You are on page 1of 5

1.

Usluge rutnog vodiča i navigacija mogu se odnositi na predputno i putno informiranje o optimalnoj ruti ili putanji do specificirane destinacije. Izbor najbolje rute temelji se na informacijama o prometnoj mreži i javnom prijevozu te uključuje multimodalne opcije s rješenjima kao što su Park&Rid i dr. Primjeri tih servisa su : - dinamički rutni vodič u vozilu (Dynamic In-vehicle Route Guidance) - integrirani multimodalni putni vodič - pješački ili biciklistički rutni vodič ITS usluga rutni vodič i navigacija (Route Guidance and Navigation –RGN) pripada skupini putnih informacija ( TI ITS ). Usluge RGN može se realizirati putem relativno samostalnog sustava kao dijela integriranog sustava putnih informacija ( TI ITS ) ili u okviru sustava Lokacije i navigacije. Navigacijski sustavi vozila mogu se temeljiti na : - zemaljskim sustavima (korištenjem GSM, UMTS i drugih sustava) - satelitskim navigacijskim sustavima (GPS, GLONASS, EutelTracks idr.) koji omogućuju pokrivenost na onim područjima koja zemaljski sustavi ne pokrivaju. 2. Posebni zahtjevi korisnika i interes davatelja usluga (RNG) vezani su uz : - pozicijsku preciznost, npr. pri identifikaciji korektne linije – 1 metar - vrijeme odziva sustava (od nekoliko sekundi do nekoliko minuta) tako da se ostvari „real-time“ prezentacija“ - korištenje mobilnog ćelijskog sustava (GSM-GPRS) za dvosmjernu komunikaciju sa središnjim računalom - zaštititi privatnosti korisnika - integracija s drugim lokacijskim sustavima - zajedničko financiranje razvoja sustava RGN Korisnički zahtjevi sustav će vozačima preporučiti rute do specificiranog odredišta sustav može identificirati vozila u cestovnoj mreži sustav može imati mogućnost modifikacije navigacijskih instrukcija u slučaju pogrešnog skretanja sustav može pružiti rutnu informaciju o dolasku do P&R lokacije sa slobodnim mjestima za parkiranje sustav može imati mogućnost uključivanja stvarnovremenskih informacija preporučene rute sustav može izračunati očekivano vrijeme putovanja određenom rutom do odredišta sustav može imati mogućnost pružanja navigacijske informacije prema više kriterija i posebnim „odredištima od interesa“ sustav može pružiti rutne informacije vizualnim i govornim instrukcijama sustav može biti logički strukturiran tako da je vrlo olakšan pristup do najčešće korištenih funkcija sustav može podržavati dvosmjernu podatkovnu i govornu komunikaciju sa vozilom

3. Sustav treba imati sposobnost prepoznavanje trenutne pozicije 20 m od stvarne lokacije za 90 % vremena putovanja. Vozač upisuje cilj putovanja.1. Nakon zahtjeva iz vozila u središnjem računalu izračunava se optimalna ruta i skup uputa šalje se natrag vozilu na svakom raskrižju. 6. a navigacijsko računalo određuje najbolji put na temelju postojeće lokacije vozila (koju daje GPS ili DGPS prijamnik) i digitalne mape. navigacijska oprema prepoznaje i daje novi plan puta. 7. Autonomni rutni vodič (Autonomous Route Guidance) izračunava optimalne rute na „on-board“ računalnoj opremi u vozilu uz korištenje „on-board“ digitzalne mape. Digitalna mapa u opremi vozila nije neophodna. Visoka razina funkcionalnih zahtjeva koju mora ispuniti sustav autonomne lokacije i navigacije su : 1. U centraliziranom dinamičkom rutnom vodiču ( Centraliesed Dynamic Route Guidance) obrada zahtijeva obavlja se u središnjem računalu prometnog informacijskog centra koje raspolaže dinamičkim podacima o stanju prometa. Ako na raskrižju vozač pogrešno skrene. 4. 5. . Vozilo je opremljeno duplerskim komunikacijskim sustavom te koristi infracrvene usmjerivače (infrared beacons) raspoređene na gradskim raskrižjima. Osnovni model sustava za lociranje i navođenje 3.PLANIRANJE RUTE UPRAVLJANJE RUTOM BEŽIČNE KOMUNIKACIJE SUČELJE ČOVJEKSTROJ BAZA DIGITALIZIRANE KARTE POZICIONIRANJE USKLAĐIVANJE KARTE Sl.

Sustav mora biti sposoban predstaviti poziciju vozila na karti. Sustav mora osigurati primanje zahtjeva odredišta putovanja i osigurati plan za najbolju rutu do odredišta. osobne informacijske usluge (Personal Information Services) PIS 5. Posebni zahtjevi korisnika i interesi stakeholdera (ODI) vezani su za : . bolje planiranje putovanja (H) d. točnost. predputne informacije (Pre-trip Information) PTI 2. 7. Skupinu ITS usluga putnih informacija TIITS u skladu sa ISO-TICS i KAREN specifikacijama čine sljedeće temeljne usluge : 1. ruti d. Sustav mora osigurati ispravno funkcioniranje i kada se nalazi van planirane rute . te osigurati vidljivost od operatora vozila.2. modu c. ITS usluga predputnog informiranja (Pre-Trip Information – PTI) prva je u funkcionalnom području informiranja putnika (Traveller Information –TIITS) Usluga PTI realizira se kao relativno samostalni komercijalni paket ili (češće) integrira s drugim uslugama u odgovarajućem tržišnom paketu (ITS market package) Svrha sustava PTI je pružiti korisnicima prije početka putovanja kvalitetne ažurne podatke odnosno informacije koje će omogućiti donošenje bolje odluke o : a. izbor rute i navigacija (Route Guidance and Navigation) RGN 8. Sustav mora osigurati prepoznavanje kada se nalazi van rute kada je van planirane dionice puta. 7. Vrijednost putne informacije za korisnika može se načelno izraziti kao složena funkcija za konkretan prostorno-vremenski okvir (s. podrška promjeni moda i korištenju javnog prijevoza (M) f. reduciranje stresnih situacija (M) c.t): Wp = f (relevantnost. vremenu polaska. putne informacije vozaču i putniku (On-trip Driver Information) ODI 3. manja potrošnja goriva (L) h. itd 10. Sustav treba imati sposobnost prevesti trenutnu lokaciju u koordinate na karti kao i na početku nadolazeće dionice puta. smanjeno vrijeme putovanja i manja čekanja (H) b. 5. putne informacije u javnom prijevozu (On-trip Public Transport Information) OPI 4. smanjenje onečišćenja okoliša (L) 11. promjenljivost)s. načinu putovanja b. ažurnost. povećanje sigurnosti (L) e. te osigurati generiranje nove rute. 4. povećanje osobne mobilnosti turista i posjetitelja (M) g. 6.t 9. Izravni učinci PTI sustava su (u zagradi su ocjene) a. Sustav mora osigurati slanje audio i vizualnih uputa za direktno manevriranje koje zahtijeva planirana ruta. 3.

Postojeće IV aplikacije u osnovi se mogu podijeliti na : .integraciju s postojećim mobilnim telekomunikacijskim sustavima druge i treće generacije (GSM i UMTS) . Inteligentna vozila (IV) imaju dodatne funkcionalnosti kojima se postiže prikupljanje i obrada podataka iz okruženja te automatizirana prilagodba kao pomoć ili zamjena čovjeka vozača.upozoravanje vozača . metro.djelomična kontrola vozila i podrška vozaču . vođenje prometa.većom produktivnošću prijevoznika i davatelja terminalnih usluga . uz mogućnost izbora jezika na određenim lokacijama gdje je potrebno 13. taksi. 14. razumljive i brzo shvatljive za korisnike sustav će davati informacije na domaćem jeziku. vlak) sustav će pružiti informacije tako da budu jasne. itd. uključujući i inozemstvo .) sustav može omogućiti prikaz općih (dinamičkih) informacija u vozilu (informacije o vremenu prispijeća. sigurnosne aplikacije.integraciju sa sustavom parkiranja . metro.pružanje usluga na čitavoj ruti putovanja.zajedničko financiranje razvoja sustava ODI 12. Inteligentna prometnica predstavlja kibernetsku i informatičku nadgradnju klasičnih prometnica tako da se osim osnovnih fizičkih funkcija ostvaruje bolje informiranje vozača. može se govoriti o intermodalnim transportnim terminalima (intermodal transport terminals ) za putnike i različite vrste terminala.x) sustav treba omogućiti informiranje putnika o uslugama javnog prijevoza (autobusi. naziv sljedeće postaje i dr. Polazeći od temeljnih zamisli ITS-a i poznajući prometno-inženjerske i transportnotehnologijske probleme u transportnim terminalima moguće je pristupiti bitnom poboljšanju performansi i reinženjiranju tog sustava.) sustav može omogućiti prikaz općih (dinamičkih) informacija i osobnih sigurnosnih informacija o refrakcijskim točkama različitih modova prijevoza (autobus. Transportni terminalni sustavi općenito predstavljaju početne i završne odnosno tranzitne točke transportnog procesa gdje putnik. Uvođenje ITS funkcionalnosti u transportne terminalne sustave može bitno podići razinu performansi kvalitetu usluga što se može mjeriti : . zajedničko vozilo.unaprjeđenje sustava plaćanja usluga . roba ili pošiljka ulazi u sustav ili izlazi iz sustava odnosno mijenja mod prijevoza. željeznica. zahtjevi za OPI: Korisnički zahtjev (UR 3.zaštitu privatnosti korisnika . zrakoplov i dr.potpuno automatsko vođenje vozila 15. Budući da se u terminalu mijenja i mod prijevoza. čitljive.

Osim detektiranja i raščišćavanja. Težište je na prometnim nezgodama i nesrećama iako sustav uključuje odziv na druge uzroke malih incidenata (puknuće gume. vatrogasci) ključni su zahtjevi pri nastanku prometnih nezgoda ili drugih incidentnih situacija na prometnicama. Posebno je važno sprečavanje sekundarnih nezgoda (Post Incident Managment). Nadzor i otklanjanje incidenata na prometnicama (Transport Related Incident Managment) obuhvaća detektiranje. .povećanje sigurnosti i zaštićenosti putnika i tereta Pri temeljitom redizajniranju (reinženjiranju) postojećih sustava potrebno je analizirati prijevozne zahtjeve i volumen prometa u određenom vremenu te trenutačne intenzitete protoka putnika.) te velikih nesreća i katastrofa (potresi. obavlja se predviđanje i prevencija nezgoda. veliki požari ).. postoji mogućnost poboljšanja postojećeg sustava vremenskom preraspodjelom..smanjenje zagušenja prometnica . uklanjaju vozila i normalizira prometni tok nakon nastanka prometne nezgode ili druge incidentne situacije (kvar vozila. transportnih događaja i tereta. nestanak vozila i sl. Sve dok je raspoloživi kapacitete ili propusna moć (C) u vremenu promatranja (T) manji od ukupnog volumena prometa za promatrano razdoblje (T).smanjenjem čekanja i vremenskih gubitaka za putnike . Brzi koordinirani odziv policije i drugih žurnih službi (prva pomoć. odziv i raščišćavanje incidenata na prometnicama ili u neposrednoj njihovoj blizini. Sustav upravljanja incidentnim situacijama IM usko je vezan s drugim podsustavima upravljanja prometom u gradu (Urban Transport and Traffic Managment) .). Upravljanje incidentnim situacijama je koordiniran skup aktivnosti kojim se pomaže unesrećenima. klizanje terena. Samo manji broj od ukupnog broja incidenata na prometnicama odnosi se na prometne nezgode u kojima sudjeluju vozila i postoje ozlijeđeni i smrtno stradali. 16.