You are on page 1of 5

PKSR SEMESTER 1 MATEMATIK KERTAS II

JAWAB SEMUA SOALAN. 1. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor 76 320.

(1 Marka ! ". #$karkan ".% kepada pe&a an.

(1 Marka ! '. Ungkapkan dalam perkataan. 5 9

(1 Marka !

(.

)*.(% + 1%., -

(1 Marka ! ,. B$ndarkan RM2 465.50 kepada ringgit yang ter ampir. (1 Marka ! *. '* (." / , )") / 1% *10 -

(" Marka ! .. 1a2a yang berik$t men$n2$kkan bilangan 3ang kertas yang berlainan nilai.

PKSR SEMESTER 1 MATEMATIK KERTAS II

Berapaka 2$mla nilai 3ang it$4

(" Marka ! %.

Berapaka pe&a an ba agian yang berlorek it$ me3akili4 Berikan 2a3apan dalam bent$k term$da .

(" Marka ! ). 5 1 = 8 2

(" Marka ! 10. 1 1 + = 6 6

(" Marka !

PKSR SEMESTER 1 MATEMATIK KERTAS II

11. % 000 + (1)% / *." -

(" Marka ! 1". 5it$ng ,( 0." + 1% .),. B$ndarkan 2a3apan kepada rib$ yang ter ampir.

(" Marka ! 1'. 6ari 2$mla bagi %.)) dan . 3 7 100

(" Marka ! 1(. 1M% *(,.", + 1M( ).* / 1M,10.(0 -

(" Marka ! 1,. %.%. 7 1, -

(" Marka ! 1*. S ila memb$at " *(, bi2i m$8in. 9ia memb$ngk$skan mereka dengan , bi2i setiap peket. Berapaka bilangan peket yang ada sem$anya4

PKSR SEMESTER 1 MATEMATIK KERTAS II

(' Marka ! 1..

1a2a it$ men$n2$kkan seb$a peri$k nasi dengan tanda arga. :nas ada RM1850. 9ia membeli peri$k nasi it$ dengan diska$n sebanyak RM29.90. Berapaka baki 3angnya4

(' Marka ! 1%. Seb$a dompet ber arga RM35.95. 9a$d membeli d$a b$a dompet dan mendapat diska$n sebanyak RM8. 5it$ng nilai 3ang yang perl$ dibayarnya.

(' Marka ! 1). Jad$al yang berik$t men$n2$kkan bilangan pend$d$k di dalam d$a b$a kamp$ng. Kampung ; < Bilangan penduduk " 1., % )%*

6ari be=a dalam bilangan pend$d$k antara ked$a+d$a kamp$ng it$.

(' Marka !

PKSR SEMESTER 1 MATEMATIK KERTAS II

"0. Mrs Lee mengg$nakan kg g$la 2 1 $nt$k memb$at sebi2i kek dan kg g$la $nt$k memb$at 2eli. Berapaka 10 5 banyak g$la yang dia g$nakan sem$anya4

(' Marka !

9isediakan ole >

9isemak ole >

..................................... ;n. N$rinam Ars ad ?$r$ Matematik ta $n ( Sk. @ota @inabatangan @inabatangan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?ood L$&kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

............................... ;n. J$laila Janis @et$a ;anitia M# Sk. @ota