You are on page 1of 3

KODEKS ASTI BH NOVINARA OPA NAELA Pravo na informaciju, slobodu izraavanja i kritiku jedno je osnovnih prava svakoga ljudskog

bia bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest i politiko opredjeljenje. Iz tog prava javnosti da upoznaje injenice i miljenja proizlaze obaveza i prava novinara. U svojem radu novinari su duni braniti ljudska prava, dostojanstvo i slobodu, uvaavati pluralizam ideja i miljenja, pridonositi jaanju pravne drave i kao demokratski dio javnosti sudjelovati u kontroli nad djelovanjem vlasti i politike. Novinari se pridravaju Ustava i pozitivnih zakona Bosne i Hercegovine, Statuta i akata Meunarodne federacije novinara (IFJ) kao i akata Vijea Europe o slobodi izraavanja i informiranja i ljudskim pravima. Novinari se pridriavaju i Kodeksa za tampu i pravila i propisa Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) u BiH, te Statuta i drugih akata Udruenja/udruge BH novinari Novinari njeguju kulturu i etiku javne rijei i uvaavaju dostignua i vrijednosti napredne civilizacije. Svi lanovi Udruenja/udruge BH novinari obavezni su pridravati se najviih profesionalnih i etikih naela. Ovaj kodeks mjerilo je takvih naela, te istvremeno titi neotuiva prava pojedinaca i pravo javnosti na informaciju. PRAVA I DUNOSTI 1. U obavljanju svojeg posla i djelovanja novinar se mora rukovoditi opim naelima i etikom novinarskog poziva. Polazei od naela da su u demokratskom drutvu mediji slobodni, samostalni, istraivaki i otvoreni za razliita miljenja, novinar za svoj rad snosi odgovornost pred javnou, zakonom i pred svojom profesionalnom organizacijom. 2. Iznoenjem samostalnoga i kritikog stava u traganju za istinom kao osnovnim naelom u profesionalnom radu, novinar aktivno sudjeluje u stvaranju javnog mnijenja i kolektivnom rasuivanju o stvarima koje se tiu sviju. 3. Novinar kao i svaki graanin ima pravo na svoje politiko i drugo opredjeljenje i angairanje. U svojem djelovanju on potuje profesionalnu distancu prema aktualnim zbivanjima, to je jedan od uvjeta za objektivno, profesionalno izvjetavanje o dogaajima. 4. Novinar je obavezan iznositi istinitu, uravnoteenu i provjerenu informaciju. On navodi osobe ili ustanove od kojih je dobio podatak, informaciju ili izjavu. Ima pravo i da ne otkrije izvor informacije, ali za objavljeni podatak snosi moralnu, materijalnu i krivinu odgovornost. 5. Novinar ima pravo pristupa svim izvorima informacija kao i pravo da slobodno istrauje sve injenice koje uvjetuju javni ivot. Bude li novinar neopravdano sprijeen da doe do traene informacije, ima pravo o tome obavijestiti javnost.

6. Novinara obavezuje zakonska odredba o uvanju dravne tajne. Novinar potuje embargo na objavljivanje informacije. Ako su prema njegovoj procjeni, navedena ogranienja zloupotrebljena za zatvaranje informacija, novinar na to upozorava nadlene osobe. 7. Pri izvjetavanju, a posebno u komentarima i polemikim tekstovima, novinar je duan potivati etiku javne rijei i kulturu dijaloga, te uvaavati dostojanstvo i integritet osobe s kojom polemizira. 8. Rad novinara podloan je kritici javnosti. Novinar i urednitva obavezni su da se paljivo odnose prema svim prijedlozima, preporukama, primjedbama i kritikama koje im se upuuju i o tome su duni povremeno obavjetavati javnost. 9. Pravo je i dunost novinara da se zauzima za slobodan protok informacija. 10. Novinar potuje autorstvo drugih novinara i ostalih sudionika u javnom informiranju. U svojim prilozima navodi imena drugih autora ijem se tekstovima koristi. 11. Skraeni ili izmijenjeni prilozi-tekstovi, koji mijenjaju osnovni smisao teksta mogu se objaviti samo uz znanje i odobrenje autora. Doe li do nesuglasnosti, autor ima pravo povui svoj prilogtekst i potpis. 12. Prilog-tekst bez imena autora i tekst-prilog objavljen pod pseudonimom smatraju se urednikim. 13. Plagijat je nespojiv s novinarskim Kodeksom. 14. U nastojanjima da doe do informacije, fotografije, snimka ili dokumenta, novinar ne smije koristiti nelojalna i nezakonita sredstva. 15. lan novinarske organizacije ima pravo odbiti radni zadatak ukoliko je on u suprotnosti s odredbama ovoga Kodeksa, odredbama Statuta novinarske organizacije ili profesionalno-etikim standardima novinarskog posla. 16. Novinar treba tititi ovjekovu intimu od neopravdanog ili senzacionalistikog otkrivanja u javnosti. Novinar je obavezan potivati svaije pravo na privatni i porodini ivot, dom, zdravlje i prepisku (intersubjektivnu komunikaciju). Objavljivanje podataka koji naruavaju neiju privatnost, bez neije dozvole, mora biti opravdano interesom javnosti. Koritenje sredstava za snimanje izdaleka osoba u njihovom privatnom okruenju i privatnom posjedu, a bez njihova odobrenje, neprihvatljivo je. Urednici ne smiju objavljivati materijale suradnika koji ne potuju ta pravila. Posebna se pozornost i odgovornost zahtijeva kad izvjetava o nesreama, porodinim tragedijama, bolestima, djeci i maloljetnicima, u sudskim postupcima, potuje pretpostavku (presumpciju) nevinosti, integritet, dostojanstvo i osjeanje svih stranaka u sporu. U politikim sukobima treba uvaavati graanska prava i slobode sudionika te nastojati ostati nepristran. 17. Novinar ne smije intervijuirati ni fotografirati dijete (do 15 godina) o pitanjima njegova ivota ili ivota druge djece bez prisustva roditelja ili drugog odraslog odgovornog za dijete. S uenicima se ne smije razgovarati niti ih se smije fotografirati u koli bez odobrenja kolskih slubi. Djeci i mlaim maloljetnicima (od 14 do 16 godina) ne smije se plaati za obavijesti niti se smije plaati njihovim roditeljima ili skrbnicima, osim ako to nije u interesu djeteta.

18. Novinar ne smije otkriti identitet djece upletene u sluajeve seksualnog zlostavljanja, bez obzira jesu li svjedoci ili rtve. U novinskim izvjetajima (i drugim prilozima) o sluajevima seksualnog zlostavljanja djece sve formulacije moraju biti takve da: a) dijete i maloljetnik ne mogu (ni izravno ni neizravno) biti identificirani b) identificirana moe biti samo odrasla osoba. 19. Novinari moraju izbjegavati objavljivanje detalja i peorativne kvalifikacije o rasi, boji koe, vjeri, spolu ili seksualnoj orijentaciji, kao i o bilo kojoj fizikoj ili mentalnoj manjkavosti ili bolesti ukoliko to nije relevantno za javni interes. 21. Novinar se ne smije baviti poslovima koji ugroavaju njegovu samostalnost prosuivanja i smanjuju objektivnost u objavljivanju istinitih injenica i naruavaju njegov novinarski dignitet. Novinar ne smije objavljivati informacije radi stjecanja osobne materijalne koristi (mito, korupcija i slino). Novinar ne smije biti autor plaenih reklamnih i drugih propagandnih napisa. 22. Novinar i novinarska organizacija uvaju ugled, dostojanstvo i integritet svoje profesije, surauju meu sobom i njeguju kolegijalne i drugarske odnose kao i profesionalnu solidarnost. ZAVRNE ODREDBE Novinar koji radi u skladu s ovim Kodeksom uiva podrku svojeg urednitva i svoje profesionalne novinarske i sindikalne organizacije. Statutom i Pravilnikom o radu Novinarskog vijea asti odreene su sankcije za povredu Kodeksa. Za zatitu i primjenu Kodeksa nadleno je Novinarsko vijee asti Udruenja/udruge BH novinari. Kodeks stupa na snagu danom usvajanja na Skuptini Udruenja/udruge BH novinari. Usvojeno na Skuptini BH novinari odranoj 10.12.2004.