You are on page 1of 11

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DE PE LÂNGĂ PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Departamentul organ !

area n"tru r Cate#ra șt nța a#m n "traț e Spe$ al tatea A#m n "trare Pu%l $& D "$ pl na S "teme Pol t $o'A#m n "trat (e Comparate

RE)ERAT
SISTEMUL ADMINISTRATIV DIN RUSIA

E*e$tuat+ Valer VACARI grupa ,-. MP Ver * $at An#re GRO/A #r0 Con*0 Un (0

C1IȘINĂU -.,2 Cupr n" Introducere……………………………………………………………………….3 I. Prezentarea contextelor nationale in care funcționează

sistemul………......................................................................................…………4 -prezentare generala…......…………………………………………....………….4 -istorie…………………………….....…………………………………...............4 -subdiviziune……....………………………………………………………….…5 -economie……...….……………………………………………………………..6 -cultură……………………………………....………………………………….. II. Prezentarea modului de organizare și functionare a sistemului administrativ.. …....................................................................................................! -Puterea legislativă…..….........………………..………………………………..! -Puterea executivă…………...........…………..…………………………………! -Puterea "udecatorească…….............…………………………..………………#$ %ibliografie…………………....………………………………………………..##

&

Intro#u$ere
Prezentul referat prezintă componentele legislative din sistemul administrativ din 'usia- 'epublică federală semi-prezidențială. Prin prezenta( voi scoate )n eviden*ă modalită*ile de func*ionare a institu*iei statale +i faptul că această institu*ie nu poate fi transplantată cu egal succes )n alte sisteme administrative. ,m ales să vorbim despre 'usia deoarece este una dintre cele mai puternice din lume și cred că toți avem multe de )nvățat. 'usia este cea mai )ntinsă țară a -uropei și a .errei( a doua putere militară a lumii( cu un potențial uriaș al resurselor( este un stat )n căutarea unei noi identități( cu o societate )n care totul răm/ne reinventat. 0e remarcă prin bogățiile sale- resurse naturale( potențialul intelectual al populației( teritoriul imens. 'usia răm/ne )n toate sc1emele posibile ale unei lumi multipolare.

3

I0Pre!entarea $onte3telor naț onale 4n $are *un$ț onea!& " "temul
RUSIA  2apitala 3 4oscova  5imba oficiala 3 'usa  0istemul politic 3 'epublică federală semi-prezidențială6 Președinte3 7ladimir Putin8 Prim ministru3 9mitri 4edvedev  Independența3 #& iunie #!!$  0uprafața 3 #:.$! .&4& ;m< =locul # )n lume>  Populație 3 #45.!$5.&$$ =locul ! )n lume>  PI%3 #.6:6 trilioane ?  4oneda 3 rubla • ISTORIE 'usia sau @ederația 'usă este o țară care se )ntinde pe un teritoriu vast )n -uropa și ,sia. 2u o suprafață de #:.$:5.&$$ ;m<( 'usia este cea mai )ntinsă țară din lume( aproape de două ori mai mare dec/t teritoriul celei de-a doua țări ca )ntindere( 2anada. An ciuda )ntinderii sale( 'usia este doar a noua țară din punct de vedere al numărului de locuitori. 'usia are frontiere terestre cu următorii vecini =)n sensul trigonometric( de la nord-vest la sud-est>3 Borvegia( @inlanda( -stonia( 5etonia( 5ituania( Polonia( %elarus( Ccraina( Deorgia( ,zerbaid"an( Eaza1stan( 21ina( 4ongolia și 2oreea de Bord. 9e asemenea( se află foarte aproape de 0tatele Cnite ale ,mericii( 2anada( ,rmenia( Iran( .urcia și Faponia. 0C, se află la o depărtare de numai 3 ;m )n Insulele 9iomede( =una sub controlul 'usiei( cealaltă sub controlul 0C,>( iar Faponia =Go;;aido> se află la o depărtare de &$ ;m de Insulele Eurile. An timpul Cniunii 0ovietice( 'usia era republica dominantă a uniunii. An zilele noastre( 'usia este o țară independentă și un membru cu o mare influen ță )n 2omunitatea 0tatelor Independente. P/nă )n #!!#( țara s-a numit( )n mod oficial( 'epublica 0ocialistă @ederativă 0ovietică 'usă( iar după prăbușirea C'00 este considerată succesoarea de drept )n problemele internaționale a defunctei C'00. 2ea mai mare parte a teritoriului( populației și producției industriale ale Cniunii 0ovietice -una dintre cele două superputeri ale lumii( a rămas )n 'usia. 9upă prăbușirea C'00( rolul a 'usiei pe scena lumii a fost diminuat mult )n comparație cu cel al C'00. An octombrie &$$5( statisticile oficiale arătau că populația a scăzut cu mai mult de o "umătate de milion de cetă țeni( a"ung/nd la un număr de #43 de milioane de oameni.

4

• SUBDIVI/IUNI 9istrictele federale ale 'usiei3'usia este )mpărțită )n : districte federale =patru )n -uropa( trei )n ,sia>.9istrictele federale nu sunt unități constituente ale @ederației 'use( ci sunt folosite pentru ușurarea muncii administrative a guvernului. Cnitățile constituente ale @ederației 'use sunt numite subiecte federale.@iecare district include mai multe subiecte federale. @iecare district federal este condus de un )mputernicit prezidențial - reprezentantul plenipotențiar 6 care are ca sarcină oficială supraveg1erea agențiilor federale din regiuni. 2rearea districtelor federale3 9istrictele federale au fost create )n mai &$$5 de președintele 7ladimir Putin ca parte a unui program mai vast pentru reafirmare a autorității federale. ,cest program includea modificarea modalității de alegere a 0ovietului @ederației( ai cărui membri sunt acum aleși indirect. Președintele @ederației a căpătat dreptul să dizolve parlamentele și să demită guvernele subiectelor )n cazul )n care acestea nu se supun legilor federale. 'olul și funcționarea districtelor federale3 'eprezentantul plenipotențiar și personalul din subordine constată dacă subiectele au )ncălcat normele și legile federale și )n ce măsură. 9easemenea( ei supervizează procesul de corectare a )ncălcărilor regulilor și normelor( al/ndu-se mai aproape de evenimente dec/t autoritățile de la 4oscova. 2rearea districtelor federale a a"utat la )mpiedicarea aplicării unor legi locale care contravin legilor federale( sau care )ncalcă drepturile cetățenilor( dar și la lupta )mpotriva autoritarismului guvernatorilor sau președinților subiectelor federale( a manipulării poliție sau "ustiției locale sau )mpotriva măsluirii alegerilor la nivelul subiectelor federale. ,gențiile federale( )n mod deosebit din sistemul "udiciar( au fost acaparate de conducerile subiectelor )n timpul lui %oris -lțin. ,cest proces a fost oprit odată cu numirea 'eprezentanților plenipotențiali( care se asigură că buna funcționare a sus-numitelor agenții nu mai este amenințată de elitele locale și de interesele lor. 'eprezentanții plenipotențiali urmăresc punerea )n aplicație a unui sistem de rotație a anga"aților federali prin toate regiunile pentru a-i )mpiedica să devină dependenți de liderii locali. 9istrictele federale coincid )n totalitate din punct de vedere teritorial cu regiunile militare ale 4inisterului de Interne și parțial cu regiunile militare ale 4inisterului ,părării. ,ceastă )mpărțire permite 'eprezentanților plenipotențiali să aibă acces direct la structurile de comandă a armatei și a aparatului de securitate internă. ,ceastă organizare a fost un mesa" foarte clar adresat subiectelor federale( obligate să coopereze cu centrul. 4ai mult( cei mai mulți reprezentanți plenipotențiali sunt aleși dintre foștii ofițeri de armată sau ai trupelor de securitate internă.

5

An plus( mai există două orașe federale 6 4oscova și 0an;t Petersburg. 9e cur/nd au mai fost adăugate șapte districte federale extinse( patru )n -uropa și trei )n ,sia( )ntre diviziunile de mai sus și nivelul național. 'usia este formată din de subiecte. ,ceste subiecte au drepturi federale egale( )n sensul că au reprezentare egală 6 c/te doi delegați fiecare 6 )n 0ovietul @ederației 'use =camera superioară a parlamentului rus>. .otuși( subiectele se bucură de grade diferite de autonomie. H;rugurile =districtele> autonome( deși sunt subiecte federale de drept( sunt( de asemenea( parte a altor subiecte federale. H;rugul ,utonom 2iu;ot;a este singura excepție a acestei reguli. • ECONOMIE 5a mai mult de un deceniu de la prăbușirea Cniunii 0ovietice din #!!#( 'usia )ncearcă )n continuare să edifice o economie de piață func țională și să atingă o creștere economică mai ridicată.9upă dizolvarea C'00-ului( primele semne ale refacerii economice au apărut )n 'usia )n #!!:( arăt/nd influen țele economiei de piață. .otuși( )n acel an( criza financiară asiatică a culminat )n august )n 'usia cu deprecierea rublei. ,u urmat creșterea datoriei publice și scăderea nivelului de trai pentru cea mai mare parte a populației. An anul următor( #!! ( recesiunea a continuat. An #!!!( economia a )nceput să se refacă. ,ceastă refacere a fost favorizată de o rublă slabă( care a scumpit importurile și a stimulat exporturile. An #!!!&$$5( creșterea produsului intern brut a fost de aproximativ 6(:I( )n special datorită creșterii prețului petrolului( continuării politicii rublei slabe( dar și creșterii producției industriale. An momentul de față( 'usia are un excedent comercial uriaș( datorat barierelor protecționiste la importuri și corupției locale care )mpiedică intreprinderile mici și mi"locii străine să importe produse ruse ști fără intermedierea firmelor locale. 9ezvoltarea economică a țării a fost extrem de inegală3 regiunea 4oscovei contribuie cu o treime din produsul intern brut( )n condițiile )n care )n regiune este concentrată numai o zecime din populația țării. 'ecenta refacere a economiei țării datorată creșterii pre țului ți țeiului( )mpreună cu eforturile guvernamentale re)nnoite )n &$$$ și &$$# pentru ducerea la bun sf/rșit a unor reforme structurale( au crescut )ncrederea investitorilor și oamenilor de afaceri )n șansele 'usiei )n al doilea deceniu de tranziție. 'usia a rămas profund dependentă de exporturile de materii prime( )n mod special petrol( gaze naturale( metale și c1erestea( care asigură $I din totalul exporturilor( lăs/nd țara vulnerabila la variația prețurilor pe piața mondială. An ultimii ani( a crescut foarte mult cererea internă de bunuri de larg consum( aproximativ cu #&I anual )n &$$$-&$$5( ceea ce demonstrează )ntărire pie ței interne.

6

Produsul intern brut se apropie de #.&$$ milioane J )n &$$4( ceea ce face ca economia 'usiei să fie cea de-a noua economie a lumii și a cincea a -uropei. 9acă rata anuală de dezvoltare continuă astfel cum este acum( este de așteptat ca economia 'usiei să a"ungă pe poziția a doua )n -uropa( după cea a Dermaniei( )n numai c/țiva ani. Pe # aprilie &$$6( rezervele interna ționale ale 'usiei atinseseră &$6 miliarde ? și existau previziuni pentru creșterea acestei rezerve la &3$-& $ miliarde ? p/nă la sf/rșitul anului și la 3$$-4$$ miliarde ? la sf/rșitul anului &$$:. 2ea mai mare provocare care se află )n fața guvernului 'usiei este modalitatea prin care pot fi )ncura"ate și dezvoltate )ntreprinderile mici și mi"locii( )n condițiile unui sistem bancar t/năr și lipsit de funcționalitate( dominat de oligar1ii ruși. Bumeroase bănci sunt deținute de oligar1i locali( care folosesc deseori fondurile băncilor pentru a-și finanța numai propriile afaceri. %anca -uropeană pentru 'econstrucție și 9ezvoltare și %anca 4ondială au )ncercat să inițieze practici bancare normale prin intermediul investițiilor de capital și al dividentelor( dar succesul a fost limitat.Printre problemele economiei 'usiei se numără și dezvoltarea inegală a regiunilor țării. An timp ce regiunea capitalei 4oscova se dezvoltă exploziv( nivelul de viață din zona metropolitană aporiindu-se de cel al celor mai dezvoltate țări europene( cea mai mare parte a țării( )n special )n zonele rurale și ale populațiilor minoritare din ,sia( a rămas puternic )n urmă. 9ezvoltarea economică se face sesizabilă și )n alte c/teva mari orașe precum 0an;t Peterburg( Ealiningrad și -caterinburg( ca și )n zonele rurale adiacente. Ancura"area investițiilor străine este de asemenea o provocare( datorită barierelor legale( culturale( lingvistice și anumitor particularități politice ale țării. An ultimul timp s-au )nregistrat investiții importante a unor mari investotori europeni( favorizate de prețurile scăzute ale terenurilor și forței de muncă( ca și de ratele de creștere mai ridicate dec/t )n restul -uropei. Bivelurile )nalte de instruire și de civilitate ale ma"orității populației( inclusiv ale femeilor și minoritarilor( atitudinea seculară( structura de clasă mobilă( foarte buna integrare a minorităților )n curentul cultural principal plasează 'usia mult mai bine dec/t ma"oritatea celorlalte așa numite țări )n curs de dezvoltare și c1iar mai bine dec/t unele țări puternic dezvoltate. P/nă acum( țara a beneficiat de creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale și a fost capabilă să-și plătească cea mai mare parte a uriașei datorii externe vec1i. 'edistribuirea ec1itabilă a veniturilor din exporturi de materii prime către celelate sectoare este totuși o mare problemă. .otuși( din &$$3( importanța exporturilor de resurse naturale a )nceput să scadă )n balan ța economică( )n timp ce piață internă s-a )ntărit mult( stimulată masiv de cre șterea volumului contrucțiilor și de creșterea cererii pentru diverse bunuri și servicii. ,restarea bogatului om de afaceri 4i1ail Godor;ovs;i sub acuzațiile de fraudă și corupție( )n legătură marea privatizare organizate )n timpul mandatului președintelui %oris -lț)n( a făcut ca numeroși investitori să se teamă pentru
:

stabilitatea economiei 'usiei. 2ea mai mare parte a uriașelor averi făcute )n 'usia sunt datorate ac1iziționării industriilor statului la prețuri foarte scăzute sau de concesiuni avanta"oase primite din partea guvernului. ,lte țări și-au exprimat )ngri"orarea )n legătură cu aplicarea selectivă a legii )mpotriva anumitor oameni de afaceri( deși acțiunile guvernamentale au fost primite pozitiv de marea masă a rușilor sărăciți.An plus( c/teva mari firme internaționale investesc )n 'usia. An conformitate cu statisticile @ondului 4onetar Internațional( )n 'usia s-au investit direct aproape &6 de miliarde de dolari )n &$$#-&$$4( din care ##(: miliarde de dolari numai )n &$$4. An anul &$$:( investițiile străine directe )n 'usia s-au dublat( ating/nd &:( miliarde dolari( )n condițiile )n care cre șterea economică a țării a generat o explozie a consumului. • PRODUSUL INTERN BRUT 'usia a )nregistrat )n ultimii ani o creștere economică puternică( de 5(6I )n &$$ ( (#I )n &$$: =cea mai mare din ultimii ani> și :(:I )n &$$6. Pentru anul &$$!( autoritățile prevăd o scădere a PI% de (:I( dar estimează că țara a ieșit din recesiune )n al treilea trimestru.,ceastă scădere este cel mai abrupt declin de la prăbușirea Cniunii 0ovietice( )n #!!#( datorat )n special ieftinirii 1idrocarburilor( ce reprezintă 6$I din exporturile țării. Relaț e$onom $e $u alte ț&r Investițiile străine directe )n 'usia au )nregistrat )n anul &$$! o scădere de 4#I față de &$$ ( p/nă la #5(! miliarde dolari. Investițiile străine totale( care le includ și pe cele din piața de capital( s-au redus cu &#I( la #(! miliarde dolari. • CULTURA 'usii au fost un popor medieval slav răsăritean( care( )n conformitate cu cele mai populare teorii( dar neacceptate de toată lumea( și-au luat numele de la clasa nobilimii războinice de origine scandinavă. 'usii au fost predecesorii ai națiunilor belaruse( ruse și ucrainene. 'ădăcina rusi se găsește )n cuvinte precum rus( rusin și rutean. Hriginea clasei nobilimii rusilor este controversată. 9e și mul ți istorici occidentali consideră valabilă Kteoria normandăK( numeroși savanți slavi se )ndoiesc de valabilitatea acestei ipoteze și emit teorii ale unor origini alternative. ,stfel( se consideră că este vorba( mai degrabă( de denumirea unei ocupații specifice anumitor popoare scandinave> la )nceput( iar mai apoi ale slavilor.

II0Pre!entarea mo#ulu #e organ !are ș *un$ț onare a " "temulu a#m n "trat (
• PUTEREA LEGISLATIVĂ ,dunarea @ederală %icamerală =@ederalnoLe 0obraniLe>( formată din3 a> 2onsiliul @ederal =0ovet @ederatsii> - #66 de membri( numi*i de oficialii din cele 3 de unită*i administrativ-teritoriale( mandat de 5 ani b> 9uma de 0tat =DosudarstvennaLa 9uma> - 45$ de membri( ale+i prin vot popular( mandat de 5 ani 9uma de 0tat este camera inferioară a Parlamentului @edera ției 'use( =camera superioară a legislativului fiind 0ovietul @ederației 'use>. Ași are sediul la 4oscova( )n apropierea pieții 4ane"ului. 4embrii acestei camere se numesc deputați. 9uma de 0tat a )nlocuit 0ovietul 0uprem( ca urmare a noii constitu ții promulgate de %oris -lțin după )nc1eierea crizei constituționale din #!!3 și aprobate prin referendum de cetățenii ruși. Puterile 9umei de 0tat sunt stabilite de 2onstituția 'usiei( după cum urmează3  ,probarea legilor cu ma"oritate simplă( legi care trebuie aprobate mai apoi de 0ovietul @ederației =cu ma"oritate simplă> și promulgate de președinte8 o ,mendarea constituției cu o ma"oritate calificată de două treimi8  'espingerea cu o ma"oritate de două treimi a legilor aprobate de 0ovietul @ederației8  'espingerea cu o ma"oritate de două treimi a vetoului pre ședintelui. Pentru ca acest act să intre )n vigoare( și 0ovietul @ederației trebuie să respingă vetoul prezidențial cu o ma"oritate de trei sferturi8  ,probarea sau respingerea candidatului pentru funcția de Prim ministru al 'usiei propus de președinte8  Bumirea ad"unctului președintelui 2amerei de 'evizie și a "umate dintre revizori8  Punerea sub acuzație a președintelui 'usiei cu o ma"oritate de două treimi. An 9uma de 0tat sunt aleși pentru un mandat de cinci ani =art. !6> 45$ de deputați =art. !5>. 7/rsta minima pentru a putea candida pentru 9uma de 0tat este de &# de ani =art. !:>. • PUTEREA E5ECUTIVĂ Pre+edinte3 ales prin vot popular( mandat de 6 ani Prim ministru3 numit de Pre+edinte( confirmat de 9uma de 0tat Duvern3 numit de Pre+edinte( confirmat de 9uma de 0tat

!

Preșe# nte al Ru" e Președintele @ederației 'use( numit mai simplu Președintele 'usiei este șeful statului( ocupantul celei mai importante funcții executive )n 'usia. Puterea executivă este )mpărțită )ntre președinte și primul-ministru( care este șeful guvernului. 9e la destrămarea Cniunii 0ovietice( numai trei personalități au fost alese )n această )naltă funcție. Președintele este ales pentru un mandat de șase ani( prin vot direct de toți cetățenii ruși cu drept de vot. 2ondițiile pe care trebuie să le )ndeplinească o persoană pentru a deveni președinte sunt stabililte de 2onstituția 'usiei. Președintele trebuie să fie cetățean rus( =poate fi și naturalizat>( trebuie să aibă cel puțin 35 de ani și trebuie să fi locuit )n 'usia pentru o perioadă de cel pu țin #$ ani )naintea alegerilor. 6n#ator r Președintele este șeful statului și principala sa )ndatorire este apărarea și păstrarea drepturilor și libertăților poporului rus( drepturi și libertăți garantate de 2onstituția 'usiei. Președintele este cel care determină politica internă și externă a guvernului. Președintele este și comandatul suprem al armatei.Președintele este )mputernicit să decerneze decorații de stat( să rezolve problemele legate de emigrație și este singurul care poate acorda grațieri. Primul 4inistru al 'usiei este șeful actual al guvernului @ederației 'use. Pe timpul -rei imperiale( Președintele 2onsiliului de miniștri( =primul ministru>( era numit de țar. Precursorul lui( Președintele 2omitetului de mini ștri nu avea puteri separate. An epoca sovietică( șeful guvernului era Președintele 0ovietului 2omisarilor Poporului =p/nă )n #!46> și Președintele 2onsiliului de miniștri =după #!46>. Persoanele care au ocupat aceste funcții au fost considerați prim miniștri.An zilele noatre( primul ministru este numit de Pre ședintele 'usiei și este al doilea om )n stat( cel care exercită funcția de șef al statului )n cazul decesului sau demisiei președintelui. • PUTEREA 7UDECĂTOREASCĂ 2urtea 2onstitu*ională( 2urtea 0upremă( 2urtea 0upremă de ,rbitra"8 Fudecătorii din toate cele trei institu*ii sunt numi*i de 2onsiliul @ederal la recomandarea pre+edintelui.

#$

B %l ogra* e #. ,B9'HBI2-,BC( ,rmenia.( 0isteme administrative )n statele din Cniunea -uropeană -studii comparative( -d. Cniversitară( %ucure+ti( &$$:. &. 0.MB2IC5-02C( Dabriela8 0isteme europene de administra*ie publică( -d. Cranus( %ucure+ti( &$$6. 3. 1ttp3NNro.Oi;ipedia.org 4. OOO.ziare.com 5. 1ttp3NNOOO.referatele.com 6. 1ttp3NNOOO.gov.ru :. 2onstituția @ederației 'use

##