www.glassrpske.

com

Utorak
8. septembar 2009.

Broj 12.002 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

GO SNSD: Rasprava o entitetskom glasawu opasna za RS
strana 3.

VIJESTI

strana 2.

Proizvo|a~i u BiH najvi{e gube zbog primjene CEFTA

REGION

Doktor iz Oto~ca odbio da pru`i pomo} Srbinu
strana 20.

FOTO: A. ^AVI]

U {kole {irom Srpske krenulo 11.000 prva~i}a

Zvono okupilo |ake
U Republici Srpskoj po~ela nastava u osnovnim i sredwim {kolama
Nastava za oko 108.302 osnovca i 45.903 sredwo{kolca po~ela u svim osnovnim i sredwim {kolama u Republici Srpskoj [kolsko zvono ozna~ilo po~etak nove {kolske godine u 201 centralnoj i oko 540 podru~nih osnovnih {kola, te u 91 sredwoj {koli Vlada RS ove godine izdvojila 758.000 maraka za besplatne uxbenike za 11.000 u~enika prvog i 10.830 u~enika drugog razreda osnovnih {kola

strana 7.

Poslije informacije da je banda Darka Eleza pripremala atentat na premijera Srpske

“Orlovi“ gledaju ka Mundijalu

MUP RS u kontaktu sa svim bezbjednosnim agencijama
O~ekujem adekvatnu reakciju sudstva i tu`ila{tava imaju}i u vidu sve dokaze koje su u tom predmetu prikupili strana 5. istra`ni organi, rekao Dodik
Darko Elez

strana 45.

2 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Osnivawe antikorupcionog tijela

Milorad Dodik ne voli fudbal, dra`a mu je ko{arka. Ali, nema za{to ni dolaziti u Zenicu, jer BiH nema {anse. Turci su ja~i i nema smisla navijati za gubitnike. Razvali}e vas! Rajko Vasi}, izvr{ni sekretar SNSD-a

FOTO: G. [URLAN

Zakon u Parlamentu sredinom septembra
SARAJEVO, BIJEQINA - Zakon kojim se predvi|a osnivawe antikorupcionog tijela na nivou BiH trebalo bi u parlamentarnoj proceduri da se na|e sredinom septembra i ako bude postignuta saglasnost, o ovom zakonu bi se raspravqalo po hitnoj proceduri, ~ime bi zakon mogao da se usvoji do kraja ovog mjeseca. Zamjenik predsjedavaju}eg Zajedni~ke komisije za evropske integracije Zoran Koprivica rekao je za “Glas Srpske“ da se na ju~era{wem sastanku nisu detaqnije upoznali sa svim odredbama zakona, te da }e se zavisno od svih odredbi wegovog sadr`aja odrediti poslanici i delegati tokom parlamentarne procedure. Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o ju~e je u Bijeqini ocijenio da je ideja o formirawu antikorupcionog tima na nivou BiH izvitoperena pri~a jednog od uslova EU. @. D.

Mladen Zirojevi} i Radivoje Brati}

Mladen Ivani}

Sukob oko imenovawa generalnog sekretara SE
PARIZ - ^lan delegacije Par la men ta BiH u Par la mentarnoj skup{tini Savjeta Evrope Mladen Ivani} izjavio je ju~e Srni u Parizu da je upra`weno mjesto generalnog sekretara Savjeta Evrope zbog odre|ene vrste sukoba koja postoji izme|u Parlamentarne skup{tine i Savjeta ministara. Prema Ivani}evim rije~ima, Savjet ministara je utvrdio dva pri je dlo ga za kandidate, ali je Parlamentar na skup {ti na u ju nu odbila da glasa, jer je smatrala da nije ispuwena pravna nor ma, te da ona mo ra biti konsultovana kod izbora kandidata. - Biro savjeta Evrope ju~e je predlo`io da Parlamentarna skup{tina, ipak, na sqede}em zasjedawu 24. septembra glasa o izboru generalnog sekretara - rekao je Ivani}.

Poslije stupawa na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA)

Poqoprivrednici u BiH najvi{e gube
Ako se problem izvoza poqoprivrednih proizvoda iz BiH ne rije{i ni na sastanku ministara zemaqa potpisnica CEFTA 18. oktobra ove godine, BiH }e razmotriti mogu}nost da se djeluje po principu reciprociteta, rekao Zirojevi}
PI[E: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

Mariz Bernio

Podr{ka Sudu i Tu`ila{tvu BiH
SARAJEVO - Francuski ambasador u BiH Mariz Bernio istakla je ju~e tokom susreta sa predsjednicom Suda BiH Medyidom Kreso i glavnim tu`iocem BiH Miloradom Bara{inom da Francuska nudi stru~nu pomo} i `eli da nastavi saradwu sa Sudom i Tu`ila{tvom, kako u predmetima ratnih zlo~ina, tako i organizovanog kriminala. U saop{tewu Ambasade Francuske navodi se da je Bernio primila predsjednika Suda BiH i glavnog tu`ioca na wihov zahtjev i ohrabrila ih da nastave sa naporima radi o~uvawa nezavisnosti ovih insti tu ci ja ko je igra ju centralnu ulogu u sudskom sis te mu BiH, te istakla da je svaka izjava u pravcu osporavawa wihovog postojawa potpu no ne prihvatqiva. Ber nio o~e ku je da }e Par la ment BiH mo }i da ti mo gu }nost ovim institucijama da nastave rad uz podr{ku stranih sudija.

BAWA LUKA - Sektor poqoprivrede pretrpio je naj vi {e gu bi ta ka po sli je stu pawa na sna gu CEF TA sporazuma, a u~estale pritu`be poqoprivrednika iz Srpske i FBiH zbog nemogu}nos ti pla sma na ro be na tr`i{te zemaqa potpisnica CEFTA, sve su osnovanije. Rekao je to ju~e na konfe ren ci ji za no vi na re u Bawoj Luci ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi}, poslije sastanka sa minis trom poqo pri vre de, {u mar stva i vo do pri vre de RS Radivojem Brati}em. - Pri tu `be do ma }ih poqoprivrednih proizvo|a~a sve su opravdanije i sigurno je da }e resorno ministarstvo imati dosta aktivnosti, da bismo na{e privrednike doveli u {to ravnopravniji

po lo `aj ka da je u pi tawu spoqnotrgovinska razmjena poqoprivrednih proizvoda sa susjednim zemqama, a prije svega, sa Srbijom i Hrvatskom - istakao je Zirojevi}.

PRITU@BE doma}ih poqoprivrednika sve opravdanije
On ka`e da je u rje{ewu ovog problema uloga Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH koordiniraju}a i da nastoji da zahtjeve poqoprivrednika iz BiH prenese Savjetu ministara i Parlamentu BiH radi korekcije ve} postoje}ih i dono{ewa novih propisa, a sve s ciqem popravqawa polo`aja doma}ih poqoprivrednika. - O problemu izvoznika poqoprivrednih proizvoda iz BiH obavije{ten je i ge-

neralni sekretarijat CEFTA u Podgorici. O~ekujem da }e 18. oktobra ove godine, na sastanku ministara zemaqa potpisnica CEFTA, do}i do kon kre tnih raz go vo ra s ciqem rje{avawa ovih problema - kazao je Zirojevi} i istakao da }e, ako se ni tada ne rije{e problemi u prometu poqoprivrednih proizvoda, sa en ti tet skim mi nistarstvima poqoprivrede i trgo vi ne i in spe kcij skim or ga ni ma BiH ra zmo tri ti mogu}nosti da se djeluje po principu reciprociteta. Brati} je kazao da apsolu tno ni su ta ~ne op tu `be Hrvatske da BiH kr{i Sporazum o slobodnoj trgovini navodnom nelegalnom tranzicijom mlijeka, jer se u tim op tu `ba ma ciqano ide na “Mlijekoprodukt“ iz Kozarske Dubice. - BiH }e, ako se u skorijem periodu ne rije{i pro-

blem doma}ih poqoprivrednih proizvo|a~a, biti prinu|ena da vrati istom mjerom - dodao je Brati}.

Srbija i Hrvatska
Radivoje Brati} rekao da je Srbija u prvoj polovini ove godine u spoqnotrgovinskoj razmjeni sa partnerima CEFTA imala suficit 788 miliona KM, dok Hrvatska kao mogu}i prijedlog bescarinskih barijera navodi destimulaciji uvoza uvo|ewem ciqnih dozvoqenih mjera iz domena tehni~kog zakonodavstva, kontrola kvaliteta, standarda i inspekcijske kontrole. On je napomenuo da poqoprivrednici pri izvozu iz BiH u Srbiju pla}aju preskupe kontrole i analize pile}eg mesa.

Bo{wa~ki delegati dostavili apelaciju Ustavnom sudu BiH

Tra`e suspenziju Poslovnika
BAWA LUKA - Klub Bo{waka u Vije}u naroda Republike Srpske ju~e je u apelaciji dostavqenoj Ustavnom sudu BiH zatra`io privremeno stavqawe van snage Poslovnika o radu Ustavnog suda RS, potvrdio je “Glasu Srpske“ {ef Kluba Bo{waka u Vije}u naroda RS Edin Rami}. - Poslovnik o radu Ustavnog suda RS je neustavan, jer omogu}ava diskriminaciju i preglasavawe Bo{waka u RS. Tra`imo da ovaj poslovnik bude stavqen van upotrebe dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o wegovoj ustavnosti - rekao je Rami}.

www.glassrpske.com
Ne mogu da shvatim da poslije ubistva premijera Srbije Zorana \in|i}a na ovim prostorima i daqe su planirana takva zlodjela. Drago mi je da policijski organi dr`ava biv{e Jugoslavije sara|uju u interesu svih da bi pohapsili kriminalce i atentatore. Email: srdjan_golic@hotmail.com Stranci u BiH zara|uju {to prosje~an stanovnik ove dr`ave ne}e mo}i da ostvari dok je `iv. Nije ni ~udo {to ne}e da zatvore OHR i da idu u svoje dr`ave. Dovoqno je sjetiti se kako smo `ivjeli kada stranci nisu ni znali gdje se nalazi tamo neka Bosna i Hercegovina. Email: gordana.bl@yahoo.com

KO[ARAC: Apelacija - instrukcija iz Sarajeva
Dodao je da }e Klub Bo{waka danas Ustavnom sudu RS predati zahtjev za ocjenu ustavnosti akata Narodne skup{tine RS koji su objavqeni u “Slu`benom glasniku RS”, a o kojima se bo{wa~ki delegati nisu izjasnili. [ef Kluba Srba u Vije}u naroda RS Sta{a Ko{arac ka-

zao je da su zahtjevi bo{wa~kih delegata neosnovani. - Bo{wa~ki delegati bi kona~no morali da iza|u iz politikanskih okvira. Wihova apelacija Ustavnom sudu BiH je instrukcija iz Sarajeva - istakao je Ko{arac.

Dodao je da bo{wa~ki delegati nisu `eqeli da se u predvi|enom ustavnom roku izjasne o aktima usvojenim na posqedwoj sjednici NSRS i da sada “nepotrebno problematizuju politi~ku situaciju“. M. F.

TVRDOGLAVOST
Sta{a Ko{arac je rekao da bi bo{wa~ki delegati morali da uva`e ~iwenicu da “tvrdoglavost u politici ne mo`e donijeti nikome korist, niti bilo kakve politi~ke poene“. - Pozivam ih da radimo u skladu sa zakonima i Ustavom RS na dobrobit svih u RS ka`e Ko{arac.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 3

Hrvatski ministri na sjednici Vlade FBiH
SARAJEVO - Ministri iz reda hrvatskog naroda prisustvova}e sjednici Vlade FBiH u srijedu na kojoj }e biti imenovana radna grupa za analizu rje{ewa izgradwe autoputa na koridoru 5C, javile su agencije. Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} i wegovi zamjenici Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac dogovorili su se na ju~era{wem Kolegijumu Vlade da na sqede}oj sjednici bude razmatrana i informacija o snabdijevawu prirodnim gasom.

Otvarawe rasprave o entitetskom glasawu u Parlamentu BiH veoma opasno za Srpsku, kazao Dodik. Ne vjerujem im kada ka`u da je za wih entitetsko glasawe svetiwa, jer za wih je svetiwa samo novac, rekao [piri}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Rasprava o entitetskom glasawu opasna za Srpsku
}e da u istom trenutku problematizuju pitawe entitetskog gla sawa kao i li der Stranke za BiH Haris Silajyi} - kazao je [piri}. Dodao je da predstavnici partija koji problematizu ju pi tawe en ti tet skog glasawa javnosti moraju re}i za{to to rade. - Ne vjerujem im kada ka`u da je za wih entitetsko glasawe svetiwa, jer za wih je svetiwa samo novac - rekao je [piri}.

Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata o politi~koj situaciji

BAWA LUKA - Pojedini krugovi iz me|unarodne za je dni ce po ku {a va ju da objedine i aktiviraju odre|ene grupe koje rade na desta bi li za ci ji Re pu bli ke Srpske, a u tom kontekstu mo `e mo da po sma tra mo i naprasno otvarawe rasprave o entitetskom glasawu. Izja vio je ovo ju ~e u Bawoj Lu ci pred sje dnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik po sli je sje dni ce Gla vnog odbora ove stranke. - Otva rawe ras pra ve o entitetskom glasawu u Parlamentu BiH je veoma opasno za Srpsku - ka zao je Dodik. Potpredsjednik SNSDa Nikola [piri} kazao je da partije iz RS koje otvaraju raspravu o entitetskom gla sawu “vi {e li ~e na stranke me|unarodne dopune nego partije koje zastupa ju izvor ni stav gra |a na RS“. - Volio bih da te partije po tra `e le gi ti mi tet u gra|anima RS, jer je nemogu-

STRANCI samo u drugostepenom postupku za ratne zlo~ine
GO SNSD-a podr`ao je rad predstavnika RS u institucijama BiH. Data je i podr{ka predsjedavaju}em Savjeta ministara BiH Nikoli [piri}u u vezi sa imenovawima ministra bezbjednosti BiH i ~elnih qudi agen ci ja i Direkcije za evropske integracije. - Nismo protiv imenovawa ministra bezbjednosti BiH, ali smo protiv na~ina na koji SDA `eli da rije{i ovo pi tawe. Oni `e le da rje{avaju samo ono {to je za wih va`no - rekao je Dodik. GO SNSD-a ocijenio je da je RS poli ti ~ki i eko nomski stabilna. - SNSD po dr`a va Dej tonski sporazum {to zna~i da `eli da o~uva strukturu BiH koju ~ine dva entiteta i tri konstitutivna naroda i ostali. U BiH se moramo vratiti na izvorne pozicije Dejtona - istakao je Dodik. GO SNSD-a sma tra da BiH ne mo `e na pre do va ti na evropskom putu sa Kance-

Radoji~i}, Radmanovi}, Dodik i [piri} dolaze na sjednicu Glavnog odbora SNSD-a u Bawoj Luci

FOTO: S. ILI]

Imenovawa
[piri} je kazao da je spreman da se pitawe imenovawa u institucijama BiH rije{i odmah. - Nemam potrebe da mijewam stav u vezi sa imenovawima. To mo`emo da obavimo odmah, ali SDA poku{ava da obezbijedi jedinstvo sa bo{wa~kim partijama na principu podjela, a ne onoga {to javno promovi{u - naveo je [piri}.

larijom visokog predstavnika i me|unarodnim sudijama i tu `i oci ma u do ma }em pravosu|u. - BiH ne mo`e nastaviti put ka EU ako se nalazi pod me |u na ro dnim pro te ktoratom. Tako|e, strane sudi je i tu `i oci mo gu da os ta nu sa mo u dru gos te pe nom postupku u odjeqewima za ratne zlo~ine. Svi ostali treba da odu iz zemqe naglasio je Dodik. Dodao je da za ovu parti ju “pos to ji sa mo vi so ki predstavnik, a svi ostali u OHR-u su osobqe te kancela ri je i wiho vi sta vo vi nisu relevantni“. Dodik je kazao da je GO SNSD-a oci je nio da se ulas kom u izbor nu go di nu

tre ba pres ta ti sa po li ti ~kim raz go vo ri ma o us ta vnim pro mje na ma BiH, jer }e to do ves ti do do da tnih problema. - Neki `ele da nam nametnu pitawe ustavnih promjena iako postoje}i Ustav ni je usvo jio Par la ment BiH. SNSD ne}e u~estvovati u tom procesu ako ga budu vodili stranci. Zala`emo se za uspos tavqawe po se bnog parlamentarnog tijela na nivou BiH koje treba da rje{ava to pitawe - naglasio je Dodik. GO SNSD-a je saop{tio da podr`ava rad zamjenika mi nis tra inos tra nih po slova BiH Ane Tri{i}-Babi} ko ja “uka zu je na probleme u funkcionisawu

Mi nis tar stvu inos tra nih poslova BiH“. - Klub po sla ni ka SNSD-a u Parlamentu BiH pokrenu}e raspravu o stawu u MIP-u - re kao je [pi ri}. GO SNSD-a odlu~io je da 5. oktobra ove godine orga ni zu je sa vje to vawe za 120.000 ~la no va stran ke,

dok }e Konvencija SNSD-a posve}ena sqede}im izborima u BiH bi ti odr`a na u aprilu 2010. godine. Predstavnici SNSD-a u srijedu }e u Narodnoj skup{ti ni RS odr`a ti sas ta nak sa ~el ni ci ma Srpske de mo krat ske stran ke o po liti~koj situaciji u RS i BiH.

NOVO MINISTARSTVO
Milorad Dodik je rekao da }e se u narednim mjesecima u}i u proceduru izmjene zakona o organizaciji Vlade RS ~ime }e biti ukinuto Ministarstvo za izbjegle i raseqene osobe RS, a bi}e osnovano Ministarstvo energetike RS. - Ne}emo se prestati baviti pitawem izbjeglih koje je dobrim dijelom ve} i rije{eno. Tim poslom bavi}e se posebno odjeqewe jednog od postoje}ih ministarstava - precizirao je Dodik.

Trebiwac Borislav Tasovac uhap{en u Novom Sadu
BAWA LUKA - Borislav Tasovac (28) iz Trebiwa, osumwi~en da je 1. avgusta ubio Krstivoja Mijovi}a, a te{ko ranio Simeona Du~i}a, uhap{en je ju~e u Novom Sadu, izjavio je Srni ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o. ^a|o je kazao da, ako se steknu uslovi za izru~ewe, {to zna~i da se utvrdi da Tasovac nije dr`avqanin Srbije, bi}e isporu~en BiH, odnosno Okru`nom tu`ila{tvu Trebiwe. Tasovac, koji je u no}i izme|u 1. i 2. avgusta u trebiwskom Starom gradu, ispred qetne ba{te kafi}a “Skaj“, ubio Krstivoja Mijovi}a a te{ko ranio Simeona Du~i}a, do ju~e je bio u bjekstvu.

Joci} negirao umije{anost u ubistvo Pukani}a
BEO GRAD - Sre ten Jo ci}, po znatiji kao Joca Amsterdam, negirao je ju~e pred sudom u Zagrebu bilo kakvu umije{anost u ubistvo vlasnika lista “Nacional“ Ive Pukani}a. - Joci} je u neposrednom kontaktu sa hrvatskim tu`iocem imao priliku da ga uvjeri da sa ubistvom Pukani}a nema nikakve veze. Da je toga svjestan i hrvatski tu`ilac govori i ~iwenica da je saslu{an u svojstvu svjedoka. Da ima veze sa ubistvom predlo`ili bi da bude saslu{an u svojstvu okrivqenog - rekao je Beti Joci}ev branilac Milan Deliba{i}.

Radnica hotela iskasapila svoje dvije k}erke
LON DON - Ra dni ca ho te la is ka sa pi la je svo je dvi je k}er ke na spa vawu, po {to je oba vi jes ti la pri ja teqe da }e u~i ni ti ne {to stra {no, ja vio je ju ~e Ta njug. Rek ha Ku ma ri-Ba ker je us mrti la k}er ke Da vi nu (16) i Ja smin (13) ku hiwskim no `em u ner vnom ras troj stvu, izja vio je tu `i lac Yon Far mer. On je re kao da se Ku ma ri-Ba ker ni je sla ga la sa svo jim biv {im su pru gom u ve zi sa sta ra teqstvom i bri go m o d j e c i i `e q el a j e d a i s ka l i b i j e s n a ov a j na ~in. A d v o k a t i Ku m a r i - B a ke r su i s t a k l i d a j e on a ozbiqan du {e vni bo le snik ~im je bi la spo so bna da ubi je svo ju dje cu.

4 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Elezova “hobotnica“
Kraci mre`e me|unarodne kriminalne “hobotnice“ Darka Eleza izuzetno su bili aktivni u Isto~nom Sarajevu i u Bawoj Luci, a dio wih je jo{ uvijek na slobodi. ^iwenica da je Elezova grupa pripremala i atentat na premijera RS Milorada Dodika mora}e dovesti do novih hap{ewa starih Elezovih saradnika. Jasno je da se Elez specijalizovao za naNa `alost svih, ru ~i vawe ubis tva i Darko Elez je u zatvoru, a wegovi krivi~na djela u Srpskoj, a ne po Srbiji. planovi su Koliko je mirovao u osuje}eni. Srbiji, ~uvaju}i se da Stanovnici ne padne tamo, toliIsto~nog Sarajeva ko se an ga `o vao na su kona~no odahnuli, “radu“ po Srpskoj. Za nimqivo da Tu a karte tek treba `i la{ tvo BiH o da se slo`e. U sve mu to me, pa i o wima }e se na}i pripremi atentata mnogi asovi, ali i na Dodika, ka`e da dame. I po neki ne zna ni{ta iako su xoker u rukavu sve policijske agencije u BiH pro te klih godina upozoravale na to. U svim tim upozorewima pomiwao se Elezov “zemunski“ prijateq Sre}ko Kalini}. Jo{ 2006. godine MUP Kantona Sarajevo svim policijskim agencijama u BiH dostavio je informaciju da su pripadnici zloglasnog “zemunskog klana“ anga`ovani za izvr{ewe atentata na premijera Dodika. Kao izvr{ioca MUP Kantona Sarajevo ozna~io je Kalini}a, egzekutora “zemunskog klana“ i druga Darka Eleza. I nekada{wi ministar policije Srbije Dragan Jo~i} obavijestio je Dodika 2006. godine da grupa kriminalaca priprema atentat na wega. Prema toj informaciji, premijera Srpske tada je trebalo da likvidira grupa okupqena na Jahorini. Pro{le godine je i SIPA upozorila MUP RS da odbjegli pripadnici “zemunskog klana“ planiraju atentat na Dodika. Boqe poznavaoce ne ~udi {to Tu`ila{tvo BiH nema podataka o planovima Elezove grupe, jer ono nije ni otvorilo tu istragu. Istragu je u decembru pro{le godine otvorilo Specijalno tu`ila{tvo Srbije, a u wu je Tu`ila{tvo BiH ukqu~eno tek u aprilu ove godine. Da je posao kojim treba da se bavi prepu{ten samo Tu`ila{tvu BiH, Elez i ~lanovi wegove bande, kao i do sada, jo{ uvijek bi bili na slobodi. Sli~an primjer je i Specijalno tu`ila{tvo RS formirano upravo da bi se bavilo organizovanim kriminalnim grupama. Na `alost svih wih, ali i medija ~iji je bio qubimac i koji ga i danas peru, Darko Elez je u zatvoru, a wegovi planovi su osuje}eni. Stanovnici Isto~nog Sarajeva su kona~no odahnuli. A karte tek treba da se slo`e. U wima }e se na}i mnogi asovi, ali i dame. I po neki yoker u rukavu.

Komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skup{tine BiH

Komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skup{tine BiH

Interpol BiH da obrazlo`i postupke
Odjeqewe Interpola u BiH treba da odgovori da li je prekora~ilo uobi~ajenu proceduru i ovla{}ewa u postupcima koji su doveli do obustave distribucije potjernica Interpola Beograd, istakao Kalabi}
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Kqu~no pitawe na koje treba da odgovori Odjeqewe Interpola u BiH jeste to da li je prekora~ilo uobi~ajenu proceduru i ovla{}ewa u postupku koji je preduzelo u vezi sa potjernicama Interpola Beograd za dr`avqani ma BiH osumwi~enim za zlo~ine u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu. Rekao je to ~lan Komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH Drago Kalabi}.

Komisija bi danas trebalo da razmatra informaciju Interpola BiH o potjernicama Interpola Beograd kao i dopis nekada{weg na~elnika Slu`be za operativnu podr{ku SIPA Radislava Jovi~i}a kojeg je prije nekoliko mjeseci smijenio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Kalabi} ka`e da }e osuditi na~in na koji su komentarisane stvari i vo|eni postupci u vezi sa potjernicama Interpola Beograd, a koje su poslije li~nog odlaska u Lion biv{eg ministra bezbjednosti u BiH

Tarika Sadovi}a obustavqene. - Interpol BiH nije bo{wa~ka ustanova ve} svih dr`avqana BiH. Postupke u vezi sa potjernicama mora}e detaqno da obrazlo`e - rekao je Kalabi}.

KOMISIJA razmatra i dopis Radislava Jovi~i}a
Predsjedavaju}i Komisije Branko Zrno istakao je da je informacija o potjernicama stigla sa zaka{wewem ne `ele}i da je komentari{e prije nego {to ~lanovi Komisije ne zauzmu stav o wenom sadr`aju. ^lan Komisije Slobodan [araba istakao je da nije zadovoqan Informacijom koju je Odjeqewe Interpola u BiH dostavilo jer je u woj sadr`ana samo procedura postupaka, bez konkretnih obrazlo`ewa za poteze koje su napravili. - Takvu informaciju ne mogu da prihvatim i danas }emo proslijediti pitawa na ko-

JOVI^I]
Kalabi} ka`e da je Komisija za odbranu i bezbjednost BiH i ranije razmatrala i zauzimala stav o razli~itim smjenama pa izuzetak ne bi trebalo da bude ni “slu~aj Jovi~i}“. - Komisija je nadle`na da zauzme stav o smjeni Radislava Jovi~i}a ako bude dovoqno materijala za analizu. Ako i ne bude tako, slu~aj }e biti razmotren kada se prikupe sve ~iwenice - rekao je Kalabi}.

ja treba da nam odgovori Odjeqewe Interpola u BiH - rekao je [araba i dodao da u potpunosti podr`ava Jovi~i}ev dopis Komisiji jer svaka smjena od strane visokog predstavnika u BiH zadire u osnovna qudska prava. - Treba ukinuti sankciju koju je nalo`io Incko i omogu}iti mu da se vrati na posao - rekao je [araba. Zrno je kazao da }e komisija, najvjerovatnije, dopis Radislava Jovi~i}a da proslijedi Ministarstvu bezbjednosti BiH na razmatrawe kao instituciji u ~ijoj je nadle`nosti SIPA u kojoj je Jovi~i} prije nego {to je smijewen bio zaposlen. Jovi~i} je kazao da je zatra`io od ~lanova Komisije da preispitaju zakonitost odluke visokog predstavnika i te{kih op tu `bi ko je su na wegov ra~un iznesene, a koje su, ka`e, ujedno i razlog tome {to je ve} puna tri mjeseca bez posla i primawa.

Nova akcija pripadnika Agencije za istrage i za{titu u Prijedoru

Qepoja uhap{en zbog Kori}ana
PRI JE DOR - Pri pa dnici Agencije za istrage i za {ti tu (SI PA) ju ~e oko pet ~asova su u nasequ Tukovi u op {ti ni Pri je dor uhap si li Ma rin ka Qepo ju (43) osumwi~enog za zlo~in protiv ~ovje~nosti, odnosno u~es tvo vawe u stri jeqawu vi{e od 200 lica bo{wa~ke i hrvat ske na ci onal nos ti na lo ka li te tu Ko ri }an ske stijene 1992. godine. To je saop{tilo Tu`ila{tvo BiH po ~ijem je nalogu Qerpoja i uhap{en. Qepoja je, prema informa ci ja ma iz Tu `i la{ tva BiH, osumwi~en da je 21. avgusta 1992. godine u~estvovao u strijeqawu vi{e od 200 lica koja su prethodno izdvojena iz konvoja kojim su tran spor to va ni za je dno sa ostalim civilima nesrpske nacionalnosti prema Travniku. tacija u vezi sa ratnim periodom. Izvje{taj o obavqenoj pretrazi bi}e dostavqen Sudu BiH - saop{tila je SIPA. Qepoja je predat tu`iocu Tu`ila{tva BiH, koji }e po sli je wego vog sa slu {awa odlu ~i ti o odre |i vawu pritvora. Do sada je zbog zlo~ina na Kori}anskim stijenama 13 li ca uha p{e no i po di gnu to je de set op tu `ni ca. SIPA je, po nalogu Tu`ila{tva BiH, 27. avgusta ove godine u Prijedoru uhapsila Petra ^iv~i}a i Branka Topolu. P. [.

Slobodan Bo{kovi}, ~lan Savjeta RAK-a
U RAK-u na sceni pqa~ka, kriminal i mahinacije u vezi sa zapo{qavawem i namje{tawem konkursa.

Porodica i kom{ije
Hap{ewe Marinka Qepoje ~lanovi wegove porodice ju~e nisu `eqeli da komentari{u. Za razgovor nisu bile raspolo`ene ni wegove kom{ije u nasequ Tukovi gdje se nalazi Qepojina porodi~na ku}a. On je posqedwih nekoliko godina radio kao ku}ni majstor u prijedorskom Domu penzionera.

TOKOM PRETRESA prona|ena odre|ena dokumentacija
Poslije hap{ewa, pripadnici SIPA obavili su, na osno vu na lo ga Su da BiH, pre tres po ro di ~ne ku }e osumwi~enog, kao i ostalih prostora koje je koristio. - Tom je prilikom prona|ena i odre|ena dokumen-

Kemal Huseinovi}, direktor RAK-a
Zaustavili planirani razvoj i investicije vrijedne najmawe dvije milijarde KM.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 5

Poslije informacije da je Elezova banda pripremala atentat na premijera RS

MUP RS je u kontaktu sa svim bezbjednosnim strukturama regiona s ciqem onemogu}avawa i spre~avawa najte`ih krivi~nih djela. Istraga vezana za ovu kriminalnu grupu je u toku i ne mogu davati informacije o detaqima iz istrage, rekao ^a|o

MUP RS u kontaktu sa svim agencijama

Tu`ila{tvo BiH

Nezadovoqni presudom za Momira Savi}a
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH, nezadovoqno visinom kazne, ulo`ilo je `albu na prvostepenu presudu Suda BiH, kojom je Momir Savi} osu|en na robiju u trajawu od 18 godina zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti. - Tu`ila{tvo smatra da sud, iako je potpuno i pravilno utvrdio ~iweni~no stawe i primijenio odredbe krivi~nog postupka i zakona, nije pravilno odmjerio kaznu. Tu`ila{tvo smatra da je kazna od 18 godina zatvora preniska u odnosu na ozbiqnost krivi~nih djela za koje je osu|en - navedeno je u `albi tu`ila{tva. Savi} se tereti da je u vrijeme djelovawa U`i~kog korpusa biv{e JNA, a zatim kao komandir 3. ~ete Vi{egradske brigade VRS, od aprila do septembra 1992. godine, progonio, ubijao, zatvarao, silovao i mu~io bo{wa~ke civile u Vi{egradu. N. T.

Ha{ko tu`ila{tvo

Zatra`ene do`ivotne kazne za oficire VRS
HAG - Tu `i lac Ha {kog tribunala Piter Mekloski zatra`io je ju~e da se sedmorici biv{ih oficira polici je i Voj ske Re pu bli ke Srpske izreknu kazne do`ivotnog zatvora zbog wihove uloge u genocidu nad srebreni~kim muslimanima u qeto 1995. godine, javqa dopisnik Srne. Proces je trajao vi{e od tri godine, a wime su obuhva}eni nekada{wi bliski saradnici komandanta Glavnog {taba
FOTO: ARHIVA

Darko Elez PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Ministar unu tra{wih po slo va RS Stanislav ^a|o rekao je da policija RS veoma ozbiqno razmatra svaku vrstu informacije o kriminalnim aktivnostima grupe Darka Eleza i da je u kontaktu sa svim bezbjednosnim strukturama regiona s ciqem onemogu}avawa i spre~avawa najte`ih krivi~nih djela. Ka ko je ju ~e “Gla su Srpske“ rekao izvor blizak srpskim istra`nim organima, Elezova grupa, ~iji ~lanovi su 1. septembra pohap{eni u RS i

Srbiji, pripremala je atentat na premijera RS Milorada Dodika. Izvori bliski istrazi navode da se utvr|uju motivi i naru~ioci ubistava. - Istraga vezana za ovu kri mi nal nu gru pu po svim aspektima wihovog kriminalnog djelovawa je u toku i ne mogu davati informacije o detaqima iz istrage - rekao je ju~e ^a|o. Dodao je da vi{e informacija mo`e da da jedino Tu`ila{tvo BiH i Tu`ila{tvo Srbije. I direktor policije RS Uro{ Pena rekao je da policija ne mo`e da komentari{e

istragu u ovoj fazi. Portparol Specijalnog suda Srbije Maja Kova~evi} ka`e da su svi podaci u istrazi slu`bena tajna, a kada bi istra`ni sudija i rekao da je istraga do{la do takvog podatka, to ne bi bilo za javnost.

SPECIJALNO tu`ila{tvo Srbije: Podaci u istrazi slu`bena tajna
Ministar policije Srbije Ivica Da~i} izjavio je ju~e da je hap{ewem Eleza sprije~eno nekoliko likvidacija, ali da me|u metama nisu trebali da budu visoki funkcioneri Srbije. - Istraga u slu~aju kriminalne grupe koju je predvodio Darko Elez i daqe traje - ponovio je Da~i}. Jedini o istrazi koja se vodi mogao je da govori portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. - U dosada{woj istrazi nismo do{li do informacije da je Elezova banda priprema-

DODIK
Premijer RS Milorad Dodik rekao je da je najva`nije da su ~lanovi kriminalne grupe Darka Eleza zavr{ili iza re{etaka. - O~ekujem adekvatnu reakciju sudstva i tu`ila{tava, imaju}i u vidu sve dokaze koje su u tom predmetu prikupili istra`ni organi - rekao je Dodik, dodaju}i da su mnogi osporavali aktivnosti Vlade RS u borbi protiv kriminala. - Ova akcija je dokaz da se permanentno bavimo tim pitawem. Na`alost, moram da izrazim nezadovoqstvo ~iwenicom da rad policije nisu pratili sudovi i tu`ila{tava - rekao je Dodik.

la atentat na Dodika - ka`e on. Jo{ 14. novembra 2006. godine MUP Kantona Sarajevo dostavio je svim policijskim agencijama u BiH informaciju da su pripadnici zloglasnog “zemunskog klana“ koji su jo{ na slobodi anga`ovani za izvr{ewe atentata na Dodika. U toj informaciji navedeno je bilo da je izvr{ilac atentata na Dodika trebalo da bude odbjegli “zemunac“ Sre}ko Kalini}, koji je, prema saznawima policije RS, proteklih godina odra|ivao poslove za Darka Eleza. Nekada{wi ministar policije Srbije Dragan Jo~i} obavijestio je Dodika u martu 2006. godine da bi dvadesetak biv{ih pripadnika “crvenih beretki“, koji se nalaze na Jaho ri ni, za wega mo gli da predstavqaju opasnost. Agencija za istrage i za{titu BiH upozorila je ponovo pro{le godine MUP RS da odbjegli pripadnici “zemunskog klana“ planiraju atentat na Dodika.

VRS Ratka Mladi}a, kao {to je Qubi{a Beara, koji je bio {ef bezbjednosti u Glavnom {tabu VRS. Beara je, kako isti~e optu`ba, imao kqu~nu ulogu u organizaciji ubistva hiqada muslimana iz srebreni~ke enklave. Za genocid u Srebrenici, osim Beare, optu`eni su Vujadin Popovi}, Drago Nikoli}, Qubomir Borov~anin i Vinko Pandurevi}, a za zlo~ine protiv ~ovje~nosti Radivoj Mileti} i Milan Gvero.

Ha{ki tribunal

Tre}e op{tinsko tu`ila{tvo Beograd

@alba na ukidawe pritvora Vu~ini}u
BEOGRAD - Tre}e op{tinsko tu`ila{tvo ulo`ilo je ju~e `albu zbog odluke suda kojom je Sini{i Vu~ini}u ukinut pritvor, a on pu{ten da se brani sa slobode. Protiv Vu~ini}a je nedavno podignut optu`ni prijedlog zbog krivi~nog djela ugro`avawa bezbjednosti zato {to je uputio prijetwe smr}u poslaniku @arku Kora}u i novinaru nedjeqnika “Vreme“ Milo{u Vasi}u. Za to krivi~no djelo zaprije}ena je kazna do tri godine zatvora, zbog ~ega je zakonski predvi|eno da tu`ilac podi`e optu`ni prijedlog umjesto optu`nice. Op{tinski tu`ilac Gordana ^oli} izjavila je Tanjugu da je tu`ila{tvo ulo`ilo `albu na rje{ewe suda kojim je ukinut pritvor Vu~ini}u, jer smatra da postoje razlozi zbog kojih mu je pritvor prvobitno odre|en - da postoji bojazan da }e ponoviti krivi~no djelo za koje se tereti.

Istraga o maltretirawu Srba
BIHA] - Uprava polici je Un sko-san skog kan to na naredila je sprovo|ewe is tra ge i unu tra{wu kon trolu rada saobra}ajne poli ci je ovog kan to na, ko ja je, pre ma tvrdwama ne ka da{wih mje{tana sela Doqani, 29. av gus ta na pu tu Bi ha} - Bo san ski Pe tro vac, za us tavqala srpsko sta no vni{ tvo, mal tre ti ra la ih i neo sno va no ka`wavala. Ovo je za “Glas Srpske“ ka zao por tpa rol MUP-a Unsko-sanskog kantona Ale [iqdedi}.

MUP Unsko-sanskog kantona o ka`wavawu srpskog stanovni{tva iz Doqana
}e biti sprovedena detaqna istraga. Pred sje dnik Crkve nog upra vnog odbo ra Doqani Boro Divjak je kazao da su se prognani Srbi iz biha}kog sela Doqani okupili 29. av gus ta oko spaqene crkve u ovom se lu na svoj drugi sabor poslije progona 1995. godine, a na povratku iz Doqana pre sre li su ih po li caj ci Un sko-san skog kantona. On i drugi mje{tani tvrde da su ih policajci bez ikakvog razloga i povo-

VLADIKA Hrizostom uputio dopis policiji
Prema wegovim rije~ima, Uprava policije primila je dopis potpredsjednika Vlade Federacije BiH Gavri la Gra hov ca u ko jem se nalazi `alba vladike biha}ko-petrova~kog Hrizostoma na rad saobra}ajne policije ovog kan to na, po sli je ko je

da maltretirali, ka`wavali i vrije|ali. Vla di ka Hri zos tom je toga dana Doqane napustio ranije, ali je odmah obavije{ten o ovom incidentu, posli je ~e ga je upu tio do pis Ministarstvu unutra{wih poslova FBiH i potpredsjedniku Vlade FBiH, protestuju}i zbog ovih provokacija i ka`wavawa. U Doqane se nije vratio niko od prijeratnog srpskog stanovni{tva. D. K.

Sudanska novinarka Lubna Ahmed al-Husein osu|ena je ju~e zbog no{ewa pantalona na nov~anu kaznu od 200 dolara, javila je Beta. Ako novinarka ne plati kaznu, mora}e da izdr`ava zatvorsku kaznu od mjesec dana, naveo je sud. - Ne}u da platim kaznu, vi{e volim da idem u zatvor - rekla je novinarka poslije presude. Lubna Ahmed al-Husein je uhap{ena u julu u jednom restoranu u Kartumu zajedno sa jo{ 12 `ena zbog “nepristojnog izgleda“, jer su nosile pantalone.

6 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Na qetovawe u Kumbor putuje 55 djece

Dru{tvo
Fond PIO Republike Srpske

BAWA LUKA - Dvanaesta smjena u~enika u projektu “Socijalizacija djece Republike Srpske - 2009“ danas putuje na qetovawe u Kumbor, saop{teno je ju~e iz Javnog fonda za dje~iju za{titu RS. U saop{tewu se navodi da u Kumbor putuje ukupno 91

osoba, od ~ega 55 djece, osam vaspita~a, 21 roditeq, qekar, dva sportska animatora, dva studenta i jedan koordinator. U ovoj grupi na qetovawe putuju djeca iz Prijedora, Bawe Luke, Gradi{ke, Doboja i Bijeqine. T. M.
FOTO: ARHIVA

Danas isplata penzija za avgust
BI JEQINA - Ko ri sni ci ma Fon da PIO Re pu bli ke Srpske danas po~iwe isplata penzija za avgust, javila je Srna. Avgustovske penzije bi}e ispla}ene u punom iznosu, pri ~emu je najni`a 160 maraka, a najvi{a 1.564 maraka, saop{teno je ju~e iz Fonda PIO RS. Iznos potrebnih sredstava za is pla tu av gus tov ske pen zi je je 71.644.417 KM, a prosje~an iznos samostalne penzije za avgust je 335 KM. Avgustovske penzije bi}e ispla}ene za 216.441 korisnika, od kojih je u RS 182.213 korisnika, a 34.228 sa prebivali{tem u drugim dr`avama.

Direkcija za robne rezerve RS

Poqoprivrednicima sjeme za jesewu sjetvu
BAWA LUKA - Direkcija za robne rezerve RS najavila je da }e poqoprivrednicima najvjerovatnije obezbijediti sjemensku p{enicu za jesewu sjetvu, te da bi se u narednih se dam da na tre ba li zna ti uslovi i mjesto preuzimawa sjemenske p{enice, saop{teno je ju~e iz Ministarstva trgovine i turizma RS. U saop{tewu se navodi da su poqoprivredni proizvo|a~i za 17.800 tona regresiranog mineralnog |ubriva za proqe}nu sjetvu, Direkciji vratili oko 8.730 tona merkan til ne p{e ni ce ovo go di{weg roda. - Do kraja godine Direkcija o~ekuje da }e joj poqoprivrednici za uzeti regres vratiti jo{ od 15.000 do 20.000 tona merkantilnog kukuruza navodi se i saop{tewu. T. M.
Bawolu~ka robna ku}a “Boska”

“Delta-Zekstra“ nije izmirila obaveze prema radnicima “Boske“

Bawolu~ke turisti~ke agencije

Najve}e interesovawe za odmor u Tunisu

U toku je realizacija kredita kojim }e radnici biti ispla}eni. Dio novca je obezbije|en, tako da o~ekujemo da bi do sredine mjeseca radnicima trebalo da budu ispla}ena zaostala dugovawa, rekao Savanovi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Isplata dugovawa sredinom mjeseca
govawa - rekao je Savanovi}.

BAWA LUKA - U bawolu~kim turisti~kim agencijama ka`u da su stanovnici za odmor u septembru i oktobru najvi{e zainteresovani za odlazak u Tunis, javila je Srna. Sedam dana u polupansionu u Tunisu ko{ta 270 evra, a u turisti~kim agencijama ka`u da je promet ne{to umawen u odnosu na pro{lu godinu, ali da nemaju razloga da budu nezadovoqni poslovawem ovog qeta. Ovog qeta, kako isti~u u agencijama, od stranih destinaci ja naj tra `e ni je su bi le Egi pat i Tur ska, ali Tu nis predwa~i, dok je ne{to mawa potra`wa bila za qetovawe na Crnogorskom i Hrvatskom primorju. U nekim agencijama posqedwi mjesec tra`ena su i ne{to atraktivnija odmarali{ta, poput Sej{ela i Kube. Za toplu jesen, izme|u ostalog, agencije nude nezaboravna grupna putovawa za Prag, Budimpe{tu i Zlatibor.

