You are on page 1of 0

1

Traducere din limba engleză

MO0911-EA

Manual de utilizare 5081 CASIO
®


Familiarizare
Vă felicităm că aţi ales ceasul CASIO. Pentru a profita la maxim de achiziţia dumneavoastră,
citiţi cu atenţie acest manual.


Despre acest manual

• În funcţie de modelul de ceas, textul de pe ecran apare fie ca cifre de culoare închisă pe un
fundal luminos sau cifre luminoase pe un fundal întunecat. Toate modelele de afişaj din acest
manual sunt prezentate utilizându-se cifre de culoare închisă pe un fundal luminos.
• Funcţiile butoanelor sunt indicate folosind literele afişate în ilustraţie.
• Fiecare secţiune a acestui manual vă oferă informaţiile de care aveţi nevoie pentru a efectua
funcţiile în fiecare mod. În secţiunea „Referinţă” se găsesc mai multe detalii şi informaţii
tehnice.

Ghid general
• Apăsaţi C pentru a trece dintr-un mod în altul.
• În orice mod (cu excepţia cazului unui mod de setare), apăsaţi B să iluminaţi ecranul.


Măsurare timp
În Modul de măsurare timp puteţi seta data şi ora pentru Oraşul Oră de origine.

2

• Dacă apăsaţi butonul D în Modul Măsurare timp, afişajul digital se comută între Data
Oraşului de origine şi Ora Oraşului de origine.


Pentru a seta ora şi data digitale
1. În timp ce vă aflaţi în Modul de măsurare timp, ţineţi apăsat
butonul A timp de aproximativ trei secunde până când codul de
oraş selectat pâlpâie în partea de jos a ecranului. Acesta este
ecranul de setare.
2. Utilizaţi butoanele D şi B pentru a selecta codul de oraş dorit.
• Asiguraţi-vă că selectaţi codul Oraşului de origine înainte de
modifica orice alte setări.
• Pentru informaţii complete despre codurile de oraş, consultaţi
„Tabelul cu Coduri de oraş”.

3. Apăsaţi butonul C pentru a deplasa avertizorul luminos în secvenţa de mai jos pentru a
selecta alte setări.

4. Când setarea pe care doriţi să o modificaţi clipeşte, folosiţi butoanele D şi B pentru a o
modifica după cum este descris mai jos.
Ecran: Pentru a face acest lucru: Procedaţi astfel:

Schimbă codul de oraş Utilizaţi butoanele D (est)
sau B (vest).

Comutare setare DST între Ora de vară
(ON - pornit) şi Oră Standard (OFF -
oprit)
Apăsaţi butonul D.

Comutare între măsurarea timpului în
format orar de 12 ore (12H) şi 24 de ore
(24H)
Apăsaţi butonul D.

3


Resetare secunde la 00. Apăsaţi butonul D.

Modifică ora şi minutele
Utilizaţi butoanele D (+) sau
B (-).

Modifică anul, luna sau ziua

Comuta durata iluminării între 1,5
secunde (LT1) şi 3 secunde (LT3)
Apăsaţi butonul D.

5. Pentru a ieşi din modul de setare, apăsaţi butonul A.
• Ziua săptămânii se afişează automat, în conformitate cu setările de dată (anul, luna şi ziua).

Ora de vară (DST)
Ora de vară (ora de vară) avansează setarea orei cu o oră faţă de Ora Standard. Reţineţi că nu
toate ţările sau chiar zonele locale utilizează Ora de vară.

Pentru a modifica setarea Oră de vară
1. În modul Măsurare timp, ţineţi apăsat butonul A timp de
aproximativ trei secunde până când codul de oraş curent selectat
începe să clipească în partea de jos a ecranului. Acesta este modul
de setare.
2. Apăsaţi butonul C. Se va afişa ecranul de setare DST.
3. Apăsaţi butonul D pentru a comuta setarea DST pe pornit (on)
sau oprit (OFF).

• Setarea DST implicită este oprit (OFF).
4. Când setarea dorită este selectată, apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.
• Indicatorul DST apare pentru a indica faptul că Ora de vară este activă.

Măsurarea timpului în format de 12 ore şi de 24 de ore
• Cu formatul de 12 ore, indicatorul PM (P) apare pentru intervalul orar între prânz şi 11:59
p.m., indicatorul nefiind afişat pentru intervalul orar între miezul nopţii şi 11:59 a.m.
• Cu formatul de 24 de ore, timpii sunt afişaţi în gama de la 0:00 la 23:59, fără afişarea
indicatorului PM (P).
• Formatul de măsurarea timpului în 12 ore/24 de ore pe care îl selectaţi în modul de
măsurare a timpului se aplică în toate celelalte moduri.
4

Cronometru
Puteţi folosi cronometrul să măsuraţi timpul scurs, timpul de tură
şi timpi intermitenţi. Dacă specificaţi o valoare de distanţă,
cronometrul va calcula şi va afişa vitezele.
• Intervalul de afişare digital al cronometrului este de 99 ore, 59
minute, 59,99 secunde. Cronometrul continuă să funcţioneze până
când îl opriţi. Dacă şi-a atins limita superioară, cronometrarea
reporneşte de la zero.
• Operaţiunea de cronometrare continuă chiar dacă ieşiţi din Modul Cronometru. Prin ieşirea
din modul Cronometru în timp ce o cronometrare este în curs de desfăşurare, segmentele din
partea de sus a ecranului superior (segmentele din partea de sus a ecranului) vor indica
secundele orei curente. Fiecare segment reprezintă o secundă. Acest lucru se face pentru a vă
informa că operaţiunea de cronometrare este în curs de desfăşurare.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în modul Cronometru, în care intraţi
apăsând butonul C.

Important
• Verificaţi să vă asiguraţi că acul de viteză nu se mişcă înainte de a apăsa orice buton în
Modul Cronometru.

Specificarea unei valori de distanţă
Dacă doriţi, puteţi folosi procedura de mai jos pentru a specifica valoarea unei distanţe. Dacă
specificaţi valoarea unei distanţe, ceasul va calcula şi va indica viteza pentru anumite
operaţiuni de cronometrare.
• Valoarea distanţei reprezintă kilometri, mile sau orice altă unitate de distanţă dorită. Dacă
specificaţi o valoare de distanţă de 10,0, aceasta se poate referi la 10,0 kilometri sau 10,0
mile.
• Când valoarea curentă a distanţei este 0,0 nu se efectuează calculul vitezei.
• Pentru citirile de timpi de tură, puteţi fie specifica distanţa turei (când toate turele au aceeaşi
distanţă) sau întreaga distanţă a cursei.
• Pentru citirile de timpi intermitenţi, puteţi specifica numai întreaga distanţă a cursei. Deşi
ceasul va indica viteza de fiecare dată când efectuaţi o citire intermitentă, acestea se vor baza
pe întreaga distanţă a cursei, astfel că nu vor indica vitezele reale intermediare.

Pentru a specifica o valoare de distanţă
1. În Modul Cronometru, asiguraţi-vă că este cronometrul oprit şi
resetat la zero.
• Dacă trebuie să resetaţi cronometrul la zero, apăsaţi butonul A.
2. Ţineţi butonul A pentru aproximativ trei secunde până când
ceasul sună, DIST ( ) apare în partea de jos dreapta a
ecranului şi cifra din stânga a setării valorii de distanţă curentă începe să clipească în partea
de jos stânga a ecranului.
• Acesta este modul de setare al valorii distanţei.

5

3. Apăsaţi butonul C pentru a deplasa avertizorul luminos între valorile de pe partea stângă şi
partea dreaptă a punctului zecimal al valorii distanţei.
4. În timp ce o valoare de distanţă se aprinde intermitent, utilizaţi butoanele D (+) şi B (-) să o
modificaţi.
• Puteţi specifica o valoare de distanţă în intervalul de la 0,1 la 99,9.
5. După ce aţi specificat valoarea de distanţă dorită, apăsaţi butonul A pentru a ieşi din modul
de setare.

Cum este indicată viteza
• În timp ce o operaţiune de măsurare a timpului scurs se
efectuează în modul Cronometru, ceasul va indica o valoare de
viteză, care este calculată pe baza distanţei specificate şi a
timpului scurs. Valoarea vitezei este indicată de către cadranul
dreapta sus, doi indicatori (1000 şi MACH) şi acul de viteză.
• Cadranul dreapta sus indică valoarea cifrei sutelor.
• Când viteza a depăşit 1000 se afişează 1000.
• Când viteza a depăşit 1226 se afişează MACH.
• Acul de viteză indică valori de viteză mai mici de 100. Sunt
indicate numai valorile pare.
Exemplu:
În cazul în care valoarea de viteză este 1740, cadranul dreapta sus indică 1000 şi se afişează
MACH.
Cadranul dreapta sus indică 700.
Acul de viteză indică 40.
• Viteza poate fi indicată de la 0 la 1998. OVER (peste) este indicat de acul de viteză atunci
când viteza depăşeşte 1998.

Măsurarea timpului
Înainte de a începe o operaţiune de cronometrare, trebuie să specificaţi fie măsurătoarea de
timp de tură sau de timp intermediar.
• Dacă doriţi să măsuraţi timpul scurs total, selectaţi măsurarea timpului intermediar.

Pentru a specifica citirile de timp de tură sau timp intermediar
1. În Modul Cronometru, asiguraţi-vă că cronometrul este oprit şi resetat la zero.
• Asiguraţi-vă că pe ecranul digital din partea de jos se afişează fie LAP (timp de tură) sau
SPL (timpi intermitenţi).
• Dacă trebuie să resetaţi cronometrul pe zero, apăsaţi butonul A.
2. Puteţi comuta între LAP (timp de tură) sau SPL (timpi intermitenţi) apăsând butonul A.6

Măsurarea timpului scurs
Folosiţi procedura de mai jos pentru a măsura timpul scurs, fără a efectua citiri de timp de
tură sau timp intermediar.

Pentru a efectua măsurarea timpului scurs
Selectaţi măsurarea timpului intermediar (SPL) şi apăsaţi următoarele butoane.

• Dacă aţi specificat o valoare de distanţă pentru măsurătoarea curentă de timp intermediar,
cadranul dreapta sus şi acul de viteză vor indica viteza totală când apăsaţi butonul D pentru a
opri operaţiunea de timp intermediar.
• După ce aţi apăsat butonul D pentru a opri operaţiunea de timp intermediar, puteţi apăsa
butonul D din nou pentru a reporni din punctul de unde aţi rămas.

Timp de tură
O citire de timp de tură prezintă timpul scurs de la ultima citire de
timp de tură efectuată.
• Dacă doriţi ca ceasul să calculeze viteza fiecărei ture (atunci
când toate turele au aceeaşi distanţă), specificaţi distanţa turei
pentru setarea distanţei.
• Dacă doriţi ca ceasul să calculeze viteza întregii curse,
specificaţi distanţa cursei pentru setarea distanţei. O viteză se va indica de fiecare dată când
se face o citire de tură, dar aceste viteze de tură nu va indica viteza reală a întregii curse.

Pentru a seta cronometrul să efectueze citiri de timp de tură
1. În modul Cronometru, asiguraţi-vă că cronometrul este oprit şi resetat la zero.
• Dacă trebuie să resetaţi cronometrul la zero, apăsaţi butonul A.
2. Asiguraţi-vă că LAP (timpi de tură) este indicat pe ecranul digital de jos.
• Dacă se afişează SPL (timpi intermitenţi), apăsaţi butonul A pentru a-l comuta pe LAP.

Pentru a efectua o măsurătoare de timp de tură
Selectaţi măsurătoarea de timp intermediar (LAP) şi apoi apăsaţi
următoarele butoane.

* Măsurarea normală a timpului scurs reapare după aproximativ
12 secunde.
• Puteţi să apăsaţi butonul A pentru a efectua cât de multe citiri de
tură doriţi. Indicatorul LAP clipeşte în timp ce citirea de tură se
afişează.
• În timp ce se afişează un timp intermediar, în partea de jos a
ecranului va alterna între numărul turei (# 01 la # 99) şi valoarea orei turei. Dacă efectuaţi
mai mult de 99 de citiri de tură, numărul de tură va reporni de la # 00 după tura # 99.

7

• Dacă apăsaţi butonul D pentru a opri măsurătorile de timp scurs, se afişează ora (şi viteza în
cazul în care o distanţă este specificată) turei finale.

Timp intermediar
O citire de timp intermediar prezintă timpul scurs de la începutul
măsurării orei curente.
• Dacă doriţi ca ceasul să calculeze viteza cursei, specificaţi
distanţa cursei pentru setarea distanţei.
• Pentru citiri de timp intermediar, puteţi specifica numai distanţa
cursei totale. Deşi ceasul va indica o viteză de fiecare dată când se
face o citire intermediară, acestea vor fi în funcţie de distanţa cursei totale, astfel încât nu vor
indica vitezele intermediare reale.

Pentru a seta cronometrul să efectueze citiri de timp intermediar
1. În modul Cronometru, asiguraţi-vă că cronometrul este oprit şi resetat la zero.
• Dacă trebuie să resetaţi cronometrul la zero, apăsaţi butonul A.
2. Asiguraţi-vă că se afişează SPL (timp intermediar) în partea de jos a ecranului.
• Dacă se afişează LAP (timpi de tură), apăsaţi butonul A pentru a-l comuta pe SPL.

Pentru a efectua o măsurătoare de timp intermediar
Selectaţi măsurătoarea de timp intermediar (SPL) şi apoi apăsaţi
următoarele butoane.

* Timpul intermediar se declanşează automat dacă nu apăsaţi pe
butonul A în aproximativ 12 secunde.
• Puteţi să apăsaţi butonul A pentru a efectua citiri intermediare de
câte ori doriţi.
• Cronometrul continuă măsurarea timpului scurs intern în timp ce
se afişează o citire de timp intermediar.
Dacă apăsaţi butonul A în timp ce se afişează un timp intermediar,
va trece ecranul din partea stânga jos la măsurarea uzuală a timpului. De asemenea, puteţi să
apăsaţi butonul D pentru a opri măsurarea timpului scurs.
• Dacă apăsaţi butonul D pentru a opri măsurarea timpului scurs, se afişează ora (şi viteza în
cazul în care o distanţă este specificată) a timpului intermediar final (care este timpul total
scurs).

Pentru a măsura timpii cu cronometrul
Timp scurs

Timp tură

8


Timp intermitent


Temporizator
Temporizatorul poate fi setat într-un interval de la un minut la 24
de ore. Când numărătoarea ajunge la zero sună o alarmă.
• Puteţi, de asemenea, selecta auto-repetarea, care reporneşte
automat temporizarea de la valoarea originală setată de dvs.
ori de câte ori se ajunge la zero.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în
Modul Temporizator, în care intraţi prin apăsarea butonului
C.


Utilizarea temporizatorului
Pentru a porni temporizatorul, apăsaţi butonul D când vă aflaţi în Modul Temporizator.
• Când temporizarea se termină, alarma sună timp de 10 secunde sau până când o opriţi
apăsând orice buton.
• După ce alarma este oprită, dacă auto-repetarea este oprită, timpul de temporizare este
resetat automat la valoarea de început.
• Când auto-repetarea este pornită, temporizarea va porni automat, fără pauză, imediat ce
ajunge la zero.
• Operaţiunea de temporizare continuă şi dacă ieşiţi din Modul Temporizator.
• Pentru a pune pe pauză o operaţiune de temporizarea în curs, apăsaţi butonul D.
Apăsaţi butonul D din nou pentru a relua temporizarea.
• Pentru a opri complet o operaţiune de temporizarea, întâi opriţi-o (apăsând D), iar apoi
apăsaţi A. Prin această acţiune temporizarea revine la valoarea sa iniţială.

Pentru a configura setările timpului de pornire al temporizării şi ale auto-repetării
1. În timp ce se afişează timpul de pornire al temporizări în
Modul Temporizator, ţineţi apăsat butonul A timp de
aproximativ trei secunde până începe să pâlpâie ora de pornire a
temporizării. Acesta este ecranul de setare.
• Dacă timpul de pornire al temporizării nu se afişează, pentru
afişare folosiţi procedura de la „Pentru a folosi temporizatorul”.
2. Apăsaţi butonul C pentru a deplasa semnalul luminos în
ordinea indicată de mai jos şi pentru a selecta setarea dorită.

9


3. Efectuaţi următoarele operaţiuni, în funcţie de ce setare este în prezent selectată pe ecran.
• În timp ce pâlpâie setarea timpului de pornire, utilizaţi D (+) sau B (-) pentru a o modifica.
• În timp ce pâlpâie setarea auto-repetare on/off, apăsaţi butonul D pentru a comuta auto-
repetarea pe pornit ( ) sau oprit ( ).
4. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din modul de setare.
• Auto-repetarea pe pornit ( ) se afişează în ecranul Modului Temporizator atunci câns
această funcţie este pornită.

Oră globală
Ora globală indică ora curentă într-unul din cele 48 de oraşe (29
de fusuri orare) din întreaga lume. Oraşul de origine se modifică
la Oraşul Oră globală printr-o operaţiune simplă.
• Timpii măsuraţi în Modul Oră Globală sunt sincronizaţi cu
timpul măsurat în modul Măsurare timp. Dacă consideraţi că
există o eroare în orice timp din Modul Oră Globală, verificaţi
să vă asiguraţi că aţi selectat oraşul corect ca Oraş de origine.
De asemenea, verificaţi şi ora curentă din Modul Măsurare timp.
• Timpii din Modul Oră Globală se bazează pe diferenţialele
UTC: Pentru informaţii despre setările diferenţialei UTC acceptate, consultaţi „Tabelul cu
Coduri de oraş”.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate in Modul Oră globală, în care intraţi
apăsând butonul C.

Pentru a vizualiza ora dintr-un alt fus orar
În Modul Oră globală, apăsaţi butonul D pentru a parcurge codurile de oraş (fusuri orare).
• Ecranul digital inferior va afişa ora în Oraşul Oră globală curent selectat.
• Între prânz şi miezul nopţii, pe ecranul digital inferior se va afişa un indicator PM (P).
• Atunci când codul de oraş (fusul orar) dorit este selectat, puteţi apăsa butonul A pentru a
afişa data. După aproximativ o secundă, ceasul îşi va relua măsurarea timpului normală
pentru oraşul curent selectat.

Pentru a comuta un timp de cod de oraş între Oră Standard şi Ora de vară

10

1. În timp ce vă aflaţi în Modul Oră Globală, utilizaţi butonul D
pentru a afişa codul oraşului (fus orar) a cărui setare Oră Standard
/ Oră de vară doriţi să o modificaţi.
2. Ţineţi apăsat butonul A pentru a comuta între ora de vară
(indicatorul DST afişat) şi Oră Standard (indicatorul DST nu se
afişează).
• Indicatorul DST este afişat pe ecranul Mod Oră Globală în timp
ce Ora de vară este activată.
• Puteţi activa DST individual pentru fiecare cod de oraş, mai puţin UTC.
• Dacă activaţi DST pentru un cod de oraş care este în prezent selectat ca şi Oraş de origine,
va porni DST pentru măsurarea normală a timpului.

Comutarea între Oraş de origine şi Oraş oră globală
Puteţi utiliza procedura de mai jos pentru a schimba între Oraşul de origine şi Oraşul oră
globală. Astfel se schimbă Oraşul de origine în Oraşul oră globală şi Oraşul oră globală în
Oraşul de origine. Aceasta funcţie poate fi utilă atunci când călătoriţi frecvent între două
locaţii din fusuri orare diferite.

Pentru a schimba între Oraşul de origine şi Oraşul oră globală
1. În Modul Oră globală, utilizaţi butonul D pentru a selecta Oraşul oră globală dorit.
2. Ţineţi apăsate butoanele A şi B până când ceasul emite un sunet.
• Astfel Oraşul oră globală selectat în pasul 1 va deveni noul dvs. Oraş de origine, iar acele
orare şi minutare vor trece la ora curentă din acel oraş. În acelaşi timp, va modifica Oraşul de
origine selectat înainte de pasul 2 ca Oraş oră globală şi conţinutul ecranului digital de jos se
va modifica în consecinţă.
• După schimbarea Oraşului de origine şi a Oraşului oră globală, ceasul va rămâne în Modul
Oră globală cu oraşul selectat ca Oraş de origine înainte de pasul 2, acum afişat ca Oraş Oră
Globală.

Alarme
Când se porneşte o alarmă, sunetul de alarmă sună atunci când
se ajunge la ora de alarmă. Una dintre alarme este o alarmă de
amânare, în timp ce celelalte patru sunt alarme zilnice.
Puteţi activa un semnal din oră în oră care determină ceasul să
emită un sunet de două ori din oră în oră.
• Există cinci ecrane de alarmă numerotate AL1, AL2, AL3 şi
AL4 pentru alarmele zilnice şi un ecran de alarmă de amânare
indicat de SNZ. Ecranul Semnal din oră în oră este indicat de
SIG.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în Modul de alarmă, în care se intră
prin apăsarea butonului C.

Setarea unei ore de alarmă

11

1. În modul alarmă, utilizaţi butonul D pentru a vă deplasa între
ecranele alarmă până când se afişează cel al cărui ora doriţi să o
setaţi.

• Pentru a seta o alarmă zilnică, afişaţi unul dintre ecranele AL1, AL2, AL3 şi AL4. Pentru a
seta o alarmă de amânare, afişaţi ecranul SNZ.
• SIG reprezintă setarea Alarmă din oră în oră.
• Alarmă de amânare se repetă la fiecare cinci minute.
2. După ce aţi selectat alarma, ţineţi apăsat butonul A până când setarea de oră a orei de
alarmă începe să pâlpâie. Acesta este ecranul de setare.
• Această operaţiune activează automat alarma.
3. Apăsaţi butonul C pentru deplasa avertizorul luminos între setările de oră şi minut.
4. În timp ce o setare pâlpâie, folosiţi D (+) şi B (-) pentru a o schimba.
5. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.

Utilizarea alarmei
Tonul de alarmă sună la ora prestabilite pentru 10 secunde, indiferent de modul în care este
ceasul. În cazul alarmei de amânare, operaţiunea alarmei se face în total de şapte ori, la
fiecare cinci minute, până când veţi opri alarma .
• Operaţiunile de Alarmă şi Semnal din oră în oră sunt efectuate în conformitate cu Oraşul
dvs. de origine din Modul Măsurare timp.
• Pentru a opri sunetul de alarmă după ce începe să sune apăsaţi pe orice buton.
• Efectuarea oricărei dintre următoarele operaţiuni într-un interval de 5 minute între alarmele
de amânare anulează operaţiunea curentă de alarmă de amânare.
Afişarea ecranului de setare Mod Măsurare timp
Afişarea ecranul de setare SNZ

Activarea sau dezactivarea unei alarme
1. În modul Alarmă, utilizaţi butonul D pentru a selecta o alarmă.
2. Apăsaţi butonul A pentru a activa şi dezactiva alarma.
• Pornirea unei alarme zilnice (AL1, AL2, AL3, AL4 şi SNZ)
afişează alarma pe indicatorul de pe ecranul său Mod de
alarmă.
• În toate modurile, alarma pe indicator este indicat pentru orice
alarmă pornit în prezent.
• Alarma pe indicator clipeşte în timp ce sună alarma.
• Indicatorul de alarmă de amânare clipeşte în timp ce alarma de
amânare sună şi în timpul intervalelor de 5 minute dintre alarme.

Activarea şi dezactivarea semnalului din oră în oră

12

1. În modul de alarmă, utilizaţi butonul D pentru a selecta
Semnalul din oră în oră (SIG).
2. Apăsaţi butonul A pentru a-l activa (on) şi dezactiva (OFF).
Cronometru
• Când Semnalul din oră în oră este activat, acesta se afişează pe
indicator pe ecran în toate modurile.Iluminare
Ecranul este iluminat de un LED (diodă emiţătoare de lumină)
pentru citirea mai uşoară pe întuneric. Comutatorul de iluminare
automată al ceasului porneşte iluminarea atunci când vă îndreptaţi
ceasul înspre dvs.
• Comutatorul de iluminare automată al ceasului trebuie să fie
activat (indicat de comutatorul de iluminare automată pe
indicator) ca să funcţioneze.
• Consultaţi „Precauţii pentru iluminare” pentru alte informaţii
importante cu privire la folosirea iluminării.


Pentru a activa manual iluminarea
În orice mod, apăsaţi butonul B pentru a porni iluminarea.
• Procedura de mai sus porneşte iluminarea indiferent de setarea curentă a iluminării
automate.
• Puteţi utiliza procedura de mai jos pentru a selecta ca durată de iluminare fie 1,5 secunde
sau 3 secunde. Când apăsaţi butonul B, ecranul se iluminează aproximativ 1,5 sau 3 secunde,
în funcţie de setarea curentă a duratei de iluminare.

Pentru a specifica durata de iluminare
1. În Modul Măsurare timp, ţineţi apăsat butonul A până când
afişajul începe să clipească. Acesta este ecranul de setare.
2. Apăsaţi butonul C de nouă ori pentru a afişa setarea curentă de
iluminare LT1 sau LT3.
3. Apăsaţi butonul D pentru a comuta setarea între LT1
(aproximativ de 1,5 secunde) şi LT3 (aproximativ 3 secunde).
3. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.

Despre comutatorul de iluminare automată
Prin pornirea comutatorului de iluminare automată se activează iluminarea, ori de câte ori vă
poziţionaţi încheietura mâinii conform celor descrise mai jos, în orice mod.

Dacă mutaţi ceasul într-o poziţie paralelă cu solul, iar apoi îl înclinaţi spre dvs. mai mult de

13

40 de grade, se activează iluminarea.
• Purtaţi ceasul pe partea superioară a încheieturii mâinii.


Atenţie!
• Asiguraţi-vă că vă aflaţi întotdeauna într-un loc sigur atunci când citiţi afişajul
ceasului, utilizând comutatorului de iluminare automată. Fiţi deosebit de atenţi atunci
când fugiţi sau sunteţi implicat în orice altă activitate care poate duce la accidente sau
răniri. De asemenea, avea grijă ca iluminarea bruscă de la comutatorul de iluminare
automată să nu îi sperie sau să îi distragă pe cei din jurul dvs.
• Când purtaţi ceasul, asiguraţi-vă că comutatorului de iluminare automată este oprit
înainte de a merge pe o bicicletă sau o motocicletă sau orice alt autovehicul. Acţionarea
bruscă şi nedorită a comutatorului de iluminare automată poate distrage atenţia, ceea
ce poate duce la accidente de circulaţie şi vătămări corporale grave.

Pentru a porni şi opri comutatorul de iluminare automată
În Modul Măsurare timp, ţineţi apăsat butonul B pentru aproximativ trei secunde pentru a
porni (comutator de lumină automată afişat) şi opri (comutator de lumină automată nu se
afişează) comutatorul de lumină automată.
• Comutatorul de lumină automată pe indicator se afişează în toate modurile atâta timp cât
este activat.
• Pentru a preveni descărcarea bateriei, comutatorul de lumină automată se va opri automat
aproximativ după şase ore după ce îl activaţi. Dacă doriţi să îl reporniţi, repetaţi procedura de
mai sus.

Reglarea Poziţiei de origine a acelor
Acele de viteză, oră şi minut ale ceasului pot fi decalate din cauza magnetismului puternic
sau al impactului. Ceasul este proiectat pentru reglarea manuală a acelor de viteză, oră şi
minut.

Pentru a regla poziţiile de origine
1. În modul Măsurare timp, ţineţi apăsat butonul D timp de
aproximativ trei secunde, până când H-SET ( ) apare pe ecranul
dreapta jos şi Sub ( ) apare pe ecranul stânga jos.
• Acesta este modul de reglare al poziţiei de origine.
2. Verificaţi poziţia acului de viteză.

14

• Acul de viteză se află în poziţia corectă de origine în cazul în care
indică spre 50 (ora 9). Dacă nu, folosiţi butonul D pentru a muta
acul în sensul acelor de ceasornic până când indică înspre acea
poziţie.
• După ce aţi confirmat că acul de viteză este în poziţia corectă de
origine, apăsaţi butonul C.
3. Verifică poziţiile acului orar şi minutarului.
• Acul orar şi minutarul se află în poziţii de origine corecte în cazul
în care indică spre ora 12. Dacă nu, folosiţi butonul D (sensul
acelor de ceasornic) şi B (invers acelor de ceasornic) pentru a le regla poziţiile.
4. Când totul este reglat conform dorinţelor, apăsaţi butonul A pentru a reveni la măsurarea
normală a timpului.
• Astfel acul orar şi minutarul vor trece la ora curentă din Modul Măsurare timp, iar acul de
viteză va trece pe poziţia 0.
• Dacă în acest moment apăsaţi butonul C, veţi reveni la setarea de la începutul pasul 2.

Referinţă
Această secţiune conţine informaţii tehnice şi informaţii mai detaliate cu privire la utilizarea
ceasului. De asemenea, sunt incluse măsuri de precauţie importante şi note despre diferitele
caracteristici şi funcţii ale acestui ceas.

Caracteristici de auto-revenire
• Dacă lăsaţi ceasul cu o setare care clipeşte pe ecran timp de două sau trei minute fără a
efectua nici o operaţiune, ceasul va ieşi automat din modul de setare.
• Dacă nu efectuaţi nici o operaţiune timp de două sau trei minute în Modul Alarmă, ceasul
trece automat la Modul Măsurare timp.

Parcurgere cu viteză
• Butoanele D şi B se utilizează în moduri de setare diferite pentru a modifica setările. În
majoritatea cazurilor, dacă ţineţi apăsate aceste butoane în timpul unei parcurgeri, aceasta se
desfăşoară la viteză mare.

Ecrane iniţiale
Când intraţi în Modul Cronometru, Oră Globală sau Alarmă, întâi apar datele pe care le-aţi
vizualizat atunci când aţi ieşit ultima oară din acel mod.

Măsurare timp
• Resetarea secundelor la 00 în timp ce numărătoarea curentă este în intervalul de 30-59
creşte minutele cu 1. În intervalul de 00-29, secundele sunt resetate la 00 fără a schimba
minutele.
• Anul poate fi setat în intervalul 2000-2099.
• Calendarul încorporat al ceasului, în întregime automat, permite automat toleranţe de luni
de lungimi şi ani bisecţi. După ce aţi fixat data, nu ar trebui să existe nici un motiv să o
schimbaţi, exceptând după ce înlocuiţi bateria ceasului.

15

• Ora curentă pentru toate codurile oraş din Modul măsurare timp şi Modul Oră Globală se
calculează în conformitate cu Timpul Universal Coordonat (UTC) al fiecărui oraş, pe baza
setării de timp a oraşului de origine.

Precauţii privind iluminarea
• Iluminarea poate fi greu de văzut sub lumina directă a soarelui.
• Iluminarea se opreşte automat când sună o alarmă.
• Utilizarea frecventă a iluminării descarcă bateria.

Precauţii privind comutatorul de iluminare automată
• Evitaţi să purtaţi ceasul pe interiorul încheieturii mâinii. Dacă procedaţi astfel, comutatorul
de iluminare automată se activează când nu este necesar, ceea ce descarcă bateria. Dacă doriţi
să purtaţi ceasul pe interiorul încheieturii mâinii, dezactivaţi comutatorul de iluminare
automată.
• Iluminarea nu poate porni dacă faţa ceasului este la mai mult de 15
grade mai sus sau mai jos de paralelă. Asiguraţi-vă că dosul mâinii
este paralel cu solul.
• Iluminarea se stinge în aproximativ 1,5 sau 3 secunde, chiar dacă
îndreptaţi ceasul înspre dvs.
• Electricitatea statică sau forţa magnetică pot interfera cu buna
funcţionare a comutatorului de iluminare automată. Dacă iluminarea nu se activează,
încercaţi să mutaţi ceasul înapoi în poziţia iniţială (paralel cu solul) şi apoi înclinaţi-l din nou
înspre dvs. Dacă nu funcţionează, lăsaţi braţul în jos şi din nou ridicaţi-l.
• În anumite condiţii, iluminarea nu se activează până la aproximativ o secundă după ce aţi
îndreptat ceasul înspre dvs. Acest lucru nu indică neapărat o defecţiune a comutatorului de
iluminare automată.
• Când scuturaţi ceasul, puteţi auzi un sunet foarte slab de clic. Sunetul este cauzat de
funcţionarea mecanică a comutatorului de iluminare automată şi nu indică vreo defecţiune a
ceasului.

Specificaţii
Precizie la temperatură normală: ± 15 secunde pe lună
Măsurare timp digitală: ore, minute, secunde, p.m. (P), zi, ziua săptămânii
Format orar: 12 ore şi 24 de ore
Sistemul calendaristic: Auto-calendar complet, pre-programat începând cu anul 2000
şi până în 2099
Altele: Cod Oraş de origine (se poate atribui unul din cele 48 de coduri de oraş); Oră
de vară (oră de vară) / Oră Standard
Măsurare timp analogică: ore, minute (acul se deplasează la fiecare 20 de secunde)
Cronometru
Unitate de măsură: 1 / 1000 secunde
Capacitate de măsurare: 99:59’59,999’’
Mod de măsurare: timp scurs, timp de tură, timp intermitent
Altele: viteză

16

Temporizator:
Unitate de măsură: 1 secundă
Interval de intrare: de la 1 minut la 24 de ore (incremente de 1 minut)
Altele: contorizare auto-repetare;
Oră Globală: 48 de oraşe (29 de fusuri orare)
Altele: comutare Oră de vară / Oră Standard, Oraş de Origine / Oraş Oră Globală
Alarme: 4 alarme zilnice, o alarmă de amânare, Semnal din Oră în Oră
Iluminare: LED (diodă emiţătoare de lumină); Comutator de iluminare automată; durată de
iluminare selectabilă
Baterie: o baterie cu litiu (de tip: CR1220)
Timp de funcţionare aproximativ al bateriei: 2 ani la tipul CR1220
(10 secunde de funcţionare a alarmei zilnic; o operaţiune de iluminare pe zi (1,5
secunde))
17

Tabel cu Coduri de Oraş

Cod de Oraş  Oraş 
Decalaj UTC/ Diferențiala 
PPG  Pago Pago  –11
HNL  Honolulu –10
ANC  Anchorage  –9
YVR  Vancouver 
–8 
LAX  Los Angeles 
YEA  Edmonton 
–7 
DEN  Denver
MEX  Mexico City 
–6 
CHI  Chicago
MIA  Miami 
–5  YTO  Toronto
NYC  New York 
SCL  Santiago
–4 
YHZ  Halifax
YYT  St. Johns –3.5
RIO  Rio De Janeiro  –3
RAI  Praia  –1
UTC 
0  LIS  Lisbon 
LON  London
MAD  Madrid
+1 
PAR  Paris 
ROM  Rome 
BER  Berlin 
STO  Stockholm 
ATH  Athens
+2  CAI  Cairo 
JRS  Jerusalem 
MOW  Moscow
+3 
JED  Jeddah
THR  Tehran +3.5
DXB  Dubai  +4
KBL  Kabul  +4.5
KHI  Karachi +5
DEL  Delhi  +5.5
DAC  Dhaka  +6
RGN  Yangon +6.5
BKK  Bangkok 7
SIN  Singapore 
+8 
HKG  Hong Kong 
BJS  Beijing 
TPE  Taipei 
SEL  Seoul 
+9 
TYO  Tokyo 
ADL  Adelaide 9.5
GUM  Guam 
+10 
SYD  Sydney
NOU  Noumea +11
WLG  Wellington  +12
 
•Pe baza datelor culese în Iunie 2009. 
• Normele care reglementează ora la nivel mondial (diferențiala GMT şi decalajul UTC) şi Ora de Vară sunt 
determinate de către fiecare țară în parte.