You are on page 1of 5

NRC WEEKBLAD

19-25 SEPTEMBER 2009


NRC HANDELSBLAD

reportage

Veilingmeesters met
X-factor
interview
ANC-politicus Carl Niehaus over
zijn ontmaskering als fraudeur
profiel
Paradox: Duitsers belonen stijle
Angela Merkel en straffen haar partij

NRC WEEKB LAD 1


deze week

interview

6 ANC-politicus Carl Niehaus


‘Ik heb nog steeds veel schaamte over wat er gebeurd is.’
Oud-ambassadeur van Zuid-Afrika in Nederland Carl
Niehaus praat over zijn ontmaskering als fraudeur.

profiel

10 Angela Merkel
Een ‘Ossie-tante’ met zitvlees. Portret van de Duitse
bondskanselier, in de laatste campagneweek voor de
verkiezingen. Chef crisismanagement.

reportage

6 16 16 X-factor in de veilingzaal
Hoe word je veilingmeester? Verslag van een afvalrace
bij veilinghuis Christie’s.

onderzoek

24 Niet welkom
Winkels, stadions en café’s handhaven steeds meer hun
eigen openbare orde: wildgroei van gebiedsverboden.
Vin cen t van Gogh was n iet alleen een baan breken d sch ilder
4 m/v van de week Tom Yorke
m aar ook een ferven t briefsch rijver. H ij liet de wereld
4 beest van de week roodwangschildpad
een van de m eest in trigeren de en veelzijdige ku n sten aars- 15 in Washington Margriet Oostveen
correspon den ties n a. Sin ds de brieven van Vin cen t van Gogh 22 filosoferen Rob Wijnberg
door pu blicatie brede beken dh eid kregen – n u ru im 22 een moment Barbara Stok
een eeu w geleden – h ebben ze grote bewon derin g geoogst. 22 leven &cetera antipsychotica voor kinderen
31 Joris Luyendijk begint bij zichzelf
Ze zijn dan kbaar gebru ikt als bron van in form atie over
32 mode Aynouk Tan
Van Gogh s aan grijpen de leven en zijn bijzon dere werk, en er 32 binnen showroom Hessing
was volop erken n in g voor zijn literaire kwaliteiten . 34 buiten Nederlandse wijn
35 aan de wandel Joyce Roodnat
Ver sch ijn t 8 o k t o b er
Vijftien jaar werkten h et Van Gogh Mu seu m en h et H u ygen s In stitu u t-KNAW 37 eten Joep Habets
aan h et Van Gogh Brieven project. Een volledig n ieu we, rijkelijk geïllu streerde en 36 product en tips van de week Janneke Vreugdenhil
gean n oteerde u itgave van Van Gogh s volledige correspon den tie is h et resu ltaat. 38 kopen Renault Laguna
Vin cen t van Gogh – De brieven Deze versch ijn t zowel in boekvorm als digitaal. Voor h et eerst worden alle ku n st-
24 10 39 geld Erica Verdegaal
De vo lled ige, geïllu st r eer d e en gean n o t eer d e u it gave werken die in de brieven verm eld zijn , sam en m et de brieven afgebeeld.
40 overpeinzingen S. Montag
Cassette m et 6 delen / 2.180 bladzijden /
on geveer 4.300 illu straties / ISBN: 9789089641021 De nieuwe editie van de brieven van Vincent van Gogh is ,,een cassette om 40 familiefoto Bas de Geus
Norm ale prijs: € 395,00. Actieprijs t/m 3 jan u ari 2010: reikhalzend naar uit te zien. (..) Van Goghs brieven, meestal gericht aan
zijn broer Theo, behoren tot de mooiste bronnen in de kunstgeschiedenis.
32 41
42
waar is... Bokito
radio en tv zaterdag & zondag

325,00 Je hoort hem als het ware praten op papier.”


