You are on page 1of 1

EDU 3107 ( Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak ) TUTORIAL 6 Pensyarah : Hamdan Bin Zainal Afuad:

Pelatih : _______________________________

ARAHAN: a) Anda diminta menjalani satu ujian kuanseling / psikologi/ kerjaya/ personaliti. Sila tulis rumusan, hasil daripada ujian yang telah dijalankan terhadap anda.

b) Bincangkan analisis satu inventori personaliti yang telah dilakukan dengan menekankan kepada implikasi inventori berkenaan kepada diri pelajar-pelajar