You are on page 1of 137

Th m nh

d n
u t
Th m nh
d n
u t
Ths Nguyn Thanh Minh
H Ngn Hng TP HCM
1. Cung cp cho bn nhng kin thc c
bn trong thm nh d n u tu.
2. ng dung nhng kin thc hoc vo
trong thc tin thm nh d n.
3. Tip cn nhng ng dung mi trong
lnh vc tin hoc vo trong thm nh d
n.
MC TIU O TO MC TIU O TO
Tho lun nhm
Tho lun nhm
V N R I RO TRONG TH M NH D N
V N R I RO TRONG TH M NH D N
Cu 1
Khi c mt ngi bn rt
tin cy mi bn h!" t#c
$%u t &' mt c( hi
sinh )i rt ca'* bn s+
c,n c- &' c( s. g/ $0 ra
1uy2t $3nh h!" t#c hay
4h5ng h!" t#c6
Cc ngu n thng tin th vi n
Cc ngu n thng tin th vi n
T
hiu qu
K/t - XH
T
ti chnh &
nhu cu
VT
T
TC-QL &
nhu cu
L
T
KT-CN
& nhu cu
u vo
Thm [nh
Th[ trung
D n
u tu
N I DUNG C B N C A TH M NH D N U T
N I DUNG C B N C A TH M NH D N U T
Cc ngu n thng tin th vi n
Cc ngu n thng tin th vi n
T
TC-QL &
nhu cu
L
T
KT- CN
& nhu cu
u vo
Thm [nh
Th[ trung
D n
u tu
N I DUNG C B N C A TH M NH PHI TI CHNH
N I DUNG C B N C A TH M NH PHI TI CHNH
Th m
nh
hi
t!i
ch"nh
Cc ngu n thng tin th vi n
Cc ngu n thng tin th vi n
T
hiu qu
K/t - XH
T
TC-QL &
nhu cu
L
T
KT-CN
& nhu cu
u vo
Thm [nh
Th[ trung
N I DUNG C B N C A TH M NH TI CHNH D N U T
N I DUNG C B N C A TH M NH TI CHNH D N U T
D n
u tu
T
ti chnh &
nhu cu
VT
Th m
nh
t!i
ch"nh

78NH N9H:; <=>


;?N 7;@A T=
CAB; N9;CN
H;DN9 THEF
9GH?GI
J <=> ;?N K;D T;LP
HH>PM NGECN9
OGELT NH=PN9
HQ;>T 7QLN9
7;@A T=* R;>CH
CHSNH T;?CH
U;CV <=>N9 THEW
CHEF R;D C;?C
HQ;>T 7QLN9
KH;?C 7=H>C
TNAD TSNH 7EW
TH=>C HGELN
MQLT H;V MQLT
NHQ?M MA>C
TGECA TNQN9
THHDG 9G;N U;?C
78NHX

78NH N9H:; <=> ;?N


7;@A T=
Y RGZT N;M[
J <=> ;?N 7;@A T= K;D
T;LP HH>P NH=PN9
7E@ UA;FT RE@ RGELC
OQB RQFN 7EW T;>Q
MH?G* MHB NQLN9
HQ;\C C;BG T;>Q
NH=PN9 7QFG T=H>N9
NH;FT 78NH NH;]M
7;>T 7=H>C T=> T;^N9
TN=HBN9 RE@ TQF
K=H>N9* C;BG TGEFN
HQ;\C N;CN9 C;Q
CH;FT K=H>N9 CAB;
T;BN PH;WM H;V
<8CH RA> N;DQ 7Q?
TNQN9 THHDG 9G;N
U;?C 78NHX
NH NGH A D N U T
NH NGH A D N U T
<=> ;?N 7;@A T= K;D T;LP
HH>P C;?C HQ;>T 7QLN9 7;@A
T=* TNQN9 7Q? C;?C N9AQ@N
K=>C 7=H>C T=B <A>N9 7EW
T;>Q N; C;?C T;BN PH;WM
7;@A T= NH= NH;D U=HPN9*
M;?V MQ?C THGEFT O8_```R;D
KH;G TH;?C T;BN PH;WM 7Q?
TNQN9 THHDG 9G;N <;DG 7EW
THA KH>G
NH NGH A D N U T
NH NGH A D N U T
# V N C N $ U % TRONG U T TH&O D N
# V N C N $ U % TRONG U T TH&O D N
KHNG NN hiu d n nhu l mt k hoach
di hn.
KHNG NN hiu d n nhu l mt k hoach
di hn.
1
1
CN PH nm vng cc vn lin quan n
chu ky d n.
CN PH nm vng cc vn lin quan n
chu ky d n.
2
2
CN PHN |NH R khi no nn p dung
Phung thc cho vay thng thung, phung
thc cho vay theo d n v phung thc ti tro
d n.
CN PHN |NH R khi no nn p dung
Phung thc cho vay thng thung, phung
thc cho vay theo d n v phung thc ti tro
d n.
3
3
D N 'H(NG NH D BO HA) ' H ACH DI H N
D N 'H(NG NH D BO HA) ' H ACH DI H N
Ti*n +,n
t ng -,i nh ng
.hng c+ / nh
c,n thi v!0
1 c di n 2,
t ng -,i
Thng tin
in n
KH
DI HN
CHIN
LC
HOCH
[NH
CHI TIT V
TUONG LAI
D BO
D BO
D N
D N
Ci g3 di n 2,
t20ng 4u .h
th50 4u6 -u t
n!0 + th3
t ng -,i c ng
1 di n 2, th50
4u6 -u t +
NH $ B N '
H ACH DI H N
NH NG C
H ACH NH
M T CCH T !
M 7 CHI TI T
MANG TNH
CH T H NG "
D N THI #
HNH
' H ACH
' H ACH
Thng tin
in n
KH
TRUNG HN
CHIN
THUT
Thng tin
in n
KH
NGN HN
T!C
NGHI"#
D N 'H(NG NH D BO HA) ' H ACH DI H N
D N 'H(NG NH D BO HA) ' H ACH DI H N
D BO
D BO
89
DT
8: 8; 8<
8= Th i gi,n $
>8 >>
8?
D n l nh t th i ,c i m kh i u v i m
k t thc ring.
< n khng l m t d nh hay phc th o,c
tnh c th v m c tiu xc nh nh m p ng
m t nhu c u chuyn bi t @
D n l m t th c t m m tr c ch a c
m t nguyn b n t ng ng.
D n l m t th c th t ng lai nn lun c
r i ro.
CC C I M C B N GIAP NH N D NG D N % & '
CC C I M C B N GIAP NH N D NG D N % & '
NGHIBN
C U (
C H I
U T
G I C CHU N B D N
NGHIBN
C U (
TI N
'H THI
NGHIBN
C U (
'H THI
G II DC TEHI N DA )
CHU N
B
FD
FG)
D NG
D N
G III DC 'HAI THC DA G IV DC G7T$7)TM
D N H C
NGHI M THU A )
VO H AT NG
B N
NGHIBN
C U (
C H I
U T
D N
NGHIBN
C U (
TI N
'H THI
C
DU) T )
D N
NGHIBN
C U (
'H THI
C
DU) T )
CC
H P
NG *
THI T
' 7 THI
C(NG
'% ' T
C(NG
TRINH
HJAN
T T
NGHI M )
THU7
BN
GIAO
CC H 'EDOANH
KP L DV D N KF RA
EGI7 TE$%
V A RA
% T NG M I + "
BB EGI7
BB TE$%
V B N NC CEH I
U T M I "
BAN K AN TH O D N
H I NG TH M NH *
BAN
M$ %
CT
H
NETHU
B M) MU N $%7
I U HNH
KF 'INH DOANH
H 'I M TRA &
EGI7
H TE$%
CC GIAI AN C A CHU ' D N ,
CC GIAI AN C A CHU ' D N ,
VJNG I KP -
VJNG I D N -
TG FD
C!C C"# $%&' C$#& ()*#+
,. -hu cau na.m / 0a1u2
3. D45 a6n na7y co6 phu7 h5p v6i
kha/ nang, nang l45c va7 chi8n
l45c cu/a doanh nghi89p d45 a6n
hay kho1ng2
NGHIBN C U C H I U T (
NGHIBN C U C H I U T (
(NO nhPQng nhu c,!uR
>@ ChP, SPTc S,U PUng h0,Vc
W@ X,U PUng chP, S,!6 SuO h0,Vc
#@ X,U PUng chP, t0t th50 65Yu
c,!u
C H I GU Z +
C H I GU Z +
Caac cau h'bi chub yc#uI
Caac cau h'bi chub yc#uI
>@ DPT ,Un c0U .h,O thi v5! m,Vt t,[i
ch"nh v,[ .inh t5 t20ng 1u0t
tu0\i th0T dPT ,Un h,6 .h0Yng Z
W@ C,Uc v,n S5! ]^i5n_ chuO 65uZ
#@ C,Uc ngu0!n c0U th5\ d,`n S5n
2uOi 20Z
?@ C,Uch thPUc S5\ gi,Om ^Ut 2uOi
20Z
NGHIBN C U TI N 'H THI (
NGHIBN C U TI N 'H THI (

Caac cau h'bi chub yc#uI


Caac cau h'bi chub yc#uI
,.
,.
$i89u :u/a ta7i chnh, kinh t8
$i89u :u/a ta7i chnh, kinh t8
co6 hap da;n v6i ca6c b81n
co6 hap da;n v6i ca6c b81n
tham gia2
tham gia2
3.
3.
<46c 0o9 kho1ng cha=c cha=n
<46c 0o9 kho1ng cha=c cha=n
cu/a ca6c bi8n chu/ y8u2
cu/a ca6c bi8n chu/ y8u2
>.
>.
D45 a6n kha/ thi hay kho1ng2
D45 a6n kha/ thi hay kho1ng2
NGHIBN C U 'H THI (
NGHIBN C U 'H THI (
TH M NH TNH HI N TH C C A % T NG ) +
TH M NH TNH HI N TH C C A % T NG ) +
TI M )
H T TaC "
T NG
% T NG +
QUY TRNH CHUNG V QUN LY D N XY DNG
THEO QUY NH CA VIT NAM HIN HNH
(Da trn cc nghj djnh:

NGH NH 12/2009/N-CP ngy 10/2/2009 V qun


l d n du tu xy dng cng trinh.

NGH NH 58/2008/N-CP v vic hung dn thi


hnh Lut u thu v la chn nh thu xy
dng theo Lut Xy dng.

NGH NH 49/2008/N-CP ngy 18/4/2008 sa di,


b sung mt s diu ca Nghj djnh 209/2004/N-
CP.

NGH NH SO 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 v


qun l cht lung cng trinh xy dng)
CC GIAI AN C A CHU ' D N I CHI U TH C TI N VN , . &
CC GIAI AN C A CHU ' D N I CHI U TH C TI N VN , . &
NC CO HQI U TU
NC CO HQI U TU
CT XIN KIN
CP C THAM QUYN
(bng ming)
CT XIN KIN
CP C THAM QUYN
(bng ming)
CT XIN CH TRUONG
U TU BANG VN BN
CT XIN CH TRUONG
U TU BANG VN BN
NGUI C THAM QUYN
RA VN BN NG
CH TRUONG U TU
NGUI C THAM QUYN
RA VN BN NG
CH TRUONG U TU
NG
NG
KHNG NG
KHNG NG
DNG
DNG
T TRNH
T TRNH
NQI DUNG
BNG NCCHT
NQI DUNG
BNG NCCHT
KHI TON,
DU KIN TMT
KHI TON,
DU KIN TMT
DU KIN
NGUN VN E LM DA
DU KIN
NGUN VN E LM DA
THUYT MINH DA
THUYT MINH DA
DUYET QUY M
DUYET QUY M
DUYET CC BUC
V KINH PH
TRUC KHI LAP DU N
DUYET CC BUC
V KINH PH
TRUC KHI LAP DU N
KHO ST SO BQ
KHO ST SO BQ
THI TUYEN KIN TRC
THI TUYEN KIN TRC
THU TU VN LAP DU N
THU TU VN LAP DU N
B>
BW
B#
TH M
NH C
H I U
T
B>
B NG
NGHIBN
C U C (
H I U
T
LAP DU N
LAP DU N
THI TU) N 'I N TRAC &
CH N N V T V N
$ P D N '
PHB DU) T C A )
NG I Ca TH M MU) N -
$ P D N U T '
FD C(NG TRINH
$ P BCDT ' 7 FIN GPDT
V KAU a $ P DA T '
$ P BC'T'T C FD '
C(NG TRINH
# HINH TH C (
$ P D N '
BO CO
NGHIBN
C U TI N (
'H THI
BO CO
NGHIBN
C U 'H (
THI
CHUAN B[ U TU
CHUAN B[ U TU
XIN CP
GIY PHP U TU
XIN CP
GIY PHP U TU
CT XIN CH TRUONG
U TU BANG VN BN
CT XIN CH TRUONG
U TU BANG VN BN
B>
BW
CC H
NG 'INH *
T C
'% ' T
$ P7 PHB DU) T 'H U TH U ' )
V TI N D N CHI TI T
$ P TH M NH7 PHB DU) T THI T ' 7 ' )
D TON7 T NG U T FD CT /
CH N N V T V N7 CUNG C P C(NG NGH 7 )
M) MaC THI T B 7 THI T ' ' THU T7 0 '
THI T ' THI C(NG
CC B C TH C HI N KAU 'HI THI T ' " )
V D TON C DU) T )
FIN GP
'INH
DOANH
MUA BH CT
FD V $ P 1
T TB %
CH N NH
TH U T
V N GIM
KT FD V
TB
CH N NH
TH U THI
C(NG FDCT
B>
XY DUNG DU N
XY DUNG DU N
TIN HNH XY LAP
TIN HNH XY LAP
QL DA GIAI ON XY LAP
QL DA GIAI ON XY LAP
NGHIEM THU
THANH QUYT TON CT
NGHIEM THU
THANH QUYT TON CT
KHI CNG
KHI CNG
THI CNG
THI CNG
2.QL CP XY DUNG
2.QL CP XY DUNG
NG/THU HON CNG
NG/THU HON CNG
B>
BW
B#
1.QUN L THI CNG
1.QUN L THI CNG
3.QL H TRONG XD
3.QL H TRONG XD
M$ TI N
M$ CH T $ NG
M$ M(I TR NG FD -
M$ AN TON $
M$ 'H I $ NG .
BO HNH C/TRNH
BO HNH C/TRNH
BO CO QT KIEM TON
BO CO QT KIEM TON
THAM [NH, PH DUYET QT
THAM [NH, PH DUYET QT
BN GIAO UA VO SD
BN GIAO UA VO SD
KIEM [NH CT
KIEM [NH CT
HINH
THNH K N
PH M U
T
B>
TH M NH TH TR NG -
K N PH M C A D N
TH M NH TH TR NG -
K N PH M C A D N
2
2
THdM eNH TSNH HGZN THfC Cg;
ThN PHdM`
THdM eNH TSNH HGZN THfC Cg;
THe TNijN9@
?$ < -$ ?@-$ $' - ?$ C C A
$ C$ <BA)?'-C $ - $ D.
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
?$ < -$ ?@-$ $' - ?$ C C E -
D$ <.
THdM eNH TSNH HGZN THfC Cg;
THe TNijN9@
?$ < -$ ?@-$ $' - ?$ C C A
$ C$ <BA)?'-C $ - $ D.
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
Cc cu hi tung
gp nhu:

Sn phm c kh nng c sn
xut ra nh ng k thut - cng ngh
c m t trong du n?
LM TH NO E NH GI TNH
HIEN THUC CA SN PHAM?

Ch du n c k nng v kinh
nghim trong hoat ng sn xut
khng?

Sn phm ca du n phi c sn
xut ra v hng n tha mn mt s
nhu cu cu th no .

Nhng yu t bt thng no c th
gy tr ngai cho vic tao ra sn phm?
$
Tkn "hlm mmiI
Nhu c%u cha $!c
$#" -ng`
PHGN BI T CC $ AI K N PH M )
PHGN BI T CC $ AI K N PH M )
Tkn "hlm hinn
cI #" -ng
cha $%y $o`
Tkn "hlm cki
ti2nI #" -ng
cha tpt thc' yqu
c%u `
U T T 'H I +
-! h0 t ng u t 2 3
m,ng t"nh ch t 1ng t 0 4 2
2, nhu c u m i@ 5
U T ng - (
-! h0 t ng u t 2 3
nh m ng 1 gi, t ng 6
nhu c u v 1 n h m 7 8
h,6 d ch v ,ng c+ 1 n 9 :
t2*n th t2 ng@ $
NHNG RI RO GAN VI LOI SN PHAM
Sn phm
hin c:
(nhu cu
dp ng
chua dy
d)
Sn phm
hin c:
(nhu cu
dp ng
chua dy
d)
Sn phm
ci tin: nhu
cu duc
dp ng
chua tt
theo yu cu
Sn phm
ci tin: nhu
cu duc
dp ng
chua tt
theo yu cu
Sn phm
mi: nhu
cu chua
duc dp
ng.
Sn phm
mi: nhu
cu chua
duc dp
ng.
Ri ro
Ri ro
Ri ro
Canh
tranh
NTD
khng
chp nhn
SP
SP
khng
at
yu cu
NTD
khng
chp nhn
SP
SP
khng
at
yu cu
G PHP PHNG CHNG R RO
Sn phm
hin c:
(nhu cu
dp ng
chua dy
d)
Sn phm
hin c:
(nhu cu
dp ng
chua dy
d)
Sn phm
ci tin: nhu
cu duc
dp ng
chua tt
theo yu cu
Sn phm
ci tin: nhu
cu duc
dp ng
chua tt
theo yu cu
Sn phm
mi: nhu
cu chua
duc dp
ng.
Sn phm
mi: nhu
cu chua
duc dp
ng.
Gii php
Gii php
Gii php
Chng minh
uu th
Chng minh
yu cu v sn phm
Chng minh qua
kt qu iu tra
th[ trung
Gii php
Chng minh
yu cu v sn phm,
v uu th
v gi thnh
TH M NH TNH HI N TH C C A K N PH M )
TH M NH TNH HI N TH C C A K N PH M )
Thng tin
in n
#H%N T&CH
'(U )U* '+ T,
-,N #H(' C.*
'/T -0
D1 !N C2 TH3

Sn phm I g?

Sn phm ngn hng.


.l bt c ci gi c th
dua vo thj trung d tao
s ch , mua sm, s
dng hay tiu dng nhm
tho mn mt nhu cu hay
uc mun.
?
?
L nhng d[ch v ti chnh
do ngn hng tao ra nhm
tho mn nhu cu v mong
mun nht [nh ca khch
hng trn th[ trung ti
chnh
L nhng d[ch v ti chnh
do ngn hng tao ra nhm
tho mn nhu cu v mong
mun nht [nh ca khch
hng trn th[ trung ti
chnh
NH NGH A K N PH M
NH NGH A K N PH M
Sn phm nng cao
Giao hng
v tn
dng
D[ch v
hu mi
Lp t
Bo hnh
Thuong
hiu
Sn phm tht s
Cp
cht
Iung
c
im
Kiu
dng
Bao b
Sn phm
Ct Ii
Sn phm
Ct Ii
CC THNH PH N C A M T K N PH M
CC THNH PH N C A M T K N PH M
D[ch v cp hai
c im
Thuong
hiu
Cht Iung
Kh nng
tip cn
Quy
trnh
D[ch v
trn gi
Yu t
hu hnh
D[ch v
Ct Ii
D[ch v
Ct Ii
CC THNH PH N C A M T D CH V ;
CC THNH PH N C A M T D CH V ;
D[ch v cp hai
c im
Thi han H, tnh
Iinh hoat, chi tr BH
Thuong hiu
PrudntiaI
Cht Iung
Mc KH hi Ing vi
kt qu v qui trnh
Kh nng tip cn
Trc tip, Intrnt
hay ai I bo him
Quy trnh
Qui trnh Ip H &
chi tr bo him
D[ch v trn gi
Cc dv km
tho nhu tu
vn,
Yu t hu hnh
Brochur, H
bo him
D[ch v Ct Ii
S an tm
D[ch v Ct Ii
S an tm
CC THNH PH N C A M T D CH V B O HI M ; &
CC THNH PH N C A M T D CH V B O HI M ; &
D[ch v cp hai
c im
Min ph ti khon
TTon Siu th[, nh hng,
Thu chi
Thuong hiu
NHTMCP
SG-HN
Cht Iung
Mc KH hi Ing vi d[ch
v (thi gian, tin cy, )
Kh nng tip cn
Trc tip, Intrnt hay
ngn hng ai I
Quy trnh
Qui trnh
cp th
D[ch v trn gi
Cc dv km
tho nhu tu
vn,
Yu t hu hnh
Thng tin, qco,
Th ATM
D[ch v Ct Ii
Phuong tin
thanh ton thay
tin mt
D[ch v Ct Ii
Phuong tin
thanh ton thay
tin mt
CC THNH PH N C A TH TT ATM <
CC THNH PH N C A TH TT ATM <
D[ch v cp hai
c im
Th tc on
gin, SH NHM
Thuong hiu
HPN
Cht Iung
Mc KH hi Ing vi d[ch
v (thi gian, tin cy, )
Kh nng tip cn
Trc tip tai [a
phuong, ph
hp yu cu
Quy trnh
Qui trnh cp TD
D[ch v trn gi
Cc dv km tho nhu tu
vn, nng cao thc
TK, tao ngun TK
Yu t hu hnh
Mu H
D[ch v Ct Ii
p ng
nhu cu vn
D[ch v Ct Ii
p ng
nhu cu vn
CC THNH PH N C A M T D CH V TN D NG VI M( ; ;
CC THNH PH N C A M T D CH V TN D NG VI M( ; ;
THdM eNH TSNH HGZN THfC Cg;
ThN PHdM`
?$ < -$ ?@-$ $' - ?$ C C ?$
?B -C @
?$ < -$ ?@-$ $' - ?$ C C A
$ C$ <BA)?'-C $ - $ D.
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
Hinn thrc &s 4h#ch
hng tiqu tht skn
"hlm coa ur #n`
Hinn thrc &s 1uy m5
th3 trng hinn ti
& t(ng )ai@
$i n th c v th
ph n.
TH M NH TNH HI N TH C C A TH TR NG ) -
TH M NH TNH HI N TH C C A TH TR NG ) -
Thng tin
in n
4& D256
#H%N T&CH
'/T -0
'(U
D1 !N
THdM eNH TSNH HGZN THfC Cg;
ThN PHdM`
THdM eNH TSNH HGZN THfC Cg;
THe TNijN9@
?$ < -$ ?@-$ $' - ?$ C C A
$ C$ <BA)?'-C $ - $ D.
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
# N I DUNG C B N TRONG TH M NH V TH TR NG -
$i n th c trong chnh
Fch F n ph m. !
$i n th c trong chnh
Fch gi.
$i n th c trong chnh
Fch ph1n ph i. "
$i n th c trong chnh
Fch truy n thng.
TH M NH TNH HI N TH C C A 'H MAR'&TING H N H P ) /
TH M NH TNH HI N TH C C A 'H MAR'&TING H N H P ) /
Thng tin
in n
4& D256
#H%N T&CH
'/T -0
'(U
D1 !N
Hinn thrc &s 4h#ch
hng tiqu tht skn
"hlm coa ur #n`
Hinn thrc &s 1uy m5
th3 trng hinn ti
& t(ng )ai@
$i n th c v th
ph n.
TH M NH TNH HI N TH C C A TH TR NG ) -
TH M NH TNH HI N TH C C A TH TR NG ) -
Thng tin
in n
4& D256
#H%N T&CH
'/T -0
'(U
D1 !N
TH M NH ' THU T C C(NG NGH 0 ' )
V FC NH NHU C U U VO@
TH M NH ' THU T C C(NG NGH 0 ' )
V FC NH NHU C U U VO@
3
3
XY DNG CHUONG TRNH SN XUT V TIU THU.
PHN TICH CC NHU CU U VO V GII PHP M BO
PHN TICH PHUONG N A IEM, MAT BANG
LA CHQN CNG SUT CA D N
1
1
2
2
3
3

PHN TICH KY THUAT CNG NGH V LA CHQN MY MC,


THIT B

NO DUNG
PHN TICH NH XUNG, CC PHUONG N THIT K
V GII PHP XY DNG
XY DNG LCH TRNH THC HIN D N
PHN TICH MI TRUNG V GII PHP X LY

NO DUNG (TT)
THM NH TINH HIN THC V NHU CU
U VO V CC GII PHP M BO
THM NH TINH HIN THC CA CC
PHUONG N A IEM, MAT BANG, CHQN MUA
MY MC THIT B V X LY NHIM MI TRUNG
THM NH TINH HIN THC V CNG NGH
1
1
2
2
3
3
THM |NH CC R RO CO BN
THM NH TINH HIN THC CA LCH TRNH
THC HIN D N

THM NH TINH HIN THC V NHU CU


U VO V CC GII PHP M BO
nh gi kh n ng p ng nhu
c u u vo c a d n2
Dh1n tch cc gi i php p ng
nhu c u u vo c hi n th c
hay khng2
THM NH TINH HIN THC V CNG NGH
nh gi d n c kh n ng lm
ch c cng ngh nh ; #
xu t hay khng 2
Cng ngh c kh n ng F n
xu t ra F n ph m v i F l ng ! " #
v ch t l ng nh d ki n hay #
khng2
a i m, m t b ng c m b o cc $
nguyn t c :uy nh hay khng 2 %
Cc yu c u v my mc thi t b v gi
c my mc thi t b 2
Dh1n tch tc ng mi tr ng v cc
gi i php x lG . &
THM NH TINH HIN THC CA CC PHUONG N
A IEM, MAT BANG, CHQN MUA MY MC THIT B
Dh1n tch A $% C$ D$"- A # ' ()
? .
Dh1n tch cng vi c v gi i php tri n
khai ti n cng vi c.
THM NH TINH HIN THC CA LCH TRNH
THC HIN D N
TH M NH T CH C C MU N $% / (
V NHU C U NHGN K
TH M NH T CH C C MU N $% / (
V NHU C U NHGN K
7
7
?$' ? A H <*( ? C$ C IJ K# - LM D *- * +
N"( D -C C$@-$ E*C$, ?#( - D -C IJ O' -C , - *
? C$ C J% ? % IJ $# - L#( - -$"- I'P- + ' .
D ?B! -$"- E C$% D *-
1
1
2
2
3
3
7
7
NO DUNG
GIM C .
PG
K N FU T
PG
'INH
DOANH
PF > PFW PF# CH> CHW CH#
M( HINH TR C TU) N
M( HINH TR C TU) N
GIM C .
PG
K N FU T
PG
'INH
DOANH
PF > PFW PF# CH> CHW CH#
BAN
THAM
M U
BAN
THAM M U
BAN
THAM M U
M( HINH TR C TU) N D THAM M U
M( HINH TR C TU) N D THAM M U
GIM C .
PG
D T )
PG
MA)
PF > PFW PF# PF PFW PF#
M( HINH CH C N NG (
M( HINH CH C N NG (
M( HINH TR C TU) N D CH C N NG (
M( HINH TR C TU) N D CH C N NG (
GIM
C .
PG
TI
CHNH
PG
'INH
DOANH
PG
K N
FU T
PHJNG
'
H ACH
PHJNG
'
TaAN
PHJNG
MAR'
PHJNG
'INH
DOANH
PF
D T )
PF
NHU M
PF
MA)
PHJNG
NCPT
TU)&bN CHOcN AI
Nh,Yn 1PT n,[0Z
VUi h,\m ch,t v,[
ch,t -PTng n,[0Z
KE O THEO
PHA N T CH VA MO TA CA NO I DUNG CO NG VIE C VA A NH
GIA NH NG NHU CA U O I HO I VA TR NH O CA N CO
NHA M
XA C NH NH NG TIE U CHUA N CA N THIE T CHO TUYE N CHO N
X&b $ANM GIZ
Ch0 c0Yng vi5dc g3Z
VUi n0di dung cuT th5\ c0Yng vi5dcZ
NhPQng S0[i h0Oi g3 v,[ ch,t -PTng
c,!n c0UZ
TU) N CH N NHGN K &
TU) N CH N NHGN K &

Na6c 0Qnh th7i gian can thi8t 08R 0a7o ta5o tay ngh8 cho
co1ng nha1n.

Na6c 0Qnh ni 0a7o ta5o S trong n46c hay ngoa7i n46cT, c :uan
0a/m tra6ch vi89c 0a7o ta5o.

Na6c 0Qnh th7i 0i8Rm na7o vi89c 0a7o ta5o pha/i hoa7n tat
08R co1ng trUnh 0au t4 co6 th8R ba=t 0au hoa5t 0o9ng2

Na6c 0Qnh nhu cau v8 vi89c thu81 chuy81n gia n46c ngoa7i
Fang 0a7o ta5o.

Na6c 0Qnh ph4ng th46c, ca6ch th46c toR ch46c tuy8Rn du5ng
co1ng nha1n vi81n.

Cia/i :uy8t vi89c an / cu/a co1ng nha1n trong th7i gian ho5c
ngh8 ra Fao2

Chi ph d45 ki8n du7ng 08R 0a7o ta5o l45c l45ng co1ng nha1n,
0o9i nguV ca6n bo9 kyV thua9t va7 ca6c laVnh v45c chuy81n mo1n
kha6c la7 bao nhi81u2 Chi ph na7y n81n 045c tnh toa6n cu5
th8R, co6 th8R gom chi ph tra/ ba.ng ngoa5i t89 va7 chi ph tra/
ba.ng ti8n Ii89t -am.
O T O V PHT TRI N NHGN K &
O T O V PHT TRI N NHGN K &
Dh4ng pha6p d45a va7o th7i gian hoaWc khoi l45ng
co1ng vi89c+
E X Fo l45ng co1ng nha1n tr45c ti8p can
K X khoi l45ng Fa/n phaRm d45 ki8n

m X th7i gian can thi8t 08R Fa/n xuat mo9t 0n vQ


Fa/n phaRm

? X Fo gi7 la7m vi89c bUnh :ua1n , co1ng nha1n trong


nam

? X Fo gi7 la7m vi89c bUnh :ua1n , co1ng nha1n trong


nga7y x Fo nga7y la7m vi89c bUnh :ua1n , co1ng nha1n
trong nam.

=
=
n
i
T
mi Qi
S
1
*
D TRe NHGN K TR C TI P
D TRe NHGN K TR C TI P
PhPng h,U dPT, v,[0 Sfnh mPUc SPUng m,U6R

E X Fo l45ng co1ng nha1n tr45c ti8p can

< X Fo thi8t bQ d45 ki8n

m X YQnh m46c Fo ma6y mo;i co1ng nha1n 0i8u


khi8Rn bUnh :ua1n trong mo9t ca la7m vi89c.

- X Fo loa5i ma6y mo6c thi8t bQ

A, X Fo ca hoa5t 0o9ng

A3 h89 Fo F4/ du5ng th7i gian la7m vi89c cu/a co1ng


nha1n.
2 1
n
1 i
i
i
K * K *
m
M
S

=
=
D TRe NHGN K TR C TI P
D TRe NHGN K TR C TI P

<vw trux
nhan svw
giaan tic#"
?u7y thuo9c
va7o :uy
mo1 cu/a
d45 a6n,
mo1 hUnh
cau tru6c
toR ch46c.
D TRe NHGN K GIN TI P
D TRe NHGN K GIN TI P
PhYn t"ch
t!i ch"nh
PhYn t"ch
t!i ch"nh
Ths Nguyn Thanh Minh
H Ngn Hng TP HCM
DU TON DOANH THU V CHI PH HOT QNG
DU TON DOANH THU V CHI PH HOT QNG
DU TON KT QU KINH DOANH
DU TON KT QU KINH DOANH
DU TON CHU CHUYEN TIN TE
DU TON CHU CHUYEN TIN TE
2
2
7
7
3
3
NQI DUNG PHN TCH TI CHNH NQI DUNG PHN TCH TI CHNH
DU TON TNG VN U TU,
K HOCH U TU V KHU HAO
DU TON TNG VN U TU,
K HOCH U TU V KHU HAO
1
1
CC CH TIU NH GI
HIEU QU TI CHNH CA DU N
CC CH TIU NH GI
HIEU QU TI CHNH CA DU N
8
8
MUAN H GI A TH M NH PHI TI CHNH V TH M NH TI CHNH ) =
MUAN H GI A TH M NH PHI TI CHNH V TH M NH TI CHNH ) =
C U TET CUNG TET
TETR NG -
TH PH N NGNH
KE$ BN GI BN
'H MAR'
DETHU
CP BH
'TCCN L NC U VO
DT T'
DT K$ KF
CK L CN
NC EVO
NC ET
CP KF
GV HEBN
]'h0ng c+ 'H_
TK C
TK $
T NG V N / .
VC
V$
VA)
$HI VA)
V N CKH .
N
V N CH KH .
T NG NGU N / * TC D M$ L NC $AO D NG
$ TT
$ GT
M(
HINH
TC
BM M$
DV B TR /
MH V I BBN NGJAI "
CP M$
THU
$ IE$ - >
$ U CHU) N TI N T & )
B C 'T 'M'D
C U TET CUNG TET
TETR NG -
TH PH N NGNH
'EH,0
CC B C TNH TON TRONG TH M NH TI CHNH "
CC B C TNH TON TRONG TH M NH TI CHNH "
>@ $ ^ ng thng 1 ]gc nh m h3nh d nh 8
hYn t"ch d -i uh c t"nh t ng chi h" u t @@@_ ? 5 @
W@ $ cc ^ ng t"nh t2ung gi,n 8
W@>@ c t"nh 1 n - ng v! d0,nh thu 5 8 A
W@W@ c t"nh chi h"R .h u h,0h gi v n h!ng 5 4
^nh chi h" ^n h!ng v! 4u n -/7 - ch t2 n @@@i 8 8 A
#@ $ ^ ng . t 4 , .inh d0,nh 8 B C
?@ c t"nh nhu c u v n - u ng 5 3
=@ $ -uYn chu6 n ti n t ]W4u,n i m_ D 7 D
B c > 5
B c > 5
B c W 5
B c W 5
B c = 5
B c = 5
B c < 5
B c < 5
B c : 5
B c : 5
B c # 5
B c # 5
B c ? 5
B c ? 5
<@ T"nh t0n cc ch ti*u hi u 4 , E C
:@ PhYn t"ch nh 6 v! nh gi 2 i 20 3 2 C
Xc [nh tng
vn u tu
Phn tch ti chnh
Phn tch ti chnh


,.Chi ph chuaRn bQ +
,.,.Chi ph chuaRn bQ 0au t4+ 0i8u tra kha/o
Fa6t, la9p, thaRm 0Qnh d45 a6n 0au t4.
,.3.Chi ph chuaRn bQ xa1y d45ng gom +

Chi ph ban 0au v8 0at 0ai S08n bu7,


gia/i pho6ng maWt ba.ng, chuy8Rn :uy8n F4/
du5ng 0atT.

Chi ph kha/o Fa6t thi8t k8, la9p va7 thaRm


0Qnh thi8t k8, toRng d45 toa6n.

Chi ph 0au thau.

Chi ph hoa7n tat ca6c thu/ tu5c 0au t4


Scap giay ph86p xa1y d45ng, gia6m 0Qnh
ki8Rm 0Qnh thi8t bQT.
DU TON VN U TU C [NH DU TON VN U TU C [NH

Chi ph ND 047ng Fa6, t47ng ra7o, x4/ ly6


chat tha/i Chi ph xa1y d45ng 047ng, 0i89n,
n46c thi co1ng Z la6ng tra5i thi co1ng Sn8u
co6T phu5c vu5 cho vi89c xa1y d45ng d45 a6n.
3.Chi ph th45c hi89n 0au t4 +

Chi ph ban 0au v8 :uy8n F4/ du5ng maWt


0at, maWt n46c, chi ph 08n bu7 gia/i to/a,
chi ph Fan lap, gia/i pho6ng maWt ba.ng...

Cia6 trQ nha7 c4/a va7 cau tru6c ha5 tang


Fa[n co6.

Chi ph xa1y d45ng m6i hoaWc ca/i ta5o ca6c


ha5ng mu5c co1ng trUnh xa1y d45ng Sca6c
co1ng trUnh ki8n tru6c, va9t ki8n tru6c va7
xa1y d45ng ha5 tang Z cap 0i89n, cap
thoa6t n46c...T.
DU TON VN U TU C [NH (tt) DU TON VN U TU C [NH (tt)

Chi ph cho vi89c mua Fa=m ma6y mo6c


thi8t bQ+ Chi ph mua thi8t bQ, va9n
chuy8Rn thi8t bQ v8 cha1n co1ng trUnh,
chi ph ba/o :ua/n thi8t bQ\

Chi ph la=p 0aWt thi8t bQ.

Chi ph chuy8Rn giao co1ng ngh89.

Chi ph 0a7o ta5o ban 0au.

Chi ph :ua/n ly6 gia6m Fa6t th45c hi89n


0au t4 Schi ph ban :ua/n ly6 co1ng
trUnh\ chi ph cho bo9 ma6y chuaRn bQ
Fa/n xuat trong th7i gian ch4a nghi89m
thu, ba7n giao co1ng trUnh\ chi ph tra/
l4ng cho chuy81n gia va7 phu5c vu5
chuy81n gia trong :ua6 trUnh xa1y d45ng
co1ng trUnhT.
DU TON VN U TU C [NH (tt) DU TON VN U TU C [NH (tt)

Chi ph Fa/n xuat th4/ va7 nghi89m thu


ba7n giao.

Chi ph huy 0o9ng von+ Ca6c khoa/n laVi


pha/i tra/ 0oi v6i d45 a6n F4/ du5ng
von vay va7 ca6c chi ph tra/ trong th7i
gian th45c hi89n 0au t4 Skho1ng tnh
khoa/n laVi vay do b81n nha9n thau huy
0o9ng von 08R hoa5t 0o9ngT.
>.Chi ph kha6c.
].D45 pho7ng von 0au t4 co 0Qnh
DU TON VN U TU C [NH (tt) DU TON VN U TU C [NH (tt)
Mt d n du tu c cc thng s nhu sau:

1. u tu:
Chuyn quyn s dng dt: 2000 triu dng
Gi mua thit bj: 1.850 triu dng
Chi ph vn chuyn v lp dt: 150 triu dng

Thi gian xy dng d n 1 nm.

Thi gian hu hao thit bj: 5 nm (phung php dung thng).


2. Sn lung v doanh thu:
Cng sut thit : 2 triu sn phm/ nm
T l hai thc: 90 cng sut thit

n gi bn: 50.000 dng/ sn phm.


. Chi ph hoat dng:
jnh mc nguyn vt liu: 0.000 dng/ sn phm.
Chi ph qun l v bn hng: 0 doanh thu.
BT: DU TON VN U TU C [NH BT: DU TON VN U TU C [NH

4. Ngun ti tr:

Vay: 50% gi trj mua thit bj;

Li sut vay vn: 12% nm;

Thi gian tr n: 4 nm u hoat ng (tr gc


bng nhau mi nm);

5. Du tr vn lu ng

Tin ti thiu: 15% doanh thu;

Cc khon phi thu: 10% doanh thu;

Cc khon phi tr: 20% chi ph nguyn vt liu.

6. Thng s khc:

Thu sut thu nhp: 28%;

Sut sinh li ky vong vn ch s hu: 15%;

Thi gian hoat ng ca du n: 5 nm.


BT: DU TON VN U TU C [NH BT: DU TON VN U TU C [NH
Yu cu: Lp cc bng tnh (on vj tnh: triu
ng).

Uc tnh tng vn u t ca du n;

K hoach khu hao;

Ljch vay v tr n hng nm ca du n;

Doanh thu hng nm ca du n;

Kt qu kinh doanh hng nm ca du n;

Du tr vn lu ng hng nm ca du n;

Du ton dng tin theo hai quan im. Tnh


NPV v IRR v cho kt lun v tnh kh thi
ti chnh ca du n.

Phn tch nhay


BT: BT:
Mt d n du tu c cc thng s nhu sau:
1. u tu:
Chi ph xy dng nh xung: 10.000 triu dng.
Mua thit bj v lp dt thit bj: Gi mua: 1.850 triu dng chi
ph vn chuyn v lp dt: 150 triu dng

Thi gian xy dng d n 2 nm, nm 2009 xy dng cng trinh,


nm 2010 mua v lp dt thit bj.
Thi gian hu hao nh xung: 20 nm (phung php dung
thng).
Thi gian hu hao thit bj: 10 nm (phung php dung thng).
2. Sn lung v doanh thu:

Cng sut thit : 2 triu sn phm/ nm

T l hai thc: nm 1: 60, t nm 2 dn nm mi nm tng


15 so vi nm truc v n djnh cho dn t thc d n
n gi bn: 0.000 dng/ sn phm.
. Chi ph hoat dng:

jnh mc nguyn vt liu: 0.000 dng/ sn phm.

Chi ph qun l v bn hng: 0 doanh thu.


BT SA I: BT SA I:
Lp cc bng
tnh trung gian
Phn tch ti chnh
Phn tch ti chnh


Xc [nh nhu
cu u tu vn
Iuu ng
Phn tch ti chnh
Phn tch ti chnh


TH I GIAN 9
S 0
TI N :
TI S N C NH , 0 ;
TI S N L U ,
NG TH I / 9
V2
TI S N L U NG TH NG XUYN , / 9
CO CU CC LOI TI SN CA DN CO CU CC LOI TI SN CA DN
TH I GIAN 9
TI N :
TI S N C NH , 0 ;
TI S N L U ,
NG TH I / 9
V2
TI S N L U NG TH NG XUYN , / 9
NGUN VN TI TR CHO NHU CU TI SN CA DN NGUN VN TI TR CHO NHU CU TI SN CA DN
NGU N <
V N 0
NG N
H N
NGU N <
V N 0
DI
H N
Ti n m t 7 F
Ngu6*n
v t -i u
Cc .h0 n 8
h i thu 8
Th=nh >h?m
Bt u
chu k kinh
doanh
Chu k
kinh doanh
Chu k
kinh doanh
Kt thc
chu k kinh
doanh


Nhu cu
NGUYN
VAT LIEU
Xc
[nh mc
sn
ut
Vn
luu
ng


Nguyn vt
Iiu cn trong
1 ngy
Nguyn vt
Iiu cn trong
1 ngy
@
@

S ngy
hng
trong kho
S ngy
hng
trong kho
Nguyn
vt Iiu
tn kho
Nguyn
vt Iiu
tn kho
Nhu cu d tr nguyn vt Iiu
Nhu cu d tr nguyn vt Iiu
Ty thuc vo
cng sut thc
t ca my mc
thit b

E n t hng. " $

-guyn v t li u c F n / 0

c tnh k thu t c a nguyn $ 1 /


v t li u Sd h ng, kch c , yu / 2 3 4
c u F d ng,^T &
Ti n m t 7 F
Ngu6*n
v t -i u
Cc .h0 n 8
h i thu 8
Th!nh h m
Bt u
chu k kinh
doanh
Chu k
kinh doanh
Chu k
kinh doanh
Kt thc
chu k kinh
doanh


Vn
luu
ng
D tr
THNH
PHAM


Trung bnh
gi vn hng
bn mt ngy
Trung bnh
gi vn hng
bn mt ngy
@
@

S ngy
hng
Tn kho
S ngy
hng
Tn kho
Gi tr[
thnh phm
tn kho
Gi tr[
thnh phm
tn kho
Nhu cu d tr thnh phm
Nhu cu d tr thnh phm
= tng gi tr
hng tn kho
trong nm/365
ngy
Thi gian hng tn ho l 1 hm s
ca:

c th ca sn phm
Ljch giao hng
Quy m ca mt dn dt hng ti
thiu
Ti n m t 7 F
Ngu6*n
v t -i u
Cc .h0 n 8
h i thu 8
Th=nh >h?m
Bt u
chu k kinh
doanh
Chu k
kinh doanh
Chu k
kinh doanh
Kt thc
chu k kinh
doanh


TI TR
CC
KHON
PHI
THU
co
s[nh
gi bn
Vn
luu
ng


Trung bnh
DT bn hng
mt ngy
Trung bnh
DT bn hng
mt ngy
@
@

S ngy
ch thu
S ngy
ch thu
Gi tr[
Khon
phi thu
Gi tr[
Khon
phi thu
Khon phi thu
Khon phi thu
= tng doanh
thu nm/365
ngy
S ngy ch thu l hm s ca:

Cc iu khon tr chm dnh


cho khch hng

Kh nng thanh ton ca


khch hng

Thng l trong ngnh


Ti n m t 7 F
Ngu6*n
v t -i u
Cc .h0 n 8
h i thu 8
Th=nh >h?m
Mua nguyn vt Iiu
Bt u
chu k
kinh doanh
Chu k
kinh doanh
Chu k
kinh doanh
Chuyn sang thnh phm
Kt thc
chu k
kinh doanh


TI TR
CC
KHON
PHI
THU
co
s[nh
gi bn
Vn
luu
ng
DU TR
THNH
PHAM
D phng cho cc chi
ph hoat ng kinh
doanh bng tin mt cho
ti khi hng uc bn
S DU TIN MAT TI
THIEU


Trung bnh
CP H KD
mt ngy
Trung bnh
CP H KD
mt ngy
@
@

Thi gian
TP tn kho
v ch thu
Thi gian
TP tn kho
v ch thu
Nhu cu
tin mt
ti thiu
Nhu cu
tin mt
ti thiu
S du tin mt ti thiu
S du tin mt ti thiu
Gi [nh:
Thi gian thnh phm tn kho 10 ngy
Thi gian ch thu cc khon phi thu 1 ngy
Tng cng chu k kinh doanh 2 ngy
V vy, cn d phng t nht 2 ngy trang tri cc
chi ph sn ut v chi ph hoat ng
KHON
PHI TR
KHON
PHI TR
VN
LUU
QNG
S DU
TIN TI
THIEU
KHON
PHI
THU
TN KHO
+ +
-
Nhu cu vn Iuu ng
Nhu cu vn Iuu ng


Khon muc
Nm 0 Nm 1 Nm 2 . Nm n
D n u ky
N tng trong ky
Li vay
N gc phi tr
trong ky
N gc v li phi
tr trong ky
D n cui ky
' h0 ch t2 n g c v! -`i v,6 B 2 8 A
' h0 ch t2 n g c v! -`i v,6 B 2 8 A

Doanh thu t47 ti81u thu5 Fa/n


phaRm chnh.

Doanh thu t47 ti81u thu5 Fa/n


phaRm phu5.

Doanh thu t47 ph8 li89u, ph8


phaRm.

Doanh thu t47 ca6c dQch vu5 cung


cap cho b81n ngoa7i.

Doanh thu t47 vi89c thanh ly6 ta7i


Fa/n._
UC TNH DOANH THU UC TNH DOANH THU
Khon muc 0 1 2 . n
1.Nguyn vt liu chnh, phu
2.in, nc dng cho sn xut
3.Nhin liu, nng lng dng
cho sn xut
4.Long + BHYT cng nhn TT
5.Chi ph phn xng
6.Cng chi ph truc tip sn xut
7.Chi ph bn hng
8.Chi ph qun l
Tng chi ph ( chua c KH)
UC TNH CHI PH UC TNH CHI PH
Khon muc 0 1 2 3 n
1.Doanh thu
2.Chi ph hoat ng (phn b cho
hng bn ra cha c khu hao)
3.Khu hao
4.Li nhun trc thu v li vay
5.Li vay
6.Li nhun trc thu
7.Thu thu nhp
8.Li nhun sau thu
9.Chia c tc, qu KT,PL.
10.Li nhun tch ly
KT QU KINH DOANH KT QU KINH DOANH
NGHA CA LUU CHUYEN TIN TE
NGHA CA LUU CHUYEN TIN TE
DU TON LUU CHUYEN TIN TE
DU TON LUU CHUYEN TIN TE
1
1
2
2
DU TON LUU CHUYEN TIN TE DU TON LUU CHUYEN TIN TE

Quan dim dnh gi hiu qu ca d n:


-Quan dim c din: K ton theo nghip
v pht sinh.
-Quan dim mi: K ton tin mt
-Tnh NPV, IRR trn c s dng tin.

Nguyn tc ngui bn v s:
NGHA CA LCTT NGHA CA LCTT
40 40 -40 CHU TN TE 1
40 40 0 L/N RNG + KH
20 20 0 LO NHUAN RNG
70 10 -40 CHU TN TE 2 0 0 0 THU THU NHAP
70 10 0 TN RNG 20 20 0 T/: KHU HAO
190 130 0 TN THUC CH 180 180 0 CH PH
260 140 0 TN THUC THU 200 200 0 DOANH THU
40 U TU 40 U TU
2 1 0 NM 2 1 0 NM
PHUONG PHP DNG TN MAT PHUONG PHP THNG THUNG
LUU CHUYN LUU CHUYN
TN TE TN TE
% NGH A C A $ U CHU) N TI N T & )
% NGH A C A $ U CHU) N TI N T & )
TNG LO NHUAN 40
TNG LO NHUAN
40


-0

0

0

-0

10
0

-0

-0

-20

0

20

0

0
TRIEU
NG
CHU TN TE 1 CHU TN TE 2
NM 0
NM 1 NM 2

0
L # C$#( - ?' - ? ?$)% , 5
K#- ' < ? -C # ? , )
S?$)% ?'DIZ ?%?L
'-I)E?<)-? D%'-? %` I')aT.
L # C$#( - ?' - ? ?$)% , 5
K#- ' < C$ E $ # , 6 7
S?$)% )DIZ )K#'?( D%'-? %`
I')aT
CC MUAN I M $ U CHU) N TI N T 'HC NHAU & & )
CC MUAN I M $ U CHU) N TI N T 'HC NHAU & & )
Quy uc lp LCTT ca d n:
-Quy uc nm 0.
-V thc thu ( tin mt) gm:

Thuc thu tin mt trong ky ( bn hng bng tin mt, thu


n bng tin mt)

Cc khon tr cp bng tin hay hin vt c quy ra


tin.

Gi trj thanh l TS ( C & L) nm cui cng.

Vn c ng khng a vo ngn lu du n.
-V thc chi (tin mt) gm:

Chi u t;

Chi ph hoat ng bng tin mt;

Thay i s d tin ti thiu

Chi ph co hi ca du n ( thuc cht khng l khon chi


bng tin).
-Lp LCTT theo hai quan dim TIPV v EPV
LAP LCTT CA DU N LAP LCTT CA DU N
KHON
PHI TR
KHON
PHI TR
VN
LUU
QNG
S DU
TIN TI
THIEU
KHON
PHI
THU
TN KHO
+ +
-
Thay i nhu cu vn Iuu ng
Thay i nhu cu vn Iuu ng


KHON
PHI TR
KHON
PHI TR
VN
LUU
QNG
S DU
TIN TI
THIEU

KHON
PHI THU
TN
KHO
+ +
-
99
-300 -110 60 350 0 V N L U NG 8 *
0 300 410 350 0 V N L U NG .
-550 50 100 400 0 KHO N P/TR
0 550 500 400 0 KHO N P/TR
-55 -15 20 50 0 S D TI N 8 5
TT
0 55 70 50 0 S D TI N TT .
-645 15 30 600 0 T/KHO
0 645 630 600 0 T/KHO
-150 -60 110 100 0 KHO N P/THU
0 150 210 100 0 KHO N P/THU
4 3 2 1 0

NM
VN LU NG VN LU NG
U T BAN U U T BAN U
VN LU NG VN LU NG
U T BAN U U T BAN U
TNG VN LU TNG VN LU
NG TRONG NG TRONG
K K
TNG VN LU TNG VN LU
NG TRONG NG TRONG
K K
GIM GIM
VN LU VN LU
NG NG
TRONG TRONG
K K
GIM GIM
VN LU VN LU
NG NG
TRONG TRONG
K K
THU HI THU HI
VN LU VN LU
NG NG
CUI K CUI K
THU HI THU HI
VN LU VN LU
NG NG
CUI K CUI K
V D CCH TNH V N $ U NG ; .
V D CCH TNH V N $ U NG ; .
100
DOANH
THU
[H]
THUE THU
NH P
D D
L L
[P]
[O]
M M
KH
N N
LI NHUN
TRC THU
(LI
LO

TR GIA
GIA TR THANH
LY
TIE N
KE T QUA KINH
DOANH
KHA U
HAO
[J]
[I]
CHI PH QUA N LY & BA N
HA NG
[Y/x+]
E E
C C
[X/x]
TA I SA N CO
NH
B
B
[G]
F F
PHA I TRA
CP
QL&BH
GVHB
PHA I THU
DOANH THU
TIE N
A
A
TO N KHO
LI NHUN !AU
THU
NGUYN L NGUYN L
KHON MUC NM 0 NM 1 NM 2 . NM n
I. DNG TIN VO T HOT NG SXKD
1. LI NHUAN RNG
2. KHU HAO ()
. CHI PHI TR LI ()
4. TNG GIM NHU CU VON LUU NG (-)
DNG TIN RNG
II. DNG TIN TU HOT NG U TU
1. CHI U TU TSC (-)
2. VON LUU NG BAN U (-)
. GI TR THU HI
GI TR THANH LY TI SN CO NH ()
THU HI VON LUU NG CUOI KY ()
DNG TIN RNG
DNG TIN RNG
$ U CHU) N TI N T TH&O PP GIN TI P & )
$ U CHU) N TI N T TH&O PP GIN TI P & )
LCTT RONG SAU THUE= {DOANH THU KHOAN P/THU + GTTL} -
{AU T + GIA VON HANG BAN (KHONG CO KH! + CPBH + CP"L
+ T/KHO + SO D TIEN TT - KHOAN P/TRA} - THUE
= DOANH THU #GIA VON HANG BAN (KHONG CO KH! + CPBH +
CP"L + KH + LA$I VA% + THUE& + KH + LA$I VA% - AU T +
KHOAN P/THU + T/KHO + SO D TIEN TT - KHOAN P/TRA
+ GTTL
= L'(I NHUA)N RONG + KH + LA$I VA% - AU T - KHOAN
P/THU + T/KHO + SO D TIEN TT - KHOAN P/TRA + GTTL
= L'(I NHUA)N RONG + KH + LA$I VA% - AU T - V N L U 8
* NG * + GTTL
= L'(I NHUA)N RONG + KH + LA$I VA% - AU T - VON LU
O)NG BAN AU + TA+NG GIA, NHU CAU VON LU O)NG + THU
HOI VON LU O)NG + GTTL
CH NG MINH $ U CHU) N TI N T PH NG PHP GIN TI P ( & )
CH NG MINH $ U CHU) N TI N T PH NG PHP GIN TI P ( & )
KHON MUC NM 0 NM 1 NM 2 . NM n
LUU CHUYEN TIN T VO
DOANH THU
A CC KHON PHI THU (-)
TRO CP (+)
GI TRI TI SN C INH & L CN LAI N
CUI CNG (+)
TNG LUU CHUYN TN TE VO
LUU CHUYEN TIN T RA
U TU TI SN C INH
GI VN HNG BN (KHNG C KHU HAO) (+)
CHI PH BN HNG (+)
CHI PH UN L (+)
A TN KHO (+)
A S DU KHON C TIN TI THIU (+ )
A CC KHON PHI TR (-)
TNG LUU CHUYN TN TE RA
LUU CHUYEN TIN T RNG TRUOC THU
THU THU NHP (- )
LUU CHUYEN TIN T RNG SAU THU
$ U CHU) N TI N T TH&O PP TR C TI P D MUAN I M T NG U T & ) & /
$ U CHU) N TI N T TH&O PP TR C TI P D MUAN I M T NG U T & ) & /
KHON MUC NM 0 NM 1 NM 2 . NM n
LUU CHUYEN TIN T RNG SAU THU THEO
TIPV
TIN VAY ()
TR N GOC & LI (-)
LUU CHUYEN TIN T RNG SAU THU THEO
EPV
$ U CHU) N TI N T D MUAN I M CH K H U ]&PV_ & ) & + =
$ U CHU) N TI N T D MUAN I M CH K H U ]&PV_ & ) & + =
CC CH TIBU NH GI HI U MU TI CHNH C A D N ! )
CC CH TIBU NH GI HI U MU TI CHNH C A D N ! )
-DI S-)? DB)E)-? IL#)T
DD SD(ZHCA D)B'%DT
'BB S'-?)B-L B?) %`
B)?#B-T
<'BB S<%D'`')D 'BBT
n
n
k
CF
k
CF
k
CF
k
CF
NPV
" (
###
" ( " ( " (
$
$
"
"
%
%
+
+ +
+
+
+
+
+
=
NPV ]N&T PR&K&NT VA$U&_
NPV ]N&T PR&K&NT VA$U&_
TRONG , k C TNH NH SAU
N(cR Djh dj
N(cR Djh dj
VON K(k HlmUR &
jh 5j
VON K(k HlmUR &
jh 5j
MleC KINH $(NI
MONG MUON CUkA
TOANN BOn Dlc
AeNR
.opACCoDjdjq
&j5j
MleC KINH $(NI
MONG MUON CUkA
TOANN BOn Dlc
AeNR
.opACCoDjdjq
&j5j
Mc sinh Ii mong mun bnh qun
(10/1000)100 1%
10 100% 1000 Tng
10 20% 0% 00 Vn s hu
30 10% 30% 300 N
Tin Ii mong
mun
Mc sinh
Ii mong
mun
Trng
s
S
tin
Ngun vn
= = = = 1
1000
10
1000
0 140
1000 1000
140

0
1000
0010
1000
0020

kWACCD%d%+E%%
D N NM 0 NM 1 NM 2 NM NM 4
A -5.000 2.000 .000 500
B -5.000 2.000 2.000 1.000 2.000
V D Ca W D N A L B ;
V D Ca W D N A L B ;
GI S k=10% G
GI S k=10% G
2 , 32 , 3 3 , 9 . 2 1 , 1 . 1 000 .
) 331 , 1 (
00
) 21 , 1 (
000 . 3
) 1 , 1 (
000 . 2
) 1 (
000 .
%) 10 1 (
00
%) 10 1 (
000 . 3
%) 10 1 (
000 . 2
%) 10 1 (
000 .
3 2 1 0
% 10 @
- + + + -
+ + +
-

+
+
+
+
+
+
+
-

A
NPV
2 , 03 , 3 . 1 31 , 1 9 , 2 . 1 1 , 1 . 1 000 .
) 1 , 1 (
000 . 2
) 331 , 1 (
000 . 1
) 21 , 1 (
000 . 2
) 1 , 1 (
000 . 2
) 1 (
000 .
%) 10 1 (
000 . 2
%) 10 1 (
000 . 1
%) 10 1 (
000 . 2
%) 10 1 (
000 . 2
%) 10 1 (
000 .
3 2 1 0
% 10 @
+ + + + -
+ + + +
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

B
NPV
NPV!0
NPV" 0
NPV#0
Ca # 'H N NG V NPV
Ca # 'H N NG V NPV
##" NPV # $1000 % 1000 # 0
1100 $1000
LS 10&
1
&' 10 1 (
1100
%
$1000
##" NPV # $1000 % 1000 %30 # 30
1133
LS 10&
1
&' 10 1 (
%33 1100
%
$1000
##" NPV # $1000 % 1000 $20 # $20
10)*
LS 10&
1
&' 10 1 (
$22 1100
%
1000
100
% $1000 HI N GI+ L U CHU, N TI N T - 10& , 5
NPV # $1000% 1000% 100# 100
$1000 %
110
1100
L U CHU, N TI N T , 5
$1000 1210 L U CHU, N TI N T , 5
0 1 NM

TH I H N HON V N KHNG CHI T ' 8


KH U .

TH I H N HON V N C CHI T KH U ' 8 .


PP ]PA) D BAC' P&RIOD_
PP ]PA) D BAC' P&RIOD_
D N NM 0 NM 1 NM 2 NM 3 NM 4
A -5.000 1.818,18 2.47,34 375,66
! -5.000 1.818,18 1.652,8 751,31 1.366,03
HI N GI $ U CHU) N TI N T D N A L B ) & )
HI N GI $ U CHU) N TI N T D N A L B ) & )
n
n
IRR
CF
IRR
CF
IRR
CF
IRR
CF
NPV
) 1 (
...
) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
0
2
2
1
1
0
0
+
+ +
+
+
+
+
+
= =
IRR ]INT&RNA$ RAT& Or R&TURN_
IRR ]INT&RNA$ RAT& Or R&TURN_
& ' " (
(%%
& ' " (
%%% # )
& ' " (
%%% # $
& ' " (
%%% # (
) $ " %
& ' *
=23,44
+
+
+
+
+
+
+

=
A
NPV
TH V I k # .& G "
TH V I k # /& G "
& ( " (
(%%
& ( " (
%%% # )
& ( " (
%%% # $
& ( " (
%%% # (
) $ " %
& ( *
=57,77
+
+
+
+
+
+
+

=
A
NPV
TNH TH C(NG IRR D N A
TNH TH C(NG IRR D N A
V I "
k
1
# SU T CHI T KH U L0M NPV
1
D NG
K
2
# SU T CHI T KH U L0M NPV
2
1M
L U 2 N3N CH N k
1
V0 k
2
SAO CHO (k
2 $
k
1
'
.&4

(
" $
$ "
"
"
k k
NPV NPV
NPV
k IRR
14 C NHI U IRR 5
24 KH5NG C IRR
34 M1U THU N V I NPV 9
NH C I M C A IRR &
NH C I M C A IRR &
23& IRR
2
#
13& IRR
1
#
$214).0 3/4*). $1.4/00 L U CHU, N TI N T & )
2 1 0 NM
V D D N Ca NHI U IRR ;
V D D N Ca NHI U IRR ;
-80
-60
-40
-20
0
20
40
5 10 15 20 25 30
"
N
#
V
BI N D NG NPV TH&O '
BI N D NG NPV TH&O '
1.0 $200 100 L U CHU, N TI N T & )
2 1 0 NM
V D V D N 'H(NG Ca IRR ;
V D V D N 'H(NG Ca IRR ;
NM
NM
C6(7'
C6(7'
C6(,'
C6(,'
0
0
$)3/43/8
$)3/43/8
$)3/43/8
$)3/43/8
1
1
.004000
.004000
0
0
2
2
3004000
3004000
0
0
3
3
1004000
1004000
0
0
4
4
204000
204000
.04000
.04000
.
.
.4000
.4000
2004000
2004000
/
/
.4000
.4000
.004000
.004000
)
)
.4000
.4000
.004000
.004000
*
*
.4000
.4000
.004000
.004000
NPV-10&
NPV-10&
/.4)2),38
/.4)2),38
184403.,/.
184403.,/.
IRR
IRR
1/,0.&
1/,0.&
14&
14&
V D V HAI D N Ca IRR V NPV MGU THU N V I NHAU ; "
V D V HAI D N Ca IRR V NPV MGU THU N V I NHAU ; "
TY SUT SINH LI NQI BQ C HIEU CHNH - MIRR (MODIFIED IRR)
TY SUT SINH LI NQI BQ C HIEU CHNH - MIRR (MODIFIED IRR)
MIRR I t sut sinh Ii Im cho
hin gi ca dng tin chi ra cho
u tu d n quy v thi im bt
u bng vi gi tr[ tuong Iai ca
dng tin thu v t d n quy v
thi im kt thc (hin gi gi tr[
ti han ca dng tin thu v t d
n ).
G I
G I

Ot: dng tin chi ra cho du n

It : dng tin thu v t du n

k: l t sut sinh li mong mun ca du n

TV: tng gi trj ca dng tin thu v t du n


quy v thi im kt thc

IRR: t sut sinh li ni b c hiu chnh

n: vng i du n (s nm du n hoat ng k
t khi bt u u t xy dung du n)
TY SUT SINH LI NQI BQ C HIEU CHNH - MIRR (MODIFIED IRR)
TY SUT SINH LI NQI BQ C HIEU CHNH - MIRR (MODIFIED IRR)

=
+
=
n
t
t
t
t
k
OF
OF PV
0
) 1 (
) (
2 1
1
0
0
) 1 ( ... ) 1 ( ) 1 (

+ + + + + + =
n
n
n n
k IF k IF k IF
n
n
k OF k OF k OF ) 1 /( ... ) 1 /( ) 1 /(
1
1
0
0
+ + + + + + =
t n
n
t
t
k TFV
IF

=
+ =

) 1 (
0
n
t
MIRR
TFV
TFV PV OF PV
) 1 (
) ( ) (
+
= =
1 ]
) (
[
1
= =>
n
t
OF PV
TFV
MIRR
N I DUNG *
14 90I TO+N T:M M C SINH L I 9:NH ;U1N +
C A CHU I TI N T 5
24 PH1N TCH 9 N CH T IRR .
34 SU, RA MIRR T IRR :
MIRR ]MODIrI&D IRR_
MIRR ]MODIrI&D IRR_
B -A C
n . 2 1 0 NM
121 -100 C
2 1 0 NM
110 -100 C
1 0 NM
121 ) 1 ( 100
2
= + r
110 ) 1 ( 100
1
= + r
B r A
n
= + ) 1 (
BI TON TNH M C KINH $ I ( -
BI TON TNH M C KINH $ I ( -
Gi t2 t i h n c , dfng ti n 5 2 C 7
thu v t d n 7 H
CF +"%% +""% "(% $%%
NM % " $ )
COF "%% ""% % %
CIF % % "(% $%%
+
%
n
=
t
t

t
k ("
OF
$%%
)'(

+
t
=
n

% t
t n
k (" IF
t
t

=
("
+
% t
n
k
OF
(",k
-
+
t

% t
=
n
t n
k (" IF
n

n
t
+
t
("
k
=
n
t %

k)
(" IF
+
t
("

t
=
+
n
% t
k
OF
-
n
n
n
t
t n
t
n
t
n t
n
t
n
t
t
t
IRR
IRR CIF
IRR IRR
IRR CIF
IRR
COF
) 1 (
) 1 (
) 1 ( ) 1 (
) 1 (
) 1 (
0
0 0
+
+
=
+ +
+
=
+
=>

= =

= =
+

+
=
n
t
t
t
n
t
t
t
k
COF
k
CIF
NPV
0 0
) 1 ( ) 1 (
TH I$$ V%

= =
+

+
= =
n
t
t
t
n
t
t
t
IRR
COF
IRR
CIF
NPV
0 0
) 1 ( ) 1 (
0

= =
+
=
+
n
t
t
t
n
t
t
t
IRR
CIF
IRR
COF
0 0
) 1 ( ) 1 (
PHGN TCH B N CH T IRR
PHGN TCH B N CH T IRR
THA, IRR 9 NG k V0O V TR+I V0 T S C A V ; < 8
PH I, THA, IRR M U S 9 NG MIRR TA C 6 = 8 ;
n
n
t
t n
t
n
t
t
t
MIRR
k IF
k
OF
" (
" (
" (
%
%
=

=
KU) RA MIRR T IRR I
KU) RA MIRR T IRR I
KHON MUC NM 0 NM 1 NM 2 . NM n
LUU CHUYEN TIN T VO
DOANH THU
A CC KHON PHI THU (-)
TRO CP (+)
GI TRI TI SN C INH CN LAI N CUI
CNG (+)
TNG LUU CHUYN TN TE VO
LUU CHUYEN TIN T RA
U TU TI SN C INH
GI VN HNG BN (KHNG C KHU HAO) (+)
CHI PH BN HNG (+)
CHI PH UN L (+)
A TN KHO (+)
A S DU KHON C TIN TI THIU (+ )
A CC KHON PHI TR (-)
TNG LUU CHUYN TN TE RA
LUU CHUYEN TIN T RNG TRUOC THU
THU THU NHP (- )
LUU CHUYEN TIN T RNG SAU THU
$ U CHU) N TI N T TH&O PP TR C TI P D MUAN I M T NG U T & ) & /
$ U CHU) N TI N T TH&O PP TR C TI P D MUAN I M T NG U T & ) & /
KHON MUC NM 0 NM 1 NM 2 . NM n
LUU CHUYEN TIN T RNG SAU THU
TIN VAY ()
TR N (-)
LUU CHUYEN TIN T THEO EPV
$ U CHU) N TI N T TH&O PP TR C TI P D MUAN I M CH K H U & ) & + =
$ U CHU) N TI N T TH&O PP TR C TI P D MUAN I M CH K H U & ) & + =
NH NG $ I TH NG G P = > - %
TRONG TH M NH D N
NH NG $ I TH NG G P = > - %
TRONG TH M NH D N
1 2 3
Chi nh
gi d n
da trn
cc tiu
chun nhu:
NPV, IRR
m qun
phn tch v
nh gi ri
ro
Tin tung
vo uc
Iung chi
ph u tu
san tho
trong d n.
Khng thy
ht s thi
phng doanh
thu v dn p
chi ph c
uc cc tiu
chun nh
gi d n p
nhu mong
mun.
Khng thm
[nh vng
i d n.
7 -*I LA' TH9NG GB# TRCNG TDD*
7 -*I LA' TH9NG GB# TRCNG TDD*
V D MINH H A ;
V D MINH H A ;
Thng tin
in n
#H%N T&CH
D1 !N 'EU