You are on page 1of 2

1) We came in good spirits. Maalikaya ro among pag-abot.

2) Si Monalisa ro nagbukas it puertahan pero tumalikod eagi imaw with no greeting at all. (Kato eun kami kapan-o nga iba eut-ah ro timpla. he show she put together when you were all here is o!er.) "ire-diretso imaw sa lababo ag nag-akto nga mahugas it mga plato. #) $agpadayon imaw sa pag talikod. %wa imaw kamon gaistorya. &) 'ko pa ro nag break it ice by saying( )$ag agto kami ngara iya ay may guin-pangabay kunta si *ncle nang $onoy kay +o., Monalisa( -uo ah. 'ko( 'no rato i-*S/0 Monalisa( 'y owa takon ra it *S/. (Kalisod tah imaw istoryahon when she should know ano ro pakay namon igto. +apinaingit. ' stark contrast 1rom how she beha!ed when you were all here.) 2) 'ko( (commented on /ising) Monalisa( 'y tao t3a. %wa tang kasayod. %wa eut-ang gapasilabot karon. %wa eut-ang it pakialam. 4) 'ko( -ay siin eun ro dapat ngato nga boe-on agud ma-print eun ag mapirmahan. Monalisa( 5ndi mat-ang kato mag pirma. 5ndi man si 'untie 6ura mag pirma. ('ll this samtang si 'untie 6ura hay gahipos man lat-ah.) 7) Si 8rian hay nag akto dayon nga may masakit. Si Monalisa hay sige man it pinabati-bati it mga reklamo. anan haeos hay pang-delay. Sumaka rayon si Monalisa9 supposedly to get the transcribed discussion o1 the summit. :) $ag guwa lang kami ni +o dayun sa may garahe ay matsa halata eon nga puro ta pinalapong ag pang-delay ro anang ginaubra. /umuoe lang si +o it payong ay nag umpisa eon nga mag uean ag pati lang man cellphone ay habatyagan ko eun nga inugtawag ko eun king. ;) 'y nag saka eut-ang dayon sa karsada kampi para katawag king. +uin-aywanan ko si +o. +o( 'untie9 ano ro akong boe-on ngato0 -ard copy o so1t copy0 Monalisa( (%wa gatueok sa mata) (W< 8rian sa so1a9 w< clutch bag ay mapa ospital ta kuno sanda) So1t copy ta =to. +o( May akon man iya 'untie nga daeang *S/. Monalisa( 'y owa ko pa ta =to haobra gali ay masako man tag iya halin ko bago ro paskwa.

+o( -ay paalin 'untie0 Monalisa( Sa 2:9 2; lang. >%$>?*S5%$( 1) >learly9 puro e@cuses. 5$"5 $'$' +*S % */A'-%$ ay9 hambae ngani nana9 indi man imaw kato mag pirma. +ustong hambae-on9 all along9 owa gali imaw naila ko guin kasugtanan. +uin pasakay eang nana ro tanan. 2) -ostage si 'untie 6ura kana ag sa anang grand plan regarding sa mga propiedad. #) 'll 1or show du tanan nana nga hambae ag hueag sa Bawili hasta sa $oche /uena kaibahan sanday /aby ag $ene MoniCue. &) Klaro nga ro anang goal hay ro i-reduce to inutility ro manami nga guin-kasugtan sa 1amily gathering ay gakontra sa anang gusto gd ah nga manabo. 2) "apat kabigon eun si /aby9 ay imaw eun du masunod nga target nana in a game o1 numbers. 4) +ina-pro!oke na ako9 ugaling 5 denied her o1 what she wanted. +usto nana hay mag eupok ako. 7) $agapati ako nga drama man lang ro masakit ay habatian pa ni +o nga nag pangutana si 'untie 6ura kanda nga9 )Siin kamo maagto ngara0,. 'na siguro ro ratong emergency kuno ay basi mag press ako nga itao eun nana ro dokumento kaina.