Gijsbert van der Wal in NRC H an delsblad, vrijdag 21 au gu stu s 2009
47 puzzelen scrypto, sudoku, gezocht

cover Veilingmeester in opleiding Benthe Tupker


Best el o p n r c.n l/acad em ie leidt een benefietveiling op de renbaan Duindigt
in Wassenaar. Foto Bob van der Vlist. Pagina 16-21
Ter gelegen h eid van d e lan cer in g van d e n ieu w e Van Go gh -b r ieven ed it ie w o r d t van 9 o k t o b er 2009 t o t 3 jan u ar i 2010 in
h et Van Go gh Mu seu m in Am st er d am d e t en t o o n st ellin g Van Goghs brieven. De kunstenaar aan het woord geo r gan iseer d .
colofon
Lezin g Bas H eijn e
Sch rijver en NRC-colu m n ist Bas H eijn e verzorgt, exclu sief voor d e lezers van NRC
H an delsblad, een literaire, persoon lijke lezin g over de brieven van Vin cen t van Gogh .
Wo r k sh o p De Br ieven
H et Van Gogh Mu seu m verzorgt een exclu sieve worksh op over de brieven van Van Gogh
op zaterdag 31 oktober om 15.30 u u r.
22 NRC Weekblad is een Vormgeving
uitgave van NRC Media en Jade van Beek
De lezin g vin dt plaats in h et Van Gogh Mu seu m op zaterdag 17 oktober om 11.00 u u r en Toegan g € 25,- per persoon .
om 14.00 u u r. verschijnt iedere zaterdag Reinout Versteeg
Toegan g € 25,- per persoon . bij NRC Handelsblad Fotoredactie
Toegan g tot de ten toon stellin g en h et m u seu m zijn in begrepen Hoofdredacteur Birgit Donker Nicole Robbers
(geen kortin g van toepassin g voor h ou ders van een m u seu m jaarkaart of an dere kortin gskaart).
Redactie Jaco Alberts Infographics NRC Studio
Aan m eld en vo o r d e lezin g van Bas H eijn e en d e w o r k sh o p via n r c.n l/acad em ie
Gijsbert van Es (chef) Organisatie Nicole Knijnenburg
Marcel Haenen Productie Ron Fontijn
Rinskje Koelewijn Lithografie NRC Fotodienst
Arjen Ribbens Drukkerij Roto Smeets
Monique Snoeijen (plv. chef) Contact NRC Weekblad,
Dick Wittenberg Postbus 8987 3009 TH

41 Art direction
Danusia Schenke
Rotterdam, tel 010 406 6111,
e-mail weekblad@nrc.nl

NRC WEEKB LAD 3


reportage opleiding tot veilingmeester

Bob van der Vlist


‘Dames, daar gaan we dan.’ Met die woorden begint
Benthe Tupker, veilingmeester in opleiding (mid-
den), op 20 juni een benefietveiling van de dames-

‘Veilen is één grote valkuil’


rotary Zonta op de renbaan Duindigt in Wassenaar.

Hoe word je veilingmeester? et een glimlach van oor tot oor be- Een veilingmeester is marktkoopman en entertainer Hoe word je veilingmeester? Bij het grootste veiling- Idols-verkiezing die ruim een half jaar duurt, moet sinecure, waarschuwt de directeur, zelf ‘chief auctio-

Verslag van een afvalrace bij


veilinghuis Christie’s. ‘Veilen
is topsport.’ Vorige week begon
M treedt Arno Verkade de veilingzaal
van Christie’s aan de Cornelis
Schuytstraat in Amsterdam. Nog vijf
minuten, dan begint de middagsessie van Nineteen to
now, de eerste kunstveiling van het najaar. De 41-ja-
tegelijk. Goed kunnen rekenen en overweg kunnen
met de merkwaardige biedstappen is een eerste ver-
eiste. Daarnaast moet een veilingmeester een
arendsoog hebben voor wat er in de veilingzaal ge-
beurt en daar adequaat op kunnen inspelen. Ook
huis ter wereld is het geen beroep, maar een bijbaan
naast het gewone werk. Van de vijftienhonderd per-
soneelsleden die Christie’s wereldwijd heeft, zijn er
75 die ook veilingen leiden. Gezamenlijk hamerden
zij vorig jaar voor ruim 5 miljard dollar aan kunst
resulteren in één of twee nieuwe veilingmeesters.

