You are on page 1of 0

TEME

LabVIEWosnove / predavanja
Predavanje 6
Upravljanje resursima
A. Nain rada File I/O
B. Nain rada High-level
File I/O
C. Nain rada Low-level
File I/O
D. DAQ Programiranje
E. Upravljanje
instrumentima
F. Koritenje driver-a za
instrumente
LabVIEWosnove / predavanja
A. Nain rada File I/O
File I/O pie ili ita podatke iz datoteke
Tipina file I/O operacija ukljuuje slijedee postupke:
Otvori/
Kreiraj/
Zamijeni dat.
itaj
i/ili
Pii u dat.
Zatvori
datoteku
Provjeri
pogreke
LabVIEWosnove / predavanja
A. Nain rada File I/O Formati datoteka
LabVIEWmoe koristiti ili kreirati slijedee formate:
BinarniBazni format svih drugih formata
ASCIIPoseban tip binarne datotekekoji se koristi kao
standard u veini programa
LVMLabVIEWmeasurement data file (.lvm) je tab-
delimited tekstualna datoteka koju je mogue otvoriti s
spreadsheet aplikacijomili text-editing aplikacijom
TDMSTip binarne datoteke koji je napravljen za NI
proizvode i sastoji se od dvije datoteke: binarna datoteka i
binarna datoteka s indeksima
LabVIEWosnove / predavanja
A. Nain rada File I/O Formati datoteka
Prvo je potrebno nauiti kreiranje tekstualnih (ASCII) datoteka
Tekstualne datoteke se koriste u slijedeim sluajevima:
eli se pristupiti datoteci iz drugih programa
Prostor na diskui brzina pisanja i itanja u datoteku nisu kritini
Nije potreban nasumian pristup datoteci pri itanju ili pisanju
Numerika preciznost zapisa nije vana
LabVIEWosnove / predavanja
B. Nain rada High-level File I/O
High-level VIs
Obavljaju sva tri koraka(otvori, itaj/pii,
zatvori) kod I/O operacija
Nisu efikasni kao funkcije koje
su konfigurirane za svaku
navedenu operaciju pojedinano
Low-level VIs
PosebanVI za svaki korak
Ako se pie u datoteku u petlji
tada se koristelow-level file I/O funkcije
LabVIEWosnove / predavanja
B. Nain rada High-level File I/O
Write to Spreadsheet File
Pretvori polje DBL brojevau tekst stringi zapie taj stringu ASCII
datoteku
Read From Spreadsheet File
Proita specificirani broj linija ili redova
iz stringASCII datoteke i pretvori ih u
2D polje DBL brojeva
Write to/Read from Measurement File
Express VI koji piu ili itaju podatke u ili iz
LVMili TDMS formata (datoteke)
LabVIEWosnove / predavanja
C. Nain rada Low-Level File I/OVI-a
CILJ
Vjeba6-1
Spreadsheet Example VI
Koristitehigh-level file I/O VI za pisanje uspreadsheet
datoteku.
CILJ
Vjeba6-2
Temperature Log VI
ModificirajteVI na nain da se ASCII datoteka zapisuje
koristei disk streaming.
RAZGOVOR
Vjeba6-2
Temperature Log VI
to bi se dogodilo kad bi se koristioWrite to Measurement
File Express VI unutar Whilepetlje?
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje
1. Signal
2. Terminal blok
3. Kabel
4. DAQ sklopovlje
5. Raunalo
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje programska podrka
NI-DAQmx
Programska podrka na razini drivera
Prepoznaje DAQ sklopovlje
InstaliraNI-DAQmxfunkcije u LabVIEW
Measurement & Automation Explorer
Konfigurira i testiraDAQ sklopovlje
DAQ Assistant
Konfigurabilni Express VI pomou kojeg se rade DAQ aplikacije
DAQmx API
Skup VI-aza programiranje DAQ aplikacija
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje osnovni tijek
Osnovna DAQmxaplikacija sadri slijedee elemente:
Konfiguriraj
Task
Prikupi ili
Generiraj
podatke
Obrii
Task
Kreiraj
Task
Start
Task
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje kreiraj Task
Kreiraj Virtual Channel VI
Stvori virtualni kanal i pridoda mu task
Koristitepull-down meni za odabir eljene instanceVI-a
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje konfiguriraj Task
Konfiguriraj tempiranje ako se ita vie od jednog uzorka
Frekvencija uzimanja uzoraka, izvor tempiranja, itd
Konfiguriraj okidae ako je potrebno za aplikaciju
Konfiguriraj task da krene ili stane pri rastu ili padu ruba
digitalnog signala, ruba analognog signala, ili analognog okvira
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje startTask
Starta task nakon njegove konfiguracije
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje prikupi ili generiraj podatke
Prikupi ili generiraj podatke pomou DAQ sklopovlja
Valja provjeriti da je odabir na pull-down meniju
kompatibilan s konfiguracijom task-a
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje obrii Task
DAQmxClear Task VI
Zaustavi task
Oslobodi sve resurse koje je task koristio
Obrie task
LabVIEWosnove / predavanja
D. DAQ programiranje primjer
Primjer prikupljanja podataka koristei okida
LabVIEWosnove / predavanja
E. Upravljanje instrumentima
Virtual Instrument Software Architecture (VISA):
High-level API koji komuniciraju s low-level driverima
Moe kontrolirati VXI, GPIB, serijske, ili instrumente bazirane
na raunalu ako se pozivaju odgovarajui driveri
LabVIEWosnove / predavanja
VISA
VISA
Virtual Instrument System Architecture
Serial GPIB VXI USB
LabVIEWosnove / predavanja
VISA programska terminologija
Resource
Bilo koji instrument u sustavu, ukljuujui serijske i paralelne portove
Session
Kad se otvori komunikacija s ureajem, LabVIEWvrati VISA session
number, koji je jedinstvena referenca vezana uz taj instrument
Instrument Descriptor
Specificira tip suelja (GPIB,VXI, ASRL), adresu instrumenta, i tip
VISA Session-a (INSTR or Event)
LabVIEWosnove / predavanja
VISA Alias
Ime resursa ili instrumenta koje definira korisnik umjesto
instrument descriptor-a
LabVIEWosnove / predavanja
Open Session
to
Instrument(s)
PerformI/O
Operation(s)
Close
Session to
Instrument(s)
Check for
Errors
VISA programiranje
VISA funkcije rade slino kao i File I/O funkcije
LabVIEWosnove / predavanja
VISA Open Function
Otvara komunikacijsku liniju prema resursu
Obino se koristi jedna po resursu
Funkcija vraa VISA Resource Name
LabVIEWosnove / predavanja
VISA I/O Functions
VISA Write i VISA Read funkcije
LabVIEWosnove / predavanja
VISA Closefunkcija
VISA komunikacija zauzima resurse u raunalu
Potrebno je zatvoriti komunikaciju prije izlaska iz programa
LabVIEWosnove / predavanja
VISA pii i itaj primjer
LabVIEWosnove / predavanja
VISA Serijska komunikacija
VISA Configure Serial Port VI inicijalizira port, koji je
definiran u VISA resource name, prema zadanim
postavkama
LabVIEWosnove / predavanja
F. Koritenje driveraza instrumente
Organizirani set VI-akoji kontroliraju
programabilni instrument
Svaki VI obavlja nekoliko instrukcija
Grupirani su prema tipu operacija
(konfiguriranje, podaci, itd)
Smanjuju vrijeme razvoja komunikacije
Pojednostavnjuju kontrolu ureaja
Mogu se iskoristit za novi driver
Imaju zajedniku arhitekturu i suelje
LabVIEWosnove / predavanja
Koritenje driveraza instrumente
Kad se koristi driver za ureaj onda on sadri kod koji je
specifian za taj instrument
Ako se promjeni instrument, tada se VI od jednog drivera
zamjene s novim VI-ima od novog drivera, to znatno
smanjuje vrijeme razvoja aplikacije
LabVIEWosnove / predavanja
Koritenje driveraza instrumente Gdje se nalaze?
Veinu LabVIEWPlug and Play driveraje mogue locirati
pomou Instrument Driver Finder
U LabVIEW-u odabrati Tools InstrumentationFind
Instrument Driversili HelpFind Instrument Drivers
Spaja vas s ni . comi pronalazi drivere
Kada se instaliraju driveri
Primjer programa koji koristi driverese pojavljuje u NI
Example Finder
Driver funkcije (VI) se pojave u Instrument I/OInstrument
Driverspod-paleti na funkcijskoj paleti
LabVIEWosnove / predavanja
Koritenje driveraza instrumente primjer
CILJ
Odaberi vjebu:
Vjeba6-3
Koristi DAQmx (DAQ)
ili
Vjeba6-4
NI DevsimVI(GPIB/serijski)
6-3: Upoznaj DAQmxprogram koji kontinuirano prikuplja
podatke i modificiraj ga tako da eka na digitalni okida
6-4: Instaliraj driver od ureaja i upoznaj program koji
prikazuje nain rada drivera
RAZGOVOR
Odaberi vjebu:
Vjeba6-3
Koristi DAQmx(DAQ)
ili
Vjeba6-4
NI DevsimVI(GPIB/serijski)
Koji se VI koriste izvan Whilepetlje u vjebi 6-3i zato?
Kako je potrebno modificirati program iz vjebe 6-4 ako se
eli kontinuirano prikupljati podatke?
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za kraj
1. Program koji obavlja nekakav test se kontinuirano izvrava i logira
podatke o testu u jednu datoteku tijekom jednog sata. Ako je bitna
brzina izvravanja testa, da li treba koristit low-level ili high-level
File I/O VI-je?
a) Low-level file I/O VI-je
b) High-level file I/O VI-je
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za krajOdgovori
1. Program koji obavlja nekakav test se kontinuirano izvrava i logira
podatke o testu u jednu datoteku tijekom jednog sata. Ako je bitna
brzina izvravanja testa, da li treba koristit low-level ili high-level
File I/O VI-je?
a) Low-level file I/O VI-je
b) High-level file I/O VI-je
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za kraj
2. Ako podatke iz datoteke elite otvoriti uNotepad-u, koji format
datoteke za pohranu podataka treba koristiti?
a) ASCII
b) TDMS
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za krajOdgovori
2. Ako podatke iz datoteke elite otvoriti uNotepad-u, koji format
datoteke za pohranu podataka treba koristiti?
a) ASCII
b) TDMS
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za kraj
3. Koje od navedenog prikazuje ispravan tijek programiranja pomoi
DAQmxfunkcija, odnosno DAQmxAPI-a?
a) Create TaskConfigure TaskAcquire/Generate DataStart Task
b) Acquire/Generate DataStart TaskClear Task
c) Start TaskCreate TaskConfigure TaskAcquire/Generate DataClear
Task
d) Create TaskConfigure TaskStart TaskAcquire/Generate DataClear
Task
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za krajOdgovori
3. Koje od navedenog prikazuje ispravan tijek programiranja pomoi
DAQmxfunkcija, odnosno DAQmxAPI-a?
a) Create TaskConfigure TaskAcquire/Generate DataStart Task
b) Acquire/Generate DataStart TaskClear Task
c) Start TaskCreate TaskConfigure TaskAcquire/Generate DataClear
Task
d) Create TaskConfigure TaskStart TaskAcquire/Generate
DataClear Task
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za kraj
4. VISA jehigh-level API koji poziva low-level drivere.
a) True
b) False
LabVIEWosnove / predavanja
Pitanja za krajOdgovori
4. VISA jehigh-level API koji poziva low-level drivere.
a) True
b) False