You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP MENDOBI PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN ) Semester (Minggu ) & Tema/Tajuk/Bidang Pembelajaran/Hasil

l Pembelajaran Umum '(& Mengenal dan menggunakan alatan mend bi '(&(& Mengenal alatan '(& Mengenal dan menggunakan alatan mend bi '(&(* -ungsi "latan '(& Mengenal dan menggunakan alatan mend bi '(&(+ Kegunaan alatan '(& Mengenal dan menggunakan alatan mend bi '(&(. Menerangkan %ara menggunakan alatan '(* Mengamalkan langkah0 langkah keselamatan '(*(& Keselamatan diri '(* Mengamalkan langkah0 langkah keselamatan '(*(&(& Menerangkan keselamatan diri Objektif/Hasil Pembelajaran Khusus Memb &( *( +( Memb &( *( +( Memb &( *( +( Memb &( *( +( lehkan murid) Mengenal alatan mend bi Menggunakan alatan mend bi Mengetahui fungsi alatan lehkan murid) Mengenal alatan mend bi Menggunakan alatan mend bi Mengetahui fungsi alatan lehkan murid) Mengenal alatan mend bi Menggunakan alatan mend bi Menerangkan kegunaan alatan lehkan murid) Mengenal alatan mend bi Menggunakan alatan mend bi Menerangkan kegunaan alatan Istilah/K nse!/ Kemahiran Sintifik/ "kti#iti &( ,em nstrasi !enggunaan alatan dengan betul *( Mengenalkan alatan +( Menerangkan funsi alatan &( ,em nstrasi !enggunaan alatan dengan betul *( Mengenal alatan +( Menerangkan fungsi alatan &( ,em nstrasi !enggunaan alatan dengan betul *( Mengenal alatan +( Menerangkan !enggunaan alatan &( ,em nstrasi !enggunaan alatan dengan betul *( Mengenalkan alatan +( Menerangkan !enggunaan alatan &( Berbin%ang tentang keselamatan diri *( Menerangkan semula +( Bers al ja1ab &( Berbin%ang tentang keselamatan diri *( Menerangkan semula +( Bers al ja1ab "latan/ $a%atan Mesin basuh Sabun "latan mend bi Mesin basuh Sabun "latan mend bi Mesin basuh Sabun "latan mend bi Mesin basuh Sabun "latan mend bi Kad gambar Kad !erkataan Kad gambar Kad !erkataan

.(

Memb lehkan murid) &( Menerangkan keselamatan diri

'

Memb lehkan murid) &( Menerangkan keselamatan diri

'(* Mengamalkan langkah0 langkah keselamatan '(*(*(& Keselamatan alatan

Memb lehkan murid) &( Menerangkan keselamatan diri

&( Berbin%ang tentang keselamatan alatan *( Menerangkan semula +( Bers al ja1ab &( Berbin%ang tentang keselamatan alatan *( Menerangkan semula +( Bers al ja1ab &( Berbin%ang tentang keselamatan di tem!at kerja *( Menerangkan semula +( Bers al ja1ab &( Men6atakan bahan 6ang digunakan untuk mend bi *( Menamakan semula bahan0 bahan tersebut

Kad gambar Kad !erkataan

'(* Mengamalkan langkah0 Memb lehkan murid) langkah keselamatan &( Menerangkan keselamatan '(*(*(& Menerangkan alatan keselamatan !enggunaan alatan '(* Mengamalkan langkah0 langkah keselamatan '(*(+ Menerangkan keselamatan tem!at kerja '(+ Mengenal !asti bahan0 bahan mend bi '(+(& Menamakan bahan0bahan 6ang digunakan Memb lehkan murid) &( Menerangkan keselamatan alatan *( Menerangkan keselamatan di tem!at kerja Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan0bahan untuk mend bi *( Menamakan bahan0bahan 6ang digunakan untuk mend bi Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan mend bi *( Mengenal jenis0jenis fabrik

Kad gambar Kad !erkataan Kad gambar Kad !erkataan Berus Sabun Pen6angkut baju Mesin basuh Kain sarung Seluar Kameja T0shirt Berus Sabun Pen6angkut baju Mesin basuh Pen6ukat Bahan !en%u%i

&5

&&

'(+ Mengenal!asti bahan mend bi '(+(* Mengenal!asti jenis fabrik '(+ Mengenal!asti bahan0 bahan mend bi '(+(+ Menerangkan %ara menggunakan bahan mend bi '(+ Menggenal!asti bahan mend bi '(+(. Menerangkan sukatan

&( men6atakan bahan0bahan 6ang digunakan untuk mend bi *( Menamakan semula bahan terrsebut +( menerangkan jenis0jenis fabrik &( Men6atakan %ara menggunakan bahan mend bi

&*

Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan0bahan mend bi *( Menerangkan %ara menggunakan bahan mend bi Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan mend bi *( Menerangkan %ara gunakan

&+

&( Menerangkan %ara menggunakan sukatan *( ,em nstrasi !enggunaan

&.

bahan !en%u%i '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(& $ara men%u%i !akaian i( $u%ian tangan ii( $u%ian mesin '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(& Mengasingkan !akaian mengikut) i( 7enis ii( 1arna '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(* Merendam

sukatan bahan !en%u%i Memb lehkan murid) &( Menerangkan %ara %u%ian mesin *( Menerangkan %ara %u%ian tangan Memb lehkan murid) &( Mengasingkan !akaian mengikut 1arna *( Mengasingkan !akaian mengikut jenis Memb lehkan murid) &( Merendam !akaian *( Menerangkan %ara merendam !akaian Memb lehkan murid) &( Men%u%i !akaian *( Menerangkan %ara men%u%i !akaian dengan betul dan dengan alatan 6ang betul Memb lehkan murid) &( Membilas !akaian *( Menerangkan %ara membilas Memb lehkan murid) &( Memerah !akaian *( Menerangkan %ara memerah !akaian Memb lehkan murid) &( Men6idai !akaian *( Menerangkan %ara men6idai +( Menerangkan %ua%a 6ang

sukatan bahan !en%u%i &( ,em nstrasi !enggunaan mesin basuh *( S al ja1ab %ara menggunakan mesin &( Men6atakan jenis0jenis !akaian *( mengasingkan !akaian mengikut jenis

Mesin basuh Pakaian

&/

Pakaian

&'

&( ,em nstrasi merendam !akaian *( Menerangkan %ara merendam !akaian +( Bers al ja1ab &( ,em nstrasi Men%u%i !akaian *( Menerangkan %ara men%u%i !akaian dengan betul +( Bers al ja1ab &( ,em nstrasi membilas !akaian *( Menerangkan %ara membilas !akaian +( Bers al ja1ab &( ,em nstrasi memerah !akaian *( Menerangkan %ara memerah +( Bers al ja1ab &( ,em !nstrasi men6idai !akaian *( Menerangkan %ara men6idai !akaian

Besen Sabun Pakaian

&2

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(+ Men%u%i

&3

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(. Membilas '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(/ Memerah '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(' Men6idai/ menjemur

Pakaian Besen "ir Sabun Berus Besen "ir Pakaian Besen Pakaian Pakaian Pen6e!it

&4

*5

*&

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(* $ara mengg s k !akaian '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(*(+ Menggantung !akaian

Memb &( *(

**

Memb &( *(

sesuai untuk menjemur !akaian lehkan murid) Menerangkan %ara mengg s k !akaian Mengg s k !akaian dengan %ara 6ang betul lehkan murid) Menggantung !akaian dengan %ara 6ang betul Menerangkan %ara menggantung !akaian

+( Men6atakan jenis %ua%a &( ,em nstrasi mengg s k !akaian *( Menerangkan %ara mengg s k !akaian &( ,em nstrasi menggantung !akaian *( Menerangkan %ara menggantung !akaian &( Tunjuk%ara men6im!an !akaian *( Menerangkan $ara men6im!an !akaian Saterika Pakaian

Pen6angkut baju Pakaian 8ak !akaian

'(.(*(. $ara men6im!an !akaian *+ '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(+(& Meli!at '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(+(* Men6usun

Memb lehkan murid) &( Men6im!an !akaian dengan betul *( menerangkan %ara men6im!an !akaian dengan betul Memb lehkan murid) &( Meli!at !akaian *( Menerangkan meli!at !akaian mengikut jenis !akaian Memb lehkan murid) &( Men6usun !akaian *( Menerangkan %ara men6usun !akaian dengan betul Memb lehkan murid) &( Men6im!an !akaian di tem!at 6ang sesuai *( Menerangkan %ara men6im!an !akaian Memb lehkan murid)

&( Tunjuk %ara meli!at !akaian *( Men6atakan semula +( Perbin%angan &( Tunjuk%ara *( Men6atakan semula +( Perbin%angan

Pakaian

*.

Pakaian 8ak

'(.(+(+ Men6im!an

.( Tunjuk%ara men6im!an !akaian /( Menerangkan %ara men6im!an !akaian &( ,em nstrasi !enggunaan alatan Mesin basuh

*/

'(& Mengenal dan

menggunakan alatan mend bi '(&(& Mengenal alatan '(&(* -ungsi "latan '(&(+ Kegunaan alatan *'

&( *( +( .(

Mengenal alatan mend bi Menggunakan alatan mend bi Mengetahui fungsi alatan Menerangkan kegunaan alatan

*( +( .( &( *( +(

'(* Mengamalkan langkah0 Memb lehkan murid) langkah keselamatan &( Menerangkan keselamatan diri '(*(& Keselamatan diri *( Keselamatan alatan '(*(*(& Keselamatan alatan +( Keselamatan di tem!at kerja '(*(*(* Menerangkan keselamatan !enggunaan alatan '(*(*(+ Menerangkan keselamatan tem!at kerja '(+ Mengenal !asti bahan0 bahan mend bi '(+(& Menamakan bahan0bahan 6ang digunakan Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan0bahan untuk mend bi *( Menamakan bahan0bahan 6ang digunakan untuk mend bi

dengan betul Mengenalkan alatan Menerangkan funsi alatan Menerangkan %ara menggunakan alatan dengan betul Berbin%ang tentang keselamatan diri dan alatan Menerangkan semula Bers al ja1ab

Sabun "latan mend bi

Kad gambar Kad !erkataan

*2

&( Men6atakan bahan 6ang digunakan untuk mend bi *( Menamakan semula bahan0 bahan tersebut

Berus Sabun Pen6angkut baju Mesin basuh

*3

'(+ Mengenal!asti bahan mend bi '(+(* Mengenal!asti jenis fabrik '(+ Mengenal!asti bahan0 bahan mend bi '(+(+ Menerangkan %ara menggunakan bahan mend bi '(+(. Menerangkan sukatan bahan !en%u%i

Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan mend bi *( Mengenal jenis0jenis fabrik

+( men6atakan bahan0bahan 6ang digunakan untuk mend bi .( Menamakan semula bahan terrsebut /( menerangkan jenis0jenis fabrik &( Men6atakan %ara menggunakan bahan mend bi *( Menerangkan %ara menggunakan sukatan mend bi +( ,em nstrasi !enggunaan

Kain sarung Seluar Kameja T0shirt Berus Sabun Pen6angkut baju Mesin basuh Pen6ukat Bahan

*4

Memb lehkan murid) &( Mengenal!asti bahan0bahan mend bi *( Menerangkan %ara menggunakan bahan mend bi +( Menerangkan %ara menggunakan sukatan bahan mend bi

+5

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(& $ara men%u%i !akaian i( $u%ian tangan ii( $u%ian mesin '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(& Mengasingkan !akaian mengikut) i( 7enis ii( 1arna '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(* Merendam

Memb lehkan murid) &( Menerangkan %ara %u%ian mesin *( Menerangkan %ara %u%ian tangan Memb lehkan murid) &( Mengasingkan !akaian mengikut 1arna *( Mengasingkan !akaian mengikut jenis Memb lehkan murid) &( Merendam !akaian *( Menerangkan %ara merendam !akaian Memb lehkan murid) &( Membilas !akaian *( Menerangkan %ara membilas Memb lehkan murid) &( Membilas !akaian *( Menerangkan %ara membilas Memb lehkan murid) &( Memerah !akaian *( Menerangkan %ara memerah !akaian Memb lehkan murid) &( Men6idai !akaian *( Menerangkan %ara men6idai !akaian +( Menerangkan %ua%a 6ang sesuai untuk menjemur

&( ,em nstrasi !enggunaan mesin basuh *( S al ja1ab %ara menggunakan mesin &( Men6atakan jenis0jenis !akaian *( mengasingkan !akaian mengikut jenis

!en%u%i Mesin basuh Pakaian

+&

Pakaian

+*

&( ,em nstrasi merendam !akaian *( Menerangkan %ara merendam !akaian +( Bers al ja1ab &( ,em nstrasi membilas !akaian *( Menerangkan %ara membilas !akaian +( Bers al ja1ab &( ,em nstrasi membilas !akaian *( Menerangkan %ara membilas !akaian +( Bers al ja1ab &( ,em nstrasi memerah !akaian *( Menerangkan %ara memerah +( Bers al ja1ab &( ,em !nstrasi men6idai !akaian *( Menerangkan %ara men6idai !akaian +( Men6atakan jenis %ua%a

Besen Sabun Pakaian

++

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(+ Men%u%i

Besen "ir Pakaian Besen "ir Pakaian Besen Pakaian Pakaian Pen6e!it

+.

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(+ Membilas '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(. Memerah '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(&(/ Men6idai/ menjemur

+/

+'

+2

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(* $ara mengg s k !akaian

!akaian Memb lehkan murid) &( Menerangkan %ara mengg s k !akaian *( Mengg s k !akaian dengan %ara 6ang betul Memb lehkan murid) &( Menggantung !akaian dengan %ara 6ang betul *( Menerangkan %ara menggantung !akaian Memb lehkan murid) &( Men6im!an !akaian dengan betul *( menerangkan %ara men6im!an !akaian dengan betul Memb lehkan murid) &( Meli!at !akaian *( Menerangkan meli!at !akaian mengikut jenis !akaian Memb lehkan murid) &( Men6usun !akaian *( Menerangkan %ara men6usun !akaian dengan betul Memb lehkan murid) &( Men6im!an !akaian di tem!at 6ang sesuai *( Menerangkan %ara

&( ,em nstrasi mengg s k !akaian *( Menerangkan %ara mengg s k !akaian

Saterika Pakaian

+3

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(*(+ Menggantung !akaian

&( ,em nstrasi menggantung !akaian *( Menerangkan %ara menggantung !akaian

Pen6angkut baju Pakaian 8ak !akaian

+4

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(*(. $ara men6im!an !akaian

&( Tunjuk%ara men6im!an !akaian *( Menerangkan $ara men6im!an !akaian &( Tunjuk %ara meli!at !akaian *( Men6atakan semula +( Perbin%angan

Pen6angkut baju Pakaian 8ak !akaian

.5

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(+(& Meli!at

Pakaian

.&

'(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(+(* Men6usun '(. Mengamalkan akti#iti mend bi dengan betul '(.(+(+ Men6im!an

&( Tunjuk%ara *( Men6atakan semula +( Perbin%angan &( Tunjuk%ara men6im!an !akaian *( Menerangkan %ara men6im!an !akaian

Pakaian 8ak Pakaian 8ak !akaian

.*

men6im!an !akaian