tri ma {i rom
Rim skog car stva. Naj po zna ti ji am fi te atar je sva ka ko rim ski
Ko lo se um.
Mu {kar ci ni su bi li je di ni ko ji su se bo ri li u are ni. Bo ri le su se
i `ene, ko je su se obi ~no pre ru {a va le u le gen dar ne Ama zon ke.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Ro |en
Si mo Ma ta vulj
Si mo Ma ta vulj, srpski
pi sac iz Dal ma ci je, ro |en
je na da na{ nji dan 1852.
go di ne. Pri pa da epo hi re -
ali zma. Nje go va naj po -
zna ti ja dje la su ro man
"Ba ko nja fra Brne" i pri -
po vi jet ka "Pi li pen da".
Bio je je dan od pe to ro dje ce {i ben skog
trgov ca Ste va na i Si me une Ma ta vulj. U
[i be ni ku je za vr{io osno vnu {ko lu, na ita -
li jan skom i srpskom je zi ku, kao i ni `u gi -
mna zi ju. Za tim odla zi u ma nas tir Kru pu
kod svo ga stri ca, igu ma na Se ra fi ma ali,
iz gu biv {i vo lju za ma nas tir skim `i vo tom,
odla zi u za dar sku u~i telj sku {ko lu, ko ju
za vr{a va 1871. go di ne.
U Crnoj Go ri je bio nas ta vnik u gi mna -
zi ji, nad zor nik {ko la, ure dnik slu `be nih
no vi na i nas ta vnik kne `e ve dje ce. U Srbi -
ju pre la zi 1887. go di ne. Umro je u Beo -
gra du 20. fe bru ara 1908.
Prvi let
he li kop te rom
[ta je aero di na mi ka?
Aero di na mi ka je na uka ko ja se ba vi
kre ta njem vaz du ha u odno su na ~vrsta
ti je la. Fi zi kal nost je, pri tom, po tpu no
iden ti ~na i u su pro tnom slu ~a ju, pri
kre ta nju ~vrstih ti je la kroz vaz duh.
Pre ma tom pri mije nje nom prin ci pu re -
la ti vnog kre ta nja, ana li za fe no me na se
izvo di ana lo gno slu ~a ju ka da ti je lo mi -
ru je u struj nom po lju vaz du ha. Ova
za mje na re fe ren tnog sta nja je usvo je na
u te orij skoj aero di na mi ci, ali je ona
uje dno i osno va ve }i ne ek spe ri men tal -
nih me to da, na ro ~i to aero tu nel skih ispi ti va nja.
Te ori ja stru ja nja i fi zi kal nost kre ta nja ~vrstih tije la izu ~a va ju
me |u so bno dej stvo vaz du ha i ti je la. To dej stvo se odre |u je u
obli ku po ten ci ja la po lja op stru ja va nja, ra spo dje le pri tis ka, si la
i nji ho vih mo me na ta.
He li kop ter VS-300 rus kog kon stru kto ra
Igo ra Iva no vi ~a Si kor skog, na da na{ nji dan
1939., izveo je prvi us pje {an let.
Me |u tim, prvi po tpu no upo tre bljiv je -
dno ro tor ni he li kop ter ko ji je u{ao u ma so -
vnu in dus trij sku proi zvo dnju, Iva no vi~ je
kon stru isao u SAD 1942. go di ne.
He li kop ter je vaz du ho plov ko ji se odr`a -
va u vaz du hu i kre }e kroz nje ga po mo }u
je dnog ili vi {e ho ri zon tal nih ro to ra. Ove le -
tje li ce su kla si fi ko va ne kao vaz du ho plo vi
sa ro ta ci onim kri li ma za ra zli ku od kla si -
~nih vaz du ho plo va sa fik snim kri li ma.
Ri je~ "he li kop ter" je nas ta la od gr~kih ri -
je ~i "he liks" {to zna ~i spi ra la i "pte ron",
odno sno kri lo.
He li kop ter sa mo to rom je izmi slio Slo -
vak @an Ba hil. Idej nim za ~e tni ci ma ra zvo -
ja he li kop te ra sma tra ju se Ki ne zi, ko ji su
jo{ u ~etvrtom vi je ku, pri je no ve ere, ra zvi -
li ma le le te }e igra ~ke od bam bu sa u obli ku
he li kop te ra. Le onar do da Vin ~i je oko
1500. go di ne na crtao di zajn le te }eg stro ja
za ver ti kal no po li je ta nje ko ji se mo gao opi -
sa ti kao le te }i vi jak na ru ~ni po gon.
Sa mu ri je~ "he li kop ter" sko vao je 1861.
go di ne fran cus ki ino va tor Gus tav de Pon -
ton d'Ame ko urt, ko ji je ja vnos ti prvi pri ka -
zao svoj ma li mo del na par ni po gon.
Me |u tim, prve su se pra kti ~no upo tre -
blji ve le tje li ce, pre te ~e da na{ njih he li kop te -
ra, sa ro ti ra ju }im uz gon skim po vr{i na ma
po ja vi le pod na zi vom auto `i ri.
@e ljko DE RA JI]
Broj ni je sa mo ari tme ti ~ki izraz, ne go i spo zna ja o ko na ~noj
is ti ni, ide ji i kva li te tu. On kri je ne po zna tu sna gu i ma mac je za
skri ve no. Sas to ji se i od ri je ~i i od zna ko va, a za go net ka nje go va
je va`ni ja i od sa mog zna ka i ri je ~i. Broj je ~vor svih ve za i izvor
ra zu ma i ljud ske ka ra kte ris ti ke, jer sva ki broj te`i stva ra nju ve -
}eg bro ja. U ovom tek stu po ku {a }e mo vam pri bli `i ti bro je ve i
od go ne tnu ti nji ho vo pos to ja nje i zna ~e nje.
Je dan - Broj je dan je sim bol Bi }a i Ot kri va nja, ta ~ka iz
ko je zra ~i duh po put Sun ca. Je dan omo gu }a va nas ta nak je din -
stve nog sku pa i svo |e nja sku pa na je dno. Je dan je i vo da ko ja te -
~e. Dan prvi. Je dan. Ta ko je i po ~e lo.
Dva - Dva je tvo rac svih po dje la i sim bol je su ko ba i su -
pro tnos ti: bi je lo i crno, mu {ko i `en sko, go re i do lje, pra vo i kri -
vo. Po kre ta ~ki prin cip na pu tu osa me, po ri je klo sva ke mi sli, sva -
ke po ja ve i sva kog kre ta nja. Ako je ne {to li je po to je ta da dva:
dva oka, dvi je no ge, dvi je obrve... Dva ima sna gu bes ko na ~nos ti
umno`ava nja mo }i.
Tri - Osno vni broj, po ka za telj in te le ktu al nog i du ho vnog
sa vr{en stva i u ko smo su i u sa mom ~o vje ku. Tri je izraz sve uku -
pnos ti mis ti ke evo lu ci je: fa za pro ~i{ }e nja, fa za pros vje tlje nja, fa -
za sje di nje nja. Tri je po kro vi telj i po ka za telj prva dva: di je te kao
sli ka oca i maj ke. Sve je je dnom pos to ja lo prvo kao troj stvo, tri
je pre dmet ko me je pret ho di la ri je~ i su bje kat. Kraj nji is hod.
^e ti ri - ^e ti ri je opi pljiv broj i kao ta kav dos tu pan je ~u li -
ma, a sim bol je po tpu nos ti i cje lo ku pnos ti - ne pro mjen lji vog.
^e ti ri je prvi kva drat i sve je ~e ti ri. ^e ti ri su go di{ nja do ba, na
Bro je vi i
nji ho va zna ~e nja
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 33 Zabava
Üko || ko ste se ne da vno
za |ju b| ||. pred va ma je |zu -
ze tno sre can pe r| od. Üz| -
vaj te u ovom da nu | u osje ca nj| ma ko ja
vas pre p|av |ju ju. Sve oko vas je |ju bav |
sre ca. Za dov |jstvo |zb| ja |z sva koq va seq
po kre ta. Kad je o par tne ru r| je•. |de a|an je
tre nu tak da se po sve t| te za je dn| •k|m c| |je -
v| ma. vr| je me pro vo d| te za je dno uz| va ju c|
je dno u dru qom.
Ovan
v| ste v| se za |n te re so -
va n| da os ta ne te u ku c|.
N| je vam bas |su v| se do
ne koq dru ze nja da nas. Na kra ju kra je va.
na s|| ste do vo |jno za n| m|j| v|h stva r| ko je
b|s te mo q|| u•| n| t| da u|je psa te svoj z| vo tn|
pros tor. lpak. nas toj te da se suz drz| te od
ku po v| ne. Po ku saj te da |s ko r|s t| te ono sto
vec |ma te ta ko da do b| je te dru qa •| j| | |je -
ps| |z q|ed va seq do ma.
Bik
v| da nas ne ma te m| ra n| na je -
dnom mjes tu. Te |e íon neprek|dno
zvo n|. oba ve za |ma te pre ko q|a -
ve. s| tu ac| ja ka ko na po s|o vnom.
ta ko na pr| va tnom p|a nu je |zu ze -
tno d| na m| •na. No. da nas sa sv|m
do bro p|| va te u t|m vo da ma |. qe ne ra| no
q|e da no. osje ca te se do bro. Ü sta nju ste
da |za de te na kraj sa sv|m stva r| ma | |ju d| -
ma ko j| vas da nas bu du tre ba ||.
Bli zan ci
No vac je ne sto sto ce vas
da nas za |s ta pr| ja tno |zne -
na d| t|. B| |o da ste o•e k| va ||
ne ku svo tu. b| |o da je ne o•e k| va no do s|a.
b| ce te za do vo |jn|. ls t| n| za vo |ju. ova í| nan -
s|j ska |nje kc| ja vam je | te ka ko po tre bna!
Nas toj te sa mo da sve ne po tro s| te
odmah. jer je ve || ka vje ro va tno ca da ce te
se po ves t| za ku po v| nom | po tre bnoq |
ne po tre bnoq.
Rak
Da nas ste po se -
bno ra spo |o ze n| za
|ju bav | uop ste de sa -
va nja na tom po |ju! lma te do vo |jno sar ma
| do vo |jno ste sa mou vje re n| kad je o osva -
ja nj| ma r| je•. a|| |pak. pa z| te da se va se
emo c| je n| su ra zv| |e pre ma sa sv|m po qre -
snoj oso b|. Na |me. mo q|| b|s te se ne uqo -
dno |zne na d| t| h|a dn|m sta vom |
odb| ja njem va se paz nje.
Lav
Da nas ste ne ka ko te sk| sa -
m| se b|. Oku p| ra n| ste pro b|e -
m| ma | ho ce te da |h sve
odje dnom ra zr| je s| te. a to je
kraj nje ne| zvo d| vo. Tre ba || b|s -
te da se ma |o v| se po sve t| te
sa das njem tre nut ku | |ju d| ma ko j| su oko
vas. Bu d| te ov dje | sa da umjes to u pro -
s|os t| ||| u bu du cnos t|. Pro s|ost ne mo ze te
|z m|je n| t|. a bu du cnost ne mo ze te v| dje t|.
Dje vi ca
Da nas se po sve t| te |ju -
d| ma ko je vo || te. Pr| ja |o b|
vam dru ze nje uz ka íu |
po vje ra va nje. O| n| vam se
da to. bas du qo. n|s te |ma || pr| || ku da ura -
d| te. O•e kuj te da vam se ja ve sv| on| dra -
q| |ju d|. ko je vec ne ko vr| je me n|s te v| dje ||
pa b| b| |o || je po da se po tru d| te da na de te
ma |o vre me na za nj|h. Pr| ja ce vam |z|a -
zak.
Va ga
Sve sto na um| te da
odra d| te. kad je o va s|m
po s|o v| ma r| je•. ura d| te
bez od|a qa nja. Da nas
b|s te mo q|| da da te ma ks| mum od se be
na po s|o vnom p|a nu. te da se |s ka ze te
kad je o no v|m pro je kt| ma r| je•. Ne || b| te
se da da te svo je pr| je d|o qe na dre de n| ma.
jer cete na taj na •|n za s| qur no po bo|j sa t|
svoj sta tus u í|r m|.
[kor pi ja
Ako ste na ne kom
pu to va nju. da nas ste u
kraj nje ro man t| •noj ía z|
| sa sv|m ste ra spo |o ze -
n| za ro man su. San se
da vam se ta ko ne sto | de s| su oqro -
mne. Üko || ko ste. pak. u svom mjes tu
bo rav ka. va se m| s|| | ze |je ce pr| vu c| za -
n| m|j| va des t| na c| ja za odmor. O| n| se da
od bro ja va te da ne do tre nut ka pa ko va -
nja ko íe ra.
Stri je lac
Pred va ma je kraj je -
dne ía ze | po •e tak no ve |
v| to |s t|n sk| osje ca te.
Da nas ste mo zda v| se
ne qo ra n| je za m|s |je n| nad on|m sto vas
u b||s koj bu du cnos t| o•e ku je. a|| s| tu ac| -
ja n| je n| upo |a mra •na ka ko vam na
prvu dje |u je. Po ku saj te da se opus t| te |
da u no v| ne ko je su pred va ma ude te
bez |ka kv|h po se bn|h o•e k| va nja | sve
ce b| t| do bro.
Ja rac
Da nas ste v| se okre nu t| dru -
q|m |ju d| ma ne qo se b|. Pr| or| tet
na va soj ||s t| je par tner. ko me
ste | naj po tre bn| j|. Da nas vam
zv| jez de obe ca va ju || je pe |
|spu nje ne tre nut ke u |ju ba v|.
B| ce te oba su t| paz njom | osje ca ce te se
|s t|n sk| vo |je no. Kad je o po s|u r| je•. nas -
toj te da se ne ner v| ra te zboq kas nje nja na
ko je. na kra ju kra je va. ne mo ze te da ut| -
•e te.
Vo do li ja
v| ste po •e tak
se dm| ce od|u •| ||
ob| |je z| t| pra v|m
pre da n|m ra dom. Po s|a |ma te | pre ko q|a -
ve. a •| n| vam se da se. u sk|a du sa na -
qo m| |a n|m oba ve zama. po ja •a |a | va sa
ze |ja za aí|r ma c| jom. va s| sa ra dn| c| ce
zna t| da se da nas mo qu u po tpu nos t|
os|o n| t| na vas. a|| to n| je ra z|oq da |m bas
sa sv|m |za de te u su sret | na svo ja p|e ca
preu zme te | nj| ho ve oba ve ze.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Sem Nil
Naj d`el D`on Der -
mot Sem Nil je ro -
|en 14. sep tem bra
1947. go di ne na No -
vom Ze lan du. To -
kom svo je glu ma ~ke
ka ri je re imao je ve li -
ki broj vi so ko pro fi li -
sa nih ulo ga, me |u
ko ji ma su gla vna
ulo ga u fil mu "Re -
illy, Ace of Spi es",
te ulo ga De mi je na u
"Omen III:The Fi nal
Con flict", Mer li na u
is to ime noj se ri ji kao
i mno ge dru ge.
Glu ma ~ku ka ri je ru
je za po ~eo na No -
vom Ze lan du, gdje
se brzo pro bio kao
glu mac i re `i ser. Se -
dam de se tih go di na
se pre se lio u Uje di -
nje no Kra ljev stvo
gdje je osam de se tih
pos tao pre po zna tlji -
vo ime na fil mskom
pla tnu.
Je dno vri je me je
~ak bio u u`em izbo -
ru za ulo gu D`ej msa
Bon da, ka da je Ro -
d`er Mur na ja vio da
se po vla ~i.
~e ti ri stra ne svi je ta i ~e ti ri vje tra. ^e ti ri je broj pro la za kroz vri -
je me, kroz ko ja se mo ra pro }i na mis ti ~nom pu tu.
Pet - Broj pet je u sre di ni prvih de vet bro je va, sre di {te
ko je po sje du je sklad i ra vno te`u. ^o vjek je po di je ljen po svo joj
du`ini na pet je dna kih di je lo va i broj pet odre |u je nje go vu stru -
ktu ru. On je ne pa ran broj i ne is ka zu je sta nje, ve} svr{en ~in ma -
te ri jal nog i obje kti vnog pos to ja nja. Broj pet ogle da ~o vje ko vu
du ho vnu i bi olo {ku evo lu ci ju.
[est - Broj po dje le i sa vr{en stva po dje le. Zbir po lo vi na i
zbir tre }i na. Ka da se je dan po mno`i sa dva, a dva po mno`i sa
tri, do bi je se {est, broj ko ji pred stav lja ra vno te`u u mi kro i ma -
kro ko smo su. On je sa vr{en i po to me {to je svi jet stvo ren za
{est da na. [est je do vo ljan sam se bi.
Se dam- Se dam ozna ~a va za klju ~e nje ci klu sa i po ~e tak
po zi ti vne obno ve. Broj se dam je sve uku pnost pros to ra i vre me -
na, sve uku pnost uni ver zu ma u kre ta nju, di na mi ~ko sa vr{en stvo.
Se dam je sim bol vje ~nog `ivo ta. Broj se dam svo jim taj nim si -
la ma odr`ava sve stva ri u nji ho vim osno va ma pos to ja nja i omo -
gu }a va `ivot i kre ta nje. Is to vre me no, za vr{et kom je dnog ci klu -
sa i po ~et kom no vog, uno si ne mir u odno su na no vo i ne po zna -
to.
Osam- Broj osam ozna ~a va pro mje nu obli ka. Osmo ugao
je po sre dnik izme |u kva dra ta i kru ga, izme |u ne ba i ze mlje. On
je broj ra vno te`e ko smo sa. Broj osam na go vje {ta va bu du }e vje -
~no do ba i sim bol je ri je ~i i svih oplo dnih si la.
De vet - Broj de vet je ri tu al ni broj, mje ra sa zri je va nja,
plo dnih is tra`iva nja i sim bo li zu je us pjeh, do vr{e nje dje la. Sim -
bol sve ga je tro ugao, a osno vni broj je tri. De vet je cje li na do bi -
je na mno`enjem ovih sim bo la i pred stav lja sa vr{en stvo
sa vr{en stva, red u re du i je din stvo u je din stvu.
Nu la
Nu la je sa ma po se bi bez vri je dnos ti, ali do da ta dru gom
bro ju po ve }a va nje go vu vri je dnost i mo}. Nu la je sim bol oso be
ko ja po sje du je vlast, mo} i vri je dnost. Ona je pe ri odi ~no obnav -
lja nje, pu` i {ko ljka, tre nu tak obrta. Su pro tnost ko ja raz dva ja
kraj in vo lu ti vnog i po ~e tak evo lu ti vnog vje ~nog kru ga.
^vo ro vi svih ve za
Dva je
tvo rac
svih
po dje la
i sim bol je
su ko ba i
su pro tnos ti
Broj je ~vor svih ve za i
izvor ra zu ma i ljud ske
ka ra kte ris ti ke, jer sva ki broj
te`i stva ra nju ve }eg bro ja
Broj kri je
ne po zna tu
sna gu i
ma mac je
za skri ve no
34 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
Priredio: Boris \URI]
u nis Ke ne di je ro |e na u Bru kli nu, dr`a va
Ma sa~u sets, u ju lu 1921. go di ne i bi la je
pe to od de ve to ro dje ce D`o ze fa i Ro uz
Ke ne di. Ona je po ha |a la {ko lu u ma nas ti -
ru Sve tog srca u gra du No ro to nu, a ka sni -
je i ko led` "Men he ten vil". Go di ne 1943.
za vr{a va fa kul tet so ci olo gi je na Uni ver zi -
te tu "Sten ford".
Na kon za vr{et ka {ko lo va nja po ~i nje ra di ti u Spe ci -
jal nom odje lje nju za ra tne pro ble me pri ame ri ~koj vla di,
da bi na kon to ga pos ta la dio pro je kta za ma lo lje tni ~ku
de li nkven ci ju pri Mi nis tar stvu prav de.
Njen rad na so ci jal nim pro ble mi ma nas tav lja se u vi -
du so ci jal nog ra dni ka u za tvo ru za `e ne u Al der so nu u
Za pa dnoj Vir d`i ni ji, da bi se slje de }e go di ne pre se li la u
^i ka go gdje je radila na su du za ma lo lje tni ke.
Go di ne 1953. uda je se za Ro ber ta [ri ve ra Ju ni ora,
di plom ca sa Uni ver zi te ta "Jejl" i biv {eg ma rin ca ko ji se
pri dru `io o~e voj fir mi "Mer ~en dajz Mart" u ^i ka gu. [ri -
ve ro vi su ima li pe to ro dje ce: Ro bert Tre}i, Ma ri ja, Ti mo -
ti, Mark i En to ni. Go di ne 1957. Ju nis pre uzi ma mjes to
di re kto ra Fon da ci je D`o ze fa Ke ne di ja Ju ni ora, ko ja je
osno va na 1946. go di ne.
Ci lje vi fon da ci je su bi li da se pru `a po mo} u spre ~a -
va nju men tal ne za os ta los ti iden ti fi ka ci jom uzro ka i una -
pre |i va nju sred sta va za bor bu pro tiv is te.
Pod nje nim vo| stvom Fon da ci ja je us pje la os tva ri ti
mno ge ci lje ve. U ju nu 1962. go di ne Ju nis je osno va la lje -
tni kamp za dje cu i os ta le s in te le ktu al nim pro ble mi ma u
bli zi ni svo je ku }e u Me ri len du, da bi is pro ba la nji ho ve
mo gu }nos ti za ra zli ~i te vrste spor to va i fi zi ~ke akti vnos ti.
Iz ovog kam pa se po ja vio kon cept Spe ci jal nih olim -
pij skih iga ra, ko je da nas pred stav lja ju or ga ni za ci ju za ja -
~a nje lju di sa in te le ktu al nim ne dos ta ci ma, da bi se izra zio
nji hov po tpu ni po ten ci jal i ra zvi le nji ho ve mo gu }nos ti to -
kom tre nin ga i ta kmi ~e nja.
Go di ne 1968. Fon da ci ja je u sa ra dnji sa ^i ka go park
dis tri ktom or ga ni zo va la 1. me |u na ro dne spe ci jal ne igre,
ko je su odr`a ne na ~i ka {kom Voj nom po lju i na ko jem je
u~es tvo va lo 1.000 atle ti ~a ra sa pro ble mi ma u men tal nom
ra zvo ju iz 26 ze ma lja.
Nje nom za slu gom je u de cem bru 1968. go di ne osno -
va na ne pro fi tna do bro tvor na or ga ni za ci ja "Spe ci jal na
olim pi ja da", ko ja se ba vi or ga ni zo va njem i vo |e njem
Olim pi ja de.
[ri verova je pos ta la po zna ta {i rom svi je ta po svom
vo| stvu pro je ka ta ve za nih za oso be sa in te le ktu al nim ne -
dos ta ci ma i za to je do bi la mno ge na gra de.
Ju nis se ni je pre tje ra no ba vi la po li ti kom kao nje na
bra }a.
Naj ve }i po li ti ~ki an ga `man je bi lo po ma ga nje nje -
nom sta ri jem bra tu D`o nu u or ga ni zo va nju i vo |e nju
izbor ne kam pa nje za ame ri ~kog pred sje dni ka 1960. go di -
ne.
Go di ne 1968. po mo gla je Bur ku da na ci ona li zu je po -
kret Spe ci jal ne olim pi ja de i je di na je `e na ~i ji se por tret
na {ao na ame ri ~kom do la ru, odno sno sre br nom nov ~i }u
na prav lje nom 1995. go di ne za ko me mo ra ci ju Spe ci jal ne
olim pi ja de.
Iako ni je bi la de mo kra ta, bi la je pris ta li ca po li ti ~kog
po kre ta "Pro-li fe".
Ta ko |e je po dr`a la us pje {nu kam pa nju nje nog ze ta
Ar nol da [var ce ne ge ra za gu ver ne ra Ka li for ni je.
Za je dno sa svo jim bra tom Edvar dom Ke ne di jem po -
dr`a la je pred sje dni ~ku kam pa nju Ba ra ka Oba me.
Ju nis je 2005. go di ne do `i vje la mo `da ni udar i is te
go di ne je slo mi la kuk, a u no vem bru 2007. go di ne je pro -
ve la ne ko li ko se dmi ca u bol ni ci u Bos to nu.
U av gus tu ove go di ne je opet oti {la u bol ni cu i na -
kon ne ko li ko da na umrla u 88. go di ni.
Dinastija Kenedi
(6)
Ke ne di je vi su
naj po zna ti ja
i, bez di le me,
omi lje na
po li ti ~ka
di nas ti ja
u SAD,
svo je vrsni
ame ri ~ki mit.
Pa trik
D`o zef je sa
su pru gom
Ro uz
Eli za bet
Ficd`erald
za ~e tnik
lo ze ko ju
su pra ti li
po li ti ~ki
an ga`man
u re do vi ma
De mo krat ske
stran ke,
bo gat stvo
i gla mur,
ba{ kao i
ne bro je ni
pa pa ra ci.
Sve to
kre ira lo je
imid` iko ne
u ko ju se
Ame ri ka
za kli nja la
vi {e od
50 go di na
o zef Pa trik Ke ne di Ju ni or je
bio naj sta ri je di je te D`o ze fa
Pa tri ka i Ro uz Eli za bet Ke -
ne di. Sta ri ji brat bu du }eg
ame ri ~kog pred sj e dni ka
D`o na Ke ne di ja, D`o zef Ju -
ni or je tre balo da pos ta ne po -
li ti ~ki stub po ro di ce Ke ne di. D`o zef je ma tu ri rao 1933.
go di ne na sre dnjoj {ko li "^o et" ko ja da nas no si na ziv
"^o et Rou zme ri Hol". U to vri je me {ko la, ko ja je smje -
{te na u gra du Vo lin gfor du u dr`a vi Ko ne kti kat, bi la je
na mi je nje na strik tno mu {kar ci ma i ima la je ulo gu da ih
pri pre mi za da lje {ko lo va nje.
Na kon za vr{et ka sre dnje {ko le upi su je su na ko -
led` Har vard u gra du Kem bri d`u, Ma sa ~u sets, gdje je
di plo mi rao 1938. go di ne. To kom stu di ra nja mla di Ke -
ne di je u~es tvo vao u fu dbal skim i ra gbi uta kmi ca ma, a
ta ko |e je bio ~lan stu den tskog vi je }a. Na kon za vr{et ka
ko le d`a pre la zi na "Lon don Scho ol of Eco nom cs", gdje
pro vo di je dnu go di nu pod tu tor stvom po zna tog en gles -
kog eko no mis te Ha rol da Las ki ja. D`o zef ni je stao na
ovoj obra zo vnoj ste pe ni ci, ta ko da nas tav lja sa stu di -
jem pra va na "Har vard Law Scho ol". Svo je prve po li ti -
~ke ko ra ke pra vi 1940. go di ne kao de l e gat na
Na ci onal noj kon ven ci ji de mo kra ta.
Nje go va po li ti ~ka ka ri je ra i uspon bili su za us tav -
ljeni po ~et kom Dru gog svjet skog ra ta. Pri je za vr{et ka
za dnje go di ne stu di ja pra va D`o zef odla zi u voj sku i
za po ~i nje voj ni tre ning za pi lo ta unu tar ame ri ~ke mor -
na ri ce. U ma ju 1942. go di ne do bio je di plo mu po mor -
skog pi l o t a i do zvo l u da uprav l j a mor na ri ~ki m
avi oni ma.
D`o zef po ~i nje in ten zi vno le tje ti, i u sep tem bru
1943. go di ne ga {a lju u En gles ku. Po do las ku u Evro pu
za du `u je pa trol nog bom bar de ra PB4Y li be ra tor i to -
kom zi me od 1943. do 1944. go di ne pra ti kre ta nje ne -
pri ja telj skih po dmor ni ca. Ke ne di je za vr{io uku pno 25
bor be nih mi si ja i bio je spre man da se vra ti ku }i, ali
pri je ne go {to je kre nuo na zad odlu ~io se pri ja vi ti za
za dnju akci ju ko ja je bi la ko bna za nje ga. Ope ra ci ja
"Afro di ta" je pred stav lja la se ri ju bom bar do va nja uz po -
mo} ve li kih bom bar de ra pu nih ek splo zi va i sa po sa -
dom ko ja je tre ba lo da is ko ~i iz avi ona pri je nje go ve
de to na ci je.
Ka ko je ame ri ~ka ar mi ja na pra vi la plan mi si je u
ju lu 1944. go di ne, za nje no prvo iz vr{e nje je oda bran
Ke ne di i po ru ~nik Vil ford Vi li. U akci ju su kre nu li sa
mo di fi ko va nom ver zi jom B-24 li be ra tor, a po red njih
je kre nu lo ne ko li ko avi ona uklju ~u ju }i dva lok hid ven -
tu ra avi ona za po dr{ku i je dan na vi ga cij ski avi on. Ne -
po sre dno na kon po li je ta nja pri dru `io im se pu ko vnik
Eli ot Ru zvelt, sin ame ri ~kog pred sje dni ka Fren kli na
Ru zvel ta, da bi sni mao nji ho vu mi si ju.
Ta ko |e, u mi si ji je u~es tvo vao i avi on BQ-8 ko ji je
bio na to va ren sa 9,5 to na vi so koza pa lji vog tor peks ek -
splo zi va, ko ji je tre balo da po slu `i kao pro je ktil pro tiv
nje ma ~kih V- 3 to po va ra spo re |e nih u bli zi ni fran cus -
kog gra da Mi mo jek. De set mi nu ta pri je do las ka na cilj
tor peks se pre ra no de to ni rao i pritom je uni {tio avi on u
ko jem su se na la zi li Ke ne di i Vi li.
Nji ho va olu pi na je pro na |e na u bli zi ni en gles kog
se la Bli tbur ga, ali Ke ne di je vo ti je lo ni ka d ni je pro na -
|e no. Pre ma iz vje {ta ji ma ame ri ~ke voj ske, uzrok de to -
ni ra nja je naj vje ro va tni je bio ra dio-si gnal za ome ta nje
ko ji je po go dio elek tron ske di je lo ve BQ-8 avi ona. D`o -
zef je pos thu mno na gra |en "Mor na ri ~kim krstom" i
"Vaz du {nom me da ljom" ko ja se do d je lju je za slu `nim
voj ni ci ma ame ri ~ke mor na ri ce. Go di ne 1946. Ke ne di -
je vi su osno va li Fon da ci ju D`o ze fa Ke ne di ja Ju ni ora,
na ~i je ~e lo je do {la nje go va ses tra Ju nis 1957. go di ne i
fi nan si ra li su iz gra dnju Me mo ri jal nog cen tra na Bos ton
ko le d`u, ko ji no si nje go vo ime.
D`o zef ni je imao dje ce i ni je se `e nio, ali je imao
ro man ti ~nu ve zu sa Edit Bil.
D`o zef P. Ke ne di Ju ni or
Da tum ro |e nja: 10. ju || 1921. qo d| ne u Bru k|| nu
Da tum smrti: 11. av qust 2009. qo d| ne u Bos to nu
Za ni ma nje: so c| o|oq
Su prug: Po bert Sar dzent Sr| ver
Dje ca: Po bert Sar dzent Sr| ver Trec|. Ma r| ja Sr| ver. T| mo t|
Pe r| Sr| ver. Mark Ke ne d| Sr| ver. En to n| Po| Ke ne d| Sr| ver
Da tum ro |e nja: 28. ju || 1915. qo d| ne u qra du Ha |u.
Ma sa•u sets
Da tum smrti: 12. av qust 1944. qo d| ne u b|| z| n|
en q|es koq se |a B|| tburq
Za ni ma nje: p| |ot
Su pru ga: -
Dje ca: -
Go di ne 1946. Ke ne di je vi su
osno va li Fon da ci ju D`o ze fa Ke ne di ja
Ju ni ora, ~i ji su ci lje vi bi li da pru `a
po mo} u spre ~a va nju men tal ne
za os ta los ti iden ti fi ka ci jom uzro ka i
una pre |i va nju sred sta va za li je ~e nje
Po bolj {a li `i vot
men tal no za os ta lih
Go di ne 1962. osno va la je kamp
za lju de sa in te le ktu al nim pro ble mi ma
da bi is pro ba la nji ho ve mo gu }nos ti
za ra zli ~i te fi zi ~ke akti vnos ti. Iz ovog
kam pa se po ja vio kon cept Spe ci jal nih
olim pij skih iga ra
Ju nis Ke ne di [ri ver
D`
J
"Snow pa trol"
iz da je ko le kci ju
naj bo ljih pje sa ma
Dva dis ka sa tri de set pje sma ko je su iz svog opu sa oda bra li ~la no vi
ben da "Snow pa trol" bi }e u pro da ji od 9. no vem bra. Ne dje lju da na pri je
to ga bi }e objav ljen i nji hov no vi sin gl "Just Say Yes".
[kot ski bend "Snow pa trol" iz da }e ko le kci ju nji ma omi lje nih pje sa ma,
ko je su na pi sa li i obja vi li u po slje dnjih de ce ni ju i po, ko li ko gru pa pos -
to ji.
Sim bo li ~no na zva na "Do sa da" kom pi la ci ja od tri de set pje sa ma sadr`i
ne ke od naj ve }ih hi to va ovog ben da, kao i ne ko li ko obra da i tri no ve
pje sme.
Pre dvi |e no je da ko le kci ja na dva dis ka bu de pu {te na u pro da ju
9. no vem bra, a ne dje lju da na pri je to ga, 2. no vem bra, bi }e objav -
ljen nji hov no vi sin gl "Just Say Yes".
Fron tmen Ge ri Laj tbo di u izja vi za NME obja snio je da je ova
ko le kci je ne ka vrsta "por tre ta ben da".
"Po pe li smo se na brdo i sa da se os vr}e mo da osmo tri mo {ta smo to
ura di li. Le po je {to lju di ma mo`emo da po ka`emo da ovo {to smo pos ti -
gli, ni smo pos ti gli pre ko no }i", ka`e Laj tbo di.
NJU JORK - Glu ma ~ki par E{ton Ku ~er i De mi Mur po dr`a va ju ini ci ja ti vu za
pro mo ci ju do bro vo ljnog ra da pod po kro vi telj stvom Fon da ci je In dus tri je za ba ve
na Trgu Da fi u Nju jor ku. Fon da ci ja je po kre nu la kam pa nju "Ja u~es tvu jem"
ko joj je cilj da mo bi li zu je po zna te oso be da po dr`e vo lon te ri zam.
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 35
"Ka sa bi an" u no vom
fil mu Ga ja Ri ~i ja
Gaj Ri ~i (41)
na mje ra va da
sa ra |u je sa
ben dom "Ka -
sa bi an", po {to
je nji hov ve li ki
obo`aval ac.
Re`iser je odu -
{ev ljen bri tan -
skim ro ke ri ma
i `eli da ih an -
ga`uje za svoj
no vi film.
"Nji hov al -
bum 'West
Ryder Pa uper
Lu na tic Asy-
lum' je naj bo lji
al bum ko ji sam
~uo ove go di -
ne! Slu {am ga
bez pres tan ka po cio dan", re kao je Ri ~i za "San".
Nje gov slje de }i pro je kat bi }e film o gan gste ri ma i "Ka sa bi an" bi tre -
ba lo da sni mi mu zi ku za film.
"^i tav al bum zvu ~i kao sa un dtrek! Mom ci su vrlo ta len to va ni", za -
klju ~io je Ri ~i.
^la no vi ben da jo{ se ni su ogla si li po vo dom Ri ~i je vih po hva la, ali }e
se vje ro va tno oda zva ti po zi vu da sa ra |u ju sa njim.
Pri ~a
o tru dno }i
se po tpu no ote la
kon tro li. ^ak i lju di ko je
po zna jem, mo ji pri ja te lji,
do no se mi po klo ne i
ka`u - ~es ti ta mo na be bi!
Sa mo im ka`em da vra te
po klo ne jer ni sam tru dna.
Pe ne lo pe Kruz,
glu mi ca
o zna ti bri tan ski pje va~ i kom po -
zi tor El ton D`on izja vio je ka ko
bi `elio usvo ji ti ukra jin skog dje -
~a ka Le va, koji ima 14 mje se ci,
a ko jeg je upo znao to kom do -
bro tvor nog kon cer ta u si ro ti {tu u
Ukra ji ni.
El ton D`on je na kon fe ren -
ci ji za no vi na re, uz svog `ivo tnog par -
tne ra Da vi da Fur ni {a (42), go vo rio
o svom ne da vnom bo rav ku u
Ukra ji ni, gdje je u si ro ti {tu
za dje cu ~i ji su ro di te lji
pre mi nu li od si de
upo znao Le va.
"Da vid i
ja smo
~es to go -
vo ri li o
to me da
usvo ji mo di je te. Da vid je to odu vi jek `elio, a ja sam
go vo rio 'ne', jer imam 62 go di ne, ~es to pu tu jem i mi -
slio sam da to ne bi bi lo do bro za di je te", re kao je
El ton D`on.
"Ali na kon {to sam upo znao Le va, sil no bih ga
`elio usvo ji ti", do dao je.
"On je ukrao mo je srce i Da vi do vo srce i bi lo bi
di vno da mo`e bi ti s na ma kod ku }e", re kao je D`on.
El ton je u si ro ti {tu u Ki je vu odr`ao bes pla tan
kon cert za dje cu, od ko jih su ne ka os ta la bez ro di te -
lja zbog si de. Ukra ji na je me |u ze mlja ma Evro pe u
ko ji ma broj za ra`enih HIV vi ru som sve br`e ras te.
Sla vni pje va~ ne ma dje cu, ali ima de se to ro ku -
m~i }a, dje cu svo jih po zna tih pri ja te lja kao {to su Eli -
za bet Har li, Vi kto ri ja i Dej vid Be kam i dru gi.
Pje va~ je do dao da ga je na pro mje nu mi{ lje nja
na ve la i smrt nje go vog naj bli`eg mu zi ~kog sa ra dni -
ka i kla vi ja tu ris te Ga ja Ba bi lo na.
"Pro {le ne dje lje iz gu bio sam je dnog od naj bo ljih
pri ja te lja. Ima li bo ljeg na ~i na da na do kna dim gu bi -
tak ne kog ta kvog ne go da ga za mije nim bi }em ko -
jem mo gu pru`iti bu du }nost", upi tao je sla vni
mu zi ~ar.
El ton D`on
usva ja dje ~a ka
P
36 qpofekfmkbl!14 . 9. 2009.
Sport
To {i} u
gla vnom
tur ni ru
Crno go rac Go ran To {i},
Slo vak Ma rek Se mjan, Ma -
|ar Ati la Ba la{ i Ru mun Ka -
ta lin Gard izbo ri li su ju ~e
nas tup u gla vnom tur ni ru
42.500 evra + ho spi ta li ti vri -
je dnog ATP ~e len d`e ra "Ba -
nja lu ka 2009" ko ji po ~i nje
da nas.
Re zul ta ti: 3. ko lo: Ka ta lin
Gard (Rum) - Fran ko [ku -
gor (Hrv) 6:2, 6:4, Ati la Ba -
la{ (Ma|, 5) - Ja ro slav
Po spi sil (^e{, 2) 6:2, 6:4,
Ma rek Se mjan (Svk, 7) -
An te Pa vi} (Hrv) 1:6, 6:3,
6:4, Go ran To {i} (MNe) -
Du {an La jo vi} (Srb) 6:2,
6:1, 2. ko lo: [ku gor - Da vid
Sa vi} (Srb) 6:0, 3:6, 7:5,
Gard - [e rif Sa bri (Egi, 6)
7:6 (5), 6:2, Po spi sil - De jan
Ka ti} (Srb) 7:6 (8), 2:6, 6:1,
Ba la{ - Mo ha med Ma mun
(Egi) 6:1, 6:2, To {i} - Ni ko la
Me kti} (Hrv) 7:5, 7:6 (3),
La jo vi} - An drej Mar tin
(Svk, 8) 6:1, 6:3, Pa vi} - Ja -
nez Se mrajc (Slo) 6:2, 6:3,
Se mjan - Dar ko Ma |a rov ski
(Srb) 6:3, 6:2.
M.P.
Trka za Ve li ku na gra du Ita li je u Mon ci
Dvos tru ko
slav ljeBro na
IEFK banka AD Bawaluka Broj: NO-1069/2009.
Nadzorni odbor banke Dana: 11.09.2009. godine
Na osnovu ~lana 57 stav 2 ta~ka 14 Statuta IEFK banka AD Bawaluka, na dvadeset {estoj sjed-
nici odr`anoj dana 11.09.2009. godine Nadzorni odbor banke
1)
S A Z I V A
4. (~etvrtu) redovnu sjednicu Skup{tine akcionara
IEFK BANKE AD Bawaluka
koja }e se odr`ati dana 16.10.2009. godine u 12 ~asova u prostorijama IEFK BANKE AD Bawaluka,
sa sjedi{tem u Ul. Vase Pelagi}a br. 11a Bawaluka
Za sjednicu Skup{tine akcionara IEFK BANKE AD Bawaluka predla`e se sqede}i
D N E V N I R E D
1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine banke
2. Imenovawe Odbora za glasawe
3. Imenovawe akcionara koji ovjeravaju zapisnik
4. Imenovawe zapisni~ara
5. Usvajawe zapisnika sa 3. sjednice Skup{tine akcionara banke
6. Razmatrawe i usvajawe odluke o dokapitalizaciji - druga emisija akcija
7. Razmatrawe i usvajawe odluke o promjeni naziva banke
8. Razmatrawe i usvajawe izmjena i dopuna Statuta banke
9. Razno
Napomena:
Pravo glasawa na sjednici Skup{tine ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog
registra HOV Bawaluka nalazi 45 dana prije datuma odr`avawa sjednice Skup{tine.
Materijali za predlo`ene ta~ke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke
svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova.
2) Saziv ~etvrte redovne sjednice Skup{tine akcionara objaviti u "Nezavisnim novinama" a.d.
Bawaluka.
3) Odluka stupa na snagu danom dono{ewa.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Vasiqevi}
Vase Pelagi}a 11a, 78000 Bawa Luka, RS, Bosna i Hercegovina
telefon: +387 51 221 400 faks: +387 231 432
E-mail office@iefkbanka.com www.iefkbanka.com
Po bje de Po lja ka i
Fran cu za
Odboj ka {i Polj ske po bi je di li su u
po lu fi na lu Evrop skog prven stva u
Tur skoj re pre zen ta ci ju Bu gar ske sa
3:0. Po se to vi ma je bi lo 25:19, 30:28,
25:20 za Po lja ke ko ji su si no} za tro -
fej igra li sa se le kci jom Fran cus ke.
Fran cu zi su u ne iz vje snom me ~u
bi li bo lji od Ru si je i sla vi li sa 3:2
(25:18, 25:22, 25:27, 15:25, 17:15).
Do bi li su prva dva se ta, ali su se Ru si
u igru vra ti li na kon ve li ke bor be u tre -
}em se tu, da bi taj-brejk izbo ri li bez
ve }ih pro ble ma u ~et vrtom se tu. Ipak,
Fran cu zi ni su do zvo li li preo kret, te su
za bi lje `i li tri jumf. Fran cu zi i Po lja ci
ni ka da ni su bi li evrop ski prva ci. Di re -
ktan pla sman na EP 2011. u ^e {koj i
Aus tri ji, po red se le kci ja ove dvi je ze -
mlje osi gu ra le su Polj ska, Fran cus ka,
Ru si ja, Bu gar ska i Srbi ja.
Vid Ra do{ i He le na Ka ~i} iz Te -
nis kog klu ba Mos tar po bi je di li su
na Otvo re nom prven stvu Mos ta ra
za ta kmi ~a re do 12 go di na, ko je je
odr`a no pro te klog vi kenda.
Ra do{ je u fi na lu sa vla dao Fi li pa Po -
li }a (TK Me |u gor je) re zul ta tom 6:4,
6:2, dok je u fi na lu `en skog di je la tur ni -
ra Ka ~i }e va bi la bo lja od klup ske ko le -
gini ce Ma ri je Zov ko i sla vi la sa 6:2,
7:5. U fi na li ma utje {nih tur ni ra Ma ri ja
Ka ta ri na Ra gu` (Mos tar) je po bi je di la
Ivu Za dro (Mos tar) sa 9:6, a Ham za
[an ti} (Mos tar - Sta ri grad) Da vo ra
Mar ti no vi }a (Mos tar) re zul ta tom 9:5.
M.P.
Slav lje Ra do {a
i Ka ~i }e ve
De spo to vi}slo mio no gu
Bu di mir De spo to vi}, od bram be ni fu dba ler Ru -
da ra iz Pri je do ra, pa uzi ra }e naj ma nje mje sec da na.
U uta kmi ci pro tiv Sla vi je 20 mi nu ta pri je kra ja za -
do bio je uda rac od pro ti vni ~kog igra ~a, na kon ~e ga
je pre ve zen u bol ni cu.
"U je dnom du elu ne na mjer no ga je uda rio gos tu ju -
}i fu dba ler. Stav ljen mu je gips i pre ma prvim pro gno -
za ma pa uzi ra }e naj ma nje mje sec da na. Slo mio je kost
~lan ka de sne no ge", re kao je Dar ko Nes to ro vi}, tre ner
Ru da ra.
Pri je dor ~a ni su pro tiv ti ma iz Is to ~nog
Sa ra je va u su bo tu sla vi li sa mi ni mal nih 1:0, a pre ma
pri ka za noj igri mo gli su bi ti i uvjer lji vi ji.
"Po go di li smo pre ~ku, stvo ri li ne ko li ko iz gle dnih
pri li ka i po ni {ten nam je je dan po go dak. Mo ji igra ~i u
po tpu nos ti su ispo {to va li do go vor iz svla ~i oni ce. Odli -
~no su odi gra li svih 90 mi nu ta, ka ko trka ~ki, ta ko i ta -
kti ~ki. Sla vi ja je sa mo je dnom ozbi ljni je ugro zi la na{
go l i mi smo uz ma lo sre }e mo gli i do uvjer lji vi jeg tri -
jum fa", do dao je Nes to ro vi}. Bio je ovo dru gi tri jumf
Pri je dor ~a na, dok je Sla vi ja nas ta vi la lo {u se ri ju.
"Izos ta la je igra ko ja nas kra si. Dje lo va li
smo ane mi ~no, bez agre si vnos ti i bez pre vi {e am bi ci ja u
na pa du. Ra no smo pri mi li po go dak, a odmah po sli je ni -
smo is ko ris ti li sjaj nu pri li ku za po ra vna nje. Ni smo se
pred sta vi li u pra vom svje tlu i ne pre os ta je nam ni {ta ve}
da ~es ti ta mo do ma }i nu", re kao je Bra ni slav Ar se ni je vi},
igra~ Sla vi je.
V.R.-G.I.
Vo za~ eki pe Bron GP Ru bens Ba ri ke lo po bje -
dnik je 13. trke u ovo go di{ njem {am pi ona tu For mu -
le 1, Ve li ke na gra de Ita li je, na sta zi "Mon ca".
Bra zi lac je do dru ge po bje de ove se zo ne, a 11. u
ka ri je ri, do {ao u vre me nu od 1.16.21.706 sa ti, is pred
klup skog ko le ge i uje dno vo de }eg u ge ne ral nom pla -
sma nu D`en so na Ba to na, dok se na tre }i ste pe nik po -
bje dni ~kog pos to lja u Mon ci po peo biv {i {am pi on Ki mi
Ra iko nen, za hva lju ju }i odus ta ja nju bra ni oca {am pi on -
ske ti tu le Lu isa Ha mil to na u po slje dnjem kru gu ka da se
okre nuo na sta zi i uda rio u zid.
^et vrto mjes to za uzeo je Adri jan Su til
u Fors In di ji, ko me je to uje dno i naj bo lji pla sman u ka -
ri je ri, ko jim je do {ao do prvih bo do va u For mu li 1, is -
pred Fer nan da Alon sa i He iki ja Ko va laj ne na. Do
bo do va na 13. trci se zo ne do {li su i Nik Haj dfeld u
BMW Za ube ru i Se bas ti jan Fe tel, ko ji je i da lje je dan od
kon ku re na ta za ti tu lu. Prvu de se to ri cu kom ple ti ra li su
\an kar lo Fi zi ke la, ko ji je ovog vi ken da de bi to vao za
Fe ra ri, i vo za~ Vi li jam sa Ka zu ki Na ka |i ma.
Odli ~no smi{ lje nom stra te gi jom za Ba to na i Ba ri -
ke la eki pa Bron GP je do {la do no ve dvos tru ke po bje de
i to po tpu no za slu `e no jer, iako je Ha mil ton ve }i dio
trke pro veo u vo| stvu, Ba ri ke lo je bio taj ko ji je iz gle -
dao ne us tra {i vo. Ba ton je sve vri je me bio u sjen ci svog
klup skog ko le ge, dok je Ha mil ton zbog sop stve ne gre -
{ke na dru goj uzas to pnoj trci os tao bez pla sma na, iako
je na kra ju kla si fi ko van kao 12.
Odli ~an vi kend je po no vo ima la eki pa Fors In di je i,
iako ni je dan od vo za ~a ni je po no vo do {ao do po di ju ma,
po ka za li su da su po pri li ~no kon ku ren tni, i od Su ti la i
Vi tan to ni ja Li uci ja se do kra ja se zo ne mo `e o~e ki va ti
jo{ do brih re zul ta ta. Fe ra ri ni je bio to li ko ubje dljiv kao
na pro {loj trci, ali je sti ca jem ne kih okol nos ti Ra iko ne nu
to bi lo do vo ljno da se po pne na po di jum. Tre ba, ta ko |e,
s po me nu ti i Alon sa ko ji iz vla ~i ma ksi mum iz pro sje -
~nog bo li da, dok nje gov mla di klup ski ko le ga Ro man
Gro `an ne mo `e da se po ma kne sa dna. So li dnu trku
imao je Ko va laj nen, ali pre vla da va uti sak da je mo gao
mno go bo lje od {es tog mjes ta, kao i Haj dfeld, po sli je
pro mje ne mo to ra pred trku, i star ta sa 15. mjes ta, Fi zi -
ke la, ko ji se jo{ pri vi ka va na no vi bo lid. Trku za za bo rav
ima li su po sve mu su de }i Vi li jams, To jo ta i To ro Ro so,
jer ni je dnog tre nut ka ni su bi li bli zu osva ja nju bo do va.
Na re dna na pro gra mu je trka za Ve li ku
na gra du Sin ga pu ra, 27. sep tem bra, ko ja }e bi ti dru ga
no }na u is to ri ji For mu le 1. Ipak, pri je 14. trke u se zo ni
sve o~i }e bi ti uprte u sas ta nak Svjet skog sa vje ta za
auto-mo to sport u Pa ri zu, 21. sep tem bra, na ko jem }e
biti ra zma trani do ga |a ji na pro {lo go di{ njoj trci na uli ca -
ma Sin ga pu ra.
Pla sman vo za ~a: D`en son Ba ton 80 bo do va, Ru -
bens Ba ri ke lo 66, Se bas ti jan Fe tel 54, Mark Ve ber 51.5,
Ki mi Ra iko nen 40, Ni ko Ro zberg 30.5...
Pla sman kon stru kto ra: Bron GP 146, Red Bul
105.5, Fe ra ri 62, Me kla ren Mer ce des 47, To jo ta 38.5,
Vi li jams 30.5...
Fu dba ler Ru da ra pa uzi ra }e
naj ma nje mje sec da na
Ru bens Ba ri ke lo je do
dru ge po bje de ove se zo ne,
a 11. u ka ri je ri, do {ao is pred
D`en so na Ba to na i
Ki mi ja Ra iko ne na
Luis Ha mil ton se u
po slje dnjem kru gu za bio u zid
Ru bens Ba ri ke lo
F
O
T
O

A
F
P
Vi do vi}
sru {io Le otar
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 37
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banjaluka 552-000-00000952-20;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
TREBINJE
BIJELJINA
Obla ~no
s ki {om
Ü Bo sn| | Her ce qo v| n| pre v|a -
da va ce ob|a •no | dje || m| •no
sun •a no vr| je me. mjes t| m| •no s
k| som ||| |o ka| n|m p|jus ko v| ma s
qrm|ja v| nom. Ü pr| je po dne vn|m
sa t| ma |n ten z| vn| je pa da v| ne se
o•e ku ju na ju qu. po ne qdje na
za pa du | |s to ku na se ze m|je.
vje tar s|ab do umje ren. juzn| |
ju qo |s to •n|. Ju tar nja tem pe ra tu -
ra od 11 do 17. na ju qu do 21.
a naj v| sa dne vna od 19 do 25.
na ju qu ze m|je do 28 ste pe n|
Oe| z| ju sov|h.
Srijeda
,39
p
D
,25
p
D
Max.
Min.
,37
p
D
,25
p
D
,3:
p
D
,26
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Utorak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+20
o
C
+24
o
C
+25
o
C
+23
o
C
+18
o
C
+25
o
C
+22
o
C
+24
o
C
^etvrtak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
Sport
Bi ome te oro lo {ka pro gno za je bez bi tni -
jih pro mje na u odno su na vi kend.
Izra`eni ja nao bla ka }e kod osje tlji vih
oso ba uzro ko va ti te go be u vi du gla vo -
bo lje, ner vo ze i de pre si je. U ju tar njim
sa ti ma tre ba lo bi po sve ti ti pa`nju odi je -
va nju, s ob zi rom na to da }e bi ti svje`ije,
uz ve }i sadr`aj vla ge u vazduhu.
Fu dba le ri Olim pi ka po got kom Mi lo{a Vi do vi }a po bi -
je di li su ju ~e na "Grba vi ci" Le otar re zul ta tom 1:0 u po -
slje dnjoj uta kmi ci 6. ko la Pre mi jer li ge BiH. Ta ko je u
de bi tan tski nas tup oba tre ne ra, Vlat ka Gla va {a i Bor ~e ta
Sre do je vi }a, vi {e sre }e imao stra teg do ma }i na.
U 6. mi nu ti Olim pik je na kon izve de nog kor ne ra uspio
za tres ti mre `u Tre bi nja ca, ali je gol po ni {ten zbog fa ula nad
gol ma nom No vi com Be ra kom. Prvu ozbi ljni ju {an su gos ti
su stvo ri li u 18. mi nu ti. Na kon asis ten ci je Ne na da Ze ~e vi }a,
Zvez dan La zi} je iza {ao sam pred Dra ga na Vra ni }a, sna `no
{u ti rao sa 15 me ta ra, ali je gol man pra vo vre me no in ter ve ni -
sao. U 30. mi nu ti Le otar je po no vo mo gao do vod stva. Ra -
do{ Kle pi} je sa li je ve stra ne odli ~no uba cio za De ja na
Ra {e vi }a, ko jem je lop ta pre {la pre ko no ge i oti {la iznad go -
la.
U nas tav ku uta kmi ce Olim pik je za pri je tio u 49. mi nu ti
pre ko re zer vis te Mir ka Ma rin ko vi}a, ~i ji je uda rac is ko sa sa
de sne stra ne sa oko 15 me ta ra za vr{io iznad go la. Is ti je igra~
u 62. mi nu ti atra kti vnim {u tem iz vo le ja po ku {ao ma ti ra ti
Be ra ka, ali je lop ta po no vo oti {la iznad go la. U 69. mi nu ti
So uto Ja ir upo slio je Ra {e vi}a, ~i ji uda rac sa de set me ta ra
bra ni Vra ni}. U iden ti ~noj pri li ci Ra {e vi} se na {ao i tri mi nu -
te ka sni je, ali je lop tu gla vom po slao po red de sne sta ti ve. Po -
bje do no sni po go dak Olim pik je pos ti gao u 89. mi nu ti.
Akci ju su za po ~e li Pe lak i Spa le vi}, odli ~no su upo sli li Vi do -
vi }a, ko ji ne ome tan sa vrha {e sna es ter ca {a lje lop tu u mre `u.
Ro nal di nju
pri je ti klu pa
Sva ki vi kend se ~e ka da
Ro nal di njo proi gra ona ko
ka ko on to zna i ta ko od
lje ta 2008. ka da je za 21
mi li on evra do {ao u Mi lan
iz Bar se lo ne. Po sli je re mi ja
sa Li vor nom u Mi la nu su
iz gu bi li strplje nje i iz gle da
da }e ne ka da naj bo lji fu -
dba ler pla ne te na klu pu u
prvom ko lu Li ge {am pi -
ona, pro tiv Olim pi ka iz
Mar se lja. To su mu po ru ~i -
li tre ner Le onar do i pot -
pred sje dnik Adri ja no
Ga li ja ni.
"Ako Ro nal di njo ni je u
do broj for mi, ako ne `e li
is kre no da igra fu dbal i po -
na {a se u skla du s odre |e -
nim nor ma ma, on da ne
mo `e da bu de va `an dio ti -
ma", re kao je Le onar do,
~i ji je tim u tri ko la Se ri je
A za bi lje `io po bje du, re mi
i po raz.
Mu ri njo
hva li Etoa
@o ze Mu ri njo, tre ner In -
te ro vih fu dba le ra, odu {ev -
ljen je Sa mju elom Etom za
ko jeg je re kao da je naj bo -
lji na pa da~ s ko jim je ika da
sa ra |i vao.
"On je naj bo lji na pa da~ s
ko jim sam ika da ra dio i
naj bo lji na svi je tu. Mo ji
igra ~i su uvi jek naj bo lji,
ba rem ja ta ko mi slim. Imao
sam naj bo lje u ^el si ju i
Por tu, pro {le se zo ne je to
bio Ibra hi mo vi}, a sa da je
to Eto", re kao je Mu ri njo.
Vijesti
Po bje do no sni
po go dak
Olim pik je
pos ti gao u
89. mi nu tu
U de bi tan tskom
nas tu pu oba
tre ne ra, Vlat ka
Gla va {a i Bor ~e ta
Sre do je vi }a, vi {e
sre }e je imao
stra teg do ma }i na
Pre mi jer li ga BiH
u fu dba lu, 6. ko lo
1. Bo rac 6 5 1 0 12:3 16
2. Ve le` 6 4 2 0 15:3 14
3. [i ro ki 6 3 1 2 9:6 10
4. @e lje zni ~ar 6 2 3 1 5:4 9
5. Mo dri ~a 6 2 2 2 10:9 8
6. Sa ra je vo 5 2 2 1 7:7 8
7. Ru dar P. 6 2 1 3 6:6 7
8. La kta {i 6 2 1 3 11:12 7
9. Slo bo da 6 2 1 3 6:9 7
10. Zvi jez da 6 2 1 3 5:8 7
11. Olim pik 5 2 1 2 5:10 7
12. Le otar 6 2 0 4 3:6 6
13. Sla vi ja 6 1 3 2 3:5 6
14. Zrinj ski 6 1 3 2 7:10 6
15. ^e lik 6 1 2 3 3:5 5
16. Tra vnik 6 1 2 3 7:11 5
1 Olim pik - Le otar 0
Str| je |ac: 1:0 v| do v|c u 89. m| nu t|.
Sta d| on: Grba v| ca u Sa ra je vu.
G|e da |a ca: 300. Su d| ja: Po bert Zr| -
||c (Ba nja |u ka) 7. Zu t| kar to n|: Spa -
| e v| c. Jo k| c. v| do v| c (O| | m p| k).
Trn| n|c. Ze •e v|c. La z|c (Le otar).
OLlM PlK: vra n|c 6.5. S| m•e v|c 6
(od 74. m| nu te Pr||c -). Jo k|c 6. Ko -
|a rov 6. Su |je v|c 6. Ga |a r|c 6. v| do -
v|c 7. P|s t|c 5.5 (od 46. m| nu te
Ma r|n ko v|c 6). Su ba s|c 5.5 (od 62.
m| nu te Ha se •|c -). Pe |ak 6.5. Spa -
|e v|c 6.5. Tre ner: v|at ko G|a vas.
