You are on page 1of 23

PRA PERANCANGAN

Tempoh perancangan strategik Isu/permasaalahan yang diharap boleh diselesaikan melalui melaksanaan perancangan strategik. Siapa penggerak ? Siapa terlibat? Tempoh masa digunakan untuk mesyuarat pembinaan perancangan strategik Adakah memerlukan kepakaran untuk membantu menghasilkan perancangan strategik? Fasa/Tahap proses perancangan Penjadualan Penubuhan jawatankuasa penyelaras yang menetapkan dasar dan hala tuju. Berapa lama untuk menyiapkan perancangan strategik?

PELAN KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK


Bil
1.

Aktiviti
Penubuhan Jawatankuasa Induk

Tarikh
25.08.2008

Tindakan
Guru Besar

2.

Taklimat Perancangan Strategik sekolah kepada Jawatankuasa Induk

25.08.2008

Guru Besar

3 4

Bentuk jawatankuasa kerja dan taklimat spesifikasi tugas Fasa pertama 4.1 Pra Perancangan 4.1.1 Latar belakang sekolah Sejarah sekolah Enrolmen sekolah Prestasi akademik dan kokurikulum(5 tahun) Rekod Disiplin Murid Demografi Penduduk Persekitaran sekolah Kemudahan Fizikal

30 08.2008

JK Induk JK Pelaksana JK Induk JK kerja & JK Pelaksana

JADUAL KERJA PELAN STRATEGIK


BIL AKTIVITI
Fasa Kedua 5.1 Mendefinisikan halatuju sekolah 5.1.1 Mengenalpasti mandat 5.1.2 Menyemak pernyataan visi dan misi 5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan , logo,dan warna organisasi Fasa Ketiga Analisis Persekitaran Analisis persekitaran sekolah Analisis persekitaran Bidang Pengumpulan analisis persekitaran TOWS matrik Fasa Keempat Isu, matlamat ,KPI dan Sasaran Mengenalpasti & memilih isu-isu strategik Membentuk matlamat strategik Membina KPI Menetapkan sasaran 30.08.2008

TARIKH
30.08.2008

TINDAKAN

JK Induk JK Kerja & JK Pelaksana

JK Induk
JK Kerja & JK Pelaksana 30.08.2008 JK Induk JK Kerja & JK Pelaksana

BIL AKTIVITI
6 Fasa Kelima 6.1 Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi Pembinaan strategi utama (menggunakan TOWS Matrik) Membuat penilaian ke atas strategi Pembinaan pelan taktikal (peringkat panitia, matapelajaran ) Pembinaan pelan operasi (peringkat panitia, matapelajaran) 7 Fasa Keenam 7.1 Implementasi Strategi Melaksanakan strategi mengikut keutamaan(sepanjang tempoh perancangan strategik) 7.2 Melaksanakan pelan taktikal mengikut yang telah ditetapkan dalam penjadualan 7.3 Memberi maklumbalas kemajuan berasaskan kepada KPI dan sasaran.

TARIKH
30.08.2008

TINDAKAN
JK Induk JK Kerja & JK Pelaksana

30.08.2008

JK Induk JK Kerja & JK Pelaksana

Fasa Ketujuh 8.1 Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Penilaian prestasi hasil pelaksanaan strategi Membuat penambahbaikan kepada proses dan output & outcome

CONTOH PIAGAM PELANGGAN


MURID
Mempastikan kebajikan dan keselamatan semua murid diutamakan Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan. Memastikan semua kerja murid akan disemak dengan teliti dalam jangka masa 5hari selepas diberi. Memastikan semua murid berpeluang untuk mengambil bahagian di dalam kegiatan kokurikulum

GURU & STAF


Mempastikan pengagihan waktu mengajar yang seimbang mengikut opsyen. Mempastikan setiap staf dan guru mendapat peluang latihan untuk meningkatkan kemahiran sekurang-kurangnya dua kali setahun. Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang.

IBUBAPA & PELAWAT


Mempastikan ibubapa dan pihak yang berurusan dengan pihak sekolah dilayan dengan mesra, cepat dan memuaskan hati. Mempastikan segala aduan ibubapa/penjaga akan mendapat perhatian dan tindakan segera. Mempastikan kad kemajuan murid diberikan selewat-lewatnya tiga minggu selepas peperiksaan.

