You are on page 1of 2

Natjeaj za najbolju povijesnu novelu

Udruga Argonauta raspisuje natjeaj za najbolju povijesnu novelu o legionaru Kvintu Rok za prijavu: 15. ouljka 2014. Novela treba biti povijesno pustolovnog anra, napisana na hrvatskom jeziku, obuhvaati minimalno 45.000 (25 kartica) a maksimalno 90.000 znakova (50 kartica teksta ) i ne smije biti prethodno objavljivana. Autor moe biti dijete ili odrasla osoba s mjestom prebivalita u Betini, Jezerima, Murteru ili Tisnom, a na natjeaj se moe javiti s jednom novelom. Radovi se alju na e-mail (mail@argonauta.hr) ili klasinom potom na adresu: Pijaca drutva seoske izobraenosti bb, 22243 Murter, s naznakom 'za PRIU O LEGIONARU KVINTU'. Popis pristiglih pria objavit e se na web stranicama argonauta.hr. Odluku o najboljoj prii donijet e iri kojeg sainjavaju djelatnici udruge Argonauta, Turistike zajednice Opine Murter-Kornati te Muzeja grada ibenika. Uz priu je potrebno navesti ime i prezime autora, godinu roenja, adresu stanovanja, adresu elektronike pote i broj telefona.

VRIJEDNA NOVANA NAGRADA Autoru najbolje novele zajamena je novana nagrada u iznosu od 4000 kuna. Tekstovi se primaju do 15. oujka 2014. Proglaenje najbolje novele objaviti e se do 1. travnja 2014. SMJERNICE ZA PISANJE NOVELE poeljno je da radnja prati Kvinta Petronija Valenta u njegove tri ivotne dobi (djeak, mladi/legionar/ratnik te starac/starjeina grada Colentuma). U redu je ako se pria fokusira samo na jednu njegovu dob npr. vrijeme djetinjstva ili ako npr. starac Kvint prepriava svojim unicima dogodovtine iz svog ivota i sl. Pria treba sadravati povijesno-edukativnu dimenziju - povijesna utemeljenost pozadine prie, gradova i dogaaja iz vremena u kojem je Kvint ivio (Puno ime mu je prema izvornom latinskom natpisu Qintus Petronius Valens, prevedeno na engleski Quintus Petronius Valens, a kroatizirano Kvint Petronije Valent, ivio je u razdoblju 1. i 2. st. poslije Krista, bio je legionar 7. legije). Pria treba sadravati motiv skrivenog blaga kao alegorije odrivog razvoja otoka Murtera Poeljno je da antagonisti prie budu gusari budui da jedna povijesna teorija tvrdi da su Colentum u 2. st. poslije Krista unitili upravo gusari. Za vie informacija obratite se na mail@argonauta.hr ili na broj mobitela 091 403 3033. Natjeaj se provodi u sklopu projekta "Arheoloko blago Colentum 2 poticaj sudjelovanju zajednice u odrivom razvoju lokalnih resursa kulturno-povijesne batine" kojeg je udruzi Argonauta odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU poetkom rujna 2013. u sklopu Natjeaja za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloivih sredstava Dravnog prorauna za 2013.godinu.