LE OTAP: Be rak 6.5. Trn| n|c 6. K|e -
p|c 5.5. Oor || ja 5.5. Pa do v|c 5.5 (od
46. m| nu te Pa m|c -). Ko mne n|c 5.5.
Ma qa z|n 5.5. La z|c 5.5 (od 60. m| -
nu te So uto Ja |r 6). Pa se v|c 6. v| co
5.5. Ze •e v|c 5.5. Tre ner: Bor •e Sre -
do je v|c.
l qra• uta km| ce: M| | os v| do v| c
(O||m p|k) 7.
TPA vNlK: Tra vn|k - Ze |je zn| •ar 0:0
PPl JE DOP: Pu da r - S|a v| ja 1:0
MO DPl OA: Mo dr| •a M. - S| ro k| B. 2:4
TÜ ZLA: S|o bo da - Zv| jez da 1:0
MOS TAP: ve |ez - Oe ||k 0:0
BA NJALÜ KA: Bo rac - Zr|nj sk| 3:0
SA PA JE vO: Sa ra je vo - La kta s| 3:1
SA PA JE vO: O||m p|k - Le otar 1:0
RE ZUL TA TI
Olim pik je u 6. mi nu tu
pos ti gao gol, ali je po ni {ten
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
38 qpofekfmkbl!14. 9. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| o K|t|.
crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m. 10.00
Se ra no v|. se r| ja. 12.00 Ma dre Lu na. se r| -
ja. 13.00 vlP. se r| ja. 15.00 Sve ce b| t| do -
bro. se r| ja. 16.30 Za uv| jek su sje d|. se r| ja.
17.00 v| kto r| ja. se r| ja. 20.00 Po vra tak u
Evro pu. dok. pro qram. 22.00 Brus
L|. 23.00 Do bre na mje re. se r| ja. 23.55
Sport cen tar. 00.00 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 S|u •aj n|
par tne r| (r). 10.00 No vos t|. 10.10 Hra na |
v| no (r) . 11.00 Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00
No vos t|. 12.25 Es pre so. 13.00 Su per kes.
|qra. 14.00 No vos t|. 14.05 Sv| jet na d|a nu.
15.10 Hra na | v| no. 16.00 No vos t|. 16.25
Foj |ov rat. se r| ja. 17.55 Mar ke t|nq. 18.00
Da nas u Srpskoj. 18.25 Sv| jet na d|a nu.
19.00 BN sport. 19.30 BN mo n| tor. 20.10
N| je smo m| od ju •e. se r| ja. 20.45 Do ma c|
í||m. 22.30 Pre q|ed da na. 23.00 Foj |ov rat.
se r| ja. 00.40 As troc hat. 03.00 Sa te ||t sk|
pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü
zdra vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba -
vn| pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r).
10.00 Lov | r| bo |ov. re por ta za. 10.30 Eko
ka ra van: Ban q|a des - San qaj. em| s| ja |z
eko |o q| je (r). 11.00 ves t|. 11.05 Ka pr|. se -
r| ja (r). 12.00 Dne vn|k. 12.13 Nas auto na -
s|m q|e da oc| ma. zab. pro qram. 12.15
Sport p|us. 12.30 Ku va t| srcem: Dr Ana
G| í|nq. zab. pro qram (r). 12.45 Bo uns. se -
r| ja (r). 13.30 Ek sk|u z| vno. zab. pro qram
(r). 14.15 Traq: sa po q|e dom na Eve rest.
dok. pro qram (r). 15.00 ves t|. 15.10 v| so -
k| na pon. kv|z (r). 16.03 Otp| sa n|. se r| ja
(r). 17.00 Dne vn|k. 17.20 Evro net. dok.
pro qram. 17.25 Sta ra d| te. bre. 17.45
Beo qrad ska hro n| ka. 18.25 Oko. dok.
pro qram. 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30
Dne vn|k 2. 20.10 Po vra tak otp| sa n|h. se r| -
ja. 21.05 Je dna pe sma. je dna ze |ja. muz.
pro qram. 23.00 ves t|. 23.05 Bo uns. se r| -
ja. 00.00 Dne vn|k. 00.15 Evro net. dok.
pro qram (r). 00.23 Tor •vud. se r| ja. 01.10
Oss 117. 02.45 Je dna pe sma. je -
dna ze |ja. 03.00 ves t|. 04.20 Oko. dok.
pro qram (r). 04.50 Lov | r| bo |ov. re por ta -
za. 05.47 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja (r). 11.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.10
Lo vac na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop.
15.00 Sve zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m.
16.00 Ame r| ka. se r| ja. 17.00 M|s te r| je
pos ta nja. nau •n| pro qram. 18.00 Fo|k 10.
18.45 v| ta íon. 19.30 Dne vn| k PTS 2.
20.30 Hro n| ka. 21.00 Po || t| •ka are na.
22.00 v| | sport. em| s| ja o spor tu. 22.30
va sa ze |ja. na sa pje sma. 23.30 Na ro dna
mu z| ka uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro. B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30
He| |o K|tty. crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n|
í||m. 10.00 Se ra no v|. se r| ja. 11.30 Mu z| •k|
pro qram. 11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu -
na. se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 14.10 Mu z| •k|
pro qram. 15.00 Sve ce b| t| do bro. se r| ja.
16.30 Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 17.00 Lu da
ku ca. se r| ja. 18.00 O|| ve rov tv|st. do kum.
pro qram. 19.00 v| jes t| u 7. 20.00 Po vra tak
u Euro pu. dok. pro qram. 21.00 Je dva
sam pre z| v|o. dok. pro qram. 22.00
Brus L|. 23.00 Do bre na mje re. se r| ja.
23.50 v| jes t|. 23.55 Sport cen tar. 00.00
vlP. se r| ja. 00.50 O|| ve rov tv|st. do kum.
pro qram. 02.00 v| jes t|. 02.45 Je dva sam
pre z| v|o. do kum. pro qram. 03.15 Paz qo -
vor bez po vo da. 04.00 Za •a ra n| sv| jet
umje tnos t|. re por ta za. 04.28 S|| kar na |vac
lsmet Aja no v|c. re por ta za. 04.55 Mu z| •k|
pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv
SA. 10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10
Orta n| í| | m. 10.30 Pro qram za dje cu.
12.00 v| jes t| Tv SA. 12.10 Do ku men tar n|
pro qram. 13.00 Mu z| •k| pro qram. 13.30
Do ku men tar n| pro qram. 14.40 Sa ra je vo
art. em| s| ja |z ku| tu re (r). 14.50 Me tro nom.
mu z| •k| pro qram. 15.20 L| ber t| Tv. 16.00
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 13.00
Spaj der men 3, film
P| ter Par ker na po kon je usp|o na c|
ra vno tezu |zme du svo je na k|o nos t|
pre ma M.J. | svo j|h su per ju na •k|h
oba ve za. Me du t|m. kad se nje qo vo
od| je |o |zne na da pro m| je n|. po crn| |
po ve ca nje qo ve mo c|. to dje |u je | na
P| te ra.
Is tra `i va nja pla ne ta Ze mlje,
dok. pro gram
Ova ep| zo da po sve ce na je
ubo j| t|m je ze r| ma. Na kon smrt|
1.700 oso ba b|| zu je dnoq aír| -
•koq je ze ra nau •n| c| su ra zot -
kr| || zas tra su ju c| n|z opa snos t|
u je ze r| ma s|rom sv| je ta.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00 ln ío ka na|
07.00 Ku h| nj| ca (r)
07.30 Frej zer.
se r| ja
08.00 v| jes t|
08.30 WWM ma qa z|n (r)
09.00 Oa ro || ja.
se r| ja
10.00 v| jes t|
10.05 G|e daj | crtaj.
pro qram za dje cu
10.10 Kra|j d| no sa uru sa.
crta na se r| ja
10.35 Orta na se r| ja
11.05 Sve t| orah.
se r| ja
11.30 MTS ma qa z|n.
za ba vn| pro qram
12.00 v| jes t|
12.15 Pro je kat P|s ta.
zab. pro qram
13.45 Kroz pe peo.
Tv dra ma
15.00 Krí. p|a va qro bn| ca.
do k. pro qram
15.35 Naj dze| Mar v|n.
dok. pro qram
16.30 Srpska da nas
17.05 Oa ro || ja.
se r| ja
18.00 Aktu e| n| raz qo vor -
uz dan nes ta ||h u B|H
19.00 Frej zer.
se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.00 Go spo da
pred sje dn|k. se r| ja
21.00 Sa s|u sa va nje
Maj k|a Kroua
22.30 Pa zot kr| ve n|:
Pa r|s H|| ton.
dok. se r| ja
23.20 ln ío pro í||
23.35 F| nan s|j ske no vos t|
23.40 Obje sna su db| na.
se r| ja
00.25 Tr| bu na| Sve t| orah.
se r| ja
01.20 G|| |e te wor |d sport
01.45 Sa s|u sa va nje
Maj k|a Kroua
03.15 Dne vn|k
03.40 Mu z| •k| pro qram
GJMN
GJMN
RT RS
08.00 Sto qo d| na
pre po ro da
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram za dje cu:
- Me do Pu pert
- Sta ste da nas
ura d| ||?
09.30 ln vent. dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna qeo qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 Po |a sa ta sa...
Ne dzad Sa| ko v|c
11.00 Pr| ro dna ba st| na B|H
11.30 Ha sk| dne vn|k
12.00 Dne vn|k
12.05 Na| vna ne vjes ta.
se r| ja (r)
13.05 Ze |e na pa no ra ma.
dok. pro qram (r)
13.35 B|o qra í| je: Taj ku n|.
dok. pro qram
14.25 Ga z| Hu srev-be qo va
dza m| ja.
dok. pro qram
15.00 v| jes t|
15.05 Sa ía r| ek spres
(PP)
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.30 v| za za bu du cnost.
se r| ja
18.10 Na| vna ne vjes ta.
se r| ja
Me do Pu pert.
crta n| í||m
Tv sko |a sao bra ca ja
F| nan s|j ske no vos t|
19.30 Dne vn|k 2
20.10 60 m| nu ta.
po || t| •k| ma qa z|n
21.20 H| t|er:
Ko na •an pad (Z)
23.05 v| jes t|
23.20 Krt| ce. se r| ja
00.10 Fo|k sou. kom p| |a c| je
00.55 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo on|ajn (r)
07.20 Mejd |n Ba nja |u ka (r)
08.00 Pu b|.
se r| ja (r)
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n| an deo.
se r| ja (r)
11.00 Lju bav. na v| ka.
pa n| ka. se r| ja (r)
12.00 ln ío top
12.10 Lju bav | mrznja.
se r| ja (r)
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo on|ajn
14.25 Mejd |n Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 Pu b|.
se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n| an deo.
se r| ja
17.00 Kv| zb|.
dje •j| kv|z
18.00 ln ío top
18.20 Top meb| ho me |n ío
18.25 Sa ra je vo on|ajn
18.35 Mejd |n Ba nja|u ka
18.45 Spor t| s| mo
19.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja
19.50 M| je njam ze nu
20.50 M| n| smo an de ||.
se r| ja
21.30 Ma ha |a s|. se r| ja
22.10 S|| ver
00.00 De mon sk|
qo spo dar
02.00 Sa ra je vo on|ajn (r)
02.10 Mejd |n Ba nja |u ka (r)
02.20 Spor t| s| mo (r)
02.25 M| je njam ze nu (r)
03.25 S|| ver
05.25 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
20.00 15.05
Sa fa ri ek spres, film
Dzon | Ha uard su m|a d|
vo d| •| za po s|e n| u kom pa -
n| j| Sa ía r| ek spres. ko ja
or qa n| zu je ío to-sa ía r| je za
tu r|s te. Nj|h dvo j| ca se
smje nju ju vo ze c| m| n|bus
s tu r|s t| ma | |zv| da •k| av| on
ko j|m uo•a va ju z|vo t| nje.
Go spo |a
pred sje dnik, se ri ja
Grejs Be |anz je prva pred -
sje dn| ca Fran cus ke. Ovo je
por tret prve zene pred sje -
dn| ka Pe pu b|| ke u Fran cus -
koj. |zu ze tne. hra bre | krhke
oso be. a|| | zene ro de ne
pod zna kom m| |os t|.
22.10
Sli ver, film
Ka da se Kar || pre se || u
naj | u ksu zn| j u zqra du u
Nju jor ku. nje n| sta na r| po -
•| nj u da bu du bru ta| no
ub| ja n|. Ne ko sn| ma Kar ||
u na j|n t| mn| j|m tre nu c| ma.
Sa satelita
08.00 BHT v| jes t|
08.10 Ne pro |a zna pje sma.
muz. pro qram
09.00 B| hac - mu zej pod
ve dr|m ne bom.
dok. pro qram
09.30 Oo vjek | vr| je me:
Ma r|o M| ku ||c
10.00 BHT v| jes t|
10.05 Mu m| je v|.
an| m| ra na se r| ja
10.30 Üra d| sam.
ura d| sa ma
10.35 Ga |a kt| •k| íu dba|.
crta na se r| ja
11.00 Lju ba vna o|u ja.
se r| ja (r)
11.50 Mo ja ma |a ku h| nja (r)
11.57 l ovo je Bo sna |
Her ce qo v| na
12.00 BHT v| jes t|
12.15 D| men z| ja v| se.
pro qram |z ku| tu re (r)
12.45 Tv L| ber t| (r)
13.15 Mu z| •k| pro qram
13.30 Enjoy í||m -
Enjoy BHT:
Kan 2009. (r)
14.00 BHT v| jes t|
14.05 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
15.00 Euro bas ket 2009
15.35 Ko sar ka (M): EP
Po|j ska 2009:
O3 - D3. pr| je nos
17.30 Pre m| jer || qa
B|H u no qo me tu
18.05 Ko sar ka (M): EP
Po|j ska 2009:
O1 - D2. pr| je nos
20.00 Dne vn|k
20.30 Ko sar ka (M): EP
Po|j ska 2009:
O2 - D1. pr| je nos
22.45 BHT v| jes t|
23.00 Na ked.Tv
23.30 Ka pr|. se r| ja
00.25 K|a s| •ne des t| na c| je.
dok. se r| ja
00.50 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
FTV 21.20
Hi tler, ko na ~an
pad, film
Pus ka voj ska steze prsten oko
Ber || na. q|a vn| qrad je u ru se v| na -
ma. a po raz Nje ma •ke ne |z -
bjezan. H| t|er se po vu kao u
bun ke re |spod ure da kan ce |a ra.
su o•en s ne |z bjeznom smrcu.
23.30
Ka pri, se ri ja
Ma s| mo shva ta da Ko z| ma
ne za n| ma ju an ío re | o|u p| ne
vec k|ju• ko j| je na sao. Fa| ko
za br| nu to traz| Lu •| ju po Ka -
pr| ju. Ma s| mo po ku sa va ub| -
je d| t| v| to r| ju da Ko z| ma
q|e da dru qa •| j|m o•| ma. a||
mu to ne us p|je va.
Po sli je po no }i,
film
Ben Dzor dan na kon pe tna est
qo d| na |za de |z za tvo ra u ko jem
je s|uz|o ka znu zboq ub|s tva
svo je su pru qe. Nje qo va so c| ja| -
na ra dn| ca La ura Me t| juz pos ta -
je sve v| se uvje re na da je ne v|n.
Ta ksi, film
Be |a v| || ams |ju b| te |j| ca je
brz| ne. Ju re c| u|| ca ma Nju jor -
ka za s|uz||a je re pu ta c| ju naj -
brzeq qrad skoq ta ks|s ta. No
to je sa mo uspu tna sta n| ca do
os tva re nja nje z| noq sna. da
pos ta ne sam p| on auto-u trka.
N. Geographic 22.00
RTL 20.00
NOVA 03.15
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 39 TV mre`a
Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv SA.
17.05 Do bre v| bra c| je. re v| ja| n| pro -
qram. 17.55 An d| P|c hter. se r| ja. 18.20
Ta r|h. dok. pro qram. 18.30 Dne vn|k.
19.10 Orta n| í||m. 20.00 Do ku men tar n|
pro qram. 20.50 Ta r|h. se r| ja. 22.00
Sport ma qa z| n. 22.30 Hok. se r| ja.
23.30 vOA. 00.00 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
RTV USK BI HA]
07.30 Test. 08.00 . 09.30 Ne va -
|ja |e dje voj ke. 10.00 v| jes t|. 10.15 Pro -
qram za dje cu. 11.00 vjer sk| pro qram
(r). 12.00 v| jes t|. 12.05 . 13.30
Ko kte| mju z|k. 14.30 v| jes t|. 14.35
Auto-sop (r). 15.05 Pro qram za dje cu
(r). 16.00 Sk| ca za por tret (r). 16.35
Se r| ja (r). 18.10 Sv| vo |e Pej mon da.
se r| ja (r). 18.35 Sv| vo |e Pej mon da. se -
r| ja. 19.00 Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30 Mu -
z| •k| pro qram. 20.05 Ü be ha ru s va -
ma. muz. pro qram. 20.45 Bh. ve za.
po ||t. pro qram (r). 21.30 Hro n| ka ÜSK.
21.45 Se r| ja. 22.50 SMS •es t|t ke | poz -
dra v|. 23.25 . 00.30 Ta rot. no cn|
pro qram. ----- Pre q|ed pro qra ma za
uto rak
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram.
07.30 Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro -
qram. 08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja
(r). 09.00 Dje •je ju tro. 10.00 v| jes t|.
10.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej -
zer. se r| ja. 10.45 Sv| jet pr| ro de. 11.30
Bra ca ko a|e. dje •j| pro qram. 11.40 To -
mas | pr| ja te |j|. dje •j| pro qram. 11.45
Tv en c| k|o pe d| ja zna nja. 12.00 v| jes t|.
12.05 Lju d| | vr| je me. dok. pro qram.
12.35 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 12.45 Ka íe
ls tan bu|. dok. pro qram. 13.40 Tv en c| -
k|o pe d| ja zna nja. 14.00 v| jes t|. 14.05
Ek stre mno. za ba vn| pro qram. 14.50
H| to v| M|s ter Dz|r |a. 15.00 Dje •je po -
po dne. 16.00 v| jes t| u 16. 16.15 Z| ve
s|| ke |je ta. otvo re n| pro qram. 17.15
Sport 7. 17.45 Oe ka ju c| kan d| |je. ra -
ma zan sk| pro qram. 19.00 Dne vn|k 2.
19.30 Oe ka ju c| kan d| |je. ra ma zan sk|
pro qram. 20.05 Za bra nje na |ju bav. se -
r| ja. 21.00 Ja vn| aqent. |ní. pro qram.
21.30 Na se pr| •e. dok. pro qram. 22.00
Frej zer. se r| ja. 22.30 Po ru ka. ra ma zan -
sk| pro qram. 22.45 Na kra ju da na. |ní.
pro qram. 23.00 Paz qo || ce na na uka.
dok. pro qram. 00.30 G|as Ame r| ke.
01.00 Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
98-8!
99-5!
9:-8!
:6-6!
::-4!
217-5!
www.nesradio.com
BANJALUKA
06.02 Mu z| •k| pro qram
07.00 Ma dre Lu na.
se r| ja (r)
08.00 De n|s Na past.
crta n| í||m
08.30 Pe pa Pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 He| o K|t|.
crta n| í||m
09.35 A|a d|n.
crta n| í||m
10.00 Se ra no v|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja
13.00 vlP.
se r| ja (r)
14.00 Kv|z | qrad
15.00 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja
16.05 ATv mu s|c
16.30 Sport cen tar
16.31 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
17.00 v| kto r| ja.
se r| ja
18.00 Sur v| vor
19.00 ATv v| jes t|
19.35 Sport
19.45 Ko ze || b| t| m| || c| oner
20.00 Po vra tak u Evro pu.
dok. pro qram
21.00 Do ku men tar n|
pro qram
22.00 Brus L|. se r| ja
23.00 Do bre na mje re.
se r| ja
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 Pre q|ed pro qra ma
ATV
06.15 Su per B| ||
06.20 Tran síor mer s|.
crta n| í||m (r)
06.40 Po kojo.
crta n| í||m
06.50 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
07.10 Po kojo.
crta n| í||m
07.20 Kr| z|c kru z|c.
|qra
07.30 Me mor|
07.40 Ma |a sko |a
Sve zna || ce
08.00 Top sop
08.20 Üdr| mu sk|.
za ba vna em| s| ja
09.15 Ha r| | ob| te|j
Han der son.
se r| ja (r)
09.45 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
10.15 Zv| jez de sa
zv| jez da ma.
za ba vn| pro qram (r)
11.55 OBN |n ío
12.10 Za bra nje na |ju bav.
se r| ja
13.05 Prva kcer ka (r)
14.45 Grba vac s
na seq kam pa
17.00 Kra|j Kv|n sa. se r| ja
17.30 Ha r| | ob| te|j
Hen der son. se r| ja
18.00 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 Prava |ju bav
22.15 Zboq je dne
Fran cus k| nje
00.00 Grba vac sa
na seq kam pa (r)
01.50 Üm| je ce
ra to va nja
04.00 Zv| jez de sa
zv| jez da ma.
za ba vn| pro qram (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
05.30 Lu de se dam de se te.
se r| ja
06.30 Kra|j Kv|n sa. se r| ja
07.30 F| í| | cvje tno drus tvo.
crta na se r| ja
08.00 Po ary.
crta na se r| ja
08.15 To m| ca | pr| ja te |j|.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va |o va.
Tv |qra
10.40 Pe be| de.
se r| ja
11.40 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
12.40 lN ma qa z|n
13.20 ln spe ktor Peks.
se r| ja
14.20 Ou va r| p|a ze.
se r| ja
15.20 2001. su |u da
od| se ja u sve m| ru
17.15 v| jes t|
17.30 ln spe ktor Peks.
se r| ja
18.25 ln ma qa z|n.
so u-b|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Naj bo |je qo d| ne.
se r| ja
21.00 Lud. zbu njen.
nor ma |an. se r| ja
22.00 Pr| va tna pra ksa.
se r| ja
22.55 Mr. B|n. se r| ja
23.25 v| jes t|
23.50 Sej níe|d. se r| ja
00.20 Ou va r| p|a ze. se r| ja
01.20 Z| vot na je ze ru. se r| ja
02.15 Ezo Tv. ta rot sou
03.15 Po s|| je po no c|
04.50 Sej níe|d. se r| ja
05.15 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
05.30 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
06.55 Sa o||n sk| obra •un.
crta na se r| ja
07.15 Orta na se r| ja
07.40 Na kra ju u|| ce
08.20 Mo j| su ro d| te |j|
|zvan ze ma |jc|.
se r| ja
08.45 Water |oo Po ad 2.
se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.05 E|| Mekb|| 4.
se r| ja
10.45 Abo ve
and Beyoond
12.35 Do ku men tar n| í||m
13.30 Dra q| Dzo ne 2.
se r| ja
13.55 Pr| ja te |j| 5.
se r| ja
14.20 Kse na: Pr|n ce za
ra tn| ca 2.
se r| ja
15.10 Ba zar u Ür í|.
do kum. í||m
16.15 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 3.
se r| ja
17.05 Na ru bu zna nos t|
18.00 v| jes t| na Dru qom
18.15 Zu pa n|j ska
pa no ra ma
18.47 Dva | po|
mu ska ra ca 4.
se r| ja
19.08 S|m pso n| 17.
crta na se r| ja
19.30 vlP Mu s|c O|ub
20.05 Tv b|n qo sou
21.05 B| tan qe | pr|n ce ze 5.
se r| ja
21.45 v| jes t| na Dru qom
22.00 Mom c| s Me d| so na.
se r| ja
23.50 Orna knj| qa
01.10 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
HRT 2
06.50 P|nk Pan ter.
crta na se r| ja
07.05 Spu zva Bob
Skoc ka n|.
crta na se r| ja
07.25 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
07.50 Ko rak po ko rak.
se r| ja
08.15 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
09.05 As tro sou.
em| s| ja
11.10 Ka ko sam upo znao
va su maj ku.
se r| ja
11.35 Ü do bru | z|u.
se r| ja
12.00 Pat u ku c|.
se r| ja
12.30 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
13.20 ve •e ra za 5
13.50 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
14.45 He ro j| |z stras t|. se r| ja
16.20 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.50 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
17.15 Ka ko sam upo znao
va su maj ku. se r| ja
17.40 Ü do bru | z|u. se r| ja
18.05 Pat u ku c|. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 Taks|
21.30 Pad crnoq
jas tre ba
00.00 v| jes t|
00.10 Noc po ke ra. sou
01.45 K| k-bo kser 4
03.10 Noc po ke ra. sou
04.45 As tro sou. em| s| ja
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
15.00
Sve }e bi ti do bro,
se ri ja
Pr| •a o dvo j| c| b|v s|h pr| -
ja te |ja | tr| ma qe ne ra c| ja ma
nj| ho v|h po ro d| ca. On| traze
||| s|u •aj no pro na |a ze |ju -
bav. •e znu za njom. qu be
je. po ku sa va ju je spa s| t| |||
je ne po vra tno un| sta va ju.
20.00
Pra va lju bav, film
Stu dent A| Ko ne || upo zna
dje voj ku svo j|h sno va. bru -
co s| cu lmo qen | |zme du
nj|h p|a ne |ju bav. lma ju
svo ju pje smu. za je dno je -
du ko |a •e. vo de |ju bav. sve
sto ra d| je dan nor ma |an
par.
16.15
Zvjez da ne sta ze:
Vo ja d`er, se ri ja
Ka pe ta n| ca Dzej nvej um| -
re na kon sto je s Oa ko ta -
jem pr| s|| no s|e tje |a na ne k|
p|a net. Po jav |ju je se nje z|n
po koj n| otac | uvje ra va je
da je mrtva te da to pr| hva t|
da b| mo q|a kre nu t| da |je.
21.30 23.50
Sej nfild, se ri ja
Dze r|. E|ejn | Dzordz sje -
de u res to ra nu. Ü je dnom
tre nut ku. Dzordz po m| s||
da |ma sr•a n| udar te qa
on| h| tno odvo de u bo| n| -
cu. lspos tav |ja se da n| je
|mao sr•a n| udar. a|| da ce
mo ra t| |zva d| t| kraj n| ke.
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
17.00 Ve za
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut,
pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+,
spor tski pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+,
spor tski pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic
Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+,
spor tski pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+,
spor tski pre gled
18.30 [o ubiz ka fe
19.00 In fo Bre ifing -
Je le na Ku kri}
21.00 Li ve Mu sic
Shop
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
09.08 Oa ro || ja. se r| ja
09.55 Oro at|a os| qu ra nje -
pro zor u sv| jet
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Oran qu tan sk|
dne vn|k 2. dok. se r| ja
11.10 Tre ca dob. em| s| ja
za um| rov |je n| ke
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno s an de |om.
se r| ja
13.20 Me k|au do ve kce r| 1.
se r| ja
14.25 Tv ka |en dar
14.40 Nor ma |an z| vot.
em| s| ja o oso bam
s |n va || d| te tom
15.35 D| rekt
16.15 Hrvat ska uz| vo
17.35 Oro at|a os| qu ra nje -
pro zor u sv| jet
17.40 Naj s|a b| ja ka r| ka. kv|z
18.25 Je |o vn| c| |z qu b|je noq
vre me na
18.45 Odmo r| se.
za s|u z|o s|. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
20.10 La t| n| ca
21.05 Kor ner
22.00 Po tro sa •k| kod
22.25 Bur zo vno |z vjes ce
22.35 Otvo re no
23.30 v| jes t|
23.45 Po s|o vne v| jes t|
23.50 v| jes t| |z ku| tu re
00.00 Na ru bu zna nos t|
00.55 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 3. se r| ja
01.40 Kse na - pr|n ce za
ra tn| ca 2. se r| ja
02.25 Mom c| s
Me d| so na 2. se r| ja
13.20
Me kla udo ve k}e ri,
se ri ja
Dzek Me k|a ud uprav |jao
je ran •om Dro vers Pan.
kad mu je prva su pru qa
umr|a pr| po ro da ju kce r|
K|er. Po s|| je se ozen|o qrad -
skom dje voj kom Put ko ja
mu je ro d| |a dru qu kcer Tes.
Pad crnog jas tre ba,
film
Ka ko b| spa s| |e dvo j| cu po ru -
•n| ka na taj nom za dat ku. ko je
je za ro b|o je dan od naj mo cn| j|h
so ma ||j sk|h kr| m| na |a ca. ame r| -
•ke v|as t| su 1993. u Mo qa d|s
po s|a |e sko ro sto voj n| ka. s c| -
|jem sto brzeq os|o ba da nja.
sport
Po bje de In te ra i Ro me
Se dam uta kmi ca 3. ko la ita li jan ske Se ri je
A odi gra no je u ne dje lju po po dne, a po bje de
su os tva ri li In ter, Ro ma, Fi oren ti na, Sam pdo ri -
ja, Kje vo i Udi ne ze. Kla udio Ra ni je ri je de bi
na klu pi Ro me obi lje `io po bje dom nad Si je -
nom 2:1 dok je In ter po go ci ma Etoa i Mi li ta u
po slje dnjih 20 mi nu ta slo mio otpor Par me.
Udi ne ze je gu bio kod ku }e od Ka ta ni je 2:1 ali
je An to nio di Na ta le het-tri kom do nio do ma }i -
nu po bje du.