STAKEHOLDER
Mempastikan laporan dan urusan surat menyurat dihantar ke Kementerian, JPN dan PPD sebelum atau mengikut masa yang ditetapkan. Mempastikan pelawat pelawat dari Kementerian , JPN dan PPD diberi layanan yang mesra.

ANALISIS MANDAT (Sumber Kuasa)


Surat Pekeliling Ikhtisas
SPI 1 / 1985- Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah SPI 2/1985 Lencana / logo dan sekolah SPI 3/1985 Sekolah sebagai institusi masyarakat SPI 4/1985 Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasan(Lanskaping) SPI 7/1986 Langkah-langkah keberkesanan disiplin sekolah SPI 8/1988 Keselamatan diri pelajar di sekolah. SPI 15/1988- Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah SPI 2/1989 Rancangan kesihatan sekolah SPI 1/1996 Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 1/1997 Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah. SPI 3/1997 Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 5/1997 Sekolah sebagai kawasan larangan merokok SPI 6/1997 Amalan kebersihan di sekolah

PEMBINAAN PELAN STRATEGIK


Mengenal pasti dan memilih isu-isu strategik 1.Isu-isu strategik boleh dikenalpasti setelah analisis selesai dilakukan. Pengenalpastian isu-isu strategik adalah merupakan jantung kepada proses perancangan strategik. Ia menjelaskan apakah bidang-bidang yang sangat penting dan kritikal kesannya kepada kejayaan misi dan visi. Isu strategi teras dalam perancangan strategik. 2.Isu-isu strategik boleh didapati daripada mandat, misi, visi dan analisis SWOT . 3.Isu-isu strategik :3.1 Isu-isu semasa yang memerlukan tindakan segera. 3.2 Isu-isu masa hadapan yang memerlukan penyelesaian pada masa hadapan 3.3 Isu-isu yang samar yang memerlukan penyelesaian segera atau penyelesaian masa hadapan. 4.Pengenalpastian isu-isu strategik disekolah mengambilkira ketiga-tiga bahagian di atas berdasarkan 8 bidang Standard Kualiti Kepengetuaan Sekolah Malaysia. * Ayat yang digunakan dalam pernyataan isu strategik berupaya menunjukkan masalah yang perlu diatasi jika ingin berjaya.

CONTOH ISU-ISU STRATEGIK MENGIKUT BIDANG UTAMA ATAU TERAS


BIDANG-BIDANG DALAM SKKSM
Pengurusan Kurikulum

ISU-ISU STRATEGIK
Kecemerlangan akademik pelajar adalah merupakan satu agenda utama sebuah institusi pendidikan dan ia sentiasa menjadi fokus pengukuran prestasi bagi stakeholder dan pelanggan. Oleh itu , kejayaan akademik menjadi pengukur utama oleh semua Kegiatan ko kurikulum merupakan satu program penting jika sekolah ingin membangun potensi pelajar secara menyeluruh. Gerak kerja kokurikulum mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan roha ni pelajar. Masih terdapat sebilangan pelajar yang prestasi sahsiahnya tidak mencapai tahap yang diinginkan. Sistem pengurusan pejabat masih belum mantap(perlu dipertingkatkan kecekapan dan keberkesanannya) Kompetensi modal insan (staf) adalah faktor kritikal untuk kejayaan misi dan visi. Maka kemahiran dan komitmen mesti ditingkatkan jika ingin menjayakan misi dan visi organisasi. Iklim persekitaran sekolah khususnya berkaitan kebersihan , keceriaan dan keselamatan sekarang ini belum mencapai tahap kondusif dan ia perlu dipertingkatkan lagi. Kerjasama antara sekolah dengan komuniti penting untuk kejayaan sekolah . Prestasi sekarang menunjukkan ianya masih di tahap rendah dan perlu dipertingkatkan sebagaimana yang dihasratkan dalam misi dan visi sekolah.