Betere standen
Op 16 februari, een druilerige maandagmiddag,
heet Jop Ubbens, directeur van Christie’s Nederland,
neer ’. „Veilen is topsport”, zegt hij. „Je speelt met het
geld van onze klanten en indirect ook met ons geld.”
Bij de eerste selectieronde moet iedere kandidaat
drie kavels veilen, rekening houdend met de limieten
en de schriftelijke biedingen in het bidbook, het boek-
rige veilingmeester, strak in het pak ondanks de moet hij met flair en humor voor een geanimeerde weg. eenentwintig van zijn medewerkers welkom. Veel werk met informatie dat alleen voor de veilingmees-
het nieuwe veilingseizoen. warmte, schudt handen, kust een paar bekenden en stemming kunnen zorgen, zodat de notaris naast Veilingmeesters werft het bedrijf onder het eigen keurig geklede en deftig articulerende jonge men- ter bestemd is. In de zaal bieden Ubbens en twee me-
tekst Arjen Ribbens maakt grapjes. Als hij al last van plankenkoorts hem wakker blijft en de handelaren in de zaal niet in personeel. In Amsterdam gebeurt dat eens in de sen. Hoewel minder dan vroeger is het veilingwezen dewerkers tegen elkaar op. Telefonische bieders en
heeft, is daar niks van te merken. hun Telegraaf duiken in afwachting van het schilderij twee jaar na een oproep die openstaat voor alle per- nog altijd een bastion van de betere standen. internetbieders zijn er niet bij deze eerste oefening.
Vandaag is het voor de ervaren veilingmeester een waar ze een oogje op hebben. En dat alles uiteraard soneelsleden, van de medewerkers van de postkamer Ubbens legt uit dat hij versterking zoekt voor zijn Niet iedereen heeft zijn huiswerk gedaan en de
eitje vergeleken met een benefietveiling eind mei. met één oogmerk: maximalisering van de opbreng- tot de kunstspecialisten. Deze afvalrace, een soort team van zes veilingmeesters. De opleiding is geen juiste biedstappen geoefend. Ook het Engels, de
Toen moest Verkade voor een volle zaal uit de kleren sten. Een goede veilingmeester, zegt de Britse top voertaal in de veilingzaal, zorgt voor problemen. Na
omdat een conceptueel werk van de Duitse kunste-
naar Christian Jankowski, ‘Strip the auctioneer’, dat
auctioneer Hugh Edmeades van Christie’s, weet zeker
10 procent meer uit een zaal te halen dan een min- ‘Je speelt met het geld van onze klanten de zoveelste onderbreking van Ubbens verzucht een
kandidaat: „Veilen is één grote valkuil.”
vereiste. Verkade verkocht zijn pochet, zijn das, col- der ervaren collega. Met zijn charme weet hij twijfe- Herhaaldelijk houdt Ubbens de aspirant-veiling-
bert, sokken, schoenen en veilinghamer voor in to- lende klanten te verleiden tot nog één extra bod, en en indirect met ons geld’ meesters voor de onderbieders niet te vergeten, de-
taal 27.000 euro. dan nog eentje… en nóg eentje. genen die het een na hoogste bod uitbrachten. >

16 NRC WEEKB LAD 17


reportage opleiding tot veilingmeester

Op 9 maart, bij de derde selectieronde, zijn er nog


vier kandidaat-veilingmeesters over. In het midden
Sophie Bremers en rechts Benthe Tupker, de latere
winnaars van de interne opleidingscompetitie.

Bob van der Vlist


> „Vraag: Sir, are you still interested? Als je vergeet credits een stuk beter. De juryleden houden zich stil, tot de het gangbare biedpatroon. Na 10.000 euro steekt hij aanvoelen wanneer je een klant net iets meer tijd

