You are on page 1of 1

RECLAIM

Inclusiecriteria: Leeftijd tussen 18 90 jaar oud Intra-operatieve/postoperatieve ingreep met zichtbare aanwezigheid van pus in de buikholte of een intra-abdominale infectie geassocieerd met peritonitis. Chirurgische interventies zijn: open laparotomie, percutane drainage van een abces of laparoscopische OK. OF Preoperative studie deelname indien er binnen 24 uur chirurgische interventie plaatsvindt met de bevestiging van infectie. Exclusiecriteria: 1. Trauma of andere intra abdominale processen waarbij het niet waarschijnlijk is dat er een infectie aan ter grondslag ligt. 2. Geen perforatie aanwezig. 3. Ongecompliceerde galblaas ontsteking/appendicitis of pancreatis. 4. Open buik. 5. Bekend met tegen studiemedicatie resistente bacterie. 6. Gelijktijdige behandeling i.v.m. systemische antibacterile of antischimmel middelen behalve Vancomycine, Linezolid of daptomycine vanwege MRSA. 7. (vervallen in protocol versie 2) 8. Perinephritis (patinten met nierinfecties). 9. Peritoneaal dialyse. 10. Intra abdominale inf. vanwege schimmel/virus/parasiet of tbc 11. Bekend met allergie tegen studiemedicatie. 12. Labwaarden: Creat.klaring <30, Hematocriet <25% of Hb <8g/dl, Neutrofielen <1000/mm3, Trombos <75, Bilirubine >3 maal normaalwaarde, ALAT of ASAT > 3maal normaalwaarde, AF >3 x ULN. 13. BMI> 45 kg/m2. 14. APACHE II >30. 15. 6-8 week overleving dubieus. 16. Onwaarschijnlijk dat patient goed reageert op 5-14 dagen behandeling. 17. Binnen 72u voor aanvang studie syst. antibiotica gehad,mits 18. Andere infectie die respons op studiemedicatie kan benvloeden. 19. Hemodialyse of peritoneaaldialyse. 20. Bekend met hepatitis/leverfalen. 21. Voorgeschiedenis met epilepsie of toevallen, m.u.v. koortstoevallen of tijdens jeugd 22. Immuun-gecomprimiteerd. 23. Deelnemend aan een andere studie met studiemedicatie tot 30 dagen voor aanvang. 24. In dusdanige conditie of situatie dat een optimale studie deelname niet is gewaarborgd. 25. Niet coperatief. 26. Voorheen al behandeld met CAZ-AVI. 27. Bekend met intra abdominale onsteking zoals col.ulcerosa en ziekte van Crohn. 28. Bekend met diarree veroorzaakt door C. difficile. 29. Reeds eerder ingeschreven? 30. Zwanger of bortvoeding gevend.