You are on page 1of 3

ENERGETSKA UINKOVITOST U EUROPI

Poboljanja energetske uinkovitosti direktno doprinosi poveanju sigurnosti opskrbe energijom, smanjenju tetnih emisija u okoli, veoj industrijskoj konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta. Nimalo manje vana je i injenica da se postiu znaajne financijske utede (manje energije za isti posao). Zbog tih razloga energetska uinkovitost postala je temelj jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), iji je cilj smanjiti ukupnu potronju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.
Europska unija je u svoju strategiju energetskog razvitka i zatite okolia ugradila planove za poboljanje uinkovitosti potronje energije i uporabu obnovljivih izvora energije kroz zakonodavni okvir u kojemu e ti planovi biti ostvareni. Nizom dokumenata lanice Europske unije odluile su se za poboljanje energetske uinkovitosti, a posebno su znaajni dokumenti: Zelena knjiga o energetskoj uinkovitosti od 22. lipnja 2005., Zelena knjiga o energetici od 8. oujka 2006., Akcijski plan za energetsku uinkovitost (ACTION PLAN FOR ENERGY EFFICIENCY: Realising the potential - Saving 20% by 2020) U Europskoj uniji se oko 41% energije troi u zgradarstvu, slijedi industrija s udjelom od 31%, a na treem mjestu nalazi se transport (28%) - slika 3. Kuanstva, predstavljaju gotovo 2/3 cjelokupnog fonda zgrada u EU te su odgovorne za oko 25% ukupne potronje energije u EU. Zgrade su i veliki zagaivai ivotne sredine, jer velika potronje energije rezultira i tetnoj emisiji ugljinog dioksida. Zbog svih ovih razloga je energetska uinkovitost u zgradarstvu podruje koje ima najvei potencijal za mogue utede i poboljanja. Novi europski Plan energetske uinkovitosti

Energetski-certifikat-zagreb.com

naglasak stavlja na potrebu sustavne i sveobuhvatne obnove postojeeg fonda zgrada s ciljem poboljanja njihovih energetskih svojstava kao i na poboljanje energetske uinkovitosti ureaja i opreme koji se u njima koriste.

Slika - Potronja energije u Europskoj uniji Razvojem energetskih trita potroai trebaju postati aktivni sudionici i donosioci odluka o vlastitoj opskrbi energijom, za to im je potrebno osigurati jasne, precizne i pravovremene informacije. Oni moraju znati koliko energije troe, jer rezultati nekih anketa pokazuju da je svega 47% potroaa u EU svjesno koliko doista troe energije. Potroai moraju biti upoznati i s moguim mjerama za smanjenje potronje i poboljanje energetske uinkovitosti te svojim trokovima i koristima. Procjenjuje se da bi prosjeno europsko kuanstvo moglo utedjeti oko 1.000 eura godinje provedbom mjera energetske uinkovitosti . Podruje energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji ureuje se nizom direktiva, koje pokrivaju sljedea kljuna podruja: proizvodnja elektrine energije iz obnovljivih izvora, kogeneracija (istodobna proizvodnja toplinske i elektrine energije u jedinstvenom procesu), oznaavanje energetske uinkovitosti kuanskih ureaja, ekodizajn ureaja koji koriste energiju, energetska uinkovitost u zgradarstvu, uinkovitost krajnje potronje energije i energetske usluge.

Energetski-certifikat-zagreb.com

Indikatori energetske uinkovitosti od velike su vanosti za ciljeve energetske politike i politike okolia. Sadanja provedba politike u zemljama lanicama Europske unije, obveze povezane s klimatskim promjenama, nadziranje bijele knjige Komisije za energetsku uinkovitost i nadziranje politike kogeneracije zahtijevaju sve bolje razumijevanje razlika sektora potronje drava lanica EU, njihovih energetskih sustava i mogunosti za napredovanje. Procjenjuje se da je na podruju Europe izmeu 50 i 125 milijuna ljudi zahvaeno problemom energetskog siromatva, odnosno nemogunost kuanstva da odri stambeni prostor adekvatno toplim i ugodnim. EU je postala svjesna tog problema (to se ponajprije moe pripisati irenju EU na post-socijalistike drave u kojima je problem najizraeniji) te se pokuava s njime nositi putem izravne i neizravne regulacije. Prema izvjeu iz studenog 2010., Europska komisija potie zemlje lanice da usvoje dugorone politike kojima bi izravne dravne subvencije za pomo u plaanju visokih iznosa rauna za potronju energije zamijenile poticajima za poboljanje energetske uinkovitosti stambenih objekata u kojima ive potroai, kojima je potrebna financijska pomo kod plaanja rauna. Potroai mogu znatno poboljati energetsku uinkovitost svog prostora, ako im se osigura pristup energetski uinkovitim proizvodima i uslugama, osiguraju adekvatni mehanizmi financiranja za poboljanje energetske uinkovitosti postojeih zgrada, pristup pravim informacijama te promjenom svog ponaanja. U Europskoj uniji kuanstva sudjeluju s oko 25-30 % u ukupnoj potronji energije. Veinu njihovog stambenog fonda ine postojee zgrade, od kojih su mnoge graene prije usvajanja ikakvih standarda o toplinskoj izolaciji i energetskim svojstvima zgrada. Zbog toga potencijali za poboljanja energetske uinkovitosti stambenih zgrada vrlo veliki, ali se oni jo uvijek nedovoljno iskoritavaju. Jedna od glavnih prepreka, uz nedovoljno znanje i informiranost graana, je i visina financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera poboljanja energetske uinkovitosti. Kako bi se potaknule privatne investicije u energetsku uinkovitost, u svim dravama EU nude se posebni programi sufinanciranja, koji mogu biti u obliku subvencija, povlatenih zajmova, revolving fondova, a esto se koriste i mjere porezne politike, tj. razni oblici poreznih olakica. Tako se energetska uinkovitost nametnula i kao trokovno isplativo rjeenje kojemu treba dati prioritet ispred dosadanjih sustava dravnih potpora.

Energetski-certifikat-zagreb.com