You are on page 1of 2

KERTAS KERJA KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN STAF (LADAP) KURSUS PENGENDALIAN UJIAN SEGAK SMK SERI

NERING 2012

PENDAHULUAN Selaras dengan aspirasi kerajaan mewujudkan anggota perkhidmatan awam yang bertaraf dunia, pihak Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SMK Seri Nering, berhasrat mengadakan Kursus Pendedahan Pengendalian Ujian S !"K kepada guru#guru sekolah ini$ Justeru, melalui pendedahan kursus ini, ia mampu memberi lebih kefahaman tentang pengendalian ujian S !"K dan seterusnya dapat melaksanakan dengan lebih baik serta berdasarkan teknik yang betul$ OBJEKTIF %$ Memberi kefahaman yang jelas tentang objektif Ujian S !"K$ &$ Memberi peluang kepada guru#guru untuk mengendalikan Ujian S !"K dengan teknik yang betul dan selamat$ '$ Memupuk semangat kerjasama dan membina komunikasi yang baik antara guru dan pelajar$ ($ Menambah ilmu pengetahuan mengenai kesihatan se)ara am$

TENTATIF PROGRAM *arikh Masa + + &, -ebruari &.%& /0abu1 &$'. pm 2 ($'. pm 3ewan Munsyi, SMK Seri Nering

*empat +

SASARAN %%, orang guru#guru SMK Seri Nering

FASILITATOR !uru#guru opsyen Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan /PJPK1

ANGGARAN BELANJAWAN BIL % & KENYATAAN -"45 P6K * /%%, 7 0M &$..1 P N /%%, 7 0M %$..1 JUMLAH BESAR (RM) JUMLAH (RM) 238.00 11 .00 3!".00

TENTATIF PROGRAM &$'. PM '$.. PM '$'. 2 ($'. PM # # # Pendaftaran dan U)ap Utama oleh Pengetua Slot % /*eori Ujian S !"K1 Slot & /Praktikal Ujian S !"K1

PENUTUP Semoga dengan adanya kursus ini, ia dapat memberi pengalaman yang berharga kepada semua guru yang terlibat$ Justeru, melalui penganjuran kursus ini, ia dapat membantu pihak sekolah dan panitia PJPK dalam pengendalian Ujian S !"K terhadap semua pelajar$

3isediakan oleh8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /S4*4 N60 9"3"04": 9* 96:"041 Ketua Panitia PJPK, SMK Seri Nering$

3isemak oleh8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /:J:$ ;":"0": 94N*4 :"M431 !uru Kanan Matapelajaran Kemanusiaan, SMK Seri Nering$

3isahkan oleh8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /:J:$ *U"N -"U;4": 9* *U"N MU3"1 Pengetua, SMK Seri Nering$