BAWA LUKA - Radnici bawolu~ke robne ku}e “Boska“ jo{ nisu dobili ni{ta od do go vo re nih sred sta va sa konzorcijumom “DeltaZek stra“, a prve is pla te mo gu o~e ki va ti sre di nom ovog mjeseca. Re kao je to “Gla su Srpske“ predsjednik Sindikata trgovine i turizma RS Goran Savanovi}. - U toku je realizacija kre di ta ko jim }e ra dni ci biti ispla}eni. Dio novca je obezbije|en, tako da o~ekujemo da bi do sredine mjeseca radnicima trebalo da budu ispla}ena zaostala du-

VE]INA radnika progla{ena tehnolo{kim vi{kom
Ve }i na od 235 ra dni ka “Boske“ 5. avgusta je pristala na prijedlog konzorcijuma “Delta-Zekstra“ da budu pro gla {e ni te hno lo {kim vi{kom i da im budu ispla}e na sva po tra `i vawa za 2006. i 2007. godinu, te 80 odsto potra`ivawa za 2008. i 2009. go di nu. Radnici nisu primili 25 plata, nije im upla}ivan topli obrok, naknada za prevoz, niti doprinosi za socijalno i penziono osigurawe. Predsjednik Sindikata

“Boske“ Branka Gosti} ranije je rekla da }e radnici istog dana kada im sva potra `i vawa bu du upla }e na, povu}i tu`be koje vode protiv beogradskog konzorcijuma. U maju ove godine konzorcijum “Delta-Zekstra“ iz Beograda uplatio je tri miliona evra za kupovinu paketa akcija dr`avnog kapitala bawolu~ke robne ku}e

“Boska“. Vlada RS lani je u oktobru potpisala ugovor o pri va ti za ci ji “Bos ke” sa “Delta-Zekstrom”. Prema ugovoru, kupac je u obavezu preuzeo i izmirivawe svih obaveza “Boske” od vi{e od 13 miliona maraka. Obaveze se odnose na zaposlene radnike, Poresku upravu, RS Elektrodistribuciju i druge.

PRAVA
Radnici “Boske” }e poslije uplate obaveza dobiti i rje{ewe o tehnolo{kom vi{ku koje }e im slu`iti kao osnova da se prijave na Zavod za zapo{qavawe RS i ostvare svoja zakonska prava.

Na~elnik Prijedora Marko Pavi} o razvoju op{tine

"Xombi} ko~i razvoj Prijedora"
PRIJEDOR - Na~elnik op {ti ne Pri je dor Mar ko Pavi} rekao je ju~e da ministar fi nan si ja RS Ale ksan dar Yombi} ko~i razvoj Prijedora, jer nije dao saglasnost na ko ri{ }ewe sred sta va odobrenih za razvojne projekte u ovoj op{tini. Pa vi} je is ta kao da vi {e odo bre nih Xombi} pro je ka ta ~e ka Yom bi }ev po tpis, te da se trenutno realiMinistar finansija RS Aleksandar zu je sa mo je dan Xombi} ju~e se nije oglasio povodom pro je kat iz optu`bi koje je na wegov ra~un uputio gradwe {kole u na~elnik op{tine Marko Pavi}. Gorwim Or lov cima u vrijednosti od oko 417.000 maraka. Pavi} smatra da je krivac za ta kvu si tu aci ju mi nis tar fi nan si ja jer je za ko ~io vi {e odo bre nih projekata ~ime je, kako ka`e, zaustavqen i razvoj Prijedora. kom ko ji je pri li kom posqedwe posjete op{tini obe}ao u ovoj i po~etkom nare dne go di ne re ali za ci ju vi {e pro je ka ta vri je dnih oko 17 miliona maraka - rekao je Pavi}. Za pro je kat re gu la ci je korita rijeka Gomjenice i Milo{evice, Pavi} ka`e da je sproveden tender, a ugovor o realizaciji projekta ~e ka ne ko li ko mje se ci na potpis. Raskrsnica u gradu, dodaje on, ~eka na potpis godinu dana. S. T.

"Hidroelektrane na Vrbasu"

Zavr{etak remonta HE “Bo~ac” u oktobru
BAWA LU KA - Re mont elektroenergetskih postrojewa na agregatu broj dva u Hi dro elek tra ni “Bo ~ac“, koji je po~eo krajem avgusta, trebalo bi da bude zavr{en do kraja oktobra, saop{teno je ju~e iz preduze}a “Hidroelektrane na Vrbasu“. - Ovo go di{wi re mont agregata i opreme je zahtjevniji i ve}i po obimu nego pro te klih go di na, pa }e i wego vo tra jawe bi ti du `e nego ina~e. Remontni radovi se izvode tako da uvijek jedan od dva agregata bude u po tpu nos ti ra spo lo `iv navodi se u saop{tewu. M. ^.

PAVI]: Projekti ~ekaju potpis ministra
- Ne znam zbog ~e ga je stawe ovakvo s obzirom na to da su postignuti brojni dogovori sa predsjednikom Vlade RS Miloradom Dodi-

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 7

Nesagledive posqedice nekontrolisane sje~e {ume u Biha}u
DRVAR - Nekontrolisana sje~a {ume na podru~ju Biha}a mogla bi da ima nesagledive posqedice po op{tinu Drvar i weno stanovni{tvo, zakqu~eno je na vanrednoj sjednici Op{tinskog vije}a posve}enoj problemima u oblasti {umarstva, javila je Srna. Predsjednik Op{tinskog vije}a Stevica Luka~ istakao je da se ovo tijelo obratilo svim relevantnim faktorima u Livawskom kantonu i na nivou BiH, upozoravaju}i ih da bi namjera JP “Hercegbosanske {ume“ da vr{i nekontrolisanu sje~u u rejonu izvori{ta pitke vode Raduklija mogla dovesti do nesagledivih posqedica.

Po~ela nastava u osnovnim i sredwim {kolama

Vijesti
^edo Kova~evi}

[kolsko zvono okupilo u~enike u Srpskoj
Nastava po~ela u 201 centralnoj i oko 540 podru~nih osnovnih {kola, te u 91 sredwoj {koli. Vlada RS izdvojila 758.000 maraka za besplatne uxbenike za u~enike prvog i drugog razreda osnovnih {kola
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Ratare tretirati kao zaposlene
TRE BIWE - Stu pawem na snagu zakona o posredovawu u za po{qavawu i pravima za vrijeme nezaposlenosti, poqoprivredni proi zvo |a ~i }e prvi put biti tretirani kao zaposlena lica, izjavio je ju~e u Trebiwu pomo}nik ministra rada i bora~ko-invalidske za{tite RS ^edo Kova~evi}, javila je Srna.

BAWA LUKA - Nastava za oko 108.302 osnov ca i 45.903 sredwo{kolca po~ela je ju~e u svim osnovnim i sredwim {kolama u Srpskoj. Nastava je po~ela u 201 centralnoj i oko 540 podru~nih osnovnih {kola, te u 91 sredwoj {koli. Vlada RS ove godine izdvojila je 758.000 maraka za besplatne uybenike za u~enike prvog i drugog razreda osnovnih {kola. Oko 11.000 prva ~i }a i 10.830 u~enika drugog razreda prvog dana {kole trebalo je da do bi je bes pla tne uybenike. Mi nis tar pros vje te i kulture RS Anton Kasipovi} po `e lio je ju ~e svim u~enicima, nastavnicima i vannastavnom osobqu uspje{an po~etak nastave u novoj {kolskoj 2009/2010. godini. - Neka ovo bude godina uspjeha u obrazovawu, a Ministarstvo }e cijeniti ulo`e ni trud nas ta vni ka i postignuto znawe u~enika -

Britanska ambasada

Danas imena dobitnika stipendija
BAWA LUKA - Britanska am ba sa da u Sa ra je vu objavi}e danas imena dobitnika “Chevening“ stipendi ja za pos tdi plom ske studije za 2009/2010. godinu, sa op {te no je ju ~e iz Britanske ambasade. Britanska vlada vi{e od 12 godina mladim stru~wacima iz BiH dodjequje “Chevening“ stipendije za postdiplom ske stu di je i specijalizaciju, a do sada je vi{e od 100 mladih iz BiH ste klo di plo me na presti`nim institucijama Velike Britanije. M. ^.

Oko 11.000 |aka prvi put sjelo u klupe

FOTO: A. ^AVI]

kazao je Kasipovi}. On je ju ~e po sje tio bawolu~ku O[ “Jovan Cviji}“, u kojoj je otvorena obnovqena fis kul tur na dvorana. - Obnovu dvorane vodila je Administrativna slu`ba

Bawe Luke, a za Vladu RS je dra go cje no ra zu mi je vawe i podr{ka lokalnih zajednica, kao {to je slu ~aj sa ovom {kolom - rekao je Kasipovi}. [kolsko zvono ozna~ilo je po~etak nastave i u ostalim {kolama u Srpskoj, pa

je tako je u Nevesiwu na nastavu do{lo 600 sredwo{kolaca i 1.300 osnovaca. Zvono se oglasilo i u 12 prijedorskih osnovnih i {est sredwih {kola.

Bezbjednost |aka
Radi ve}e bezbjednosti i za{tite u~enika u saobra}aju, MUP RS poja~ao je aktivnosti za{tite djece u saobra}aju, ali i ostalih u~esnika. Akcija se sprovodi u saradwi sa Auto-moto savezom RS pod nazivom “Voza~i oprezno - po~ela je nova {kolska godina“.

BESPLATNI uxbenici za u~enike prvog i drugog razreda
Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} posjetio je O[ “Branko ]opi}“, pozdra vio |a ke i uru ~io im prigodne poklone. U svih 12 osno vnih i {est sredwih {kola u Semberiji na nastavu je ju~e do{lo 10.000 osnovaca, od ~ega su 1.033 prva ~i }i, a 4.000 sredwo{kolci. Di re ktor O[ “Kos ta To do ro vi}“ u Ske la ni ma Qubimko Katani} rekao je

da je nastava po~ela po planu i da je poha|a 119 |aka, od kojih je 11 prva~i}a. - U~e ni ci iz Sla pa {nice kod Bratunca nisu ju~e krenuli na nastavu, jer wihovi roditeqi nakon zatva rawa po dru ~ne {ko le ni su `eqeli da im dje ca nas ta vu po ha |a ju u Kra san poqu - potvrdio je direktor O[ “Branko Radi~evi}“ Jovan Nikoli}, koji je poslije razgovora sa roditeqima najavio da }e |aci od danas na nastavu dolaziti u central nu {ko lu u Bra tun cu. Nas ta va u Sredwobo san skom i Za pa dno her ce go va ~kom kan to nu u FBiH jo{ nije po~ela, jer i daqe nije postignut kompromis o visini plata, toplog obroka i re gre sa ra dni ka u pros vjeti.

Bosansko Grahovo

Tra`e nastavu na srpskom jeziku
BOSANSKO GRAHOVO - Pro blem sa {ko lom u Bosanskom Grahovu prisutan je godinama i odnosi se nacionalnu grupu predme ta i za ko nit zah tjev ro di teqa srpske na ci onalnosti da im djeca u~e {ko lu na svom je zi ku, izja vio je ju ~e Srni na ~elnik op{tine Bosansko Grahovo Uro{ Maki}.

Rezultati prijemnih ispita na Univerzitetu u Bawoj Luci

Primqeno 530 bruco{a u drugom upisnom roku
BAWA LUKA - Na fakul te ti ma Uni ver zi te ta u Bawoj Lu ci u dru gom upi snom ro ku upi sa lo se 530 stu de na ta, a os ta lo je jo{ 600 slobodnih mjesta. Potvrdio je ovo ju~e “Glasu Srpske“ prorektor za nastavu Univerziteta u Bawoj Luci Simo Jokanovi}. U prvom i dru gom upi snom ro ku na fa kul te te ovog univerziteta upisano je oko 3.000 studenata, a fakulteti koji nisu popunili sva mjes ta or ga ni zo va }e i tre}i upisni rok. - Budu}i studenti koji se jo{ nisu upisali, prijemni ispit u tre}em ispitnom roku mo}i }e da pola`u u toku ove sedmice - rekao je Jokanovi}.

Zbriwavawe Roma

TRE]I upisni rok ove sedmice
Najvi{e slobodnih mjesta ostalo je na Elektrotehni ~kom fa kul te tu, i to 280, na Ma{inskom fakultetu ostalo je 80, na Tehnolo{kom 40, dok je zna~ajan broj slobodnih mjesta ostao na Prirodno-matemati~kom fakultetu, odnosno na stu-

dijskim programima fizika, hemija, matematika i informatika. - Na ostalim fakultetima uglavnom ima jo{ nepopuwenih mjes ta ko ja su predvi|ena za upis stranih dr`avqana. S obzirom na to da se oni nisu pojavili ni na drugom upisnom roku, doni je li smo odlu ku da ta mjesta popunimo na{im studentima - rekao je Jokanovi} i dodao da su Pra vni, Ekonomski fakultet i najve}i dio studijskih programa na Fi lo zof skom fa kul te tu bi li po puweni

ve} u prvom roku, ali da }e Uni ver zi tet, zbog ve li kog interesovawa studenata, poku{ati od Vlade RS da dobi je odo brewe za pro{irewe liste studenata.

- Nepopularni me|u studen ti ma i daqe su os ta li studijski programi fizike i hemije - dodao je Jokanovi}. T. M.

Za stanove oko 1,4 miliona KM
SARAJEVO - U Sarajevu }e da nas bi ti po tpi san Me mo ran dum o ra zu mi je vawu za im ple men ta ci ju Akci onog pla na BiH za rje{avawe problema Roma u oblasti stambenog zbriwavawa u okviru ~ega }e Mi nis tar stvo za qud ska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo za prostorno ure |ewe Fe de ra ci je BiH iz dvo ji ti 1.479.800 maraka, javila je Srna.

DEFICITARNA ZANIMAWA
Jokanovi} je potvrdio da je u drugom upisnom roku najvi{e, i to 87 studenata, upisano na Ma{inski fakultet. - Kada se tome dodaju 173 upisana u prvom upisnom roku, primje}uje se da raste interesovawe studenata za ma{instvo - rekao je Jokanovi} i dodao da je na studijskom programu Filozofije, u odnosu na prvi rok napravqen pomak, jer je upisano 26 studenata, a na smjeru Matematika i informatika 23 studenta.

8 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Pomo} {kolarcima porodice Dragi}

Kroz RS
Bora~ka organizacija Trebiwe

PRIJEDOR - Predstavnice Aktiva `ena prijedorskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata ju~e su {kolarcima iz vi{e~lane porodice Rajka Dragi}a iz naseqa Gomjenica uru~ili komplete kwiga i {kolskog pribora.

Predsjednik Aktiva `ena SNSD-a Prijedor Qiqana Kraguq navela je da su Dragi}eva dva osnovca dobila komplete kwiga za sedmi i deveti razred, dok su za dvoje djece koji idu u sredwu {kolu obezbijedili {kolski pribor.
FOTO: ARHIVA

Zainteresovani za samozapo{qavawe
TREBIWE - Op{tinskoj bora~koj organizaciji Trebiwe za protekli mjesec prijavio se 31 demobilisani borac sa podru~ja op{tine za programe samozapo{qavawa, koje }e finansirati Vlada Republike Srpske. Nezaposleni u~esnici proteklog otaybinskog rata, od ~ega je wih 29 prve kategorije, najve}e interesovawe pokazali su za program razvoja poqoprivrednog gazdinstva, uglavnom za sto~arstvo, p~elarstvo i cvje}arstvo. Vlada RS je u programu samozapo{qavawa demobilisanih boraca, pri ~emu su prednost imali borci prve i druge kategorije, predvidjela ukupno 10.000.000 KM. R. Mi.

PREDUZE]E vrijedno 6.000.000 KM

Na ozrenskom vrhu Kraqica

Slu`en pomen `rtvama NATO bombardovawa
PETROVO - Na ozrenskom vrhu Kraqica ju~e je slu`en pomen palim borcima Vojske Republike Srpske koji su 7. septembra 1995. godine stradali ka da su avi oni NATO bombardovali telekomunikacioni toraw. Ta da su po gi nu li Slo bo dan Miloti} iz Kalu|erice, Mir ko Tri vu no vi} iz
FOTO: AGENCIJE

Osiwe, Dra gan Sa va no vi} iz Doboja, Sveto Kai{arevi} iz Ko`uha i @eqko Luki} iz ^e~ave. Predsjednik Bora~ke organizacije Petrovo Nenad Petrovi} izjavio je da tragi~ni 7. sep tem bar 1995. go di ne borci VRS, rodbina i prijateqi poginulih nikada ne}e zaboraviti. S. L.

Jedan od protesta radnika “Magli}a“

Poslije isteka roka za prodaju najve}eg fo~anskog preduze}a u ste~aju

Op{tina ho}e da kupi preduze}e "Magli}"
Kao razloge koji su uticali na to da se op{tina ne prijavi na licitaciju Elezova navela nedostatak novca, odnosno neblagovremen odgovor Ministarstva finansija RS
PI[E: DRAGO TODOROVI] glasfo@teol.net

Vi{e~lane porodice u ^elincu

FO^A - Op{tina Fo~a, koja je bila zainteresovana za kupovinu imovine ste~ajnog du `ni ka “Ma gli }a“, nije odustala od kupovine industrijske zone ovog preduze}a i wenog stavqawa u funkciju, pa }e ubudu}e koris ti ti sva pra vna sred stva kako bi to ostvarila.

Ovo je ju ~e is ta kla za mjenik na~elnika op{tine Fo~a Olivera Elez, komentari{u}i istek roka licita ci je za pro da ju imo vi ne “Magli}a“, na kojoj se op {tina kao kupac nije pojavi la. Kao ra zlo ge ko ji su uticali na to da se op{tina ne prijavi na licitaciju Elezova je navela nedostatak novca, odnosno neblago-

vremen odgovor Ministarstva finansija RS na ponu|e ni zah tjev fo ~an ske op{tine za pomo} u finansirawu ovog projekta.

KREDITNO zadu`ewe sqede}i korak op{tine
Op{tina Fo~a je sredstva za ku po vi nu imo vi ne “Magli}a“ planirala da obezbijedi putem granta, bespovra tne po mo }i Vla de RS u iznosu od {est miliona maraka, emisijom obveznica i prodajom rashodovane opreme. - Na licitaciju smo zaka sni li zbog neo zbiqnog ka{wewa odgovora Ministarstva finansija RS - dodala je na~elnica Odjeqewa za privredu i dru{tvene dje-

Odlika{i dobili uxbenike
^ELINAC - Predsjednik ~elina~kog Udru`ewa porodica sa ~etvoro i vi{e djece “Poletarac“ Svjetlana Todorovi} podijelila je ju~e 49 kompleta uybenika za odli~ne u~enike osnovne {kole koji dolaze iz ovih porodica. Uybenike je obezbijedila Vlada Republike Srpske posredstvom resornih ministarstava. Todorovi}eva je istakla da je ova donacija od izuzetnog zna~aja za porodice, ali ne i dovoqna, jer se u evidenciji ovog udru `ewa na la zi 346 u~e ni ka, od ko jih 260 po ha |a osnovnu, a 86 sredwu {kolu. B. M.
FOTO:B. MAKSIMOVI]

MINISTARSTVO
Ministarstvo finansija RS navodi da je ideja o kupovini i aktivirawu industrijske zone “Magli}a“ dobra, ali da u samom ste~ajnom postupku nisu sprovedene sve zakonske radwe. - Dio imovine “Magli}a“ u Crnoj Gori je prodao jedan od ranijih ste~ajnih upravnika, bez odluke Skup{tine povjerilaca, a protiv tog ste~ajnog upravnika vodi se i krivi~ni postupak. Ako ste~ajni du`nik prestane da postoji, kada i kako }e se rije{iti pitawe wegove imovine izvan BiH pitaju se iz Ministarstva.

latnosti Radenka Srndovi}, koja je rekla da je sqede}i korak op{tine kreditno zadu`ewe. Ona je istakla da ako i taj zahtjev ne bude podr`ala Vlada RS, tra`i}e strate{kog partnera za kupovinu imovine “Magli}a“. U op{ti ni Fo ~a tvrde da je wihov elaborat o pro jektu o`ivqavawa proizvodwe u Magli}u dobio svojevremeno po zi ti vno mi{qewe re pu bli~ke Razvojne agencije i resornog ministarstva. - Neshvatqivo je da me|u ra zlo zi ma Mi nis tar stvo navodi velike tro{kove dosada{weg ste~ajnog postupka i ne za ko ni tu pro da ju dijela “Magli}eve“imovine u Crnoj Gori, {to nema veze sa na ma - na vo de u fo ~an skoj op{tini.

Osve{tana crkva u prwavorskom nasequ Slatina

Zvona poslije 121 godinu
PRWAVOR - U na sequ Sla ti na u Prwavo ru osve {ta na je no va crkva, ko ja no si ime prvog srpskog prosvjetiteqa, Svetog Save. Tako su se na gradskom podru~ju, prvi put poslije 121 godinu, oglasila zvona u jednoj srpskoj pra vo sla vnoj bogomoqi, jer je stara gradska crkva Svetog Georgija u slu`bi od 1888. godine. Vjer ski obred, ko ji je pra ti lo ne ko li ko hiqada sta no vni ka prwavor ske i susjednih op{tina, predvodio je vla di ka bawolu ~ki Jefrem. No vom hra mu ku mo va li su bra}a Milan i Miroslav Ma ri} iz ovog na seqa, a sve~anom osve{tawu prisustvo va li su i ~el ni qudi prwavorske op{tine, predsjednik op{tinskog parlamen ta Bra no @u ni} i na ~el nik op {ti ne Dar ko Toma{. inicijativu, kao potreba za vjer skim okupqawima sta novnika sjeverozapadnog dijela grada. U Prwavoru je ve} nekoliko godina aktuelan i po~etak izgradwe pravoslavne bogomoqe na ulazu u grad iz pravca Bawe Luke, nedaleko od Auto bus ke sta ni ce, gdje pos to ji slo bo dna lo ka ci ja za budu}i hram. B. R.
FOTO: B. RADULOVI]

Doboj
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica i tri dje~aka. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela, nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. Dogodile se dvije saobra}ajne nesre}e.

IZGRADWA hrama trajala devet godina
Hram u Slatini gra|en je nov ~a nim sred stvi ma i akcijama vjernika u proteklih devet godina, a podignut je na wiho vu

Nova crkva u Slatini

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 9

Radnici “Neimarstva“ nastavili {trajk
TREBIWE - Radnici gra|evinskog preduze}a “Neimarstvo“ iz Trebiwa i daqe {trajkuju zbog neispla}enih 12 zarada, a za sada je neizvjesno kada }e biti izmiren dug prema zaposlenima, javila je Srna. Predsjednik Sindikalne organizacije Milenko Vukalovi} ka`e da se ve}inski vlasnik firme Mato Uqarevi} ju~e nije pojavio na sastanku sa radnicima.

Kada smo htjeli da osnujemo klub veterana, izostala je pomo} lokalne vlasti. Obratili smo se ~elnicima OBO Doboj, ali smo dobili odgovor da para nema, istakao Bukvi}

Nema para za klub veterana

Op{tina Doboj ne brine dovoqno o RVI

Nenad Bukvi} PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Iako je trebalo da osnujemo klub veterana, jedan od pet u Srpskoj, u ko me bi smo po ma ga li ra tnim vojnim invalidima, nismo uspjeli, jer je izostala podr{ka op{tine Doboj. Ovo je istakao predsjednik Odbora RVI Op{tinske bo ra ~ke or ga ni za ci je Doboj Nenad Bukvi}. - Ka da smo htje li da osnu je mo klub ve te ra na, izos ta la je po mo} lo kalne

vlas ti. Obra ti li smo se ~elnicima OBO Doboj, ali smo dobili odgovor da para nema. Pozitivan odgovor je sti gao je di no iz BORS iz kojeg su nam saop{tili da }e us ko ro bi ti do zna ~e na sredstva za otvarawe kluba istakao Bukvi}, koji je zajedno sa ra tnim ve te ra ni ma Du {a nom \e ka no vi }em i Zo ra nom Pa ni }em pro {ao obuku u Centru za ratnu traumu u Novom Sadu. Tom prilikom dobili su op {ta znawa o to me ka kve posqedi ce rat os tavqa na

~ovjeka. Svoje znawe ve} prenose, ali ne u dovoqnoj mjeri, jer nemaju sve potrebne uslove za to.

BORS }e pomo}i osnivawe Kluba
Odbor RVI otpo~eo je u sopstvenoj re`iji da radi sa grupama veterana koji imaju pro ble me sa pos ttra umat skim sindrom. - Od Crvenog krsta u Doboju dobili smo prostoriju na kori{}ewe. Radili smo i sa jednom grupom u Stanarima, tako|e, bez i~ije finansijske pomo}i. Namjeravamo to isto da u~inimo i na podru ~ju Vu ~i jaka, Trebave i Ozrena - ka`e Bukvi} On je naglasio da su istra `i vawa po ka za la da 80 odsto lica, koja su do po~etka rata bili potpuno psihofizi~ki zdravi, sada pati od psihi~kih problema.

BORA^KA
- Trenutno nemamo novca za klub veterana, a o~ekuje se i rebalans op{tinskog buxeta i mo`e se dogoditi da dobijemo jo{ mawe sredstava za na{ rad. Najrealnije bi bilo kada bi Bora~ka organizacija RS obezbijedila polovinu sredstava, a da mi onda ovdje, putem lokalne zajednice, poku{amo da prikupimo ostatak - ka`e predsjednik OBO Doboj @eqko Petrovi}.

Oranice na 1.316 hektara
MRKOWI] GRAD Planom jesewe sjetve, koji su na posqedwoj sjednici usvojili odbornici Skup{tine op{tine Mrkowi} Grad, bi}e zasijano 1.316 hektara orani ca. Pre dvi |e no je da se za si je 308 he kta ra ozi mom p{enicom, 390 ra`i, je~mom 194, zobi 50, trikitalom 314 i 60 hektara krmnim biqem. - Za realizaciju programa jesewe sjetve na{e dvije poqoprivredne apoteke treba da obezbijede 92 tone sjemenske p{enice, 117 tona ra`i, 58 je~ma, zobi 14, tritikale 94 i sje me na krmnog biqa dvije tone. {titnog biqa - rekla je na~elnica Odjeqewa za privredu i finansije @aqka Stoji~i}. Ona je napomenula da negativno na sjetvu mo`e uticati pove}ana cijena dizel goriva za poqoprivrednu mehanizaciju. Naime, trenutna cijena dizel goriva iznosi 1,79 maraka za litar, {to je 0,39 za litar vi{e u odnosu na proqe}nu sjetvu. S. D.

SO Mrkowi} Grad usvojila plan jesewe sjetve

P[ENICA }e biti zasijana na 308 hektara
Neophodno je nabaviti 780 tona vje{ta~kog |ubriva, 78 tona dizel goriva i 10 tona za-

10 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Po~ela izgradwa {alter-sale u op{tini [ekovi}i
Infrastruktura u Rogatici
[EKOVI]I - U zgradi op{tine [ekovi}i radnici bijeqinske firme “Final-prom“ ju~e su po~eli izgradwu {alter-sale, koja }e ko{tati 262.000 maraka, a sredstva }e izdvojiti Projekat upravne odgovornosti (GAP) i ova lokalna zajednica. Projekt menaxer u op{tini [ekovi}i Rajko Lazi} izjavio je da }e GAP za ovaj projekat izdvojiti 182.000 KM, a da }e op{tina u izgradwi u~estvovati sa 80.000 maraka. G. P.

Asfaltiran put Mrkowi}i - Sjeversko
RO GA TI CA - Obno va i mo der ni za ci ja pu ta Mrkowi}i - Sjeversko u du`ini od 2,5 kilometara, koju je finansiralo [umsko gazdinstvo “Sjeme}“ iz Rogatice, zavr{ena je ovih dana. - Ovom modernom saobra}ajnicom ne samo da se otvaraju gravitiraju}a sela, koja godinama kubure sa lo{im makadamom, nego se i olak{ava eksploatacija stoqetnih {uma Bo k{a ni ce, iz ko jih se sva ke go di ne izve ze vi {e hiqada kubnih metara kvalitetne drvne mase - rekao je predsjednik Mjesne zajednice Borike Milenko [arenac. In`ewer Nedeqko Mr{evi} ka `e da je predra~unska vrijednost puta za Sjeversko bila 216.000 maraka i da je u wega utro{eno 1.200 tona visokokvalitetne asfaltne mase. S. M.
FOTO: S. MITROVI]

Neobi~an hobi mje{tanina Pa|ina kod Zvornika

Sini{ini akvarijumi krase ku}e poznatih
Markovi} ka`e da se wegov najve}i akvarijum, zapremine 2,5 kubika, nalazi u ZOO vrtu u Beogradu, dok se u jednom restoranu u Novom Sadu nalazi najdu`i akvarijum, dug 8,2 metra
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

ZVOR NIK - Si ni {a Mar ko vi} iz Pa |i na kod Zvornika ima neobi~an hobi, za hvaquju }i ko jem je pos tao po znat ne sa mo u Srpskoj, ve} i u Srbi ji. Wegovi akvarijumi krase sta no ve mno gih po zna tih li ~nos ti, ali i beo grad ski Zoolo{ki vrt. Mar ko vi} ka `e da se wegov naj ve }i akva ri jum, zapremine 2,5 kubika, nala-

zi u ZOO vrtu u Beogradu, dok se u jednom restoranu u Novom Sadu nalazi najdu`i akvarijum, dug 8,2 metara.

NEKADA unosan posao, danas hobi
Akvarijume je po~eo da pravi slu~ajno, prije desetak godina, dok je studirao u Novom Sadu. Po{to mu je nedostajalo novaca, po~eo je da ra di u ra di oni ci za

izra du akva ri ju ma kao po mo}ni radnik, ali je poslije sa mo tri mje se ca ve} radio kao majstor. - U toj ra di oni ci sam os tao oko dvi je go di ne, a po tom sam u No vom Sa du otvo rio ra di oni cu sa jo{ je dnim or ta kom. Mo ram priznati da me je bavqewe tim po slom do{ko lo va lo pri ~a Si ni {a, ko ji sa da radi kao samostalni stru~ni sa ra dnik za poqo pri vredu u op{tini Zvornik.

Han Pijesak

FOTO: B. MITROVI]

Vikend naseqe dobilo rasvjetu
HAN PIJESAK - Najve}e prigradsko vikend naseqe u op{tini Han Pijesak dobilo je uli~nu rasvjetu, poslije 29 godina. Vri je dnost ovog pro je kta iznosila je 72.000 maraka, a 90 doma}instava, od kojih je ve}ina izbjeglo i raseqeno stanovni{tvo, kona~no je dobilo uli~nu rasvjetu, ~ime im je omogu}eno sigurnije kretawe u no}nim ~asovima. Radove je izvodilo preduze}e “Vork“ iz Bijeqine. B. M.

Ka`e da akvarijume pravi u slobodno vrijeme i poklawa ih prijateqima. - Zvornik je mala sredina i ovdje nema ra~unice da se bavite samo tim poslom. Kada smo po~iwali u Novom Sadu, posla je bilo puno ka`e Sini{a i dodaje da je radio akvarijume za mnoge poznate li~nosti, me|u kojima i iz svijeta estrade. Uz ovaj posao nau~io je i sve o ribicama, pa onima kojima poklawa akvarijume daje savjete i koji izbor da na pra ve ka da su u pi tawu ribice jer, kako ka`e, svaka gre{ka u izboru i kombinovawu vrsta mo`e biti kobna za wih. Sini{a je najavio da }e pokloniti jedan akvarijum neobi~nog oblika dje~ijem vrti }u “Na {a ra dost“ u Zvor ni ku, kao i Do mu za dje cu i omla di nu u Ki seqaku.

Sastav
Akvarijume pravi od stakla, po `eqi kupaca stavqa plasti~ne ili drvene lajsne, unutra{wi enterijer ukra{ava kamenom “siga“ i to su, uz kvalitetan silikon, osnovne stvari za wihovu izradu, dok za oblik ka`e da ne postoji neki koji se ne mo`e napraviti.

^a|o obi{ao Policijsku stanicu u Kozluku

Policija brine za bezbjednost u~enika
ZVORNIK - Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o obi{ao je ju~e Policijsku stanicu u Kozluku kod Zvornika u okviru redovnog plana, ali i povodom po~etka {kolske godine, kako bi skrenuo pa`wu voza~ima da su {kolarci na putu. - Posjeta je dio plana i obaveza koju sam sebi dao jo{ na po~etku mandata, da obi|em sve policijske stanice u Srpskoj i jo{ je ostalo nekoliko {kola u koje treba da odem - rekao je ^a|o. On je istakao da je uobi~ajeno da se sagleda stawe bezbjednosti na {irem prostoru, kao i uslovi u kojima policija radi, na~in na koji obavqa du`nosti, te da se dogovore o budu}im aktivnostima da bi stanovnici bili bezbjedniji. - Jedan od razloga za{to obilazim ovaj prostor je i po~etak {kolske godine i nisam slu~ajno posjetio Policijske stanice Kozluk i Jawa, s obzirom na to da se ovdje {kolski objekti nalaze uz magistralni put - istakao je ^a|o. S. S.

Sini{a Markovi}

FOTO: S. SAVI]

Osve{tani temeqi novoizgra|ene crkve u Slapa{nici kod Bratunca

Sna`na vjera pradjedovska
FOTO: K. ]IRKOVI]

Zvornik
POLICIJA Javni red i mir je jednom naru{en, dogodila se jedna saobra}ajna nezgoda. STRUJA Uredno snabdijevawe. VODA Vodosnabdijevawe uredno.

Srebrenica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je {est pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

BRATUNAC - Do~ekali smo divan dan da se na ovim pros to ri ma, u pre kra snom selu Slapa{nici, koje ~ine dobri i plemeniti Srbi, za krat ko vri je me, u slo zi, quba vi, mi ru i dos to jan stvu, podigne crkva u slavu imena Bo`ijega i ~ast svete velikomu~enice Nedeqe. To zna~i da u narodu ovog mjesta bije srce juna~ko za sve te ide ale sve to savqa i da u wemu `i vi sna `na pra vo sla vna vje ra pra dje dovska. Istakao je ovo episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije, obra}aju}i se mje{tanima ovog bratuna~kog sela i drugim vjernicima koji su u ne djequ pri sus tvo va li

osve{tawu temeqa novoizgra|ene crkve Svete velikomu~enice Nedeqe.

SVE MAWE Srba u Podriwu
Govore}i o stradawu srpskog naroda u pro{lom vije ku, vla di ka Va si li je je ukazao na veliko stradawe u Podriwu i nepravdu koja se ~ini srpskom narodu. - Treba obi}i srebreni~ku op{tinu i vidjeti {ta je bezumqe qudsko u~inilo, ali, treba vidjeti i koliko je pravedna me|unarodna zaje dni ca i oni ko ji upravqaju tom op{tinom. Koliko je po pravqeno po paqenih srpskih ku}a, asfaltirano

puteva za srpska sela i kako da nas, kao u pre tpo top sko vri je me, qudi `i ve bez elektri~ne energije - istakao je vla di ka Va si li je, uka zu ju }i na de mo graf sku kartu ovih prostora na kojima je sve mawe Srba. Vladika Vasilije zahvalio je svim qudi ma do bre voqe, a na~elnika op{tine Nedeqka Mla|enovi}a, privrednika Milo{a Gavri}a, te mje{tane Novaka i Gligo ra Mi }i }a odli ko vao Srebrenom gramatom za pose ban do pri nos po di zawu ovog pra vo sla vnog hra ma. Wego{ Vasi} iz Bratunca ku mo vao je krsto vi ma ove svetiwe. K. ].

Crkva u Slapa{nici

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 11

\acima iz vi{e~lanih porodica uru~eni uxbenici
NOVI GRAD -Uxbenici za 34 odli~na u~enika od tre}eg do devetog razreda osnovne {kole iz porodica sa ~etvoro i vi{e djece uru~eni su ju~e u Novom Gradu, javila je Srna. Na~elnik op{tine Swe`ana Rajili} zahvalila je Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport, koje je obezbijedilo uxbenike, i naglasila da je svaka pomo} ovim porodicama dobrodo{la i da }e i op{tina i daqe pomagati ovu populaciju.

Stambeno zbriwavawe Roma u prwavorskoj op{tini

Zahvalni smo na{oj op{tinskoj upravi koja je obezbijedila placeve u prigradskom nasequ Doline i prikqu~ak na infrastrukturu. Ovo je za nas veliki dan, jer smo kona~no rije{ili osnovno `ivotno pitawe, rekao Goran Novakovi}
PI[E: BRANE RADULOVI] bradulovic@teol.net

Ku}e za ~etiri romske porodice

PRWAVOR - Na~elnik op {ti ne Prwavor Dar ko Toma{ i ~etiri romske poro di ce po tpi sa li su ju ~e ugovore o dodjeli ku}a izgra|enih u okviru projekta stambenog zbriwavawa romske populacije. Kqu~evi novoizgra|enih ku}a, od po 112 kvadratnih metara stambenog prostora, uru~eni su Sandri Sinakijevi}, Mi{i Mirkovi}u, Jasmini Zahirovi} i Goranu Novakovi}u.

SVAKA ku}a ima po 112 kvadrata
- Zahvalni smo i na{oj op {tin skoj upra vi ko ja je obezbijedila placeve u prigradskom nasequ Doline i prikqu~ak na in fras tru kturu. Ovo je za nas veliki dan,

Nove romske ku}e u nasequ Dolina

FOTO: B. RADULOVI]

jer smo kona~no rije{ili osnovno `ivotno pi tawe - re kao je Goran Novakovi}, jedan od vlasniOp{tina Prwavor aplicirala je ka novoizgra|ejo{ tri projekta za romsku populacine ku }e. ju: izgradwa jo{ tri ku}e za Rome, Op{tina Prwaadaptacija {est postoje}ih romskih vor je u ovom ku}a i zavr{etak kanalizacije u kupro je ktu u~es }ama koje se trenutno grade. tvo va la sa vi {e

Novi projekti

od 40.000 maraka. - Zadovoqstvo mi je {to danas mogu da ka`em da je projekat izgradwe {est porodi~nih ku}a za romske porodice zavr{en i {to smo po tpi si vawem da ro vnog tripartitnog ugovora rije{i li pi tawe stam be nog zbriwavawa jo{ ~e ti ri romske porodice sa podru-

~ja na{e op{tine - rekao je Toma{. On je podsjetio da je projekat realizovan u saradwi sa Lu te ran skim svjet skim savezom i [vedskom me|unarodnom agencijom za razvoj. Toma{ je naglasio da su u julu zavr{ene prve dvije ku}e i dodijeqeni kqu~evi dvjema romskim porodicama.

Predrag Mari} iz Dowih Orlovaca uspje{an u poqoprivrednoj proizvodwi

Trud nagra|en dobrom zaradom
PRI JE DOR - Pre drag Mari}, poqoprivrednik iz Dowih Orlovaca, plasteni~kom proizvodwom bavi se ve} punih {est godina. Sem proi zvodwe ra sa da, ovaj mladi poqoprivredni proizvo|a~ u svojim plastenicima, povr{ine 800 kvadrata,
FOTO: P. [PADI]

uzgaja razne povrtarske kulture od zelene salate, krastavaca, paprike. Ipak, me|u wima dominira paradajz. Ove go di ne Ma ri} se, kako ka`e, iz vi{e razloga odlu ~io za ka snu proi zvodwu ovog povr}a. - U ka snoj proi zvodwi

paradajza berba po~iwe po~etkom septembra, a mo`e da traje do kraja novembra - poja{wava Mari} dodaju}i da i cijena ovog povr}a trenutno na tr`i{tu raste, {to ide u prilog proizvo|a~ima kao {to je on.

voqno novca za `ivot. - Od ove proi zvodwe uspijem da zaradim jednu solidnu platu. Dodu{e, posla ima mnogo, ali sve se stigne - ka`e Mari} P. [.

BAVI SE kasnom plasteni~kom proizvodwom
- Problema ne}e biti sa plasmanom, a o~ekuje i pove}awe cijene ovog povr}a na tr`i{tu, jer je berba wivskog paradajza pri kraju, a i iz Her cego vine pres tao je da sti`e paradajz - rekao je Mari}. Predrag tvrdi da je plasteni~ka proizvodwa isplativa i da se u plastenici ma od ne ko li ko sto ti na kvadrata mo`e zaraditi do-

Bundeve
Predrag u svojoj ba{ti ove godine ima i ogromne bundeve, te{ke vi{e od 50 kilograma. - Posijao sam nekakvo sjeme misle}i da je rije~ o bijelim bundevama koje se peku i jedu. Me|utim, prevario sam se, jer su u pitawu bile naranxaste bundeve zadivquju}e veli~ine - rekao je Mari} pokazuju}i svoje proizvode.

Predrag Mari} u ba{ti

12 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 13

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "VIB" a.d. Bawa Luka Mi{e Stupara 4

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po akciji Zatvorenog investicionog fonda "VIB Fond" a.d. Bawa Luka, na dan 31.8.2009. godine: Neto vrijednost imovine Fonda: 13.407.803,72 KM Neto vrijednost imovine Fonda po akciji: 6,74 KM Izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza, te izra~unavawu neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda "VIB Fond" a.d. Bawa Luka, dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva. Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" AD, Bawa Luka, Ul. Aleja Svetog Save br. 61, Tel. 051/245-191,245197, Faks 051/245-199 objavquje

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND" AD Bawa Luka za mjesec avgust 2009. godine 7.885.249,48 KM i neto vrijednost po akciji 6,85 KM. Izvje{taji o utvr|ivawu vrijednosti imovine Fonda su dostupni u sjedi{tu Dru{tva u Bawa Luci, Ul. Aleja Svetog Save br. 61, tel. 051/245-191.

U skladu sa ~lanom 38. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik RS", broj 65/08), ^AJAVEC-MEGA a.d. Bawaluka, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 103, kao Ponudilac, objavquje

IZVJE[TAJ O PREUZIMAWU
Akcionarskog dru{tva "UNICEP group" Bawaluka, ul. Veselina Masle{e 1, 78000 Bawaluka. 1. ^AJAVEC-MEGA a.d. Bawaluka, ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 103, 78000 Bawaluka ( u daqem tekstu: Ponudilac), objavio je dana 29.7.2009. godine, u "Glasu Srpske" Javnu ponudu za preuzimawe Akcionarskog dru{tva "UNICEP GROUP" Bawaluka, ( u daqem tekstu: Emitent). 2. Ponudilac je na dan objave Ponude bio vlasnik 79.748 akcija Emitenta, koje su redovne (obi~ne), pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 79.748 glasova u skup{tini Emitenta ili 42,2546% od ukupnog broja glasova. 3. Ponudilac je ovim preuzimawem stekao 12.161 akciju Emitenta (6,4436% od ukupnog broja akcija) sa pravom glasa. 4. Nakon izvr{enog preuzimawa Ponudilac posjeduje 91.909 akcija Emitenta (48,6982% od ukupnog broja akcija) sa pravom glasa. ^AJAVEC-MEGA A.D. BAWA LUKA po punomo}niku "EUROBROKER" a.d. Bawa Luka
REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 28/07 i 41/08) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 7/06) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

Na osnovu odredaba Statuta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, i Odluke NNV Saobra}ajnog fakulteta o prihvatawu Izvje{taja Komisije o ocjeni ura|ene magistarske teze od 2.9.2009. godine

ZAKAZUJE SE ODBRANA
magistarske teze pod nazivom "Interoperabilnost informacionih, komunikacionih i logisti~kih sistema u saobra}aju i transportu" kandidata Marka Suboti}a, dipl. in`.saob. ZA DAN 26.9.2009. godine u 12 ~asova. Ura|ena magistarska teza je izlo`ena na uvid javnosti u Biblioteci Saobra}ajnog fakulteta, ul. Vojvode Mi{i}a 52. Broj: 502/09 Doboj, 7.9.2009. godine DEKAN Prof. dr Perica Gojkovi}

O DONO[EWU RJE[EWA
O EKOLO[KOJ DOZVOLI Za postrojewe TERMOELEKTRANA Ugqevik, projektovane snage 300 MW Podnosilac zahtjeva: MH "ELEKTROPRIVREDA" RS TREBIWE, "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" a.d. Ugqevik Dana 5.5.2009. godine podnosilac zahtjeva "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" a.d. Ugqevik, kao investitor, predao je Ministarstvu zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za postrojewe TERMOELEKTRANA Ugqevik, projektovane snage 300 MW. Dana 10.8.2009. godine Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju donijelo je rje{ewe kojim se daje ekolo{ka dozvola za postrojewe. S obzirom da je Ministarstvo, cijene}i dokaze prilo`ene uz zahtjev, utvrdilo da su ispuweni uslovi predvi|eni odredbama ~lanova 80. i 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine i da je zahtjev osnovan, donijelo je ovakvu odluku. MINISTAR Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.

14 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Barel nafte ko{tao 68 dolara

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 16.57 0.47 128,840.87

LONDON - Cijene nafte na me|unarodnim tr`i{tima ju~e su porasle iznad iznosa od 68 dolara, jer su na ulaga~e pozitivno uticale dobre vijesti sa azijskih i evropskih berzi, kao i odluka G20 o nastavku podsticajnih mjera svjetskoj ekonomiji.
FOTO: AGENCIJE

Ameri~ka sirova nafta za isporuke u oktobru porasla je 30 centi na 68,32 dolara za barel, dok je na Londonskoj berzi barel poskupio 32 centa na 67,14 dolara, javile su agencije.

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo " " IF BIG INVEST. GR. D.D. SARAJEVO IF NAPRIJED D.D. SARAJEVO Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 5.00 4.00 -2.53 0.00 12,085.00 252.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 11,325.00 698.00 34,969.99 8.80 14,355.75 57,156.26 819.00 1,228.00 20.97 0.24 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 6.98 4.33 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 105.96 0.15 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 4.40 9.73 HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO 114.85 1.35 IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 25.70 -3.31 4.20 1.94 [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW 30.70 0.00

@an Klod Tri{e

Guverneri velikih centralnih banaka na sastanku u Bazelu

Norve{ka

Otkrivena dva nova naftna poqa
OSLO - Norve{ke naftne kompanije “Statoil hidro“ i {vedska kompanija “Lundin“ otkrili su dva nova naftna poqa u Norve{koj, saop{tila je Norve{ka naftna direkcija, prenijela je Srna. Prvo nalazi{te, nazvano “Nona“, prona|eno je u Norve{kom moru, 10 kilometara jugoisto~no od Asgard poqa, gdje se ve} vr{i eksploatacija. Prema navodima kompanije “Statoil hidro“, nalazi{te sadr`i izme|u 13 i 31 milion barela nafte i jednu do dvije milijarde kubnih metara prirodnog gasa. U saop{tewu kompanije navodi se da }e postoje}om infrastrukturom Asgarda biti ispitana eksploatacija nalazi{ta. Partneri licence su “Statoil hidro“ sa udjelom od 40,85 odsto, italijanski “Eni“ sa 29,4 odsto, javno norve{ko dru{tvo “Petoro“ sa 19,95 odsto i ameri~ki “Ekson mobajl“ sa 9,8 odsto.

Postignuti sporazum od izuzetne va`nosti, jer se na svjetskom nivou uspostavqaju nova pravila bankarske regulative i kontrole, rekao je predsjednik Evropske centralne banke @an Klod Tri{e
BAZEL - Guverneri veli kih cen tral nih ba naka postigli su u Bazelu dogovor o paketu mjera kojim se ja~a regulativa i kontrola bankarskog sektora, koji je te {ko po go |en svjet skom finansijskom krizom, javile su agencije. Sporazum je postignut u nedjequ uve~e izme|u 27 velikih zemaqa, a dogovorene mjere treba znatno da umawe mo gu }nost i raz mje ru eko nom skih i fi nan sij skih tenzija, saop{teno je iz me|unarodne Banke za me|unarodna poravnawa (BIS) sa sjedi{tem u Bazelu. Tim sporazumom aktiviraju se mjere “Bazel 2“ koje su revidirane u julu, a kojima se nala`e bankama da pove }a ju ka pi tal i ko jim se is pravqaju ne dos ta ci ko ji su se pokazali kao kqu~ni prilikom pro{logodi{weg kolapsa kreditnog i finansijskog tr`i{ta.

Nove mjere kontrole bankarskog sektora
rekao je predsjednik Evropske cen tral ne ban ke @an Klod Tri{e koji je predsjedavao sastanku u Bazelu. Gu ver ne ri cen tral nih banaka i predstavnici kontrolnih tijela koji su se sastali u Bazelu, ~ine ti jelo Bazelskog komiteta za bankarsku kontrolu. Na sastanku nije dogovoren ta~an datumu po~etka primjene paketa mjera koje }e biti dopuwene narednih mjeseci, a nacrt mjera prvi put objavqen je u januaru ove godine. Na sastanku je nagla{eno da }e po me nu te mje re bi ti primijewene na takav na~in da }e se voditi ra~una da se ne zako~i oporavak privrede.

MJERE
Mjere koje ukqu~uju obavezivawe banaka da po{tuju globalni standard za finansirawe likvidnosti, i da izdvoje kapital za krizne situacije, detaqno }e biti dovr{ene do kraja godine, a testirane i dotjerivane do kraja 2010. godine. Dogovoreni principi ukqu~uju ja~awe standarda za obavezni kapital komercijalnih banaka radi poboq{awa wihovog kvaliteta, stalnosti i transparentnosti.

“Erikoson Nikola Tesla“

Potpisan novi ugovor sa “BH Telekomom“
SARAJEVO - Kompanije “BH Te le kom“ i “Eri kson Nikola Tesla“ potpisali su ju ~e jo{ je dan ugo vor iz oblas ti GSM te hno lo gi je, vrijedan 8,2 miliona maraka, a re ali za ci ja pro je kta po ~iwe odmah, ja vi le su agencije. Predmet ugovora je pro{i rewe in fras tru ktu re mobilne mre`e druge generacije, {to je preduslov za pove}awe korisni~ke baze. K a ko se na vo di u sa op {tewu “Eriksona“ radi se o ugovoru koji predstavqa kontinuitet u odnosima sa “BH Telekomom“, te je “o~ekivani je slijed u stalnom ra zvo ju i una pre |ewu mre `e ove kompanije koja obezbje |u je krajwim korisnicima br`e i kvalite tni je ko mu ni ci rawe i dostup informacijama bez ob zi ra na mjes to i vri je me“. Kompanija "Erikson" posluje u 175 zemaqa te zapo{qava 75000. radnika. Pro{le godine wen prihod iznosio je oko 32 milijarde dolara.

AKTIVIRANE mjere sporazuma “Bazel 2“ iz jula
- Postignuti sporazum je od izuzetne va`nosti, jer se na svjet skom ni vou uspos tavqaju nova pravila bankarske regulative i kontrole -

Duvanska industrija “Ni{“

NI[ - Tre}ina radnika Du van ske in dus tri je “Ni{“ ostala je ju~e bez posla uz obra zlo `ewe da su pro gla {e ni te hno lo {kim vi{kom, javio je Radio Slobodna Evropa. Oko 360 radnika koji su dobili otkaz, po~eli su da preuzimaju rje{ewa o pres-

Otpu{teno 360 radnika
tanku radnog odnosa sa Duvan skom in dus tri jom “Ni{“ koja posluje u sas ta vu mul ti na ci onal ne kom pa ni je “Fi lip Mo ris internacional“. Pro sje ~na ot pre mni na iznosila je oko 1,5 miliona dinara po radniku, {to je, kako se navodi u saop{tewu iz “Ni{a“, 3,7 puta vi{e od zakonskog minimuma. Predsjednik Sindikata du van ske pri vre de AS NS Dejan Jani}ijevi} rekao je da su svi otpu{teni radnici primili otpremnine, a da }e im 10. septembra biti ispla}ena zarada za avgust. Me nayment kom pa ni je kao

razlog otpu{tawa radnika, naveo je ote`ano poslovawe, ali i kao na~in prilago|avawa sve zahtjevnijem poslovnom okru`ewu. “Filip Moris“ je kupio ni{ku fabriku duvana 2003. godine i od tada ulo`io vi{e od 630 mi li ona evra u Srbiji.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN CADBURY PLC VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
105.5 56.35 790 135.05 360.5

Promjena
3.65 1.17 39.08 1.35 2.49

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP PFIZER INC

Cijena
17.09 13.87 19.64 24.62 16.39

Promjena
1.48 3.12 1.13 2.12 1.93

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 15

Novi kvartalni gubitak ruske kompanije “Severstal“
MOSKVA - Najve}i ruski proizvo|a~ ~elika “Severstal“ u drugom kvartalu ove godine biqe`i gubitak od 290 miliona dolara u uslovima posustale tra`we tog metala na svjetskom tr`i{tu, javila je Beta. U drugom tromese~ju pro{le godine “Severstal“ je ostvario profit od milijardu i po dolara, dok je u prva tri mjeseca ove godine imao gubitak od 654 miliona. “Severstalova“ prodaja izme|u aprila i juna ove godine iznosila je 2,8 milijardi dolara, neznatno vi{e nego za prva tri mjeseca 2009.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 59,26 1,30 1,10 91,00 0,43 95,00 0,00 Promjena Promet 0,36 244.345,91 90.529,35 43.055,60 16.921,00 14.270,00 12.740,00 2.799,78 2.214,45 1.600,00 1.200,00 729,80 188,00 2,36 0,92 0,98 2,85 0 0,00 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Телеком Српске а.д. Бања Лука Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Тржница а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња Електрокрајина а.д. Бања Лука Брчко дистрикт БiH - стара девизна штедња 1 Аутопревоз а.д. Бања Лука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Република Српска - обавезе добављачима 2 NLB Rазвојна банка а.д. Бања Лука

PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Va`na pogodnost za investirawe kod nas je porez na dobit, koji je jedan od najni`ih u Evropi, kao i relativno kratko vrijeme za otvarawe preduze}a, rekao Jak{i}

Kriza tjera strane investitore
Iako RS ima brojnih pogodnosti za inostrana ulagawa

58,77 -1,32 0,38 -0,52

0,40 -2,68 48,65 10,00 94,00 0,00

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,23 4,00 4,27 3,25 8,50 0,06 2,60 5,49 5,00 2,00 1,10 4,50 3,00 5,40 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,42 0,00 0,00 3.810,60 0,00 0,00 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20

BAWA LU KA - Iako ima broj ne po go dnos ti za strane investitore, interesovawe za ulagawe u RS ove godine je u padu, prije svega, zbog krize, ali i zato {to se ra di o ma lom tr`i {tu i ne ri je {e nim pro ble mi ma na re gi onal nom nivou. Re kao je to “Gla su Srpske“ direktor Ekonomskog in sti tu ta RS Du {ko Jak{i}. On je dodao da problemi na regionalnom nivou ko~e pove}awe stranih in ves ti ci ja i kod svih dr`ava u okru`ewu. - Sama RS kao tr`i{te i kao destinacija za investicije mo`e biti atraktivna sa mo ako bi se ci je li region povezao. Smatram da je to prva pre preka za investitore, jer postoje brojna ne sla gawa dr`a va u okru `ewu, a samo jedan primjer za to je CEF TA spo ra zum, odno sno wego vo ne po {to vawe od strane svih wegovih po tpi sni ca - is ta kao Ja k{i}. On ka`e da je va`na pogodnost za strane investitore u RS porez na dobit, koji je jedan od najni`ih u Evro pi, kao i re la ti vno kratko vrijeme za otvarawe preduze}a. Predsjednik Sekcije za makroekonomiju u Udru`ewu eko no mis ta RS “SWOT“ Ste vo Pu car is ti ~e da }e ve}ina investitora poslije kri ze nas to ja ti da smawi svoje tro{kove i da bi zbog to ga tre ba lo pri vla ~i ti

0,73 14.102,40

“^EZ” i “Xeneral elektrik“

Dogovorili isporuku turbina za Rumuniju
Rafinerija nafte u Brodu FOTO: ARHIVA

upravo te investitore, odnosno omogu}iti poslovne zone gdje }e imati jeftin ili besplatan prostor, gdje }e mo}i da do|u do jeftine radne snage.

ENERGETSKI sektor predwa~i u investicijama
- S druge strane, treba se po sve ti ti se kto ri ma u kojima mi imamo specifi~ne prednosti, a to su, prije svega, vode, energetski sektor, pre hram be na i drvo pre ra |i va ~ka in dus tri ja rekao je Pucar. Sa porezom na dobit od deset odsto Republika Srpska se nalazi ispred Hrvatske, u ko joj on izno si 20

odsto, Albanije u kojoj je tako|e 20 odsto, Rumunije koja ima porez 16 odsto, Bugarske u kojoj je porez 15 odsto, dok Srbija i Makedonija tako|e imaju stopu od deset odsto. - U posqedwe vri je me ra di lo se i na po je dnos tavqivawu pro ce du ra za osnivawe preduze}a, ali za in ves ti to re je ja ko bi tna politi~ka stabilnost BiH kao dr`ave i rejting sredine u koju se ula`e. S druge strane, smatram da za kapitalne investicije propisi ni su naj bi tni ji, jer se u wima uvijek mo`e na}i neki ne dos ta tak, obje kti van ili su bje kti van - ka zao je Jak{i}. Najve}i priliv investicija u prvih {est mjeseci u

BiH stigao je iz Austrije, i to 36,6 miliona evra, zatim Slo ve ni je 25,9 mi li ona, Hrvatske 13,7 miliona, Rusije 12,8 miliona i Wema~ke 8,6 miliona evra.

PRAG - ^e{ka elektroenergetska kompanija “^EZ“ potpisala je ju~e ugovor sa ameri~kim “Yeneral elektrikom“ (YE) ugovor o isporuci turbina za vjetroelektrane za wen park u Rumuniji, javile su agencije. Prema tom ugovoru, “YE“ }e vjetro-parku Kogelac u rumunskoj regiji Dobruya isporu~iti 101 turbogenerator pojedina ~nog proi zvo dnog ka pa ci te ta, odno sno 2,5 me ga va ta elektri~ne energije. Prema nekim predvi|awima, ovo }e biti najve}a farma vjetroelektrana u kontinentalnoj Evropi, ukupnih instalisanih kapaciteta od 600 megavata.

BiH
Prema podacima Agencije za unapre|ewe stranih investicija BiH, u proteklih 15 godina u BiH najvi{e su investirale Austrija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, [vajcarska i Wema~ka. Od sektora, najvi{e je ulo`eno u proizvodni sektor, bankarstvo, telekomunikacije i trgovinu.

Kina - SAD

Kineske kompanije vi{e zara|uju od ameri~kih
VA[INGTON - Najve}ih 500 kineskih kompanija, po ostvarenoj dobiti u pro{loj godini, prvi put u istoriji nadma{ilo je 500 najve}ih ameri~kih firmi, javile su agencije. Ne to do bit naj pro fi ta bilnijih 500 kineskih predu ze }a u 2008. go di ni izno si la je 171 mi li jar du dolara, dok je u neto dobit ameri~kih kompanija iznosila ne{to mawe od 100 mili jar di do la ra. Me |u kineskim kompanijama najve}i profit lani je ostvario naftni div “Sinopek“, i to u iznosu od 219,65 milijardi dolara.

“Delta Maksi“ grupa

Okon~ana kupovina “Pikadilija“
BEOGRAD - Vode}a srpska kompanija u oblasti maloprodaje “Delta Maksi“ otkupila je preostali dio kapitala od 15 odsto i ta ko pos ta la 100 od sto vla snik bu gar ske kompanije “Pikadili“, javio je capital.ba. Generalni direktor “Delta Maksi“ grupe Dragan Filipovi} kazao je da je ovom inves ti ci jom “Del ta“ pot vrdi la du go ro ~an anga`man prema kompaniji “Pikadili“ i nastup na bugarskom tr`i{tu. On je rekao da je “Delti“ na ovaj na~in otvorena mogu}nost da fokusira konkurentske prednosti “Pikadilija“ u vidu razvoja novih brendova i daqeg ekspanzivnog {irewa na bugarskom tr`i{tu. Filipovi} je naglasio da je zadovoqan trenutnim rezultatima poslovawa bugar ske kom pa ni je. “Del ta Ma ksi“ gru pa, ~lanica “Delta holdinga“, kupila je 2007. godine 85 odsto kapitala kompanije “Pikadili“, a ugovorom je bila predvi|ena kupovi na pre os ta log di je la od 15 od sto trgovinskog lanca u sqede}e dvije godine.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 8.9. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.140101 1.241057 26.557499 0.075954 0.262124 0.705916 1.482139 0.565032 0.224763 0.189070 1.286306 0.906908 2.229392 1.371969 2.095372

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.142958 1.244167 26.624059 0.076144 0.262781 0.707685 1.485854 0.566448 0.225326 0.189544 1.289530 0.909181 2.234979 1.375408 2.100624

Prodajni za devize
1.955830 1.145815 1.247277 26.690619 0.076334 0.263438 0.709454 1.489569 0.567864 0.225889 0.190018 1.292754 0.911454 2.240566 1.378847 2.105876

Jahorina osigurawe a.d. Pale
Cijena (KM) Promjena

Mrkowi}putevi a.d. Mrkowi} Grad
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

65,00

8,33 %

1,10 -18,52%

16 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Apelacija u “predmetu Milo{ Stupar i drugi“

Hronika
Modri~a

SARAJEVO - Sjednica Apelacionog vije}a Odjeqewa jedan za ratne zlo~ine Suda BiH u “predmetu Milo{ Stupar i drugi“, koji su osu|eni za krivi~no djelo genocida, zakazana je za danas, saop{teno je iz Suda BiH. Sud BiH je 29. jula

2008. godine donio prvostepenu presudu kojom su Milenko Trifunovi}, Brane Xini} i Aleksandar Radovanovi} osu|eni na 42 godine, a optu`eni Milo{ Stupar, Slobodan Jakovqevi} i Branislav Medan na 40 godina zatvora. G. O.
FOTO: RTM NEWS

Na svadbi napao brata i muzi~ara
MODRI^A - Policija iz Modri~e u nedjequ je oko jedan ~as iza pono}i uhapsila S. K. (31) iz Modri~e, koji je na svadbi u ugostiteqskom objektu “Grodonija“ u Gorwim Klakarima u pijanom stawu fizi~ki napao svog brata P. K. (24), navodi se u saop{tewu iz CJB Doboj. - Prisutni gosti su po dolasku policije spre~avali S. K. da napadne muzi~ara S. M. (30) iz Doboja - naveli su u policiji. Dodali su da se S. K. oglu{io o naredbe policajaca da prestane sa naru{avawem javnog reda i mira, pa su ga policajci prinudno uhapsili. Alko-testirawem je utvr|eno prisustvo alkohola u krvi. G. O.

Bosanska Krupa

Maloqetnica preminula od predozirawa drogom
BO SAN SKA KRU PA - U Dom zdravqa Bosanska Krupa ju~e je dovezena 16-godi{wa Elma Vukeli} koja nije davala znakove `ivota, a postoje naznake da je preminula od predozirawa drogom. Kako je saop{tio portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Ale [iqdedi}, policija je uhapsila tri lica koja se dovode u vezu sa ovim slu~ajem, odnosno koji se sumwi~e da su bili sa maloqetnicom u trenutku smrti. Uhap{en je 47-godi{wi vlasnik ku}e Elvir H. u kojoj je boravila, te Elvis J. (25) i Elvedina M. (33). - Trebalo bi da bude izvr{ena obdukcija tijela preminule ka ko bi se do {lo do saznawa o uzroku smrti - rekao je [iqdedi}. N. T.
Mjesto gdje je poginuo radnik “Vodovoda“

U Mostaru nastradali radnici “Vodovoda“ i “Elektroprijenosa“

Bawa Luka

Radnik poginuo kopaju}i vodovod
Jozo [krobo poginuo, a Enes Bakija povrije|en kada je do{lo do uru{avawa {qunka na iskopu vodovoda. Slaven Lovri} (33) zadobio te{ke povrede kada ga je udarila struja visokog napona u preduze}u “Elektroprijenos BiH”
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Kinez ponovo iza re{etaka

Sini{a [aki} uhap{en u “Merkatoru“

FOTO: ARHIVA

BAWA LUKA - Bawolu~anin Sini{a [aki} (24) zvani Kinez, osumwi~en za razbojni{tvo na benzinskoj pumpi “^eji} petrol“ u Srpcu, uhap{en je u bawolu~kom tr`nom centru “Merkator“ na osnovu centralne potjernice koja je za wim raspisana jo{ 28. jula. Potjernicu je raspisao bawolu~ki Okru`ni sud, jer [aki} treba da odle`i jo{ dva mjeseca pritvora koji mu je bio odre|en neposredno prije bjekstva zbog razbojni{tva. [aki} je poslije hap{ewa predat u nadle`nost Sudske policije RS, koja ga je sprovela u pritvor u KPZ Bawa Luka na Tuwicama. On se sumwi~i da je zajedno sa Bawolu~anima Vesom Medi}em (22) i Slavi{om ]ulumom (24) poku{ao da opqa~ka pumpu “^eji} petrol“ u Srpcu 8. marta. N. T.

MOSTAR - Jedan radnik je poginuo, a dvojica su te{ko povrije|ena u dvije nesre }e ko je su se ju ~e prijepodne dogodile u Mostaru, potvrdio je portparol Ministarstva unutra{wih poslova Hercegova~ko-neretvan skog kan to na Sre }ko Bo{wak. On je rekao da je ju~e oko

11.45 ~asova u ulici Blajbur{kih `rtava izme|u zgrada “Konzuma“ i SIPA poginuo Jozo [krobo (58), a Enes Bakija (47) je povrije|en kada je do{lo do uru{avawa {qunka na iskopu vodovoda za prikqu~ivawe na vodovodnu mre`u novog objekta koji je izgra|en pored zgrade SIPA. Obojica su radnici “Vodovoda“. - Pri li kom uru {a vawa {qun ka dvi je oso be su za -

trpane. Brzom reakcijom radnici su jednu osobu uspjeli da izvu ku. Ra dnik ko ga su izvukli nije imao te`ih povreda i odmah je vozilom hitne po mo }i pre ve zen u bolnicu, dok za [krobu nije bilo spasa. Na mjesto nesre}e iza{la je de`urni kantonalni tu`ilac Sawa [urkovi}, koja je obavila uvi|aj - istakao je Bo{wak.

RADNICI
Radnici preduze}a “Vodovod“ rekli su da je u trenutku nesre}e Enes Bakija stajao pored Joze [krobe. - Kada je do{lo do odrona, svi smo pritr~ali u pomo}. Iz zemqe su virili samo Bakijin dio vrata i glava i jedva smo ga spasili. Kada smo do{li do [krobe on je ve} bio preminuo - ispri~ali su radnici “Vodovoda“ koji su bili vidno uznemireni i u {oku.

BAKIJU spasile radne kolege
Uvi|aj treba da obave i inspektori za{tite na radu, da bi se utvrdio ta~an uzrok nesre}e. Slaven Lovri} (33) ju~e ujutru zadobio je te{ke tjelesne povrede kada ga je najvje-

rovatnije udarila struja viso kog na po na u pre du ze }u “Elektroprijenos BiH”. Por tpa rol bol ni ce u Mostaru Ana Marija Dedi} rekla je da je osoba S. L. ju~e primqena u tu bolnicu sa te{kim opekotinama i da se nalazi u jedinici za intezivno lije~ewe. Dodala je da se qekari bore za wegov `ivot. Nezvani~no, nastradali Lovri} zadobio je opekotine na vi{e od 60 odsto povr{ine tijela. Neki portali objavili su da su novinari posjetili predu ze }e “Elek tro pri je nos BiH” i pitali da li mogu da fotografi{u ili dobiju bilo kakvu informaciju, ali da su ih otjerali qudi koji su se zatekli na kapiji.

Na zahtjev odbrane odgo|eno su|ewe za "Bosku"
PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Nastavak su|ewa u “slu ~a ju Bos ka“ u bawolu~kom Okru`nom sudu ju~e je na zahtjev odbrane odgo|en za 16. septembar. Odbrana je zatra`ila odgodu po{to je specijalni tu`ilac @ivana Baji} odustala od dijela zajedni~kog nalaza vje{taka arhitektonske, gra|evinske i ekonomske struke, jer se ne odnosi na predmet. Advokat jednog od optu`e-

nih Vitomir Gaji} je istakao da je ovim potezom tu`ila{tvo uskratilo kvalitetnu odbranu i da bi prihva}awem nalaza sud prihvatio dokaze koji se ne}e sprovoditi. - Tu`ilac je odustao od dijela nalaza i pojedinih ta~ki u wemu, a cje lo ku pan nalaz bi trebalo da se na|e me|u dokazima, iako wegovi pojedini dijelovi ne}e biti sprovedeni u sudu - rekao je Ga ji}. Sli ~ne pri mje dbe imali su i advokati Mirko

Dabi} i Neboj{a Panti}. - Tu `i lac bi tre ba lo da izmijeni nalaz i da se sudu dostavi samo ono {to se odnosi na optu`nicu - rekao je Panti}.

NASTAVAK su|ewa 6. septembra
Predsjednik Sudskog vije}a Olga Male{evi} prihvatila je prijedloge odbrane. Na ju~era{wem su|ewu predstavqen je i imovinsko-pra-

vni zahtjev Pravobranila{tva Republike Srpske za nadoknadu {tete u ovom predmetu. Odbrana je tome prigovorila jer smatraju da zahtjev treba obrazlo`iti dokazima s obzirom na to da je dr`avna imovina “RK Boske“ prodata. Specijalno tu`ila{tvo RS biv{eg direktora RK “Boska“ Vla di sla va Ba bi }a, ne ka da{weg ministra trgovine i turizma RS Borisa Ga{para i wego vog po mo }ni ka Bra cu Vran~i}a tereti da su od fe-

bruara do avgusta 2004. godine organizovali i nezakonito pro da va li dio po slo vnih prostora “Boske“ ve}em broju pravnih lica i time na~inili {tetu od oko 1.458.000 maraka. Babi} se jo{ tereti da je nezakonito zakqu~io ugovor o kupovini i prodaji poslovnog prostora u bawolu~koj ulici Nikole Tesle 3 sa SDS-om za 84.000 KM, iako je u to vrijeme wegova vrijednost bila 169.000 maraka.

GLAS SRPSKE utorak 8. septembar 2009. 17

Prona|en ukradeni “audi A8”
POSU[JE - Policijskoj stanici u Posu{ju prijavqeno je u nedjequ da je nepoznato lice ukralo automobil “audi A8“ sa parkinga u ulici Fra Grge Marti}a u Posu{ju, saop{teno je iz policije. O tome su odmah obavije{tene patrole na terenu i druge policijske stanice, pa je ubrzo policijska patrola iz Tomislavgrada zaustavila navedeno vozilo u mjestu Mokronoge, a voza~a G. K. (36) iz Karlovca uhapsila. G. O.

Policija

Troje povrije|eno u dvije saobra}ajne nesre}e tokom vikenda u Bawoj Luci

Vijesti
Tesli}

Vozio suprotnom trakom i izazvao direktan sudar
Voza~ “forda“ iz neutvr|enih razloga pre{ao u suprotnu kolovoznu traku i vozio wome. Stigav{i blizu Tr`nog centra “Fis”, kod Prijedorske petqe, “ford“ prvo udario u “opel“, a zatim u “mercedes“
PI[U: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Otkrivene la`ne nov~anice
TE SLI] - Vla sni ci ugos ti teqskih obje ka ta “29” i “Bu me rang“ u ne djequ su prilikom preuzimawa pa za ra od ra dni ka uo~ili da je po jedna nov~anica od 100 maraka falsifi ko va na, sa op {te no je ju~e iz CJB Doboj. G. O.

BAWA LUKA - Tri osobe su po vri je |e ne u dvi je saobra}ajne nesre}e koje su se tokom proteklog vikenda do go di le na po dru ~ju grada Bawa Luka. Bawolu ~a nin Da li bor [kori} (35) zadobio je lak{e tje le sne po vre de ka da ga je u nedjequ oko 19.40 ~asova u bawolu~koj ulici Cara La za ra, po red mos ta Pa tra, u bli zi ni ro { tiqnice “Biqana“, automobilom “ford fokus“ udario Aleksandar Kandi}. Re kla je to por tpa rol Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawa Lu ka Go spa Ar se no vi}, dodaju}i da je [kori} u ovoj nesre}i zadobio lak{e povrede i da je preba~en u Slu`bu hitne pomo}i. Vo za~ “ford es kor ta“ Borislav Kova~evi} (25) te{ko je povrije|en u sudaru sa automobilima “opel vektra“ i “mer ce des“ na pu tu Bawa Luka - Kla{nice. Za volanom “opela“ bio je Da mir Ra di {i} (30) iz Prijedora, a “mercedes“ je vozio Milo{ Rakovi} (35) iz Gradi{ke. Oni nisu povrije|eni, a sa Rakovi}em u vozilu je bila i dr`avqanka Hrvat ske Ru `i ca [ti mac (38) ko ja je la k{e povrije|ena. Prema nezvani~nim infor ma ci ja ma, do su da ra je do{lo kada je voza~ “forda“ iz neutvr|enih razloga, kre}u }i se iz prav ca Kla {ni ca, pre {ao u su pro tnu ko lo vo znu tra ku i vo zio wome. Stigav{i blizu bawolu~kog Tr`nog centra “Fis”, kod Pri je dor ske petqe,

Prijedor

Ukradena dva bicikla
PRI JE DOR - Pri je dor ~anin V. J. prijavio je u nedjequ policiji da je tokom no}i iz dvori{ta wegove ku}e, u ulici 16. maj u Prije do ru, ne po zna to li ce ukralo dva bicikla “mont bajk“, saop{teno je u CJB Bawa Luka. U policiji su dodali da je pri~iwena mate ri jal na {te ta oko 200 maraka. G. O.

Berkovi}
TE[KO povrije|en voza~ “forda”

Otu|en motor za navodwavawe
BERKOVI]I - Policijskoj sta ni ci Ber ko vi }i pri javqeno je da je ne po znato lice ili vi{e wih sa wive ukra lo mo tor za na vodwavawe vla sni{ tvo S. ]., potvr|eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Trebiwe. G. O.

Prijedorska petqa kod koje se dogodila saobra}ajna nesre}a

FOTO: G. [URLAN

“ford“ je prvo uda rio u “opel“, a zatim u automobil “mercedes“.

O~evici
O~evici nesre}e u ulici Cara Lazara ka`u da se sve dogodilo veoma brzo i da nisu mogli dobro da vide {ta se de{ava. - Prelazio sam preko mosta i odjednom se za~ula {kripa guma i udarac. Kada sam se okrenuo vidio sam momka kako le`i na putu, ali je ubrzo ustao - ispri~ao je jedan od o~evidaca.

NA MOSTU Patra udaren pje{ak
U bawolu~kom Centru javne bezbjednosti potvr|eno je da se nesre}a dogodila 5. avgusta oko 23.40 ~asova i da je jedna osoba te`e povrije|ena. - Uzrok ove nesre}e bi}e poznat poslije istrage i vje{ta~ewa dokaza i tragova rekli su u policiji.

Bile}a

Obijena prodavnica
BI LE ]A - Po li cij skoj stanici u Bi le}i prijavqeno da je ne po zna to li ce iz pro da vni ce “Mi ni market 2 [ibalija“ ukralo pa re i ra zne ar ti kle, sa op {te no je iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Tre biwe. G. O.

Mjesto nesre}e u ulici Cara Lazara

Odgo|eno su|ewe za pucwavu u “Inkognitu“
SARAJEVO - Zbog bolesti predsjedavaju}e Sudskog vije}a sudije Dalide Burzi} ju~e je u Kantonalnom sudu Sarajevo odgo|en po~etak su|ewa u “predmetu Elvis Hoyi} i drugi“, koji se terete za pucwavu u sarajevskom kafi}u “Inkognito“ 16. novembra 2008. godine, saop{teno je iz suda. Novo ro~i{te u ovom predmetu zakazano je za 28. septembar. Optu`eni Elvis Hoyi} (34) i Osman Vanti} (26) terete se za poku{aj ubistva Fatmira Mujaja. Akter doga|aja Jasmin Koso (29) optu`en je za izazivawe op{te opasnosti, dok se Bahrija Ka~apor (37) i Fikret Kajevi} (37), vlasnici diskoteke “Akva“ i restorana “Rojal“, terete za pomagawe po~iniocu. G. O.

Dr`avqanin BiH krijum~ario cigarete
DU BRO VNIK - Na gra ni ~nom pre la zu Ma li Pro log u Du bro va ~ko-ne re tvan skoj `u pa ni ji u ne djequ je pri po ku {a ju kri ju m~a rewa 500 {te ka ci ga re ta uha p{en 47-go di{wi dr`avqanin BiH, dok je na Ba ja ko vu sa 700 ku ti ja ci ga re ta, skri ve nih u prtqa `ni ku auto bu sa, uha p{en 34-go di{wi vo za~ iz Srbi je, pre no se hrvat ski mediji. Dr`avqanin BiH je u prtqa `ni ku ka ra va na pre vo zio 500 {teka cigareta sa izvoznim markicama Hrvatske. Sli je di mu pre kr{aj ni pos tu pak zbog ca rin skog pre kr{a ja i kri mi na lis ti ~ka obra da zbog kri vi ~nog dje la izbjegavawa carinske kontrole.

Lopovi pobjegli, kasa iz zlatare ostala pored puta
PRWAVOR - Nepoznati lopovi ukrali su u Prwavoru u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka putni~ko vozilo “subaru“, vlasni{tvo Petka Bo`i}a. U automobilu su odnijeli ~eli~nu kasu te{ku 200 kilograma, ukradenu iz zlatarske radwe “Bazar“, vlasni{tvo Vitomira \ur|evi}a, u centru grada. Kasu su smjestili u “subaru“ i uputili se u pravcu Bawe Luke. U selu Naseobina Li{wa primijetili su da ih prati policijsko vozilo pa su zbog brze vo`we sletjeli s puta. Ostavili su “subaru“ i udaqili se vozilom “audi“, koje je bilo “logisti~ka podr{ka“. Potraga za provalnicima je u toku, a u prwavorskoj policiji nisu bili u prilici da daju podatke o kra|i vozila i provali. B. R.

18 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Beograd

Sve {to nas danas prati zna~ajno je samo zbog gu`ve koja je okon~ala privid mira u kojem zemqa truli godinama. ^edomir Jovanovi}, lider LDP-a

FOTO: ARHIVA

Potpisan sporazum MUP-a i OEBS-a
BEOGRAD - [ef Misije OEBS-a u Srbiji Hans Ola Urstad i ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} potpisali su ju~e u Beogradu Memorandum o razumijevawu. Rije~ je o revidiranom sporazumu o nastavku strate{kog partnerstva i prioritetima reforme policije. Da~i} je na potpisi vawu Me mo ran du ma o ra zu mi je vawu re kao da MUP sa OEBS-om ve} godinama ostvaruje bogatu i uspje{nu saradwu koja se s vremenom izuzetno razvila i obuhvata sve oblasti razvoja i reforme policije radi ispuwavawa evropskih standarda. On je podsjetio na saradwu sa OEBS-om u izradi Zakona o policiji i strate{kih dokumenata i posebno intenzivnu saradwu na izradi nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala.

Ku}a oduzeta Miloradu Ulemeku

Vrhovni sud Srbije raspravqao o oduzetoj imovini

Tu`ila{tvo preuzelo istragu
BEOGRAD - Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da daqa istraga o eksploziji u fabri ci “Prvi par ti zan“ u U`icu, koju sada sprovodi tu`ila{tvo, treba da utvrdi neposrednu i objektivnu odgovornost za tu nesre}u. Policija je zavr{ila svoj dio posla i nakon istrage uhapsila petoro osumwi~enih za krivi~no djelo izazivawa op{te opasnosti, rekao je Da~i}, dodav{i da nastra-

Ivica Da~i} o eksploziji u U`icu

dali radnici nisu neposredno radili u tom pogonu i nisu odgovorni za eksploziju. On je podsjetio da se sumwa da je do{lo do nepravilnog rukovawa barutom u prostoru koji za to nije bio predvi|en, s obzirom na to da je rije~ o opasnoj materiji. Istra`ni sudija odredio je je dno mje se ~ni pri tvor osumwi~enima za nesre}u u u`i~koj fabrici “Prvi partizan“, u kojoj je sedmoro radnika izgubilo `ivot.

U rje{ewu navedeno da postoji o~igledna nesrazmjera izme|u imovine i Ulemekovih legalnih prihoda, kao i da postoji opasnost da bi kasnije oduzimawe imovine bilo ote`ano ili onemogu}eno, napomiwe Vrhovni sud
BEOGRAD - Vrhovni sud Srbije odbio je kao neosnovane `albe i Milorada Ulemeka Le gi je i spe ci jal nog tu`ioca na rje{ewe prvostepenog suda kojim se privremeno oduzima Ulemekov dio ku}e u Beogradu, ali ne i dio ku}e koji pripada wegovoj supruzi Aleksandri Ivanovi}, prenosi Srna. Vrhovni sud ocijenio je da to prvostepeno rje{ewe ne sadr`i bitne povrede odredaba krivi~nog postupka, niti povrede krivi~nog zakona na koje sud pazi po slu`benoj du`nos ti - sa op {te no je iz Vrhovnog suda. U saop{tewu se podsje}a da je Posebno odjeqewe Okru`nog suda u Beogradu nedavno usvojilo zahtjev za privremeno oduzimawe imovine proistekle iz krivi~nog djela od okrivqenog Ulemeka i odbilo zahtjev za privremeno oduzimawe imovine od Aleksandre Ivanovi}. U prvostepenom rje{ewu su, kako napomiwe Vrhovni sud, navedene okolnosti iz kojih proizlazi osnovana sumwa da je imovina, koju posjeduje okrivqeni Ulemek, proistekla iz krivi~nog djela organizovanog kriminala, za koje protiv wega postoji pravnosna`no osu|uju}a presuda. - U tom rje{ewu je navedeno da postoji o~igledna nesrazmjera izme|u imovine i wegovih legalnih prihoda, kao i da postoji opasnost da bi kasnije oduzimawe imovine bilo ote`ano ili onemogu}eno - napomiwe Vrhovni sud. vi ~nim dje lom za ko je je okrivqeni Ulemek pravnosna`no osu|en. Vrhovni sud navodi da nije utvr|eno da je wena imovina u o~iglednoj nesrazmjeri sa wenim zakonitim prihodima. Ovaj sud smatra da je, stoga, prvostepeni sud pravilno odbio zahtjev Specijalnog tu`ioca za privremeno oduzimawe imovine od Aleksandre Ivanovi}.

Odbijena `alba Milorada Ulemeka
SUD ODBIO zahtjev specijalnog tu`ioca
Vrhovni sud je ocijenio da, tokom prvostepenog postup ka, ni je ut vr|e no da je imovina Aleksandre Ivanovi} u bilo kakvoj vezi sa kri-

Petar [kundri}

Bez poskupqewa struje u 2009. godini
NOVI SAD - Elek tri ~na ener gija i pri ro dni gas u Srbiji ne}e poskupjeti do kraja 2009. godine, izjavio je danas u Novom Sadu ministar rudarstva i energetike Petar [kundri}. [kundri} je novinarima poslije skupa posve}enog ulagawu u bioenergiju rekao da nema uslova da pojeftini gas, iako je wegova cijena na evropskom i svjetskom tr`i{tu ne{to ni`a nego 15. oktobra 2008. godine, kada je formirana sada{wa cijena u Srbiji. - Zbog gubitaka “Srbijagasa“ usled dispariteta kursa dolara i dinara, nismo bili u mogu}nosti da snizimo cenu gasa - pojasnio je ministar energetike.

HOMEN: O^EKUJEMO VELIKI NOVAC
U Srbiji se trenutno vode 384 postupka za oduzimawe imovinske koristi, a okon~awe ~etiri najve}a postupka pred Specijalnim sudom o~ekuje se krajem mjeseca, rekao je ju~e dr`avni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. Prema wegovim rije~ima, ideja zakona za oduzimawe imovine ste~ene kriminalom je da kriminalci finansiraju borbu protiv kriminala, pa je predvi|eno da po 20 odsto vrijednosti oduzete imovine dobiju policija, tu`ila{tvo i sudovi, a ostatak socijalno najugro`eniji slojevi stanovni{tva. Slobodan
Homen

Prva posjeta kineskog ministra odbrane Srbiji poslije 25 godina

Ja~awe saradwe dvaju naroda
BEO GRAD - Mi nis tri odbrane Srbije i Kine, Dragan [utanovac i Liang Guan gli, oci je ni li su da postoji niz oblasti za pro{irewe i do sada dobre, bilateralne vojne saradwe. [utanovac i Guangli su na konferenciji za novinare u Beogradu ukazali na tradici onal no do bre i pri ja teqske odnose dviju dr`ava, saglasiv{i se da bilateralna vojna saradwa doprinosi i u~vr{}ivawu veza dvaju naroda. Ministar odbrane Kine ju ~e se sas tao i sa predsjednikom Borisom Tadi}em, premijerom Mirkom Cvet ko vi }em i {e fom di plomatije Vukom Jeremi}em.

Nepoznati vandal ili vi{e wih u no}i izme|u 5. i 6. septembra izvr{ili su saBEOGRAD bota`u Velikog ratnog bunaPorodica Qubomira Tintora, koji je uprkos cerebralnoj para- ra, najve}e turisti~ke lizi i dugogodi{wem izbjegli{- atrakcije i kulturne ba{tine novosadske Petrovaratvu izuzetan |ak, uselila se u novi stan iznajmqen sredstvima dinske tvr|ave. U sabota`i je uni{tena glavna vodovodonatora. Op{tina Palilula izdvojila je 200.000 dinara za dna cijev zbog ~ega su Gorwa opremawe tog stana, dok je Vlada tvr|ava i svi objekti na woj obezbijedila ra~unar, stipendi- tokom vikenda ostali bez ju, kao i dva vojnika na civilnom vode. slu`ewu vojnog roka koji }e LO[A Qubomira pratiti u {kolu. VIJEST

DOBRA VIJEST

NOVI SAD

KINA zainteresovana za eksplozive i raketna goriva
Kako je najavqeno, kqu~na tema ovih razgovora bila je vojna saradwa. Ina~e, rije~ je o prvoj posjeti kineskog ministra odbrane Srbiji poslije 25 godina. Vojni analiti~ar Ale -

ksandar Radi} ka`e za B92 da Srbija i Kina tek treba da ugovore novi niz poslova u budu}nosti, po{to su u pro{losti u nekoliko navrata imali uspje{nu saradwu. - Iz pro{losti je ostalo nekoliko interesantnih ugovora – prije nekoliko godina iz Srbije je obavqen transfer te hno lo gi je za proi zvodwu municije kalibra 30 milimetara u Kinu, bilo je isporuka mawe koli~ine patrolnih ~amaca iz Srbije navodi Radi}. - Kina ne voli da kupu-

je go to ve proi zvo de iz inostranstva, to ~ini samo ka da mo ra. Ki ni je po tre bna tehnologija, ona `eli da do|e do znawa koja su potrebna u nekim oblastima ka`e on. - Za wih je interesantno podru~je municije svih kalibara, od pje{adijske do artiqerijske. Zainteresovani su i za eksplozive, raketna goriva, a bez obzira koliko su ve} daleko oti{li u tim oblastima, to su ipak teme koje su Kinezima uvijek aktuelne - zakqu~uje Radi}.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 19

La`na dojava o bombi u Urgentnom centru
BEOGRAD - Ju~e oko 13 ~asova dojavqeno je da je u Urgentnom centru u Beogradu postavqewa bomba, ali se ispostavilo da je dojava bila la`na. Policija je zavr{ila detaqan pregled zgrade i utvrdila da je dojava bila la`na. Svi pacijenti sa prijemnog odjeqewa su prethodno evakuisani i to u mawim grupama kako ne bi do{lo do panike i dodatnog povre|ivawa. Operacije koje su u trenutku dojave bile u toku, nastavqene su bez prekida.

"Istorija i nasqe|e za miroqubivi svijet"
Srbija, koja u Pokretu nesvrstanih sada ima status posmatra~a, u saradwi sa ostalim zemqama biv{e Jugoslavije `eli da organizuje samit nesvrstanih u Beogradu 2011. godine, rekao Jeremi}

U Beogradu odr`ana konferencija o ja~awu veza sa nesvrstanima i ~lanstvu u EU

Vijesti
Beograd

MUP Srbije najgledaniji
BEOGRAD - MUP Srbije je na prvom mjestu u svijetu, u odnosu na druge policije, po broju objavqenih priloga na Jutjubu. Kako je saop{tio MUP na svojoj stranici na dru{ tve noj mre `i “Fej sbuk“, wihova stranica na Jutjubu po broju posjeta nalazi se na drugom mjestu, a ispred po gledanosti je jedi no wujor {ka po li ci ja. MUP Srbije na Jutjubu postavio je do sada 259 videopriloga. Ukupna gledanost svih video-priloga je vi{e od 520.000 gledawa, dok je stranica Ministarstva na Ju tju bu po sje }e na ne {to mawe od 40.000 puta.

^edomir Jovanovi}

LDP nije dio Vlade
BEOGRAD - Predsjednik Li be ral no de mo krat ske partije ^edomir Jovanovi} izjavio je ju~e da ta stranka glasawem za izmjene Zakona o javnom informisawu nije postala dio vladaju}e ve}ine i da ne mo`e biti dio aktuelne Vlade Srbije. - Svima je jasno da ne mo`emo biti deo ovakve Vlade koja posr}e, jer je skrpqena u nu`di, iznu|enim ustupcima i privremenim i neiskrenim pomirewima. Vlada prosto zra~i unutra{wom slabo{}u, ali je to problem koji proizvo di nei zvesnost u celoj zemqi - kazao je Jovanovi}.

U~esnici Samita nesvrstanih

Vuk Jeremi}

FOTO: TANJUG

BEOGRAD - Ministar inostranih po slo va Srbi je Vuk Je re mi} izjavio je na otvarawu konferencije “Is to ri ja i na sle |e za mi roqubivi svet“ u Beogradu da }e Srbija nastaviti da ja~a veze sa ~lanicama Pokreta nesvrstanih, te balansiranu i aktivnu spoqnu politiku radi ~lanstva u EU. Jeremi} je rekao da je, zahvaquju}i principijelnoj podr{ci ubjedqive ve }i ne ~la ni ca Po kre ta nesvrstanih, u UN usvojena rezolucija kojom se od Me|unarodnog suda pravde tra`i mi{qewe o legalnosti jednostranog progla{ewa nezavisnosti Kosova.

- Zakqu~ci suda ima}e {iroke posledice na ~itavu me|unarodnu zajednicu, a najvi{e na neke ~lanice Pokreta nesvrstanih - rekao je Jeremi} pred vi{e desetina ambasadora i zvani~nika zemaqa ~lanica Pokreta nesvrstanih.

SAMIT prije 20 godina odr`an u Beogradu
Podsje}aju}i na istorijat Pokreta nesvrstanih i ulogu Jugoslavije kao osniva~a te organizacije, Jeremi} je ponovio da Srbija, koja u Pokretu nesvrstanih sada ima status

posmatra~a, u saradwi sa ostalim zemqama biv{e Jugoslavije `eli da organizuje samit nesvrstanih u Beogradu 2011. godine, kada se navr{ava pola vijeka od osnivawa pokreta. Ministarstvo inostranih poslova Srbije je organizator konferencije, koja predstavqa i podsje}awe na 9. samit nesvrstanih, koji je prije 20 godina, u septembru 1989. odr`an u Beogradu. Ministar spoqnih poslova Nigerije Alhayi Yibril Maiga-

ri ocijenio je da je Pokret nesvrstanih i daqe neophodan na svjetskoj politi~koj sceni, istakav{i da su svi je tu da nas po tre bne ra di kal ne promjene zbog izazova terorizma, siroma{tva i gladi. Skupu se obratio i nekada{wi predsjednik Republike Kipar Yory Vasos Vasiliju koji je rekao da se Pokret nesvrstanih mora pozabaviti pitawem sve ve}e razlike izme|u razvijenih i zemaqa u razvoju.

Institut “Torlak”

Od gripa oboqela 131 osoba
BEOGRAD - U Srbiji je, zakqu~no sa 6. septembrom, prema podacima Nacionalne referentne laboratorije za respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, potvr|en 131 slu~aj oboqewa od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

KOM[IJE
Tanjugu su iz ministarstava spoqnih poslova Slovenije, Hrvatske, BiH i Crne Gore stigle potvrde da }e {efovi diplomatija o toj ideji razgovarati sa srpskim kolegom Jeremi}em krajem septembra u Wujorku, na marginama zasjedawa Generalne skup{tine Ujediwenih nacija.

Veternik

Radowi}u {est mjeseci zatvora
BEOGRAD - Nekada{wi {ef beogradskog Centra dr`a vne be zbe dnos ti Mi lan Ra dowi} i ra dnik te slu`be Stevan Basta osu|e ni su danas u Dru gom op {tin skom su du u Beo gra du na {est, odno sno pet mje se ci za tvo ra zbog ne za ko ni tog ha p{ewa ko le ge Vla di mi ra Ni ko li }a 1999. go dine. Nekada{wi na~elnik za bezbjednost Jedinice za specijalne operacije Veselin Le~i} oslobo|en je optu`be zbog istog krivi~nog djela - protivzakonito li{ewe slobode, kao i biv{i zamjenik direktora BIA Goran @ivaqevi}, koji je bio optu`en za iznudu iskaza od Nikoli}a da je odao slu`benu tajnu.

Bajec: Pro{ao najgori dio krize
BEO GRAD - Sa vje tnik pre mi je ra Srbi je za ekonomska pitawa Jurij Bajec ocijenio je da }e ove godine bruto doma}i proizvod opasti od ~etiri do pet odsto, a da }e se u sqede}oj godini ekonomska situacija poboq{ati. - Najgori deo krize je iza nas i idu}a godina }e, prema mom mi{qewu, biti boqa od ove, mada ne treba o~ekivati neka dramati~na pomerawa - smatra Bajec. On je rekao da bi Vlada Srbije trebalo da izradi dugoro~nu politiku pove}awa izvoza, jer on trenutno u~estvuje u bruto doma}em proizvodu “sa nedopustivo niskih 28 do 29 odsto“, dok bi izvoz u malim zemqama poput Srbije trebalo da bude 50 odsto BDP-a.

Protest u Kosovskoj Mitrovici
KOSOVSKA MITROVICA - Na mitingu koji je odr`an pod sloganom “Za{to }uti{, Srbijo“ protestuju gra|ani protiv nasiqa Albanaca i EULEX-a u nasequ Br|ani u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici. Predstavnik stanovnika naseqa Br|ani Sini{a Lazi} istakao je da ciq izgradwe ku}a za Albance u tom dijelu Kosovske Mitrovice, nije povratak ve} iseqavawe srpskog stanovni{tva, {to se ne smije dozvoliti. Predsjednik Odbora Srpskog nacionalnog ve}a severnog Kosmeta Momir Katalovi} ocijenio je da misija EULEX radi po Ahtisarijevom planu, kako bi se na sjevernom Kosovu stvorila jo{ jedna dr`ava Albanaca i dodao da se u nasequ Br|ani gradi vi{e od 260 ku}a za Albance .

Nova {kola
NO VI SAD - Mi nis tar prosvjete @arko Obradovi} i gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} sve~ano su ju~e otvo ri li no vu osno vnu {kolu u prigradskom nasequ Ve ter nik, dru gu od de vet obrazovnih ustanova koje se fi nan si ra ju kre di tom Evropske investicione banke. O[ “Marija Trandafil“, iz gra |e na je na pla cu od 14.774 kvadratnih metara, a objekat sa 18 u~ionica i kabineta i fiskulturnom salom prostire se na 3.309 kvadrata.

20 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Region
Hrvatska

Na uli~nim protestima dobro prolaze demagozi, koji su vi{e neradnici nego radnici. Neka traktor ide u wive, a ne na ulicu, neka se sadi cvije}e u vrtovima, a ne da se gazi po javnim povr{inama. Mile Bogovi}, sve{tenik
FOTO: ARHIVA

Jandrokovi}a ~uvaju dok seli u vilu
ZAGREB - Stanari zagreba~ke ulice Ru`i~wak `ale se na policijski automobil koji je danima parkiran ispred novog stana ministra spoqnih poslova Gordana Jandrokovi}a. Ulica je uska, a policijski automobil ometa saobra}aj. Policija je sedam dana ~uvala prazan stan jer se ministar sa porodicom tek u nedjequ iz Bjelovara doselio u vilu u elitnom zagreba~kom nasequ, prenose hrvatski mediji. Jandrokovi} je u novi dom ulo`io oko 300.000 evra. Vlasnik tre}ine vi le je mi nis tar, a dru ge dvi je tre}ine posjeduje Tomislav Butina, golman “Dinama”. - U to ku je pre seqewe, pa su po ja ~a ne mje re za {ti te mi nis trove ku}e. On, kao, na primjer, premijerka Jadranka Kosor i jo{ ne ki, spa da u prvu ka te go ri ju {ti}enih osoba, pa je takva za{tita sasvim normalna - re kao je Ma rio Dra gun, wegov por tparol.

Bo{ko Radi} u posqedwi tren stigao u Ogulin

Rukovodioci op{tine Vrhovine optu`ili doktora iz Oto~ca

Kotor

[iri se po`ar u Grbqu
KOTOR - Po`ar, koji je buknuo preksino} iznad sela Bigova, u Dowem Grbqu, {iri se, ali naseqa nisu ugro`ena, saop{teno je iz kotorske vatrogasne slu`be. Komandir vatrogasne jedinice Eduard Kova~i} rekao je da Bigovo i Le{evi}i nisu u opasnosti i da su vatrogasci us mje re ni ka Vra no vi }i ma prema kojima se {iri po`ar. - Po`ar je na oko 350 metara od prvih ku}a, ali jo{ nema razloga za zabrinutost - kazao je Kova~i} novinarima. Prema wegovim rije~ima, gori nisko rastiwe, a osim jednog izgorjelog stuba za struju, druge materijalne {tete nema. Kotorski vatrogasci ju~e su zatra`ili pomo} od Vazduhoplovne jedinice za ga{ewe po`a ra iz Pod go ri ce, ali avioni nisu mogli da polete sa podgori~kog aerodroma zbog jakog sjevernog vjetra koji duva brzinom od oko 35 ~vorova.

“Dosta je bilo va{eg ~etnikovawa u Vrhovinama... gamad vrhovqanska... skinu}u vam ja kokarde sa glave obojici... {to }ete kad ste ro|eni kao ~etnici svi... ho}ete li mo`da zapjevati o vojvodi Sin|eli}u ovdje“, vikao doktor Enes Mujkanovi}
VRHOVINE - Rukovodioci op {ti ne Vrho vi ne, u Hrvatskoj, optu`uju qekara op{te prakse u Domu zdravqa Oto~ac Enesa Mujkanovi}a da je prekr{io Hipokratovu zakletvu, jer je odbio da pru`i pomo} pacijentu srpske nacionalnosti Bo{ku Radi}u iz Vrhovina, koji je prekju~e u tu ustanovu dovezen sa simptomima mo`danog udara, prenose hrvatski mediji. Mo`dani udar Radi}u je naknadno konstatovan u bolnici u Ogulinu, gdje su ga, nakon {to je u Oto~cu qekar Mujkanovi} odbio da da nalog za prevoz sanitetskim vozilom, op {tin skim auto mo bilom prevezli na~elnik op{ti ne Vrho vi ne Mi lo rad Deli} i wegov zamjenik Miroslav Ma{i}. Mediji javqaju da Slobodan Radi}, Bo{kov sin, ka`e da je, kada je nazvao da pita qekara kakvo je zdravstveno stawe wegovog oca, dobio odgovor da je previ{e pojeo i da mu nije ni{ta, te da umjesto u bolnicu mo`e i}i ku}i. lo da ih fizi~ki napadne. - Govorio nam je: “Dosta je bilo va{eg ~etnikovawa u Vrhovinama... gamad vrhovqanska... skinu}u vam ja kokarde sa glave obojici... {to }ete kad ste ro|eni kao ~etnici svi... ho}ete li mo`da zapjevati o vojvodi Sin|eli}u ovdje“, i mno ge dru ge uvre de kojih se vi{e i ne sje}am. Sve nam je to govorio u hodniku stacionara pred jo{ desetak pacijenata - rekao je Ma{i} i istakao da ih je Mujkanovi} otje rao ri je ~i ma: “Mar{ van.“ Ma{i} tvrdi da su Bo{ka Radi}a uspjeli op{tinskim auto mo bi lom da pre ve zu do bolnice u Ogulinu tek poslije telefonske intervencije direktora Doma zdravqa Oto~ac Ivice Mileti}a.

Odbio da pru`i pomo} Srbinu
VI[E PRIMJEDBI na pona{awe doktora Mujkanovi}a
Problemi su nastali kada je Muj ka no vi }a te le fo nom na zvao na ~el nik op {ti ne Vrhovine Milorad Deli}, sa molbom da sugra|anina uputi u bolnicu u Ogulin, {to je ovaj odbio. Zamjenik na~elnika Vrhovina Miroslav Ma{i} ka`e da ih je, kada su on i na~elnik do {li u sta ci onar u Oto~cu, qekar odmah po~eo vrije|ati, a malo je nedostaja-

Seizmolo{ki zavod Crne Gore

Zemqotres na granici Albanije i Makedonije
PODGORICA - Seizmolo{ki zavod Crne Gore registrovao je preksino} u 23.49 ~asova vrlo sna`an zemqotres sa epicentrom 12 kilometara jugozapadno od Debra u Makedoniji, odnosno na 55 kilometara sjeveroisto~no od Tirane. @ari{te tog zemqotresa locirano je na dubini od {est kilometara. Ja~ina zemqotresa u hipocentru (na povr{ini zemqe) iznosila je 5,4 jedinice Rihterove skale, {to odgovara epicentralnom intenzitetu od osam stepeni Merkalijeve skale. U Zavodu navode da je na osnovu teorijskog makroseizmi~kog modela regiona, magnitude zemqotresa i dubine hipocen tra, zemqo tres mo gao iza zva ti zna ~aj nu ma te ri jal nu {tetu u epicentralnom podru~ju.

DIREKTOR UPOZNAT O SLU^AJU
Direktor Doma zdravqa Oto~ac ka`e da slu`beno nije dobio primjedbu na postupawe qekara, ali da je upoznat o slu~aju. - Mene iskqu~ivo zanima da li je qekar pravilno postupio prema pacijentu. To }emo istra`iti ako do|e pritu`ba - rekao je Mileti}, dodaju}i da su, koliko je wemu poznato, qekar i rukovodioci op{tine imali i prije sukobe.

Zbog pogibije 15 turista u nesre}i na Ohridskom jezeru

U Bugarskoj dan `alosti
SOFIJA - U Bugarskoj je ju~e bio dan `alosti zbog pogibije 15 bugarskih turista u nesre}i broda na Ohridskom jezeru. Bugarska vlada proglasila je ponedjeqak danom `alosti zbog tragedije koja se dogodila u subotu na Ohridskom jezeru, kada je potonuo brod “Ilinden“ prepun turista. Tijela nastradalih bugarskih turista nalaze se na Institutu za sudsku medicinu u Skopqu i o~ekuje se da sutra budu preba~ena u Bugarsku. U bugarskoj ambasadi u Skopqu otvorena je kwiga `alosti. Va|ewe turisti~kog broda “Ilinden“, zbog lo{eg vremena ne}e, najvjerovatnije, po~e ti do sri je de, ja vi la je makedonska agencija MIA, pozivaju}i se na izjave zvani~nika. makedonsko-bugarska komisija koja `eli da se “Ilinden“ izvadi bez o{te}ewa. Ovakvu odluku donijeli su ~lanovi mje{ovite komisije sas tavqene od ek spe ra ta za unutra{wu plovidbu iz Makedonije, Bugarske i Hrvatske, koji utvr|uju okolnosti i uzroke potonu}a broda u kome je poginulo 15 bugarskih turista. Za sada se istraga sprovodi ronila~kim posmatrawem i podvodnim fotografisawem. Iz bugarskog Ministarstva transporta, ~ija ekspertska grupa u~estvuje u istrazi

DOBRA VIJEST

RO@AJE
Ajsel [ekularac (42) iz Ro`aja poginuo je od strujnog udara dok je obavqao gra|evinske radove na objektu Muhameda Muri}a, u selu Grahovo. Nesre}a se dogodila kada je [ekularac iz prostorije na spratu poku{ao da iznese armaturu i tom prilikom je do{lo do kontakta izme|u dalekovodnih `ica.

PODGORICA
Centar za antidiskriminaciju “Ekvista“ u Podgorici otvara savjetovali{te za osobe izlo`ene raznim oblicima diskriminacije, u okviru koga }e biti pru`ani besplatni pravni savjeti u vezi sa ostvarivawem prava diskriminisanih osoba.

LO[E vrijeme odla`e izvla~ewe broda
U me|uvremenu, bi}e obavqena dodatna snimawa i pripre me za va |ewe bro da, na ~emu je anga`ovana mje{ovita

Ohrid

LO[A VIJEST

razloga potonu}a broda, saop{teno je da je, prema prvim saznawima, do nesre}e do{lo jer je polomqen le`aj u sistemu upravqawa.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Tajvanski premijer Liju ^ao-{ijuan podnio je ostavku te najavio da bi to isto mogli da urade u ~etvrtak i mnogi ministri iz wegove vlade zbog spore i smu{ene reakcije poslije prolaska tajfuna “Morakot“ koji je odnio 758 `ivota. Ve} je najavqeno da }e Vu Denjih, zvani~nik vladaju}e Nacionalisti~ke partije, biti novi premijer Tajvana.

O{tre kritike na ra~un Wema~ke zbog ubistva 120 qudi u Avganistanu

Vijesti
Meksiko

Wema~ka kancelarka Angela Merkel najavila da }e okolnosti u kojima je do{lo do napada biti ispitane. I {ef wema~ke diplomatije [tajnmajer zatra`io hitnu i detaqnu istragu
BER LIN - Wema ~ka vlada na{la se zbog Avganistana ponovo pod pritiskom. Tra`i se obja{wewe za nedavni napad po nalogu Bun de sve ra u ko jem je po svemu sude}i `ivot izgubilo i dosta civila, javio je Doj~e vele. Wema ~ka kan ce lar ka Angela Merkel najavila je da }e okolnosti u kojima je do{lo do napada biti ispita ne. I {ef wema ~ke di plo ma ti je Frank Val ter [tajnmajer zatra`io je hitnu i de taqnu is tra gu o ovom napadu i `rtvama. O{tre kritike na ra~un politike wema~kog ministra Fran ca Jo ze fa Jun ga stigle su i iz drugih zemaqa poput Luksemburga. Ministar odbrane te zemqe @an Asel born kri ti ko vao je odlu ku Bun de sve ra, jer je odobrio sporni napad i rekao da mora postojati pravilo u kojim situacijama se takvi napadi mogu izvoditi. - Mi nismo u Avganistanu da bismo ga okupirali, ve} da po mo gne mo u iz gradwi de mo kra ti je u toj zemqi - rekao je Aselborn za wema~ki list Velt. U napadu me|unarodnih snaga na dvije cisterne koje su u Kunduzu u petak oteli

Bundesver kriv za masakr

Mijewala bebu za ku}u
MEKSIKO - Mlada majka osumwi~e na je da je da la svoje osmomjese~no dijete u zamjenu za ku}u. Meksi~ke vlasti identifikovale su 19-godi{wu djevojku Mariju del Rozario Santos Martinez. Djevojka je prema izjavi wene majke dala svoje malo dijete jednom lokalnom paru, a zauzvrat je od wih tra`ila ku}u, na {to su oni pristali. Djevojka ima jo{ jedno dijete od ranije te se pretpostavqa kako nije imala dovoqno finansijskih sredstava za `ivot sebe i svoje dvoje djece.

SAD

Poginuo voza~
HJUSTON - Kombi koji je prevozio zatvorenike iz Teksasa i Lujzijane sletio je s autoputa te je smrtno stradao voza~ dok su dvojica zatvorenika te{ko povrije|ena. Nesre}a se dogodila dok su zatvorenike prevozili u zatvore na isto~noj obali SAD-a. Voza~ je izgubio kontrolu nad vozilom i skrenuo s autoputa. U nesre}i nije bilo drugih motornih vozila. Nakon slijetawa s puta kombijem je udario u nasip, pokupio nekoliko stabala i nakon toga se prevrnuo na krov.

Wema~ki vojnici u Avganistanu

FOTO: AP

talibani, nastradalo je oko 120 qudi, me|u kojima najvjerovatnije i veliki broj civi la. NA TO uve li ko istra`uje pozadinu napada koji je zatra`ila Bundesve-

rova komanda u Avganistanu. EU sa [vedskom na ~elu ocijenila je da je taj napad “ve li ka tra ge di ja i gre {ka“.

da znaju koje zadatke treba da ispuwavaju. Wema ~ka, Bri ta ni ja i Francuska, uz podr{ku Sjediwenih Dr`ava, pokrenule su inicijativu za sazivawe

nove konferencije kako bi se omogu}ilo da Avganistan preuzme vi{e odgovornosti i ostvari napredak u oblasti bezbjednosti, vladavine i razvoja.

Ekvador

KRITIKOVANA odluka Bundesvera

Preminuo od gripa
KITO - Vlada Ekvadora saop{tila je da je Yon Merino, {ef obezbje|ewa predsje dni ka Ra fa ela Ko rea, preminuo od novog gripa tipa H1N1. Vlada je precizirala da je Merino, potpukovnik vazduhoplovnih snaga, preminuo prekju~e od novog gripa. Merino je preminuo nakon 28-dnevnog bolni~kog lije~ewa u vojnoj bolnici. Predsje dnik Ko rea je upu tio sau~e{}e porodici Merino. U Ekvadoru je do kraja sedmice, prema zvani~nim podacima, od novog gripa umrlo 36, a zara`eno 1.382 lica.

Raketni napad
Avganistanska policija je saop{tila da su tri ~lana jedne porodice poginula kada je, dok su spavali, raketa pogodila wihovu ku}u u Kabulu. U eksploziji su poginuli otac, majka i djevoj~ica a raweno je dvoje djece, od pet i sedam godina.

S druge strane, wema~ka kancelarka je na prekju~era{wem susretu sa britanskim premijerom Gordonom Braunom u Berlinu, najavila da }e do kraja godine biti odr`ana nova me|unarodna konferencija o Avganistanu. - Ciq te konferencije jeste da uka`emo na potrebu da se pro ces dje li mi ~no ubrza i da ka`emo da sada ula zi mo u pre la znu fa zu. Po sli je pred sje dni ~kih izbora u Avganistanu, pojedini partneri tako|e treba
Gordon Braun i Angela Merkel

Pomo} Jemenu u borbi protiv terorizma
SANA - SAD su ponudile pomo} Jemenu u borbi protiv terorizma i pomo} u sprovo|ewu reformi, javila je ju~e jemenska novinska agencija Saba. Ameri~ki predsjednik Barak Obama je u pismu koje je wegov savjetnik za borbu protiv terorizma Yon Brenan predao predsjedniku Ali Abdulahu Salehu poru~io da }e SAD biti uz Jemen. Ova najsiroma{nija arapska zemqa suo~ena je sa ustankom {iita na sjeveru, separatisti~kim nemirima na jugu i sve ja~im militarizmom “Al-Kaide“. Sve je ve}a me|unarodna zabrinutost zbog Jemena, jer se strahuje da bi nestabilnost mogla da ugrozi susjede kao {to je Saudijska Arabija i da zakomplikuje napore u borbi protiv “Al-Kaide“ i pirata u Adenskom zalivu.

@alba Sjevernoj Koreji
SEUL - Ju`na Koreja uputila je `albu Sjevernoj Koreji zbog iznenadnog osloba|awa velike koli~ine vode u rijeku koja te~e izme|u wihovih granica zbog ~ega je nabujala voda odnijela {est kampera, dok su za sada prona|ena samo tri tijela nastradalih, javio je Rojters. Analiti~ari navode da bi ovaj incident mogao dodatno da pogor{a odnose izme|u ove dvije zemqe. - Za sada jo{ ne mo`emo da ga nazovemo “vodenim napadom“. Morali bismo da doka`emo da je postojala namjera da bi to u~inili - rekao je portparol ju`nokorejskog Ministarstva odbrane Von Taeye. [est kampera, me|u kojima je bilo i jedno dijete, bili su na obali rijeke Imjin kada ih je odnijela nabujala voda. Rijeka izvire u Sjevernoj Koreji i te~e do sjevera Ju`ne Koreje.

DOBRA VIJEST

PORTUGALIJA
Nekoliko {umskih po`ara u nedjequ uve~e zahvatilo je sjever Portugalije, osobito podru~ja Viseu i Vijana do Kastelo, gdje je na wihovom ga{ewu anga`ovano 400 vatrogasaca, javili su predstavnici Civilne za{tite. Vatrogasci su po`ar u Viseu u subotu uspjeli gotovo u potpunosti da ugase, ali zbog vjetra je izbio ponovno u nedjequ.

GRUZIJA
Gruzija je ju~e saop{tila da je postigla sporazum sa Turskom o sudbini kapetana turskog tankera Mehmeta Ozturka koji je uhap{en zbog kr{ewa embarga uvedenog separatisti~kom regionu Abhazija. On je bio osu|en na 24 godine zatvora zbog kr{ewa embarga.

LO[A VIJEST

22 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Rod Blagojevi}

Objavio memoare
^IKAGO - Biv{i guverner Ilinoisa srpskog porijekla Rod Blagojevi}, optu`en da je poku{ao da proda mjesto u ameri~kom senatu, ponovo je skrenuo pa`wu ameri~ke javnosti objavqivawem svojih memoara pod naslovom “Guverner“, javile su agencije. U svojoj kwizi od 264 strane, za koju je od kalifornijskog izdava~a “Feniks buks“ dobio {estocifreni iznos, biv{i guverner govori o svom djetiwstvu u imigrantskoj, radni~koj porodici, poredi sebe sa mnogim [ekspirovskim likovima, opisuje svoj boravak u zatvorskoj }eliji, gdje je radio sklekove da prekrati vrijeme, ali i iznosi “svoj slu~aj“. Kwiga u kojoj, kako ka`e, otkriva “tamnu stranu politike“, vrvi od imena raznih politi~ara, ukqu~uju}i i ameri~kog predsjednika Baraka Obamu i wegove najbli`e saradnike.

Uprkos upozorewu Bijele ku}e, EU i Arapske lige

Izrael nastavqa izgradwu naseqa
Portparol izraelskog ministra odbrane Ehuda Baraka potvrdio da }e ministar dati odobrewe za izgradwu “izme|u 450 i 500 stanova“ na Zapadnoj obali
JE RU SA LIM - Izra el nastavqa sa izgradwom stanova na okupiranoj Zapadnoj obali uprkos kritici koja je Izraelu upu}ena iz svijeta zbog tog projekta. - Premijer Bewamin Netanijahu }e narednih dana objaviti izgradwu vi{e stotina

Gadafijev sin Saif al Islam

Nemoralni ~lanovi britanskog parlamenta
TRI PO LI - Sin li bij skog vo|e Moamera Gadafija na pitawe o pu{tawu lokerbijskog bomba{a je ~lanove britanskog parlamenta nazvao “odvratnim i nemoralnim“. U intervjuu za “Skaj wuz”, Saif al Islam je stao u odbranu britanskog premijera Gordona Brauna i “wegovih pri ja teqa“ po pi tawu wiho ve odlu ke o pu {tawu Abdelbaseta al Megrahija iz zatvora. Poslije pu{tawa zatvorenika iz {kotskog zatvora, na bri tan skog pred sje dni ka vla de je iz vr{en veliki pritisak zbog sumwi da odluka o pu{tawu nije donesena zbog samilosti, {to je navedeno u slu`benom obja{wewu ve} zbog politi~kih pregovora izme|u Velike Britanije i Libije.

Abas

Jevrejsko naseqe Beitar Ilit

FOTO: AP

Francuska

Lo{a procjena IAEA
PARIZ - Francuska je ju~e insistirala na tome da je u izvje{taju Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nedostajala informacija koja bi pomogla svjetskim silama da procijene da li je Iran blizu proizvodwe atomske bombe. - Francuska je prisustvovala tehni~kom brifingu u agenciji o iranskom nuklearnom programu. Te informacije se nisu ogledale u izvje{taju koji je objavila IAEA tokom protekle sedmice - rekla je portparol francuskog Ministarstva inostranih poslova Kristin Pa`.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozvao je, tokom razgovora sa saudijskim kraqem Abdalahom, arapske zvani~nike da zauzmu jedinstven i ~vrst stav prema Izraelu koji nastavqa kolonizaciju, saop{tio je ju~e Abasov portparol Nabil Abu Rudeina.

do da tnih sta no va i ja vnih zgrada kao {to su {kole, sinagoge i dispanzeri na Zapadnoj obali - rekao je ministar saobra}aja Izrael Kac. Portparol ministra odbra ne Ehu da Ba ra ka je pot vrdio da }e mi nis tar u naredna 24 sata dati odobrewe za izgradwu “izme|u 450 i 500 stanova u velikim naseqima“ na Zapadnoj obali. Izgradwa naseqa na okupiranim palestinskim terito ri ja ma mo ra ima ti odobrewe izraelskog minis-

tra odbrane. Ka ko su na ve li me di ji, Netanijahu namjerava da odobri izgradwu stotiwak zgrada sa oko 500 stanova, u naseqima u Zapadnoj obali gdje ve} `ivi 300.000 Izraelaca.

DESNICA protiv zamrzavawa kolonizacije
On to, prema medijima, radi da bi umirio tvrdo krilo izraelske desnice koje se protivi zamrzavawu kolonizacije,

a zbog toga su mu ve} stigle kritike od palestinskog rukovodstva, Bijele ku }e, Evropqana i Arapske lige. Prema izraelskom vojnom radiju, Netanijahu odbija da obustavi naseqavawe Jevreja {to mu je preporu~io predsjednik SAD Barak Obama i radije govori o “usporavawu“ na seqavawa. U Ka iru vo |a Arap ske li ge Amr Mu sa je ocijenio da poslije Netanijahuove najave nije mogu}e govoriti o normalizaciji odnosa Izraela i arapskih zemaqa.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 23

Rohus Mi{, posqedwi `ivi tjelohraniteq Adolfa Hitlera

Vijesti
Kina

Kad je Hitler putovao, pratili smo ga najmawe nas ~etvorica u drugom automobilu, ali dok je boravio u kancelarijama Rajha, imali smo i druge du`nosti, ispri~ao je novinarima ovaj biv{i esesovac

Znao za zlo~ine, ali nije i za holokaust

Smrtna kazna za napada~e
PEKING - Kineske vlasti saop{tile su da bi svi odgovorni za napade medicinskim iglama, {to je dovelo do protesta u Urum~iju, prijestonici zapadne pokrajine Sin|ang, mogli da budu osu|eni na smrt, objavili su dr`avni mediji. Ovako stroge kazne mogle bi da budu izre~ene onima koji su direktno napadali qude i ubadali ih upotrijebqenim iglama, objavila je agencija Sinhua. Zbog ovih napada policija je u sjeverozapadnoj regiji Yiwiang privela 25 qudi.

Pakistan

Ubijena 33 pobuwenika
YAMRUD - Pakistanske snage bezbjednosti ubile su 33 pobuwenika u operaciji u klan cu Ki ber, kroz ko ji prolazi glavni kopneni put za snabdijevawe me|unarodnih i avganistanskih snaga u Avganistanu. Oni su ubijeni u ju~era{woj akciji izvedenoj u okviru operacije zapo~ete prije sedam dana tokom napada na dvije baze pobuwenika, javio je Rojters.

Vinston ^er~il ispred Hitlerovog bunkera

BERLIN - Povodom 70. go di{wice Dru gog svjet skog rata novinari su prona{li 92-godi{weg Rohusa Mi{a, posqedwu `ivu osobu koja je s Hitlerom bila u wegovom berlinskom bunkeru, u ko jem je vo |a Tre }eg rajha 30. aprila 1945. po~inio samoubistvo sa svojom netom vjen~anom suprugom Evom Braun, javio je Doj~e vele. Mi{ ima i bogatu zbirku sopstvenih fotografija, mnoge i u boji, na kojima je, na primjer, on u SS uniformi u Hitlerovoj rezidenciji u Berhtesgadenu u bavarskim Alpama, a snimio je i Hi-

tle ra i wego vu ta da{wu qubavnicu Evu Braun. - Znao sam za logore, ali ne i za holokaust. Nirnber{ki proces kaznio je wema~ke zlo~ine. Ali znajte da ni kad ni je bi lo ra ta bez zlo~ina, niti }e ga biti ka`e danas taj esesovac. Wego va du `nost tje lo hraniteqa u ratu je zna~ila neprekidnu pratwu nacisti~kog glave{ine. - Kad je Hitler putovao, pratili smo ga najmawe nas ~etvorica u drugom automobilu, ali dok je boravio u kancelarijama Rajha, imali smo i druge du`nosti. Dvojica nas uvijek smo radili

kao telefonski operateri. Kod gaz de po put Hi tle ra uvijek je bilo mnogo poziva - ka`e Mi{, koji je bio tele fo nis ta i u za vr{ni ci rata, u Hitlerovom berlinskom, sku ~e nom bun ke ru. Tridesetog aprila ~uo je kako neko zove Hitlerovu sekretaricu: “Linge, Linge, mislim da se dogodilo.”

Mi{ kao mladi esesovac

Bijela ku}a

Lista posjetilaca na Internetu
VA[INGTON - Uskoro }e na Internetu biti mogu}e pro~itati imena svih posjetilaca Bijele ku}e. Administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame odlu~ila je da u~ini dostupnom listu sa imenima osoba koje svakodnevno dolaze u Bijelu ku}u kako bi se srele sa nekim od vladinih funkcionera. Lista je dosad dr`ana u tajnosti iz bezbjednosnih razloga. Do promjene je do{lo po{to je nekoliko organizacija pred sudom tra`ilo da se te liste objave kako bi se vidjelo ko uti~e na Bijelu ku}u u procesu razrade i izbora raznih politika.

NIJE bilo rata bez zlo~ina
- Dru gi su ~u li hi tac, ali ja nisam. Hitlerov li~ni sekretar Martin Borman naredio je da se vrata otvore i ugledao sam Hitlera s glavom koja mu je pala na sto, a Eva Braun je le`ala na kau~u. Nikad to ne}u zaboraviti - pri~a starac. Hi tle ra su za mo ta li i ubrzo je ~uo kako govore da }e “gore zapaliti gazdu“. - Nisam se usudio oti}i gore, jer sam vidio Milera iz Gestapoa. Rekao sam kolegi me ha ni ~a ru Hen ~e lu da nas mo`da namjeravaju ubiti da ne bi bilo svjedoka. Sqede}i dan Magda Gebels ubila je svojih {estoro djece. Nije mogla to da u~ini

Rohus Mi{ ima bogatu zbirku fotografija

napoqu jer bi je qudi sprije~ili. Djeca su bila kraj mene. Vi dio sam Hi tle ro vog

qekara dr [tumpfekera kako im daje neki napitak - ispri~ao je Mi{ novinarima.

UHVA]EN
Mi{ je napustio bunker nekoliko ~asova prije nego {to ga je zauzela Crvena armija. Ipak je brzo uhva}en i sqede}ih devet godina proveo je u sovjetskim radnim logorima. Osvojeni Hitlerov bunker postao je simbol pobjede saveznika i dva mjeseca poslije posjetio ga je i ^er~il, poziraju}i ispred wega. Sqede}ih godina bunker je sru{en da ne bi postao mjesto nacisti~kog kulta i hodo~a{}a.

Ferero-Valdner

Lisabon mijewa diplomatiju
BE^ - Evropski komesar za spoqnu politiku Benita Ferero-Valdner smatra da }e Lisabonski sporazum zna~ajno promijeniti evropsku diplomatiju. “@ivimo u umre`enom, globalizovanom svijetu u kojem mi kao Evropqani moramo da se dokazujemo prema drugim velikim zemqama i kontinentima. Moramo sopstvenu politiku da unosimo prema SAD, Rusiji, Kini, Japanu, Brazilu, Indiji, Ju`noj Africi. To vi{e ne mo`e da u~ini niti jedna evropska dr`ava samostalno“, poru~ila je ona u intervjuu be~kom dnevniku “Standard“.

Adolf Hitler u rezidenciji u Berhtesgadenu

“Wujork tajms“ o najve}im izvoznicima oru`ja u svijetu

SAD na prvom mjestu, Italija druga
VA[INGTON - SAD su u 2008. go di ni bi le prvi izvoznik oru`ja u svijetu, po{to su sklopile ugovore o prodaji oru`ja vrijedne 37,8 milijardi dolara, pi{e ameri~ki dnevnik “Wujork tajms“. List pi{e, pozivaju}i se na nedavni izvje{taj Slu`be za istra`ivawa ameri~kog Kongresa, da ameri~ki ugovori ~ine 68,4 odsto svjetskog tr`i{ta oru`ja.

NOVE naruxbe sa Bliskog istoka
To predstavqa znatno pove}awe u odnosu na 2007. godinu ka da su SAD pro da le oru`je u vrijednosti od 25,4 milijardi dolara, objavio je u

nedjequ uve~e ameri~ki dnevnik. Prema istra`ivawu, Italija je na drugom mjestu po prodaji oru`ja u svijetu u 2008. godini sa ugovorima vrijednim 3,7 milijardi dolara, a slijedi Rusija, ~iji su ugovori vrijedjeli 3,5 milijardi dolara. Rusija je 2007. godine sklopila ugovore u vrijednosti od 10,8 milijardi dolara.

“Wujork tajms“ pi{e da je pove}awe izvoza ameri~kog oru `ja po se bno zna ~aj no u okolnostima pada prodaje oru`ja u svijetu pro{le godine. U svijetu su 2008. godine sklopqeni ugovori o prodaji oru`ja ukupne vrijednosti 55,2 milijardi dolara, {to predstavqa pad od 7,6 odsto u odnosu na 2007. godinu i najni`i je iznos od 2005. godine,

navodi se u izvje{taju. Broj ugovora koje su sklopile SAD u svijetu pove}ao se “ne samo zbog novih naruybi sa Bliskog istoka i Azije ve} i zbog realizacije va`nih ugovora o servisirawu opreme i odr`avawu sa velikim brojem ame ri ~kih kli je na ta u svijetu“, navodi se u izvje{taju Kongresne slu`be za istra`ivawa.

24 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Odmarao se stariji ~ovjek u vikendici pored jezera i ~uje neki smijeh... Kad je pri{ao malo bli`e jezeru, ugleda nekoliko djevojaka kako se kupaju gole. Kada su ga primijetile, one br`e-boqe otplivaju daqe od obale prema dubqem dijelu jezera pa zavika{e:

- Bje`i perverzwa~e, ne}emo iza}i iz vode sve dok si ti tu! A ~ovjek }e wima: - Ma nisam ja do{ao da vas gledam, nego da nahranim krokodila...

Razgovaraju dva dje~aka i jedan po~ne da se hvali: - Ja sam bio jako pametno dijete! Prohodao sam sa devet mjeseci.

- E pa, ja sam bio mnogo pametniji! Pustio sam da me nose do navr{ene ~etvrte godine - re~e drugi mali{an.

Ide ~ovjek ulicom kada mu neko automobilom nagazi nogu. - Gospodine za ovo }e{ mi platiti od{tetu od 50.000 evra -

ka`e on voza~u. - [ta ti je? Pa nisam ja milioner! - odgovara voza~. - Pa nisam ni ja stonoga... - uzvrati pje{ak.

Depresivna zbog mu`a
Pop pjeva~ica Katarina Ostoji} Kaja zapala je u te{ku depresiju zbog odsustva mu`a Uro{a Duvwaka, koji profesionalno igra ko{arku u Poqskoj, pi{u pojedini mediji u Srbiji. On je otputovao prije mjesec i po dana i, kako stvari trenutno stoje, u Srbiju }e se vratiti tek u maju 2010. godine. Kaja je u po~etku bez problema podnosila samo}u, ali posqedwih dana bori se sa ozbiqnim psihi~kim problemima. - Veoma je neraspolo`ena i povremeno upada u stawe te{ke depresije. Malo spava, malo jede, pa je prili~no smr{ala. Svako jutro ide na Ko{utwak, gde tr~i po nekoliko kilometara kako bi izbacila negativnu energiju i zaboravila na ono {to je mu~i - izjavio je izvor blizak pjeva~ici. I Kaja je priznala da se lo{e osje}a bez Uro{a i da povremeno upada u krize iz kojih je vadi k}erkica. - Planiram da ga posetim, a put mi dodatno ote`ava ~iwenica da on ne `ivi u Var{avi, ve} u gradu koji je udaqen stotinama kilometara daleko. Te{i me i to {to vreme prolazi, dodu{e polako, ali ipak prolazi. Kako }u izdr`ati do maja, samo ja znam - kazala je peva~ica Ukoliko vas ve} sam naziv ovog jela nije uvjerio, onda }ete to svakako osjetiti kad ga probate. Izvrstan ukus kopriva nadopuwuje o{trina bijelog luka, blagost kestena i suptilan ukus bijelog pile}eg mesa. Oprobajte ukus tih namirnica u gurmanskom pakovawu. Vrijeme pripreme ovog jela, za ~etiri osobe je oko 50 minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) 600 g 200 g 2 1 pile}ih prsa koprive jaja ka{ika hqebnih mrvica ~ena bijelog luka ka{i~ica za~ina (dodatak jelu) ka{i~ice za~ina za piletinu ka{ika o{trog p{eni~nog bra{na tip 400 uqa cijelog o~i{}enog kestewa pavlake za kuvawe

Priprema
1. Opranu koprivu kratko prokuvajte, ocijedite i nasjeckajte. 2. Ovako pripremqenoj koprivi dodajte jaja, hqebne mrvice (prezlu), nasjeckani bijeli luk i dodatak jelu pa sve dobro izmije{ajte. 3. Pile}e meso natrqajte za~inom za piletinu i pustite da odstoji oko 30 minuta. 4. Poslije toga no`em uzdu`no zare`ite pile}a prsa i napravite otvor za filovawe. Pomo}u slasti~arske vre}ice ili ka{i~icom napunite prsa filom od kopriva. 5. Uvaqajte ih u bra{no i propr`ite na zagrijanom uqu sa svih strana. Podlijte vodom, dodajte kestewe i nastavite dinstati 10-15 minuta. 6. Meso izvadite iz tave i ostavite na toplom mjestu, a u tavu umije{ajte pavlaku za kuvawe i kratko prokuvajte.

Cijene u KM
pile}a prsa koprive jaja luk za~ini bra{no uqe kestewe pavlaka 5,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Nemojte poku{avati da izbjegnete neke poslovne kontakte ili ustaqenu proceduru. Problem mo`ete razrije{iti uz vi{e koncentracije i samopouzdawa. Upotrijebite malo mudrosti kada je voqena osoba u pitawu

Vaga
( 24.9 - 23.10) Dovoqno ste preduzimqivi i va{i saradnici imaju puno povjerewe u va{e sposobnosti. U ovom periodu vas o~ekuje dobar profit ili neki drugi materijalni dobitak. Ukoliko ste slobodni o~ekujte iznenadan susret.

2 1

2

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Va`no je da podsti~ete kreativnost kod svoje dece i qudi koje volite. O~ekuje vas zajedni~ki dobitak i mogu}nost obnavqawa nekih poslovnih dogovora. Treba da birate samo ono {to donosi najboqe rezultate.

1

Poslu`ivawe
Filovana pile}a prsa nare`ite, prelijte sosom i poslu`ite uz pr`ene krokete.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Potrebno je da na jednostavan i ubjedqiv na~in doka`ete svoje iskustvo u ostvarivawu poslovnih ciqeva koji su od zajedni~kog interesa za sve va{e saradnike. Trenutnu pa`wu usmjerite u drugom pravcu.

50 ml 200 g

Savjet
Otvor na pile}im prsima nemojte napuniti filom do kraja.

Piletina s koprivom u sosu od kestena

100 ml

8,3

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Ako pridobijete povjerewe i naklonost osobe koja vam je nadre|ena mo`ete da ostvarite mnogo boqu poziciju. Imate dobar intuitivni signal koji vas navodi na pozitivno rje{ewe. O~ekujete puno od voqene osobe.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Da biste postigli uspjeh i profesionalnu satisfakciju morate imati brzinu i savr{enu koncentraciju. Va{ qubavni zanos i sre}a su najboqi pokreta~ svih doga|aja u va{em `ivotu. Vi ba{ umijete da u`ivate.

Doma}a zada}a je ve}ini djece, ali i roditeqima, oduvijek zadavala dosta glavoboqe i napetosti u ku}i. Donosimo nekoliko savjeta uz koje }e se doma}a zada}a mnogo lak{e uraditi i biti ugodnija za sve u ku}i
Vri je me za u~ewe tem pirajte prema vremenu potre bnom va {em {ko lar cu ili {kolarki da urade svoju zada}u. Najboqe da se u tome dogovorite s wegovim ili wenim u~i teqem. Na pri mjer, je da na es to go di{we di je te dne vno ima oko 90 minuta za doma}u zada}u. Ako mla|a bra}a ili sestre zavr{e ranije, dogovorite s wima da se igraju u ti{ini sve dok svi ne zavr{e s poslom.

Zada}a bez glavoboqe
boravka ili kuhiwe. Uvijek ne ka bu de pri su tan je dan ro di teq. Me |u tim, va {a uloga je savjetni~ka - vi ste tu da biste pomogli oko pitawa ili izbjegli zbrku, a ne da biste davali odgovore. Tempirajte u~ewe: Ako va{e najstarije dijete zavr{i ranije, preosta lo vri je me mo `e da is ko ris ti za ~i tawe, crtawe ili ponavqawe gradiva. Ali ako vrijeme istekne, a dijete nije zavr{ilo, ostatak porodice smije da radi {ta `eli. Tako zna da nikoga ne zadr`ava, ali da sve je dno mo ra da do vr{i svoj zadatak. ^ak to djetetu mo`e pomo}i da bude efikasnije jer }e i ono htjeti da se igra!

Rak
(22.6 - 21.7) Va{a voqena osoba ima isti sistem vrijednosti kao i vi i tu se jako dobro sla`ete. Nemojte ra~unati na neka ve}a finansijska sredstva u ovom periodu. Upala grla i disajnih puteva. Odlazak u pozori{te }e vas opustiti.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Poku{ajte da obnovite neke veze i kontakte i da se prikqu~ite timu koji pobje|uje. Imate podr{ku saradnika za koje vas vezuju sli~ni profesionalni interesi i vizije. Budite pa`qiviji sa ulagawem novca.

Lav
( 22.7 - 22.8) Ula`ete veliku energiju i shodno tome o~ekujete velike rezultate. Ne dozvolite da neko kritikuje va{ na~in rada. Potrebna vam je psiholo{ka ravnote`a koju }ete posti}i porodi~nom harmonijom.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Zbog lo{ih poslovnofinansijskih procjena u ovom periodu }ete imati privremenu fazu stagnacije. I pored toga {to djelujete pretenciozno i nedodirqivo neko ima hrabrosti da vam se pribli`i i iska`e svoja osje}awa.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Po~ela je nastava u novoj {kolskoj godini, a kao i uvijek, doma}a zada}a jedan je od naj~e{}ih problema i uzro ka na pe tos ti izme |u ro di teqa i dje ce. Zvu ~i po zna to? Ne maj te bri ge: je dnos ta van plan omogu}uje da svi urade svoje zadatke i da ku}ni mir bu de sa ~u van, ka `u stru~waci koji su prou~ava li ovu pro ble ma ti ku s ciqem da po mo gnu dje ci, ali i roditeqima u prevazila`ewu eventualnih problema i te{ko}a. U ovom tekstu donosimo ne ka od wiho vih obja{wewa, i svakako, neko li ko wiho vih ko ri snih savjeta o tome kako da se na la k{i na ~in ri je {e

problemi s doma}im zada}ama i sa~uva mir u porodi~nom okru`ewu. Odre di te vri je me za u~ewe: Odre di te vri je me za u~ewe koje vrijedi, ne samo za {kolarce, ve} za ~itavu porodicu, vrijeme ti{ine koje vi mo`ete da iskoristi te za sre |i vawe ra ~u na ili za ~itawe, a djeca }e, naravno, u~e. To ne slu`i samo tome da im poka`e da je ~i tawe ne {to {to svi ~ine, ve} i poma`e uspostavqawu odre |e ne ru ti ne svake ve~eri. Uz sve to, u~e i samostalnom odre|ivawu ritma. Postavite ~asovnik na vidqivo mjesto tako da lak{e budu usredsre|eni. Budite dosqedni:

PO@EQNO je odrediti vrijeme za u~ewe
Uredite okru`ewe: Neka djeca rade zada}u u po zna tom po ro di ~nom okru `ewu, po put dne vnog

Djevica
( 23.8 - 23.9) Iskoristite svoju sposobnost analize i detaqisawa da navedete druge da druga~ije razmi{qaju. Nai}i }ete na odobravawe svojih kolega. Ne dozvolite da vas maliciozne osobe uvuku u neke zakulisne radwe.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Da biste ostvarili nove poslovne kontakte i uspje{no obavili pregovore potrebno je da se vrhunski potrudite. Djelujete zadovoqno jer vam se ostvaruju planovi. Potrebno vam je da neko brine o va{im emotivnim potrebama.

RJE[EWE: R, SPEKTROSKOP, O[, OD, U, STOME, MIR, PRSTEWAK, BLISKOST, ZORA, DVORSKA, AVAR, SALUTIRATI, K, A, LIPENOVI], A, PISKARALO, E, TAWIRI, P, LOV, OKOT, TOREADORI, DE, OBRISA^, OLTARI, TLA, MO]NOST, OR.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 27

Ketrin Zita Xons u ulozi egipatske kraqice
LOS AN\ELES - Vel{ka glumica Ketrin Zita Xons igra}e egipatsku kraqicu Kleopatru u novom mjuziklu Stivena Soderberga, javio je Mondo. Film “Kleo“ bi}e muzi~ka pri~a o romansi Kleopatre, Marka Antonija i Cezara, smje{tena u dvadesete godine pro{log vijeka. Osim Ketrin Zite Xons, u filmu }e glumiti Rej Vinston, poznat po glavnoj ulozi u filmu “Beovulf“. Ameri~ki re`iser Soderberg snimi}e uskoro i film “Knockout“, po uzoru na “`enske“ trilere, poput “Nikite“.

Uspjeh akademskog slikara Mladena Miqanovi}a iz Bawe Luke

Vijesti
Prag

Preko Verone do Be~a
Izuzetno mi je drago {to sam se u jakoj konkurenciji vi{e od stotinu umjetnika na{ao u finalu “Henkel Art.Award“. Plasman u finale ukqu~uje izlo`bu u novembru u Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK) u Be~u, rekao Mladen Miqanovi}

Koncert Gorana Bregovi}a
PRAG - Mu zi ~ar Go ran Bregovi} nastupi}e sa svojim “Orkestrom za svadbe i sahrane“ na Starogradskom trgu u Pragu 17. septembra, na ja vio je or ga ni za tor, Udru`ewe gra|ana “Lastavi ca“, a pre no si Ta njug. Nastup }e biti odr`an u okviru sve~anog koncerta “Slovenski jug na{im prijateqima ~e{kim“, najavilo je ovo udru `ewe, a prenosi Tanjug.

Novi Sad
PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Snovi Hilandara
NOVI SAD - “Snovi Hilandara“, izlo`ba nakita kragujeva~kog zla ta ra i umjetnika Slavoquba Gali}a, inspirisana ovim srpskim manastirom, otvorena je ju~e u Novom Sadu. Kolekcija je nastala od odba~enih komada metala, koje je Gali} prikupio tokom posjete Hilandaru. Ove komadi}e tokom izrade nakita, Gali} je kombinovao sa zlatom i dijamantima.
Mladen Miqanovi} FOTO: S. ILI]

BAWA LUKA - Akademski sli kar iz Bawe Lu ke Mladen Miqanovi} jedan je od ~etvoro umjetnika koji su u{li u fi na le “Hen kel Art.Award“. Nagrada se dodjequje u Be~u i za wu su kon ku ri sa li umjetnici iz 31 zemqe centralne i isto~ne Evrope i centralne Azije. - Izuzetno mi je drago {to sam se u jakoj konkurenciji preko stotinu umjetnika na{ao u finalu ove presti`ne nagrade. Sam plasman u finale ukqu~uje izlo`bu u novembru u Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK) u Be ~u - re kao je Mla den Miqanovi}.

Beograd

IZLO@I]E ~etiri rada u Veroni
Prvi krug predstavqao je selekciju po tri umjetnika na nacionalnom nivou. Iz BiH prvi krug su pro{li, pored Miqanovi}a, Igor Bo{wak iz Trebiwa i Sa{a Karali} koji `ivi u Holandiji. Bawolu~kog umjetnika je vijest o plasmanu u finale “Henkel Art.Award“ zatekla pred put u Italiju, gdje }e u ~etvrtak u Galeriji moderne

umjetnosti Palazzo Forti u Veroni prisustvovati otvarawu izlo `be “Ima gi nar ni pa viqon BiH”. - Izlo`i}u ~etiri rada. Jedan rad je site specific “Occupo“, koji je bio realizovan prvi put u Neue Galerie u Gracu. Ostala tri rada su “120 muzi~kih lampica“, 20 radova iz serije “Sitno“ i rad “Ask for mo re“, ko ji je prvi put izlo`en u francuskom Hegenhajmu u FABRIKculture prije dvi je go di ne - is ta kao je Miqanovi}. Inicijativa za izlo`bu potekla je od dvije kus tos kiwe iz Ve ne ci je, Aurore Fonde i Klaudije Cini. Izlo`ba se referira na

nepostojawe bh. paviqona na Venecijanskom bijenalu, a selekcija koju su kustoskiwe napravile ukqu~uje umjetnike iz Federacije BiH i Republike Srpske. - Veoma je pohvalna inicijativa da se istakne problem oko dr`a vne reprezentacije umjetnosti. Me|utim, `alosno je {to je ideja potekla od qudi izvana, a ne nekoga iz BiH - naglasio je Miqanovi}. Svi umjetnici sa izlo`be “Imaginarni paviqon BiH” u~estvova}e na internacionalnoj izlo`bi “Art Verona“, koja se otvara u istoimenom prostoru 17. septembra.

Otvoren CIMUSET
BEOGRAD - Konferencija Me|unarodnog komiteta za tehni~ke muzeje i zbirke CIMUSET, koji se, osim za{titom nau~notehni~ke ba{tine u svijetu, bavi i promocijom i popularizacijom nauke, tehnike i tehnologije, otvorena je ju~e u Konaku knegiwe Qubice, javio je Tanjug. U~esnici ove manifestacije tokom naredne sedmice razmijeni}e iskustva u radu tehni~kih muzeja i poku{ati da sagledaju primjenu novih tehnologija.

ME\U VELIKANIMA
Veoma mi je drago {to izla`em u Galeriji moderne umjetnosti Palazzo Forti u Veroni, jer je rije~ o prostoru u kojem su izlagali Kandinski, Maqevi~, Vorhol, Bojs. To je galerija koja posjeduje kolekciju djela ovih umjetnika. To mi veoma imponuje - kazao je Mladen Miqanovi}.

Festival balkanskog filma

Mostra

Miki u [vajcarskoj
BERN - Jedan od naj ve }ih srpskih glumaca, koji je najzna~ajnije uloge ostva rio u jugoslovenskoj kinema to gra fiji, Pre drag Mi ki Ma noj lo vi} cen tral na je fi gu ra fil mskog ciklusa koji se u Muzeju umjetnosti u Bernu prikazuje u okviru Festivala balkanskog filma, javio je Tanjug. Fil mo ve, ko ji }e bi ti emitovani do 29. septembra, obezbijedio je Muzej umjetnosti, uz po dr{ku am ba sa da Srbije i Hrvatske u Bernu. Poslije prikazanih filmova “Otac na slu`benom putu“ i “An der gra und“, sla vnog re di teqa Emira Kusturice, u kojima je igrao jednu od glavnih uloga, Manojlovi} je u ponedjeqak odgovarao na pitawa publike. Posjetioci }e, tokom trajawa festivala, imati priliku da, izme |u os ta log, jo{ jednom pogledaju ostvarewa u kojima je Manojlovi} imao zapa`ene uloge: “Jagode u grlu“, “Irina Palm“, “Mali svet“ i “Tu|a Amerika“.

Prikazan Stounov dokumentarac
u vantakmi~arskoj selekciji, prikazan je ju~e na “Mostri“ u poslijepodnevnim ~asovima. Film prati politi~ke promjene u Latinskoj Americi u posqedwih deset godina, od ^avesovog dolaska na vlast 1998. godine. “South of the Border“ ~ine intervjui sa sedam latinoameri~kih lidera, ukqu~uju}i kubanskog predsjednika Raula Kastra, predsjednika Brazila Lulu da Silvu i bolivijskog lidera Eva Moralesa. U intervjuima, oni su govorili o ^avesu, najpoznatijem po kritici politike SAD.

Izlo`ba

Djela savremenih umjetnika
BEOGRAD - Izlo`ba Sekcije za teoriju, kritiku i istoriju umetnosti ULUPUDS-a bi}e otvorena danas u Ga le ri ji “Sin gi du num“, ja vi li su mediji iz Srbije. Zamisao je da se predstave savremeni umjetnici ~iji se rad u proteklih pet godina izdvojio po originalnosti, no vom pris tu pu, ne obi ~nosti, dosqednosti, posebnosti i da se prika`u na multimedijalni na~in.

VENECIJA - Film Olivera Stouna “South of the Border“, posve}en predsjedniku Venecuele Ugu ^avesu, prikazan je sino}, a predsjednik je

tim povodom doputovao u Veneciju na filmski festival, javili su italijanski mediji. Sto unov do ku men tar ni film, koji je bio na programu

28 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

Zahtjev roditeqa u~enika II3 razreda O[ “Vuk Karaxi}“

3

dje~aka

0

djevoj~ica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Roditeqi protestovali jer je rasformirano jedno od tri odjeqewa drugog razreda. Ne `ele da im se djeca razdvajaju me|usobno, ali ni od u~iteqice

Tri odjeqewa ili djeca ne}e na nastavu

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222
Prvi dan nastave |aci II3 proveli u i{~ekivawu PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

tatjanapdz@glassrpske.com Na {a dje ca ne }e i}i u {kolu dok nastava ne bude organizovana u tri odjeqewa kao pro{le {kolske godine, a ne u dva, kako je to planirano! To je stav roditeqa u~enika II3 razreda Osnovne {kole “Vuk Karayi}“, koji su se ju~e okupili pred u~ionicama da bi izra zili neza do voqstvo

zbog rasformirawa tog odjeqewa. - Djeca su se me|usobno vezala, kao i za u~iteqicu Du{icu Ili}. I mi smo zato da se mali{ani ne razdvajaju. Trenutno u {koli ima ukupno 59 u~enika drugog razreda i od tri odjeqewa napravqena su dva, jer po Pravilniku Ministarstva prosvjete i kulture, da bi postojala tri odjeqewa treba da bude 61 u~enik. [to je naj-

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

gore, mi o tome nismo obavije{teni i tek su nam danas pred {kolom rekli da je jedno odjeqewe rasformirano i da na{a djeca treba da budu raspore|ena u preostala dva odjeqewa koja bi brojala 30, odnosno 29 u~enika - rekao je jedan od roditeqa, Dejan [piri}. On je dodao da je porazno to {to je Ministarstvo prosvjete i kulture napravilo takvu sistematizaciju, jer to umnogome uti~e na kvalitet obrazovawa djece. - Mogu da ka`em u ime svih roditeqa da direktor Nedeqko Poli} nije dovoqno u~inio za na{u djecu, jer je do optimalnog broja |aka u tri odjeqewa potrebno jo{ svega dva u~eni-

ka. Zbog toga vjerujemo da je mogu}a fleksibilnost u primjeni ovog pravilnika, radi na{e djece, wihovih emocija, jer je danas bilo jako tu`no gledati ih - naglasio je [piri}.

ZAKON nala`e dva odjeqewa
Direktor O[ “Vuk Karayi}“ Nedeqko Poli} tvrdi da je sve ura|eno po Zakonu. - U vi{e navrata slao sam dopise Ministarstvu i predlagao da i ove {kolske godine budu tri odjeqewa drugog razreda. Me|utim, svaki put sam dobio negativan odgovor. Prema Pravilniku o finansi-

NEHUMANO PREMA \ACIMA
Roditeq jednog od {kolaraca, Irina @ivkovi}, koja je ina~e vaspita~ i pedagog, istakla je da je rasformirawe jednog odjeqewa nehumano oprema djeci. - Dok sam radila u vrti}u u grupi je bilo 27 djece i mogu vam re}i da je nemogu}e raditi u takvim okolnostima. Te{ko je raditi sa toliko djece, jer svi oni zahtijevaju pa`wu, a sada bi razredi trebalo da broje po 30 u~enika. Osim toga, u~iteqica Du{ica Ili}, koju djeca obo`avaju, automatski se stavqa na marginu, a rije~ je o sjajnom stru~waku - rekla je @ivkovi}eva.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Roditeqi se okupili u {koli

FOTO: G. [URLAN

rawu osnovnih {kola, na osnovu broja u~enika odre|uje se i broj odjeqewa. Ovaj Pravilnik po~eo je da se primjewuje 1. septembra - rekao je Poli}. Delegacija roditeqa ju~e je po sje ti la i Mi nis tar stvo prosvjete i kulture Republike Srpske, gdje ih je primio vi{i stru~ni saradnik u Odjeqewu za osnovno obrazovawe Ranko Savanovi}. - Sve je ura|eno prema zakonu i tu nema nikakve dileme. Prema Pravilniku, ukoliko u odjeqewu ima vi{e od 32 u~enika, ono se “cijepa“, u suprotnom djeca ostaju na okupu i mjesta se popuwavaju do tog broja - istakao je Savanovi}. Ro di teqi u~e ni ka O[ “Vuk Karayi}“ pripremili su ju~e pismeni zahtjev Ministarstvu prosvjete i kulture u ko jem tra `e da se ne ukida jedno odjeqewe drugog razreda u toj {koli, kao i da umjesto zakona na prvom mjestu budu djeca. Treba re}i i to da za u~eni ke II 3 ju ~e ni je po ~e la {kolska godina, a prvi radni dan proveli su na podu jedne u~ionice ne znaju}i gdje pripadaju.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ NARODNI NEPRIJATEQ - triler re`ija: Majkl Men uloge: Xoni Dep, Kristijan Bejl, Maron Kotlard, Xejson Klark, Bili Krudap, Stiven Dorf termini: 18, 20.45, 21.45 ~asova SVE MOJE BIV[E - romanti~na komedija re`ija: Mark S. Vaters uloge: Metju Mekonagi, Xenifer Garner termini: 18.30, 20.30, 22.30 ~asova BRUNO - komedija re`ija: Dan Mazer uloge: Sa{a Baron Koen, Alis Evans, Kandis Kaningem, Tri{el termin: 20 ~asova NEBESA - animirani sinhronizovan termini: 18 ~asova svaki dan, 12 i 16 ~asova subotom i nedjeqom VELIKA AVANTURA MALOG DINOSAURUSA (IMPY’S WONDERLAND) - animirani termin: 16.45 ~asova LTG GALERIJA Izlo`ba odabranih slika iz fundusa galerije. MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka “Od praistorije do savremenog doba” Multimedijalna izlo`ba “Jasenovac sistem usta{kih logora smrti” Izlo`ba “Ko~i}evo Zmijawe” MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba radova finalista za godi{wu nagradu “Zvono“ GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba grafika autora Milice \eri} u okviru kulturne manifestacije “Qeto grafike“. Izlo`ba je otvorena do 15. septembra svakog radnog dana od devet do 15 ~asova.

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 29

Tr`nica
crveni luk bijeli luk krompir mrkva kupus
FOTO: G. [URLAN

1,3 4 1,5 - 1,7 1,5 0,5 - 0,7

blitva paprike tikvice pasuq paradajz

1 1,2 - 1,5 1,5 3-7 1,5

krastavci mahune orasi gro`|e nektarine

0,7 - 1 2 - 2,5 13 - 16 2,5 1,8 - 2

breskve {qive kru{ke banane diwe

1,3 - 1,5 1 1,5 - 1,7 1,8 1

limun jabuke naranxe lubenice gqive

2,50 1,5 - 2 2,3 0,3 - 0,5 2 - 4,5

GRADSKE VIJESTI

Preдстављен рад OC “Kastel“
U prostorijama Omladinskog centra “Kastel“ koji djeluje pri organizaciji “Zdravo da ste” danas u 18 ~aso va bi }e pred stavqene do sa da{we akti vnos ti ovog centra. - Dru`i}emo se sa saradnicima, volonterima i ~lano vi ma udru `ewa iz Ame ri ke ko ji su nam do ni ra li sredstva za renovirawe prostora i predstaviti svim posjetiocima na{ centar i {ta se sve mo`e posti}i volonterskim radom. Nakon “Mjeseca kreativnog razvoja“ nastavqamo sa svojim uobi~ajenim aktivnostima, mno{tvom kurseva i sekcija. Sve }e se odvijati u obnovqenim pros to ri ja ma u uli ci Ca ra La za ra, kod Gradskog mosta - izjavila je koordinator Omladinskog centra “Kastel“ Jelena Radivojevi} Stupar. S. T.

Voza~ima upozorewe da paze na {kolarce

Obnovili smo horizontalnu i vertikalnu saobra}ajnu signalizaciju, a postavqene su preventivne izbo~ine i vibracione trake u zonama nekoliko osnovnih {kola, rekao Vu~en
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Akcija za{tite |aka u saobra}aju
|a ke ni `ih ra zre da. Na {e aktivnosti se ogledaju u tome da }e policajci biti u neposrednoj blizini {kola kako bi obe zbi je di li ne sme ta no kretawe u~enika preko pje{a~kih prelaza. Pored toga, bi}e odr`ana predavawa u~enicima najni`ih razreda da bismo ih upoznali sa osnovnim saobra}ajnim propisima - rekao je Mari}. [ef Odsjeka za saobra}aj u Administrativnoj slu`bi grada Nedeqko Vu~en rekao je da gradska uprava svake godine preduzima mnoge mjere da bi u~enici bili bezbjedni. - Obnovili smo horizontalnu i vertikalnu saobra}ajnu signalizaciju, a postavqene su i preventivne izbo~ine i vibracione trake u zonama nekoliko osnovnih {kola - istakao je Vu~en.

Savjet za bezbjednost saobra}aja grada Bawa Luka

Nove klupe u parku “Mladen Stojanovi}“
Na zahtjev mjesne zajednice Rosuqe sve stare klupe zamijewene su novim u parku “Mladen Stojanovi}“ i pos tavqeni su no vi ele men ti za dje ~i ja igra li {ta. Pored toga, u ovoj MZ zavr{ena je izgradwa kanalizacione mre`e u ulicama Bitoqska i @ivka We`i}a. U toku su finalni radovi postavqawa zavr{nog sloja asfalta. - Drago nam je {to se to re ali zo va lo, jer u ovim ulicama nije bilo kanalizacije. Trenutno dogovaramo sa Slu`bom grada da se zamijene neke od sijalica na rasvjetnim stubovima i to }e vrlo brzo biti ura|eno - izjavio je predsjednik Savjeta gra|ana MZ Rosuqe @eqko Gagula. S. T.
FOTO: GLAS SRPSKE

Savjet za bezbjednost saobra}aja Centra javne bezbjednos ti Bawa Lu ka i Auto-moto savez RS pokrenuli su ju~e povodom po~etka {kolske godine akciju pod nazivom “Za{titimo djecu u saobra}aju“. Ovo je na ju~era{wom sastanku Savjeta za bezbjednost sao bra }a ja re kao ko man dir Policijske stanice Bawa Luka Mladen Mari}.

On je naglasio da }e se djeci dijeliti i bro{ure kako bi bili {to boqe upu}eni u saobra}ajne propise te da i ro di teqi tre ba da upo zo re djecu na najkriti~nije pje{a~ke prelaze i druge saobra}ajne propise. Jelica Lubura iz AMS RS rekla je da je izra|en propagandni materijal “Voza~i oprezno, po~ela je {kolska godina“.

GRADONA^ELNIK
Gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} posjetio je ju~e Osnovnu {kolu “Aleksa [anti}“, gdje je |acima podijelio saobra}ajne bukvare “Od ku}e do {kole“, sigurnosne prsluke i reflektuju}e narukvice. - @elim da skrenem pa`wu svim u~esnicima u saobra}aju da je po~ela {kolska godina i da treba da obrate pa`wu i za{tite djecu, posebno prva~i}e rekao je Davidovi}.
Qep{i izgled parka

PLANIRANA predavawa o saobra}aju
- Akcija }e se sprovoditi tokom septembra kako bi za{titili u~enike, a ponajprije

Подијељен шkolski pribor
Povodom obiqe`avawa Me|unarodnog dana pismenosti, 8. septembra, i nove {kolske godine, Forum `ena Grad skog odbo ra Par ti je de mo krat skog pro gre sa tradicionalno je proveo akciju podjele {kolskog pribora. - Pribor su dobila djeca iz socijalno ugro`enih porodica u prigradskim mjesnim zajednicama - saop{teno je iz informativne slu`be Partije demokratskog progresa. T. P. Y.

MATI^NI URED
Vjen~ani:
Radoni} Du{ko, dipl. pravnik i Pejakovi} Danijela, dipl. pravnik; Kecman Pavle, elektrotehni~ar i Bawac Stanislava, dipl. he mi ~ar; Je li} Ne mawa, dipl. in`. prehrambene tehnologije i Zubi} Dragana, prof. filozofije i sociologije; Saji} Darko, konobar i Torti} Irena, konobar; Jela~a Nikola, voza~ i Krneti} Milana, trgovac; ]etojevi} Qubinko, elektrotehni~ar i Ra dowi} Ti na, dipl. pra vnik; Karla{ Milan, voza~ i Kre~ar Jelena, poslasti~ar; Vujmilovi} Qubi {a, elek tro me ha ni ~ar i Grbi} Dragana, trgovinski tehni~ar; Vukovi} Aleksandar, profesor geografije i [trbac Vesna, dipl. turizmolog; Loli} Aleksandar, ma{inbravar i Paji} Bojana, medicinska sestra-tehni~ar; Stanovi} Dino, student i Zrni} Milija, student; Komlenac Petar, dipl. pravnik unutra{wih poslova i Vujasin Sawa, dipl. sociolog i filozof; Kukri} Aleksandar, prof. fizi~ke kulture i ]eli} Vesna, dr medicine; Obradovi} Igor, elektroinstalater i Tuti} Dragana, pravni tehni~ar; Dimitri} Dimitrije, frizer i Bojani} Tijana, dipl. ekonomista; Rakovi} Dalibor, trgovac i Bi}anin Vesna, tehni~ar pejza`ne arhitekture; Brko vi} Si ni {a, elek trotehni~ar i Vuji} Jelena, student; Dragojevi} Nedeqko, dr medicine i Ko~i} Sandra, farmaceutski tehni~ar; Varunek Nikola, dipl. ekonomista i Markovi} Sandra, dipl. pravnik; ^oli} Qubi{a, prof. vojno lice i Todi} Mirjana, hemijski tehni~ar; Tadi} Milenko, bravar-varilac i Zubi} Jovana, student; Yenopoqac Darijo, elektrotehni~ar informatike i Babi} Gordana, dipl. ekonomista; Ubovi} Boris, elektromehani~ar i Vu ji} Bo ja na, fri zer; Marinkovi} Sa{a, autoelektri~ar i Jovi} Nata{a, gra|. tehni~ar za visokogradwu; Stankovi} Sr|an, kuvarski tehnolog i Predojevi} Zorica, dipl. pravnik; Kokan Dalibor, autoelektri~ar i Kremenovi} Suzana, `enski frizer; Erak Velibor, ma{inski tehni ~ar i Mi ja to vi} @eqka, kroja~; Pastir Aleksandar, elektrotehni~ar i Kosi} @ana, in`. elektrotehnike. k}i Borisa i Jelene; Valentina Radujko, k}i Milana i Radmile; Marija Vin~i}, k}i Dragana i Qiqane; Andrija [kobo, sin Branislava i Marije; Emili Krizmani}, k}i Ranka i Dragane; Jovan Majki}, sin Zorana i Jovanke; Irma Habibovi}, k}i Ermina i Zemine; Una Yombi}, k}i Mladena i Danijele; Na|a De{i}, k}i Perice i Danijele; Viktor Lovri}, sin Mla de na i Na ta {e; Awa Babi}, k}i Zorana i Ne|e; Dragan Milinkovi}, sin Gorana i Gordane; Danilo Leli}, sin Jasminka i Swe`ane.

PA@WA
[est ulica bez struje
Zbog planiranih radova na elek troenergetskim objektima danas }e u peri odu od devet do 12 ~asova bez struje biti dijelovi ulica Nikole Pa{i}a, Kraqa Alfonsa XIII i Srpska, dok }e dijelovi ulica Novo naseqe, Nova ulica i Vo`dova~ka bez stru je biti od devet do 14 ~asova. Dijelovi naseqa Ada elek tri~nu ener giju ne}e imati od devet do 13 ~asova. M. Mi.

Ro|eni:
Tatjana Kr{i}, k}i Bo`imira i Bogdane; Nikola Saji}, sin Radi{e i Nade; Tea Baji}, k}i Zorana i Nata{e; Mila Pr{li},

Umrli:
Milan (Du{an) Vukovi}, ro|en 1933. godine; Miroslav (\uro) Amiyi}, ro|en 1948. godine; Qubica (Du{an) Mari}, ro|ena 1958. godine.

30 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHI VA

LICA DESPOTIZMA (Aleksandar - despotizam jednog ~ovjeka)

(2)

Svirep i velikodu{an Aleksandar Veliki
ERIK KARLTON

Gradove koji su poku{avali da se odupru, naro~ito Tir, a zatim Gazu, Aleksandrovi vojnici potpuno su opusto{ili. Oko 30.000 uglavnom `ena i djece bilo je prodato u ropstvo. Dvije hiqade mladi}a razapeto Pojedini despoti ispoqavaju veliku odanost prema onima koji su im lojalni, kao {to je Hitlerova nesmawena podr{ka sve razuzdanijem i neefikasnijem Geringu

Uvre`eno je mi{qewe da su despoti po definiciji nemilosrdni i, ~esto, svirepi. Ipak, ne mo`emo ih svesti samo na to. Oni su, isto tako, enigmati~ni karakteri koje nije lako proceniti, s li~no{}u koja ima mnogo vidova, koje nije jednostavno doku~iti. Suprotno op{tem utisku, wihovu politiku i na~ine de lo vawa ne ka ra kte ri {e uvek sa mo ne odoqiva ambicija koja iskqu~uje sve ostalo. Mo`da bi, zato, uputno bilo razmotriti neke od zajedni~kih osobina “tipi~nih“ despota i despotizma, i time ilustrovati kaleidoskopsku suptilnost i varijacije wihovih osobina. Ovo se lepo vidi u li~nosti i do`ivqajima samo jednog ~oveka - Aleksandra, obi~no zvanog Veliki, mada }e biti povremenih aluzija i na druge, da bismo polaze}i od ovog pojedina~nog primera do{li do despota i despotizma uop{te.

Narod prodat u ropstvo
Uop{teno govore}i, mo`emo re}i da su despoti skloni ispoqavawu slede}ih osobina: 1) nemilosrdni oportunizam, 2) neuobi~ajena osve toqubi vost, 3) `es to ko su prot stavqawe kritici, 4) celishodnost se smatra va `ni jom od mo ral nos ti, 5) nemotivisano postupawe... ... Postupci despota ~esto su nepredvidivi. Jedna od jakih strana Aleksandra kao vojnog komandanta bila je da je ~esto znao da u~ini ono {to je neo~ekivano. Iako nije bio nepogre{iv, wegova taktika u bitkama, a naro~ito wegove bri`qive pripreme pre bitke,

zbuwivale su wegove neprijateqe, i odonda su ~esto predmet izu~avawa vojnih stru~waka. Ali wegova nepredvidivost ispoqavala se i na druge na~ine. Umeo je da bude i krajwe svirep i neo~ekivano velikodu{an. Zarobqenoj porodici Velikoga kraqa ukazane su sve po~asti. A kada je, posle poraza, sam Veliki kraq bio ba~en u okove, i kad su ga, zatim, ubili wegovi sopstveni podanici, Aleksandar se prema telu svog starog protivnika ophodio s prili~nim uva`avawem. Ipak, kada je, kao uvod svome kona~nome obra~unu s Persijancima, odlu~io da pokori wihove kolonije na libansko-palestinskoj obali (kako bi neutralizovao persijsko-feni~ansku pomorsku silu) - postupio je druga~ije. Sidon se brzo predao, ali gradove koji su poku{avali da se odupru, naro~ito Tir, a zatim Gazu, Aleksandrovi vojnici potpuno su opusto{ili. U Tiru, gradu koji je ba{ razbesneo Aleksandra zato {to je osvajawe trajalo predugo, nekih 7.000 qudi bilo je iskasapqeno, a 30.000 uglavnom `ena i dece bilo je prodato u ropstvo. A da bi pokazao svoje po{tovawe prema vojnicima koji su se oduprli wegovim napadima, on je zarobio i razapeo 2.000 mladi}a tek stasalih za rat. U Gazi je pri~a bila sli~na.

Despotovo okru`ewe, dakle, nije uvek bilo bezbedno, ali se to ni u kom slu~aju ne mo`e uze ti kao pra vi lo. Po je di ni de spo ti ispoqavaju veliku odanost prema onima koji su im lojalni (obratite samo pa`wu na Hitlerovu nesmawenu podr{ku vremenom sve razuzdanijem i neefikasnijem Geringu). Uop{teno govore}i, obi~ni qudi ipak pate u rukama despota.

Kad je umro mnogi odahnuli
... Imaju}i u vidu sve ovo, mo`da se mo`e re}i da je prava sre}a da je Aleksandar umro tada kada je umro. Teritorije koje je osvojio bile su podeqene na mawa carstva, kojima su jedva uspevali da upravqaju wegovi skoro isto koliko i on ambiciozni generali. Me|usobno su se prepirali i borili, mada, za razliku od Aleksandra, nisu marili da osvajaju nove delove sveta. Imali su dovoqno problema da zadr`e ono {to su ve} posedovali. Tendencija da se o wima daju kontradiktorne ponovne procene. Kako da ocenimo doprinose koje su despoti dali istoriji? Gotovo po pravilu, kako }emo videti, oni okon~avaju sa pora`avaju}im bilansom dugovawa. Mo`emo li mi o wima i{ta ne dvo smi sle no zakqu~iti? (I nismo li svi mi potencijalni despoti, ukoliko nam se uka`e prava situacija i prava prilika?) Kako, na primer, mo`emo da “objasnimo“ Aleksandra? Dato je mnogo tuma~ewa, kako revizionisti~ke tako i antirevizionisti~ke vrste. Mo`emo li, na primer, wegov despotizam videti kao posledicu `ivota u relativnoj oskudici? Te{ko. Ta~no je da je kao mladi} prolazio kroz te{ke periode, ali on nije znao ni{ta o siroma{nom detiwstvu kakvo su imali, recimo, Hitler, Staqin ili ~ak Al Kapone. Da li bi nam odre|eni psihoanaliti~ki pristup bio od ikakve pomo}i? Opet, krajwe sumwivo. Istina, on jeste bio sna`no privr`en svo joj maj ci, a pos to jao je i odnos qubav-mr`wa prema ocu, ali takve su odnose imali bezbrojni drugi qudi koji nikada nisu postali despoti, i obrnuto. ^ini se da nema mnogo smisla prekomerno delovawe Edipovog kompleksa vezivati za despotizam i sve ono {to on podrazumeva. (Nastavi}e se)

U GRADU TIRU ALEKSANDAR je, zbog sporog osvajawa grada, iskasapio oko 7.000 qudi
Tu je, umesto da se prema protivniku, Batisu, ponese s bar malo milosti, naredio da ovoga bi~uju, a onda - mogu}e podra`avaju}i pona{awe svoga junaka Ahila prema Hektoru, pod zidinama Troje - naredio da Batisa ve`u za vojni~ka kola i vuku oko zidina sve dok ne umre. To nisu bili samo direktni ~inovi vojno svrsishodni, ve} teroristi~ka akta bezrazlo`ne svireposti... Despoti su veoma opasni po svoje neposredne pot~iwene. To je uglavnom ta~no potvr|uju to slu~ajevi Staqina i, u znatno mawoj meri, Hitlera... Pot~iweni su, isto tako, obi~no qudi koji imaju znatnu odgovornost, i prema tome mogu uvek biti rezervni krivci za razne “neuspehe“ ne samo neuspehe samog despota - {to je osobina koju su ~esto ispoqavali i Hitler i wegovi generali.

Vladavina
Dilema ovog autora je kako opisati fenomen i istoriju despotske vlasti i li~nosti samih despotskih vladara - Ivana Groznog, Idi Amina, Huana Perona, Staqina, ^au{eskua... Ako za nekog vlastodr{ca ka`emo da je despot, mislimo i na neke crte li~nosti izra`ene za takav mentalni sklop, ali se mo`e govoriti i o nekim ovla{}ewima vlastodr{ca. Zanimqiv je i vjerski despotizam koji se tako|e opisuje, pqa~ka{ki, apsolutisti~ki, crkveni despotizam, vojni,~ak i skorojevi}ki...

8. septembar 1331. godine

8. septembar 2003. godine

8. septembar 2006. godine

Krunisan Stefan Nemawi}
1331 - Stefana Nemawi}a (poznatog kao Du{an), sina kraqa Stefana De~anskog, arhiepiskop Danilo II je na dr`avnom saboru u gradu Svr~in (u ju`nom dijelu Kosova) u 23. godini `ivota krunisao za kraqa Srbije. Nijedan srpski kraq prije wega nije tako mlad do{ao na presto. Za cara je krunisan 1346. u srpskoj prestonici Skopqu. Du{an je sa vlasti zbacio svog oca Stefana De~anskog, uz pomo} vlastele nezadovoqne politikom Stefana De~anskog prema Bugarskoj i Vizantiji, nakon bitke kod Velbu`da.

Umrla Hitlerova rediteqka
2003 - Umrla je wema ~ka re di teqka i fo to graf Le ni Ri fen {tal, posqedwa zna ~aj na fi gu ra na cis ti ~ke ere, zva ni ~ni si ne as ta Tre }eg raj ha i omiqeni re `i ser Adol fa Hi tle ra. Kao pro pa gan dis ta na cis ti ~kog re `i ma, sni mi la je fil mo ve “Tri jumf voqe“ 1934. o kon gre su Na ci onal-so ci ja lis ti ~ke par ti je u Nir nber gu, a 1936. o Olim pij skim igra ma. Po sli je ra ta, po sve ti la se fo to gra fi ji i po dvo dnom fil mu u ~e mu je ta ko |e os tva ri la za vi dne re zul ta te. Os ta vi la je obi mne me mo are.

Poginuli vjernici u Indiji
2006. - Najmawe 25 qudi je poginulo dok je blizu 100 raweno, u seriji eksplozija u zapadnoj indijskoj dr`avi Mahara{tra. Eksplozija se dogodila u trenutku dok su se vjernici razilazili poslije molitve ispred Norani xamije u gradu Malegaon, oko 260 kilometara sjeverozapadno od Mumbaja. Druge eksplozije su se dogodile u drugim dijelovima grada sa muslimanskom ve}inom, u vrijeme islamskog praznika [ab-i-Rat. Napade su najvjerovatnije izveli maoisti koji se bore protiv demokratije. Aktivni su u 13 od 28 indijskih dr`ava.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 31

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom, iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz moju doplatu. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/997-834. Prodajem kod motela “Nana” na glavnom putu ku}u na placu, 700 m2, predvi|ena izgradwa poslovne zgrade po pg 2, tel. 38766/280-130, 051/310-994. Prodajem ku}u sa vo}wakom u blizini centra grada u Visokom, tel. 387 65/911318; 051/462-822. Hitno i povoqno prodajem ku}u, [ibovi, Bawa Luka, papiri 1/1, cijena po dogovoru, nova gradwa, tel. 38765/256838, 065/758-680. Hitno i povoqno prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, Star~evica, ravni dio, papiri uredni, tel. 38765/202-367. Prodajem u Zalu`anima prije pruge ku}u P PK gara`a, 21 m2, plac 639 m2 135.000 KM, kredit bez kamata ili zamjena, tel. 38766/280-130, 051/310-994. Prodajem ku}u u Drago~aju kod Klindi}a vo}waka, 1.800 m2 oku}nice pod vo}wakom, cijena po dogovoru, tel. 065/773-730. Prodajem na Paprikovcu blizu “Sirana” ve}u sre|enu ku}u, tel. 066/165-323. Prodajem imawe u Lakta{ima - Lug, odmah useqivo, cijena 30.000 evra, tel. 065/282-925. Prodajem stan 62 m2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem dvosoban nov stan, 48 m2, kod fakulteta u Mejdanu, odmah useqiv, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem vi{e placeva u [argovcu 1/1, struja, voda, tel. 0049731723614. Lakta{i - Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

IZDAVAWE
Izdajem u Gradi{ci u centru u zgradi prazan jednosoban stan na du`i period samcu ili bra~nom paru bez djece, tel. 387 65/470-403. Izdajem dvosoban stan u Boriku, Aleja centar. Stan je nov i potpuno namje{ten za troje ili ~etvoro stanara, centralno grijawe, cijena 500 KM, tel. 38766/322-111. Izdajem namje{ten stan u Slatini, poseban ulaz, tel. 066/335-355. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, povoqno, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem namje{tenu garsoweru u privatnoj ku}i, naseqe \ure \akovi}a, tel. 065/336697; 066/803-406. Izdajem namje{ten stan u prizemqu ku}e, kao i namje{tenu sobu na spratu, Prwavor, tel. 065/491-921, 051/303-248.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu za u~enike ili samce, upotreba kupatila i kuhiwe, tel. 387 66/290-292. Izdajem namje{tenu sobu studentkiwi, Borik preko puta Kampusa, centralno grijawe i upotreba kuhiwe, tel. 051/350-299, 065/195-881. Soba sa upotrebom kuhiwe i kupatila za jednu djevojku, Obili}evo, tel. 066/703-101. Izdajem sobu sa dva le`aja dvjema djevojkama, Borik, tel. 066/205-018; 051/309-948. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, kod Pravnog fakulteta, tel. 051/466-699; 065/609-244. Izdajem djevojci sobu u stambenoj zgradi u Boriku, tel. 065/434-348.

Prodajem mlin za mqevewe `ita, ru~ni rad, trofazni motor, cijena povoqna, tel. 065/535-934. Prodajem plugove, obrta~e i prskalicu za prskawe kukuruza, tel. 065/931-383.

USLUGE
OSTALO
Sve vrste retrovizora za autobuse, komione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ke automobile, farovi za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538048. Ovla{}eni prevodilac - sudski tuma~ za ruski i engleski jezik. Prijem dokumenata od 8:00 do 20:00 ~asova, tel. 387 66/497-868; 065/535-820. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875684.

KUPOVINA
Hitno kupujem mawi dvosoban stan u Obili}evu. Bez posrednika, tel. 38766/ 213-232.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “mercedes 124 250”, dizel, 90. godina u odli~nom stawu, ABS, servo, daqinsko, el. {iber, CD, alufelge, bijeli, cijena 8.500 KM, tel. 38765/546-398. Prodajem auto-prikolicu 200 h 100 h 50, Prwavor, tel. 065/491-921. Prodajem "peugeot 206 sedan", nov dobijen na nagradnoj igri, sve pla}eno, cijena 18.000,00 KM, tel. 063/264-279. Prodajem “reno klio” 1,4 benzin, god. proizvodwe 2001, metalik sivi, ful oprema, tel. 065/585-573. Prodajem “fijat tempo 2,0” benzin, 91. g.p., registrovan do 11.2.2010, cijena 1.800 KM, tel. 065/907-682. Prodajem “pe`o 309”, dizel, godina proizvodwe 1992, registrovan godinu dana, fiksno 3.000 KM, Prijedor, tel. 065/609-939. Prodajem yip “tojota rav 4”, 2005. god., ful oprema, registrovan do 2010., tel. 066/881-572. Prodajem traktor “dondir 20-20” i grajfer za utovar |ubriva, tel. 065/931383. Prodajem tek registrovanu “opel korsu” - OHV motor 1,2 l, cijena 1.000 evra, tel. 065/659-282.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Potrebni restoranski konobari i konobarice, barmeni, tel. 065/938-939. Ozbiqna mlada djevojka sa zavr{enom trgova~kom {kolom, ~etvrti stepen, tra`i posao trgovca u marketima, buticima, u obzir dolaze samo ozbiqne ponude, tel. 065/801-429. Potreban radnik za rad u ugostiteqstvu - konobar, tel. 065/585-573. Potrebna osoba za wegu starijih osoba i rad u ku}i, do 16 ~asova, tel. 051/345-950; 065/965-545. Potrebna konobarica za rad u kafi}u, inforamcije na telefon od 9 do 14 ~asova, tel. 065/516-019. Sposoban mladi} VSS dru{tvenog smjera, govori wema~ki i engleski jezik, koristi ra~unare i Internet tra`i bilo koji posao. Javite se na mail: airzugas@yahoo. com ili na mob., tel. 065/399-337. Tra`im posao ~i{}ewa ku}a, stanova, stubi{ta i sli~no, tel. 066207688.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem ogrevna drva, tel. 065/209268. Prodajem {poret imitaciju “alfe”, tri godine star, tel. 368-292 i 065/249183. Prona|en `enski pekinezer, star oko 2 godine, tel. 387 65/948-088. Prodajem kukuruz, tel. 38765/944-971. Prodajem dva polovna bicikla, veliki i mali, cijena po dogovoru,, tel. 38765/478-931, 065/290-730. Prodajem original uramqene Vilerove goblene, tel. 387 65/176-589; 051/219-835. Prodajem ulazna i trpezarijska vrata, tel. 387 65/176-589; 051/219-835. Prodajem harmoniku sa koferom, “E soprani”, 120 basova, registri sedam plus ~etiri. Crna sa crvenim mijehom, Bawa Luka, tel. 38765/582-485. Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal, povoqno, tel. 38765/541-743. Prodajem nov izrezbaren krevet od parene bukve, 200x160 , cijena po dogovoru, tel. 387 65/478-931, 065/290-730. Prodajem veoma kvalitetne {qive “savke”, sedam tona, mo`e i na mawe koli~ine, cijena samo 25 feninga po kilogramu, pristup odli~an, tel. 052/316-096. Prodajem grobnice betonske Pravoslavno grobqe u Boriku, Bawa Luka za 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 18 mjesta, tel. 065/973-605; 000005 M.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem ili izdajem u centru poslovni prostor 73 m2, prizemqe, tel. 38766/280-130, 051/310-994. Prodajem poslovno-stambeni objekat u izgradwi, 200 m2 u nasequ Petri}evac, Bawa Luka, sa projektom i gra|evinskom dozvolom, tel. 065/655-166. Prodajem povoqno poslovne prostore 18, 30, 43, 44, 68,1 68, 216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687.

IZDAVAWE
Izdajem namje{tenu ku}u, pogodna za vi{e studenata, u`i dio grada, Kraji{kih brigada 89, tel. 065/070-544. Izdajem jednosoban stan, namje{ten u ku}i sa centralnim grijawem, Obili}evo, tel. 065/518-751, 051/466-505. Izdajem ku}u, polunamje{tenu, Jovana Du~i}a, na du`i period, tel. 065/636545.

IZDAVAWE
Izdajem hitno poslovni prostor u centru, 3 kancelarije i sanitarni ~vor, tel. 387 65/822-083. Izdajem razra|eno skladi{te gra|evinskog materijala u Trnu na glavnoj ulici sa svim prate}im objektima, tel. 38765/539-888. Izdajem u centru prostor 17 m2 - 600 KM mjese~no, tel. 38766/280-130, 051/310-994. Novoizgra|eni vi{enamjenski prostor, 80 m2 izdajem vrlo povoqno, ul. Mla|e ]usi}a bb, Drakuli}, tel. 065/063-311. Izdajem poslovni prostor sa grijawem i radnom dozvolom, 60 m2, za sve namjene, cijena po dogovoru, Bawa Luka, tel. 051/215-903.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem stan na Star~evici, eta`a ku}e, 87 m2, v.p., ostava 30 m2 - 115.000 KM, tel. 38766/280-130, 051/310-017. Prodajem stanove u ^elincu od 29 m2 do 65 m2, nova gradwa, tel. 387 65/332828; 051/551-332. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, ostava, Krfska ulica, mob, tel. 38765/208-318. Prodajem dvosoban stan 55 m2 u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a, blok 62, tel. 387 65/665-914; 381 646/160-578; 381 11 269 1488. Prodajem iznad Gimnazije na Pobr|u nov stan, 55 m2, sa parking mjestom 115.000 KM, mogu}nost kreditirawa bez kamata, tel. 38766/280-130, 051/310994. Prodajem dvosoban stan, 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska, tel. 38765/518567. Prodajem stan 69 m2, novogradwa u centru Bawe Luke, useqiv u oktobru 2009. godine, tel. 065/581-558, 000017 M. Prodajem hitno nov, izuzetan trosoban stan, 108 m2 u Kozarskoj ulici, tel. 387 65/822-083. Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 48 m2, prvi sprat, ul. Isidore Sekuli} 13, Hiseta, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan, renoviran, 49 m2, prvi sprat, ul. P. A. ^arnojevi}a 9, Obili}evo, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/ 620-322.

TURIZAM
IZDAVAWE
Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela “Delfin”. Voda non-stop, parking, klima, tel. +382/88-683-379; +382/69-079-527.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem nove ma{ine, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate za doma}instvo, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem i servisiram poqoprivredne i privredne ma{ine, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532426. Prodajem polovnu stolarsku klupu, cijena 300 KM, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem kazan za pe~ewe rakije od 100 l, remek-djelo qudskih ruku, tel. 053/811-283; 065/223-357.

LI^NI KONTAKTI
U Bawoj Luci 47/79/178,galantan, {armantan gdin iz [vajcarske bez poroka `eli iskrenu ozbiqnu mladu damu-djevojku lijepu, we`nu, vitku bez obaveza za vezu-brak. MMS, tel. 387 65/160-676. 58-godi{wem francuskom dr`avqaninu potrebna `ena do 50 godina za rad i vi{e u ku}i, po mogu}nosti sa hrvatskim paso{em, tel. +33-63/1972-918; 000008 M.

PLACEVI
PRODAJA
Sokolac, na prodaju plac 520 m , ku}a (stara) poslovni prostor, gra|evinske dozvole, struja, voda telefon, tel. 38766/516-007. Prije~ani plac 400 m2, gradska voda, struja, telefon, kanalizacija, na veoma lijepoj lokaciji, cijena 16.000 KM, tel. 38765/161-284, 051/355-896. Prodajem plac 3134 m2 u Novoj Topoli 150 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, drgalic@hotmail.fr, tel. 387 65/336-869. Prodajem plac 800 m2 - Prije~ani Bawa Luka, sve komunalije, tel. 38765/846-454. Prodajem povoqno dunum zemqe i vikendicu pod plo~om, Veliko Bla{ko, op{tina Lakta{i, tel. 387 65/375-250; 051/350-273. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 387 65/493-216; 051/351-478. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2, u Kuqanima iznad kasarne, 1/1, tel. 38765/543-499. Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m2, tel. 065/ 351-000 i 051/428-008.
2

KUPOVINA
Kupujem o~uvane kwige za I razred ugostiteqske {kole, smjer kulinarski tehni~ar, tel. 387 65/372-787.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

32 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR NA^ELNIK OP[TINE PRIJEDOR E-mail: opstinap@teol. net Broj: 02-120-52/09 Datum, 31.8.2009. godine 79101 Prijedor, Trg oslobo|ewa 1, Tel.: +387 52 245 100; +387 52 245 101; faks: +387 52 245 104

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR NA^ELNIK OP[TINE PRIJEDOR www.opstinaprijedor.org

Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), i ~lana 35. Statuta op{tine Prijedor ("Slu`beni glasnik op{tine Prijedor", broj: 5/05), a u vezi sa odredbama ~lana 37. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne slu`be Prijedor ("Slu`beni glasnik op{tine Prijedor-pre~i{}eni tekst", broj:2/09) Na~elnik op{tine Prijedor, r a s p i s u j e

za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme u Administrativnoj slu`bi op{tine Prijedor
U op{tinskoj administrativnoj slu`bi Prijedor, vr{i se popuna sqede}ih radnih mjesta I. Slu`ba Komunalne policije 1. Komunalni policajac................................................1 izvr{ilac. II. Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Na~elnika op{tine Slu`ba za op{te poslove 1. ^uvar.............................................................................2 izvr{ioca. I. Opis poslova: Pod ta~kom I. podta~ka 1. Izvr{ava i sprovodi Zakone, propise Skup{tine op{tine i Na~elnika op{tine, vr{i poslove nadzora nad izvr{ewem zakona, propisa Skup{tine op{tine i Na~elnika op{tine u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji; obavqa i druge poslove koje mu odredi {ef slu`be. Pod ta~kom II. podta~ka 1. Vr{i operativne poslove obezbje|ewa zgrade; stara se da prostorije van radnog vremena budu zakqu~ane, kontroli{e kancelarije van radnog vremena da li su svjetla iskqu~ena i slavine za vodu zatvorene, vodi evidenciju o dolasku i odlasku radnika na posao poslije radnog vremena, obavqa i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka. II. Op{ti uslovi za kandidate pod ta~kom I. i II. podta~ka 1. : 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave. III. Posebni uslovi Pod ta~kom I. podta~ka 1. 1. VSS ili V[S pravnog, ekonomskog, saobra}ajnog, gra|evinskog smjera ili smjera za{tite na radu 2. VII ili VI stepen ; 3. 1 godina radnog iskustva; 4. polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave RS. Pod ta~kom II. podta~ka 1. 1. SSS; 2. IV stepen; 3. 6 mjeseci radnog iskustva. IV. Sukob interesa (odnosi se na kandidate, pod ta~kom I. podta~ka 1.) Izabrani kandidat ne mo`e obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji su u suprotnosti sa wegovim slu`benim du`nostima. Izabrani kandidat ne mo`e biti ~lan upravnih i drugih odbora i organa politi~kih stranaka , odbornik u skup{tini jedinice lokalne samouprave ( ~lan 151. Zakona o lokalnoj samoupravi). V. Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispuwavawu op{tih uslova ( uvjerewe o dr`avqanstvu, rodni list, uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo ). Pored dokaza o ispuwavawu op{tih uslova kandidati su du`ni dostaviti i dokaze o ispuwavawu posebnih uslova ( ovjerenu kopiju diplome, uvjerewe o radnom iskustvu, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima uprave RS). Kandidati, pod ta~kom I. podta~ka 1. su obavezni da dostave ovjerenu i potpisanu izjavu vezanu za ta~ku IV. ovog konkursa. U skladu sa ~lanom 1. Zakona o dopunama zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"; broj: 42/05) i ~lana 37. stav 2. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne slu`be: "lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema polo`en stru~ni ispit mo`e se primiti na rad ako se obave`e da polo`i stru~ni ispit u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa. Ukoliko ne polo`i stru~ni ispit u roku od {est mjeseci, prestaje mu radni odnos.", {to se tako|e odnosi na kandidate pod ta~kom I. podta~ka 1. Sva dokumentacija u prijavi mora biti original ili ovjerena kopija i ne starija od {est mjeseci. VI. Kandidati iz ta~ke I., podta~ka 1., koji ispuwavaju op{te i posebne uslove konkursa bi}e pozvani na ulazni intervju. O vremenu i mjestu sprovo|ewa intervjua kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. VII. Rok za podno{ewe prijava Konkurs }e biti objavqen u dnevnim listovima "Glas Srpske" i u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa ovog konkursa dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za radno mjesto pod ta~kom I., podta~ka 1. podnose se na adresu: Op{tina Prijedor, Stru~na slu`ba Skup{tine Op{tine i Na~elnika Op{tine, Trg Oslobo|ewa br.1, sa naznakom "Komisija za izbor slu`benika u Op{tinsku administrativnu slu`bu". Prijave kandidata za radno mjesto pod ta~kom II., podta~ka 1., ovog Konkursa podnose se na adresu Op{tina Prijedor, Stru~na slu`ba Skup{tine Op{tine i Na~elnika Op{tine, Trg Oslobo|ewa br.1, sa naznakom: "Na~elniku op{tine". O rezultatima konkursa, kandidati }e biti obavije{teni u roku od osam dana od dana izbora. NA^ELNIK OP[TINE Marko Pavi}

JAVNI KONKURS

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 33
JP[ "[UME RS" a.d. SOKOLAC [.G. "O[TREQ-DRINI]" DRINI] Broj: 01-1-1615/09 Dana: 7.9.2009. godine Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. NO: 11/09 od 10.3.2009. godine; NO: 23/09 od 22.4.2009 i NO: 43/09 od 26.6.2009. godine o davawu saglasnosti na rashodovawe i prodaju osnovnih sredstava – putni~kih i teretnog motornog vozila, [umsko gazdinstvo "O{treq-Drini}" Drini}, objavquje

AD "GRADINA" - u ste~aju - Bratunac Broj: 080-0-St-06-000 006/5-09 Datum: 7.9.2009. godine Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca od 24.9.2009. godine AD "Gradina" - u ste~aju Bratunac, objavquje

JAVNI OGLAS
Za prodaju nepokretne i pokretne imovine putem javnog nadmetawa Prodaje se nepokretna i pokretna imovina AD "Gradina" - u ste~aju Bratunac, i to: 1. CIGLANA na lokalitetu Mo{tanica, povr{ine 16265 m²: u kompletu po po~etnoj vrijednosti od 139.908,00 KM, ili po parcelama: - 1.1. - parcela 1: zemqi{te povr{ine 7611 m² sa pripadaju}im objektom proizvodne hale po po~etnoj cijeni od 106.659,00 KM, i - 1.2. parcela 2: zemqi{te povr{ine 8.654 m² po po~etnoj cijeni od 33.249,00 KM. 2. ZEMQI[TE na lokalitetu VRAWKOVINA, povr{ine 96.996 m² s prate}im objektima magacina i portirnice - po po~etnoj vrijednosti od 193.985,00 KM. 3. [QUNAK "3-4 IB. LAUF" u koli~ini od 100.000 metara kubnih na lokalitetu Vrawkovina po cijeni od 2 KM/m³. IMOVINA JE BEZ TERETA. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do po~etka prodaje polo`e obezbje|ewe u visini od 50.000,00 KM za imovinu iz ta~ke 1; 1.1; 2 i 3, odnosno 50% od po~etne vrijednosti iz ta~ke 1.2 na `iro ra~un ste~ajnog du`nika broj: 562-00980280132-85 kod NLB Razvojne banke, i dostave dokaz o izvr{enoj uplati do po~etka licitacije. Imovina se prodaje kombinovanom metodom, i to prikupqawem zatvorenih ponuda gdje }e na licitaciji biti po~etna cijena najve}a cijena iz dostavqenih ponuda. Ponude u zatvorenim kovertama i dokazi o uplati dostavqaju se Komisiji za prodaju prije po~etka licitacije. Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prisustvu svih ponu|a~a. Prednost pri kupovini ima ponu|a~ koji dostavi ponudu na komplet lokalitet iz ta~ke 1, odnosno na kompletnu imovinu ste~ajnog du`nika. Prodaja }e biti izvr{ena i ukoliko se pojavi samo jedan ponu|a~. Fizi~ka lica koja zastupaju pravna lica moraju prilo`iti ovjerenu punomo} za u~e{}e na javnoj prodaji, a zakonski zastupnici dokaz iz sudskog registra. Prodaja imovine odr`a}e se dana 23. septembra 2009. godine, (srijeda), u prostorijama zgrade uprave ste~ajnog du`nika u Bratuncu, sa po~etkom u 10 ~asova. Kupac koji izvr{i kupovinu u postupku javne licitacije du`an je najkasnije u roku od 30 dana da polo`i cjelokupni iznos prodajne cijene na `iro ra~un, te da zakqu~i ugovor o kupovini. Kupac sti~e pravo na prenos vlasni{tva nad imovinom kada u cijelosti izvr{i isplatu kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa. Imovina koja je predmet prodaje, prodaje se u vi|enom stawu sa zate~enim pravnim statusom o kojem se zainteresovani kupci mogu informisati u prostorijama ste~ajnog du`nika svakog radnog dana od 8 do 12 ~asova ili na kontakt telefon 065/528-955. Tro{kove prenosa prava na predmetnoj imovini (porezi, takse i drugo) pla}a kupac. STE^AJNI UPRAVNIK

OGLAS
O prodaji teretnog motornog vozila i putni~kih motornih vozila I Prodaje se: MARKA VOZILA 1. Teretno vozilo MAN dizel Reg. oznaka 606-E-638 Br. {asije WMA5100429M011173 Br. motora 35806690083118 Godina proizvodwe 1983 Po~etna cijena KM 10.192,00

2. Putni~ko vozilo VAZ (LADA NIVA) – benzin Reg. oznaka 542-A-043 Br. {asije XTA21213X1420177 Br. motora 5786405 3. Putni~ko vozilo VAZ (LADA NIVA) – benzin Reg. oznaka 307-T-842 Br. {asije XTA21213X1420164 Br. motora 5786496

1999

1.485,00

1999

1.619,00

Vozila su u voznom stawu. Prodaja se zakazuje za 15.9.2009. godine, (utorak), sa po~etkom u 11 ~asova i odr`a}e se u prostorijama [.G. "O{treq-Drini}" Drini}, Upravna zgrada. Sve informacije u vezi sa prodajom vozila mogu se dobiti u sjedi{tu [.G., kontakt osoba: Bulaji} Miroslav, telefon 050-465-012. Vozila se mogu vidjeti u krugu Upravne zgrade u Drini}u u sve radne dane do dana prodaje od 7 do 15 ~asova. II Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispuwavaju slijede}e uslove: - Pravna lica da posjeduju Rje{ewe o upisu u sudski registar i punomo} za lice koje ga zastupa. - Fizi~ka lica da posjeduju dokument za identifikaciju. - Da uplate depozit u visini 10% od po~etne vrijednosti licitiranih osnovnih sredstava za koja su se prijavili, na `iro ra~un br. 55200000006075-74. SADR@AJ PONUDE: - Ponuda mora da sadr`i: dokumenta iz ta~ke dva za pravna i fizi~ka lica. - Ponu|enu cijenu. Svi zainteresovani svoje zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za prodaju", __________treba da dostave na adresu: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, [.G. "O{treq-Drini}" Drini}. Rok za dostavqawe ponuda je 14.9.2009. godine do 15 ~asova. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. III Kriterij za ocjenu ponude. - Najve}a ponu|ena cijena: DIREKTOR Bawac Rajko, dipl. in`. {um.

Mje{oviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Trebiwe Zavisno preduze}e Rudnik i Termoelektrana Gacko, akcionarsko dru{tvo, Gacko Broj: 06-J-7105 Gacko, 7.9.2009. godine

OGLA[AVA
JAVNU LICITACIJU koja }e se odr`ati dana 11.9.2009. godine u 10 sati u prostorijama Upravne zgrade Rudnika i Termoelektrane Gacko LOT 1. Razni filteri za rudarsku mehanizaciju i kamione Ukupna koli~ina 310 komada Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je 16.960,36 KM LOT 2. - Razna hidrauli~na crijeva i remen kai{evi Ukupna koli~ina 2.125 komada hidrauli~nih crijeva i 212 komada remen kai{eva. Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je cca 200.000,00 KM LOT 3. Razni elektro materijal Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je 218.280,21 KM LOT 4. - Automatika Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je 25.297,41 KM Lot 5. - Razni auto dijelovi Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je 56.047,40 KM. LOT 6. - Auto gume Ukupna koli~ina 10 komada Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je 2.737,40 KM LOT 7. Razni polomqeni alati Po~etna cijena, odnosno kwigovodstvena vrijednost je 104.708,33 KM Ukupna kwigovodstvena vrijednost: (1+2+3+4+5+6+7) = 624.031,10 KM Navedena roba se prodaje po lotovima i za istu je odre|ena po~etna (kwigovodstvena) cijena. Roba se mo`e vidjeti svakim radnim danom od 7 do 14 ~asova u skladi{tu R i TE Gacko. Pravo u~e{}a na licitaciju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja polo`e kauciju na blagajni R i TE u iznosu od 1.000,00 KM. Kontakt telefon: 059/472-413 059/475-274 Kontakt osoba: Supi} Qubo i Pu{ara Branislav

34 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 35

36 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je u ponedjeqak, 7.9.2009. godine u 66. godini `ivota preminula na{a draga supruga, majka i baka Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav Qubi{inoj majci

MILKI POPOVI]

MILKA (ro|. Laki}) POPOVI]
Sahrana }e se obaviti u utorak, 8.9.2009. godine na Perduvovom grobqu u 14 ~asova. O`alo{}eni: suprug Mom~ilo, k}erke Gorana i Biqana, zetovi Marko i Vojislav, unu~ad Petar, Vladimir i Maja te ostala rodbina, prijateqi, kumovi i kom{ije. 000017 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

od djevera Nenada i jetrve Gordane, stri~evi}a Maria i Darija 000017 A-2 G Dana 8.9.2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, brata, {urjaka i ujaka

VUKICI VLADU[I]
od kolektiva Glavne banke Republike Srpske, Bawa Luka B-2 F
Tu`no sje}awe na voqenog sina i brata Dana 9.9.2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

MILKI POPOVI]
od k}erke Gorane, zeta Marka i unu~adi Vladimira i Maje. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj supruzi

MILKI POPOVI]
od k}erke Biqane, zeta Vojislava i unuka Petra. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

DRAGOMIRA OGWENOVI]A
Voqeni ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole. Tvoji najmiliji 000005 A-3 G Navr{ava se sedam tu`nih godina od smrti na{eg dragog

DRAGI[U PETRU[I]A
9.9.1994 - 9.9.2009. S tugom i bolom Majka Desanka, otac Milivoje, brat Darko i sestra @eqka 000015 A-2 G

DRAGE PUHALI]A
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Wegovi najmiliji: supruga Qubica, k}erke Sanda i Swe`ana, zetovi Tomislav i Slobodan i unu~ad Rebeka, Andrea i Luka. 000016 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog sina, brata i sestri}a

MILKI POPOVI]
od supruga Mom~ila. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MILKI POPOVI]
od prijateqa Zeqkovi}: Milke i Petra. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

Tu`no sje}awe na dragog

TRIVUNA SALI]A
Zahvalna supruga Jelka sa djecom 000006 A-3 G Dana 8.9.2009. godine navr{ava se godine dana od smrti moje drage tetke

VESU TURJA^ANINA
1987-2009. Supruga Anka sa porodicom 000001 A-2 M Posqedwi pozdrav

MILKI POPOVI]
od prijateqa Panya: Nade i Stanoje. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MILKI POPOVI]
od djevera Du{ana sa porodicom. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

PREDRAGA YOMBI]A
9.9.1995 - 9.9.2009. Ka`u da vrijeme lije~i rane, ali ne svake. Pro{lo je 14 godina neprebola. Svaka sqede}a godina je te`a od one prije we. Tvoji najmiliji 000008 A-8 G

STAKE [EVA
Mirjana i Slobodan 000008 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu baku

MILKI POPOVI]
od djevera Vlade sa porodicom. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki

MILKI POPOVI]
od djevera Mla|ana sa porodicom. 000017 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki

NOVAKU JANKOVI]U
od porodice Zec. 000011 A-1 G Posqedwi pozdrav svaku

ZAHVALNICA

dr DRAGOQUB E]IM
Ovim putem `elimo da zahvalimo kolektivu Klinike za anesteziju i reanimaciju Klini~kog centra Bawa Luka. Zahvaqujemo osobqu klinike na ~elu sa prim. dr Dragom Goli}em na ukazanoj wezi i pa`wi. Dr E}im je proveo posqedwe dane ovozemaqskog `ivota na klinici koja mu je bila posqedwi dom. Supruga Helena i k}erka Mira 000001 A-6 G Navr{ava se 14 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede Dana 8.9.2009. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage prijateqice

STAKU [EVA
Sr|an i Sawa

MILKI POPOVI]
od Tawe, Danka i Ivone. 000012 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

MILKI POPOVI]
od porodice Simatovi}. 000012 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj k}erki

000008 A-1M Tu`no sje}awe na dragu

NOVAKU JANKOVI]U
od svastike Nade sa porodicom. 000007 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

MILKI POPOVI]
od sestre Du{anke i svaka Tomislava. 000013 A-1 G

MILKI POPOVI]
od majke Dragiwe. 000014 A-1 G

BOSU (ro|. Pej~inovi}) STANOJEVI]
Sestra Desa i zet Rade We`i} 000018 A-2 G

MILANA MIHAJLOVI]A NIKOLU - NIYU RA^I]A
Sin Aleksandar Ra~i} 000009 A-1 G Po dobru }emo te pamtiti, a s qubavqu spomiwati. Tvoji: supruga Stojanka, sin @ivko i k}erke Jovanka i Gina s porodicama 000010 A-4 G

BIQANE BO@I]
Uvijek }emo te se sje}ati. Drago i Gina sa porodicom 000010 A-3 G

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 37
Sje}awe

NADA KARALI]
8.9.1998-8.9.2009. Sin @eqko i snaha Nevena 000008 A-2 G

38 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Bogu hvala da je ukinuta giqotina, miris krvi je jedino {to privla~i vas novinare. Neki bi me tamo rado poslali. A mo`da je boqe da ja ubijem nekoga! Rajmon Domenek, selektor fudbalera Francuske
FOTO: BETA

Po~elo Evropsko prvenstvo u ko{arci

Kasa u vremenu pobjednika
Reprezentativac Srbije i ~lan suboti~kog Spartaka Gabor Kasa pro{ao je liniju ciqa druge etape “Tur avenira“ (“Trke nada“) u Francuskoj u vremenu pobjednika. Pobjednik Francuz @an Lui Paianija (Francuska “B“) prevezao je stazu od 138 kilometra za 2.58,23 ~asa.

Rajkovi} propu{ta Norve`ane
Kapiten mlade reprezentacije Srbije Slobodan Rajkovi} ne}e mo}i da pomogne saigra~ima u kvalifikacionom me~u u Norve{koj. Naime, Rajkovi} nije stigao da se oporavi od povrede koqena.
Visileos Spanulis (Gr~ka) i Todor Ge~evski (Makedonija)

U susretima koji su danas na rasporedu najvi{e pa`we privla~e utakmice izme|u Gr~ke i Hrvatske, Wema~ke i Rusije, te Srbije i Slovenije
KATOVICE - Reprezentacija Rusije savladala je Letoniju rezultatom 81:68, u prvom kolu Evropskog ko{arka{kog prvenstva u Poqskoj, i na taj na ~in uspje{no zapo~ela odbranu titule iz 2007. godine. Najefikasniji u redovima Rusije bio je Keli Mekar ti sa 24 po ena, dok je Sergej Bikov dodao 22. U redovima pora`enih istakao se Ka spars Kam ba la sa 22 poena. Selekcija Gr~ke pobijedila je Makedoniju rezultatom 86:54, u prvom kolu grupe “A” na EP. Grke je do trijumfa predvodio Vasileos Spanulis sa 17 postignutih poena, dok je kod Makedona ca boqi od os ta lih bio Yeremaja Mejsi sa 12 poena. U susretima koji su danas na ra spo re du naj vi {e pa`we pri vla ~e uta kmi ce izme |u Gr~ke i Hrvatske, Wema~ke i Rusije, te Srbije i Sloveni je. Evrop ski prva ci iz 2005. godine, reprezentacija Gr~ke favorit je u susretu sa Hrvatima, koji `ele da prekinu niz neosvajawa medaqa na ve li kim ta kmi ~ewima. “Helenima“ nedostaju dvojica va`nih igra~a iz startne petorke, jedan od najboqih plejmejkera Evrope Teodoros Papalukas i najboqi defanzi vac Sta rog kon ti nen ta Dimitrios Dijamantidis. I pored toga, Grci su favoriti u ovom susretu. Da nas su na ra spo re du me ~e vi u svim gru pa ma. U grupi “A” se sastaju: Izrael - Makedonija (16.30 ~asova), Gr~ka - Hrvatska (19.15), u grupi “B”: Wema~ka - Rusija (16.30), Letonija - Francuska (19.15), u grupi “C” Slove ni ja - Srbi ja (18.15), [panija - Velika Britanija (21), a u grupi “D” Litvanija - Poqska (18.15), Bugarska Tur ska (21.15). Si no} su igrali: grupa “A”: Hrvatska - Izrael, grupa “B”: Francuska - Wema~ka, grupa “C”: Velika - Britanija - Slovenija, Srbija - [panija, grupa “D”: Poqska - Bugarska, Turska - Litvanija.

Trener milanskog Intera @oze Muriwo nije vi{e najpla}eniji fudbalski stru~wak na svijetu. Ta ~ast sada pripada Luisu Felipeu Skolariju, koji }e na osnovu 18-mjese~nog ugovora sa uzbekistanskim Bunodkorom zaraditi 13 miliona evra. Tako je nadma{io Muriwa, koji u Interu zara|uje 11 miliona evra. Odjeqewe za komunalno-stambeno ure|ewe administrativne slu`be Bawe Luke odbilo je aplikaciju za rekonstrukciju stadiona i svla~ionica Fudbalskog kluba Vrbas u Srpskim toplicama. Obrazlo`ewe je svjetska ekonomska kriza.

SRBIJA ve~eras sa Slovenijom
Nijemci }e poku{ati da do|u do dobrog rezultata, bez prve zvi jez de ti ma Dir ka No vic kog, ko ji ni je do bio dozvolu od Dalas Maveriksa da nastupi na EP. Srbija, koja je sino} igrala sa [pani jom, ve ~e ras od 21 ~as ukrsti}e kopqa sa Slovenijom. Bi }e to obra ~un u~i teqa Du {a na Iv ko vi }a, s jedne, i u~enika Jure Zdovca, sa druge strane.

Foto dana
Ne bih se slo`io sa napisima u pojedinim medijima u Srbiji da je situacija u Fudbal skom klu bu Par ti zan lo {a, ma da moram da priznam da imamo odre|ena dugovawa iz prethodnog perioda. Taj problem smo nasledili od prethodne uprave i lagano ga re{avamo. Prema projekcijama koje smo napravili, do fe bru ara idu }e go di ne tre ba lo bi da izmi rimo ta po tra `ivawa, pre ma svim onim klijentima kojima smo u ovom trenut ku du `ni. Ka ko ni pret ho dna upra va Partizana nije otkrila koliki je nasle|eni dug, smatram da ni ja, kao generalni sekretar, ne bi trebalo da ka`em o kolikoj svoti novca je re~, i ne `elim da me neko u javnosti zbog toga proziva. U tom trenutku ja nisam ni bio na mestu generalnog sekretara i nema smisla da govorim na tu temu, i informacije o tome mora}ete da tra`ite od nekog drugog, ko ima vi{e na-

Imamo odre|ena dugovawa

Darko GRUBOR,
generalni sekretar FK Partizan

Prema projekcijama koje smo napravili, do februara idu}e godine trebalo bi da izmirimo ta potra`ivawa
Ruska teniserka Vera Zvonareva poku{ala je na sve na~ine da se rashladi tokom me~a sa Flavijom Peneta.

dle`nosti od mene. Mogu samo da otkrijem da nije u pitawu ni{ta dramati~no, koliko se isti~e u posledwe vreme, {to najboqe pokazuje na{ plan da taj problem re{imo u slede}ih nekoliko meseci. Napravili smo akcioni plan i ne vidim razlog da ne uspemo u tome. Ekonomska situacija u Srbiji je te{ka, ba{ kao i svuda {irom sveta, pa nije lako naplatiti sva potra`ivawa, ali nekako uspevamo u tome, i izlazimo na kraj. Ne mo`emo da naplatimo dugove drugih klijenata prema nama, {to sa sobom povla~i da ne mo`emo da isplatimo druge, i tako ve} dugo vremena idemo ukrug, iz kojeg nikako da iza|emo i re{imo se problema. Ipak, verujem da }e po~etkom godine sve biti sre|eno i da }emo tada biti u situaciji u kakvoj klub nije bio ve} dugo godina, ba{ kao ni ve}ina sportskih kolektiva u Srbiji.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 39
FOTO: ARHIVA

Premijer liga BiH u kuglawu, 1. kolo

KK Partizan tra`i poja~awa

Povratak Palasija
BEOGRAD - ^elnici Ko{arka{kog kluba Partizan u potrazi su poja~awima. “Crno-bijeli“ tra`e zamjenu za Dejana Milojevi}a, te poja~awe na poziciju jedan i dva, kojoj je najbli`i nekada{wi igra~ kluba Milton Palasio: - Jo{ ne mogu ni{ta konkretno da saop{tim. Istina je da tra`imo igra~e na pozicijama jedan i dva, a sada moramo da vidimo i kako da nadomestimo odlazak Milojevi}a - rekao je sportski direktor Dragan Todori}, demantuju}i da dolaze Yeremi Pargo i Yejson Hart. S druge strane, ekipa je nastavila sa pripremama, te je u drugom me~u do`ivjela jo{ jedan poraz, od OKK Beograda 71:74.

Vladimir Gure{i} (Knin Revita)

Ko{arka{i Brazila slave pobjedu

Ko{arka{ko prvenstvo Amerike

Metalmaks Elnos u odbranu titule krenuo ubjedqivom pobjedom od 8:0 nad Biha}em
PI[E: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

ZRIWSKI 3:5 KNIN REVITA
Toki} Im{i} Kova~evi} Tomi} Mahmutovi} Stijepi} 499 529 530 501 538 570 3.167 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 3 530 551 515 543 535 564 3.238 Grujin Gure{i} Andri} Berak Popovi} A. Priji}

Titula Brazilu
SAN HUAN - Ko{arka{ka reprezentacija Brazila novi je {ampion Amerike po{to je u finalu takmi~ewa odr`anog u Portoriku savladala se le kci ju do ma }i na mi ni malnim rezultatom 61:60.

BAWA LUKA - Aktuelni prvak BiH, Metalmaks Elnos u odbranu titule krenuo je ubjedqivom pobjedom od 8:0 nad Biha}em. Bawolu~ani su tako nastavili seriju uspje{nih rezultata i najavili pohod ka novom trofeju. Najboqi igra~ u redovima Metalmaks Elnosa bio je Boris Novakovi} koji je sru{io 612 ~uweva. I vi ce {am pi on BiH, Borac Integral, prvenstvo je po~eo trijumfom. “Crveno-plavi“ su slavili protiv Hercegovca iz Bile}e (7:1), ekipe koja se ove sezone vratila u elitno bh. dru{tvo. Je di ni bod za Her ce go vac osvojio je Davor Ko`uhar koji bio boqi od Jova Bolti}a. Da }e i ove sezone glavnu rije~ u Premijer ligi

voditi klubovi iz Bawe Luke pot vrdi li su ku gla {i Knin Re vi te. Po pu lar ne “kninye“ do prva dva boda sti gli su po bje dom pro tiv Zrinskog iz Quba~e - 5:3. Dobru partiju na premije ri pru `i li su i igra ~i Lakta{a koji su kao gosti sa vla da li Po su {je 7:1. Boqi od ostalih bio je Darko Radanovi} sa 597 oborenih ~uweva.

U utakmici za tre}e mjesto Argentina je bila boqa od Kanade sa 88:73, dok su od petog do osmog mjesta plasirane reprezentacije Dominikanske Republike, Urugvaja, Meksika i Paname.

POSU[JE 1:7 LAKTA[I
Malenica Juki} Gali} Crnogorac I. Petri} Romi} P. Petri} 574 278 264 563 564 481 542 3.266 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 5 597 571 547 586 542 577 3.420 Radanovi} [ipka Milanovi} Vajki} Radovi} Aleksi}

Sitroen ka`wen u Australiji

Pobjednik Hirvonen
MELBURN - Pobjednik trke Svjetskog reli {ampionata koja je vo`ena u Australiji, ipak, je voza~ Forda Finac Miko Hirvonen, po{to su tri posade Sitroena ka`wene zbog tehni~kih gre{aka. Naime, stjuarti su nakon posqedwe etape utvrdili da tri automobila Sitroena nisu bila u skladu sa tehni~kim propisima pa je prvoplasiranom Sebastijanu Lebu i tre}eplasiranom Daniju Sordu na postignuto vrijeme dodat po jedan kazneni minut. Osim {to je Hirvonen do{ao do slavqa, nije do{lo do drugih promjena. Me|utim, do{lo je i do promjene u bodovnom stawu u generalnom plasmanu pa dvije trke prije kraja sezone Hirvonen sada ima 78 bodova, odnosno pet bodova vi{e od Leba, dok je tre}i Sordo sa 50 bodova. Sqede}i reli vozi se u [paniji od 2. do 4. oktobra.

BORAC INTEGRAL slavio protiv Hercegovca
Kugla{i Kozare iz Gradi{ke u premijernom me~u po ra `e ni su od Brotwa sa ubjedqivih 0:8. Tuzlanska Sloboda u svojoj kuglani pora`ena je od @eqezni~ara iz Sarajeva sa 3:5.

BIHA] 0:8 METALMAKS E.
Jodanovi} Mujanovi} Braki} Husarevi} Adamovi} Nuspahi} Huremovi} Mato{ 536 558 534 253 256 536 227 239 3.139 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 612 584 549 550 561 574 3.430 Novakovi} Kalat Terzi} Kere~ki Rami} ^alukovi}

BROTWO 8:0 KOZARA
Kolobari} Bla`evi} Hrvi} D. Mi{eti} A. Mi{eti} [arac 538 525 563 539 513 573 3.251 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 537 498 541 466 481 524 3.047 ]eri} Smiqani} Lackanovi} Blagojevi} Spasojevi} [avija

HERCEGOVAC 1:7 BORAC I.
Kozjak Vukovi} Ko`uhar Malovi} Ivanovi} Radovanovi} 496 494 509 532 510 458 2.999 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 5 517 526 510 563 551 539 3.206 Trkqa Novakovi} Bolti} Trkqa Yaji} Pa{tar
Miko Hirvonen

WUJORK - Ne nad Zi mowi} i Betani Matek-Sands uspje{no su presko~ili jo{ je dnu prepre ku u igri mje{ovitih parova, a taj me~ poslu`io je srpskom teniseru da se za gri je za du el osmine finala dubla, u kojem mu je sino} jedan od dva protivnika biti Janko Tipsarevi}. Osmi nosioci miksa, Zimowi} i Matek-Sands elimi ni sa li su [pawol ku Virhiniju Ruano Paskval i

Zimowi} se zagrijavao
Australijanca Stivena Husa sa 6:2, 6:4, a wihovi protivnici u no}i izme|u ponedjeqka i utor ka bi li su prvi nosioci, Amerikanka Lej zel Hju ber i In di jac Mahe{ Bupati, sa kojim Zimowi} i ne ma ba{ sjaj ne odnose. No, to nije bio jedini Zikijev me~ sino}, po{to je sa Danijelom Nestorom u borbi za ~et vrtfi na le kopqa ukrstio protiv kolege iz reprezentacije Janka Tisparevi}a i Amerikanca Roberta Ken dri ka. Ko bu de boqi u tom duelu, za protivnika u ~et vrtfi na lu ima }e pe te no si oce Bje lo ru sa Ma ksa Mirweg i Izraelca Endija Rama.

^etvrti grend slem sezone, Otvoreno prvenstvo SAD-a

Fors Indija anga`ovala voza~a

\OKOVI] sino} igrao protiv [tepaneka
Pored Zimowi}a i Tipsarevi}a, sino} je na terenu bio i Novak \okovi}, koji

se u osmini finala sastao sa ^ehom Radekom [tepanekom. Ka da je ri je~ o `en skom sin glu, vri je di iz dvo ji ti siguran trijumf Serene Vilijams nad Danijelom Hantu ho vom, te slavqe Kim Klajsters protiv Venus Vilijams u derbiju dana. Kod mu{karaca, favoriti nisu imali problema, pa su daqe pro{li Rafael Nadal, Endi Marej, Huan Martin del Potro...

Povjerewe Liuciju
MONCA - Italijan Vitantonio Liuci vozi}e za ekipu Fors Indije do kraja sezone, i u timu }e zamijeniti \ankarla Fizikelu koji je pre{ao u Ferari. Liuci je od po~etka pro{le sezone bio test voza~ indijske ekipe i posqedwi put se takmi~io u “formuli 1“ 2007. godine, a najboqi rezultat ostvario je osvajawem {estog mjesta na trci za Veliku nagradu Kine. Italijan je vozio

i ~etiri trke za Red Bul 2006. godine prije nego {to je pre{ao u Toro Roso, u kojem je ostao dvije sezone. Fizikela je u ekipi Ferarija zamijenio Luku Badoera, koji je usko~io na mjesto povrije|enog Felipea Mase, ali je na obje bio posqedwi. I Fizikela i Liuici }e debije u novim ekipama imati ba{ pred doma}im navija~ima, na trci za Veliku nagradu Italije u Monci 13. septembra.

40 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

“Crveno-plavi“ saznali potencijalnog rivala u drugom kolu
FOTO: S. ILI]

Pi{e: Milan ZUBOVI]

^udnovati BSK
Poslije ~etiri odigrana kola u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, na ~elu se izdvojio BSK koji do sada ne zna za poraz. Reklo bi se pomalo ~udna situacija, pogotovo ako se zna da su “romanti~ari“ pro{le godine opasno ple sa li na ru bu po no ra u Dru gu li gu Srpske, ali, sre}om po wih, tamo nisu zavr{ili i zadr`ali su prvo li ga {ki sta tus. Ove se zo ne, stva ri su ma lo druga~ije. Bawolu~ani imaju ~etiri boda prednosti u odnosu na prve pratioce, {to je za sada veliki kapital. ^eta @eqka Vrawe{a upisala je i dvije gos tu ju }e po bjede, {to poje dinim eki pa ma ne po|e za rukom ni tokom cijelog prvenstva, a kamoli na star tu {am pi ona ta. ^iweni ca ko ja mo `e do da tno da ohrabri stratega BSK-a svakako je i granitna odbrana koja je prvi put kapitulirala nakon 320 mi nu ta igre, {to je sva ka ko po da tak za re spekt. Ipak, jedna stvar mo`e dodatno da raduje igra~e i ru ko vod stvo klu ba, sva ka ko je svo je vrsni po vra tak na svoj sta dion, “^a ire“, na kon skoro godinu dana neigrawa na wemu, i potucawa po Obili}evu, Lakta{ima... Bi}e to prilika da se igra~i poka`u u jo{ boqem svjetlu nego {to su do sada igrali. Da sve ove dobre partije nisu samo plod slu~ajnosti “romanti~ari“ }e morati dokazati i u duelu sqede}eg kola kada im u goste dolazi Kozara iz Gradi{ke. ^uda su rijetka, ali se doga|aju. Ho}e li “romanti~ari“ uspjeti da naprave svojevrsno ~udo i upi{u i pe tu po bje du za re dom, i na taj na ~in is ta knu kan di da tu ru za Pre mi jer li gu BiH, ili je to za wih u ovom trenutku prekrupan zalogaj?

Darko Ili}

Ne `elimo da razmi{qamo o Podgori~anima, nego smo maksimalno koncentrisani na revan{ sa Eurotekom i doma}u premijeru sa Slogom, rekao Budi{a
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Vrwa~ka Bawa bez Lige {ampiona

Daleko je elita
SENT GALEN - Poslije eliminacije Partizana, ni rukometa{ice Vrwa~ke Bawe nisu se plasirale u sqede}u kvalifikacionu rundu za Ligu {ampiona. Srpski predstavnik pora`en je u oba me~a u grupi “A“ prvog kvalifikacionog turnira u [vajcarskoj. Vrwa~ka Bawa je prvo iz gu bi la od ita li jan skog Sa sa ri ja 29:30 (12:15), dok je u drugom okr{aju {vajcarski Bril bio ubjedqiv sa 29:21 (12:4). Iz grupe “B“, plasman u narednu fazu obezbijedile su ekipe Mili Pijango (Turska) i Amstredama (Holandija). Rukometa{ice Vrwa~ke Bawe ipak }e nastaviti takmi~ewe u evrokupovima po~etkom oktobra, u drugom kolu EHF Kupa protiv belgijskih {ampionki iz Femina Visea iz Herstala.

BAWA LUKA - Ukoliko pro|u holandski Eurotek Bevo, rukometa{i Borca m:tel u drugom kolu EHF kupa snage }e od mje ri ti sa pod go ri ~kom Budu}nosti. Ovo je epilog kvalifikacionog turnira za Ligu {ampi ona ko ji je odr`an u Skopqu, a na kojem je crnogor ski pred sta vnik za uzeo tre}u poziciju. Na istoj smotri doma}i Vardar Pro je u

odlu~uju}em me~u deklasirao Dinamo Minsk sa 34:24, te tako sa maksimalnim u~inkom izborio vizu za elitu, dok su Podgori~ani do “kote tri” do{li zahvaquju}i slavqu nad Be{ikta{em (31:28).

PODGORI^ANI {esti na smotri u Doboju
Budu}nost se ove sezone ve} predstavila na{oj javnosti, u~e{}em na 41. TV Turniru {ampiona “Doboj 2009“, za vr{iv {i ta kmi ~ewe na {estom mjestu, poslije poraza od doma}e Sloge (27:28). - Ne `e li mo da ra zmi{qamo o Bu du }nos ti, nego smo maksimalno koncentrisani na revan{ sa Eurotekom i do ma }u pre mi je ru sa Slo gom. Na ra vno, svi se nadamo da }emo pro}i Holan|ane, a onda }e biti vremena da se spremimo za Podgori~ane - bio je jasan {ef stru~nog {taba Borca

Dukla
Rukometa{i ~e{ke Dukle plasirali su se u drugo kolo EHF Kupa, po{to su u drugom me~u protiv Hasluma iz Norve{ke slavili sa 28:25, {to im je poslije remija 24:24, tako|e na svom parketu, bilo dovoqno za prolaz daqe. U preostala dva duela, estonska Polva Serviti je na svom parketu bila boqa od SKA Minska (28:22), a islandski Fram kao gost od holandskog FIKAS-a (30:23).

Smotra “Septembar 95”

Tradicija se nastavqa
KO ZAR SKA DU BI CA Predstoje}eg vikenda u Kozarskoj Dubici odr`a}e se tra di ci onal ni ru ko me tni turnir pod nazivom “Septembar 95”. Ova smo tra odr`a }e se u znak sje}awa na borce koji su dali svoje `ivote u odbrani grada i stvarawu Republike Srpske. Organizator takmi~ewa je RK Partizan, a pokroviteq op{tina Kozarska Dubica i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport. Pro {lo go di{wi po bje dnik ovog tradicionalnog tur ni ra, ko ji je odr`an u konkurenciji kadetskih ekipa, bio je doma}i Partizan. U~esnici ove, 13. tradicionalne smotre su Prijedor, Der ven ta, Ko tor Va ro{ i Partizan. S. S.

m:tel Dra{ko Budi{a. “Crve no-pla vi“ su u prvom duelu slavili protiv Euroteka 28:19, revan{ je na programu 12. septembra u Panin ge nu, a uko li ko pro |u daqe, sa Budu }no{}u }e se sastati 10. ili 11, odnosno 17. ili 18. oktobra. Prvi duel igra se u Podgorici. Na ostalim kvalifikacionim turnira bilo je vi{e nego burno. U drugoj grupi PAOK je zahvaquju}i ve}em broju postignutih golova od Za po ro `ja pro {ao u Li gu {ampiona, dok je u tre}oj Filigen pomalo neo~ekivano savladao Bregenc te izvadio vizu za daqe takmi~ewe. Poqsko Vive Kilce na najboqi je na~in iskoristilo prednost doma}eg terena, te u konkurenciji Tatrana i Porta sa obje pobjede pro{lo daqe. Sli~no kao i Ademar Leon, koji je slavio na specijalnom turniru, ispred Kadetena, Ceqa i Lemga.

Grupa 1
1. Vardar 3 3 0 0 102:82 6 2. Dinamo M. 3 2 0 1 91:86 4 3. Budu}nost 3 1 0 2 86:98 2 4. Be{ikta{ 3 0 0 3 83:96 0

Grupa 2
1. PAOK 2 1 1 0 62:59 3 2. Zaporo`je 2 1 1 0 56:53 3 3. Strovolos 2 0 0 2 52:58 0

Grupa 3
1. Filingen 2 1 1 0 63:59 3 2. Bregenc 2 1 0 1 64:55 2 3. Partizan 2 0 1 1 48:61 1

Grupa 4
1. Vive Kilce 2 2 0 0 70:54 4 2. Tatran 3. Porto 2 1 0 1 64:68 2 2 0 0 2 53:65 0

Grupa 5
1. Ademar 2. Kadeten 4. Lemgo 3 2 1 0 84:73 5 3 2 1 0 88:83 5 3 0 0 3 77:89 0

3. Ceqe P. L. 3 1 0 2 80:84 2

Najboqi Tarket i Izvi|a~
BAWA LUKA - Pobjednici Me|unarodnog rukometnog tur ni ra mla |ih ka te go ri ja “Borac - Bawa Luka Kup 2009“ su Tarket u konkurenciji dje~aka ro|enih 1994. i 1995. godine, te na de Izvi |a ~a u kategoriji 96/97. Tim iz Ba ~ke Pa lan ke blistao je tokom cijelog takmi~ewa, da bi u finalnom okr{aju lako iza{ao na kraj sa Izvi|a~em (14:22), prije svega zahvaquju}i odli~noj igri u drugom poluvremenu, koje su rije{ili u svoju korist sa 9:2. Tre }e mjes to u sta ri joj konkurenciji pripalo je Dubo~ici, koja je bila boqa od Cepelina (29:13), a peti je Obili}, za hvaquju }i po bje di protiv Borca (28:9). Sedmu poziciju osvojio je Bjelovar, nakon tri jum fa nad Crve nom zvezdom (23:12), a devetu Omladinac, po{to je slu`benim rezul ta tom do bio me~ pro tiv Kotor Varo{a. Najboqi igra~, a ujedno i strijelac, je Nemawa Mladenovi} iz pobjedni~ke ekipe, a najuspje{niji ~uvar mre`e ~lan leskova~ke Dubo~ice Marijan Golubovi}. Kod mla|e kategorije, sastav iz Qubu{kog do pehara je stigao pobjedom protiv Kotor Varo{a (24:21). Tarket je bio tre}i, po{to je savladao Borac (18:14), a peto mjesto zauzela je Dubo~ica, zahvaquju}i trijumfu protiv Omladinca (15:14).

Me|unarodni turnir mla|ih kategorija “Borac - Bawa Luka Kup 2009“

Izvr{ni odbor RS BiH

Ra|a selektor
SARAJEVO - Vojislav Ra|a novi je selektor rukometne reprezentacije BiH. Ovako je odlu~eno na redovnoj sjednici Izvr{nog odbora bh. “ku}e“ rukometa, koji je prihvatio mi{qewe stru~ne komisije RS BiH, a koje je i sam Ra|a ~lan. Iskusni stru~wak izabran je jednoglasno, ve} je sjedio na klupi bh. tima, vodio je i reprezentaciju Srpske, kao i dobojsku Slogu i sarajevsku Bosnu, a na funkciji selektora zamijeni}e Halida Demirovi}a.

NA SMOTRI u~estvovalo gotovo 400 mali{ana
Najuspje{niji rukometa{ je Matej Hrsti} iz Izvi|a~a, strijelac Adsun Bajramovi} (Kotor Varo{), a ~uvar mre`e Matej Tomi} (Izvi|a~). - Sre}ni smo {to je smotra protekla u najboqem mogu}em

redu i {to su gosti, wih gotovo 300, zadovoqni napustili Bawu Luku. Moram da zahvalim svima koji su pomogli u organizaciji smotre, a prije svega Sudijskoj organizaciji Rukometnog saveza Srpske, centru “Za{titi me”, Centru za sport, dvorani “Borik“, te Sredwo{kolskom centru u ^elincu i direktoru Milivoju Pavlovi}u, koji nam je po povoqnim uslovima dozvolio da igramo utakmice u wihovoj dvorani rekao je predsjednik organizacionog odbora turnira Danilo Vrawe{. De. M.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 41

Svjetsko odbojka{ko prvenstvo u Italiji

Turnir u Ma|arskoj

Srpskoj prvo mjesto
SEGEDIN - Reprezentacija Republike Srpske u sjede}oj odbojci osvojila je prvo mjesto na turniru u Ma|arskoj. U finalnom susretu savladali su doma}u selekciju rezultatom 3:0, po setovima 26:24, 25:23, 25:15, zavr{iv{i takmi~ewe bez poraza. - Turnir smo iskoristili kao provjeru pred Evropsko prvenstvo koje po~iwe 21. septembra u Poqskoj. U finalnom susretu savladali smo reprezentaciju Ma|arske, koja je za uze la ~et vrto mjes to na posqedwem EP, {to je ve oma ohrabruju}e za nas - rekao je kapiten reprezentacije Zoran Je{i}. Za najboqeg igra~a turnira progla{en je ~lan Bawe Luke Stevan Crnobrwa, dok je na turniru u~estvovala jo{ jedna bawolu~ka ekipa, Klub sjede}e odbojke Kraji{nik, koji je na kraju zauzeo {esto mjesto. M. Z.

Slavqe reprezentativaca Srbije

FOTO: AGENCIJE

Pru`ili smo maksimum i momci su zaista ostavili srce na terenu. Zaslu`eno smo osvojili zlato, a posle dva izgubqena finala, jednostavno to nije moglo da se desi tre}i put, izjavio \uri~i}
JE ZO LO - Ka det ska odbojka{ka reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medaqu i titulu {ampiona na 11. svjetskom prvenstvu koje odr`ano u Italiji. Srbija je u Jezolu u finalu savladala, sada ve} biv{eg {ampiona, Iran sa 3:2, po seto vi ma 25:22, 20:25, 17:25, 25:20 i 15:11, poslije sat i 51 minut igre. Istinski {ampioni, kada MVP: Aleksandar Atanasijevi} (Srbija) Poenter: Luka Vetori (Italija) Napada~: Janagida Masaro (Japan) Bloker: Sebastijan Rodrigo (Argentina) Server: Ahmed Amir Kerbua (Al`ir) U poqu: Sadem Himisi (Tunis) Tehni~ar: Ahmed al-Sajed (Egipat) Prima~: Rikardo Lukareli (Brazil) je bilo najte`e i bez pomo}i povrije|enog Uro{a Kova~evi}a, od drugog seta, uspjeli su da sa vla da ju aktu el nog {ampiona Iran, u me~u koji je bio pun preokreta. Ostvarili su kadeti Srbije svoj najve}i uspjeh u istoriji i to na svom prvom u~e{ }u na svjetskim {ampionatima. Srbi ja je sa da svet ski vladar u kadetskoj konkurenciji – kadeti su {ampioni, a kadetkiwe vice{ampionke svijeta. Uz to, obje kadetske selekcije Srbije osvojile su i srebrne medaqe na {ampionatu Evrope ove godine. U me~u protiv Irana povela je Srbija sa 1:0 u setovima, a onda se povrijedio Uro{ Kova~evi}. Bio je to svakako {ok za sve u plavom taboru, pa je drugi, a i tre}i set prili~no lako izgubqen. Ipak, u ~etvrtom i naro~ito u petom, odlu~uju}em setu, izabranici Milana \uri~i}a su smogli snage prvo da izjedna~e, a potom i da me~ rije{e u svoju korist i tako se revan{iraju Iranu za poraz u grupi, i to u me~u u kome je, pored trijumfa, osvojena titula {ampiona i zlatna medaqa. tavili srce na terenu. Zaslu`eno smo osvojili zlato, a posle dva izgubqena finala, jednostavno to nije moglo da se desi tre}i put - izjavio je \uri~i}.
SRBIJA IRAN 3 2

Stonoteniserke Prijedora u Italiji

Pehar Sawi Milojica
PRIJEDOR - Stonoteniserke Prijedora osvojile su sedmo mjesto na 26. me|unarodnom turniru “Kup Krasa“, koji je odr`an u italijanskom gradu Skogniko, dok je wihova ~lanica Sawa Milojica progla{ena za najperspektivniju igra~icu turnira. - Uz sve pla}ene tro{kove od strane organizatora, nagra|eni smo peharom, a pojedina~no je pripao i Sawi Milojica, koja je progla{ena najtalentovanijom igra~icom ovog izuzetno jakog takmi~ewa. Za na{e djevojke bilo je ovo dragocjeno

ME^ trajao sat i 51 minut
Selektor \uri~i} je istakao da su igra~i bili najboqi kada je bilo najpotrebnije. - Ova reprezentacija je dokazala da je jaka i velika i kad je najte`e. Uspeli smo da se vratimo u me~ posle povrede Kova~evi}a. I tada smo vero va li da mo `e mo da pobedimo. Pru`ili smo maksimum i momci su zaista os-

(25:22, 20:25, 17:25, 25:20, 15:11) DVORANA: “Palacio del turizmo“. Gledalaca: 1.800. Sudije: Ko{iba (Japan), Mokri (Slova~ka). SRBIJA: Kova~evi} (9), Peri} (14), Bucuqevi}, Jovovi} (2), @arkovi}, Milutinovi} (15), Petkovi} (11), Mrdak, Rajkovi}, Opa~i} (8), Atanasijevi} (24), Stankovi}. Selektor: Milan \uri~i}. IRAN: Hoseini, Faezi (3), Salafzon (4), Bagerpur (8), Fajazi (19), Sadegjani, Gafur (16), Mirzajanpur (4), Tariverdi (9), Habibi (5), [irod, Mirazei (4). Selektor: Jovica Cvetkovi}.

iskustvo jer su imale priliku da treniraju i sa stru~wacima iz Kine koji rade u doma}em klubu Kras i svakako su mogle dosta toga da nau~e - istakao je trener Prijedora Slavko Antoni}. Pored Milojice, klub sa imenom grada na Sani predstavqale su jo{ Daniela Bali}, Marina Gruji~i} i Nina Brki}, kao i Belma Bu{atli} iz Vogo{}e, najboqa juniorka BiH, koja }e najvjerovatnije na dvojnu registraciju poja~ati Prijedor~anke u nastupaju}em prvenstvu. N. \.

Klub borila~kih sportova Trebiwe

Uspje{an po~etak sezone
BAWA LUKA - Klub borila~kih sportova Trebiwe osvojio je 21 medaqu na prvenstvu Republike Srpske u yijuyicuu, od ~ega je 11 zlatnih, osam srebrnih i dvije bronzane. Zlatne medaqe su osvojili u duo sistemu: poletarci Awa i Vawa ]uri}, pioniri Maja i Tamara Mili}, duo miks Nikola Gluhovi} - Jelena Popovi}, nade Nikola Laki} - Ivan Be{ewi i Tamara i Maja Mili}. U borbama poletarci Vawa ]uri} preko 40 kg, pioniri Maja Mili} do 25 kg, nade Predrag Cvijeti} do 60 kg, kadeti Slavko Vu~urevi} do 46 kg, juniori Lazar Vu~kovi} do 77 kg i seniori Lazar Vu~kovi} do 77 kg. - Takmi~ewe u Bawoj Luci potvrdilo je dobar napredak na{ih sportista od poletaraca do seniora. Krajem septembra odlazimo na Balkansko prvenstvo u Sofiju, a po~etkom oktobra na Evropski kup u Sloveniju, i o~ekujemo dobre rezultate - rekao je trener Trebiwaca Radomir Mili}. ^. M.

KONA^AN PLASMAN:
1. Srbija, 2. Iran, 3. Argentina, 4. Rusija, 5. [panija, 6. Tunis, 7. Indija, 8. Italija, 9. Brazil, 10. SAD, 11. Poqska, 12. Francuska, 13. Egipat, 14. Japan, 15. Portoriko, 16. Al`ir.

Evropsko prvenstvo u odbojci

Rusija sqede}i ispit "plavih"
IZMIR - Odboj ka {ka reprezentacija Srbije igra danas od 14 ~asova protiv Rusije prvi me~ u ~etvrtfinalnoj grupi. U novoformiranoj grupi “F“, pored Srbije i Rusije nalaze se jo{ selekcije Bugarske, Italije, Holandije i Finske. Drugi me~ “plavi“ igraju sutra sa Fincima, dok }e 10. septembra igrati protiv Holandije. Plasman u polufina le izbo ri }e prve dvi je ekipe. Selektor Srbije Igor Kolakovi} isti~e da vi{e nemaju prva na kiks. - Nema mnogo filozofije kada je u pitawu nastavak takmi~ewa. Protiv Rusije nas interesuje samo pobeda, jer nas tako putevi vode u polufinale - rekao je Kolakovi}. Plasman u ~etvrtfinalne grupe izborile su po tri reprezentacije iz svake grupe. U ~et vrtfi nal noj “F“ gru pi igra }e se le kci je iz “D“ i “B“ grupe, u Istanbulu, a u “E“ grupi reprezentacije iz “A“ i “C“ grupe, u Izmiru. (25:12, 25:14, 25:17), gru pa “C“: Slova~ka - [panija 2:3 (18:25, 25:21, 18:25, 25:19, 11:15), grupa “D“: ^e{ka Bu gar ska 1:3 (19:25, 25:23, 20:25, 17:25).

Grupa “F”
Prvo kolo (8. septembra) Bugarska - Finska Srbija - Rusija Italija - Holandija Drugo kolo (9. septembra) Srbija - Finska Bugarska - Holandija Italija - Rusija Tre}e kolo (10. septembra) Srbija - Holandija Italija - Finska Bugarska - Rusija Tabela:
1. Rusija 2. Bugarska 3. Srbija 4. Holandija 5. Finska 6. Italija 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 6:2 6:2 5:4 5:5 2:6 1:6 4 4 3 3 2 2

Grupa “E”
Prvo kolo (8. septembra) Gr~ka - Wema~ka [panija - Poqska Slova~ka - Francuska Drugo kolo (9. septembra) [panija - Wema~ka Gr~ka - Francuska Slova~ka - Poqska Tre}e kolo (10. septembra) [panija - Francuska Slova~ka - Wema~ka Gr~ka - Poqska Tabela:
1. Poqska 2. Gr~ka 3. Francuska 4. [panija 5. Slova~ka 6. Wema~ka 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 6:2 6:2 4:4 3:5 4:6 2:6 4 4 3 3 2 2a

Prva {ahovska liga Srbije za seniore

Derbi Beopublikumu
KRAGUJEVAC - U derbiju {estog kola Prve {ahovske lige Srbije za seniore Beograd Beopublikum pobijedio je do ovog kola lidera V[K “Sveti Nikolaj Srpski“ sa 4:2 i zasjeo na ~elo tabele. Rezultati {estog kola: Beograd Beopublikum - V[K “Sveti Nikola Srpski“ (Vaqevo) 4:2, Ni{ - Sloga Amiga (Kraqevo) 3:3, S[K SK “Premier“ (Smederevo) - Agronom (Novi Sad) 4,5:1,5, Mladenovac - Radni~ki (Kragujevac) 0:6, Lasta (Beograd) - Politika

DRUGI me~ protiv Finaca
Turska, Estonija, Slovenija i ^e{ka zavr{ile su takmi~ewe poslije prve faze {ampionata Evrope. U posqedwim utakmicama tre}eg kola, prve faze takmi ~ewa, pos ti gnu ti su sqede }i re zul ta ti: Gru pa “A“: Turska - Francuska 0:3 (16:25, 21:25, 23:25), gru pa “B”: Ru si ja - Fin ska 3:0

PEP (Beograd) 3,5:2,5, Novosadski [K DDOR - Spartak Merkur (Subotica) 4:2. Plasman poslije {estog kola: 1. Beograd Beopublikum 15 me~ bodova (22,5 poena), 2. Novosadski [K DDOR 15 (21), 3. V[K “Sveti Nikolaj Srpski“ 13 (20,5), 4. Radni~ki 11 (21), 5. S[K SK “Premier“ 11 (20,5), 6. Lasta 10 (20), 7. Sloga Amiga 8 (19), 8. Ni{ 8 (18,5), 9. Spartak Merkur 6 (19,5), 10. 3 (17), 11. Agronom 1 (12), 12. Mladenovac 0 me~ bodova (4,5 poena). D. P.

42 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa istok, 4. kolo

Drugoliga{ iz Jawe zabiqe`io i ~etvrtu prvenstvenu pobjedu slaviv{i na gostovawu u Pu~ilama kod Gorice sa 1:0 i jedini je tim na istoku sa stoodstotnim u~inkom
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com Tabela
1. Podriwe (J) 4 2. Jedinstvo (B^) 4 3. Napredak 4 4. Gorica 4 5. Lokomotiva 4 6. Jedinstvo (BR) 4 7. Glasinac 4 8. Proleter (D) 4 9. Rudar (U) 4 10. Mladost (VO) 4 11. Hercegovac 4 12. Vele` (N) 4 13. Mili}i 4 14. Bratstvo (B) 4 15. Vlasenica 3 16. Mladost (R) 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 7:0 12:2 5:0 5:1 6:3 7:5 6:6 5:7 2:1 4:5 1:3 3:9 4:6 2:9 1:6 2:9 12 10 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 0 0

BAWA LU KA - Fu dba leri Podriwa iz Jawe zabiqe`i li su ~et vrtu uzastopnu pobjedu u Drugoj li gi Re pu bli ke Srpske, gru pa is tok. Iza bra ni ci Mir sa da Alej be go vi }a go lom D. Ar na uto vi }a u 85. minutu slavili su na gostovawu Go rice iz Pu ~i la sa 1:0. Najbli`i pratilac drugoliga{a iz Jawe br~ansko Jedinstvo ubjedqivo je trijum fo va lo na svom te re nu savladav{i Vele` iz Nevesiwa. Mre`u golmana Zurovca na~eo je Kurtali} u 17. mi nu tu. Na re dna dva go la postigao je Yonli} u 25. i 35. minutu, a u nastavku susreta jo{ tri gola doma}ih, dva Vasiqevi}a u 55. i 74, te Perendije u 79. minutu. Na pre dak iz Doweg [ep ka je sa 2:0 sa vla dao Vla se ni cu, ko ja u ovom prvenstvu jo{ nema osvojenog boda, a strijelac oba gola bio je Vasiqevi} u 17. i 76. minutu.

PROLETER (D) MLADOST (R)

3 (1) 2 (1)

STRIJELCI: 0:1 Cerovi} u 27, 1:1 @ivkovi} u 40, 2:1 @ivkovi} u 72, 3:1 Jefti} u 72, 3:2 Ristanovi} u 76. minutu. Stadion: Proletera u Dvorovima. Gledalaca: 200. Sudija: Damir Lazi} (Br~ko) 7. @uti kartoni: @ivanovi}, Krsmanovi}, \or|i}, Jawi} (Proleter, Dvorovi), Z. Rajak, Cerovi}, Despotovi}, Kula{evi} (Mladost, Rogatica). Igra~ utakmice: Miroslav @ivkovi} (Proleter, Dvorovi) 8. PROLETER (DVOROVI): Novakovi} 7, Ostoji} 7, @ivanovi} 7, Filipovi} 6,5, Krsmanovi} 7, Ivanovi} 6,5, \or|i} 7, Jovi} 6,5, Eri} 6,5 (od 57. minuta Jawi} 6,5), @ivkovi} 8, Jefti} 7,5. Trener: Dragi{a Kati}. MLADOST (ROGATICA): Tadi} 5,5 (od 75. minuta Rac -), M. Rajak 6, Z. Rajak 6, Cerovi} 7, Nikoli} 6, Despotovi} 6 (od 60. minuta Ristanovi} 6), Sl. Bjelakovi} 6, Si. Bjelakovi} 6, Bal~akovi} 6,5, Neri} 6, Kula{evi} 7. Trener: Jadranko Jawi}. I. S.

UBJEDQIVA pobjeda Jedinstva iz Br~kog
Pro {lo go di{wi prvo liga{a Glasinac iz Sokoca je na “Bari“ ubjedqivo pobijedio bratuna~ko Bratstvo sa 4:0. Mre`u gostiju na~eo je N. Jolovi} u 18, da bi 11 mi nu ta ka sni je ]ir ja ni} po vi sio na 2:0 po sli je opravdano dosu|enog jedanaesterca za Glasinac. U nastavku susreta jo{ dva gola doma}ih, a strijelci su bili \eri} u 51. i Planin~i} u 60. minutu. U Dvorovima su se sastali Proleter i Mladost iz Rogatice, a trijumfovao je doma}in sa 3:1. Rogati~ani su golom Cerovi}a u 27. minutu poveli sa 1:0, da bi u 40. na 1:1 izjedna~io @ivJEDINSTVO (B^) VELE@ (N) 6 (3) 0 (0)

GORICA PODRIWE (J)

0 (0) 1 (0)

Mladen ]irjani} (Glasinac)

FOTO: G. [URLAN

Rezultati ~etvrtog kola
DOWI [EPAK: Napredak Vlasenica 2:0, DVOROVI: Proleter - Mladost (R) 3:2, UGQEVIK: Rudar - Lokomotiva 0:0, PU^ILE: Gorica Podriwe (J) 0:1, VELIKA OBARSKA: Mladost - Hercegovac 1:0, SOKOLAC: Glasinac - Bratstvo (B) 4:0, BR^KO: Jedinstvo - Vele` (N) 6:0, BRODAC: Jedinstvo - Mili}i 2:1. RUDAR (U) LOKOMOTIVA 0 0

Parovi petog kola
U petom kolu koje se igra u srijedu od 16.30 ~asova sastaju se: MILI]I: Mili}i - Napredak, NEVESIWE: Vele` - Jedinstvo (BR), BRATUNAC: Bratstvo - Jedinstvo (B^), BILE]A: Hercegovac Glasinac, JAWA: Podriwe Mladost (VO), BR^KO: Lokomotiva - Gorica, ROGATICA: Mladost (R) - Rudar (U), VLASENICA: Vlasenica Proleter (D). JEDINSTVO (BR) MILI]I 2 (1) 1 (1)

STRIJELAC: 0:1 D. Arnautovi} u 85. minutu. Stadion: Gorice u Pu~ilama. Gledalaca: 800. Sudija: Mile Barjaktarevi} (Bijeqina) 8. @uti kartoni: Ostoji}, Andri}, Mari}, Pavlovi} (Gorica), D. Arnautovi}, Milki}, \oki} (Podriwe, Jawa). Igra~ utakmice: Denis Arnautovi} (Podriwe, Jawa) 8. GORICA: Manojlovi} 7, Rakita 6,5, Ostoji} 7, Mi{kovi} 6,5, Buha 6,5 (od 80. minuta Ma{anovi} -), Mirkovi} 6, Radi} 6, (od 67. minuta Pavlovi} -), Antunovi} 6,5 (od 59. minuta Novak 6,5), Andri} 6,5, Suboti} 7, Mari} 7. Trener: Miro Jawi~i}. PODRIWE (JAWA): Mileti} 7, D. Arnautovi} 8, Babi} 7, Jusufovi} 7 (od 90. minuta Velagi} -), Milki} 7, Arsenovi} 7, Be{i} 7 (od 89. minuta A. Arnautovi} -), \oki} 7, Hoxi} 6, (od 67. minuta Vu~i} -), Sofi} 7, M. Arnautovi} 7. Trener: Mirsad Alajbegovi}. I. S.

ko vi}. Is ti igra~ je u 72. minutu donio prednost Proleteru, a samo minutu kasnije Jefti} je povisio na 3:1. Drugi pogodak za Rogati~ane postigao je Ristanovi} u 76. minutu. Jedinstvo iz Brodca na svom te re nu je po bi je di lo Mili}e sa 2:1. Gosti su poveli u 16. minutu golom Jandri }a, da bi u 43. D. NAPREDAK VLASENICA 2 (1) 0 (0)

]irkovi} izjedna~io na 1:1. Po bje du dru go li ga {u iz Brodca donio je Staki} u 65. minutu. Susret u Ugqeviku izme|u Rudara i Lokomotive zavr{en je bez golova, dok je Mladost iz Velike Obarske pobijedio bile}ki Hercegovac sa mi ni mal nih 1:0 go lom Trif ko vi }a u 22. minutu. GLASINAC BRATSTVO (B) 4 (2) 0 (0)

MLADOST (VO) HERCEGOVAC

1 (1) 0 (0)

STRIJELCI: 1:0 Kurtali} u 17, 2:0 Xonli} u 25, 3:0 Xonli} u 35, 4:0 Vasiqevi} u 55, 5:0 Vasiqevi} u 74, 6:0 Perendija u 79. minutu. Stadion: Gradski u Br~kom. Gledalaca: 300. Sudija: Velibor Vidakovi} (Zvornik) 8. @uti kartoni: Svitlica, Ma{i} (Jedinstvo, Br~ko), Gruba~i}, Sko~aji} (Vele`, Nevesiwe). Igra~ utakmice: Edis Xonli} (Jedinstvo, Brodac) 8,5. JEDINSTVO (BR^KO): Babi} 8, Svitlica 7,5, Divqanovi} 7,5, Bo{kovi} 8, Vasi} 7,5 (od 46. minuta Leti} 8), Gaji} 8, Ma{i} 7,5 (od 64. minuta Perendija -), Te{i} 8, Xonli} 8,5, Kurtali} 8, Kara} - (od 11. minuta Vasiqevi} 8). Trener: Ivo Kne`evi}. VELE@ (NEVESIWE): Zurovac 5, Kova~ 5 (od 64. minuta Nasti} -), Guti} 5, Ninkovi} 5, Gruba~i} 5, Brati} 5, Petkovi} 5, Milidrag 5 (od 75. minuta Vu~eti} -), Sko~aji} 5, Tufegxi} 5, Romovi} 5. Trener: Mijat Mi{eqi}.V. S.

STRIJELCI: 1:0 Vasiqevi} u 17, 2:0 Vasiqevi} u 76. minutu. Stadion: Napretka u Dowem [epku. Sudija: Sr|an Lubura (Isto~no Sarajevo) 8. Gledalaca: 100. @uti kartoni: Torbica, Vasi} (Napredak), Krsti}, A. Pejanovi} (Vlasenica). Igra~ utakmice: Dragan Vasiqevi} (Napredak) 7,5. NAPREDAK: Panteli} -, Torbica 6,5, Mirosavqevi} 7, Nikoli} 7 (od 77. minuta Simi} -), Ivanovi} 7, Stefanovi} 6,5, Ze~evi} 6,5 (od 63. minuta Vasi} 6,5), Vasiqevi} 7,5, Karaman 6,5 (od 61. minuta Gaji} 6,5), Jovanovi} 7,5, Lazi} 7. Trener: Dragoslav Obadovi}. VLASENICA: D. Kova~evi} 7, Bojani} 6,5, Lazarevi} 6 (od 50. minuta \ur|i} 6,5), Ml. Pejanovi} 6,5, E}imovi} 6,5, Ma. Pejanovi} 6, \eri} 7, A. Pejanovi} 6,5, Krsti} 6,5, N. Kova~evi} 6,5, Stevanovi} 6. Trener: Sla|an Stankovi}. D. G.

STRIJELCI: 1:0 N. Jolovi} u 18, 2:0 ]irjani} iz penala u 29, 3:0 \eri} u 51, 4:0 Planin~i} u 60. minutu. Stadion: “Bara“ u Sokocu. Gledalaca: 100. Sudija: Dalibor Bo`i} (Pale) 7. @uti karton: Milan Mi}i} (Bratstvo, Bratunac). Igra~ utakmice: Nikola Jolovi} (Glasinac) 7,5. GLASINAC: V. Jolovi} -, Maksimovi} 6,5, Pqevaq~i} 7, Skoko 7 (od 62. minuta Vuji~i} -), ]irjani} 7, N. Jolovi} 7,5, \urovi} 6,5, Gavrilovi} 7, Peji} 6,5, \eri} 7 (od 88. minuta Batovac -), Planin~i} 7,5. Trener: Davor Krsmanovi}. BRATSTVO (BRATUNAC): Suboti} 6, Vasili} 6,5, Tripi} 5 (od 67. minuta Nedeqkovi} -), Mil. Mi}i} 6,5, Leka 6, Miq. Mi}i} 6, Vasovi} 6, Ja{i} 6, Te{i} 5, Cvjetinovi} 6 (od 77. minuta Pavlovi} -), Lojanica 6 (od 53. minuta ^elik 6). Trener: Milorad Kosani}. B. G.

STADION: Gradski u Ugqeviku. Gledalaca: 300. Sudija: Milomir Kruni} (Fo~a) 8. @uti kartoni: Blagojevi}, Mitrovi}, Stjepanovi} (Rudar, Ugqevik), Vuji}, Nikoli}, Manojlovi} (Lokomotiva). Igra~ utakmice: Zdravko Vuji} (Lokomotiva) 7. RUDAR (UGQEVIK): Bodiroga 6,5, G. Simiki} 5 (od 46. minuta Cviji} 6,5), Blagojevi} 5, Markovi} 5,5, Spre~akovi} 5, Gavrilovi} 5, Lazi} 5 (od 80. minuta Stefanovi} -), D. Simiki} 5, Ivi} 5, Mitrovi} 6, Stjepanovi} 5,5. Trener: Dragomir Jovi~i}. LOKOMOTIVA: Manojlovi} 6,5, Savi} 6 (od 88. minuta Berovi} -), Markovi} 5, Vuji} 7, Simiki} 5 (od 61. minuta Mi}i} 5), Stevi} 5,5, Vuki~evi} 5, Nikoli} 6 (od 86. minuta Bawanin -), Cvijanovi} 5,5, \or|i} 6, Jokanovi} 5. Trener: Dragan Jovi~i}. I. S.

STRIJELCI: 0:1 Jandri} u 16, 1:1 D. ]irkovi} u 43, 2:1 Staki} u 65. minutu. Stadion: “Ribin“ u Brodcu. Gledalaca: 150. Sudija: Qubi{a Risti} (Bijeqina) 8. @uti karton: Vasi} (Jedinstvo, Brodac). Igra~ utakmice: Goran Jandri} (Jedinstvo, Brodac) 8. JEDINSTVO (BRODAC): Z. Sofreni} 7, Gra~anin 7, Jovanovi} 7, Jandri} 8, Perkovi} 7, Staki} 7,5, Krsti} 6 (od 46. minuta Piva~ 7), Mijatovi} 6 (od 46. minuta Manojlovi} 7), Teodorovi} 6,5 (od 70. minuta V. Sofreni} -), Vasi} 7, Jelisi} 7. Trener: Miroslav Timi}. MILI]I: Jovi} 6,5, Jolovi} 6, Lalovi} 6, [alipurevi} 6, Zeki} 6, Kipi} 6, Reqi} 6,5, N. ]irkovi} 6, Petkovi} 6,5, D. ]irkovi} 7, Savi} 6 (od 60. minuta @ugi} 6). Trener: Zoran Majstorovi}. I. S.

STRIJELAC: 1:0 Trifkovi} u 22. minutu. Stadion: Mladosti u Velikoj Obarskoj. Gledalaca: 200. Sudija: Slavoqub Gogi} (Isto~no Sarajevo) 8. @uti kartoni: Vukovi} (Mladost, Velika Obarska), Vujinovi}, Radovanovi}, Hrwez, Ivkovi} (Hercegovac). Igra~ utakmice: Perica Trifkovi} (Mladost, Velika Obarska) 7,5. MLADOST (VELIKA OBARSKA): Jefti} 6,5, Klasanovi} 6,5, Vukovi} 6,5, An|eli} 7, Andri} 7, Kapikul 7, Mioni} 6,5, [ubari} 6 (od 73. minuta Novakovi} -), Staji} 6 (od 59. minuta Miqkovi} 6), Trifkovi} 7,5 (od 82. minuta Spasojevi} -), Gruji~i} 6. Trener: Bo{ko Tonkovi}. HERCEGOVAC: Vujinovi} 6, Nikoli} 6, Radovanovi} 6 (od 59. minuta St. \oki} 6), Hrwez 6, Dakovi} 6 (od 51. minuta Vukoje 6), Bodiroga 6, Buha 6, Kuqi} 6 (od 77. minuta Stakovi} -), Ivkovi} 6, Sr. \oki} 6, Spaji} 6. Trener: Rajko Mileni}. I. S.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 43

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa zapad, 4. kolo

Crvena zemqa iz Nove Vesi poslije tri startne pobjede pora`ena na gostovawu u [amcu od Borca sa 0:3. ^etvrti uzastopni trijumf Slobode iz Mrkowi} Grada
Tabela

JEDINSTVO (@) MLADOST (KV)

7 (2) 1 (1)

Strijelci: 0:1 \ekanovi} u 21, 1:1 Blagojevi} u 24, 2:1 Blagojevi} u 33, 3:1 Ne`i} u 47, 4:1 S. Beri} u 53, 5:1 Kasagi} u 60, 6:1 Blagojevi} u 68, 7:1 Ne`i} u 86. minutu. Stadion: Jedinstva u @eravici. Gledalaca: 150. Sudija: Miodrag Pup~evi} ([amac) 7. @uti kartoni: B. Beri}, Paspaq (Jedinstvo, @eravica) Varo{i}, Te{i} (Mladost, Kotor Varo{). Igra~ utakmice: Zoran Blagojevi} (Jedinstvo, @eravica) 8.

PRVI raz Crvene po zemqe

JEDINSTVO (@ERAVICA): Ra~i} 7, Obradovi} 7, B. Beri} 8, Tomi} 7, Dragi~evi} 7, Kati} 8, Paspaq 7 (od 46. minuta Ne`i} 8), Kasagi} 7,5, Zori} 7 (od 68. minuta Radak), S. Beri} 7, Blagojevi} 8 (od 70. minuta Husi} -). Trener: Dragan Skaki}. MLADOST (KOTOR VARO[): Durakovi} 5, N. Malijevi} 5, Pe{evi} 5, Varo{i} 5 (od 50. minuta Drqa~a 5), O. \akovi} 5, Tabakovi} 6, Te{i} 5, G. Malijevi} 6, Maleti} 5 (od 58. minuta Babi} 5), S. \akovi} 5 (od 80. minuta Milanovi} -), \ekanovi} 6. Trener: Branko Ponorac. Z. V.

1. Sloboda (MG) 4 2. Crvena zemqa4 3. Jedinstvo (@) 4 4. Borac ([) 4 5. Pelagi}evo 4 6. @upa Milka 4 7. Ozren 4 8. Omarska 4 9. Sloga (S) 4 10. Mladost (KV)4 11. Krajina 4 12. Gomionica 4 13. Ravan 4 14. @eqezni~ar 4 15. Tekstilac 4 16. Sloga (-3) 4

4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0

0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3

11:1 16:5 14:7 9:4 8:7 7:6 8:4 6:9 6:9 7:12 4:6 3:6 2:6 4:9 3:9 5:13

12 9 7 7 7 7 6 6 6 6 4 4 3 2 1 0

^etvrto kolo
@ERAVICA: Jedinstvo - Mladost (KV) ME\E\A: Ravan - Tekstilac SRBAC: Sloga - Ozren PELAGI]EVO: Pelagi}evo - @upa Milka GORWI PODGRADCI: Sloga DIPO - @eqezni~ar [AMAC: Borac - Crvena Zemqa BRONZANI MAJDAN: Gomionica - Krajina MRKOWI] GRAD: Sloboda (MG) - Omarska SLOBODA (MG) OMARSKA 7:1 0:0 1:0 3:1 3:2 3:0 1:0 3:0

BORAC ([) CRVENA ZEMQA
Marko Te{i} (Crvena zemqa) PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com FOTO: V. STOJAKOVI]

3 (0) 0 (0)

BAWA LUKA - Sloboda iz Mrkowi} Gra da za biqe`ila je i ~etvrtu uzastopnu pobjedu. Izabranici Ne na da Ga vri lo vi }a bez pro ble ma sa vla da li su Omarsku sa 3:0 i izbili na ~elo Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa zapad. Doma}i fudbaleri poveli su u 34 minutu lijepim golom \u ra no vi }a, ka da je definitivno razbijen bunker gostiju. [est minuta kasnije na 2:0 povisio je Vidovi}, nakon {to je nesebi~no poslu`en od Ma{i}a. Kona~an rezultat utakmice postavio je Ma{i} u 47. minutu. Debitant Crvena zemqa iz No ve Ve si po sli je tri startne pobjede pora`ena na gostovawu u [amcu od Borca sa 0:3. Doma}i su igrali strpqivo i to im se isplatilo u 49. minutu. Simendi} je sa

pre ko 25 me ta ra odli ~no izveo slobodan udarac, uhvativ{i golmana Perduha na “spavawu“. Samo ~etiri minuta kasnije bilo je ve} 2:0. Gostuju}oj odbrani pobjegao je Mi}o Zori} i poslao loptu u mre`u. Isti igra~ postigao je i tre}i pogodak za [am~ane, u 79. minutu, kada je sa peter ca pre va rio gol ma na gostiju.

DEBAKL kotorvaro{ke Mladosti u @eravici
Ko li ko su gos ti lo {e odigrali, govori i podatak da su prvi {ut na gol doma}ih uputili tek u 39. minutu, ka da je Zeqko vi} {u ti rao preko gola. RAVAN TEKSTILAC 0 0

Fu dba le ri Pe la gi }e va nanijeli su prvi poraz ekipi @upa Milki iz Milosavaca (3:1). Doma}i su poveli u 59. minutu, kada je slab dega `man gol ma na gos ti ju Ili }a, pri hva tio is ku sni kapiten Pelagi}eva \or|e Duki} i pretvorio “poklon“ u gol za 1:0. Sna`nim udarcem u 80. minutu, preko Bajraktarevi}a, Pelagi}evo je povelo sa 2:0, a tri minuta kasnije “rezervista“ ^iki} smawio je na 1:2. U su dij skoj na do kna di, mladi Borojevi}, nakon solo akcije postigao je pogodak za kona~nih 3:1. Jedinstvo iz @eravice nanijelo je na svom terenu pravu katastrofu Mladosti iz Kotor Varo{a i pobijeGOMIONICA KRAJINA 1 (0) 0 (0)

di lo sa 7:1. Prvi tri jumf zabiqe`ila je ekipa Sloge DIPO iz Gorwih Podgradaca. Izabranici Du{ana Tati}a savladali su dobojski @eqe zni ~ar sa 3:1 i ta ko “nulirali“ tri boda minusa sa ko ji ma su star to va li u ovu sezonu. Su dar eki pa iz doweg dijela tabele, odigran u Me|e|i, zavr{en je miroqubivim re zul ta tom. Po sli je svega {to su pokazali, fudbaleri Ravni i Tekstilca mogu biti zadovoqni remijem. Za goste iz Dervente ovo je prvi bod u sezoni, poslije tri poraza, a osvojen je pod vo| stvom no vog kor mi la ra Go ra na Du ja ko vi }a. Wegov prethodnik Dejan Pijetlovi} podnio je ostavku. SLOGA DIPO @EQEZNI^AR (D) 3 (3) 2 (1)

Strijelci: 1:0 Simendi} u 49, 2:0 Zori} u 53, 3:0 Zori} u 79. minutu. Stadion: Gradski u [amcu. Gledalaca: 500. Sudija: Sini{a Ivan~evi} (Bawa Luka) 7,5 @uti kartoni: Zori}, Miri}, Stankovi}, Bo`anovi} (Borac, [amac), Vrhovac, Lovri}, Novakovi}, Zelenac (Crvena zemqa). Igra~ utakmice: Mi}o Zori} (Borac, [amac) 8. BORAC ([AMAC): Sabo 7,5, Aran|i} - (od 22. minuta Bijeli} 7), Stankovi} 7,5, Pale`nica 7,5, Luki} 7,5, [ukurma 7, Zori} 8, Pup~evi} 7, Simendi} 7,5, Miri} 7 (od 75. minuta Susakovi} -), Petkovi} 7 (od 56. minuta Bo`anovi} -), Trener: Predrag Luki}. CRVENA ZEMQA: Perduh 5, Ili} 5, Te{i} 5 (od 63. minuta Kosti} -), Lepir 5,5, Lovri} 5, Vrhovac 6, Zelenac 5,5, Ga~i} 5 (od 63. minuta Ra|enovi} -), Zeqkovi} 5, Glamo~i} 5, Novakovi} 5,5. Trener: Boro Pilipovi}. V. S.

3 (2) 0 (0)

Strijelci: 1:0 \uranovi} u 34, 2:0 Vidovi} u 40, 3:0 Ma{i} u 47. minutu. Stadion: “Luke“ u Mrkowi} Gradu. Gledalaca: 300. Sudija: Radoslav Ka~avenda (Gradi{ka) 7,5. @uti kartoni: Vidovi} (Sloboda, Mrkowi} Grad), Kreceq (Omarska). Igra~ utakmice: Sa{a \uranovi} (Sloboda, Mrkowi} Grad) 8. SLOBODA (MRKOWI] GRAD): @ili} 7, Mileti} 8 (od 80. minuta Vidi} -), Bogunovi} 7, Marinkovi} 7, Kula{ 7,5, Bu~inski 7, Kecman 7,5, \uranovi} 8, Ma{i} 7,5, In|i} 7 (od 70. minuta Stjepanovi} ), Vidovi} 7 (od 70. minuta Kaurin -). Trener: Dragan Vuk{a. OMARSKA: Rau{ 7,5, Luki} 6, Mi{evi} 6, Malijevi} 6, \urki} 6, Timarac 6 (od 83. minuta [ari} -), Miqevi} 7 (od 81. minuta G. Lazi} ), Kolunxija 6, D. Lazi} 6, Kreceq 7, \uki} 6. Trener: Goran Samarxi}. S. D.

SLOGA (S) OZREN

1 (0) 0 (0)

Parovi petog kola
U petom kolu, koje se igra u srijedu od 16,30 ~asova sastaju se: OMARSKA: Omarska - Jedinstvo (@), BAWA LUKA: Krajina - Sloboda (MG), NOVA VES: Crvena Zemqa - Gomionica, DOBOJ: @eqezni~ar - Borac ([), GORWI PODGRADCI: @upa Milka - Sloga DIPO, PETROVO: Ozren Pelagi}evo, DERVENTA: Tekstilac - Sloga (S), KOTOR VARO[: Mladost - Ravan.

Stadion: Ravni u Me|e|i. Gledalaca: 100. Sudija: Neboj{a Bundalo (Gradi{ka) 8. @uti kartoni: Vukosavqevi}, Zgodi} (Ravan), Vidakovi}, Drqa~a, Bosi} (Tekstilac). Igra~ utakmice: Danijel Drqa~a (Tekstilac) 8. RAVAN: Milankovi} 7,5, Sekuli} 6 (od 46. minuta Pani} 6,5), Mocowa 6, Baki} 6, Baji} 6,5, Utje{inovi} 6 (od 46. minuta Vukosavqevi} 6), Trivi} 6 (od 75. minuta Radi} -), Mostarac 6, Brki} 6,5, Tati} 6, Zgodi} 6. Trener: Miodrag Petrakovi}. TEKSTILAC: A. Bude{a 7,5, Vidakovi} 7,5, D. Bude{a 7, Dujakovi} 7, Rajli} 6,5, Dal. Kulaga 6, Trutina 6 (od 46. minuta Yabi} 7), Drqa~a 8, Bosi} 6,5, Dar. Kulaga 6, Simi} 6 (od 59. minuta Subi} -). Trener: Goran Dujakovi}. B. R.

Strijelac: 1:0 Divqak u 62. minutu. Stadion: SC “Batar“ u Stratinskoj. Gledalaca: 300. Sudija: Jovan Petkovi} (Doboj) 7. @uti kartoni: Lukendi}, Kezija (Gomionica), Doj~inovi}, Radoja (Krajina). Igra~ utakmice: Predrag Divqak (Gomionica) 7,5. GOMIONICA: Xonli} 7, Bobar 7, Muwiza 7, Laki} 7, Teli} 7, Kezija 7, Lukendi} 7, Gaji} 7, Aleksi} 7, Gligi} 7 (od 58. minuta Divqak 7,5), Mu~alovi} 7. Trener: Nenad Gavrilovi}. KRAJINA: Pavlovi} 7, ]utkovi} 6,5 (od 46. minuta Slavni} 6,5), Latinovi} 7, Pala~kovi} 6,5, Doj~inovi} 6,5, Pu{i} 6,5 (od 75. minuta Vukovi} -), Bogi~evi} 7, Krneti} 6,5, Strika 6,5 (od 46. minuta Radoja 7), [urlan 7, Preradovi} 7. Trener: Slobodan Star~evi}.

Strijelci: 1:0 Joji} 7, 2:0 Joji} u 13, 3:0 Vasili} u 18, 3:1 V. Milutin u 32, 3:2 Mihajlovi} u 83. minutu. Stadion: Sloge DIPO u Gorwim Podgradcima Gledalaca: 150. Sudija: Borislav Milinovi} (Prijedor) 7 @uti karton: Topi} (Sloga DIPO). Igra~ utakmice: Darko Joji} (Sloga DIPO) 8. SLOGA DIPO: Babi} 6, Male{evi} 7, Ili} 7,5, Topi} 7, Vukeqa 7, Puqarevi} 7,5 (od 80. minuta Zrni} -), Vasili} 7, Bo`i} 7, Peji} 7, Joji} 8, [akoti} 7. Trener: Du{an Tati}. @EQEZNI^AR (DOBOJ): @igi} 6, Mitrovi} 6, Yabi} 6,5, Nikoli} 6,5, M. Milutin 7, Plav{i} 6, Risti~evi} 6 (od 70. minuta Nari} -), Mihajlovi} 7, \edovac 6, V. Milutin 7, Naki} 6 (od 46. minuta Ninkovi} -). Trener: Danko Mi{i}. Z. V.

Strijelac: 1:0 Gli{i} u 89. minutu. Stadion: Sloge u Srpcu. Gledalaca: 200. Sudija: Sla|an [krbi} (^elinac) 7. @uti kartoni: Gli{i} (Sloga, Srbac), Bo`i}, Ninkovi}, ]ukovi}, O. Mikelini, Stefanovi} (Ozren). Crveni karton: Goran Zelenac (Sloga, Srbac) u 62. minutu. Igra~ utakmice: Aleksandar Gli{i} (Sloga, Srbac) 7. SLOGA (SRBAC): Cvijanovi} 7, Jejini} 7 (od 80. minuta Gli{i} 7), Adamovi} 7, G. Zelenac 6, R. Zelenac 6,5, Kresojevi} 6 (od 46. minuta Oqa~a 6,5), Umqenovi} 6 (od 46. minuta Stojni} 6,5), Ani~i} 6,5, Plav{i} 7, Maleti} 6,5, Gu`vi} 7. Trener: Zoran Vrani}. OZREN: ]ukovi} 7, Nikoli} 6,5, Stefanovi} 6, Bo`i} 6, Pupavac 6, Todi} 6,5, Ninkovi} 6, Jokanovi} 6, S. Katani} 6, D. Mikelini - (od 8. minuta O. Mikelini 6), V. Katani} 6. Trener: Slobodan Katani}.

PELAGI]EVO @UPA MILKA

3 (0) 1 (0)

Strijelci: 1:0 Duki} u 59, 2:0 Bajraktarevi} u 80, 2:1 ^iki} u 83, 3:1 Borojevi} u 90. minutu. Stadion: “Ravwa{“ u Pelagi}evu. Gledalaca: 150. Sudija: @arko Ratkovi} (Prijedor) 8. @uti kartoni: Gaji}, Gatarevi} (Pelagi}evo), Savi} (@upa Milka). Igra~ utakmice: Jovan Borojevi} (Pelagi}evo) 8. PELAGI]EVO: Moranki} 7,5, Dujkovi} 7,5, Maksimovi} 7, Ili} 7,5, Gatarevi} 7,5, Kara} 7, Bajraktarevi} 8, Duki} 8, Borojevi} 8, Doborac 7, Gaji} 7. Trener: Vidoje Zari}. @UPA MILKA: Ili} 6, Mijailovi} 6,5, Zrni} 6, ^egar 6, Grmu{a 7, Vujinovi} 6, Savi} 6 (od 48. minuta ^iki} 7), Trivi} 6,5, Dobra{ 6 (od 76. minuta Petrovi} -), Bo`i} 7, Arsenovi} 6,5. Trener: Zdravko Gaji}. V. S.

44 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

[esnaestina finala Kupa BiH

Borac pod rukovodstvom trenera Stojni}a odigrao 15 me~eva

Najkra}i put do Evrope
MODRI^A – Modri~a Maksima i novogradska Sloboda danas (16.30 ~asova) }e odigrati svoj susret {esnaestine finala Kupa BiH. Iako je gost iz ni`eg ranga takmi~ewa, trener doma}ih Zoran ]urguz poziva na oprez. - Novogra|ani su neugodni i ne smijemo dozvoliti da nas iznenade. Ne}e biti lako jer nemamo golmana Bojana Tripi}a zbog povrede i Zlatka \ori}a koji odra|uje crveni karton iz prvenstvene utakmice. Ovo takmi~ewe je zanimqivo, najkra}i je put do Evrope i to treba poku{ati iskoristiti - rekao je ]urguz. S. J.

Samo Zvezda boqa
Od kada je preuzeo klupu od Vlade Jagodi}a Velimir Stojni} je do`ivio samo jedan poraz. Remiji su zabiqe`eni s Vardarom (0:0), Mladosti iz Apatina (0:0) i Zvijezdom u Grada~cu (1:1)

Sloboda putuje u Modri~u

@ele nadigravawe
NOVI GRAD - Fudbaleri Slobode su u Prvoj ligi Republike Srpske i ~etvrti put remizirali, a nova uprava na ~elu sa predsjednikom Branom Umi}evi}em zadovoqna je dosada{wim u~inkom. Novogra|ane danas o~ekuje novi ispit u {esnaestini finala Kupa BiH, koji }e se odigrati ranije na zahtjev doma}ina Modri~a Maksime, zbog obiqe`a vawa go di{wice smrti nekada{weg predsjedni ka Re pu bli ke Srpske i FS RS Milana Jeli}a. - Igra}emo bez Sa{e Keranovi}a koji je u subotu dobio dru gi `u ti kar ton pa je iskqu~en, povrije|enog Drage Ivan~evi}a i Zorana Luka~a zbog mawih zdravstvenih problema. Drago nam je {to }emo odmjeriti snage sa kvalitetnim timom premijerliga{a koji je favorit - realan je stra teg Slo bo de Mi lo rad In|i}. N. \.

Fudbalski klub Slavija

Pauza do{la kao naru~ena
ISTO^NO SARAJEVO - U prvih pet kola Premijer lige BiH Slavija ima jednu pobjedu, tri remija i jedan poraz. Taj skor je dovoqan za devetu poziciju na tabeli sa ~ak sedam bodova mawka od vode}eg tandema Vele` - Borac. - Ako izuzmemo lo{e izdawe u Travniku koje nas je, uostalom, ko{talo ubjedqivog poraza, mo`da je neplanski bio gubitak dva boda protiv @eqezni~ara na na{em stadionu. Pobjeda protiv Zvijezde je o~ekivana, a dva remija protiv aktuelnog prvaka Zriwskog u Mostaru i uvijek neugodnog [irokog Brijega na “Pecari“ mogli su da zadovoqe na{e apetite – rekao je igra~ Slavije Nemawa [e{lija. On nagla{ava da je pauza do{la kao naru~ena: - U kratkom vremenskom intervalu odigrali smo nekoliko te{kih utakmica, a ne smijemo zaboraviti da smo formu tempirali mnogo ranije nego ve}ina timova u ligi. Sve je zapo~elo jo{ po~etkom jula. Tu le`i odgovor na pitawe odakle umor i zato smo se radovali pauzi koja je do{la kao naru~ena. G. I.

Oliver Jandri} (Borac) i Nikola Lazeti} (Crvena zvezda) PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

FOTO: V. STOJAKOVI]

Memorijal “Qubinko Ak{am“
FOTO: ^. MUCOVI]

Trofeji Zvezdi i Foteksu

BAWA LUKA - Pod dirigentskom palicom trenera Velimira Stojni}a fudbaleri Borca su ostvarili 12 pobjeda, tri remija i samo jedan poraz, uz gol razliku 51:10. Iz ovih pa ra me ta ra se mo`e zakqu~iti da Borac u novoj sezoni igra ofanzivno, na gol vi{e i nije nikakvo ~udo {to su Bawolu~ani vode}i sastav, zajedno s mostarskim Vele`om, na tabeli Premijer lige BiH. Od kada je preuzeo klupu od Vlade Jagodi}a Velimir Stojni} je do`ivio samo jedan po raz i to od Crve ne zvez de na pri pre ma ma na Zla ti bo ru (0:2). Re mi ji su zabiqe`eni u prijateqskim

duelima s Vardarom (0:0) i Mladosti u Apatinu (0:0), kao i u borbi za bodove protiv Zvijezde u Grada~cu (1:1).

GOL razlika 51:10
- Na {a ori jen ta ci ja je napada~ki fudbal u ovoj sezoni, s dozom opreza i uva`avawa svakog protivnika. Ima tu jo{ prostora za napredak i nadogradwu igre, ali rezultati koje posti`emo nisu slu~ajni - kazao je trener Borca Stojni}. Na pripremama na Zlati bo ru “crve no-pla vi“ su pobijedili selekciju Zlatibor vode 7:2, Vardar 3:2, na turneji u Srbiji Ba~ku 1:0, te u su sre ti ma izme |u dva prven stve na ko la Kra ji nu

8:0, Omarsku 7:0, Omladinac 7:0 i Lau{ 6:0. Krug prijateqskih su sre ta za sa da je zatvoren subotwim trijumfom u Zagrebu 3:1. Kada je prvenstvo u pitawu, Borac je savladao Leotar (2:0) i [iroki Brijeg (3:2) kod ku}e, odnosno Lakta{e (2:0) i ^elik (1:0) u gostima. Sqede}i ispit je u subotu (20.10 ~asova) protiv Zriwskog na Gradskom stadionu. - U duelu protiv aktuelnog {ampiona BiH moramo da budemo mudri, ne smijemo da srqamo. Rezultat nam je u prvom pla nu. Zriwski je opasna ekipa. Sigurno su se Mostarci u ovoj pauzi presabrali, zbili redove i o~ekuje nas te`ak duel u subotu. Tre zve ne gla ve mo ra mo da

u|emo u utakmicu - rekao je strateg bawolu~kog premijerliga{a. Protiv Zriwskog, po svemu sude}i, ne}e mo}i da igra ju ka pi ten Dar ko Qubojevi} i mladi reprezentativac BiH Du{ko Sakan. Pod upitnikom su Marko Maksimovi} i Sini{a Gagula.

Sastanak u ~etvrtak
^elnici bawolu~kog kluba u ~etvrtak }e u trofejnoj sali Gradskog stadiona imati sastanak s predstavnicima medija. Ciq ovog sastanka je unapre|ewe saradwe izme|u kluba i predstavnika “sedme sile“. Sastanak po~iwe u 13 ~asova.

Advokatski tim fudbalske legende Crvene zvezde upozorava

Crvena zvezda

TREBIWE - Crvena zvezda i Foteks pobjednici su Memorijalnog turnira “Qubinko Ak{am“ odr`anog u Trebiwu. Beogra|ani su trijumfovali u konkurenciji dje~aka ro|enih 1999. godine, dok su Vara`din ci bi li naj boqi kod 2000. godi{ta. Crvena zvezda je u finalu pobijedila Krajinu iz Bawe Luke rezultatom 3:0. Tre}e mjesto je zauzela ekipa bile}kog Hercegovca, koja je pobijedila Foteks iz Vara`dina rezultatom 1:0. Za najboqeg igra~a progla{en je kapiten Crvene zvezde Stefan Kova~. Najboqi golman je wegov sai-

gra~ Vla dan \e ki}, dok je prvi strijelac Dragan Domuzin (Krajina) sa sedam golova. Nata{a Ivkovi} iz [kole fudbala “Drim tim“ iz Srpca je dobila specijalnu nagradu. Foteks je u finalu pobijedio Leotar 3:2. U utakmici za tre}e mjesto Mladost iz Kotor Va ro {i je sa vla da la [kolu fudbala “Piksi“ (Pale) boqim izvo|ewem penala. Za najboqeg igra~a je progla{en Vladan Piki} (Leotar). Najboqi golman je Bewamin Jovan (Foteks), a prvi strijelac Filip Toma{kovi} (Foteks) sa 11 golova. Najmla|i igra~ je Aleksa Golijanin (Leotar). ^. M.

BEOGRAD - Pojedini dnevni listovi prethodnih dana su se ogrije{ili o qudska i gra |an ska pra va Dra ga na Yaji}a, tvrdi wegov advokatski tim, prenosi Mondo. Mi lan Vu jin, Ve li slav Milutinovi} i Dragan Savi} na ju~era{woj konferenciji za novinare su naveli da Tu`ila{tvo ni poslije 19 mjeseci, koliko traje postupak, nije pru`ilo nijedan dokaz da je u Yaji}evim rukama zavr{io “ijedan dinar“ od transfera

"Xaji} je ~ist i ne be`i"
nekolicine fudbalera Crvene zvezde u inostranstvo. - Neta~nim navodima da je specijalni tu`ilac preuzeo predmet Yaji}a, Cvetkovi}a i Marinkovi}a, u javnosti se podgreva ose}aj da je bilo zakulisnih radwi. Pojedini medi ji pi {u da je Yaji} “prvoosumwi~eni za jednu od najve}ih kra|a u istoriji srpskog sporta“, iz ~ega proisti~e da se kra|a dogodila i da su okrivqeni uzeli novac. A to nije dokazano - rekao je Vujin. Prema rije~ima advokata, Dra gan Yaji}, kao i sva ki gra|anin pod istragom, ima obavezu da se javqa istra`nom sudiji i da mu preda paso{, a on te oba ve ze re do vno ispuwava. Paso{ je privremeno podigao kako bi oti{ao na lije~ewe u Crnu Goru, ali ga je odmah po povratku vratio.

XAJI] uhap{en 5. februara 2008.
Advo kat Dra gan Sa vi} ukazao je na sli~nosti aktuelnog trenutka sa periodom kada je Dragan Yaji} uhap{en (5. februar 2008), zakqu~iv{i da “neko konstantno deluje u nameri da naru{i ugled nekada{weg fu dbal skog asa i predsednika Zvezde“: - Dosta stvari se u ovom slu~aju doga|a sa strane, mimo

Xaji}

prava i pravosu|a. Yaji}u je na utakmici Zvezda - Zenit ceo stadion poru~io “Yajo, odlazi“ i on je odmah podneo neopozivu ostavku. Sada (na me~u protiv Slavije iz Praga) mu je isti taj stadion odu{evqeno skandirao i od tog trenutka je po~ela medijska hajka - tekstovi o plenidbi wegove imovine, da }e mu biti blokirana sredstva, da ga juri Tu`ila{tvo... Podse}am da je on uhap{en tri da na po {to je imenovan za direktora svih reprezentativnih selekcija“. Na kraju je Milan Vujin najavio tu`bu protiv pojedinih medija i istakao: - Do}i }emo do toga kome je u interesu da se ovako blati legenda, ali simptomati~no je da su tekstovi objavqeni nekoliko dana po{to je Yaji} do`iveo ovacije na stadionu Crvene zvezde.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 45

Reprezentativci Srbije Dejan Stankovi} i Nemawa Vidi} "spu{taju loptu"
FOTO: ARHIVA

Selektore, ovako ne ide
PARIZ - Fudbalski reprezentativci Francuske o~ekuju neprijateqski do~ek na rasprodatom stadionu Crve ne zvez de u Beogradu. - To }e biti prava borba i oni }e nas spremno do~ekati. Navija~i }e biti uz wih i svi su nao{treni, svi `ele pobjedu - rekao je re pre zen ta ti vac Frank Riberi. Na pa da~ “tri ko lo ra“ Tje ri An ri re kao je da wegova ekipa ne}e podle}i pri tis ku, bez ob zi ra na atmosferu u Beogradu. - Srpski igra~i igraju na svom terenu i bi}e im lak{e, ali ne mislim da }e nam to sme ta ti. Oni imaju dobar tim i trenutno su u do broj for mi, ali ja dugo igram fudbal i pun stadion u Beogradu me ne}e upla{iti - istakao je Anri. Francuski dnevnik "La Parisien" objavio je ekskluzivno da je kapiten Francu za pri {ao se le kto ru Rajmonu Domeneku i zatra`io hitan razgovor. - Tre ne ru, imam ne {to da vam ka`em, i govorim pri tom u ime cijele ekipe. Do sa |u je mo se na va {im tre nin zi ma. U 12 godina, koliko sam u repre zen ta ci ji, ni kad ni sam bio u ta kvoj situaciji. Ne znamo kako igrati, gdje biti na terenu, kako se organizivati. Ne znamo {to da radimo, ovako ne ide - rekao je, navo dno, u o~i se le kto ru Anri.

Na{ ciq je odlazak na Svetsko prvenstvo. Da li }emo do wega do}i pobedom ili remijem - nije va`no, rekao Vidi}
BEOGRAD - Fudbaleri Srbije privode kraju pripreme u Kovilovu za utakmicu sa Fran cus kom ko ja srpskoj re pre zen ta ci ji u slu~aju pobjede donosi plasman na Svjetsko prvenstvo. Utakmicu koja donosi mnogo, mnogi ve} sada porede sa onom ko ju je srpski na ci onalni tim, tada pod imenom Srbi ja i Crna Go ra, igrao u Beo gra du sa BiH. I ta da su tri boda vodila na Mun di jal. Sli~no pore|ewe izveli su i Dejan Stankovi} i Nemawa Vidi}: - Navija~i su tu da u`ivaju, mi smo tu da odradimo posao - re kao je prvo ti mac Man~ester junajteda Nemawa Vidi}. Kar te za me~ u sri je du uve~e sada je gotovo nemogu}e na}i i “preko veze“. Atmosfera pred utakmicu u Srbiji je iz da na u dan sve usijanija. Remi Rumuna u subotu u Parizu, koji je otvorio vrata Ju`ne Afrike, samo je, ~ini se, kod obi~nih navija~a podigao tenziju, jer pobjeda ozna~ava kraj kvalifikacija za Srbiju. - ^uo sam se sa Kivuom posle utakmice. ^es ti tao sam mu na dobroj igri i pitao ga za savet. Rekao mi je da su izuzetno dobri, jaki u duelima “je dan na je dan“, sjaj no odi gra va ju du ple pa so ve uz odli~nu sredinu terena. Po wemu, moramo biti organizovani, oprezni. Poku{a}emo da iskontroli{emo tenziju istakao je Dejan Stankovi}.

KARATA nema ni “preko veze“
Ne mawa Vi di} ima “u nogama“ mnogo velikih utakmica, kao i ve}ina reprezen ta ti va ca. De fan zi vac Srbije smatra da Francuska boqe igra na gostovawima nego u svojoj zemqi. Ipak, ovaj me~ u kojem bi bio zadovoqan i bodom, odlu~i}e sitnica: - Na{ ciq je odlazak na Svetsko prvenstvo. Da li }emo do wega do}i pobedom ili re mi jem - ni je va `no. Ove kvalifikacije su pokazale da Francuzi lo{ije igraju kod ku}e. Ne verujem da }e u sredu imati mnogo prilika. Odlu~i }e si tni ce, mo `da ne ki prekid. Iza bra ni ci Ra do mi ra An ti }a si no} su odra di li posqedwi trening u Kovilovu, a danas }e trenirati na stadionu Crvene zvezde.

Nemawa Vidi}

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Bawa Luka

Doboj Tuzla

Bijeqina

Promjenqivo obla~no
Promjenqivo obla~no, u ve}ini mjesta sa du`im sun~anim intervalima. U ju`nim i jugoisto~nim krajevima mjestimi~no sa ki{om i kratkotrajnim pquskovima. Maksimalna temperatura u mawem porastu.

Subotica

Maks. Min.

24 oC 13 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zvornik

Sun~ano, poslije podne naobla~ewe
Ujutro svje`e, a po kotlinama i du` rijeka mjestimi~no magla, na visoravnima prohladno uz mogu}nost slabog prizemnog mraza. Tokom dana sun~ano uz lokalno malu ili umjerenu obla~nost. Poslije podne i u no}i na srijedu, prvo na istoku, postepeno naobla~ewe. Duva}e slab do umjeren, u vi{im predjelima poja~an sjeverni vjetar, a u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Jutarwa temperatura vazduha od 3 u planinama, u ve}ini krajeva od 6 do 12, a na jugu Hercegovine oko 15, a najvi{a dnevna temperatura vazduha od 16 na planinama, a u ostalim krajevima od 19 do 25, na jugu Hercegovine do 28 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo Pale

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

25 oC 11 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 28 32 23 24 25 24 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 21 24 14 14 19 21 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 23 23 25 26 27

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 8. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 8.00 11.00 12.05 13.05 13.30 14.00 15.00 Radijsko dizawe TV dizawe Uvod u anatomiju, serija Sta`isti, serija Vodi~ za roditeqe [qaka Reakcija Nacionalna geografija i BBC 16.30 Seks i grad, serija 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.30 0.30 1.30 Dobre namjere, serija Vijesti Sta`isti, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Uvod u anatomiju, serija Pobjedni~ki tim, film Seks i grad, serija Dedvud, serija Info kanal

2200
ATV

Upoznajte roditeqe

Uloge: Robert De Niro, Ben Stiler, Teri Polo Re`ija: Xej Roa~

2050
RTL

Orange County
Uloge: Kolin Henks, Xek Blek, Bret Harison Re`ija: Xejk Kazdan

Nezadovoqan porodi~nom situacijom i `ivotom u okrugu Orany, [on Bramder dane provodi surfa ju }i na ta la si ma i ma {ta ju }i o odlas ku na ugledni fakultet Stanford, kako bi kasnije mogao da postane pisac. Me|utim, wegov nesposobni {kolski savjetnik na Stanford po{aqe pogre{nu molbu pa [onov upis biva odbijen. Ne `ele}i da se pomiri s gubqewem svog sna na glupi na~in, [on kre}e da popravi stvari uz pomo} svoje djevojke E{li i brata Lensa, vje~no drogiranog luzera kojega nesre}a, ~ini se, prati u stopu.

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program

Medicinski tehni~ar Greg Foker planira da za pro si svo ju dje voj ku Pam to kom vi ken da kod wenih roditeqa. Ali, postoji zamka. Greg za dozvolu mora prvo da pita wenog oca, izrazito strogog biv{eg agenta CIA, kojem se k}erkin izbor ni najmawe ne svi|a. Greg je odlu~an da doka`e da je dostojan Pamine ruke, ali mu to ote`ava Marfijev zakon, koji svaki wegov poku{aj pretvara u pravu katastrofu.

RTRS
6.00 Info kanal 7.00 Kuhiwica 7.30 Frej`er, serija 8.00 Vijesti 8.30 MTS magazin 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.05 Gledaj i crtaj 10.10 Kraq dinosaurusa, crtani film 10.30 Svira~ frule, crtani film 10.50 Muzika za djecu 11.00 Sveti orah, serija 11.30 MTS magazin 12.00 Vijesti 12.10 Gospo|a predsjednik, serija 13.00 Najxel Marvin 13.50 Odbojka: Rusija - Srbija 16.00 Muzika 16.30 Srpska danas 17.00 ^arolija, serija 18.00 Specijalna redakcija, serija 18.30 Uz svjetski dan pismenosti 19.00 Frej`er, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Gospo|a predsjednik, serija 21.00 Intervju 21.50 Mjesto zlo~ina, serija 22.30 Muzika 23.00 Info profil 23.20 Obijesna sudbina, serija 0.00 Specijalna redakcija, serija 1.30 Sveti orah, serija 2.00 Dnevnik 2.20 Reporta`a 2.40 Xorx Xentli, film 4.10 Muzika 4.40 Najxel Marvin 5.30 Kuhiwica

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Zamka, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Sve }e biti dobro, serija 16.00 Vijesti 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Viktorija, serija 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 19.40 Ko `eli biti milicioner 19.50 Muzika 20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.00 Upoznajte roditeqe, film 0.00 Kviz i grad

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 U zdravom tijelu 9.20 Kuvati srcem 9.30 Slagalica 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.30 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.05 Kapri, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Kuvati srcem 12.40 Kosti, serija 13.30 Jedna pjesma, jedna `eqa 15.00 Vijesti 15.10 Jedna pjesma, jedna `eqa 15.20 Povratak otpisanih, serija 16.00 Povratak otpisanih, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Povratak otpisanih, serija 21.00 48 sati - svadba 21.55 Vijesti 22.00 Kad Pan~o Viqa glumi samog sebe, film 0.00 Dnevnik 0.10 Kosti, serija 1.00 Tor~vud, serija 2.00 Bulvort, film 3.40 48 sati - svadba 3.55 Vijesti 4.20 Oko 4.50 Kvadratura kruga

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Trag 8.00 Gra|anin 8.30 Total tenis 8.40 Reli 9.00 Robot boj, serija 9.20 Robot boj, serija 9.30 Gomboce, crtani film 9.50 [umska {kola, serija 10.00 Gomboce, crtani film 10.20 Enciklopedija za radoznale 10.50 Recept za igru 11.10 Dosije Iks i Oks 11.15 Muzi~ki bukvar 11.50 Muzika 12.20 Rezervisano vrijeme 13.00 Trezor 13.50 Kraq i ja, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Dok. program 17.30 Muzika 18.10 Ko{arka: Slovenija - Srbija 20.00 TV mre`a 20.20 Hit libris 21.00 Kapri, serija 21.50 Obrazovno ogledalo 22.20 Nauka 22.50 Likovna kolonija 23.20 Xon Meklafin u Beogradu 0.00 Kraq i ja, film 2.10 Trezor 3.10 Ko{arka: Slovenija - Srbija 3.40 Obrazovno ogledalo 5.00 Hit libris 5.30 Xon Meklafin u Beogradu

Foks
7.00 8.00 8.50 10.00 11.00 11.20 14.00 14.40 15.10 15.30 16.20 17.20 Poslije kafe Slomqeno srce, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Vijesti Lanac komande, film Dosije FBI Tajni agent Izi Vijesti Slomqeno srce, serija Nepobjedive Banzuke Svijet na dlanu 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.50 0.30 0.35 1.20 2.30 3.30 Vijesti Ludi kamen Ekstremno pre`ivqavawe Nepobjedive Banzuke Unutra{wi neprijateq, film Sabota`a, film Vijesti Svijet na dlanu Sibil, serija Ekstremno pre`ivqavawe Dosije FBI

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 @iv zakopan Hitlerovi tajni bunkeri Potraga za ajkulama Od Malavija do Bocvane Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane Spontano qudsko sagorijevawe @iv zakopan Hitlerovi tajni bunkeri Amazonske kanxe Lovac na vrste Balistika 18.00 Uspon Osame 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 19.30 ^udovi{te iz dubina 20.00 Drugi svjetski rat: Prekretnica 21.00 Atentati na Hitlera 22.00 Udar groma 23.00 Drugi svjetski rat: Prekretnica 0.00 Atentati na Hitlera 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo stare pjesme Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Za svakog pone{to Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 22.00 Hronika dana 22.10 Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE utorak, 8. septembar 2009. 47

2200
OBN

@estoki policajac

Uloge: Jun-Fat ^ou, Toi Leung ^iu Vai, Tereza Mo Re`ija: Xon Vu

2230
K3

U potjeri za pravdom

Nova
5.40 Lude sedamdesete, serija 6.40 Kraq Kvinsa, serija 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.10 Rori, crtani film 8.30 Ezo TV 9.30 Nova lova 11.00 Rebelde, serija 11.50 Otvori svoje srce, serija 12.40 In magazin 13.20 Inspektor Reks, serija 14.20 ^uvari pla`e, serija 15.10 Va`no je biti otac, film 17.10 Vijesti 17.30 Inspektor Reks, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Lud, zbuwen, normalan, serija 21.00 La`qivac, film 22.30 Mister Bin, serija 23.00 Vijesti 23.10 Sajnfeld, serija 23.40 ^uvari pla`e, serija 0.40 @ivot na sjeveru, serija 1.30 Ezo TV 2.30 Vidok, film 3.50 Sajnfeld, serija 4.10 @ivot na sjeveru, serija 5.00 In magazin

Uloge: Vendi Kruson, Xon Korbet, Viqem Hart Re`ija: ^arls Biname

Luiz Arbur je univerzitetski stru~wak za me|unarodno krivi~no pravo. Nasuprot protivqewu kolega iz bran{e, biva postavqena odlukom Ujediwenih nacija za prvog tu`ioca me|unarodnog suda u Hagu, za ratne zlo~ine po~iwene na podru~ju biv{e Jugoslavije. Film predstavqa poslovnu biografiju energi~ne `ene, koja nasuprot protivqewu politi~kih faktora, me|unarodnih i lokalnih gospodara `ivota i smrti na Balkanu, te bojkotu NATO generala na terenu odlu~uje da zavr{i povjerenu joj misiju - privo|ewa pravdi osoba koje je me|unarodni tribunal okarakterisao kao odgovorne za po~iwene ratne zlo~ine na balkanskim frontovima tokom krvavih devedesetih.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.40 Vijesti Top farm Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Tra`eni, serija Autovizija Kapri, serija 18.00 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Kapri, serija 21.00 Utorkom u`ivo 22.30 U potjeri za pravdom, film 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija No}ni program

Prepun `estokih uzbu|ewa, ovaj film vas vodi na akcionu vo`wu `ivota. U nemilosrdnom svijetu krijum~ara oru`jem i mafija{a, Tekvila je `estoki policajac koji ne pre`e ni od ~ega kako bi do{ao do pravde. Kako bi osvetio smrt svog partnera, udru`uje se s buntovnim policajcem nakon ~ega broj stradalih neprestano raste sve do uzbu|uju}eg klimaksa.

HRT 2
HRT 1
5.50 Tre}e doba 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.10 Jelouston: Jesen 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Idemo na put 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.30 Vijesti 14.40 Bu~ i Sandens: Rani dani, film 16.30 Po ru{evinama Salone 17.00 Stani pa gledaj 17.40 Hrvatska u`ivo 17.50 Kazali{te u ku}i, serija 18.30 Hrvatska u`ivo 19.30 Dnevnik 20.10 ^arolija, serija 21.00 Boje turizma 21.50 Faraoni koji su izgradili Egipat 22.50 Dnevnik 23.20 Vilim 0.00 Dedvud, serija 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.30 U uredu, serija 1.50 Falkon Bi~, serija 2.30 Ksena - princeza ratnica, serija 3.20 Jelovnici izgubqenog vremena 3.40 Drugi format 4.20 Boje turizma 5.00 Oprezno s an|elom, serija

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 7.30 Sportisimo 8.00 Rubi, serija 9.00 Balkan net 10.10 Napu{teni an|eo, serija 11.00 Qubav, navika, panika, serija 12.00 Info top 12.10 Qubav i mr`wa, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Zabavni program 15.00 Rubi, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Kvizbi 18.00 Info top 18.20 Sarajevo na liniji 18.30 Mejd in Bawa Luka 18.40 Sportisimo 19.00 Qubav, navika, panika, serija 20.00 Mijewam `enu 21.00 Grand parada 22.30 Amixi {ou 0.30 Sarajevo na liniji 0.40 Mejd in Bawa Luka 0.50 Sportisimo 1.00 Grand parada 2.30 Mijewam `enu 4.30 Pink xuboks

BHT 1
8.00 Vijesti 8.10 Neprolazna pjesma 8.50 @ivjeti s prirodom 10.00 Vijesti 10.05 Be Ha Te bebe 10.10 Dje~iji festivali 10.20 ^udesni svijet 10.40 Patkograd, serija 10.50 Qubavna oluja, serija 11.40 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Ko{arka - EP 14.00 Vijesti 14.05 Dru{tvo znawa 14.40 Moja mala kuhiwa 14.50 Qubavna oluja, serija 15.40 Eurobasket 16.10 Ko{arka: Wema~ka - Rusija 18.10 Ko{arka: Slovenija - Srbija 19.00 Ko{arka: Gr~ka - Hrvatska 21.00 Lajfstajl 21.30 Van Gog 22.00 Vijesti 22.10 Druidi, film

OBN
7.10 Super Bili, crtani film 7.15 Transformeri, crtani film 7.30 Pocoyo, crtani film 7.40 Transformeri, crtani film 8.00 Pocoyo, crtani film 8.10 Krsti}-kru`i} 8.20 Memori 8.30 Mala {kola 8.40 Sveznalica 9.10 Hari i porodica Henderson, serija 9.40 Kraq Kvinsa, serija 10.10 Zvijezde sa zvijezdama 11.50 Info 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Hokus pokus, film 15.50 OBN Star Model 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.30 Hari i porodica Henderson, serija 18.00 @ivot na sjeveru, serija 18.50 Info 19.10 Muzika 20.00 Zvijezde sa zvijezdama 22.00 @estoki policajac, film 23.50 Doru~ak {ampiona, film 2.00 @estoki policajac, film 3.30 OBN Star Model

6.50 [aolinski obra~un, crtani film 7.10 Crtani film 7.40 Na kraju ulice 7.50 Qubiteqi dje~ijeg svijeta 8.10 Moji su roditeqi vanzemaqci, serija 8.30 Vaterlo Roud, serija 9.30 Muzi~ki program 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Dragi Xon, serija 11.10 Prijateqi, serija 11.30 Prijateqi, serija 11.50 Veliki uspjesi hrvatskog sporta 13.30 Potro{a~ki kod 14.00 Mjesta nadahnu}a 14.30 Emisija iz kulture

14.50 15.40 16.40 17.30 18.20 18.40 21.20 21.30

22.10 23.10 0.50 1.30

Me|u nama Tajna Venecija Falkon Bi~, serija Ksena - princeza ratnica, serija Vijesti Ko{arka: Hrvatska - Gr~ka Vijesti Odmori se, zaslu`io si, serija Momci s Medisona, serija Ameri~ka pita, film Muzika Drugi format

RTL
7.20 7.40 8.00 8.20 8.50 9.40 11.30 12.10 12.40 13.00 13.20 13.50 14.30 16.10 16.40 17.10 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Kako sam upoznao va{u majku, serija U dobru i zlu, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Pod istim krovom, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 23.00 23.10 0.40 2.30 4.00 U dobru i zlu, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Punom parom Najve}e hrvatske misterije Orange County, film Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti No} pokera Plavi led, film No} pokera Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Poznati 9.00 Filmske novosti 9.40 Leksikon zdravqa 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 10.50 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.05 Svijet na dlanu 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Vitafon, zvuk koji lije~i 15.00 Hrana i vino 16.00 Novosti 16.20 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Nijesmo mi od ju~e, serija 21.00 Film 22.10 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Fojlov rat, serija 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Kor tni jo{ tu gu je z a Kur tom Ko bej nom

Luda planeta

Qekar repuje o gripu
Wujor{ki qekar snimio je rep pjesmu posve}enu prevenciji novog gripa, javio je Mondo. Qekar op{te prakse Xon Klark (38) sa Long Ajlenda stvorio je novi muzi~ki pravac jo{ 1997. godine, kada je po~eo da repuje o va`nosti o~uvawa zdravqa, i nazvao ga “health hop“. Klark ve} godinama snima kratke rep pjesme o raznim temama vezanim za zdravqe, uglavnom posve}ene djeci. ^esto i nastupa po {kolama i skupovima.

Kurt Kobejn

Kon tro ver zna pje va ~i ca Kortni Lav priznala je da jo{ tu gu je za po koj nim su pru gom Kurtom Kobejnom. Pe tna est go di na po sli je smrti legendarnog frontmena gru pe “Nir va na“, Kor tni je svoju tugu podijelila sa obo`avaocima objaviv{i wegovu sliku na Tviter profilu. - Jako sam tu`na. Nikada ne prestaje, pitajte bilo koju udo vi cu ili udov ca. Ne mo Kortni Lav `e{ se rije{iti bola - napi-

sala je Kortni na Tviteru. Biv{a zvijezda alternativnog rok bend "Hole", koja se du`e vrijeme borila sa zavisno{}u od droga, poznata po svom destruktivnom pona{awu, nedavno je iz do sa de uni {ti la so bu u ho te lu “Marmont“ u Los An|elesu i pobjegla ne plativ{i {tetu od hiqadu dolara. “Nirvana“ je jedna od najzna~ajnijih grupa devedesetih godina, koja je pro mi je ni la pra vac kre tawa ro ka i postala legendarna, upravo zahvaquju}i Kurtu Kobejnu, koji se ubio 1994. godine pucaju}i sa~maricom u glavu.

Hitler u reklami
Adolf Hitler pojavquje se u novom reklamnom spotu za borbu protiv side kojeg organizacije za borbu protiv te bolesti kritikuju zbog, kako navode, poistovje}ivawa oboqelih sa masovnim zlo~incem. U spotu koji traje 30 sekundi i koji se mo`e prona}i na Internetu, par vodi qubav u mra~noj sobi, a lice mu{karca se ne vidi. U posqedwem segmentu spota vide se crte lica Adolfa Hitlera, a potom i slogan kampawe “Sida je masovni ubica”.

Robert Petinson, zvijezda hit filma “Sumrak”, je priznao da ne voli da bude u centru pa`we. Miqenik `enskog pola ka`e da najvi{e u`iva u privatnosti svoje ku}e. - Oduvijek sam bio samotwak, jednostavno sam takav - rekao je Petinson za magazin "Hello". Mladi glumac je tako|e rekao da se puno opu{tenije i ugodnije osje}a na snimawu filma nego za vrijeme konferencije za novinare. - Nekako sam uvijek bio opu{teniji na setu filma nego u javnosti, tamo se osje}am ugodnije nego razgovaraju}i sa qudima koje ne znam - dodao je 23-godi{wi glumac koji trenutno snima tre}i nastavak “Sumraka”. Patinson se nedavno vjerio s glumicom Kristen Stjuart.

[kola za japanske mafija{e
Japanski mafija{i moraju da pola`u pismene testove koji pokrivaju “kqu~na“ poqa wihovih aktivnosti, javio je Mondo. Vo|e podzemne grupe “Jamagu~i-gumi“ odlu~ili su da svoje pot~iwene podvrgnu provjeri i unapre|ewu znawa, od kada je pro{le godine usvojen novi zakon o borbi protiv organizovanog zlo~ina u Japanu, po kojem su vo|e odgovorne za djela svojih uli~nih “sitnih“ zaposlenika. Policija je prona{la kopije testova pretra`uju}i jednu ku}u.

NEKAD BILO...
Predvo|eni pukovnikom Ri~ardom Nikolsom Englezi su na dana{wi dan 1664. godine zauzeli holandsko naseqe na ameri~kom kontinentu Novi Amsterdam, nazvano zatim Wujork, u ~ast vojvode od Jorka, budu}eg engleskog kraqa Xejmsa Drugog. Wujork je savezna dr`ava u sjeveroisto~nom dijelu SAD. Dr`ava je podijeqena na 62 okruga, a u woj se nalazi i Wujork, najve}i grad u SAD. Dr`ava Wujork ima obale na dva velika jezera, Iri i Ontario, koja su povezana rijekom Nijagarom. Grad Wujork je podijeqen na pet op{tina koje su ujedno i okruzi. Bronks je na kopnu sjeverno od Menhetna na istoimenom ostrvu, a rijeka Hadson ~ini wihovu zapadnu granicu.

POSQEDWA
Proslavila 106. ro|endan u helikopteru
Jedna od najstarijih Italijanki Emilija Cuketi proslavila je u nedjequ 106. ro|endan letom u helikopteru iznad jezera Garda i rodnog sela nedaleko od Verone, javila je Beta. “Lete}a baka“, kako ju je nazvala lokalna {tampa, ro|ena je 1903. U nedjequ je ispunila svoj san, koji joj je ostao neostvaren prije dvije godine, zbog lo{ih vremenskih uslova, rekao je predsjednik stara~kog kluba, koji Emilija posje}uje. Ona `ivi sama, bez pomo}i kod ku}e, {eta se svakog jutra, pla}a ra~une, nije se mnogo {kolovala, ali mnogo ~ita.

Englezi zauzeli Wujork

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful