Reglementare din 21/04/2003

http://www.legestart.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2...

indaco.ro |

INDACO.RO

C UTARE

MONITOARE OFICIALE

NOUT #I

NAVIGARE

DOMENII

Bine a i venit! Serviciul de acces online la cea mai mare baz! legislativ! din România!

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Reglementare din 21/04/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 576bis din 12/07/2003 Reglementare tehnica "Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri", indicativ GP-073-02

Afi$eaz! tematicile actului Lista de acte similare ...

Actele din baza legislativ$ LegeStart sunt afi&ate în forma în care au fost publicate în Monitorul Oficial. Pentru a verifica ultimele modificari aduse acestui act, accesati serviciul online Indaco Lege (apasati aici) Aboneaz$-te acum la Indaco Lege!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $GHID DE PROIECTARE %I EXECU(IE A $Indicativ: $ $PLACAJELOR CERAMICE EXTERIOARE $Revizuie+te +i extinde $ $APLICATE LA CL-DIRI $Normativul C 202-80 $ 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2

1. Obiect i domeniu de aplicare Prezentul ghid cuprinde principiile de proiectare, alc#tuire i execu&ie ale placajelor ceramice exterioare, executate cu pl#ci ceramice glazurate sau neglazurate presate sau extrudate, aplicate prin lipire cu diverse produse speciale, destinate cl#dirilor civile (locuin&e, social-culturale etc.) i cl#dirilor industriale, f#r# factori poluan&i deosebi&i. Ghidul se adreseaz# proiectan&ilor, executan&ilor i altor factori interesa&i în acest tip de lucr#ri. 2. Referin&e normative EN 12004: Adezivi pentru pl#ci ceramice. Defini&ii i specifica&ii SR EN 87: Pl#ci i dale ceramice pentru pardoseli i pere&i. Defini&ii, clasificare, caracteristici, marcaj SR EN 100: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la încovoiere SR EN 101: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea durit#&ii superficiale dup# scara MOHS SR EN 103: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea dilat#rii termice liniare SR EN 104: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la oc termic SR EN 105: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la harisare. Pl#ci i dale glazurate SR EN 106: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei chimice a pl#cilor neglazurate SR EN 121: Pl#ci i dale ceramice extrudate cu absorb&ie redus# de ap# (E =< 3%) Grupa A I SR EN 122: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei chimice. Pl#ci glazurate SR EN 163: Pl#ci i dale ceramice. Luarea probelor i condi&ii de recep&ie SR EN 176: Pl#ci i dale ceramice presate uscat cu absorb&ie redus# de ap# (E =< 3%) Grupa B I SR EN 177: Pl#ci i dale ceramice presate uscat cu absorb&ie redus# de ap# (3% < E =< 6%) Grupa B IIa SR EN 186/1: Pl#ci i dale ceramice. Pl#ci i dale ceramice extrudate cu absorb&ie de ap# 3% < E =< 6% (Grupa A IIa). Partea 1 SR EN 186/2: Pl#ci i dale ceramice. Pl#ci i dale ceramice extrudate cu absorb&ie de ap# 3% < E =< 6% (Grupa A IIa). Partea 2 SR EN 202: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la înghe& SR EN ISO 10545-1: Pl#ci i dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor i condi&ii de recep&ie SR EN ISO 10545-2: Pl#ci i dale ceramice. Partea 2: Determinarea dimensiunilor i calitatea suprafe&ei SR EN ISO 10545-3: Pl#ci i dale ceramice. Partea 3: Determinarea absorb&iei de ap# SR EN ISO 10545-4: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la încovoiere SR EN ISO 10545-8: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea dilat#rii termice liniare SR EN ISO 10545-9: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la oc termic SR EN ISO 10545-12: Pl#ci i dale ceramice. Determinarea rezisten&ei la înghe&. ISO 13006: Pl#ci ceramice. Clasificare STAS 3050: Gresie ceramic#. Încerc#ri fizice, mecanice i chimice STAS 6200/17: Pietre naturale pentru construc&ii. Determinarea comport#rii la ac&iunea agen&ilor atmosferici. 3. Defini&ii. Terminologie 3.1. Adezivi Substan&e nemetalice, capabile s# uneasc# materiale prin lipirea suprafe&elor (adeziune) astfel încât s# se realizeze o rezisten&# intern# adecvat# (coeziune). 3.2. Chituri Produse pe baz# de lian&i mic ti (anorganici i organici) sau numai pe baz# de lian&i organici în amestec cu materiale de umplutur#, utilizate pentru umplerea rosturilor rigide i elastice ale placajelor ceramice. 3.3. Dimensiuni modulate Dimensiuni ale pl#cilor egale cu modulul de baz# M (a se vedea ISO 1006 în care M = 100 mm), cu multiplii acestuia 2M, 3M i 5M sau cu submultiplii lui, cu excep&ia pl#cilor cu suprafa&a mai mic# de 9000 mm2. 3.4. Dimensiuni nemodulate Dimensiuni care sunt comercializate curent în &#rile membre CEN, cu excep&ia celor modulate.

1 of 10

5/22/2006 6:46 PM

caracterizat prin transformarea reversibil# a acestora din geluri în soluri (fluidizare) sub ac&iunea unor ac&iuni mecanice i invers.5.5 . Placajele ceramice exterioare aplicate prin lipire Finisaje ob&inute prin acoperirea suprafa&elor exterioare ale pere&ilor cl#dirilor cu pl#ci ceramice.dup# absorb&ia de ap#: conform tabel 1. turnare sau alte procedee.. dup# încetarea acestor ac&iuni. având laturi rectilinii sau neregulate. Amestecul este gata de utilizare. Pl#ci ceramice exterioare Dale sub&iri realizate din argil#.: silice.Reglementare din 21/04/2003 http://www.7.1. de regul# f#r# adaos de ap#. aceste produse sunt concepute în func&ie de dimensiunile rosturilor. 3. (de ex.). care se adaug# la locul de punere în oper#. glazurate sau neglazurate (SR EN 176) $ 7!!!!!!8!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $B IIa $ 3 . Pl#cile ceramice neglazurate includ i pl#cile ceramice din gresie por&elanat# . . Tixotropie Fenomene specifice sistemelor coloide structurate. 3.pl5ci ceramice presate. Harisare Formarea de fisuri. 4.3.pl#ci ceramice vitrifiate în întreaga lor mas#. glazurate sau neglazurate (SR EN 121)$ 7!!!!!!8!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $A IIa $ 3 .12.10. Se usuc# apoi i se ard la temperatur# înalt#. 4. glazurate sau neglazurate $ $ $ $ (SR EN 186/1) (SR EN 186/2) $ 0!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 4. respectiv o component# în pulbere pe baz# de ciment. conform re&etei indicat# de produc#torul s #u.pl5ci ceramice extrudate.2. amestecare. prin presare. de peste 1200'C. .. %$ $ 7!!!!!!8!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ B Ia $ =< 0.. Dubl# coacere (Pl#ci ceramice ob&inute prin) Pl#ci ceramice glazurate la care stratul de baz# i glazura sunt supuse coacerii în dou# etape succesive 3.5 $. sortare.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2. în propor&iile indicate de produc#tor.2.dup# dimensiuni: pl#ci ceramice cu dimensiuni modulate sau nemodulate.. silice. acestea din urm# putând fi realizate prin monocoacere sau dubl# coacere. carbona&i. Proprietatea este utilizat# în mod favorabil în cazul adezivilor pentru placaje. r# ini polimerice i diver i aditivi organici pentru tixotropie. materiale de umplutur#.dup# form#: pl#ci ceramice dreptunghiulare.pl5ci ceramice presate. 3. extrudare.3. fondan&i. nisip etc. sunt prelucrate de obicei la temperatura ambiant#. diver i aditivi organici i o component# lichid# pe baz# de r# ini organice-înt#ritorul-care se adaug# la locul de punere în oper# pentru înt#rirea i reticularea acestora. nisip etc. Chituri pentru rosturi elastice 2 of 10 5/22/2006 6:46 PM . materiale de umplutur# (de ex. banda de past# ob&inut# fiind t#iat# în pl#ci de lungime prestabilit#.. Adezivi pe baz# de lia&i minerali Ace tia pot fi: a) monocomponen&i (MC). la locul de punere în oper#. materiale de umplutur# (de ex. 3. b) bicomponen&i. 6 $. limitat# la suprafa&a glazurat# a unei pl#ci ceramice. p#trate sau cu alte forme geometrice. 3. Produse pentru lipire 4. aceste mortare se livreaz# sub form# de pulbere. Adezivi în dispersie (D): amestec de lian&i organici sub forma unor dispersii apoase de polimeri. Glazur# Înveli cu caracter vitros care este practic impermeabil. Observa&ie: R# ina organic # poate fi procurat# i separat. care dup# concasare. pot fi glazurate i neglazurate. la temperaturi înalte. Chituri pentru tratarea rosturilor 4.: silice. coloran&i i alte materii prime minerale.9.. Monocoacere (Pl#ci ceramice ob&inute prin) Pl#ci ceramice glazurate la care stratul de baz# i glazura sunt supuse concomitent coacerii. 4.2.15 mm). Pl#ci ceramice Pl#cile ceramice la care se refer# prezentul ghid se clasific# astfel: . Pl#cile ceramice exterioare pot fi neglazurate (UGL) sau glazurate (GL). 3$. cu muchii ascu&ite sau rotunjite. de diferite forme i dimensiuni montate cu diverse produse speciale (produse de lipire. carbona&i.pl5ci ceramice presate. Adezivi pe baz# de r# ini reactive (R): produse bicomponente. cu componente predozate (BC). carbona&i.6. 3. Sunt fabricate în diverse culori. introduse în tipare i supuse unei presiuni ridicate. 3. . Chituri pentru rosturi rigide Produse speciale realizate sub form# de pulbere. re&inere de ap# etc. respectiv pentru rosturi reduse (=< 2 mm) sau pentru rosturi largi (2 mm .). 4. Pl#ci ceramice presate Pl#ci ceramice ob&inute din materii prime sub form# de pulbere sau particule de mici dimensiuni. urmând a fi amestecate cu ap#. re&inere de ap# etc. Tabel 1: Grupele de absorb&ii de ap# pentru diversele tipuri de pl#ci ceramice exterioare !!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $Indice$Absorb3ia$ Tipuri de pl5ci ceramice indicate pentru placaje exterioare $ $Grup5 $de ap5.3.3. umezire. Pl#ci ceramice extrudate Pl#ci ceramice a c#ror mas # se fasoneaz# în stare plastic# într-un extruder.2. 4. pe baz# de ciment. unde împiedic # tendin&a de curgere pe vertical# a acestora dup# aplicare. nisip etc.legestart. cu refacerea structurii vâscos-elastice. aditivi organici i umpluturi minerale.13. i o component# lichid# din r# in# sintetic# (organic#).2.2.1. care se amestec # la locul de punere în oper# cu ap# sau eventual cu o component# lichid# pe baz# de r# ini sintetice (organice).: silice. glazurate sau neglazurate (SR EN 177) $ 7!!!!!!8!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ A I $ =< 3 $. 3. glazurate sau neglazurate (ISO 13006) $ 7!!!!!!8!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ B Ib $0.. etc. 6 $.8. fiind utilizat# la prepararea mortarelor adezive la locul de punere în oper#.) i diver i aditivi organici pentru tixotropie. chituri).pl5ci ceramice extrudate. Produse utilizate la executarea placajelor ceramice exterioare 4. alc#tuite dintr-o component# pe baz# de r# ini sintetice (organice) reactive.1.dup# tehnologia de fabrica&ie: pl#ci ceramice presate sau extrudate.. având aspectul unui fir de p#r. în diverse culori.11.

PROIECTAREA PLACAJELOR CERAMICE EXTERIOARE 5.destina&ia cl#dirii respective. proiectantul de specialitate va respecta reglement#rile prezentului ghid i a celor conexe &inând cont de specifica&iile de performan&# ale placajelor ceramice exterioare (tabelul 2). MB) $ A $ $ $ $ $ $Aplicarea unei for3e $N .distan3a dintre axele $ $ $ $dintr-o $ $la mijlocul distan3ei între $reazemelor (mm) $ $ $ $exploatare $ $reazemele ei.data termin#rii execu&iei suportului placajului.solicit#rile la care va fi supus placajul în timpul exploat#rii. Comportare $: rezisten3a la $: SR EN 196-1 (pentru chituri $ 3 F L $ $ $ $satisf5c5toare la$încovoiere R(I) $rigide) $sigma (f) = !!!!!! (N/mm2 $ $ $ac3iuni ale $(pentru chituri $Aplicarea pe o epruvet5 $ 2 b h2 $ $ $ $agen3ilor $rigide) $sprijinit5 pe 2 reazeme $unde: $ $ $ $mecanici $ $orizontale. Produse pentru ajustarea adâncimii rosturilor Produse speciale sub form# de cordoane din materiale plastice. 10/1995 (pe elementele componente i pe ansamblu) !!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!! $Nr.1. de posibilitatea racord#rii suprafe&elor placate cu cele adiacente.. realizate sub form# de paste tixotropice. .cerin&ele utilizatorului. MB) $ 3 F L $ $ $ $satisf5c5toare la$încovoiere R(I) $: SR ISO 178 (pentru AP) $sigma (f) = !!!!!! (N/mm2 $ $ $ac3iuni ale $ $Aplicarea pe o epruvet5 $ 2 b h2 $ $ $ $agen3ilor $ $sprijinit5 pe 2 reazeme $unde: $ $ $ $mecanici $ $orizontale. . a unor for3e $F . Proiectarea de specialitate a placajelor ceramice exterioare se realizeaz# în func&ie de tema de proiectare elaborat# de c#tre beneficiar. pe baz5 de ciment) $F = ! N/mm2 $ 3 of 10 5/22/2006 6:46 PM .structura stratului suport al placajului.grosimea epruvetei (mm)$ $ $ $produsele de 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $lipire $: rezisten3a la $: SR EN 196-1 (pentru $ N $ $ $ $ $compresiune R(C) $produsele de lipire pe baz5 de$F = ! N/mm2 $ $ $ $ $ $ciment MCP.pl5ci ne $ $ $ $ $epruvetelor cu ajutorul unor $ $ min.1.pl5ci gl $ $ $ $suprafe3ei $: SR EN 101 $ $ min.dimensiunile suprafe&elor ce urmeaz# s# fie placate. uniform cresc5toare$L . pân5 la rupere +i $ $ $ $ $ $ $înregistrarea efortului $ $ $ $ $ $ $corespunz5tor $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $c.2. tiocolice.grosimea epruvetei (mm)$ $ $ $chituri 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: rezisten3a la $: SR EN 196-1 (pentru chituri $ N $ $ $ $ $compresiune R(C) $rigide. Sunt fabricate în diverse culori. . Principii privind proiectarea placajelor ceramice exterioare 5. pe baz# de elastomeri (r# ini siliconice. . uniform cresc5toare$L .3. $ $ perfor $ $ Legea $ $ $ principiul metodei) $ $ $ $ 10/95 $ $ $ $ $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6 7!!!!8!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ 1 $Siguran3a $a.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2.l53imea epruvetei(mm) $extrudate $ $ $normal5) . pîn5 la rupere $b . a unor for3e $F . 5.distan3a dintre axele $ $ $ $dintr-o $ $la mijlocul distan3ei între $reazemelor (mm) $ $ $ $exploatare $ $reazemele ei.).pentru$ $ $h .pentru$ $ $h .). 6 $ $ $ $ $minerale cu duritate definit5 $ $ $ $ $ $ $prin scara MOHS $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $b. Produse speciale elastice. $ Cerin3e $ Condi3ii $ Criterii de $ Metoda de determinare $ Formule de calcul $ Nive $crt.Reglementare din 21/04/2003 http://www. 5. utilizate în scopul mic or#rii adâncimii prea mari a unor rosturi elastice (ex: cordon pe baz# de polietilen# expandat#). care trebuie s# cuprind#: . poliuretanice etc.for3a de rupere (N) $ $ $ $(provenite $ $verticale.. rezistente la factorii de mediu exterior.l53imea epruvetei(mm) $ $ $ $normal5) . . Tabelul 2: Specifica&ii de performan&# ale placajelor ceramice exterioare conform cerin&elor din Legea nr. Comportare $: rezisten3a la $: STAS 3050 $ 3 F L $: Pl5ci ce $ $în $satisf5c5toare la$încovoiere $: SR EN 100 $delta = !!!!!! (N/mm2) $presate Gr $ $exploatare $ac3iuni ale $ $Aplicarea pe o epruvet5 $ 2 b h2 $delta >= 2 $ $ $agen3ilor $ $sprijinit5 pe 2 reazeme $unde: $: Pl5ci ce $ $ $mecanici $ $orizontale.legestart.for3a de rupere (N) $ $ $ $(provenite $ $verticale. a unor for3e $F .3.pentru$ $ $h .2. 4.grosimea epruvetei (mm)$Grupa A II $ $ $pl5cile ceramice $ $ $ $delta >= 1 $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: duritatea $: STAS 3050 $ $.1. Pentru ob&inerea unei fa&ade cu aspect corespunz#tor atunci când se prev#d placaje par&iale. pîn5 la rupere $b .aria suprafa3ei (mm ) $ $ $ $ $ $cresc5toare pe epruvete de 4 x$ $ $ $ $ $ $4 x 16 cm. 5. La alc #tuirea documenta&iei de execu&ie pentru placaje ceramice exterioare. în#l&imea pere&ilor placa&i.distan3a dintre axele $delta >= 2 $ $ $dintr-o $ $la mijlocul distan3ei între $reazemelor (mm) $: Pl5ci ce $ $ $exploatare $ $reazemele ei.for3a de rupere (N) $presate Gr $ $ $(provenite $ $verticale.1. proiectan&ii vor &ine seama la proiectare.$ conform $ tehnice $ performan35 $ (reglementare tehnic5. La concep&ia placajelor ceramice exterioare se vor avea în vedere specifica&iile lor de performan&# (tabel 2 i 3) i se vor respecta principiile lor de alc#tuire (pct. uniform cresc5toare$L .l53imea epruvetei(mm) $ $ $ $normal5) . Comportare $: rezisten3a la $: SR EN 196 (pentru MCP.for3a de rupere (N) $ 2 $ $ $ $ $concentrate uniform $A . 5 $ $ $ $(scara MOHS) $Zgârierea suprafe3ei $ $. natura materialelor ce îl alc#tuiesc. pîn5 la rupere $b .

$ $exfolieri.C. $ $ini3ial5 c $ $. baze. privi $ceramice $ $intensit53ii modific5rilor la $ $clasificar $ $ $contactul cu diferite solu3ii $ $AA . men3inerea lor sub $ $ $ $ $ap5 curg5toare 7 zile.schimb $ $ $ $ $vizibil5 d $ $ $ $ $C .$ $ $ $ $în N $ $ $ $ $l = lungimea suprafe3ei de $ $ $ $ $aderare a chitului.. pl5ci ceramice glazurate: $ $-clasa AA $satisf5c5toare la$chimic5 la factori $: STAS 3050 $ $contactul $ac3iuni ale $poluan3i $: SR EN 122 $ $diferite s $agen3ilor chimici$ $Se determin5 prin încerc5ri $ $acizi.for3a de rupere (N) $ $ $ $cresc5toare pe epruvete de 4 x$A .$ $ $ $suport sau apari3ia $în N $ $ $ $discontinuit53ilor în chit.degrad $ $ $ $ $a suprafe3 $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $Pt. Comportare $: aderen35 la $: SR EN 1324-97 $ N $sigma (S)> $satisf5c5toare la$mortar la eforturi $M5surarea for3ei de trac3iune $sigma (S) = !! N/mm2 $ +i $ac3iuni ale $normale de $necesar5 pentru desprinderea $ A $aderen3a l $factorilor $trac3iune (pe $epruvetei lipite pe suport +i $N .nici $ $ $de acizi. $ $Obs.dup5 7 zile $ $ $ $ $condi3ionare + 14 $ $ $ $ $zile de men3inere $ $ $ $ $la temperatura de $ $ $ $ $+60. constând $ $ $ $ $în imersarea în ap5 rece. 100% $ $ l x h $ $ $alungire (pentru $ $F = for3a corespunz5toare $ $ $chituri elastice) $ $desprinderii sau fisur5rii. urmat5 $ $ $ $ $de fierberea lor 30 min +i $ $ $ $ $apoi observarea eventualelor $ $ $ $ $deterior5ri. s5ruri. $ $ $ $ $stratul de $ $ $ $ $schimb5ri $ $ $ $ $etc. 50%.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2. s5ruri timp de$ $ $ $ $28 zile. $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $e.degrad $ $ $ $ $par3ial5 a $ $ $ $ $suprafe3ei $ $ $ $ $D . $ $ceramice $Supunerea epruvetelor la 10 $ $sfarâm5tur $ $ $cicluri alternante.for3a de rupere (N) $dup5 supun $atmosferici $epruvete martor): $calcularea efortului $A . pl5ci ceram.dup5 25 cicluri $ $ $ $ $de înghe3-dezghe3 $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $: rezisten3a la $: STAS 3050 $ $S5 reziste $ $cicluri de $: SR EN 102 $ $cicluri de $ $înghe3-dezghe3 a $Supunerea epruvetelor la $ $înghe3-dez $ $pl5cilor ceramice $varia3ii ciclice de $ $deterior5r $ $(glazurate +i $temperatur5 de la +15.legestart. neglazurate: $ $S5 reziste $ $ $: SR EN 106 $ $modific5ri $ $ $Se determin5 prin imersarea $ $cerin3elor $ $ $epruvetelor în diverse solu3ii$ $ $ $ $de acizi. baze.) $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $: rezisten3a la +oc$: STAS 3050 $ $Nu se admi $ $termic a pl5cilor $: SR EN 104 $ $cr5p5turi. în mm $ $ $ $ $h = l53imea suprafe3ei de $ $ $ $ $aderare a chitului. $ $modificare $ $ $ $ $A . în diverse $ $s5 nu dife $ceramice $la cicluri $condi3ii.C $ $ $ $ $. baz $pentru pl5cile $ $succesive +i observarea.Reglementare din 21/04/2003 http://www. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $Aplicarea unei for3e $ A $ $ $ $concentrate uniform $N .aria suprafa3ei (mm2) $ $ $ $4 x 16 cm. în mm $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $d. $l = lungimea suprafe3ei de $ $ $ $ $aderare a chitului.pe probe nesupuse$corespunz5tor. Comportare $: rezisten3a $Pt.C la $ $(pierderi $ $neglazurate) $-20.u+oare $ $ $ $ $de aspect $ $ $ $ $B . pân5 la rupere +i $ $ $ $ $înregistrarea efortului $ $ $ $ $corespunz5tor $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $: rezisten3a la $: STAS 8622 $ F $ cel pu3i $ $întindere +i $Supunerea la întindere a $R(i) = !!!!! N/mm2 $ $ $alungirea la rupere$epruvetelor +i înregistrarea $ l x h $ $ $(pentru chituri $for3ei la care se produc $F = for3a corespunz5toare $ $ $elastice) $desprinderea chitului de pe $desprinderii sau fisur5rii. în mm $ $ $ $ $h = l53imea suprafe3ei de $ $ $ $ $aderare a chitului.aria suprafa3ei (mm2) $c5ldur5 sa $pentru placajele $.dup5 21 zile de $ $ $de -30% $ $men3inere în ap5 $ $ $ $ $. în mm $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $: modulul de $: STAS 8622 $ F $ $ $elasticitate la $ $M = !!!!! N/mm2 $ $ $25%.. $ $ 4 of 10 5/22/2006 6:46 PM .

$ $pe suport.grupa II $ $ $ $ $ $ $ 3% <E =< 7!!!!8!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: impermeabilitatea$NE 001-96 $ $Penetra3ia $ $ $ $mortarului de $STAS 3519 $ $p < 100 g/ $ $ $ $lipire. sub o $ $glazurat5 $ $ $ $ $presiune ridicat5 dat5. $ $suprafa35 $ $ $ $ $mucegaiuri. +i $ $ $ $ $ $ $m5surarea procentului de $ $ $ $ $ $ $suprafa35 acoperit5 de $ $ $ $ $ $ $bacterii sau a grosimii $ $ $ $ $ $ $stratului de "fouling" în $ $ $ $ $ $ $cazul ciupercilor sau $ $ $ $ $ $ $mucegaiurilor. în $ $ceramice. $ $ $ $ $observarea eventualelor $ $ $ $ $ $ $modific5ri de aderen35 prin $ $ $ $ $ $ $cioc5nire $ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: coeficientul de $: SR EN ISO 10545-8 $ $: Pl5ci pr $ $ $ $dilatare termic5 $M5surarea dilat5rii termice $ $ max.m1 $E =< 0. chituri)$determin5rii combustibilit53ii$ $a cl5diril $ $ $ $ $materialului. $ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: rezisten3a $: STAS 3050 $ $Nu se admi $ $ $ $glazurii pl5cilor $: SR EN 105 $ $apari3ia h $ $ $ $ceramice la $Supunerea pl5cilor întregi la $ $pe suprafa $ $ $ $harisare $ac3iunea vaporilor. $ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: rezisten3a la $: STAS 3050 $ $Nu se admi $ $ $ $varia3ii bru+te de $Supunerea pl5cilor ceramice $ $10 cicluri $ $ $ $temperatur5 a $înzidite pe suporturi din $ $cioc5nirea $ $ $ $placajelor ceramice$beton cu adezivul recomandat $ $s5 se cons $ $ $ $ $la 10 cicluri alternante. Comportare $: rezisten3a la $Se determin5 printr-o metod5 $ $S5 reziste $ $ $satisf5c5toare $ac3iuni biologice $constând în încerc5ri $ $modific5ri $ $ $fa35 de agen3ii $(pentru produsele $succesive la contactul cu $ $structur5 $ $ $biologici $de lipire. duratei fl5c5rii$ $ $ $ $ $ $+i opacit53ii fumului emis $ $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ 3. 8 dB $ $împotriva $izola3ia la $la zgomot aerian $: STAS 10 046/1 $ $Rezultatul $ $zgomotului $zgomot aerian $ $ $ $folose+te $ $ $ $ $ $ $proiectare $ $ $ $ $ $ $a cl5diril 0!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!! Tabelul 3: Specifica&ii de performan&# ale placajelor ceramice exterioare conform cerin&elor complementare !!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $ Cerin3e $ $ $Metoda de determinare $ $ $complementare$ Condi3ii tehnice $Criterii de performan35$(reglementare tehnic5. $Siguran3a $Comportare $: clasa de $: STAS 11357 $ $Rezultatul $ $la foc $corespunz5toare $combustibilitate $Încadrarea în diferite clase $ $folose+te $ $ $la foc $(pentru produsele $de combustibilitate pe baza $ $proiectare $ $ $ $de lipire. chituri)$diferite microorganisme. Contribu3ia la$: absorb3ia de ap5 $: STAS 3050 $ m2 . 9 M $ $ $ $linear5 al pl5cilor$liniare pentru temperaturi $ $: Pl5ci ex $ $ $ $ceramice $cuprinse între temperatura $ $ max. $ $ $ $ $autoclav5 +i apoi examinarea $ $ $ $ $ $ $lor din punctul de vedere al $ $ $ $ $ $ $prezen3ei hariselor.C $ $ $ $ $ $radia3ii UV pentru $: STAS 6200/17 (prin adaptare)$ $S5 reziste $ $ $ $pl5ci ceramice +i $se supun epruvetele la $ $modific5ri $ $ $ $chituri $radia3ii UV timp de 120 ore $ $culoare vi $ $ $ $ $(15 cicluri a 8 ore). 10 $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $ $: rezisten3a la $ambiant5 +i 100. chiturilor $ $ $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ 4..$ Nivel de performan35 $ $ $ $ $ principiul metodei) $ $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 5 of 10 5/22/2006 6:46 PM . de $ $desprinder $ $ $ $ $ap5 cald5 +i ap5 rece..legestart.$Obs. $Protec3ia $a. privi $ $ $ $ $prealabil +i apoi saturat5 cu $în grame $clasificar $ $ $ $ $ap5 prin imersare în diferite $m2 = masa epruvetei $SR EN 87: $ $ $ $ $condi3ii de presiune +i $saturate în condi3ii date $: absorb3i $ $ $ $ $temperatur5 $în grame $. se $ $gradul de $ $ $ $ $m5soar5 gradul de reflexie. dup5 $ $ $ $ $ $ $aplicarea unui colorant pe $ $ $ $ $ $ $suprafa3a glazurat5.Reglementare din 21/04/2003 http://www. $ $m5surat s5 $ $ $ $ $înainte +i dup5 expunere. $Protec3ia $Contribu3ia la $: indice de izolare$: STAS 6161 $ $min. dup5 4 $ $ $ $ $ $ $s5pt5mâni de expunere $ $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ 2. $ $ $ $ $urmat5 de men3inerea în etuv5.$ $ $ $ $ $ $în anumite condi3ii de $ $ $ $ $ $ $temperatur5 +i timp.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2. ciuperci etc. $ $cu mai mul $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!! $ $ $g.5% p $ $termic5 +i $izola3ia: la ap5 $a pl5cilor ceramice$: SR EN 10545-3 $E= !!!!!!! 100 (%) $pl5cile ce $ $hidrofug5 $ $ $M5surarea prin cânt5rire a $ m1 $por3elanat $ $ $ $ $cantit53ii de ap5 absorbit5 $unde: $E =< 3% $ $ $ $ $(E) de epruveta uscat5 în $m1 = masa epruvetei uscate.grupa I: $ $ $ $ $ $ $: absorb3i $ $ $ $ $ $ $.

2 mm $ $ $placajelor ceramice $în ansamblu $ $m5sura3i cu rigla de 0. desenelor$ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ $d. s#n#tatea oamenilor i protec&ia mediului. $ $ $culorilor..2.2.3. Placajele ceramice prin concep&ia lor de alc#tuire trebuie s# asigure: . . .1. Stratul suport poate fi realizat cu tencuieli din mortare tradi&ionale pe baz# de ciment sau din mortare predozate minerale sau organice.pl#ci ceramice. Principii de alc #tuire a placajelor ceramice exterioare 5. . Se recomand# ca în cazul suporturilor mai pu&in poroase sau vechi. Tabel 4: Alegerea produsului de lipire i tehnologiei lui de aplicare în func&ie de suport i suprafa&a S a pl#cilor ceramice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!# $ Strat suport $ Absorbante1) $Neabsorbante2)$ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!"!!!!"!!!!9 $Produse de lipire $ MC $ BC. etc. Nu se admite sub nici un motiv aplicarea pl#cilor ceramice pentru exterior direct pe suport din beton sau zid#rie. Placajele ceramice pot contribui la protec&ia termic#. D $R5) $BC5)$D5) $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!1!!!!1!!!!9 $Mod de punere $TS3)$ S <= 100 cm2 $ S <= 100 cm2 $ $în oper5 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!9 $ $TD4)$100 cm2 < S <= 300 cm2$ S > 300 cm2 $ S > 100 cm2 $ 0!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!2 1 2 3 Legend#: ) Suporturi absorbante: tencuieli minerale ) Suporturi neabsorbante: tencuieli organice ) TS: produs de lipire aplicat în "tehnologie simpl#".Reglementare din 21/04/2003 http://www.A. Asigurarea $: Abateri de culoare. Principalele criterii de alegere sunt: ( Natura stratului suport (mineral sau organic).siguran&a la foc.C.$ $ceramic $dimensiunilor. 5.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2. . iar cele din mortare predozate vor respecta indica&iile produc#torului. f#r# executarea unui strat de tencuial# corespunz#toare (sub&ire sau groas#). precum i de cerin&ele specifice diverselor lucr#ri. Asigurarea $: Abateri de l53ime sau$Prin constat5ri $Nu se admit abateri de l53ime $ $ $uniformit53ii $de la rectangularitate $vizuale $sau de la rectangularitate a $ $ $rosturilor $a rosturilor $ $rosturilor $ 0!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 5.2.igiena.4. din materiale cu coeficien&i de dilatare termic# diferi&i sau dac# situa&ia de fapt impune o grosime mai mare de 25 mm. conform tabel 4.siguran&a în exploatare.produse de lipire. SR 186/2 $ $ $rectangularit53ii +i7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ $ortogonalit53ii $: Abateri de planeitate$: SR EN 10545-2 $ '' $ $ $muchiilor $ale pl5cilor ceramice $ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ $ $: Abateri privind $: SR EN 10545-2 $ $ $ $ $rectangularitatea $ $ '' $ $ $ $muchiilor $ $ $ $ $ $pl5cilor ceramice $ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ $ $: Abateri privind $: SR EN 10545-2 $ $ $ $ $ortogonalitatea $ $ '' $ $ $ $muchiilor pl5cilor $ $ $ $ $ $ceramice $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ $b.C. . $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ $c. groase i sub&iri" indicativ NE 001-96. aplicate pe beton monolit sau prefabricat sau pe zid#rie din c#r#mid#. Asigurarea $: Abateri de la $Prin m5sur5tori $Max. se vor lua m#suri de împiedicare a p#trunderii vaporilor de ap# prin prevederea de bariere contra vaporilor sau m#suri de eliminare a acestora prin prevederea unor canale de ventila&ie. conform SR EN 176. amorse.2 m.. conform tabel 5.2. s# se utilizeze produse de lipire de tip R sau BC. privind flexibilitatea. Alegerea produselor de lipire..legestart. B. ( Dimensiunile pl#cilor ceramice i absorb&ia de ap# a pl#cilor ceramice. porozitatea i vechimea acestuia. conform prevederilor din "Normativ privind executarea tencuielilor umede. 3 mm m5sura3i cu $ $ $planeit53ii de $planeitate ale $+i verific5ri cu $dreptarul de 2 m rotit în $ $ $ansamblu a $suprafe3elor placate $dreptarul de 2 m $toate direc3iile +i max.2 se face în func&ie de indica&iile din fi a lor tehnic# i &inând cont de performan&ele acestora.strat suport.2. Asigurarea $: Abateri dimensionale $: STAS 3050 $Func3ie de m5rimea suprafe3ei $ $aspectului $planeit53ii pl5cilor$ale pl5cilor ceramice $: SR EN 10545-2 $pl5cilor ceramice +i modul de $ $placajului $ceramice. $ $ $SR EN 177. prezentate la pct. 5.A.chituri pentru rosturi rigide i elastice. SR 186/1. Observa&ie: La proiectarea placajelor ceramice pe fa&ade ce închid la interior spa&ii cu procese umede. În cazul în care stratul suport este realizat din B... temperatura existent# la aplicare etc. a $ $ $fabrica3ie. numai pe stratul suport 6 of 10 5/22/2006 6:46 PM . $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $Asigurarea $a. Placajele ceramice exterioare sunt alc#tuite din: . ( În#l&imea pere&ilor placa&i. $Prin constat5ri $Nu se admit abateri de culoare$ $ $uniformit53ii $desen $vizuale $sau desen pe aceea+i fa3ad5. hidrofug# i acustic# a suporturilor lor. respectiv a spa&iilor interioare pe care acestea din urm# le delimiteaz#. 4.2. tencuielile din mortare tradi&ionale vor fi armate constructiv cu plase de arm#tur#. 5.

Func&ie de dimensiunile i tipul pl#cilor ceramice aceste rosturi variaz# între 2 mm i 15 mm. numai pe stratul suport ) TD: produs de lipire aplicat în "tehnologie dubl#". conform indica&iilor produc#torilor produselor implicate în realizarea placajelor ceramice. 3 x 3 m.BC $TS1)$ x $ x $ .sunt rosturi de contrac&ie-dilatare i trebuie prev#zute pentru: .. cât i pe placa ceramic# OBSERVA)IE: Alegerea tipului de adeziv.1. mm$L53imea rosturilor. B Ib se recomand# o l#&ime a rosturilor de minim 15 mm. $Dimensiunile pl5cilor. mm$ $crt. cât i pe placa ceramic# ) Alegerea tipului de adeziv.legestart.delimitarea/frac&ionarea suprafe&elor placate în general în panouri de cea. precum i &inând cont de deforma&iile datorate dilat#rii/contrac&iei pl#cilor ceramice.D. încadrate în grupa B Ia. privind performan&ele sale. b) Rosturi elastice .5.$ $ .sunt rosturile care se prev#d între pl#cile ceramice. rosturile elastice de frac&ionare trebuie s# fie de min. Tabel 6 !!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $Nr.. Tabel 5: Recomand#ri privind alegerea produsului de lipire i tehnologiei lui de aplicare în func&ie de în#l&imea pere&ilor placa&i !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $Suprafa3a pl5cilor$ S < 100 cm2 $100 cm2 < S <= 300 cm2$ S > 300 cm2 $ $ceramice $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!"!!!!!!!!!!!!8!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!"!!!!!!!!!!!!9 $Greutatea pl5cilor$<= 30$30 < G <= 40$<= 30$ 30 < G <= 40 $<= 30$30 < G <= 40$ $ceramice (kg/m2) $ $ $ $ $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!9 $În5l3imea $ F5r5 limit5 prev5zut5 $ Limitare la 28 m $ $pere3ilor placa3i $ $ $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $Tipul produsului $ $de lipire: $ 7!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!9 $. privind temperatura existent# la aplicare etc. în cazul în care este mai mare se va corecta prin 7 of 10 5/22/2006 6:46 PM . orientativ.MC $TS1)$ x $ $ . Rosturi rigide .5.Reglementare din 21/04/2003 4 http://www. Rosturi pentru placaje ceramice 5. mm$Adâncimea rosturilor. . de flexibilitatea suportului i de cerin&ele specifice diverselor lucr#ri.$ $ . R $TS1)$ x $ x $ .pentru pl#cile ceramice extrudate se recomand# o l#&ime a rosturilor de cel pu&in 6 mm. L#&imea rosturilor trebuie s# fie calculat# func&ie de caracteristicile de alungire/revenire ale chitului utilizat. în cazul în care deschiderea rosturilor structurale dep# e te capacitatea de alungire/revenire a chitului utilizat se întrerupe zona placat# în dreptul acestor rosturi. În cazul pl#cilor cu formate mari (S >= 1600 cm2).$ $ . R sau BC. 15 mm.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2.2. ) TD: produs de lipire aplicat în "tehnologie dubl#".$ $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!9 2 $ $TD )$ x $ x $ x $ x $ x $ x $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!9 $.preluarea eforturilor suplimentare în dreptul intersec&iilor elementelor structurale ale fa&adei cu plan eele. 5. Adâncimea rosturilor trebuie s# fie mai mic# sau cel mult egal# cu l#&imea acestora. se va face func&ie de indica&iile din fi a tehnic# a produsului. . .2. .racordarea marginilor zonelor placate cu zonele al#turate.urm#rirea rosturilor structurale. dimensiunile rosturilor sunt prezentate în tabel 6. MC.$ $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!9 $.$ $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!9 2 $ $TD )$ x $ x $ x $ x $ x $ x $ 0!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!2 1 2 5 ) TS: produs de lipire aplicat în "tehnologie simpl#". atât pe stratul suport.$ $ 7!!!!!!!!!!!!!8!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!8!!!!!!!!!!!!9 2 $ $TD )$ x $ $ .$ $ . D sau R precum i a tehnologiei sale de aplicare se va face i în func&ie de indica&iile din fi a tehnic# a produsului. atât pe stratul suport. BC.pentru formatele mari de pl#ci ceramice.$ $ $ $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 1 $ 100x100 $ 6 $ 2 $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 2 $ 150x150 $ 6 $ 3 $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 3 $ 100x200 $ 6 $ 4 $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 4 $ 200x200 $ 8 $ 3 $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 5 $ 200x300 $ 8 $ 6 $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 6 $ 250x250 $ 8 $ 6 $ 7!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 7 $ 300x300 $ 8 $ 6 $ 0!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 Observa&ii: .

5. Pentru tencuielile cu mortare tradi&ionale se va &ine cont de faptul c# uscarea se face în ritm de 1 cm grosime/s#pt#mân#. ( tocurile ferestrelor. Condi&ii tehnice care se impun executantului 6. Condi&ii tehnice ce se impun la utilizarea produselor de lipire: .3.i piard# performan&ele finale). .2. balcoane.. . 6. introducerea unor cordoane din materiale plastice speciale (ex: cordon pe baz# de polietilen# expandat#). chituri) i pe faze de execu&ie. Lucr#rile de execu&ie trebuie obligatoriu bazate pe respectarea strict# a documenta&iei tehnico-economice elaborat# de proiectant. fiind admise urm#toarele toleran&e: max.2. solbancurile. Execu&ia placajelor ceramice 6. cu ap# sau o component# lichid#): .2.s# permit# men&inerea performan&elor pl#cilor ceramice. Se va men&ine constant# înclinarea acesteia fa&# de suport pentru uniformitatea grosimii de aplicare a produsului de lipire. Placajele ceramice exterioare se execut# de c#tre personal specializat.2. 4. La execu&ia placajelor se va &ine seama de reglement#rile tehnice în vigoare. 6.3. inclusiv terase. nr. +30'C.4.3.condi&iile de umiditate necesare stratului suport pe care se execut# placajul ceramic exterior sunt dictate de materialul utilizat la lipire.1.durata de via&# (timpul în care produsul se poate utiliza f#r # s#. Tehnologii de aplicare a) Aplicare simpl# Produsul de lipire se aplic# uniform pe suport cu partea neted# a dri cei metalice.3. 6.2.2. func&ie de dimensiunile pl#cilor ceramice. 6. Orice modificare legat# de nivelul dot#rilor i posibilit#&ilor tehnologice de execu&ie trebuie s# fie însu it# de proiectant i acceptat# de beneficiar.legestart.. 6.timpul de amestecare i cel repaus al amestecului înainte de aplicarea mortarului pe suport.2. cât i în produsul de lipire.300 mm $ 8 mm $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ > 300 mm $ m5sur5 special5 $ 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 6.condi&iile de temperatur# . în lipsa altor preciz#ri. se va face în conformitate cu prevederile din "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr#rilor de construc&ii i a instala&iilor aferente" .2 m. 6.3.2. Principii privind execu&ia placajelor ceramice exterioare 6.1.executarea placajelor ceramice exterioare se va face numai dup# terminarea urm#toarelor lucr#ri referitoare la: ( învelitoarea cl#dirii. . Condi&ii tehnice ce se impun stratului suport: . respectiv la stratul suport i finisajul realizat.2.timpul deschis (timpul în care produsul aplicat nu formeaz# pelicul#). Condi&ii minime ce se impun la începerea lucr#rilor de placare: . iar înt#rirea la 28 zile. efectuându-se controlul calit#&ii pentru materialele utilizate la realizarea placajului (pl#ci ceramice.3. logii.re&eta de preparare (în cazul produselor amestecate la locul de punere în oper#. Trasarea se va face cu aparate i dispozitive de trasare adecvate. Preg#tirea produsului de lipire Se vor respecta indica&iile date de produc#tor în ceea ce prive te: . trebuie s# se asigure condi&iile de microclimat specifice fiec#rui tip de material.200 mm $ 6 mm $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 200 . Executarea lucr#rilor pe timp friguros.5.2.100 mm $ 4 mm $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 100 . La transportul i depozitarea materialelor. .s# fie stabil#.5. 6. 6.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2. b) Aplicare dubl# 8 of 10 5/22/2006 6:46 PM . .. certificate sau pentru care exist# agremente tehnice. Condi&iile de umiditate necesare stratului suport pe care se execut# placajul ceramic exterior sunt dictate de materialul utilizat la lipire. cu amenajarea scurgerilor în solu&ia definitiv#. La partea superioar# a schelei i pe toat# în#l&imea ei se va executa o acoperire provizorie de protec&ie din plasa special# confec&ionat# din mase plastice. 2 mm m#sura&i cu rigla de 0.3.s# aib# o temperatur# de +5'C . 3 mm m#sura&i cu dreptarul de 2 m rotit în toate direc&iile i max.1. Rosturile elastice se execut# atât la nivelul pl#cilor. care s# asigure o suficient# precizie pentru încadrarea în limitele admise.s# fie plane.s# împiedice dezvoltarea microorganismelor. produse de lipire. în conformitate cu reglement#rile specifice sau indica&iile produc#torilor de materiale.3. 6.1. la punerea în oper# a acestora i pân# la darea în exploatare.. .1. precum i cu indica&iile din fi ele tehnice ale produselor de lipire. Aplicarea pl#cilor ceramice pentru exterior se va face dup# detaliile de arhitectur# din proiect.aplicarea pl#cilor ceramice pentru exterior se va face respectând perioadele minime de înt#rire i de eliminare a umidit#&ii specifice mortarelor utilizate la realizarea tencuielilor suport. dac# nu exist# alte preciz#ri din partea produc#torului de produse de lipire.3.Reglementare din 21/04/2003 http://www. glafurile. apoi se revine imediat cu partea din&at# a acesteia. 6. curat# (lipsit# de praf sau impurit#&i ce ar putea afecta aderen&a). La execu&ia lucr#rilor se vor utiliza numai produse i procedee prev#zute în proiect. ( toate profilele. Tabel 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $ Dimensiunile pl5cilor $ M5rime din3i spatul5 $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ pân5 la 50 mm $ 3 mm $ 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 $ 50 . . Scule i dispozitive Produsele de lipire se aplic # pe suport i/sau pe pl#cile ceramice cu o dri c # metalic# din&at# cu din&ii având m#rimea cuprins# între 5-10 mm. precum i de datele furnizate de agrementele tehnice ale materialelor utilizate. trasându-se în prealabil liniile verticale i orizontale indicate în aceste detalii de la care se începe placarea.5.1.2.4. etc.3. conform tabelului 7.C16-84. EXECUTAREA PLACAJELOR CERAMICE EXTERIOARE 6.s# asigure conlucrarea cu placajul ceramic. Pl#cile ceramice se aplic# pe stratul suport cu produsele de lipire prezentate la pct. 6. Aplicarea produselor de lipire 6. . umiditatea maxim# a suportului trebuie s# fie de 4-5%.3. 6.1. 6.1.

7. 7.2. numai pe baza solu&iilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.se va verifica periodic conform indica&iilor de la pct. . dup# expirarea perioadei indicate (înainte ca materialele respective s# fac# priz# complet#).s# stabileasc # modul de tratare a defectelor ap#rute în exploatare. Produsul de lipire se aplic# pe suport conform indica&iilor de la pct. a defectelor i a neconcordan&elor ap#rute în fazele de execu&ie.solu&ionarea neconformit#&ilor. care sunt men&ionate pe ambalaj i în fi ele tehnice ale acestora.3 i în fi ele tehnice ale materialului utilizat la lipire. în lipsa altor informa&ii se va a tepta minim 3 zile. . . la solicitarea proiectantului.3. chiturile de rosturi adecvate condi&iilor de fapt i s# conceap# placajele ceramice respective pe baza principiilor de proiectare i alc #tuire prezentate la pct.A.3. 6.utilizarea în execu&ia lucr#rilor numai a produselor i procedeelor prev#zute în proiect.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2. Pl#cile ceramice sunt aplicate pe stratul de adeziv în limita timpului deschis specificat în fi a tehnic # a produsului. între&inerea i repara&iile.se verific# pl#cile ceramice din punct de vedere al abaterilor de la planeitate care trebuie s# se încadreze în limitele admisibile prev#zute în tabelul 3 de la pct. dac# s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele pl#cilor ceramice.se verific# respectarea condi&iilor minime ce se impun la începerea lucr#rilor de placare.1. .convocarea factorilor care trebuie s# participe la verificarea lucr#rilor ajunse în faze determinate ale execu&iei i asigurarea condi&iilor necesare efectu#rii acestora.1. Închiderea rosturilor se va executa respectând perioada de a teptare între montarea pl#cilor i introducerea chiturilor în rosturi.1.Reglementare din 21/04/2003 http://www.6.asigurarea nivelului de calitate corespunz#tor cerin&elor printr-un sistem propriu de calitate conceput i realizat prin personal propriu.3.4. 6.supunerea la recep&ie numai a lucr#rilor care corespund cerin&elor de calitate. Umplerea rosturilor rigide se va efectua cu o dri c# din material plastic. Verific#ri de calitate obligatorii pentru placajele ceramice exterioare a) În timpul execu&iei: ( la stratul suport: .legestart.se verific# umiditatea stratului suport pe care se execut# placajul ceramic exterior s# se încadreze în limitele admisibile prev#zute la pct. 6.2. Pentru asigurarea calit#&ii placajelor ceramice exterioare sunt necesare urm#toarele ac&iuni: . .4.2. exploatarea. Cur#&area excesului de materiale de pe suprafa&a placat# se va efectua conform indica&iilor din fi a tehnic# a produselor utilizate. . Prin caietul de sarcini proiectantul va specifica condi&iile de: .3.urm#rire a comport#rii în exploatare.4. dac# este cazul. ASIGURAREA CALIT*)II PLACAJELOR CERAMICE EXTERIOARE 7. batere sau chiar o u oar# translatare i rota&ie. verificarea calit#&ii adezivului utilizat pentru lipire).4 Umplerea rosturilor elastice se va efectua cu scule adecvate indicate de produc #tor (ex: pistol special) 7.s# elaboreze caiete de sarcini. ( recep&ia placajelor ceramice exterioare.2.7.1. inclusiv în ce prive te realizarea elementelor geometrice..s# asigure prin proiect toate detaliile de execu&ie specifice lucr#rilor de placare ce urmeaz# a fi executate. .6.3. presându-se prin mi c#ri de ap#sare.pl#cile ceramice. 6. . la termenele stabilite a m#surilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recep&ie a lucr#rilor de placaje.se verific# ca abaterile de la planeitate s# se încadreze în limitele admisibile prev#zute la pct. 9 of 10 5/22/2006 6:46 PM . . la fiecare reluare a lucrului sau schimbare a sculelor sau echipei de lucru).între&inere.. Orice lucrare de execu&ie a unui placaj ceramic exterior va fi început# numai dup# verificarea i recep&ionarea suportului.4. produsul de lipire i chiturile pentru rosturile rigide i elastice trebuie s# fie în concordan&# cu cerin&ele reglement#rilor tehnice în vigoare i s# corespund# cerin&elor de calitate impuse de Legea nr. . trebuie s# prezinte un sunet plin. prev#zute la pct. 3. 7. în scopul ob&inerii acordului de continuare a lucr#rilor.aducerea la îndeplinire. B. . Obliga&iile executan&ilor . indicat# de produc#tor în fi a tehnic# a produselor. a rectiliniarit#&ii acestora. certificate sau pentru care exist# agremente tehnice care conduc la realizarea cerin&elor. la placajele ceramice exterioare executate.2. dac# s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele pl#cilor ceramice. se verific# de asemeni uniformitatea culorilor i design-ului pl#cilor (nu se admit abateri de culoare sau desen pe aceea i fa&ad#). 7.începerea execu&iei lucr#rilor numai în condi&iile legii i numai pe baz# i în conformitate cu proiecte verificate de speciali ti atesta&i. &inând cont c# acesta este mai lung când temperatura exterioar# este sc#zut# i mai scurt când temperatura exterioar# este ridicat# sau în cazul suporturilor absorbante.s# aleag# tipul de pl#ci ceramice.7. opera&ii care se efectueaz# i se înregistreaz# conform prevederilor capitolelor respective. . 6. a beneficiarului sau a organelor de control abilitate. . Verific#ri de calitate la materiale: toate materialele care intr# în componen&a unui placaj se vor utiliza numai dup# ce s-au realizat urm#toarele opera&ii: . Verific#ri pentru asigurarea calit#&ii 7. 10/1995. Se va verifica periodic (la fiecare zon# nou# pe care s-a aplicat produsul de lipire.s# stabileasc # prin proiect fazele de execu&ie i s# participe pe antier la verific#rile de calitate legate de acestea. produsele de lipire. .orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai dup# ob&inerea acordului scris al proiectantului i investitorului. sau beton.respectarea proiectelor i a detaliilor de execu&ie pentru realizarea nivelului de calitate corespunz#tor cerin&elor.depozitarea i manipularera în conformitate cu prevederile specifice fiec#rui produs. . Sistemul calit#&ii Realizarea unei calit#&i corespunz#toare a placajelor ceramice exterioare trebuie s# se înscrie în prevederile Legii nr.3. ( verific#ri pe parcursul execut#rii lucr#rilor de placaje (verificarea calit#&ii stratului pe care se pozi&ioneaz# pl#cile ceramice. . a) i în plus i pe spatele pl#cilor ceramice utilizând partea neted# a dri cei metalice. . . .7. 10/1995. Obliga&iile i r#spunderile proiectan&ilor . 6.3. Realizarea rosturilor 6. 7. . 6. ( la placajul ceramic: . inclusiv a tehnologiilor de aplicare. 6. repara&ii i postutilizare.4. astfel încât adezivul s# fie uniform distribuit sub întreaga plac #. .efectuarea încerc#rilor de calitate la locul de punere în oper#. 6.verificarea proiectelor i a detaliilor de execu&ie func&ie de tipurile de placaj ceramic.3. 5.7.C.3. 5.3. instruc&iuni tehnice privind execu&ia lucr#rilor.se va urm#ri aderen&a stratului suport la suprafa&a din zid#rie de c#r#mid#. la cioc #nirea u oar# cu ciocanul de zidar. prin scoaterea unei pl#ci. 7.verificarea de c #tre conduc#torul tehnic al lucr#rii a certificatelor de calitate care s# confirme c# sunt corespunz#toare normelor în vigoare. Aplicarea pl#cilor ceramice Pl#cile ceramice sunt pozi&ionate direct.2. .se va verifica uniformitatea grosimii rosturilor.respectarea solu&iilor din proiect.2.2.

9/N/1993.aprobat# cu ordinul M. . 1080/2000.141 10 of 10 5/22/2006 6:46 PM .I.I. . . . . La recep&ia lucr#rilor se va verifica îndeplinirea cerin&elor stabilite de proiectant prin caietele de sarcini. 8.Normativul de prevenire i stingere a incendiilor. respectiv dac# s-a realizat o suprafa&# care s# se încadreze din punct de vedere al performan&elor în limitele admisibile. 1023/1999.Norme generale cu privire la prevenirea i stingerea incendiilor. . Termenul de garan&ie va fi stabilit prin caietul de sarcini. 60/1997 privind ap#rarea împotriva incendiilor.indicativ C 300. aprobat cu ordinul MLPAT nr. M*SURI DE PROTEC)IE A MUNCII .planeitatea suprafe&ei finale: 3 mm sub dreptarul de 2 m. privind constatarea calit#&ii lucr#rii. nr. privind protec&ia la ac&iunea focului . precizate în prezentul ghid.Dispozi&ia general# privind instruirea în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor DGPSI 002 .legestart. b) La recep&ia lucr#rilor Recep&ia lucr#rilor se va face la fazele prev#zute în reglement#rile în vigoare sau prin caietul de sarcini.corectitudinea dispunerii rosturilor rigide i elastice.se va verifica ca rosturile elastice s# se execute atât la nivelul pl#cilor. . nr.Norme tehnice de proiectare i realizare a construc&iilor.aprobat# cu ordinul M.2: . aprobate cu ordinul M. . La terminarea execut#rii lucr#rilor ascunse se vor încheia procese verbale. .realizarea aderen&ei pl#cilor ceramice (la cioc#nire s# nu se constate desprinderi de pe suport. loaded in 00:00:07. aprobat prin Legea 212/1997.1. La proiectarea i executarea placajelor ceramice exterioare se vor respecta prevederile reglement#rilor tehnice specifice. 5. . cum sunt: .. .. rectiliniarit#&ii.Norme generale de protec&ia muncii elaborate de Ministerul Muncii i Protec&iei Sociale în colaborare cu Ministerul S#n#t#&ii în anul 1996. pe durata execut#rii lucr#rilor de construc&ii i instala&ii aferente acestora . tabelul 1 i 2 de la pct. goluri). nr.ro/?page=view_act&actiune=view&idact=2.1.indicativ P 118. .I.OG nr.Regulamentul privind protec&ia i igiena muncii în construc&ii. cât i în produsul de lipire.Legea nr. 96/1996 privind protec&ia muncii. în func&ie de materialele utilizate i/sau pe baza certificatului produc#torului. 20/N/1994.Reglementare din 21/04/2003 http://www.I SIGURAN)* LA FOC 8. 775/1998.uniformitatea rosturilor din punct de vedere al grosimii. umplerii cu material.Dispozi&ia general# de ordine interioar# privind prevenirea i stingerea incendiilor DGPSI001 . aprobate cu ordinul MLPAT nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful