You are on page 1of 1

d.o.o.

Uljana repica
Vrijeme primjene Proizvod Doza/ha Maksimalna koncentracija Broj aplikacija % Razlog primjene
Pomaemo biljci da se pripremi za nepovoljne uvjete optimalnom ishranom. Dodatkom kalij sulfata sprijeiti emo pojavu ranog nedostatka sumpora koji moe bitno utjecati na prinos. Obavezna foliarna aplikacija radi breg prijelaza u fazu elongacije, te bri oporavak od stresnih zimskih uvjeta. Poetak elongacije bitna je faza u razvoju uljane repice, jer se preklapa sa poetkom formiranja cvjetnih pupova. Potiemo razvoj vie cvjetnih grana i pupova, to je od izuzetne vanosti, jer prilikom nepovoljnih uvjeta (uzronici bolesti, tua) neemo izgubiti na prinosu.Optimalnom ishranom utjeemo na visinu prinosa, te vei broj mahuna sa veim sjemenom, uz manje opadanje spomenutih.

Faza 16-18 (6-8 listova)

Profert Mara

6l

Faza 19-39 (9 listova do vidljivih 9 nodija)

Profert Mara Bor+Profert NGT

8l+1

2+0,5

Faza GS 71-79 (kada je 10% odnosno 90% mahuna dostiglo punu veliinu)

Profert Mara +Profert NGT

8l+1kg

2+1,5

Za prinos vii od 3,5 tone prema vlastitoj procjeni. Aplikacijom poveavamo veliinu i teinu zrna

Gnojidba uljane repice granuliranim gnojivima: Najvea greka dodavanje je velike koliine duika u jesen prilikom sjetve, jer razvijemo preveliku lisnu masu koja je sklona izmrzavanju. Preporua se u jesen dodavanje 35-45kg istog duika. U osnovnu gnojidbu dodati PK gnojiva, a u predsjetvenu obradu zatanjurati AN i kalij sulfat (cca 50kg/ha). Sa sjemenom dodati MAP(Mono amonijev fosfat) koji e izazvati optimalan razvoj korjenova sistema, to je izuzetno bitno radi veeg usvajanja vode u sunim uvjetima koji slijede nastavkom vegetacije u proljee. Uljana repica najbolje prezimljuje u fazi 8-10 listova. Prihrana duinim gnojivima radi se u proljee u fazi 9-11 listova, a po potrebi dodaje se kalij sulfat. Druga prihrana duikom izvodi se u fazi zelenih cvjetnih pupova. Posebnu panju treba obratiti na sumpor, jer sa svakom tonom prinosa uljana repica iznosi 10kg sumpora iz tla. Pripazite na obik sumpora koji dodajete. Izbjegavajte elementarni sumpor jer mu treba dugo da pone djelovati, te nije usvojiv za biljku kada je njoj potreban. Dobar izvor sumpora je Kalij sulfat s kojim biljci u jednom prohodu dodajete i kalij i sumpor. Ako u tlu imate viak kalija, a manjak sumpora primjenite granulirani amonijev sulfat. Nedostatak sumpora moe se nadoknaditi do faze poetka elongacije, a da se negativno ne odrazi na prinos i sadraj ulja u sjemenci.