You are on page 1of 2

TT

Tn mn hc/hc phn

M s

S tn ch

S tit

Khi kin thc chung 11


Bt buc

Trit hc

POLI 601

Ngoi ng

ENGL 601

L lun dy hc hin i

PSYC 601

II

Khi kin thc c s 15


Bt buc 9

L thuyt phc tp

COMP 701

45

Phn tch thit k h thng

COMP 702

45

L thuyt th

COMP 703

45

T chn 6/12
7

Lp trnh hng i tng

COMP 706

45

K thut my tnh v mng

COMP 705

45

Dy hc vi s tr gip ca my tnh

COMP 707

45

10

C s d liu nng cao

COMP 709

45

III

Khi kin thc chuyn ngnh 21


Bt buc 12

11

Phng php dy hc tin hc

COMP 734

45

12

Elearning v phn mm dy hc

COMP 727

45

13

Cc phng php kim tra nh gi

COMP 728

45

14

Pht trin t duy v kh nng ci t thut ton cho hc sinh ph thng

COMP 729

45

45

T chn 9/18
15

Cc phng php t chc dy hc trn my tnh

COMP 730

16

L thuyt mt m

COMP 704

17

Phng php dy hc da trn d n

COMP 731

45

15

Phng php dy hc khng truyn thng

COMP 732

45

18

Tnh ton mm

COMP 718

45

M mn hc
tin quyt

19

H suy din v phn mm dy hc

IV

Lun vn tt nghip

COMP 733

3
10

45