Pengurusan Ko Kurikulum

Pengurusan Hal Ehwal Murid

Pengurusan Pentadbiran Pejabat Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Penguurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Pengurusan Perhubungan Luar

CONTOH ISU-ISU STRATEGIK MENGIKUT BIDANG UTAMA ATAU TERAS


BIDANG-BIDANG DALAM SKKSM

ISU-ISU STRATEGIK

Pengurusan Kewangan

Pengurusan kewangan perlu diurus dengan cekap dan berhemah sebagaimana kehendak Arahan Perbendaharaan (perundangan) . Keberkesanan pengurusan kewangan dapat ditingkatkan jika wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan.

BIDANGBIDANG DLM SKKSM


Pengurusan Kurikulum

ISU-ISU STRATEGIK Kecermelangan akademik pelajar adalah merupakan salah satu agenda utama sebuah institusi pendidikan dan ia sentiasa menjadi fokus pengukuran utama oleh semua pihak bila mereka ingin mengukur kejayaan sekolah. Kegiatan kokurikulum mmerupakan satu program penting jika sekolah ingin membangun potensi pelajar secara menyeluruh. Gerak kerja kokurikulum mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar. Masih terdapat sebilangan pelajar yang prestasi sahsiahnya tidak mencapai tahap yang diinginkan . Budi bahasa dan kesopanan telah termaktub dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan . Ia menjadi penyokong utama kepada akademik sesorang pelajar. Kompetensi modal insan (staf) adalah faktor kritikal untuk kejayaan misi dan visi. Maka guru dan staf sekolah yang berkemahiran dan mempunyai komitmen tinggi mesti dipertingkatkan jika ingin menjayakan miisi dan visi. Iklim persekitaran sekolah khususnya berkaitan kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekarang ini belum mencapai tahap kondusif dan ia perlu dipertingkatkan lagi.

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan tahap kecemerlangan akademik pelajar.

Pengurusan Kokurikulum

Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dan sukan. Meningkatkan pembudayaan adab sopan dan budi bahasa dalam kehidupan seharian pelajar

Pengurusan Hal Ehwal Murid

Pengurusan dan Pembangun an Sumber Manusia Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan fizikal

Mempertingkatkan pengetahuan , kemahiran dan komitmen warga sekolah

Memperkukuhkan identiti dan amalan sebagai sekolah bersih, sihat , indah dan ceria.

FOKUS PERBENGKELAN PADA 30.08.2008

1. 1.

* BOLEH GUNAPAKAI CONTOH PELAN STRATEGIK YANG ADA. JIKA TIDAK MAHU , BINA YANG LAIN.(Boleh tambah jika perlu) Untuk menjana strategi ,perlu buat analisis SWOT, TOWS MATRIK dahulu. MEMBUAT ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) Bagi setiap bidang. PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL MENGIKUT BIDANG : KURIKULUM, HEM, DAN KOKURIKULUM

2.

PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL MENGIKUT PANITIA, UNIT-UNIT HEM DAN PERMAINAN, PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM
PEMBINAAN PELAN OPERASI BAGI SETIAP PERKARA DI ATAS.

3.

(Cuba siapkan hari ini, jika tidak, kena siapkan di rumah. Dateline: sebelum cuti sekolah PPD mahu laporan perbengkelan dihantar pada 2.09.2008(Selasa)

LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN PELAN STRATEGIK SEKOLAH PULAPAH


1. Pra-Perancangan
Latarbelakang sekolah, sejarah sekolah, enrolmen sekolah, prestasi akademik, kokurikulum,rekod disiplin murid, demografi penduduk,persekitaran sekolah dan kemudahan fizikal.

2 Halatuju Organisasi : Mandat /Dasar, Misi & Visi 3. Analisis Persekitaran: Maklumat Dalaman & Luaran Organisasi 4. Isu Strategik(masalah)/Fokus, Matlamat, KPI & 5. Strategi , Taktik ,Belanjawan & Operasi 6. Implementasi Strategi 7. Penilaian Prestasi & Penambahbaikan berterusan

ISU , MATLAMAT, STRATEGI, KPI, DAN SASARAN PRESTASI ETR)