Re zul ta ti 3. ko la, ne dje lja: Ata lan ta -
Sam pdo ri ja 0:1 (Ma ni ni 63), Bo lo nja - Kje vo
0:2 (Pin ci 18, Pe li si je 29), Fi oren ti na - Ka lja ri
1:0 (\i lar di no 55), In ter - Par ma 2:0 (Eto 71,
Mi li to 88), Pa ler mo - Ba ri 1:1 (Bu dan 90 -
Ale gre ti 2), Si je na - Ro ma 1:2 (Ma ka ro ne 26 -
Me kses 73, Ri se 90), Udi ne ze - Ka ta ni ja 4:2
(Flo ro Flo res 29, Di Na ta le 55, 69 pen, 79 -
Mo ri mo to 11, Mas ka ra 34 pen.). Su bo ta: Li -
vor no - Mi lan 0:0, La cio - Ju ven tus 0:2 (Ka se -
res 72, Tre ze ge 90). Si no}: \e nova - Na po li.
F
GRUPA
1. Gr~ka 3 3 0 246:198 6
2. Fran cus ka 3 3 0 222:186 6
3. Nje ma ~ka 4 1 3 292:313 5
4. Ma ke do ni ja 4 1 3 268:325 5
5. Hrvat ska 3 1 2 208:209 4
6. Ru si ja 3 1 2 199:204 4
Evrop sko prven stvo u ko {ar ci u Polj skoj
Ma ke don ci la ko
s Ni jem ci ma
2. ko |o: Ma ke do n| ja - Nje ma •ka 86:75. Gr•ka - Pu -
s| ja. Hrvat ska - Fran cus ka (s| noc).
G
GRUPA
1. Tur ska 3 3 0 234:205 6
2. Slo ve ni ja 3 2 1 245:217 5
3. Srbi ja 3 2 1 212:209 5
4. [pa ni ja 3 1 2 207:213 4
5. Polj ska 3 1 2 227:239 4
6. Li tva ni ja 3 0 3 209:251 3
2. ko |o: Spa n| ja - L| tva n| ja (15.45). S|o ve n| ja - Po|j -
ska (18.15). Srb| ja - Tur ska (21).
o {ar ka {i Ma ke do ni je
uvjer lji vo su po bi je di li
Nje ma ~ku sa 86:75, u
2. ko lu Gru pe E na
Evrop skom prven stvu
u Polj skoj ~i me su za -
dr`a li {an su da u|u u
~et vrtfi na le.
Prvo po lu vri je me ju ~e ra{ njeg me -
~a bi lo je ne iz vje sno, te se na odmor,
na kon broj nih pro mje na u vo|stvu, oti -
{lo sa 36:36. Ipak, na star tu nas tav ka se
pre lo mio re zul tat i odlu ~en je po bje -
dnik.
Brzom igrom, uz pre gr{t
ek spre sno za vr{e nih po ena tri ca ma
(uku pno 11:22), Ma ke do ni ja je prvo
na pra vi la se ri ju 9:2 (45:38), a na kra ju
tre }e ~et vrti ne ve} je ima la ve li kih
62:50. Ti me ni je sta la, ve} je nas ta vi la
lo mi ti sla ba {ne Ni jem ce, pa je ra zli ka u
po slje dnjem di je lu uta kmi ce dos ti za la i
{e sna est po ena za Ma ke do ni ju.
Vrbi ca Ste fa nov je bio
naj bo lji igra~ Ma ke do ni je sa 25 po ena.
D`e re ma ja Mej si je do dao 16, a po 13
An ti} i Ta sov ski. Kod Nje ma ~ke se is ta -
kao Lu ka [taj ger ko ji je pos ti gao 14 po -
ena. Pre so ta la dva me ~a ove gru pe igra -
na su si no} a da nas su na pro gra mu
me ~e vi 2. ko la Gru pe F.
Ko {ar ka {i Srbi je po bi je di li su u su -
bo tu na ve ~e do ma }i na Polj sku sa 77:72
(23:22, 20:14, 19:17, 15:19) u prvom
ko lu dru ge fa ze ta kmi ~e nja. Srbi ja je u
dru gom po lu vre me nu do {la do 16 po -
ena pre dnos ti, ali su se u igru vra ti li do -
ma }i ni, ko ji su u po slje dnjoj ~et vrti ni
dva pu ta do la zi li na "mi nus dva". Naj -
bo lji u po bje dni ~kom ti mu bio je Ne nad
Krsti} sa 18 po ena i osam sko ko va. Mi -
lo{ Te odo si} je pos ti gao 13, a Polj sku je
pre dvo dio Mar }in Gor tat sa 16 po ena.
"Odi gra li smo do bru uta kmi cu
pred do ma }om pu bli kom, ~vrsto u od -
bra ni i pa me tno u na pa du. Na pra vi li
smo ve li ki ko rak ka ~et vrtfi na lu, ali ne
tre ba da nas ova po be da opus ti. Ima mo
jo{ dve uta kmi ce i tre ba ju nam po be de
za {to bo lji pla sman", re kao je Krsti}.
Ko {ar ka{ Srbi je No vi ca
Ve li ~ko vi} re kao je da je nje gov tim za -
slu `e no po bi je dio i do dao:
"Tre ba sa da da se okre ne mo Tur ci -
ma, slje de }im pro ti vni ci ma. I}i }e mo na
po be du i u toj uta kmi ci."
Srbi ja sa da ima pet bo do va na ta -
be li F gru pe i za uzi ma tre }e mjes to iza
Slo ve ni je, ko ja ta ko |e, ima pet bo do va i
Tur ske, ko ja ima {est. Srbi ja }e se s Tur -
skom sas ta ti da nas. U po slje dnjoj uta -
kmi ci F gru pe Slo ve ni ja je po bi je di la
Li tva ni ju re zul ta tom 81:58 (28:18, 15:8,
19:13, 19:19). Na je fi ka sni ji u po bje dni -
~kom ti mu bi li su Ja ka La ko vi~ sa 24
po ena i Era zem Lor bek sa 17 po ena, a u
li tvan skoj eki pi naj bo lji stri je lac bio je
Man tas Kal ne itis sa 15 po ena.
Za Slo ven ce ni je igrao ka -
pi ten Ma tja` Smo di{, ko ji bi zbog ne za -
li je ~e ne po vre de le |a mo gao da
pro pus ti os ta tak EP. On je u uta kmi ca -
ma pro tiv Srbi je i [pa ni je odi grao uku -
pno 13 mi nu ta.
"Po ku {a li smo Ma tja `a da uklju ~i -
mo u rad na tre nin zi ma, ali je bi lo o~i -
gle dno da trpi ve li ki bol u le |i ma.
Mo gu sa mo da mu za hva lim {to je tu uz
nas i {to nas bo dri", re kao je Ju rij
Zdovc, se le ktor Slo ve ni je.
Mark Ga so| n| je kr|o ra zo •a re -
nje od|u kom se |e kto ra Ser da Ska r| o|a
da po s|je dnju akc| ju du e|a Spa n| je |
Tur ske (60:63) za vrs| Ser h|o Lju|j. a ne
nje qov brat Pau.
Ne mo ze mo da o•e ku je mo po bje du
kad nam se u od|u •u ju c|m mo men t| ma
me •a de sa va ju ova kve stva r|. Lju|j je
do b|o po s|je dnju |op tu | po ku sao da r| -
je s| me•. umjes to da je ona ot| s|a u ru -
ke naj bo |jem |qra •u. re kao je Ga so|.
Mark Ga so| je na kon ove |zja ve re kao
da n| je |mao na mje ru da po vr| je d| Lju |ja
| kr| t| ku je Ska r| o|a. vec da je b|o ra zo •a -
ran zboq pro pu ste ne pr| || ke.
Ga sol ljut
Ma ke do ni ja je po bje dom
nad Nje ma ~kom
za dr`a la {an se za pro laz
u ~et vrtfi na le
K
Vrbi ca Ste fa nov
bio naj bo lji igra~
Ma ke do ni je sa 25 po ena
To dor Ge ~ev ski
(Ma ke do ni ja)
i Jan Hen dik Ja gla
(Nje ma ~ka) F
O
T
O

A
F
P
Ne nad Krsti}
(Srbi ja, de sno)
strane 4 i 5 strana 13
ATP ~e len d`er
"Ba nja lu ka 2009"
Hi me no
Tra ver
prvi
fa vo rit
Ba nja lu ~a ni pred 11.000
gle da la ca po ra zi li Zrinj ski
RK Bo rac u 2. ko lu
Ku pa EHF
Bu du }nost
no vo
is ku {e nje
Vla di mir GRBI]
z po dr{ku sa tri bi na, ko ja je tra ja la
ci je lu uta kmi cu, fu dba le ri Bor ca ot -
pje va li su svo ju po bje dni ~ku pje -
smu na te re nu i sa tri go la is pra ti li
aktu el nog {am pi ona Zrinj ski (3:0).
Der bi me~ {es tog ko la Pre mi -
jer li ge BiH u su bo tu ve ~e odi gran
je pred 11.000 gle da la ca na Grad skom sta di onu u
Ba nja lu ci, a "crve no-pla vi" su po no vo po ka za li da
su tre nu tno naj bo lja eki pa u li gi.
NASTAVAK NA STRANI 3
U
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
Bo rac u sjaj nom am bi jen tu
za sjeo na vrh ta be le
2 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Vje tro vi pro mje ne
I ne vjer nim To ma ma je na kon 6. ko la Pre mi jer li ge Bo sne i Her -
ce go vi ne pos ta lo ja sno da u Fu dbal skom klu bu Bo rac du va ju ne ki
no vi vje tro vi.
Fu dbal ska eki pa pre dvo |e na do ma }im tre ne rom Ve li mi rom Stoj -
ni }em u pro te klih {est pre mi jer li ga {kih me ~e va jo{ ne zna za po -
raz.
Pet po bje da i je dan re mi, re zul tat su ko jim se u bh. dru{ tvu ne
mo `e po hva li ti ni ko. Do da tnu te `i nu do no si po da tak da su u gos ti -
ma Ba nja lu ~a ni sla vi li dva pu ta uz gol-ra zli ku 12:3.
Sa mo Ve le` ima bo lju razliku (15:3), ali i dva bo da ma nje.
Bo rac ove se zo ne igra odli ~an fu dbal. U od bra ni su ugla vnom
bes pre kor ni, ve zni red obav lja odli ~an po sao a sjaj ni na pad ko jeg
pre dvo di Ne ma nja Bil -
bi ja sve to pre tva ra u
ne {to opi plji vo, go lo ve.
Iako je jo{ ra no za
pro gno ze, mo `e se re }i
da Bo rac ove go di ne
iz gle da i igra odli ~no, da sve vi {e po ~i nje da li ~i na pra vi fu dbal -
ski i spor tski ko le ktiv ko ji, ako ova ko nas ta vi, mo `e na re dne se zo ne
da se na |e u `ri je bu za evrop ske me ~e ve.
Ni je ra zlog za ova kvu kon sta ta ci ju sa mo to {to je ba nja lu ~ki klub
ko ji je u pro te klim se zo na ma ugla vnom igrao spo re dnu ulo gu u bh.
prven stvu, ove se zo ne li der i eki pa ko ja igra naj bo lji fu dbal.
Po zi ti vne stva ri de {a va ju se i u os ta lim aspe kti ma u ovom klu bu.
Po red re or ga ni za ci je u stru ktu ri i upra vi klu ba, sve vi {e pa` nje se
pri da je mla |im ge ne ra ci ja ma klu ba ko je su te melj sva kog us pje -
{nog spor tskog dru{ tva a kao je dan od pri ori te ta su ozna ~e ni na vi -
ja ~i na ko je se Bo rac uvi jek mo gao da oslo ni.
Bo rac je na do brim {i na ma, ide u do brom prav cu sa do brim vje -
trom u le |i ma ko ji po svim zna ci ma ne }e mi je nja ti smjer i sa mo
tre ba strplje nja da sve le gne na svo je mjes to.
PENAL
Pi {e:
Go ran KA RA]
Ki {a ko ja je zna la da izlu di sve u Vim bldo nu,
ovog vi ken da je mno go pro ble ma za da la i
or ga ni za to ri ma US ope na.
Mi slim da svo ju igru
ni ka da ne mo`ete
do ves ti do sa vr{en -
stva. Osim ako ste
Ro d`er Fe de rer.
No vak \o ko vi},
srpski te ni ser
IZJAVA
SEDMICE
DA LI
ZNATE...
... DA JE STA DI ON "VEM BLI"
U EN GLES KOJ KO [TAO 900
MI LI ONA EVRA. NA STA DI -
ONU JE 688 [TAN DO VA S
PI ]EM I HRA NOM. U SA MO
10 MI NU TA EN GLE ZI MO GU
DA PO SLU@E ~AK 30.000
^A [A PI VA. IMA 34 BA RA,
OSAM RES TO RA NA I 98 KU -
HI NJA. AKO PO@ELI TE DA SE
KLA DI TE, TU JE 47 KLA DI -
ONI CA. "VEM BLI" JE I RE -
KOR DER PO BRO JU
TO ALE TA, IMA IH ^AK 2.618.
Bo rac je na do brim
{i na ma, ide u do brom prav cu
sa do brim vje trom u le |i ma
A. MUJ KI], S. IBRULJ
^e lik je u Vra p~i }i ma pre ki nuo odli ~nu ovo -
se zon sku se ri ju Ve le `a i osvo jio bod ko ji Ze ni ~a -
ni ma vri je di sko ro pa kao ci je li pli jen.
Eki pa ko ja je bi la u te {koj kri zi igre, uz po -
lju lja no sa mo po uz da nje igra ~a, pro tiv "ro |e nih"
je po ka za la no vo li ce.
"Po ka za li smo da ovaj tim ima ka ra kter. Odi -
gra li smo bor be no, kao ni ka da pri je u ovoj se zo ni,
a upra vo na toj kon takt igri i agre si vnos ti ra di li
smo u prven stve noj pa uzi. Pre za do vo ljan sam
pris tu pom i si gur no je da }e ovaj bod bi ti ve li ki
mo tiv u nas tav ku se zo ne. Na {i su igra ~i bi li pod
te {kim pri tis kom ja vnos ti i za to je ovaj bod vi {es -
tru ko ko ris tan", ka `e Omer Ko pi}, tre ner ko ji je
pri je dva prven stve na ko la na klu pi ^e li ka na sli je -
dio Ivu I{tu ka.
^e li ko vi igra ~i pri zna ju da je pe nal ko jeg je
Ve le` imao u su dij skom vre me nu oprav da no do -
su |en. Me |u tim, su mnja ju da je Fi lu D`e kso nu u
prvom po lu vre mnu po ni {ten re gu la ran po go dak,
jer se ni je na la zio u of saj du.
Sa dru ge stra ne, Mos tar ci ni su bi li ni sje na
one eki pe ko ju smo gle da li u prvih pet ko la, te ni -
su us pje li os tva ri ti i pe tu po bje du iz {est uta kmi ca.
"Zna li smo {ta nas ~e ka, te {ka bor ba na sre di -
ni te re na i de fan zi vna igra ^e li ka, i ta ko je i bi lo.
Mo ji igra ~i, na `a lost, ni su ispo {to va li do go vor iz
svla ~i oni ce. Ni smo us pje li na }i igru kroz du bi nu,
ni smo ih us pje li ra zvu }i, i to je re zul ti ra lo re mi -
jem. ^e lik se do bro pos ta vio i ni je do zvo lio da se
igra ra zvi je", ka zao je Ab du lah Ibra ko vi}, tre ner
Ve le `a.
U sri je du "ro |e ne" o~e ku je prvo kup is ku {e -
nje. U Mos tar do la zi BSK, a na kon to ga sli je di
gos to va nje kod [i ro kog Bri je ga. ^e lik u sri je du
do ~e ku je Kra ji nu, dok u 7. ko lu na "Bi li no po lje"
do la zi Olim pik.
^e lik ne po ra `en u Vra p~i }i ma
Ve dran RA DE NO VI]
Fu dba le ri @e lje zni ~a ra u {es tom ko lu Pre -
mi jer li ge Bo sne i Her ce go vi ne jo{ je dno gos -
to va nje okon ~a li su bez po ra za.
Amar Osim, tre ner "pla vih", s ob zi rom na
pri ka za nu igru i sve okol nos ti, uklju ~u ju }i po -
vre du Ne d`a da Ser da re vi }a na kon 17 mi nu ta
uta kmi ce, za do vo ljan je re mi jem pro tiv Tra -
vni ka na "Pi ro ti" (0:0).
"Mo ram bi ti za do vo ljan. Ni smo pri ka za li
do bru igru. Ni smo bi li ra spo lo `e ni, za ra zli ku
od do ma }i na, ko ji su nas ve }im di je lom uta -
kmi ce na tje ra li da se bra ni mo. Tra vni ~a ni ni su
ima li sto pos to tnih pri li ka, ali su bi li ne {to agil -
ni ji. Ka da se sve sa be re, na kra ju smo osvo ji li
vri je dan bod", re kao je Amar Osim.
@e lje zni ~ar je od 65. mi nu te igrao s fu -
dba le rom ma nje na kon {to je crve ni kar ton,
na kon dru gog `u tog, do bio Mi lan ]u lum.
"U dru gom po lu vre me nu us pje li smo
odbi ti pri ti sak do ma }i na. Pe uze li smo bla gu
ini ci ja ti vu, ali smo u 65. mi nu ti os ta li bez ]u -
lu ma. U toj si tu aci ji sa igra ~em ma nje na te re -
nu bi li smo pri mo ra ni da se po no vo bra ni mo.
Tra vni ~a ni su u ovoj uta kmi ci bi li bli `i po bje -
di, ali smo mi za slu `e no do {li do je dnog bo -
da", do dao je Osim.
"Pla vi" su tra u {e sna es ti ni fi na la na 'Grba -
vi ci' od 20 sa ti do ~e ku ju sa ra jev sku Bo snu,
dok }e u na re dnom 7. ko lu bh. eli te bi ti do ma -
}i ni no vaj li ji Ru da ru iz Pri je do ra.
"I u pred sto je }e dvi je uta kmi ce pred do -
ma }im na vi ja ~i ma ne }e bi ti la ko. Mi smo eki -
pa ko ja te {ko pri ma go lo ve, ali i te {ko pos ti `e
po got ke", is ta kao je Osim.
Kar te za uta kmi cu Ku pa BiH pro da va }e
se po ci je na ma 2, 4 i 7 KM, a po lu go di{ nje i
go di{ nje ula zni ce ne }e va `i ti. Osim ]u lu ma,
zbog kar to na, za me~ sa Bo snom upi tni su
Alen Me {a no vi}, Ne d`ad Ser da re vi}, Mir sad
Be {li ja i Di no Mu ha re mo vi}, ko ji se `a le na
po vre de.
Fu dba le ri @e lje zni ~a ra ne po ra `e ni se vra ti li iz Tra vni ka
Osim: I bod
je dobar
Po ni {ten
po go dak
zbog of saj da:
Fil D`e kson
(li je vo)
F
O
T
O

N
N
B| || smo do m| nan tn| ja ek| pa na
te re nu. a|| n| smo us pje || to kru n| sa t| po -
qot kom. re kao je Ne dzad Se || mo v|c.
tre ner Tra vn| ka.
Prv| stra teq ve z| ra smtra da je nje -
qo va ek| pa pr| ka za nom |qrom za s|u z| |a
pu n| p|| jen.
lma || smo do m| na c| ju sv|h 90 m| nu ta.
Stvo r| || smo ne ko || ko |z vrsn|h pr| || ka. Sa
dru qe stra ne. Ze |je zn| •ar n| je upu t|o
sko ro n| t| je dan ozb| |jn| j| sut pre ma na -
sem qo |u. Do s|| su da se bra ne | de -
ían z| vnom |qrom su us pje || u to me.
Na ma os ta je da za || mo za pro pu ste n|m
| da po ku sa mo po pra v| t| ut| sak u na re -
dn|m uta km| ca ma. re kao je Se || mo v|c.
Tra vn|k u sr| je du u Ku pu B|H do •e ku -
je b| ha cko Je d|n stvo. a u na re dnom
ko |u qos tu je kod La kta sa.
Se li mo vi}: Bi li smo
do mi nan tni ji
Na tr| b| na ma sta d| ona P| ro ta
do s|o je do ma njeq |n c| den ta u dru -
qom po |u vre me nu. Gru pa od oko 500
qos tu ju c|h na v| ja •a su ko b| |a se s po || -
c| jom. a|| su pra vo vre me nom |n ter ven -
c| jom or qa na re da stras t| brzo sm| re ne.
Na kon | uo•| po •et ka uta km| ce n| su
za b| |je ze ne ne m| |e sce ne.
In ci dent
na tri bi na ma
Mi smo eki pa ko ja
te {ko pri ma,
ali i te {ko pos ti `e
po got ke, re kao Osim
Iza {ao iz igre
u 17. mi nu tu:
Ne d`ad Ser da re vi}
(li je vo)
F
O
T
O

N
N
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 3 Sport
Bez opu {ta nja
u [i ro kom
Pod vod stvom no vo ime no va -
nog tre ne ra To ni ja Ka ra ~i }a, ko -
ji je na klu pi na sli je dio Ivi cu
Bar ba ri }a, no go me ta {i [i ro kog
Bri je ga su u Mo dri ~i pro tiv is to -
ime nog do ma }i na do {li do prve
ovo se zon ske gos tu ju }e po bje de
(4:2).
"Tre bao nam je je dan ova kav
gos tu ju }i re zul tat. Pro tiv '@e lje' i
Bor ca sre }a nam je okre nu la le -
|a. U Mo dri ~i nam se sve po -
klo pi lo, os tva ri li smo va `nu
po bje du u bor bi za vrh ta bli ce.
To je izni mno va `no i pred na re -
dnu uta kmi cu s Ve le ` om. No, o
'ro |e ni ma' }e mo tek na kon kup
uta kmi ce s Ko za rom. Opu {ta nja
i pre tje ra nog slav lja ne ma. Pred
na ma je izni mno zna ~a jan tje -
dan. Ako pro |e mo Ko za ru i
uspi je mo po bi je di ti Ve le `, to }e
za is ta bi ti ve li ka stvar", ka zao je
Da li bor [i li}, ka pe tan [i ro ko -
bri je `a na.
D.K.
Nin ko vi}
ogor ~en
Fi ni{ su sre ta Slo bo de i Zvi jez -
de ma ksi mal no je pod gri jao
stras ti uz aut-li ni ju, a na kon do -
su |e nog pa re ali zi ra nog je da -
nes ter ca za do ma }e, zbog
pri go vo ra je is klju ~en gos tu ju }i
tre ner Rat ko Nin ko vi}.
"Pi tao sam gla vnog su di ju
Dra gu Ta ba ka da li ga je stid.
Na kon is klju ~e nja pred slu `be -
nim pros to ri ja ma sam mu re kao
da ako ima sa vi jes ti mo ra da ga
bu de stid", ka zao je Nin ko vi} i
do dao:
"Ogor ~en sam, ne sa mo na -
kon ove uta kmi ce ne go i kom -
ple tnom or ga ni za ci jom Pre mi jer
li ge BiH. Na ma tre ne ri ma za -
bra nje no je go vo ri ti o lo {em su -
|e nju. Uko li ko ko jim slu ~a jem
pro go vo ri mo o su dij skim ano -
ma li ja ma, ubrzo bi va mo 'na ga -
`e ni'. Zbog to ga se pi tam - za {to
ra dim ovaj po sao, jer Pre mi jer
li gu BiH za dvi je go di ne ne }e
ni ko gle da ti."
Nin ko vi} tvrdi da pro tiv nje ga
Dis ci plin ska ko mi si ja N/FS
BiH vo di dva pos tup ka.
"Ne pla {im se su spen zi je. Po -
ve lja UN-a ga ran tu je slo bo du
mi{ lje nja. Go vo rim ono {to mi -
slim, pa nek' me ka` nja va ju",
re kao je Nin ko vi}.
D.S.
Ka zne [i ro kom
i Sa ra je vu
Zbog upo tre be pi ro te hni ~kih
sred sta va od stra ne na vi ja ~a u
uta kmi ca ma pret ko la Li ge Evro -
pe, Evrop ska fu dbal ska fe de ra ci -
ja (UEFA) ka zni la je NK [i ro ki
Bri jeg sa 9.000 eura, a FK Sa ra -
je vo sa 17.000 eura. Za pa lje nje
je dne ba klje u Gra cu na uta kmi ci
sa [tur mom [i ro ko bri je `a ni iz
bla gaj ne mo ra ju iz dvo ji ti 2.000
eura, a zbog tri ba klje na "Pe ca ri"
jo{ 7.000 eura. "Bor do" klub je
imao vi {e uta kmi ca, pa je sa mim
tim i ka zna ve }a. Sa raj li je }e na
ra ~un UEFA mo ra ti da upla te
17.000 eura. Sa 1.000 eura klub
je ka` njen za do ma }u uta kmi cu s
Trna vom, a po 8.000 eura za do -
ma }i i gos tu ju }i ogled s Hel sin -
gbor gom. S ob zi rom da odlu ka
UEFA za su sret sa Klu `om jo{
ni je do ne se na, ni je is klju ~e no da
nov ~a na ka zna Sa ra je vu bude
po ve }ana.
D.M.-D.K.
Vijesti
Di ri gen tsku pa li cu i na ovoj uta kmi ci imao je mla di na pa -
da~ Ne ma nja Bil bi ja, ko ji je sa dva go la u prvom po lu vre me nu
po ka zao da je naj ve }i ta le nat na {eg fu dba la u za dnjih de se tak
go di na. Svo ju no} Bil bi ja je na ja vio ve} u dru gom mi nu tu ka da
je sjaj nim {u tom iz slo bo dnog udar ca po go dio sta ti vu gos ti ju.
Ni je mu du go tre ba lo da za tre se mre `u Zrinj skog, u 17. mi nu tu
na kon {u ta Sto ja na Vra nje {a, lop ta se odbi la do mla dog Bil bi je
ko ji je ru tin ski po slao u mre `u za ve li ko slav lje do ma }ih na vi ja -
~a. Pri je vo de }eg go la gos ti su ima li sjaj nu pri li ku ko ju je pro -
pus tio da re ali zu je Bo bi Prins na kon ve li ke gre {ke Le oni da ]o -
ri }a. No {e ni na vi ja ~i ma ko ji su na pra vi li sjaj nu atmo sfe ru, do -
ma }i su stvo ri li jo{ ne ko li ko pri li ka od ko jih je naj bo lju
pro pus tio Vra nje{ na kon cen tar {u ta Oli ve ra Jan dri }a. Igrao se
31. mi nut ka da je Bo rac na pra vio sjaj nu akci ju i na asis ten ci ju
Mar ka Ma ksi mo vi }a Bil bi ja pla si rao lop tu ispod gol ma na Igo ra
Mel he ra za ve li kih 2:0.
U pa uzi je odr`a na atlet ska trka na 300 me ta ra u ko joj su
u~es tvo va li re pre zen ta tiv ci BiH Mi {o Ra da ko vi}, Du {an Ba bi},
Mar ko Smi lja ni}, Ne ma nja A}i mo vi} i La zar Mar ko vi}.
Dru go po lu vri je me otvo re no je s ne ko li ko po lu pri li ka, a na
pra vu se ~e ka lo sve do 60. mi nu ta ka da je Jan dri} iz slo bo dnog
udar ca po go dio vanj ski dio mre `e. Mi nut ka sni je jo{ je dna sjaj -
na akci ja do ma }ih. Sa {a Kaj kut sjaj no je pro na {ao Bil bi ju u {e -
sna es ter cu, ali je {ut mla dog na pa da ~a odli ~no od bra nio
Mel her. Do ma }i ni su nas ta vi li s na pa di ma, ali je gol man Zrinj -
skog sjaj nim in ter ven ci ja ma spre ~a vao no vi po go dak. Prvo je u
67. mi nu tu od bra nio {ut Kaj ku ta iz slo bo dnog udar ca da bi za -
tim u 72. mi nu tu od bra nio sja jan {ut Jan dri }a sa oko 25 me ta ra.
Ta ~ku na "i" sta vio je svo jim po got kom u 86. mi nu tu Vra nje{
na kon ve li ke gre {ke Ma ri na An ~i }a. Bor be ne igra ~e na vi ja ~i su
poz dra vi li bur nim apla uzom uz po vi ke "[am pi on, {am pi on".
"Svi ma nam je ovo tre ba lo, pu ne tri bi ne i sja jan am bi jent
ko ji su na pra vi li na vi ja ~i. Mo gu sa mo da po hva lim svo je igra ~e
ko ji su os ta vi li srce na te re nu i sa svim za slu `e no sa vla da li eki pu
Zrinj skog", re kao je na kon uta kmi ce Ve li mir Stoj ni}, {ef stru -
~nog {ta ba Bor ca, i do dao da ne ma za mjer ki na igu svo jih igra -
~a:
"Pre za do vo ljan sam pri ka zanom igrom. Na te re nu su ispo -
{to va li sve {to smo se do go vo ri li i po ka za li smo da smo na pu tu
stva ra nja ve li kog Bor ca ko ji bi tre bao da bu de po nos ovog gra -
da."
Da je po bje da za slu `e na, sla `e se i tre ner Zrinj skog Dra gan
Jo vi}.
"^es ti tam na po bje di fu dba le ri ma Bor ca ko ji su bi li bo lji
to kom ~i ta ve uta kmi ce. Uta kmi ca je pro te kla u fer atmo sfe ri,
na vi ja ~i su bi li fan tas ti ~ni i ni je bi lo in ci de na ta na te re nu a ni na
tri bi na ma. Za nas je bi lo li je po pri sus tvo va ti ova kvom am bi jen -
tu", re kao je Jo vi} i do dao:
"Do {li smo po do bar re zul tat, ali ni smo us pje li da ga os tva -
ri mo. Sla bo smo igra li to kom ~i ta ve uta kmi ce, a ve li ku od go -
vor nost pre uzi mam ja jer ni sam vr{io do bre ta kti ~ke po te ze ko ji
bi na {u igru po di gli na vi {i ni vo."
Bo rac je na kon ovog ko la os tao usa mljen na vrhu ta be le sa
16 bo do va i is ta kao ka ni da tu ru za osva ja nje ti tu le je se njeg
prva ka Pre mi jer li ge. Na re dni ispit za "crve no-pla ve" u prven -
stvu je gos to va nje kod Sla vi je u Is to ~nom Sa ra je vu.
NASTAVAK SA STRANE 1
Svi ma nam je
ovo tre ba lo
- pu ne tri bi ne i
sja jan am bi jent
ko ji su na pra vi li
na vi ja ~i. Mo ji
igra ~i su
os ta vi li srce na
te re nu, re kao
Stoj ni}
Na re dnu uta km| cu íu dba |e r| Bor ca |qra ju u
sr| je du ka da na Grad sk| sta d| on do |a z| ek| pa Po su -
sja.
Na kon sjaj ne uta km| ce tre ba da se pr| pre m| mo
za kup du e| pro t|v ek| pe Po su sja ko ja n| je na |van
pro t| vn|k. Na toj uta km| c| ce mo da pru z| mo san su
ne ko || c| n| m|a d|h |qra •a ko j| •| ne bu du cnost ovoq
k|u ba. On| su bo qat stvo ovoq k|u ba | ja |mam pu no
po vje re nje u nj|h. re kao je ve || m|r Stoj n|c.
No vi ispit pro tiv Po su {ja
Zboq ne ja sno ca u k|up skoj do ku men ta c| j|
Üpra va FK Bo rac su spen do va |a je Da m| ra Sp| cu.
ko ro od| na to ra za ta km| •e nje u ba nja |u •kom pre m| -
jer || qa su. Sp| ca je pr| je pos tav |ja nja na no vu du -
znost b|o spor tsk| d| re ktor u Bor cu. Ü to ku je
re v| z| ja po s|o va nja u ovom k|u bu ko ju obav |ja re v| -
zor ska ku ca De |o |t te to uch a do okon •a nja ovoq
pro ce sa Sp| ca ne ce mo c| da obav |ja n| je dnu íun -
kc| ju u k|u bu.
Su spen zi ja [pi ce
Bo rac 3
Zrinjski 0
Str| je| c|: 1:0 B|| b| ja 17. 2:0 B|| b| ja 31. 3:0 vra njes 86.
Grad sk| sta d| on u Ba nja |u c|. G|e da |a ca v|se od 10.000.
Su d| ja: Ed|n Ja ku po v|c (B| hac) 6.5. Zu t| kar to n|: Ma ks| -
mo v|c. Za r|c. Kaj kut (Bo rac).
BO PAO: Star •e v|c 7. Stu par 7. Za r|c 7.5. Pe tr|c 7. Oo r|c
7.5. Mar k|c 7. Kaj kut 7.5. vra njes 8. Ma ks| mo v|c 8 (od
76. Da mja no v|c -). B|| b| ja 9 (od 83. Ma za || ca -). Jan dr|c
8 (od 88. Gra ho vac -). Tre ner: ve || m|r Stoj n|c.
ZPlNJ SKl: Me h|er 6. Su nj|c 6. Aíed z|e 6.5. Se || mo v|c 6.
Mu sa 6.5. Zur z| nov 6. lvan ko v|c 6. Mar ko v|c 6. Sto ja no -
v|c 6.5. Kor d|c 6.5 (od 83. Za dro -). Bo b| 7 (od 55. An| -
•|c 5.5). Tre ner: Dra qan Jo v|c.
lqra• uta km| ce: Ne ma nja B|| b| ja (Bo rac) 9.
Fu dba le ri Bor ca su bi li bo lji to kom
~i ta ve uta kmi ce, re kao Jo vi}
Fu dba| skoj qro zn| c| ko -
ja tre se Ba nja |u ku n| su mo q||
da odo |e n| |ju d| |z po || t| •koq |
ja vnoq z| vo ta PS | B|H pa su u
sve •a noj |o z| Grad skoq sta d| -
ona b| || Ne boj sa Pa dma no v|c.
•|an Pred sje dn|s tva B|H. M| |o -
rad Do d|k. pred sje dn|k v|a de
PS. Paj ko Ku zma no v|c. pred -
sje dn|k PS...
Po dr{ka u
sve ~a noj lo`i
Dvos tru ki stri je lac:
Ne ma nja Bil bi ja (Bo rac)
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
To ni Mar ki} (Bo rac, li je vo)
4 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Go lo vi
To pi }a
i Bla tnja ka
Mar ko To pi}, po vre me ni
fu dbal ski A re pre zen ta ti vac
BiH, i Dra gan Bla tnjak,
biv {i ~lan naj bo ljeg dr`a -
vnog ti ma na {e ze mlje, upi -
sa li su se u lis tu stri je la ca
pro te klog vi ken da u Rus -
kom prven stvu. Eki pa mos -
kov skog Sa tur na uvjer lji vo
je po ra `e na na gos to va nju
kod Ru bin Ka za na sa 1:5, a
To pi} je bio stri je lac je di -
nog po got ka za gos te u 50.
mi nu tu. Bh. in ter na ci ona -
lac u ovoj uta kmi ci do bio
je i `u ti kar ton. Po raz u go-
stima do `i vio je i Khim ki,
~i ji dres no si Dra gan Bla -
tnjak. Khim ki je po ra `en
kod Ku ba na sa 1:2, a Bla -
tnjak se u lis tu stri je la ca
upi sao u 13. mi nu ti iz je da -
na es ter ca.
V.R.
Po bje de
Pja ni }a
i Spa hi }a
Eki pa Li ona u 5. ko lu
Fran cus kog prven stva sa
mi ni mal nih 1:0 po bi je di la
je na do ma }em te re nu Lo -
ri ent i sa 13 bo do va po no -
vo pre uze la li der sku
po zi ci ju. Fu dbal ski A re -
pre zen ta ti vac Mi ra lem Pja -
ni} u dre su do ma }i na
odi grao je 81. mi nu tu, a za -
mi je nio ga je To ula lan. Po -
bje du od 1:0 os tva rio je i
Mon pe lje, ka pi te na bh. re -
pre zen ta ci je Emi ra Spa hi -
}a, ko ji je odi grao svih 90
mi nu ta u su sre tu pro tiv
Len sa. Gre no ble, ko jeg sa
klu pe vo di bh. stru~ njak
Me hmed Ba `da re vi}, po ra -
`en je kod Bor doa sa 0:1.
V.R.
Us pje {an
de bi
Ner min Ha d`ia hme to vi}
us pje {no je de bi to vao na
klu pi tu zlan ske Slo bo de.
Po got kom s bi je le ta ~ke El -
mi ra Ku du zo vi }a, Tu zla ci
su sti gli do mi ni mal ne, ali
zna ~aj ne po bje de u tre }em
kan to nal nom der bi ju sa
gra da ~a ~kom Zvi jez dom.
Iako je na jav lji va na "no va
Slo bo da", su bo tnja igra
"crve no-crnih" mo `e se
oci je ni ti lo {i jom od pret ho -
dnih.
"S eki pom sam imao pet
tre nin ga i te {ko je o~e ki va ti
da se za ta ko krat ko vri je -
me ne {to bi tni je mo `e pro -
mi je ni ti. Znao sam da }e
bi ti te {ka uta kmi ca, pa sto -
ga ni sam `e lio op te re ti ti
svo je igra ~e im pe ra ti vom
po bje de. Bi lo je te {ko, ali
smo us pje li po bije di ti.
Pam ti mo bo do ve, ne i
igru", ka `e Ha d`ia hme to -
vi}.
Za Slo bo du u na re dnih 14
da na sli je de ve oma te {ka is -
ku {e nja. Naj pri je }e Tu zla ci
gos to va ti u Ka knju kod Ru -
da ra u {e sna es ti ni fi na la
Ku pa BiH. Na re dne su bo te
pu tu ju u Mos tar kod Zrinj -
skog, a no va uta kmi ca na
do ma }em te re nu je sa uvi -
jek nez go dnom Sla vi jom.
D.S.
Vijesti
Ma ja PRE DRA GO VI]
Ba nja lu ka }e ove se dmi ce bi ti u zna ku te ni sa. Kva li -
fi ka ci je za ATP ~elend`er "Ba nja lu ka 2009" po ~e le su u
su bo tu, a lju bi te lji "bi je log spor ta" }e u me ~e vi ma gla vnog
tur ni ra u`i va ti od da nas do ne dje lje.
"Po no sni smo {to smo osmi put za re dom do ma }i ni
ja kog tur ni ra. Pro te klih go di na do bi ja li smo vi so ke ocje ne
od ~el ni ka Aso ci ja ci je te nis kih pro fe si ona la ca (ATP), a
vje ru je mo da }e ta ko bi ti i ubu du }e. Bi lo je dos ta po sla u
vezi s or ga ni za ci jom, ali mi smo ve} uho da ni i ne ma pro -
ble ma", re kao je Mi lan Ra da ko vi}, di re ktor tra di ci onal nog
tur ni ra i Te nis kog klu ba Mla dos t, ko ji je prvi put u Bo sni i
Her ce go vi ni or ga ni zo vao pro fe si onal ni te nis ki tur nir.
Prvi no si lac ~e len d`e ra "Ba nja lu ka 2009" je [pa nac
Da ni jel Hi me no Tra ver, 101. igra~ svi je ta. Dru gi fa vo rit je
Ivan Na va ro (119. na ATP rang-lis ti), ta ko |e iz [pa ni je,
dok je tre }i no si lac Fran cuz Lo ren Re ku derk (150). Hrvat
Ro ko Ka ra nu {i} je tre ba lo da bu de dru gi no si lac, me |u -
tim, zbog po zi va u Dej vis kup re pre zen ta ci ju ni je do {ao u
Ba nja lu ku.
"Tur nir je kva li te tan, kao {to je bio slu ~aj na pret ho -
dnim ba nja lu ~kim ~e len d`e ri ma. U odno su na pri ja vnu
lis tu do {lo je do pro mje na, ali ne ve li kih. Tri te ni se ra sa
pri ja vne lis te ni su do {la u Ba nja lu ku zbog oba ve za u Dej -
vis ku pu, ali tur nir ni je iz gu bio pu no na kva li te tu", re kao
je Ra da ko vi} i po zvao sve lju bi te lje te ni sa da po sje te tur -
nir i u`i va ju u me ~e vi ma.
S ob zi rom na to da je do {lo do pro mje na u odno su na
pri ja vnu lis tu di rek tno u gla vni tur nir u{ao je se da mna es -
to go di{ nji Fi lip Kra ji no vi}, je dan od naj bo ljih mla dih te -
ni se ra Srbi je, ali i svi je ta. Vaj ld kar tu na mi je nje nu nje mu
or ga ni za to ri su do di je li li bh. te ni se ru Ale ksan dru Ma ri }u.
Upra vo }e Ma ri} ima ti naj te `eg pro ti vni ka na star tu tur ni -
ra, a to je Hi me no Tra ver, ko ji je pro {le go di ne u Ba nja lu ci
Hi me no
najve}i
Te nis ki klub
Mla dost do ma }in
ATP ~e len d`e ra
"Ba nja lu ka 2009"
Tur nir je kva li te tan,
kao {to je bio slu ~aj na
pret ho dnim ba nja lu ~kim
~e len d`e ri ma, re kao
Mi lan Ra da ko vi},
di re ktor tur ni ra
Br| ta nac Dzej m| Ma rej. brat je dnoq od naj bo |j|h te n| se ra
sv| je ta En d| ja. nas tu pa u Ba nja |u c|. On | Dzej m| De| qa do su dru q|
no s| oc| u du b|u | u prvom ko |u ce se sas ta t| sa Ben za m| nom Ba |e -
re om | Zan-Pe nom L| sna rom |z Mo na ka. od|u •e no je zr| je bom. Za
prve no s| oce pos tav |je n| su lzra e|ac Am|r Ha dad | N| je mac F| ||p
Mar ks. ko j| ce u prvom ko |u |qra t| sa Oe s| ma Ja nom M| na rom |
Ja ro s|a vom Po sp| s| |om. Ta km| •e nje u kon ku ren c| j| pa ro va po •e ce
da nas.
Ma rej u Ba nja lu ci
Tro ic ki,
ko jeg
gle da mo
na
naj ve }im
svjet skim
tur ni ri ma,
u Ba nja lu ci
pos tao
igra~
Da ni jel Hi me no Tra ver
Ba nja |u ka 2008: s|n q|: l||a Bo zo |jac
(Srb. 2). dub|: At| |a Ba |as/Am|r Ha dad
(Mad/lzr), Ba nja |u ka 2007: Kon stan t| nos Eko -
no m| d|s (Gr•). A|e ksan dre Kra sno ruc k|/A|e -
ksan dre Ku drjav cev (Pus), Ba nja |u ka 2006:
Mar ko M|r neq (Aut). Jo zeí S| r| an|/Ste ían va -
uters (Aus/Be|. 2), Ba nja |u ka 2005: va s| ||s
Ma za ra k|s (Gr•. 3), F|a v|o O| po |a/Paj ner Aj c|n -
qer (lta/Aut), Ba nja |u ka 2004: Ju r| Su k|n
(Pus). dub|: po |u í| na |e | í| na |e n| je od| qra no
zboq k| se, Ba nja |u ka 2003: Ma r|o Pa d|c (Hrv).
Jon Mo| do van/Ju r| Su k|n (Pum/Pus. 3), Ba nja -
|u ka 2002: To mas Be rend (Njem. 1) - ver ner
Esauer (Aut). n| je od| qra no zboq k| se. Ja ro s|av
Le v|n sk|/Ju r| Su k|n (Oes/Pus. 1).
Do sa da{ nji po bje dni ci
Na qra dn| íond ba nja |u •koq •e| en dze -
ra po ve can je sa 30.000 (÷ ho sp| ta || t|) na
42.500 evra (÷ ho sp| ta || t|) u odno su na pro s|u
qo d| nu. Po bje dn|k u s|n q|u b| ce na qra den sa
6.150 evra | 80 ATP bo do va. umjes to pro s|o -
qo d|s nj|h 4.300 evra | 55 bo do va. F| na ||s ta •e -
|en dze ra Ba nja |u ka 2009 do b| ce 3.600 evra |
48 bo do va. Dub| ko j| osvo j| t| tu |u b| ce bo qa t| j|
za 2.650 evra | 80 bo do va. a í| na ||s ta za 1.500
evra | 48 bo do va. Pre ma ra spo re du í| na |e s|n -
q|a ce b| t| od| qra no 20. sep tem bra. a me• za
tro íej u du b|u na pro qra mu je dan ra n| je.
Po bje dni ku 6.150 evra
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 5 Sport
TERMOMETAR
SEDMERAC
Ne re di
u Mos ta ru
D|v |ja njem na u|| ca ma Mos ta -
ra na kon po ra za Hrvat ske u
En q|es koj u me •u kva || í| ka c| ja
za SP u Ju znoj Aír| c| hu || qa n| (a
ne na v| ja •|) po no vo su po s|a ||
ru znu s|| ku o íu dba| skoj scen|
na ov|m pros to r| ma. Pu se nje |
ra zb| ja nje sve qa sto |m se na -
de na pu tu. na za |ost. | da |je je
na sa re a| nost | to me kao da
ne ma || je ka. a •| n| se da qa jos
du qo ne ce n| b| t| jer n| ko po
tom p| ta nju ne •| n| n| sta.
Ko rak
do ba ra `a
Fu dba| ska re pre zen ta c| ja Bo -
sne | Her ce qo v| ne n| je us pje |a
da sa v|a da Tur sku na B| || nom
po |ju | ta ko os| qu ra p|a sman u
ba raz za od|a zak na Svjet sko
prven stvo 2010. u Ju znoj Aír| c|.
lpak. bh. se |e kc| ja je re m| jem
os ta |a u do broj po z| c| j| u odno -
su na Tur ke. | da |je |m bje z| •e -
t| r| bo da | po tre bna |m je jos
je dna po bje da u na re dna dva
me •a da bu du s| qur n| u•e sn| c|
ba ra za.
Borac
opravdao
o~ekivanja
Pu ko me ta s| ba nja |u •koq
Bor ca oprav da || su ep| tet ía vo -
r| ta u evrop skom dvo me •u sa
ho |an dsk|m Euro te kom. Ü oba
me •a su po b| je d| || | po ka za ||
da je Ba nja |u ka | da |je ja ka ru -
ko me tna sre d| na u Bo sn| | Her -
ce qo v| n|. te da ce uz Bo snu |
S|o qu u Pre m| jer || q| B|H b|t| je -
dna od naj ja •|h ek| pa. Sa da |m
na evrop skom pu tu s|| je d|
mno qo ja •| pro t| vn|k. a to je
pod qo r| •ka Bu du cno st ko ja je
u ovom du e|u b|a q| ía vo r|t.
Ne dje lja
6. sep tem bar
Al din [et ki}, te nis ki re pre zen ta ti vac BiH, iz gu bio
je u fi nal nom me ~u fju ~ers tur ni ra ko ji je za na -
gra dni fond od 10.000 do la ra igran u Osi je ku
(Hrvat ska).
Na{ naj bo lje ran gi ra ni te ni ser po ra `en je od do -
ma }eg pred sta vni ka Ni ko le Me kti }a re zul ta tom
6:2, 4:6, 2:6. @e ljko ^o ri}, biv {i odboj ka{ Voj vo -
di ne, po tpi sao je ugo vor s Ka knjom, aktu el nim
prva kom na {e ze mlje. Ka ra te re pre zen ta ci ja BiH
osvo ji la je osam me da lja na po je di na ~nom Me di -
te ran skom prven stvu za ka de te, ju ni ore i omla -
din ce u Pod go ri ci.
Po ne dje ljak
7. sep tem bar
Vo ji slav Ra |a no vi je se le ktor mu {ke ru ko me tne
re pre zen ta ci je BiH. Odlu ka je do ne se na je dno gla -
sno na sje dni ci Iz vr{nog odbo ra Ru ko me tnog sa -
ve za na {e ze mlje. Polj ski {am pi on Vi ve Ki el ce
igra }e u Gru pi B sa sa ra jev skom Bo snom BH gas
u ovo se zon skom iz da nju Le ge {am pi ona. Fu dbal -
ska re pre zen ta ci ja Tur ske do pu to va la je u Ze ni cu
gdje }e pro tiv na {e se le kci je odi gra ti odlu ~u ju }u
uta kmi cu kva li fi ka ci ja za odla zak na SP u Ju `nu
Afri ku 2010. go di ne.
Uto rak
8. sep tem bar
Fu dbal ski re pre zen ta tiv ci BiH oba vi li su po slje -
dnji tre ning pred me~ pro tiv Tur ske, ko ji je
odlu ~u ju }i u kva li fi ka ci ja ma za odla zak na
Svjet sko prven stvo 2010. go di ne u Ju `noj Afri -
ci. Bh. fu dba le ri ma pri klju ~io se i Ke nan Ha sa -
gi}, go la man na {eg ti ma, ko ji zbog po vre de ve}
du go vre me na ne sto ji na go lu na {e naj ja ~e eki -
pe. Odboj ka {ki klub Ka kanj, aktu el ni prvak na -
{e ze mlje, ni je po nu dio ugo vor Bra zil cu ^ar lsu
Ro dri ge zu de Oli vi je ri na kon {to je de se tak da -
na pro veo na pro bi u eki pi tre ne ra Al mi ra Be gi -
}a.
Sri je da
9. sep tem bar
Fu dbal ska re pre zen ta ci ja BiH odi gra la je 1:1 sa
Tur skom u Ze ni ci u odlu ~uj u}em me ~u kva li fi ka -
ci ja za odla zak na Svjet sko prvens tvo 2010. go di -
ne u Ju `noj Afri ci. Stri je lac za gos tu ju }u
se le kci ju bio je Emre Be re zo glu u pe toj mi nu ti,
dok je za na{ tim u 25. mi nu ti izje dna ~io Se jad
Sa li ho vi} iz slo bo dnog udar ca. Do kra ja uta kmi ce
i je dan i dru gi tim imao je po vo ljne pri li ke da
osvo ji tri bo da. Iza bra ni ci se le kto ra Mi ro sla va -
]i re Bla `e vi }a slje de }u uta kmi cu igra ju pro tiv
Es to ni je i u slu ~a ju po bje de si gur ni su u~e snik
ba ra `a.
^et vrtak
10. sep tem bar
Ru ko me ta {i Bo rac M:te la otpu to va li su u Ho lan -
di ju gdje }e odi gra ti re van{ me~ prvog ko la Ku pa
EHF sa do ma }im Euro te kom. Ba nja lu ~a ni bra ne
de vet go lo va pre dnos ti i uko li ko os tva re pla sman
u dru go ko lo sna ge }e od mje ri ti sa pod go ri ~kom
Bu du }nos ti. Odboj ka {i ce Tu zle, pred sta vni ce BiH
na Bal kan skom klup skom {am pi ona tu, otpu to va le
su u Ru mu ni ju gdje se igra prva fa za Bal kan skog
ku pa.
Pe tak
11. sep tem bar
Odboj ka {i ce Tu zle po ra `e ne su u prvom ko lu
Bal kan skog prven stva ko je se igra u Ru mu ni ji.
Bo lje od bh. pred sta vni ca bi le su igra ~i ce Ru da ra
iz Pljev lje (Crna Go ra) re zul ta tom 0:3. Da mir
D`um hur, ju ni or ski te nis ki re pre zen ta ti vac BiH,
pla si rao se u fi na le du bla i po lu fi na le sin gla na
ju ni or skom tur ni ru u Pan ~e vu (Srbi ja). Ko {ar ka -
{ki klub Vi tez zbog fi nan sij skih pro ble ma ne }e
nas tu pi ti u Li gi 12 za ko {ar ka {e. ^el ni lju di iz KS
BiH, upra` nje no mjes to po nu di li su eki pa Gru da
ko ja je ve} i ra ni je bi la u~e snik naj ja ~e ko {ar ka -
{ke li ge u BiH.
Su bo ta
12. sep tem bar
Ru ko me tni klub Bo rac M:tel iz Ba nja lu ke pla si -
rao se u dru go ko lo Ku pa EHF. Ba nja lu ~a ni su u
gos ti ma po bi je di li Euro tek Be vo iz Ho lan di je re -
zul ta tom 28:22. Odi gra no je se dam uta kmi ca {es -
tog ko la fu dbal ske
Pre mij er li ge BiH. Po bje du u gostima os tva ri li su
igra ~i [i ro kog Bri je ga, dok su po je dan bod u
gos ti ma osvo ji li igra ~i @e lje zni ~a ra i ^e li ka. Re -
zul ta ti {es tog ko la: Slo bo da - Zvi jez da 1:0, Ve le`
- ^e lik 0:0, Tra vnik - @e lje zni ~ar 0:0, Ru dar -
Sla vi ja 1:0, Mo dri ~a - [i ro ki Bri jeg 2:4, Sa ra je vo
- La kta {i 3:1, Bo rac - Zrinj ski 3:0. U Ba nja lu ci su
po ~e le kva li fi ka ci je ATP ~e len d`e ra, ko ji se igra
za na gra dni fond od 42.500 eura. Bo san sko her ce -
go va ~ki te ni se ri Ismar Gor ~i} i To mi slav Brki}
ni su us pje li os tva ri ti pla sman u dru go ko lo.
iz gu bio u fi na lu od Ilie Bo zo ljca iz Srbi je. Osim Ma ri }a,
od bh. te ni se ra u gla vnom tur ni ru su Mar ko Sta ni}, ko ji }e
u prvom ko lu igra ti s kva li fi kan tom, te Sven La li}, ko ji }e
se sas ta ti sa Du {a nom Loj dom iz ^e {ke. Vaj ld kar tu za
gla vni tur nir do bio je jo{ Ar se ni je Zla ta no vi} iz Srbi je.
Su per vi zor tur ni ra, ko ji ima na jve }i na gra dni fond u
BiH, je Hans Jir gen Oks iz Nje ma ~ke, a gla vne su di je su
Ta ma ra Vrho vec-Voj ~ik (Hrvat ska), Kli me Bu los ki (Ma -
ke do ni ja), Lu kas Blas kez ([pa ni ja) i [an dor Ar vaj (Ma -
|ar ska).
Osim do brog te ni sa, za ko ji ne su mnja da }e mo ima ti
pri li ku da vi di mo, di re ktor Ra da ko vi} je po `e lio i li je po
vri je me. Vre men ski uslo vi pret ho dnih go di na ni su bi li na -
klo nje ni ovom tur ni ru. Prvo fi na le 2002. go di ne izme |u
Ni jem ca To ma sa Be ren da i Aus tri jan ca Ver ne ra E{auera
ni je odi gra no zbog lo {eg vre me na, kao ni po lu fi na le i fi na -
le du bla 2004. go di ne. Ki {nih pe ri oda je bi lo i to kom tur -
ni ra, ali za hva lju ju }i vri je dnim lju di ma u klu bu, ko ji i
to kom no }i pri pre ma ju te re ne, te re ni spre mno do ~e ka ju
na re dni ta kmi ~ar ski dan.
"Na vri je me ne mo `e mo da uti ~e mo. Na da mo se da
ne }e bi ti pro ble ma i da }e ta kmi ~ar ski pro gram bi ti ispo -
{to van. Zbog ki {e ko ja je pa da la u pe tak, u su bo tu smo
kva li fi ka ci je igra li na {est te re na, ka ko ne bi do {lo do ka{ -
nje nja u slu ~a ju no vih pa da vi na. [to se os ta log ti ~e, mi
smo ma ksi mal no spre mni i sve se odvi ja pre ma pla nu",
re kao je di re ktor tur ni ra i po hva lio dje cu ko ja saku plja ju
lop ti ce, li nij ske su di je...
Pro te klih go di na na te re ni ma Te nis kog klu ba Mla dost
u par ku "Mla den Sto ja no vi}" igra li su broj ni vrhun ski te -
ni se ri, ko je smo gle da li na grend slem tur ni ri ma. Me |u
nji ma je Ne nad Zi mo nji} iz Srbi je, je dan od naj bo ljih dubl
igra ~a svi je ta i osva ja~ 30. ti tu la na ATP tur ni ri ma, kao i
[pa nac Os kar Her nan dez, Ni je mac To mas Be rend i mno gi
dru gi.
"Po no sni smo na igra ~e ko ji su do la zi li na na{ tur nir.
Ita li jan An dre as Se pi je bio 27. igra~ svi je ta, tu je Jan ko
Tip sa re vi} iz Srbi je, kao i Vi ktor Tro ic ki, ko ji je kod nas
pos tao igra~. Prvi put se ~u lo za nje ga 2005. go di ne na kon
tur ni ra u Ba nja lu ci, gdje je iz kva li fi ka ci ja do {ao do fi na la.
Raz go va rao sam s njim i re kao je da bi ra do do {ao da ne
nas tu pa za Dej vis kup re pre zen ta ci ju Srbi je, ko ja igra u
vri je me odr`a va nja na {eg tur ni ra", is ta kao je prvi ~o vjek
ba nja lu ~kog ~e len d`e ra.
Pri li ke da vi di mo kva li te tne te ni se re i do bre me ~e ve
ne bi bi lo bez lju di iz Te nis kog klu ba Mla dost, ali ni bez
spon zo ra. Ge ne ral ni po kro vi te lji ~e len d`e ra "Ba nja lu ka
2009" su Vla da Re pu bli ke Srpske i grad Ba nja lu ka, a ge -
ne ral ni spon zo ri "M:tel" i "No kia Si emens Networ ks".
"Ova kav tur nir se ne mo `e or ga ni zo va ti bez po dr{ke
dru{ tve ne za je dni ce. I sa da, osmi put za re dom, uz nas su
Vla da RS, odno sno Mi nis tar stvo za po ro di cu, omla di nu i
sport u Vla di RS, grad Ba nja lu ka, 'M:tel' i 'No kia Si emens
Networ ks'. Za hva lju jem spo zno ri ma ko ji su ve li ki pri ja te -
lji klu ba i da ne ma njih ova kvog tur ni ra ne bi bi lo. Iako je
te {ka eko nom ska si tu aci ja, iza {li su nam u su sret i po dr`a li
tur nir", re kao je Ra da ko vi}.
Tra ver
fa vo rit
Pa ro v| 1. ko |a: Da n| je| H| me no Tra ver
(Spa. 1) - A|e ksan dar Ma r|c (B|H). F| ||p Kra j| -
no v|c (Srb) - M| ha || E| q|n (Pus). Mar ko Sta n|c
(B|H) - kva || í| kant. kva || í| kant - Ste ían Po ber
(Fra. 5). Lo ren Pe ku derk (Fra. 3) - D| ter K|n -
d|man (Njem). Mark Lo pez (Spa) - To b| jas
Kam ke (Njem). Adr| jan Kru c| at (Pum) - va |e r|
Pu dnev (Pus). M| qu e| An he| Lo pez Zan
(Spa) - Zan-Pen L| snar (Mon. 7). Ka m|| Oap -
ko v|• (Svk. 8) - Ma tve M| de| kop (Ho|). Ar se -
n| je Z|a ta no v|c (Sbr) - Ben za m|n Ba |e re
(Mon). Du san Loj da (Oes) - Sven La ||c (B|H).
Paj ner Aj c|n qer (Aut) - Pe re P| ba (Spa. 4).
Ju || jan Paj ster (Njem. 6) - Jan M| nar (Oes).
kva || í| kant - S| mon Sta d|er (Njem). kva || í| kant
- S| mo ne va njo c| (lta). Das t|n Bra un (Jam) -
lvan Na va ro (Spa. 2).
Ma ri} na
Hi me no Tra ve ra
Ale ksan dar Ma ri}
6 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Ko za ra
po kva ri la
slav lje
Fu dba le ri Ko za re po bi je di li su
kao gos ti li de ra Prve li ge Re pu -
bli ke Srpske eki pu BSK-a sa 2:1
i ta ko mu po kva ri li slav lje po vo -
dom otva ra nja re no vi ra nog sta di -
ona na ^a ira ma.
