AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31, ZAGREB

Popis 1. listopada 2013.

POPIS ISPRAVA I SLUŢBENIH OBRAZACA
POPIS ZAŠTIĆENIH ISPRAVA I OBRAZACA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Br.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Naziv zaštićenih isprava i obrazaca DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŢAVNE GRANICE - BOSNA I HERCEGOVINA POGRANIĈNA PROPUSNICA - BOSNA I HERCEGOVINA DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŢAVNE GRANICE REPUBLIKA SLOVENIJA POGRANIĈNA PROPUSNICA - REPUBLIKA SLOVENIJA POLJOPRIVREDNI ULOŢAK - REPUBLIKA SLOVENIJA - OBRAZAC 9 POGRANIĈNA PROPUSNICA - SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA R 105 POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA R 106 IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA R 110 IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA R 111 POZIV GRAĐANINU R 112 ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA R 113 ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA) R 114 ZAPISNIK O PRETRAZI R 118 POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVĈANOJ KAZNI NA MJESTU POĈINJENJA PREKRŠAJA R 119a – BLOK OBAVIJEST O POĈINJENOM PREKRŠAJU R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVĈANE KAZNE R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVA / KAZNA R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA R 126a PREKRŠAJNI NALOG R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA R 128 ZAPISNIK O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI OPIJATA

Pravni izvor
Sporazum o pograniĉnom prometu izmeĊu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji je potpisan 19. lipnja 2013.

Zakon o potvrĊivanju Sporazuma izmeĊu Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograniĉnom prometu i suradnji (Narodne novine - MeĊunarodni ugovori, broj 15/1997., 20/1997.) Sporazum izmeĊu Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o pograniĉnom prometu potpisan 15.9.1997., a koji je u primjeni od 1.11.1997.

Prekršajni zakon (Narodne novine, broj 107/2007. i 39/13); Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (Narodne novine, broj 25/2008., 50/2009.)

Stranica 1 od 22

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31, ZAGREB

Popis 1. listopada 2013.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

R 129 - UPOZORENJE R 130 BLOK OBAVIJESTI PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE - REDOVNA PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE - ŢURNA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE - OBRAZAC 3 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŢENJE ROKA VAŢENJA PUTNE ISPRAVE KOJE SE IZDAJU PREMA MEĐUNARODNIM UGOVORIMA OBRAZAC 4 ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIĈKOG NADGLEDNIKA ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIĈKOG NADZORNIKA

Zakon o putnim ispravama hrvatskih drţavljana (Narodne novine, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.); Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih drţavljana (Narodne novine, broj 4/2010., 22/2010.-ispravak)

Zakon o humanitarnom razminiranju (Narodne novine, broj 153/2005., 63/2007., 152/2008.); Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjiţici, iskaznici ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA VODITELJA RADILIŠTA humanitarnog razminiranja i voĊenju upisnika (Narodne novine, broj 111/2007., 55/2009.); Pravilnik o obrascu sluţbene iskaznice i znaĉke ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA POMOĆNOG inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja DJELATNIKA (Narodne novine, broj 20/2006.)
ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIĈARA SLUŢBENA ISKAZNICA I SLUŢBENA ZNAĈKA INSPEKTORA ZA NADZOR HUMANITARNOG RAZMINIRANJA OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - ĈEŠKI JEZIK OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - MAĐARSKI JEZIK OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - RUSINSKI JEZIK OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - SLOVAĈKI JEZIK OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - SRPSKI JEZIK OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - TALIJANSKI JEZIK ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – SRPSKI JEZIK ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – TALIJANSKI JEZIK ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – MAĐARSKI JEZIK ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – ĈEŠKI JEZIK ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – RUSINSKI JEZIK KARTON IZDANE OSOBNE ISKAZNICE – OBR. 4

Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, broj 11/2002., 122/2002. i 68/13); Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica (Narodne novine, broj 148/2002., 155/2008. i 69/13.)

Stranica 2 od 22

te naĉinu postupanja prema strancima OBRAZAC 11a PUTOVNICA ZA OSOBE BEZ DRŢAVLJANSTVA -Obrazac 12a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA .ŢUTE VATROGASNE NALJEPNICE . broj 88/2011.). Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine.). 28/2010..OBRAZAC 3 OTKAZ BORAVKA ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE . Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od poţara (Narodne novine.). broj 36/2008. broj 52/2012.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.OBRAZAC 1a Zakon o strancima (Narodne novine. broj 101/2011..PLAVE VATROGASNE NALJEPNICE . broj 92/2010.OBRAZAC 2b (Narodne novine.TIP 1 . listopada 2013.PLAVE VATROGASNE NALJEPNICE .TIP 2 .OBRAZAC 10a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE ZA ĈLANA OBITELJI DRŢAVLJANINA DRŢAVE ĈLANICE EEP-a KOJI NIJE DRŢAVLJANIN DRŢAVE ĈLANICE EEP-a . Pravilnik o sluţbenoj iskaznici i sluţbenoj znaĉki inspektora zaštite od poţara (Narodne novine.TIP 3 . 42/2008. Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici HRvatskoj (Narodne novine.PLAVE SLUŢBENA ISKAZNICA I SLUŢBENA ZNAĈKA INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŢARA Zakon o zaštiti od poţara (Narodne novine.-ispravak.). Pravilnik o putnim ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE ZA OSOBE BEZ DRŢAVLJANSTVA .) 56 PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA ZA STRANCE OBRAZAC 8a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 PUTNI LIST ZA STRANCA .ŢUTE VATROGASNE NALJEPNICE .OBRAZAC 9a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCA .ŢUTE VATROGASNE NALJEPNICE .) Stranica 3 od 22 .ispravama za strance. ZAGREB Popis 1.OBRAZAC 4a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD . 130/2011.TIP 3 . vizama. broj 88/2011.TIP 2 .OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI I STALNI BORAVAK . broj 130/2011.OBRAZAC 3a VIZA REPUBLIKE HRVATSKE OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE .).TIP 1 . 48 49 50 51 52 53 54 55 ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŢARA VATROGASNE NALJEPNICE .

). broj 5/2005.OBRAZAC 7b ODOBRENJE ZA DRŢANJE ORUŢJA ..NADZORNIK TEHNIĈKE ISPRAVNOSTI VOZILA . 89/2010. broj 155/2008. ZAGREB Popis 1.ispravak) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13).OBRAZAC 6b RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA ĈLANA OBITELJI DRŢAVLJANINA DRŢAVE ĈLANICE EEP-a KOJI NIJE DRŢAVLJANIN DRŢAVE ĈLANICE EEP-a.OBRAZAC 2 DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAĈ .OBRAZAC 3 IZJAVA O MJESTU ĈUVANJA VOZILA .OBRAZAC 3 DOZVOLA ZA STRUĈNOG VODITELJA AUTOŠKOLE .. 104/2010.OBRAZAC 10 REGISTAR IZDANIH ORUŢNIH LISTOVA. 52/13) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine.. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji vozila (NN 83/13.... 59/2012.OBRAZAC 12 DOPUŠTENJE (LICENCIJA) . 19/2005. 104/2010. Pravilnik o registraciji i oznaĉavanju vozila (Narodne novine.REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA . POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŢJU KATEGORIJE C I ODOBRENJA ZA DRŢANJE ORUŢJA OBRAZAC 11 REGISTAR ODUZETOG.broj 33/2008. 130/2006.. 8/2009.OBRAZAC 3 KNJIŢICA POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOĈICE Zakon o oruţju (Narodne novine. NAĐENOG I PREDANOG ORUŢJA . 151/2008. 41/2005.OBRAZAC 5b RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA DRŢAVLJANINA DRŢAVE ĈLANICE EEP-a .OBRAZAC 1 DOZVOLA INSTRUKTORA VOŢNJE .OBRAZAC 3 REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŢJA . broj 151/2008.. broj 52/2012.) AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. broj 63/2007.). 74/2011. 155/2008.OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŢJA .OBRAZAC 4b ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISPRAVE . broj 67/2008.).. listopada 2013.OBRAZAC 4 ORUŢNI LIST ZA DRŢANJE I NOŠENJE ORUŢJA ..)..OBRAZAC 2 DOZVOLA PREDAVAĈA U AUTOŠKOLI . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 PRIJAVA STALNOG BORAVKA ZA DRŢAVLJANINA DRŢAVE ĈLANICE EEP-a I ĈLANOVE NJEGOVE OBITELJI . 89/2010.OBRAZAC 1 DOPUŠTENJE (LICENCIJA) .. 8/2006. Stranica 4 od 22 ...OBRAZAC 27 PROMETNA DOZVOLA IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA KARTON TEHNNIĈKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIĈKIH PREGLEDA VOZILA KARTON VOZAĈA . 13/2007.Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici HRvatskoj (Narodne novine..OBRAZAC 2 ORUŢNI LIST ZA DRŢANJE ORUŢJA . Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i naĉinu voĊenja evidencije o oruţju i streljivu (Narodne novine. Pravilnik o vozaĉkim dozvolama (Narodne novine.OBRAZAC 6 BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŢJA . 146/2008. Pravilnik o registraciji vozila (Narodne novine. Pravilnik o vozaĉkim dozvolama (NN 43/13 i 77/13).OBRAZAC 3b POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA .OBRAZAC 5 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŢJA ..

3 dana 101 POKUSNE PLOĈICE 15x15 cm 102 POKUSNE PLOĈICE AUTO 49x9 cm .OBRAZAC 24 POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOĈICA (do 3 dana) 100 POKUSNE PLOĈICE 15x15 cm . LAKE ĈETVEROCIKLE I MOPEDE 52 x11 cm .OT redovno/po narudţbi obrazac 5 .prenosive ploĉice obrazac 5 .izvozne ploĉice obrazac 5 .redovno zamjena oštećene ili nestale obrazac 5 .ţurna 108 PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOĈICE 109 REGISTRACIJSKI LIST 110 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAĈKE DOZVOLE . ĈETVEROCIKLE. AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.OT redovno/po narudţbi odobrena cijena obrazac 5 .Pravilnik o vozaĉkim dozvolama (NN 43/13 i 77/13). OSIM REGISTRASKIH PLOĈICA ZA MOTOCIKLE.OT redovno/po narudţbi zamjena oštećene ili nestale Stranica 5 od 22 .3 dana 103 POKUSNE PLOĈICE AUTO 49x9 cm 104 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKUSNIH PLOĈICA 105 KNJIŢICA VOZILA 106 VOZAĈKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE . 97 98 99 OVJERA TEHNIĈKE ISPRAVNOSTI I PRODULJENJE VALJANOSTI PROMETNE DOZVOLE .po narudţbi obrazac 5 .izvozne ploĉice zamjena oštećene obrazac 5 . ZAGREB Popis 1.izvozne ploĉice obrazac 5 .redovna 107 VOZAĈKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE .OBRAZAC 2 POTVRDA O IZDANIM POKUSNIM PLOĈICAMA .prenosive ploĉice par obrazac 5 . UKLJUĈUJUĆI TRAKTORE I RADNE 111 STROJEVE.po narudţbi obrazac 5 .OBRAZAC 2 REGISTRASKE PLOĈICE ZA VOZILA. listopada 2013.po narudţbi zamjena oštećene ili nestale obrazac 5 .Redovno (kombinacije formata) obrazac 5 .prenosive ploĉice zamjena oštećene obrazac 5 .Obrazac 5 a b c d e f g h i j k l m n obrazac 5 .

odobrena cijena par obrazac 6 .po narudţbi komad obrazac 7 . listopada 2013.OT redovno/po narudţbi zamjena oštećene ili nestale komad c d e f g h i Stranica 6 od 22 .po narudţbi komad obrazac 6 .po narudţbi zamjena oštećene ili nestale komad obrazac 6 .OT redovno/po narudţbi komad obrazac 7 .izvozne ploĉice zamjena oštećene komad obrazac 6 . UKLJUĈUJUĆI TRAKTORE I RADNE 112 STROJEVE.Redovno (kombinacije formata) komad obrazac 6 . ZAGREB Popis 1.izvozne ploĉice par obrazac 6 .Redovno zamjena oštećen ili nestale komad a b obrazac 7 .prenosive ploĉice zamjena oštećene komad obrazac 6 .izvozne ploĉice komad obrazac 7 .OT redovno/po narudţbi komad obrazac 6 .OT redovno/po narudţbi zamjena oštećene ili nestale n komad obrazac 7 REGISTARSKE PLOĈICE ZA MOPEDE I MOTOCIKLE 113 20X20 M . OSIM REGISTRASKIH PLOĈICA ZA MOTOCIKLE.po narudţbi zamjena oštećene ili nestale komad obrazac 7 .prenosive ploĉice komad obrazac 7 .AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. REGISTRASKE PLOĈICE ZA VOZILA.prenosive ploĉice zamjena oštećene komad obrazac 7 . LAKE ĈETVEROCIKLE I MOPEDE 28 x20 cm .Obrazac 6 a b c d e f g h i j k l m obrazac 6 .OT redovno/po narudţbi .prenosive ploĉice komad obrazac 6 .redovno zamjena oštećen ili nestale komad obrazac 6 .izvozne ploĉice komad obrazac 6 .prenosive ploĉice par obrazac 6 .izvozne ploĉice zamjena oštećene komad obrazac 7 .OBRAZAC 7 obrazac 7 . ĈETVEROCIKLE.po narudţbi par obrazac 6 .

redovno/po izboru komad obrazac 9 . OSIM REGISTARSKIH PLOĈICA ZA MOTOCIKLE.izvozne ploĉice zamjena oštećene komad obrazac 8 .po narudţbi zamjena oštećene ili nestale komad obrazac 8 .redovno/po izboru zamjena nestale komad Stranica 7 od 22 .Obrazac 11 a b 119 a b obrazac 11 .AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.redovno/po izboru zamjena oštećene komad obrazac 10 . ZAGREB Popis 1.redovno/po izboru zamjena oštećene komad obrazac 9 .redovno/po izboru zamjena nestale komad REGISTARSKE PLOĈICE PO IZBORU ZA MOTOCIKLE I ĈETVEROCIKLE 118 20x20 cm .Obrazac 10 117 a b c obrazac 10 . UKLJUĈUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE. UKLJUĈUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE.redovno/po izboru zamjena oštećene komad obrazac 12 .Obrazac 9 a b c obrazac 9 . ĈETVEROCIKLE.po narudţbi komad obrazac 8 . LAKE ĈETVEROCIKLE I MOPEDE 28x20 cm . LAKE ĈETVEROCIKLE I MOPEDE 52x11 cm . 114 a b c d e f g h i REGISTRASKE PLOĈICE ZA MOPEDE I LAKE ĈETVEROCIKLE -10x15 cm Obrazac 8 obrazac 8 .OT redovno/po narudţbi komad obrazac 8 .redovno/po izboru komad obrazac 10 .redovno/po izboru zamjena oštećene komad obrazac 11 .redovno zamjena oštećen ili nestale komad obrazac 8 . OSIM REGISTARSKIH PLOĈICA ZA 116 MOTOCIKLE. listopada 2013.OT redovno/po narudţbi zamjena oštećene ili nestale komad 115 REGISTRASKE PLOĈICE ZA OLD TIMERE REGISTARSKE PLOĈICE PO IZBORU ZA VOZILA.prenosive ploĉice zamjena oštećene komad obrazac 8 . ĈETVEROCIKLE.izvozne ploĉice komad obrazac 8 .prenosive ploĉice komad obrazac 8 .redovno/po izboru zamjena nestale komad REGISTRASKE PLOĈICE ZA MOPEDE I LAKE ĈETVEROCIKLE -10x15 cm Obrazac 12 obrazac 12 .redovno/po izboru zamjena nestale komad REGISTARSKE PLOĈICE PO IZBORU ZA VOZILA.

REGISTRASKE PLOĈICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA. broj 64/2005. 20x20 cm.).. 69/2012. cm. broj 178/2004. broj 79/2007. 109/2007. 122 MISIJAMA STRANIH DRŢAVA I PREDSTAVNIŠTVIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH.. Pravilnik SLUŢBENA ISKAZNICA I SLUŢBENA ZNAĈKA INSPEKTORA ZA NADZOR o obrascu sluţbene iskaznice te obliku i izgledu sluţbene znaĉke 126 PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (Narodne novine. broj 31/2011.) Stranica 8 od 22 .Redovno zamjena oštećene ili nestale komad REGISTRASKE PLOĈICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU KONZULARNIH 121 PREDSTAVNIŠTAVA. broj 131/2008.Obrazac 15 a obrazac 15 . Pravilnik o izvoĊenju javnih vatrometa (Narodne novine. ZAGREB Popis 1.) 124 DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA 125 DOZVOLA ZA MINIRANJE 127 ZAŠTITARSKA ISKAZNICA 128 ĈUVARSKA ISKAZNICA 129 ISKAZNICA ZAŠTITARA . 10x15 cm . te iskaznice zaštitara tehniĉara (Narodne novine. 144/2010. Pravilnik o dozvoli za miniranje (Narodne novine..) 131 ADR POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAĈA VOZILA KOJA PREVOZE o struĉnom osposobljavanju vozaĉa vozila za prijevoz opasnih tvari u OPASNE TVARI 132 ISKAZNICA ZA TRAŢITELJE AZILA ... 139/2010. 28x20 cm. cm. 31/2010.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. broj 79/2007..Redovno zamjena oštećene ili nestale komad REGISTARSKE PLOĈICE ZA VOZILA ĈIJI SU VLASNICI STRANCI ZAPOSLENI U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA. Pravilnik cestovnom prometu (Narodne novine.).Redovno zamjena oštećene ili nestale Zakon o eksplozivnim tvarima (Narodne novine.). broj 96/2009. A ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI KONZULARNI DUŢNOSNIK PLOĈICA SA SLOVIMA "CC" Obrazac 16 a obrazac 16 . A NEMAJU DIPLOMATSKI STATUS .Obrazac 14 a obrazac 14 . broj 57/2006.Redovno zamjena oštećene ili nestale komad DOPUNSKA PLOĈICA ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI ŠEF DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA ILI MISIJE-PLOĈICA SA SLOVIMA "CMD".. Pravilnik o sadrţaju i izgledu ĉuvarske i zaštitarske iskaznice.). 10x15 cm Obrazac 13 a obrazac 13 . listopada 2013. 119/2007.. MISIJA STRANIH DRŢAVA I PREDSTAVNIŠTAVA 120 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH I NJIHOVA OSOBLJA KOJE IMAJU DIPLOMATSKI STATUS 52x11.) Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine. broj 68/2003. Pravilnik o obrascu sluţbene iskaznice i obliku i izgledu sluţbene znaĉke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine. 21/2007.).. NJIHOVIH OSOBLJA KOJE IMAJU KONZULARNI STATUS 52x11.). 88/2010. 28x20 cm. 20x20 cm. 67/2008. broj 95/2004. ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI OSOBA S DIPLOMATSKIM 123 STATUSOM-PLOĈICA SA SLOVIMA "CD".TEHNIĈARA 130 SLUŢBENA ISKAZNICA I SLUŢBENA ZNAĈKA INSPEKTORA ZA NADZOR PRIVATNE ZAŠTITE Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine.OBRAZAC 2 Zakon o azilu (Narodne novine.

broj 152/2008.OBRAZAC 7 KARTON IZDANE ISKAZNICE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM OBRAZAC 11 138 PUTNA ISPRAVA ZA AZILANTA .. 88/2010..OBRAZAC 4 134 ISKAZNICA STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM . i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uvjeta za ulazak i boravak u RH drţavljana drţava ĉlanica EEP-a i ĉlanova njihovih obitelji te ĉlanova obitelji hrvatskih drţavljana (NN 81/13) 140 PUTNA ISPRAVA ZA APATRIDA . ZAGREB Popis 1.. 143/2012.ţurna Pravilnik o naĉinu utvrĊivanja uvjeta za ulazak i boravak u RH drţavljana drţava ĉlanica EEP-a i ĉlanova njihovih obitelji te ĉlanova obitelji hrvatskih drţavljana (NN 126/12).) 142 POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICE 143 DETEKTIVSKA ISKAZNICA 144 OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PRVOM ISPITIVANJU OKRIVLJENIKA OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PROVOĐENJU 145 DOKAZANE RADNJE 146 OBRAZAC NALJEPNICE ODOBRENJA BORAVKA-plava obrazac 2-MUP registarska ploĉica za vozila s policijskim obiljeţjima.redovna 139 PUTNA ISPRAVA ZA AZILANTA . Zakon o azilu (Narodne novine. 74/2011. 121/2011. po 148 obrascu 5 komad obrazac 3-MUP registarska ploĉica za vozila s policijskim obiljeţjima. po obrascu 5. kojom se utvrĊuje kodeks zajednice o pravima kretanja osoba preko granice i prelaska granice. Pravilnik o sadrţaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (Narodne novine.3.. hrvatski drţavljani u Republiku Sloveniju.redovna 141 PUTNA ISPRAVA ZA APATRIDA . po 149 obrascu 7 komad 147 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008. broj 24/2009. 80/2011.OBRAZAC 10 135 136 137 KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCE ZA TRAŢITELJA AZILA OBRAZAC 3 KARTON IZDANE OSOBNE ISKAZNICE ZA AZILANTE ODNOSNO ISKAZNICE ZA STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM . par obrazac 2-MUP registarska ploĉica za vozila s policijskim obiljeţjima.) OSOBNA ISKAZNICA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM 133 ZAŠTITOM .. proĉišćeni tekst.OBRAZAC 9 .).2006.) Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine. Republiku MaĊarsku i Republiku Italiju mogu ući s osobnom iskaznicom Zakon o privatnim detektivima (Narodne novine.ţurna Uredba broj 562/2006 Europskog parlamenta i vijeća od 15.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. 76/2009. listopada 2013. broj 79/2007. 80/13) i Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova Stranica 9 od 22 . broj 37/2010.

OB2b 156 Prijava stalnog boravka drţavljana EGP-a. ZAGREB Popis 1.OBRAZAC 11 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP B . broj 52/13) Pravilnik o naĉinu utvrĊivanja uvjeta za ulazak i boravak u RH drţavljana drţava ĉlanica EEP-a i ĉlanova njihovih obitelji te ĉlanova obitelji hrvatskih drţavljana (NN 126/12). OB15a 163 Posebne putovnice za strance. i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uvjeta za ulazak i boravak u RH drţavljana drţava ĉlanica EEP-a i ĉlanova njihovih obitelji te ĉlanova obitelji hrvatskih drţavljana (NN 81/13) MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Br. obrazac 16a 164 Zahtjev za tehniĉku izradu pograniĉne propusnice.OBRAZAC 12 Pravni izvor Stranica 10 od 22 . OB1b Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za ĉlana obitelji drţavljana EGP-a. 80/13) i Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova 150 obrazac 3-MUP registarska ploĉica za vozila s policijskim obiljeţjima. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008. Pravilnik o pograniĉnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedniĉke drţavne 81/13 Pravilnik granice o boravku i radu visokokvalificiranih drţavljana trećih drţava u RH (NN 120/12). OB1 166 Zahtjev za izdavanje dozvole boravka (obrazac 2) 167 E-dozvola boravka (obrazac 3) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (NN 74/13).. listopada 2013. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih drţavljana trećih drţava u RH (NN 81/13) Pravilnik o statusu i radu stranaca u RH. OB5b 160 Zahtjev za izdavanje dozvole boravka 161 E-dozvola boravka.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. OB 7a 162 Zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca. po obrascu 8 komad 151 obrazac 4-MUP registarska ploĉica s natpisom POLICIJA komad 152 registarska ploĉica s natpisom POLICIJA + NALJEPNICE KPL komad 153 Europska oruţana propusnica (Obrazac 24) 154 Prijava privremenog boravka za drţavljane EGP-a. 1 2 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP A . 74/2011. OB2 165 Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. OB3b 155 157 e-boravišna iskaznica OB 4 158 E.Boravišna iskaznica za ĉlanove obitelji 159 Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice. (NN 52/12) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u RH (NN 81/13) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i naĉinu voĊenja evidencije o oruţju i streljivu („Narodne novine“.

133/2002. Pravilnik o vizama (Narodne novine. broj 130/2011.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. broj 82/2005.ţurna PUTOVNICA DIPLOMATSKA .OBRAZAC 15 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP F .OBRAZAC 18 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP I .redovna PUTOVNICA DIPLOMATSKA . ZAGREB Popis 1.) Stranica 11 od 22 . viza i posebnih osobnih iskaznica strancima (Narodne novine.OBRAZAC 19 UPITNIK/QUESTIONNAIRE .SLUŢBENA .ţurna PUTNI LIST ZA DRŢAVLJANE REPUBLIKE HRVATSKE Pravilnik o izdavanju putnih listova.OBRAZAC 16 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP G .).. Zakon o strancima (Narodne novine.. listopada 2013. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP C .OBRAZAC 17 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP H .OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP A OBRAZAC 2 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE SKAZNICE TIP B OBRAZAC 3 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP C OBRAZAC 4 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP D OBRAZAC 5 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP E OBRAZAC 6 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP F OBRAZAC 7 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP G OBRAZAC 8 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP H OBRAZAC 9 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP I OBRAZAC 10 DIPLOMATSKA ISKAZNICA KONZULARNA ISKAZNICA SLUŢBENA ISKAZNICA PUTOVNICA REDOVNA PUTOVNICA . broj 82/2005.OBRAZAC 14 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP E . 74/2009. broj 33/2002.). Zakon o obrani (Narodne novine.SLUŢBENA .). broj 77/1999.) Zakon o putnim ispravama hrvatskih drţavljana (Narodne novine.redovna PUTOVNICA . 48/2005..OBRAZAC 13 POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP D .

.. 18/2011...OBRAZAC 2 Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (Narodne novine.SLUŢBA ZA OVRHU 3 ISKAZNICE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŢBENIKA 4 5 6 7 8 9 10 11 MJENICA ISKAZNICA SLUŢBENIKA DJELATNIKA POREZNE UPRAVE ALKOHOLNA MARKICA 80x16 ALKOHOLNA MARKICA 100x20 KAVA MARKICE 33x13 KAVA MARKICE 70x50 DUHANSKE MARKICE 44x20 DUHANSKE MARKICE 23x45 Zakon o trošarinama (Narodne novine. broj 83/2009. 92/2010.OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA . 40/1999.) Zakon o poreznoj upravi (Narodne novine. 111/2012. 22/13. Pravilnik o obrascu sluţbene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih sluţbenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (Narodne novine..zelena OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE . bro 21/1992.) Pravilnik o diplomatskim sluţbenim putovnicama (Narodne novine. 120/2012.) Zakon o carinskoj sluţbi (Narodne novine.OBRAZAC 1 . broj 85/2009. broj 64/13) 12 VRIJEDNOSNI KUPONI ZA SEZONSKE RADNIKE U POLJOPRIVREDI Zakon o poticanju zapošljavanja (Narodne novine.. 57/2012.. broj. listopada 2013.). broj 111/2012. ZAGREB Popis 1. 34/2012..OBRAZAC 3 PODACI ZA UPIS U SLUŢBENU PUTOVNICU . 111/2012.) Zakon o mjenici (Narodne novine. broj 74/1994. 29 30 31 32 33 34 35 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE .) MINISTARSTVO FINANCIJA Br.) SLUŢBENA ZNAĈKA SLUŢBENA ZNAĈKA .) Stranica 12 od 22 . broj 25/2012...OBRAZAC 4 REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA ZA DIPLOMATSKE I SLUŢBENE PUTOVNICE . 112/2012. broj 31/2011. 32/13-ispravak i 81/13) i Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“.. broj 83/2009.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.OBRAZAC 2 PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU ... 49/2011. broj 25/2012. 78/2012. 1 2 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca Pravni izvor Opći porezni zakon (Narodne novine.) Zakon o poreznoj upravi (Narodne novine. broj 40/2010. broj 64/13) Zakon o posebnom porezu na kavu (Narodne novine.) Zakon o trošarinama (Narodne novine. broj 130/2011.. Pravilnik o viznim obrascima (Narodne novine. 32/13-ispravak i 81/13) i Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“.) Zakon o strancima (Narodne novine. 136/2012. 3/1994. broj 147/2008. 22/13. broj 83/2009.). 112/2012.OBRAZAC 10 VIZA .

Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (Narodne novine.).. 155/2008. broj 87/2008. Pravilnik o sluţbenoj iskaznici inspektora proraĉunskog nadzora (Narodne novine.. 55/2011.. hranu i selo (Narodne novine.. broj 21/1992. broj 83/2009. broj 76/2011.). 150/2011.) Zakon o biljnom zdravstvu (Narodne novine.. 143/2005.. znaĉki i odori ribarskih drţavnih inspektora (Narodne novine....... 5/2008. 55/2011. 77/2009..80x40 EVIDENCIJSKE MARKICE ZA BRAŠNO .) Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine.Pravilnik o obiljeţavanju brašna evidencijskim markicama (Narodne novine. broj 41/2007. 25/2012..) Zakon o veterinarstvu (Narodne novine. stoĉarskog inspektora. listopada 2013.50x20 SLUŢBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORA Pravni izvor Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na trţište (Narodne novine.) Zakon o veterinarstvu (Narodne novine... broj 48/2004.. 124/2004.). broj 41/2007... 44/2006. ZAGREB Popis 1. broj 8/1996.) Zakon o veterinarstvu (Narodne novine. 34/2012.-ispravak.. broj 75/2005. 22/2005. 27/2008.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31... 140/2005. Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu. 135/2009.....)..) Zakon o proraĉunu (Narodne novine.. 66/1999. broj 20/2009. 1 2 3 4 5 6 7 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca EVIDENCIJSKE MARKICE ZA BRAŠNO .) 15 SLUŢBENA ISKAZNICA I POSEBNA OZNAKA OVLAŠTENIH SLUŢBENIH OSOBA U ODJELU ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŢBE 16 ISKAZNICA INSPEKTORA PRORAĈUNSKOG NADZORA 17 ISKAZNICA INSPEKTORA UPRAVE ZA FINANCIJSKI SUSTAV MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Br.. 155/2008. 163/2003. 153/2005. 17/2004. 75/2009.82x35. vinskog inspektora i insprektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivrednog inspektora (Narodne novine. broj 90/2004. 136/2012. 136/2004. 40/1999. broj 41/2007. Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora.29.) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drţavnih upravnih organizacija (Narodne novine. broj 85/2008. 22/2012.). 116/2000. 131/1997... 49/2011.. 83/2009.... 130/2004. 30/2004. 68/1998.5 EVIDENCIJSKE MARKICE ZA BRAŠNO . 123/2012. 55/2011.) ISKAZNICA FITOSANITARNOG INSPEKTORA SLUŢBENA ISKAZNICA DRŢAVNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA SLUŢBENA ISKAZNICA GRANIĈNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA 8 SLUŢBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA KAKVOĆU HRANE 9 10 11 SLUŢBENA ISKAZNICA SLUŢBENOG VETERINARA SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAĈKA LOVNOG INSPEKTORA ISKAZNICA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA Stranica 13 od 22 . broj 55/2011. 145/1999.) Zakon o lovstvu (Narodne novine.-ispravak. broj 199/2003. 110/2004. 141/2004. 55/2011. 77/1996.. 13 14 BILJEZI SLUŢBENA ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE FINANCIJSKOG INSPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKE Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine...) Zakon o carinskoj sluţbi (Narodne novine. 30/2000. 55/2011. broj 142/2012. Pravilnik o obrascu sluţbene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih sluţbenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (Narodne novine.) Pravilnik o sluţbenoj iskaznici. 3/1994... broj 140/2005. 155/2008.. broj 142/2012.. 150/2005.

broj 67/2008.) Br. 86/2009... 124/2010. broj 114/2010. 1 2 3 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca STUDENTSKA ISKAZNICA DIPLOME POTVRDE. vinskog inspektora i insprektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivrednog inspektora (Narodne novine... 129/2008.. broj 123/2003. 105/2010.. 142/2012. stoĉarskog inspektora. 174/2004. broj 140/2005. 90/2011.) Zakon o šumama (Narodne novine.) Br. SUPLEMENTI MINISTARSTVO ZNANOSTI.. broj 18/2008.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. 12 13 14 15 16 17 SLUŢBENA ISKAZNICA DRŢAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA VODOĈUVARSKA ISKAZNICA SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAK POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA SLUŢBENA ISKAZNICA STOĈARSKOG INSPEKTORA SLUŢBENA ISKAZNICA VINARSKOG INSPEKTORA SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAĈKA ŠUMARSKOG INSPEKTORA Pravilnik o sluţbenoj iskaznici i znaĉki drţavnih vodopravnih inspektora (Narodne novine.UNUTARNJA Pravni izvor Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine.. listopada 2013. 16/2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA Pravni izvor NACIONALNI ISPITI I ISPITI DRŢAVNE MATURE HRVATSKI JEZIK-NIŢA I VIŠA RAZINA: ISPITNE KNJIŢICE LISTOVI ZA ODGOVORE LISTOVI ZA OCJENJIVAĈE LISTOVI ZA KONCEPT MATEMATIKA-NIŢA I VIŠA RAZINA: ISPITNE KNJIŢICE LISTOVI ZA ODGOVORE KNJIŢICE S FORMULAMA LISTOVI ZA KONCEPT ENGLESKI JEZIK-NIŢA I VIŠA RAZINA: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.VANJSKA NALJEPNICA TEHNIĈKE ISPRAVNOSTI VOZILA . 46/2007. broj 114/2010.... 80/2010.. 63/2011.) Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodoĉuvarske sluţbe (Narodne novine.. broj 87/2008... 86/2012.. 5/2012.ukinut po izmjenama Zakona Narodne novine. broj 142/2012. 105/2004.-proĉišćeni tekst) Stranica 14 od 22 ..) Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine. 198/2003. ZAGREB Popis 1..) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Br.. broj 16/2012. 74/2011. 1 2 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca NALJEPNICA TEHNIĈKE ISPRAVNOSTI VOZILA . 82/2006.. 126/2012. 25/2012. OBRAZOVANJA I SPORTA Pravni izvor Pravilnik o sadrţaju studentske isprave (Narodne novine.) Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora.

90/2011. listopada 2013..ukinut po izmjenama Zakona Narodne novine. broj 87/2008. 5/2012. 86/2009.. 126/2012. 86/2009.... ZAGREB Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine..-proĉišćeni tekst) Popis 1. 105/2010.. 105/2010. 16/2012. broj 16/2012... 86/2012... 5/2012.. 126/2012.. 86/2012..AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ISPITNE KNJIŢICE LISTOVI ZA ODGOVORE LISTOVI ZA OCJENJIVAĈE LISTOVI ZA KONCEPT NJEMAĈKI JEZIK-NIŢA I VIŠA RAZINA: ISPITNE KNJIŢICE LISTOVI ZA ODGOVORE LISTOVI ZA OCJENJIVAĈE LISTOVI ZA KONCEPT TALIJANSKI JEZIK-NIŢA I VIŠA RAZINA: ISPITNE KNJIŢICE LISTOVI ZA ODGOVORE LISTOVI ZA OCJENJIVAĈE LISTOVI ZA KONCEPT PSIHOLOGIJA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT POLITIKA I GOSPODARSTVO: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT BIOLOGIJA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT INFORMATIKA: ISPITNA KNJIŢICA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.-proĉišćeni tekst) Stranica 15 od 22 . 16/2012..ukinut po izmjenama Zakona Narodne novine. broj 87/2008. broj 16/2012. 90/2011..

. 105/2010. 5/2012.. 86/2009.... 16/2012.-proĉišćeni tekst) Stranica 16 od 22 . 90/2011.. listopada 2013..AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. ZAGREB Popis 1.ukinut po izmjenama Zakona Narodne novine. 126/2012. 86/2012. broj 16/2012. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 LIST ZA ODGOVORE POMOĆNE TABLICE FIZIKA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT KNJIŢICA S FORMULAMA SOCIOLOGIJA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT GEOGRAFIJA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT POVIJEST: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA KONCEPT LIKOVNA UMJETNOST: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE LIST ZA OCJENJIVAĈE LIST ZA KONCEPT FILOZOFIJA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 87/2008..

-proĉišćeni tekst) AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.) SIGURNOSNE NALJEPNICE S DATAMATRIX BARKODOM Br.OZNAKA SAMO PRVO OVJERAVANJE GODIŠNJA OVJERNA NALJEPNICA 28 x 15 S HOLOGRAMOM (TIP I) GODIŠNJA OVJERNA OZNAKA ZA KOMUNALNA MJERILA 2010. broj 163/2003. broj 16/2012. 86/2012. 16/2012. 111/2007. listopada 2013. 126/2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca NALJEPNICA ZA OBILJEŢAVANJE KVARTALNIH RAZDOBLJA DRŢAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO .. MJERILO NIJE U UPORABI MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PAKOVINA NALJEPNICA . 68 69 70 71 72 73 74 LIST ZA OCJENJIVAĈE LIST ZA KONCEPT KEMIJA: ISPITNA KNJIŢICA LIST ZA ODGOVORE KNJIŢICA PSE BARKODOVI UĈENIKA DRŢAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Br..) Br.. Naziv zaštićenih isprava i obrazaca HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Pravni izvor Stranica 17 od 22 . 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UĈINKOVITOST Pravni izvor Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost (Narodne novine.OVJERA TAKSIMETRA 65x95 (TIP VIII) NALJEPNICA OVLAŠTENOG SERVISERA 23 x 8 NALJEPNICA SERVISIRANO 25 x 15 OZNAKA PROTOĈNIH MJERILA TEKUĆIH GORIVA ZAŠTITNA OZNAKA ZA TAKSIMETAR 25 x 15 metal 2010 ZAŠTITNI ŢIG MALI Pravni izvor Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine.. broj 107/2003. 144/2012. ZAGREB Popis 1...izmjenama Zakona Narodne novine. 194/2003.

dozvole jedrilica..) Odluka o izgledu.. 1 ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU . Odluka o sadrţaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine. 59/2009. 4/2010.Isprava 1. 139/2010.KATEGORIJA 3 VALIDACIJSKI LIST DOZVOLA MEHANIĈARA ODRŢAVANJA TIP 1. 94/2009. PPZ. 2 PART-66 . 84/2011.ZA ODRŢAVANJE ZRAKOPLOVA DOZVOLA INŢENJERA TEHNIĈKE PRIPREME DOZVOLA KONTROLORA ZRAĈNOG PROMETA . broj 32/2009. 91/2009.KATEGORIJA 1 SVJEDODŢBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI . 140/2009.JAR FCL DOZVOLA ASOL DOZVOLA OSOBLJA PROTUPOŢARNE ZAŠTITE ZRAKOPLOVA I AERODROMA POTVRDA O VALJANOSTI (za PO. 43/2010. 71/2010.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.STUDENT DOZVOLA KONTROLORA ZRAĈNOG PROMETA DOZVOLA LETAĈKOG OSOBLJA . 153/2009.) Zakon o zraĉnom prometu (Narodne novine. 84/2011.. 144/2012. balona.) 2 ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO Br.DOZVOLA 9A.KATEGORIJA 2 SVJEDODŢBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI .... broj 4/2007. 22/2012.) Stranica 18 od 22 .. padobranaca) DOZVOLA PILOTA JEDRILICE DOZVOLA PILOTA OVJESNE JEDRILICE Pravni izvor Zakon o zraĉnom prometu (Narodne novine.. sadrţaju i naĉinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine. ZAGREB Popis 1. listopada 2013. broj 69/2009.. 113/2009. 49/2011. broj 69/2009.. 2 i 3 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine. 4/2010... broj 150/2008. obliku. 57/2012. 13/2010.... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA SVJEDODŢBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ..).... 118/2009..KATEGORIJA 2 NACIONALNA SVJEDODŢBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI . 29/2011.. 123/2012.

. sluţbenom znaku. broj 51/2010..) Pravilnik o zastavi obalne straţe.) 18 19 20 21 22 23 DOZVOLA PILOTA MIKROLAKOG ZRAKOPLOVA DOZVOLA PADOBRANCA DOZVOLA PILOTA BALONA KNJIŢICA LETENJA DOZVOLA OSOBLJA PRIHVATA I OTPREME DOZVOLA DISPEĈERA LETA/OPERATIVNOG KONTROLORA ZRAĈNOG PROMETA HRVATSKA ODVJETNIĈKA KOMORA Br. Zakon o zraĉnom prometu (Narodne novine. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RAD Pravni izvor Zakon o lijeĉništvu (Narodne novine.. broj 40/2009..) Pravilnik o obliku i sadrţaju identifikacijske vojne iskaznice (Narodne novine.. 153/2009... 113/2008. 130/2011. 116/2010.. 130/2011.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.) Stranica 19 od 22 .. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca ISKAZNICA HRVATSKE ODVJETNIĈKE KOMORE Pravni izvor Statut Hrvatske odvjetniĉke komore (Narodne novine.) Zakon o drţavnom odvjetništvu (Narodne novine. broj 105/2009. 16/2007.) Pravilnik o letaĉkoj sluţbi u oruţanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine. 1 2 3 4 5 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca DOZVOLA ZA ODRŢAVANJE VOJNIH ZRAKOPLOVA ISKAZNICA ISTRAŢITELJA SOVZP DOZVOLA VOJNOG LETAĈA IDENTIFIKACIJSKA VOJNA ISKAZNICA ISKAZNICA PRIPADNIKA OBALNE STRAŢE Pravni izvor Pravilnik o odrţavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike (Narodne novine. 117/2008. broj 76/2009. broj 69/2009. broj 150/2005. 122/2010. broj MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Br. 153/2009. 57/2011... 84/2011. 27/2011.) Pravilnik o izvješćivanju i istraţivanju okolnosti ugroţavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova (Narodne novine. sluţbenoj iskaznici i sluţbenim odorama pripadnika obalne straţe (Narodne novine.. broj 121/2003.) MINISTARSTVO OBRANE Br.proĉišćeni tekst) HRVATSKA LIJEĈNIĈKA KOMORA Br.. listopada 2013. broj 91/2009. ZAGREB Popis 1. 1 2 3 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca ISKAZNICA SUCA I SLUŢBENIH OSOBA NA SUDU ISKAZNICA DRŢAVNIH ODVJETNIKA ISKAZNICA ZAMJENIKA DRŢAVNIH ODVJETNIKA Pravni izvor Zakon o sudovima (Narodne novine. 145/2010.. broj 101/2011. 116/2010.

. broj 83/2009.. 130/2011.. 33/2010.) Stranica 20 od 22 . 27/2008. broj 190/2003. 145/2010. broj 76/2009. listopada 2013.. ZAGREB Popis 1. 116/2010..) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela drţavne uprave (Narodne novine.) FINA Br. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca Pravni izvor Pravilnik o iskaznici turistiĉkog vodiĉa (Narodne novine. 22/2012.) MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Br. 90/2008.) MINISTARSTVO BRANITELJA Br. 76/2007. 153/2009.. 62/2010. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE GORIVA POSEBNIH NAMJENA Pravni izvor Zakon o trošarinama (Narodne novine.) Zakon o probaciji (Narodne novine.. inspektora za vatrogastvo i sluţbenika Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima (Narodne novine. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca ISKAZNICE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Pravni izvor Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine.. broj 141/2012.. broj 143/2012. broj 50/2008.. 112/2009. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAK GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA Pravni izvor Pravilnik o sluţbenoj iskaznici i znaku graĊevinskog inspektora (Narodne novine.. broj 16/2006.) MINISTARSTVO TURIZMA Br.. 18/2011... 57/2011.) 4 5 6 7 ISKAZNICA SAVJETNIK U DRŢAVNOM ODVJETNIŠTVU ISKAZNICE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV ISKAZNICE UPRAVE ZA PROBACIJU ISKAZNICE DJELATNIKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine.) ISKAZNICA TURISTIĈKOG VODIĈA DRŢAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Br. broj 47/2012. 111/2012..AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. Zakon o drţavnom odvjetništvu (Narodne novine. 1 2 3 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca SLUŢBENA ISKAZNICA SLUŢBENA PROPUSNICA SLUŢBENA ZNAĈKA Pravni izvor Pravilnik o sluţbenoj iskaznici i znaĉki inspektora zaštite i spašavanja. 83/2009. broj 150/2011.

55/2011. 12/2012. 157/2003.50x18 mm Zakon o vinu (Narodne novine.) Pravilnik o sluţbenoj iskaznici inspektora sigurnosti ţeljezniĉkog prometa (Narodne novine. broj 71/2007. PROMETA I INFRASTRUKTURE Br.) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine..AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31.. ZAGREB Popis 1. 22/2011. 25/2012. 1 2 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca SLUŢBENA ISKAZNICA SLUŢBENIKA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MINISTARSTVA KULTURE SLUŢBENA ISKAZNICA SLUŢBENIKA GRADSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE U ZAGREBU ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA Pravni izvoz Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara (Narodne novine.)..) DRŢAVNI INSPEKTORAT Br. 124/2011.. broj 150/2008.). 61/2011. 70/2012. Zakon o medicinskim proizvodima (Narodne novine. 71/2010.) Pravilnik o sluţbenoj iskaznici inspektora ţiĉara za prijevoz osoba (Narodne novine. 35/2012.) MINISTARSTVO POMORSTVA. 1 2 3 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca ISKAZNICA SANITARNOG INSPEKTORA ISKAZNICA FARMACEUTSKOG INSPEKTORA ISKAZNICA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA Pravni izvor Zakon o lijekovima (Narodne novine. broj: 127/2007. 124/2011. broj 69/1999. 31/2008... 144/2012. 136/2012... Naziv zaštićenih isprava i obrazaca Pravni izvor Stranica 21 od 22 .. 84/2011. Naziv zaštićenih isprava i obrazaca MARKICE ZA OBILJEŢAVANJE VINA I VOĆNIH VINA . broj SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAĈKA INSPEKTORA CESTA SLUŢBENA ISKAZNICA INSPEKTORA SIGURNOSTI ŢELJEZNIĈKOG PROMETA SLUŢBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ŢIĈARA ZA PRIJEVOZ OSOBA 77/1999.. 2 SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAK URBANISTIĈKOG INSPEKTORA Pravilnik o sluţbenoj iskaznici i znaku urbanistiĉkog inspektora (Narodne novine..) MINISTARSTVO ZDRAVLJA Br.. broj 100/2004. 88/2010.. listopada 2013. broj 67/2008.. 1 2 3 4 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca Pravni izvor SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAĈKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (Narodne novine... 87/2009..) MINISTARSTVO KULTURE Br. 55/2011. broj 96/2003.. 139/2010.promjer 22mm Pravni izvor 2 MARKICE ZA OBILJEŢAVANJE VINA I VOĆNIH VINA . 151/2003.. Zakon o gradnji (Narodne novine.) HR VA 1 3 Br. broj 47/2012. broj 66/2008.. 45/2009..

1 2 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAK INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAK INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE Pravni izvor Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca SLUŢBENA ISKAZNICA GEODETSKOG INSPEKTORA Pravni izvor Zakon o drţavnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine.. listopada 2013.). broj 152/2008.AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST Savska cesta 31. 1 Naziv zaštićenih isprava i obrazaca SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAĈKA INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Pravni izvor Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine.) DRŢAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Br.) Stranica 22 od 22 . broj 16/2007.. 124/2010.) MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Br. ZAGREB Popis 1.) DRŢAVNA GEODETSKA UPRAVA Br. broj 70/2005... broj 116/2008. 1 SLUŢBENA ISKAZNICA I ZNAĈKA INSPEKTORA DRŢAVNOG INSPEKTORATA Zakon o Drţavnom inspektoratu (Narodne novine. broj 110/2007. broj 28/2010. 139/2008. 123/2008. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine. 49/2011.) Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine.. 57/2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful