P. 1
Interview with John Bellamy Foster: "Neoliberalism Killed Social Democracy"

Interview with John Bellamy Foster: "Neoliberalism Killed Social Democracy"

|Views: 4|Likes:
Published by montages
Tsakiroglou Tassos, Εfimerida ton Syntakton, 13 January 2014, http://www.efsyn.gr/?p=165468
Tsakiroglou Tassos, Εfimerida ton Syntakton, 13 January 2014, http://www.efsyn.gr/?p=165468

More info:

Published by: montages on Jan 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / ∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

12
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στον Τάσο Τσακίρογλου
• Πόσο επείγουσα είναι η αναγκαιότητα
να κατανοήσουµε τις διασυνδέσεις µετα-
ξύ του αυξανόµενου αδιεξόδου της κα-
πιταλιστικής οικονοµίας και της ταχύτατα
επιδεινούµενης οικολογικής απειλής;
Το επείγον αυτού του καθήκο-
ντος πηγάζει από τις συνδυασμένες
απειλές που οι δύο αυτές κρίσεις συ-
νιστούν για τις υλικές συνθήκες ζωής
του παγκόσμιου πληθυσμού και για
τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της αν-
θρωπότητας. Επιφανειακώς μπορεί
να εμφανίζονται ξεχωριστά, ακόμα
και διαμετρικά αντίθετα, προβλήμα-
τα. Η πραγματική τους διασύνδεση
γίνεται φανερή μόνο όταν διεισδύ-
σουμε στο επίπεδο της παραγωγής
και φτάσουμε να αντιληφθούμε ότι
έχουν τις ρίζες τους στην ίδια τη δι-
αδικασία συσσώρευσης του κεφα-
λαίου. Σήμερα δεν υπάρχει διέξοδος
από την οικονομική και οικολογική
κρίση που μας ταλανίζουν, η οποία
να μην απαιτεί έξοδο από τον ίδιο τον
καπιταλισμό.
• Κάνετε µια διάκριση ανάµεσα στην
τωρινή «κοσµοϊστορική κρίση» και στις
«κοινές αναπτυξιακές κρίσεις». Ποια
ακριβώς είναι η διαφορά;
Οι περιοδικές οικονομικές κρί-
σεις που σχετίζονται με τον κύκλο
των επιχειρήσεων είναι ένα έμφυτο
χαρακτηριστικό της διαδικασίας
συσσώρευσης του κεφαλαίου. Ο
μονοπωλιακός καπιταλισμός επίσης
υπόκειται σε μια τάση προς τη στα-
σιμότητα ή προς μακροπρόθεσμες
καθοδικές περιόδους στους ρυθμούς
ανάπτυξης. Η αργή ανάπτυξη είναι
τώρα ο κανόνας στον ώριμο καπιτα-
λισμό- που εν μέρει αντισταθμίζε-
ται από τη χρηματιστικοποίηση της
οικονομίας, η οποία φυσικά ενέχει
τους δικούς της έμφυτους κινδύνους.
Μαζί αυτά τα φαινόμενα ενσωμα-
τώνουν αυτό που θα μπορούσαμε
να ονομάσουμε οικονομικές ή «ανα-
πτυξιακές» κρίσεις.
• Και το άλλο είδος;
Μπορούμε όμως να μιλήσουμε
και για την ανάδυση σε ορισμένες
μεταβατικές περιόδους της ανθρώ-
πινης ιστορίας του φαινομένου της
«κοσμοϊστορικής κρίσης», με την
έννοια μιας δομικής κρίσης ενός
ολόκληρου τρόπου παραγωγής,
κατά την οποία το σύστημα έρχεται
αντιμέτωπο με τα ίδια του τα από-
λυτα όρια, τόσο τα εσωτερικά όσο
και τα εξωτερικά. Μια τέτοια «κο-
σμοϊστορική κρίση» καθίσταται
ορατή μέσω της υπονόμευσης όλων
των υλικών συνθηκών: οικονομικών
και οικολογικών. Σήμερα η κρίσιμη
πλανητική και περιβαλλοντική κα-
τάσταση είναι τόσο επείγουσα που,
όπως μας διαβεβαιώνουν οι επι-
στήμονες, η μακροπρόθεσμη επι-
βίωση της ανθρωπότητας τίθεται
σε κίνδυνο. Και αυτό την ίδια ώρα
που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
την οικονομική στασιμότητα και τη
χρηματιστικοποίηση. Μαζί αυτές
οι συνθήκες αντιπροσωπεύουν την
κρίση μιας ολόκληρης εποχής της
ανθρώπινης ιστορίας.
• Κατά τη διάρκεια της κρίσης τα κυρίαρ-
χα ΜΜΕ και η βιοµηχανία της επικοινω-
νίας παίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο
στο να διατηρείται η κοινωνική «τάξη»,
στο να δικαιολογούνται τα προγράµµα-
τα λιτότητας και στο να δυσφηµίζονται οι
αγώνες πολιτικής αντίστασης. Τι εναλλα-
κτική υπάρχει;
Εκτός από τη διαβρωτική ιδεολο-
γική πραγματικότητα του καπιταλι-
σμού, βάσει της οποίας η τάξη που
κατέχει τα μέσα παραγωγής, γενι-
κά κατέχει, επίσης, και τα μέσα της
πνευματικής παραγωγής (δηλαδή τις
επικοινωνίες) –έτσι όπως το έθεσαν
ο Μαρξ και ο Ενγκελς στη «Γερμανι-
κή Ιδεολογία»– υπάρχουν προβλή-
ματα με τα ΜΜΕ που προσιδιάζουν
στη δική μας εποχή. Τόσο τα παρα-
δοσιακά ΜΜΕ όσο και η επαγγελμα-
τική δημοσιογραφία αποσυντίθενται
ταχύτατα εξαιτίας του Ιντερνετ, το
οποίο με τη σειρά του καθίσταται
μονοπωλιακό με την ταχύτητα του
φωτός. Αυτό σημαίνει, όπως υπο-
στηρίζει ο Ρόμπερτ Μακ Τσέσνι στο
καινούργιο τεύχος Φεβρουαρίου του
«Monthly Review», ότι πρέπει
α) να αντιμετωπίσουμε τα νέα
μονοπώλια του Ιντερνετ ως μορ-
φές μονοπωλιακού κεφαλαίου και
να αντικρούσουμε την ίδια τη βάση
ύπαρξής τους και
β) να αντιμετωπίσουμε τη δημο-
σιογραφία ως ένα δημόσιο αγαθό,
το οποίο χρειάζεται δημόσια χρημα-
τοδότηση, εάν πρόκειται να διασφα-
λιστεί ένα δημοκρατικό κλίμα. Και
αυτό θα αποτελούσε μόνο την αρχή
μιας εξέγερσης των μίντια.
Οπως έλεγα το περασμένο καλο-
καίρι, είναι ζωτικής σημασίας για την
Αριστερά να αναβιώσει την πιο ισχυ-
ρή της κριτική για τους πολιτισμικούς
μηχανισμούς, την οποία άσκησε για
σύντομο χρονικό διάστημα στις αρ-
χές του 1960 (στηριγμένη στις πρώ-
ιμες ιδέες του Μπέρτολτ Μπρεχτ),
αλλά στη συνέχεια την ξέχασε.
• Στην Ελλάδα έχουµε ένα κύµα αποκα-
λύψεων σκανδάλων δωροδοκίας που
αφορούν µίζες για την προµήθεια εξοπλι-
σµών. Ενας πρώην υπουργός βρίσκεται
ήδη στη φυλακή. Ποιο είναι το κοινωνικό
κόστος των στρατιωτικών δαπανών;
Το κοινωνικό κόστος της καπιτα-
λιστικής στρατιωτικής δομής είναι
το ίδιο μεγάλο όσο και το κόστος του
ίδιου του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής: ανισότητα, εκμετάλλευση,
φθορά, καταστροφή, διαβρωτική δι-
αφθορά και ταξική επιτήρηση των
κοινωνιών μας- απώλεια ανθρώπι-
νων ζωών και δημιουργικότητας. Η
στρατιωτική δομή χρησιμεύει στο να
διατηρεί την ιμπεριαλιστική παγκό-
σμια οικονομία άθικτη, στο να απο-
τρέπει την αλλαγή και να διασφαλί-
ζει την καταπίεση. Η αντίσταση στον
μιλιταρισμό και τον ιμπεριαλισμό
είναι έτσι το πρώτο προαπαιτούμε-
νο για ένα παγκόσμιο κίνημα αντί-
στασης.
• Ποιες οι συνέπειες της παρούσας κρί-
σης του καπιταλισµού για τη σοσιαλδη-
µοκρατία, δεδοµένης της κυριαρχίας του
νεοφιλελευθερισµού και της καταστρο-
φής του Κράτους Πρόνοιας;
Ο νεοφιλελευθερισμός ευθύνεται
για τον θάνατο της σοσιαλδημοκρα-
τίας στην εποχή του παγκοσμιοποιη-
μένου μονοπωλιακού-χρηματιστικού
κεφαλαίου. Η σοσιαλδημοκρατία
υποτίθεται ότι θα εκπροσωπούσε τον
«καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσω-
πο». Πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτη
η δυνατότητα ακόμα και να προσποι-
ηθεί ότι κάνει κάτι τέτοιο εντός του
συστήματος. Ο κίνδυνος για την Αρι-
στερά που επικεντρώνει την κριτική
της πιο πολύ στον νεοφιλελευθερι-
σμό παρά στον ίδιο τον καπιταλισμό
είναι ότι αυτό υποκρύπτει συχνά μια
αφελή ευχή περισσότερο να απο-
καταστήσει τη σοσιαλδημοκρατία,
παρά να αναγνωρίσει τις σημερινές
πραγματικότητες. Για να πάει μπρο-
στά το όποιο κίνημα, απαιτείται να
έχει για αντικείμενό της τον πραγ-
ματικό σοσιαλισμό. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε
να παλεύουμε για μεταρρυθμίσεις,
αλλά στις μέρες μας αυτές πρέπει να
συνδέονται με στρατηγικές για ένα
θεμελιώδη κοινωνικό μετασχηματι-
σμό. Δεν υπάρχει καμία μέση οδός ή
Τρίτος Δρόμος.
• Εχετε δηλώσει ότι «στο πλαίσιο της
παρούσας δοµικής κρίσης υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις µιας αναγέννησης της
µαρξιστικής ανάλυσης». Πώς το εξηγείτε
αυτό;
Ο Ζαν-Πολ Σαρτρ έγραψε κάποτε
ότι «ένα αντι-μαρξιστικό επιχείρημα
είναι απλώς η προφανής ανανέωση
μιας προμαρξιστικής ιδέας». Αυτό
που εννοούσε είναι ότι ήταν αδύνα-
το να υπερβείς τον ιστορικό υλισμό
σε οποιονδήποτε αγώνα για πρόοδο,
στο βαθμό που ο τελευταίος στηρίζει
το επαναστατικό ανθρώπινο κίνημα
των ίδιων των καταπιεσμένων. Η
αναγέννηση της μαρξιστικής ανά-
λυσης είναι ένα αναπόφευκτο προ-
ϊόν της επιστροφής της Ιστορίας:
του συλλογικού αγώνα όχι απλώς να
κατανοήσουμε τον κόσμο, αλλά να
τον αλλάξουμε.
Δεν υπάρχει
διέξοδος από
τη συστημική
κρίση χωρίς έξοδο
από τον καπιταλισμό
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΤΟ 1953 συµµετείχε
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του
1960 στο αντιπολεµικό και περιβαλ-
λοντικό κίνηµα των ΗΠΑ, ενώ από
το 1989 συµµετείχε στη συντακτική
επιτροπή του ιστορικού περιοδικού
«Monthly Review» των Πολ Σουίζι και
Χάρι Μάγκντοφ, του οποίου από το
2004 είναι ο µοναδικός εκδότης. Από
το 1985 διδάσκει Κοινωνιολογία στο
Πανεπιστήµιο του Ορεγκον. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν
από τους σπουδαιότερους θεωρητι-
κούς της µαρξιστικής προσέγγισης της
οικολογίας. Στα ελληνικά κυκλοφο-
ρούν: «Οικολογία και καπιταλισµός»,
Μεταίχµιο (2005) και «Σοσιαλισµός
για τον 21ο αιώνα», Συλλογικό, The
Monthly Review Imprint (2006).
Ποιος είναι
ΤΖΟΝ ΜΠΕΛΑΜΙ ΦΟΣΤΕΡ εκδότης του «Monthly Review» - καθηγητής Κοινωνιολογίας
«Ο νεοφιλελευθερισμός
σκότωσε τη σοσιαλδημοκρατία»
Ο Φόστερ, όπως µου έγραψε στο απαντητικό του µέιλ, χρησι-
µοποίησε δύο κριτήρια για να αποδεχτεί την πρόταση να δώσει
συνέντευξη: «τη συνεταιριστική φύση της “Εφηµερίδας των
Συντακτών” (την οποία επικροτεί πλήρως) και τη σηµαντικότητα
των αγώνων στην Ελλάδα» για το διεθνές κίνηµα. Κοινωνιολό-
γος που έχει µπολιάσει τον µαρξισµό του µε την πιο ουσιαστική
πλευρά της οικολογίας, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διπλή
-οικονοµική και οικολογική- κρίση, που συνθέτει την, κατά την
προσέγγισή του, σηµερινή «κοσµοϊστορική κρίση».

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->