Re zul ta ti 5. ko la: NO VI
GRAD/BO SAN SKI NO VI: Slo -
bo da - Slo ga (T) 1:3, BI JE LJI -
NA: Ra dnik - Slo ga (D) 1:0,
TE SLI]: Pro le ter - Dri na (Z)
0:1, BA NJA LU KA: BSK - Ko -
za ra 1:2, GAC KO: Mla dost -
Lju bi} 2:1, VOJ KO VI ]I: Fa mos
- Ro ma ni ja 4:1, FO ^A: Su tjes ka
- Dri na HE 2:1. Po re dak: BSK
12, Ra dnik 11, Pro le ter 8, Ko za ra
8, Slo ga (D) 8...
D.Pr.
OFK Beo gra du
sa mo bod
OFK Beo grad os ta je na ~e lu ta -
be le Je len Su per li ge Srbi je iako je
u du elu sa Na pret kom osvo jio sa -
mo bod. Ma li kiks "ro man ti ~a ra"
is ko ris ti la je Crve na zvez da koja
je pre ma o~e ki va nji ma sa vla da la
ne ja ku eki pu Me tal ca. "Crve no-
bije li" su do mi ni ra li to kom ci je -
log su sre ta, ali su do tri jum fa
do {li tek u sa moj za vr{ni ci.
Re zul ta ti 4. ko la: Bo rac - Ja go -
di na 2:1 (\o ko vi} 83, Vu kov ljak
90 - \i las 85), Mla di ra dnik -
Rad 0:0, OFK Beo grad - Na pre -
dak 1:1 (Ba bi} 26 auto gol - An tvi
76), Ja vor - Spar tak 1:0 (Tri fu no -
vi} 71), Crve na zvez da - Me ta lac
3:0 (Le ki} 57, 90, Bla `i} 90). Ju -
~e su igra li: Voj vo di na - Sme de -
re vo, ^u ka ri ~ki - Par ti zan,
Haj duk - BSK. Po re dak: Crve na
zvez da 10, OFK Beo grad 10,
Voj vo di na 9, Par ti zan 7 (-1), Ja -
vor 7...
Di na mo
se na mu ~io
Vo de }i Di na mo i u Za pre {i }u je
osvo jio tri bo da, ali In ter se po ka -
zao kao `i lav pro ti vnik, pa tre ner
Kru no slav Jur ~i} i nje go vi igra ~i
mo gu da bu du za do vo ljni {to su
sa mo s mi ni mal nih 1:0 sti gli do
po bje de.
Re zul ta ti 7. ko la: In ter - Di na mo
0:1 (Mo ra les 42), Ri je ka - Kar lo -
vac 1:1 ( Ta de je vi} 5 - Z. Pa mi}
39), Osi jek - Is tra 1961 3:0 (Mi li -
~e vi} 6, Kne `e vi} 82, Ju go vi}
89), Sla ven Be lu po - Me |i mur je
3:2 (Ko ka lo vi} 15, Voj no vi} 70,
3:2 De li} 74 pe nal - @u lje vi} 26,
55 pe nal), Za dar - Kro aci ja Se -
sve te 2:0 (]ur ju ri} 5, Jo zi no vi}
82). Lo ko mo ti va - [i be nik 0:0.
Ju ~e su igra li: Var tek - Haj duk.
Po re dak: Di na mo 19, Ci ba li ja 15,
Kar lo vac 15, [i be nik 12...
Ba no vi }a ni
bez po ra za
Fu dba le ri Bu du }nos ti nas ta vi li
su us pje {nu se ri ju i u 5. ko lu Prve
li ge FBiH. Ba no vi }a ni su pro {log
v i ken da na gos to va nju kod bi ha -
}kog Je din stva sla vi li sa 2:0 i ta ko
za dr`a li li der sku po zi ci ju sa ma ksi -
mal nim u~in kom od 15 bo do va.
Re zul ta ti 5. ko la: Is kra - GO[K
1:0, Je din stvo - Bu du }nost 0:2,
Bo sna - Igman 3:1, Vi tez - Ru dar
0:1, Sla ven - Po su {je 1:0, Kra ji -
{nik - Ora {je 2:1. Ju ~e su igra li:
Omla di nac - SA[K Na pre dak i
Go ra `de - @e p~e. Po re dak: Bu du -
}nost 15, Ru dar 13, Bo sna 10,
GO[K 9, Is kra 9...
V.R.
Vijesti
INTERVJU nedjelje
De jan MA KSI MO VI]
o ji slav Ra |a, no vi sta ri se le ktor
ru ko me tne re pre zen ta ci je, na
po ~et ku svog dru gog man da ta
is ta kao je da su svi igra ~i ko ji
ima ju bh. pa so{ kan di da ti za
nas tup u na {em na ci onal nom ti -
mu.
Da kle, Ra |a se ne `e li ni ko ga una pri jed odre }i,
a {i ri spi sak kan di da ta za re pre zen ta ci ju za prvo oku -
plja nje u okto bru obja vi }e po ~et kom ove se dmi ce.
Na nje mu bi se tre ba lo na }i sko ro 40 ru ko me ta {a, a
ka ko se le ktor na jav lju je, bi }e dos ta no vih ime na.
Me |u nji ma bi se mo gli na }i Da ni jel [a ri}, sjaj ni
gol man sla vne Bar se lo ne, i Ne boj {a Go li}, sre dnji
bek Bo sna BH gasa, ne ka da je dan od naj bo ljih igra -
~a nje ma ~ke Bun de s li ge.
"Kon kre tno svi igra ~i ko ji igra ju ru ko met i ima -
ju bh. pa so{ kon ku ri {u za re pre zen ta ci ju. Sa svim
kan di da ti ma }u oba vi ti raz go vo re. Re }i im ono {to
pla ni ram i ~u ti nji ho vu stra nu. Vi dje }e mo ka kva }e
se le kci ja igra ~a bi ti, ali je si gur no da se ni ko ga ne }u
odre }i. Si gur no je da }e u prav lje nju ti ma su dje lo va ti
i [a ri} i Go li}. Me |u tim, u ko joj ulo zi to jo{ ne
znam", pri ~a Ra |a.
NN: Ni ko la Prce je za bh. re pre zen ta ci ju prvi
put zai grao to kom Va {eg prvog man da ta na klu -
pi. Sa se le kto rom Ha li dom De mi ro vi }em se ra zi -
{ao i ni je `e lio igra ti za bh. tim. Ho }e te li ga
po ku {a ti vra ti ti?
RA \A: Na ra vno da ho }u. Prce je sja jan igra~ i
si gur no }e bi ti na spis ku re pre zen ta ti va ca. Mi slim da
tu ne bi tre ba lo bi ti pro ble ma, te da }e on po no vo
zai gra ti za BiH.
NN: Sa dru ge stra ne, ka da ste prvi put bi li
se le ktor, Mir sad Ter zi} se ni je oda zvao po zi vu.
Mno go je pri ~a o tom slu ~a ju. Da li na nje ga ra -
~u na te?
RA \A: Sva ka ko da ra ~u nam na igra ~a ka kav je
Ter zi}. On je je dan od na {ih naj bo ljih igra ~a, oko
njega se stva ra kon cep ci ja ti ma i oko njega se dos ta
to ga vrti. I on }e, kao i Prce, si gur no bi ti u re pre zen -
ta ci ji. Ka da sam prvi put bio se le ktor, Ter zi} se ni je
oda zvao zbog po vre de, a ka sni je je imao i sao bra }aj -
nu ne sre }u. To je je di na is ti na.
NN: Prvo oku plja nje ima }e te u okto bru, ka -
da je na ra spo re du se dmi ca EHF-a. Ka kvi su pla -
no vi?
RA \A: Bi }e mo na oku pu od 26. okto bra do 1.
no vem bra. Ve} je pot vr|e no da }e mo u tom pe ri odu
odi gra ti dvi je pri ja telj ske uta kmi ce sa Crnom Go -
rom. Do bi li smo zva ni ~an pri sa ta nak RS Crne Go re.
Sto ga je iz vje sno da }e mo 29. okto bra igra ti u Vi so -
kom, a dan ka sni je u Go ra `du. Ve} smo oba vi li i ne -
ke raz go vo re za pri pre mni pe ri od u de cem bru.
Ve oma smo bli zu do go vo ra da odi gra mo kon trol ne
su sre te sa Hrvat skom i Srbi jom, {to bi nam bi lo ja ko
ko ri sno pred kva li fi ka ci je za Svjet sko prven stvo
2011. go di ne u [ved skoj. Ta ko |er, `e lim da obno -
vim akci ju ko ju sam po ~eo u prvom se le ktor skom
man da tu. To je re vi jal na uta kmi ca sa se le kci jom no -
vi na ra, vje ro va tno u Sa ra je vu pri je No ve go di ne.
NN: Spo me nu li ste kva li fi ka ci je za SP, u gru -
pi smo sa Ru mu ni jom, Fin skom i Ve li kom Bri ta -
ni jom. Kva li fi ka ci oni tur nir bi}e odigra n u Fin -
skoj od 11. do 17. ja nu ara na re dne go di ne. Ka kve
su nam {an se?
RA \A: Su dbi na je htje la da tre ba da pro bijem
led u no vom sis te mu kva li fi ka ci ja za SP. Prvo ne
znam uop {te zbog ~e ga pos to ji no si lac gru pe, ka da
ne ma ni ka kve pre dnos ti. Ne vi di m ka kvu to pri vi le -
gi ju ima mo kao no si lac. Ni ti igra mo kva li fi ka ci je na
svom te re nu, ni ti nam ra spo red ide na ru ku. Ovaj sis -
tem je pra kti ~no na gra da za Ru mu ni ju, ko ja je ka` -
nje na zbog na mje {ta nja re zul ta ta. Za is ta mi to ni je
ja sno. Nas su za uba ci va nje pre dme ta u te ren u utak-
mici sa Ma |ar skom ka zni li sa dvi je uta kmi ce bez
pu bli ke. No, {ta je, tu je. Ja sno je da }e nam Ru mu ni
bi ti gla vni kon ku ren ti za prvo mjes to ko je vo di u ba -
ra`. Na ra vno, ne smi je mo za ne ma ri ti ni Fin ce, jer }e
igra ti na do ma }em par ke tu.
NN: Odlu ~i li ste se da Vam po mo }ni ci u stru -
~nom {ta bu bu du Emir Ju nu zo vi} i Vla do [o la.
Da li je to i de fi ni ti vna odlu ka?
RA \A: Jes te, ali ka da je u pi ta nju stru~ni {tab
A re pre zen ta ci je. No, stru ~ni {tab }e bi ti pro {i ren
tre ne ri ma ko ji }e ra di ti sa mla |im ka te go ri ja ma. Pre -
dlo `i }u Zden ka Grbav ca, Ale ksan dra Du gi }a i Dra -
{ka Bu di {u za tre ne re mla dih se le kci ja. @e lja je da u
po go nu bu du ju ni ori, ka de ti, mla |i ka de ti, dje ~a ci A
i dje ~a ci B. Od tih se le kci ja dvi je bi se ta kmi ~i le u
kva li fi ka ci ja ma za ve li ka ta kmi ~e nja, a pre os ta le tri
bi se kon stan tno oku plja le i slu `i le kao fil ter za dvi je
spo me nu te. Kroz te se le kci je bi pra ti li ra zvoj igra ~a
u klu bo vi ma. Ta ko |er, u pla nu je da ofor mi mo kamp
Ru ko me tnog sa ve za BiH, u ko jem bi to kom lje ta
oku plja li mla de igra ~e i se le kti ra li ih. Na dam se da
}e mo ove pla no ve i os tva ri ti, jer bez ra zvo ja mla dih
igra ~a, ne ma ni ja ke se ni or ske re pre zen ta ci je.
NN: Zbog ~e ga ste po dni je li os tav ku na kon
kva li fi ka ci ja za SP u Nje ma ~koj 2007. go di ne?
Ta da je BiH u kva li fi ka ci ja ma za us tav lje na od
Gr~ke, po zna to je na ko ji na ~in u Kil ki su.
RA \A: Ni je re zul tat ski ne us pjeh bio ra zlog za
mo ju os tav ku. Odlu ~io sam se da odem sa klu pe jer
u Sa ve zu ni su htje li da ra de ka ko sam ja `e lio, a ni su
me ubije di li da je nji hov na ~in ra da is pra van. I ovo -
ga pu ta ako ne bu du stvo re ni uslo vi da se sva ko ba vi
svo jim po slom, to jest da se le kto ri i tre ne ri ra de kao
tre ne ri, on da me ovo ne za ni ma. U tom slu ~a ju ne }u
do ~e ka ti ni okto bar. Spre man sam da od go va ram za
po sao ko ji ra dim, a ne za ono {to ne ma ve ze s tim.
Mo ra mo uspos ta vi ti sis tem. Mo ra ju bi ti mla |e se le -
kci je i mo ra se uspos ta vi ti ve za do to ka igra ~a u te
se le kci je. Ako to ne na pra vi mo, on da se d`a ba ba vi -
mo ru ko me tom. Ne smi ju bi ti va `ni ji su di je i de le ga -
ti od igra ~a, on da ne ma ni ru ko me ta. Akce nat
mo ra mo sta vi ti na mla |e se le kci je, jer je to bu du -
}nost na {eg ru ko me ta.
Vo ji slav Ra |a, se le ktor ru ko me tne re pre zen ta ci je BiH
Svi sa bh. pa so {em
su kan di da ti
Prce je sja jan igra~
i si gur no }e bi ti na spis ku
re pre zen ta ti va ca. Mi slim
da tu ne bi tre ba lo bi ti
pro ble ma, ka `e Ra |a
V
Ter zi} je
je dan od
na {ih
naj bo ljih
igra ~a,
oko njega
se stva ra
ko ncep ci ja
Po no vo za je dno
u stru ~nom {ta bu:
Emir Ju nu zo vi} (li je vo)
i Vo ji slav Ra |a
Se le ktor o~e ku je nje gov
povra tak u bh. tim:
Ni ko la Prce (s lop tom)
F
O
T
O

N
N
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 7 Sport
Vje ro va tno naj za ni mlji vi ja uta kmi ca prvog ko la no ve se zo ne
fu dbal ske Li ge {am pi ona, ko ja po ~i nje u uto rak i sri je du, bi }e gos -
to va nje aktu al nog prva ka Bar se lo ne kod In te ra.
Osim kva li te ta sa mog okr{a ja, ten zi je bi tre ba lo da po ve }a ju
igra ~i ko ji su ovog lje ta za mi je nja li dre so ve ta dva klu ba. Sa mju el
Eto je na pus tio Bar se lo nu i do {ao u In ter, dok je u su pro tnom smje -
ru oti {ao [ve |a nin Zla tan Ibra hi mo vi}.
"Stvar no se ne za ma ram rea kci jom In te ro vih na vi ja ~a ka da u
sri je du is tr~im na '\u ze pe Me aca' sta di on, za njih, u po gre {nom
dre su. Za pra vo, ako bu du pra ve dni, on da }e me poz dra vi ti apla -
uzom, ako ne, {ta da ra dim. Dru ga ~i ji ko men ta ri me ne za ni ma ju",
re kao je Ibra hi mo vi} i nas ta vio:
"In ter go di na ma ni je mo gao ni {ta da osvo ji, a dok sam bio ta -
mo pos ta li smo tri pu ta prva ci Ita li je. Mi slim da bi zbog to ga tre ba lo
da mi oda ju po {to va nje." Iako se di vi sna zi svo je ne ka da{ nje eki pe,
Ibra hi mo vi} vje ru je da je sa da okru `en bo ljim sai gra ~i ma, {to }e
do ni je ti i po bje du ka ta lon skom klu bu u Mi la nu:
"Bar se lo na ima bo lji tim, igra mo lje p{im fu dbal skim sti lom,
dr`i mo lop tu u svo jim no ga ma i kon cen tri {e mo se na na pad. Pra kti -
ku je mo na pa da ~ki fu dbal za ra zli ku od In te ra, a to nas ~i ni bo ljim.
Uop {te ne mam ni ka kvih su mnji u ve zi sa tom uta kmi com, po bje -
|u je mo jer smo ja ~a i bo lja eki pa."
Aman ti no Man si ni, Mar ko Ma te ra ci i Mar ko Ar na uto vi} ne }e
nas tu pi ti za In ter, a kao ra zlog nji ho vog izos tan ka na vo di se ne do vo -
ljna spre mnost na kon opo rav ka od po vre da. Ipak, za In ter ima i do -
brih vi jes ti, a one se odno se na po vrat ke Es te ba na Kam bi ja sa i
De ja na Stan ko vi }a. Bar se lo na }e u okr{aj sa ita li jan skim prva kom
u}i bez Bo jana Krki }a i ve} du go od su tnog Ga bri je la Mi li ta. Mo }ni
^el si }e u uto rak ugos ti ti sjaj ni Por to. Mo tiv "pla va ca" je ogro man
po put nov ca ko ji je Ro man Abra mo vi~ ulo `io u tim od ka da je pre -
uzeo klub, ali Li gu {am pi ona jo{ ni je do ~e kao. Lon don ska eki pa
pro {le se zo ne sti gla je na ko rak do ti tu le. Lam pard, Te ri i dru{ tvo na -
di gra li su Bar se lo nu u Lon do nu, ali lo {e ve ~e nor ve {kog su di je
Ovre ba En gle zi ma je us kra ti lo rim sko fi na le. Go di nu da na ra ni je
^el si je iz gu bio u fi na lu od Man ~es ter ju naj te da sla bi jim izvo |e njem
pe na la, pa se sa da svi na "Stam ford Bri d`u" na da ju da }e i njih sre }a
po gle da ti. Za ra zli ku od ^el si ja, Por to je dva pu ta do ta kao evrop ski
vrh i to 1987. i 2004. go di ne. Iako sva ke se zo ne pro da ju po ne ko li ko
igra ~a, Por tu gal ci uspi je va ju da se za dr`e me |u evrop skom eli tom.
Pro {le se zo ne za us ta vio ih je Man ~es ter ju naj ted tek u ~et vrtfi na lu,
pa ne ma di le me da }e i u me~u sa ^el si jem bi ti po se bno in spi ri sa ni.
Gla vni ri va li Man ~es ter ju naj te du za tri jumf u Li gi {am pi ona, pre ma
mi{ lje nju Ne ma nje Vi di }a, bi }e pro ti vni ci iz Pre mi jer li ge - Li ver pul,
^el si i Ar se nal, te dva {pan ska klu ba Re al i Bar se lo na.
"Pre mi jer li ga je naj bo lja na sve tu i lo gi ~no je da en gles ki klu -
bo vi ima ju do bre {an se da osvo je Li gu {am pi ona. 'Bar sa' se, kao
aktu el ni prvak, po dra zu me va, a Re al je vrlo brzo sas ta vio sja jan tim.
Uvek ima i izne na |e nja, pa bi smo tre ba li da bu de mo opre zni", re kao
je srpski de fan zi vac i do dao: "Mi smo pre dve se zo ne u Mos kvi ve}
do ka za li da mo `e mo na krov Evro pe. @e lja da se is ti tro fej osvo ji jo{
je dnom, me |u tim, ni je iz ble de la. To je, uos ta lom, uvek cilj Man ~es -
te ra. Po raz od Bar se lo ne u fi na lu pro {le se zo ne ve} smo za bo ra vi li."
U uto rak i sri je du kre }e no vi ci klus fu dbal ske Li ge {am pi ona
[la ger ve} na star tu
F
O
T
O

A
F
P
Uto rak (20.45)
Gru pa A
Ju ven tus - Bor do
Ma ka b| - Ba jern
Gru pa B
vo| ísburq - OSKA M.
Be s| ktas - Man •es ter j.
Gru pa C
O| r|h - Pe a| Ma dr|d
Mar se|j - M| |an
Gru pa D
At|e t| ko M. - Apo e|
Oe| s| - Por to
Sri je da (20.45)
Gru pa E
L| ver pu| - De bre cen
L| on - F| oren t| na
Gru pa F
ln ter - Bar se |o na
D| na mo K. - Pu b|n
Gru pa G
Se v| |ja - Ün| rea
Stut qart - Pen dzers
Gru pa H
O||m p| ja kos - A| kmar
Stan dard - Ar se na|
K|u bo v| u•e sn| c| L| qe
sam p| ona | ÜEFA ove se zo ne
uku pno ce za ra d| t| v| se od m| || ja ru
evra od mar ke t|n qa | pro da je pra -
va na te |e v| z|j ske pre no se uta km| -
ca u tom ta km| •e nju. Pro í|t od
ovo qo d|s nje L| qe sam p| ona b| ce
ve c| za 33 od sto ne qo u pret ho -
dnoj se zo n|. Ü e|| tnom evrop skom
ta km| •e nju u•es tvu ju 32 ek| pe po -
d|je |je ne u osam qru pa. a nj| ma ce
pr| pas t| qo to vo dv| je tre c| ne pro í| -
ta. Za ra da od 1.09 m| || jar d| evra ne
uk|ju •u je za ra du od pro da je ka ra -
ta | na v| ja •k|h ar t| ka |a. Sva k| k|ub
sa mo za u•es ce u LS |ma za qa -
ran to van pro í|t od 7.1 m| || on evra.
a do da tnu za ra du |ma ce u za v| -
snos t| od re zu| ta ta os tva re noq u
ta km| •e nju po qru pa ma. Po bje da
u prvoj ía z| do no s| 800.000 evra.
po bje dn|k LS ce za í| na| n| me• za -
ra d| t| de vet m| || ona. a po ra ze n| 5.2
m| || ona evra. Ek| pe ko je os tva re
sv|h sest po bje da u qru p| za ra d| ce
31.2 m| || ona evra. a uz to |m s|je -
du je | do da tn| no vac za Tv pra va
na uta km| ce osm| ne í| na |a. Bu dzet
za Tv pra va ko j| ce u•e sn| c| LS
po d| je || t| ove se zo ne |zno s| 337.8
m| || ona evra. sto je po ve ca nje od
63 m| || ona evra.
Pro fit od
mi li jar du evra
U ^el si ju
se na da ju
da }e ih
sre }a
ko na ~no
po gle da ti
Igra pro tiv
doju~era{njih
sai gra ~a:
Zla tan
Ibra hi mo vi}
(Bar se lo na)
8 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Fu dbal ska gro zn
Grad na
Vrba su u
zna ku
naj va `ni je
spo re dne
stvari na
svi je tu
ra vi fu dbal ski pra znik, ko ji
ve} du go vre me na ni je vi -
|en u Ba nja lu ci, do nio je
fu dbal ski okr{aj Bor ca i
Zrinj skog u su bo tu uve ~e u
okvi ru 6. ko la Pre mi jer li -
ge.
Oko 11.000 lju di bi lo je to ve ~e na
Grad skom sta di onu i do bro su se pro ve -
li. Od prvog do po slje dnjeg su dij skog
zvi `du ka bi li su srcem i gla som uz Bo -
rac i po ko zna ko ji put po ka za li da izre -
ka da su na vi ja ~i 12. igra~ ni je sa mo
fra za.
Odli ~na igra na te re nu, po bje da do -
ma }e eki pe nad aktu el nim {am pi onom
mos tar skim Zrinj skim i sjaj ni na vi ja ~i
Bor ca po pu lar ni "Vul tu re si" bi li su dio
sce no gra fi je ko je se ne bi pos ti dio ni je -
dan fu dbal ski klub na svi je tu.
Ve} du go gra d na Vrba su ni je bio u
ta kvoj fu dbal skoj gro zni ci kao ove se -
zo ne. Top te ma po red fu dbal skih kva li -
fi ka ci ja za SP u Ju `noj Afri ci u,
Ba nja lu ci ali i {i re je no vi proe vrop ski
or ijen ti san Bo rac i nje go ve odli ~ne igre.
I dok su pro {log lje ta dje ~a ci za
spor tske uzo re ko ji ma su se di vi li spo -
mi nja li Ro nal da, Ka ku, Me si ja, Ibra hi -
mo vi }a, sa da se na ba nja lu ~kim
igra li {ti ma sve vi {e ~u ju ime na po put
Bil bi je, Vra nje {a, Ma ksi mo vi }a...
Pu ne tri bi ne i do bra uta kmi ca, bio
je i os tao na jje dnos ta vni ji i na je fi ka sni ji
re cept za us pjeh, a ta ko je bi lo ovog vi -
ken da na sta di onu Bor ca.
P
Oko 11.000
lju di bi lo
je na
Grad skom
sta di onu i
do bro su
se pro ve li
Tre ner Bor ca
Ve li mir Stoj ni} ni je
krio za do volj stvo
Sce no gra fi ja
"Vul tu re sa"
bi la je za 10
Naj bo lji akter me ~a: Ne ma nja Bil bi ja
"Vul tu re si" ni
ovaj put ni su
izne vje ri li Bo rac
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
9 Sport 14. 9. 2009. qpofekfmkbl
ni ca u Ba nja lu ci
Po dr{ka
Bor cu iz
sve ~a ne
lo `e
Igra ~i su ra dost po di je li li s na vi ja ~i ma
Stri jelac
tre }eg
go la
Sto jan
Vra nje{
Oli ver Jan dri} (de sno, Bo rac)
10 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Mo gu da bu dem sre }an
{to ni sam po vri je |en
po {to je bi lo o~i gle dno
da je to bi la
Ade ba jo ro va na mje ra.
Si gu ran sam da me
na mjer no na ga zio,
re kao Van Per si
U su bo tu je odi gran der bi me~ Pre mi jer li ge
izme |u Man ~es ter Si ti ja i Ar se na la. Gla vni akter
me ~a bio je biv {i na pa da~ "to b`i ja", a sa da "gra -
|a na" Ema nu el Ade ba jor.
Ade ba jor se ni je na naj bo lji na ~in ras tao s
~el ni ci ma, sai gra ~i ma i na vi ja ~i ma Ar se na la ka -
da je pre la zio u Si ti. Pa le su te {ke ri je ~i s obje
stra ne, ali je no vi ~lan "gra |a na" u me ~u s biv {im
klu bom za is ta pre tje rao. ^es to su nje go vi star to vi
bi li ne kon tro li sa ni pa je u je dnom tre nut ku ~ak i
na ga zio Ro bi na van Per si ja. Ka da je pos ti gao tre -
}i gol za svoj klub, ~i me je Si ti ju do nio vo| stvo
od 3:1, To go an cu ni je bi lo te {ko da pre tr~i cijeli
te ren ka ko bi po go dak pro sla vio pred na vi ja ~i ma
Ar se na la. Zbog ovog mo `e do da tno da ga kazni
Fu dbal ski sa ve z En gles ke, s ob zi rom na to da je
od su di je do bio sa mo `u ti kar ton zbog ne do li -
~nog po na {a nja.
"Mo gu da bu dem sre }an {to ni sam po vri je -
|en po {to je bi lo o~i gle dno da je to bi la Ade ba jo -
ro va na mje ra. Si gu ran sam da me na mjer no
na ga zio jer je tom pri li kom pro mije nio po lo `aj
ti je la i do bro je vi dio {ta ra di. Kram po ni nje go ve
ko pa ~ke su bi li na mom li cu na ne ko li ko mi li me -
ta ra od oka. Ni izvi nje nje ni sam do bio", re kao je
Van Per si.
Ade ba jor, me |u tim, tvrdi su pro tno:
"Na mje ra mi je bi la da uda rim lop tu, ni sam
sti gao da po vu ~em no gu i okrznuo sam Ro bi na.
@ao mi je zbog to ga i izvi nio sam se odmah po -
sli je me ~a."
U dru gom der bi ju Man ~es ter ju naj ted je sla -
vio u me~u s To ten he mom i ta ko nas ta vio niz po -
bje da na "Vajt Hart Lej nu". Iako su po slije
is klju ~e nja Po la Skol sa u 59. mi nu tu "crve ni |a -
vo li" os ta li s igra ~em ma nje u po lju, to im ni je
sme ta lo da sa ~u va ju, pa ~ak na kra ju i da uve }a ju
pre dnost. Ovo je ~et vrta po bje da Ju naj te da, a je -
di ni po raz su do `i vje li od Bar nli ja na gos to va nju.
Li der prven stva ^el si je do pe te po bje de, u
is to to li ko ko la, do {ao tek u 93. mi nu tu. Eki pa
Sto uka po ka za la se kao te `ak pro ti vnik i prva je
do {la u vo| stvo, ali su po go ci ma Di di jea Dro gbe
i Flo ra na Ma lu de "plav ci" us pje li da preo kre nu
re zul tat.
Ju si Be na jun bio je tros tru ki stri je lac za Li -
ver pul u ubje dlji vom tri jum fu pro tiv Bar ni lja od
4:0, a si gur nu po bje du na do ma }em te re nu za bi -
lje `io je i Ble kburn pro tiv Vul ver hem pto na. Po -
bje de na do ma }em te re nu os tva ri li su i
San der lend pro tiv Ha la, odno sno Vi gan pro tiv
Vest He ma, dok je Bol ton odnio sva tri bo da s
gos to va nja u Por tsmu tu.
Re zul ta ti 5. ko la: Ble kburn - Vul ver hem pton
3:1 (Di uf 19, Ro ber ts 56, Dan 64 - Maj ho fer 88),
Li ver pul - Bar nli 4:0 (Be na jun 26, 61, 82, Kujt
41), Man ~es ter Si ti - Ar se nal 4:2 (Al mu ni ja 20
auto gol, Be la mi 74, Ade ba jor 79, Rajt-Fi lips 84 -
Van Per si 62, Ro sic ki 87), Por tsmut - Bol ton 2:3
(Ka bul 25, Bo ateng 63 - Ko en 13, Tej lor 41 pe -
nal, Kej hil 88), Sto uk - ^el si 1:2 (Fa je 26 - Dro -
gba 45, Ma lu da 90), San der lend - Hal 4:1 (Bent
14 pe nal, 66, Rid 49, Za ja te 75 auto gol - Za ja te
42), Vi gan - Vest Hem 1:0 (Ro da le ga 55), To ten -
hem - Man ~es ter ju naj ted 1:3 (De fo 1 - Gigs 25,
An der son 41, Ru ni 78). Ju ~e su igra li: Bir min -
gem - As ton Vi la, Fu lam - Ever ton.
Poredak: ^elsi 15, Man~ester Junajted 12,
Totenhem 12, Man~ester Siti 12 (-1), Liverpul 9,
Sanderlend 9...
Ade ba jor
iz gu bio kon tro lu
Na pa da~ Man ~es ter Si ti ja
obi lje `io der bi s Ar se na lom
Man ~es ter
ju naj ted sla vio
u me~u s
To ten he mom
u Lon do nu
Ema nu el Ade ba jor
(Man ~es ter Si ti)
FO TO AFP
Svjet ska fu dbal ska fe de ra ci ja (FI -
FA) oba vijes ti la je en gles ki ^el si da
ne ma pra vo da na "Stam ford Brid`"
vra ti igra ~e ko ji su na po zaj mi ca ma u
dru gim klu bo vi ma.
Ta ko su pro pa le na de "pla va ca" da
}e na taj na ~in da ri je {e pro blem sa
igra ~kim ka drom ko ji im pri je ti na -
kon ka zne FI FA i za bra ne tran sfe ra.
FI FA je ^el si ju za bra ni la tran sfe re u
to ku na re dna dva pre la zna ro ka zbog
na ~i na na ko ji je lon don ski klub
2007. go di ne do veo ti nej d`e ra Ga ela
Ka ku tu iz fran cus kog Lan sa. Me di ji
su pro te klih da na na jav lji va li da bi
Upra va ^el si ja mo gla da vra ti u
Lon don ne ke igra ~e ko ji su na du go -
ro ~nim po zaj mi ca ma, ka ko bi ima li
rje {e nje u slu ~a ju ne o~e ki va nih po -
vre da i mo gli da za mije ne igra ~e ko ji
}e da u~es tvu ju na Ku pu afri ~kih na -
ci ja. FI FA je odlu ~i la da je dno go di{ -
nje po zaj mi ce ne mo gu bi ti
pre ki nu te.
"Uko li ko se ra di o je dno go di{ njoj
po zaj mi ci, on da ona ne mo `e da se
pre ki ne ka ko bi se fu dba ler vra tio u
ma ti ~ni klub", re kao je por tpa rol FI FA.
Bor do na vrhu
Tje sne po bje de os tva ri li su fa vo ri ti u pe tom ko lu fu dbal skog {am pi ona ta Fran -
cus ke. [am pi on Bor do se na mu ~io sa po sle dnjepla si ra nim Gre no blom (1:0),
dok je i eki pa Li ona mi ni mal nim re zul ta tom sla vi la nad Lo ri je nom.
Olim pik iz Mar se lja odnio je sva tri bo da sa gos to va nja kod Le Ma na (2:1).
Va len si jen je osvo jio sa mo bod u duelu sa no vaj li jom Bu lo njom, dok ra zlog
za ne za do volj stvo ima i Lans ko ji je izne na |u ju }e po ra `en od Mon pe ljea.
Re zul ta ti 5. ko la: Bor do - Gre nobl 1:0 (Gu fran 18), Mon pe lje - Lens 1:0 (Kos ta
39 pe nal), Le Man - Mar selj 1:2 (Ma iga 61 - Ni ang 14, Bran dao 69), Nan si - Tu luz
0:0, Li on - Lo ri jen 1:0 (Bas tos 72), Lil - So {o 1:0 (Frau 71), Va len si jen - Bu lonj 1:1
(Pu jol 75 - Mo re ira 83). Ju ~e su igra li: Okser - Ni ca, Ren - Sent Etjen, Mo na ko -
Pa ri Sen @er men. Po re dak: Bor do 13, Li on 13, Mon pe lje 11, Mar selj 11...
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 11 Sport
U okvi ru pe tog ko la nje ma ~ke Bun de s li ge pra vu ka -
tas tro fu na nio je min hen ski Ba jern Bo ru si ji u Dor tmun du,
dok je aktu el ni {am pi on Vol fsburg do `i vio no vi po raz,
ovo ga pu ta od Le ver ku za na na svom te re nu.
Fu dba le ri Ba jer na su po ~e li da se bu de i sjaj nom
igrom ra zbi li su "mi li one re". Pu ca li su Ba var ci iz svih oru -
`ja, pa je na kra ju Vaj den fe ler mo rao ~ak pet pu ta da va di
lop tu iz mre `e. Do ma }i ni su do bro otvo ri li me~ i ra nim
go lom do {li u vo| stvo, ali to je bi lo sve {to su po ka za li.
Na kon go la uslije di la je sjaj na igra min hen skog klu ba, ko ja
je na kra ju re zul ti ra la vi so kom po bje dom (5:1). Fran cus ki
as Frank Ri be ri u{ao je u igru u 46. mi nu tu, te je ini ci rao da
se na se ma fo ru od 1:1 re zul tat pro mi je ni na 1:5. Po kre nuo
je akci ju na kon ko je je [vaj ntaj ger do veo Ba jern u vo| stvo
od 2:1, a po tom je ma es tral no izveo slo bo dni uda rac za 3:1.
Na kon po got ka je od sprin tao pre ma tre ne ru Lu isu van Ga -
lu i ba cio mu se u za grljaj. Njih dvo ji ca su u stal nom su ko -
bu ot ka da je Ho lan |a nin do {ao na klu pu sla vnog
nje ma ~kog klu ba, ali stras ti su se o~i gle dno smi ri le, {to je
re zul ti ra lo i vi so kom po bje dom u Dor tmun du.
"Ri be ri bi igrao ci je lu uta kmi cu da mo`e. Ni ka da
ni sam bio pro tiv nje ga. Je dnos ta vno, ni je po tpu no spre -
man, ali da mo`e sjaj no da odra di po la sa ta ili 45 mi nu -
ta, to je svi ma ja sno, pa i me ni", re kao je Van Gal na kon
uta kmi ce.
Vol fsburg je do `i vio no vi po raz i na otva ra nju se zo ne
po ka zao da }e ima ti te `ak po sao u po ho du na od bra nu ti -
tu le. Sva tri bo da ovo ga pu ta odnio je Le ver ku zen, ko ji je
sla vio sa 3:2. So li dnu par ti ju u dre su "vu ko va" pru `io je
bh. re pre zen ta ti vac Zvjez dan Mi si mo vi}, ko ji je u 76. mi -
nu tu pos ti gao prvi gol za svo ju eki pu.
Tri bo da sa gos to va nja no si i Aj ntraht, ko ji je bez ve -
}ih pro ble ma sa vla dao eku pu Fraj bur ga. Nir nberg je ra nim
go lom Klu gea sa vla dao Bo ru si ju iz Men he gla dba ha, dok
je Ho fen hajm ube dlji vo sa vla dao Bo hum sa 3:0. Her ta je
po ra `e na u Maj ncu sa 1:2. Po bje du na sa vo me te re nu os -
tva rio je i HSV, ko ji je re la ti vno la ko iza {ao na kraj sa ne -
ugo dnom eki pom [tut gar ta.
Re zul ta ti 5. ko la: Bo ru si ja Dor tmund - Ba jern 1:5
(Hu mels 10 - Go mez 35, [vaj n{taj ger 50, Ri be ri 65, Mi -
ler 78, 87), Fraj burg - Aj ntraht 0:2 (Franc 68, Me jer 90),
Ho fen hajm - Bo hum 3:0 (Ba 17, Oba si 57, Kom per 79),
Maj nc - Her ta 2:1 (Ivan {ic 79 pe nal, Ban ke 85 - Ni ku
50), Nir nberg - Bo ru si ja Men hen gla dbah 1:0 (Klu ge 6),
Vol fsburg - Ba jer Le ver ku zen 2:3 (Mi si mo vi} 76, Gra fi te
80 - Rol fs 37, 50 pe nal, Ki sling 58), Ham bur ger - [tut gart
3:1 (Pe tri} 30, Elia 58, Ze Ro ber to 90 - Po gre bnjak 62).
Ju ~e su igra li: Ver der - Ha no ver i Keln - [al ke.
Sigurne po bje de
{pan skih ve li ka na
FI FA "ra tu je"
sa ^el si jem
To ni me ta
Gvar di ole
Tre ner Bar se lo ne Pep Gvar di -
ola ozbi ljno ra zmi{ lja da u Ka ta -
lo ni ju do ve de Lu ku To ni ja,
"otpi sa nog" na pa da ~a Ba jer na.
Stra teg prva ka Evro pe sma tra
da bi Ita li jan mo gao da oba vi ulo -
gu is ku snog na pa da ~a ko ji ula zi s
klu pe, ne {to sli ~no ono me {to je
Hen rik Lar son ~i nio pri je ne ko li -
ko go di na. Ja nu ar ski pre la zni rok
tre balo bi da bu de is ko ri{ ten s ci -
ljem nje go vog do vo |e nja, uko li -
ko To ni do ta da ne pro na |e svo ju
sre }u u Ba jer nu.
Ka pe lo
sa nja fi na le
sa Ita li jom
Pla sman na Svjet sko prven stvo
do da tno je po di gao ra spo lo `e nje
na vi ja ~i ma en gles ke fu dbal ske
re pre zen ta ci je, a ma {tu je svim
fa no vi ma "Gor dog Al bi ona" za -
go li cao se le ktor Fa bio Ka pe lo.
"San mi je da u fi na lu igra ju
En gles ka i Ita li ja. Zna te, od en -
gles kog se se le kto ra o~e ku je da
ba rem do |e do za vr{ne uta kmi -
ce", re kao je Ka pe lo.
En gle zi su 1966. osvo ji li ti tu lu,
a na kon to ga vi {e ni ka da ni su
igra li u fi na lu. Na po slje dnja dva
SP-a do {li su do ~et vrtfi na la.
"Znam sve o is to ri ji En gles ke,
ali ni kad ni sam ra zu mio za {to je
ov dje bi lo ne mo gu }e pos ti }i ne ki
bo lji re zul tat s re pre zen ta ci jom, s
ob zi rom na sjaj ne igra ~e, sta di -
one, na vi ja ~e", do dao je Ita li jan.
Bu |e nje
Ba jer na
Ba var ci
la ko
iza {li na
kraj sa
Bo ru si jom
Gol man iz vr{io
sa mo ubis tvo
Be `i vo tno ti je lo 17-go di{ njeg gol ma na Ci ba li je To mi sla va Va len ti }a pro -
na |e no je u su bo tu u Vin kov ci ma. Hrvat ski me di ji ne slu `be no sa zna ju da je
mla di ~u var mre `e po ~i nio sa mo ubis tvo vje {a njem.
Va len ti} je u vin ko va ~koj Ci ba li ji bio od 2002. go di ne, a ove je pro gla {en
naj bo ljim gol ma nom ka det ske za vr{ni ce Ku pa Hrvat ske u Po re ~u. Vi jest o
nje go voj smrti iza zva la je {ok u Vin kov ci ma i okol nim mjes ti ma, a jo{ se ne
zna ra zlog za {to se Va len ti} odlu ~io na taj ko bni ~in.
[pan ski pred sta vni ci u Li gi {am pi ona su svo je me -
~e ve dru gog ko la Pri me re odi gra li u su bo tu. Bar se lo na
je u pred gra |u Ma dri da u dru gom po lu vre me nu slo mi la
otpor He ta fea, dok je Re al Ma drid la ko do {ao do po bje -
de nad Espa njo lom.
Bar se lo na je u me~ kre nu la bez naj ve }e zvi jez de
Lea Me si ja, ko ji je me~ po ~eo sa klu pe. Ne ugo dni He ta -
fe je iz dr`ao sve do 66. mi nu ta ka da je Zla tan Ibra hi mo -
vi} pos ti gao svoj dru gi gol ove se zo ne. Po bje du je
pot vrdio Me si ko ji je u dru gom po lu vre me nu u{ao u
igru. Bez ve }ih pro ble ma do tri jum fa je do {ao i Re al i
do da tno po di gao sa mo po uz da nje pred po ~e tak ta kmi ~e -
nja u Li gi {am pi ona. "Kra lje vi" su sla vi li nad Espa njo -
lom sa 3:0. Fu dba le ri Atle ti ko Ma dri da jo{ je dnom su
ra zo ~a ra li svo je na vi ja ~e osvo jiv {i sa mo bod u utakmici
sa Ra sin gom na do ma }em te re nu. O~e ki va nu po bje du
os tva ri la je i Se vi lja nad Sa ra go som.
Re zul ta ti: Atle ti ko Ma drid - Ra sing 1:1 (Hu ra do 43
- Se ra no 45), He ta fe - Bar se lo na 0:2 (Ibra hi mo vi} 66,
Me si 80), Espa njol - Re al Ma drid 0:3 (Gra ne ro 39, Gu ti
77, Ro nal do 90), Se vi lja - Sa ra go sa 4:1 (Kon ko 8, Lu is
Fa bi ja no 45, 86, Pe ro ti 58 - Ari smen di 34). Ju ~e su igra -
li: De por ti vo - Ma la ga, Spor ting - Al me ri ja, Te ne ri fe -
Osa su na, Vi lja re al - Ma jor ka, Va lja do lid - Va len si ja,
He rez - Atle tik Bil bao. Po re dak: Bar se lo na 6, Re al Ma -
drid 6, Ma la ga 3 (-1), Va len si ja 3 (-1)...
Atle ti ko Ma drid osvo jio sa mo
bod u me~u sa Ra sin gom
Kris ti ja no
Ro nal do (Re al)
1. Ham bur ger 5 4 1 0 15:6 13
2. Ba jer 5 4 1 0 13:5 13
3. Aj ntraht 5 2 3 0 7:4 9
4. Ba jern 5 2 2 1 11:5 8
5. Ho fen hajm 5 2 2 1 5:2 8
6. Maj nc 5 2 2 1 7:7 8
7. Ver der 4 2 1 1 9:6 7
8. [al ke 4 2 1 1 5:2 7
9. Bo ru si ja M. 5 2 1 2 7:8 7
10. Vol fsburg 5 2 0 3 9:11 6
11. [tut gart 5 1 2 2 6:8 5
12. Nir nberg 5 1 2 2 3:5 5
13. Bo ru si ja D. 5 1 2 2 5:11 5
14. Ha no ver 4 1 1 2 3:3 4
15. Bo hum 5 1 1 3 5:11 4
16. Fraj burg 5 1 1 3 4:12 4
17. Her ta 5 1 0 4 5:8 3
18. Keln 4 0 1 3 2:7 1
NJEMA^KA
Sla vni nje ma ~ki klub
pro tu tnjao je kroz
Dor tmund (5:1), dok je
Vol fsburg po no vo
iz gu bio, ovo ga pu ta od
Ba jer Le ver ku ze na
Frank Ri be ri (Ba jern)
FO TO AFP
12 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Po bje da
Baj ra mo vi }a
Ke nan Baj ra mo vi}, ka pi ten
ko {ar ka {ke re pre zen ta ci je
BiH, sla vio je u dre su ber lin -
ske Al be u pri ja telj skom su -
sre tu pro tiv svog biv {eg klu ba
Lje tu vos Ri ta sa. Na{ ko {ar ka{
je imao ne {to sla bi ji u~i nak
ne go u pret ho dnim kon trol -
nim me ~e vi ma. Na te re nu je
pro veo 14 mi nu ta, te upi sao
sve ga pet po ena i je dan skok.
Am.K.
Ki ka no vi}
uba cio de vet
po ena
Ko {ar ka {i Crve ne zvez de po -
ra `e ni su u po lu fi na lu tur ni ra u
^e {koj od do ma }i na Nim bur ka
86:67, a El me din Ki ka no vi} je
uba cio de vet po ena. Svom so li -
dnom u~in ku do dao je i ~e ti ri
sko ka. Mi lan Mi lo {e vi}, ta ko |er
bh. re pre zen ta ti vac u crve no-bi -
je lom dre su, pos ti gao je dva po -
ena. Oli ver Ste vi}, tre }i na{
ko {ar ka{ u beo grad skom ti mu,
saku pio je osam ko {e va i {est
sko ko va.
Am.K.
Amra KRVA VAC
U odno su na pro {lu se zo nu, sa da ima mo mla |u,
a sa mim tim i br`u eki pu, ka zao je Se id Haj ri}, ko -
{ar ka{ Bo sna ASA BH te le ko ma.
Haj ri} je i pro {le se zo ne us pje {no no sio dres
"stu de na ta". Ka `e da je za do vo ljan ka ko pro ti ~u pri -
pre me.
"Do bro se ra di lo u prvom di je lu ko ji smo oba vi -
li u Ro ga {koj Sla ti ni, a po sli je smo odi gra li ne ko li ko
kon trol nih uta kmi ca. Vi di se da jo{ ni smo u pu noj
for mi, ali }e i to do }i vre me nom", is ti ~e on, te do da -
je:
"Bi lo bi ide al no kad bi se ova ko nas ta vi lo do
kra ja se zo ne. Mi slim da ta da re zul tat ne bi izos tao.
Naj va `ni je je da nas po vre de za obi |u jer su nam one
pro {le se zo ne bi le naj ve }i pro blem."
Haj ri} ka `e da je sa da{ nji tim Bo sne mo `da i ja -
~i od pro {lo se zon skog.
"Oti {la su nam tri igra ~a, ali su nam i sti gla tri
po ja ~a nja. Ne ma tu ba{ ve li kih pro mje na na ko je bi -
smo se du go na vi ka va li. Ma da, ima mo mla |u eki pu i
vi dje lo se to na ovim pri pre mnim uta kmi ca ma. Br`e
se kre }e mo na te re nu, a ta kav nam je i pro tok lop te",
is ti ~e on i na gla {a va:
"Mo ra mo se pri la go |a va ti ono me {to nam ka `e
na{ tre ner Vla da Vu ko i~i}. On ima svoj sis tem ra da i
mi mo ra mo ra di ti u skla du s tim."
On sma tra da }e nje gov tim ove se zo ne mo }i na -
pra vi ti za pa `en re zul tat u NLB li gi.
"Mi slim da mo `e mo mno go to ga ura di ti u re gi -
onal nom ta kmi ~e nju. Stvo re na je do bra eki pa ko ja
mo `e pa ri ra ti os ta lim ti mo vi ma. I pro {le go di ne nam
je ne dos ta ja lo sre }e da bu de mo bo lje pla si ra ni od se -
dmog mjes ta. Da ni smo ne sre tno iz gu bi li od Par ti za -
na, Ci bo ne i Za gre ba si gur no bismo bi li ~et vrti ili
pe ti. Na dam se da }e ovaj put bi ti dru ga ~i je."
Na re dna des ti na ci ja "stu de na ta" je Ma |ar ska,
gdje }e u~es tvo va ti na pri pre mnom tur ni ru od 17. do
20. sep tem bra. U Za la ger {eg pu tu ju u sri je du, a igra -
}e u Gru pi B pro tiv ma |ar skih Sol no ka i Ker men da i
ru mun skog Ti gru Mu re {a, a po slje dnjeg da na tur ni ra
se bo re za pla sman.
"Na kon Ro ga {ke Sla ti ne, Po li te hni ke i Bu du -
}nos ti i nas tup u Ma |ar skoj }e nam do bro do }i za
do da tno ui gra va nje. Me |u tim, vje ru jem da }e nam
naj kva li te tni ja pro vje ra bi ti na na {em tur ni ru 'Mir za
De li ba {i}' jer do la ze sjaj ne eki pe. Ta da }e mo sto
pos to zna ti na ~e mu smo i ko li ki je do met na {eg ti -
ma", za vr{a va Haj ri}.
Tur nir "Mir za De li ba {i}" se odra `a va 27, 28. i
29. sep tem bra u Olim pij skoj do vra ni "Ze tra", a po -
red do ma }i na u~es tvu ju tur ski Fe ner ba h~e, za gre ba -
~ka Ci bo na i gr~ki Pa ni oni os.
A. KRVA VAC
Iznos ko ti za ci ja ko ji }e biti upla }i van za u~e{ }e u
do ma }em ta kmi ~e nju je ve} odre |e n, ta ko da se klu bo vi
ne ma ju ~e mu na da ti jer ne pos to ji {an sa da se to pro mi -
je ni, re kao je Zdrav ko Kne `e vi}, ge ne ral ni se kre tar Ko -
{ar ka {kog sa ve za BiH.
Ne da vno su pred sta vni ci bh. klu bo va u~e sni ka
Li ge 12 upu ti li pi smo KS BiH, u ko jem, izme |u os -
ta log, tra `e da ko ti za ci ja s 10.000 KM bude sma -
njena na 5.000 KM.
"Ne mo gu }e je sma nji ti iznos ko ti za ci je jer je to ve}
sve ra ni je odre |e no i usvo je no", re kao je Kne `e vi}, ko ji
je do dao ka ko iznos uop {te ni je pre vi sok.
"Ne ra zu mi jem {ta oni ho }e. Klu bo vi do vo de
igra ~e ko ji ko {ta ju po 200.000 ma ra ka, a pu no im je
pla ti ti ko ti za ci ju. Uzmi te sa mo pri mjer KK Vi tez.
Pro {le se zo ne su na igra ~e po tro {i li oko 250.000 ma -
ra ka da bi ove se zo ne odus ta li od ta kmi ~e nja. O~i gle -
dno je da klu bo vi sa mo `e le da ru ko vo de, a da im
ne ko dru gi za ra |u je pa re."
Ge ne ral ni se kre tar sma tra da u na {oj ze mlji zbog
Dej ton skog spo ra zu ma ne }e mo }i biti pro gla {eni stran -
ci ma igra ~i iz ze ma lja biv {e Ju go sla vi je, ali da }e biti
ispu njen nji hov zah tjev da pri sus tvu ju sje dni ci Pred sje -
dni{ tva KS BiH.
"Po zva }e mo nji ho vog pred sta vni ka @ar ka Vu je vi }a
na sje dni cu Pred sje dni{ tva, ko ja }e biti ubrzo odr`a na.
Ne ma mo ni {ta pro tiv to ga da pri sus tvu ju sas tan ci ma i
da po ku {a mo ri je {i ti pro ble me."
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, sje dni ca Pred sje dni{ tva
bi tre ba lo da bude odr`ana oko 20. sep tem bra, a izbor na
sjednica Skup {ti ne }e bi ti za ka za na 15 da na na kon to ga.
Ma le {an se za pro mje ne
Po raz Slo bo de
u Osi je ku
Ko {ar ka {i Slo bo de po ra `e ni su na star tu tur ni ra u Dar di kod Osi je ka
od do me}eg ti ma Vri je dno sni ca SO Dar de 84:72. Ovo je bi la prva kon -
trol na uta kmi ca Slo bo de od po ~et ka pri pre ma.
"Ima li smo dos ta gre {a ka u igri, ali je to i ra zu mlji vo jer nam je ovo
prva uta kmi ca. Na pra vi li smo ve li ki broj pre kr{a ja, pa su nam do ma }i ni
sko ro tre }i nu po ena pos ti gli s li ni je za slo bo dna ba ca nja", ka `e tre ner
Se nad Mu mi no vi}.
Slo bo da je si no} igra la u uta kmi ci za tre }e mjes to.
D.S.
Ri zvi }u
po lo vi ~an
u~i nak
Ko {ar ka {ki klub Zla to rog na -
{eg Ha sa na Ri zvi }a ubi lje `io
je po lo vi ~an u~i nak u pri re -
mnim me ~e vi ma odi gra nim u
Po re ~u. U prvoj od dvi je uta -
kmi ce Slo ven ci su sla vi li nad
Lo ko mo ti vom u prvom me ~u
(71:65), da bi do `i vje li po raz u
dru goj uta kmi ci (79:85). Ri -
zvi} je pru `io odli ~nu pa ri ju u
prvom ogle du i uba cio 18 ko -
{e va, da bi u dru gom me ~u s
u~in kom od ~e ti ri po ena u po -
tpu nos ti po dba cio.
Am.K.
Hu ki}
sja jan
Ja smin Hu ki}, bh. ko {ar ka {ki re -
pre zen ta ti vac, odi grao je sjaj nu
par ti ju za svoj no vi klub ita li jan ski
Be ne ton. U pri ja telj skom me ~u, u
ko jem je nje gov tim po bi je dio
Uma na Re jer iz Ve ne ci je, Hu ki} je
uba cio 17 po ena i bio je dru gi naj -
bo lji stri je lac po sli je He ke ta (23
ko {a). Bh. ko {ar ka{ je imao sto -
pos to tan pro ce nat {u ta za dva po -
ena (2/2), a po go dio je i tri troj ke
iz pet po ku {a ja. Si gur no je da je
Hu ki }eva for ma u uzla znoj pu ta nji
jer je u do sa da{ njim test uta kmi ca -
ma u dre su Be ne te na pos ti zao sve -
ga po dva po ena.
Am.K.
S|u •aj Pa s| da Ma ha| ba s| ca jos n| je r| -
je sen |ako je on po tp| sao vjer nost stu den te za
na re dne tr| qo d| ne. Aus tr|j sk| K|a qen íurt. za ko j|
je Ma ha| ba s|c |qrao. ne ce da mu |z da |z|a zno
p| smo. jer tra ze da Bo sna up|a t| de set pu ta ve -
ce obe ste ce nje ne qo sto je to b| |o u nje qo vom
prvo b| tnom uqo vo ru.
M| o•e ku je mo da ce sve b|t| r| je seno u to ku
ove se dm| ce jer je nje qov s|u •aj na su du. Zna
se pod ka kv|m oko| nos t| ma | sta se de sa va |o.
ta ko da ne su mnja mo da ce s|u •aj b| t| r| je sen
u na su ko r|st. Ma ha| ba s|c sva ko dne vno ra d| s
ek| pom | brzo se uk|a pa. re kao je N| had lma -
mo v|c. pred sje dn|k Bo sne.
Ma hal ba {i} jo{
na ~e ka nju
Se id Haj ri}, ko {ar ka{ Bo sna ASA BH te le ko ma
Ima mo mla |u
i br`u eki pu
Naj va `ni je je
da nas za obi |u
po vre de
jer nam je
pro {le se zo ne
to bio naj ve }i
pro blem,
ka `e Haj ri}
"Stu den ti" u sri je du pu tu ju
u Ma |ar sku na kon trol ni tur nir
Mo `e mo mno go to ga
na pra vi ti u NLB li gi:
Se id Haj ri}
Pred sta vnik bh. klu bo va bi }e
po zvan na sje dni cu Pred sje dni{ tva
Iznos ko ti za ci ja ne }e biti mi je nja n:
Zdrav ko Kne `e vi}
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 13 Sport
Re mi Prcea
na star tu
Ni ko la Prce, po ten ci jal ni ru -
ko me tni re pre zen ta ti vac BiH,
sa svo jim no vim klu bom Ade -
mar Le onom re mi zi rao je u
gos ti ma kod Al ko ben da sa u 1.
ko lu {pan ske ASO BAL li ge.
Na{ ru ko me ta{ bio je je dan od
naj bo ljih u re do vi ma gos ti ju
pos ti gav {i pet go lo va u su sre tu
ko ji je za vr{en re zul ta tom
28:28.
Vu ka {in Sto ja no vi} sti gao je
do tri jum fa sa svo jim no vim ti -
mom Ara go nom. Sto ja no vi }e va
eki pa pred svo jim na vi ja ~i ma
bi la je bo lja od Pi lo tes Po sa de sa
21:19, a bh. ru ko me ta{ bio je
stri je lac je dnog go la.
Bh. dvo jac Bra ni slav Obra do -
vi} i Sr|an Tri vun d`a ni je se li -
je po pro veo sa svo jom
An te ku erom na gos to va nju kod
Si udad Re ala, aktu el nog {am pi -
ona Evro pe i [pa ni je. Do ma }i
su sla vi li sa 33:22, a Tri vun d`a
je pos ti gao {est, dok je Obra do -
vi} dao je dan gol.
D.M.
Du {an PRA [TA LO
Ono {to su na jav lji va li, ru ko me ta {i Bo rac M:te la
su i os tva ri li. Ba nja lu ~a ni su i u dru gom su sre tu
prvog ko la Ku pa EHF bi li bo lji od Euro te ka, sla vi li
sa 28:22 (12:12) i pla si ra li se u na re dnu run du, gdje
ih ve} ~e ka crno gor ski {am pi on, Bu du }nost iz Pod -
go ri ce.
Sa mo do po lo vi ne prvog po lu vre me na okr{a ja u
ho lan dskom Pa nin ge nu do ma }in je imao ini ci ja ti vu,
vo dio sa je dnim ili dva go la ra zli ke, a on da su se
gos ti uo zbi lji li i do odlas ka na odmor uspos ta vi li ra -
vno te `u. U nas tav ku dru ga pri ~a. Bo rac M:tel je po -
ja ~ao igru u od bra ni, a ubrzao je u na pa du i za ti li
~as sno vi "la la" da }e sti }i de vet go lo va iz "Bo ri ka"
(28:19) ras pr{i li su se po put ba lo na od sa pu ni ce. Ka -
ko su se kun de na se ma fo ru cu ri le, ta ko su i "crve no-
pla vi" po ve }a va li pre dnost i na kra ju vi {e ne go za -
slu `e no tri jum fo va li.
"Naj va `ni je je da smo po bi je di li i pro {li u dru go
ko lo. Po po vrat ku u Ba nja lu ku de ta ljno }e mo ana li -
zi ra ti uta kmi cu u Ho lan di ji, ali ono {to ve} sa da mo -
gu da ka `em je da smo u prvom po lu vre me nu tra `i li
igru, a da smo u nas tav ku dje lo va li kao pra vi tim",
re kao je Dra {ko Bu di {a, tre ner Bo rac M:te la.
[ef stru ~nog {ta ba Ba nja lu ~a na do da je da i da lje
ne ra zmi{ lja o na re dnom pro ti vni ku u Evro pi:
"Ve} u sri je du nas o~e ku je te `ak me~ pro tiv do -
boj ske Slo ge na na {em par ke tu, pa vre me na za slav -
lje pra kti ~no i ne ma mo. Bu du }nost je si gur no te {ka
pre pre ka, ali o njoj }e mo pri ~a ti ka da do |e vri je me
za to".
Me hme da li ja Mu lab di}, gol man Bo rac M:te la,
imao je za pa `e nu ulo gu u ho lan dskom tri jum fu. Od -
bra nio je ne ko li ko klju ~nih lop ti ka da se uta kmi ca
lo mi la i po ka zao da }e nje go vo ogro mno is kus tvo i
kva li tet bi ti od ve li ke po mo }i u nas tav ku se zo ne.
"@e lje li smo po bje du i, eto, us pje li da je za bi lje -
`i mo. Za hva lio bih na {im na vi ja ~i ma iz Ho lan di je,
Bel gi je, Nje ma ~ke i [ved ske, ko ji su do {li u Pa nin -
gen da nas bo dre. To po ka zu je da je Bo rac i da lje ci -
je njen klub, ka ko kod nas, ta ko i u Evro pi", is ta kao
je Mu lab di}.
Prvu uta kmi cu dru gog ko la Ku pa EHF Bo rac
M:tel }e odi gra ti 10. okto bra u Pod go ri ci, a re van{ je
se dam da na ka sni je u Ba nja lu ci.
Ba nja lu ~an ke
u uto rak s Mi rom
Ru ko me ta {i ce ba nja lu ~kog Bor ca odi gra }e s eki pom Mi re dvi je pri ja -
telj ske uta kmi ce, ~i me }e za vr{i ti se ri ju kon trol nih uta kmi ca uo~i po ~et -
ka Pre mi jer li ge BiH.
"U uto rak }e mo odi gra ti s Mi rom prvi me~, a dru gi se dam da na ka sni -
je. Pla ni ra li smo da odi gra mo kon trol nu uta kmi cu s Osi je kom, ali smo
odus ta li jer ima mo pro ble ma sa po vre da ma ne ko li ko igra ~i ca. Ni su te -
{ke po vre de, ali `e li mo da sve igra ~i ce zdra ve u|u u prven stvo", re kao
je Ra de Un ~a nin, tre ner Bor ca.
Ar mi na Ma ri}, ko ja je obno vi la po vre du sko ~nog zglo ba na pro {lo se -
dmi ~nom tur ni ru u Beo gra du, nas ta vi la je sa tre nin zi ma.
M.P.
Cvi ji ~u bod
pro tiv {am pi ona
Gre gor Cvi ji~, biv {i tre ner sa ra jev ske Bo sne, sa svo jim Mer ku rom u
prvom ko lu Slo ve na ~kog prven stva stao je na put {am pi onu Go re nju iz
Ve le nja.
Su sret ko ji je igran [ko fja Lo ci za vr{io je bez po bje dni ka re zul ta tom
33:33. U sas ta vu Go re nja nas tu pio je bh. re pre zen ta ti vac Adnan Har -
man di} i pos ti gao sa mo je dan gol i to iz se dmer ca.
No vi prvo li ga{ Kr{ko u ko jem igra ju dva bh. ru ko me ta {a Kos ta Sa vi}
i Go ran [a re nac po ra `e n je na otva ra nju se zo ne pred svo jim na vi ja ~i -
ma. Bo do ve je odni je la Ri bni ca po bi je div {i sa 32:29. Sa vi} je pos ti gao
je dan gol, a [a re nac se ni je upi sao u stri jel ce.
D.M.
D. MA KSI MO VI]
Ru ko me ta {i Bo sna BH gasa si lo vi to su kre nu li u
no vu se zo nu, u ko joj bra ne na slo ve {am pi ona i osva -
ja ~a Ku pa BiH. Sa raj li je ni su ima le mi los ti, u Mos ta -
ru, pre ma po vra tni ku u eli tu Zrinj skom i sla vi li su sa
35:18.
Ovim tri jum fom Bo sna BHG, pod vod stvom Ir -
fa na Smaj la gi }a, da la je do zna nja da ove se zo ne po -
no vo `e li do mi ni ra ti na do ma }oj sce ni. Sjaj nu par ti ju
u svom de bi ju za "stu den te" odi grao je Da mir Do bo -
rac, ru ko me tni re pre zen ta ti vac BiH, ko ji je ovog lje -
ta sti gao iz slo ve na ~kog Ci mo sa. Do bo rac je bio
izu ze tno ra spo lo `en i pos ti gao ~ak 11 go lo va.
"Naj va `ni je je da smo us pje {no otvo ri li se zo nu.
U Mos tar smo otpu to va li s na mje rom da odi gra mo
ma ksi mal no ozbi ljno i skon cen tri sa no, {to smo i
spro ve li u dje lo. O~e ku je nas jo{ ne ko li ko uta kmi ca
u do ma }em prven stvu, ko je }e nam uje dno po slu `i ti
i kao pri pre ma za Li gu {am pi ona, ko ja kre }e po ~et -
kom okto bra", re kao je Do bo rac.
Ve} na otva ra nju se zo ne Pre mi jer li ga do ni je la je
ne ko li ko izne na |e nja. Ta ko je po vra tnik u eli tu,
br~an ska Lo ko mo ti va, bi la ve oma ubje dlji va pro tiv
vi so ~ke Bo sne Pre vent. Po ma lo ne o~e ki va ni Br~a ci
su sla vi li sa 29:21. Uz Sa raj li je do gos tu ju }ih bo do va
sti gao je i Ko njuh na vru }em gos to va nju kod Kri va je,
gdje je sla vio sa ti je snih 23:22. Us pje {an vi kend za
gos te upo tpu nio je i Gra da ~ac, ko ji je odi grao ne ri je -
{e no 23:23 pro tiv Izvi |a ~a MIG u Lju bu {kom.
Re zul ta ti 1. ko la: BR^KO: Lo ko mo ti va - Bo sna
Pre vent 29:21, ZA VI DO VI ]I: Kri va ja - Ko njuh
22:23, GO RA @DE: Go ra `de - ^e lik 36:25, LJU BU -
[KI: Izvi |a~ MI Gru pa - Gra da ~ac 23:23, MOS -
TAR: Zrinj ski - Bo sna BH gas 18:35. Uta kmi ca
Bo rac - Slo ga bi}e odigrana 16. sep tem bra.
Si lo vit start "stu de na ta"
Dvo ra na B| je || br| jeq u Mos ta ru. G|e da |a ca: 300.
Su d| je: M|a den Dra q| •e v|c (Do boj) | v|a d| m|r Kr| za -
nac (Ba nja|u ka). Se dmer c|: Zr|nj sk| 7 (5). Bo sna 4
(3). ls k|ju •e nja: Zr|nj sk| 10 m| nu ta. Bo sna 12 m| nu ta.
ZPlNJ SKl: Kne zo v|c. Bo rov •a n|n. Pe har 2. Se| -
man. Bu |jk|c 5. De ||c 3. Sar k|c. Za dro 2. Pa ra dz|k.
Ohran. Ko |o ba r|c. Dze ba 3. Ke re zo v|c 3. Bos njak.
Tre ner: Ze |jko An|c.
BO SNA BH GAS: Gra ho vac. Do bo rac 11. Me d|c
2. Pu ce|j 2. Bo zo |jac. Ja sk|c 1. ve se || nov 2. Ba n|c 3.
Ka p| so da 2. Ne k|c 4. S|r co. Ar na udov sk| 1. Me ||c 7.
Üvo d|c. Tre ner: lr ían Smaj |a q|c.
Zrinj ski 18 (10)
Bo sna BHG 35 (19)
Dvo ra na Ba ukoh Ha |en u Pa n|n qe nu. G|e da |a -
ca: 600. Su d| je: Jan Er|k Le an der son | M| ka e| L|n -
dros (F|n ska). Se dmer c|: Euro tek 1 (1). Bo rac M:te|
5 (5). ls k|ju •e nja: Euro tek 8. Bo rac M:te| 8 m| nu ta.
EÜPO TEK: B. Le nen 6 od bra na. Kn| pen berq 2.
Ko pes 2. van de Gor. De Kuj per 2. Pe ters 4 (1). Ga|
4. K|e man 2. vo sen P. Le nen. Aj mers 2. van de
Boj ken 1. Auqus t| nus 2. Loj ven 1 4 od bra ne. Tre -
ner: Pjotr Ko n|c.
BO PAO M:TEL: B|a ze v|c 6 od bra na. Ma ||c 2. Ga -
r|c 3. Pu ca re v|c 1. Pa ko c| ja. P| je t|o v|c 7 (4). l||c 5.
Ha ||| be qo v|c 5. Pa n|c 3. M| k|c. Trku |ja. Me de do v|c
1. Ka ra •|c 1 (1). Mu |ab d|c 10 od bra na. Tre ner:
Dra sko Bu d| sa.
Euro tek 22 (12)
Bo rac M:tel 28 (12)
Us pje {an vi kend gos ti ju
upo tpu ni li Ko njuh i Gra da ~ac
Za je dno sa ek spe -
d| c| jom Bo rac M:te |a u ze -
m|ju |a |a je pu to vao | Pro ko
Dra qo sav |je v|c. m| n|s tar za
po ro d| cu. om|a d| nu | sport
u v|a d| PS. Za nje qa. d| re -
kto ra k|u ba Bo r| sa Ðo qu |
•|a na ÜO Zo ra na Ka || n| ca
Ho |an da n| su upr| || •| || pr| -
jem u Grad skoj v| je cn| c|
Pa n|n qe na. na ko jem je na -
•e| n|k za sport | ku| tu ru P| -
nus Jan sen qos t| ma uru •|o
pr| qo dne po k|o ne.
I mi nis tar
u avi onu
Ru ko me ta {i
Bor ca sla vi li
i u re van {u
prvog ko la
Ku pa EHF
Do boj ska Slo ga u sri je du
do la zi na me gdan Ba nja lu ~a ni ma
Sa dvi je
po bje de
pro tiv
ho lan dskog
Euro te ka,
"crve no
-pla vi"
pro {li u
na re dnu
run du,
gdje ih
~e ka
pred sta vnik
Crne Go re
Bo rac M:tel
pro tu tnjao
kroz
ze mlju la la
FO TO NN
Na redu Bu du }nost
14 qpofekfmkbl!14. 9. 2009. Sport
Tim je sas tav ljen od
kva li te tnih po je di na ca
ko ji za je dno s os ta lim
igra ~i ma mo gu jo{ je dnom
od bra ni ti na slov prva ka
Evro pe, re kao De la li}
Osman ZU KI]
Bez ob zi ra na ~i nje ni cu {to }e mo na pred sto je -
}em Evrop skom prven stvu u Polj skoj igra ti u iz mije -
nje nom sas ta vu mo `e mo od bra ni ti ti tu lu prva ka,
re kao je Mir za Hrus te mo vi}, se le ktor re pre zen ta ci je
BiH. U star t noj pos ta vi na {eg naj bo ljeg ti ma igra }e
sa mo dva odboj ka {a ko ji su ima li pri li ku nas tu pa ti na
naj ja ~im me |u na ro dnim ta kmi ~e nji ma. Sa ba hu din
De la li} i Asim Me di} je di ni su is ku sni igra ~i ko ji }e
po ~i nja ti me ~e ve za na {u se le kci ju na Evrop skom
prven stvu u El bla du u Polj skoj, ko je }e se odr`a ti od
21. do 27. sep tem bra.
"Na la zi mo se u si tu aci ji ka da je dna ge ne ra ci ja
smje nju je dru gu. Za na{ naj bo lji tim igra ju mla di
odboj ka {i, ko ji }e ima ti pri li ku da uz ne ko li ko is ku -
sni jih igra ~a usvo je pri je ko po tre bno zna nje i vje {ti -
nu. Iz na {e naj tro fej ni je ge ne ra ci je u star tnoj pos ta vi
na la ze se Sa ba hu din De la li} i Asim Me di}. Ovo go -
di{ nje iz da nje EP po nu di }e nam ve oma ja ke me ~e ve,
u ko ji ma }e mo po ku {a ti od bra ni ti na slov prva ka. Mi -
slim da to mo `e mo jer im amo sna ge za to", re kao je
Hrus te mo vi}.
BiH }e prvi nas tup u Polj skoj za bi lje `i ti 22. sep -
tem bra pro tiv Ho lan di je u ju tar njim sa ti ma, dok }e u
ve ~er njem ter mi nu igra ti pro tiv Srbi je. Odlu ~u ju }i
me~ u gru pi na {a naj bo lja se le kci ja igra }e dan ka sni je
pro tiv Ru si je.
"Ola k{a va ju }a okol nost za na{ tim jes te to {to
prva dva me ~a ne }e mo igra ti pro tiv Ru si je, ko ja je je -
dan od gla vnih kon ku re na ta za na slov prva ka. U uta -
kmi ca ma pro tiv Ho lan di je i Srbi je mo `e mo os tva ri ti
po bje de i sa bla gom pre dno{ }u u}i u du el sa Ru si ma.
Za je dno s na ma u gru pi na la ze se Po lja ci ko ji svo ju
{an su za me da lju vi de u to me {to su do ma }i ni prven -
stva. Evrop sko prven stvo u Polj skoj uje dno je prva
ve li ka pro vje ra za na{ mla di tim, ko ji }e svoj pra vi
kva li tet po ka za ti na pred sto je }em Svjet skom prven -
stvu", pro ko men ta ri sao je Hrus te mo vi}.
Bh. re pre zen ta tiv ci su pri pre me oba vi li u Foj ni ci,
iz ko je su kra jem pro {le se dmi ce sti gli u Sa ra je vo,
gdje }e obav lja ti tre nin ge do po las ka u El blad. Pre ma
ri je ~i ma Sa ba hu di na De la li }a, ka pi te na na {eg ti ma,
re pre zen ta ci ja BiH mo `e od bra ni ti ti tu lu prva ka
Evro pe.
"Ima mo kva li tetne po je din ce ko ji za je dno sa os -
ta lim igra ~i ma mo gu jo{ je dnom od bra ni ti na slov
prva ka Evro pe. Na pri pre ma ma smo po ka za li da ima -
mo do bru mo m~ad ko ja ne }e po sus ta ti u svom ci lju.
Ovo go di{ nje prven stvo vje ro va tno je naj ja ~e do sa da,
{to }e nam ote `a ti put do po bje dni ~kog pos to lja. U
gru pi igra mo sa ve li kim kon ku ren ti ma Ru si ma, kao i
sa Srbi jom ko ja nas tu pa u ja kom sas ta vu. Pri li ku za
ti tu lu ima ju Nijem ci, kao i do ma }i Po lja ci", ka zao je
De la li}.
Re pre zen ta ci ja BiH i stru ~ni {tab na {e ze mlje u
Polj sku pu tu je 19. sep tem bra.
O. ZU KI]
Bra zil ski odboj ka{ ^ar ls Ro dri gez de Oli vi era
ne }e no si ti dres Odboj ka {kog klu ba Ka kanj, aktu el -
nog prva ka BiH. Bra zi lac je pro te klih ne ko li ko da -
na bo ra vio na pro bi u Ka knju, oda kle je u sri je du
otpu to vao u Za greb na kon {to ni je do {lo do re ali za -
ci je tran sfe ra.
"Ni je za do vo ljio na {e po tre be, ta ko da ni je ni
mo gao os ta ti u klu bu. Mi jo{ tra ga mo za tri no va
igra ~a i sa da{ nja me si tu aci ja po ma lo za bri nja va.
Na dam se da }e mo us pje ti do ves ti igra ~e ko ji }e
od go va ra ti na {im zah tje vi ma", re kao je Al mir Be -
gi}, tre ner Ka ka nja ca.
Prva ci su za in te re si ra ni za uslu ge Da li bo ra Mi -
~i }a, ne ka da{ njeg igra ~a naj tro fej ni jeg ti ma na {e
ze mlje.
"On je odli ~an igra~ i uko li ko re ali zi ra mo tran -
sfer s njim mi }e mo ima ti ve li ko po ja ~a nje za pred -
sto je }e uta kmi ce. Moj za da tak je da izvu ~em
ma ksi mum iz igra ~a ko je ima mo na ra spo la ga nju.
Us ko ro nas o~e ku ju uta kmi ce do ma }eg prven stva,
kao i me ~e vi ^e lend` ku pa ko je }e bi ti pra vi po ka -
za telj na {ih mo gu }nos ti", do dao je Be gi}.
Ka ka njci }e svoj prvi me~ ^e lend` ku pa igra ti
u no vem bru pro tiv eki pe Voj vo di ne, dok }e u do -
ma }oj li gi igra ti 3. okto bra pro tiv Lju bi nja. Pre ma
ri je ~i ma Fa di la [o bi }a, pred sje dni ka aktu el nih
prva ka na {e ze mlje, u sri je du bi tim tre balo da bude
kom ple ti ran.
"Mo ra mo do ves ti jo{ dva ili tri igra ~a ka ko bi
na{ tim bio kom ple ti ran i spre man za me ~e ve. Bli -
zu smo re ali za ci je tran sfe ra o ko ji ma }e mo go vo ri ti
ka sni je. Mi slim da }e tre ner Be gi} u sri je du ima ti
kom ple tan spi sak igra ~a za pred sto je }u se zo nu. Mi -
slim da je eki pa Ka knja na izla znim vra ti ma iz lje -
tne kri ze. Na dam se da }e si tu aci ja iz uta kmi ce u
uta kmi cu bi ti po vo ljni ja", ka zao je [o bi}.
D`um hu ru
du pla ti tu la
Da mir D`um hur, naj bo lji ju -
nior ski te ni ser BiH, osvo jio je ti tu -
lu u po je di na ~noj, kao i u
kon ku ren ci ji pa ro va na tur ni ru u
Pan ~e vu (Srbi ja). D`umhur je do
prvog mjes ta sti gao os tva riv {i po -
bje du pro tiv prvog no si te lja Me te
Si gua iz Ma |ar ske, ko ji za uzi ma
48. mjes to na lis ti naj bo ljih ju ni ora
svi je ta. Bh. te ni ser je sla vio re zul -
ta tom 6:1, 3:6, 6:3. U kon ku ren ci ji
pa ro va D`um hur je za je dno sa
Ma |a rom Si gu om u fi na lu sla vio
pro tiv Ar tur sa Ka zi jev sa i Mi ke li -
sa Li bi eti sa iz Li tva ni je re zul ta tom
6:4, 6:3. Na{ te ni ser bi us pje hom
iz Pan ~e va mo gao u}i me |u 50
naj bo ljih ju ni ora svi je ta.
O.Z.
Ara po vi}
po bje dnik
tur ni ra
Vi to mir Ara po vi} je po bje dnik
6. me mo ri jal nog {a hov skog tur ni ra
"Sje }a nje na Da mi ra Ra {i }a". Tur -
nir se igrao u Sa ra je vu u znak sje -
}a nja na Da mi ra Ra {i }a, ra no
pre mi nu log maj sto ra FI DE. Ara -
po vi} je do prvog mjes ta sti gao sa
osvo je nih 7,5 po ena, ko li ko je
imao i dru go pla si ra ni Dra gi {a Bla -
go je vi}. Na tur ni ru su nas tu pi la 92
ta kmi ~a ra, dok je odi gra no de vet
ko la brzo po te znim tem pom. Or ga -
ni za to ri tur ni ra bi li su {a hov ski
klu bo vi @e lje zni ~ar i Na pre dak,
kao i po ro di ca Da mi ra Ra {i }a.
O.Z.
OKI Dri na naj bo lji
u Br~kom
Odboj ka {ki klub in va li da Dri na iz Sa pne po bje dnik je 11. me -
|u na ro dnog tur ni ra u sje de }oj odboj ci "Me mo ri jal prin ce ze
Da ja ne 2009" u Br~kom. Odboj ka {i iz Sa pne u fi nal nom me ~u
bi li su bo lji od do ma }e eki pe Br~kog re zul ta tom 2:0 (25:20,
25:22). U su sre tu za tre }e mjes to Sem be ri ja iz Bi je lji ne bi la je
bo lja od hrvat skog pred sta vni ka KSO Nov ska sa 2:1 (15:25,
25:20, 15:9). Me mo ri jal je odi gran u spor tskoj sa li sre dnje Eko -
nom ske {ko le u Br~kom, dok su or ga ni za to ri bi li ne vla di na or -
ga ni za ci ja "Ini ci ja ti ve pre `i vje lih od mi na" i Odboj ka {ki klub
in va li da Br~ko, uz po kro vi telj stvo Vla de Br~ko dis tri kta. Tur nir
se ve} de ce ni ju odr`a va u znak sje }a nja na po sje tu prin ce ze Da -
ja ne Bo sni i Her ce go vi ni.
O.Z.
Tu zlan ke
po ra `e ne
Odboj ka {i ce Tu zle za bi lje `i le su dva po ra za na star tu Bal -
kan skog prven stva u Ru mu ni ji. Pred sta vni ce BiH u prvom su
me ~u iz gu bi le od Ru da ra iz Pljev lje (Crna Go ra) re zul ta tom
0:3. Tu zlan ke su iden ti ~nim re zul ta tom po ra `e ne od do ma }e
eki pe Me di ci na u dru goj uta kmi ci gru pne fa ze ta kmi ~e nja. Za -
dnji me~ u Ru mu ni ji na {e pred sta vni ce igra le su si no} pro tiv
Ari sa iz Gr~ke. Tu zla je do ma }in za vr{ni ce prven stva i bez ob -
zi ra na re zul ta te u Ru mu ni ji klub iz na {e ze mlje nas tu pi }e u
za vr{ni ci ta kmi ~e nja ko je po ~i nje 19. sep tem bra. Odboj ka {ki
klub Na pre dak iz Od`a ka pred stav lja }e BiH na Bal kan skom
prven stvu za odboj ka {e ko je po ~i nje 18. sep tem bra. Od`ak je
do ma }in gru pne fa ze ta kmi ~e nja, dok }e se za vr{ni ca igra ti u
So lu nu.
O.Z.
Re pre zen ta ci ja BiH u sje de }oj odboj ci uo~i Evrop skog prven stva u Polj skoj
Hrus te mo vi}: Mo `e mo
od bra ni ti ti tu lu
Ka ka njci bez Bra zil ca
Ka ka njci bi do sri je de
tre ba lo da kom ple ti ra ju tim
Za in te re sova ni za uslu ge
Da li bo ra Mi ~i }a: OK Ka kanj
Na sp| s ku M| r ze
Hrus te mo v| ca. se |e kto ra re -
pre zen ta c| je B|H u sje de coj
odboj c|. na |a ze se s|je de c|
|qra •|: Sa ba hu d|n De |a ||c
(ka p| ten). Adnan Man ko.
lsmet Go d| njak. Sa íet A|| -
ba s|c. As|m Me d|c. M|r zet
Du ran. Dze vad Ham z|c. Er -
m| n Ju su ío v| c. Ejub Me -
hme do v|c. Be n|s Ka dr|c.
Esad Dur m| se v|c | N| zam
Oan car. Po red se |e kto ra |
|qra •a na seq t| ma. na EP u
Po|j sku pu tu ju: Ab|d O| s| ja |
Nev zet A||c (tre ne r|), Dze -
vad Sa bo ta (eko nom) | M| -
ra |em Zu bo v|c (pred sje dn|k
Sa ve za sje de ce odboj ke
B|H).
Spi sak igra ~a
u Polj skoj
BiH u gru pi sa Ho lan di jom,
Srbi jom, Polj skom i Ru si jom
Pe to ros tru ki prva ci
Evro pe:
Re pre zen ta ci ja BiH
14. 9. 2009. qpofekfmkbl 15 Sport
Vi li jam so va
pri je ti la su di ji
Ame ri kan ka Se re na Vi li jams pri je ti la je su di ji u fi ni {u po lu fi nal nog me ~a
na US openu, ko ji je iz gu bi la od Bel gi jan ke Kim Klaj sters (4:6, 5:7).
Pro {lo go di{ nja {am pi on ka Vi li jam so va (2. no si lac) je ver bal no na pa la li -
nij skog su di ju zbog do su |e nog pres tu pa na njen dru gi ser vis pri re zul ta tu
15:30, {to je Klaj ster so voj do ni je lo dvi je me~ lop te.
"Da sa mo mo gu, uze la bih ovu lop ti cu i na bi la ti je u grlo", pre ni je li su
ame ri ~ki me di ji ri je ~i ne ka da prve, a sa da dru ge te ni ser ke svi je ta.
@e na, ko ja je bi la li nij ski su di ja, odmah je oti {la do gla vnog su di je, ko ji je
Ame ri kan ki do di je lio ka zne ni po en jer je ra ni je do bi la opo me nu zbog lo mlje -
nja re ke ta. Su di ja je ~ak re kla da joj je Vi li jam so va re kla da }e je ubi ti. Ka da je
te ni ser ka ~ula za {ta je kri vi su di ja, po~ela je da vi~e: "Ni sam re kla da }u te
ubi ti! Da li si ozbi ljna? Da li si ozbi ljna? Ni sam re kla to."
Yahoo Spor ts se po zi va na svo je izvo re u Me |u na ro dnoj teni skoj fe de ra -
ci ji (ITF) i na jav lju je da }e ko mi si ja po dro bni je prei spi ta ti {ta se sve do go di lo
na "Ar tur E{" sta di onu, po gle da ti sve vi deo-za pi se i uze ti izja ve u~e sni ka pre -
pir ke. Ko mi si ju bi, po red ~el nih lju di ITF-a, tre ba lo da ~ine ~la no vi Ko mi te ta
~eti ri grend slem tur ni ra, pred sta vnik @en ske te nis ke aso ci ja ci je, kao i gla vni
su di ja US ope na ove se zo ne Bra jan Er li, ko ji je i do nio odlu ku da Se re ni bu de
do di je lje na dru ga opo me na, sa mim tim i po en za Klaj ster so vu. Yahoo Spor ts
na jav lju je i da }e Vi li jam so va do bi ti vi so ku nov~anu ka znu, kao i su spen zi ju.
In ci dent je i na kon fe ren ci ji za no vi na re po sli je me ~a bi o gla vna te ma.
"Ni sam joj pri je ti la. Is kre no, ne sje }am se vi {e {ta sam joj re kla", izja vi la
je Vi li jam so va, a na pi ta nje da li su di ja za slu`uje izvi nje nje od go vo ri la je:
"Izvi nje nje? Od me ne? Pa ko li ko
lju di vi ~e na li nij ske su di je? Ne znam
ko li ko sam to pu ta vi dje la. Ci je lu mi
go di nu ni je do su |en ni je dan pres tup, a
na ovom tur ni ru mi odje dnom to stal no
su de." Klaj ster so va, ko ja se te ni su vra ti -
la ne da vno na kon sko ro dvi je go di ne pa uze, ima la je ra zlog za za do volj stvo
bez ob zi ra na ru `nu za vr{ni cu.
[am pi on ka iz 2005. go di ne pos ta la je prva maj ka u grend slem fi na lu na -
kon 1980. go di ne, ka da je za ti tu lu na Vim bldo nu igra la Ivon Gu la gong i tri -
jum fo va la. Klaj ster so va je u no }i izme |u su bo te i ne dje lje za tro fej igra la s
Ka ro lin Vo zni jac ki iz Dan ske (9). Vo zni jac ki je u du elu de bi tan tki nja u po lu fi -
na lu sa vla da la Bel gi jan ku Ja ni nu Vi kma jer s re zul ta tom 6:3, 6:3.
"U fi na lu US ope na sam! Ne mo gu da opi {em ka ko se osje }am u ovom
tre nut ku. Ve oma sam uzbu |e na. Igra ti u fi na lu grend slem tur ni ra je ispu nje nje
sno va", re kla je te ni ser ka iz Dan ske.
U su bo tu je odi gra no i po slje dnje ~et vrtfi na le u mu {koj kon ku ren ci ji.
[pa nac Ra fa el Na dal (3) je po bi je dio ^i le an ca Fer nan da Gon za le sa (11) re zul -
ta tom 7:6 (4), 7:6 (2), 6:0. Me~ izme |u Na da la i Gon za le sa po ~eo je u ~et -
vrtak, ali zbog ki {e ni je bi lo mo gu }e da bu de za vr{en pri je su bo te. [pa nac je
si no} u me ~u za pla sman u fi na le igrao s Ar gen tin cem Hu anom Mar ti nom del
Po trom (6), dok su se u dru gom po lu fi na lu sas ta li prvi te ni ser svi je ta [vaj ca rac
Ro d`er Fe de rer i Srbin No vak \o ko vi} (4). Fi na le }e umjes to ve ~e ras bi ti odi -
gra no u po ne dje ljak.
Kim Klaj sters sa vla da la {am pi on ku u po lu fi na lu US ope na
Da sa mo mo gu, uze la
bih ovu lop ti cu i na bi la
ti je u grlo, re kla Se re na
li nij skom su di ji
Le qen dar n| te n| ser Dzon Me k|n ro sma tra da or qa n| za to r|
ÜS ope na mo ra ju na cen tra| nom te re nu na pra v|t| krov ka ko ne b|
do |a z| |o do po m je ra nja me •e va zboq k| se | ve || k|h kas nje nja u ta -
km| •ar skom pro qra mu.
ÜS open v| se ne moze b| t| ozb| |jan tur n|r ako na cen tra| nom te -
re nu ne bude po d| qnut krov. Go d| na ma upo zo ra vam •e| n| ke tur n| -
ra da mo ra ju ne sto pre du ze t|. a|| on| se | da |je pra ve pa me tn|. K| sa
je pro s|e qo d| ne |za zva |a or qa n| za c| on| ha os. a sa da smo do z| vje ||
jos je dnu ve || ku sra mo tu. re kao je Me k|n ro na kon od qa da nja me -
•e va po s|je dnj|h da na ÜS ope na.
Me kin ro: Bez kro va ovo
ni je ozbi ljan tur nir
Ka ro lin Vo zni jac ki
u po lu fi na lu po bi je di la
Ja ni nu Vi kma jer
Se re ni pri je ti su spen zi ja FO TO AFP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful