You are on page 1of 3

Cn c cng vn S: 442/VNPT VT V/v thc hin o kim cht lng mng truyn ti IP bng rng ni tnh theo biu

u mu. Vic o kim tin hnh nh k hng thng. trnh lng ph trong cng tc o kim, T OMC ngh cc trung tm c cn b k thut phi hp thc hin cc bi o kim hng thng v gi kt qu v t OMC trc ngy 30 ca thng . Trung tm c th da trn cc bi o kim ny kim tra ng truyn ca thu bao ti ci im DSLAM, SW L2 cht lng dch v km. Yu cu c th ca bi o nh sau: 1. V vt t: Trung tm chun b 2 line test, trong 1 line xDSL, 1 line FTTx c nh trong sut qu trnh o kim, sau khi c port cc anh gi s 05013707014 tin hnh khai bo ng truyn. Chun b 1 modem xDSL v 1 modem FTTx c cu hnh Brigde mode. 01 my tnh laptop. 2. o kim cht lng mng truyn ti xDSL. Gn my tnh vo modem cu hnh 0/35 Brigde. Card mng my tnh t a ch nh hng dn:

Sau tin hnh ping gi 64byte : ping -l 64 -n 1000 10.10.9.97 copy li kt qu vo file text v gi ln cho OMC nh mu: Ping statistics for 10.10.9.97: Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms Tip tc ping gi 1500 byte: ping -l 1500 -n 1000 10.10.9.97 ri copy kt qu li: Ping statistics for 10.10.9.97: Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 14ms, Maximum = 184ms, Average = 21ms Gi kt qu 2 ln Ping trn vo OMS/OMC/L Vn Dng. 3. o kim cht lng mng truyn ti FTTx: Gn my tnh vo modem cu hnh Brigde mode. Card mng my tnh t a ch IP nh hng dn:

Sau tin hnh ping gi 64 byte: ping -l 64 -n 1000 10.10.9.101 kt qu nh mu sau:

Ping statistics for 10.10.9.101: Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms Cc anh copy kt qu ra file text Ping gi 1500 byte ping -l 1500 -n 100 10.10.9.101 kt qu: Ping statistics for 10.10.9.101: Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 14ms, Maximum = 184ms, Average = 21ms Cc anh gi tt c cc kt qu copy c theo OMS/OMC/L Vn Dng Mi chi tit xin cc anh lin h L Vn Dng, sdt 05013707014 OMC xin trn trng cm n!