You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TEGAGENG PEJABAT PELAJARAN DAERAH SUBIS 98150 BEKENU

YBB4422/AS.1383 No. Telefon : 014-6883982(GB)

email :

s 3!en!"!mail.#om
Ruj. Kami : JPS(W)/SKKT(pent)/153/07/04/03/( ) Tarikh : 13 Januari 014 Bersamaan : 11 Rabiulawal 1435H Semua Pen!"!n# Kanan Semua $uru Tuan% PANGGILAN MESYUARAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID BIL.1 /2014 &en#an 'e#a"a h!rmatn(a perkara )i ata' a)a"ah )irujuk. . Sehu*un#an itu% +e'(uarat Pen#uru'an ,a" -h.a" +uri) /i".1 'e'i per'ek!"ahan 014 akan )ia)akan 'eperti *utiran )i *a.ah : .1 . .3 .4 Tarikh : Khami'% 10 Januari 014 +a'a : .00 petan# Tempat : /i"ik +e'(uarat %SK Kampun# Te#a#en#. 1#en)a : .4.1 23apan a"u4a"uan pen#eru'i .4. Pem*entukan 1JK Pen#uru'an ,a" -h.a" +uri) 014 .4.3 Spe'i5ika'i Tu#a' Ja.atankua'a Pen#uru'an ,a" -h.a" +uri) .4.4 Pen#uru'an )an Penta)*iran Ke"a' .4.5 Pe"an Strate#ik%Pe"an Taktika" )an Pe"an 6pera'i .4.5 ,a"4ha" "ain. .4.5.1 Per#erakan Sta5 .4.5. +init 7urai

3. Keha)iran tuan/puan a)a"ah .aji*. Tuan/puan ju#a )ikehen)aki mem*a.a /uku 7atatan +e'(uarat 8n)i9i)u. &en#an ini% 'a(a )ahu"ui )en#an u3apan ri*uan terimaka'ih )i ata' kerja'ama )an perhatian pihak tuan/puan. Sekian % terimaka'ih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Sa(a (an# menurut perintah% ::::::::::::::.. [ZURAIDAH BT AHMAT] $uru /e'ar SK Kampun# Te#a#en# Su*i'.
sk : Pegawai Pendidikan Daerah Subis Fail Mesyuarat Penggurusan Hal hwal Murid Fail Pengurusan !uru Besar Fail Me"a !uru dan Sta#