You are on page 1of 1

Ruj.

Kami: Tarikh : (Nama dan Alamat Firma)

No. Telefon: No. Faks: Pengarah Politeknik Ungku Omar Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak Darul Rid uan! "U#P$ Pega%ai Perhu&ungan ' (atihan Industri)
Tuan,

*urat +amat (atihan (atihan Industri Pelajar Politeknik Ungku Omar , *-*I JU. /01/ +empoh $ 00 Julai /01/ 1ingga 02 Disem&er /01/ Sukacita disertakan SURAT TA AT !AT"#AN $an% telah di&enuhi untuk tindakan tuan selanjutn$a. '. .ama Pelajar .o! Penda4taran +empoh $ 3333333333333333333333333333333333333333333 $ 333333333333333333333333333 $ Dari 00 Julai /01/ 1ingga02 Disem&er /01/

(elajar $an% )ernama di atas telah )erja$a men$em&urnakan !atihan "ndustrin$a di or%anisasi kami. *. +ersama ini ju%a diserahkan ke&ada &elajar tuan !a&oran !atihan "ndustri, Refleksi in%%uan se&anjan% tem&oh latihan serta +uku !a&oran #arian $an% telah disahkan oleh kami.

Sekian, terima kasih. ,an% +enar,

(Nama (e%a-ai dan .o& /a-atan)