Isu ialah masalah yang ada atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi kesan kepada prestasi sekolah atau stakeholder. Dengan menyemak mandat, misi dan analisis persekitaran )SWOT) isu / masalah boleh dikenalpasti. Matlamat ialah satu pernyataan tentang apakah yang sekolah ingin capai dalam tempoh 3-5 tahun akan datang. Matlamat berfokus kepada outcomes atau hasil akhir sesuatu pusingan proses dan bersifat kualitatif . Satu matlamat mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu objektif. Strategi ialah satu pernyataan secara khusus tentang apa yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan yang ditetapkan dalam tempoh masa satu tahun. Ciri-ciri objektif yang baik biasanya boleh diukur, konsisten, berjangkamasa dan khusus. Objektif terdiri daripada jangkan panjang dan jangka pendek. Key Performance Indicator (KPI) adalah satu parameter yang boleh diukur. KPI juga dikenali sebagai kejayaan membantu sekolah mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai matlamat organisasi. KPI adalah kaedah untuk mengukur pencapaian matlamat. Setiap matlamat akan disertakan KPI. Sasaran (target) adalah merupakan tahap yang hendak dicapai dalam sesuatu tempoh dan merupakan satu nilai berupa peratus, bilangan dan kekerapan diunjurkan berasaskan take off value (TOV) semasa.

CONTOH PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008 2010) BIDANG KURIKULUM

ISU
Pencapaian akademik dari segi kualiti bagi PKSR masih lemah.

MASALAH
% murid yang mendapat gred A bagi PKSR(Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ) Dan UPSR bagi matapelajaran teras tidak mencapai 30%

Matlamat
Meningkatkan % A dalam PKSR kepada 30 % dan UPSR kepada 50 % menjelang 2010

STRATEGI
1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Mengoptimakan waktu P&P murid dii dalam bilik darjah. 4. Mengoptimakan penggunaan ABM, yang ada di sekolah ,teaching Courseware yang dibekalkan olleh Kementerian Pelajaran 5. Meningkatkan % guru yang dicerap dalam P &P.

KPI
Peratus murid yang dapat A dalam mata pelajaran t teras. % pencapaian objektif kemahiran yang diperolehi % murid cemerlang

Pencapaian akademik dari segi kuantiti bagi PKSR masih lemah.

Peratus murid yang mencapai minima C bagi PKSR bagi semua matapelajaran belum mencapai 100%

Meningkatkan peratus lulus dalam PKSR 100% menjelang 2010

1. Memastikan penguasaan kemahiran 3M bagi setiap murid tahap 1 2. Seperti perkara 2 hingga 5 3. Mengadakan aktiviti pemulihan dalam bilik darjah 4. Mengadakan motivasi

Peratus murid lulus Peratus pencapaian objektif

CONTOH PELAN STRATEGIK (2008-2010) BIDANG HEM Isu Kes salah laku murid sekolah meniingkat Masalah 1. Peratus murid sekolah yang terlibat dalam kes salahlaku ringan meningkat kepada 30% dalam tempoh dua tahun kebelakangan Matlamat 1. Meningkatkan kecemerlangan sahsiah pelajar dan pengurusan kebajikan pelajar sebanyak 10% menjelang tahun 2010. Strategi 1. Meningkatkan tahap disiplin dan sahsiah pelajar. KPI % kes disiplin & salahlaku Berat, sederhana, ringan % kehadiran bersekolah

2. Mengurangkan % murid sekolah yang terlibat dalam kes salah laku berat kepada sifar menjelanng tahun 2010. Murid tidak berdisiplin 1. Peratus murid yang melanggar peraturan sekolah meningkat 2. Peratus murid yang tidak berbudi bahasa meningkat 3. Tidak mengamalkan nilai-nilai murni

2. Memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

%pelajar datang menggunakan perkhidmatan bimbingan kaunseling Bilangan program % kepuasan pelanggan % murid yang melanggar disiplin % kaunseling

1. Menguatkuasakan peraturan dengan lebih tegas 2. Mengadakan ceramah, kursus, kempen 3. Perjumpaan dengan ibu bapa

% murid berbudi bahasa % murid yang menyiapkan kerja sekolah % aduan murid

CONTOH PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2008 2010) BIDANG KOKURIKULUM

ISU Prestasi pencapaian ko-akademik sekolah kurang cemerlang

MASALAH 1. Peratus kejayaan sekolah di peringkat dae rah hanya 15%

MATLAMAT Meningkatkan % pencapaian ko-akademik sekolah di peringkat daerah kepada 30% menjelang 2010. 2. Meningkatkan % pencapaian ko-akademik sekolah di peringkat negeri kepada 15% menjelang 2010.

STRATEGI 1.Mewujudkan sistem pemantauan pelaksanaan program ko-akademik sekolah yang mantap. 2. Mengadakan program pembangunan sukan secara berterusan.

KPI Peratus kejayaan dalam pertandingan/ kejohanan di peringkat daerah/ negeri dan kebangsaan.

3. Memberi penghargaan kepada murid dan guru pembimbing /jurulatih yang berjaya memperoleh kemenangan dalam manamana pertandingan atau kejohanan di peringkat daerah dan negeri. 4. Memberi pendedahan kepakaran kepada guru-guru penasihat 5. Mencungkil bakat muridmurid pada peringkat awal

CONTOH ANALISIS SWOT/C PERINGKAT ORGANISASI


KEKUATAN S1 Arah aliran akademik meningkat dalam 5 tahun terakhir. S2 Telah melakukan amalan terbaik dalam semua aspek bagi peningkatan hal ehwal murid Tiada audit bersyarat 5 tahun berturut-turut. Sekolah dilengkapi Makmal Komputer dan Bilik Access untuk peningkatan penggunaan ICT untuk guru dan murid Mempunyai 100 % guru terlatih dan mencukupi Kelas yang ideal dengan bilangan murid yang tidak ramai. Pentadbiran sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan PIBG dan komuniti. KELEMAHAN W1 Kekurangan bilik untuk melakasanakan program sekolah contoh tiada Bilik Muzik, Bilik Bimbingan Kaunseling , suraudan BOSS. W2 Perbelanjaan mengurus melebihi amaun peruntukan yang diturunkan W3 Kekurangan guru opsyen Matematik dan Bahasa Inggeris W4 Komputer yang rosak tidak dapat diselenggara

PELUANG O1 Latarbelakang ibu bapa pelajar terdiri daripada golongan yang sederhana hingga berpednidikan tinggi. O2 Pengngkatan prestasi murid berkait rapat dengan latar belakang mereka. O3 100% murid tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah. O4 Pihak PPD dan JPN sentiasa prihatin dan memberi kerjasama baik kepada pihak sekollah.

CABARAN T1 Pelajar mudah terpengaruh dengan budaya negatif dari luar . T2 Ada kalangan ibu bapa yang kadang kadang tidak memberi kerjasama kepada pihak sekolah . T3 Gangguan babi dan anjing yang masuk dalam kawasan sekolah T

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2009 ) BIDANG KURIKULUM


Bil 1 Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ sumber TOV ETR KPI

PELAN TAKTIKAL (2009) BIDANG KOKURIKULUM


Bil 1 Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ sumber TOV ETR KPI

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2009) BIDANG HEM

Bil 1

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ sumber

TOV

ETR

KPI

ANALISIS PERSEKITARAN PERINGKAT BIDANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN HEM PENGURUSAN KEAWANGAN PENGURUSAN PEJABAT PENGURUSAN KEMUDAHAN FIZIKAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

KEKUATAN S1-% Kelulusan UPSR meningkat berterusan S2-Pencapaian subjek UPSR 100% S3-85% guru mempuyai pengalaman lebih 5 tahun S4- 80% guru mempunyai budaya kerja positif S5-Kemudahan sekolah lengkap PELUANG O1- Ibu bapa yang mementingkan pelajaran anak-anak mereka O2 O3

KELEMAHAN W1- Pencapaian UPSR dari segi sraight A belum mencapai 30% W2-Segelintir guru tidak bersikap inisiatif W3- Guru tidak dapat menumpu perhatian sepenuhnya pada P&P kerana terlalu banyak aktiviti. W4-Tidak cukup guru opsyen CABARAN T1 T2 T3

PELAN STRATEGIK KURIKULUM 2008 -2010

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

KPI