You are on page 1of 1

THAILANDA- candva Regatul Siamului

Caracteristice pentru istoria Thailandei sunt indelungatele cODflicte


militare interne intre printii Siamului precum riizboaiele cu vecinii:
Birma, Cambogia Laos.
ECONOMIA
\gricultura: culti'arca OTI.'J'ului.
bumbacului rruclelor lropicalc.
Pollluri (de Ick). cre;.terea .. itclor
pcscuitul. Bogatii nalUralc
(cositor .... olrram). Industria
11.':<11111. a .lahtirului. Turismul
P
oporul thailandez eSlc originar
din provincia Jun3n situ3ta ill-
Ire Tibet, Wielnam $i Binna.
$i apartinand astazi Chinei. in se
colul VIII thailandezii s-au mulal
pc vti.ile $i muntii de pe actualul
terltoriu al Thalandei. Primul rege
al Siamului a vcnil pe tron in se-
eolu! XIII. in limpul pu
Pentru Ihaifande=i. ca 1i penlnl aIle popoal! asiatiee. eel rnai important mijlDC de
transport eSle bicicleta,
CE MERITA VAzUT
rcgilorin po.:rillada
1350-17671. Lop Buri lwchca
regalll in anolimpul
ploiosl. Bankok (\1arck Palat
Regal. piClclc plutilOarc). plnjclc
eu de pc insulele tmpicalc
Ku Sam..'t Ko Samui. triburilc
din imprejurimile lui
Chang \1aj.
lemicului stat ..11 Khmerilor. inci.\
din secolul XVIII cxploratorii au
fost uluifi de bogi.\{ia Siamului a
eapitalei sale Ajullhaja: pagodclc
eu aurite peste 200
de statucte allrilc inlruchipandu-I
pc Budha. in antll 1896, Siamul
a devenit Sial-tampon la rascrucea
dintre dOlia regiuni de eolonii:
eea franceza din Indochina eea
englcza din Brima. in anul 1932,
monarhia absoluta s-a transfonnat in
monarhie constitutional:\. iar in annl
1939, numclcdc Thailanda a inlocuit
denumirca anterioam a Siamului.
Din anul 1946, statui cste eondus de
regelc Rama a[ IX-lea (Bhumiphol).
care rcprezinta garantia stabilitatii
a dczvoltilrii Thailandei.
CLiMA
CE TREBUIE sA
Tumat dupA operela lui Rodgen $i Hammerstein. filmul de la Hollywood
.Anna $i regelc" reda istoria conducAtorului thailandcz (in rolul principal 2.
Yuli Brynner), care a fost prolcctorul anei poetice a Siamului.
2. Autorul care a scris in anul 1927 romanul Budha Paul Morand,
a locuit ceva vreme in Bankok. $i ofcm mulle infonnatii despre viata
spiritual3 $i culturah'i. a thailandezilor.
3. Culonle nalionale: azur $i alb, simbolizand poporul purilalea
rcligiei budhistc (albul) cunca rcgala. (azurul).
4. in Thailanda existll pesle 27 000 de tcmple manllStiri. in hmba thailandczA
llccstca sunt denumitc "wm".
Tropical musonica.
in ..ud. chma ecuatoriala cstc
ume<:U. Anotimpul ploiOl> (muwnul
tic) dureaza din iunic
p;inA in octombric. La Bankok sc
Icmper3luri medii
intrc t10 C +31"C in ianuaric
intrc "14 C B20C in
DatontA umiditAtii aerului.
tcmpcraturilc mai redusc sunt grcu
de suponat. La nord. umiditatca
ncmlui cstc considerabil mai
rcdu<;A. iar clirna mai blandll.