‘Als je iemand aan de haak hebt,


te geven aan een handelaar die serieus heeft meege- kandidaat zich bij het derde lot vergist en hem een niet zijn hand op voor een bod van 11.000 euro maar moet geven om over een bod na te denken.”
boden, dan loopt hij chagrijnig weg.” ‘fuck’ ontsnapt. Briesend springt Ubbens van zijn roept hij op agressieve toon: „10.500”.
Ubbens legt ook uit hoe je met een brutaal grapje stoel. „Dit is geen spel, we zijn hier serieus bezig.” Edmeades geeft advies. „Accepteer het met een Intuïtie
klanten kunt prikkelen, mits op de goede toon ge- probeer hem dan ook binnen te halen’ glimlach, zo’n split bid. Maar laat meteen weten dat Een filmopname op YouTube van 7 mei maakt dui-
presenteerd. „Als een echtpaar in de zaal afhaakt en Ademhalingstechniek het volgende bod 12.000 euro moet zijn. Zo maak je delijk wat een topverkoper Burge is. Met een mini-
de vrouw schudt nee, vraag dan aan de man: You are Na de eerste rondes oefent Ubbens regelmatig met de duidelijk dat je controle hebt over de veiling.” mum aan woorden en de timing van een groot ac-
not allowed, sir?” ters bij Christie’s Amsterdam, noteert in haar bloc- stem. Ubbens grijpt al snel in. „Michiel, je speelt Sin- vier overgebleven kandidaten. Trainingsessies die Ubbens vult zijn collega aan: „Handelaren probe- teur krikt hij de verkoopprijs van een schilderij met
Aan het einde van de middag adviseert Ubbens om note: ‘Lippenstift, make-up, haren niet los.’ terklaas. Ga rechtop staan, schouders naar achteren.” steeds meer lijken op echte veilingen, dus met tele- ren onervaren veilingmeesters uit. Ze ruiken bloed.” één miljoen dollar op.
op de fiets en in de file de biedstappen te blijven oe- De vrouw hamert steeds af zonder de zaal in te kij- De man begint opnieuw. Als de biedingsstrijd bij foon- en internetbieders. Ook krijgen de aspirant- Edmeades houdt de kandidaten voor zuinig te zijn Plaats van handeling is de veilingzaal van Chris-
fenen. En hij geeft zijn cursisten een richtlijn mee ken. Tot tweemaal toe mist ze daardoor een bod dat 5.000 euro stokt, probeert hij de onderbieder te ver- veilingmeesters les van buitenstaanders. Acteur Gijs met woorden, stiltes te laten vallen, de hamer op een tie’s op Rockefeller Plaza in New York. Ondanks de
voor de toekomst. „Door de crisis is de markt strope- Ubbens bij het vallen van de hamer uitbrengt. Als leiden: „You like to bid, sir? It’s just a small step...” Scholten van Aschat zal de kandidaat-veilingmees- elegante manier te gebruiken en bieders op een char- financiële crisis is de kunstwereld uitgelopen voor de
rig. We zullen op een aardige manier agressief moet een veilingmeester zo’n laat bod ziet, moet hij de vei- „…for mankind”, vult Ubbens pesterig aan. „Beter ters leren hoe zij de aandacht van het publiek in de mante manier te prikkelen. „Als je iemand aan de Impressionist and Modern Art Evening Sale, traditiege-
zijn. Ethisch, netjes, maar wél gericht op verkopen.” ling heropenen. Al leidt dat soms tot hoogoplopen- Michiel, maar nog steeds niet heel spannend.” veilingzaal kunnen vasthouden met hun stem door haak hebt, probeer hem dan ook binnen te halen.” trouw een van de belangrijkste voorjaarsveilingen.
de kwesties. Zo spande een Griekse scheepsmagnaat „Misschien ben ik niet zo spannend”, antwoordt hun houding en ademhalingstechniek te verbeteren. Aan het eind van de middag vraagt de Brit of er in Het filmpje begint met Burge’s aankondiging van
Drie weken later zijn er nog maar zeven kandidaten in New York in mei een rechtszaak aan tegen Chris- de man. Bij de derde selectieronde is Hugh Edmeades te Amsterdam ook straatverkopers zijn. „Ga de kunst de verkoop van lot nummer 7, ‘Mousquetaire à la pi-
over. De rest is afgewezen of heeft er zelf de brui aan- tie’s, omdat de veilingmeester na zijn winnende bod Ubbens: „Dat moet je aan je vrienden vragen. gast. De ervaren Britse veilingmeester reist een afkijken”, zegt hij. Ook adviseert hij de cursisten op pe’, een groot en kleurrijk doek van Pablo Picasso.
gegeven. „Het wordt nu serieus, een beetje X-factor”, van drie millioen dollar op een schilderij van Sam Maar in het rostrum moet je meer energie uitstra- groot gedeelte van het jaar de wereld over om de vei- YouTube te kijken naar opnames van Christopher Het schilderij is ingebracht door Jerome Fischer, een
begint Ubbens de tweede selectieronde. Aan het Francis de veiling heropende. Volgens de veiling- len. En wat voor bril heb je op?” lingmeesters van Christie’s te beoordelen. Met zijn Burge, de Brit die in Londen en New York sinds jaar Amerikaanse schoenfabrikant die slachtoffer is ge-
eind van de middag, als iedereen tien lots heeft ge- meester had een bieder in de zaal bij het vallen van Een ander jurylid, veilingmeester Nicole Verkade- dvd-camera maakt hij opnamen, die hij later met de en dag de belangrijkste veilingen bij Christie’s leidt. worden van topzwendelaar Bernie Madoff.
veild, zullen opnieuw drie kandidaten afvallen. de hamer zijn paddle, het biedbordje, opgestoken. Schraven, knikt instemmend. „Met zo’n bril kan je betrokkene bespreekt. Burge kent zijn gelijke niet, zegt Edmeades. „Zijn Met zijn rechterhand wijst Burge naar het doek en
Een jonge vrouw met lang blond haar stapt als De oudste overgebleven kandidaat, een grijzende geen topprestatie leveren. Ik moet in het rostrum De enig overgebleven man begint, degene die bij dictie, houding en enthousiasme zijn fenomenaal. dan laat hij een zeven seconden durende pauze val-
eerste in de veilingstoel, het rostrum. Jurylid Pauli- man met een leesbril op het puntje van zijn neus, ook een speldje in mijn haar doen.” de vorige sessie zo op zijn donder kreeg omdat hij Hij is fun to watch en hij kan de lichaamstaal van len waarin hij kort in het bidbook kijkt en daarna zijn
na Cramer, een van de vier vrouwelijke veilingmees- spreekt de zaal even later toe met een zachte, zware Een onberispelijk geklede jongeman doet het daarna vloekte. Ubbens daagt hem uit, door af te wijken van klanten lezen. Dat is echt een trick of the trade. Je moet blik over de zaal laat gaan. Dan zegt hij: „We begin- >

18 NRC WEEKB LAD 19


reportage opleiding tot veilingmeester

links Benthe Tupker (links) en Sophie Bremers (rechts)


op 8 september vlak voor hun debuut als veiling-
meester.
rechtsboven De veilingzaal van Christie’s Amsterdam.
rechtsonder Tupker en Bremers na hun debuut in de
Eén veilingzaal, 35 medewerkers boardroom van het veilinghuis.

De auction room van Christie’s in Am sterdam .


Ongeveer
Ongevee r 35 van d e 70 m e d e w e rke rs va n h e t
spotter 7 telefonische bieders veilin g -h u is zijn re ch ts tre e ks b ij e e n ve ilin g

nb
oar
d notaris
sales
clerk
veilingmeester schildersezel
Ñ b e tro kke n . Christie’s organiseert 22 veilinge
pe
perr jaar.
jaa r.
veilingen

En g e ls is d e vo e rta a l in d e ve ilin g za a l, d ie
n

io
s
ver + rm 4 5 6 ru im te b ie d t a a n zo’n 125 b e zo e ke rs .
co n che 3
tv-s
Ñ
1 spotter
2 6 Ezel waarop de lots worden gepresen-
teerd. Zes porters zorgen ervoor dat steeds
het goede kunstwerk wordt getoond. Tien
tot vijftien medewerkers van Christie’s
Stoelen Stoelen online 8 bieden namens klanten aan de telefoon.
bid clerk

8 De online bid clerk zorgt dat de biedingen


(zaal, telefoon en internet) op de biedscher-
men verschijnen.

9 Boven de entree, in het zicht van de


veilingmeester, hangt het biedscherm de zaal
waarop de internetbiedingen verschijnen.

Niet zichtbaar:
- de drie receptionisten bij de entree die
veilingdeelnemers inschrijven. Voor een
paddle, een biedbordje met het
telefonische bieders inschrijvingsnummer, is identificatie
9 biedscherm internet vereist. Ook wordt de kredietwaardigheid
van deelnemers geverifieerd.
- de twee kassiers bij wie na afloop van de
1 Twee spotters registreren de 2 Conversion-board waarop de 3 De notaris controleert 5 De auctioneer, de veilingmeester, veiling kan worden afgerekend. Betaalde
onderbieders, de klanten die het biedingen in drie valuta (euro’s, of de veiling reglementair leidt de verkoop vanuit het rostrum. goederen kunnen meteen worden mee-
een na hoogste bod uitbrachten. Britse ponden en dollars) verloopt. Op vier manieren kan worden genomen.
Zo verzamelt het veilinghuis worden weergegeven. Daar- geboden: schriftelijk, voorafgaand aan - de zes medewerkers die de schriftelijke
4 De sales clerk assisteert

Mieke Meesen
marketinginformatie. onder een tv-scherm met foto’s de veiling, en live vanuit de zaal, aan biedingen registreren en zorgdragen voor
van de te veilen kunstwerken. de veilingmeester. de telefoon of via internet. Met een de administratieve afhandeling.
hamerslag bezegelt de veiling-meester - gastheer Jop Ubbens, de directeur van
de verkoop van een lot, een kavel. het veilinghuis

> nen met 6,5 miljoen dollar.” verhoogd. Als het bij 13 miljoen echt stil blijft, wijst mesrotary Zonta leiden. Het thema van de verkoop is staat de teller op 8.000 euro. De voorzitter van de schijnt op het bord boven de deur nog een internet- Directeur Ubbens feliciteert de twee nieuwkomers.
Met stappen van een half miljoen dollar racet de Burge met zijn rechterhand naar Vedovi, zegt „For ‘Voor talenten door talenten’. De rotaryleden (lange Zonta-afdeling Den Haag dankt „het wereldbe- bieding. Ze excuseert zich bij de bieder in de zaal en Beiden zijn glansrijk geslaagd voor hun toelatings-
veilingmeester in een halve minuut naar twaalf mil- you, sir”, en bezegelt tegelijk met een parmantige tik rokken, strooien hoedjes) bieden hun diensten te roemde Christie’s” hartelijk voor de medewerking. heropent de biedingsstrijd. Een paar tellen later ver- examen, vertelt hij. „Jullie zijn allebei ingedeeld
joen dollar, ruim voorbij de limiet. Maar dan stokt van zijn hamer de verkoop van Lot 7. koop aan om drie talentvolle jonge vrouwen te hel- wisselt het schilderijtje voor 1.100 euro van eigenaar. voor de volgende veiling. Maar bedenk wel dat het
de biedingsstrijd, die ging tussen een paar bieders pen, een costumière die „een stukje budget zoekt”, Na nog twee maanden droog oefenen zijn Benthe Net zo professioneel kwijt Sophie Bremers zich de tweede keer moeilijker is.”
aan de telefoon. Niemand die het volgende bod van Damesrotary een architecte die een stageplaats wil bekostigen en Tupker en Sophie Bremers klaar voor hun echte de- even later van haar taak. Ze vergist zich een paar keer, Bremers en Tupker horen het stralend aan. Ze be-
12,5 miljoen dollar voor zijn rekening neemt. In juni zijn in Amsterdam nog maar twee kandida- een 18-jarige zangeres die graag naar het conservato- buut. Op 8 september, bij de eerste veiling van het maar raakt niet van haar stuk en herneemt zich ogen- seffen dat ze geen euro extra gaan verdienen, dat ze
Na een lange stilte roept iemand voorin de zaal ten over: Sophie Bremers (28), een specialiste oude rium wil. Het veilingboek telt 34 lots, van een cursus nieuwe seizoen, mogen ze ieder 35 lots veilen. ’s blikkelijk. Net als Tupker krijgt ook zij na 35 lots van hun nieuwe functie niet op visitekaartjes mogen
„12,2 miljoen”. meesters, en Benthe Tupker (26), deskundig op het wichelroedelopen tot een workshop parels knopen Middags om half vier, bij lot nummer 294, laat vei- de Christie’s-medewerkers in de zaal applaus. vermelden. Maar ze weten ook dat ze voortaan
Blij verrast buigt Burge zich over het rostrum om terrein van impressionistische en moderne kunst. en ‘een dag leiderschap spiegelen met paarden’. lingmeester Arno Verkade weten dat collega Benthe Guido van Groeningen, al vier decennia kunstma- hoofdrolspeler in de veilingzaal mogen zijn, de
de bieder van het ongewone bod, de Brusselse Volgens Ubbens weten de twee kunsthistorica’s pro- Met een enthousiast „Dames, daar gaan we dan” Tupker het van hem overneemt. Achter de schermen kelaar, is onder de indruk van de veilingmeesters. meest dynamische plek van het veilinghuis.
kunsthandelaar Vedovi, aan te kijken. Lachend zegt blemen net iets beter op te lossen dan de andere kan- begint Tupker om elf uur ’s ochtends de veiling. bevestigt een van de porters, de schilderijenophou- „Het voelde gelijk goed. Ze hebben het in de vingers. Twee dagen na de veiling bespreekt Edmeades
hij: „Geaccepteerd.” In één adem laat hij weten als didaten. Ook hun houding, stemgeluid en gezichts- Vaardig speelt de veilingmeester de enige twee man- ders, de microfoon op haar felgroene colbertje. Ub- De grapjes komen hopelijk later wel.” met de nieuwe veilingmeesters zijn dvd-opnamen
volgend bod alleen 12,5 miljoen dollar te accepte- uitdrukking is bij de juryleden iets beter in de nen in de businessclub van de renbaan uit tegen de bens had haar een dag eerder geadviseerd iets kleur- Ook de Britse veilingmeester Hugh Edmeades is van hun eerste optreden. Lang, los haar kan eigen-
ren. Dat komt van een telefonische bieder. Daarna smaak gevallen. vrouwen. „Zestig euro voor een sollicitatieadvies? rijks aan te doen. Omdat haar eigen garderobe alleen onder de indruk. Bij een glas champagne in de board- lijk niet in het rostrum, dat kan maar voor je ogen
valt het opnieuw stil. Op 20 juni, een stralende zomerdag, wacht een eer- Dames, het is nota bene een meneer die dat bod grijze en zwarte kleding bevat, heeft ze van een room, na afloop van de veiling, complimenteert hij vallen. En sommige bewegingen kunnen minder
Burge buigt zich opnieuw over het rostrum. Met ste test. Op de renbaan Duindigt in Wassenaar moe- heeft uitgebracht. Laat u niet kennen.” vriendin een wollen jasje geleend. Een ongelukkig beide vrouwen met hun prestaties. Hij knikt als Tup- houterig, houdt hij hen voor. Maar Edmeades wijst
een lach op de lippen vraagt hij aan Vedovi: „Twelve ten Bremers en Tupker een benefietveiling van de da- Als Sophie Bremers het laatste lot heeft geveild keuze, want door het warme weer en de kapotte air- ker vraagt of zij met haar 26 jaar de jongste van alle ze vooral op hun vriendelijke lach. „Let eens op de
point eight, sir?” conditioning is het tropisch in de veilingzaal. veilingmeesters is. Bremers vertelt dat ze last van ze- zaal”, zegt hij. „Elke keer als jullie lachen, reageert
De handelaar schudt het hoofd en doet opnieuw
een ongebruikelijk bod: 12,6 miljoen dollar. Met ‘Ze hebben het in de vingers, de grapjes Zelfverzekerd, gedecideerd en soms met een vrolij-
ke lach op de lippen gaat Tupker van start. Van plan-
nuwen had. Edmeades lacht. Hij weet dat zelfs Chris-
topher Burge na bijna vier decennia voor een veiling
de zaal daar meteen op.” <

een lachje zegt Burge dat hij als volgende bod 12,7 nog altijd een „snifter of scotch”’ drinkt om zijn zenu-
miljoen dollar accepteert. komen hopelijk later wel’ kenkoorts is geen sprake. Bij lotnummer 314, een
landschapje van schilder Dirk Filarski, slaat ze af op wen te kalmeren. „Als je voor een veiling geen adre-
De opname van veilingmeester Christopher
Burge is te zien op www.youtube.com,
Nog drie keer wordt het bod zo met slechts een ton 800 euro. Maar net voor het vallen van de hamer ver- naline meer voelt, moet je stoppen”, zegt Edmeades. zoekwoorden ‘mousquetaire’ en ‘christie’s’.

20 NRC WEEKB LAD 21

Related Interests